noas tnicire este p r a c t i c a l din pasiune in Rornbnirl sbahe de diferite profesii plecdnd de la muncitori, tirani, preoti. profesori, medici, cercetatori, scriitori gi rnulte alte categorii socio-profesinnaln i r T i n tara noastra exist2 astazi 975,062 mii farnilii de albine, din care pys-, -- ._ $g6sesc i n proprietate privata gi care inregistreaZfpndin?l de cregtere Este adevarat c i pdna i n anul2000 s-a inre istrat o scadere a efect~ve cu cir~ oi II
' ' yde-circa 40.000 p
< \

*

7

,.,. . ...'. ....... '

"'W.

w u l t u r i i , ~ i d w i l o gi Dezvoltirii Rh&d- d e s f i g o a m r itate continua pen 'omovarea practicarii apiculturii prin cursuri de specialitat ~ t judetele tirii. e lrganizarea cursurilor are ca scop profesionalizarea practicarii apiculturii gji .e$rereaefectivului de familii de albine detinute de un apicultor la minimum 100 familii, -3 ge n r r m a i . ~ I ~ l b i n e sunt i n medie i n prezent pe detinator. i n rnedie i n cat plnii la 18 kg m ! pe familia de albine, 200 g polen, circa 230 g

-

ASOClATlA CRESC legal de rr--ezentar

iadel presupune bogat~rea perfectionarea cunogtintelor. gi i n s i g i biologia albinei dar gi a tehnologiilo pului, ne permitem s i va recomandam ,,Rominia apicola". Toti cei care doresc r i indeletnicire sunt invitati sii apeleze la NE DIN R O M A N I A C ~ ~ ~ are competent- -: drc Lreselor acestora la toate hihliri

I
LOOZ
I

I

MANUALUL APICUL TORULLJI

1:.
'

1

Autorii lecfiilor edifiei a VI-a a MANUALULUI APICULTORULUI din 1986, tipBritB in 50.000 exemplare, au fost: Vasile ALEXANDRU ing. zootehnist. Constanla ANDRE1 biolog, Constantin ANTONESCU apicultor, Ionel BARAC ing. zootehnist, Paul BUCATA biolog, VasilicaCIOCA farmacist, 1 , f ' . t , :" Ion C ~ R N Uing.agronom dr., Ecaterina CONSTANTINESCU biochimist, . . , . . , - * Constantin CULEA ing. t.c.m., Maria DRAGAN biolog, Grigore FOTA ing. :. . . horticultor, Nicolae FOTIl ing. agronom , Elena GROSU biolog, Elena r . :. . . - HOCIOTA ing. horticultor, N.V. ILIE$IU apicultor Cristina MATEESCU 1.:biochimist, Aurel MALAIU ing. zootehnist, Eugen MARZA ing. zootehnist, Ilie OCRADA med. veterinar, Elena PALO$ farmacist. Elena SAVULESCU ing. t.c.m., Mihaela SERBAN biolog (redactor coordonator), Elisei TARTA ing. agronom, Sorin VERNESCU biolog $i Traian VOLCINSCHI ing. zootehnist.

I

P
, , , , ,

,

-,

,.

'

, -'.., .

Pe coperta a IV-a reproducem un fragment din CUVANTUL ~ N A I N T E edifia la 6) a manualului semnat de regretatul Prof.univ.dr.ing. VECESLAV

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romfiniei ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ALBINE DIN ROMANIA (Bucureyti) Manualul Apicultorului / Asociaiia Cresciitorilor d e Albine din Rominia - Ed. a 9-a. - PLoie~ti: LVS Crepuscul,
2007

ISBN 978-973-7680-30-3
638.1 Autorii actuali ai lecfiilor din MANUALUL APlCULTORULUI edifia a IX-a din 2007 sunt: Vasile ALEXANDRU ing. zootehnist, cercetitor ytiinJific, lone1 BARAC ing. zootehnist, cercetitor ~tiintific, Maria DRAGAN biolog, cercetitor vtiintific, Grigore FOTA ing. horticultor, cercetgtor vtiinfific, Elena GROSU biolog, cercetAtor vtiinfific, membrii colectivului de patologie a albinelor din 1.C.D.Apiculturi Bucureyti, Aurel MALAIU Cristina MATEESCU dr. biochimist, cercetitor ~tiintific, ing. zootehnist, cercetitor vtiinfific, Eugen MARZA ing. zootehnist, cercetitor vtiinfific, Nicolae NlCOLAlDE ing. zootehnist, Mihaela SERBAN biolog, cercetitor ~tiintific,Elisei TARTA ing. agronom.
Desenele: Florin STEFUREAC

2

MANUAL UL APICULTORULUI

C U V ~ N ~NAINTE T Chiar ~i in epoca Internetului ~i a integra'rii in U.E. ,,MANUAL UL APICUL TORULUI" ra'mdne carte de ca'pa'tiii!
Apicultura, aceasta frumoasii indeletnicire este practicata din pasiune in Rominia de circa 40.000 persoane de diferite profesii plecind de la muncitori, @rani, preofi, profesori, medici, cercetiitori, scriitori gi multe alte categorii socio-profesionale. in pra noastra exist2 astiizi 975,062 mii familii de albine, din care peste 99% se regasesc in proprietate privat2 gi care inregistreazii o tendinfii de cregtere. Este adeviirat cii pin5 in anul 2000 s-a inregistrat o sciidere a efectivelor cu circa 230 mii familii de albine care s-au aflat in proprietatea statului, respectiv I.A.S. gi unitafi silvice, cAt gi a fostelor C.A.P-uri. Asociafia Cresc5torilor de Albine din Rominia cu sprijinul Ministerului Agriculturii, PBdurilor gi Dezvoltiirii Rurale desfr'goara o activitate continua pentru promovarea practicgrii apiculturii prin cursuri de specialitate in toate judefele prii. Organizarea cursurilor are ca scop profesionalizarea practiciirii apiculturii gi cregterea efectivului de familii de albine definute de un apicultor la minimum 100 familii, fa@ de numai 22 familii albine cit sunt in medie in prezent pe detinstor. in medie in Romiinia se realizeazii piing la 18 kg miere pe familia de albine, 200 g polen, circa 230 g ceara ~i circa 20 g : propolis. Prezenta edifie a ,,Manualului apicultorului" - a IX-a, ne inva@ ce sii facem gi ce nu trebuie s5 facem in stupin5 gi in atelier sau laborator. Adaptarea la noile condifii de dupii aderare presupune efort vi perseveren@ inclusiv in munca de documentare pentru imbogafirea gi perfecfionarea cunogtintelor. Dat fiind specificul APICULTURII prin insiigi biologia albinei dar gi a tehnologiilor de exploatare gi valorificare a produselor stupului, ne permitem sii v5 recomandiim ,,Manualul apicultorului" precum gi periodicul ,,RomAnia apicol5". Tofi cei care doresc sincer .yi dezinteresat s8 sprijine aceasta milenara indeletnicire sunt invitafi s2 apeleze la ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ALBINE DIN ROMANIA care are competenfa ~i dreptul legal de reprezentare a apicultorilor ~i intereselor acestora la toate nivelurile. COMITETUL DIRECTOR AL ASOCIATIEI CRESCA~TORILOR ALBINE DIN R O M ~ I A DE

3

P

pL/DAY ap AOlaAAr3ZZLl

xolau!qlu p.qnja!n l ! q ~ r o n n J ~ ! 8 o ~ o ~ q nnq~y!y3a !nun oa,rau!fuaur I S aAa!ur ap arlo3an ap oarau!iqo 'prnspur punq UJ 'prn;?lsu gnanpurpd 1nlnda2uj ol ap p2uj a ~ a ~ $ r o ~gplood s am3 'pluapunqo noj3au un ap a~jar2asn3 'ar?fiiaur ajuold n3 an!sDur auoz noun oana!dordu UJ alr?nl!s puldnls ap anlan ad au!qp ap nol!ul!uroJ ~ a n o s ~ l d u r ~ .allrods alozydo 1zf3npordpulfqo s I S s a p ap gi!puo3 rol!ou ps~!nja!nordns al!qodm a!unalnd !!l!uc~[ap ps oa.mz!1oan nrjuad rolauzqln ! y ( i n 8 q narapan uj lnlnuro n!juatuajtr! pnnsamu !our a3 uj a3 ulp lvupdo D 'alo3!dn nol!!l3npord narapps pfupasuo3 p u p n !!.rnjln3!.180 annsagau nol!nnuaAal n anoolnn u~ oaraund nr~uad2olafaup[ !!rpfu@ap I S nol!rnppd !!.qf!r[ap w arnur~~z n3 'saln3 ap alnrnjou ,rolasrnsar !!rampar nnnspiu ad ' l a ~ s v .au!qlw ap rol~!~!uro[naroj10~~3p nrtzi~u n,r~uad nan?/b a1 llnur ap nu a.1~3ad ./ol!!i!puon n :,uoa r l p ~ !rpnn8!sn nainqsa3au ap ap ajnu!ur,ralap alunirodur! ap l!qasoap !otr alnuoproo3 ad rzlwsuj as ado3 !8olouyal !S !nrzspur aundur! au!qlo ap rol~u~!urt?[t?a~r!(in8u~ 'o!alsa3n aarnz!zu!y3 ap 'lo!,mds ~ r j 'IS ! ! A I z ] ] ~ ~na,rv3!j3nrd !A~D ap ajn3$pour prnspur punq trj '!zpisn ap aprnlnu al!!i!puo~ .!a!l!uruJp urnsuo3 ap p.rnsanau a.rn]nurnnn ap nau!pnl!jdn 2p p / ~ 8 2 naa /
L3

!ii:jd

I

~

,

:;*;..i
:-

najnjlun pcrliuaur psjodarnl8a,rojnn!San1~z!unl3no aplizpow u!rdaro3! ap arnur npurtzu un-njzr!p alnurno[ !!l!zdn/'uj pu!nia!nzron 'pzoaqnaj ann3 an!8olo!q ajaurnou pdnp ~alo/!n!1.7n p.moSpJsap !.tj 1~3n.rjuj !nLu ala3 alnpos a1313asu! arju!,rd pmatzgs as 'pjv!n ap rnltzpoiu .!L/awuo ap aznjnoldxa I S a/!/i,r8uj arool!tzia!n alln ap xaqasoap a alau!qlo '?pasod al a , m ~ad a3!8olo!q .ro/!ig~!,rnln~!jrnd arn n -aloqdn !!i~izpond a~nrrruas~rj rout1 n narau!iqo !S aujqlu ap ro~~~~!iuoJoa,ro~lonzap tin lnu!uira!ap nu anu,:, ,,. -, un ap n!jo~a8;7nS ~nl;a!lar'nw!l2 pu!n!,rd a!idao.m ap !!i!puoo n3 lnu!i 'un!qnunp b; i: I ! : :: . , -ojodnnn lnliods uj !!rpi oa,roz7tu!s ap aln,riz3!sn al!qn.roilq[ ap uqasoap ..).,-: .... <..c ;, ?: :A alurtunu !!f!puo.3 L I ~ !rtz8nalaur ajsann ad jnjlonzap n-s !S !a!inlndod aln ?,:,;.I . . ? ; , . !r!i!uja/apu! ! yJ2n !nur 3/33 u!p nun a j s iolau!q/n i?lia/~ann lpn/.snouu ~ uuI ; i .a/on!urod-or8b ;i,:1.

in timpurile noastre. Cunoagterea evolufiei sezoniere a familiilor de albine gi aplicarea corectii in producfie a tehnologiilor de cregtere gi intretinere a familiilor de albine reprezintii. prin tehnologii speciale.MANUAL UL APICUL TORUL UI fn prezent. menfinerea acestora in stare activii in perioada de varii. de asemenea. De asemenea. apicultorul poate pregiiti familiile de albine pentru valorificarea culesurilor de primiivarii. . adiipostirea yi intretinerea familiilor de albine in diferite sisteme de stupi cu volum reglabil care sii permitii dezvoltarea in cursul anului de unitiiti biologice puternice cu spatii suficiente pentru depozitarea culesurilor de nectar acumulate. Toate acestea sunt etape deosebit de importante in ingrijirea familiilor pentru satisfacerea conditiilor necesare pregiitirii albinelor in vederea valorifica'rii superioare a resurselor melifere dinjora spontana' yi cultivatii. ca perioadii de timp gi tehnicd de lucru. o metodologie specificii de intrefinere a albinelor ce diferii in mare miisurii. fntrefinerea diferentiata' a familiilor de albine potrivit condifiilor pe care le oferii zonele bioapicole din tars noastrii are. la stupinele amplasate in zona de stepii fa@ de stupinele situate in zona colinarii sau de munte. o importanfa' deosebitii in economia apicolii intrucdt asigurii. un rol important in corectarea acestei situafii il are practicarea tuturor procede-elor de intretinere a albinelor. Pentru sporirea productiei apicole in zonele in care dezvoltarea familiilor de albine nu se coreleazii cu injorirea plantelor melifere ce asigurii realizarea principalelor culesuri de nectar din zonii. pentru Jiecare tip de cules. unul din factorii principali care pot asigura dezvoltarea acestora in scopul valorifica'rii culesurilor yi realiza'rii de produse apicole corespunziitor resurselor melifere existente gi potenfialului productiv a1 albinelor autohtone. constituie un factor important pentru obfinerea unor producfii mari de miere. cregterea de albine tinere gi asigurarea rezewelor de hranii de calitate in sezonul de toamnii pentru buna organizare a ierniirii albinelor. Acestea au rolul sii asigure dezvoltarea familiilor potrivit cu evolutia resurselor melifere in vederea valorifica'rii in cele mai bune conditii a culesului de nectar din zona respectiva'.

intre albine ~i plante s-a creat o legiiturii indisolubil5 pe care savantul francez GASTON BONNIER a sistematizat-o astfel: .datorit5 particularitiitilorei biologice . etnografice qi folclorice atest2 cu prisosinp o asemenea intrepiitrundere de-a lungul mileniilor ~i piin5 in zilele noastre. cii fagurele in care albina desGqoar5 activitifi specifice este . inca din indepirtatele ere geologice aparitia albinelor .MANUALUL APICULTORUL UI lecfia 1.. dobiindirea acelui rol pe care-] au qi astiizi ~i anume de agenti polenizatori ai plantelor ce acopereau ecosistemele zonale ~i continentale. Imporfanfa cregferii albinelor Din cele mai vechi timpuri. Prezenfe ale acestor culegiitori de miere se mai inalnesc yi astiizi in societiitile umane mai pufin evoluate. Suficiente date istorice. albinele se constituie ca una dintre primele viepitoare pe care omul qi le-a apropiat pentru a obtine prefioasele produse.Albinele au nevoie de flori ca sii triiiascii Si florile au nevoie de albine ca s5 rodeascii". sii aibii intiiietate printre insectele utile. in comparafie cu alte specii. mierea ~i ceara.in cadrul unor complexe ~i complicate procese evolutive . Marea riispiindire pe care o cunosc in prezent rasele de albine denot5 o accentuatii capacitate de adaptare a acestor insecte la cele mai variate conditii de relief. arheologice. 0 privire retrospectivi asupra istoriei omenirii evidenfiazii cii omul s-a legat de albinii din cele mai vechi timpuri ciind el era un culegiitor de miere ~i inc5 nu cre~tea albine Iiingii adiipostul lui. fir3 indoialii. De regulii la animalele domestice principalele trei elemente ce definesc . Este de observat c i in cadrul istoriei cre~terii animalelor.a insemnat. lingvistice. climii ~i vegetatie.prezintii un foarte puternic caracter conservator in sensul c5 interventia omului in viafa ~i activitatea ei nu se poate petrece deciit in acord cu instinctele speciei . ca de pildii in zone din Asia sau Africa. Aceast5 afirmafie face ca albina. hrana ~i inmulfirea. La albine artificializarea paflialii a ad2postului prin stupul cu rame mobile. De aceea nu este deloc greqit ciind se afirmii cii istoria omenirii se intrepiitrunde organic cu istoria apiculturii..artificializarea totalii" in scopuri produc$vgscreyterii acestor specii sunt: ad5postu1. in traditia ca ~i in istoria actualii.totu~i putem remarca interesul ~i preocuparea qi omului de a cunoa~te exploata aceastii harnici insect5. albina . albinele au avut un loc important in evolutia viefii pe piimiint. Chiar dacii.solid consolidate genetic .

I .pentru c i albina singuri.Evolufia ad~postului familiilor de albine: stup primitiv . in privinp hranei. hrinirea artificial5 dirijati nu cuprinde deciit foarte putine preparate bazate in principal pe zah5rul industrial ca atare sau invertit. Ciit despre nutrifia artificial5 proteic5. e e ~ 'g. produsele directe ce se obtin de pe urma cre~terii ciit yi ecologic ca urmare a poleniz5rii plantelor entomofile in urma c5reia se realizeazi rezervele de hrani pentru existenta albinelor.o activitate bine sudatg qi organizat5 instinctual dup5 reguli riguroase caracteristice ~i altor insecte sociale ca de pild5 hrnicile . nu poate tr5i. . albina manifesti un puternic conservatorism preGciind nectarul ~i polenul florilor ca hran5 glucidic5 respectiv ca hran5 proteic5. precum qi a semintelor cu un rol cheie in perpetuarea ~i supraviefuirea plantelor. aceasta se realizeazi pe cale natural5 artificializarea produciindu-se numai in cazul roirii artificiale ~i a ins%miin@rii artificiale (deci controlati) a mitcilor ~i cu toate c5 este o metodi bine pus5 la punct nu se utilizeazg in practica largi aviind mai mult importanti in lucr5rile de cercetare ~tiintifici.stup sistematic Atunci ciind ne referim la albine denumim familia . p5s5rilor qi mamiferelor. Sintetiziind rolul ~i importanta albinelor in economia qi viata oamenilor trebuie s i precizim c i apicultura este inainte de toate o important5 ramuri a agriculturii care prezinti interes atst din punct de vedere economic ~i social pentru lor. Astfel. drojdia de bere inactivati qi laptele praf degresat pot suplini in parte deficitul de polen din naturi.MANUALUL APICULTORULUI Fig.* P . utilizarea inlocuitorilor de polen nu a cunoscut o generalizare d e ~ s-a i dovedit c5 Gina de soia. Referitor la inmultirea albinelor. in afara familiei.

MANUAL U L A PICUL TORULUI Importanta albinelor in ecologie Asigurarea unui mediu inconjurBtor sinatos impune obligatia de a conserva resursele naturale tinind seama de raportul ce exist5 intre conservarea nealterat5 a acestor resurse gi ins8gi existenfa oamenilor. cu prevedere gi adresant5 prospectiv5 trebuie sii cream toate conditiile pentru apiculturi in vederea conserv5rii gi dezvoltarii nerestrictive a poten{ialului national apicol.proces in urma cgruia se produce fecundarea $i ca atare formarea semintelor. apei gi solului cu efecte receptate de albine.albinele au un rol esential in perpetuarea gi deci supraviefuirea a sute de mii de specii care formeaz5 vegetatia Terrei. Graba yi necorelarea au determinat accentuarea poluarii mediului astfel c5 unele procese de degradare a naturii au inceput sfi aib5 un caracter ireversibil. din ap5 gi din plante (noxe industriale. cu inteligenf5. Mai mult. Din surse anorganice gi energie solar3 in plante se creazg. Creyterile economice. mamifere gi alte vietuitoare. Dac9 vrem sii pastr5m nealterate in continuare aceste relatii in inl5nfuirea gi dependenla lor logics $i necesari. Puse in evident5 de . piisiiri. sporurile demografice trebuie obligatoriu insofite de cregteri tehnologice gi de dezvoltari industriale accelerate. pesticidele. legumelor gi fructelor .Clubul de la Roma" intr-un raport inca din anul 1960 ce se intitula . 8 . materie organics.. iar din aceasta s-a format gi se formeaz5 stratul de sol fertil gi se produce hranii pentru insecte. acesta atr5gea atentia asupra epuizarii resurselor energetice obtinute din combustibilii fosili (petrol gi cgrbune) ca gi acutizarea polusrii aerului. Albinele pot fi considerate resurse biologice de important5 vital5. c5 albinele constituie un element important de echilibru ocrotirea. Organisme specializate ale ONU au agezat albinele pe locul al IV-lea intr-o clasificare a senzorilor poluBrii mediului.500 ha) la diferite in5ltimi fat5 de sol gi ca urmare a interceptsrii elementelor poluante mai ales pe cele din aer. Prin polenizarea plantelor spontane gi cultivate . DesGgurindu-gi activitatea pe o raza de zbor de circa 3 km (albina acopera o suprafats de circa 2. albinele devin senzori ai polu5rii mediului. noxe rutiere.. importantil a activitsfii umane. trebuie s5 mentinem apicultura ca ramur. prin fotosintezti. Aceste relafii ecologico-trofice sunt esentiale pentru existents noastra gi pentru mediul inconjurstor.Limitele cregterii". particule radioactive) care influenfeazii negativ viata gi activitatea acestora prin intoxicare manifestat5 evident intr-un mediu nociv. protejarea gi cregterea lor conform unor tehnologii constituie un postulat ce nu mai trebuie demonstrat.

. Producfia total5 de miere obfinut5 in anul 1996 P @rile CEFTA (Cehia.5 mii tone. S-a dovedit c&prin polenizarea cu albine sporurile cantitative de recoltii (produse agroalimentare) dep5qesc valoric de circa 30 de ori valoarea produselor directe (mierea gi ceara). plante tehnice ~i oleaginoase.MANUAL UL APZCULTORUL UI Importanta economici a creyterii albinelor Manifestarea accentuat5 a instinctului de acumulare a hranei la albine face ca familiile s5-gi adune. prelucreze gi depoziteze. legume gi fructe obtinute ca urmare a poleniz5rii cu albine. entomofauna spontan-polenizatoare dispare treptat. astfel c5 in familii se las5 suficiente cantit5ti de hran5 pentru buna traversare a iernii.. legume gi fructe. cear5 gi alte produse este cregterea recoltelor agropomicole ca urmare a polenizirii culturilor. etc. Ungaria ~i Slovenia) a fost de 40. Mierea qi polenul excedentare sunt recoltate qi utilizate de crescatorii de albine in limite rationale. pomicultorilor. legumicultorilor converg cu cele ale apicultorilor qi cooperarea lor trebuie s5 se desfigoare in conformitate cu afirmatia conform c5reia . in conditiile intensivizirii agriculturii prin mecanizare gi chimizare.15 mii tone ce o situeaz5 pe unul din primele locuri din Europa. seminceri legumicoli. cregtere care este insotit5 de importante sporuri calitative de seminte. far&prezenfa albinelor s-ar irosi neexisthnd pAn5 in prezent o metod5 eficient5 de preluare. astfel c5 albinele dobhndesc rolul de unic agent polenizator pentru numeroase culturi (arbori qi arbugti fructiferi. Tot astfel nici exudatele dulci ale unor afide gi cele care apar la unele specii vegetale nu ar putea fi valorificate in absenfa albinelor. Polonia. n Slovacia. Mai importanti ins5 decht productia direct5 de miere. Romhnia este o far5 cu o producfie medie multianual5 de 10.albina este aliatul cel mai loial gi statornic al agriculturii". Legat de rolul economic al apiculturii trebuie pornit de la adev5rul c&nectarul qi polenul acumulat in florile plantelor constituie o resurs5 natural5 care. se situeaz5 anual la nivelul a sute de miliarde de lei. De aceea interesele agricultorilor. leguminoase-furajere. rezerve de hran5 (miere qi polen) in cantitsti care depii~esc necesarul de consum in sezonul rece.). in sezonul activ. Estimiiri economice evidenfiazg c5 in condifiile farii noastre expresia valoric5 a sporurilor de seminte.

MANUALUL APICUL TORULUI Importanta social5 a apiculturii Datoritii particularit5filor pe care le prezintii. pe Iiing5 realizarea unor venituri materiale. riscurile gi neajunsurile pe care le comportii. Acei care practicii apicultura in p r a noastr5. Pentru cei care igi propun sii tr5iascii ins5 din veniturile pe care le obfin din practicarea cregterii albinelor sau care incearc5 s5-gi creeze o parte important5 din mijloacele de existent5 din apiculturii ~i intrefin un numiir mare de familii de albine. indriigesc albinele gi aqteapti de la apiculturii o pl5cut5 ocupare a timpului liber qi uneori bucuria obfinerii unui fagure cu miere. completarea mijloacelor de existent5. Dacii privim din punct de vedere material yi mai indeaproape lucrurile. fagurilor artificiali. ~ n e l t e l o filajelor. de pe urma acestei indeletniciri. inti-+o privire global2 integratoare nu trebuie neglijat nici rolul social importa privind ocuparea forpi de muncii pe care o asigur5 producerea stupilor. apaqin tuturor categoriilor sociale constituind o mas5 de oameni extrem de eterogenii care define un numiir foarte diferit de familii de albine. gi sunt peste o sut5 de mii de persoane. cregterea albinelor are un important rol social fiind o indeletnicire care. Detiniitorii unui numiir mai mare de familii de albine practic5 apicultura ca semi-profesionigti penttu ca s5-gi realizeze. Pentru ei apicultura nu constituie numaidecst o meserie chiar dacii mulfumitii cunogtintelor teoretice pe care le posed5 sunt buni practicieni. Astfel cei care posedii un numiir mic de familii de albine gi aceqtia sunt foarte numerogi. obligafiile. medicamentelor de uz apicol qi altor bunuri i~ n & ~ i c ~ i apiculturii. precum gi o pregiitire profesionalii corespunziitoare. "X -4 " e 10 . aceast5 indeletnicire devine realmente o profesie agricol5 cu toate avantajele. rezulti c i apicultura este o meserie exact5 gi durii pentru exercitarea ciireia cei ce Z o practicii trebuie sii aib5 calitiifi fizice gi morale deosebite. condifii pe care alte foarte purine preocup5i-i le pot oferi. in aceste conditii cunogtintele de teorie qi practic5apicol5 le sunt necesare in vederea realiziirii unui cadru tehnic corespunziitor nevoilor pe care le reclamii activitatea respectiv5. asigurii posibilitatea ca cei ce indr5gesc albinele sii petreac5 timpul liber in naturii intr-un mod pl5cut gi reconfortant.

. precum qi rolul benefic al acestora pentru copii. bioenergizant2 qi medical2 a mierii qi celorlalte produse ale stupului utilizate in apiterapie. De asemenea.Dacci ar dispare albina de pe suprafafa globului. mai mul~i oameni".fizicianul ALBERT EINSTEIN. asigurhd. omul ar mai avea dour patru ani de viapi. Cu cdt existci mai multci polenizare. pe baza acestor produse..Se impune s5 amintim c2 marele savant . sportivi. apreciind la adevirata dimensiune importanp albinelor afirma c2: . cu atdt iarba este rnai multa'. bolnavi qi b2triini carora le sunt cu precadere destinate. fabricarea unor preparate destinate consumului larg ca qi reteaua comercia12 prin care aceste preparate se desfac la populafie.MANUALUL APICULTORULUI Un rol social de mare important5 este qi ocuparea foqei de munc2 care conditioneazg qi prelucreaz2 produsele apicole.sunt mai multe animale. nu trebuie neglijat nici rolul social care deriv5 din valoarea alimentar2.

miere. polen. din cele mai vechi timpuri qi piing in prezent. la inceput pentru produsele obtinute .rni ere era ~nfioritor. apicultura.111 i. pentru contribufia pe care albinele o aduc la sporirea recoltelor de fructe.e. Apicullura in Romania Pentru foloasele ce se oblin de pe urma creqterii albinelor.) . precum qi tablele cerate folosite pentru scris de romani.socotit p5rintele istoriei. sau ale marelui naturalist Claudius Aelianus (sec. Toate acestea au Ecut ca in p r a noastr5 apicultura s5 cunoasc5 o puternic5 dezvoltare in rindul locuitorilor din toate finuturile. ca ramur5 de producfie a agriculturii. exist5 Inca multe alte date istorice. Dac5 scrierile antice ale lui Herodot (485-425 i.MANUALUL APZCULTORULUZ lecfia 2. arheologice. Amintim totodata c2 fragmentele de amfor5 tasian5 descoperite la Calatis avand pe toart5 imprimat un sigiliu cu albine qi dou5 inscription5ri in greaca veche numele unei insule din Marea Egee) qi ATENIPU (probabil numele proprieta lui acestei amfore). descoperite intr-o min5 veche la Roqia Montan5 din Munfii Apuseni.e. iar mai thrziu qi in prezent. legume gi seminte prin polenizarea culturilor entomofile. cu o mare valoare alimentari qi energovitalizanta a cerii pentru iluminat qi nevoile cultului. etnografice ~i folclorice care atest5 cu prisosinF preocuparea statornic5 qi continuitatea apiculturii in spatiul carpato-ponticodungrean. propolis. indic5 faptul c5 inc5 din secolele 111-IV inainte de Gq+w. cu o clim5 qi flora bogat5 ce asiguri condifii la care albinele s-au adaptat de-a lungul erelor geologice.) . a constituit inc5 din trecutul indepartat o indeletnicire mult apreciatg de locuitorii patriei noastre. Faguri pietrificati gisifi intr-un pariu de la Siliqte-Cluj. sunt o dovad5 graitoare c5 in tara noastr5 au existat albine inc5 din timpuri foarte indep5rtate. " "d fl 12 . lingvistice. generos d5ruite de Dumnezeu. cunoqtintele despre apicultur5 se intrepgtrund cu ins5qi istoria poporului roman. l5ptigor de matca.n. Evolufia apiculturii in fara noastri Pe meleagurile patriei.n.pomenesc de albinele din teritoriul Traciei qi Daciei.

MANUALUL APICULTORULUI Acest fapt este. de asemenea. in bung m5sur5. preotul profesor IoanTomici a publicat. precum gi despre prosperitatea cregterii albinelor in Muntenia gi Moldova amintesc scrierile istoricilor din p r 5 gi str5in5tate: Dimitrie Cantemir (1 7 17). Prima carte romineascii de apicultur5.Cultura albinelor" editat5 la Buda gi tiparit5 cu litere cirilice la Crgiasca Universitate din. . Ureche gi altii). numeroase localitiifi purtau denumirea de Stupina. localiz5ri de bogate stupine a c5ror productie de miere gi cear5 este deseori pornenits. Mai apoi in anul 1823. Din epoca feudal5. Stiubeeni. in aceast5 epoc5 de cunoqtere a primelor date cu privire la practicarea cregterii albinelor gi a unor m5suri referitoare la circulafia produselor apicole gi de prelucrare a acestora. Economia stupilor. inzestrGri.. Peyssonel (1 787). nivelul cregterii albinelor pe meleagurile noastre. Prissceni. Aceste lucr5ri ap5rute in acele timpuri oglindesc. o carte de apicultur5 intitulat5 . atestat dup5 mai bine de 1000de ani de registrul notarului genovezANTON10 DE POTENZOLO in care actele comerciale legate de livrgri. Datoritii stupinelor mari existente in acele timpuri in unele regiuni gi ca urmare a prepirii ce se d5dea cregterii albinelor. Anul 1873 a intrat in istoria stupgritului romsnesc ca o prim5 manifestare de organizare a apicultorilor intr-o form5 structural5 gi func{ional5 care s5 le apere interesele. prelu5ri gi transporturi efectuate in Venefia. scutiri de d5ri gi de v5mi.Pesta. Alexandria gi Constantinopole a unor insemnate cantitali de miere gi cearg din coloniile genoveze de pe litoralul M5rii Negre. G Progresele apiculturii in Europa erau rapide. Prisaca. confin referiri la danii. publicat5 in 1785 apaqine medicului oculist gi c5rturar Ioan Piuariu-Molnar originar din localitatea Sadu judepl Sibiu. hrisoavele domnegti gi cronicile c5rturarilor nogtri (Neculce. de asemenea. .& @in i ~ (! .. ocup5 un loc de seami. denumiri ce se pastreaz5 gi ast5zi. o serie de acte emise de cancelariile domnegti din Moldova gi din Muntenia ca gi dintre cele emise de voievozii din Principatul Autonom a1 Transilvaniei. s5-i protejeze gi sB contribuie la dezvoltarea apiculturii prin infiinprea la Buziag a unei societgfi de apicultur5 sub denumirea de Reuniunea Apicultorilor FC" BBn5feni avind ca pregedinte pe Adam Petru Jager iar ca secretartp~nv&@torul Nicolae Grand organizatorul acestei societ5ti. inainte gi mai ales dup5 intemeierea T5rilor Romine.

1898) In general se poate afirma c5 in T5rile Romine~ticreyterea albinelor in secolul al XIX-lea a inregistrat un declin accentuat. ceea ce a'*% ( 4 aFT !! i 14 . La aceast5 stare de lucruri a contribuit in mare m5sur5 s5r5cirea @ranilor datoritg dijmiritului in natur5 ~i bani ce se d5deau domnitorilor yi boierilor in timpul ocupatiei turce~ti. Fig. in anul 1900. 3.MANUALUL APICULTORULUI predominau incg metodele vechi de stupBrit deqi in anul 1872 apicultorul b5n5fean Vichentie Schelejan a prezentat. mai tirziu iar extinderea culturilorcerealiere. alcgtuiau o dotare tehnicg cu totul necorespunz5toare 'i. dintr-un efectiv de 3 10. Astfel. din care multe necorespunz5toare experimentate. stupul imbunititit a1 lui Berlesch.Nicolae GRAND (1837 . c5t ~i lipsa de utilaje pentru ingrijirea familiilor perioad5. la Congresul stuparilor din Germania qi Austria ce s-a finut la Salzburg (Austria). iar Nicolae Grand promova.1893) Fig. inc5 din anul 1870.Vichentie SCHELEAJAN (1830 . introducereazah8rului in alimentatia omului ~i lipsa total5 de interes ~i sprijin din partea statului fa@ de aceas6 ramuri a economiei. Folosirea a numeroase tipuri de stupi. prima gratie metalic5 de separare a m5tcilor. 2 .162 familii de albine existent ~n 5 numai 7. oficializat sub denumirca de stupul Berlcpsch-Grand.141 erau adapostite in stupi sistematici.

lipsa de indrumare a crescitorilor de albine.000. dupii cel de-al doilea riizboi mondial. insemna o indeletnicire cu o largi riispiindire. Paralel cu aceasta. la sfiirqitul celui de-a1 doilea riizboi mondial. Situafia ariitatii s-a inriiutiifit qi mai mult imediat dup5 primul qi al doilea r5zboi mondial datoritii. in sectorul de stat qi cooperatist. de asemenea. in condifiile dezvoltiirii foqate a economiei de tip socialist. de numai 460. qi prin reorganizarea. in scurt timp. Astfel. cu cheltuieli mari qi neeconomicoase efectivul familiilor de albine a inregistrat o creqtere aberanta fir2 ca s i se inregistreze propoqional qi o sporiti producfie apicolii. Ca urmare. la deciderea apiculturii. in orele libere. pierderilor de viefi omeneqti qi distrugerilor provocate de luptele desfiqurate pe teritoriul fiirii.MANUAL UL APZCUL TORUL UZ reprezenta 2. Efectivul familiilor de albine a crescut in bun2 misurii qi in gospodiiriile locuitorilor din oraqe qi sate care pentru realizarea unor cb~tigurisuplimentare in stare sii le asigure o existen@ la nivelul unei limite decente de civilizatie erau obligafi sii presteze. activitifi productive suplimentare. albiniiritul. in mare misurii. numiirul familiilor de albine din @ra noastrii s5 fie. iar produsele apicole o important5 bogsfie a economiei nafionale. in anul 1945. iar productia medie anualii de miere pe familie sii ajungi abia la 3-5 kg. ca obicei moqtenit din bitrini.3% din totalul familiilor de albine existente. slaba preocupare pentru pregiitirea de cadre noi qi lipsa literaturii de specialitate pentru popularizarea largii a stupsritului sistematic au contribuit. in perioada anilor 1945-1989. Creqterea efectivului familiilor de albine qi a producfiei acestora in gospodiriile populafiei a fost posibili. care in trecutul nu prea indepiirtat. in . s-a ajuns ca. s-a menfinut doar pe alocuri. in principal.

1957-1974. 0 etap5 superioar5 in evolufia activiatii de cercetare gtiinfific5a fost aceea de infiinpre. c5 pentru solufionarea marilor probleme apicole ce apaflineau contemporaneitilfiigi-a adus contribufia gi cercetarea gtiinfifici de specialitate care s-a desfigurat pe mai multe etape. gi numerogi specialiqti ~i oameni de ~tiinf5 au fost: Nicolae Nicolaescu (1 870cum 1946).(J. in anul 1974. Grigore Giossan (1885. in anul 1957. Complexul apicol. In prezent putem afirma c5 rezultatele obfinute de-a lungul anilor dovedesc c5 apicultura in tara noastri a fost o indeletnicire str5veche ~io ocupafieinfloritoare a locuitorilor care atestil continuitatea cregterii albinelor pe acest p5mint. Etapa urmatoare. Trecerea de la apicultura traditional5 la apicultura gtiintific5 fundamentat5 pe cunoagterea intim5 a vietii albinelor s-a datorat muncii neobosite a unor mari iubitori ai apiculturii din fara noastr5 la care gi-au adus aportul.1949). a funcfionat sub denumirea de Institutul de CerceGri Zootehnice. a fost orientat5 gi in direcfia prest5rii de activit5fi economice de producfie prin Combinatul apicol asigurindu-se astfel baza tehnico-material5 pentru dotarea gi aprovizionarea apicultorilor. condus de Nicolae Fotii. Constantin Hangaqu. Institutul de Cercetare . din anul 1947.Dezvoltare pentru Agricultur5 gi filialele judetene. a Asociafiei Cresc5torilor de Albine . a Stafiunii Centrale de CerceGri pentru Apiculturii gi Sericicultur-5~i organizarea. in anul 1971. Constantin Hristea (1 8 9 6 4 7).care. precum gi mula all{ aidagi anonimi ai apiculturii de pe aceste meleaguri. : cebapicultura a inregistrat o insemnat5 creqtere a efectiwlui f* l T I b e 16 . Dimitrie Stamatelache (1892-196 l).MANUAL UL A PICUL TORULUI anul 1957. unitifi ale Asociatiei Cresc5torilor de Albine. dup5 primul r5zboi mondial.avind ca pregedinte pe Veceslav Harnaj . etapi ce s-a caracterizat prin infiinfarea secfiei de apiculturi condus5 de Florin Begnescu la Institutul National Zootehnic care. a celui de-a1 doilea nucleu de cercetare gtiinfificgprin crearea Centrului de Studii Proiectki gi inv5pmint apicol a1Asociatiei Cresc5torilor de Albine. Trebuie mentionat.1988).-Veceslav Harnaj (1 917. activitilti ce se desfagoar5 gi in prezent. a Institutului de Cercetilri Apicole din cadrul Asociatiei Cresciitorilor de Albine. au asigurat baza material5 necesar5 dotiirii stupinelor prin centrele de aprovizionare a apicultorilor din toate judefele f5rii gi au condus la promovarea progresului tehnic gi gtiinfific in apicultur5. s-a evidentiat prin infiinfarea.889-195 I). de asemenea.1972). pe liing5 activitatea de indrumare tehnicg. de instruire ~i de propaganda apicolii. Nicolae Fotii (1910-1989). Anii 1930-1957. Florin Begnescu (1 880.

fir2 efectuare de recensimint). Prin modificarea structurilor economice gi a posibilititilor de realizare de profituri corespunzitoare noilor principii economice gi in sectorul privat s-au inregistrat numeroase cazuri de renunfare la practicarea stupiritului. precum gi a unitifilor de conditionare gi prelucrare a cadrelor produselor. in prezent. ajungindu-se ca la inceputul anului 1998 efectivul familiilor de albine pe far5 s i fie de 626.418. propolis gi venin de albine. tara noastri printre @rile cwa@culturii bine dezvoltat5. de tei (Tilia sp. precum gi numeroase specii de plante din flora spontani din care menfionim: zmeurul (Rubus idaeus). 'L .000 familii in conditiile economiei de tip socialist. polen. ~i in acest sector. rezultatele activitatilor de cercetare gtiinfificg gi de p r e g i t k ~ de apicultori.1998. mugtar (Sinapis sp. sectorul apicol de stat (sectorul silvic gi a1 intreprinderilor agricole de stat.albinele care populeazi teritoriul f&riinoastre fac parte din grupa raselor de albine europene din zona muntilor Carpati (Apis mellifera carpatica) care prezintii mai multe ecotipuri.-* < 17 C . rap@ (Brassica napus). trifoi (Trifolium sp. molid (Picea excelsa). fapt care a determinat. apilarnil. lucermi (Medicago sativa). Efectivul familiilor de albine. corepunzitoare zonelor bioapicole respective: Cimpia Dunirii ~i Dobrogea.. Iipti~or matci. precum ~i cel cooperatist) s-a dezorganizat fapt care a determinat desfiinprea a numeroase stupine apaqinind acestor trei importante sectoare de activitate. Podigul Transilvaniei ~i zona versanfilor MuntilorCarpafi. Cimpia de Vest.MANUAL UL APICUL TORULU l familiilor de albine. in ultimii ani. cantitatea de miere realizati gi diversificarea largi a produselor apicole prin realizarea unor insemnate cantitilti de ceari.543. partial forfatii. trebuie sB menfionim urmitoarele: . situeazi.000 familii cu o producfie de 10. culturile de floarea soarelui (Helianthus annuus). zburitoarea (Chamaenerion hyrsutum). care la inceputul anului 1989 a ajuns la peste 1.). busuiocul de miri~te (Stachys annua) ~i busuioc (Ocimum basilicum).). .). in ceea ce prive~te familiile de albine gi productia de miere realizati in p r a noastri in ultimii ani. ca urmare a reorganizirii vietii economice pe principiile economiei de piap. inzestrarea tehnicode material5 a stupinelor.principalele plante melifere care asiguri realizarea produc{iilor de miere sunt: padurile de salcim (Robinia pseudoacacia).O tone miere (dupi Anuarul statistic a1 Rominiei . o scidere a efectivului familiilor de albine in toate judetele tirii. Podiqul Moldovei.

care preia produsele apicole realizate de produciitori in stupinele proprii qi asigurii aprovizionarea cresciitorilor de albine cu utilaje. instalatii ~i materiale apicole realizate de S. in cadrul fiecarei filiale judetene funcfioneazi3 cste o S.MANUALUL APICULTORULUI Un rol insemnat in dezvoltarea apiculturii fiirii I-a avut qi iI are ~i in prezent Asociafia Cresciitorilor de Albine din Romsnia care. s-a reorganizat intr-o structurg teritorialg modem5 cu 41 filiale judetene in care a fost cuprinsii marea majoritate a cresc5torilor de albine din intreaga targ.yi S.A. .C. Complexul apicol S.L.C.C. .R. Reorganizarea Asociatiei Cresciitorilor de Albine conform norrnelor ~i prevederilor programului de trecere la economia de piatii creazii condifii noi in scopul consolidiirii organizatiei qi dezvoltarea activitiifilor tehnice qi economice pentru stimularea apicultorilor ~i progresul apiculturii romine~ti.A. peste 70 qi cercuri cu activitate economicii. orii~ene~ti municipale din care. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apiculturii S. grupati in cercuri apicole comunale. dup5 cel de-al doilea riizboi mondial. APICOLA S.

respirator. ap5rare ~i reproducfie au atiit nivel individual ciit ~i social.supraorganismw . adunarea yi prelucrarea in comun a hranei. Aparitia a dou5 caste la sexul femel (matca ~i lucritoarea) este expresia inaltei diviziuni a muncii atins5 de specie in indeplinirea funcfiilor sociale. pentru a inv5ta corect posibilitafile de a ingriji ~i exploata albinele. ingrijirea in comun a urma~ilor. familia albinei melifere este considerat5 In zoologie ca . de prezenta a Sase picioare articulate qi cu aripi membranoase. Date fiind aceste perfecfiongri. ceea ce atrage cu sine diviziunea muncii. concentrarea puterii reproducatoare a organismului la una singur5 din femele -matca ~i la ciitiva masculi . in perfecfiunea ei . nervos. Pentru a infelege comportamentul ~i via@ albinei in stup.aparitia populatiei mari de indivizi cu functii de intretinere . exceptionale performanfe ale organelor de simt. a femelei. animal nevertebrat caracterizat de alcituirea corpului din trei pi$ principale . ~i a fost cel mai bine studiata. Consecinfi a acestei vieti sociale .lucritoarele.MANUALUL APICULTORULUZ leclia 3. Albinele gi lamilia de albine Albina este o insect5.cap. este noutatea In evolutie.chitinos. a * . reproducZitor. ale sistemului enzimatic ~i hormonal. la riindul lor compuse din mai tare multe segmente acoperite cu un inveli~ . La acest ordin apare viata social5 yi organizarea indivizilor in familie. din toate rezultiind spectaculoase aspecte de comportament. specia mellifera pe care o ingrijim ~i in tara noastri.aceasta este.in care functiile de nutrifie. intmciit lucr5toarea este individul majoritar in familie. torace qi abdomen. majoritatea descrierilor sunt facute pe ea.triintorii yi reglarea in comun a cgldurii organismului social. familia Apidae. acumularea de rezerve de hrani. excretor. normal5. totul cu remarcabile adaptiri ~i dezvoltiri in morfologie ale sistemului digestiv.o minunati diversiune de la dezvoltarea reproductivi. Albina face parte din una dintre cele mai avansate grupe de insecte . genul Apis. respiratie. muscular.Ordinul Hymenoptera (are doui perechi de aripi membranoase). De retinut: nu matca. in concordan$ cu modul a alcituirii corpului lor natural de desfa~urare viefii lor este necesara cunoa~terea ~i a dezvolt8rii. unica. Ori de ciite ori matca ~i trintorele au particularitafi de morfologie ~i comportament ele vor-fimentionate.. ci lucratoarea . echivaliind prin functionalitate cu un organism.

pe m5sura trecerii zilelor. larva c r e ~ t e timp de cinci zile in ritm accelerat (numai intr-a doua zi de viaf5 greutatea ei devine de Sase ori mai mare decdt in ziua precedents). la citeva ore de la depunere. Albe. str5lucirea ~i forma larvelor trebuie sesizat5 yi cercetatg. ader5 la baza celulei. mai subfire. eclozioneaz5 tingra larv5. polul oral sau cefalic este mai gros . Ea seaman5 cu un viermi~oralb str5lucitor qi este curbat5 ventral . curbate c5tre partea dorsal5.MANUALUL APICULTORULUI De la ou la albina adult5 fncepBnd cu luna martie.polul caudal sau anal. masa corpului larvei ocupBnd toat5 celula. mugurii pieselor bucale ~i ai picioarelor. capatul posterior . Orice &"R' ~neuloarea. str5lucitoare. in a treia zi de la depunerea in celul8. in ziua a 6- . ingrijirea acordat5 de doici unei albine In primele zile de dezvoltare VBrsta zile ou 1 2 3 4 5 TOTAL Numar total de vizite in 24 h 854 92 1 834 1164 2084 2855 871 1 Vizite exclusiv pentru hranire numar total in 24 h timpul total (min) in 24 h 256 226 240 798 1296 2816 50 14 27 98 283 472 Aspectul puietului este foarte important pentru cel care ingrije~tealbinele. embrionul. Cap5tul anterior a1 oului. marcate de 4 n5pBrliri succesive.4-1. se observa in celule ou5le. in ou se formeaz5.invers decit oul. in elipse cdt palma qi. cdnd stupul poate fi deschis far5 riscuri. Datorit5 ingrijirii atente qi asidue acordate de catre albinele doici. rupdnd foitele embrionare.in acea parte se va dezvolta capul viitorului individ. sunt vizibile (cu o lupii foarte puternic5) inceputuri de segmentare a corpului. ou5le de albin5 sunt ca n i ~ t e bastona~e lungi de 1. in interiorul organismului larvei au loc profunde transform5ri ale ale acestora. rotunjite la capete.6 mm. pe fagurii din centrul stupului. din ce in ce mai ample pin5 la a ocupa aproape toata suprafafa fagurelui. Cresc5torul trebuie s5-gi obiqnuiasci% ochiul cu masa alb5 sidefie alc5tuit5 de totalitatea larvelor ~i ou5lor din fagure: ea caracterizeaza starea de sin5tate.

cuticula chitinoas5. vor trebui c5utate anume.MANUAL UL A PICUL TORULUI a (a 9-a zi de la depunerea oului) larva intins5 incepe s5-gi teas5 coconul. r5cegte gi moare. de culoare general2 bruna cu pete gi variante cuprinziind cenugiu. Chiar daca nu mai este hranit de c5tre albinele doici.spre deosebire de . cu ocazia cercetarii stupului. portocaliu. de la mecanice piing la senzoriale. fie neciipiicit. Cea mai sigurii diferenfiere a puietului este aceea care se refer5 la aspectul s5u in stup .Durata stadiul~i~dk d ou la albina IucrZtoare q + @ . OU OU Ientru familiarizarea cu aspectul puietului pe fagure este necesar s5 se retina ciiteva din elementele ce pot caracteriza fiecare viirst5 gi care. nu inseamnil c5 puietul c5p5cit nu beneficiaza de ingrijire: prin ins5gi prezenp lor activg pe fagurii cu puiet..larvele. puietul din celule. denumirile se refer5 la c5p5celul de cearg pe care albinele. cu toate organele gi apenndele bine formate. ce acoperi fagurii. corpul adultului este protejat de un invelig tare .puiet nec5p5cit qi puiet cgp5cit. diferenfiate la riindul lor pentru nevoile practicii in lawe tinere gi lawe in viirsti (1-3 zile gi respectiv 3-6).puietul tiin5rV. fie el cgpgcit. Spre deosebire deinveligul membranos. pe suprafala c5reia sunt inserafi numerogi peri. Prenimfa ~iapoi nimfa sau pupa care ii ia locul sunt faze de dezvoltare ale albinei desemnate in vorbirea curent5 ca . \ 1 ] AOUU--I Fig 7 . albinele asigur5 temperatura optima dezvolt5rii acestuia. moale a1 stadiilor preadulte. in absenp albinelor acoperitoare.puiet in viirsti" . deci. galben gi negru. de forrne gi cu funcfii din cele mai variate. I 7 1 I I I i I Albina adulti Adultul sau insecta complet dezvoltati este albina alc5tuit5 din cap. torace gi abdomen. il pun peste coconul gata tesut de larva in ziua a 9-a..

ac. 2 . V5zut din profil. Relugnd cele descrise deja despre alcatuirea tipica a corpului insectei. 6 . Capul. I . 7 .MANCIA L UL APICUL TORULUI Aceeaqi cuticul5 acoper5 picioarele ~i una 1nai subfire . I1 . in unghiul inferior a1 capului si in partea posterioarri se remarc5 piesele bucale: buza superioar5 ~i respectiv trompa. 5 . iar pe partea anterioar5. 10 .mari.stigma. v5zut din faf5.8 .cap. 4 . cele douri unghiuri laterale fiind cuprinse de cei doi ochi compu~i. cam la centrul triunghiului. iat5 cum arat5 albina: Fig.glosd.picior 111.ocelii. 3 .torace.aripi. 4 G%pukmritciieste mai rotunjit decit a1 lucrgtoarei qi este mai lat in raport din cu propr&sa lungime.atit cAt s5 se aveze pe suprafala anterioar5 a toracelui. se afl5 inserate cele douri antene.trompa (limb2).picior I. la albina lucrritoare are aspect triunghiular. cu partea posterioar5 uqor concav5 . 8 . 13 mandibuld. capul este turtit. 9 .antena. cu care vine in contact.tergit.picior 11.Alcitztir-ea corpulzli albinei lucritoare. I2 . Capul trgntorelui este mult mai mare qi .aripile.V ~ Z U ~ far5 - 22 . Pe partea dorsal5 a capului se afl2 trei ochi simpli .

intr-o mica excavalie in cuticula capului.000. Pe flagel sunt ~i echilibrului.9 . 5 .deschiderea occipitalii. la matcii 3. printr-o membrani. cu rol in echilibrul corpului.000-5. pentru miros pentru modificari de temperaturi. Antenele sunt fixate la bazi. Pe zonele opace ale lentilelor se afli numero~i peri~ori ascufiti.stipes.000-4.postmentum. Fiecare din cei doi ochi compu~i consta din numeroase unitifi de bazZi numite omatidii: corespunzitor lor pe suprafafa acoperitii de cuticuli se observi fatete hexagonale.palp labial.000 omatidii.ligula.galea. 6 .Capul albinei lucriitoare: I . dar suprafefele centrale sunt transparente ~i fac funcfie de lentile.conuri chimioreceptoare.000. iar la trintore 7. denumiti soclu. 4 -para glosa. fn continuarea sa se afli pedicelul qi flagelul sau biciul . toate principalele organe de simt: pentru pentru gust . 7 . 3 . 9 . ~i unele speciale 23 8 . 10 . 8 .000-8. Ochiul compus a1 lucritoarei cuprinde 3.acesta alcgtuit din 10 articole (la matci ~i lucritoare) sau 1 1 (la trgntor). Articolul lung ce alcituie~te baza antenei se nume~te scapus yi adiposte~te organul lui Johnston.prementum.MANUAL UL A PICUL TORULUI Fig. 2 . marginile sunt opace.car-do Alcituirea ochilor ~i suprafafa lor mare dau posibilitate albinei s i vadi pe aproape 180'.palp maxilar.

trompa miisoar&5-7 mm. ~ a ~ s e c r e fmandibular2 constituie baza unor feromoni. Spre deosebire de alte insecte. palpi labiali ~i limbi. Proboscisul sau trompa este alcatuit din dou2 piese de suspensie. gi din maxile . Canalul colector de la fiecare se deschide la baza faringelui. Demn de retinut c i lungimea trompei este un element important in aprecierea capacitiifii productive a albinei yi de aceea este folosit2 frecvent in descrierile profesioniste. ambele p8Gi de suspensie. mandibule. cu stipes. este o mic2 pies2 mobili. ace~tia ia sunt r e$ ndulare externe.sunete provenind din substrat". paraglose. fn principiu. prezente in interiorul capului ~i vizibile numai cu o lup2 foarte putemic2 sau la microscop. Mandibulele servesc la malaxarea cerii. sunt extrem de mici la trintor. s2 dizolve inveli~ul uleios a1 polenului. ele pot fi reactivate ~i deci s2 se dezvolte din nou . lacinia ~i palpi maxilari. Foarte mult regresate la albinele de 20-25 de zile. Mandibula mstcii are un pinten foarte bine conturat. ansamblul pieselor bucale propriu-zise. La matc2 ele se afli in form2 de rudimente. albinele nu pot rupe pielifa fructelor. Amintim ~i glandele cefalice. ele constau din douii tuburi foarte lungi purtind dea lungul lor glandule.in condifii de necesitate. Cu totul altii hncrie are la matc5.MANUALUL APICULTORULUI carbonic a aerului. Pentru orientarea intr-un text care face ape1 la cuno~tinfe anatomie. inrudite. iar la mascul sunt absente. terminat2 cu lingurifa. Pe corpul albinei nu exist2 receptori pentru sunet. Piesele bucale: labrul sau buza superioar2 (anterioar2) inchide cavitatea bucalii anterior. fn perioada de ingrijire a puietului glandele sunt dezvoltate la albinele lucritoare in v6rst2 de 5-1 0 zile. pereche. la albinii mandibulele nu au dinti. Foarte dezvoltate la matc2 $i la lucrgtoare. se afl8 in partea superioar2 a capului. ea detecteazii vibrafiile ~i reacfioneazi la ele. mentum. hrana destinat5 larvelor. 4 ! 1 I1 I 1 i 1 I I. labium. care la rindul lui este compus din: maxile. cite un van! ce permite scurgerea produselor elaborate de glandele mandibulare. ~ 2 n d devin doici.. galea. ' 2A . La matc2 trompa are numai 33-4 mm. de aparatul bucal a1 albinei se compune din: labrum. eliberate de un anumit individ ~i care provoac& o a r e w 5 b g u f i c 2 la alt individ de aceea~i specie". Aceste glande secret2 l2pti$orul. amindoui. Mandibulele au. t . probabil prin organele de pe picioare. cu variafii la diferitele rase de albine. lorum. de aceea. cu cardo. Glandele mandibulare se afl2 la baza capului. Numai lucr5toarele au asemenea glande. iar la albinele ce primesc nectarul .la concentrarea acestuia prin expunerea lui in pelicule fine. deschiderea lor se afli pe mandibule. proboscis. submentum.tot ansamblul participind la sugerea nectarului din floare. in schimb. Despre asemenea vibrafii se spune c2 sunt . Glandele hipofaringiene (grevit numite ~i faringiene). Secretia lor permite albinelor lucrgtoare s2 inmoaie ~i s2 fr2minte ceara ~i p r o f i h l .

Picioarele albinei lucrrjtoare a. 6 -perie de polen.8 . prin care circul5 hemolimfi.I0 .~i metatorace) care susfin cele dou5 perechi de aripi gi cele trei perechi de picioare.hamulus.cogulef de polen.pieptene pentru antene. 4 .tibia. ambele perechi sunt membranoase. c: I -pinten. 2 . Caracteristic pentru aripile albinei mai este gi sistemul de cirlige (prezente pe nervura costal2 a aripilor posterioare) ~i pliul aripilor anterioare. 7 . iar in interior adipostesc puternica mas2 muscular2 care asigur5 zborul. Fig. studiul celulei cubitale-3 este deosebit de important in aprecierea pentru selecfie la albine. In afara zborului.meso. Nervurile descriu anumite desene denumite celule. o particularitate a himenopterelor.arolizrm. 9 . Picioarele albinei lucr5toare sunt una din cele mai interesante dintre adaptsrile insectei la modul de viap social. cele dou5 aripi de pe o parte formind astfel un singur plan de batere a aerului.coxrj. 2 . Aripile. 5 . dintre acestea.tars.: I -femur.MANUAL UL APICUL TORUL UI Toracele se compune din trei segmente (pro. cu nervuri rigide. Cirligele (sau hamulii) se agar2 in timpul zborului in pliu. Perechea anterioar2 (1-a) sunt mai mari decit cele posterioare. celor trei segmente li se adaug5 ~i primul segment abdominal numit propodeum. 3 . b: I . tubulare. cele dou2 aripi sunt perfect independente una de aka.pieptene de polen .cogulet.

s i nu se confunde deci inelele cu segmentele abdominale! Ca ~i segmentele toracice. un sternit ~i doui pleure. iar in centru are un pir mai scurt qi rigid. al zecelea formeazi anusul. la viafa sociali de care am amintit mai sus.la partea terminal8 a tibiei . al optulea. din I0 segmente: primul. dar are ~i posibilitatea de a se indepirta foarte mult de el. abdomenul albinei adulte consti . Tergitul fiecirui inel acoperi mult sternitul respectiv.mirosV. Prima pereche are o perie pentru curitirea antenei. Trebuie remarcate: articulatia tibio-tarsian5 plat: vi care formeazi o pensi: pe fata interns . trebuie s i amintim c i sunt numai Sase. cele trei perechi de picioare ale albinei au ~i conformatii caracteristice. peria ~i pieptenul servesc la culegerea polenu1ui..substantei la dintr-o masi de celule. Marc2nd tergitele de la T I la T VII. tibia are o cavitate alungiti.. vizibile cu ochiul liber. a unei scheme. De aici rezulti o mare capacitate de distensie a abdomenului. se poate uSor localiza pe poqiunea T VII acoperiti de T VI glanda lui Nasonov. Abdomenul este alcatuit din Sase inele la matci ~i lucritoare ~i din Sapte inele la trintor. Ciirligele inlcsnesc mersul pe suprafete rugoase. Cele vase inele abdominale sunt telescopate vi unite intre ele de o membran5 intcrsegtnentari. rolul de a susfine aparatul vulnerant (acul). Aceasti gland5 elibereazi un .peria. dup2 pctiol. unnitoarele Sase sunt evidente. prin extensia abdomenului atunci cind albinele ventileazi a e ~ u la l . propodeum. constiind din rinduri de peri aliniate. iar pulvilul pe suprafete netedc. la originea lor din segmentele abdominalc ale larvei. Perechea a treia are o alcituire mai complicati. prin inchiderea articulafiei tibio-tarsiene se formeazi un inel . In citirea unei p l a n ~ e anatomice. Rapostind accste inele. cele abdominale sunt fiecare alcatuite dintr-un tergit. Extremitatea sa are doui cirlige duble intre care se afli un fel de ventuzi cmpodiul sau pulvilul. Perechea a doua are la partea inferioari a tibiei un spin. in mod normal acoperite de tergitul VI. a1 nouilea s-a transformat are in plicile acului. Anatomic vorbind deci. acestea sunt inele vizibile. este sudat la torace.adaptaremorfofiziologici.pe fata externi.antena trecuti prin el este periati qi curitati de orice impurit5ti care s-ar opri in periqorii ce o acoper5. ultimul articol tarsian este identic la toate cele trei perechi de picioare.MANUAL UL A PICULTORUL UI In afari de dimensiuni. inconjurati de peri lungi. care le deosebesc. in interiorul celui de-a1 ~aptelea. o substanti serve~te recunoa~tereaalbinelor ~i intri in alcituirea . fini.pieptenul. in jusul ciruia se va forma gheniotocul de polen inghesuit de pensa tibio-tarsiani . respectiv ~ a p t edin cele 10 initiale. iar pe bazitars . folosit la descircarea incirciturii de polen sau de propolis.acesta este co~uletul. ~i de contragere. el este conformat anume ~i numai pentru mers.

13 . V.gland& rnandibulars.MANUAL UL APICULTORULUI Fig.orif iciul glandei rnandibulare. 11 . 4 . 13 .propodeum. 2 .mandibula. 19 .scut. 19 . ele revin la forma de bazii.ochi sirnplu.lob optic. 12 . 14 -ganglion subesofagian. Ceara eliberatii pe . 22 .scutellum 1. 8 -rectum.Sec!iune longitud1nalC3prin corpul albinei lucrC3toare 1 . 11 .palp labial.gland3 salivara cerebrala. < $9 . -a in tara noastrii selecria albinei se bazeazii nu numai pe c a r a c t e a e productive ale familiilor alese ci ~i pe triisituri de aspect exterior ale populatiil bnele de provenientii. 18 .aparatul vulnerant (acul). in stare activii.glanda lui Dufour. 3 .lingurita. 27 . 16 . 10 . 9 -anus.scutellum cefalic.creier. 11 . Cele patru perechi de glande sunt alciituite din numeroase celule.ganglionul Ill. celulele secretii cearii lichidg eliberatii prin canale foarte fine. 14 . 18 . sub forma unor solzi~ori imprumut5 forma hexagonal2 a oglinzilor. 7 .esofag. 5 .teaca acului.glanda alcalinh. 23 . . 2 . 6 . 21 .mugchiul dorso-ventral al aripiii.noturn I - 1 . foarte dezvoltate in perioada de cl5dit intens a fagurilor.ganglionii 2-3-1-11. In afara acestei perioade.oviductul.intestin.sperrnateca.rezervorul glandei alcaline.noturn 3.rnu~chi zborului indirect al Pe partea intern8 a sternitelor IV.glanda lui Nasonov.g u ~ 312 .gland& hipofaringiana. 15 . 16 . 8 .furcula 1-11.gland& cerierg.scapus. 26 . 20 . 3 . 24 . 4 . 5 . 25 .epifaringe. 15 .canalele salivare. 7 ..tuburile Malpighi.glanda salivare toracica. 9 .ovar. 17 . 17 . VII se aflii cite o pereche de glande ceriere.proventricul.labrurn.orif iciu bucal. VI. 6 . 10 intestinul rnediu. Matca ~i trintorul nu au glande ceriere. .oglinzile ceriere" de pe sternite se solidificii ce in contact cu aerul.

polen vi nectar. poqiunea de tub digestiv care gizduie~tedigestia diferitelor alimente ale albinei . in prima sa poqiune. care i ~ elimin5 produsele intr-un canal colector i unic. esofagul . Evidente.intestinul anterior. mai neted5 ca aspect. .intestinul posterior este subdivizat in intestinul subtire qi punga rectal. proteine. amidon. in care se distinge faringele (cibarium) o adev5rat5 pomp5 de nectar.care ii furnizeaza in plus amino-acizi liberi. celulozii. s5ruri minerale. intrucit enzimele care le ataci nu pot acfiona una in prezenfa celorlalte. de pe punga rectali. Sistemul digestiv cuprinde citeva glande: dou5 glande salivare cefalice ~i doua glande salivare toracice. Rolul lor este acela de a elimina deveurile organice. de enzime care permit digerarea unor zaharuri complere: 28 . zaharuri simple vi complexe ~i acizi organici qi alimente plastice (polenul. AtBt nectarul cBt ~i polenul sunt retinute in buzunarele existente la nivelul proventriculului. enzimele degradeaz5 proteinele. situarea lui in organismul albinei ~i alciituirea este urm5toarea: . firi~oare sinuoase care se deschid la nivelul unirii intestinului mediu cu cel posterior. Hrana albinei adulte const5 din alimente energetice (nectar ~i manii. foarte sinuoasii. . uneori inlocuitori de polen) . administrat de apicultor) . Tot anexe ale tubului digestiv sunt considerate ~i tuburile lui Malpighi sau tuburile urinifere (circa 200 la numir).un canal a c5rui dilatare este guva ~i proventriculul . Nectarul qi polenul nu sunt digerate concomitent. uneori zahir.. dar cu un rol vi o functiune inci imperfect cunoscute sunt ~i cele vase glande rectale. Se pare cii au rostul de a capta apa din catabolitii evacuati deja de tuburile lui Malpighi sau de a secreta o substanfii ce impiedica putrefacfia masei acumulate in punga rectal5 in special pe timpul iernii. aceasta din urmi deschis5 la exterior prin anus. Prin peretele celei de-a doua poqiuni. produsele degradate traverseaz5 p8nii in cavitatea general5 a corpului unde sunt antrenate in hemolimf5. in spefa urafi. pe care le descriem pe scurt: Sistemul digestiv. consumul anual al familiei este de vi de circa 30-50 kg polen. in total.MANUAL UL APICUL TORUL UI Anatomia intern5 a albinei este structurat5 pe sisteme de organe. glucidele gi lipidele.cu rol de supap5 intre intestinul anterior ~i cel mediu vi a c5rui deschidere triazii gr5uncioarele de polen din nectar. cu deschidere la nivelul mentumului.intestinul mediu.care ii furnizeazi apii.

Polenul este consumat prin digestie in gug5 gi intestin. aportul mare de oxigen $d&&<pres@ke % -q . Stigmele abdominale se deschid intr-o camerii numit5 atrium. 2 ventrali Iatemk 2 dorsali laterali gi 1 scutelar). in mare miisurii ele sunt epuizate gi in sezonul activ . Stigmele toracice se deschid direct la exterior. mascatii de un lob al protergitului (in aceastii excavafie se ad5postesc acarienii Acarapis woodi). Sistemul respirator este alciituit din tuburi traheene sau trahei gi saci aerieni. sacii de aer au darul de a face corpul albinei mai ugor. chitinizatii. Dupii cum rezervele alimentare ale familiei sunt depuse in faguri.in urma perioadelor lipsite de cules.7 saci (1 toracic ventral anterior. Vase pe inelele urmiitoare ~i una pe al 8-lea. prin simpla depozitare in fagure. amidonul (decit in granule foarte fine) gi nici dextrine. din cuticulii fins. nu este capabilii s5 digere lactoza. cele proprii individului sunt acumulate in corpul gras . sub acfiunea enzimelor gi a unor microorganisme. iar in abdomen . in torace . Sunt dispugi astfel: in cap . polenul se transform5 practic in alt produs . 1 ventral posterior. fn afar3 de hnclia lor respiratorie. dilatafii ale traheelor primare. Traheele se divizeazii in tuburi cu diametrul din ce in ce mai mic. piing ce in final traheolele se deschid in celule. denumite tenidii (acestea mentin in permanenp traheea deschisi).intins in principal ca o ciptugealii.. cu intarituri de chitin. la hncfionarea mugchilor qi la alcituirea rezervelor grase. permiiind alimentarea direct5 cu oxigen a celulelor $i evacuarea gazului carbonic. Prima pereche se deschide intr-o mica excavafie in depresiunea mesotoracelui. .cinci saci (1 cefalic. In corpul albinei exists o serie de saci nepereche sau perechi. sau pe vreme rea care reline albinele de la cules.MANUAL UL A PICUL TORULUI zaharoz5. ant&ior gi 2 abdominali laterali). Corpul gras conline rezervele de glicogen. nefuncfional5. 2 cefalici superiori gi 2 mandibulari). trehaloz5. etc.p3stura. Orificiile care asigurii piitrunderea aerului oxigenat gi expulzarea aerului incircat cu bioxid de carbon se numesc stigme. gr5sime gi proteine ale albinei: ele pot fi foarte mari in timpul iernii p h i i spre prim5varii cind se epuizeazii. De fapt. helicoidale in interior. maltozii. hrana proteicii (polenul) este indispensabilii tinerelor albine doici pentru alimentarea larvelor gi a miitcii. deasupra diafragmei.3 saci (1 abdominal super. Traheele sunt tuburi rigide. Er5 ca inveligul gr5uncioarelor s i fie spart ci prin penetrarea acestuia. Dacii hrana glucidicii servegte la producerea ciildurii. imediat sub inveligul chitinos dorsal. dintre care una pe propodeum. Traheele sunt foarte ramificate. Imensul consum de energie. melezitozii. Stigmele sunt in numiir de 10 perechi: douii perechi toracice gi opt perechi abdominale.

localizate in creier.situate in apropierea aortei. secret2 mai mulfi hormoni. care elibereazg hormoni ce activeazi glandele endocrine. yi b) corpora allata . combinat5 cu cea a hormonului ngpirlirii. de Fns5yi aceste glande protoracice . foarte puternici. Aproape tofi mu~chii sunt striati! cu excepfia muychilor direcfi ai zborului. $i anunie dinspre partea posterioari citre cea antcrioari. in functie de stadiul de dezvoltare atins). dispar la inceputul feserii coconului: sunt situate difuz in apropierea tubului digestiv in protorace yi mesotorace. una gonadotropa (contratea5 dezvoltarea organelor sexuale ~i a comportamentului sexual) ~i una m e t a b 3(controleaz5 metabolismul respirator ~i in general procesul nutritiei qi vitelo e a). Cu un termen generic. in mi~c5ri helicoidale-mi~cirile ce produc deplasarea propriu-zis5 a insectei. ale fie prin intermediul unor tendoane. produsul corpora allata este desemnat curent c d m 8 $ y v c n i l . secrefia lor este ecdisonul sau hormonul n5pArlirii (chimic. Funcfia sa este de a transporta substantele nutritive citre organele efcctoare ~i dc a cvacua de~eurile organism. Organele interne (sistemul digestiv. Sistemul muscular este foarte dezvoltat. Circulatia din ca atare se realizcaz2 prin inilni $i aort5. al c5rei rol nu este incg cunoscut. in partea dorsali.acfiune uneori sinergici. El se compune din inimi. cu concursul activ al celor doua diafragme: ventral5 ~i dorsali. care alcituiesc un tub relativ continuu. dar datoritl multiplelor sale functii.vecine cu precedentele. ~i mu~chii indirecli. Sistemul neuro-endocrin este alcituit din celule neurosecretoare izolate. yi cele dou5 perechi de glande retrocerebrale: a) corpora cardiaca . in afar5 de mentinerea 30 . prezente la larve. produc bitiile verticale ale aripilor (circa 190 bitii pe secundg). printr-o actiune transversali. alteori antagonic5. mentine insecta in stare de larva . Majoritatea mu~chilorsunt legafi de producerea unor mi~c5ri corpului ~i sunt legafi de chitina scheletului fie direct. pin2 la cap.) au propria lor musculatur5. primesc yi stocheaz5 secretiile cerebrale. pe care ulterior le elibereaz5 in hemolimG. aorta ~i lacune de heniolirnfa. Musculatura aripilor este cea mai important5 qi mai impresionant5: mu~chi directi ai zborului. este susfinut foarte bine de reteaua minufioas5 de trahei ~i de saci traheeni. inima organele genitale etc. Sistemul circulator este foarte simplificat la albini.care. au ~i ele o secretie proprie. care permit transformarea miycirilor verticale ale aripilor. cu funcfii diverse .MANUAL UL APICUL TORUL UI zborul.una juvenilizant5 (actiunea lor. de unde se continui cu o circulatie lacunari (prin cavitatea corpului). un sterol).

mas5 de fibre nervoase venind de la -are rolul de a coordona impresiile vizuale provenind de la oceli ochii compu~i) ~i ochii compu~i: deutocerebrum (alcBtuit din doi lobi. ansamblul motor ~i ansa~nblul vulncrant. terminat5 ascutit. - 31 e . Ansamblul motor cuprinde citeva pl5cup de chitin& ale c5ror mi~cBri fac sB avanseze acul ~i sB se descarce rezervorul de venin. Stiletii sunt terminati cu n i ~ t e creste. sunt striibgtuti de canal veninul este dirijat. Lanfeta ~i Fig. din canalu provocatB de lanfet5. Prin deschiderea alcBtuit5 de ganglionul subesofagian unit pe lateral cu lobii anteriori trec esofagul ~i porfiunea terminal2 a aortei. fGr5 a goli pungo cu venin ca un harpon. de curind. Ansamblul glandular consti din douB glande glanda acid5 (dou8 tuburi subtiri care se unesc inainte de a se deschide intr-un rezervor mare de venin) ~i glanda alcalinB sau lubrefianti. ganglionar ~i scalariform. In continuarea ganglionului subesofagian..ca o scar2). foarte mari). 12 . Ansamblul vulnerant sau acul propriu-zis este a t a ~ a tansamblului motor printr-o pereche de brate curbate chitinoase. tofi pereche ~i unifi intre ei printr-un cordon dublu (sistem . tritocerebrum (dB na~tere new recurent care urm5re~tetraseul esofagului) ~i ganglionul subesofagian. ca la toate insectele. Acul este format din prelungirea lantetei . lanful nervos cuprinde doi ganglioni toracici ~i cinci ganglioni abdominali.MANUAL UL A PICUL TORULUI stBrii larvare. denumite protocerebrum (prelungit lateral prin cei doi lobi optici. Sistemul nervos este. anterior . Aparatul vulnerant sau acul.Modul corect de stilefii alcBtuiesc impreun5 un canal prin care se scoatere a acultri albinei scurge veninul.scalariform" . aviind pe fa@ inferioar5 douB SanFri in care alunec5 stiletii.o pies5 rigid5 $i goal5 la interior.dB na~tere doi la unui nerv frontal ~i unui nervi antenari. s-a propus. Creierul este alcBtuit din 4 porfiuni principale. la albinclc lucr5toare cuprinde: ansamblul glandular. o denumire mai cuprinz5toare de hormon morfogenetic. L QC1.

la riindul s5u. masculii au testiculele nefuncfionale ~i de dimensiuni mici. de form5 aproximativ triunghiular5. Peretii veziculei elaboreaz5 lichidul seminal care are rolul de a hr%ni~i intrefine spermatozoizii. .- 32 . Cavitatea vaginal2 este separati de camera acului printr-un pliu circular.dou5 ovare. Fiecare ovar este alctuit din circa150-180 tuburi ovariene sau ovariole. Fiecare detaliu este necesar a fi indeaproape urm5rit pe scheme ~i pe viu. organe conductoare . se matureaz5 ~i se transform5 in natozoizii ating maturitatea qi odat5 cu ei qi trintorii in jurul ' va t ~ d % i2 . La baza testiculului. un oviduct median ~i cavitatea vaginala.spermateca. la albine se prezinti astfel: . din care se dezvoltii ovulele. SpermSt$Uiiemigreazg prin canalul deferent. Dupi imperechere. care evolueaz5 piinii la ou. Cele dou5 oviducte laterale se contopesc formind oviductul median. In general este situat in dreptul segmentelor abdominale 6-7. canalul ejaculator ~i bulbul cu lob penat. ovarele se dezvolt5 foarte mult. deschiziindu-se intr-un oviduct lateral. care se termini in bulbul penisului.MANUAL UL A PICUL TORULUI Aparatul reproducGtor. sgPb %I 7y + . se deschide in vezicula seminal%. cu glanda in Y ~i organe de acuplare . Cele dou5 testicule sunt situate la partea superioarg a abdomenului. testiolele se deschid in canalul deferent care.camera acului sau bursa copulatrix. organe anexe . 2 glande mucoase. separat5indou5de un pliumucosaflat chiarsuborificiul canalului spermatecii. Peretele sperniatecii este acoperit de o refea foarte dens5 de traheole. . se aglomereazi in veziculele seminale unde. De fiecare parte a deschiderii vaginului se afl5 alte doui cavitiii .aparatul genital a1 m5tcii const5 din patru p5qi principale: organe generatoare . al cirei rol este de a activa spermatozoizii aflafi in repaus in spermatecii. Glandele acestea se continua in canalul ejaculator. 2 vezicule seminale. Pe ea se afl5 glanda in Y.dou5 oviducte laterale. 2 canale deferente. Spermateca este o sfer2 in care se imagazineazii spermatozoizii depu~i de triintori in cursul imperecherii. Sunt alc5tuite din fascicule de tuburi seminifere (circa 270 in fiecare testicul). La ecloziune.aparatul genital al trintorului cuprinde: 2 testicule. Tuburile ovariene sau ovariolele sunt capabile s5 elaboreze celule germinative. Anatomia aparatului reproduc5tor al m5tcii este foarte interesanti pentru cei care doresc a practica ins2minfSri instrumentale. Ca aspect bulbul penisului este musculos qi globulos. Cele dou5 vezicule se deschid la baza a c2te unei glande mucoase. acesta formeazi cavitateavaginalg.burscle copulatoare. cd apul ancorat in peretele veziculelor. Dilatindu-se. I "4!.

excrescente vizibile ale fagurelui. hr5nind-o. mai mari. care ii dau un aspect caracteristic. cur8t5 vi lustruie~te propolis celule din cu care au eclozionat surori de-ale ei. cur5tind-o.aceastil deschidere vi diametrul celulelor de lucr5toare. Dup5 un timp petrecut astfel ca doic5.. tot . incepe s5 hrBneasc5 larve tinere $sau s5 intre temporar in suita mgtcii (aceasta este un grup de 5-10 albine. fiecare din ele vi o fat5 in baza alteia (in total trei) celule de pe partea opus5 a fagurelui. Fagurii sunt construifi darale. uniform: la ridicarea peretilor. dezvoltindu-i-se glandele ceriere. indeas5 in celulele de la periferia cuibului de puiet ghemotoacele de polen desc5rcate de culeg5toare. in ava fel dispuse incit cele trei fete de piramid5 alc5tuind baza unei celule sunt. inclinati oblic f a p de vertical5 dar perpendicular pe muchiile piramidei.p5stura. pe care ii fr5mint5 cu mandibulele yi cu picioarele vi ii folosevte la cladirea fagurelui. La fagurii albinei romiine~ti.de stup": cu capul. Diametrul celulelor de lucr5toare este constant. intr5 in via@ stupului: are contacte de hran$ comunic5ri prin antene cu alte albine. in componenp grupului intri mereu alte albine capabile s5 o hriineasca). Fagurele se compune dintr-o constructie de cear5 vertical5 in care sunt sapate de o parte vi de alta piramide cu virful spre centru ~i cu baze hexagonale. Se face deosebire intre botci de inlocuire linivtiti a mitcii. cu mult2 sdrguint5 evapor5 qi imbogiifevte nectarul depozitat in celule transformindu-1 in miere. orientate geotrop pozitiv vi deschise la partea inferioar5 (botcile). incit crescuti @ F Imie?kt%au % 33 %* . Dup5 ce se usuc5 qi i ~ i curGt5 trupul cu ajutorul picioarelor. ea se mivc5 timid pe fagure.genunchiiV dep5rtafi ai celor dou5 picioare anterioare.41 mm. pregitind viitoarea rezerv5 de proteine a familiei .prezenta ~i amplasarea lor pe fagure putind indica oricidd . cind glandele hipofaringiene s-au dezvoltat. denumite chiar celule de tranzifie. albinele i$i folosesc ca pe un yubler deschiderea dintre . Pe conturul hexagonal a1 bazei piramidei se inalp. albina este angrenatil in alte activitilti. precum qi celule de matc5 . botci de r. iar distantele care ii despart sunt totdeauna astfel. paralele cu acesta. in afara celulelor de lucr5toare mai exist5 celule de trintori. tin5ra albin5 este uSor de recunoscut: inc5 umed5. dup5 2 zile intr5 in activitatea propriu-zis5: ingrijevte larve in virst5. in sezon de cules.. ntre ei. este de 5.siRc$ botci de salvare . in zone de tranzitie. yi cu peri~oriide pe suprafafa corpului argintii. iar atunci cind atinge virsta de circa 5-6 zile. vi altele. cei vase pereti ai celulelor.MANUALUL APZCUL TORULUZ Diviziunea muncii in familia de albine Dup5 ce p5r5sevte celula in care s-a dezvoltat. secret5 ceara sub form5 de solzivori de form5 hexagonali. reg&miliei in perioada roirii sau in afara acesteia. care inconjoari matca in deplasarea ei pe faguri.

impreun5 cu prezenfa in stup a substantelor bacteriostatice originare din propolis. Este o interesanta form3 de pistrare a asepsiei cuibului. oriunde apare un go1 mai larg deciit acesta albinele il blocheazH cu construcfie de cearH: fie c i este vorba de intervalul dintre rama de lemn a fagurelui qi peretele stupului. se departeazi ~i se apropie din nou. cu consecinte remarcabile in standardizarea stupului qi in sporirea eficientei muncii omului. Aceasti oriinduial8. sau intre rama m i r g i n a ~ qi diafragmi. mani. coboar8. albina i ~ comunici descoperirea celorlalte albine i Comportamentul acesta de comunicare este ~i el unul din albinei qi fiind spectaculos este cunoscut chiar in lumea intoarsi la stup descrie pe de . api. Primul pas spre emancipare in c5mp este zborul de orientare. precum qi alte trisHturi de comportament individual ~i social permit existents unui spatiu izolat pentru creqterea puietului ~i pentru acumularea rezervelor de hrani curate. clei de pe pomi ~i diverse alte materiale uneori din cele mai nea~teptate. apicultorul va aprecia rostul orientHrii qi o va favoriza . prin pistrarea ordinii in amplasarea stupilor pe vatri. se extinde la cam 1 km. in restul stupului. Era a pirasi fagurii. fie c i este vorba de distanta dintre speteza superioara a ramei qi podiqorul de deasupra. spatiul necesar circulatiei albinelor intr-un dublu strat. albina pleaci. fntr-un zbor. care ciintiresc circa 4-8 mg. ea culege nectar sau polen. fie el de intretinere sau de Dar recolta.prin culorile in care iyi vopseqte stupii. se ridici. sau intre ramele din corpul inferior qi cele din corpul de deasupra.MANUALUL APICULTORULUI cu puiet in curs de dezvoltare au loc strict cele doui straturi de albine acoperitoare de pe cele doui fete de faguri vecini. Dac5 se intiimp13 ca ea sB fie printre primele care descoperi sursa de hranH. adici circa 8 mm. situatie. daci deci este cerceta~a. este respectat cu strictefe. iar in apicultura modern8 i este considerat drept descoperirea cu cele mai ample implicatii. Pe o raz5 de maximum 3-5 krn. Cu fata catre stup albina planeazi.dansuriV. culegitoarea i ~ umple guqa cu p6n8 i la 40 mg de nectar. Din cunoaqterea prin proprie experienp a dezavantajului riticirii albinelor. Toate activitiitile descrise.memoreaz8 culoare. albina le desfiqoar3 in stup. uneori chiar mai mari. prin inventarea unor repere utile albinelor qi in acelaqi timp plicute ochiului. Cerceta~a de un cerc de recrute figuri geometrice circulare dans circular 34 . Spatiul pentru albine este considerat drept cheie a i a ~ e z i r iqi alcituirii intregului cuib al albinelor melifere. fir5 a veni in contact cu lumea din afar5. repere optice dupH care va putea recunoaqte stupul pe care il pir5seqte. Cunoscind tinta zborului siu de intoarcere. se deplaseazi la dreapta. culesul. in general. la stiinga . iar daci culege polen ea acumuleazi pe picioarele dinapoi douH ghemotoace simetrice cu diametrul de circa 3-4 mm.. Albina devine culegitoare ~ 2 n d incepe activitatea din afara stupului.

Unghiul dintre diametrul parcurs al dansului balansat qi verticala fagurelui este egal cu unghiul avind ca laturi dreapta care uneqte stupul cu sursa gi o alta care uneqte stupul cu soarele in momentul respectiv. cu frecvenp mai mare sau mai mica in funcfie de abundenfa nectarului la sursa descris5. dansul albinei este in lumea animalelor cea mai evoluat8 modalitate de comunicare inainte de graiul omenesc.singure sau intov5r2qite . 13 . in form2 de 8 . atac5 ~i infeap5. Albina paznic patruleaz2 in dreptul urdiniqului.acelea de paznic. Completat de o component5 odorifera qi alta auditiv8. de sanitar. prin omoriifi in interiorul stupului dar prea voluminoqi 35 . de asemenea. substant5 plastic5 qi de ap8rare a familiei.pentru a indica surse aflate la mai mult de 100 m. agitind aerul qi creiind curenfii atiit de necesari desE~ur5rii in bune conditii a viefii in stup. in toi de cules. de curiititoare.paznic7' blocheaz5 totul cu propolis . sau albinele cur2fitoare.. agitinduvi abdomenul la stinga qi la dreapta. Albinele ventilatoare pot fi v5zute pe vreme foarte c2lduroas5 la urdiniq. Fig. folosit5 in tot locul qi in orice moment al anului. infep5tura cu venin a albinei este mortal5 pentru orice albin2 strain5 care intentioneaz2 s5 p5trund5 in stup . in caz c5 exist5 cr5p5turi in perefii stupului sau dac5 urdiniqul este prea larg deschis albinele . pitrunderi in stup.amestec de clei de pe pom ~i cear5.pentru a indica surse aflate la maximum 100 m de stup qi semicirculare dans balansat. Tot ele sunt acelea care pot imobiliza. Albinele cur5titoare indep5rteaz5 de pe fundul stupului resturile de r5zBtut-5 de faguri cgzute. au guqa plin5.Grqfic de activitate zilnicii a albinei lucriitoare Sanitarele.MANUAL UL A PICUL TORULUI . in v i a p albinei mai exist5 ~i posibilitatea altor atributii . de ventilatoare. care pot constitui cuib pentru numeroqi d5un2tori. atac5 d5un2torii ce incearc5. b2t8nd din aripi intocmai unor minuscule ventilatoare.cu excepfia celor care.fie o hoap p5truns5 in stup qi omorit5 prin lawe moarte. pot fi urm5rite c5rind .

2 rnii sunt culeggtoare. se acumuleaz2 mierea pentru iarna. Spre sfir~itulsezonului activ (c5tre sfiir~itulverii) culesurile devin mai sarace. Viap acestor albine de iarn5 va fi lung4 de 4-5 luni. In functie de anotimp.30 mii. Astfel.MANUAL UL APICUL TORULUI Diferitele activitgfi nu se succed intr-o ordine ireversibil5.5 mii. in aprecierea puterii la un moment dat a familiei sau a roiului se face distinctie intre albin5 acoperitoare gi albin5 culeg5toare: totalitatea lucr5toarelor din stup. dac5 apare spontan un cules intens. de albinele de var5. se prea poate ca o albin2 s2 nici n l aiba ocazia s5 cl5deasc5 faguri de-a lungul celor 35 de zile ciit este media de via$ in sezonul activ. $&mintim in acest moment c5 pentru intrefinere gi dezvoltare. din 40 mii . Trebuie retinut c5 numgrul culeg5toarelor in familie sporeyte nu direct propor$onal cu marimea populafiei totale. s5 redevin5 cereas2 degi estc foarte in vArst5. se cresc ultimele generafii de albine. dup5 amploarea cuibului ~i a rezervelor de hran5. . Viata familiei de albine Familia de albine petrece un sezon activ . in sfiirgit. albina II indepline~te mai degrab5 pe m5sura nevoilor ce apar in familie decit pe masun avanskii ei in vbrstB.: ca orice insect5. care soliciti printre altele spatiu suplimentar pentru depozitare. din 20 mii . Uneori apicultorul Er5 experient5 intrefine pe vatr2 mai multe familii de puteri modeste deciit mai putine dar foarte puternice.care lipsesc in timpul zilei dar a1 c5rot num5r se presupune doar. qi o perioad5 de relativ5 inactivitate . Indiferent de viirsta. cele care vor ierna.20 mii. . ciclul vietii sociale a albinelor revine la punctul de plecare gi continu5. Se remarc2 in comportamentul de cules a1 familiilor o accentuare a preferinfei pentru nectar in defavoarea polenului. in timp ce o alta. din 30 rnii . iar din 50 rnii .* iar din procesele de arderi remlti bioxid de carbon. pentru supra~i&~ire$_organismului familiei.10 mii. Este bine ca la eclozionarea lor rezervele ~i toat5 preggtirea spatiului pentru iernare s5 fi fost terminate de generatiile precedente. in aceste conditii. cregterea de puiet regreseaz5.din noiembrie piin5 in februarie. eliberat S. vara calendaristic5 este pentru albine o permanent2 toamn5: toate activitafile familiei se concentreaz5 asupra procur5rii de rezerve de hran5 gi acumularea lor in faguri. albina are nevoie de oxigen pentru asigurarea . ci mult mai rapid: din 10 rnii de albine (adic5 1 kg) in stup . albina are nevoie de: -&I.in @ranoastri din martie pin5 in octombrie. care alcatuiesc forfota permanent5 de pe suprafap faguriloi gi respectiv totalitatea albinelor de ciimp . Concluzia se impune de la sine.

prelucriirii nectarului gi evaporiirii apei din el de ciitre albine.glucide: majoritatea hranei albinei constii din substante dulci. Biit5i de aripi cu mare frecvenF orientate unitar produc curentii de aer necesari. zaharuri mai complexe. Pentru a consuma toate aceste zaharuri. aminoacizi din polen gi HMF-ul prezent in ea.apa': aceiagi curenti de aer asigurii qi circularea in stup a umiditiitii existente.hrani exclusiv glucidicii daci nu punem la socoteali cantitifile minore de microelemente. vitamine. acumuliiri de ploaie sau le poate fi oferiti de om . biilti. . Rezervele de hranii pentru iarnii ~i pentru perioadele lipsite de cules constau in miere . indiferent de temperatura mediului ambiant. de insiiqi constructia gi starea stupului. . zaharuri simple.coaptH" sau 37 . Indiferent de condifiile exterioare. diastaze. Hrana dulce primarii a albinelor este nectarul florilor gi mana (substante dulci eliberate de purici qi piiduchi testogi de plante).. daci? nu sunt in form5 lichidii. astfel i incdt sii ajungii la fiecare din acestea. in rest. in rame. albinele le dilueazi cu apii pentru a le fluidifica. in sezon. in sezonul de cregtere cuibul albinelor are nevoie de o umiditate relativg de 75-80%. siropuri.v&nturi" gi il deshidrateazii printr-un proces ingenios de celule. inhibine. fiind preferate cele cu confinut ridicat de glucoz5. fructozii. Debitul. Schimburile de gaze ale familiei variazi volumetric gi calitativ in functie de anotimp qi de amploarea activitiitii din stup.fructe coapte qi rupte. ea este absolut necesarii dezvolt5rii puietului. Mierea este remltatul muncii intense a lucriitoarelor culegiitoare care aduc nectarul in gugii (pe parcursul drumului il supun unei predigestii). zahiir alimentar sau industrial etc. care sunt gi ele consumate de albine dar utilizarea lor presupune scindarea in zaharuri mai simple. iar in cazuri de inchidere forptii a stupului. il depoziteazii direct sau prin transferuri (intermediate de albine din stup) in celulele fagurilor gi a1 celor de stup care il . pe misura volumului stupului. precum ~i de interventiile apicultorului. rouii. se realizeazii prin ventilare. Albinele igi procurii apa din rluri. ugor asimilabile in organism. de tipul zaharozei. albinele cerceteazii orice fel de surse de glucide .in adiipiitoare.. il insiimlnteazii cu cantititi minore de favorizeazii invertirea zaharurilor gi respectiv frlneazii pdni in momenttul clnd mierea este . ca gi temperatura de 35"C. Circularea aerului in stup. printre miile de corpuri ce se m i ~ c pe faguri. previn stagnarea umiditiifii qi implicit dezvoltarea unor mucegaiuri diunitoare. precum gi la suprafafa celulelor cu puiet. in stup ea trebuie s i fie de 35°C: circulatia aerului servegte gi pentru mentinerea temperaturii constante. pe miisura aglomerafiei gi pe miisura debitului de aer ce piitrunde in stup prin urdinig.MANUALUL APICULTORULUI prin respiratie in atmosfera din stup. la rlndul siiu depinde de conditiile atmosferice.

nivelul p8n5 la care c r e ~ t e temperatura este misurat 1. in final.coajii" temperatura scade sub 10°C (cell cinci articole terminale ale antenelor lucriitoarelor au pe ele organe sensibile 1. .Sectiune prin ghemul de iernare a1 albinelor in prima ~i a doua faza' a ierna'rii qi temperaturile din ghem in cursul iernii Organismul albinelor care vor ierna acumuleazi o rezervi de albuminc proprie.proteine: hrana albinei cuprinde qi polen. man5 qi polen. se inciilzegte tremurfnd.microelemente: furnizate de nectar. In momentul c8nd in . in funcfie de temperatura exterioari. 14 . aminoacizii necesari dezvoltiirii. ultima generatie de puiet a anului se contureazii viitorul spafiu de iernare Temperatura scade de la 35°C la maximum 25°C. . in cursul ierngrii au loc mai mu1 sau m6i utilrfrecvent salturi de inc5lzire. Cre~tere puietului depinde total de prezenp. . la sf8rgit ele acoperii celulele care confin miere. de abundenta gi de ~alitatea polenului. Ghemul este alcgtuit din albine carc au intrat in celulele goale qi altele inghesuite in spatiile dintre faguri. Pe locul cuibului in care iqi des5vSrqegte dezvoltare.lipide: furnizate tot de polen. la periferia familiei str8ns8 in ghem. cu un cip5cel fin ( cearii.MANUALUL APICULTORULUI 16-20% apii (in functie de zona climatici. Fig.mierea. de protectia fat de inteppew gi de conditia insigi a familiei. de vfnt. schimbiiri de temperaturii).are loc UI "salt de incilzire". precum 1 vitamine qi uleiuri esenfialece se transmit hranei finale a familiei . Cu ciit ghemul de iernare se apropi rn&ul( f b f&a sfericii. Populati. confinutul gr5unciorului ( polen furnizeazI albinei hranii proteica. cu atiit mai sciizutii este cantitatea de hran5 glucidic e&a@ mai mari sunt ~ansele supraviepire.. prin consum de miere ea este redresat5 . periferia ghemului. ea este chiar de numai 10°C. Cu rezerve de hran de . de rasa de albine de anotimp). de specia de nectar. in corpul gras.

i albinele i ~ "fabric5" singure apa. a fagurilor in care se cresc noile generatii. precum qi asigurarea fagurilor de cear5 pentru magazinele de miere. iar la reluarea activitafii de dezvoltare s5 ingrijeasc5 puietul tin5r. dar dac5 nu dispune de hran5 suficient5. in sezonul activ.MANUAL UL APZCUL TORULUZ suficiente qi bine plasate. Populafia de albine se reduce mult yi dac5 vremea se stric5 brusc capacitatea lor de inc5lzire devine insuficient5 puietul poate muri. prin rgcire. moare . ins5 ventilafia imperfect5 poate duce familia la pieire. in functie de condifiile de vreme qi corelat cu Pnflorirea vegetafiei. sfirqit de ianuarie-inceput de februarie. odat5 cu primul cules mai important de nectar de la sfiryitul primilverii apare qi instinctul de cl5dit. In acest sens. familia nu poate inghek. Dezvoltarea glandelor ceriere realizeaz5 o curb5 maxim5 de ciiteva zile piing la doubtrei s5pt5mini in timpul culesului principal dup5 care urmeaz5 o cadere a acestora. perioada de dezvoltare de prim5var5 se instaleaz5 treptat sau brusc. lipide. toafc&i% din?!hp % 39 e* . La sfiirqitul iernii. aminoacizi. punga rectal5 a fiec5rei albine este o necesitate qi o condifie a iem5rii in comun: glandele rectale filtreazi din substanfele reziduale ale digestiei apa chimic pur5 qi o redau organismului.direct sau indirect . pe cind familia reu~eqtes5 ridice din nou temperatura.num5rul de albine care eclozioneaz5 este inc5 mic. Numai astfel elbinele reuqesc s5 utilizeze mierea ~i deci s5 supraviepiasc5. Regimul apei in familie este. Dup5 inflorirea pomilor fructiferi. dup5 cum am mai argtat. albinele tinere din generatia anului respectiv ajung s5 predomine in stup. iar a1 celor care nu se mai intorc la stup dup5 primul zbor de cur5fire poate fi foarte mare. ponta reincepe intens. de asemenea. De abundenfa hranei depind. he* 0 data cu activitatea de cl5dit qi deci totodata cu activarka efii\egetale se declan~eaz5qi preg5tirea perioadei de reproducere: incwtsh a cehle de trintori. foarte important.innoirea anuali a cuibului de puiet. o dat5 cu creqterea lungimii zilei. nu mor de frig oricit de mare este acesta. In toat5 perioada de iam5 atenfia apicultorului trebuie orientat5 nu numai pe supravegherea ritmului de consum a rezewelor de hran5 ci ~i pe aerisirea stupului. Izolate din cauza vremii reci. Incepe adev5rata dezvoltare de prim5var5. Albinele bine alimentate. Familia trece acum printr-o perioad5 critic5 . nefiind acoperit de suficiente albine. este motivul intreruperii ouatului m5tcii qi a creqterii de puiet. Relativa inactivitate a familiei din timpul iernii se datoreaz5 nu frigului ca atare ci faptului c5 din cauza frigului albinele nu culeg polen: aceastZi stopare a aporturilor de hran5 proteic5. in familiile putemice. Cam 6-8 faguri este media de faguri cl5diti anual de familie. Pe dezvoltarea glandelor cerjere se bazeaz5 .de foame: aceasta este diferenfa intre organismul familiei qi un animal cu singe cald.

Odati cu sciderea categoricii a afluxului de hran5 in s&. s5 acumuleze hranii qi sii creasc5 noi generafii de albine .aceasta O U din ce in ce mai ~ si hprdc din greutate. existenp in familie numai a trintorilor adulti.MANUA LUL APICULTORULUI qi din afara acestuia.. Cerceta~ele schimbii lt5 iqi " /+c % 40 . sintetizate. ou8 denotii prezenp polenului din abundeng. a pupelor qi ouiilor inseamnii c5 in ultimele 48 de ore a avut loc o scadere a culesului de polen.dureazii minute pin5 giisesc albine care s5 accepte nectarul. inainte de venirea vremii reci sau a perioadelor de lips5 de cules. Roirea presupune o stagnare temporarii a dezvolt5rii qi a acumularii rezervelor de hranii.'%icik inceteazs s5 mai hr5neasc5 matca . roiul. Iatii. iar 1 absenp total5 a trgntorilor semnaleazii c5 in familii exist5 o gravii deficieng de I polen de 2-4 s5pt5mini. Iar dac5 instinctul de cliidit. I 1 Roirea Cind ritmul pontei qi a1 ecloziunilor depiqeqte rata mortalititii lucr5toarelor. diviziunea are loc spre sfirqitul primiiverii. prezenp\ trgntorilor adulti. s5 cliideasci noi faguri. activitatea de cules a populatiei scade: albinele se . I Deci aparitia primilor trintori sunt un semnal cii reproducerea qi inmultirea j 1 albinelor este pe cale sii inceapii. practic. deci cu o aglomerafie. pupe.familia fiicii. un grup de albine lucriitoare insotite de o match iar divizarea reflect5 capacitatea familiei mama de a produce mitci qi albine lucriitoare pentru roiul respectiv.pin8 se atinge stadiul in care fie datoriti unor factori sociali fie limit5rii spatiului in stup. Practic. b % orientare . urrneaz5 s5 se instaleze. in mod normal. trebuie s5 amintim qi cii prezenta qi abundenta in stup a trintorilor de-a lungul sezonului poate constitui o orientare cu privire la aprovizionarea cu polen a stupului qi deci cu privire la eventuale intervenfii1 de ajutorare. albinele de c a s m b i l i z e a z 5 culesul.culeg5toarele g5sesc cu greu albine de cas5 cirora sii le predea proviziile aduse din cimp . larve.aminind acceptarea hranei. exprimat in suprafag de fagure construit5 intr-o anumitii perioadii serveqte apicultorului pentru orientarea cu privire la starea familiei. dar culegiitoarele nu renun45 la activitatea de zbor ~ ~ ~ . familia se divide. principalele aprecieri care se pof face: existenfa de 1 trintori adulti. pe cind se cl5desc botcile. precum qi reducerea altor activitati din familia de baz5. Din punct de vedere biologic este explicabil . intr-un moment de abundeng de hran5.cautarea de adiipost. semnaleazii cii albinele au avut un cules de polen cel putin in ultimele 7 zile.totul. Deseori situafia coincide qi cu un spafiu restrins de depozitare. Roiul este. inclusiv reproducerea. este vorba de un mecanism regulator sau poate de o interacfiune socialii de mare importanfa . populafia creqte constant . ? h p 5 a .lenevesc9'.

unele importante. Contrar aparentelor.. in alte conditii. ceea ce stimuleazi la fostele culegitoare ciutarea de locuri pentru cuib8rire. Roirea ca fenomen sesizabil de citre om incepe prin miqciri qi zumzete particulare . ~i ele se mai intorc la locul respectiv. roiul este o masi de albine bine organizati. in roi . Acidul trans-9 ceto de matci.dansul lor pe faguri nu mai este asociat relafiilor de hrani ci indici pozifia unor posibile suporturi de fixare a roiului. esential. lasi intre ele suficient spafiu pentru circulafia celorlalte. lanjvri de albine atiirniind. albinele mai in viirsti formeazi o coaji densi. apar dansurile de desprindere care.ghidatVde cerceta~e singurul moment in v i a p albinelor ciind are loc un asemenea fenomen. La suprafata.ale lucritoarelor. roiul pare a fi oarecum . Ele descriu pe suprafafa roiului dansuri aseminitoare celor de desprindere qi unele aseminitoare celor care.dupi eclozionarea primelor mitci tinere. ciind piiriseqte locul de care a atiirnat in a~teptareaalegerii amplasamentului definitiv. Din forma aceasta. care. rimiin nedescifrate. cercetaqele continua s i caute in zoni eventuale adiposturi. din nou.atrage . scade promptitudinea albinelor la primirea hranei. astfel inciit la un moment dat o bung parte din populafia familiei aflati la unison. chiar dac5 propor$onal sunt mai multe tinere deciit in familia mami. au sensul de . ciiteva din ele): ce determini reducerea nivelului secrefiei substantei de matci? Ce declan~eazi incetarea hrinirii mitcii de citre lucritoare? Maximum ce se poate binui in legitura cu aceste aspecte se bazeazi pe acfiunea feromonilor. practic. dansul este contaminant pentru lucritoarele contactate de o dansatoare. Practic. Necunoscutele (sau. Spre deosebire de culegitoare. P h i la un prim loc de aterizare. coeziunea acestuia. tot din ciind in ciind. Cele care gisesc locuri mai bune danseazi mai viguros qi mai indelung. Sunt in el albine de toate viirstele. indici surse de cules. durata mare este o caracteristici foarte importanti a dansului. p i r i s e ~ t e stupul ca roi. pe care de altfel il ~i marcheazi cu emanatie a glandei Nasonov.ciind roiul piriseqte stupul mami qi. Cunoscuti ne este secvenfa de intiimpliri deja mentionate: se reduce producfia de feromon inhibitor in glandele mandibulare ale mitcii. Dar. care in cuib inhibi clidirea botcilor. Alituri de ciiteva componente cunoscute ale comunicirii in roire. cam de trei albine grosime. in interior. cu o deschidere citre interiorul mai degajat.hai s i mergem" (Michener) . nu cel definitiv.MANUAL UL APICUL TORULUI 1 I I I 1 I I comportamentul . liberind astfel lucratoarele s i clideasci botci. impreuni cu matca b i t r i n i . albinele acestea nu trebuie s i se intrerupi pentru a aduce din ciind in ciind mostre de hrani. degajate unele de altele..dansuri de desprindere . Ei intervin in adunarea qi stabilizarea roiului in jurul depinziind. care atrage albinele. fari indoiali au un rol de roire.

ea face un zbor de imperechere .friguriU.citre aqa numite locuri . roi primar. Dup5 ciiteva zile.yi totu~i. neidentificats. atenfie. in stupul p5riisit de roi.. sursa de feromoni. in aceste aglomer5ri de triintori. Dar exist5 ~i familii care nu roiesc: ele se menfin prin simpla cre~tere inlocuire natural5 periodic5 a m5tcilor (fenomenul se nume~te ~i anecbalie).MANUAL UL APICUL TORUL UI a le reline. dovad5 . reglat5 prin actiunea unor mecanisme ~i Cert este cii numai urmiirind u n roi natural qi comportamentul intr-un stup. inceputul . dansurile de desprindere! mai sunt necesare. este cea care alege locul de instalare ~i apoi pe cel de cuibiirire. apicultorul care prinde ~i pistreazi toti roii naturali asigur5 perpetuarea tendintei de roire in stupina sa. de Roiul $i evolutia vietii sale ca tinir organism este o expresie clar2 a coeziunii populafiei albinelor melifere. La intoal-cerea la stup.15 m inaltime de la sol. uneori merggnd pin5 la desfiinprea familiei. emanatiile de substant5 sexatractant5 atrag masculii. Dimpotrivi. Acidul trans-9 hidroxi 2-decenoic. Dup5 ciiteva /ilc niatca incepe s i oua. inmultirea albinelor roitoare trebuie sii favorizeze ~i s5 Apicultorul care nu dore~te inmulteasc5 artificial asemenea familii (roire artificiali). totu~i. dintre care cu citiva matca se ilnpereclieaz5 $i dc foartc multe ori repetii zborul de imperechere. de inhibare la lucr5toare a cl5dirii botcilor ~i a dezvolt5rii ovariene.de adunare a trintorilor". in conditii experimentale atragerea qi fixarea roiului r e u ~ e ~perfect te cu un amestec de cei doi feromoni de matc5 + feromonul Nasonov sintetic. Tendinfa de roire. (Atir scmnul dc impcrcclicrc. care in cuib completeaz5 actiunea primului. secundar. eclozioneaz5 o matc5. poate fi unnat de desprinderea din familia mam5 a altuia. ~i a altuia. teqiar. insofit2 neapiirat de prezenp indivizilor sexuati. dar. este un caracter ereditar. de regulii in viirst5 de 2-6 zile.partea antcrioari a organelor gcn~talcmasculc pe care albinclc le extrag. Dar. dar care (experimental) se poate extrage din capete de miitci.. pontci sunt folosite de crescitorii dc matci ca indicii alc iniperecherii $i deci ale dcslinate valorificirii prin apropicrii momentului optim pc~itruI-ecoltarca~nitcilor vinzare sau introducerea in altc familii: in uncle crcscitorii se folose~te indiciu ca c5pBcirea unei suprafe[e uniforme ~i compactc de pi~iet lucratoare). aflate la circa 6.stabilizarea acestuia este in final determinat5 de o a treia substan@. (in cei doi feromoni sunt rZispunz5tori de coeziunea roiului) .. din una din botcile clidite de albine in perioada premerggtoare de .scninul dc imperechere" . primul roi. ccit ~ i mai sigur. este cel care induce fixarea roiului ~i formarea ghemului lini~tit amestec. Ca ~i in alte comportamente i ale familiei de albine.nu matca. ea inca ~iiaipoarti . deci. apicultorul poate spera cii va pitrunde naturale a albinelor $i c5 va putea st5piini tehnica inmultirii 42 . feromonii nu sunt totul ( d e ~esentiali) nici in roire.

Cea albi este un amestec de secretie hipofaringiani qi confin de'guq5. avind ca pornire organismul . se desemneazi cu stupului". Hemolimfa constituie principalul mijloc de transport al metabolismului foarte important pentru cunoa~terea intelegerea vietii din familie . In momentul c8nd cantitatea de feromon scade sau dispare. via@ albinei melifere se scurteaz5 mult atunci ciind. 43 *.genetic bipotenfial al tinerei larve. Iati cum: larva din celuli de lucritoare prime~te. se explicii in bun5 miisur5 prin interventia acestor secrefii. una transparenti ~i alta galbeni. Principalul factor al diferenrierii emani deci de la matc5. elaborat5 qi eliberati de glandele mandibulare ale acesteia. in care se aflii ou5 sau larve tinere.. Dar in ciuda acestui adevir incontestabil. precum ~i neuro-secretiile.botci de salvare (spre deosebire de botcile de roire ~i cele de inlocuire lini~titi. adic5 actul de inghitire a hranei. CitB vreme substanla este perceputii de lucritoare.MANUAL UL A PICUL TORUL UI Individ qi familie Din cuno~tinte elementare de ordin general se $tie c5 nici hrinirea. Ele se desmgoarii ca acte mecanice ~i ca procese de fiziologie celularii ale individului. Asistilm astfel la unul din cele mai extraordinare fenomene din familie: diferenfierea castelor femele. ~i modul in care . ~i anume confinut in substanfa de matcii. Unul din cele mai interesante comportamente ale familiei de albine ~i anume. verticale . nici excrefia nu sunt legate de viafa de grup. nici digestia propriu-zis5. in prezenfa care m5tcii). sunt construite de la bun inceput ca atare. este obligata sii tr5iasc5 izolat. in celule cilindroide. Larva de matc5 p r i m e i j t g n i $ m e trei tile larva dep5ge~te '$.~tiu"albinele s2 creasca miitci din larve aflate in celule de lucritoare: dupi 30 de minute de la disparifia m5tcii din stup. forma ~i orientarea celulelor motiveaz5. ori tocmai dimensiunea. fir5 a se intrerupe ingrijirea puietului de lucriltoare se deblocheaza instinctul clidirii botcilor. lucr5toarele devin nelini~tite.care se bazeazii qi pe o circulafie social5. de lucritoare. mod curent.una albii-liptoas5. Ea transport5 o bun5 parte din substantele cu rol de reglare a ceea ce in mod empiric. inlocuirea matcii in cazul pierderii sau invalidirii ei.ai dupii ce vlrsta de 2 112 zile). dar foarte apropiat ca semnificatie. Printre aceste substante sunt secretii ale glandelor numele de . modific5ri ale comportamentului specific de alimentare. .. iar cea galbeni contine polen (aceastii din u r n 8 component5 w e no. la doici. de asemeni. in mod accidental sau experimental. trei calitilti in de hrani . inllprapoqie de 2:9:3. comportamentul acestora este normal ~i din toate larvele femele ingrijite eclozioneaza lucriltoare. dup2 maxim 24 de ore ele deja transform5 iar citeva celule hexagonale.con~tiinfa salivare (hipofaringiene vi mandibulare).

ea prime~te deci.virsta larvei. dar ~i dlre t %\supra receptorilor pentru gust ~i mai ales miros.indirect. ~i in final pupele din botci ajung de dou5 ori mai grele decit cele de lucr5toare. Succesul este conditionat ins5 de un element fundamental . Acela~ihorrnon declan~eaz2dezvoltarea ovarian5 la lucr5toarele adulte riimase fari matcii (lucr5toarele ou5toare in familia bezmetic5) . Din manevrarea componentei hranei larvare doicile o ofer5 in continuare pe cea corespunziitoare larvelor de lucritoare sau o modificii pe a celor din botci orientind astfel evolutia ocupantelor catre destinafia matc5. dar dup2 aceast5 virst2.con$tiinte" rnai sus mentionatii a stupului rnai concur2 $i silntul mirosului .dezvoltarea ovarian5 la lucr5toare. Chiar $i imensa cantitate de comunicare presupusa de declan~area dezvoltil ii ovariene la lucr2toarcle adulte orfane se realizeazii prin feromoni a caror ac ne se exercitii indirect . AWnside. aglomeratia. in primele trei zile aspectul ~i greutatea larvelor celor dou5 caste evolueazi similar. ulterior combinatie de componente albii $i transparent5 in propoqie 1 :1 (acesta este Iipti$orul de matc5). ~i in absenta ou2lor sau a larvelor de maximum 3 zile: ins8~iabsenta puietului nec2picit induce qi ea .MANUAL UL APICUL TORUL UI exclusiv hrana alb5. Rata consumului de hran2 regleaz2 la rindul ei activitatea corpora allata ~i implicit eliberarea de c5tre ele a honnonului juvenil.nici sunetele nu pot servi ca indicatori sau setnnale in acest scop). este perceputi de larve cu ajutorul organelor de simf aflate pe piesele bucale). gata imprimate. acesta duce la diferentierea castei lucr5toare (inhib5 dezvoltarea ovarian2 la larve).r5 c i indiratorii olfactiri pot fi cuprinii in doui categorii de 4 fl 44 . nu numai calitatea hranei oferitii/consumat5 le deosebe~te. ~i cantitatea. organismul larvei femele nu rnai este bipotential. mai multii hran5 mandibular5 decit larvele de lucr5toare. iar acesta are rol fagostimulant. programe complicate . (Deosebit de important acest detaliu pentru crsc5torii de mitci prezenti sau viitori). iar simful auzului fiind foarte slab dezvoltat . printre care reducerea drastic5 a numirului viitoarelor ovariole. Inca de la inceputul dezvoltirii embrionare existii. Vizitate ci de zece ori rnai frecvent decit larvele de lucriitoare.prin hemolimfa. in el se produc deja modificiri ireversibile.ele nu trebuie decit s5 fie declanvate de unul sau mai mulfi factori externi printre care calitatea hranei.. proporfional. maximum trei zilc.aceasta la numai 24 de ore de la disparitia mgtcii. calitatea hranei. larvele din botci minincii rnai mult (Iiipti~orulde matcii are o concentratie rnai mare de zah5r. La realizarea aceleia~i. fotoperioada. in cantitate mare. asupra hormonilorjuvenili. prin relatiile dc hran5 .anume in recunoa~tereaalbinelor dintr-un stup ~i a rnitcii stupului (intunericul din adipost face practic imposibili recunoaSterea vizualii. Odat5 d e p i ~ i t i . Exemplul de rnai sus ilustreaz5 rolul de declanyator al calitiitii hranei. practic concentratia ei in zah5r.

itwindicatorii de naturii geneticii detinufi de lucritoare fumizeazii informatii im$ nts.dupii un scurt contact antenal cu paznicul. Reacfia fafii de striine variaz2 ca intensitate.utile in cii identificarea miitcii ~i a larvelor.. Pe post de paznic la urdini~. Interesant. de exemplu. in timp ce identitatea mitcii se modific2 numai cind intervine roirea sau schimbarea lini~titi. florile). Se biinuie~te exist5 presiuni con% dictorii ale selecfiei pentru indicatorii de naturii genetic5 ~i cei provenin&& demtme 3 45 4 . sperms implicit duc la coexistenp mai multor patrilinii. in timpul roirii. in stup riimgngnd preponderent lucriitoare semi-surori ale ei dar surori bune cu o altii (posibili) matcii. cvnditiile acestei structuri genetice potential schimbiitoare. in timp ce .patrilinii7'). pentru cii identitatea ei este mai constanti. Recunoa~teream5tcii de ciitre albine se bazeazi pe mirosul secretiei mandibulare component5 a . Mai mult. dar din oui depuse de alti matci in alt stup ~i transferate ca atare.pe care le resping prin atacuri agresive. lucritoarele stupului se separi dupi genotip: cu matca dintr-o anumiti descendent2 paterni pleac2 preponderent lucritoare surori bune ale ei.secretia (deci mirosul ei) are o determinant5 genetici: m2tcile surori sunt mai asemanatoare in aceast2 privinti intre ele decit cu cele neinrudite. din contacte cu elemente ale acestuia purtitoare de miros... Structura geneticii i n s i ~ ia familiei este un factor ce intervine in Miitcile imperechindu-se multiplu ~i amestecul de mecanismul de recunoa~tere. cu acfiune olfactici. cu rama).in functie de anotimp ~ide abundenta culesului: apiirarea stupului este intiirit8 in perioadele cu conditii propice furti~agului.surse interne (indicatori emanind de la insii~ialbinii). ca acuratefe. i ~ deosebesc surorile bune de semi-surori fiice ale aceleia~i i mitci ca yi ele. Albinele nu fac deosebire numai intre albinele din stup ~i striiine. dar cu tat5 diferit. albinele fac o discriminare sigurii a striinelor de stup .substantei de matc2". sori a sa dar din alti descendent2 paternii (lucritoarele descendente din mama unic2 ~i tati diferiti se constituie ca .MANUAL UL APICUL TORUL UI surse . nu se cunosc deocamdat2 legituri intre cele dou5 categorii de indicatori pe care ii folosesc albinele. Variata alcituire chimici a secrefieipermite s i se binuiasci valoarea de semnal social a unora din componenfii acesteia. ~i altele exteme (indicatori provenind din mediu. matca este in recunoscutA cu mai mare siguranF deciit lucr2toarele. ci chiar intre surorile lor (fiice ale aceleia~imiitci) $i alte albine din stup (eclozionate in stupul lor. Ca urmare. compozifia genetic2 a populatiei de lucriitoare se modificii in cursul vietii familiei. mirosurile provenind din mediu fumizeazii o modalitate eficientii de mentinere a unui acela~i indicator util in recunoa~terea lucriitoare1or. Indicator de recunoa~tere. colocatarele lor au accesul liber.

stupul in juml axului siu 6.. pe baza gradelor de inrudire. stup. cu tinerele larve deja transvazate in ele.MANUAL UL APICUL TORUL UZ ce uneori functioneazi recunoaqterea tovariqelor de stup indiferent de inrudirea genetic8 qi alteori o discriminare fin8. care Fa%le "s. intr-un timp relativ a scurt lucritoarele trebuie s i asimileze noi caracteristici de recunoa~tere mitcii. a 4-a in enumerarea noastri. Asemeni hormonilor juvenili qi feromonilor cunoscufi. La inlocuirea mitcii. spre exemplu. izolate. cuqci) in care citeva albine au petrecut un timp de familiarizare gribind insuqirea lui de citre familie. la unificarea familiilor slabe intre ele. (4) apicultorul cu o oarecare experienp qi cu spirit de o b s m * constat5 c i hr5nitorul deja utilizat este preferat unuia nou. procentul de acceptiri este mult sporit. 0 alt8 asemenea interventie: transferarea ramelor cu puiet. (3) existenfa unei alta poate fi demonstrati de orice apicultor cu ocazia cre~terii mitci . In sfirqit.de familiarizare" (numite generic epagine). succesul metodei cu foaie de ziar se bazeazi pe slabele forfe de apirare ale respectivelor populafii. concomitent cu cel de recunoaqtere pmpriei familii. In stup mai actioneaz5 o serie de substante. respingere pentru albine striine. Prin chimioreactiile care au loc se regleazi anumite comportamente care in ansamblu alc5tuiesc extraordinara viati social2 a albinei. Nu este neapirat necesar contactul albinelor cu botcile acestea. dar pe de alti parte la rit5ciri intre stupi ingreunfind sarcina albinelor paznici. dar care inci nu au fost identificate. Unele sunt substante . foarte persistenti. '- >!e 46 .de interreactie" sau . ci pur ~i simplu prezenpi lor in preajm8. Constatarea repetati in practici a acestui adevir a dus la generalizarea pornirii creqterilor de mitci cu o introducere a botcilor goale timp de 24 de ore in stup. in stup. sunt acceptate cu mai mult sau mai putin5 rezervi in functie de starea familiei. dac5 ins5 botcile sunt finute goale. in prealabil. toate contribuie la asigurarea coeziunii familiei sau la marcarea obiectelor care ii apaqin acesteia: ( I ) una din ele.botcile artificiale de introduse in familia crescgtoare. are efect chiar $i pentru cadavrele de albine.. duce pe de o parte la o reducere a diferentelor genetice intre familiile respective. (5) daci rotim cu IRO. Apicultorul intervine frecvent in familie cu lucriri care afecteaz5 sistemele de recunoaqtere ale albinei. pentru egalizarea puterii. dar la unificirile la care participi qi o familie puternick este preferabil ca m5tcile initiale ale populatiei s5 fi fost inmdite. Ele trebuie s i invete identitatea unei mitci total n e i m d i t i lor qi precedentei lor mitci. dar nu utilidt 1 alt%familie!Este vorba de o epaginii. care rimin un timp atr5g5toare pentru tovar5qele lor. (2) o alta marcheazi spatiul (scorburi. emanind de la albine ~i la care albinele reacfioneazii in grup (unele) sau individual (altele). Se pare c i cel pufin partial aceasti epagini se confind5 cu propolisul. a c8ror prezenfi $i efect erau pin5 nu demult ignorate sau numai binuite: substante ca ~i cele deja mentionate.

MANUALUL APICULTORULUI vertical. sau pur gi simplu aruncat5 in jur de albinele agitate. Glandele mandibulare ale m5tcii miinuit5 brutal sau inghemuiti3 de lucritoarele intre care a fost introdus5 elibereaz5 o secretie care. grupateca atare pe bazaproprietiitii comune de a provoca agitatie violent5 urmat5 de regul5 de agresivitate. a substantelor de cules gi a atractaniilor. care poate. Este un alt exemplu de multipl5 capacitate a unui feromon: pe de o parte atractant pentru albinele din suits. a substantelor de alarm5. ajuns5 pe tegumentul lucritoarelor din jurul ei induce. Este posibil ca ele s5 fie in leg5tur5 gi cu indicatorii de recunoagtere. Este un motiv in plus pentru ca inainte de a interveni in viap familiei. Alectinele sau substanfele de cules sunt o categorie de feromoni de naturi necunoscuti. piing la cel nou. poate fi descifratii. care au rolul de a permanentiza pe toat5 durata infloririi leg5tura floarealbin5. scap5 apicultorului. cea a inhibinelor. are dub15 capacitate .normale" din stup. albinele culegiitoare aterizeazi la intoarcere tot la vechiul loc a1 urdinigului gi merg apoi. dar cu rsbdare.. apicultorul vine in contact cu cea din venin (acetat de izoamil) gi cu cea din secretia glandelor mandibulare (2-heptanona). la celelalte lucriitoare.de familiarizare. cP Subregnul: Nevertebrata (animale Gr5 coloanii osos intern). Fiecare reactie are o explicatie. in afara epaginelor. se numirii printre aceste substante familia repulsinelor. ca gi in cazul sociohormonilor. pe de alta feromon de stress gi alarm5. hcreng5tura: Artropoda (animale nevertebrate t- . aterizarile au loc direct pe sciindura de zbor in noua ei pozitie. 0 repulsini a fost deja mentionat5 in exemplul cu hriinitorul. Sistematica albinei melifere Albinele melifere fac parte din: Regnul: Animalia (viepitoare monocelulare gi pluricelulare cu mod specific predominant de hr5nire pe baza regnului vegetal). o atitudine agresivi. imediat se reped multe altele gi inteap5 in aceeagi zonii a pielii? Fenomenul se datoreaza emanatiei de substant5 de alarm2 care se scurge de-a lungul acului infipt in piele. Din acest exemplu trebuie retinut faptul c5 o aceeagi substang. s i ciutiim intelegerea profundii a tuturor comportamentelor . Dupi 10-15 minute. Ati remarcat deja c5 dup5 ce o albini v-a intepat. intr-o familie ~i de respingere. Pista este trasat5 de albine cu o epagin5. Dintre substanfele de alarm5 ale familiei. Era a-l deplasa. in alta. spirit de observatie gi cu studiu. pe jos. ele urmeaz5 o pist5 foarte precis5. pentru moment.

Grupul: Aculeata (insecte cu ac). cuib format in cavititi inchise. Subordinul: Apocrita (himenoptere la care legatura dintre torace ~i abdomen se face printr-o poqiune ingustii numitii pefiol). se delimiteaza trei mari grupuri de rase.MANUALUL APICULTORULUI Subincrengiitura: Mandibulata (artropode cu mandibule). Sumatra qi U.. cea mai cunoscutii qi cea mai riispiinditii albinii. in cadrul speciei.R. cliideqte un singur fagure foarte mic prins de ramurile copacilor.mellificam. exploatatii de om pentru calitiifile sale productive. Denumirea speciei. Indonezia. abdomen). pe mai multi faguri. cuibul este cerana (cunoscutii ~i sub numele de albina indianii obi~nuitii. Subfamilia: Apinae (insecte constructoare de cuiburi qi care prezintii la a 111-a pereche de picioare un aparat pentru colectat polen). .S..a\ - . arhipeleagul indonezian vi Filipine). mellifera (albina meliferii. torace. Jawa qi Borneo).riispinditii in India.2. cu imensii riispiindire in Lumea Veche (Europa. riispinditii in India. cu un numiir mare de indivizi. clgdeqte un singur fagure prins de stgnci sau de ramurile diferitor arbori. Suprafamilia: Apoidea (insecte care-qi hrgnesc progenitura cu polen ~i nectar floral). . Genul: Apis (albine care tr5iesc in familii permanente $i monogine au o singurii femelg cu organele reproduc5toare dezvoltate capabile s5 asigure perpetuarea .corpul acoperit cu peri rari ~i scuqi). Familia: Apidae. Specia: dorsata (albina indianii uriaqii. este cea mai mare albinii.melliferaV. a fost dati de LinnC in anul 1758 ~i schimbati ulterior (1761). format in cavitiiti qi cuprinde mai multi faguri.Extremul Orient).S. Tribul: Apini. China. Subclasa: Pterigota (insecte care prezintii pe segmentele toracice 2 ~i 3 perechi de aripi). Africa qi Asia). in . riispiinditg in India. Clasa: Insecta (artropode cu corpul alciituit din trei segmente distincte:I cap. 0rdinul:Hymenoptera (insecte cu aripi membranoase). Jawa. Japonia. Malaezia. 4-P' #. Borneo. florea (albina indianii piticii. ce mai mic5 albinii cunoscut. sudul Chinei. de acela~i.

2)A. aceworum. ligustica. intermisa. carnica. cerana japonica Grupul de albine european Albina brun5 european5 este r5spiindit5 in toat5 Europa central5 ~i nordic5 cu preponderenF in Franp. lamarki.m. mellifera. 13)A. 16)A.m. adansonii. este foarte agresiva.m.m. 1O)A.m. In qfar6 de America de Sud unde. principale6 G &ugiri gi e caractere s-au fixat in decursul unei indelungate perioade de dezvolb% autonome in vestul Europei (peninsula Ibericg ~i sudul Frantei). 4) A. lehzeni. 12) A. cerana cerana. 8)A. carnica. datoriti c5rui fapt familiile nu ating niciodat5 o putere prea mare.m. dar este putin rezistent5 la boli ~i la atacuri de paraziti. Si-a format principalele insugiri morfologice gi productive de-a lungul timpului printr-o perfect5 adaptare la condifiilebioclimatice in care s-a dezvoltat.R6spdndirea pe glob a celor patru specii de Apis.m. cerana indica. 1l)A. 17)A.m. 14)A. 1)A. unicolor. 7)A. agitat5 pe faguri. caucasica. 15 . Valorific5 foarte bine culesurile. . 49 ' e. carpensis. Cercetgrile biometrice au demonstrat cB este una gi aceea~i rasa cu Apis mellifera lehzeni gi Apis mellifera silvarum. ~i cu inclinafii spre roire.MANUAL UL APICULTORULUI Fig. I5)A. Un studiu mai amgnunfit o apropie mai mlaltderasele de albine din grupul african (Apis mellifera intermissa). a fost introdusci Apis mellifera adansonii. recent. Propolizeaz5 excesiv.m. 3)A.m.m. 6)A. silvarum. syriaca. ligustica. Olanda gi nordul Germaniei.m. Marea Britanie. 5)A.m. Albina & & ~ m a r k ~ d a r "\. caucasica). remipes. 9)A. in t6rile din lumea nou6 exist6 dour alhina Apis mellifera (mellifera.m.

rase e u g p k d i fi 50 . destul de roitoare. ca mgrime corporalii). Irascibilii gi in afara miitcii normale miitci produciitoare numai de trgntori. variabil agresivii. Are corpul mic cu abdomenul dotat cu peri. nu formeazg ghem de iernare. dar le valorificii perfect pe cele t5rzii manifestgnd un instinct de acumulare deosebit. ciipiicegte umed mierea. dispuqi in benzi late. Roiegte foarte mult gi este foarte agresivii). Caracteristic. Foarte bine adaptatii conditiilor locale de mediu. Se pare cii face legiitura cu albina europeani. Se e * " 'Fosrtebine in stupi sistematici dlnd familii puternice. Corpul este mic. Cuprinde o singurii rasii: Apis mellifera mellifera. este gi ea socotitii o rasii de trecere intre albina africanii gi cea europeanii. dezvoltarea familiei este relativ inceatii gi nu ajunge decit la o putere medie. Rasele africane triiiesc in areale delimitate de bariere climatice. cu foarte multe populatii. mellifera intermissa (riispiinditii in Africa de Nord. foarte agitatii pe faguri. dintre care trei identificate de curiind. mellifera adansonii (cunoscutii gi sub numele de albina galben2 africang este rSspiindit5 in zona central5 a Africii. Din aceast5 cauzii nu valorificii bine culesurile timpurii. ~ncruciqatii cu % duqi valoroqi). dar productivii gi rezistent5 la iernare in conditiile unor ierni lungi. mellifera lamarckii (cunoscut5 sub numele de albina egipteani). Se individualizeazg 12 rase. mellifera unicolor (cunoscutii gi sub numele de albina de Madagascar. Grupul de albine africane Albinele cuprinse in acest grup se caracterizeazii prin talie micii cu insugiri biologice specifice din care amintim: roire puternicii qi irascibilitate accentuatii. cu care se asearnin. fapt ce determini variatii gi deosebiri mari intre ele. prezintii un corp de dimensiuni mici). fiind riispinditii numai in aceasti insulii. degi albicioqi. care ins2 se mentine timp indelungat.MANUAL UL APICUL TORULUI trompa este micii. este irascibilii.

prezinti Pnsi o serie de insu~iri biologice care o deosebesc mult de aceasta. una din rasele nou identificate). Albinele foarte bliinde).5. Agresivitatea gi irascibilitatea variabile.38 mm. rezistenti la variafii mari de temperaturi. apropiindu-se de cele ale albinei cerana gi indica. mellifera scutellata (de dimensiuni corporale mici. Nu poate fi aclimatizati in Europa). Este o albini mare. Printre acestea amintim posibilitata de a c r e ~ t e mitci normale din oui depuse de albine ouitoare dupi ce albinele au roit G r i matci. Este.MANUALUL APICULTORULUI mellifera capensis (dupi aspect nu se deosebe~tecu nimic de albina europeani. Familiile sunt slabe cu capacitate productivi redusi). mellifera jemenitica (cu dimensiuni corporale foarte mici.75 mm. Puternic instinct de roire. mellifera littorea (albini de dimensiuni corporale reduse. de asemeni. mellifera monticola (de dimensiuni corporale mai mari. simultan. instinct de roire foarte dezvoltat).5. mai mult lati deciit lung5. mellifera major (prezinti cea mai lungi tromp2 dintre toate rasele de mellifica. cu atac masiv. intr-un areal redus). Incomplet studiati. rasi nou identificati). cu trompa scurti. fati de rasele descrise anterior. putin irascibili ~i agresivi. foarte agresivi. Nou descoperiti. Foarte agresivi. ugor agresivk cu producfii mari de miere. cu trompa scurti . mellifera sahariensis (cu dimensiuni corporale mici. . trompa cea mai mica . mellifera nubica (cu cele mai mici dimensiuni corporale dintre toate formele de albini melifer:. propolizeazi intens).

cu inclinafie spre roire. ~ d s i r ~ s d r a tprefioasii in condiriile climatice ale tiirii noastre). variafii mari de temperaturii gi vinturi puternice. micii. deosebit de blindii. foarte roitoare. fapt care a contribuit la riispindirea lor pe toate continentele. mellifera cypria (irascibilii. cu comportament linigtit pe fagure gi cu reacfie slabii la fum. construiegte multe celule de trintori. mellifera ligustica (albina italian5 cu miitci deosebit de prolifice. ciipiicegte mierea uscat. L . rispinditi pe toate continentele). este productivii. de culoare neagri.format2 in regiunea carpato-duniireanii sub influenp climatului continental temperat caracterizat prin precipitafii relativ reduse. foarte riispinditii pe toate continentele). mellifera carpatica . mellfera taurica (rasii adaptat5 la climatul mediteranean. arie de riispandire foarte redusii). este o rasii de albine foarte blindii. mellifera remipes (foarte blindii. Se deosebesc urmiitoarele rase: mellifera sicula (cunoscutii gi sub numele de albina sicilianii. pufin roitoare. cu miitci prolificfippnifest5 un slab instinct de roire. c5p5cire umedii.MANUALUL APICULTORULUI 1 I Grupul de albine irano-mediteranean Albinele cuprinse in acest grup sunt cele mai riispandite. cu predispozifie la a b cuibul cu nectar gi miere in condifiile unui cules de mare intensitate ( .d . mellifera caucasica (prezintii cea mai lungii trompii. face legiitura cu grupul african). valorifici culesul pe timp nefavorabil. propolizare puternicii. blinds. de multe ori convieFiesc 2 miitci intr-o familie). mellifera carnica (albina carniolianii. pufin rezistent5 la ierni aspre gi lungi. Ciipiicegte ii 0 d i 9 i V i n t i i o tendinf5 slabii de propolizare. mellifera syriaca (roitoare. Datoriti insugirilor lor biologice gi productive prezintii cel mai mare interes economic. cu miitci prolifice. - 5- \ 52 . roitoare. in trecut era foarte apreciati pentru capaci ta tea sa productivii. deosebit de harnicii. irascibilitate moderatii). deosebit de productivii. fapt ce a ficut sii fie riispinditii pe toate continentele). mare produciitoare de ceari. actualmente pufin folositi Pn producfie din cauza irascibilitiifii). ciipicegte umed mierea.

MANUALC'L A PICUL TORULUI

In cadrul rasei se disting mai multe populafii corespunz5tor zonelor bioclimatice in care s-a dezvoltat ~i la care s-a adaptat perfcct. in tara noastra se deosebesc populatiile: step& deal, munte, Ciimpia de Vest, Podiyul Moldovei ~i Podiyul Transilvaniei. Studii ample ce s-au efectuat asupra raselor de albine au avut drept scop ~i incerciirile de combinafii inter-rasiale, pentru ameliorarea permanenti a materialului biologic exploatat. S-a ajuns la concluzia, ins8, cB nu totdeauna incruci$irile interrasiale dau rezultate pozitive; din contra, apar frecvente neajunsuri. La noi in tar2 s-a incercat introducerea raselor caucaziana yi italiani dar rezultatele obtinute in producfie din incruci~iricu populafiile locale nu justifica asemenea introduceri; din contra in unele zone ar fi chiar dezastruos - s-ar polua tipul valoros, de albina localii.

MANUAL UL APICUL TORULUI

lectia 4. Inventarul apicol
Inventarul apicol reprezinta totalitatea uneltelor necesare in vederea efectugrii unor anumite lucrari apicole sau pcntru asigurarca procesului de lucru intr-un domeniu de activitate cum ar fi: adaposturi pentru familiile de albine, echipament pentru protecfia apicultorului, unelte pentru lucrari in stupin8, insiirmarea ramelor gi fixarea fagurilor artificiali, extractia gi conditionarea produselor apicole, cregterea $i transportul matcilor gi constructii apicole. Inventarul apicol cuprinde deci totalitatea uneltelor, obiectelor qi constructiilor apicole care aparfin gi reprezinta intreaga dotare a unei exploat2ri apicole. Adiiposturi pentru familiile de albine (stupii) in mod natural, albinele igi cl5desc adapostul in scorburi de copaci, cr8p8turi de stinci, precum ~i in diferite locuri ferite de intemperii. Omul, aducind albinele in preajma locuintei sale, a cautat s i le asigure un adapost cit mai asemanator cu cel natural. Cum in adaposturile naturale ~i in stupii primitivi fagurii construiti de albine erau ficgi gi nu permiteau interventia omului, ingeniozitatea apicultorilor a condus ulterior la realizarea stupilor cu raine mobile. Stupul de astBzi este rezultatul sintezei ~i observatiilor efectuate in cursul anilor de generafii intregi de crescatori de albine. Solufiile constructive adaptate pentru realizarea diferitelor tipuri de stupi sunt multiple, putiindu-se insi despride doua orientari distincte: - stupi in care dezvoltarea familiei de albine gi a cuibului se face pe plan vertical, purtiind astfel denumirea de stupi verticali; - stupi in care dezvoltarea familiei gi a cuibului se face pe plan orizontal, incadrindu-se astfel in categoria stupilor orizontali. Indiferent de tipul stupului - vertical sau orizontal - acesta trebuie s5 asigure urm5toarele conditii: - sii fereasca albinele gi cuibul familiilor de ploaie, umezeal5, vint gi ar~itri; - sa fie incslpator, asigurind atit spafiul necesar pentru dezvoltarea familiei, cAt ~i pentru depozitarea rezervelor de hran8; ~ r h b - sa permit3 marirea sau mic~orareavolumului s t u p u k t ~ ~ n raport cu dezvoltarea familiei gi evolufia culesului; P?r . - sii fie ugor de manipulat far5 s& se stinjeneascg ifi3!d *e albine;
A

ss

3 4 %

MANUAL UL APICUL TORUL UI

- piqile componente s5 aibi aceleaqi dimensiuni spre a putea fi folosite de la un stup la altul; - s%fie adaptati pentru deplasarea familiilor de albine la diferite culesuri; - s5 permit2 aplicarea metodelor avansate de creqtere qi intretinere a albinelor; - s2 fie rezistent. Urmare observafiilor qi cercet2rilor efectuate in fara noastr2, precum qi faptului c5 apicultura modern%cere restringerea la minim atit a num5rului de tipuri ~i modele de stupi, c i t ~i a dimensiunii ramelor spre a uSura circulafia materialului biologic asigurindu-se totodata conditiile optime pentru producerea de stupi ~i inlocuirea elementelor de stupi, precum ~i a celorlalte utilaje apicole aferente s-a trecut la tipizarea stupilor qi principalelor unelte folosite in apicultut-5. in acest scop au fost tipizati ~i standardizati stupii sistematici ce se confectioneaz5 in tara noastri. Astfel, in prezent deosebim tipurile de stupi prezentati in tabelul al2turat.

Tipurile de stupi folositi in Romgnia Tipul de stup vertical Denumirea stupului stup multietajat STAS NR.8 128177 Numgrul de corpuri yi rame trei corpuri cu ciite 10 rame fiecare de 435x230 mm pentru cuib qi recolt5, la cerere qi un magazin cu 10 rame de 435x162 mm un corp cu 10 rame de 435x300 mm pentru cuib ~i un magazin cu 10 rame de 435x162 mm un corp cu 20 rame de 435x300 mm

~

vertical

orizontal

stup vertical cu un corp qi magazin STAS NR. 1 1383180 stup orizontal STAS NR.4 170176

Odat2 cu standardizarea stupilor au fost standardizate qi ramele acestora, in sensul c5 ramele de cuib ale stupului vertical cu un corp qi magazin qi ale celui orizontal sunt identice avind dimensiunile exterioare de 435x300 mm, iar cele interio415x270 mm ~i o suprafat5 a fagurelui in ram5 de 112.050 mmp. ~ama*&!u$a stuoului multietajat are dimensiunile exterioare de 435x230 mm, oare dle 415x202 mm qi o suprafag a fagurelui in ram5 de 83.830 ..

MANUALUL A PICUL TORUL UI

in ceea ce prive~te ramele de magazin, acestea sunt, de asemenea, identice la stupul multietajat ~i la stupul vertical cu un corp ~i magazin, aviind dimensiunile exterioare de 435x 162 mm, dimensiunile interioare de 4 15x 134 mm ~i o suprafat5 a fagurelui in ram5 de 55.610 mmp. Toate tipurile de stupi sunt prev5zute cu dispozitive pentru fixarea ramelor ~i corpurilor putgnd fi deplasati in stupiirit pastoral. in tara noastrii se recomand5 folosirea stupilor verticali, ace~tia permi$nd practicarea unei apiculturi moderne, precum ~i obtinerea de miere pe sortimente distincte de flor&~i calitate.

Fig. 17 - Stup multietajat STAS 8128/77: a)sec/itrne longitudinalii; b)sec#iune transversalii (dirnensiuni in inn?).
Stupul multietajat STAS nr. 812811977, este conceput dup5 stupul Langstroth ~i Rooth, fiind ins5 imbun5t8tit yi adaptat condifiilor specifice ale apiculturii din tara noastr8. Face parte din categoria stupilor verticali de mare capacitate. Practic volumul stupului poate fi m5rit oricit, dup5 nevoi, prin suprapunerea de noi corpuri. Totodata, stupul este adaptat folosirii celor mai noi metode de cre~tere exploatare a familiilor de albine. ~i Stupul este format din trei corpuri cu dimensiilni identice ce se suprapun, fiecare corp aviind cite 10 rame. P5gile componente ale stupului sunt: fundul stupului, trei-mrpuri, rama hriinitor cu hranitorul interior, rama de ventilatie, podi~orul desp6&r, podi~orul propriu-zis, capacul telescopic, tijele de fixare, blocul de urdiniq ~i inL#iz5toml de ., urdini~. .,

d ~ k
' 6.

1
MANUALUL APICULTORULUI

Dimensiunile exterioare ale corpurilor sunt 490x420~245mm, iar cele interioare de 450x380~245mm, avind un volum util de 0,126 m3 sau 126 litri. Grosimea tuturor peretilor este de 20 mm. Perefii din fati ~i spate ai corpurilor sunt prevazufi in partea de sus din interior cu cdte un fall de 17 mm iniilfime qi 10 mm adincime pentru sprijinirea umeraqelor ramelor. Peretii laterali sunt str8pun~i pe toat5 inilfimea de un orificiu cu diametrul de 10 mm prin care gliseazi tija de fixare a corpu-rilor in timpul transportului. in exterior, pe partea din fa@ ~i din spate, sunt prevazute doua scobituri in forma de scoici cu o adincime de 10 mm care servesc ca minere. Corpurile cAt ~i toate piesele componente (fund, capac, podiqor) nu au falf. Prin aSezarea primului corp pe fundul stupului se formeazi urdiniqul ce are o lungime de 380 mm qi o inaltime de 20 mm. Urdini~ul previizut cu un bloc reductor cu dou5 deschideri este - una mai mare de 158x9 mm, iar a doua mai mica de 50x9 mm. Ramele, cite I0 de fiecare c o p sunt identice avind dimensiunile exterioare I de 435x230 mm, iar lumina interioari de 4 15x202 mm. Podi~orul propriu-zis este format dintr-o ram2 exterioari cu Iitimea de 30 mm qi grosimea de 15 mm avdnd in interior platforma podi~oruluiformats din scindurele de I0 mm grosime qi fixate in nut. Podiqorul, pe o parte prezinti o suprafafa planii, iar pe cealalta are un refugiu (spafiu) de 5 mm fiind astfel reversibil, dupa necesititi. Pe partea mai halt5 a podiqorului, pe una din laturile sale scurte este previizuti o scobituri de 50x5 mm, asigurind astfel, in timpul iernii, o bun5 aerisire a cuibului. Podiqorul despiiqitor (Snellgrove) se asearnin2 cu podiqorul propriu-zis deosebindu-se dc acesta prin faptul c2 rama ce incadreazi platforma podiqorului este de 30 x 30 mm avind previzute urdiniquri pe ambele parti cdt qi pe cele trei laturi ale ramei, totalizind 6 urdiniquri suprapuse. Inilfimea urdini~uriloreste de 5 mm, partea exterioara a acestora fiind de 50 mm, iar cea interioara de 40 m m . Hrinitorul se compune dintr-un cadru de lemn qi o tavi metalica, prev8zutil in interior cu un gritar plutitor din lemn. Pe peretii interiori ai ramei hranitorului, in doui scobituri, se fixeazi doui leafuri de lemn de 15x400~300 ce au rolul mm de a susfine tava metalici a hrinitorului. Dimensiunile tivii sunt de 384x375~45 mm, aceasta fiind confecfionatii din tabla galvanizati (zincata). Hranitorul are o capacitate de circa 6 litri. ma de ventilatie se compune dintr-o rama cu iniltimea de 20 mm peste care se eaki plasa de d m 8 cu ochiuri de 2-2,5 mm. Rama de ventilatie se d b 'fiile laterale de dou5 bare de lemn de 550x50~30 mm. Pe aceste bare a e e n i p a c u l stupului.

*$
"

''6

<

58

Stup vertical cu corp ~i magazin STAS 11383/80: a)secfiune longitudinalii. In.1138311980 este un stup de capacitate mare.084 m3 sau 84 1. sectiuni c6t qi pe sortimente de flora gi calitate. Pentru fixarea p2qilor componente ale stupului. Grosimea tuturor pereiilor stupului cit gi ai magazinului este de 20 mm.3 mm pentru introducerea unui gtift de fixare. I -e . Dimensiunile exterioare ale capacului sunt 534x463 mm gi inaltimea de 10 1 mm. Acest tip de stup. b)secfiune transversalii (dimensitrr~i mm) in Atit corpul stupului. 8:. podigorul. 18 . ce se poate inguruba. dispozitivul de impachetare. asigurind totodati folosires ~giilor moderne de intretinere a familiilor de albine. Partea superioar2 a tijei este filetat2 pe o lungime de 70 mm gi prev2zuti cu o piulip. Stupul cu dou5 magazine. blocul de urdinig. Stupul vertical cu corp ~i magazin STAS nr. Partea inferioara a tijei are un orificiu cu diametrul de 3. magazinul. in vederea transportului. ":" . permite utilizarea de elemente de la acesta cum sunt: fundul. stupul permite realizarea de mme. Fig. 6.C Prin folosirea magazinelor. tip fluture. datorita dimensiunilor asemanatoare cu ale stupului multietajat. etc. rama de ventilatie.are un volum util de 0. volumul putiind fi marit prin ad5ugarea sau scoaterea de magazine. rama separatoare roi. cit ~i magazinul (catul de recoltii) sunt prevazute cu cite 10 rame cu dimensiunile exterioare de 435x300 mm pentru cuib gi de 435x 162 mm pentru cat. rama hr2nitor gi hr2nitoru1. acesta este prev2zut cu doua tije de otel cu diametrul de 6-8 mm ~i o lungime de 991 mm.MANUALUL APICUL TORULUI Capacul este telescopic avind suprafap superioar2 plan% Rama lateral2 a capacului are grosimea de 20 mm gi in2ltimea de 91 mm.

Peretele frontal inalte de 20 mm. doui urdini~uri de 300 mm. capacul stupului.cu douc? bare transversale cu secfiunea de 50x30 mm ~i o lungime de 5 1 6 m q '. de precum qi sistemul de fixare a1 ramelor pentru transport. Dezvoltarea cuibului familiei de albine la acest stup se face pe orizontalc?fati de sol.sectiune transversalii (dimensiuni fn mm) P&l?ile coinponente ale stupului sunt: corpul cu 20 de rame. perefii fiind g r o ~ i de 24 mm. 2 diafragme.Stz~p orizontal STAS 41 70/76 .MANUALUL APICULTORULUI Stupul orizontal STAS nr. sc~iidurelele podi~or. iar cele interioare de 450x780~380 mm. Corpul are forma paralelipipedici.417011976 este singurul tip de stup folosit in tara noastri ce face parte din categoria stupilor orizontali. avind un volum util de 0. Fundul stupului este fix fiind intgrit pe partea posterioari. c.l este rabatabil imbrilcind rnarginea superioarg a corpului pe 20 w ' b * du-se pe briul corpului. 19 . iar cel2lalt de 150 nim. Dimensiunile exterioare ale corpului sunt de 5 16x828~400 mm.116 m3 sau 1 16 1. & 60 . in partea sa inferioari. unul avind o lungime are. Fig. spre deosebire de stupii verticali unde dezvoltarea cuibului are loc pe verticalc?.

halatul. Diafragmele. in interiorul capacului. lungi de 380 mm qi inalte de 30 mm avind rolul de a asigura ventilafia. care se impart in diferite grupe. in numar de 20 au dimensiunile exterioare de 435x300 m. una eta@ pe toate piqile formind diafragma separatoare.MANUAL UL APICUL TORULUI Partea superioar5 a capacului este plan5. pe p5qile sale laterale. iar cele interioare de 4 15x270 mm. Scindurelele de podi~orau urmatoarele dimensiuni 484x 130x 10 mm. existi o gam5 variati de alte unelte necesare efectuirii diferitelor lucr5ri in stupin5. salopeta. A UNELTE APICOLE in afara stupilor care fac parte din grupul de utilaje apicole necesare adapostirii albinelor. qorful qi minuqile apicole. spafiul format intre podi~or capacul stupului folose~te ~i pentru refugiul albinelor in timpul transportului sau pentru introducerea pernifelor necesare protej5rii cildurii cuibului pe tirnpul iernii. ramele sunt fixate cu ajutorul dispozitivului de fixare al acestora care este alcituit dintr-o bar5 de fixare cu secfiunea de 50x40 mm ~i lungimea de 778 mm qi doui stinghii cu secfiunea de 1 Ox 10 mm. in raport de activitatea cu ce o desf?i~urim ajutorul lor. Echipament pentru protectia apicultorului Din materialul de protectie a1 apicultorului fac parte: masca apicol5. in numar de dou5. Dimensiunile exterioare ale capacului sunt de 9 17x605~110 mm. Capacul este fixat de corp cu ajutorul a dou2 balamale-pomele. Pentru transport. In afara ramelor. stupul orizontal este previzut qi cu dou5 diafragme ~i 6 scfndurele de podiqor. Ramele. iar a doua mai scurt5 in partea inferioar5 cu 20 mm ce permite albinelor accesul dintr-o parte in alta. oblic fiind fixat5 cu o stinghie asigurindu-se se afl5 cite o plasi de sirmi a~ezat5 astfel ventilafia pe timpul transportului. iar cele dou5 p5qi laterale au prev5zute dou5 deschideri longitudinale. .

p2l2ria din pinz cu bor mare intarit5 pe margine cu sirm2 de otel peste care se imbrac2 un voal i form5 de sac care. ochii de intepiituril albinelor. acoperit cl o tes2tur5 cu ochiuri de 2. b) masca cu piilgrie. are un vizor patrat confectionat dintr-o retea d fire negre de plastic sau din p2r de cal. de fixar f &* .Echipament pentrzr proteelie fn stzrpinii: 1)combinezon apicol. 20 .5 mm. in partea inferioarg masca are prev2zut un sister etanqare de corpul apicultorului.MANUALUL APICUL TORUL UI Fig. in dreptul fetei. format2 din dou5 piese separate . in partea superioarg masca este confectionat din pitxG-alb3 avind la mijloc un orificiu previzut cu un elastic permifind astfe etanvar u palaria respectiv2. S)n~asci apicolii de voal Masca apicoli. 3)mascii apicolii pliantir. avind totodat5 $ forme diferite. fata yi. protcjeaz5 capul. in special. confectionat5 din plas2 de s5rm5 avlnd forma oval cu marginile intarite intr-o ram2 de tab15 cositorit2 de care se prinde o pinz2 cl protejeaz5 capul ~i gitul. 2)nzcinz/$iapicole. in general se pot deosebi trei tipuri de mii~ti: a) masc2 metalici. c) masca pliant& este format2 dintr-un schelet metalic pliabil. MQtile apicole se realizeaz2 din niateriale diverse.

la miini 9i picioare pentru a nu permite pstrunderea albinelor.v. dulapul pentru p2strarea fagurilor gi altele. pe suport textil. La unul din capete dalta prezint5 o curbur2 in unghi drept pe o lungime de 20 mm. inchis2 la git.418911953. Salopeta se confecfioneaz5 dintr-o singur2 pies5 din doc. Unelte pentru lucr5ri fn stupin5 Utilajul pentru miinuirea ~i ingrijirea familiilor de albine este foarte variat gi se compune din obiectele de inventar necesare execut2rii la un nivel corespunz2tor a lucr5rilor curente din stupin5. Halatul se confecfioneaz5 din pinz5. Rolul utilajului respectiv este de a uSura munca apicultorului yi a-i da posibilitatea s5 execute ingrijirea familiilor de albine in conformitate cu normele tehnice de deservire. in acest scop sunt folosite: dalta apicol2. la executarea unor anumite lucr2ri in stupin$ avind rolul de protecfie a imbr5c5mintii. la"o'$st&?2 de 40 mm de curbur2 se afl5 un orificiu ce servegte la scosul cuieli . in mijlocul d5ltii. roinifa. peria. Atit salopeta. Dalta Rooth se execut5 dintr. scaunul apicol. 15dip pentru transportat rame. Sortul apicol.MANUAL UL APICUL TORULUI Salopeta ~i halatul apicol. se folosegte.c. c2ruciorul apicol gratiile de urdinig. cintarul de control. cit gi halatul sunt prev5zute cu buzunare yi sunt confectionate din materiale de culoare deschis2. Din aceast5 suit2 de unelte gi utilaje apicole vom descrie mai in am5nunt pe cele mai importante. ad5p5toru1. M5nu~ile apicole. litimea la mijloc de 24 mm. fac parte din echipamentul de protecfie gi de lucru al apicultorului. virful este curbat in unghi drept. cugtile pentru mgtci. este realizatg dintr-o bucat5 de platband5 de ofel cu o lungime de 190 mm gi o grosime de 5 mm. iar la ambele capete de 40 m.o bucat2 de platband&de ofel cu lungimea de 206 mm. sunt fabricate din cauciuc subfire sau piele avind cinci apicole in timp degete. apicultorii cu experienf2 nu folosesc m2nu~ile ce lucreaz2 la stupi. Dalta apicol5 STAS nr. in general. Se confectioneaz5 din p. L2fimea dalfii variaz5 de la 25 rnm la mijlocul acesteia la 35 mm la ambele capete. minecile fiind strinse cu ajutorul unui elastic.La unul din capete. . afum5torul apicol. in special.

Diferite tipuri de dZl#iapicole: a)dalta apicolii STAS.dimensiuni i' mm n . qdalta Rooth (dirnensiuni in mm) Scirarul sau ridicitorul de rame.RidicLitor de rame (scLirar) . 1 . b)dalta apicolii cu miner de lemn. este format dintr-o lam5 de otel zimtati cu virful curbat. Fig.21 . are la o extremitate Iitimea de 35 mm. c)dalta multiplii. fiind folosit5 la desprinderea ~i ridicarea ramelor din stup. Mai exist5 o serie de alte modele de d5lti apicole a ciror minuire este 1 identici cu cea a modelelor descrise. + Q . FP* I Fig.MANUALUL A PICUL TORUL UI Dalta multipli este o dalti cu mijlocul rotund. iar la cealalti extremitate un mic ciocan cu dispozitiv de scos cuie. 22 .

acesta se compune dintr-un recipient in care se arde material care produce mult fum (putregai. in interior are un corp mobil perforat pentru combustibil.MANUALUL APICULTORULUI L Afumiitorul apicol. afumiitorul mecanic. de unde ii vine gi denumirea. de asemenea.prin stringere se alimenteazii afumiitorul cu un jet de aer dirijind astfel fumul rezultat prin coq in direcfia doritii. capac ~i foale. se compune din corp. prezintii o gamii variatii de tipuri gi dimensiuni. model mare ~i mic. cirpe vechi. etc. Corpul are o formi cilindricii.1070711976. Paletele sunt mentinute depiirtate una de alta cu ajutorul unui arc spiral fixat intre ele. scoaqii de copac. Fumul rezultat este eliminat printr-un orificiu amplasat in partea superioarii a afumiitorului. electric. Capacul este bombat. Capacul rabatabil este conic formind un c o ~ de evacuare a fumului.C. iar corpul pin2 la virful conului de evacuare a fumului are o intilfime de 230 mm. se compune. etc. afumitorul cu gaz sub presiune. Indiferent de tipul de afumtitor. afumitorul pipi sau figaretti.A. iniiltimea capacului este de 167 mm. Mentioniim cii in afara afumiitoarelor descrise exist5 incti o gamii variatii de tipuri gi modele de afumiitoare din care amintim afumitorul A. Dintre cele mai riispindite modele de afumiitoare apicole din tara noastrii amintim urmitoarele: I Afumiitorul STAS nr. capac gi foale. De capacul afumtitorului este montat sistemul de insuflare a aerului (foale) realizat din douti palete agezate in unghi ascutit qi acoperite lateral cu o imbrticiiminte din policlorurii de vinil. . Afumstorul apicol cu capac bombat. Burduful este actionat manual .). in raport cu cantitatea de aer pompat rezultii o cantitate mai mare sau mai micii de fum. din corp. aviind in interior un corp mobil de ardere prevtizut in partea inferioari cu un griitar metalic. precum gi cu un sistem de foale cu ajutorul ciirora se pompeazti in partea inferioari a recipientului aer peste materialul fumigen.

scoa* de copac. Peria apicoll. 3)capacul. l t i i'ddicate sunt penele provenite de la aripile de gBsc5 de culoare alb5. 4)toarta capacului.F MANUAL ULA PICUL TORULUI Fig. pana de passre. in locul periei apicole. Se recornand5 folosirea cu succes a putregaiului de lemn gi in special de salcie.Afurna'toare apicole: Varianta I: 1)orijiciul de evacuare a fumulzii. toate acestea dau un h m rece ~i de culoare alb5. 10)oriJiciude pornpare a aerului. Varianta III ..8k. cgrpe din plante textile. \ I i' 66 . MBnerul este confectionat din lemn sau material * plask.23 . 7)resort. fiind confecfionat2 din p5r de cal sau fire de relon de culoare alb5 cu o lungf. 6)burduff.&circa 65-67 mm.rna'rirne mijlocie. 8)gra'tar. q i ~ i c u l t o rfolosesc cu succes.cu capac sferic (dirnensiuni in rnrn) Materialul fumigen folosit este in raport gi de posibilit5tile locale existente.rna'rirne mica'. conuri de brad. Varianta II . folosegte pentru indepartarea albinelor de pe faguri. coceni de porumb. 9)qtut pentru admisie aer. 5)placa suport burduff. Varianta IV . iasc5. etc. 1l)crirlig. perefii stupului etc. 2)corpul.

24 . ' 9 - *r.A. C. iar inglfimea lgzii este in raport FF r C cu dimensiunea ramelor existente in stupin8. Lada de lucru. are forma unui taburet de 40-50 cm inglfime gi este prevBzut cu 2-3 compartimente pentru scule gi materiale. Are rolul at8t de scaun c8t gi de lidi$i pentru transportul sculelor apicole necesare lucr5rilor in stupink Fig.Perie apicolii (dimensiuni in mm) Scaun apicol. de atacul albinelor hoale. se folosegte pentru protectia ramelor scoase din stup. Capacitatea este de 5-6 rame.MANUAL UL A PZCUL TORULUI Fig. . b)model A.Scaun apicol a)model taburet. Lada de lucru este confectionat5 din foi de placaj prinse pe un schelet de lemn. 25.

.

Colivia Titov. Colivia Miller. Colivia din tes8turii de sirma.~. in partea superioar2 a coliviei exist2 un orificiu circular in care se introduce dopul cu botca respectiva pentru ecloziune.u h a e : \ h 69 e x . Colivia capac (rotund2 sau dreptunghiularg). acoperita pe partea superioar2 cu plasa de siirm8. perforarea gi in~irmarea. previizute orificii acoperite cu plasa de siirrn2. Se folosegte curent pentru introducerea m2tcilor in nuclee sau familii. in interior. in interiorul coliviei exist%un mic spatiu pentru a putea cuprinde ciiteva picituri de miere.2 mm. prmum ~i pentru fixarea in ram5 a foilor de faguri artificiali se f o l o s e ~ c d t % l e. Unelte pentru inslrmarea ramelor yi fixarea fagurilor aat%&li P & . Perefii coliviei sunt din material plastic perforati sau din plas5 de sirmi. pentru eclozionarea mritcilor. precum ~i o fantii dreptunghiularg de 14x4. culiseaz9 o ~ipcii lemn prin care se introduce matca Si albinele insotitoare. este confectionat5 dintr-o ram2 de tabla circular2 sau dreptunghiulara. are forma cilindricg inchis5 la un capat cu slrm2. 9 Pentru incheierea ramelor. placat cu doua plicute cositorite (compartiment pentru ~ e r b e tde zahar).MANUAL UL APICULTORULUZ Colivia Z a n d e ~este folosita. in partea inferioarj a coliviei existii un capac rabatabil din lemn. Suprafata coliviei cu cele trei compartimente este acoperit2 cu plasii de sirmi care se continua ~i peste orificiul de 9 mm diametru de la capatul coliviei. la capatul opus. in special. se compune dintr-un corp realizat in intregime din plasii de slrma avind la unul din capete un orificiu de 11x11 mm. se folosegte pentru transportul miitcilor. La un capat a1 coliviei se giseqte un orificiu circular cu dimensiunea de 9 mm. iar in partea inferioarg aviind o serie de picioru~e metalice cu ajutorul c2rora se fixeaza P faguri. metal sau material plastic. n Colivia Benthon. este confecfionat8 dintr-un cadru de tab12 alb5 cositoritii avlnd. Se confecfioneaza din lemn. Se compune dintr-un corp de lemn de formi dreptunghiular8. iar in partea superioara are un sistem de inchidere alcgtuit dintr-un ~ u b 8 r metalic care acoperii un orificiu circular cu diametrul de 15 mm. Pe piqile laterale sunt sapate dou2 canale previlzute cu orificii pentru asigurarea aerului necesar. dup2 de caz. aviind previzute in interior trei compartimente circulare ce comunicii intre ele. din care unul este destinat pentru hran2. pe toate cele patru p@i.aekstott. iar la cel2lalt capiit cu dop de lemn.

A Fig. calapodul pentru fixarea fagurilor artificiali. Planyeta calapod universalii A. in raport de productivitatea ce se intentioneazii a se realiza. pintenuf apicol gi ciinip pentru topit cearil. la perforatorul cu un ac sau cu mai multe ace (5 ace) actionakmamal sau mecanic in care caz acesta este actionat de un electromotor. Este confecfionat din lemn.Planqeta calapod universal&. riispunde tuturor cerintelor. tit gi pentru cea a stupului multietajat sau rama de magazin. 2 7 .Plan~eta calapodpentnr Jixat fagurii artiJiciali in sectiuni .MANUALUL APICULTORULUI gablonul pentru fixarea distanfei orificiilor de perforare. servegte pentru marcarea corecta a locurilor unde urmeazii a fi practicate orificiile necesare trecerii silrmelor de care se fixeazii foaia de fagure artificial. Fig. perforatorul ~i dispozitiw pentru insilrmarea ramelor. Plan~eta calapod B . tabla sau carton. Aceasta se realizeazii cu ajutorul unor gipci glisante prin care se modificii dupii nevoie gabaritul plangetei. f P\l. fiind adaptata pentru mai multe tipuri de rame ~i anume atiit pentru rama stupului orizontal. De la folosirea sulei de cismgrie. poate fi de mai multe feluri. Perforatorul este folosit la giiurirea ramelor in vederea insilrm8rii.pentru fixat faguri artificiali in rame sectiuni pentru miere. 28 . Q h .B 8ablonul pentru fixarea distantei orificiilor.

s Fig. prin apasare. 2)Mrjner.Pinten apicol (dimensiuni in mm) WJ7. Fig. inainte de folosire pintenul se incilzeqte la cca 70°C. pinten apicol cu rozeti gi pinten apicol cu roli. iar rozeta din alami.MANUALUL APICULTORULUZ Fig. 31 . l&&r~&?$her.Pinten apicol electric. in practici exist2 o gama variati de pinteni apicoli: pinten apicol simplu (drept). Existi. . -- 71 *.cu mai multe ace. 3)Rezistenfii elecfr&)R&@ %C" \. 29 . gi pinten apicol electric la care incilzirea se face cu ajutorul unei rezistente electrice montati in interiorul piqii metalice a pintenului. B . o fixeazi in ceari. Pintenul apicol se execut2 din aluminiu. de asemenea.cu un ac Pintenul apicol.Perforator rame: A . se folosegte la ingroparea ~i fixarea siirmelor in ceara fagurelui artificial. Acesta are forma unei rotite dinfate care se inviirteqte ugor in jurul axului central.*. 30 . aviind sapat pe muchie un ginplef care imbraci siirrna gi.

Mosoare pentru strdnsul sdrmei de insa'rmat rame Randalina apicolii serve~te fixarea fagurilor artificiali fir2 a fi necesari la inciilzirea prealabilii a acesteia. vitamine siiruri minerale yi altele). b) hr5niri medicamentoase atunci c5nd in hrana respectiv5 se adaugii anumite m e d i c ~ g in scopul prevenirii sau combaterii bolilor la albine.Randalina apicola' Fig. proteice. 32 . Lungimea total5 este de 170 mm.T MANUAL UL APZCUL TORUL UI Fig. aceasta se ingroapa in ceara fagurelui artificial. Randalina (valpl) se rote~te uSor in jurul axului siiu iar prin ap5sare ~i deplasarea simultanii a randalinei de-alungul sdrmei. La capiit are o rolii confecfionatii din alam5 cu diametrul de 17 mm. . .q - . avdnd imprimate pe partea exterioarii o serie de nervuri spiralate.33 .Fixarea fagurelui art@cia/ d h ram8 Unelte folosite pentru hrlnirea albinelor Hriinirea familiilor de albine este operatiunca prin care apicultorul pune la dispozitia acestora anumite cantitiiti de hranii care pot fi de douii feluri: a) hriiniri cu substante nutritive (hidrocarbonate. g I . Fig. 34 .

7)hriinitor exterior. in asemenea cazuri. 4)hriinitor tavii pentru stup ME. mecanizarea qi electrificarea uneltelor este absolut necesari. Uneltele folosite pe mierii din faguri se compun din: cufite de descipicit obiyn aburi sau electrice.Diferite nlodele de hriinitoare: 35 1)hriinitor uluc din lemn de rii. m a ~ i n 8 descipicit de mare capacitatc de . este mierea.MANUALUL APICULTORULUZ Fig. 8)hiGnitor exterior cu rezer-vor de sticlii Unelte pentru extractia ~i conditionarea produselor apicole Uneltele folosite pentru extractia ~i conditionarea produselor apicole sunt. 3)hriinitor ranzii din cherestea de rii?inoase $i PFL. de asemenea. ca urrnare a cre~terii~i intretinerii acestora in familii.yinoase. 2)hr-iinitoare din masii plasticii. Unelte pentru extractia ~i conditionarea mierii Cel mai important produs obtinut de la albine. Pentru stupinele mari. . 5)hriinitor de podi?or pentru stup orizontal. uneltele sunt perfectionate yi adaptate specificului lucririlor care necesiti executarea unui volum mare de munci intr-o perioadi de timp scurt8. foarte variate ~i se utilizeazi in functie de mirimea stupinei ~i a producfiei ce se realizeazi cantitativ ~i sortimental.

serve~te. aqa cum poarti ~i denumirea. cu aburi proveniti de la un generator de aburi sau cu ajutorul unei rezistente electrice. bine ascutite.Cufite de de. tavi de desc5p5cit.iicit A) ctl abur-. din precum ~i Si~rculi!adc descipicit electric2 ce arc montati in interiorul ei o rezistenti electric2 previzuti cu termostat. Cz~fitzil descrjp6cit din tab16 inox. Reglajul temperaturii se realizeaz5 automat la 50-70°C cu ajutorul unui termostat montat in minerul cufitului respectiv. '8$ 74 . filrculi{a din tabla de inox dc 2 lnln cu acc de otel ~i miner de lemn. Se confectioneazi in niai multe variante: filrculita din aluminiu turnat cu ace de ofel. cutit de descipicit din tabli de inox (cu lama subfire). strecur5tori pentru miere. 36 . Marginile sunt. filtre speciale Q. montat5 pe c 5 m a ~ a cutitului ce este acoperit5 de teaca cutitului propriu-zis.MANUAL U L A PICUL TORUL UI mari). procesul de extractie a mierii se organizeazi in centre speciale de extractie unde se folosesc ma~iniqi unelte de inalti productivitate.uciil. Cufitul de descrjprjcit se folose~tepentru a se putea extrage mierea din trebuind in prealabil s5 fie desc5p5citi. la descip5cirea fagurilor de cu miere c5picit5. mas5 pentru descipicitul fagurilor cu miere.~c@ricit. i n general rculita de descipiicit se compune dintr-un miner de lemn sau material plastic cq. Principalele tipuri de cutite de desc5p5cit sunt: cufitul de descilpicit STAS 41 88/53. grosimea acestuia fiind ins5 redusi la 1 mm. fi~rculifa tab15 inox ~tantati. de asemenea. extractoart de diferite rnodele ~i capacititi. lat5 de 40 de mni. Cutitul de descrjprjcit iiic6lzit cu abtiri sau electric. Fig. asemenca. In acest scop celulele fagurilor. cufit de desc5picit electric. Se folose~t L. in cazul stupinelor mari. cutit de descip5cit cu aburi. continui cu o placi de metal lati de 40-50 mm in care sunt fixate 18-22 circa 30 mm ~i dispuse sub formi de pieptene. are lama lung5 de 220 mm. ce se fabric5 in diferite variante cu m5rimi ~i grosimi variabile. R) siniplr/: C ) elect/-ic Frirczllifa de de. ace~tia practica apicoli folose~te cutitul de desc5picit. este incilzit. maturatoare de diferite mirimi.

precum ~i cutitul de descipicit se incilzesc in prealabil in apii fierbinte (nu ~i cele incilzite cu abur sau electric). dintre care mentionim: descipicitor mecanic cu cutit vibrator incilzit electn@au cu abur.Dferite tipuri de furculite pentru desc6pricit Tava qi masa de desc6pZcit. d . Peretii sunt oblici. in cazul unor exploatiri de tip industrial.5 mm. iar fundul este previzut cu o sit5 din shnni zincati cu ochiuri de 2 mm. descipicitor mecanic cu ace. in practica apicoli. avind in vedere un randament de lucru sporit. 3 7 . Vasul colector este previzut cu un tub pentru scurgere. fn peretii tivii sunt montate doui stinghii de lemn paralele. la descipicirea fagurilor sunt folosite descipicitoare mecanice de mare randament. Fig. avind marginile intBrite cu sirmi zincati. Sub sita tivii se afli un vas colector in care se stringe mierea scurs5 prin orificiile sitei in unna operatiei de descipicire. precum ~i la desc5picirea unor pociuni reduse de fagure. Scopul este identic.MANUAL UL APZCUL TORUL UI in general la fagurii cu suprafetele neunifonn cipicite. este confectionati din tabli cositoriti de 0. fnainte de folosire furculita de descipicit. Masa de descipicit are fonne ~i mirimi diferite. descipicitor automat pentru corpun. previzute cu cite doui crestituri in partea lor superioari.

38 .39 . I) mBner. 5)orijiciu de golire in ferioarii. in mare. 7)sit6fin6.Tava pentru desc6p6cit: Fig. in prezent se construiesc o serie intreag2 de modele de extractoare. dublii pentru miere. atunci c d fafa fagurelui este a ~ e z a t 3 perpendicular pe raza dispozitivului. #)ram6 extensibil6 . I0)suport Extractorul. este un utilaj care serve~tela obtinerea mierii din faguri. 8)mBnere.'\. drul extractoarelor tangentiale. extractia mierii are loc mai intiii pe urelui.Masa de desccipiicit. 2)mSner. atunci c5nd rama se.* Fig. 6)sita pentru impurit6ti mari. 5)rama. . 3)tava. 3)sitii ramii. 3)suport extensibil6. 4)suport pentru rame. apoi dup5 intoarcerea acestuia qi pe partea opus3. 3. b)sit6 dub16 cu ram6 2)tavd colec toare.MANUALUL APICULTORULUI Fig. 9)vas pentrzr colectarea mierii.Site pentru strecurat mierea:a)sita 1)suport sitii. 1)peretii laterali. Extracfia mierii din celulele fagurilor se face cu ajutorul foqei centrifuge prin supunerea fagurilorcu miere laoperatiunea de centrifugare. Astfe! sunt extractoare radiale. acestea clasificiindu-se dupg pozitia ramei fa@ de axu! centrifugei. ageaz3 cu speteaza inferioara spre centrul extractorului ~i tangentiale.40 . 2)sitG superioarii.

Sita pentru miere. 2)~uruburi dejxare. fiind totodata suficient de ratoarele 77 . Sita are douB rinduri de plasg metalicg. limpezirea ~ iin unele cazuri. primul avind ochiurile de 2. Fig. 8)canea de scurgere Mirimea gi deci randamentul extractoarelor este. iar al doilea cu ochiurile de 1. 16. de asemenea. dup5 dorinp. foarte diferit de la 3 rame la 56 rame ~i mai mult. Bineinfeles la extractoarele radiale de capacitate mare de 12. cursa rotorului. 6)axul central.41 . in .5 mm.MANUAL UL A PICUL TORUL UI La extractoarele tangenfiale reversibile. 36 sau 56 rame. 3)angrenaj de antrenare. automat la toate ramele din interiorul extractorului. marepentru a avea loc decantarea. 7)fund inclinat.din tabli cositoriti sau inoxidabilg. a acesteia prin eliminarea excedentuiui de ap8. La extractoarele radiale extractia mierii are loc simultan de pe ambele pi@ ale fagurelui. foloseyte la depozitarea mierii extrase. aceastg operatiune se poate face mecanic.Extractor tangenfial pentru miere: 1)cazanul extractorului. Maturatorul s oneaz$. 28. actionarea se face cu ajutorul unor electromotoare care actioneazi frgne puternice cu ferodou ce incetinesc sau opresc. 5)coqul interior. ajuti la strecurarea mierii ce se colecteaz5 de la extractor pentru a indepirta cipgcelele de cear8 gi alte corpuri str8ine grosiere ce au ajuns intAmplitor in urma procesului de extractie. 4)suportul axului. Maturatorul.5 mm.

* 7s .zrl cerificatorul solar: este format dintr-o cutic de lcnin lung2 sau dc 500 mm $i lati de 400 mm. Pentru cxtragerea ~i conditionarea cerii la nivel de stupin5 se folosesc diferite utilaje ~i procedcc dupi cum urmeaz5: topitorul solar ce se folose~te stupini. o sit&din plas5 de siirm&sau. precum ~i din fagurii reformati. se va topi treptat scurgiindu-se in vasul colector care confine ap5 pentru ca ceara s5 nu se lipeasc5 de peretii vasului. Unelte pentru extragerea ~i conditionarea cerii Un alt produs apicol ce se obtine de la albine este ceara. cipicelele de ceari rezultate la extractia mierii $i alte rezidii de ceari. Pentru decantarea yi maturarea mierii sunt. Interiorul vasului este separat la mijloc cu o diafragm5 de forma unui trunchi de con. este confecfionat din tab15 cositorit5.ito~. in locul acesteia. iar cel din fati de 140 mm. Igsiind un loc liber pentru nu fixarea jgheabului colector de cear5. Ceara pentru topit se a ~ e a z i pe sita metalic5 sau pe foaia de tab15 ondulat5 unde. Pe podi~oruldin lemn se fixeaz5 o foaie de tab15 peste care se a~eaz5. aviind forma cilindric5. o a doua foaie de tab15 ondulat5. C o ~ ueste g5urit l l in partea inferioar5 aviind ~i dou5 miinere necesare manipul5rii. ~ e h x curgiind intr-un vas cu ap5 a ~ e z a in dreptul tubului de evacuare al a t t o ~ m l ~ 3 " L f l . in general. fi~/.15 mm intre ele. Topitoml de cearii cu aburi. in partea inferioar5 maturatoarele sunt prev5zute cu o canea de golire.MANUALUL APICULTORULUI se confecfioneazli de dimensiuni diferite fiind cuprinse intre 200x1000 litri sau chiar mai mult. prcse de in difcritc tipuri pentru extragerea cerii ~i vase pentru limpezirea cerii. ce se extrage atdt din fagurii crescuti de albine in rame claditoare. Podi~orul ajunge piini la peretele din fati. in orificiul conului se toarn5 ap5 ce p5trunde astfel in jum5tatea de jos a vasului. Peretele din spate are o iniltimc de 240 mm. Cutia este acoperit5 cu un capac format din doui riinduri de geamuri prinse intr-o ran15 de lemn la o distant5 de 10. Gura conului se acoper5 apoi cu un c5p5cel semisferic prev5zut cu un orificiu cu rolul de a dirija aburii in compartimentul superior la fagurii introdu~i anterior pentru topire ~i agezafi in acest scop in c o ~ u de topire. paralel cu foaia de tabl5. o vor topr. Topitorul este acoperit m a n capac e t a n ~ fixat cu un schelet de siirm5 de cele dou5 miinere ale vasuldi. Pe fundul plan al cutiei exist&un al doilea fund inclinat (podi~or) paralel cu rama ~i geamul respectiv. buGi dirijafi astfel in compartimentul in care se g5se~te ceara. necesare 10-12 zile in cazul in care temperatura mediului ambiant este in jurul a 25°C yi cu o umiditate normal5. datorit5 c5ldurii de la soare acumulate in interiorul cerificatorului.

iar filetat ce se invirteqte intr-un jug solid presarea se face cu ajutorul unui ~ u r u b de lemn sau metal.~ului. de diferite modele ~i uscitoare de polen. 6)apa. Recoltarea polenului transportat de citre albine in stup pt!?n&h&esiti{ile familiei se face cu ajutorul unor dispozitive speciale ce poart5 rea de . in general. I colectoare de polen. Cu acest tip de pres5 se poate extrage ceara din fagurii ce nu au fost topiti anterior in api. interiorul ciruia se introduc siculetele cu fagurii topifi. presele de cearii se cu in compun. Urrelte pentru recoltarea ~i condifionarea polenului Setul de unelte pentru recoltarea ~i conditionarea polenului se compune din colectoare de polen.Ce'*rificuror solar Fig. pentmmditionarea acestuia.43. & r 79 e . 7)robinet de evacuare a cerii Presa u'e cearci. presa este prev5zuti qi cu doui termostate.42 . incilzirea dispozitivului qi a cerii respective se face cu api fierbinte. 4)baza co. 2)capacul co~ului dirijeazd a b u r l . formatul presei fiind piitrat sau circular. pentru a se preintfimpina cre~terea temperaturii peste limits. Indiferent de mirime qi formi. dintr-un vas de lemn cu peretii ciptu~iti ~ipci. 3)spaliu ce pentru faguri. Un alt sistem de presi perfectionati este incilziti cu ajutorul unor rezistente electrice inglobate in corpul qi capacul acesteia. se confectioneazi in diferite modele ~i capacitiiti. Peste siculete se pune capacul.MANUAL UL APICUL TORUL UI Fig. 5)spatiu pentru ceard.Topitor de ceard cu aburi: I)capac. in acest caz.

2)placci activci. 4)sertcira. in mare.y (dimensiuni in mm) rc-* /. se compune din trei piese principale: ur corp realizat dintr-un cadru de lemn.9 mm. . partea activi a acestuia o formeaz5 placi activi confectionat8. 6). 4)orificiu pentru trdntori 5)grilci metalicci. Polenul ce se desprinde in momentu trecerii albinei prin orificiile pl5cii active.A (stdnga).MANUAL UL APICULTORULUI in prezent. Colectoiwl de polen de urdini?. cade printr-o plasi metalici in sertira~ de recoltare. Indiferent de tipul colectorului. La unele tipur de colectoare existi dou5 plici active prin care albinele sunt obligate s i treaci m5rind astfel cantitatea de polen recoltat.. B (dreapta) Colector de polen pentru fundul stupului: 1)placd rabatabilci. 3)placci activci. astfel: colectoare de polen exterioare sau de urdini ~i colectoare de polen interioare. dintr-o foaie de vinilin (material plastic) previzuti cu perfora1ii circulare in r8nduri suprapuse cu diametrul de 4. Fig. un sertar in care se aduni polenul dup5 ce . tab15 sau p8nzi spre a proteja mai bine polenul recoltat de umiditate: atmosferici. Colector depolen ce sefolosesc sub capacul stupului: 1)urdini. 3)plan inclinat spre interior.9 mm. care pot fi a~ezate sub capacul sau pe fundu stupului.Pp .4 &. in general.yipccide rigidizare (dimensiuni in mm). precum ~i de razele directe ale soarelui. in practica apicolB existi o gami variati de colectoare de polen care pot fi clasificate.y. trecut prin ochiurile unei plase metalice a ~ e z a tdeasupra sertarului ~i placa activl i propriu-zisi cu orificiile circulare de 4. Unele tipuri de colectoare de urdini~sunt inzestrate ~i cu o strea~in din lemn. 2)placci urdini?.44 .

Uscdtor de polen electric 2) . pin8 cind umiditatea polenului va scidea la 8%. ci feresc mai bine polenul recoltat de intemperii (ploaie. uscitoare cu aer sau ap9 cald9. etc. 45 . 6)vedere general6 a 81 . 60 1 I Fig. placa activs este a ~ e z a t in pozitie orizontali. Totodata majoritatea colectoarelor de polen dispun de un sistem de a asigura nestinjenit zborul trintorilor spre a se evita astfel blocarea plicii active de citre ace~tia. principiul de exploatare al acestuia este urmitorul: . praf. unele constituind chiar fundul stupului respectiv avind ~i rolul de colector de polen. 4)capacul inchidere.polenul se avteme pe sitele de uscare in straturi subtiri. . Usca'torzrl de polen. Indiferent de tipul usc9torului.temperatura de uscare nu trebuie s9 depi~eascii +45"C. uniforme de maxim 1. realizate cu ajutorul unei lampi de petrol qi usciitoare electrice.MANUALUL APICUL TORULUI Colectoare de polen ce se folosesc sub capacul stupului sau pe fundul acestuia. Colectoarele de polen interioare prezint2 avantajul. in practic9 sunt folosite multe tipuri de uscatoare de polen. La unele tipuri i de colectoare.). Uscarea trebuie efectuati la o temperaturi constant2 care s9 nu depi~easci +45"C.5-2 cm grosime. in mare. . in permanenti. o bun2 circulatie a aerului in vederea eliminirii excesului de umiditate. soare intens. dup2 sursa de energie ce o folosesc aceste usc2toare se impart in: uscatoare solare. serve~te uscarea polenului proaspit recoltat. spre la a se putea pistra.3)sertare czr polen. f a g de cele exterioare. la altele oblici sau verticali.s2 existe. I- - 4. se bazeazi pe acela~i principiu de functionare.

in prezent la recoltarea veninului sunt folosite diferite metode ~i dispozitive. deci inainte ca acestea s5 se pigmenteze. L5pti~orul matc5 se extrage din botci in care au fost de crescute in mod special larve de matc5 dup5 un interval de 72 ore (3 zile) ~i dupi prealabila indepsrtare a acestora. Unelte pentru recoltarea veninului de albine Pentru recoltarea veninului de albine se folosesc unelte de constructie ~i modele diferite. Atiit recoltarea Iiipti~oruluide matc5 ciit ~i a apilarnilului se poate face manual sau mecanizat. ace din lemn sau material plastic ~i spatule din lemn sau din material plastic pentru extragerea din botci a I5ptigorului de matc5 sau apilarnilului. La recoltarea veninului rezultate bune au fost obtinute cu aparatul de recoltat care se bazeaz5 pe emiterea unor ~ocuri electrice de joas5 tensiune. necesare scurtarii botcilor sau a celulelor cu lawe de triintor. dispu~i o distang de circa 3. anotimp ~i hran5.m MANUAL UL A PICUL TORULUI in marile intreprinderi specializate in uscarea unor cantit5fi mari de polen.2 mm qi a caror atingere produce ~ o c uelectric. Dup5 ce albinele infeap5. cu ajutorul unor pompe speciale de vid. aceasta se face cu ajutorul unor instalatii industriale. Albinele sunt obligate s5 treac5 peste o retea de la conductori electrici. . in raport de viirsta albinelor. urmare c5ruia albinele inteap5 o pelicul5 de material sintetic ce este l amplasatA sub conductorii respectivi pe suprafap unei sticle. cunoscut fiind faptul c5 secrefia de venin variaz5 in limite largi. Unelte pentru recoltarea llptiyorului de matcl qi apilarnilului Setul de unelte se compune din cufite bine ascufite. veninul cristalizeaz5 yi este recoltat prin r5zuire de pe placa de sticl5. Apilarnilul const5 in recoltarea din celule de trsntor a larvelor atunci ciind acestea au inc5 coloratia alb5. de mare capacitate care functioneaz5 in flux continuu.

mufir pentru racord alimentare. 5. .jise de racordare. 9. reglare limp de pauzci. astuparea ~i nivelarea P +e eventualelor cripaturi din peretii stupului. caseta colectoare. 7. este folosit de catre acestea pentru propolizarea interiorului stupului. 2.Dispozitiv pentru recoltarea veninului de albine I. retea de excitatie. 46 -.MA NUALUL APICUL TORULUI Fig. 8. intrerup6tor. celulelor fagurilor. 4.@ =% . II ~i I K Grilci de excitatie: 6. ploturi pentru cuplarea grilelor. Generator de impulsuri: I . cordon. 3. bec de semnulizare. K Jac Unelte pentru recoltarea propolisului Propolisul sau cleiul albinelor.

in acest caz se inlocuiesc sciindurelele de podiyor sau podi~orultip planyeti cu o plasi de nylon cu ochiurile de 1. peretii stupului. ca regul2 generali.Materiale pentru colectama propolisului (Colector de propolis) Recoltarea propolisului se face prin rizuirea pieselor componente ale stupului (rame.n MANUALUL APICULTORULUI Fig. podiyor etc.). urmirit faptul c i indiferent de modelul folosit. urdiniy.5-2 mm peste care se Tntinde o piinzi deasi de prelati. precum yi prin folosirea unor dispozitive speciale denumite colectoare de propolis. Pentru a miri suprafata de propolizat. fiind montate direct peste leagrile superioare ale ramelor. . Dispozitivele respective sunt de diferite tipuri sau modele. trebuind insg. acestea s2 acopere o suprafat2 ciit tnai mare in stup. intre piinza de nylon yi speteaza superioar2 a ramelor se mai@t$ introduce un cadru din siirmi metalici. 4 7 .+ .

se folose~te special pentru eclozionarea mitcii in ~i protejarea celorlalte botci. Pentru transvazarea oului. Sipcile de creqtere au prevlzute. cu o iniiltime de 2 mm ~i un diametru de 18 mm yi foloseqte la fixarea botcilor. Sablonul poate fi cite unul singur sau mai multe montate pe un suport. in partea superioarii a coliviei se afl5 un orificiu circular in care se introduce dopul confectionat din lemn sau material plastic de care este fixati botca in care se g5seyte larva de matcii. Colivia de tip Zander. un numiir t6t&%e fi orificii circulare cu diametrul de 15 mm. se foloseqte creionul de transvazare care decupeazi o porfiune din fundul celulei. este confectionat5 din s i m 5 de otel inoxidabil. Perefii laterali ai coliviei sunt protejati cu plasii de sirmii sau din material plastic spre a permite albinelor s5 hr5neascii m5tcile eclozionate. rame izolator pentru obfinerea larvelor de o anumit5 virst5 cit qi pentn~ protectia botcilor in familiile crescitoare neorfanizate. Spatulii (/anJetd) de transvazare. . in luinina interioar5 a unei rame de creqtere de stup orizontal se introduc 4 qipci. avind o lungime de 15-20 mm. 3 qipci. cu o grosime de 2 mm. . are fonnatul unei rame de cuib avind cele douii fete laterale acoperite cu gratie despgaitoare (Hanneman). se construieqte din lemn de tei strunjit. din lemn de tei strunjit sau din material plastic cu un diametru de 14 mm. in izolator se introduce rama cu fagurele qi matca respectiv5 in vederea obtinerii unor larve de virstii cit mai apropiat5. Izolatort11pentrtr matcd.5 mm cu virful uqor rotunjit y i putin conic. . pentru a nu fi distruse de prima matcii eclozionat5. din celula fagurelui in botca artificiali. Jipcile de cre~tere. orificii in care se introduc dophi :@ere. Capetele sunt aplatizate sub form5 de lingurii qi uqor curbate cu ajutorul ciirora se face transvazarea larvei de pe fundul celulei in botc5. rame cu leapri de susfinere a botcilor fixate pe dopurile de creqtere.MANUAL UL APICULTORUL UI Unelte pentru cre~terea imperecherea mgtcilor qi Setul de unelte se compune din lanfete pentru transvazarea larvelor.jpz * . se confectioneazii.sunt confecfionate din lemn qi se fixeaz5 in lumina interioar5 a ramei de creytere cu ajutorul unor cleme metalice sau a cite unui cui~or spre a fi astfel rabatabile. iar in cazul ramei stupului rnultitdajat. Dopzrrile de creStere. cu o lungime de 10 cm avind unul din capete cu un diametru de 8.ea botcilor. nuclee pentru imperecherea miitcilor ~i cuqti pentru transportul miitcilor imperecheate. de asemenea. $ablonul pentrt~coi~fec/ionar. cuyti de eclozionare. pe toatH lungimea lor. in partea superioarg avind un guler.

cu cite 2-3 rame STAS de stup orizontal sau multietajat. b _ S . face parte din categoria nucleelor mici. servesc la imperecherea m5tcilor eclozionate. precum ~i micronuclee ce contin de regulii circa 10 g albine fiecare. in adiposturile pentru nuclee se introduc ea lee Zandler. n u f /g? . Fundul nucleului are previizut5 o fant5 de ventilatie acoperitii cu plasii de s2rrn5. se fixeaz5 de speteaza superioat-5 o fiqie de fagure artificial de circa 1 cm. iar a1 treilea rezervat pentru albine qi Eiguraqul ce-l vor construi. . Nucleul Zander are o singuri ram5 la care. d)lan{etiipentru transvazarea lawelor I 1 I I Nucleele de imperechere. nuclee mici cu 2-3 rame care prezint5 112.Utilaj pentru crejterea rniitcilor: a)nucleu Zander. Toate cele trei compartimente. unul servind ca hrsnitor.MANUAL UL APICULTORUL UI 1 Fig. Pe teren. 114 sau 118 din rama de stup orizontal sau multietajat.% . Acestea pot fi clasificate dup5 m5rimea lor in: nuclee mari.&ucleele sunt transportate cite 8 buciiti cu ajutorul unei liizi speciale p r e v ~ c u ~ e r i s i r necesar5. nuclee mijlocii. Dintre nucleele cele mai uzitate amintim nucleul Zander gi nucleul tip ACA. cu 2-3 rame de magazin. Peretii laterali ai nucleului sunt din sticlii (geam) ceea ce permite o verificare ugoar5 a acestuia. b)~ablon pentru confec{ionat botci. sunt acoperite de un capac de lemp. Nucleul Zandeu. in partea superioarii a nucleului. a1 doilea pentru adipostitul coliviei Zander. Se compune din trei compartimente. c)botca@atii de dopul de crejtere.48 . inainte de populare.

in ad5postul pentru nuclee in care intri un numar din de 4 nuclee sunt prev5zute 4 urdini~e cele 4 laturi ale ad8postului. . cu cite o pe scBnduric5 de zbor fiecare. in cazul stupinelor cu un numar mic de familii de albine. pentru conditionarea ~i depozitarea mierii. cabane apicole. pentru descgp5cire gi extractie. Constructii apicole : I I 1 Acestea au rolul de a asigura conditii corespunzitoare pentru executarea anurnitor lucriri din stupini..C. cit ~i pentru adipostirea materialelor ~i produselor apicole. cu ajutorul unor balamale. prin pliere.A. Una din rame este previzut5 qi cu un hrgnitor tip uluc. o gi o cabana apicoli sunt constructiile care asigur5 spatiul organizarea normal5 a activit5tii apicultorului. depozit pentru p5strarea fagurilor. pentru preincillzirea fagurilor cu miere.7 MANUAL UL APICULTORULUZ Nucleul tip A. ha15 pentru extractia ~i conditionarea mierii previzuti cu camere anexe pentru depozitarea corpurilor cu miere. Fiecare compartiment (nucleu) are un podi~or plas5 de sirm5. este format din rame de stup multietajat care. Stupinele cu un num5r mare de familii de albine necesit5 constructii speciale cum sunt: laboratorul stupinei yi camera de lucru pentru apicultori. reprezint5 112 din rama stupului respectiv.

siipun. clcvte. sodi de rufc. cuie de diferite niiirimi $i tinte. petrol larnpant qi altele. sirmii pentru insirmat same. benzini. dilti. ciocan. lopati. Fig. rindea.MANUAL CILA PICUL TOR ULU I Trcbuic menfionat c i intr-o stupin5. fcriistriu. vopsele de ulei. in cadrul procesului de productic rnai sunt necesare ~i alte uneltc ~i ~nateriale ca: topor. in afari de inventarul apicol propriuzis. cazma.Cabana ayicol~i . 50 .

mai ales pentru regiunile de cdmpie. Arbori yi arbuyti meliferi Flora meliferi a tirii noastre este deosebit de bogatti ~i variati. Resurse neclaro polenifere gi polenizarea cullurilor adrictle enfomoiile Resurse nectaro-polenifere 0 conditie importanti pentru cre~terea intretinerea rentabili a familiilor ~i de albine o constituie cunoa~tereaplantelor melifere din zona in care se afli stupina. in anii favorabili. in primul rind. zeci de mii de stupi. Mai renumite sunt masivele de salciim din sudul Olteniei. precum ~i evolutia timpului. virsti. in conditii meteorologice nonnale este concentrati qi abundentg. Hanu-Conachi Cjudetul Galafi). Salcimul inflore~te incepind din primele zile ale lunii mai. realizindu-se. hncfie de conditiile geografice ~i pedoclimatice. variind de la 1 mg la 4 mgifloare cu u i c tinut ridicat de zahtir de 40-70%. cuprinzind. de Productia de nectar la salcim.'k- 4 89 I fl . pin8 la sfir~itul in lunii iunie. precum ~i valoarea lor nectaro-poleniferg. Groasa ~i Ileana (judetul C5lBra~i). sta inflorire. unde sunt deplasati.in cadrul unui sezon apicol. E~alonarea perioadei de inflorire dB posibilitate apicultorilor si? realizeze. perioada de inflorire a acestora. iar in ultimele decenii mierea de salcim a cii~tigat in numero~i adepti. varietate. Cunoscind bine acestea. Mitisaru (judeful Dimbovita). in fiecare an. se pot lua din vreme o serie de m8suri cu privire la dezvoltarea rafionali a familiilor de albine in scopul obtinerii unor recolte de miere bogate ~i constante.Alio9-Gomila (judetul Timi?). Salcdm~tl ocupi in tars noastri? suprafete importante. doui ~i chiar trei culesuri la salcim. Ru~etu (iudefulBuzBu). Valea lui Mihai (judeful Bihor). pentru c8 este prirnul cules principal al anului ~i pentru c i inflore~te masiv. Salcdmztl nlb.MANUAL UL APICUL TORULUI leclia 5. numeroase specii arborescente cu o Inare valoare apicoli. este cea mai important8 specie meliferi. lnflorirea se prelunge~te. aceasta depinde de expozitia masivului. densitatea arboretelor ~i de factorii meteor&i. an de an. recolte imbel~ugate miere.

productia de miere a variat de la 1.700 kgha. cum sunt: salciimul roz. cultivate mai ales in parcuri. in masivul de salciim de la Valea lui Mihai.100 la 1. variind dc la o localitate la alta ~i de la un an la altul intre 22 ~i 38 zile. Teiul este a doua specie melifer5 important5 din tara noastr5 ~i inflore~te la 15-20 de zile dup5 terminarea infloririi salciimului. urmat5 la 10-15 zile de teiul pucios ~i apoi dup5 21-22 zile inflore~te teiul argintiu. iar culesul incepe inainte de ris5ritul soarelui. Astfel. in timp ce in nopfile calde (1 5. de la 13 la 20 zile. Prima specie care inflore~te este teiul cu frunza mare. in jurul temperaturii de 10°C. Durata de inflorire a celor treispecii luate impreun5 in cadrul sezonului apicol este in medie de 30 zile. Fa orii care conditioneaz5 data infloritului sunt mai ales temperatura ~i al ti tudi& . cel care are o influent5 hotzriitoare este temperatura.500 kglha qi la plantatiile tinere qi drajoni de la 300 la 700 kglha. secretia nectarului are loc devreme. Se $tie c5 secretia nectarului incepe in general. gr5dini botanice sau pe marginea ~oselelor. la arborii in masiv de la 900 la 1. secretia nectarului nu se produce declt dup5 r5s5ritul soarelui. densitatea ~i pozitia lui fat5 de soare. salciimul galben. salclm alb variaz5 in limite mari. in noptile reci cind temperatura scade sub 10°C in perioada infloririi.16"C). Spre deosebire de salciim culesul de tei este de durati mai lung5. in general se realizeaz5 la un cules de salciim 10-25 kglfamilie de miere extrasi. iar albinele ies la cules mai tiirziu. indeosebi la p5durile formate din dou5 sau mai multe specii. teiul pucios sau teiul cu frunza mica ~i teiul argintiu sau teiul alb. devine maxim5 intre 20 ~i 30°C qi apoi scade treptat pin5 la temperatura de 35"C. Specii de tei care cresc in tara noastr5 sunt: teiul cu frunza mare sau teiul 1 fluturesc. etc. dup5 viirsta arboretului. Din determinari ficute in cadrul fostei Statiuni centrale de cercetari pentru apicultur-5 $i sericicultur5 rezult5 c5 producria de miere la arboretele de . in general aceste specii ~i variet5fi de salciim se caracterizeaz5 printr-o inflorire mai tiirzie cu 2-4 zile ~i o durati mai lung5 a infloririi. dup5 care inceteaz5 complet. Pe Iiingi salciimul alb se mai intiilnesc la noi in far5 o serie de alte specii $i forme de salciim. salciimul piramidal.MANUAL UL APICUL TORUL Ul Trebuie s5 menfion5m c5 dintre factorii meteorologici. La arborii rizlefi.

Birnova.000 kg/ha la teiul pucios ~i 1. Babadag (judepl Tulcea). aqarul titirasc. suprafete insemnate indeosebi in judetele Tulcea. C i l i r a ~ i . cAnd in general flora meliferi este putin abundenti. Grajduri (jude@l I a ~ i )La aceste masive se deplaseazi anual zeci de mii . . variazi la acarul titirisc ~i jugastru de la 300-600 kg/ ha. cele mai .4 kg (in medie 2. pe Iingi acestea se mai cultivi ~i specii de aqar ornamentale. este diferiti ~i depinde de varietatea teiului. Ciucurova. in tara noastri. Mihai Bravu. indeosebi in pidurile de foioase din silvostepi (~leaurile de cPmpie ~i deal). C o c o ~Isaccea. Capacitatea nectariferi a celor trei specii de tei este diferiti ~i anume: 800 kglha la teiul cu frunza mare. Speciile melifere cele mai valoroase sunt aqarul titirisc ~i jugastrul. 91 = . pe ling5 nectar. Snagov (Sectorul Agricol Ilfov).MANUAL UL APICUL TORULUI Teiul ocupi. paltinul de ciimp. de fertilitatea solului qi de climi. mai ales c i unele specii de aqar infloresc mai timpuriu. in medie ciite 15-20 kg de miere pe familia de albine. iar la teiul argintiu de la 0. Productia de miere.15 la 0. Din analizele ficute la masivele de tei de la Ciucurova ~i Niculifel. P . in Secretia de nectar la tei. In cadrul judetelor amintite. aqarii nu formeazi arborete pure. ci cresc ca arbori in amestec. realiziindu-se in anii favorabili.7 kg). ca qi la ceilalti arbori meliferi. de stupi. la una din stupinele experimentale aflati in pastoral la Ciucurova. se pot realiza de la 2 la 6 kg miere de stup zilnic. rezulti c i productia de nectar a variat la teiul pucios de la 0. Culesul la tei nu prezinti gradul de intensitate de la salciim. etc. fapt ce prezinti o deosebiti importanti familiilor de albine in primiivari. Ciurea. I a ~ i Timi?.5 piini la 5. Cilugireni (judepl Giurgiu). Ilfov. de asemenea. Artarul este.22 mglfloare cu o concentratie medie de 48%. insemnate cantititi de polen. paltinul de munte ~i jugastrul de Banat. Ciscioarele. La noi in far2 se intilnesc urrnitoarele specii de aqar: jugastrul. cunoscute masive pentru stupirit pastoral la culesul de tei sunt cele de la Comana. un arbore melifer valoros. dupi o evaluare generali. Aceste speeii infloresc de obicei abundent ~i dau. care cresc bine $i in asociatie cu alte specii de foioase melifere. Cintarul de control a aritat.45 mglfloare cu o concentratie in zahir de 46-52%. c i recolta zilnici de miere a variat de la 0. In pidurile noastre.200 kglha la teiul argintiu. totu~i. conditii favorabile. 1. Niculifel.20 mglfloare la 0.

El poate fi plantat de-a lungul yoselelor yi drumurilor. in anumite regiuni. Florile acestui arbore sunt dispuse in inflo@ce&e galbene. in cursul lunilor iunie-iulie. alei.MANUAL UL APICULTORULUI Cenu$erul sau otetarulfals este un arbore de mare valoare meliferi. Castant// silbatic este un arbore ornamental foarte raspiindit in gridini publice. Mierea de cenuqer este de culoare galbeni. Cenu~erul este putin rezistent la geruri yi pierde in iernile aspre o parte din lujerii anuali. foarte decorative. iar inflorirea se prelungeyte pin5 in august. nefolositoare agriculturii. pentru c i se prinde uyor $i este putin pretentios fati de sol. Incepe s5 infloreascg la sfiir~itullunii iunie. la Cantitatea de ~niere hectar este socotiti la 30-100 kg. Se intiilneyte frecvent pe strizi vechi din Bucurevti. apreciate in patiserie $i arta culinari. In anii favorabili. cgt yi pentru polen. Se inmul{e~teuyor prin seminte ~i buta~i. Productia de miere este de circa 300 kg la ha.120 kg la ha. S a l c ~ m t ~ l j a ~ ~este un arbore inelifer care dB o productie de peste 300 onez kg lniere la ha. cite 8. fiind in tot timpul infloririi intens cercetat de albine. fiind bine cercetat de albine. furnizeaza. Cre~te spontan in Dobrogea yi in alte finuturi din tara noastra. cu o aroma pronunpti $i plicut5 la gust. Mierea este de culoare inchisi y i de buni calitate. Castanul comestibil este un arbore ornamental foarte rispindit mai ales in judefele Vilcea. bulevarde etc. Se recomandi a fi plantat pe terenurile neproductive. Pe Iiingi fructele sale bune. Mierea este de culoare galben-aurie $i cu un gust plicut. & . de la stupii transportati in pastoral la florile de castan. iar perioada de inflorire este de 25-30 de zile. Productia de miere este evaluati la 30. un cules bogat familiilor de albine.10 kg miere de familie.~tit+entru nectar. Infloreyte in lunile iulie-august. Otetarul galben sau clocotiyul este un arbore ornamental foarte valoros pentru apiculturg. florile fiind foarte intens cercetate de albine pentru nectarul yi polenul lor. gradini ~i in toate locurile insorite. Inflore~tein lunile aprilie-mai. Bihor. in parcuri. In anii favorabili se recolteazi. oferi nu numai cules de intretinere dar ~i de productie. parcuri. Baia Mare yi Satu Mare. Inflore~te abundent in lunile iunie-iulie. de calitate superioar5.

Florile de mojdrean sunt mult cercetate de albine ~i asiguri un bun cules. Silciile ~i richitele infloresc timpuriu in primivari y i oferi nectar ~i mai ales polen. foarte bogat in vitamine. rispiindit mai ales in Oltenia. . firniq d. Arinul sau aninul este un arbore melifer care furnizeazi polen primivara de timpuriu. Valoarea lui meliferi este cu atiit rnai mare cu c8t inflore~te dupi salciimul alb ~i dureazi piini la culesul de tei. de asemenea. timpuriu in prim5var5. ocupiind suprafete importante. Banat ~i Dobrogea.. Cea mai apreciati de apicultori este specia aninului negru. Productia de miere se evalueazB la aceste specii la 150 kg la ha. In anii ciind albinele nu pot zbura la cules. furnizeazi nu numai insemnate cantititi de polen. Alunul are o deosebiti importanti apicoli intruciit inflore~te foarte timpuriu in primivari qi furnizeazi familiilor de albine polen. ceea ce prezinti o deosebiti importanii pentru dezvoltarea familiilor de albine. foarte valoros pent11 intretinerea ~i dezvoltarea familiilor de albine in lunile martie-aprilie. salcia pliingitoare. Ca ~i alun@miprezint3 o f- 93 P P - . In zilele l frumoase. Productia de miere este apreciati la 250 kg la ha. in conditii favorabile. se recomandi recoltarea de din florilor birbite~ti alun (miiti~orilor). Inflore~te lunile aprilie-mai ~i produce insemnate cantititi in de polen ~i nectar. ci ~i nectar din abundenti.MANUAL UL A PICUL TORUL UI Gliidita este un arbore melifer foarte intens cercetat de albine pentru nectar ~i polen. Productia de miere este de 100 kg la ha.. Dintrc acestea o important2 apicoli rnai mare prezint5 salcia cipreasci Si zilogul. datorit5 timpului nefavorabil din februarie-martie. Mojdreanul este un arbore de talie mici. Salcia creqte sub formi de arbori sau arbu~ti luncile umede. mai ales in biltile din lunca Dunirii. care contribuie simtitor la dezvoltarea ~i cre~terea puietului. precum in ~i in zona muntoasi. care. a "s ~ o r n uinfloreite. Acesta se poate administra ca hran5 familiilor de albine sub diferite forme. insemnate cantititi de polen ~i nectar. Speciile de salcie mai rispiindite la noi in tar2 si care au importanti apicoli sunt: salcia comuni. salcia plesnitoare ~i richita. care prin scuturare qi cernere se obtine polenul galben. salcia cipreasci. in tot cursl zilei. zilogul. chiar in perioada de inflorire dintre pomi ~i salciim.

yi pentru consolidarea terenurilor pe in pant5 care alunecii ~i pe taluze. Este folosit . Socul negru este un arbust melifer care inflore~te abundent in lunile maiiunie. In anumite zone. stimulind dezvoltarea lor in vederea culesului principal de la salcim sau alte plante melifere importante. 5. Mierea este de culoare galben-aurie. la albine instinctul de cules. Acest arbore d5 o producfie de miere de 100 kg la ha. acest arbust este foarte mult cercetat de albine. Inflo-re~te in pin5 in octombrie ~i ofer5 familiilor de al-bine nectar qi culesului se pot inregistra mici sporuri la cintarul de 94 . Acest arbust prezint5 o cre~tere rapid5 gi se prinde cu u~urinf5 orice teren. Florile sunt intens cercetate de albine pentru nectar ~i polen. obicei. ci $i un cules mai slab de producfie. cu aroma pronunfat5 ~i pl5cut5 la gust.d' I d e este un arbust foarte rezistent la secet5 qi ger. Producfiade miere a fost evaluat8.MANUALUL APICULTORULUI deosebit2 importan@ pentru apicultur-5 prin faptul c5 aceastii specie foarte timpuriu ~i declan~eazii. apreciat caunul dintre valoro~ii la 50 kg la ha. durind circa 30 zile. al5turi de a@ri ~i alte specii melifere. Ciilinul inflore~teabundent in lunile iunie-iulie. Produce circa 80 kg miere la ha. inflorirea are loc in lunile iunie-iulie. dB de la inceputul lunii mai pin5 in iunie un cules bun familiilor de albine. Mierea obfinutiieste de culoare deschis5. Salcimul pitic se intalne~te frecvent in perdelele de camp ~i in perdelele de protectie ale liniilor ferate. doarece are r5dicina bine dezvoltat5. Producfia de miere este de 25-40 kg la ha. de Piiducelul este foarte des intilnit in p5durile de deal ~i cimpie ~iinfloregte in lunile mai-iunie. infloreSte abundent in lunile aprilie-mai qi este bine cercetat de albine. In piidurile de foioase. Este cercetat de albine pentru nectar qi polen.p. Producfia de miere este de 25-40 kg la ha. Amorfa sau salcimul pitic este un arbust melifer cercetat de albine pentru nectarul ~i polenul s5u. Este arbu~ti meliferi. Porumbarul este un arbust melifer r5spindit mai ales pe marginea p5durilor din step5 ~i silvostep5. Pe toat2 durata infloririi. aromat5 ~i foarte pl5cut5 la gust. se obfine in anii favorabili nu numai un cules de intrefinere qi stimulare.

albe. in aprilie-mai gi d u e 10-14 zile. Se preteazi pentru realizarea de garduri vii in jurul stupinei. precum ~i prin griidini. Inflore~tein lunile mai-iunie. Plan@$lade zmeur din zona de cdmpie infloresc mai timpuriu. Lemnul cdinesc este un arbust melifer riispdndit in pidurile din regiunile de cPmpie ~i deal. Arbustul dB o producfie de 20-40 kg miere la ha. Acest arbust poate fi folosit cu succes pentru realizarea unui gard viu in jurul stupinei.de a durata infloririi. Productia de miere se ridici la 35-100 kg la ha. fiind intens cercetat de albine pentru nectar gi polen. In asociatie cu alte plante melifere care infloresc in acela~i timp. toate inflorind in lunile mai-iunie. Zcimo~itaeste un arbust decorativ. Bcircoacea este un arbust ornamental care cuprinde mai multe specii. e pe toati Este un arbust foarte apreciat de apicultori gi intens cercetat. avdnd o durati de inflorire de 25 de zile. Cdrmdzul sau I~urmuzuleste un arbust ornamental deosebit de valoros pentru apiculturii. uneori chiar dupii apusul soarelui. in griidini gi in perdelele de protectie. poate asigura nu numai un cules bun de intrefinere ci gi de productie. Infloregte din iunie gi pPn5 in septembrie. violet. Cnqinul este un arbust melifer care infloregte in lunile mai-iunie gi produce. Productia de miere a fost evaluatii la 20-25 kg la ha. Infloregte abundent din iunie piin5 in septembrie. sunt foarte intens cercetate de albine ~i dau insemnate cantitiifi de nectar gi polen. Este mai des intiilnit in zona de munte gi de dealuri inalte. roze. rogii. in parcuri. polen gi nectar. 95 F P . Dracila este un arbust melifer intiilnit in zona colinarii. plantat in griidini publice pentru florile sale viu colorate. Producfia de miere este de 30 kg la ha. infloregte in lunile iunieiulie cdnd asigurii familiilor de albine un cules de intretinere gi uneori chiar de productie. purpurii. Se inmulte~te uSor prin seminte ~i buta~i. Florile de bircoace albe. parcuri etc. Zmeurul este un arbust melifer foarte valoros pentru apiculturii. unde cre~te spontan gi infloregte in lunile iunie-iulie. Producfia de miere variazii in funciie de c ~ n ~ ~ ~ o ~ l i r n a t i $ b . fiind intens cercetat de albine in tot cursul zilei. rogietice. hrnizind familiilor de albine nectar gi polen.MANUAL UL APZCULTORUL UZ control.

Arge~el. Petroqifa ~i Moreni ('judetul Dimbovifa): Cloqani. Doamnei qi CumpBna CjudepI Arge~). o planti melifer. bung. Gura Humorului ~i RBd2uti Cjudepl Suceava). in zona de munte zmeurul produce 50-250 kg miere la ha. Novaci.MANUAL UL APICUL TORUL UI Astfel. recoltiindu-se adesea in amestec cu mierea de la flora de fineatti. Vatra Dornei. . Inflore~tein lunile iunie-septembrie yi asigurti un cules bun falniliilor de albine. Riul Sadului ~i Valea Lotrului Cjudepl Gorj). Mierea este de foarte bun2 calitate. Murul . Printre masivele de zmeuri! mai importante citBm cele de la ZBrne~ti Bran Cjudepl Braqov). Ructir. iar in zona de cimpie produce 50 kg la ha.inrudit indeaproape cu zmeurul . Secui. Lunca ~i Frumoas2 ~i Teleajean Cjudepl Prahova). Valea Valea Tirgului. Tismana. Productia de miere se ridicti la 50 kg la ha. Baia de Aramri ~i Grindeni Cjudepl Mehedinfi). de asemenea.este. Ciimpulung. mai ales cind acesta se asociazti ~i cu culesul de la alte plante melifere din zona de ptidure.

.100 kg la hectar. inflorirea culturii dureazii aproape o lung. diind an de an recolte mari ~i constante de miere. Speciile pe care le prezentim mai jos fac parte. Rapita de toamni?.Q 97 k% +- .MANUAL UL A PICUL TORUL UI Plante melifere cultivate Pe Iiingii importanta vital2 ce o au in asigurarea hranei omului. leguminoase. Culturi de plante tehnice Extinderea in culturii a plantelor tehnice ca urmare a preferintelor alimentafiei moderne pentru griisimile vegetale. furajere. din marea grupii a plantelor cultivate irnpir$te in subgrupe aviind in vedere scopul principal pentru care se cultivii: plante tehnice. inflorirea lor produciindu-se in toamn2 ciind flora meliferii este foarte sgracii. Rapita are o important2 deosebitii in dezvoltarea familiilor de albine inflorind in luna aprilie gi acoperind golul de cules dintre culesul de la pomii fructiferi ~i cel de la salciim. culturile agricole. au ficut sii aparii noi surse melifere. specie anualk este cultivatii ca plant5 oleiferii datoriti continutului ridicat in ulei a1 semintelor. culesuri. oferii familiilor de albine incii din primiivarii gi piin8 toamna tgrziu. De o importan@deosebitii pentru apiculturii este gi faptul cii putem asigura familiilor de albine un cules continuu pe tot timpul anului prin structurarea culturilor astfel ca inflorirea lor sii se succeadii acoperind intreg sezonul apicol. permit8nd atiit dezvoltarea lor ca unitifi biologice. impreunii cu nevoia tot mai acuti de proteine ca gi necesitatea materiilor prime in industriile alimentarii. prin structura gi succesiunea infloririlor. Importanp lor este cu atiit mai mare cu ciit se cultivii pe terenuri ugor accesibile ce se pot valorifica integral. ff& . ciit gi obtinerea unor mari recolte de miere.a. Ordinea de prezentare a speciilor in cadrul fieciirei subgrupe a fost stabiliti aviind drept criteriu succesiunea infloririi lor. In cadrul conveierului melifer un rol deosebit il au speciile cu perioadii de vegetafie scurtii care pot fi semiinate chiar in perioada sfiirgitului verii. iar producfiileJergiere ce se pot obtine sunt de 35. medicinale-aromatice gi specific melifere. textilii g. conform clasificiirii ce are la bazii criterii biologice gi economice. < k*f.

putin pretenfioasi la climii ~i sol. cultivati pentru semintele sale ce au un continut mare in uleiuri sau ca materie prima pentru obtinerea mu~tarului condiment. de tip cernoziom sau brun de pidure. d i productii mari in sudul qi sud-estul tiirii pe terenuri mai uSoare. alb. dar fertile. Aviind o perioadii de vegetatie scurti se poate folosi la alcituirea conveerului melifer pentru a asigura surse e~alonate cules din primiivarii piinii toarnna de tiirziu.000-1. apliciind minimum de lucriiri agrotehnice. obtiniindu-se o productie medie de este 1. Mu~tarul alb. este sensibilii la ger ~i secet5 preferiind pentru culturii silvostepa. Se cultivii pentru fructele sale ce au un continut ridicat in uleiuri eterice (0. Producfiile medii de miere ce se obtin de la mu~tar anii nonnali sunt de 40 kg1 in ha.MANUALUL APICUL TORULUI Rapi!a de primiivari?. cu 20-25 zile mai tiirziu ca rapita de toamni prelungind perioada de cules de la aceastii specie. ca qi mu~tarul pentru semintele sale bogate in uleiuri. Mu~tarul negru.7% ulei esenfial) folosite pentru aromasau corectarea gustului unor preparate farrnaceutice. specie anual$ cu tulpina inalti de 30-70 cm. Pe timp secetos secrefia de nectar scade foarte mult sau chiar inceteazii. Semiinatul se face primivara ciit mai timpuriu. in martie-aprilie. secretii nectar dupi ploi ~iin primele ore ale diminetii. Coriandrul. cu o durat5 de 20-30 de zile. Se cultivii. timp in care albinele cerceteazii intens florile culegiind nectar qi polen din abundenfi. inmuliirea se face prin seminfe. fiind utilizate in calitate de carea mezelurilor. semiinatul ficiindu-se in luna martie cu o norm5 de siimiintii de 12 kg la hectar.200 kg de seminte la hectar. cu tulpina inaltii de 100-150 cm. Specie pretentioasii la umiditatea solului qi din atmosferii. specie anualii. Ca plant5 de nutref. specie anualii. Nectarul are o concentratie de zahiir intre 20 ~i 60%. iar inflorirea are loc dupii aproximativ 40 de zile de la semiinat. rh '% . Fructele de coriande su& aoreciate ~i in industria alimentarii. Inflorirea are loc in lunile iunie-iulie furniziind familiilor de albine culesuri de intrefinere. iar inflorirea are loc in mai-iunie. se cultivii in amestec cu altii plant5 furajerii diind producfii mari de masii verde la hectar.15-1. Cultura de mu~tar foarte rentabilg. se seamiinii primiivara timpuriu.

Dolj. unde se deplaseazi in fiecare an un numir mare de familii de albine. fn zonele ce oferi conditii optime de culturi pentru coriandru. folosind o cantitate de 10-12 kg simin@ la hectar. cum sunt judetele Ialomip. In prezent floarea-soarelui este principals plant5 oleaginoasi cultivatii in pra noastri. L 99 L F . Briila. specie originari din America de Nord.5 m. unde a fost cultivati inainte de descoperirea acestui continent gi a fost introdus5 in Europa in secolul a1 XV-lea.a. In prezent ocupi mari suprafete in Rusia. iar productiile de miere ce se pot obfine variind intre 100 qi 500 kg la hectar.15 mg. se obfin frecvent 7-10 kg miere monoflori pe familia de albine. Floarea-soareworegte in a doua jumitate a lunii iunie sau inceputul lunii iulie. fapt ce a dus la aparifia a numeroase varietiti gi proveniente diferenfiate prin insugirile fiziologice cit vi din punct de vedere morfologic.. Ilfov v.MANUAL UL APICULTORULUI / Coriandrul se inmulfegteprin seminfe. Bulgaria.60-2.$lor~ de *culoare galbeni sunt grupate in inflorescente denumite calathidii a ~ e u ldtu&fhii n n $e.. Polonia 9i Italia. Ciliragi. Floarea-soarelui. g-a. Specie anual5. Coriandrul este o valoroas5 specie meliferi. erbacee. Pe judete cultura florii-soarelui ocupi mari suprafete in Ialomita. Frunzele mari pedunculate sunt acoperite cu peri aspri conferind plantelor o bung rezisten@la seceti. inalt5 de 0. cu o duraili Tnflorire ce variazi intre 10 gi 20 zile in functie de soi gi mersul vremii. Constanp. Spania gi este cultivati pe suprafefe mai mici in Ungaria. Franp. Buziu. pe circa 800 mii hectare. Turcia. cu un sistem radicular bine i dezvoltat ce P permite o bun5 valorificare a rezervelor de api gi nutritive din sol. In tara noastri floarea-soarelui a fost cultivati la sfirgitul secolului a1 XIX-lea in Moldova. extinzindu-se apoi rapid in celelalte regiuni ale t5rii.lO-0. In zonele fir3 variatii mari de temperaturi este indicati insiminprea in pragul iernii. Galafi. cantitatea de nectar pe floare fiind de 0. Iugoslavia. Rominia. insiminprea ficindu-se in martieaprilie. La aceste epoci de seminat se folosegte o normi de sgming la hectar de 20-25 kg. Teleorman. fnflorirea se produce in lunile iunie-iulie gi are o durat5 de aproape 30 de zile. Floarea-soarelui este o planti tipic entomofili a cirei polenizare se realizeazi in exclusivitate cu ajutorul insectelor. Se poate executa aceast5 lucrare gi in august-septembrie daci solul are suficienti umiditate.

Recoltarea paniculelor nu stdnjene~tecu nimic dezvoltarea ~i polenizarea normala a culturii. Sorgul inflore~te iulie din pine Ei%@bbrie furnizind familiilor de albine culesuri bogate de polen. Porumbul cultivat pentru boabe inflore~te luna iunie. influentat5 ~i de conditiile pedoclimatice. ca furaj-ia.brana animalelor ~i unele folosinfe casnice. Cantitatea de nectar produsa de o floare variaz%mult de 1 un soi la altul. ' ~ . Floarea-soarelui are un potential melifer ridicat.1 mg zahar. Productia de miere la hectar este evaluatii la 30. Sorgul este o plant5 cu cre~tere viguroas5. Dintre factorii climatici. Productia de polen pe panicul este de 1 gram. Din cercetiirile intreprinse a reie~it mare variabilitate a productiei de nectar determinatii de soi. in perioadele deficitare.11 ~i 0. dar $i de diferentele de microclimat dintre IocaliEiti ~i chiar de la un Ian la altul. anual5 sau perenii. asigurdnd an de an productii de miere ce variaza intre 10 ~i 40 kglfamilia de albine. conditii o pedoclimatice ~i de evolufia timpului. se recornand5 administrarea polenului obtinut prin recoltarea paniculelor. Diferentele mari de recolt5 sun1 determinate de variaf-iaputerii familiilor de albine. iar nectarul unei flori contine in medie 0.26. furnizdnd materie prima pentru fabricarea celulozei ~i hdrtiei.MANUALUL APICULTORULUI (eventual al ramurii). care este optima in intervalul 30-32°C inregistrat in general intre orele 10 ~i 15 ciind se qi observa o frecventa ~i o intensitate maximi de cercetare a florilor de c5tre albine. spirtului ~i berii. Are numeroase intrebuintiri. estul ~i vestul tirii. conditionat ~i p5strat corespunziitor.25 mg. intre O. cea mai mare influenti asupra secretiei de nectar o are temperatura.120 kg. 1 Porumbul este socotit ca plantii melifera deoarece furnizeazg familiilor de albine importante cantitati de polen. in cam1 stup5ritului pastoral stupinele se amplaseaza intre floarea-soarelui ~i porumb pentru a putea recolta polen de la ambele culturi. luindu-se in calculul balantei melifere o productie medie de 60 kg la hectar. iar la hectar de 22 kg. iar cel cultival in pentru insilozare sau mas%verde in hrana animalelor din iunie pin2 in octombrie. cind sursele de hran5 proteica sunt neindestulatoare. se cultiva in regiunile mai secetoase din sudul. in raport cu data semiinatului.

101 r F . respectiv la temperaturii.MANUALUL APICUL TORC'L U l Iarba de Sudan din seminceri produce o cantitate mare de polen de calitate superioar5. semintele sale avlnd un bogat continut de ulei (30%) care dup5 rafinare se folosegte in industria lacurilor gi vopselelor. in prezent se cultiv5 ca planti oleaginoasii. de insemnate cantitiifi de polen gi de nectar. Tutunul. avlnd producfii de miere la hectar evaluate la 30-50 kg. specie anual5. Inflorirea se produce in iulie-august . Pretentioasii la conditiile climatice. oferind culesuri de nectar. Infloregte in iulie-august. in alimentatia dietetic5 . Sojkinapl este o specie anuali. Inflorirea se produce in iulie-septembrie gi f u r n i d l c q i l i i r ~ * d e %. cultivat5 pe suprafete destul de mari pin5 la sfir~itul secolului trecut pentru vopsitul in galben a1 llnii gi firelor de in. specie anualii. Bumbacul.yi dureaz5 o perioad5 lung5 de timp. iar durata de inflorire poate depivi 30 de zile. Sfecla de zah5r infloregte in iulie-august. Pentru apicultori un interes deosebit il are sfecla seminceri care furnizeazi din abundent5 nectar . este nectarifer. specie bianual5. tutunul se cultivii. se cultivii pentru frunzele ei utilizate ca materie prima in industria produselor pentru fumat gi in industria farmaceutica. inceputul lui mai clnd plantele au 4-6 frunzulite.15 kglha. fapt cu atlt mai important cu cit flora melifer2 este sarac2 in aceasti perioad5.yi polen. Familiile de albine beneficiaz5. Cultura in camp se realizeaz5 prin plantarea riisadurilor la sfirgitul lunii aprilie. De la tutun se pot obtine 20-40 kg miere la hectar.yi in industria produselor cosmepcp. 1 ha semincer furnizeazii 30% din polenul necesar la 80 de familii de albine timp de 15 zile. furnizind culesuri tirzii de nectar. se cultiv5 pe mari suprafete in iara noastrii yi igi giisegte utiliziiri at5t in industria zahgrului gi spirtului cit ~i in zootehnie. in judetele din sudul fiirii. de la sfecla de zah5r. Datorit5 plasticit5tii ecologice mari se cultivg cu deosebit5 rentabilitate in multe zone ale Prii. Sfecla dezahiir. dar in general este slab cercetat de albine. in special. yOfk5nagul se cultivii in regiuni mai secetoase pe soluri mai slabe decit ceie pri nice-floriisoarelui. productia de miere evalulndu-se la 5. Plant5 rezistentii la seceti gi nepretenfioasii la conditiile dt? 1.

Lucerna este o specie erbacee. se cultivi ca planti alimentari pentru frunzele folosite pentru salati. cu sistem radicular bine dezvoltat ce pitrunde piin5 la 10 m in pimiint. pereni. Cicoarea de grzdina' este planti erbacee. ci chiar culesuri importante de producfie. rispiinditii aproape pe toate continentele. Productia de miere la hectar se evalueazi la 25-30 kg la cultura neirigf&!%O kg la cultura irigatii. pe cdmpii. Pnflorirea lucernei are loc in a doua jumitate a lunii mai la coasa I gi in august-septembrie la coasa a 11-a. bienali. asiguriind de multe ori nu numai culesuri de intretinere. Cicoarea de gridin5 infloreqte in iulie-octombrie furnizdnd familiilor de albine un cules de intretinere. iar varietatea sativus se cultiv5 pentru rid5cina din care se fabric5 surogatul de cafea. De importanti deosebiti pentru apiculturii sunt loturile semincere de plante furajere (lucerni. conferind plantelor o rezistenF la seceti deosebiti gi ficdnd posibili cultura acesteia in regiunile de ciimpie mai secetoase.MANUAL UL A PICULTOR ULUI albine atiit nectar ciit gi polen. Culturi de plante furajere Dezvoltarea zootehniei a determinat.8%.26 mglfloare cu o concentrafie in zah5r de 18-4.09 mg ~i 0. Cantitatea de miere la hectar se aproximeazi a fi 100 kg. ce se soldeazi cu producfii mari de miere mar%. . de lung5 durati. in functie de soi vi conditii pedoclimatice. Pe Iiingi avantajul direct a1 hranei naturale atilt de necesari in furajarea animalelor. Valoroasii pentru apiculturii este gi specia de cicoare spontani ce cregte pe marginea drumurilor. in decursul anilor. trifoi) de la care familiile de albine beneficiazi de un cules intens. in Bnete gi p5~uni ca buruianii gi care oferi un cules de inceput de toamn5 ciind flora melifer5 este siraci. mirirea suprafetelor cultivate cu plante furajere in vederea asiguririi masei verzi gi a nutretului insilozat ca hrani a animalelor. Productia de nectar variaz5 intre 0. culturile de plante furajere imbunitiifesc resursele melifere din zona de culturi.

5 mg.r MANUALUL APICUL TORULUI Conformafia floral5 este tipici de leguminoasi-papilionacee. dind o producfie de miere la hectar de 30 kg. Inflorirea lucernei galbene se produce in iunie-septembrie oferind familiilor de albine culesuri de intrefinere.05 mg. Lucerna galbenii este o specie erbacee pereni. A Ghizdeiul . prin piguni gi filnete uscate. amindoui fiind bune melifere. Planta secret5 bine cind umiditatea solului gi a aerului sunt mari. pereni. ? ~ %* 5 Tb < 103 59 . Miiziirichea de toamnii . de la ves ping in zonele montane. Florile de culoare galbenportocalie. dind o producfie de miere la hectar intre 30-100 k g . in momentul cind albina introduce trompa in tubul floral se elibereaz5 staminele gi pistilul. Cantitatea de nectar pe floare variazi intre 0. nesuportiind ins5 solurile siriturate sau mligtinoase. sunt intens cercetate de albine.03 gi 0. 5Worirea incepind de la bazi. ce cregte spontan pe malurile apelor. florile de culoare albastri-violacee. De obicei nu se cultivi in culturi puri ci in amestec cu o cereal5 de primivari. culegind in aceste conditii in special nectar. Cantitatea de nectar secretat5 de floar9vhria n t r ~ 0 . inflorirea se produce in mai-iunie.specie anualB se cultivi ca furaj pe mici suprafefe in culturi puri gi pe suprafefe destul de mari in borceaguri. Inflorirea are loc in maiiunie. aparitia florilor este e ~ a b t. Productia de miere la hectar este evaluati la 10-30 kg. pe timp secetos secretia nu se mai produce. dar se gi cultivi valorificiind bine coastele cu soluri bogate in calciu. sunt grupate cite doui sau solitare. in culturi sunt rispindite doui specii de miziriche de toamni: mizirichea piroasi cu flori albastre-violacee gi mizirichea panonici cu flori galbene. Cantitatea de nectar produsi de o floare este de 0.20 mg. lovind-o sub torace. este rispindit5 spontan. Ghizdeiul infloregte din mai pin5 in septembrie. sau in culturi pe suprafefe mici. Miiziirichea deprimiivarii este o specie erbacee anuali.08-0. Socul produs face ca albinele sZi evite deschiderea florilor. putin pretentioasi lasol.specie erbacee. inchizind in coroli staminele gi pistilul. 2 gi 1. grupate cite 3-9 in inflorescente umbelate. stigmatul venind in contact cu polenul cules de la o alt5 plant5 se efectueazi polenizarea. productia de miere la hectar fiind evaluati la 15-30 kg.

@?atul se face primivara timpuriu cu o normi de s5minf5 la hectar . suprafete ce oscileazi in jur de 200.specie pereni.4 mg ddnd o cantitate de miere la hectar intre 100 gi 250 kg in hnctie de condifiile pedoclimatice. in anii favorabili cdnd secrefia de nectar este bung.50 mm.04 gi 0. Polenizarea trifoiului hibrid cu ajutorul albinelor aduce importante sporuri de simiinf5ce depigesc 100 kglhectar. Trifoiul alb . iar productia de miere la hectar este evaluat5 la 25-50 kg. in pa r noastri. Pentru mirirea randamentului poleniz5rii se recomandi aplicarea dresajului albinelor prin hriniri cu sirop de zahar aromatizat cu flori de trifoi. Productia de nectar pe floare este de 0. . Se cultivi putin in culturi pur5. florile de culoare ro~ie purpurie sunt dispuse cite 50-200 in capitule. corola formiind un tub de 8-10 mm lungime. in &k&. Trifoiul alb infloregte in a1 doilea an de la seminare. Cultura trifoiului ocupi. recoltele de miere ajungind la 15-20 kglfamilia de albine. Este putin pretenfioasii la clim5 qi sol. infloregte din mai pin2 in septembrie.specie peren5 intilnit5 din Delta Dunirii piin2 in zona alpink ocupi insi suprafete mult mai mici comparativ cu trifoiul roqu.03 mg. diind bune rezultate in zonele cu climat ricoros ~i umed. Trifoiul infloregte din mai pin5 in septembrie. cu strat arabil subfire.Ol-0. se realizeazi culesuri de producfie. iar inflorirea dureazi din luna iunie pin2 toamna tiirziu. trifoiul hibrid este mai putin rispiindit in fara noastri decit trifoiul alb. Sparceta . DatoriM conformatiei pe care o are floarea de trifoi roqu.MANUAL LIL A PICUL TORULUI Trifoiul I-oqzr este o specie furajeri pereni ce cregte spontan sau cultivati in nordul firii ~i in zona dealurilor subcarpatice. de obicei il gisim in amestec cu alte leguminoase qi graminee perene.specie ce prefer5 locurile de culturi cu multi umezeall. ddnd o productie de miere la hectar de 120 kg. din ale firii. Cantitatea de nectar secretatii de o floare variazi intre 0. cultivati pentru nutref verde sau fin pe terenuri improprii altor culturi furajere. Trifoiul hibrid . putdnd fi cultivati eu-bune rezultate chiar pe terenuri erodate. Pe suprafete mari este c u l t i v a ~ judetele Constanp.000 ha. indiferent de solul pe care se cultivi. indeosebi la coasa a II-a cind florile sunt mai putin dezvoltate. nectarul este greu accesibil albinelor a ciiror tromp2 are o lungime in jur de 6.

Suljina albci . fnflorirea sparcetei cultivate are loc in lunile mai-iunie. evaluindu-se o productie de miere la hectar intre 200 ~i 500 kg. nu este cultivatii deciit pe mici suprafete datoriti gustului amar dat de cumarina confinutii. fapt pentru care animalele nu o consumi cu placere in stare proaspitii. Inflorescenp este un racem spiciform. Nu se recomandii cultivarea ei pe solurile grele.3 ~i 0.9 mg. pereni. 105 . sulfina valorifici bine solurile mai sirace.03 ~i 0. trebuind s i fie insilozati pentru consumul acestora inainte de uscare. distanfa dintre riinduri 12. Pentru loturile semincere distanta dintre riinduri este de 30-50 cm pentru a permite ramificarea plantelor $i buna lor dezvoltare.07 mg. evaluiindu-se o productie de miere la hectar intre 120 ~i 300 kg. Productia de nectar pe floare variazi intre 0. Productia de nectar pe floare oscileazi intre 0. lung de piini la 20 cm. la 60-70 zile de la pornirea in vegetatie ~i dureazi 15-25 zile. iar concentrafia in zahir a nectarului este de 38-60%. Putin pretentioasi fati de sol. ficind uSor accesibil nectarul. alcituit din 15-90 flori de culoare roz cu striatiuni purpurii pe stindard.specie anuali sau bienali. distanta dintre rilnduri 12. se cultivi in tara noastrii ca planti furajero-melifer8 pe suprafete mici. Topinamburul este o specie erbacee. valoarea Cu toate c i prin continutul ei bogat in proteine sulfina spore~te proteic5 a furajelor. Sulfina albi anuali inflore~tein cursul lunilor iunie-iulie. Seminatul se face primivara timpuriu cu o norm5 de simiinp la hectar de 20 kg. Sulfina albi anuali se preteazii la insimintiirile in miri~te asigurind un cules tirziu de toamni mai ales in regiunile de cimpie unde sursele de polen $i nectar sunt sirace in partea a doua a verii ~i toamna. spilate sau siriturate. iar concentratia in zahir a nectarului intre 35 ~i 45%. originarii Topinamburul sau napul porcesc se cultivi la noi in tar5 pe In hrana animalelor se folosesc ca furaj atiit tuberculii in tulpinele verzi insilozate. florile de culoare albi au caliciul scurt. in raport de conditiile pedoclimatice.100 kg. adincimea de seminat 1-2 cm. adiincimea de seminat 4-5 cm.MANUALUL APICULTORUL UI de 80. Pentru loturile semincere distanta dintre riinduri este de 60-70 cm folosind 30-40 kg s5minfi la hectar.15 cm. reci ~i cu umiditate stagnanti.15 cm.

100 kg la dovleacul alb qi 22-30 kg la dovleacul moscat. i Plant5 bienal5 sau trienal5. inflorirea are loc in lunile iunieiulie ~i dureazi 10-25 de zile in cadrul unei inflorescenie. intens cercetate de albine care culeg polen qi nectar. titatea de miere pe un hectar cultur5 pur5 se evalueazi a fi de 40-45 kg l&&furajer. interes pentru albine avind in vedere producfia de nectar qi polen a acestora.5 m. Reventul. Ceapa pentru s5minP are pretenfii mari faf5 de luminii qi ocupi mari suprafefe in sudul qi vestul @rii.prezint5. dar de dimensiuni mai mici. varza.000 ha) qi in culturi intercalate peste 200. Dovleacul . ciiteva specii cu importan@ pentru albine. un bulb. care plantat primiivara timpuriu. Productia dc micre care sc obline dc la semincerii de ceapi variaz5 in functie de conditiilc pcdoclimaticc intre 70 ~i 150 kg la hectar. conopida qi gulia pentru sirnin@. Ceapa este o plant5 legumicol5 cu mare valoare alimentar5 care se cultivl in fara noastr5 pe suprafefe ce dep5pqesc 40 mii hectare. pistiirnacul au. 90. interes pentru apicultur5 ca urmare a secrctiei de nectar ~i a producfiei de polen. chiar dac5 numai ceapa (seminceri) ~i dovleacul furnizeaz5 culesuri de nectar qi respectiv polen.MANUALUL APZCULTORULUZ Topinamburul infloreqte din septembrie pin5 in noiembrie. 3 3 106 . in primul sau a1 1 doilea an de culturi. de asemenea. inflorescenfele lui sem5niind cu cele ale florii-soarelui. ceapa pentru simintii formeazi. de asemenea. Icu~teanul.specie anual5. este originar din America. p2tru1i~iclul. asiguriind un cules de polen ~i nectar de lung2 durat2. Cantitatea de nectar pe floare variazi de la 0.000 ha. morcovul. La noi in tarii.03 la 0. cu tulpin2 tiiriitoare sau agiigtoare. Ridichea.9 mg evalugndu-se o producfie de miere la hectar de 30-60 kg. in ordinea infloririi lor. din cele I0 specii sunt cultivate in cultur3 pur2 (ci 30. Culturi de plante legumicole Dintre culturile legumicole menfiongm. in anul urmitor formeazi tulpini florale inalte de piin2 la 1.

ajuti la mentinerea activitifii familiilor de albine gi la o buni pregitire a lor pentru iernare. Culturi de plante medicinale yi aromatice Plantele medicinale au o caracteristici comuni . de aceea trebuie identificate din vreme qi valorificate integral. au inceput s i fie cultivate dsnd nagtere unei noi ramuri ale productiei agricole. au apirut noi surse melifere.inceputul toamnei. 44!. iar durata infloririi se Fntinde pe un interval mare de timp. Pentru culturile intercalate de dovleac se iau in calcul. Dovlecelul. Bostiinoasele. intr-o perioadi lipsit5 de cules. I / - +A b .prezenfa in {esuturile lor a substanfelor cu actiune terapeutici. Unele specii solicitate mai mult pentru prepararea medicamentelor obtinute din plante a ciror colectare din flora spontani nu mai satisfacea cerintele. suprapuniindu-se in unele cazuri. pepenii verzi. cultura plantelor medicinale. Grupa plantelor aromatice. ofera culesuri tirzii de intrefinere intr-o perioadi ciind flora meliferi este foarte saraci. Ordinea de prezentare a principalelor specii medicinale gi aromatice cultivate la noi in tar5 este stabilita de cronologia declangirii" *?fazei de inflorire a speciilor. 43-52 kg la dovleacul alb gi de 28-34 kg la dovleacul moscat. atiit pentru miere ciit qi pentru polen. mai ales c i inflorirea lor are loc. in general. Odati cu luarea in culturi a noi specii sau mirirea suprafefelor ocupate de specii deja cultivate ca plante medicinale sau aromatice. care ocupi suprafete importante rnai ales in culturi intercalate. castravetii. $ 107 ex% rC I . lmportanta speciilor din aceasti grupi este deosebiti pentru apiculturi. o treime din valorile date mai sus pentru culturile pure. are leg5turi strinse cu grupa plantelor medicinale.MANUAL UL APICULTORULUZ Productia de polen la hectar se evalueazi la 52-58 kg la dovleacul furajer. acoperind golul de cules de la sfsrqitul verii . Culesul oferit de aceste specii chiar dac5 in general nu dB producfii de miere. sfecla rogie gi spanacul sunt plante legumicole de interes pentru apiculturi avind in vedere producfia de nectar gi polen a acestora de care beneficiaza albinele in tot cursul sezonului apicol. caracterizate prin prezenta in tesuturile lor a unor substante denumite uleiuri volatile.

Roinita sau iarba stz/pz/lui. melifere ~i ornamentale. Productia de miere la hectar este evaluati la 100-150 kg. iar recoltarea cu combina cind 65-80% din fructe au ajuns la maturitate.1 gi 0. Pentru cultura acestei specii sunt favorabile regiunile cu suficientZi umiditate gi cu temperaturi mai moderate. mai ales in perioada s5raca in flora meliferi de la sfirqitul verii. dar r e u ~ e ~ mai bine in regiunea podgoriilor.pe locuri expuse la soare.plant5 peren5. per~neabile. cu miros aromatic. Fiind o plant5 ale csrei fructe se maturizeazi egalonat. a fost introdus in cultur5 la noi in tar5 in ultimii ani. dind productii de miere la hectar evaluate la 20-30 kg. titatea de nectar pe floare variaz5 de la 0. cultivat5 ca plant5 medicinal& aromatic5 qi alimentar5 de la care se folosesc fructele pentru uleiul volatil ce1 contin. constituind o valoroas5 sursi de nectar. l.l la 0. momentul recoltgrii are o importanfa deosebit5.MANUAL UL APICUL TORULUI Chimenul . Seminatul se face primivara in prima urgent5 (martie-aprilie) folosind 10-12 kg s5mint5 la hectar. Cimbrul este un semiarbust cu tulpina lignificatii in partea inferioari. adsnci. % 10s . cultivat2 pentru insugirile ei medicinale.specie bienal5 sau pereni. calde.3 mg. ca plant5 medicinal5 ~i condimentarg.2 mg.sop111este o plant2 peren5. I5st5re~te nou inflorind inc3 o data in septembrie-octombrie cind flora melifer' ste foarte s5rac5. pe soluri fertile. Cantitatea de nectar secretati de floare variaz5 intre 0. Chimenul infloregte in mai-iulie o lung5 perioadg din timp. ori din nordul Moldovei.120 kg.I20 kg. se poate te cultiva in toat5 tara. Isopul se poate cultiva pe orice sol fiind socotit ca o valoroas2 plant2 melifer5 mai ales c5 tuns dupa inflorirea din iuniedin iulie. Infloregte din mai pin2 in octombrie. cum sunt cele din centrul qi estul Transilvaniei. erbacee. dind o productie de*?kctar de 50. inflorirea are loc incepjnd din iunie pin2 in august asigurind familiilor de albine un cules de intretinere. Recoltarea manuals trebuie s5 se fac5 atunci cAnd 35-40% din fructe sunt coapte. lnmultirea se face prin seminte folosind 3-5 kglha sau prin imp5Girea tufelor. iar productia de miere la hectar este evaluat5 la 80.

se explic5 prin originea ei mediteranean5. este un semiarbust cu sistem radicular bine dezvoltat ~i profund care ii confer5 o mare rezistenp la secet5. permeabile. Lev5nfica se cultivii bine pe terenuri neinfestate cu buruieni perene.specie perenii. La noi in far5 o intiilnim pe suprafefe mai mari in Tara Birsei. De menfionat este faptul. oferind culesuri de intrefinere in cursul verii. se poate cultiva ~i pe solurile cele mai sgrace. Ava este izma broa~teicare ocupii suprafete insemnate de teren in Delta ~i lunca inundabilii a Dun5rii ~i de la care se pot obfine productii de miere de 15-20 kglfamilie. inmulfirea izmei bune se face destul de uqor pe cale vegetativ5 (stoloni sau listari). inflorirea culturilor de izm5 se produce in lunile iunie-august furnizind nectar ~i polen familiilor de albine. A 109 P /- .MANUALUL APZCUL TORULUZ ' I 1 Izma bun6 . spontan5 ~i cultivat5. este cultivat5 in lume ca plant5 medicinalii qi aromaticii pe mari suprafefe de teren. Putin exigent5 la condifiilede sol. cu apa freatic5 la adincime. Leviinfica inflore~te din iunie pin3 in august ~i se caracterizeazi pe Iingg aceastii duratii lungii de inflorire qi printr-o mare capacitate meliferii.100 kg. Rezistenfa sciizut5 faf5 de inghet. Secrefia de nectar variazii intre 0. folositii ca plant5 antierozionalii pe terenuri degradate ~i ornamental%in gradinile caselor ~i in j stupin5.plant6 peren6. ca plantii medicinal5 ~i aromatic& este mare.07 ~i 0. a Levgnfica .04 mg producind o cantitate de miere la hectar ce variaz5 intre 100 ~i 200 kg. Pentru a realiza o plantafie incheiat5 (Grii goluri) terenul trebuie ingrii~at la infiintarea plantafiei cu 40-50 tonelha gunoi de grajd pe solurile argilonisipoase sau nisipo-argiloase ~i cu 25-30 tone pe soluri mai fertile. chiar de naturii granitic5 ~i silicioas5. evaluindu-se producfia de miere pe hectar la 50. Este. mai ales cind nu este acoperitii de zlpadii. confirmat de speciali~ti. fiind folositii in industria farmaceuticii ~i la fabricarea parfumurilor.02-0. Importanp. Odatii cu gunoiul de grajd se aplicii ~i doze de 70-90 kglha substan@ activii fosfor ~i 30 kgha substant5 activ5 potasiu. florile de lev5nficii c5 polenizate de a!hinc produc seminfecu un continut mai mare de ulei. Bra~ov. profunde. Banat. de asemenea. Cantitatea de nectar pe floare este de 0. Producfia de miere la hectar la izma broa~tei fost evaluata la 200 kg.22 mglfloare cu o concentratie in zahiir de 45-48%. In fara noastr5 cresc spontan ~i alte variet5fi ~i specii de izmii cu o deosebitii important5 pentru apiculturi. dar prefer2 solurile calcaroase.

etapa optimi de seminat fiind primivara in prima urgentii. Aceste specii spontane cresc prin fanefe. in rinduri distantate la 40-50 cm. jalequl de cimp. cultivati in regiunile din sudul fiirii. Oltenia ~i Banat unde verile sunt ciilduroase.marginea piidurilor. iar iernile blinde. Se inmulfe~te prin seminte. se cultivii cu bune rezultate in sud-estul f5rii ~i in CGmpia de vest. folosind 8-10 k g h a s5minF. Se cultivi in scopuri farmaceutice.5 mg. paji~ti. inflore~tein maiseptembrie ~i urechea porcului sau corobitica.specie de origine euroasiaticii. folosit in industria alimentat-5 ~i a biiuturilor. Importante pentru apiculturii sunt ~i speciile spontane din care amintim: salvia de cimp. unde apa freaticii se ridicii pan2 la maximum 2 m de la suprafap solului. Se cultivii ca specie aromaticii tji medicinalii pentru fructele sale ce confin ulei volatil. Jale~ulse cultivii pe terenuri plane $i fertile. perenii. frunzele avfnd un continut bogat in ulei (1-2. InfloreSte in iulie-august. ce inflore~tein iulie-august.specie perenii. prin tuGri~uri. dar qi ca plantii medicinal2 cu actiune spasmoliticii. pe locuri inalte. a drumurilor. farmaceuticii pentru medicamente cu efect diuretic. mai ales pe rocile calcaroase. fertile. Cantitatea de miere evaluatii la hectar este 50 kg. inflore~tein mai-iulie. Jale~ul griidinii infloreqte in iunie-septembrie produciind o cantitate de de nectar pe floare ce variazii intre 0. pe soluri uqoare.5%) cu proprietiti antispasmice ~i intrind chiar ca atare in compozitia ceaiului pentru gargarii.MANUALUL APICULTORULUI Salvia sau jalejul de grridinri . Anasonul este cunoscut. ale ciirui fi-ucte folosesc la obfinerea unor biuturi. evaluiindu-se o productie de miere la hectar de 200-400 kg. laxativ ~i face prin seminfe. ca specie aromaticii. 110 . in primul rand. furnizind familiilor de albine nectar ~i polen pentru un cules de intretinere.furnizind la inflorire nectar ~i polen din abundentii care in anii favorabili dau chiar recolte de miere. a ceaiului ~i figiirilor antiasmatice. Feniculul . expectorant8 ~i dezinfectantii.3 ~i 1. de preferinti cernoziomuri. folosind 12 kg siimintii la hectar. a ciror sem5nare are ca epoca optimi iivara in prima urgenfii. dar se poate cultiva qi pe malurile ripelor pentru a stiivili eroziunea.

originarii din bazinul Miirii Mediterane. semiinatul ficiindu-se primiivara devreme. Din capsule se extrag pe cale industrialii morfina gi alfi alcaloizi folosifi in special la suprimarea senzafiilor de durere la nivelul sistemului nervos central. Semiinatul anghinarei se face primiivara timpuriu dupii ce in prealabil simfnfa a fost umectaEi 2-3 zile. se cultivii pentru frunzele sale bogate in cinarinii. inflorirea avfnd loc in acest caz in august. nectar gi polen din abundenfii. Mierea de fenicul este consideratii ca avfnd inalte insugiri medicinale.30-41% situfndu-se intre cele mai bune sorturi de polen. Polenul acestei specii este bogat in proteine . cultivatii pentru obfinerea capsulelor gi seminfelor utilizate in industria alimentarii gi fannaceuticii. MGgheranul este o specie perenii. este originarii de pe litoralul Miirii Mediterane. Macul de griidin5 inflore~te iulieaugust gi oferii familiilor de albine culesuri de polen. .MANUAL UL APICULTORUL UI Feniculul infloregte in lunile iulie-august furnizfnd familiilor de albine .2 la 25-100 kgha. ' ' I I Macul de gr6din6 .2ti de nectar ~i polen familiilor de albine. Anghinarea . furnizfnd in acest timp insemnate cantit. in folosind o cantitate de 2-3 kglha siimfnfii. Partea aerianii a plantei se folosegte in industria alimentarii in calitate de condiment ~i in parfumerie pentru obfinerea uleiului folosit in combinafie cu alte uleiuri. Se inmulfegte prin seminfe. Producfia de miere la hectar este evaluatii la 150-400 kg. flavone gi alte componente ce confer5 medicamentelor ce se obfin insugiri in tratamentul unor boli ale ficatului ~i bilei. Cultura de anghinare trebuie sii se amplaseze pe terenuri profunde fertile gi permeabile. cultivatii la noi ca anualii. depinziind de vigoarea culturii gi de conditiile pedoclimatice. in timp ce dacii semiinatul are loc in aprilie-mai. inflorirea se produce abia in anul a1 11-lea de vegetafie. Infloregte in iulie-august furnizfnd familiilor de albine nectar gi polen. Productia de miere este evaluat. infloregte din iulie pfnii in septembrie gi dureazii la o plant5 50-60 de zile.specie anualii. in anii favorabili obtinfndu-se chiar recolte de : miere monoflorii.

fi anume: facelia este folositii in furajarea animalelor. intre acestea fiind gi griiul. este Facelia . cultura de var5 a faceliei are o duratii de inflorire de 25-30 de zile. a ciiror cultur5 se justificii chiar numai prin valoarea lor meliferi. Perioada de vegetatie la facelia este scurt2. originarii din America de Nord unde cregte ~i spontan. prelungind culesul cu 2-3 siiptiimiini. giisind in tara noastrii conditii bune de culturii in toate regiunile. in aceste cazuri inflorirea se produce ciitre sfiirgitul infloririi salciimului. de la riis5rire piinii la inflorire treciind 45-55 zile. iar hri~ca apreciat5 in arta culinarii. Facelia este pufin pretentioasii la conditiile de clim5 ~i sol. o dezvoltare de nectar bunii. in timp ce in zonele mai umede ~i cu temperaturi moderate durata de inflorire este mult mai mare. Planta creSte inaltii de 40-60 cm. a fost introdusii in tara noastrii ca plant5 specific meliferii dar care poate intra gi in componenfa amestecurilor melifero-furajere. insiimiintarea poate fi Gcutii i n pragul iernii (noiembrie-decembrie) sau primiivara in mustul ziipezii (februariemartie). facelia poate fi cultivatii in mirigte libereazii devreme terenul. fiind gi un bun nutre! pentru animale. 112 . iar durata infloritului este de 30-50 zile depinziind de evolutia factorilor climatici.MANUAL UL APICUL TORUL UI Culturi de plante melifere tipice Ultima grupii de plante melifere cultivate o constituie plantele melifere specifice. furniziind culesuri intr-o perioadii deficitar5 in flora meliferii. Dar fiecare din aceste specii are gi o alt5 intrebuinpre. justificiind pe deplin cultivarea lor. miit5ciunea se cultiv5 ca plant5 medicinals.specie anual5. Rezistiind bine la brumele tdrzii de primiivarii gi timpurii de toamnii se poate cultiva de primiivara timpuriu plnl toamna tiirziu. respectiv prin culesurile bogate furnizate familiilor de albine. cu o tulpinii ramificatii purtind mai multe inflorescente in form5 de evantai a ciiror inflorire incepe cu florile de bazii. Pentru loturile semincere sau apicole se recomandii insiimiintarea in lunile martie-aprilie ciind sunt intrunite conditiile optime pentru germinarea semintelor ciit gi pentru riisiirirea gi dezvoltarea plantelor. in aceste conditii riisiirirea are loc iar plantele au un ritm de vegetatie rapid. in zona de ciimpie cu argite mari. Aviind in vedere agrotehnica culturii. de vegetatie scurtii.

rarinlo~a '!318olopad e . .1wln3 ap rrirpuo:.rel3ay el giugurgs By 8-9 ap guuou o pu!soloj 'w3 09-OPnas m3 SI-ZI !JnpugHaqu!p eiuels!p 'eu!Seur n3 a3ej as Iwsuguras -uIJoj!un pour u~ !S ur3 E-z el gledo~zul y gs x?iugurps lg3ul ]!iutugw au!q a!nqaq ~!leu!uua8]wad a ..ral ea.r el a a .rarur ap ealel!jue3 al!qe.reA giugurgs ap al!!i~npo~d ~ 'eurquro:.reA aJeoB S o ap plela~3as . r.re~gurudap 8eamoq n3 In3alsawe gp alellnzal aunq reur ala3 lep "e'S 'sros 'urdnl 'ay31~gzgw 'a. 101 ur sualur azalrzrh . r ~ r upug~nBrse ~ ~ej yrqasoap alsa g.1e13a~-aaseou !!~gialauoz ale01 ul luapunqe U!P lel3au gla~3as eaunr3glgm 'a3rleur!l3opad al!!i!puo3 el gseo!iuala~du!ind apads ' ~ I I Z OE-szgzealnp IS rnlnjeugwas elep ap a!i3unj ul qsn8ne-a!un! ul a3npo~d ap . ~!3rldrur IS aJeog o ap glelal3as .rel3au ap ealel!lue3 alrqeloAej 11irpuo3UI" -ale3rlde rr3!uqalofir! a ..By 009 IS 0 0 a.ralap a3 ~ d e 'a.rI1gsg.rgl euureol gugd nnurjuo:. r o.qul gze!.rolr~n11n3 ejuapodur1 .rluJ a y gs aleod Jel3ay el a. r o l ~ o ~ 34uanyu1 qns llnw aveoj gze!. IS leuauras ap rr3oda s 'ariqaBa~ epeorlad ui rn~ndurrl .rep 'gleu!3!paru y u e ~ da3 !un!Ba.rd .13asp.0 9 l a-resa~au amogur el gugd a.r alaun ul yeA!lln3 'glenue ar3ads .rpods ry o a3npe erlamj a~ajrlaur-o. .rsur alsa !a!~a3ej e pa3!1aur ealeoleA j -gle3rlde e31uqalo.. .-j ' & TE % -F EII 09'0 !$ c.re~lo3ay-ea.r ui 'leu ul ~ u g d a!peur eunl u!p pugda3ul e ~ e ~ g u r u 3 3 ~ 3 rnads ra~sa3eIweuguraS 'g-~aj!laur glueld e3 sale as . .*P3' --.rryun3a~saureu~ -n!z.r3as . ap ..roA..r!lg8a.rd . n3 a3e3 as ea.rafe..rgzew :e3 aseouturnBal alueld n3 e!la3q ap pn3alsawe ax] jod a s . ap ari3ury ul ew3y 00s IS 0 0 a.rd . . .gqseou e ~ e ur ajaje~dns i !Jew gdn3o a3 Gwlns In 7n801 7 n m v 7n7 v nVM ~ .reiugmgsul ruluad !nlnua..1q3au ap gm8!s gsms o a!w~lsuo:. -ey/ay PC 1 3 3+ eylay OS-OP t ~ 9 ZFAO e@y 001 a q 3 W u r luns aunq !ew a l a leuguras ap al!!bodo~d ' ( z g ~ o ay3!.rlul gzer.roy 1nqnl U! gzea13a103 as InIrueAo ezeq a1 ajqe a ~ a j r w 3 a u puel3 ap le~a.1 ur nes w3 0 c . . urjnd ~ rew g. .. .rn~ln3ea.qua3uo3 o n3 8u1 S'P ! I a.rgzgru) + g.rep '11nuSrqo 33123 as 1arla3ej ea.reA ulleuoleSa aleuguras erla3ej ap .rau!ia~lu1 ap j ur ur .ra3 ..rel3au ap ealelrlue3 -!alrz ps.reA m 3 a y el ej ap e!i~~po.rqsau ap ealq!lueD . ap pupp " %8z ap rn1nrq3au E lgyez ul a!ie.8y 01 juns -8 ap .. .rel~aq giu~urgs guuou o n3 'ur3 09-0s el alqnp pnpug.rol!. salt13 un aurqle ap .g ~ el ap el aleiuqsrp aldru!s pnpug. U I -1el3aq el By 0001-009 ap a ~ a i w !!i~~po.reoy o ap yqa.rn:.s'G?mn a.rBeap IS a3!leur!l3opad alrri!puo:. .!nl eaur!anl y3 pu@unre 1e.reua~tunqurl elllza as e tuluad 13!ur juns alalueld pup arielasa~ ~ z e eurr~d l e r ~ a d s arjuale a.aaunpypw .eJ. . !S a ~ a r e ~ !asew e g~!oq!lue3 a. o gs alau!qle gu!ur. as e a ~ u o y uJE! 'a11z ap 0 ~ .

Primele flori apar in zona de step5 in jurul datei de 14-15 februarie. de aproximativ 70 zile. iar in zona de munte in luna martie-aprilie. are Inflorirea are loc dup5 30-35 zile de la r5s5rire qi dureaz5 aproape o lung de zile oferind familiilor de albine un cules bogat. cre9te poieni. Plantele erbacee spontane cu inflorire timpurie contribuie la dezvoltarea familiilor de albine in primivar5 dind astfel posibilitatea acestora s5 valorifice cu un randament maxim principalele culesuri: salcim. atit in cultur5 pur5 ciit ~i a aniestecurilor de hri~c5 facelia care pe ling5 marea cu valoare melifer5 reprezint5 ~i un bun furaj pentru animale. chiar culesuri de productie. Hri~ca o perioad5 de vegetatie scurt5. Plante melifere erbacee spontane Prin num9rul mare de specii valoroase ~i suprafefele importante pe care le ocup5.iar pin5 la r5s5rire se distruge crusta pentru a perrnite plantelor si r5sar5 uniform. in luna mai. precum ~i de intensitatea concurentei speciilor. m5sur5 important5 pentru imbun9t5tirea bazei melifere. Perioada de vegetatie scurt5 permite cultura in miri~te. Cele mai multe plante erbacee sunt inflorite in zona de step5 in luna mai ~i inceputul lunii iunie. plantele erbacee spontane. Productia de miere ce se poate obtine de la un hectar de hri~c5 variazi intre 40 ~i 60 kg. furnizeaz5 culesuri de intretinere a familiilor . iar cele cu inflorire t2rzie asigur5 conditii pentru preg5tirea familiilor de albine In vestitor a1 primlverii. Slab rezistenti la ger hri~ca seam5n5 la sfir~itul se primiiverii. in rinduri distantate la 12-15 cm.MANUAL UL A PICUL TORULUI mg cu o concentratie in zah5r a nectarului de 36%. Dup5 sem5nat se t5v5luge~te. de etapele fenologice individuale. in funciie de succesiunea anotimpurilor. dind producfii de miere 1s hectar intre 300 ~i 400 kg. tei. este o specie perenl. de albine din prim5var5 pin9 in toamn5 ~ i in unele zone. prefer5 solurile o nisipoase qi nisipo-lutoase qi nu suport5 solurile calcaroase. Hri~caeste plant5 putin pretentioas5 la fertilitatea solului. folosind o cantitate de s5mint5 de 80 kg la hectar. tufi~uri~i paji~tide la cimpie pin5 in zona 1x4 . floarea-soarelui. Aspectul sezonier a1 florei spontane se modifici. in zona de munte toiul infloritului este in iunie ~i inceputul lunii iulie.

Albinele culeg polenul ~i nectarul atiit de necesar primgvara pentru dezvoltarea puietului. Viorelele sunt foarte comune in pidurile ~i poienile din zona de ciimpie p l n i in zona alpini. Brebeneii sunt rispiinditi in dumbrivi. Mai frecvent se intiilnesc in pidurile de foioase din ciimpie gi deal. Florile au o formi deosebitg. cu flori mai mari de culoare albgilbuie. Florile Ele in formi de piilnie atrag atenfia prin galbenul de ~ofran. Planti scund5 cu o singura frunzi lineari. Planta prezint5 doui frunze lungi subfiri din mijlocul cirora se ridic2 o tiji in viirful ciireia sunt florile cu qase petale albistrii ~i tot atiitea stamine cu anterele sinilii pline cu polen. Odati cu sfiir~itulperioadei de inflorire a viorelelor celelalte plante din nivelul inferior a1 pidurii se gribesc s i infloreasci. iar la suprafat5 poarti dou5 frunze qi o floare de culoare albi. piduri. ping in regiunea montans. Viorelele infloresc 2-3 siptimiini dup2 ghiocei ~i dureazi in medie 20 de zile timp in care furnizeazi albinelor un cules de polen ~i nectar care contribuie la dezvoltarea familiilor. Brcjndu~a galbenii sau de primivari este intiilniti in pidurile ~i poienile din sudul fgrii in regiunea de ciimpie yi dealuri. in lunile februarie-martie. Formeazi vetre intinse yi este deosebit de cercetati de albine. Briindu~a primivari de este o planti nectaro-poleniferi oferind albinelor.MANUALUL APICULTORULUI de munte. unde formeazi adevirate covoare de flori albastre. ies din p5miint odati cu cPteva frunze lungi cu o dungi albi in mijlocul lor. ca un clopotel. . impreuni cu ghioceii. Pe alocuri apar qi ghioceii bogati. Ghiocelul prezinta o tulpini subpimiinteani (bulb). asemanitoare cu florile de gura leului ~i sunt grupate nectarifere sunt situate intr-un pinten rezultat din hmizeazi culesuri de intretinere valoroase pentru albine. !n interiorul floni sunt anterele care se deschid la vlrful lor eliminiind polenul. infloresc din luna martie piing in luna mai. pentru a ajunge la fructificare inainte de infrunzirea pidurii. Laptele piis6rii este intiilniti in piduri dar ~i pe ciimpuri in luna martieaprilie. are 1-5 flori de culoare galbenii. primele culesuri de nectar ~i polen. In functie de altitudine infloritul ghioceilor se e~aloneazi luna din februarie piing in aprilie.

Analizele efectuate la urzicuF pentru stabilirea capacit5fii nectarifere au ar5tat c5 producfia de nectar variaza intre 0. Ciubofica cucului este fiecvent intllnit5 in p5duri k i t e . Planta are frunzele dispuse in form5 de rozet5. nectar qi polen familiilor de albine. livezi. furnizlnd.6 mglfloare cu o productie de 50-200 kg/ha de miere. in luna martie gi ofer5 un cules de intretinere familiilor de albine pan5 in luna mai. in functie de altitudine gi conditiile meteorologice. infloregte in lunile martie-aprilie. pfni in zona montan5. Mierea ursului este intiilnit5 frecvent in piduri umbroase. PBp5dia infloregte din aprilie piing in octombrie. pe coaste rlpoase erodate din zona de clmpie pin5 in zona montan5. Plant5 cu ase are frunzele dispuse in rozet5 la baza tulpinii. tufiriguri. deoarece secret5 mult nectar. in lunile aprilie-mai.4 qi 0. Florile roz-purpuriu sunt agezate la subsuoara frunzelor.mierea ursului" este potrivit5 acestei plante. Florile tubuloase de culoare rogie igi schimb5 culoarea devenind violacee. Inflorirea are loc timpuriu. clnd flora nectaropolenifera este relativ s5rac5. Urzicup sau sugelul cregte spontan prin locuri cultivate qi necultivate: grgdini. 116 .aupetalele r5sfrlnte gi unite. iar frunzele sunt agezate dou5 clte dou5. finete.clte una pentru fiecare tulping. marginea drumurilor in toat5 tara. furnizfnd culesuri de intretinere pentru familiile de albine. Florile de nB . poieni pln5 la limita superioar5 a p5durilor (circa 1200 m). in zilele insorite de prim5var5. A PiipGdia este o plant5 peren5 intAlnit5 in pajigti. Planta este scund5 obignuit ramificati de la baz6 tulpina are patru muchii. infloregte din luna martie piin5 in luna octombrie gi joac5 un rol deosebit in cregterea gi dezvoltarea puietului timpuriu. din zona de clmpie pln5 in zona montani. Tulpina este dreapt5. pe malul rlurilor. obignuit neramificat5. opuse. in prim5var5. Denumirea populari de . Este o plant5 melifer5 bun5. Pe nt intens vizitate de albine pentru polen. in zona de dealuri gi montan5. iar in inijlocul lor cresc una sau mai multe inflorescente cu flori galbene-aurii. Florile de culoare galben5 sunt adunate intr-o inflorescent5 (capitul) .MANUALUL APICULTORULUI Podbalul cregte prin locuri argiloase gi umede.. grupate intr-o inflorescentg.

asigurilnd culesuri de intretinere de lung5 durati. Florile albe ca ziipada cu miros tare de usturoi sunt dispuse in inllorescente. la poalele piidurilor de fag apar in frunzig florile de miiseaua ciutei. colorate in roSu purpuriu. M6seaua ciutei este frecventii in piiduri in zona montanii. infloregte in lunile aprilie-mai. cu tulpina netedii. Planta cregte inalti.MANUAL UL APICUL TORUL UI Leurda este intillnitii in piidurile de foioase in locuri umede pilnii in zona montanii. Florile galbene destul de mari sunt rare pe crengufa care le poart5. in luna martie. infloregte in lunile aprilie-septembrie. are tulpina dreaptg. piiroasi cu flori solitare de culoare rogie-aprinsz. ramificatii spre vilrf. Frunzele dinspre r5diicin5 sunt lungi gi crestate adinc pe margine. ocupi suprafete mari asigurilnd culesuri de productie. Leurda este o plantii meliferii valoroasii pentru nectarul gi polenul oferit primivara timpuriu. Rapi#a siilbaticii cregte spontan prin culturi gi locuri necultivate. Tulpina prezinti la baz5 douii frunze de forma unei Iinci. albinelor. Cele dinspre vilrf sunt mici gi late la bazii. miseaua ciutei reprezintii florile vestitoare ale primiiverii. Uneori rapita siilbatici. Macul de cBmp este frecvent intiilnit in seminiituri qi locuri necultivate. . impreunii cu mugtarul silbatic. care ofer5 albinelor nectar gi polen atilt de necesar primiivara pentru dezvoltarea familiilor de albine. Aliituri de ghiocei.

.

'muaur(p .aa~nog(2 .'urpqws(q .'nj!d~~@.'wqlnu(a .'D~A]Ds(~ J .1nqpod(q .2 ' 8 1 ~ s IR 7 R8017 f l 3 I d V 7fl7 VRN VM ."024.4" 1 \.'a~uur nzuruJn3 pj(n :olupuroy u!p anajilaur aluuld alalnd12u!ndanlu1p rpt7nalpD . -+ a d - 611 anoo2p(f .'lnlannos .'nSon ~ O ~(? A.

tufi~uri. este apreciatii de apicultori intrucit aceastii plant5 se preteaz5 $i la ins5min@rile in miri~te asigurind culesuri tirzii. iar in virful delicatelor ramuri stau florile. iar florile de culoare violeti sunt grupate formind InfloreSte in iulie-august furnizind culesuri de intretinere e albin fa . Sulfina albii varietatea anual5. in toamn5. cu frunze reduse pgroase. flori mici albe sau galbene cu miros pliicut caracteristic acestor specii. Planta este itialtli.8%. Stllfina alb6 ~i galbena' c r e ~ t e spontan prin livezi. se cultiv5 ca plant5 de nutret fiind o bun5 plant5 furajerii qi in acela~i timp o valoroas5 sursii de nectar gi polen. formind o inflorescenF. maximum individual ajungind la 12. Determingrile efectuate pe polen recoltat cu ajutorul colectoarelor instalate la stup in cursul lunilor iulieaugust au ar5tat c5 procentul mediu de polen de alb5strire este de 0.MANUALUL APICULTORULUI Nemti~orul cdmp este riispindit de la cimpie pin5 in zona montan5 gi de este nelipsit din sem5niiturile de cereale. Salvia de cdmp este comun5 prin fiinete ~i p5~uni. locuri necultivate. infloreSte din mai pin5 in septembrie fiind o valoroas5 plant5 nectaro-poleniferg. albistrui sau albastru-violet. infloreSte din mai pin5 in iulie ~i este important5 pentru nectarul oferit albinelor. Urechea porcului este frecvent intilnitii din zona de cimpie pin5 in zona montanii. pe marginea drumurilor. De asemenea. infloresc in lunile iunie-septembrie. C r e ~ t deseori e prin semiin5turile de griu ~i secar5. De asemenea. Albiistrita este o specie comun5 in zona de cimpie ~i coline. uneori roze sau albe. strinse la bazi de un inveli~ de solzi putin ruginii. Sulfina are port inalt. a apelor.25-5. F r u n z e k m t triunghiulare. infloreSte in lunile mai-iulie. Florile de culoare albastrg. Nemti~orul cimp inflore~te perioada mai-iunie contribuind la de in culesul de intretinere a1 familiilor de albine.7%. Jale~ul cdmp este o plant5 comun5 prin paji~ti de uscate. mai rar roz sau albe. ramificatii in partea superioari. prin p5~uni~i finefe. se cultiv5 prin gr5dini in scop decorativ. Florile de culoare des albastrii au forma unui cornet cu marginile franjurate. Planta prezint5 o tulpini dreapt5 obi~nuitramificatii in partea superioar5 qi flori mari violete. acoperitii cu peri. Planta este mic5.Prezintii flori mari de culoare albastr5-violet5 dispuse in inflorescente. sunt grupate in inflorescente.

Jolpnmrup eau!&aa .el purnq!~luo3g ~ e o enop e al4alogul 'g-rlse\nruw u!p g~!uai\o~d 'InlnlalLu equrrl '18unl auueol n3 !!UE ul -al!z ap OP-oc ap a.iad o p u p e 'a!ln!-awn1 . luns 'aqle JeJ 'g~lseqlea.1eoln3 ap al!-'old .1a a!3ads o alsa lnladnz7S ~ q n o ~ . j e -arunr. ap glueld o alsa !nllzla!lu oqurl7 aur8r~o ap . . .Z Iap a1i3npo~d !. ~ u 'rry~nu e ruled ul 'glsnqo~ 'gldea~p pu!dlw o plulza~d l u e ~ d e *lsn8n~-a!ln!al!unl ul alSa~ogu1 ...!~dsepad y~ado3e alsa g1e3y!ruu.ipogu! . .101!ig1!1~3 11iy1!3!1snr gl!lolea !S . aiuaisa~ogu!gzeaurloj !S aqle nes IISOJ JEJ . . .mejy!me~nes gldur!s eu!dlw n3 gseo~pd alsa elueld -alunur ap euoz ul gupd ardurp3 el ap aleArlln3au 1.r q e ~ o ~rrue u~ -3uapunqe..uJ gued a!un! u!p a f i a ~ o y u.ale~!lln3auIJn3oI ad Jol!lnuInrp e '-lol!~npgdeau!8~eurel alSa. j 14 ruarod upd 'au!103 ad 'a~e3sn!unSgd 'aiauzj u!~d al6a. l. ap glsea3e apun auoz alaun u~' .13ySp8 wdlwj . .~ 'glenue~qaa3eq. .. ..b 1nnoSyqzu9 . glueld 123xpelods g~!lln3 s *aseol!3~e a pnlos ad gl!ulpiu! '~ueaue~al!paw .11qln3!. .1nsaln3ley3 lnu!iqo ne-s A!seur alSa.q ap JolaizlazaJ ea~elaldwo:. 'au!qle ap ar~rurej/Z!y V ~ . .~dur!'alepel8ap a3ej rJnuaJal ad yje~rl1n3 aleod 83 ~ n f q u e glu!za~dglueld glsea3v 'g8unl gpeo!~ad L J ~e o ad ua~od!S Jel3au Jolau!qle gzeaz!wry ale3 gseoJoleA pajqaur glueld o alsa !!lS?S e d l e ~ -ajua3sa~ogu!! asnds!p ' a z o ~'!3!ur luns a l ! ~ o ly~e ~ y ! u ~.r?unqurl .1n301IS !zalz!l u!~d'~ol!~nurnrp eau!8~eur ad aiaug upd y~!pu~dsg.Jepay el piugmgs ap 8y 8-9 as-npu~p!!war 1n8e~d ' ur nes nr~ndurrle ~ e ~ g u r p d as p e u g u r a s 1!.18e !!~do. gm8!se 1nroSr~qu1!3 -aiua~sa~ogu! al!unaJ luns aqle JeJ leu ul !!m&nd-rrSo~ aplold -a!lqmaldas. alrunl ul alSa~ogul-am~ojrsrds ...1el3au g a n a s IS a!~quraldas r . -aiua3sa~ogu!ur asnds!p ap gpeo!. alrunl ui a l ~ a ~ o g u i .gleJnp g8unl ap a~aurianu!ap sap:.. 1ndo3sul '!pads ~ o l l e !!~do~dur! 'alepe~8apIJnuaJal ad alueld !alsa3e eJnlln3 ypueuro3a.1 as al!qasoap alaj!laLrr . .1 au!dlnl 'g-Iajrlaur IS gleur3rpau1 ' g ~ r l e ~ o 3 a p ..13gluqd . . . 'a~lseqle luns alpold .Jel3ay el giu~urys p-c ap alel!lu~3o as-npu!soloj ' ~ ~ n p u g 8y anul ur3 ap aiuals!p el 'euureol nes e ~ e ~ g r n ! ~ d as InleuguIaS -aJaj!lam !azeq a3ej rr~rigl. un au!qle ap ~olrr~rurej .au!qle ap -rol!!l!wej ale 8ue.

Rcichia cregte pe cimpuri.cercetate de albine din iunie pin5 la sfir$itul lunii august. Cantitatea de polen recoltat5 de albine la aceste plante variaz5 intre 0. gn~pate inflorescente. locuri necultivate. din mijlocul ciruia r5sar stamine albicioase. tufi~uri. adinc crestate ~i prev5zute c u spini.2%. Planta prezint5 ramuri sub@ numeroase pe care se prind frunze late albicioase. Splinufa este cercetatii in de albine in tot cursul zilei pentru nectar gi polen. Florile de culoare violet5 sunt strinse intr-o inflorescenp. din regiunea de cimpie ping in regiunea montani. rar o perioad5 lungi. adcsea rovietici piroasi. margini de drumuri din zona de cimpie p i n i in zona montana. Planta sc aseamini cu urzica moarti. in v6rfUl ramurilor stau bobocii ruginii formati din solzigori ca de metal.22% cu un maxim individual de 27. Vor-oniz~ct~l 11ngl//-a. pZiduri. albe sunt grupate spre viirful tulpinii. pe ling5 garduri. din iunie pini in septembrie. situiindu-se astfel alituri de speciile melifere c r e ~ t espontan in locuri necultivate. . Productia de miere a fost evaluati la 50 kglha. De asemenea. se pe margini de piduri. Florile de culoare albastri sau albi sunt grupate in inflorescenfe. prin seminaturi pe coaste aride ~i margini de drumuri. Planta este halt5 cu tulpina piroas5 qi frunze inguste alungite. drumuri.z11 sa11 cre$te pe marginea drumurilor. finete. galben-verzui sunt dispuse in inflorescente spiciforme.c. pe coaste. fnfloregte in lunile iunie-august fiind intens cercetati de albine pentru nectar gi polen. Florile mici. Florile de culoare ro~ic-purpuric. in locuri necultivate qi aride. a cirei baz5 seamini cu un vas strins la gur5. cu saci plini de polen. fiind intens vizitati de albine pe toati perioada infloritului. Fiecare floare este un tub lung.14 gi 4. Splinu~a cregte in poieni. infloregte in lunile iunie-august gi este o planti apreciat5 pentru secretia abundenti de nectar gi polen. este intilnit5 in gradini ca specie decorativi. Scava dornntll~~i cre$te prin finete ulnede ~i poieni umbroase in zona montan5. fnflore$te din iunie pin2 in septembrie. Are florile galbene aurii. Tulpina ( 10-30 cm) este lignificati spre bazi. cu care se inrudegte. numai c i florile la fel alcituite sunt albe $i acoperite cu puf.MANUAL UL A PICUL TORUL UI Pcilcimida cregte prin sem5nituri. piini in zona montani. oferind insemnate ~i polen albinclor. Dt~mhett~l intiilne~te coastc pictroase.

MANUAL UL APICUL TORUL UI tiieturi de p5dure. Zburcitoarea sau viscoagea este o plant5 meliferi Cregte mai ales in t5ieturi de psdure. in general in locuri umede gi Grate. frunzele sunt alterne cu 5 lobi q marginile neegal dinfate. Cele mai mari cantititi de polen au fost identificate in probele recoltate in cursul lunii august.13-35. Florile de culoare verzuie sunt dispuse intr-un spic terminal. frunzele sunt in numir mic gi inguste.6% cu maxime individuale de 69. Planta este inalt5 gi prezint5 flori galbene dispuse mai pin5 la sfir~itul in inflorescente terminale spiciforme. sorg. ramificat5. rar albe sunt dispuse la i vlrful ramurilor. lucern5. Lumin5rica este o plant5 nectaro-poleniferi care asigur5 un cules de intrefinere de lung5 durat5. infloreSte din iunie pin5 la sfirgitul lunii septembrie furnizind nectar gi polen pentru intretinerea gi dezvoltarea familiilor de albine. nisipoase. p5guni. de form5 triunghiulari. islazuri. incepind din lunii august. furnizind culesuri de intretinere. Florile mari rogii sau purpurii.2%. in schimb florile albastre sunt n u numai podoaba acestei plante dar gi a cbmpului intreg. Planta este inalt5 cu tulpina b5toas5. in unii ani. adinc dintate. Planta este acoperiti de peri aspri. uscate. de-a lungul drumurilor. Cicoavea este o plant5 comun5 fiind r5spinditi in toat5 fara de la cimpie pin5 in zona montan5. locuri necultivate. infloregte in lunile iulie-august. in Planta prezinti o tulpini dreapt5 cu frunze inguste ~irare qi infloregte din luna iulie pin5 in august. pietroase. Lumcinbrica cregte frecvent pe terenuri insorite. Culesul la cicoare este rnai valoros spre sfirgitul sezonului apicol cind flora melifer5 este in general foarte s5rac5. al5turi de zmeurig. porumb. se obfin de la cicoare sporuri sensibile la cintarul de control de 200-400 glzi. Loboda sblbaticb este foarte comun5 in paguni.5%. Polenul de lobod5 prezent in este probele recoltate la urdini~ in medie de 0. infloregte o lung5 perioad5 de timp din iunie pin5 in toarnnfi in octombrie. in probele de polen recoltate cu ajutorul colectoarelor in perioada iulie inceputul lunii august cind familiile de albine au la dispozitie plante cultivate ca: floarea-soarelui. in Banat gi Oltenia. pe ogoare.7 gi 12. Frunzele bazale sunt argintii. Loboda s5lbatic5 este o bun5 plant5 polenifera. iar cele superioare alungite intregi. - . tgieturi de p5dure. Speciile de lumin5ric5 infloresc abundent gi cu o perioad5 lung5 de inflorire. in functie de 123 P . propoqia polenului de cicoare a variat in hncfie de familiile de albine intre 5.

S5vir~in). M6rarul sau butoiapl este r5spiindit prin locuri mlii~tinoase. Cantitatea de nectar este de 0. mari qi mai rare decit la zburitoare. in anii favorabili.fbitll rn. S-a stabilit i cii temperatura optima pentru secrefia nectarului este de 20-26"C.MANUALUL APICUL TORUL UI ani. F-. mliiqtinoase pe malul apelor curgiitoare yi in st8titoare.000 kglha. Masivele de zburatoare unde se practic2 anual stup5ritul pastoral sunt situate in judetele A r g e ~ (Valea Bgdencii). un insemnat cules de productie. d e ~inflorit5 in mas& zburitoarea nu secret5 nectar. Producfia de miere este evaluatii la 40-60 kg/ha. marginea pe biltilor.1. de de fragi sau cip~i111 undc ~i denuniirea populari de cap~unici. Pufuli[a c r e ~ t e locuri umede. furnizind.yt1 sau c~il). marginea bBltilor ~i a riiurilor. grupate in inflorescenfe. Arad (Hglmagiu. Cluj (Valea Sebe~ului). infloreqte abundent din iunie pin5 in septembrie formind vetre intre celelalte plante. inregistriindu-se zilnic sporuri record de 8-12 kglfamilie de albine. Inflore~te iunie piini la sfirqitul lunii august.ytil~icu rispindit in zona bilfilor ~i in special este in Delta Dunirii pe soluri siriturate.2. Inflore~tcabundent din luna iunie pins in scptc~nbric. cantititi importante de nectar. Tulpina este fistuloasii. Dimbovifa (Moreni).1% din totalul polenurilor recoltate. fiind apreciat5 ca una din cele mai valoroase plante melifere din Delta Dungrii qi zona b5lfilor. Producfia de miere este evaluati la 200-600 kglha.contribuind alituri dc cclelalte specii melifere la intrefinerea ~i dezvoltarea familiilor de albinc. rar de culoare roz sail r o ~ i e dispuse in inflorescentc globuloase. iar in anii excepfionali ajunge la 1. Virfurile. iar umiditatea atmosferica cea mai favora-bil5 este de 60-70%. In unii ani. canalelor gi apelor curgatoare in zona de ges qi cea montani. Suceava (Vatra Dornei). R6chitanul cregte pe grinduri. Planta prczint5 o tulpini lung8 tiritoare. Determingrile de polen efectuate la o stupin5 amplasati in preajma unei ape au aratat c5 polenul de rBchitan ajunge la uneie familii de albine la 44. dc @6?&@roaStei este una din cele mai valoroase specii melifere din Delta ~i 124 . Alba (Valea Sebe~ului). ramificata ~i are flori albe numeroase. Prahova (Valea Teleajenului).2 mgi floare cu o concentrafie in zahir de 62%. Planta are tulpina inalt2 cu frunze opuse dispuse dou5 cite dou5 ~i flori violacee grupate la virful ramurilor. infloreSte din luna iunie pin5 in august. Are tulpina inalta ajungind pin8 la 2 m qi flori de culoare ro~ietica. din fiind bine cercetatii de albine. lacurilor. BuzBu (Valea Sliinicului).

aceasta putind inceta cu desiiviirgire. durata de inflorire a unei flori in zile. c) temperatura . *. Influenta conditiilor de mediu asupra productiei de nectar a plantelor. de obicei 15-20 kglstup.au o influent2 v2tiim2toare asupra producfiei de nectar. iar productia cantitativii ~i calitativ2 a nectarului este conditionat2 de o serie de factori externi: a) factorii pedologici . cantitatea de nectar produs2 de o floare pe intreaga d u r a v r i r i i . Pentru a se putea evalua producfia de nectar a plantelor melifere pe unitatea de suprafats este necesar sii se stabileascii urrniitoarele: pet+ 1. 2. Astfel cit2m busuiocul cerbilor.pentru majoritatea plantelor melifere in vederea secrefiei optime de nectar este cuprins2 intre 16-25°C. ploile moderate ~i viintul cald. de 2-5 ori mai mult nectar.bog2fia ~i gradul de umiditate al acestuia. mu~tarul) secret2 mai mult nectar in zilele cu o nebulozitate mai mare. in timp ce precipitatiile abundente in timpul infloririi plantelor influenfeazii negativ secretia acestora. favorizeaz2 producerea de nectar.cuprins2 intre 60-80% este optimii pentru secrefia de nectar. influenteazii direct producfia de nectar. d) umiditatea relativ2 a aerului . Fiecare plants are un sistem propriu de secretie a nectarului atiit in perioada ei de inflorire ciit ~i in timpul zilei. 125 F F . numiirul total de flori pe unitatea de suprafaf2. cositelul ~i r2pciga. in timp ce plantele cu nectariile la suprafag (hri~ca.are o influeng pozitivii asupra secretiei de nectar la plante. Plantele care au nectariile adiipostite in profunzime (trifoiul rogu) produc. in unii ani favorabili furnizeazii productii mari de miere. f) viinlurile qi secetele prelungite . liliachii. Toate razele solare directe ~i intense provoacii ofilirea plantelor ~i diminuarea activitatii nectarifere.respectiv. e) precipitafiile . Productia de miere este evaluatii la 220 kgha. rar albe grupate in inflorescente. Pe Iiing2 aceste plante trebuie s2 mention2m qi alte specii din Delta ~i zona inundabil2 a Dun2rii care in cursul sezonului apicol i ~ aduc contribufia lor la i intrefinereafamiliilor de albine yi care uneori asociate contribuie la realizarea unor culesuri de producfie.MANUAL UL APICUL TORUL UI zona inundabil2 a Dun2rii unde ocup2 suprafete importante. 3. in zilele cu soare. Tulpina qi ramificafiile acesteia prezintii la viirf flori royii. b) lumina solar8 .

dupii care se calculeazi productia de zahiir la hectar. mu~tarul borceagul gi altele). tei. sau rouii de miere se infelege acea substant5 dulce. excesul din plant2 se de piciituri.. abundentli ~i bogatli in substante zaharoase. anin. 2. limpede qi viiscoasii. alb. c = durata de inflorire in zile. Prin manii. Tot astfel. rapita.MANUALUL A PICUL TORULUI AdmiHnd cii greutatea nectarului giisit in floare reprezint2 productia de nectar in 24 de ore. introducerea in asolament a unui numlir mai mare de plante agricole ~i melifere (floarea soarelui. b = numgrul de flori la hectar. plantarea terenurilor neproductive cu esenfe melifere. producfia de nectar la hectar va fi: in care: p = producfia de nectar la hectar. Primiivara timpuriu mana apare pe aqar. cultura plantelor melifere tipice.. salcie etc. datoritli fenomenului de liicrimare normal9 ce se produce din cauza presiunii de trecerea plantelor de la perioada de repaus din timpul activli de vegetatie. Imbuniitiitirea bazei melifere se impune in vederea inliituriirii perioadelor lipsite de cules realiziindu-se prin: 1. a = cantitatea de nectar giisit in floare. Pentru stabilirea productiei de miere pe unitatea de suprafap este necesar sii se cunoscii cantitatea de zahlir produsii la floare intr-o zi. ce sunt 126 . Cunosciind producfia de zahlir la hectar $i consideriind cli 100 de piiqi de miere confin in medie 80 de pliqi de zahiir qi 20 de piiqi de apii. productia de miere la hectar va fi: in care:pz = reprezintii productia de zahiir. prin anumite celule cu structurii specialli. uneori solidificatii. pm = producfia de miere la hectar . primsvara. ca ~i la stabilirea productiei de nectar. dupii aparifia frunzelor. mesteaciin. ce se giise~te anumite perioade ale anului pe in frunzele. 3. Mana qi produciitorii de man. ramurile sau tulpinile plantelor.

ea constituie in acelayi timp o hranii valoroas5 pentru multe alte inse&&lositoare pidurii qi indeosebi pentru furnicile de pgdure. fir5 consum de energie.~ satisface necesarul de substante proteice. in zona coniferelor. plop etc. la$ yi altele. cu conditii bune pentru cre~terea dezvoltarea normal5 a ~i puietului. $i la mana de stejar. Pe ling5 faptul c5 mana constituie o rezervi melifer5 deosebit de importanti. in anii favorabili. fiind necesar s5 se efectueze cite doui extractii de miere in decurs de 3 siiptiimini. la 2-4 ani. pentru a . Aya c5. aceste insecte au nevoie de cantit5fi insemnate de proteine ce se g5sesesc in sevii in propoqii foarte mici. aceste insecte i sunt nevoite sii absoarb5 in aparatul digestiv o imens5 cantitate de sev5. recolte insemnate de miere de man5. Procesul biologic de formare a manei de origine animal5 este urmiitorul: datoritii regimului de via@ sedentar. Hunedoara. Trebuie s5 remarcam faptul cii eficienp economic5 a stup5ritului pastoral la culesul de man5 se m5reqte considerabil. 0 important5 deosebit5 prezintii ins5 pentru apicultur5 mana de origine animal5 care provine din excretiile anumitor insecte ce se hr5nesc cu seva plantelor. Brgila. Bistrip-Niisiiud. mai ales in judetele Arad. care dispun de polen (sursa proteicg). In schimb. se obtin frecvent recolte bogate de miere de man5 (miere de brad). in anumite piiduri de foioase unde se practic5 stup5rit pastoral. preveniridu-se astfel uzura yi sl5birea familiilor. fac parte din ordinul Homoptera. tei. - . pentru creytere qi dezvoltare. furnizate de plantele nectaro-polenifere din zona respectiv5. denumite hidatode sau stomate acvifere. Cluj etc. Acestea inregistreaz5 frecvent.cristaline yi foarte dulci care este mana. ce inregistreaza in unele masive din judetele Alba. peste 40 kglfamilia de albine. aceste insecte absorb zaharurile din seva elaborat5 pe care le consum5 nurnai intr-o propoqie foarte redusi (circa 10%).! MANUALUL APICULTORULUI dispuse pe marginea frunzelor sau la virful lor. dar qi sub raportul dezvolt5rii corespunziitoare a familiilor de albine. in anii favorabili. elimin5 excesul sub form5 de pic5turi fine. dac5 acest cules coincide sau alterneazii qi cu unele culesuri de nectar yi polen. Subliniem c5 suprapunerea culesului de man5 cu cel de nectar ~i polen prezintii important5 nu numai pentru sporirea recoltei de miere. care reprezinti un ct6~natural ? h eficient de combatere biologic5 a diiun5torilor piidurii. importante cantit5ti cu miere. se realizeaz5 periodic. Aceste insecte (lachnide yi lecaniide). recoltele de miere de man5 dep5qesc la culesul de salcie in lunca Dun5rii 15-20 kglfamilia de albine. $ . Argey. De asemenea. ca in cazul unui cules pur de manil. din care refinindu-qisubstantele indispensabile vietii.

aflarul.caracterizate prin culoarea ro~ietic2 festelor . plopul qi altele. iar cele secundare. in conditiile de flor5 ~i faun2 din tara noastrii. ci se prezintg sub form5 de mugura~isau de coacizc de munte la speciile din zona coniferclor ~i in form2 de farfurioar5 cu faia in jos la speciile din zona p2durilor de foioase. incep s5 se hraneasc5 intens. fie datoriti productiilor mici de man5 pe care le furnizeaz2 ca plante gazdi. in faza a urmitoare. plante gazd5 pentru produc5torii de man% Ins% nu toate aceste specii prezint5 important5 cconomic5. paralel cu cre~terea volum a femelelor yi culoarea lor se schimbi in deveni u i ~ i n i e . iar femclcle sunt far2 aripi. masculii sunt aripati ~i lipsiti de aparat bucal. In timp ce masculii stau fixafi pe frunze.se hrinesc activ ~i secret5 treptat tot mai multi mani.fcmelele de lecaniide nu au aspect de insect5. toate speciile forestiere pot deveni intr-o anurnit2 pcrioad5 a sezonului activ. cind odati cu pornirea in vegetatic a plantei gazdi. o parte se transformi in femele. in masculi. iar aparatul bucal este stiliform specializat pcntru intepat $i supt. paralel cu dezvoltarea femelelor are loc. unde condifiile de clim5 $i vegetatic sunt in general favorabile dezvolt2rii unei faune ~i flore bogate ~i variate se intiilncsc numeroase specii de producitori de mani.Este momentul c6nd femelele ajung la maturitate sexual2 ~i devin a pentru Pmperechere. mult mai mici. Referindu-ne la produc5torii de man& numirul accstora pe plan mondial este foarte mare.MANUALUL APICUL TORULUI Producitorii de man5 ~i plantele lor gazdi. salcia. au picioarc rudimentare. in general. in perioada Iiibern&ii. in raport cu condiliilc dc vcgctatie ~i dc microclimat. Ccle mai importante plante gazdi din punct de vedere al productiei ~i calititii nianei. fie datoriti suprafetelor relativ restrinse pe care le ocup5 pe teritorii. iar o parte. cc le caracterizeazi. Dup2 n2p6rlirea larvelor secundare. fagul. Trebuie s5 1ncntion51nc2. Pc ra~nuri. in . Lecaniidele. dep2~ind general 20. tciul. lmportanta economic5-apicol2 a acestora diferi ins2 de la o zoni la alta ~i de la un masiv la altul.000 in de specii existente in lume. Durata stadiului variaz5 in raport cu specia qi conditiile climatice intre 20 qi 70 de zile. sunt: molidul $i bradul in zona conifcrelor ~i stejarul. in zona pidurilor de foioasc. femelele . i ~infig aparatul bucal in tesuturile plantei pentru a avea stabilitate yi rimin fixate i astfel pin5 la inceputul primiverii. cu corp moale ~i tegument chitinos. 0 partc din larvelc lor primare sunt luatc de vint ~i transportate pe alte plante unde formeaz2 noi colonii. aproximativ 60 au important5 cconornic3 pcntru apicultur2. In tara noastri. In aceastii etap2 productia de man2 atinge punctul % rile de conifere. Dintre celc circa 20.000 de specii.

Capacitatea de inmulfire a insectelor produc5toare de man5 este considerabil5. productia de man5 scade simfitor. la unele specii de produc5tori. iar dupii imperechere mor.000 de indivizi. pe frunzele de molid ~i brad.000 la4. cafenie. La adulfi se inthlneqte frecvent brun-roqcat6. in functie de pragul biologic al fiec5rei specii. Lachnidele prezintii mai multe generatii pe an (intre dou5 qi cinci). deoarece o singur5 femel5 depune de la 2. ajungind la dezvoltarea maxim6. Lachnidele.0 singur6 matc5 (fundatrice) na~te. neagr5 sau verzuie. iar recoltele de miere ce se realizeaza pot dep5qi zilnic 4-5 kg pe familia de albine. cursul viefii. in general aceleaqi culori dar de nuanfe mai deschise. In generatia urmiitoare s-ar putea ajunge la lioane ~i in cealalt5 la miliarde de urmaqi. Paralel cu maturarea ou5lor formate in sacii ovigeni. Acestea sunt in majoritate partenogenetice vivipare. f l k k )Xh g % 129 e P- . Erii imperechere qi aceqtia sunt numai femele. spre deosebire de lecaniide au form5 tipicii de insectii. Toamna apare generafia sexuati (femele ~i masculi). poate ajunge la peste 10. mimmlte duzini in de urrna~icare impreunii dau naqtere la mii de nepoti qi ace~tiaqn' oniinuare la zeci de mii de str5nepoti. odatB cu moartea lor. care asigur5 depunerea ou6lor de iarn5. in acest stadiu productia de manii atinge punctul culminant. lecaniidele au totuqi o capacitate de i inmulfire uimitoare. Dup6 2-3 generafii colonia devine puternic5. D e ~ prezinti numai o generatie pe an. neavgnd nici o contributie direct5 la productia de man5. Culoarea acestora este diferit5 in raport cu specia qi virsta. adic5 femelele mature nasc pui vii direct. care se hr6nesc intens cu seva bogatii in substanfe nutritive pentru a da na~terela prima generafie de fiice surori. maturizarea masculilor care iqi fac aparitia de sub testele lor ceroase. continuhndu-~iastfel ciclul biologic. gata pentru imperechere.000 de ouii. Puietul prezintii culoarea cenu~iu-brun5. in primavarii. deosebindu-se cu ugurinf5 qi prin mirimea lor. iar in conditii ecologice optime se pot inregistra la unele specii 6-8 generatii pe an. Masculii se deplaseazii cu u~urin9 fiind aripati. in conditii meteorologice favorabile ritmul de inmultire este foarte intens qi colonia. Femelele imperecheate se dubleazii in dimensiuni. apare prima generafie de fondatoare (mitci). dac6 ar r5rnine tofi in via@. iar productia de man5 creqte simtitor ceea ce atrage albinele ~i alte insecte la cules.MANUALUL APICULTORULUI apropiere. din care eclozioneazii peste 90% larve. ceea ce marcheaz5 de fapt ultimul stadiu de cre~tereal lecaniidelor. iar culoarea femelelor devine treptat brunii ~i apoi brun inchis.

familia unei singure m5tci ar ajunge dup5 trei generatii la 820 biliarde de urmagi. Considerind d fiecare insect5 ar cintiri in medie aproximativ un miligram. Prognoze pe durati lung5 (4-6 luni): productia de man5 a unui an este $i ea conditionat5. iar copiii acestora la 820x 10 la puterea 15. cu ploi torentiale de lung5 durat5 yi zapad! timpurie. Astfel. ca e S J 130 . Aceste conditii constituie in acelagi timp gi cele mai bune premize pentru ecloziunea. in tara noastr5 se intilnesc toate aceste specii. iar m5tcile de lachnide. sunt dislocate gi distruse de frig ~i ap5 inc5 inainte de a fi terminat ponta. dezvoltarea ~i r5spiindirea tinerelor larve de lecaniide. in primul rind. acestea se cifreaz5 la 60. toamnele reci. cel mai aprig d a r t y viespea. o depunere masiv5 de . este prezenp gi frecvenp dHunHtorilor (pr5d5torilor) $ a.ou5 de iarn5" in toamna respectiv5. constituie condifii nefavorabile pentru r5sp8ndirea ~i inmultirea produc5torilor de mans. Trebuie s5 subliniem c5 insectele produc5toare de man5. gansele pentru obtinerea unor recolte bogate de miere iar sunt reduse. Prognoza la culesul de man5 se dezvolt: paralel cu modernizarea apiculturii gi cunoa~terea principalelor resurse melifere din pra noastr5. larvele de lecaniide sunt smulse de pe ramuri ~i sp5late (innecate) inc5 inainte de a se fi fixat ~i ascuns sub solzii de pe ramuri in vederea ierngrii. precum $i pentru nagterea unei generatii sexuate puternice de lachnide ~i ca atare. vegetatia se dezvolt5 normal gi respectiv plantele gazd5 pot s5-gi acumuleze suficiente substante de rezerv5 in muguri (viitoarele ml5dite). Numiirul speciilor de produc5tori de man5 (Homopterae) pe continentul european este foarte mare. -dement valoros. Dac5 in perioada august-noiembrie vremea este caldi gi cu precipitatii moderate. ceea ce asigur5 o bun5 dezvoltare a coloniilor viitoare de produc5tori de man5. dintre care 52 speccii apartin subordinului Aphidoidea gi 8 specii subordinului Coccoidea. Dimpotriv5.MANUAL UL APICUL TORUL UI in consecinF. In special pentru perioada de sfirsit de var5-toamnil.. ceea ce ar echivala aproximativ cu producfia mondial5 de griu pe doi ani. in aceste conditii. perspectivele de cules pentru sezonul urm5tor sunt mic~orate. intreaga populatie de insecte ar atinge greutatea de 820 milioane tone. referindu-ne ins5 numai la speciile ce prezinti importan@ economico-apicol5. in acest caz. Pe Iingi acestea mai exist5 inc5 aproximativ 40 specii de produc5tori de man& asupra c5rora cercet5rile sunt in curs.pr'nzi&. care trebuie inregistrat in cadrul observatiilor pentru progn6?gde h g 5 durat5. de evolufia timpului de la sf5r~itulverii ~i din toamna anului precedent. care se afl5 in curs de imperechere sau de depunere a ou5lor de iarn5.

distrug gi inneac5 miitcile proaspiit eclozionate. ~i la lachnide. Cu cit densitatea coloniilor de furnici este mai mare pe unitatea de suprafatii. In cazul lachnidelor. Un alt element deosebit de important pentru prognoza de duratii lung2 il constituie prezenta coloniilor de furnici gi respectiv circulatia furnicilor pe arbori. constituie hrana preferat5 a viespilor.a u Mirimea femelelor adulte in acest stadiu este de circa 1-2 mm ~i prezinti o culoare deschisii (culoarea pielii). controlul arboretelor de molid ~i stejar se efectueazg in cursul lunilor aprilie-mai. pot constitui. hotiiritor pentru dezvoltare? gijnmultirea lor este evolufia timpului. se stabile~te stadiul de secretie a manei. De asemenea. de prezenp la cules a diferitilor d5uniitori (viespi. lini~tit5. intre 20 qi 30 ficut intre timp aparitia de sub solzii mugurilor. Dimpotriv5 o vreme caldii. pe arborii respectivi ~ i de asemenea. . insotite de r5celi $ uni. identificarea producZitorilor de man2 din zona vizati trebuie s5 se efectueze cu una pin5 la trei siiptimini inaintea culesului. mai apar vizibil adultii care ~ i . date utile pentru aprecierea perspectivelor de cules in sezonul apicol urmiitor. Numiritoarea in cursul toamnei pe unii arbori reprezentativi a ou5lor de iamii la lachnide Si a larvelor la lecaniide pe arbore sau pe metru liniar de ramur5. care in anumite masive incepe sii secrete manii in jurul datei de 25 mai. in cadrul prognozei pe termen scurt. ~"s. De asemenea. Este stadiul inceputului activ de secrefie gi fenologic corespunde cu faza de inmugurire a molidului ~i a stejarului sau a altor specii de foioase. pentru lecaniida mare. cind se pot observa pe rimurele mici ghemotoace albe-argintii de cear5. Astfel.inrnulQ a herelor generatii. . precipitatii & 'favorimazii cu A "$. de asemenea. primele controale ~i investigafii pe teren trebuie sii se efectueze intre 1 ~i 5 mai.MANUAL UL APICULTORUL UZ gi mana insii~i. pcriclitiind astfel ~i. in continuare stadiile de dezvoltare a lecaniidelor ~i variatiile de culoare se succed conform celor ariitate la biologia acestora. care trideazi prezenp larvelor secundare.). deoarece este nerentabil s5 ~i se efectueze deplasarea la stupiirit pastoral in momentul in care stadiul biologic de secretie a manei se apropie de sfir~it. cu atlt perspectivele pentru o recolt5 buni de miere de man5 sunt mai mari. urmiirindu-se s5 se identifice aduliii pe ramurile tinere. Identificarea acestora este mult u~uratii de circulatia intens2 a furnicilor ins5 . Ploile de duratii. ceea ce determinii uneori o hmultire puternic5 a lor in aceste locuri. diptere etc. Cu ocazia fieciirui control se inregistreazii prezenp ~i densitatea tinerelor colonii de lecaniide (numiir adulti pe metru liniar) qi frecventa furnicilor pe arborii de conifere sau de foioase.

influenteazi negativ at2t productia de man5 c i t ~i intensitatea culesului. malacofili (prin i n t e d e h l riiplu~telor)~i entomofilii (cu ajutorul insectelor) care se intilne~te 1%--majorit! ktea plantelor. impiedicind. creindu-se astfel conditii bune pentru culesul de man5 lat5 ciiteva concluzii referitoare la actiunea vremii in perioada de secretie a manei: . VBntul are un efect diiuniitor. d e ~ fiecare dintre soiuri poate poleniza un al treilea soi. i Polenizarea care se efectueaz5 cu polenul propriu se numeSte direct5 sau autopolenizare. urmate de riiceli. vremea se menfine c5lduroas5 yi in general constant5 qi liniytit5. . Prin polenizare se intelege transportul gr5unciorilor de polen de pe antere pe stigmatul se florii. Dup5 agentul polenizator (care transport5 polenul de la o plant5 la alta). In acest caz. r. autosterile. Experientele au demonstrat cii polenizarea incruci~ati este superioari autopoleniziirii chiar la plantele autofertile. polenizarea se nume7te indirect5 sau Pncruciqat8. 0 amplitudinein medie de 12°C qi o umiditate atmosferic5 de 70% constituie condifii optime pentru culesul de manil. iar pe de alt5 parte prin uscarea manei de pe fiunze qi ramuri. polenizarea poate fi: anemofilii (prin intermediul vintului). Din punctul de vedere a1 polenizFtrii. Pentrucaplantele sii rodeasc5 este necesar s5 se produc5 procesele de polenizare ~i fecundare. iar ~rin~fecundare produce contopirea gr5unciorilor de polen (elemente cu sexuale b5rb5te~ti) ovule (elemente sexuale femeie~ti). Ploile abundente ~i de durat8. 132 . in functie de o seric de factori. cind se polenizeazi ~i fecundeazii cu polen striin de la alte plante sau alte soiuri: intersterile.ifere.F MANUALUL APICULTORULUI inmultirea coloniilor de lachnide. hidrofil5 (prin intermditrbapei).intensitatea culesului de man5 crevte in raport cu amplitudinea dintre temperaturile inregistrate in timpul noptii ~i cele din timpul zilei. aceasta devenind inaccesibil5 culesului. cind nu se polenizeazii reciproc.55 w&I.culesul de man5 are perspective sigure atunci cind in perioada secrefiei. Majoritatea plantelor rodesc ins5 numai prin polenizarea cu polenul provenit de la alte plante din acela~isoi. cind se polenizeaz5 ~i fecundeazg cu polenul propriu. Dintre insecte principalul agent polenizator il reprezinl a1hpd. Polenizarea culturilor agricole entornofile cu ajutorul albinelor Floarea reprezintiiorganul deinmultire sexuat5a plantelor. plantele pot fi: autofertile. ornitofilii (prin intermediul unor piisiiri). participl la polenizarea ?-? .care. pe de o parte zborul albinelor.

c5ribugi yi viespi. dispersafi in grupe mici. in primul rind. Momentul optim al deplas5rii familiilor de albine pentru polenizare este inceputul infloririi. Albinele trebuie s5 aib5 asigmatmvzerve de e api. furnici. 0 problem5 foarte important5 de care trebuie sii se tin%sea&$ te z~relarea tratamentelor efectuate pentru combaterea bolilor gi d5un5torilor cu ivitatea de cules qi polenizare a albinelor. Se iau in considerare specia de cultur5. La speciile cu inflorire timpurie sau tiirzie de toamn5. densitatea culturii. iar distanp dintre stupi va fi de cel putin 100 de metri. s5n5toase. inc5lzindu-se mai repede. pentru a primi multi lumin5 qi c5ldur5 solar5.MANUALUL APICULTORULUI plantelor in procent de 75-90%. in cazul deplasgrii prea timpurii intervine pericolul ca albinele &fieatrase yi s5 prefere florile plantelor spontane concurente. Tratamentul culturilor infloritk +P'd?e)&ijnai in Bod 9 . culesul incepe dimineap devreme. matc5 tin5r5 ~i prolificii. avind grij5 sii se ia m5suri corespunziitoare pentru impiedicarea roirii. In rest polenizarea entomofil5 este efectuata de bondari. in stare activg. stupii se umbresc sau se instaleazii chiar la umbrii. m5rimea parcelei. provizii de hran5 suficiente. stupii se ayeaz5 cu urdini~ul spre est. La culesurile din timpul verii.000 indivizi). Familiile de albine folosite la polenizare dupii 15 iunie se vor mentine in stare activ5. cu 10-20 rame (in funcfiede sistemul de stup). Necesitatea folosirii albinelor in mod organizat la polenizare a crescut considerabil in condifiile actuale. Albinele sunt insectele cele mai utile omului. Pregltirea familiilor de albine yi tehnica polenizlrii Familiile de albine destinate poleniz5rii trebuie s5 fie intretinute in special in acest scop. Functia principal5 a albinelor hnaturi ~ieconomie este. albine s5lbatice. mugte. de agent polenizator. deoarece extinderea pe suprafete mari a tratamentelor pentru combaterea bolilor yi diunitorilor culturilor agricole a dus la reducerea simtitoare sau chiar disparitia entomofaunei s5lbatice spontan polenizatoare. pentru a asigura maxim de eficienp ca polenizator. in general se recornand5 ca stupii sii fie amplasafi aproape de culturi ~i unde este posibil. cu o populatie numeroas5 (minimum 30. spre a-i feri de a r ~ i t puternice. Modul de amplasare a stupinelor se face tin5nd seama de necesitatea polenizgrii complete yi uniforme. Este interzisii amplasarea stupinei pe direcfia de zbor a albinelor apacinind altor stupine (intre aceste stupine gi cultura de polenizat). La culturile agricole num5rul stupilor amplasafi pe o vatr5 nu va depigi 50 familii de albine. puiet in toate fazele de dezvoltare. Pentru acfiunea de polenizare se recornand5 folosirea familiilor de albine puternice. ciind stupii apaqin unor stupine diferite. inciirciitura la hectar.

).gutuiul. semincerii de legume (varza. zmeurul. sparcetl ~i legume 3-4 Familii de albine. bostiinoasele (pepenii. ceapa. nr. hrivca. Una din miisuri consti in aplicarea tratamentelor cu insecticide selective.100 8. guliile.1000 200-300 25-50 Polenizarea arborilor fructiferi Se apreciazi cii fir8 apicultur2 nu exist2 pomiculturii. coac2zul. Pentru asigurarea conditiilor optime de poleniziri eficiente. prunul. de asemenea. Piitul. sparceta). trifoiul. posibilitatea folosirii mijloacelor de l u p ~ pe cale biologici. Seminceri m u ~ t a r lucernii Seminceri trifoi. piirul. care distrug diiuniitorii dar nu sunt toxice pentru albine. kg/ha 2-3 50-60 25-40 1-2 30-50 40-120 2-3 20-30 40. se acfionead pentru stabilirea unor mijloace moderne pentru con~baterea bolilor gi diiuniitorilor plantelor agricole care sii nu aduca prejudicii ssnitifii gi activitifii familiilor de albine anga-iate la polenizarca culturilor. caisirl. se studiazii. soiuri intersterile . coriandrul. Principalele grupe de plante cultivate polenizate cu ajutorul albinelor sunt: pomii ~i arbugtii fructiferi. . dovlecii..10 50-60 25. pomii gi arbugtii fructiferi se grupeaz2 in trei categorii: specii autosterile . NumSirul optim de familii de albine in actiunea de polenizare a culturilor agricole entomofile CulturSi Livezi Floarea soarelui Rapitg.marul. plantele tehnicc (floarca soarelui.la mar soiul Qe@5orauriu. viginul. inul).IMANUALLILAPICU12TORUL CII excepfional. Delicios rogu. dovleceii). rapita. piersicul. mu~tarul. semincerii de leguminoase (lucerna. ciregul. % Productia de miere. cu respectarea prevederilor legislatiei privind misurile de protecfiea familiilor de albine./ha Spor de recoltii. ridichiile etc. Cu toate c?i se polenizeazii gi fecundeazii cu p e ~ @ p r i uprin polenizarea cu ajutorul albinelor gi la aceste specii productiile . Dupii modul cum se efectueazii polenizarea. a&ul. specii autofertile . etc.

care sunt diiuniitoare albinelor. pentru asigurarea unei poleniziiri uniforme ~i complete. in numai cgteva zile albinele trebuie sii aibi create cele mai bune conditii de activitate. ~nciirciitura optimri recomandatii la polenizarea livezilor este de 2-3 familii de albine la hectar. se obtin sporuri de p&ue$ie de 5060%. Din datele pe care le detinem. se imbuniitm I asem=?. dupii ciiteva rgnduri din soiul autosteril sau intersteril. iar randamentul la cules creSte.X. in cazul distantelor mici. uniforrnitatea. De regulii se recomandii amplasarea stupilor in interiorul livezii. cu inflorire mai redusri se amplaseazii un numiir mai mic de stupi. pe liingii sporul c$n ati?%aportul albinelor determinii ~i imbuniitiitirea calitativii a fructelor priviqd @ u ~ . Pentru familiile fructiferi. in livezile tinere. 1991 privind unele miisuri pentru protecfia familiilor de albine impotriva intoxicafiilor cu pesticide". iar pe de altri parte. fa@ de cei a~ezatila jumiitatea acestei distanfe. pe de o parte este efectuatii polenizarea pomilor ~i asigurarea rodului.Ordinul45 din 21 . Momentul optim de deplasare este marcat de inceputul infloririi primelor soiuri. un rind din soiul polenizator sau se vor planta toate pe acelagi rind. dispersati In grupuri mici. stupii a~ezafi la o distanp de 1. ceea ce reprezintri venituri suplimentare. cind atit cei ce le aplicii cit ~i definiitorii familiilor de albine trebuie sii ia miisurile de protectie a albinelor care se previid in . evithduse zborurile lungi care uzeazii albinele. care sii asigure polenul necesar. 0 problem2 de mare insernniitate ~i o atentie cu totul deosebitii trebuie acordati combaterii bolilor ~i driunBtorilor pomilor ~i arbu~tilorfructiferi cu produse chimice. mai ales primelor douii categorii de plante. Locul ideal pentru stabilirea vetrei de stupinii este in veciniitatea livezii.200 metri de livadii aduc o contributie de 85% prin polenizare. Prin polenizarea cu albine a livezilor.MANUALUL APICULTORULUI La infiintarea livezilor. care au cel putin 6 rame cu puiet. & 4 . albinele beneficiazii de culesuri timpurii de intrefinere de nectar dar mai ales de polen. de la salcgm. hranii atit de necesarii primiivara pentru cre~terea puietului ~i dezvoltarea familiei. Aceasta se realizeazii intercalgnd. in acest fel. Aceste tratamente se aplicii in mod exceptional in perioada infloririi unor specii pomicole.. Deoarece perioada Infloririi unei specii pomicole este scurtri. ) 1 . pregritirea folosite primiivara timpuriu la polenizarea pomilor qi arbu~tilor albinelor trebuie ficutii incri din toamna precedentri. in limitele acesteia albinele realizeazii producfii mai mari de miere. in general. pentru asigurarea rodului trebuie sii se tin2 seama de aceasti condifie ~i sri se planteze aliituri de soiurile de bazri ~i soiuri polenizatoare. forma ~i confinutul in vitamine. Amplasafi aproape de livadri. albinele nu se uzeazri ~i pe lsngii o polenizare saturatii pot realiza ~i productii timpurii de miere care variazii intre 25 gi 40 kglhectar. m&imea. pregiitind-o pentru culesul principal. in raza economic2 de zbor a albinelor.

tehnologia culturii florii-soarelui prevede ca una din condifiile esentiale pentru obtinerea recoltelor sporite . se recornand5 avezarea stupilor in partea unde s-a terminat ins5minptul gi inflorirea se produce mai tirziu. realiziindu-se astfel o polenizare uniform5 gi complea. pentru c5 astfel albinele sunt determinate s5 cerceteze uniform intreaga cultur5. . Pentru asigurarea polenizirii optime a culturilor de floarea-soarelui norma de familii de albine este de 1-2 la hectar. sau interpunerea acestora intre lanul de floarea-soarelui vi locul de amplasare pentru a evita distrugerea albinelor sau eventualele accidente care pot fi provocate de albine. principals plant5 uleioas5 cultivat5 in fara noastr2. La amplasarea stupinei se fine seama gi de forma lanului. Se va evita vecin5tatea drumurilor intens circulate de oameni gi animale. Amplasarea stupilor se poate face la o oarecare distant5 de tarla. precum gi o importanti . S-a stabilit c5 exist5 o corelatie direct5 intre potentialul nectaro-poleniferI! frecvenfa cercetgrii de c5tre albine a soiurilor gi hibrizilor de floarea-soarelui aflati in cultur5 cu productivitatea lor in seminte ~i ulei. pe loc deschis. astfel pe o tarla lung5 gi ingust5 se recornand5 s5 se instaleze dou5 stupine. 0 conditie determinant5 pentru efectuarea unei poleniz5ri eficiente a floriisoarelui gi obtinerea productiilor mari de miere const5 in orientarea gi amplasarea corect5 a stupinelor la cules. Deplasarea stupilor la tarlalele de floarea-soarelui se face cind cultura este inflorit5 in procent de 5-7%. Pentru a evita depopularea stupilor prin rfitacirea albinelor. frecvent5 la culesul de floarea-soarelui. dupfi efectuarea unor zboruri de orientare prealabile. special amenajat. Pe ling5 sporul cantitativ. sau instalarea unor repere cum sunt panouri de diverse forme ~i culori sau altele. cregte rezistenp la cfidere a fructelor qi se obfin productii stabile gi regulate. Fa@ de tarla. cabana. se recornand5 agezarea stupilor in preajma unor repere naturale care pot fi: cumpana de la fintin5. ca gi procentul de ulei continut in seminte. Alfituri de celelalte misuri agrotehnice. se reduce periodicitatea de rodire. Polenizarea florii-soarelui Floarea-soarelui. la distant5 de 2-3 metri unul de altul. seminte realizat prin polenizarea cu ajutorul albinelor gi 50% media fiind de 335 kg la hectar. c5te una la fiecare capit a1 culturii. pentru ca contactul cu florile si se fac5 treptat. polenizarea contribuie la marirea a semintelor.MANUAL UL APICUL TORULUI rezistenfa la boli ~i diiunfitori. cu o pondere economic5 insemnaa. un pom. este o specie cu polenizare tipic entomofil5 care se realizeazg aproape exclusiv cu ajutorul albinelor.polenizarea dirijat5 gi completii cu ajutorul albinelor.

100 kglhectar.). Momentul transportarii acestor familii de albine la loturile semincere de lucern5 se face la inceputul infloririi (20-25%). Norma de familii de albine la hectar se stabilegte in funcfie de soiul sau hibridul cultivat in anumite conditii ecologice (entomofauna polenizatoare.MANUAL UL APICUL TORULUI in afar5 de floarea soarelui. formeazg coloana sexualii. factorii meteorologici. rezultind un spor de recoltii de 20-30% gi o productie de miere de 40. stupii se amplaseaz5 in imediata vecin5tate a lanurilor la 50-100 m distant& in cazul suprafetelor mai mari. Polenizarea culturilor semincere de IucernSi in agricultura noastr5. Lucerna este o plant5 tipic entomofila gi in conditiile diminuiirii simtitoare sau disparifiei entomofaunei polenizatoare spontane. este avizata aproape exclusiv poleniziirii cu albine.Se recornand5 ca in zona unde se aflii cultura avizati poleniz5rii s5 nu fie plante inflorite din flora spontan5 sau cultivati care s i o concureze. se vor fixa mai multe vetre de stupin5 in lan gi la capetele tarlalei.foame de polen". Pentru condifiile din Cimpia Romin5 se recomandi. Pentru asigurarea eficientei maxime de polenizare a lucernei a fost elaborat un complex de recomand5ri privind. incit s5 se efectueze o cercetare uniform5 gi completg a intregii suprafete cultivate. cu minimum 8-10 rame cu puiet in aga fel ca cerintele biologice pentru polen s5 fie maxime. pentru polenizarea lucernei. stupii r i m h i n d pin5 la intrarea in pirgii a semintelor de lucer~lii. flora concurent5. care 1% turitate este strins5 in caren5 ~i tinde s5 se elibereze. pe de o parte m5surile agrotehnice care concur5 la intensificarea secretiei de nectar gi sporirea gradului de atractivitate gi totodata activitatea familiilor de albine care particips la polenizare.. Astfel familiile de albine trebuie s i fie puternice. lucerna reprezint5 una dintre cele mai valoroase culturi furajere din zona de cimpie datorit5 calitatii superioare a nutreplui. La aceste culturi se folosegte o inc5rc5turii de 2-3 familii de albine la hectar. prezentiind a~a-numita . Amplasarea familiilor de albine se face in raport cu marimea gi forma lanului. acoperite pe toat5 lungimea cu filamentul celei de-astamine ~i prinzind in interior pistilul. Astfel. Misiunea de eliberare se realizeazii cu ajutorul i n s e c e w i s r n u l de % 137 S fl . 8-10 familii de albine la hectar. pentru suprafete mai mici de 5 ha. Aceasta se datoreazii conformatiei anatomo-morfologicc deosebite a florilor. alte plante tehnice care beneficiazii de polenizarea cu ajutorul albinelor sunt: rapip gi muytarul. agrotehnica aplicata culturii. etc. Lucerna are o floare tipic5 de leguminoase: 9 stamine au filamentele concrescute.

la unele . Pentru polenizareaculturilor rovu stupina se amplaseazB la o distant5 maxim5 de 500 de cazul unor distante rnai mari efectul poleniz5rii se mic~oreazi insemnat. in c5utarea hranei. Zilnic se administreaz5 unei familii de albine 100-200 ml sirop. rnai atractive pentru albine. albinele deschid florile. La culturile semincere de trifoi roqu se folose~teo norm5 de polenizare de 3-4 familii de albine. pe de o parte condifiilor nefavorabile iar pe de alt5 parte lungimii prea mari a tubului floral. introducind glosa in interiorul florii qi extr5gind nectarul fir5 s5 le deschid5 ~i deci fir5 a efectua polenizarea. rnai ales la cele tinere. Acesta reactioneazi intens la polenizarea cu ajutorul albinelor. Albinele culegatoare de nectar s-au adaptat acestei situatii abordind uneori florile lateral. Infuzia se prepara astfel: pin5 la 30°C qi se se fierbe 1 litru de ap5 cu 1 kg de zahgr. in lucr5rile de ameliorare se urmaresc dou5 c8i: obtinerea de albine cu tendint5 pronunpti de polenizare a lucernei. datorit8. Pentru imbun5tifirea tehnicii de polenizare a lucernei. Polenizarea culturilor semincere de trifoi roSu 0 alt5 plant5 furajer5 cu important5 economic5 mare prin valoarea nutritivi ~i rolul sau in sporirea fertilitgfii solurilor este trifoiul rovu. care elibereaz5 coloanele sexuale ce lovesc capul qi corpul insectei jenindu-le gi determinindu-le dup5 citeva experiente s5 le evite. in paralel cu obtinerea soiurilor de lucem5 cu un confinut rnai mare de polen. In unii ani. odat5 cu plecarea insectei. S-a observat c5 albinele tinere viziteaz5 lucerna in proporfie rnai mare fa? de cele adulte. Cea rnai frecvent5 metod5 const2 in hr5nirea periodic5 a familiilor de albine cu infuzie de flori de lucern8 indulciti cu zah8r. tip in care coloana sexualia florii iese brusc din caren5 in urma vizit5rii de c5tre insecte qi nu revine in pozitia initial5. De aceea pentru intensificarea procesului de polenizare ~i sporire a atractivitgfii culturilor de lucem5 fa@ de albinele melifere se poate aplica metoda dresajului care urm5re~te formarea reflexelor con-ditionate la albine. iar productia de seminfe de 3 ori.exploziv". se obtin sporuri de s8rnilnf5 de 50-60% ~i totodat5 recolte de miere de 25-200 kglha.MANUAL UL A PICUL TORULUI deschidere a1 florii se incadreaz5 in tipul . in proporfie de 114 piin8 la 113 din volumul siropului. pin5 la crearea reflexului de respingere. Dresajul se aplica in prima zi de polenizare ~i se repeta din douB in douB zile pe toat5 durata infloririi maxime. apoi siropul se r5ce~te adaug5 florile de lucern5 cur5pte de parfile verzi. Dresajul aplicat la polenizarea lucernei cre~te frecvenp de cercetare a albinelor de 5 ori. Prin polenizare cu ajutorul albinelor..

rezult5 un spor de productie medie de s5minf5 de 66%. dovleceii. oferind familiilor de albine culesuri intense qi de lung5 duratii. aceasti? cultur5. Semincerii de ceap5. pepenii etc. Sporul de aportul adus de albine este considerabil. datoritii infloririi lor e~alonate. cifrindu-se la 139 s rC . La aceasta se adaug5 qi cantitatea de 25-50 kg miere care se obfine la hectarul de culturi. dovlecii) furnizeaz5 culesuri de nectar ~i polen in timpul verii ~i inceputul toamnei cind flora melifer5 este mai slab reprezentat5. Pentru cregterea eficientei polenizarii cu ajutorul albinelor se urm5reqte totodata obtinerea de soiuri de trifoi roqu cu tubul floral mai redus.MANUAL UL A PICULTORUL UI soiuri care dep5qegte lungimea trompei albinei face nectarul inaccesibil gi albinele nu cerceteaza prea mult florile trifoiului roqu. De asemenea. ridichile. varza.5 in culturi intercalate qi 1 familie de albine in culturi pure. obfinindu-se 30. r5spunzind cu sporuri insemnate de recolt5 sunt: ceapa. ceea ce sporegte intensitatea de cercetare a culturii de 20 de ori.150 kg miere la hectar. inc5rc5tura cu familii de albine la hectar este de 0. care s i poatii fi cercetate de albine. Bostiinoasele (pepenii. Prin polenizarea cu albine a culturilor semincere de trifoi rogu se rea-lizeaz5 un insemnat spor de producfie de seminfe la hectar de 200-300%. cultivafi pe suprafete Insemnate. sulfina. Albinele fiind atrase qi antrenate la cules de aceste plante. sparceta. Sporul de legume obtinut la culturile de legume pentru s5minfi este de 200-300%. Polenizarea culturilor semincere legumicole in fara noastr5 culturile legumicole au o deosebiti insemnitate pentru asigurarea hranei populatiei. Printre culturile semincere legumicole cele mai importante qi care reclam5 mai mult polenizarea cu albine. limba mielului. infloresc vara. Totodati albinele beneficiaza de un bun cules. guliile. oferind albinelor surse de hranii abundente ~i efectuind totodata polenizarea. se pot folosi culturi de ademenire cum sunt: facelia. Norma de familii de al-bine folosite la semincerii de legume variaz5 intre 2 qi 4. Acestea se seaman5 in benzi cu cultura de baz5 gi infloresc inaintea ei. incep sB cerceteze qi florile trifoiului roqu care infloresc in continuare. dovleceii. folosindu-se o inc5rciturii de La 3 familii de albine la hectar. in acest caz este necesar s5 se aplice dresajul albinelor prin metoda descris5 la lucerni. morcovii. etc. in lunile iunie-iulie.

u Organizarea actiunii de polenizare a culturilor agricole entomofile c ajutorul albinelor pe intreg teritoriul t5rii se realizeazi in baza Ordinului nr..i la lucern5 gi la c5pguni se poate aplica metoda dresajului. in functie de soiul cultivat si conditiile ecologice. in aga fel inciit s5 asigure cercetarea uniform5 y.8 kg de zah5r la 1 I de ap5. capabile s5 realizeze polenizarea saturatA a culturii. aviind 3-4 rame cu puiet. cu sirop de zah5r in concentratie de 1. Deplasarea ~i instalarea stupilor in solarii se face la aparifia primelor flori in cultur5. la dou5 zile.68 din 24 iulie 1998 al Ministerului Agriculturii gi Alimentatiei . Ca y. in 0 prim5 conditie a unei poleniz5ri eficiente consti in folosirea de familii puternice. Norma de polenizare la cultura c5pgunilor in solarii e<te de 8-. pentru ca cerintele biologice pentru polen ale familiei de albine s5 fie maxime. cantitativy calitativ. contribuie la intensificarea poleniz5rii c5p~unilor solarii. administriindu-se zilnic 100200 ml de infuzie pe familia de albine.Norme metodologice orientative privind polenizarea culturilor agricole .i completi a intregii suprafefe.MANUAL UL APICULTORULUZ Polenizarea culturilor de csp~uni solarii din Pe m5sur5 ce suprafetele cultivate cu c5pguni in sere y. Familiile de albine se intretin gi stimuleaz5 prin hr5niri periodice.i solarii au crescur an de an. Modul de amplasare a stupilor se face in raport cu m5rimea qi forma solariului. Aplicarea acestor m5suri de ordin agrotehnic ~i fitotehnic.10 familii de albine. Pentru ca eficienta acestei actiuni sii fie maxim$ este necesar s5 se aplice un complex de m5suri care sa contribuie la cregterea productiei de fructe. problema poleniz5rii lor cu ajutorul albinelor a devenit tot mai actuali. care const5 in hrinirea periodic5 a familiilor de albine cu infuzie de flori de ciipguni indulcit5 cu zahir. cu albine culegiltoare numeroase. Dresajul se aplic5 la inflorirea maxim5 a culturilor.

.

De intensivii a puietului. tendinfa de roire. se administreazii susfinut hriiniri stimulente.corpuri pentru Igrgirea cuibului la valorificarea culesurilor. . cl2direa aici ~i concluzia c2 asigurarea spatiului de cre~tere de faguri noi ~i prevenirea roitului este posibil2 doar in stupi de volum mare. activitatea apicultorilor cap5tii un ritm uniform. se elimin2 lucriirile de volum cum ar fi controlul amiinuntit. La familiile slabe se iau toate m2surile de intiirire a lor . fir2 a considera fagurii pentru acumularea nectarului ~i a p2sturii in timpul culesului. fixarea ~i impachetarea fagurilor in vederea deplasiirilor in pastoral. Pentru a determina puterea familiei de albine. constructia fagurilor artificiali. + Cuiburile se desfac doar in cazurile in care familia este susp 5 d t boli sau orfan2. sortarea fagurilor ~i topirea celor reformati. de asemenea. + -. La familiile puternice. perioada sezonului activ putind fi folositii doar pentru intrefinerea familiilor de albine. Controlul nerational cu desfacerea completii a cuibului. se ajut5 cu faguri cu puiet. Intretinerea yi exploatarea familiilor de albine C stupi multietajati n in cazul folosirii stupilor multietajati intretinerea familiilor de albine este diferit2 de aceea de intrefinere a familiilor in stupi verticali cu magazine sau orizontali. a! cuiburilor. % i . Prin buna organizare a muncii de intrefinere. pregatirea materialelor .cum sunt: stupii multietajati. Cregferea gi ingjrijirea albinelor in dilerife sisfeme de sfupi Este binecunoscut faptul cii. repararea fundurilor). stupii verticali cu magazine ~i stupii orizontali.se sparge cuibul. pe dou2 corpuri. in acest fel. l2rgirea repetat2 a cuiburilor prin introducerea de rame. familiile puternice pot realiza productii ridicate dar dezvoltarea respectiva ~i valorificarea eficient2 a culesurilor se poate face folosind doar stupi de mare volum. Se $tie. lucriiri care in majoritatea lor se executii in perioada de iarn5 sau in perioadele dintre culesuri. este suficientii ridicarea corpului ~i observarea fagurilor fir2 a-i scoate din corp. cB pentru dezvoltarea normal2 a unei familii sunt necesari 14-16 faguri. inssnnarea ramelor ~i fixarea fagurilor artificiali.friinea ezvoltarea familiilor de albine yi scade productivitatea muncii. in conditii nonnale de cules. majoritatea lucr2rilor executate de apicultori se rezumii la cele pregiititoare (incheierea ramelor. se schimbii evenc~al matca.MANUAL UL APICULTORUL UI Lecfia 6. numiirul de faguri cu puiet ~i cantitatea de hran2. ram2 cu ramii. .

in timpul iernlt albinele se deplaseaz5 incetul cu incetul din corpul de jos in cel de sus. cuibul de iernare poatefi protejat pe o latur5 sau pe ambele laturi cu cite o diafragma. organizarea de-plas5rii in stupgrit pastoral. pe care-l trece in rezerv5 pin5 ce familia ajunge s5 ocupe bine un cotp de albine ~i puiet. la ieqirea din iarn5. In cuibul compact. se mai reduce din deschiderea urdini~ului. p5strare a cildurii in cuib. familiile puternice ierneaz5 pe dou5 corpuri.MANUAL UL A PICUL TORUL UI in complexul de lucr5ri de intretinere a albinelor in stupi multietajati intf revizia de prim5var5 cu care ocazie se cur5F ~i se iau m5suri suplimentare d. cu o poqiune liber5 pentru trecere. care ocup5 pin5 intr-un corp de albine. puiet ~i hran5) sunt concentrate in ace1 moment in corpul de sus. de regul8. dup5 care cuibul se izoleaz5 termic pe deasupra ~i dac5 e cazul. Obiqnuit. timp in care familia ocup5 bine corpul de sus. In cazul familiilor normale acestea nu vor mai fi controlate trei-patru s5pti5mini. catre peretele frontalal corpului. sunt create conditii optime puietului. pe m8sut ce consum5 rezervele de hran5. Familiile mai slabe. recoltarea mien qi pregatirea pentru iernare. In continuare. restrins pe zece faguri. in mod normal ins5 familia se menfine in continuare pe doui corpuri ~i in perioada de prim5var5. Pentru o mai bun5 iernare. unde conditiile de microclimat sun1 Intrucit de executarea la timpul optim a inversirii mare m5sur5 dezvoltarea familiei qi valorificarea culesului A d 142 . Dac5 familia ocup5 mai putin de 7-8 intervale. la stupii multietajati aceast5 lucrart se simplific5 foarte mult. sunt iernatc tot pe dou5 corpuri: dar se iau misuri pentru ca ghemul s5 se formeze toamni in corpul de sus. Gr5 desfacerea cuiburilor ~i analizarea ramelor in mod separat. Din momentul in care albinele incep s5 ocupe ~i faguri din corpul de jos iar puietul este intins pe 7-8 inversarea corpurilor. in acest fel. pentru cre~terea In momentul reviziei de prim5var5 se face un control sumar prin care se stabile~teprezenta puietului de toate virstele ~i cantitatea de hrani. intregul cuib (albine. inversarea corpurilor in vederea intensificarii cre~ten de puiet. Prin aceast5 lucrare se stimuleazii in corpul de sus. apicultorul suprimind doar in caz de necesitate corpul de jos. intre cele dou5 corpuri se pune 0 foaie de carton asfaltat. corpul dt jos este gol. 15rgirea spatiului pentru valorificarea culesurilor prin adaugarea de nc corpuri sau magazine. in timp ce la stupii verticali cu magazine sau la cei orizontal~ strimtorarea cuibului in perioada de prim5var5 este legat5 de lucr5ri laborioase $1 cu consum relativ mare de f o c i de munc5. toate aceste lucr5ri putindu-se executa la familiilc puternice.

de spatiu qi chiar prin aparifia frigurilor roitului.53 . matca trecind singur5 pe fagurii din corpul de sus in care se va forma cuibul in continuare. Dac5 in acest moment se intiirzie cu treilea corp. crescut in timpul iernii qi a1 primiverii timpurii. La familiile care la ieqirea din iarn5 au fost lasate pe un singur corp sau care au iernat pe un singur corp. corpul al doilea se adaug5 pentru inceput sub cuib. astfel inciit m5tcile s5 aibi in permanen@ spatii libere pentru ouat in corpul de sus. puternice la ieqirea din iarn5. incep s5 fie claditi. iar cel de jos din care ies in permanen@albinele tinere care sporesc efectivul de o oarecare aglomerare. se poate incetini creqterea puterii familiei prin sc5 din lips.tori. 1-2 rame cu faguri artificiali care. b). Este o bun5 ocazie de a tria qi fagurii de cuib din corpul de jos. d)inversarea corpurilor Sunt cazuri in care unele familii. in 143 k C- . Aceste familii sunt lasate s5 se dezvolte in forma in care sunt. In aceste corpuri se pun. in acest fel se d5 posibilitate albinelor s5 curefe qi s. nu s-au ridicat inc5 complet in corpul de sus. in i timp ce va i e ~ puietul din corpul de jos. preg5teascB pentru ouat fagurii din corpul de jos qi s5 transporte in cuib mierea din fagurii acestui corp. c)situa[ia cuibului in primcivara'. Dup5 aceasta se va proceda la obiqnuita inversare a corpurilor conform schemei descrise mai sus. in prezenp unui cules de intrefinere. de asemenea. eliminiindu-se cei negri qi necorespunz. lucrarea trebuie executata la timp. Spre sfiirqitul prim5verii qi inceputul verii corpul de sus este in mod obiqnuit plin cu puiet de toate virstele. acum eliberafi de rezerve de hran5. A Fig.MANUAL UL APICUL TORULUI principal de la salciim. pozitie in care se menfine piin5 la prima inversare.Asigurarea spa[izrluipentvu cre~terea puietului a)situatia la intrarea in iarna'. ocupind un spatiu insemnat qi in corpul de jos. precum qi cl5direa fagurilor qi prevenirea frigurilor roitului. innoirea periodic5 a fagurilor este o practic5 ce favorizeaza starea de sinitate a stupului. fapt care ajutii odati mai mult la stimularea ouatului m5tcii. fir5 intirzieri.

e"tieicorpuri. nu se ma1 manifest2 pin2 la sfiryitul sezonului. la culesul de salcim sunt suficienWe. in aceste conditii instinctul de roire este anihilat yi dacg nu apar in continuare alte cauze care sii-l provoace. in corpul de sus in care se giisevte aproapc tot puietul Gniir. cele doug corpuri de jos vor fi ocupate cu puiet. matca continuindu-qi normal activitatez de ouat in fagurii nou cliiditi din corpul nou introdus. de acee: in corpul a1 treilea yi in urmgtoarele. Fiirii aceasta se deregleazii condifiile normale de creytere yi dezvoltare a familiilor de albine. se u~ureazii recoltare: mierii din corpul de strcjt7. cel de-al doilea sister avind un efect deoscbit in combaterea frigurilor roitului yi stimularea cladin fagurilor artificiali. Iiisind la discrefia albinelor fagurii din cart eclozioneaz& puietul. Corpul al treilea poate fi pus atit deasupra celui de-al doilea. care se giisesc in cazul acesta in centrul cuibului. culesului. pe ling5 fagurii goi se vor intercala yi ramecs faguri artificiali. celulele sunt ocupate in mare rnisu~ cu piisturii. atit pentru cre~tereapuietului cit yi pentru acumularea nectriu$f%~tul ceu%rniere. Prin inversarea corpurilor ~i adiiugarea celui de-a1 treilez corp aceste stiiri anormale sunt evitate. iar in unele cazuri chiar a celui de-al patrulea corp magazin. matca nu mai giiseyte loc pentru ouat. iar in cel de jos pe miisurii ce puietul ciipiicit eclozioneazii. in aceastii perioadii albinele cl5desc foarte bine fagurii artificiali. iar In corpul de jos fagurii se elibereazii de puiet. Dupii refacerea unitiifii cuibului matca are din nou posibilitatea s i oui intens. in tirnp ce in Y5 144 . Acest fapt se produce cu atiit mai mult cu cit matca coboar5 cu destul de multii greutate in corpul de jos. De obicei. dup efectuarea inversgrii. sub acestast monteazii o gratie despiirfitoare: in lipsa fagurilor cu puiet. se impune adiiugarea celu de-al treilea corplmagazin. Astfel. cit yi intrc corpul dc jos yi cel de sus.surii. in aceastii periodii ea abordiind cu multii placere fagurii nou cliiditi. lnversarea corpurilor cstc un factor important in intretinerea familiilo: de albine in stupii multietajati.MANUALUL APICULTORULUI operafia coincide de cele mai multe ori cu inceputul culesului de la salclm spatiul adiiugat folosind in acelayi timp yi pentru acumularea nectarului. Prin introducerea la mijloc a celui de-a1 treilea corp se formeazii un spatu go1 pe care albinele nu-I pot suporta ~i pe care cautii sii-I corecteze. Pcntru a impiedica ridicarea miitcii in corpul pentru miere. in timp ce albinele umplu cu miere celulele eliberate de puiet.? functie de puterea familiei yi de intensitatea culesului. intreaga lor energie este indreptatii catre completarea golului creat yi in primul rind pentru cliidirea noilor faguri artificiali dafi.

chiar in detrimentul puietului. se aplici acele scheme de intretinere care corespund cel rnai bine conditiilor respective. d e ~ ace~tia spatiu suficient pentru depozitarea i au nectarului cules. Ca urmare. puietul ocupi toat5 suprafap fagurelui. Desigur c i schema de intretinere descrisi mai sus nu este potrivitii pentru toate cazurile ~i in orice condifii de cules: in funcfie de acestea. in firi obi~nuitelecoroane de miere inalnite la rama standard (435x300 mm). odat5 cu recoltarea corpului cu miere se face ~i inversarea corpului de jos cu cel de mijloc. in condifiile ingrijirii unor efective mari de familii de albine. la recoltare avindu-se grijti ca in familie s i rimiini. rnai ales in cazul in care dupi culesul de la salciim in zona respectivi nu rnai existi qi alte culesuri. pentru a fi rnai uSor abordat de albine.) astfel inciit s i se asigure clidirea din timp a fagurilor artificiali necesari acumulirii nectarului. acesta din urmi ciit rnai aproape de puiet. ccgptafi" de citre mitci.MANUAL UL A PICUL TORUL UI corpul din mijloc se g i s e ~ t e puiet de toate viirstele. in locul corpurilor de striinsuri se folosesc magazine cu 8 sau 9 faguri care avind o greutate mai mica sunt mai uSor manipulate de citre apionlbr. precum ~i de experienp acumulati de fiecare apicultor in parte. In aceasti situafie. zmeur. etc. in cazurile in care se lucreaz5 fari gratii despifiitoa'i-e. rezerv5 de hranri. rama de stup multietajat. in cazul stupilor multietajati aceste rezerve sunt cu atit rnai necesare cu ciit in mod obi~nuit.. Din aceasti cauzi chiar in familiile cu trei-patru corpuri se poate inalni situatia in care albinele blocheazii mierea ~i o ciipicesc. sunt mai gr&u . in situatia recolGrii mierii din corpul al treilea familia poate fi Iisati complet E r i hrana. i n @ i l e i u l de . sub cel de striinsuri. in productivititii muncii pentru valorificarea in conditii rnai bune a vederea cre~terii culesurilor. Astfel. La culesul de floarea-soarelui se manifest5 deja tendin@ albinelor de blocare a cuibului ~i de asigurare a rezervelor pentru iarni. pentru continuarea dezvoltirii normale a familiilor se va avea in permanent5 grija asiguririi mitcii cu spafiul necesar pentru ouat in paralel cu spafiul pentru depozitarea nectarului. Din aceas6 cauzi. astfel incit poate apirea necesitatea asiguririi celui de-al patrulea corp cu care se procedeazg la fel ca yi cu al treilea. lucru deosebit de grav pentru dezvoltarea in continuare a familiei. fiind pus ori direct deasupra corpului al treilea ori deasupra corpului cu puiet. Dupg culesul de la salciim puterea familiei continu5 sB creasci. minimum 5-6 kg de miere.. Pentru asigurarea rezervelor de hrani pentru iarni. Lucrarea se face la inceputul culesului de vara (tei. Fagurii fiind dispuqi la distante mai mari decit cele din cuib. coriandru.\ . in mod obligatoriu. pentru ca albinele s i rrimiini in continuare in stare activi. in primele doug corpuri ~inu in fagurii din corpurile superioare.- \ 145 -7 .

cipgciti. Se d5 o botcii ciipicit2 gata de ie~ire. fir8 defecte sail celule de trintori. chiar anual. Din aceasti cauzii miitcile trebuie schimbate mult mai des. Fagurii se pistreaz5 In corpuri de sti~pi spatii special amenajatc. Se aleg dc regul5 fagurii mai inchiyi la culoare. momcntul schimbiirii miitcilor. Lisate mai mult timp in stupi. in roi se scuturi atita albini cit s2 acopere bine toti fagurii. roiul se uncvte cu familia de bazi dintre corpuri a podi~oruluiseparator. Se cauti ca fagurii cu puiet s i nu aibi lame tinere necipiicite ~i nici inceputuri de botci. ele nu pot mentine ridicat ritmul de ouat ~i prin aceasta nu pot asigura efectivelc necesare de albine culegiitoare.MAh1C'ALi i L A PICCiL TOR U L C'I salcim se vor refine de la fiecare familie cite 1-2 faguri plini cu miere. nu este recomandabil c a In ceea ce prive~te aceasta s i se faci in perioada de primiivarii cind familia este in dezvoltare y i cind orice intreruperc in aportul de ouii sc reflect2 negativ asupra cre~tcriiefectivului de albine pentru valorificarea culesului. Dupii illtimul culcs se ridicii corpurile cu micre ~i se lasii unul sau doui corpuri pentru puiet. astfel.. luindu-se toate misurile de combatere a g5selnifci ~i a rozitoarelor. crescuti in acest scop dints-o familie buni de priisilii. cu celule regulate. Spccificul intretinerii farniliilor de albine in stupi multietajafi consti in aceea c i ~nitcileavind la dispozitic un spatiu pentru ouat practic nelimitat se uzeaz2 mai repede dec5t in stupii de alte sistemc. Nu se mai facc nici o alti lucrare de orgartiyare a cuibului. in cazul stupului multieta-jat esle mult mai bine de procedat in felul urmitor: in corpul al treilea se formeazii un roi stolon format din 1-2 faguri cu puiet c2picit gata de ieyire yi 2 faguri dc acoperire cu rezervele de hrani. care se vor pistra in rezervii. 'intre fagurii cu miere avindu-se griji sii se intercalcze ~i faguri cu rezerve de p8sturB. fir2 a ciuta sau izola obiynuit matca tinis2 o eliminii pe cea bitsin5 din familia de 146 . in condifii de temperaturr? ~i umiditate in corespunzitoare (16-18°C ~i 50-60% urniditate). dup5 puterea familiei. Deasupra acestora se ayeazi corpul cu rezervcle de lirani pentru iarrii. dupii restringerea puietului. chiar in condifii bune de intretinere yi de cules. Mult rnai indicat estc ca schimbarea mitcilor s5 se fac2 in ajunul sau in timpul culesului. familia pierde capacitatea de producfie y i intri mai uyor 'in frigurile roitului. Lucrarea se face ins5 c u destuli greutate dat fiind numirul mare de same ce trebuie controlate. Din aceasti cauz5. La sfir~itul pcrioadci de toamnii. familia se lasii doar pe doui corpuri din care cel de jos cu resturi dc miere ~i piisturi ~i cu faguri goi in care a fost sau sc mai g5sesc unnc de puiet ~i cel de sus cu rezervele de hrani pcntru iarni. Dupii ce matca se imperecbeazii ~i inccpe s i ou5 in mod normal. avindu-se in vedere c i in ace~ti faguri se va creSte puietul in primivara usmitoare.

.

in prezent cimpia romineascii ofcr5 un cules foarte timpuriu de la pomii fructiferi si a. de mentinesea puterii familiilor la un nivel ridicat in tot timpul anului depinde dezvoltarca familiilor de albine.. Fat5 de p5~unile pgdurile intinse dc foioase cu amestec de tei ~i alte esente meli-fere din qi trecut. in prezent. Sub influcnta disparitici vechilor codri $i a aparitiei de noi plante melifere (salcim. Buna ingrijirc a familiilor de albinc in perioada de preggtire pentru iernare asigur5 succesul in apicultur5. unde agricultura s-a extins inlocuind prin culturi dirijate fostele piduri sau finete naturale. la salcim la care albinele ajung in mare parte insuficient dezvoltate.CIAhlC'AL C'L A PICUL TORUL UI Intretinerea ~i exploatarca familiilor dc albine in stupi verticali cu magazine Din marea varictate de tipuri de stupi vel-ticali cu magazine care au aparut in practica apicola ca rod al bogatei imaginatii a stuparilor. Caracterizat prin simplitate in constructie. sursele de cules de la noi din tar5 s-au schimbat ~i s-au grupat in alte pcrioade ale sezonului activ deciit cele in care s-a format albina autohton9. icrnarea f j r i picrderi ~i indeosebi valorificarea cu rezultate bune a culesurilor de nectar ~i polen. Astfel. formi compacti. a r51-nasin folosinf5 ~i a capitat o larg5 r5spindire stupul vertical cu 10 rame de cuib ~i 1-2 magazinc. floarea-soarelui). accst stup corespunde atit necesit5tilor fiziologice legate de buna desfi~urare viefii familiilor de albinc cit ~i cerintelor activitifii profesionale a a stuparilor.. salcim este . Ca urmare. iarn5 pin5 la -. ~ o De cel de i > . precum ~i cu volum suficient pentru dezvoltarea familiei. u ~ o rde impachetat ~i de transportat. la noi in tar. Si tuatii asemin%oarc se intilnesc ~i in celelaltc zonc ale firii. precum ~i a dezvolt5rii impetuoase a agriculturii moderne.

.

gridinile de zarzavat $i bostfinoasele.farniliilor in .iMAiliC/ALC'LAPICLIL TORUL C'l In acest scop se aleg faguri niai inchiqi la culoarc. Introducerea de faguri pentru ouat in mijlocul cuibului in aceasti perioadb este cu atit mai necesar2 in cazul aparifiei unui cules in naturcZ sau a amplasarii familiilor la un cules de toa1nn5(de balti. firi defecte sau celule de trintori. Cule. acoperi cheltuielile de deplasare a familiilor de albine la aceste culesuri. Astfel. se va avea griji ca fagurii introdu~i pcnt~u ouat s i aibi minimum 1-1.5 kg de ~niere in coroani pentsu a nu crea un go1 in mijlocul cuibului. in zona de amplasare a stupinelor. familii sau se pot extrage in cazul in care confin doar miere natural2 ~i nu provin din hriniri de toamn5 cu sirop dc zahir.ziisunt niult tnai eficiente deciit hrinirile stimulente datoriti aportului de polen proaspit. fiineati). in aceasti situatie se pot folosi chiar faguri complet goi. diaree qi uzuri prematuri. fir: coroane dc miere.ea. aceasti miere poate provoca neplgceri in Fncircfituri intestinale mari. familiile de albinc beneficiazi de surse de cules pentru asigurarea hranei. zonele inundabile. se i~npune deplasarea stupilor la culesuri ori tirzii.~zir~ile ta^r.. ori hriniri suplimentare. in acelasi tilnp se realizeazi qi o economie de zahiir qi polen care. in zonele viticole. de reguli.stare nctivii se realizeazi prin lirinirea albinelor cu substantele energetice ~i plastice necesare. Se va avea griji insi. intrucit acestea vor fi fonnate de citrc albine. datorit5 ciruia cuibul poatefi blocat cu miere lipsind lnatca de spatiul necesar pentsu ouat. Nu intotdeauna insi. intn~ciit acestea r5miinind in mijlocul cuibului vor fi folosite qi in continuare in primivari la creqterca puietului. in cazul in care culesul sucului de struguri este prea abundent. 150 . care se pot folosi pentru completarea rezervelor la alte i. Ca surse de culcs la sfirqitul verii qi toamna se pot folosi qi finefele din luncile riurilor. Mei7fii7er. cu celule regulate. inclusiv secretia de lfiptiqor prin care se influenteazi qi activitatea de ouat a mitcilor. intruciit fiind foarte bogat in substante minerale qi zahasuri nedigerabile pentsu albine. De ascmenea. Pentru crcarea spatiului pentru ouat se scot rame pline cu lniere de pe margini. Aportul de nectar ~i polen sau hrinirea intensi determini dezvoltarea proceselor metabolice din organismul albinelor. mai precis prin prezenfa in naturi a nectasului qi polenului. Ramele cu i v i se pot pistra in rezervi pentru primivari sau se pot extrage i n ulesul este deosebit de abundent. ca fagurii cu miere proveniti de la acest cules si nu r2mini in cuib pentsu iernare. care pdni la efectuarea ariturilor de toamni oferi culesuri de intretinere.

.

temperatura in ghem fiind menfinut5 in permanen@ la nivelul de 35-36"C.corpul gras bine dezvoltat prin alimentatia abundent5 in timpul toamnei . se poate face trierea ~i eliminarea miitcilor slab productive.i. preculn ~i a celor care in urma efortului depus nu mai pot mentine ritmul normal de ouat.MA.-ea~ i i f c i l o ~ defecte sou epziizate este o acfiune deosebit de n czi necesarii ~i care.5-2. Cre~terea m5tcilor7 indiferent de tipul de stupi cu care se lucreaz3 trebuie s3 fie o preocupare principalr'i. starea sanitarii. La ie~irea iarn5 sunt necesare in familii din 5 . Este absolut necesar ca in toate stupinele sii se tin5. in acest fel familiile ar fi lipsite de hran5 toc~nai momentul in mare nevoie de aceasta. iar in unele situatii. intrarea in iarnB. Pentru aceastA decembrie. a celor br'itrine. putemice. 152 . incepind din luna ianuarie sau chiar din puiet in spatiul limitat de dimensiunile ghemului. in continuarea iernr'irii consumul crescind la 1.Okg lunar. se realizeazr'i mult mai uSor ~i mai sigur deciit vara. c r e ~ t e activitate. consum5 in primele luni ale iernii 700-800 g de hran5. Str8nsi in ghemul de iernare ea i ~ continua activitatea producind c5ldura necesari i mentinerii vietii.VCrALC1LAPICII'LTORULUI /~loc~. lipsind familia de genera$ noi de albine tinere. recoltarea mierii la diferite culesuri. de calitatea materialului biologic depinziind in cea mai mare m5sur5 succesul in apicultur3. originea ~i virsta m5tcii). Dup5 cum se ?tie familia de albine nu hibemeazii in timpul iernii. Consumul de hran5 este mai sc5zut in primele luni ale iernii pin5 la aparitia puietului.cit ~i ca rezerve de miere ~i p5stur5 in cuib. crescut din suSe valoroase. ~i produs5 in continuare pe m5sur5 ce se m8re~te cantitatea de puiet crescut. eaaga perioadii de iernare fiind necesare circa 7-8 kg de miere. Ar gre~eal3 dac5 la intrarea in iarn8 s-ar 15sa in familii doar aceasti cft. ~i in aceste conditii familiile normale. Miitcile necesare schimbului se procurr'i sau se cresc din vreme in stupini prin metodele cunoscute. In perioada de toamni 1n5tcile biitrine sau epuizate i ~ reinnoiesc foarte i greu ritmul de ouat chiar in prezenta culesului natural. albinelor le sunt necesare rezerve suficiente de hranr'i atfit in forma rezervelor interne . in perioada de toamnii. in baza acestor date.. Se va urm5ri ins5 ca materialul biologic nou introdus sil fie de calitate superioar5. evidenfa individual5 a dezvoltr'irii familiilor. . albinele consumind mierea doar pentru mentinerea temperaturii in interiorul gheniului la circa 24-25°C. pe ling5 selectia materialului valoros. Se va evita folosirea botcilor de roire sau de salvare aparute in familii cu productii sciizute doar pentru ci acestea sunt la indeminr'i. prin inregistrarea spaliilor de albine qi a ramelor cu puiet in niomentele principale ale sezonului (ie~ireadin iarni. in mod obligatoriu. a productiilor realizate la diferite culesuri. Odatr'i cu aparitia puietului consumul se ridicii.

.

1 P C . far8 spafii suplimentare. in priniul rind. c i in prima jumitatc a iernii. 0 conditic absolut necesari in timpul ierniirii este asigurarea microclimatului propice. ferite de ~lmezeali impotriva giselnitei prin gazare cu bioxid de sulf. prin pistrarea unui regim termic ciit mai constant posibil de ap8 care apar in urma respiratiei y i a consumului de apa sau zapada carc intri in stup de la exterior. spati11 suficient pent11 iernarea falniliilor normale. acei faguri care. Corpul stupilor verticali cu magazine cuprinde 10 same. Amplasarea rezervelor de hrana poate fi bilaterali. sc lovituri etc. p i n i la aparitia puietului mai putin importanti. In cuib sc lasa atiti faguri inciit spatiile dintre ei s5 cuprindi complet ghen~ul iernare. De aceea.MANCIALUL APICUL TORC~LUl Pistrarea fagurilor pGni toa~nna face in inc8pel-i sau dulapuri uscate. Executarea din timp ~i in mod constiincios a pregitirilor pentru iernare $i intrarea in iarni a efectivillui doar cu faniilii putenlice. centrali. iar in pastea de sus spatii pentru rezcrvele de hrani. Periodic trebuie tratati la temperaturi de 16. albinele din fiecare interval putindu-se deplasa ~i avsnd acces doar la mierea dilitre cele doui same intre care se afli. albincle putind lupta u ~ o cu frigul. Totusi. in mod obi~nuit. Pornind de la aceste considercnte. Indiferent de modul de alnplasare a fagurilor se va urmiri s5 nu se lase in cuib faguri cu mai putin de 1.5 kg de miere scotindu-se. de La orsnduirea fagurilor cu miere se fine cont de principiile biologice ale dezvoltirii pc vertical5 a familiilor de albine care cer in pastea de jos a fagurilor sparii pentru puiet. Pregitirea familiilor dc albine in vcderea iernirii si asigurarea conditiilor optilne de iernare are o iriiportanti deosebiti pentru dezvoltarea acestora in perioada de primivari. precum ~i de faptul c5 in timpul ie~nii albinele se pot deplasa dupi hrani doar in spatiul dintre same ~i nu se pot deplasa pe fagurii laterali. cu albins tiingri. la formarea cuibului se va avca in vedere ca indeosebi fagurii centrali s i contini suficienti miere intrucit aceasta este zona cu cantitatea cea mai mare de albine. in toamni. neuzati ~i cu rezerve abundente de lirani sunt principalele conditii pentru o bun2 iernare. pulernice. au fost ocupafi cu puiet $i care cuprind cantititi insuficiente de miere. pentsu iernare se folosesc doar corpurile stupilor ~i uneori in cazuri de exceptie se mai lass pentru iernare ~i unul din magazine. Acestia se trcc dupi diafragm5 qi dac5 timpul pennite se desc5picesc pentru ca albinele s i transporte mierea in cuib. dintre acestea ultimele doui situafii fiind lnai putin indicate folosindu-se lnai mult in cazul familiilor slabe qi cu rczerve insuficiente. mai sunt necesare anumite 111isi1riin decursi~liernirii pentru indepirtarea eventualelor stari critice care pot aparea la ilnele familii. r 154 . sau unilaterali.

.

La controlul de iarni se va evita deschiderea fir2 rost a stupilor pentru a nu deranja familiile de albine. . 61-2 a mai fi introdusi in cuqci. In a dou5 familii e mai bine ca lucrarea s i se execute la cilduri. aviindu-se mare griji ca la desfacerea ramelor din cuib albinele din ghem s i nu cadZ pe fundul stupului. Chiar qi introducerea unei rame cu miere la tnarginea ghemului se poate face pe loc.biziitul pliingitor. Controlul auditiv %cut la urdiniq cu un tub de cauciuc. indici lipsa mitcii.~ ~ n ti~rte Serbet sau plici de zahir candi dc. Resturile sirace. cu grij2. albinele fiind pe cale de a muri de foame. de asemenea. aparitia diareci intr-un grad marc $i pitrunderea ~oarecilor stup. pe in i. Resturile cazute pe fundul stupilor pot da. indicii pretioase privind iernarea albinelor. Cornpletar-ea~x>zer-velor l ~ r . n~irtcii cazul familiilor orfane se poate face. ne poate indica starea familiei dupi zgomotul pe care-l produc albinele in stare de repaos ~i ca r%spunsla lovirea stupului cu miina: . dupi care revine imediat la normal. ca s2 nu se striveasci albina. Ca stari anormale grave care sc cer itnediat indreptate sunt: lipsa hranei. dovedesc o iernare normali. p%qidin aceste resturi ingrimidite la urdini~ indici prezenta qoarecilor. urme de animale sau de pisiri intre stupi sau pe stupi. in lipsa mitcii. caracteristic.MANUALUL APICULTORULUI albinelor. stetoscop. fire de paie qi frunze uscate. apirute eventual la urdiniv sau in fata stupilor. matca putiind fi dat2 chiar $i direct. giuri ficute de ciocinitori. lipsa de ventilatie. cu i i de se face direct pe locul din stupini. . Cantititi mari dc albine moarte. pentru ca .zumzetul slab ca un fiiqiiit indici lipsa hranei. prin descl~idereastupului $i avezarea plgcii sau a turtei de qerbet deasupra ghemului. de asemenea. In cazul in care la controlul familiilor de albine in timpul iernii se constati unele nereguli se trece imediat la indepirtarea acestora. Observarea acestor resturi este mult uqurati prin amplasarea unei coli de hirtic sau de carton sub cuib care datoriti urdiniqului pe toati Iilimea stupului se poate manipula lesne. Resturi de albine ~i de faguri. In cazurile extreme ins2 sc va putea deschide stupul ~i controla starea familiilor fir2 a se interveni in cuib.bsziitul continuu qi uniform. indici iernarea normali. sporit uqor la lovirea stupului. in general din ceari de la cipicele qi cu putine albine moarte. umezeala yi mucegaiul indici o iernare defectuoasi. luiindu-se toate misurile necesare ca interventia s i neliniqtcasci ciit mai putin posibil familia dc albine.

.

sirop) cit ~i plastic5 (pisturi. care trebuie imediat eliminati. de albincle intrefinindu-se in principal din rezervele din stup. Adiugarea acestor faguri se va face la un interval de 6-7 ca r e u ~ e ~st ieocupe cu puiet atit fagurele nou introdus c8t qi 158 . producind pierderi in efectivul de albine sau sl8bindu-le rczistcnfa fat5 de boli. in acest fel albinele vor folosi dc ccle mai multe ori o a p i murdarii. Pcntru accasta se va avca griji ca albinele s5 fic asigurate in pcrmanenti cu hran8 atst encrgetica (miere. Din momentul in care 3-4 faguri acoperifi cu puiet aproape pe toati Fnilfimea. trAntori[i. Mitcile se vor schimba cu altele de la rezervi sau prin unificarea fatniliei cu alta mai slabs ca putere dar cu matci de buni calitate. bacterii sau microorganisme d&unitoarecare pot intoxica albinele ~i puietul. batrin8. in continuare. cu c2picire bombati indicii matca uzat8. Trebuie si a se evite practica g r e ~ i t a unor apicultori care lasi albinele s i . acesta fiind inc5 dcsti~l slab. infcctati cu diferiti microbi.). polen. N u ne putem baza ins5 pe culesul din naturi. dup8 trecerea momentului critic a1 schimbirii albinei ~i al aparifiei albinei tinere in cantitate tot mai mare. inlocuitori de polen). bilfi etc.~ procure apa din i i surse ocazionale (~anfuri. neuniforrn. 0 atentie deosebiti trebuie acordati $i calitatii mitcilor lisindu-se i n familii doar acelea care inci din primivari timpuriu iricep s8 depuni intens ~i colnpact puiet nonnal. fir5 celule de triintori sau deformate) intre ultimul fagure de puiet yi cel de acoperire. Un rol deosebit il are in aceasti perioadi asigurarea albinelor cu api. Puietul in cantitate mica. activitatea de culcs a albinelor incepc. LIII 1-01 dcosebit avindu-l in stimularea ouatului mitcilor. se trece treptat la Iirgirea cuibului mai intii prin introducerea a ciite unui fagure b n u la de ouat (faguri mai inchi~i culoare cu celule de albine. iar albina 5-6 intervale se pot introduce direct in centrul cuibului faguri pentru cuibului).iWANUALUL APICUL TORUL U l Odati cii aparitia primclorflori de primivari. aceasta fiindu-le necesari in procesul de cre~tere puietului. efecti~area hrinirilor dc stimulare dupg procedeul folosit ~i in toamn8.

.

in aceast5 perioadli trebuie acordatii toat5 atentia dezvolt5rii familiilor prin stimularea cre~tcrii intense a puietului ~i prevenirea roirii.la multc familii se creeazii condifii propice pentru intrarea in frigurile roirii. in primul rind. albinele pe timpul culesului de floarea-soarelui avdnd o putemicii tendint5 de blocare a cuibului.MANUALUL APICULTORULUI In aceast5 situafie.lhlt mai sigur5 F combaterea roirii este ins5 aplicarea metodelor de n roire art cia15 dintre care cea mai simp15 este ridicarca tuturor ramelor cu puiet qi albi a . In vederea valorific5rii culesului de la tei. astfel incit mitcile s 5 . Uneori se pot opri frigurile roirii prin inversarea locului de amplasare a1 familiilor intrate in frigurile roirii cu o alt5 familie mai slab5. Stimularea cre~teriipuietului se face prin asigurarea spatiului necesar pentru ouat. se scot fagurii cu miere $i cu p5stur5 ~i se tree la rezervi. iar in caz de canicul5 se creeazii posibilit5fi de ventilatie suplimentari prin ridicarea magazinelor fat5 de cuib prin introducerea unei pene intre corp ~i magazin ~i se asiguri umbrirea stupilor. In primul rind se va c5uta oprirea frigurilor roirii prin suprimarea botcilor qi prin ridicarea periodic5 de rame cu puiet ~i albine pentru formarea de nuclee sau roi stoloni. De aceea.friguri/orroirii se las5 familiilor un spatiu cit rnai mare prin reamplasarea magazinelor pe stup dup5 extractia mierii.3 k t c a pe o ram5 cu puiet neciipiicit ~i cu albina zburiitoare care n n % & f? 160 . Nu se iau miisuri de limitare a ouatului. Combaterea roirii la familiile la care aceasta a aparut se va face prin diverse metode ciiutindu-se.in familie 15 n a . cuibul familiei se organized la fel ca ~i in cazul culesului de la salcim ~i se asigur5 spatiul necesar pentru depozitarea mierii. acoperire ~i amplasarea lor intr-un stup pe alt loc in stupin%. in cazul lipsei de culcs se fac hr5niri stimulente cu sirop de zahiir ~i cu turte de polen. folosirea celor mai simple ~i mai u$or de aplicat. Se introduc faguri buni pentru ouat. in mod normal. avindu-se in vedere c5 familiile respective practic nu mai pot valorifica culesurile de var5. Acelea~im5suri se iau ~i in vederea culesului de la floarea-soarelui cu diferenfa cii in timpul acestui cules se va asigura in permanen@ m5tcilor spa$ pentru ouat. Se las5 urdiniyul deschis pc toat5 lungimea. Prin schimbarea locului familia roitoare pierde pentru o perioads albina zbur5toare $i se poate indreptzi. Penfru prevenir*ea. fapt cu totul nedorit.~. limitarea acestuia putind duce la sl5birea familiilor in perioada urmiitoare. s5 scad5 intensitatea ouatului.~mcntin5 ritmul de ouat i la un nivel cit mai ridicat. intrucit din aceasti perioad5 mitcile incep.

.

starile anormale intilnite vor trebui indreptate cit ma1 principiului c2 mai u ~ o a r 5 este prevenirea decit tratarea unel atii nedorite. alituri de al!~ factori. consider5m util5 prezentarea aspectelor legate de tehnologia intrefinerii~i exploatirii acestui tip de stup. Stupul orizontal. Printr-o unitate puternics de producfie se intelege un sistem care poate funcfiona multumitor chiar in cazul unor condifii nu dintre cele mai prielnice. practica apicol5 a dovedit. favorizeaz5 aparitia frigurilor roirii. prin putere intelegiind n u numai aspectul cantitati . trebuie respectate masurile care asiguri prevenirea unoa~tereabiologiei ~i fiziologiei familiei de albine pe intrep . c B productivitatea familiilor de albine estc strins dependents de volumul stupilor in care acestea sunt adipostite. Se subinfelege c5 sriniitatea perfect5 a familiei de albine esteo conditie esenfiala a unei exploatari eficiente ~i rentabile.ci ~i aspectul calitativ rezultat din proporfia albinelor tinere la un moment dat. cu prisosint5. in sezonul acth da de iernare. Indiferent de destinafia stupinei. Cu ocazia fiecirui control.MANUALUL APICULTORULlil . intruciit stupii orizontali se afli inci in numar mare in dotarea a numeroase stupine. Limitarea capacit2fii stupului inseamni. sub raportul specializ5rii pe un anum produs. de cre~tere puietului. lntretinerea yi exploatarea familiilor de albine in stupi orizontali In decursul timpului. o larg5 rilspindire. dezideratul care trebuie urmirit neabgtut estc acela de a realiza din fiecare familie din fiecare stupin5. de fapt. Un spafiu insuficient cauzeazi o seam5 de neajunsuri mai ales in perioada dezvoltarii maxime a familici cind un num5r important de albine se constituie ca un surplus de populafie pcste necesarul cerut de activitatea normal2 a familiei. a spafiului de prelucrare a nectarului qi de depozitare a mierii ~i polenului. in trecutul nu prea indep5rtat. o limitare la un anumit nivel a posibilit5filor de ventilafie.. Este vorba pe de o parte dc volumul necesar pentru cre~tereapuietului. de pildi in ani mai pufin favorabili pentru apicultur2 sub aspectul resurselor melifere sau din punct de vedere meteorologic. al cirui principiu constructiv se bazeaz5 pe o dezvoltare in plan orizontal a familiei de albine a fost standardizat tji a cunoscut. a de cl5dire a fagurilor ~i chiar de adspostire a albinelor ceea ce. o unitate puternic5 de productie capabilii sB valorifice la parametri maximi nu numai un cules principal ci ~i unul secundar sau de intretinere.numar de indivizi . Toate lucr2rile care se efectueaz5 in stupin2 au drept scop principal creqterea puterii familiilor de albine. iar pc de alt5 parte de spafiul pe care familia trebuie s5-l aib5 la dispozifie pentru prelucrarea ~i depozitarea nectarului ~i polenului.

.

MANUAL UL A PICUL TORUL UI ~i reci prin folosirea obstacolelor naturale sau prin amenajarea de paravane sau perdele . Se iau pr6b eniru diagnosticul de laborator a1 nosemozei (circa 40-50 de albine) sau ale u r li ale puietului (sectiuni de fagure avind dimensiunile de 10 x10 cm c d $ % t % & d v ) . &.reorganizarea ~i striimtorarea cuiburilor. stupii se pot inveli la exterior cu materiale izolatoare. cel pufin 7-8 intervale (spatii dintre ramele cu faguri complet ocupate de albine). . pisiri (ciocanitoare. protectie. astfel: .. Sub aceste limite se situeaz5 familiile mijlocii (5-6 intervale) ~i cele slabe (3-4 intervale). la . ridicarea capacelor ~i saltelutelor ~i expunerea podi~oarelor acfiunea razelor solare. de In perioada de iam5 se urm5re~te multii atentie buna iernare a familiilor cu de albine. insuficientei sau inaccesibilititii hranei se administread ~erbet zah5r sau zah5r candi. la inceputul primiverii.se efectueazi un control a1 stupinelor cel putin o datri la doui siptimlni. Fagurii mucegiiri se elimina urmgrindu-se atent aparitia tuturor 8 J IX J 164 . din .) ~i alte animale.in zonele cu frecvenp mare a vinturilor reci.in cazul absentei. .$fectueazii un riguros control sanitar-veterinar al intregului efectiv. etc. cu acest prilej creindu-se conditii optime de dezvoltare care asigurii valorificarea la maximum posibil a culesurilor timpurii.se iau m5suri de protectie pentru preintimpinarea neajunsurilor ce pot fi provocate de ~oareci.in zilele calde ~i insorite se stimuleaz5 zborurile de curitire prin deschiderea completri a urdini~urilor. . . piiigoi.inlesnirea zborului general de curritire (a unuia sau mai multor zboruri) prin inlsturarea gratiilor de urdini~ pe vreme cBlduroas5 indepirtarea reductorului de ~i urdini~ fixarea pe pozitia . La inceputul perioadei de primlvarl se recomandi sii se execute urmritoarele lucrriri: .la sfiir~itul ianuarie. revizia de fond sau controlul general de primavari este o lucrare esentiali care are drept scop verificarea am5nuntit5 a situatiei familiilor. inceputul lunii februarie pot incepe hrrinirile cu lunii furaje energo-plastice pentru stimularea cre~terii extratimpurii a puietului.. . .pentru cunoaSterea modului de iernare a fiecirei familii se folose~te metoda auditivi.dac5 revizia sumarii de primivar5 poate fi considerat5 o lucrare facultativi. concomitent cu echilibrarea puterii familiilor de albine avindu-se in vedere c5 o familie puternic5 ocup2.faz5 mare" ~i curitirea fundului stupului de resturi sau de albine moarte.

.

numirul de same cu faguri din stup ~i magazine va fi obligatoriu cel previzut pentru capacitatea maximi. la 0 atentie deosebiti se acordi familiilor de albine ~i in sezonul de varii clnd se urmire~te obfinerea unor productii superioare de produse apicole $i menfinerea familiilor de albine in stare activi. . Avind in vedere aceste obiective in stupini se executi in principal unnitoarele lucriri: . incircarea. rczistenti. in timpul transportului sc pot produce m i ~ c i rprin culisarc a ramelor ~i albinele pot fi strivite. cei slabi fixati in same sau depreciafi ~i se inlocuiesc cu faguri goi.1'Cr. .9rlA.fagurii destinati reforni5rii se ridic5 ~i dup2 extractia mierii se topesc odati cu c5pacelele rezultate de la recoltarea mierii.in functie de culesurile urmitoarc (de productie sau de intretinere) se asiguri rezerva de hran. imediat dupi recoltarea mierii se de procedeazi la hriniri stimulente cu fura-je energo-plastice (protcice). . sau folosind 166 .4L [IL APICC'L TORULUI puiet care se folose~te intirirea familiilor slabe sau la inrnultirea efectivului. Rgminind spafii neocupate..scindurelelc podiqorului se aduni dou5 cite doui la mijlocul stupului ~i se fixeaza cu bara speciali. . sc scot din stupi fagurii plini cu miere.recoltarea mierii prin ridicarea yi transportarea la locul de extractie a ramelor sau a magazinelor in vederea extractiei acestora care se executi pin centrifugare.extractia mierii se face in cabana apicoli la o distant2 cit mai mare de vatra stupinei. Se va lucra astfel ca s i se evite cu a desivir~ire furti~agul.ramele se consider2 bune de recoltat atunci cind mierea este cip2cit. .in cazul lipsei culesul~ii intretinere.se efectueazi transportul mierii recoltate in gospodirie sau dup5 caz se valorifici la centrele de colectare.i pe cel putin treimea s~~perioarifagurilor. . Se folosesc centrifuge manuale sau electrice aflate in dotare. i Daci nu existi numirul de rame prevgzut de capacitatea maxima a stupului se va proceda la inlobilizarea ramei mirgina~e prin fixarea in cuie a leaplui superior. .se face dezinsectia ~i depozitarea corespunz2toare a fagurilor din care s-a extras mierea. descircarea noua vatri se face cu bratele. .5 pentru iarn. targa apicoli. stupii se transport6 cu orificiile de ventilafie din capace lasarea stupilor pin8 la mijlocul de transport. -in vederea deplasirii stupinei la UII alt cules.5. .

. in cazul culesurilor de mare intensitate. pe timpul iernii scindurelele de podi~or marginea cuibului se lass departate la 2-3 mm. stupii se lea@ (imobilizindu-se cu ajutorul unor fringhii rezistente) pentru a evita deplasarea ~i lovirea lor.socotindu-se 10 kg rezerve pentru 1 kg albine care ierneaza .pe tilnpul transportului. La familiile de albine foarte puternice. In ultitna parte a sezonului activ. . CPnd culesurile de varii s-au terminat. se opresc in stup reze~velede hrana necesare pentru iarna . .iar cuiburile familiilor se reduc la numarul de faguri ocupati compact cu albine. . Familiile astfel preg5tite ierneazi afar5 in aer liber. echipate cu 18-20 de faguri de magazin.MANUALUL APICULTORULUI cirucioarele de transport.~i se extrage mierea care prisose~te.se string ~i se impacheteaza utillajele qi materialele necesare executarii lucririlor de ingrijire a familiilor la locul In care se deplaseaz5 stupina. pentru a mari spatiul necesar prelucrarii nectarului ~i depozitarii mierii se vor folosi magazine special confectionate pentru dimensiunile stupului orizontal. Pentru din evacuarea vaporilor de api din stup. iar cuibul familiilor se impacheteaza cu materiale izolatoare. fagurii neacoperiti de albine se scot din stupi.se folosesc cu precadere fagurii armati care sunt mai rezistenfi la transporturi pe distante lungi ~i dtumuri accidentate.

estc ins5 cea mai spectaculoasi. Roirea natural2 fiind deci singura cale de inmulfire a familiilor de albine este norn~alca aceasta s i se manifeste instinctiv la toate fa~niliile albine. Roirea natural5 Sistemul de inmultirc a familiilor dc albine stabilit in cursul lungii lor evolufii este roirea. care cere ca familia s5 fie capabili in orice moment s i reali-zeze ari de miere. Aceast5 fazi este poate cea mai scurti din cele care intri in procesul de inmulfire. roiul in drumul de la stup la locul de popas provizoriu sail definitiv. Denumirea de roire vine de la una din fazele procesului de inmultire care se desfi~oar2 forma unei multitudini de albine in zbor. polen. puietului ~i rezenlelor de liran5. mai de mult sau mai putin accentuat. cu una sub sau mai multc ~ n i t c i~i trintori care formeazi. Are it] dotarea sa ~i o matci imperecheati sau una sau chiar mai multe neimperecheate. sub Procesul de inmulfire a familiilor de albine cste aSa de bine pus la punct in vederea asiguririi scopului final.Leclia I. . albinele ~ i . Oricine a V ~ Z L o dati un roi in zbor nu poate uita spectacolul care I ~ se desf5~oari ochii lui. inmulfirea iamiliiltr de albine in decursul evolutiei lor. activitate de polenizare etc. clidirca fagurilor in noua locuinfi. Lipsa instinctului de roire naturali ar duce familiile de albine la pieire ~i specia la disparitie.in faniilia care a roit sunt create condifiile ca aceasta s i se refaci in cel mai scurt timp pe baza botcilor. incit poate fi luat ca exeniplu de apicultor atunci cind face roi artificiali: .prin roirea naturali sc asiguri familii noi sin5toase. Acest instinct al familiilor de albine vine de cele mai multe ori in conflict cu interesul apicultorului. in faniiliilc bolnave nu se pot asigura in nici un caz conditiile necesare roirii $i ca atare acestca sunt excluse automat de inmullire: .roiul i c ~ i t in coniponenta sa albine dc toate virstele ceea ce ii d i are posibilitatea ca imediat dupi instalare s i linceap5 o activitate foarte variati: culegerea polenului ~i nectanrlui. cre~terea puietului cu o energie remarcabil5. de la insecte solitare la insecte sociale. ceari. dati fiind o are cunoa~terea fenomenului de roire naturalii. in aer o formatie globular5.a ucreat sistemc proprii de ~nentinerea coeziunii faniiliei ca supraorganism colectiv ~i de reproducere a acestuia cu scopul perpetugrii speciei. in primul rind ic. recomandiim z - 168 . aceasti contraricere cu intereselr apicultorului.

ap au!qle ap !!ie. . e3 !~ol?da3u~ ur p . p s ap ealel!3ede3 ap yej!ur!l pu! y '!a!liurej 1nq!n3 ul pzea~nurn3e ale3 alauy au!qle as ap !. J . I ~ ~ alau~dnls u a d -3!8010!q sa3old leunu!ur lsa3e y-leoSgsap J~~ q as urn3 ppeA ys p j e ! ~ ~ 1 e o u!ind la:. ~ s e o m 8~Juapua3sapo lajqse pu?~n8!s'?'yue~q ale8oq !!z!~o~d !S r~ ap n3 a31u-ralnd'aseoqpups alrrlrurq q 3 a p y3se10.~eur !sur nalaur al!iyl!lue:..1esa3au~ol!!iedsea~e3olq i11.1d IS lenluame alsa Inuaurouad . O e-s '!!33pur jnlsno ruluad a..1 ne a ~ e alrrliurej 3eja-1as 'e!rqsa3e ea. .' leu1 ajSaugl~1 p3!op ~u!qlr! yn8u!s o pu?3 pe~pur!. . I O I ! .1dD L *31~13pi11iqe I A O . ealelauro18e 'a3npo.~n:.ur I. !!lyuuoj al!!i!pu03 '.I~~ e nq!yu! t? n.1ys lod nu ' ~ e u r ~ o u u~ '!3aa . .1a~ ejelsuo3 a ~ e o d 1n-lolln3!dea m ad ~ J ! Oap n . . pour 'q10. I C O ~Jojaulqle ~ aiuiilnu~eaJeu1 el ~ol!3loq e a. .1 1 3 l pe lsno 3 .1e!y3 alsa n. ..I I ~ ! P L I1 ~~ ~ ] I~ I I .rrz!~olrdn3 !nlnq!n:.1d .1e3ald ydnp 'urn3 14 !nln!ol 3 ..~d l ~ p a p ur !3!op au!qlr! allnlu !eu1 u!i\a..13nl $ s a x !1e103S !~ol1n3!deap . . I.. J O ~ I J I I ~ ~ + ea.11i13d~lua13ynsu! la 3.1ap eiuelsqns u!~dal!ol ap 1nlnsa3o~d r! ~ ~ C L I O L L I .'. y o u!jnd ~ ~ e n.11101 .~nind n 11.. IIZ ~~ !S ul .10lyda3u! !!~o~ln3!de e3 y a l a e3 ~esa3au !S aqsg -n!lole8!lqo .u 1 l uuo 3 als. n3 yleuo!oodo~d alsa nu 'ysur 'la!nd ap ea~alSal3 .~olepa m 1 allnu. I I L I 1i1nsa!l!ult!j u? am3 u! lnluaurour u1 .. a.j aJeo!Jaju! !S alwalcl ~ ~ ! L I I ~ JadU I lualuolu . aJez!l!ln o FJEJ au!qle ap adew !eLu nalaul ..111~1 5 . .11o-1 1nl3u!lsu! y3 !Snlol ap .n3 1e301q 1nq1n3 aJau!l alel!~ofeu~ IS allnu ~ ~ I ! .re!y~!!lndw!l !cur qnlu ~ ! o ~ quns ~3 alee) n3 a!un! gun1 ur aaseou !!lei al!!i!puo3 ur a3npold as aJ!oJ ap !6 lnsa30. L ~ ldxa o IS ~elng3 ariem.~~l !eu1 alsa e31eur lual!urosuo~.1n3ap aqol ap Insa3oJd -1sn8ne rrun~ .!.?s!..1ol!~n4e.ms ad elualnui!ls eaun!jne u!. .3saiylzunqu1~ s a p 3 ap allrirpuo3 IS al!n3olul luns anu-la! ap alau!qle a3 ~-rnsgur as . eieln ..1!ppl3 ap Inl~u!lsu! ~ ~. 1111urq 1 $ & q W ~ e ~ a s 3 .111~23.101!3loq lelelol ln~yurn." 691 2 w .. .i&urnu un 'a!l!urej ur 'laj~seyzea.1d o . . -3!ul!z aundap 1-a-1~3 .13 a s -3!w A!lelal -101!nln-'yurnu yl!.1118 alxi11.13 as urn3 BpeA 't.r arun! eunl u ai\. ad IS a1 J a11.uur.ln e3 !S y~!uy.~ol!3loq InJewnu ~ ~ I ~ ~ ~ J E 111~ SO^ U U I I n3 aleu-ln1sy-I adn3 alS!u e3 '!aoq ap !~nlnda3u O ~ U! e. \ns.13 a u ~ q l e al!!I!urej e-re~?ur!~d ap % :Iajqse a8.leuro~ne" ~ualede pour ul 'yzea.~olelnCr! 1.101!~olln3!de le13ads pour ui ZR 7RBOL7R3IdV 7R7VRN VW .1aua8 !sun !!lalSa~a .)iliqle :. !jol !S lueu!lu~alap luns 3. ad la!nd ap alyods !iyl!lue3 [eur~ou pour ur 3sa.lp al!Jaj!p ap aAlel !noq ul1sg8uralnd !S alSa~:.1n2ej a3y1.1~3 y y3leu.11ppl3nes !nlnla!nd eal!uyq el plalduro:. e ale E 'lep iin "1 .I Z J !ew nes '!ew !!UIII 1nlnda3ur el ..1d ~ d la!nd hs . ela~np hlu! pls!xa a . as . 1 ~~ a ! i ~ o d o ~ d ISr alSa~olep a!ienl!s plsea3v ..ld b p z e a z ! ~ o rlalod ap leurlou !S lelsau ap n!3olcru ~q nes qels salt13 u n .1ol3ej.71.rel !aun eaJ!uplq n~luad ! 1?3u! eSe 'apz ap op ap alsa ales 11ie~aua81Se1a~ase IS aliz ap I i. 3 O 33 U ~ 1i1e1133 alsa a.no a ad ap Inlpurn npal 141a.

Acest roi i e ~ i cu lnatca familiei mami se t nume~te primar. accasta sc' sci~ti~rii grijii pcntru ca el. de in ziua in care primele botci sunt cipicite.lt craca tiiati sc sei~ti~r. in special de Carnica. din lipsa i ~ n u alt adipost. In ti~nctic pozitia ro-iului se s:lu dc :ldaprcai. pap~~rLi nuiclc. Apicultori~ln u t~.idi!ii mai sail ~lgonrli chiar o I3di!3 rip pcntril rranspcwtat roi. roiul ieqit in aceste condifii se instaleazi pe un copac sau pe un alt suport din apropierea stupinei. Roinita CLI roiul prins sc agcazri pc pamint i n apropiere de locul undc a l i ~ roiul pcn~ruca s sc string3 i n ca toate albinele t G a 1 c strtidui s i trccc~n ~ o i n i t d 1 in toatc albinclc pcntru c i numai siguri c3 am luat $i matca accstuia. La intoarcerea acestora sau in ur~nitoarele doui zile roiul se desface qi i ~ ia zborul citre adipostul gisit: o scorburi a unui copac. i sail intr-o stiincri. sau o I. sunt intrunite conditiile de plecare a primului roi qi numai condifiile meteorologice nefavorabile sau interventia apicultorului poate amina ie~irea roiului. o cripituri intr-un zid. in primul rsnd. roinita Icgar3 dc capiitul unei pl-3-ji1ii duce pin5 sub roi. Roiniy dc poutc ti in ti. Dupii ora 11. impotriva intemperiilor. care sc i'acc cu ajutorul roinitci. Acest nutnir mare de botci pe care le creSte in cadrul pregitirilor de roire rasa de albine Carpatine este unul din indicatorii biologici principali prin care albina noastri se deosebe~te altele. lmediat dupi avezare roiul trimite albine cercetaqe pentru a gisi adiipostul definitiv. o mare agitatie datoriti grabei cu care albinele roiului piirisesc stupul ~i intririi unor albine culegitoare care cautii si pitrund5 in stup.1cA este pc o eraeii subtire accasta se taic cu lijal-Ikca dc ponii > i roi~11 si~spcnd.li yi instri~nicnrarl~l l~lc1.11. dacll cste a$czat la inriltimc. care este scuturat dc u n sc :rjutor al apicultorului. la stupul respectiv. i ~construie~te i i cuibul pe locul undc s-a instalat la inccpur pl-o\.i dc direct ill sti~pul prcg3tit pcntl-LI dac3 1111sc poarc t3ia craca. se produce. ciiteva minute roiul a iesit din in stup ~i albinele lui efectueazi un zbor caracteristic in apropierea stupinei. in alcituirea roiului intri de albine de toate virstele qi matca familiei 1llanl~.rm3 dc clopor. De reguli. Se pare cii roiul este gata format chiar in interiorul familiei mami ~i c i albinele lui nu a~teapti decit se~nnalul plecare. de reguli ins2 intre orele 12 ~i 14. Albinele dela exterior alcituiesc un fel de coaji in timp ce la interior spatiul este mai degajat qi acolo se giseqte ~i matca. p h i la locul de aSezare. roi Roiul aSezat pe craci nu este o simpli ingrimidire de albine ci o grupare organizatii. cu o altri pri-jini. 170 .izoriu.MANUAL UL APICUL TORUL UI 40-45. iar la altele peste 100. iniplcritli din paie. roii~l dc 1). dupi care treptat se depit-teazi mai mult sau mai putin. CLI roiul s3 cad2 in roinil2. Rareori roiul.ebi~ie Iilse roil11s i plccc mai departc ci imediat dupi si L L aycyarea I i ~ isli ia 1ii3su1-i I-ccoltarc.

in care s-au a ~ e z afagurii necesari.jul sonor cu ajutorul ciruia s-au putut instala mai rapid alti roi. crevtcrea de puiet continu2 ca ~i cea a larvelor din botci pins la cipicirea accstora. Datoriti acestei perioade de refinere forp in botci a tinerilor mitci. ci ~i fizici (sonor). se intinte o pinzi in aSa fel incit s5 lase care estc larg deschis. ajutorul fumullui se aranjeazi u ~ opodi~orul capacul. in rinduri largi. treptat totill intri in normal. in cazul roilor secundari sau tertiari se pot descoperi chiar mai n~ulte mitci din care apicultorul poate recupera i~nele. s-a captat ~nesa. La o privire mai atenti se poate descoperi printre albine ~i matca roiului. Inregistrind pe o bands de magnetofon sunetul enlis de albinele carc semnalizeazi chemarea roiului citre stup la introducerea unui roi. Cercetiri recente au aritat c i mesajclc transmise de albinele care intri primele in stup sunt n u numai de naturi chimici (miros). urdini~ul Dupi o or8 sau seara se completeazi qi restul de faguri.se pun in stupul pregitit 4-5 faguri. dupi ce s-a asigurat c i cel putin una a pitruns in stup. devi maturate. La o distal19 de 30-40 cm de urdiniv se liber tot urdini~ul ristoarni tot continutul roinitei. sporirea numirului de familii in stupini este terminati 6 r i prea multi trudi pentru apicultor. In fafa stupului destinat primirii t roiului. Curind. prin montarea la roiniti a unui mic casetofon carc reproduce inregistrarea respectivi. lucrare care se poate face pe doui cii: . se scuturi peste ei roiul qi apoi cu r qi fiind larg deschis. se trece roiul in stupul pregitit intre timp. mai spectaculoas5 $i mai instructivi pentru apicultorul incepitor sau pentru tinerii ~colari dornici s i cunoasci ceva din tainele naturii. toate albincle roiului se indreapti citre urdini~ul stupului. in aSa fel incit albinele s i fie bine repartizate pe faguri. care. n u pot ic$i din lica ul lor datoriti albinelor care pe misuri ce mitcile rod cipicelul. In familia de albine care a roit. il refac Iisind nu i un orificiu pentru hrinirea mitcilor. Dupi 7 zile de la plecarea primului roi. dar cu multe inviqminte pentru cel incepitor in special.MANUAL UL APICUL TORULUI Introducerea roiului in stup Dupi regruparea albinelor in roinip. Daci nu este cules se adaugi un hrinitor cu sirop de zahir.introducerea roiului in stup se poate face $i prin alti inetodi. pe sears. Dupi un moment de dezorientare in care albinele se impriqtie in toate direcfiile. Metoda poate fi aplicati $i la prinderea roilor in zbor. ele sunt capabile sB zboare imediat dupi ieSir& i '- 171 $e . grimada de albine se organizeazi $i primele albine atrase de mirosul fagurilor artificiali pitrund in stup lansind din glanda Nasonov mesaje citre celelalte albine. eclozioneazi primele mitci din botci $i se poatc auzi cintecul mitcilor din botci. Cu aceasta. .

11ct~11. pentru ca accnsta s5 sc i ~ i i ~ ~ c ~ ~ es iIinceap2 ouatul $i familia s5-$i reia c ic~c.tia dcz\.alri roirc $i in pl-czcn!a uliui cules. In timp ce roiul primar are o singur5 matc5 imperecheat8.re!ineW albinele. ritmi~lnormal dc in!ll. I S I ~ siti~. farnilia poate da inc5 un roi. La 1 4 d e ore dupi o 172 . . de reguli. In noaptea urmiitoare instal5rii roiului se produc. dc iligl. Dac2 albinele doresc s5 p5streze m5tcile tinere pentru un alt roi. Aceast5 actiune este ins5 posibil5 numai in prezenp unei atitudini inggduitoare din partea albinelor.oi.MANUALUL APICULTORULUI Prima matc5 tin5r5 eclozionata are deocamdat5 o singur5 preocupare yi anume distrugerea tuturor rivalelor prezente sau potentiale.a~tcristi~c. omoriirea acestora este impiedicatg. La 14-15 zile dc la ie~ircaprimului roi familia de baz5 nu mai este in stare s2 dca un alt roi.i. mai mic decAt acesta. La prinderea lui se caut5 s5 se regrupeze toate grupele de albine cici existiind mai multe m5tci albinele se pot imp5qi ~i prin aceasta puterea roiului scade. A doua zi de la ie~irea roiului secundar.dc roirc (prin ncocuparca lor cu lnunci care ac~~riiredail in actvitatea miului.~!ic /~l. La prinderea roiului secundar trebuie s5 ne gr5bim cici acesta st8 mai putin pe primul loc. La instalarea in stup trebuie s5-i dim acestuia un fagure cu pufin puiet pentru a .ILI C I I mai riii~ltc) fiind u n roi secundar ca stl. Deseori.de obicei.ll. IntrB in lupti cu m5tcile tinere eclozionate.i li 111 h~iiiliasail renun15 la roire sail ~x'inii~l icsc c i ~ ~ii. Albiri~lccare ii C O I ~ I ~ L Iau acumulat rnari II in t'aza preg5tirilol.c.. mai sus. l ngrijirca I-oilor 111ca/ul I-oil01 ic$i!i in pel-ioada natt~l. albinele scap5 de sub supraveghere m5tcile tinere din botci $i multe din acestea reu$esc s5 plece cu roiul.c mntca fimiliei de bazi s5 piari iliaintc dc li~~.jirea cstc si1iipliticat5. in inv5lmi~ealaplecgrii. este mai slab deciit acesta ~i are cu ore el o matc5 tiin5r5 neimperecheat5 cu care zboar5 mai departe de stup deciit primul roi $i se a~eaz5. roade cu mandibulele perefii laterali ai botcilor $i infeapi cu acul siu rivalele far5 ap5rare.lii. I C C .~l i i u l ~ ~. Roiul a1 doilea sau secundar iese la acelea~i ca cel primar. i n accasti situatic albinele ingrijesc ultima matci r3mas5.~l. dcoarccc ncc~. Se lx'atc intliliipla ca tlin dilkritc ~iioti\.~tcri roi o rri11313 (S. lupte intre m5tci ~i roiul r5niine cu o singuri matc5 sau uneori fir5 nici una.3 biologicri. urmat dupi o zi chiar de u n al patrulea ceea ce duce la epuizarea falniliei de baz5. roiul secundar poate s5 aib5 7-8 sau chiar mai multe m5tci neimperecheate.olt5 ti~artcrcpcdc ca urmare sc de ILICSLI c.

Pentru apicultor.8 ng sirop. In grupa avantajelor: se obtine o familie nou5 sau chiar mai multe. fir5 nici o interventie din partea apicultorului.i din albinele componente qi a lipsei albinelor tinere. Din cauza timpului necesar maturiirii. In orice caz in lips5 de cules vom asigura roilor cel putin de doui ori pe s5pt5m2n5 o hr5nir-e cu 0. roiul se completeazi cu necesarul de hran5 ~i se trece in efectivul de bazi. roirea natural8 prezint5 avantaje qi dezavantaje. Ca dezavantaje citam: imposibilitatea planificgrii n & C s i calitstii % . Mai este necesar un control la 1012 zile dup5 inceperea ouatului m5tcii pentru a verifica dup5 modul de c5p5cire a puietului (lucrgtoare sau trintori). sunt dezavantajati fa@ Cu roii secundari lucrurile nu stau la fel. inceperea ouatului. t poate ajunge s5 dea un roi in luna august care se nume~te paroi. La inceputul lunii septcmbrie. inainte de a incepe perioada de criz5 care se situeaz5 la 3 siptiim2ni de la instalarea roiului.MANUAL UL APICUL TORUL UI instalarea roiului putem verifica prezenta m5tcii ~i in cazul roiului primar. in general. familiile noi obtinute instsrlatwpe faguri qi artificiali in stupi noi sau dezinfectati sunt s5n5toase ~i se vor die i n e ' a ~ a in and viitor. calitatea imperecherii mitcii. Trebuie s5 obfinem in cel mai scurt timp 5-6 faguri cu puiet. Nu se recornand5 folosirea la roi a fagurilor cliditi pentru c5 ace~tia o mare energie de lucru ~i in afar5 de aceasta fagurii au vechi pot constitui o surs5 de infectare a roiului care prin excelent5 este s5n5tos (familiile bolnave nu roiesc. imperecherii ~i declan~grii ouatului la m5tci acest interval se m i r e ~ t e inc5 10cu 15 zile. cu exceptia acelora cu infestare incipient5 cu Varroa jacobsoni). Este necesar un control la fiecare 2-3 zile pentru a urm5ri imperecherea m5tcilor ~i inceperea ouatului. In general aceqti roi sunt mai slabi. Cind incep eclozionirile masive ale propriilor albine roiul capit5 un nou avint in dezvoltare qi trebuie s2-i asigur5m in continuare faguri artificiali ~i hriniri stimulente. in mod normal vor intra in iarn5 ceva mai roi slabi decit primii dar cu perspectiva de a realiza productii mult mai bune in anul urm5tor datoritj tineretii m5tcilor. adici a-i transforma in unit5ti viabile. M5tcile pierdute la imperechere se cu inlocuiesc sau roiul respectiv se u n e ~ t e altul. Ace~tia de cei primari din mai multe puncte de vedere: automat sunt cu 7-8 zile mai tirzii decit roii primari ceea ce este important. ca urmare a moqii unei p5. un roi primar i e ~ iintre 1 ~i 20 iunie trebuie sii aibii cel t putin 8 faguri cliditi din care 5-6 cu puiet ~i o parte din proviziile de iernare. Pentru a r e u ~ i ei este necesar a le cu asigura prin unire o putere de cel putin 1 kg ~i jum5tate albine.7-0. In continuare ace~ti se ingrijesc ca ~i cei primari. In mod normal. In condifii bune de cules u n roi pritnar i e ~ i in prima decad5 a lunii iunie.

asigurarea ambalajului ~i a hranei.de unde vine denumirea de pachet . roii artificiali reuSesc cu atst niai binc cu cil sunt formati mai timpuriu ~ . Se o piilnie mare de carton ~i un ciintar pe care poate fi instalat5 comod introduce roiul. Roi la pnche! Albinelc ~i matca cc constituie roiul sunt ambalate intr-o lad2 speciali . De reguli. Lucririle pregititoare sunt: asigurarea mitcilor imperecheate la data fixati. ralnc ~i stupi. roi pe 3-4-6-8 faguri. nu dorim s i realizim o inmullire. asemenea roi se pot fonna ~i livra imediat dupi incetarea culesului de la salciim. cu un ac cele 3 piin8 la 5 orificii mici de alimentare ~i se umplu cu o piilnie prin orificiul mare cu sirop dens de zahir cel pufin 1 kg zahir la un litru de api. se deshndi.10% ulei.pentru a putea suporta transportul la distanfi. cstc ncccsar sri nc asiguri31iimitcilc ~i liiaterialele necesare ca: hran5. faguri. la noi. ceea ce este mai important. existi tehnologii bine puse la punct ~i cu reu~iti siguri dac5 sunt aplicate intocmai. Se inchide complet orificiul mare rnat siropul. Pentru realizarca lor la tilnpiil dorit.MANUALUL APICULTORULUI roilor. Din multitudinea de metode de roire artificial3 ne vom opri numai la prczentarca celor niai importantc: roi la pachet. Roiul la pachet se aseam51ii in multe privinte cu roiul natural primar deoarece el se compune din 1 . necesitatea de a supraveghea permanent stupina in perioada de roire pentru c i nu putem ?ti exact ciind $i din care stup va i e ~roiul. o 1natc5tiiniri imperecheati ~i hrana pentru 4-5 zile. imai puternici. care sunt formati intre 20 mai ~i 20 iunie. Roirea artificiala Pentru realizarea cre~teriiefectivului de familii de albine in momentul potrivit ~i de calitatea doriti. pentru moment. in ziua primirii mitcilor se verifici ambalajele pachetelor pentru a nu avea giuri ~i se pregitesc hrinitoarele tip astfel: se verifici fiecare hrinitor in parte.5 kg albine. dac5 este cazul. Rezultate bune in condifiile tirii noastre dau roii la pachet de 1.5 kg albine. i roiesc qi familiile din care. roi prin dirijarca fi-igurilor roirii ~i roi timpurii.1. rea roilor la pachet se realizeazi dupi urmitoarea tehnologie: se . cu cositor sau ceari in care s-a adiugat 5. C'a ~iin cazul I-oilornaturali. Accst roi are chiar un avantaj fati de roiul primar pentru c i matca lui este tiiniri.

se pachetele de pe teren. La destinafie roii se pBstreaz5 citeva ore intr-o camerii ricoroasi dac5 au fost transportati pe cildut-5 mare. Pentru realizarea unui numir mai mare de roi in unitatea de timp se organizeazi lucrul in echipi ~i pe seri i. se controleazi roii. introduciindu-I cu orificiile mici in jos in 15ca~ul special. se cautii matca familiei din care se formeazi roiul qi se pune intr-o 1idit5. daci este cazul. faguri artificiali. dupg care se42&&&re fagurii fi 175 P P . prin pilnia montatii deasupra pachetului se scuturii albine de pe fagurii familiei temporar orfanizati pin5 ce ciintarul s-a echilibrat avind griji a lua cu precidere albinele de pe fagurii cu puiet. Apicultorul orfanizeazii familiilc. se ciint5re~te se adaugi ca tar5 greutatea $i contractat5 a roiului. Se inlitur5 capacul pachetului. Se monteazi in stup un hriinitor cu sirop qi st: illchtde stupul. in timp ce ajutorul apicultorului montea73 hrini toarele ~i inchide pachetele. se pune l i d i p pe cintar. In cazul roilor care se livreazi in ziua formirii ~i ajung la destinafie imediat este necesar sii asigurim piistrarea lor intr-o camerii r5coroasi cel putin 24 de ore de la data form5rii inainte de instalare. se scoate colivia cu matca ~i se scuturi uyor tot continutul pachetului in stup. se inl5tur5 piilnia qi sc monteazi prin gura pachetului hrinitorul. se urm5re~te prezen miitcii ~i se adaugi. sau cildufi daci au c5litorit pe timp recc ~i citre scar2 se introduc in stupii dinainte pregiititi. Pentru a uqura lucrul se pregitesc ~i se aduc pc vatra stupinei cite 10-15 pachete dotate deja cu mitci ~i hrinitoare. de preferinti. fagurele cu matca familiei din care s-a %cut roiul se introduce in cuib care se reorganizeazi: roiul la pachet gata format se pistreazii la umbrii.MANUALUL APICULTORULUI fixeazi colivia cu matca cu sau Gr5 albine insotitoare in partea superioari a I5ditei de ambalaj. In aceea~i spalii qi se usuc5 pentru a putea fi refolosite. Se aduc Iiditele cu albine qi se repartizeaza seara Iiingi fiecare stup. se monteaz5 apoi capacul peste hriinitor ~i se prinde cu cuie. Roiul pachet poate fi introdus ~i pe alti cale: dupii scoaterea nitorului qi a mitcii se deschide capacul coliviei cu matca. Dup5 terminarea instalirii tuturor roilor. noaptea piing la locul de destinatie care trebuie sii fie la cel putin 3 km de stupina de formare pentru a preveni depopularea lor. scuturi fagurii qi rcorganizcazii cuibul acestora dupi formarea roilor. A doua zi pe seari. sc scoate hriinitorul. Pachetelc astfel formate se dcplaseazii. impreuni cu fagurele pe care s-a gisit pentru a nu fi luati in roi. La inceput dezorientarea albinelor le face s i se impriiqtie qi pe perefii stupului. Stupii destinati roilor pachet trebuie s5 aibi cinci faguri artificiali in fiecare. se string seari se scurg complet hrgnitoarele pachetelor. dar atrase de mirosul mitcii ~i constrinse de ricoarea serii se string pe fagurii artificiali.

Se verifid ~i elor doui urdini~uriqi Iidita se instaleazi la umbri. doi faguri cu provizii ~i albine care s i acopere bine cei patru faguri. Roii doar cu 1 kg albine vor avea o putere mai scizut5. de amatori sau in cadrul marilor unit5fi apicole de productie. Se c i este nevoie albinele de pe inc2 un fagure cu puiet. Metoda roilor la pachet este cea rnai recomandatii pentru infiinfareadc stupine noi. asigurarea materialelor ~i insu~irea unei tehnologii de formare. la livrare. se mai scot din familie doi faguri cu provizii din care unul cu miere qi altul cu pisturi impreuni cu albinele de pe ei ~i se pun in liditi de o parte ~i de alta a celor cu puiet. in continuare roii la pachet se ingrijesc dupa tehnologia descrisi la roii primari. se caut5 in cuibul familiei un al doilea fagure cu puiet de asti data cipicit qi se pune Iingi cel cu matca in lidita. se cauti matca familiei $i se introduce impreuni cu fagurele respectiv cu albine qi puiet in lidip pregitita. in care intri uvor Sase faguri ~i s i se repartizeze lingi stup. Se inchide stupul cu podi~orul se face controlul a doua zi. Procedeul asiguri intrarea in iarnB a unor familii pe 8 faguri daci au fost formafi pin5 la 20 iunie cu 1. dupi care se ramele pentru a nu se m i ~ c a se inchide capacul liditei. cind se ridici qi pachetele golite.fbg111-i Intiinlarea de stupine noi sau sporirea efectivului in cele existentc cstc lnull u~urat2 folosirca roilor pe un anumit numir de faguri cliditi in locul ~1110s de t'ainili~ normale. Pentru simplificarea >!Y5 176 . se recomandi a se lucra numai cu faguri artificiali pentru a avea falnilii sinitoase in tot restul anului ~i in anul urmitor for~nirii. Si in cazul roilor pe faguri este necesara o planificare a numirului de roi. in cazul roilor pachet. ace~tiase transport5 la destinatie. Pentru formarea acestor roi se pot aplica rnai multe variante: Varianta I-a: in ziua livririi se aduc ambalajele necesare la stupinele in care urmeaz5 s i se formeze roii (de reguli ~i de dorit este ca ambalajele s i fie lidife tip de transportat roi). doi faguri cu puiet. Ca model vom lua roil//pe pnti*~/. Roiul pe patru faguri trebuie s i cuprindi. Investitia este e~alonat8 un timp rnai lung ~i se porneSte cu iln matcrial pe calitativ mai bun.5 kg albine.faguri.MANUAL UL APICUL TORULUI artificiali. iar Iidifa cu albine se introduce in stup in spafiul liber cu capacul deschis in sus. Dupa terminarea or roilor. existind ins2 pericolul de a forma sau primi ~i roi infestati cu diferite boli. R o i i / I C > 3-4-6.

In cele 3-4 zile ciit dureazil acceptarea gi eliberarea miitcii. care este nevoit s2 accepte ' calitatea pretinsii de furnizor. Aceastii variant5 a metodei are neajunsul cii roiul este dotat cu o matcii viirstnicii a ciirei calitate nu este cunoscutii de beneficiar. o parte din puietul ciipiicit eclozioneazii gi roiul se mai imbracii in albine. 60 . sau in stupul pregiitit special. care se poate face in seara sosirii la I stupina de destinatie.Formarea roilor stoloni individuali prin varianta I-a Varianta a 11-a.MANUAL UL APICUL TORULUI lucrurilor in cazul unor partide mai mari este bine ca la formarea roilor sii asiste gi reprezentantul beneficiarului. A . Acegti patru faguri pot fi dintr-o singurii familie sau din douil gi chiar mai multe familii. asigurii roilor miitci tinere gi se aplicii in felul urm2tor: se formeazii roiul utiliziind doi faguri cu puiet c2p2cit gi doi faguri cu provizii impreunii cu albinele care-i acoperii pe tofi. cele tinere nilscute inlocuind pe cele plecate la stupul de baz2. imediat dup2 formare se dil roiului o matc2 in colivie tip Miller sau Titov gi in zilele urmiitoare se urmiiregte eliberarea ei. Roiul se introduce intr-o Iiidip de transportat roi. Fig. dar are avantajul cii instalat la locul definitiv nu I comport2 deciit mutarea intr-un stup pregiitit. Matca ocupii devenite libere gi roiul este gata de livrare.

. 5l1 60 de zile de la formare la cel putin 10 faguri bine acoperi!i 5 \ - " x e 178 .MANUAL UL A PICUL TORULUI Fig. se formeaz3 un roi pe 3-4 faguri ava cum s-a aritat mai sus. 61 . se pot forma dup3 una din variantele descrise mai sus. Roiul pe patru faguri #t@&-g-~. se doteaz3 cu o matc5 imperecheat5 ~i se stimuleazi cu sirop de zah3r unn3rinduse largirea cuibului cu faguri artificiali. pentru a nu suferi pierderi. dezvoltarea lor este c ~ n t i n u i apicultorul trebuie s3 beneficieze de acest lucru.faguri prin varianta a II-a Varianta a III-a. Dac5 necesit3tile de transport au cerut ca roiul s fie B organizat special. Dac3 cste cazul de a fonna ~i livra roi pe vase faguri. Dup3 aceste scheme se pot forma roi pe faguri de puteri diferite in functie de cerintele beneficiarului. Roii formati se transport3 la locul definitiv yi se instaleaz5 in stupii pregBti$ anterior numai c5tre sear3. E i s & n p puietului cipicit in fagurii roiului face ca acesta s i nu mai aibi period e ?$z5 caracteristica roilor naturali vi la pachet. in lips5 de cules se hrinesc stimulent de dou3 ori pe siptimiin3 cu ciite 600-700 g sirop de zahir ce se administreazi intr-un hr3nitor uluc.Formarea roiului pe 4. in stupul definitiv cuibul se aranjeazi astfel: in centru fagurii cu puiet urmati de c5te un fagure artificial de fiecare parte qi de cei doi faguri cu provizii ca acoperire.

Toate metodele aga-zis artificiale de creStere a m5tcilor tind s5 se apropie de aceastii cre~tere ideal5 gi in m5sura in care reuSesc.Operatia decurge in linigte dac5 se face intr-o zi de cules gi fagurii de intarire se aranjeazii de o parte $i de alta a cuibului familiei ce se int5regte. ' 3 . dac5 sunt crescute in conditii proaste. se procedeaz5 la intarirea lor cu cite doi faguri cu puiet c5pilcit ~i albinele care-i acoper5 (fir5 matcg). Alegerea. Num5rul acestor familii se calculeaz5 in funcfie de num5rul roilor ce se produc. Dat fiind faptul c5 perioada de roire natural5 este in general. Familiile alese se ingrijesc in mod deosebit. rezid5 calitatea m5tcilor obtinute. nu sunt de calitate. Dup5 7-8 zile operatia se repet5 dar numai cu puiet c5p5cit fir5 albine gi familia se fine str&&mit5 pe cei 10 faguri cu puiet incadrati intre diafragme. se forfeazii inceperea pregatirilor de roire natural5 in cea de a doua jum5tate a lunii aprilie. m5tci de calitate la roii pe care ii formeazi. luafi din alte familii puternice din stupin%. aptitudinile acestora de a cregte puietul gi de a recolta polenul $i nectarul.MANUAL UL APICUL TORULUI I cu albine. in in toate cazurile calitatea roilor depinde in mare miisur5 de componenp populatiei lor. Roi prin divizarea unei familii intrate in frigurile roirii Pentru a asigura totugi micului apicultor sau apicultorului incepgtor. de insugirile calitative ale mgtcii. in conditiile @rii noastre. roii rezultafi din aceste diviz5ri sunt tirzii in sezon qi din aceasti cauza. dac5 este posibil. Trebuie gtiut c5 nu orice matc5 tin5r5 este automat de bun5 calitate. anul urm5tor roii devin familii de productie. se hr5nesc stimulent in lips5 de cules gi cind au in cuib cel putin 8 faguri cu puiet (in timpul infloritului pomilor roditori). de cantitatea de puiet ciipiicit gi nec5pBcit. trebuie Ecut5 imediat dup5 zborul de cur5tire pentru a ne putea ocupa in mod special de ele gi a le amplasa ceva mai departe de restul familiilor din stupinii. In lips5 de cules se-rr Ste'de dou5 ori pe slpt5min5. care. Pentru iarn5 se completeazii proviziile de hran5 gi se impacheteazg in mod obi~nuit. dup5 I0 iunie. pentru a-i obfine mai timpurii. se poate proceda la divizarea unei familii intrate in frigurile roirii. prin zestrea sa genetic5 transmite albinelor lucr5toare fiice. din care 7-8 faguri cu puiet (in special cei care sunt dotafi cu miitci tinere).e 4 A + I -- . Se aleg in acest scop una sau mai multe familii de albine cu productivitate ridicat5 in anii anteriori ~i de dorit cu mitci mai virstnice. in general o familie la 10 roi. dar in special. Chiar m5tci tinere provenite din familii recordiste. Cele mai bune conditii de cregtere a miitcilor sunt asigurate in cuibul familiilor care se preg5tesc de roit. cu sirop de z a h b administrat in hr5nitor.

atunci cind se formeazii roi mai mari. 62 .viitoare miitci. . procesul de lucru este urm5torul:primul roi cu matca virstnic5 se formeazii cind in botci apar lame de 3-4 zile. In varianta a II-a. se inchid ~i se deplasead pe o vatrii nou5 la cel pufin 2 km de stupina de formare. se ~i formeazii un prim roi care se instaleazii intr-un stup pregiitit special pe un loc nou in stupinii. impreunii cu fagurele cu puiet gi albine pe care se ggse~te. -. Dup5 c5piicirea primelor botci. cu doi faguri cu puiet ~i albine luati din alte familii din stupins. cu mici exceptii.Formarea a 9 roi prin divizarea unei familii pregiititii de roire fn urmiitoarele 2-3 zile de la ultima intiirire. Dac5 se incepe foqarea pregiitirilor de roire la 20 aprilie se pot face diviziirile la 5 mai qi avem miitci imperecheate in roi la 20-25 mai.MANUAL UL APICUL TORULUI Fig. indeplinesc conditia de livrare (4 faguri). in zilele urmiitoare se urmiiregte eclozionarea ~i imperecherea m5tcilor qi asigurarea roilor cu cite 1-2 faguri artificiali qi hranii in cazul lipsei de cules. se formeazii nouii roi mici care primesc fiecare cite unul din fagurii cu puiet ai familiei ~i albinele care-i acoperii. la ciipilcirea primelor botci se face o primii divizare imp5qind cuibul familiei in douii jumiitiifi egale.acelagi principiu. familia foeti se orfanizeazii. pe marginile fagurilor apar inceputuri de botci in care matca depune ouii. In continuare familia orfanizatii se mentine strimtoratii gi se hrzne~te pentru a se asigura creqterea in bune conditii a larvelor . Repartifia albinelor intre cele dou5 jum5tiiti se face cu ajutorul unui panou sau prin apropierea sau dep5rtarea unuia din stupii care adspostesc diviziunile rezultate de pozitia veche a urdinigului: dup5 3-4 zile se fac . P - f3 ri k* . Se supravegheazii familia indeaproape gi dupii ce ne convingem cii pregiitirile de roire au inceput intens.6MRi divizare in aga fel incit vor rezulta patru roi. Roii mai primesc imediat clte un fagure cu puiet ciipgcit de la alte familii din stupinii. Albinele culeg5toare se 7 4 % upi4. Cu matca ei. intre 10 ~i 15 iunie acegti roi. se poate lucra astfel: In varianta I-a.

nf1.rd ~ ! l r ~'17-111D W ~ U D ~ A UI . J aleod as ai!pq u!p yaun .I ruluad pl!lg8a...~e~olsed ~euo!ielsl!. I ~ ea~a!doldeuud . ~ej DA I 0 7RWO.quad '!r~auuojlolauun 1nue ul ayi3npold ap !!I!mej UE e puuojsue~l ale3 !OJ ap !!qu.r~rwalnd !OJ lnda3ul el ap urauuoj gs ...e!i3npo~daqSa~pd eaa3 ul !nltquauresep ealurq ul ew!s JOA as 101 a3 eauaurase lolpuun lnue UI '!.183 !!l!urq W!SOIOJ 3. . ueru pnop p s u ~ v 'a.F -. loIau!qle e qeOa !em lg3 ea~ez!peda~ I .. .alel!ies punq !cur ea3 ap p p u q p3qeur o eaAe JOA IS rundurrl aveoj luns awnue !S arelue~e . el aleqonzap ap m!xem g~u!leas eaga3e ea lesauau qsa !n~nsaln3I ad 9 4 3 e a n l s ur au!qre ap ~01!!1!ruej ealau!iuaur ruluad -1nlnsaln3ea~ada3ur ~e!q3aluleul !!J!OJ aprn8!~j ap ul equr IOA 14 auralAap e a ~ d qlollzap JOA as ealsax p3 ruluad e ~ e ~ p u r !a~rwalnd ~d ea~d !!l!mej mahe ps 1!qepueu103a~alsa nu auoz IS au!dws eauamase UI -1nqe"1 UE un el ap aiua~aj!p!3!u1 n3 ayun! eunl ui aleoSgsap as ale:.ro1!3lgur el e Ispads u !S a.1d 1nsaln3 nes aurdws alsa3e ruluad -urgqes ap aA!seur el aleseldap y lod nu !3!u aylour al!Jaj!p u!p ale3 !S gs!xa nu urpqes el ap Insaln3 ale3 ruquad au!dws p s u ~ luns . ..aleppdap nes ~ . . .101!3loq ea. .rn1nSrurpm e rrirzod 1rq3a~ .L7R3IdV 7 R7VRN V U Y .n al!3loq !soloj uralnd 'ppolaur !Seaax pdnp 1101 !jol urguuoj nu p3ep ley=) ..n!mdur!l a w o j gt?3!1de ag ps e!iipuo3 n3 ajSaSna~ epolaur ajrlnze:.18~~sale reur IS s a p 3 ap psdg el rIrq!suas aweoj a3133 !I ploq n ap . 1nrnruL !elueAa ul pzeaSe as ale:.!nlndws !a!j!zod ealequrrq3s al!urpe !cur as nu ~ol!npurea~r?uo!zol3a ap apz 9-spdna .. * ~ Pp r W 181 16 mlnsa&& .qdws upd u r g e s a1 ap nes Insaln3 uyd uyp e3g!101e~ n.~e e-s urn3 eSe '!!i!puo:. ap 1tuesa3auqnur n3 3saSpdap 9. . .1n8ej t u ~ e d !!OJ el le):.eqoAzap as e tu~uad n3 j pluale apeoj a ~ r r r ~ 8 u ~ a!o~aune ppolaur ysea3e upd ~jeuuoj .1n3 UI y ! m g a l p u!p la!nd na aln8ej un ales na !ieln@ y lod sm3red ad . IS .rrqdg3el ~ pzeazrr\rp as 'plez!u~j.IOI!OJ !!ig!le3 ea~!igpunqwl el a!nq!~luo:.a~eola8aln:. !nlaleos-ealeol~ !aq 'ajauy el ap la3 alsa 1ed!3u!.~o al1o.1~3 r3loq ' p s a r o ~ pl!~p8a~d ps a!l!urej o ap aln3sa. a!imado g s e a 3 . aleoj u~ -3saur!. .arlrtbg pn8u!s o-qu!p euuoj lod as a3 J O ~ O Je alelop ~. o ap !!ox ..rd a1 ale:. . ~ g r o d s u eap)ai!ppl nes !dqs ul azealqsu! as ale3 !OJ 9-p-Eu~.. IS 101 . .1133UI 1nze3UI eu 3 . !cur !ie8!1qo waluns !S ayn! eun1 ul l p a p l!q!sod alsa nu ~ru3n1 e ealsa3e ad tu~z!~!p ~ p a1 'I!J!OJ a~!rnZ!!q ul ~ e ~ t q pour UL p~lu! .1eolp8alno lolau!qle ale alqua!lo ap ~ol!ltuoqzearewaaja e ~ n h ! e ru~uadurind alg3 u!ind gzsaseldap as alaj!ppl apz a1aJeolp. aunq ad !cur ala3 u~alloAzap as as !!ol e3 tuluad !IrnsEur ne! as InInuozas ps. .uoj aleldepe quns sns ~ e u a s p s a p aIapolan as r t- .m UI . o n3 !S aurqle aurind e a ~ d a ~ e w oel ap lo1 e a l a o a . . .

pentru culesul de varii sunt suficiente numai albinele de pe patru faguri bine acoperifi. tei sau floarea-soarelui. Roii nou formati dup5 aceastii metodii se ingrijesc in continuare la fel ca yi familiile de bazii. Dacii pentru valorificarea culesului de la salcim trebuie sii pornim in primiivarii cu familii de cel putin 1. prin intiirirea nucleelor cu miitci de rezervii.MANUAL UL A PICUL TORULUI nu inainte de acesta. t o t u ~ prin cantitiiti le de miere riimase in i cuib dupii cules. cu matc5 imperecheatii sau cu botci. Dacii inainte de cules devin prea puternici. Ca m5surii de precautie se pune matca nucleului in colivie pentru 24 ore. Pe de altii parte culesul tgrziu de la finete. valorificarea culesului de var2 cu cit mai multe familii de albine ~i in paralel sii se sporeasc5 efectivul de bazi. Existii deci intrunite conditiile teoretice qi practice de formare a unor roi foarte timpurii in sezon pentru a atinge scopul final. Inainte de formarea roilor se aduc la acela~inivel eventualele familii de baz5 care au ie~it slabe din iarnii. roii formati foarte timpuriu ajung la o dezvoltare normali in timpul culesului. de$i uzeaz5 intr-o oarecare miisurii familiile. Din toate familiile care au mai mult de patru faguri bine ocupati se preia tot ceea ce d e p i i ~ e ~ acest plafon. stimuleaz5 dezvoltarea de toamnii a familiilor care intrii in iarni rnai puternice.5 kg albine. Se impune deci miisura de a forma primiivara n i ~ t e care roi sii preia surplusul de albine ~i puiet din familiile de bazii puternice qi a le asigura astfel un ritm de dezvoltare mai lent. cind s-au strimtorat cuiburile ~i s-a stabilit qi situatia puterii familiilor de albine exprimati in faguri bine acoperiti cu albine. Aplicarea metodei este conditionatii de existents unui numiir mare de m5tci de rezervii riimase neutilizate in urma controlului sumar de primiivarii.2 kg albine. Pe de altii parte. din ei se mai poate lua material biologic pentru formarea altor roi. Reuqita metodei const5 in a transforma in roi numai atitea nuclee cite permite plusul de material biologic din familii puternice. . adicii circa 1-1. acesta putind fi valorificat cu un numiir sporit de familii de albine. Cu fagurii cu te albine ridicati se formeazii roi pe patru rame bine ocupate de albine.

deoarece alimentatia ei a riimas cea natural3.MANUAL UL APICULTORULUI leclia 8. Astfel. maternii (dupii calitatea m3tcii). familia de albine depinde in mod permanent de mediul extern. F3r3 controlul imperecherii. de supraviepire. nectarul gi polenul florilor. in desfiqurarea oriciirei activitiifi de ameliorare a familiilor de albine este necesar sii se tin3 seama de particularitiitile biologice ale acestora. 183 I' . in numai 60 de "famil!: necorespunziitoare genetic prin schimbarea m3tcii acesteia cqu(la c$ care intrune~te calitiifile dorite. Ameliorarea albinelor gi creglerea reproduc~forilor Inca din cele mai vechi timpuri apicultorii. imperecherea in aer Ziber a reproduciitorilor face imposibil controlul acestui act prin care se realizeazii ameliorarea at% de uqor la alte specii de animale crescute de om. de asemenea. particularit3fi ce le deosebesc profund de celelalte specii de animale crescute gi exploatate de om. Spre deosebire de alte animale. o particularitate biologic3 de adaptare a familiei de albine la conditiile de mediu. pe care qi le striinge singurii. constituie. ins3. ffl? 1 . care ingreuneaz3 munca de ameliorare la albine dar favorizeazii vitalitatea. Orice dereglare in calitatea gi cantitatea acestora se riisfrgnge imediat asupra activitiitii familiei de albine prin intensificarea de sau incetinirea cre~terii puiet. care treptat duce la imbun5tiifirea calitativii a materialului din stupina lor. pa baza observatiilor c3 insu~irea a produce mai mult3 miere se transmite la roii familiei respective. au de ciutat s3 inmulteascii numai acele familii care se evidentiau prin producfii foarte ridicate. Ca un ajutor deosebit in munca de ameliorare a albinelor. apareppsibilitatea apicultorului ameliorator de a transforma. Poliandria ma'tciloc imperecherea cu mai mulfi trbntori. cel mai adesea mamifere gi piisiiri. de aceea au fost elaborate o serie de procedee de m3rire a procentului de imperecheri dorite ca: punctele de imperechere controlat3 qi ins3miinprea artificial& care incep ~i la noi s3 fie accesibile marii mase de apicultori ce doresc sii ducii o astfel de activitate in stupina proprie. Ameliorarea este tocmai acfiunea continua de hbuniitiitire a insugirilor productive ale unei familii de albine. procesul amelioriirii inainteazii greoi. o munc3 de ameliorare pe linie Majoritatea apicultorilor desfi~oarii.

spre deosebire de altele care nu realized nimic din punct de vedere cantitativ gi calitativ. modul de depozitare a mierii. apicultorul trebuie si fac5 o inventariere sumar5 a tuturor insugirilor pe care le posed5 o familie de albine. amplasarea familiilor de albine in locuri cu un cules caracteristic pentru zona in care se efectueaz5 selecfia. predispozitia la roire. care s5 permit5 evidentierea acestora. a .produciia de miere. Ea const5 in stabilirea pentru fiecare familie de albine in parte a insugirilor manifestate mai mult sau mai pufin evident in cursul unei perioade de observatie. o stare general5 foarte bung. in sezonul activ. producfia de cearB. calitatea albinelor.MANUAL UL A PZCUL TORULUZ Arneliorarea la albine se desf5goar5 pe trei c5i principale: selectia in interiorul rasei sau populatiei.comportamentul pe faguri. insugirile urm5rite la o familie de albine pot fi grupate in dou5 categorii de criterii: principale . Aprecierea just5 a acestora se face numai in conditii asem5n5toare pi corespunz5toare. Ea const5 in alegerea ~i inmulfirea acelor familii care corespund cel mai bine anumitor cerinte ale apicultorului. ?n acelagi timp. secundare. Dintre acestea amintim: fonnarea gi asigurarea unui cuib corespunz5tor. rezistenfa la iernare gi la boli. a determinat omul s5 intervin5 in dirijarea activit5tii albinelor pe linia consolid5rii caracterelor folositoare. modul de c5p5cire a mierii. asigurarea. prolificitatea matcii. Inventarierea sumar5 a insugirilor biologice gi productive ale familiilor de albine se numegte bonitare. prin folosirea stupilor de volum mare gi a fagurilor corect cl5diti. Aceast5 variabilitate a familiilor de albine. Selectia artificial5 este cea mai folosit5 metodB de ameliorare in apicultud. popula$i sau linii consangvine (hibridare). a conditiilor pentru intensificarea cregterii de puiet gi prevenirea frigurilor roirii. mai ales privind productivitatea. consangvinizarea gi incruci~area intre rase. blsndetea. apicultorii au observat c5 in aceleagi condi$i de mediu gi de cules sunt familii de albine care dau productii mari gi prezintI. Criterii in selectia familiilor de albine fnainte de a incepe activitatea de selectie. Din cele mai vechi timpuri.

iar altii parte reprezina rezerva familiei. Productia de cearLi se stabile~teprin insumarea cantiafilor de cearii obfinutiide la o familie de albine in cursul unui an. Instinctul de acumulare a rezervelor de hran5 necesare pentru a supraviepi in perioade de lips5 este o insugire proprie albinelor care triiiesc in zonele cu anotimpuri reci. perefii gi fundul stupului.MANUAL UL APICUL TORUL UI Criterii principale Productia de miere prezintii un deosebit interes. Se urmiiresc numai acele familii care produc m a \ ultii cearii &'ri prin cliidirea corectii a fagurilor. F . o ram%435x230 mm m contine 2. sunt familii de albine care se dezvoltii mai rapid ~i altele care se dezvoltii mai greoi. care duc la riitiicirea albinelor. 0 familie de albine este consideratii productivg atunci cind cantitatea de miere marfi produsii asigura atiit acoperirea cheltuielilor de producfie ciit vi beneficii substanfiale. familiile cu o dezvoltare mai greoaie primesc pentru liirgirea cuibului faguri artificiali ~i in felul acesta apar gregit ca bune produciitoare de cearii. Odatii cu terminarea acestora. o ram2 de magazin contine 1. greutatea decurgiind dintr-o serie de discordante determinate de lucrarile impuse in stupinii. ramele cliiditoare gi cl5direa fagurilor artificiali (dublarea cantitafii de cearii folositii la confectionarea fagurilor artificiali respectivi). Stabilirea cantitiitiifiide miere extrasii se poate face prin diferenp dintre greutatea ramelor cu qi fir5 miere inainte ~i dupii extracfie sau prin apreciere: o ram5 435x300 m plinii cu miere gi ciipiicitii complet confine 33-4 kg. in stabilirea randamentului trebuie sii fie evitate gregelile de proasta amplasare a stupilor pe teren. reformarea fagurilor. Cantitatea de cearii realizatii se calculeazii prin insumarea cerii rezultata din: curilfiturile de pe rame. Din aceasta o parte este extras%qi reprezina mierea marfi. 0 mare importanF in aprecierea productivitiifii o are stabilirea cantitgfii de miere marfi. suprapopularea unor familii ~i falsa productie a acestora. s c x 185 i.5-3 kg. eliminiindu-se familiile c a & s k . Cele cu dezvoltare rapid5 primesc faguri pentru liirgirea cuibului din magazia de rezervii.5-2 kg. Cu ciit acest instinct este rnai pronunfat cu atit familia este rnai valoroasii pentru nevoile omului. Cantitatea total5 de miere realizatii de o familie de albine in cursul unui sezon reprezintii randamentul anual sau productia brut5 anualii. ciipiicelele de extracfie. ciind se lirgesc cuiburile. Astfel primsvara. care este dator sii urmiireascii ~i sii noteze toate mi$& dcfaguri gi de cearii din stupinii. Acest indice este greu de stabilit. Calcularea cantitiitii de cearii realizatii depinde de c mciozitatea apicultorului. singura care este valorificatii.

care ar produce roirea sau consum mare nejustificat din rezervele din cuib (de exemplu intre culesul de la salcim ~i cel de la floarea-soarelui). crescgturi. Prolificitatea rncitcilor reprezint8 cantitatea de ou8 depusii de o matcg in unitatea de timp. prin aducerea acestora la aceeaqi putere. iar de buna dezvoltare a unei familii de albine depinde foarte mull capacitatea de a mobiliza in timpul culesului cit mai multe albine culegiitoare. o ram5 cliiditii 114 . o ram2 cladit5 314 .4 p.datoriti salciimului. care duc la lipirea fagurilor qi a ramelor intre ele yi ingreuneazii intervenfia apicultorului in cuib. fapt care atrage de la sine necesitatea ca acestea si fie schimbate la 2 ani. Existents unei corelafii intre prolificitate qi cules face ca in perioadele neimportante (goluri de cules) sfi nu apar8 excedent de albinfi. Cu privire la prolificitatea mitcilor sunt selectionate mitci cu prolificitate mare in primii 2 ani de via@. easc5 nu este adaptatii in totalitate la culesul principal de b.MANUAL U L A PICUL TORUL UI suplimentari. Folosirea ramei clciditoare de cearii este un mijloc pentru aprecierea diferentiat5 a insuqirii familiilor de a produce cearii. Prolificitatea unei mfitci depinde in mare mfisur8 de o serie de factori ca: ereditatea. Estimarea se face in puncte: o ram5 cl5dit5 complet . pentru a preg5ti albine culegitoare in numir cit mai mare pentru culesul principal (la noi salciimul) qi la sfirqitul verii. condifiile de creqtere. cind se asigur5 albin5 tiin&-5in vederea unei iern5ri corespunziitoare. Este de reniarcat faptul cii prolificitatea m5tcii trebuie s5 se manifeste in anumite perioade pentru a fi utilfi productiei (de exemplu inaintea culesului de la salciim cu circa 1 lun5). prima in cursul lunii reajma culesului de piiquni qi fiinefe. punfi. modul de organizare a cuibului. De obicei se lucreaz5 cu roi formati pe faguri cl5diti goi sau numai cu faguri artificiali.2 p.3 p. familiile de albine se pregfitesc anterior. Din momentul introducerii ramei claditoare de cear5 familiile se hriinesc cu aceeaqi cantitate de sirop timp de 1-2 siiptimiini. Dup5 trecerea perioadei de urmiirire stabilitii. Apicultorul este interesat ca depunerea de ou8 (ponta) s5 fie concentrati in dou5 perioade . perioadii care coincidea 8i cu 186 . Cu circa 170urm5 ouatul m5tcilor inregistra douii maxime. puterea familiei. se procedeazfi la punctarea familiilor. De prolificitatea miitcii depinde buna dezvoltare a familiei de albine. cantitatea qi calitatea rezervelor de hranii. capacitatea albinelor doici de a produce 18ptiqor. care este un cules relativ nou.1 p. o ram5 cladit5 112 .la inceputul sezonului activ. Pentru estimarea cantitiitii de cearii.

Rezisten. Sunt socotite de bun2 calitate familiile de albine care in md. Modul de depozitare a mievii are un rol foarte important in organizarea cuibului. sunt familii bune pentru productie. de la infest2ri sau imboln2viri masive pin2 la lipsa total2 a bolii. Se observi. Un cuib armonios organizat atrage dup2 sine o bun2 desfigurare a activitgtii. Actualmente. capabil2 s2 supravietuiasc2 pin2 in prim2vara cind apare noua albin2. prin depozitai-ea rii in cuib se produce blocarea partial2 a acestuia. Sunt eliminate de la inmultire toate familiile de cu albine la care apar urme de boli. se restringe ouatul. fir2 zbor de curstire qi chiar cu hran2 mai putin corespunzitoare. De asemenea.permanent i ~asigur2. in jurul puietului. indiferent dac&ele se ins2n2to~esc sau fir2 medicamente ~i sunt p2strate numai cele rezistente total la boli. 1 s d ~ ~ & t i t 2 ~ lde 8 1 fk *& 187 7 e . cind se pregitea familia pentru iernare. in fata aparitiei unei contagiuni se observ2 c2 familiile de albine dintr-o stupin2 reactioneazi diferit. reacfia la medicament este diferiti. 0 familie de albine de bun2 calitate trebuie s2 supravietuiasc2 o perioad2 lung2 de timp nefavorabil. inlocuindu-se permanent m2tcile cu activitate intens2 de ouat in golurile de cules. de mica intensitate. familii de albine care se ins2n2toqesc far2 intervenfia unui tratament.~ iernare este data de doi indici . se observ2 c2 in condifiile imbolnivirii.consumul de hran2 pe timpul la iernii qi mortalitatea albinelor in aceea~i perioada. adic2 acele familii la care nu apare nici un semn de boa12 in conditii in care altele se imboln2vesc. Cu cgt aceast2 diferenti este mai mic2. in timp ce la altele boala treneaza duciind la disparifia familiei. se urmiiresc pentru selectie numai acele familii de albine care defin m2tci cu prolificitate timpurie (luna aprilie) qi tirzie (sfirqitul lunii iulie). in luna august. Const~mul hrani de reprezint2 diferenta intre cantitatea de hran2 din stup la intrarea in iarn2 ~i cea gisit2 in prim2var2. ambii indici fiind raportati la puterea familiei sau la I kg albine intrate in iarni. Rezistenta la boli. in acela~i mod se calculeaz2 ~i rnortalitatea. coroane cu p2stur2 qi miere. cu atit familia este mai bun2. de asemenea. i in timpul culesurilor de mare intensitate. unele familii ins2nGtoqindu-se rapid in urma aplic2rii tratamentului. Indicii se conditioneaz2 reciproc ~i scot in evideng calitatea albinelor unei familii din punct de vedere a1 modului de iernare. in general familiile de albine puternice la care matca a asigurat albin2 tin2r2 suficienta in toamn2.MANUALUL APICULTORULUI intrarea in frigurile roirii ~i a doua.

MANUAL UL APICUL TORULUI

puiet ce trebuie hrgnite ~i se elibereaz5 de la preggtirea hranei larvare un numir mare de albine doici, care trec mai timpuriu in stadiul de culeg5toare de nectar. BlocBrile de cuib excesive atrag dup2 sine piedici in activitatea m2tcii ~i nu duc nici la profituri pentru apicultor.
Predispozi/ia la roire - fenomen natural de inmultire a familiilor de albine, constituie, in conditiile apiculturii moderne, un impediment producind pagube importante. In aceleaqi condifii, familiile de albine manifest5 in grade diferite aceast5 insu~ire. Roirea este ~i un caracter de ras5. Rasa romineascg de albine se caracterizeaz5 prin manifestarea redus5 a acestui instinct, care de multe ori dispare total in conditiile unui cules de mare intensitate. insuSirea fiind ereditat-5, se opresc pentru productie acele familii de albine la care instinctul se manifest5 foarte slab sau fir5 finalizare ~i se eliming familiile ce roiesc, acestea produciind permanent pagube. inlituriindu-se constant m5tcile familiilor ce manifest5 friguri de roire, inlocuindu-le cu m5tci din suqe neroitoare, se ajunge treptat la o stupin5 in care r?iiitcilesun/ schinlbate lini~tit. Se observg in unele stupinc familii de albine la care nu apar niciodata frigurile roirii, chiar cu populatii dcoscbit de numeroase. in cazul prezenfei intr-o astfel de familie a unei m5tci mai in vArst5, prin luna iulie apar 2-3 botci, de schimbare lini~titii.Din una din ele iese o tAn8r5 matc5 ce se imperecheazi in cursul lunii august ~ ial5turi de matca mam5, i ~ incepe activitatea. Ambele intr5 in iarn5, iar , i primgvara se mai g5se~te, regul5, numai matca tAn5-5. Fenotnenul are o mare de important2 prin faptul c5 matca tin5rii contribuie in toamn5 la mgrirea cantitifii de albin5 tiink-5 pentru iernare, iar primgvara i ~ incepe activitatea de depunere a i ou5lor la potentialul normal. Este necesar ca tofi apicultorii s5 caute s5 detin5 in stupin5 familii de albine cu astfel de m5tci, mai ales daca s-a dovedit c5 ele provin din familii de albine valoroase.

Criterii secundare
Modul de ciipiicire a rnierii este un criteriu care pentru apicultorul produc5tor de miere in sectiuni sau in faguri este deosebit de important. Acesta depinde tocmai de modul in care albinele c5p5cesc fagurii cu miere. fagurilor cu miere poate fi uscat5 ~i umed2. La ciip8cirea uscati, cear5 qi stratul de miere apare un strat de aer, ceea ce d5 fagurelui acest spafiu, fapt care conferi alb. La cSp5cirea umed5 lipse~te mai putin pl5cut, unsuros, umed.

MANUAL UL APICUL TORUL UI

C5p5cirea fagurilor cu miere este diferit5 la diverse rase de albine ~i este un caracter care se transmite ereditar. Rasa de albine carpatine prezint5 atit cip5cire uscati cit ~i umed5. Este de dorit ca apicultorii s5 elimine prin selecfie familiile ale caror albine c5p5cesc umed, in situafia cind acestea mai prezint5 qi alte insu~iri nedorite; dac5 nu, s5 urm5reasc5 consolidarea, prin selecfie, a caracterului cGpGcire uscatG.

Calitatea albinelor este un indice determinat de insumarea unui complex de insu~iri tuturor indivizilor unei familii de albine. Dintre ace~tia a amintim hgrnicia. Familia ale c5rei albine, in acelea~i condifii de dim5 qi cules, ies mai devreme din stup ~i i ~ incheie activitatea mult mai tirziu decit celelalte este considerat5 o i familie cu albine harnice. Un plus de 30-45 minute de activitate de zbor in condifiile unui cules de mare intensitate duce la inregistrarea unei importante cantitilfi de miere in plus. Aceea~i intensitate ridicatG de zbor in condifii de clim5 nefavorabilg (temperaturi scgzute, vint, ploi m5runte) atrage dup5 sine un surplus de miere in cuib sau magazin. Albinele din populafia de munte valorific5 foarte bine culesul de la salcim tocmai datorit5 acestei calit5fi. Longevitatea albinelor este determinat$i de calitatea albinelor doici care leau ingrijit, de ereditatea lor qi de ins5gi calitatea intim5 a acestora. in situatia in care 42-45 de zile, un plus de 4-5 zile de supravieFire in mod normal o albina tr5ie~te mire~te cantitatea de albine culeggtoare cu 0,8-1,2 kg pe familie, ceea ce reprezinti intr-un sezon apicol circa 114 din culeg5toare ~i ca atare un surplus de miere. Blindetea albinelor se apreciaz5 atunci cind, la intervenfia apicultorului in cuib, cu sau fir5 fim, acestea nu atac5, nu urm5resc omul, deci atunci cind albinele nu sunt irascibile. Apicultorul prefer5 astfel de familii blinde, in situafia in care cele irascibile nu sunt valoroase din punct de vedere al producfiei. Rasa de albine carpatine se caracterizeaz5 printr-o blindete deosebit5. Comportamentul pe faguri, la familiile ale cgror albine r5mAn pe faguri i ~ continu5 activitatea in timpul interventiilor apicultorului in cuib, ~i i ~ reiau i i activitatea nvnnala imediat dup5 inchiderea stupului sunt considerate familii lini~tite. Aceast5 insu~ire reprezint5 caracter de ras5 ~i se transmite ereditar; este criteriu de selecfie. Albinele carpatine nu p5r5sec fagurii in timpul manipul5rilor efectuate. hrp' Cladirea fagurilor are leggtur5 direct5 cu condifiile de mediu e p"ioductiei de miere ~i este ereditar5. Familiile de albine care au tendinp de a a di mai lent ridit3nd fagurii ajung mai repede in pragul roirii decit cele care ii cl11&&e.

I
I

%

189

S.
8

MANUALUL APICULTORULUI

capacitatea de lucru a 1n5tcii qi a albinelor culegatoare. Este recomandabil ca la bonitare sii se urmireasci ~i acest indice. Amplasarea rezervelor de hranii asigur5 spatiu pentru ouat in tilnpul unui cules de lung5 durat5 ~i depunerea mierii in fagurii cl5diti proaspit. De asemenea. in timpul culesurilor de mare intensitate ~i de mica durat5, blocarea cuibului $i reducerea ouatului m5tcii prezint5 o deosebit5 importanf5. Este bine s i fie dezvoltati capacitatea albinelor de a depune miere in afara cuibului, aceasta contribuind la cliidirea fagurilor ~i acumularea mierii, factori importanti in combaterea roirii. Fenomenul nu influentea25 negativ depunerea hranei pentru iarni, deoarece instinctul de conservare oblig5 albinele s i - ~ pregateasci cuibul in vederea unei i iern5ri corespunz5toare. Bonitarea, d e ~pare complicat.5, este deosebit de importanti qi efectuareaei i conqtiincios duce la rezultate sigure ~i deosebit de valoroase in munca de ameliorare a albinelor. Atentie! Un apicultor nu poate urm5ri individual o familie de albine in vederea selectiei atunci cind practic5 curent in stupin5 int5rirea familiilor slabe pe seama celor puternice, existind o permanent5 circulatie a fagurilor cu miere ~ilsau puiet de care nu se tine seama sau nu se pistreaz5 o evident5. Nu se recomandi int5rirea familiilor slabe pe seama celor de calitate: rezultatul este sciderea potentialului acestora din urm5, ~i prea rar indreptarea celor slabe in special in stupinele in care se practic5 selectia.

Selectia in mas5
Selec!ia in masci este o metod5 simp15 de lucru, indicat5 pentru tori apicultorii. Scopul acestei metode constind in imbungtiifirea sistematica a insu~irilorvaloroase ale familiilor de albine in vederea ridicirii productivita!ii acestora. La alegerea familiilor pentru reproductic se tine seama de insu~irile m5tcilor ~i ale triintorilor, fir5 ins5 a se cunoa~te prealabil dac5 aceste insu~iri in se vor transmite la descendenti. Orice apicultor poate practica selectia in mas5 in stupina sa. Dar rezultatele sunt mult imbun5t5tite in zonele in care mai multi apicultori ader5 la aceasti interesanti ~i util5 activitate. in mare lucririle sunt urm5toarele: pentru reproductie a celor mai productive familii, dupi indicii igurarea conditiilor optime pentru intensificarea manifestiirii insu-

MANUALUL APICULTORULUI

- cre~terea miitcilor ~i a trintorilor din familiile alese pentru reproductie; - schimbarea materialului necorespunziitor din stupinii cu cel produs

1
I

dirijat;
- prevenirea incruciqiirilor inrudite intre miitcile qi trintorii din stupinii. Calendaristic, lucriirile de selec~iein mas2 se dest'aqoarii in mai multe

' etape:
anul I: se identificg cele mai valoroase familii de albine dupii indicii descri~i qi se formeazii grupa de priisilii, grupii de familii foarte valoroase din care se vor creqte trintori yi miitci qi care, dupii imperechere, asigurii material de reproductie de bun5 calitate ce va fi folosit in stupina de productie. Grupa de prgsilii reprezintii 10-15% din numirul familiilor de albine aflate in stupinii, restul reprezentindgrupa familiilor de productie. Ea nu riimine in permanen@ aceeaqi. Familiile de albine productive sau riimin in care n u - ~ ievidenfiazii, in mod corespunziitor, insu~irile urn5 cu dezvoltarea sunt inlocuite in permanen@de alte familii care s-au evidentiat in timpul sezonului; anul I/: odatii formatii, grupa de priisilii se foloseqte pentru producerea de mgtci, trintori qi pentru cre~terea miitcilor. in vederea producerii larvelor destinate creqterii de miitci sunt alese de intotdeaunafamiliile recordiste ale grupei de priisilii. Pentru cre~terea trintori se aleg, de asemenea, familiile cele mai bune, ce se situeazii imediat, ca indici calitativi, dupii famillia furnizoare de larve pentru mgtci, numiirul lor stabilinduse pornind de la calculul cii o familie produciitoare de trintori trebuie s i asigure imperecherea a circa 50-75 miitci. Miitcile imperecheate obtinute se folosesc pentru schimbarea a 50% din miitcile familiilor de albine necorespunziitoare existente in grupa de productie. Paralel cu aceasta, la sfir~itulanului 11, pe baza datelor din evidenp periodicii, se eliminii din grupa de priisilii familiile care s-au situat sub media stupinei qi se inlocuiesc cu altele care s-au evidentiat in timpul sezonului; anul III: se desfiqoarii acelea~ilucriiri ca in anul 11, procedindu-se la inlocuirea restului de mgtci. Si in acest an se primene~tegrupa de priisilii prin valoroase qi eliminarea celor ce s-au situat introducerea de noi familii cu insu~iri sub medie; anul IV: se repetii lucriirile din anii 11 ~i 111. Ca urmare a lucr5rilor de ameliorare, in stupinii se giiseqte material biologic (miitci qi trintori) de origine foarte aproapiatii. Pentru a evita imperechede inrudite (consangvinizarea), este necesar sii se facii primenirea acestui h a al;,ceea ce se realizeazii prin adunarea de material biologic valoros din stupin*\ plasate la distante de cel putin 15-20 krn de vatra unde se desfa~oarH i ~ e selectie. & C fl

k

191

MANUAL UL APICULTORUL UI

Schimbind material valoros intre dou5 stupine in care se desfaqoar5 o actiune de selecrie, pe ling5 evitarea efectelor consangvinizgrii se realizeaz5 incruciq5ri intre dou5 populafii diferite ca origine, produqii rezultaci manifestiind o deosebiti vigoare hibridii (heterozis)concretizaa prin productivitate ridicatg. Inlocuirea, in decurs de 2-3 ani, a m5tcilor dintr-o stupin5 de productie c u material selectionat conduce treptat la ridicarea nivelului productiv a1 familiilor de albine. Aciiunea de selectie in mas5 este permanent5 qi obligg pe apicultor 6 schimbe periodic mgtcile la interval de 1 sau 2 ani, aceasta asigurind in permanenp potentialul prolific maxim.
A

Selectia individuali

Selectia individualii este o metodg mai avansat5, care se practic5 in stupine specializate, constind in crearea de linii de inaltii productivitate ce se predau pepinierelor pentru producerea qi difuzarea mgtcilor selecfionate. Metoda const5 in depistarea in populafiile de albine din zon5 a unor familii cu insuqiri valoroase, gruparea acestora, cve8terea de descendenti qi verificarea gradului de transmitere la descendenti a respectivelor insu~iri.
Lucr5rile se desfaqoar5 pe o perioad5 de 3 ani repartizate in felul urm5tor: anul I: ca qi selecfia in mas5; anul 11: din grupa de pr5sil5 se aleg pe baza rezultatelor comport5rii in anul anterior, 3-4 familii de albine cu cele mai valoroase insu~iri se folosesc qi pentru creqterea de reproducatori - m5tci qi trintori - in scopul obtinerii de mitci fiice imperecheate care se introduc in familii de aceeaqi putere, fiecare grup de mitci surori constituind o grupi de verificare. in cadrul verificgrii se stabile~te gradul de transmitere la descendenti a insuqirilor valoroase detinute de pgrinti. In cazul in care s-au identificat 4 familii deosebit de valoroase, 3 familii vor constitui familiile mami qi 1 familie va fi familia tatg. in aceast5 din urn5 familie se vor declanqa lucr5ri de creqtere a trintorilor, cu 15 zile inainte de inceperea creqterii mitcilor, prin introducerea de faguri cu celule de trintori qi hr5nind forpt albinele pentru a stimula ponta mgtcii. Din cele 3 familii alese ca mame, se cresc, din fiecare, 40-60 mitci fiice. M'&& rezultate se marcheaz5 diferit pentru fiecare grup de surori, dupa prove6i $ se instaleaz5 pentru imperechere in puncte de imperechere canh. la1 . in momentul in care mgtcile s-au imperecheat, se introduc in roi de ** at2 a y r p k e . in fiecare grup5 de verificare sunt cuprinse 10- 15 m5tci surori, (nu

&

MANUALUL APICUL TORULUI

mai multe). intre timp se continuii ingrijirea adecvatii a celorlalte familii de albine din grupa de pr5silii ele urmind a intra in verificare in anii urmgtori; anul 111: se urm5re~teamiinuntit comportarea familiilor din grupele de verificare dup5 criteriile enunfate, iar in incheierea sezonului se analizeazi rezultatele obfinute comparativ cu o grupii de familii martor. Familia de reproductie, mama ale ciirei miitci au obtinut cele mai bune rezultate, este predati pepinierelor de producere industrial%a mitcilor spre inmulfire qi difuzare. in caz c5 din motive obiective matca familiei nu mai exist5 se pred5 pepinierei familia recordist5 a respectivei grupe de verificare. In momentul in care la o grup5 de verificare se confirm5 c5 a preluat insu~irile productive ~ide comportament valoroase ale mitcii mame qi le transmite in continuare la descendentii s5i devine linie verificati, capul liniei constituindu-1 matca mamii recordist5 identificat5 in zon5. Pe aceast5 linie verificat5 se pot face, de in continuare, lucriiri de selectie, prin cre~teri generatii succesive, urmirinduse uneori fixarea unui caracter (albine de polenizare a anumitor culturi, sau bune produciitoare de polen, etc.)
n

Creqterea reproducltorilor Matca bung este de regul5 asocial5 cu profituri mari. Sarcina apicultorului este de a - ~procura m5tci de calitate, prin cumpiirare sau prin producere in stupina i proprie. Calitatea unei miitci depinde nu numai de materialul din care a fost produs5 ci ~i de modul in care a fost crescul5. Cre~terea miitcilor este unul din capitolele cele mai frumoase 8i in acela~i timp stimulative din apiculturii. Cre~terea m5tcilor nu este o art5, dar pentru a da rezultatele scontate trebuie sii fie practical5 cu mult5 grij5 qi cunoqtinte de specialitate. Existii anumite reguli qi elemente de tehnic5 care numai respectate intocmai duc la rezultate pozitive. Creqterea trintorilor Obtinerea trintorilor de calitate in perioadii optimii, pentru a se imperechea cu mitci obfinute din material valoros, are o deosebit5 importanp in munca de selecfie. In familiile de priisilii, alese pentru producerea de trdntoripeoitroduc la inceputul lunii aprilie, 1-2 faguri cu celule de trintori. In prezenfa unui cules de nectar qi polen in natur5 sau cu tune de polen qi miere, matca depune in celule ouii de
n
A

193

5%

Dup2 15 zile de la amplasare se recolteazg mgtcilc imperecheate. Dac2 dup5 circa 15 zile acestea nu au inceput ouatul sau au depus puiet de trintori. prio de imperechere controlat5 sunt amplasate in zone . Familiile doici cresc2toare de trintori. se recornand5 ca fagurii cu puiet s2 fie trecuti in familii doici puternice. atinggnd chiar 80%. La alegerea acestor puncte de imperechere controlat2 se are in vedere ca pe o razi de 12-15 krn s2 nu se g2seasc2 amplasat5 nici o stupin5 sau familie de albine. daci conditiile de mediu (temperaturrl mai ales) permit. capabile s2 asigure hranirea corespunziitoare a acestora. pentru impiedicarea ie~irii acestora din stup sau distrugerea tuturor suprafetelor cu celule cu puiet de trintor care se g2sesc pe ramele cu faguri normali. in familia produc2toare de trintori. eliberat2. Pentru ingrijirea optim2 a larvelor de trintori. Un alt mijloc de realizare a imperecherilor dorite este constituit depunctele de imperechere controlatd. cu populatie masivi de albine tinere. (Producerea apilarnilului in stupine aflate in preajma cresc5torilor de m5tci sau a punctelor de imperechere controlaG a favorizat puritatea imperecherilor). care la r$ndul lor vor fi ins5miinpte . cindu-se alt5 serie de m2tci pentru imperechere. la fel ca lji familiile furnizoare de larve de trintori.yi apoi incredintate familiilor doici. este bine ca declan~areacre~terii reproduc5torilor s5 fie avansatii cu 10-14 zile fat5 de cre~terilenormale. punctul se desfiinteaza.MANUALUL APICULTORULUI in luna mai trintori maturi necesari pentru imperecherea miitcilor. inseamn2 c5 zona este curat5 ~i se poate amplasa un punct de imperechere controlat2. in cazul in care urm5rim ca imperecherea cu triintorii doriti s2 se faca in procente foarte ridicate. aSa incit maturizarea ~i imperecherea acestora s2 fie realizat5 inainte de aparitia primilor trgntori maturi in stupina de productie sau in stupinele apropiate. sunt hrinite permanent. Pentru a avea siguranfa acestui lucru se testeaz5 prin amplasarea a 1-2 nuclee cu m2tci neimperecheate. obtinuti din familiile de pr5sil2 destinate acestui scop. introducerea de gratii la urdini~. Pentru asigurarea stupinei numai cu trintorii doriti. in vederea obfinerii materialului imperecheat. se transport2 in acest punct familia tat2 ~i nuclee de imperechere care confin mitci neimperecheate. infiinpte in locuri complet izolate. in momentul necesare de miitci imperecheate. se pot introduce faguri noi. Pentruaceastaestenecesars5 se iaurmitoarele misuri ~i in familiile de producfie: eliminarea tuturor fagurilor cu celule de trintori ~i inlocuirea acestora cu faguri artificiali. unde nu existi posibilit2fi de patrundere a trintorilor str2ini decit in proportie foarte mica sau chiar deloc. apicultorul ameliorator are sarcina de a impedica aparifiatrintorilorin celelalte familii.

roirea. contribuie la ridicarea valorii acestora. Apicultorul poate crea artificial cele trei situatii. ins. botcile obtinute a i 1 de la astfel de familii. in cazul celei dint5 situatii se constata cZi familia de albine ia in cregtere nu o anumita larva de o anumiti calitate ci pe aceea pe care o are la indernana. gi anume se obtin m5tci numai intr-o perioadi anumit8. cgutind sB obtini mitci de la familii care prezinti fenomenul de / schimbare lini~tita matcilor. 0 " ) . ins2 exist2 doui inconveniente.in cazul in care apicu/toru/posedd o. luate d i n 5 le aiturate. implantate la rnai multe familii din stupin5. gi anume: atunci cind au pierdut matca. nu totdeauna mitcile obtinute sunt cele rnai valoroase. cind matca nu rnai este corespunzitoare (schimbare linigtiti) ~i c6nd familia se pregite~tede roire. ori necorespunzitoare in ceea ce prive~te se obfin cele rnai bune mitci. pe v8i ferite de curenti. in acest scop indepirteazii matca ~i albinele trag botci. care vor fi folosite in scopul sporirii productivitiiii stupinei. care sunt cel rnai bine dezvoltate. de In ultimul timp apicultorii elimini in perrnanenp familiile care prezint5 aceasti insu~ire. imperechere. adici larve de viirsta rnai mare.MANUALUL APZCULTORULUZ montane. Metodele descrise pot fi folosite de catre apicultorii cu un numir mic de stupi cu albine in scopul obtinerii unui numar de miitci. . 0 prim5 fazi in procesul de creqtere a mTitcilor este obtinerea botcilor. Operatia se face cu ajutorul unei /anfete de transvazare sau cu ajutorul i scobitori a1 carei capat subtire a fost indoit intr-un unghi c o r e s p u n z 6 ~ r & 8 . iar mitcile obfinute movtenesc gi transmit insu~irea roire la descenden$.familie cu o matcii de bunci calitate. iar reproducatorii de posibilititi de a efectua zboruri de . Larvele din botcile ramase pot fi de vgrst5 necorespunz5toare pentru a da na~tere unor m5tci de cea mai bun5 w&tde ~i atunci se elimina inlocuindu-se cu larve tinere de 24-36 ore. inalte. Metode gospoda're~ti pentru cre~terea mdtcilor. fapt care duce la obtinerea unor m5tci de cele rnai multe calitatea. in cel de-a1 treilea caz. el dispune de posibilitatea s i obtini din sB ea o matci fiica. in poieni sau pe platouri. Trei sunt cazurile cind albinele igi cladesc spontan botci. % mbi ap Pr Y 195 . unde albinele pot beneficia de un cules. dar viirstnicg gi d o r e ~ t e o schimbe. Dupi doui zile. el procedeaza la distrugerea tuturor botcilor cu excepfia a doui dintre ele. D e ~produse in numar destul de mic.

Lateral. adic5 fagurii vor fi cliidifi qi matca va depune ou8. in circa 3-5 zile .yi cu o matc5 apt5 sii-~idesGqoare activitatea dar lipsit5 de spafiu de ouat. rnai pufin 2 rame.MANUAL UL A PICUL TORULUI 9-10 zile apicultorul controleazii familia. . rama cu fagurele respectiv se introduce intr-o familie puternic5. impreunii cu matca. Se pregiiteqte o ram2 la care de lea@ superior se prind buciifi de fagure artificial de forma triunghiularg cu baza de 5 cm (circa 4-5 buciifi). ale c5rei calitiii au fost urm5rite mai mult timp.10 zile. Fagurii rimaqi trebuie sii fie acoperiti de albinele familiei. care familia crescatoare se comport5 bine. distruge eventualele botci nou apirute. formarea de familii ajutiitoare. au Metodele descrise sunt foarte simple qi la indemiina fieciirui apicultor. Dupii 9. se scot din familie toate ramele cu puiet.rama de creqtere" va fi luati in lucru. . Tot in rindul metodelor de creqtere a miitcilor pentru nevoile curente dintr-o stupin5 intr5 ~i cele prin care se poate produce un numiir mai mare de miitci pentru formarea de roi. orfanii complet (fir2 puiet qi matcii) qi cu abundente rezerve de p5sturi qi miere.in acest scop se alege cea mai hund familie din stupind.. Cele dou5 rame cu o ram5 pregitit5 cu fagure artificial intre ele. cele mai frumoase botci se desprind uqor de pe fagure qi se folosesc in scopurile dorite. cu albinii in excedent . Atunci ciind apicultorul doreqte s5 o b f i ~ 5 mai multe serii de mitci procedeazi la introducerea succesivii a mai multor rame cu faguri pentru crescut yi 1 incit in momentul scoaterii botcilor din familia cresciitoare o a l ~ confiniind ouii sii fie introdus5. inainte de a introduce rama. Hr5nite din abundeng. cu puiet la eclozionare. schimb5ri de mitci necorespunziitoare etc. cu rezerve de proteini suficiente. ea poate fi intrebuinfati sii fie asiguratg in permanent5 cu faguri cu puiet la . in ambele cazuri se obfin botci din cars vor ecloziona miitci de calitate.Se porne~te la ofamilie care prezintd insu~irea schimbare liniqtitiia de de mGtcii sau instinct de roirefcrGJinalizare. botca sau pufinele botci de calitate obfinutefiind implantate in familiile cu probleme sau in roi dup5 ce ace~tia fost organizafi in prealabil. se pun in centrul cuibului. precum qi botca care a fost crescut5 necorespunziitor din cele dou5 rsmase. in a 16-a zi din botca rgmasii va ecloziona o matcii care dupii circa 10-14 zile va incepe activitatea de depunere a ouiilor. in aceastii situafie familia ia ou2le in creqtere qi produce numeroase botci. in momentul in care au fost depuse suficiente ou5. Se procedeaz5 ca in cazul descris anterior. de-o parte qi alta se aqeazii faguri cu hrani (polen qi miere).

12 rame. Pentru a stimularea luiirii in cre~tere larvelor. acesta se imparte in douii: un spafiu in dreptul urdinigului . mult puiet neciipiicit gi asigurarea in cuib a unui compartiment special pentru cregtere. Compartimentul . Compartimentul de cregtere cuprinde 4 faguri cu puiet necipicit in mijlocul ckora se introduce rama de cregtere. in ambele compartimente se pot adiiuga hriinitoare pentru hriiniri suplimentare. Situafia fiind creatii. in aga fel incit in compartimentul de cregtere sii ~ e ~ ~ & n ' I % ! . Mentinerea familiei cresciitoare in stare activii se realizeazii pfi -0 qntinuii. se concentreazii hrana care va acfiona ca o diafragmi. albinele doici din compartimentul de crevtere percep mai pufin substanp de matcii qi se creazii dorinta de schimbare linigtitii a mgtcii.7 rame. in cazul cregterilor succesive. trecere de rame cu puiet din compartimentul c u i b y b in de aiegtere ~i invers. in care albinele au un contact superficial cu matca. prin adiiugarea de faguri cu puiet la eclozionare. in familie trebuie sii fie asigurate 3 condifii: populafie foarte numeroasi. iar restul cu hrani (pisturii gi miere) din abundenp. operatie care in scopul unei reugite depline necesitri oarecare indeminare. Fiind creatii aceastri stare (se circulii dintr-un compartiment in altul). accesibilitatea fiind determinatri gi de faptul cii se evitii transvazarea. In acelagi mod trebuie sii fie ingrijitii gi familia produciitoare de larve. Poate piirea curios sii se vorbeascii despre cregterea mitcilor in prezenfa puietului necipgcit. dar s-a constatat cii in acest aranjament prezenp puietului atrage multe albine doici. se introduc larvele. aceasta devenind in mod aparent necorespunziitoare pentru ele. compartimentul de cregtere. pe miisurii ce procentul de acceptare cregte. faguri pentru ouat. de o parte gi alta. periodicii. in acest scop.0 altri metoda' simpla' de producere a mritcilor pornegte de la existenp unei familii care schimbii linigtit matca. introdusii de apicultor. care in mod implicit vor lua in cregtere gi botcile din rama cu leapri port-botci. familia este eliberatii. botcile crescute dar inc5 neciipiicite introducgndu-se in ramii-izolator intr-o familie putemw&#%umatcii. la inceput mai putine gi apoi mai multe. Metoda poate fi practicatii atit in stupul orizontal. miitcii cuprinde faguri cu puiet. . Cele douii compartimente sunt despiiqite de o diafragmii previizuti cu gratie separatoare iar in dreptul acesteia. descrisi mai sus. in partea opus5 urdinigului . in care se aflii matca gi un spafiu . Metoda Miller. este la indemina oriciirui apicultor care doregte sii creascii miitci in nurniir mai mare. in familii. siiptiiminal. in cam1 stupului orizontal. compartimentul cuibului propriu-zis. precum gi hrana necesari. cit gi in cel vertical. prin administrarea de hranii suplimentarii gi asigurind surplus de albinii gniirii.MANUALUL APZCULTORULUZ eclozionare gi cu hranii abundentri gi eventual chiar stimulatri prin administrarea de sirop. se administreazii sirop de zahiir.

s i sc opreasci $i si hrBneasc5 ~i larvele din botci. a roilor sau a altor produse.4. Cclc do115 co~iipartimente sunt separate printr-o gratie separatoare. in aSa fel inciit pe leat sB nu fie mai mult de 13-15 celule ce vor deveni botci. larve de virsta 6-7 zile. larve de virsta 4-5 zile. in corpul de jos este amplasat comparlimentul mitcli cuprln7ind faguri pentru ouat ~i rezerve suficiente de miere $i p5stul-2. micrc in faguri ~i un hr5nitor. f'olosind ambcle corpurl. . larvelor in celulele initiale: . care merg s i se aprovizioneze cu pisturi. in desfa~urareaactivititii normale de producere a mierii. Acest aranjarncnt dctetmini albinele tinere. Metodele de obtinere a rnitcilor descrise se folosesc in orice perioadi a sezonului activ ~i prezinti avantajul ci nu stiinjenesc pe apicultor in lucririle sale.?intotdeauna intre un fagure cu puiet tiin5r ~i un fagure cu pisturi.7). In corpul de sus se amplaseazi compartimentul de creStere. Se cu distanteazi celulele dupi procedeul descris mai sus. ~i pot fi valorificate in diverse scopuri. exist5 procedee dc producere a mgtcilor prin pistrarea pentru a se evita e~ecurile.MANUALUL A PICUL TORUL CiI tiin5r. Fagurele pregitit in acest fcl cste introdus in familia sau compartimentul de cre~tere. Pentru dezvoltarea viitoarelor botci se procedeazi la distantarea lor prin distrugerea a doui celule din 3 (1. MBtcile obtinute prin aceasti rnetoda sunt de buni calitate. se lipe~te cear5 pe un leal de crevtere. introducind puiet tin& ~i hran5. Aralijamentul ramelor in compartimcntul de ctevtere este urm5torul: miere. polen. taie o f 5 ~ i e fagure continiind un strat de celule cu lawe Se de de viirst5 optim5. de la familia din care dorim s5 facem cre~terea. polen.introducerea in crescitor a fagurelui cu larve provenind de la falnillia din care dorim s i facem cre~terea.introducerea unei f@ii de fagure cu larve. larve de viirsta 1-2 zile. cele din margine nu vor fi luate in cre~tere din ele \/or ecloziona matci sau inferioare. . Rama cu botci este amplasat. cantitativ niai multe. Pentru cazul in care apicultorul nu are indemiinarea transvazirii larvelor. in caz c i num5rul de larve este mai mare. taie fagurclc in treimea inferioar5 in ava fel Se inciit pe tgietur5 s5 r5mhnB un r5nd de celule cu larve foarte tinere (de I zi). Asem5nitor se lucreaz5 ~i cu stupii multietqjati. larve de virsta 3-4 yilc. pe centrul acestuia. rama cu botci.

ceara se solidificii qi se introduce din nou in cear5. care d5 posibilitatea obfinerii unor botci cu un diametru intern ce trebuie cuprins intre 8. se introduce qablonul cu botca in vasul cu ap5 rece.6 qi 9. ~ablonul pentru confecfionat botci este finut scufundat intr-un vas cu ap5 pentru a se umezi qi a impiedica ceara sZi se mai lipeasc5 de el.63 . Ceara este topit5 la foc potrivit intr-un vas emailat. Se scoate repede. Prin r5sucire botca este scoas5 de pe qablon. mic~orindmereu in5lfimea. confecfionat din lemn de tei. in care in prealabil a fost pusii putin5 ap5.MANUAL UL APICUL TORUL UI Unelte qi materiale pentru creqterea mltcilor Botcile se confectioneaz5 din cear5 de calitate superioari. Se qterge de ap5 qi se introduce in cear5 pin5 la circa 1 cm. in timp ce ceara se topegte. Se procedeaz5 de 3-4 ori in acelaqi fel. se lipeqte foarte bine de suport.Crejterea m&cilor influx industrial (zilele 1-13) rP'r . in acela~i timp.O mm. Se obfine astfel o botcii cu fundul mai gros. Dup5 ce stratul de cear5 s-a format suficient de gros. mai jos cu circa I mm. rezistentg la transvazare ~i care. Pentru confecfionare se foloseqte un qablon special in form5 de creion rotunjit la virf. Fig. Depiiqirea valorilor atrage dup5 sine neacceptarea larvelor date spre creqtere.

Pe ling5 rama propriu-zis5.L".. Dopurile de creStere sunt confectionate din lemn sau plastic gi sunt folosite ca suport pentru botca artificial5. in general. Ramele de cre~teresunt folosite in procesul de creqtere a m5tcilor in sistem intensiv. ci numai a albinelor doici pentru a hrani gi ingriji larvele din botci. izolatoare qi pentru cuqti de eclozionare. fiecare nucleu este prev5mt gi cu o ram5 cu hr5nitor. Nucleele SCAS-2 sunt nuclee .5 cm. * 200 . La noi in pri sunt. Tipca (leatul) de creqtere are o grosimea de circa 0. Dup5 felul intrebuingrii gi perioada folosit5 se deosebesc trei modele de rame: de cregtere propriu-zise. Primele prezintg pe leaprile laterale adincituri de circa 0. Ramele izolatoare prezint5 pe o parte gi alta a ramei gratii izolatoare care nu permit pgtrunderea mgtcii. pe suportul format aplicindu-se o nou5 botc5 artificial5. Ramele de eclozionare prezintB in locul gipcilor de creqtere gine din tab15 cu margini indoite pe care sunt finute cugtile pentru eclozionare tip Zander. Lungimea leaplui dc creqtere dep5gegte cu 1 cm lungimea interioara a unei rame qi intr5 in scobiturile speciale ale acesteia.pe dou5 jum5t5fi de ram5 ME din care una este rama hrgnitor (200 ml) . sunt (in 4 culori distincte pentru albine). confectionat5 din lemn in care la distante egale se g5sesc 13-15 orificii in care se introduc dopurile de cregtere cu botci. Pentru imperecherea m5tcilor sunt folosite nuclee de diverse modele yi mgrimi.MANUALUL APZCULTORULUI in scopul unei eficacitati crescute.5 cm in interiorul c5rora se fixeaz5 leaprile de cregtere. nucleului de tip SCAS 2 permite obtinerea unui numar de 24 pe 1 kg albin5 folosit5. folosite nuclee de tip mijlociu cu ram5 egal5 cu jum5tate din rama ME sau rame ME pliat5 in 3 secfiuni. qabloanele pot fi montate cite 6-12 pe un suport de lemn. in general se recornand5 ca pentru imperecherea m5tcilor s5 fie folosite nuclee economice care dau posibilitatea producerii unui num5r mare de mitci imperecheate la o cantitate redus5 de albine ce populeaz5 nucleul. fntr-o mica adincitur5 la unul din capete se toad cear5 topit5 gi se aplic5 botca care se fixeaz5 solid in suportul de cear5 solidificata. Dupg fiecare folosire se cur5p riim5gitele de botci prin retezare cu cutitul iar ceara se retopegte cu ajutorul unei bare de fier in form5 de . pentru o bun5 orientare a m5tcilor gi albinelor. pentru sustinerea leaprilor cu botci in pozitie normal5.in numar de patru qi sunt agezate intr-un adspost de nuclee compartimentat. Fiecare nucleu are un urdinig situat pe cite unul din cei 4 pereti ai ad5postului care.

c5 daci cu 3-4 zile inaintea introducerii mitcii noi nu deranjim familia de albine ele vor primi mai uvor matca. Metode de introdzicet-e a nicitcilor: . matca t5nirii va fi primiti foarte uvor. prifuirea cu nafialini gi introducerea pe L . S-a observat. Unele metode dau rezultate bune in anumite situatii dar sunt total in ineficiente in altele gi tocmai acest lucru duce la e~ecuri introducerea mitcilor $i prejudicii pentru apicultor. pc o perioadi dc circa 12-14 ore matca veche.In situafia in care noua matci a avut o activitate de ponti mai indelungati in nucleu. rezultatele fiind mai mult sau mai putin pozitive. fapt ce iriti albinele familiei ~i dupi citeva zile. deciit dac5 o inlituritn in aceeavi zi cu introducerea.steri&a @ 201 F d . degi se cunosc gi se folosesc numeroase metode mai simple sau mai complicate. se ascund. Din ea va ecloziona o matci tinir5 care se va imperechea vi va incepe s5-gi desfigoare activitatea normali. este mai ugor primit5 dac5 o inlitur5m pe cea veche cu o zi-douii niai devreme. scufundarea in a p i cilduf5gi introducerea intre albinkcn r a l a b i l au fost gi ele umectate. cind normal ar trebui s i inceapi ouatul.sub formi de botci: introducerea unei botci in locul m5tcii necorespunzitoare. Speriate pe faguri in unele cazuri mitcile fug. -sub formi de matci liberi: sunt descrise in literaturi foarte multe metode. Este o metodi ce d i rezultate pozitive chiar in perioadele in care acceptarea este mai greoaie. sau chiar este inceput. Cind matca pe care o introducem are o stare fiziologici deosebitii fafi de matca pe care vrem s-o inlocuim. Daci introduccm matca noui intr-o colivie in care a fost introdus5 in prcalabil. introducerea direct prin urdin . Deqi nu sunt recomandate ca metode sigure este bine s i fie amintite in scopul de a scoate in evident2 preocupirile apicultorilor practicieni in rezolvarea acestei probleme destul de importante. Dintre metodele descrise amintim nicliirea in miere a mitcii sau scufund Gin2 gi introducerea direct2 intre albine. de asemenea. in acest scop apicultorul realizeazi starea de orfanizare a familiei $i la circa 6 zile de la orfanizare rupe toate botcile spontane ~i itnplanteazi botca doriti.MANUAL UL A PICUL TORULUI Introducerea mitcilor 0 metodi universal valabili pentru introducerea m5tcilor in orice conditii nu existi. Pentru a fi obtinute rezultate pozitive in aceast2 lucrare este necesar s i fie stabilite conditiile in care o familie de albine primegte mai ugor sau mai greu o matci. matca este gisiti moarti pe fundul stupului sau in fata urdini~ului. familiile de albine o vor primi tnult mai uvor.dim$~. cu ajutorul fumului.

64 . Titov ~i Benthon sau cip5cele de sirmi. . aruncarea tinerei m5tci in rnasa de albine complet dezorientate ~i deschiderea urdini~ului. ~i . Fig.. n5cl5irea in 15pti~or ~i introducerea pe fagure imediat in locul celei b5trine. hr5nirea din abunden@a fami liei.metoda prin surprindere" care const5 in suprimarea mitcii necorespunzitoare.Cre~tevea m6tcilo1-inJ7tlx industrial (zilele 14-3 1) .introducerea tinerei mitci intr-un pahar p8n5 oboseqte.introducerea mgtcii in colivii de diferite tipuri: Miller. ea nu se va unde se m i ~ c 5 mai m i ~ c a va fi primit5 cu uqurinf8 de citre albine.MANUALUL APICULTORULUI familiei cu alcool ~i introducerea liber5 a m5tcii intre albine. dup5 care se procedeaz5 la scuturarea intregi i familii in fafa urdiniqului. inchis pentru ciiteva minute. dup5 care este a~ezat5 direct pe fagure.

de asemenca. ins5 eliberarea m5tcii se realizeazi dupi un timp mai indelungat. Familia de albine cireia trebuie s i i se introduci noua matci se orfanizeazi timp mai indclungat. Tinerele albine care eclozioneazi nu vor ataca matca. piing lb. Se confectioneazi din plasi de sirmi cu ochiurile de 3 mm.@fle. I Coliviade tip Benthon consti din folosirea cujtiide transport ma'tci~ipentru introducerea rna'tcii. cu ajutorul unui calapod din lemn. lateral. iar la partea opus5 se g i s e ~ t e orificiul pe unde se introduce niatca ~i este eliberati apoi de citre albine. Acesta se acoperi cu un dop de lemn. perforat pentru a fi ros mai uSor de albine. opus orificiului pentru introducerea m5tcii . are eficacitate miriti datoriti conditiilor avantajoasc care se creeazi pentru acceptarea mitcii. in apropierea puietului pe i porfiuni de fagure cu hrani. Unul din capete este inchis complet. Colivia este introdusi intotdeauna in pozitie oblici cu dopul in jos in mijlocul cuibului. in scurt timp matca tiniri. in toate cazurile de introducere in acest mod s-a constatat c i matca incepe s i depuni oui inainte de a fi eliberati. Reu~ita introducerii este siguri. Se introduce in mijlocul cuibului qi se fixeaza cu ajutorul unei plicute metalice intre doui rame. ea. vor incepe impreuni s i roadi din ambele p i ~ dopul qi in circa 3-4 zile i matca va fi eliberati. des folositi de apicultori ~i se lucreazi cu ea dupi acelea~i principii ca in primul caz. Albinele de sub capac fiind in contact cu albinele din afari. va incepe s i depuni oui. ci o vor ingriji. in partea de jos. care dupi 24-48 de ore este inlocuit cu un dop din fagure artificial. perioadi in care se distrug toate botcile apirute. in aSa fel incit hrana s i fie in jos.yi albinelor insotitoare. I . Colivia tip capac. Cu ajutorul unei astfel de colivii se I realizeazi acceptari sigure in orice perioadi a anului. Se aplici colivia cu matca pe o zoni de fagilre din mijlocul cuibului care cuprinde o mica suprafat2 cu niiere ~i in acela~itimp puiet la eclozionare. Metoda este recornandata pentru apicultorii incepitori. Colivia avfind o suprafati de 1 circa 100 cm2 are o inil!ime suficienti pentru a fi infipti in fagure p h i la nivclul peretelui median al acestuia dind mitcii posibilitatea s i se m i ~ t e nestinglleriti in . Colivia tip Titov este. in acest scop se creazi un orificiu in dreptul compartimentului cu hrani. care beneficiazi de ingrijire corespunzitoare. avind ins3 grij&s i nu se nicl2iasci matca. prezinti un orificiu de eliberare sub forma unui tub cositorit umplut cu pasti de miere cu zahir pudri.MANUALUL APICULTORULUI Colivia tip Miller este una din cele niai folosite cuqti.

In cazul in care aceasta este acceptatii. Olt. Dolj.cu rezistenta la boli sau cu inclinatie de a poleniza anumite culturi.MANUALUL APICULTORULUZ Bigudiuldinplastic este o colivie ce se poate folosi cu succes la introducerea mitcilor.statia zonal5 Cluj. folosirea unui hrinitor cu sirop. judefele eq in A'&iVarag-sererin.statia zonal2 Bucure~ti. Buziu. Dimbovira. Hunedoara. o formare qi consolidare de linii productive continuati constant de o ultimi etapi . Iaqi. in juderele Bi-aqov. Timi?. ecotipul de Podi~ul Transilvaniei . ecotipul de deal-munte . Cglira~i.stafia zonali Timi~oara. Vaslui. Oricare ar fi tipul de colivie folosit. in Constanta. cu prolificitate ridicati a ~nitcilormai ales in perioadele tin~purii. sector agricol Ilfov. in judetele Arge~. Aceast5 activitate a statiilor zonale se desfa~oarfiin cadrul ecotipurilor cxistente. pe o porfiune cu puiet ~i hrani. in judefele Baciu. chiar in prezenta unui cules in naturi. Apicultorul poate folosi bigudiul qi fir2 a face orificiul pentru eliberarea mitcii. @Nis5ud. Boto~ani. Mehedinti. Gorj. t e 204 . ~i statia zonal2 Mildireqti. Giurgiu. Toamna qi primivara unul din dopuri poate consta din de qerbet din miere qi zahir pudri.statia zonali Iaqi. prin material testat qi stabilizat. Teleorman. Vrancea. Silaj.statia zonal2 Cisliu. in fara noastri se desfi~oari ampli munci de identificare. aceasta. Tulcea. Covasna. se aplica pe orificiul de eliberare o bucati de fagure artificial yi se orienteazi orificiul citre exterior in vederea cliberirii. qi un orificiu pentru eliberarea mitcii ficut de apicultor ~i orientat spre fagure. A1ba7B% ipul de CImpia de vest (Banat) . se recomandi. acestea diind in primele momente o mai mici impot-tanffinoii mitci introduse. inlocuind in momentul acceptirii mgtcii unul din dopuri cu o f i ~ i e fagure artificial. verificare. Ncamt. Se creazi astfel linii $i hibrizi interlineari cu capacitate sporiti de exploatare a culesurilor de scut-ti durati. Sibiu. Harghita. judeiele Briila. are dop din plastic la ambele capete. care va preocupa albinele. Maramureq. Prahova. Dupi 48 ore de la introducere se verifici atitudinea albinelor fa@de matci. Suceava. in care se livreazi tnitcile produse in pepinierele corespunz2toasc dupB cum i~r~neazi: ecotipul de stepii . in scopul i~nbunitBtiriipcr~nanentea fondului genetic autohton qi implicit a potentialului productiv al zonei de influenti.reproducerea prin pepinierele pendinte de stafiile zonale de selectie qi producere de material reproducBtor ~i difiizarea in teritoriu a mitcilor selecfionate. Galati. lalomi!a. in judetele Cluj. Mure?. fiecare av5nd o zoni de itifluen!fi. Bigudiul se fixeazi in centrul cuibului. ecotipul de Podi~ulMoldovei . Vilcea. Satu Mare.

care secrct5 o substan@ dulce.Tehnolodia oblinerii produselor apicole in vederea cre~terii producfiei apicole qi rentabilizarea activit5tii stupinelor este de dorit ca apicultorii s5 se preocupe ~i s5 actioneze pentru diversificarea produselor apicole prin realizarea pe ling5 miere qi a unor cantitsti ciit mai mari de polen. biotin5. pentru asigurarea necesarului de substante hidrocarbonate (zaharoase). se intilnesc yi glande nectarifere extraflorale. In afara nectarului. hrana albinelor se bazeaz5 exclusiv pe produse de origine vegetal5. minerale. El se compune din diferite zaharuri. Compozi{ia manei variaz5 pe de o parte in raport cu planta gazd5. venin de albine ~i apilarnil. in nectar exist5 urm5toarele vitamine: tiamin5. acid pantotenic. vitamine pe care le reg2sim in miere. ramurile sau tulpinile plantelor qi care poart5 denumirea de man5 sau roua de miere. vizitiind in acest scop ~i flora entomofil5 existent5 in jurul stupinei din raza lor de zbor. p5stur5. Mierea Via@ albinelor este in permanent2 interdependent5 cu plantele deoarece. piridoxin5. ai acizi organici. propolis. limpede ~i viscoas5 ce se afl5 in anumite perioade ale anului pe frunzele. pe care albinele il culeg ~i il transform5 in miere floral5. substanfe minerale. Ea a fost d utilizati de preoti in cadrul diferitelor ritualuri. pigmenfi. acid nicotinic. albinele culeg nectar qi man5. localizate in afara florii. riboflavin5. vitamine. din compu~i azotului. iar pe de de specia de insect5 produc5toare de man%. produs de glandele nectarifere florale. gr5simi ~i vitamine. substant5 pe care albinele o culeg qi o transform5 in miere de man5. albinele culeg polenul florilor. Astfel. Mana poate fi de origine animal5 cind este produs5 prin intermediul unor insecte produc5toare de man5 sau de origine vegetal5 cind este secretat5 direct de plante. substante aromatice ~i altele. Exist5 205 F rC . mezoinozitol ~i acid ascrobic. Mierea de albine a fost prima substanfa dulce qi in prezent o surs5 de hran5 pentru acesta. 15ptiqor de matc5. acid folic. spre deosebire de alte insecte. iar pentru satisfacerea nevoilor de substanfe proteice. fenofaz5 qi anotimp.MANUAL UL A PICUL TORULUI Leclia 9. Nectarul este o secretie apoasg a unor glande ale plantei numite nectarii.

a continuat pe misura dezvolt5rii speciei umane. de la care ne-au rimas m5rturii ce ilustreaz5 modul cum se recolta mierea ~i la ce era folositi. paralel cu prelucrarea modern5 a mierii a ficut ca in acest secol. format prin legarea chimic5 a glucozei in nectar raportul intre aceste trei zaharuri depinde dc specia florali. care nu cristalizeaz5 timp indelungat. Glucidele din miere sunt substante organice sintetizate de plante. in miere fiind consecinta direct5 a compozitiei nectarului. sorturile de miere romine~tivariazi de la alb-incolor la chihlimbariu-brun. iar ultima ca dizaharid. acizii organici. care a inceput o data cu omul primitiv. zmeuri. vitaminele.MANUAL UL APICUL TORUL UI antice mierea era folosit5 ~i la prepararea unei biuturi ce continea alcool la carese adiuga yi efectul polenului si a levurilor din faguri. in diferitele manuscrise r5mase de la diferitelc civilizafii str5vechi din India si China rezulti c5 mierea era prepit5 ca medicament fiind folositi la multe ritualuri ~i ceremonii In Grecia antici ~i in special in timpul expansiunii romane s-a scris pentru prima data foarte mult despre stupirit ~i producfia de miere. Babilonienii au continuat sTL foloseascii mierea in medicink Dintre civilizatiile antice. enzimele. Dou5 fragmente scrise in limba sumerian5. care au rezistat timpului. Ea reuneste o serie de substante anorganice ~i organice din care putem aminti glucidele. Revolutia tehnicilor in producerea mierii. in timp ce confinutul mai ridicat de glucoz5 are ca rezultat cristalizarea mai rapid5 a mierii. in medicin5 ~i in diverse scopuri de conservare ~i in diferite ritualuri religioase. cea mai bine cunoscuta este cea egipteani. cele rnai ntate fiind fructoza. glucoza ~i zaharoza. mierea era considerat5 ca un leac bun pentru orice boala. 206 . bauturi. dezvoltarea retelei de drumuri ~i aparitia vehicolelor ce fac posibil transportul stupilor de-a lungul perioadei de inflorire a plantelor a mii de familii de la un cules la altul. toate solubilizatc sau dispersate in apa continutiin miere. in ceea ce priveste raportul glucoz5-fructozi din mierc. continutul de zaharoz5 se transform5 prin invertire in glucoz5 $i fructozi reduciindu-se totodat5 si continutul de ap5 care ajunge la circa 18-20%. producfia mondial5 de miere s5 creasc5. Din punct dc vedere al culorii. in general. mierea de salcim. Prin prelucrarea nectarului de citre albine. sunt cele mai vechi documente referitoare la miere. Compozitia mierii de albine este complex5. proteinele qi altele. mecanizarea IucrBrilor de volum in apicultur5. Primele dou5 suntcalificate aride. floarea-soarelui cristalizeaz5 mai repede fafi de Mierea de rapif%. Folosirea mierii ca hrani. trebuie meniionat c5 un continut mai mare de fructozg mentine mierea fluid5 mai multi vreme. La musulmani.

Hidroximetilfurhrolul (HMF) este o component5 chimic5 a mierii ce se formeaz5 prin transformarea monozaharidelor in prezenta acizilor qi sub influenfa temperaturii ~i duratei de actiune a acesteia. Acest fenomen are caurmare cre~tereain straturile inferioare a concentratiei de glucide qi o scadere a acestora in straturile superioare. litiul. Cu cit temperatura este rnai ridicati cu atiit inactivarea enzimelor este mai rapid& Activitatea enzimatic5 a diastazei. cosit&h8yl. 207 F rC . formeazi substanfa uscat5 care la mierea natural5 dep5se~te SO%. iar dintre sorturile de miere floral5 cea de salciim are indicele diastazic cel mai sc5zut. atrage dup5 sine declan~area intiirziere a cristalizirii. S-a constatat c5 mierea cu un confinut de sub 18% ap5 se p5streaz5 un timp indelungat. precum qi a mierii de man8.15. siliciul n 1 1 . Sedimentarea cristalelor formate este datorit5 diferentei de densitate. de temperaturi (maximum 50°C) ~i de durata stoc5rii. plumbul. Activitatea enzimelor este conditionat5 de valoarea pH-ului mierii. in acest fel mierea devine apoas5 la suprafafg formind un mediu optim de dezvoltare a drojdiilor care produc fermentatia. contribuind la realizareaechilibrului acido-bazic. Cristalizarea se face treptat ~i astfel cu incepe procesul de sedimentare. pastrat5 in depozite ricoroase. In miere se mai g5sesc ~i alte elemente. impreun5. diastaza. aSa cum ar fi fierul. care. Cristalizarea mierii este un fenomen natural pentru toate sorturile de miere floral5 romiineasc5 cu exceptia mierii monoflore de salclim. care influenteazs pozitiv gustul ~i aroma. Mierea. invertazei. Acizii din miere sunt acizi organici. acest raport este de 1. inhibina ca fiind mai importante.MANUAL UL APICUL TORUL UI I in mierea florala. fosforul 4 . argintul. nichelul. qi in cantitsti infime cromul. prezint5 dup5 un an o valoare a HMF ce nu d e p 5 ~ e ~ t mg/100 g produs. el In miere exist5 mai multe enzime. in functie de sortimentul mierii. in cazul supunerii . fn mierea natural& corespunz5tor sc5derii continutului in ap5. Mierea floral5 are indice diastazic inferior mierii de man5 (psdure). diferi ca intensitate. c r e ~ t econcentratia in substante glucidice. La extractie mierea confine cantitali infime de HMF. Exceptie face mierea de salcim la care cantitatea de fructoz5 este mai mare. acestacrescind pe timpul depozit5rii ~ iin special. din care amintim invertaza. Dintreclementele minerale putem afirma c5 potasiul determin5 procentual restul cd&hGitelor. Continutul ridicat de ap5 din miere. contribuind totodata la accentuarea efectului bacteriostatic al mierii. raportul fiind de 1. peste limitele normale. procentul de ap5 fiind in jurul a 18%. Elementele minerale din miere constituie un important factor de tamponare a acidit5fii mierii. mierii la influenfa unor surse de c5ldur5. precum ~i a celorlalte substanfeaflate in miere. ultima avind rol de asigurarea solubilit5fii mierii.35.

Se trece apoi la descipicirea fagurilor. Extractia mierii se face inaintc de incetarca totali a culcsului. fn miere se mai gisesc. dc lung5 durati. levuri. de folosire. Ace~ti man5. Lipidele sunt prezentate in cantit5ti infime gisindu-sc sub form5 de acizi g r a ~ i palmitic. Protcinele sunt prezentate in miere in cantit5ti mici. benzaldehid5 etc. indepartarea albinelor de pc fagilri se poate face prin scuturarea energicaa fagurilor cit ~i cu ajutorul unor substanfe chimice cu proprietiti insectifuge (acid fenic. fie din secrefiile glandulare alc albinelor. Pentru a evita declan~arcafurti~aguluiextracfia mierii se va efecti~a in cabana stupinei sau in altc spatii inchise. atit cutitul cit ~i furculita de descipiicit se fnc5lzesc eratura de circa 80°C. iar pentru fata neunifonn c5p5cit8. desc5picirea fagurilor se folose~te cutitul de descipicit. izoleucina. leucina. vanadiul. in cantiti$ foarte reduse ciuperci.MANUALUL APICULTORULUI bariul. valina. aminoacizi provin fie direct din sursa dc nectar. luindu-se drcpt critcriu practic prezenta coroanei de micre cipicit8 in treimea superioar5 a ramei. de fenilanina. de asemenea. aurul.). oleic. triptofanul. beriliul etc. Recoltarea ~i extractia mierii Fagurii cu miere se scot din stup in momentul cind aceasta este suficient maturati. precum yi alte particule solide provenind de la rccoltare. linoleic. fiind reprezentate de aminoacizi liberi cum ar fi lizina. lauric. treonina. germaniul. strontiul. alge. este indicat de a sc efecti~a extracfii rcpetate pe intreg parcursul perioadei de culcs. Fagurii sau corpurile cu faguri cu miere se transport5 intr-o camcri ce are temperatura piin5 la 35OC spre a uyura extractia. precum yi granulc de amidon. Pentru dcscip&cirefagurele se tine in pozifie e /- 208 . in timpul culesurilor principale. furculita de descipicit. Este recomandabil ca inainte de inceperea extractiei mierii. iar extracfia se face in mod obligatoriu in cursul noptii. stearic. bismutul. Stupii vor fi mcntinuti deschi~i cit mai putin posibil ~i astfel sc vor cvita cauzelc care pot provoca fi~rti~agul la albine. meteonina. : Componentele microscopice ale mierii sunt fomlate din granule de polen. fagurii si fie grupafi dupi culoare pentru a obtine diferite sorturi de miere ~i dup5 acest criteriu. f i r i acccs pentru albine $i de preferinti noaptea. in perioadele lipsite de culcs ramcle trebuie ridicate din stup spre scari. urmat5 de extractia propriu-zisi a mierii.

cu f a p interioar5 a lamei in unghi de circa 350" fat5 de suprafafa fagurelui. e 209 :T- . vasele folosite etc. iar dup5 limpezirea in vasele de stocare se vor indepirta impurit5filede la suprafap mierii cu ajutorul unei linguri. pe cit este posibil. Vor fi evaluate culesurile urm5toare in scopul asigurgrii rezervei de miere necesar5 familiei de albine pentru iernare. in ceea ce privegte extractia mierii. Operatia se repet5 pentru a se realiza o extracfietotal5 a mierii. Fagurii din care s-a extras mierea se introduc. t5vi. cutitul se fine in pozifie orizontalil. unde numiirul fagurilor ce trebuie desc5p5cifi este mare. Acestea sunt realizate. . iar intervalul de timp scurt. Acfiunea de extraciie a mierii cuprinde gi precondifionarea acesteia in care scop in timpul extractiei se asigur5 strecurarea cu ajutorul sitelor duble de strecurare. prevenindu-se astfel ruperea fagurilor. aceasta se pate executa pe vatra fieciirei stupine sau centralizat in locurile special amenajate ~i dotate corespunz5tor pentru aceasti lucrare. " i 5. intoarcerea fagurilor nu se mai face. cit qi desc5p5citoarele cu lame sau cu ace rotative. se folosesc desciip5citoare mecanice. in caml folosirii de extractoare radiale. a Desc5p5cirea se realizeazii prin miqc5ri scurte gi rapide ale cufitului.MANUAL UL APICUL TORULUI vertical5 sprijinit pe una din spetezele laterale ale ramei. in familiile de la care provin spre a fi cur5pti de albine.) se spa15 cu ap5 fierbinte gi solufie de sod5 5% dup5 care se limpezesc bine in ap5 curat5 gi se usuc5 prin expunere la soare. in aga fel ca suprafap muchiei te~ite cufitului s2 fie parale15 cu suprafap fagurelui. incilzit electric sau cu abur. Apoi fagurii sunt introdugi in extractor. Turafia extractorului se m5reqte treptat piin5 se percepe foqnetul caracteristic rezultat din proiectarea mierii pe peretii extractorului. iar dupii ce se apreciaz5 cB s-a extras circa jum5tate din mierea de pe o parte. intreg utilajul apicol (centrifug5. in mai multe tipuri gi variante din care amintim desciip5citoarele cu cufit vibrator. fef u . care prin centrifugare scoate mierea din faguri. in general. In timpul desc5p5cirii. fnainte gi dup5 extractia mierii. in caml extractoarelor tangentiale. de asemenea. desc5p5cirea se face de sus in jos. fagurii se intorc pentru a se continua extracfia pe partea cealalt5. mierea fiind extras5 simultan de pe ambele fete ale fagurelui. pe tava de desc5p5cit. fn caml unor stupine de tip industrial. in afar5. la nivelul suprafefei spetezei superioare qi ~ i p c a inferioar5 a ramei. cutite de descZipiicit.

resturi florale ~i sau larve. miere poliflor%~i miere de padure (mana). calitatea I. albine moarte in proportie maxima de 10% .78411989 pentru . Standardul prevede conditiile tehnice pe care trebuie s% le indeplineasd mierea de albine la preluarea ei de la produciitori.resturi de cea~-5 faguri.Miere de albine".. calitatea a 11-a. in care se includ toate sortimentele de miere care provin in cea mai mare parte din sucurile dulci de pe alte p%qiale plantelor decit florile in amestec cu nectarul florilor din piidure. Standardul prevede. potrivit tabelului urmgtor: Calitatea I rsine Calitatea a 11-a -se admit: spurn%.MANUAL UL APICULTORUL UI floral5 + r monoflors originea nectarului extrafloral2 animal% vegetal2 extras5 din faguri Clasificarea mierii - modul de extragere in faguri prezentare cristalizat5 Prelucrarea qi livrarea mierii de albine se face conform conditiilor tehnice de calitate prevgzute in STAS nr. Standardul se refer%la mierea de albine naturals. obtinutg din nectarul florilor sau din sucurile dulci de pe alte p%Giale plantelor qi inrnagazinatg de ciitre albine in fagurii din stup. Celelalte feluri de miere se incadreazg in doui clase de calitate: calitatea I yi calitatea a 11-a. dupii provenieng. urm5toarele clasificiri ale mierii: miere monoflors. Mierea de salcdm se incadreazg in trei clase de calitate: calitate superioari.

galben roqcat. cu ~ r o m s specific mierii de zmeur5 plgcut.brun -- 1 viscoasii sau cristalizatzi omogeni. nu se galben ro~cat normeaz2 pin5 la galben . dulce. pl5cut specific Consistent: omogen5. normeaz5 rubiniu dulce aroma specifics plgcut.MANUAL UL APICULTORUL UI Conditii tehnice de calitate. fluids.inchis.nu se tocaliu pin5 n o m e a z 2 la brun inchis 1 fluidti. dulce rl cu aroma (. dulce specific mierii de salcim dulce cu arom5 pronunpti specific mierii de tei pl5cut. galnormeaz2 ben . viscoas5 sau cristalizatzi omogen5. galben .auriu.inchis pin5 la negru cu reflexe verzui galben.brun floareasoarelui galben . gust.brun Brun. consistent: qi aspect ale mierii de albine Culoarea Calitatea I Miere de: Superioarl Aproape incolor5 pin5 la galben .auriu nu se galbui. fluid5 sau vriscoasri galben nu se deschis . cu aroma specific mierii de izm5 dulce. specific5 S j v gust adfingent . dulce. n o m e a z 5 pins la galben . brun nu se . vlscoad sau cristalizati I brun.por. fluid5 viscoas8 sau cristalizatzi o mogeni. miros. vPscoas5 sau cristalizati tei zmeuri galben nu s e verzui pin5 la normeaz2 galben roqcat galben. fluidi. normeaza galben . culoare.deschis a 11-a Miros qi gust placut.inchis galben .auriu. brun .

% Indice diastazic .maximum ZahL invertit. amidon. % .417 0.5 4 70-80 7** 13-5 10.maximum Indice colorimetric: .9*** 20* 1. iar la cea de calitatea a II-a maximum 10%. La mierea de salcbm de calitatea a II-a se admite la recoltare maximum 15%. la mierea de salciim de calitate superioar5 yi calitatea I-a se admite maximum 1%.minimum Granule de polen de salciim (la mierea monoflori de calitate superioar5) raportate la numirul total de granule examinate. % .maximum Substanfe nezaharoase. mm Zah5r invertit artificial Glucoza industrial5 Adaosuri de falsificare (fains. % .la mierea de calitatea I.5 4 70-80 7** 13-5 10.9*** Provenientii Apa.la mierea de calitate superioari. % Zaharoz5. gelatin5 clei. Dup5 15 iulie. % .minimum Hidroximetilfurfurol (HMF) la mierea de calitate superioar5. mierea se poate prelua cu un confinut de ap5 de maximum 23% cu recalcularea masei pentru confinutul de 20%. carbonat de calciu.maximum Aciditate cm3NaOHsolufie n la 100g miere .4 17 0. &nmerea de salcim se admite minim 6. % . acestea sunt redate mai jos. Proprietgtile fizice yi chimice ale mierii de albine Miere monoflori de pgdure yi poliflori 20* 1. .maximum Densitate relativ5 la 20° minimum Cenuyi. culori de anilin5 yi coloranfi sintetici) 30 1 max 12 max 18 lips5 lips5 lips5 1 minimum 65 minimum 55 lips5 lips5 * ** *** Cu acordul beneficiarului.5.MANUAL UL APZCULTORUL Ul i n ceea ce p r i v e ~ t e propriet5file fizico-chimice ale mierii d e albine. In cazul in care continutul de ap5 este sub 20% se recalculeaz5 masa pentru continutul de 20%. mm .

amintim continutul in ap5 vi viiscozitatea. de condifiile de mediu etc. in condifiile Prii noastre procentul de apii variazii intre 13. La mierea de calitate superioarii gi calitatea I. atunci cBnd diametrul este de 0.* T 5 213 . La mierea de calitatea a 11-a verificarea const5 din examenul organoleptic gi din determinarea confinutului de apii cu refractometrul. In hncfie de temperaturii gi umiditatea mediului inconjuriitor.5 mm. putiind avea loc atAt la mierea in faguri cat ~i la mierea extras:. Proprietifile igienico-sanitare ale mierii de albine trebuie sii corespundii dispozifiilor sanitar-veterinare in vigoare. Cristalizarea mierii este o proprietate fireascii a ei. zaharoza se admite in miere piing la 5% gi in mierea de man5 pBn5 la 10%. Aroma mierii este determinatii de uleiurile eterice prezente in nectar. Conform prevederilor STAS-ului. verificarea const5 din examenul organoleptic. Dupii dimensiunile cristalelor se pot deosebi urmiitoarele moduri de cristalizare: . Viiscozitatea sau rezistenfa la scurgere depinde de continutul in apii a1 mierii. dar nu din mai pufin de 5 ambalaje. mm.cu cristale fine sau past5 atunci ciind diametrul cr* eloh te . fapt ce indicii faptul cii extracfia mierii poate fi inceput8. Ambalajele cu miere se marcheazii cu urmiitoarele menfiuni: denumirea unitiifii produc5toare sau a produciitorului individual.3% la 22. fiind specific5 speciei de plante respective. in mod natural albinele incep ciipiicirea mierii atunci cBnd aceasta confine maximum 20% apii. masa brutii. mierea poate sii piardi sau sii-gi ridice continutul in apii. Probele se iau din 10% din ambalajele de transport care constituie lotul. de intensitatea culesului. temperautrii gi compozitia chimicii a acesteia. se verificii toate ambalajele din lot.Confinutul in ap8 a1 mierii cregte de la ges spre munte. Din substanp uscat5 a mierii 80% o formeazii zaharurile din care 70% il ocupii fructoza gi glucoza.cu cristale mari. Compozifia chimicii a mierii este determinatii de plantele melifere. fiind determinat de umiditatea atmosfericii datoritii abundentei precipitafiilor.5 r > e u i ' r*. urmat de verificarea proprietiifilor fizice gi chimice. clasa de calitate. Dintre proprietiifile fizice principale ale mierii. felul mgrfii. Cristalizarea nu denatureazii calitatea mierii ci doar o schimbare a aspectului.MANUAL UL APZCULTORULUZ Verificarea calit5tii mierii se face pe loturi formate din miere de acela~i fel gi de aceeagi clasii de calitate. . tara $i masa netto. 9 . Dac5 una din probe nu corespunde.4%.wb 0.

In prezent. Mierea obtinut5 prin acest tratament are un aspect plilcut. diferite incerc5ri pentru a intirzia fenomenul de cristalizare. urmatii apoi de o racire brusc5 a acesteia qi conservarea ei la temperatura de 14. care se e ~ a ~ orb%lem5 pt P * . cu cristale foarte fine ~i r5cit5 apoi pentru a se realiza cristalizarea in acest mod a intregii qarje. Este necesar mentinerea acesteia la temperatura qi umiditatea optim5. Pentru prevenirea cristaliz5rii qi mentinerii mierii c5t mai mult timp 3 stare fluid5 sunt folosite o serie de procedee din care amintim: pasteurizarea. Deoarece cristalizarea la unele sorturi de miere ii d5 acesteia un aspect comercial neplgcut. mentionat c5 in timpul cristalizarii dirijate a mierii. In acest scop au fost folosite diferite procedee ca: unde ultrasonice (9 kilocicli pe secund5) timp de 15-20 de minute sau prin ad5ugarea de 0. in practica curenti maiaua folosit5 pentru cristalizarea dirijati a mierii reprezint5 circa 10% din cantitatea total5 de miere ce urrneaz5 a fi supusi acestui tratament. Trebuie. / . in majoritatea fsrilor. in acest scop mierea este in prealabil lichefiata cu ajutorul c5ldurii spre a se distruge astfel levurile qi cristalele ce au inceput a se forma. ( ~ mo constituie posibilitatea fermentirii mierii. Aceasta se realizeaz5 prin ad5ugarea unei cantitali de miere cristalizata (maia) cu cristale foarte fine la volumul total de miere. atdt in ceea ce priveqte dimensiunile cristalelor. tratarea cu ultrasunete. Alti autori recomanda IncBlzirea mierii la temperatura de 45OC.MANUAL UL APICUL TORULUI Cristalizarea poate fi dirijat5. untos fiind mult apreciat5 de consumatori. au fost efectuate. de asemenea. iar ulterior masa de miere este ins5mdntat5 cu maia de miere.rPdMParea mierii '-. pe ling5 ricirea acesteia.3% acid izobutiric sau acid scorbic. S-a incercat qi hr5nirea albinelor in timpul culesului cu una din aceste substante in scopul intdrzierii cristaliziirii mierii.16°C. pentru preintimpinarea fenomenului de cristalizare. se efectueazi qi o amestecare aproape continua a produsului respectiv in scopul obtinerii unor cristale c i t mai fine in intreaga cantitate de miere supus5 acestui tratament. Lichefierea mierii cristalizate se face in inc5peri cu aer cald sau in baie de ap5 cald5 fir5 a dep5qi temperatura de 45". spre a indep5rta eventualele nuclee de cristalizare ~i apoi r5cirea brusc5 pin5 in jur de 15OC. trecut5 printr-un filtru-pres. 5 L$5stmrea mierii trebuie s5 se !in5 seama de dou5 probleme importante. mierea este inc5lziti la temperatura de 45°C timp de 5 minute. ultrafiltrarea etc. in prezent este solicitat5 tot mai mult mierea supus5 unei cristalizari dirijate in sensul c9 mierea respectiv5 se prezinta sub form5 de past5 avind in continutul ei cristale foarte fine. in acest scop. La aceasti operafiune concur5 ~i diversele sorturi de miere cu o cristalizare tardiva. c i t qi timpul de realizare.

o miere incolor2 se inchide la culoare intr-un ritm de 1 mm pe scara Pfund in patru luni. termenul de garantie pentru mierea de albkeroste de 12 luni yi decurge de la data ambal2rii produsului pentru valorific&&. De asemenea. dupii care se face o ricire bruscg. iar in 5 ore se produce o cantitate atdt de mare de HMF.Ch*n 215 7-. Levurile pot fi distruse prin inc2lzirea mierii timp de 7. in acest mod se evitii cristalizarea un timp indelungat. Dup2 standard. Pentru piistrarea mierii in stare lichid2. Sciderea temperaturii de pastrare la 5-9°C determinii reducerea la o treime a continutului de HMF. iar atunci cdnd apa reprezints 20% este necesar ca levurile s5 nu dep5qeasc2 valoarea de llg. sau intr-un minut la temperatura de 69"C.MANUAL UL APICUL TORUL UI produce atunci cind aceasta are un continut de ap2 peste 17.5 ore. in timpul pastrgrii mierii la temperatura obiynuitii a camerei. importan@. pq f &\n' $ . depozitarea mierii trebuie %cut2 in inciiperi uscate.1% yi a 11-a problem2 este cristalizarea ei. curate.5 minute la temperatura de 63"C. ~ a l a i l i t a t e a produsului in conditii optime de conservare este nelimitatg. In caml unor temperaturi mai mari de 2 l°C. fermentarea nu are loc daca levurile din miere nu depayesc valoarea de 10001g. de asemenea. iar a sorturilor de miere chihlimbarie deschis de aproape 3 mm in acelayi interval de timp. Fermentarea mierii poate fi preintimpinatii cdnd temperatura de pastrare a acesteia este sub 11°C. in cam1 cre~terii temperaturii spre exemplu la 7 l°C. Gr5 alte mirosuri. Temperatura optima de p2strare este de 8-1 2°C fir2 a depii~i14°C yi o umiditate a aerului de circa 60%. plumb sau aliaje ale acestora. se formeazii unele reactii chimice yi implicit unele substante dguntitoare organismuluuui (hidroximetilfurfurolul) dupii a c2rei prezent2 se poate stabili modul de prelucrare yi conservare a lotului respectiv de miere. Atunci cind continutul de ap2 este piing la 19%. dar in special la inciilzirea yi suprainc5lzirea acesteia. . in caml in care confinutul de ap2 este de 18%. c . incit mierea devine improprie consumului. Avindu-se in vedere cele de mai sus. un timp cit mai indelungat. la o cincime a pierderii de enzime yi la o yesime a efectului de inchidere a culorii. cupru. fermentarea nu are loc cind levurile nu dep2yesc 10/g. jum2tate din invertazii este distrus2 in 40 de minute ~i jum2tate din diastazii in 4. dup2 care temperatura de piistrare poate fi miiritii pgnii la maximum 14°C. exist2 posibilitatea distrugerii lewrilor prin incalzirea yi riicirea brusca a mierii. se recornand5 ricirea acesteia la P C timp de 5 sZipt%mini. Orice miere cu un continut de ap2 de peste 20% este in pericol de a ferments. Temperatura de pastrare a mierii prezint2. Nu se admite depozitarea mierii in vase de zinc.

iar asamblarea se executi dupii 15-20 minute. Utilajele necesare pentru producerea mierii in sectiuni Stupii folosifi pentru obtinerea mierii in acest sortiment sunt de tip multietajat. in faguri gi sectiuni se fine seama de modul in care albinele ciipiicesc mierea.sectiuni neincheiate. Pe fafa interioarii a ramei-sectiuni sunt siipate trei qanpri transversale. 129 mm iniiltime. Ramele-secfiuni sunt confecfionate din lemn de tei gi au formi dreptunghiularii cu dimensiunile: 102 mm lungime. In cazul in care sectiunile nu sunt piistrate in camere umede. sunt previizute un curit subtire cu lami ondulatii (asemiiniitoare k. are culoare deschisii. Calitatea mierii din faguri qi sectiuni este superioarg. pot fi folosite gi culesurile de la tei. in cazul cii fagurii yi secfiunile sunt consumate imediat. alegiindu-se. la acegtia putiind fi adaptate utilajele necesare producerii mierii in secfiuni. familiile de albine care ciipiicesc uscat. foarte la dimensiunea interioarii a rarnei-sectiuni ink-o pe lungimea cutiei. iar capetele sunt previizute cu tincuri pentru fixare. in perefii laterali. La producerea mierii. de asemenea. in acest scop. nu cristalizeazii gi piistreazii integral aroma fin5 qi gustul plicut al mierii. Datorit5 faptului cii secfiunile se apreciazii dupi culoarea mierii gi timpul cit mierea se menfine fluid&. Ramele .MANUAL UL A PICUL TORULUI Producerea mierii in faguri yi sectiuni Mierea in faguri qi secfiuni este un produs natural al albinelor. pentru obtinerea acestui produs se foloseqte. 33 mm Iiitime qi 2.. 216 . foarte mult apreciat de consumatori. in primul rind. * . greu gi are culoarea deschisii. Fagurii artificiali pentru secfiuni sunt foarte subtiri (1 6. dupii recoltare. zmeurii gi zburiitoare de la care se obtine miere ce cristalizeazii. culesul de la salcim. Ciipiicirea umedii a mierii dB un aspect mai putin pliicut fagurilor gi secfiunilor qi le scade valoarea comercialii. pentru a fi incheiate se udii cu apii caldii. se piistreazii in camere previizute cu pardosealii de ciment care periodic se umezegte cu apii. in cazul in care acesta este preggtit gi echipat cu cele necesare pentru aceasti productie.5 mm grosime. Obtinerea mierii in sectiuni se poate realiza insi in orice sistem de stup.in conditiile din fara noastrii.18 foi de dimensiune standard la 1 kg) qi se confectioneazii din cearii de calitate superioarii.

se introduc in magazine speciale ce se adapteazi la orice sistem de stup. Magazinele sunt prev5zute cu 7 griitare pentru a asigura creqterea uniform5 a celulelor fagurilor din ramele-secfiuni.100°C. 65 . . Lama de aluminiu incglzit5 la flac5ra unei l5mpi de spirt topeqte ceara qi fixeazi fagurele de peretele interior a1 ramei-sectiuni. Fagurii pentru sectiuni se pistreaz5 in camere bine inc5lzite pentru ca s5 nu se sfirime la t5iere. Blocurile de lemn se ung inainte de intrebuinpre cu un strat subfire de ulei de parafin5 sau cu vaselin5 pentru ca fagurii s5 nu se lipeasc5 de ele.Corp cu rame .MANUAL ULAPZCUL TORULUZ lamei de la cutitul de t5iat pAine) care este incadrat5 intr-o ram5 de fier5striiu. in acest scop se foloseqte parafina topit5 in baia marina care are temperatura de 98. Fig. Pentru fixarea fagurilor in secfiuni se foloseqte o scAndur5 pe care sunt fixate 12 blocuri de lemn (3 pe vertical5 qi 4 pe orizontali) avind dimensiunile interioare ale ramei-sectiuni. pentru a fi cliidite de albine. Operafia de parafinare se execut5 cu ajutorul unei pensule dup5 ce secfiunile sunt introduse qi fixate in magazine. Cu scopul de a preveni deprecierea sectiunilor din cauza petelor de propolis acestea se parafineaz5. 66 . in vederea fix5rii fagurilor in ramele-sectiuni se foloseqte o lam5 de aluminiu de dimensiunea interioar5 a sectiunii prev5zut5 cu un miner. T5ierea fagurilor necesari pentru sectiuni se poate realiza qi cu un cufit obiqnuit dup5 un gablon de lemn.Ramci in sectiune Fig. La tiierea fagurilor din cutia-calapod cufitul se manevreaz5 ca un fieriistriiu.sectiuni Ramele-sectiuni previizute cu figuraqi.

In vederea prevcnirii roitului se recomand8 folosirea unor misuri speciale. pi~ietul~i rezervele de hrana. sc aplic8 acelea~i proccdcc dc prcgiitirc a familiilo~ pcntru produc[ic strin~torindusc cuibul la 7-8 fr~guri. In cazill in care la ob!incrca accstl~i produs sc foloscsc altc sisteme dc stupi. cantitatea ~ n i c i pi~ictdin cuib ~i reducerea acestora la un singur corp. iar operatia de distrugere a botcilor se repeti. Fagurii cu puiet ~i miere ce prisosesc se folosesc pentru intirirea familiilor mai slabe din stupin.? a t'ami l iilor folositc pentru productie. se pastreazii drept cuib corpul doi. La 4 zile dupi ce familiile au ramas orfane se executi re qi botcile existente se distrug in totalitate. la un singur corp. Dupi alte 3-4 zile matcile se scot din familii sau se omoari. Albinele din corpurile care au fost ridicate se scuturi in fata urdini~uluifarniliei reduse la un singur corp. in acest scop in toot cursul sezonului se urmireqte cre~terea continua a puterii familiilor de albine in aqa fel ca la inceperea culesului acestea s i ajungi la maximum de dezvoltare.l~. Dupa alte 4 zile se de distrugere a botcilor qi in familie se introduce o botc5 cipiiciti &niirkirnperecheatg. In acest scop la 3-4 zi le dupi aplicarea magazinelor se executa un control aminuntit al fiecarei familii de albine ~i se distrug toate botcile.? cu atcntic dcoscbitii 11rm2rindu-scca filgurii s i 1111sc desprindi din raniclc-scctii~ni. Pentru atragerca albinclor dc a cl8di cit mai repcde fagurii sau sectiunile.camagazinelor cu faguri sail sectiuni sc execut. De obicei. in Putcrca dcoscbit.Igi~rc o scctiune cu fagurele clidit. sc introduce 1111I'. in care rimine matca familiei.MANUAL UL APICULTORULUI fngrijirea familiilor de albine pentru producerea mierii in faguri sectiuni ji Familiile de albine ce se folosesc pentru producerea mierii in faguri ~i secfiuni trebuie sB fie foarte puternice. pregititi din \/reme in aces1 scop. cu scopul de a produce o aglomerare puternici de albine in familii in momentul in care se a ~ e a z magazinul cu sec{iuni sau ramele i cu faguri pentru producerea de miere in faguri. crceaz8 in familii conditii favorabile pcntru manifestarea intensi a instinctului de roire a albinelor. Aye/. albinclc s. nand orfane. rcstlll spatiului din stup so ocupi ~ L matcrialc izolatoare iar I pcntru a hr!a in accst lkl. Dupi inlocuirea mitcilor se iau mgsuri pentru 218 . sail in mijlocul magazinului. La inceperea culesului.?. Familiile slabe nu se folosesc pentru productie ci sunt dirijate in vederea intiririi familiilor producitoare de miere in faguri qi sectiuni.? Ii~crcze ~nagazinulcu faguri sail sectiuni. lipsa spatiului dc pcntru ouat. familiile producitoare de miere in faguri ~i sectiuni se reduc.

se iau mgsuri pentru p2strarea unei temperaturi de 2 1-32°C care asigur2 mentinerea mierii din secfiuni in stare fluid& La ambalarea sectiunilor ~i a fagurilor cu miere se urm2re~te manipularea acestora cu mult5 atentie ~i in perfecte condifii de igieni pentru a nu degrada cu nimic acest produs. prevSzut5 cu un izgonitor de albine $i se a ~ t e a p t ie~irea in lipsa podi~orului previzut cu izgonitor. Magazinele astfel stivuite se afumi imediat cu bioxid de sulf pentru a preveni atacurile de g2selnifi. acestia se transport2 i la depozitul de miere ~i se a ~ e a z unul dcasupra celuilalt. executate pe dimensiunile secfiunii sau in pungi fie din folie de material plastic transparent. in vederea recolt2rii magazinele se afumii. atunci cind sectiunile din primul magazin sunt aproape pline. unei scinduri. Magazinele se recolteaz2 pe miisuri ce secfiunile sunt umplute cu miere. se poate aveza ~i a1 treilea magazin cu secfiuni deasupra primelor doug. Pe rn5surS ce primul magazin cu secfiuni este umplut cu miere se ridicg de pe cuibul familiei ~i se a ~ e a z g deasupra celui de-a1 doilea magazin in care albinele au inceput construirea fagurilor. al doilea magazin. Conservarea mierii in faguri $isectiuni Piistrarea fagurilor cu miere in scctiuni sc face cu atcntie deosebiti deoarece este ~ t i u c2 fagurii $i secfiunile deteriorate n u mai pot fi reparate. Ambalarea secfiunilor cu miere se face fie in cutiute transparent. t Dupi recoltarea magazinelor cu scctiuni ~i a fagurilor. in cam1 in care sectiunile se piistreazii in depozit un timp mai indelungat. 219 r . Sectiunile care nu au fost umplute cu miere sc colectcazi intr-un singur deasupra unei familii puternice pentru a le finisa intr-un magazin care se a~cazii timp cit rnai scurt. magazinele cu secfiuni se a ~ e a z 2 i albinelor.MANUAL UL APICULTORUL UI imbungt2tirea regimului termic din interiorul stupului prin mgrirea urdini~ului~i umbrirea stupilor. A~ezarea primului magazin cu secfiuni sau a fagurilor se face dup2 inceperea culesului. albinele pot fi indcpiirtate dc pe sectiuni cu ajutorul unei perii fine. in coloane de c i t e 10-15 buc8fi. Dupg aceast2 operafie. - . in cazul culesurilor abundente. Aceasti operatie se repet5 la fiecare 5-6 zile p h i cind secfiunile sau fagurii cu miere sunt ambalati in vederea expedierii. Dup2 ce sectiunile din primul magazin sunt pe jum2tate cl2dite se a ~ e a z 2 deasupra acestuia. ferind secfiunile de funinginea care le-ar putea deprecia ~i apoi se scutur2 puternic in fafa urdini~uluifamiliei din care deasupra au fost scoase. iar cele din a1 doilea sunt umplute cu miere mai mult de jumgtate.

) ~i nu ceara produsi de alte s p e i i dt5 bine (Apis dorsata F.) rcali7. datoriti formatului. precum ~i la fabricarea de figurinelor magice.MANUALUL APICULTORULUI Valorificarea ~i ambalarea in acest scop a ramelor cu miere in faguri. gi Apis cerana). spafiul din interiorul ramelor respective. Pe misilra uniplcsii 1-i~gurilos cripficirii accstora. Ceara a fost folositi ~i ca ~nijloc iluminat casnic.CobanaW. Ceara este un produs secretat de glandele cerifere ale albinelor ~i serveyte acestontcadnaterie prima la construirea fagurilor. acest produs a mai fost intrebuinfat la confectionarea tablitelor cerate pe care se scria. neocupsnd in intregime. eeruri ce poarti d&r&% cear3 de Ghedda. n ~l Alaturi de niicre. care se pot ambala. Prin ceari de albine se intelege ceara'p u s u e albina meliferi (Apis mellifera L.. se recolteazi ~i se gi valorific3 intocmai ca gi ~iiicrcai n scc!iu~li. in mod diferit.Din punct de vedere comercial acest tip de secriuni. Menfionim. in Grecia antici atiit micrca cit ~i ccara dc albine erau folosite ca remedii pentru tratarea contuziilor ~i pliigilor care supurcazi. . % 220 . in afar5 de medicina populari. ccara cic albinc a tiw cunoscutfi $i folosit3 de c5tre om din cele mai veclii tirnpuri in spccial pe11lri1 p~. acestea necesiti unele misuri suplimentare in ceea ce prive~te fixarea lor in rame. in ceea ce prive~te mierea in faguri. care folosca ccara in diferite leacuri ~i refete. sunt atractive dar din punct de vedere al producitorului apicol. fie in cutiufe din material plastic transparent fie in pungi din celofan sau folie transparent5 din material plastic.. se pot valorifica fie ca atare. Apis florea F. i n aceste conditii se obfin totodata $i faguri mai g r o ~ icare con!in o cantitate mai mare de miere. de asemenea. ambalate in celofan sau folie din material plastic transparent sau decupate din ram2 ~i porfionate in bucifi de 50-60 g p h i la 112 kg.a~c/.-.. ac.indu-sein corpuri goale dc stup milltieta-jat sail ill s i s ~ e ~dc~stup lillosit 1.e~ararca Icaci~ri. astfel inciit albinele s i inallc perefii celulelor impiediciind astfel lnatca s i depun5 ou3 in a c e ~ t i faguri. pentru producerea acesteia se folosesc magazine de stup vertical sau liiultietajat desp51:ite de restul stupului prin grafie despiqitoare. iar dupi aparifia cre~tinismuluila producerea luminirilor. datorits formatului circular.1rea accstci productii. fiind utilizate totodata in numeroase creme cosmetice ~i eliioliente. in practica apicoli se mai folose~te un alt tip de secfiuni (circulare) ce poarti denumirea ~i de sectiuni tip .. c i in afara secfiunilordreptunghiulare.. de asemenea. de creme ~i iluminat. spre a impiedica niatca de a urca in lnagazin sau prin depirtarea ramelor de magazin.

apoi aceste glande scad p8n3 la 3 microni o data LV trecerea albinelor la activitatea de culeg5toare.MANUALUL APICULTORULUI In functie de materia prim5 ~i de tehnologia extragerii. topitorului de cear5 cu abur sau prin presare la cald. cervicale qi lor in special lipaze qi proteaze. simultan pe ambele p5qi. benzen). in ceea ce prive~te 221 T F . in procesul complex de folosesc qi secretiile glandelor labiale. Pe fiecare sternit se afl5 cite dou5 formafiuni glandulare. Albinele. Fagurii artificiali sunt construiti.000-20. in5ltime ce va fi continuat2 cu ceara produs5 de albinele tinere produc5toare de cear5. sub oglinzile cerifere. Ceara de stupin2 este ceara extras5 din faguri cu ajutorul cerificatorului solar. situate pe partea ventral5. albinele se a~eaz5 foaia de fagure pe spre a-l inc5lzi la peste 30°C astfel incit ceara s5 devin5 maleabila. in cazul cladirii fagurilor artificiali. Ceara industrial5 se extrage la cald cu ajutorul unor solvcnti (benzina. Activitatea celulelor secretoare de ceari incepe la vhrsta de 3 zile.000 celule secretorii. sunt netede. Pe stau inghesuite unele in altele. necesar5 elaborarii solzi~orilor cear5. pentru a p5stra o temperatur5 uniform5 de 33-34OC. Solzi~orii cear5 de la ieqirea din oglinzi sunt fragili qi transportafi ca n i ~ t e pl5cute de mica. cind cl5desc fagurii intr-un stup sistematic cu rame goale. se prind de picioare yi formeaz3 lantul albinelor sub spetezele goale a unui numar de 3-4 rame ce au fost luate in lucru. Odata ceara devenita maleabil5 albinele incep modelarea fundului celulelor. iniltimea maxim5 a glandelor cerifere (circa 50-60 microni) este constatat3 la albinele in virstii de 16-18 zile. Aceastg form3 este concoidal3 (asem5natoare scoicii). stau in formatii de perdele conice cu baza in sus. Circulatia albinelor in ciorchine se face printr-o deschidere de aflat5 in partea inferioari a acestuia. de obicei. folosind reziduurile de faguri rezultati de la extractiile anterioare ~i se folose~te numai in scopuri industriale. ceara de albine se poate clasifica in cear5 de stupin5 ~i cear5 industrial& extras5 prin solventi. Inveliqul ciorchinelui este format din 2-3 straturi de albine strinse intre ele. Pentru int5rirea solzi~orilor secretia glandelor mandibulare. Organele specializate ale albinei pentru secretia cerii poart5 denumirea de glande cerifere. ele fiind cele 3-4 perdele cu ochiuri largi albinele 1111 inconjurate de un inveli~format din corpul majoritafii albinelor avezate ca intrun ciorchine. str5lucitoare. fiecare alc3tuit5 din 10. sulfur5 de carbon. Solzi~orii corespund cu forma ~i msrimea oglinzilor pe care s-au format. cind albinele particip5 la c5p3cirea celulelor ~i se intensific5 in ziua a 7-a cind albinele trec la cl3direa fagurilor. iar surplusul de cear5 este folosit la in3ltarea perefilor pin5 la 3-6 mm. fiind situate pe ultimele patru inele abdominale (sternite) ale albinei lucr5toare. avind o form5 ovals.

latone .5 mm ~i adincimea de 10.5 mm. diesteri qi triesteri . fapt acesteia spre exterior prin porii oglinzilor ceriferc. Solzi~orul primi acum adaosul secretiilor va mandibulare cit .MANUAL UL APICUL TORUL UI de catre albine ea se efectueaza astfel: albinele desprind cu ajutorul picioru~elm solziqorii de cearii. iar distanta intl-c faguri de 12. diferite nuante de galben.08 mm.40-0. albinele inteapa cu perii tibiali solzi.250.!ji a altor glande. galben-inchis fiind in functie de flora.6 1-1. In acela~i timp solzi~orul ceara aluneci in de deschizgtura articulatiei (pens5) fiind presat qi preluat de picioru~ele anterioare $i predat de catre acestea mandibulelor. ceara de albine este IichidB avind un punct de topire de 33-36"C.000 solzi~ori.5 de catre albina. de vdrsta fagurilor. iar intre peretii mediani a doi faguri vecini este de 37-37. ceara se solidifica pe oglinzile cerifere formdnd solziqorii de ceari pentru a caror intarire albina foloseqte secretii glandulare. 0 celuli de albina lucritoare are un diametru de 5. hidroxiesteri. Peretii celulei ail grosimea de 0.8 mg. precum qi de modul 4 - 222 .3-5.5 mrii.3 0. Grosimea fagurilor cu celule de albin5 lucritoare este de circa 25 mm.esteri ai colesterolului . conipozitia chimica a cerii (in procente) este urmitoal-ca: .alcooli liberi . Schcmatic.12 mm qi poate cuprinde 0. Apoi ridica picioru~ul printr-o miqcare brusca de pe solziqor ~i in acela~i timp il preseazi cu tarsul pe sternit pentru a nu c8dea.25 13.000-4.250. fiind forrnati in linii gcneralc din diver-sc tipuri de alcooli.000.12 mm subtiindu-se catre bazi unde misoari 0.19 g polen.umiditate qi impurit9ti minerale 71 1 0. putBnd astfel sii fie friimdntat ~i modelat dupa dorint.43 g miere sau 0.monoesteri ai acizilor cerici.hidrocarburi . in momentul secretiei de catre celulele glandulare. Compozitia chimica a cerii estc complexi. in contact cu ce permite ie~irea aerul. de la alb pdn8 la brun. Din nou miqc8 piciorul in jos susfindnd de data aceasta solziqorul de cear5 cu perii tibiali. portocaliu.!jorulde ceari ~i il elibereazii prin miqcarea de jos in sus a picioruqului.12.5. esteri ~i hidrocarburi.O 10.materii colorante (1 -3 ditrixiflavone) . in acest scop. Pentru secretia unui kg de ceari sunt necesari 1.5 1-2 Ceara de albine prezinta o intreaga gam2 de culori.13.14.acizi cerici liberi .5. intsrindu-se. greutatea unui solziqor fiind de 0. cenuqiu-vermi.

. cildur2 ~i . materia prim2 trebuie sortati pe trei calit2fi dupi culoare. ceara provenit2 din faguri vechi neutilizabili. .6 la ceara obfinut2 prin presare la cald ~i de 1 la cea extras5 chimic prin solventare. foqa centrifug5. Ceara natural5 de albine este insolubil5 in ap2 sau alcool rece. PPF Metodele folosite in mod curent pentru extractia cerii9 oPclasifica in metode ce folosesc: numai c2ldura. . inainte dc topire. ceara de albine se preia pe patru clase de calitate: .MANUAL UL A PICUL TORULUI I I I Condifiile tehnice de calitate la preluarea cerii de albine de la produciitori sunt reglementate prin STAS nr. benzin8. Astfel.ceara ce se stringe in cursul sezonului de pe perefii stupului qi spctezele ramelor. . sulfur2 de carbon. prin metoda pres2rii sau a strecurgrii. pe 18ngii ap&.reziduurile de cear2 obfinute dup5 topire qi presare prin prelucrarea materiei prime la cald. din cur2fitura de cear2 sau c2p2celele de cear2 provenite de la extractia mierii. tetraclorur2 de carbon. . Dup2 proprietitile organoleptice. din buc5ti de fagure din rama claditoare. solvenfi ch& & e n t A ~ in PF n % 223 . de 3. . )1 I I 1 I Condifiile tehnice de calitate pe care trebuie s2 le intruneasci ceara de albine sunt redate in schema de mai jos.calitatea I.calitatea a 11-a. apa qi c2ldura.cali tate superioar2. coeficientul de duritate la temperatura de 20°C este de 8-13 la ceara obtinut2 din faguri la cerificatorul solar. presarea.306011993. c2ldura qi presarea. Extragerea cerii poate avea loc prin metode fizice sau chimice sau prin combinarea acestora. In cadrul terminologiei de ceari brut2 sunt cuprinse urm2toarele: . eter.reziduurile de ceari ce se obtin prin prelucrarea materiei prime in stupin2 cu cerificatorul solar.calitatea a 111-a. aceton2 qi uleiuri eterice. Standardul se refer2 la ceara de albine natural2 (de stupin2) obfinut5 prin diferite procedee din faguri sau din reziduuri de faguri. Coeficientul de duritate al cerii scade fiind in raport cu calitatea qi puritatea acesteia. solubili la cald in alcool.

50-4.OO 70.50-4. mgKOH/g Indice de saponificare. mg KOHIg Calitatea: superioari a 111-a aI-a.50-2 1.40 87.lO lips5 0. grade Indice de refracfie.OO 84.40 2. % maximum Indice de raport Indice Buchner.50 .OO. acestea sunt redate mai jos.102.MANUALUL APICUL TORULUI tabelul de la pag.4490 17.964 62-65 29-48 1.1.1.4430.OO-83. Proprietitile fizice yi chimice ale cerii de albine Specificare Corpuri str5ine ~i adaosuri provenite din falsific5ri Denistate relativ5 la 20°C Punct de topire (prin alunecare) 0°C Indice de duritate.970 64-66 25-30 1. n'OD Indice de aciditate.50-4. mgKOH/g Indice de esteri. mg KOH/g Materii volatile la 105OC.OO-78.4430.OO 68.OO-94.OO 1 3.4571 17. a 11-a lips5 0.930-0.2 19).956-0.OO 1 3.OO-20. in ceea ce prive~te proprietafile fizico-chimice ale cerii.

se preseaz5 greu in foi subtiri. transparent5 fsau aspect ugor amorf. presat5 in foi subtiri este omogen5. in s p W r a uniform5 deschis5 in mijlocului blocului cel pufin jum5tatea supenoar5 a blocului se admite o culoare mai inchis5 gi neuniform5 caracteristic procesului de obtinere I Miros aproape far5 gust caracteristic. putin lipicioasg.inchis. 0 se trage greu in fir care se rupe scurt. nu las5 urme de grrisime pe ~&gete. uniform5 in toat5 masa Calitatea: a 11-a a 111-a faguri vechi gi reziduuri de faguri prin din reziduuri prin presare la cald sau din reziduuri de faguri prin presare la cald folosirea de solventi organici i Culoare galben . uniform5 in toat5 masa I cear5 de la topirea capacelor rezultate la extraclia mierii din faguri in care s-a crescut puiet. se lipegte putin de cufit 2 gi de dinti.inchis.portocaliu cu reflexe rogietice pin5 sp5rtur5 culoare neuniform5. far5 luciu pronunpt.brun sau cenugiu . in form5 de fir se rupe scurt. galben rogietice pln5 la brun . in . se lipeste ugot de cufit gi nu se lipegte de dinti. fir5 miros strain fr5mintat5 intre degete devine plastic5. fir5 luciu L 2 fi5mdntat5 intre degete devine C b plastic5 cu aspect amorf putin k lipicioas5. "cresc5turi" de cear5 gi faguri noi galbuie pdn5 la galben5. nu las5 urme de @sime.inchis. mai la brun . ugor amofa.deschis cu nuant5 gglbuie.Conditii tehnice de calitate ale cerii de albine / Specificare Provenien@ superioarg cear5 de la topirea capacelor rezultate la extractia mierii din faguri in care nu s-a crescut puiet gi din faguri rezultati din rame cl5ditoare alb5. galben . cu asDect amorf F s s b 2 i .

8 26. excremente.2 '-.O Continutul de cearA g 100.4 9. contribuind la dizolvarea resturilor de miere. coloranti organici qi alte impuritafi care degradeaz5 calitatea cerii extrase.deschis Brun . o mare importan@ qtiut fiind ci3 in raport de culoarea acestora este ~i cantitatea de ceari obtinut5. Ceara extras5 (indiferent de procedeu) se solidific5 sub form5 de calupuri sau pl5ci. la receptie se verific5 bucat5 cu bucatih ce prive~te provenien9 qi propriet5tile organoleptice qi se incadreazi in clasele de calitate prevazute in STAS. Sortarea fagurilor reformati dup5 culoare are. precum qi conditionarea ulterioar5 a cerii extrase. . spi3larea qi inmuierea corespunzi3toare a fagurilor inainte de extractie.6 12. Calupurile sau pl5cile de cear5. calitatea apei qi a vaselor folosite.O 87.MANUAL UL APICUL TORUL UI Cantitatea qi calitatea cerii obfinut5 intr-o stupin5 depinde de mai mu$i factori qi anume: sortarea. modul qi durata topirii.8 32. care contine mai mult de 100 mg echivalent oxid de calciu la litru.inchis Greutatea unei portiuni de fagure cu latura de 100x100 mm. in special atunci cind extractia se face cu ajutorul cerificatorului solar. Marunfirea qi sp5larea fagurilor in mai multe ape are o deosebiti importan@. extractia materiei prime pe calitAii.5 70. de asemenea. deoarece apa dur5. Indicele de duritate ~i indicele Buchner se determini3 in caz de litigiu. metoda de extractie folosit5. Proprietilfile fizice qi chimice se verific5 la toate calupurile qi placile care prezint5 semne de falsificare sau de degradare. Greutatea fagurilor yi continutul de cearg in raport cu greutatea lor i Culoarea fagurilor Alb5 Galben5 Brun . Pentru a evita retinerea cerii in c8m5quielile din interiorul celulelor fagurii vechi trebuie inmuiafi cu 2-3 zile inainte de topire in ap5 dedurizat5.O 36.O 22. g 8. polen. este inapt5 la extractia qi purificarea cerii intrucit produce emulsionarea parfial5 a acesteia.

\ . confin cu atlit mai mult5 cear5 pur5 cu ciit sunt mai noi (albi). Ceara din fagurii mai vechi. sau presa de ceara care realizeaz5 extractia cu ajutorul cgldurii. previne degenerarea albinelor gi igienizarea acestuia. a hrgnitoarelor. . perefilor stupilor. '$. in mod practic ceara.strhgerea resturilor de cear5 de pe fundul stupilor cu ocazia curafirii fundurilor. sau in unit5tile specializate se folosesc prese hidraulice. Pe m5sur5 ce fagurii participa la cregterea unui num5r mai mare de generalii de puiet. Dupg extracfie se trece la o alti faz5 de lucru care const2 in curifirea cerii de diferitele corpuri str5ine prin limpezirea acesteia. . Se va avea in vedere ca propolisul. in acelagi tin$ inn@. dar pentru acest lucru se preteaz5 numai fagurii de calitatea I. Obtinerea unor productii sporite de ceari Pentru realizarea unor producfii sporite de cearg vor fi luate urm5toarele masuri: . la greutatea lor se adaugg gi greutatea c5m5guielilor (invelitorile nimfelor).reformarea anual5 a 30-50% din fagurii de cuib. se obfine cear5 de foarte bun5 calitate. rezultat din aceste operatiuni de rgzuire. De aceea fagurii inchigi la culoare nu vor fi topiti prin acest procedeu. a diafragmelor gi a podigoarelor in cursul tuturor lucr5rilor care impun interventii in familia de albine. Cu ajutorul topitorului solar. .striingerea c5pGcelelor de cear5 rezultate de la desc5p5cirea fagurilor in vederea extracfiei mierii. Pentru obfinerea unei ceri diferentiate calitativ se recornand5 sortarea fagurilor inainte de extragerea cerii.. Aga cum am menfionat mai inainte fagurii din care se extrage. ci se recornand5 in acest scop topitorul de cear5 cu abur. . Trebuimlnrtin vedere vechimea fagurilor finiind seama c5 din fagurii rnai noi cantitategde argQbfinuti la extracfie este mai mare gi de calitate mai bung. in acest fel cantitatea de cear5 scade pe unitatea de m5sur5. sZ fie sortat gi pastrat separat. a cuibului .*f+ . r5cirea gi solidificarea lent5 urmatg de curafirea blocurilor de cear5 de impurit5file stratificate pe partea inferioar5 a blocului.cur5tirea ramelor. precum gi din reziduurile ramase de la cerificatorul solar se extrage prin presare la cald. Operafiunea const5 in topirea repetat5 a cerii cu ap5 dedurizati. apei gi presgrii.1 MANUAL UL APICULTORULUI I I I Calupurile sau plgcile de cear5 se prezintg la preluare marcate cu denumirea sau initialele produc5torului. Pentru m5rirea capacititii ~i randamentului de extracfie in stupinele mari.

albinele scuturii $i culeg pe sbrnine acoperindu-~iintreg corpul cu griunciori de polen. fiind totodati caracteristic pentru fiecare specie floral2 in parte. atiit pentru valorificarea potentialului natural a1 albinelor de producere a cerii clt ~i pentru disponibilizarea unui numir cit mai mare de faguri pentru reformare. iar mitcile sii nu depuni ouii.dupi extractie. piesele bucale ~i cele trei perechi de membre. precum $i din fagurii in care nu s-a crescut puiet (faguri albi). iar in perierea polenului de pe periqori cu ajutorul pieptenilor . se va practica miirirea distantelbr dintre rame astfel ca. ceari. care reprezintii hrana proteicii necesarii hriinirii familiei de albine ~i a puietului. ceara rezultat5 se mentine in stare lichidii o perioadi cit mai indelungatii (48-72 de ore). cresciituri. protejand vasul respectiv cu materiale termoizolante pentru limpezirea cerii ~i separarea impuritiitilor aflate in suspensie. a ciiror culoare. Procesul douii etape ~i anume: in prima etapii. . Polenul este colectat de albinele culegiitoare de la plantele polenifere sau nectaropolenifere $i depozitat de citre acestea in celulele fagurilor din stup constituind piistura. sii se obfini cu ocazia desciipiicirii mierii.utilizarea ramelor cliiditoare la toti stupii ~i in toate perioadele din curd sezonului activ in care albinele secret.intensificarea folosirii familiilor de albine la cliidirea fagurilor artificial.in magazine sau corpuri de striinsurii. Polenul floral este format din griiunciorii de polen. . . ceara provenit5 din riizuiri. prin prelungirea celulelor cliidite de albine. La extracfia cerii prin acest procedeu se va face in prealabil inmuierea fagurilor folosind api provenitii din ploi ~i topirea ziipezii (apii dedurizati). La culesul de polen participi intreg corpul albinei ~i anume: peri~orii de abdomen.extractia cerii in stupine se executii cu ajutorul topitorului solar pentru cipiicele.- 22s . i .MANUALUL APZCULTORULUZ . Atingerea cit de u~oarii staminelor de catre a insecte provoaci o riisucire sau o inclinare a filamentelor staminelor ~i respectiv o golire paqiali a polenului din antere. o cantitate sporitii de cearii. mirime ~i format diferii de la o floare la alta. . de culoare inchisii. se extrage prin topire in apii fiartii ~i presare cu presa de cearii din dotarea stupinei. . rosiituri. iar vasele utilizate vor fi din materiale inoxidabile sau emailate. Polenul Staminele florilor care formeazii androceul au ca functie principali producerea qi riispandirea polenului.ceara provenit5 din fagurii reformati.

polenul este umectat de albine cu saliva gi nectar (miere). trebuie retinut faptul cii pentru cregterea unei singure larve este nevoie de circa 100. serina. lizina treonina triptofanul. arginina. gentamina. cistina.000 albine (1 kg albine) este necesar 1 . sodiu. albina trebuie sii efectueze circa 67. magneziu gA+rerecum gi urmiitoarele microelemente ca: iod. dithgrupa . Lipidele ce contin in structura lor acizi gragi. tirosina gi valina. mangan. linoleic. Constituientii de baz5 ai proteinelor sunt aminoacizii.40%. amidon gi alte glucide 0. izolecitina gi fosfoinozitolul. in polenul recoltat de albine. alanina. proteine 7-35%. in medie. Compozitia biochimiciiapolenului diferiide laofloare laalta.monofit. acid aspartic. in ceea ce privegte glucidele. regurgitatii qi apoi transmis gi fixat cu ajutorul celor trei perechi de picioare in coguletele de polen aflate in scobitura tarsului piciorugelor posterioare.19. acid aminobutiric.145 mg polen. Polenul confine. hidroxiprolina. acid gentamic. circa 15 mg polen in ambele cogulete. iarprincipalele grupe de compugi au concentrafii ce variazii astfel: ap5 3. prolina. Pe l8ngii aceste douii categorii mari de zaharuri in polen au fost evidentiate pentaze ca riboza gi dezoxiriboza. Polenul conline un numar de 21 aminoacizi liberi dintre care amintim: asparagina. in timpul formiirii inc5rciiturilor. metionina. fosfor.at. rezult8nd cii pentru o familie de albine de putere mijlocie consumul anual de polen se ridic2 la aproximativ 25-30 kg.*. leucina. iar dintre lipidele complexe. niche1 Polenul contine totodatii cantitiiti insemnate de vitambe.15%. Pentru a putea evalua cantitatea de polen necesarii dezvoltiirii unei familii de albine pe timp de un an. calciu.000 zboruri.MANUALUL APICULTORULUI tarsieni gi formarea inciirciiturilor (ghemotoacelor) de polen. fi vitaminelor hidrosolubile c8t gi din grupa celor liposolubilei -> \ I f't> 229 r* rC . aminoacizi liberi lo%. precum gi a cantiafilor mai mici de zaharuri nereduciitoare.polifit gi polen recoltat de albine superior . cupru. histidina. s-a identificat o cantitate de 20-40% zaharuri datoritii prezentei mierii gi a nectarului. la fiecare zbor. de asemenea.1 3 kg polen. Sunt. sulf. Printre substantele lipoide din polen au mai fost evidenfiate lecitina.22%. astfel inciit pentru a transporta in stup 1 kg polen. cenugii (reziduuri) 1-7%. zaharuri 19-40%. de asemenea. prezenti in polen fitosterolii. zinc. palmitic ~i miristic. o serie de substante minerale (macroelemente) ca: potasiu. fosfolipidele intrunesc in polen valori apreciabile. respectiv pentru cregterea a 10. in general se consider5 cii o albin2 culegiitoare de polen recolteazii. sunt reprezentate in polen prin prezenp acidului leuric. izoleucina. clor. extracte eterate (lipide) 0. Dupii proprieatile organoleptice ~i fizico-chimice polenul se imparte in dou2 calitiiti: polen recoltat de albine . oleic.

Polenul proaspat recoltat confine piin5 la 20% ap8. acidul nicotinic. polenul este mult mai bogat in aminoacizi. Se admite polen cu umiditate maxima de 14%. tocoferol.34 0. .Fenilalanina cin5 cin5 nin5 0.81 0.50 6.67 0. recoltat de albine.80 1. acid folic.69 1. ciit ~i pentru producerea unei game variate de preparate apiterapice (propriet5ti prezentate in tabelul de la pag. atiit pentru tratarea unor maladii specifice. potrivit excesului de umiditate la calitatea respectivi pin2 la 8%.MANUAL UL APICUI. riboflavina.70 1.90 Felul alimentului Came de vita OuB Briinzi Polen floral diferite specii Treo.20 0. outile ~i brinza.30 5.70 5.05 4. in funcfie de uiniditatea din atmosfera in motnentul recolttirii. gama-carotenul ~i delta-carotenul.Leu.28 1.Valina nina fan 0.228).66 0. Pentru ca polenul sa poata fi pastrat trebuie uscat dup5 recoltare la o temperaturii care s5 nu dep5~eascti 45OC.70 .Tripto.42 0.41 4. Sunt prezente ~i provitaminele din grupa carotenoizilor ca alfa-carotenul.45 0.93 1. Continutul in aminoacizi a polenului comparativ cu unele produse animale Atninoacizi Izoleu.TORULUI Vitaminele prezente in polen sunt: tiamina.85 1. in comparafie cu carnea de bovine. piridoxina.74 2.63 2. acid pantotenic. acid ascorbic.39 0. Comparativ cu unele alimente de baz8. beta-carotenul. retinol ~i complexul vitaminic B.34 2.38 0. este fo in alimentafia umana ca medicament natural. Datoritg calitifii sale deosebite polenul.Lizina Metio.90 1.OO 1.91 0. durata de uscare fiind in functie de modul de uscare ~i umiditatea initial2 a polenului (6-24 de ore).17 0. dar cu sctiderea corespunziltoare a calitafii.20 0.93 0.80 3.

4.numele qi adresa produciitorului.data recoltiirii.O . colectoare pentru fundul stupului qi colectoare de podiqor.semniitura apicultorului sau a delegatului unit5tii furnizoare ~i semniitura delegatului ce a efectuat recepfia provizorie.cantitatea brutii. greu friabilii Specific floral Caracteristic Fir5 impuritili Se admit impurit5ti provenite din fragmente de albine: aripioare.MANUALUL APICUL TORULUI Proprietiitile organoleptice qi fizico .4. minimum Toxicitate Granule intregi.O mm mm in amestec cu granule sparte sau pulbere de polen in propoqie de maximum 5%. trebuie sii corespundii conditiilor previizute in Caietul de sarcini al Asociatiei Cresciitorilor de Albine. Variazii dupii specia floral5 din care provine Dur5. .O m5rimea 1. . colectoare ce sunt de mai multe tipuri: colectoare de urdiniq. tara-netto. picioru~e 8% 10% 20% 20% Sii nu contin5 substante toxice Pe ambalajele de transport se aplicii etichete cu urmiitoarele mentiuni: . Obtinerea polenului Granulele de polen transportate de ciitre albine pot fi colectate de apicultor cu ajutorul colectoarelor de polen. . . la preluare.denumirea produsului.25 . . maximum Proteine total.chimice ale polenului Specificare Polen recoltat de albine superior comun Aspect Culoare Consistenla granulelor Miros Gust Puritate Urniditate. Polenul recoltat de albine. de Grabule intregi de 0.

Operatiunea se face seara dupi incetarea zborului ~iplaca poate r5mine in pozitia de lucru pe toati durata recoltirii polenului. pe o perioad5 limitat5. polenul se va rnenfi&. polenul trebuie supus procesului de uscare prin utilizarea cddurii naturale sau cu ajutorul unor instalatii speciale din dotarea stupinei (usciitorul de polen).Colector de polen de urdini~ Colectoarele de polen se aplic5. Indiferent de sistemul folosit.MANUAL UL A PICUL TORULUZ Fig. permipnd in felul acesta ca familiile de albine sii-~i poat5 asigura necesarul de polen pentnr hranii qi pentru rezervele de iernare. 67 . e. temperatura de uscare nu trebljwdepii~easc5 +40-+45"C. in general. pin5 la valorificare. in timpul procesului de uscare. Recoltarea polenului din colector se realizeazii prin golirea periodic5 a sertiira~ului care este echipat fiecare colector de polen. polenul se cerne ~i se piistreaz5. in timpul culesurilor mari de nectar se inliiturii placa activ5. Colectoarele se lasii 2-4 zile pentru obi~nuireaalbinelor. fundul stupului sau la partea superioarii a stupului sub pe podi~or. in y .& sthturi de cel mult 10 mm. dup5 care se pun in functiune prin montarea pl5cilor active. pentru a nu stingheri zborul albinelor culegiitoare. cu Imediat dupii recoltare. Pentru recoltarea polenului se folosesc diferite tipuri de colectoare ce pot fi amplasate la urdini~. periodic afinate ~i va fi ferit de actiunea d@ eeloy solare.

polenul este supus unor procese biochimice de tip fermentativ sub actiunea anumitor microorganisme ca bacteriile de tip Pseudomonas. in a treia faz5. formind rezerva de hran5 proteic5 a familiei de albine. au devenit o mas8 omogen5 ~i compact5 ce ader5 perfect la peretii celulei. Corespunz8tor dezvolt5rii acestor trei elemente microbiene. Transformarea polenului in pBstur5 const5 in procesul natural de conservare a polenului. de reducerea bulelor de aer a continutului in ap5. fiind aerob5. Lactobacillus $i ciuperca Sacharomyces. transformarea polenului in p5stur5 cuprinde trei etape. In celulele fagurilor. blocarea c5ilor de alterare are loc prin acfiunea selectiva a anumitor grupe de microorganisme nedBun8toare prezente in atmosferi ~i polenul recoltat de albine. . P5stura este un produs apicol natural.MANUAL UL APICUL TORUL UI vase inchise. Prima etap5 const5 din dezvoltarea bacteriei Pseudomonas care. ce folose~te activitatea este preluati de levuri din genul Sacharomyces ce preiau in circuitul metabolic resturile de glucide rimase. dup5 ce prin tasarea ghemotoacelor. consum5 intreaga cantitate de oxigen disponibil5. Ca produs dietetic qi apiterapic. precurn ~i de imposibilitatca refacerii ulterioare depinde desfi~urareanormal5 a procesului de formarc a p5sturii. initial distincte. p5stura se poate valorifica in dou5 feluri: p5stur5 extras5 din faguri sub form5 de gr5unte vi p5stur5 in faguri noi sau folosifi cel mult o generafie de puiet. pentru prevenirea degradirii lui de c5tre insecte. De compactarea lui. duchnd in final la autoasfixia bacteriei. in cazul transform5rilor naturale c5rora le este supus polenul depozitat in faguri. Transformarea polenului in p5stur8 incepe dup5 depunerea acestuia in celulele fagurelui. care provine din polenul recoltat de albine vi depozitat de acestea in celulele fagurilor. in a doua etap5 lipsind oxigenul se dezvolt5 Lactobacillus glucidele drept surse de oxigen. jn aceast5 faz5 se d e s 5 v i r ~ e ~procesul de te fermen-tare a pgsturii. se introduc tampoane imbibate in tetraclorur5 de carbon. producind acid lactic. inoxidabile sau in saci de material plastic in care.

MANUALUL APICUL TORULUI

Proprietiitile organoleptice ale piisturii Proprietgti Aspect P5stur5 extras5 P5stur5 in faguri Granule neuniforme care i ~ i Bucafi de fagure noi sau folosifi mentin formatul celulei din de albine pentru o generatie de care provin albine, avdnd toate celulele pline cu pastura, de forma paralelipipedica cu mm dimensiunile de 80x60~20 5% Galben inchis piin2 la brun, Galben - inchis, pdna la brun - deschis cu nuante maronii culoarea fiind in funcfie de sursa de polen (specia florala) Friabila, prin presare $i Caracteristica fagurelui in care se afl2 omogenizare se obtine o pastura pasturii consistent2 Caracteristic, asemanator CLI al polenului u$or fermentat Dulce - acri~or amarui Proprietstile fizico - chimice ale piisturii Proprictiiti Puritatc PlisturB extrasi, in faguri NLIsc admit impurit2ti cu exceplia impurit5[ilor specifice (liagmente dc c3ma~uieli de ceari) maxim 5% ~i Maxim 10% Minim 20% Minim 20 mil. NaOtl, Minim 3,5 Minim 29,4 Maxim 25%

Culoare

Consistenpi

Miros Gust

Umiditatc Proteinc toral Aciditate PH Indice diastazic Zaharuri reducatoare

Recoltarea pasturii se face incepiind d e la 15 iunie, dup5 maturarea ei in celule ~i numai din fagurii proaspeti scoqi din stup. Granulele de p5stur5 se ambaleaza in borcane inchise la culoare ce se inchid ermetic qi se pfistreaz9 la o temperatur5 care s5 nu dep8~eascfi 15°C. 4P~afnbalajul e transport se aplic5 etichete cu urm5toarele date: d * q e n h i r e a produsului; &titatea, bruto-tara-netto; '&fh&ele qi adresa produc5torului:

MANUAL UL APICULTORULUI

- data recoltiirii; - semniitura apicultorului sau a delegatului unitiifii furnizoare.
La preluare, piistura trebuie sii corespundii condifiilor previizute in Caietul de sarcini a1 Asociatiei Cresciitorilor de Albine.

Propolisul
Propolisul vine de la cuvintele grece~ti pro = pentru, polis = cetate ~i ar putea fi tradus liber ca un complex de substante destinat apiir8rii cuibului, in vi~in, special, in vederea ierniirii. Albinele il recolteazii de pe diferite plante (cire~, plop, brad, molid etc.) ~i il transport2 in cuib. Cu ajutorul propolisului albinele astupii criipiiturile stupilor ~i acoperii cadavrele diiuniitorilor pe care ii riipun in interiorul stupului. Propolisul este o substantii de culoare brun-deschisii cu nuante pin2 la brun-inchis ~i uneori cu reflexe verzui, putin solubil in apii dar perfect solubil in eter ~i alcool. Punctul siiu de topire este de 60-70°C. La temperatura din interiorul stupului este maleabil, iar la temperatura mediului ambiant devine casant. in prezent are o largii aplicare in terapeutica medicalii sub form5 de extract alcoolic, unguent sau diferite alte preparate mcdicamentoase. Datorita proprietiitilor sale tiimiiduitoare, propolisul a fost utilizat din cele mai vechi tilnpuri la vindecarea riinilor. Din obscrvatiile Gcute asupra modului cum string albinelc propolisul s-a constatat c5 accstea aduni propolisul dc diferite culori (alb, galbcn, ray, verde, brun etc.) $i il transporti ca $i pe polcn pc picioruyele posterioarc. Limba n u este utilizata nici la colectarea $i nici la aplicasca propolisului. Sursele naturale de propolis sunt impiirtite in douj gsilpe dit'critc esenlial. - Prima grupi o constituic substantele riivinoase, provenite in majoritate dc pe mugurii de plante. Pentru recoltare albinele se folosesc dc ~nandibuledup8 cc cu antenele au descoperit particula cea mai potsivitii de propolis. Pentru recoltarc, albina, dupii ce a prins, cu ajutorul mandibulelor, particula de propolis, se trage inapoi, cu capul ridicat, pin8 ce particula de propolis pe care a apucat-o se intinde in fir foarte subfire ~i se rupe. Dupti aceea, cu picioarele manevreazii particula de riiqinii ~i o depoziteazii in panera~ele polen. Operatiunea se repetii. La desciircarea de propolisului in stup, albina respectivii este ajutatii de alta care rupe cu mandibulele cite o buciiticii din inciirciiturii ~i o depoziteazii. Aceastii operatiune are loc adesea chiar pe scindura de zbor. Recoltarea propolisului de ctitre albinecse k c e numai te cind temperatura aerului d e p i i ~ e ~20°C, deoarece la aceast2 ten-@ t u r b a t e r i a viscoasii este mai moale ~i poate fi colectatii cu mai mare u$urin@. \ - A doua grupa de propolis o formeazii balsamul dtE?'f&eY&Jibeia~(in

"$

235

i e

MANUALUL APICULTORUL UI

timpul cr5pirii gi digeririi griuncioarelor de polen de la plantele entomofile) din inveligul acestuia gi care impins de valvulele proventricolului, se acumuleazi In gug5. Balsamul este intins de albine cu ajutorul limbii pe obiectele din imediata apropiere a puietului. in timpul prelucririi acestor r5gini cu ajutorul mandibulelor mai intervine gi secretia glandelor mandibulare ale albinelor lucritoare. in timpul exprimarii substantelor r57inoase gi a triturgrii balsamului de polen se amesteci qi secretii ale glandelor faringiene. Ceara este o component5 obligatorie a propolisului. Din propolis se extrag dou5 tipuri de cear5 comparativ cu ceara propriu-zis5, extras5 din acelagi stup: ceara A (circa 17%) avind similitudini cu ceara propriu-zis5 gi ceara B (circa 6%) net diferit5, asemin5toare cu cerurile vegetale. Cele dou5 ceruri se pot separa pe baza solubilit5fii lor diferite, in alcool fierbinte concentrat gi respectiv diluat. Tendinta de propolizare a albinelor este un caracter de rasi sau ecotip ~i depinde chiar de insuvirile individuale ale unor familii de albine. Trebuie menfionat, de asemenea, c i speciile Apis ,flat-ea $i Apis dor-sata n u folosesc propolisul, de asemenea, $i unele rase din specia Apis t71c~llifkt-a Apis mellifera Lamarkii care ca n u aduni propolis. Recoltarea propolisului de citre albine are $i un caracter zonal. in zonele mai reci ~i piduroasc inclinatia de propolizare este mai pronuntat5 fat5 de zona de cimpie. De asernenea, toamna ~i prim5vara albinele propolizeaz5 mai mult decit in cursul verii. Albina romineasci, Apis ine1l;fera cat-patica, are o tendin@ moderati de propolizare comparativ cu rasele de albine cu tendinfe mai pronunpte de propolizare cum sunt albina caucaziana (Apis mellifira caucasica), albina sahariani (Apis mell;fk/-a sahariensis), Apis mell;fet*a anatolica, Apis mellifera sczrtelata $i a1tele. Propolisul ce se achizitioneaza este de doui feluri - propolis obi~nuit provenit de la diferitc plante sau propolis poligam ~i propolis uniplant sau monofit, recoltat de la o singura plant% Propolisul contine cear5, rigini, uleiuri eterice etc. Se recolteaz5 in toatA perioada sezonului activ prin curifirea spetezelor superioare ale ramelor, a distantatoarelor ramelor, scindurelelor de podi~or etc.

MANUALUL APICULTORUL UI

Proprietiitile organoleptice ale propolisului Caracteristici Aspect Culoare Consistenp Miros Puritate Conditii de admisibilitate mas5 solid5 brun - cafeniu, mai inchis sau deschis, cenu~iu veryui, culoare omogen5 sau cu aspect marmorat pe sectiuni viscoas5, lipicioas5, fr5mPntat lasi u m e plscut, caracteristic de r5~in5 urme abia vizibile cu ochiul liber de impuritifi fine

Proprietiitile fizico - chimice ale propolisului Caracteristici Materii r5~inoase balsamuri ~i Cear5 Uleiuri eterice Polen Conditii de admisibilitate 50-55% circa 30% circa 15% circa 5%

Productii sporite de propolis se pot realiza folosindu-se in acest scop unul din tipurile existente de colectoare de propolis. Propolisul monogen se recolteaz5 dup5 fiecare perioad5 de inmugurire a unei specii de plante produc5toare de propolis. Dup5 recoltare, propolisul se ambaleaz5 in pungi de plastic, a~ezate in ladite de lemn c5ptuqite cu hiirtie. Pe fiecare I5dif5, care contine propolis, se lipe~te o etichet5 cu unn5toarele specificatii: - denumirea ~i adresa unit5fii produc8toare; - caracterrizarea propolisului dup5 sursa de provenienp; - perioada de recoltare; - greutatea brut5 yi net5; - numele apicultorului sau a1 produc5torului respectiv. Preluarea propolisului se face in conformitate cu conditiile prev5zute in Caietul de sarcini al Asociatiei Crescitorilor de Albine. Obtinerea propolisului in scopul obrinerii propolisului in cantit& cPt mai importanta acestui produs pentru s5n5tatea omului, se m5suri: - cu ocazia fiec5rei interventii care se face in cuibul

MANUALUL APICULTORULUI

special in perioada de primivari Si toamni, se vor curita cu atentie, prin rizuire. toate picile ~i elementele din stup ce prezinti depuneri de propolis; - se vor distanfa ramele intre ele, precum ~i scindurelele de podi~or c8te cu 2-4 mm, formindu-se spafii care, dupi umplerea lor de citre albine cu propolis. vor fi curipte retinindu-se propolisul rezultat; - pentru intensificarea producerii de propolis de catre albine se inlocuie~te podi~orulcu o plasi din material plastic care dupi propolizare se va ridica n i vederea recoltirii; - se poate folosi cu rezultate bune ~i colectorul de propolis format dintr-un gritar lamelat din tabla zincati, sit2 din material plastic Si pinzi colectoare care se plaseazi deasupra cuibului in locul podi~orului; - sita ~i piinza colectoare rimin in tot cursul anului in familia de albine. Gritarul lamelat se pune in luna aprilie o dat5 cu lirgirea cuibului yi se ridid toamna in momentul pregitirii pentru iernare a familiilor de albine; - in timpul sezonului apicol, ori de cite ori plasa din plastic este incircatil, pe majoritatea suprafetei cu propolis, se desface prin desprindere pinza colectoare in de care aderi cea mai mare parte din propolis, rea~ezindu-se pozitia inifiala; - recoltarea propolisului de pe pinza colectoare se face o dati pe an dupi ce in prealabil a fost pistrati citeva zile la temperaturi scizuti (congelator). in acest mod, anual, pot fi recoltate cantitafi insemnate de propolis liberde diferite impurititi.
Liipti~orul matcii de

Lipti~orul matci este un produs de secrefie al glandelor hipofaringiene de ale albinelor lucri?toare, destinat hrinirii larvelor in primele 3 zile, a larvelor de matcape toati perioada pin8 la cipicirea botcilor, cit ~i a mitcilor. Are o consistenp cremoasi, este de culoare alb-gilbuie, cu gust acriqor. Datoriti compozifiei sale n chimice, lipti~orulde matc2 este folosit in medicini (apiterapie), precum Si i cosmetici medicali.

MANUAL UL A PICUL TORUL UI

Proprietitile organoleptice ale lipti~orului matci de Caracteristici Aspect Culoare Consistent5 Miros Gust Impurit5ti Conditii de admisibilitate mas5 viscoas5, omogen5 cu granulafii fine gilbui sau alb - gilbui ugor viiscos caracteristic, ugor aromat slab acid (acrigor), foarte ugor astringent nu se admite prezenfa de larve, cear5, spori de mucegai sau alte impuritifi vizibile cu ochiul liber sau la microscop. Se admit urme de polen.

Liptigorul de matc5 proaspit, contine urmiitoarele vitamine: tiamin5, riboflavini, biotinii, acid folic, acid pantotenic gi cantit5fi mici de vitamini C. Totodati Iipti~orulde matc5 confine acizii 9 gi 10 hidroxi-decenoici, produ~i de glandele hipofaringiene ale albinelor, precum gi dou5 fracfiuni cu propriet5fi similare ale acetilcolinei. De asemenea, au fost identificafi 18 diferiti aminoacizi, combinafi gi liberi din care amintim: acidul aspartic, glutamic, alanina, arginina, glutamina, glicina, lizina, metionina, prolina, valina, tiamina, tirozina etc. Proprietiitile fizico-chimice ale lipti~orului matci de Caracteristici Conditii de admisibilitate 3,5-4,5 58,O-67,0 33,O-42,0 13,O-18,O 7,5- 12,5 3,0-6,0 0,8- 1,5 8,7-4,0 23,8

pH Ap5 Substan15 uscatg* Proteine - total* Glucide (zah5r invertit)* Lipide* Cenu~g* Substante nedeterminate* Indice diastazic - minimum

Dup5 ultima inmuiere qabloanele cu cear5 se introduc in api dup5 dislocarea botcii operafiunea se repet5 pentru confectionarea cii e 3 . .68 . Producerea IHpti~orului matcH de Producerea l5pti~orului matci se poate realiza in familii or-fanizate sau de in familii cu matc5 in functie de calificarea apicultorului. Botcile se fac din ceara cu ajutorul unui ~ablon diametrul de 8-9 mm avdnd cu extremitatea rotund5 ~i cu o uqoar5 conicitate pentru desprinderea rapid5 a botcilor.numele apicultorului ce a recoltat 15ptiqorul.MANUALUL APZCULTORULUI S-a constatat. Fig. .greutate brut&.numele unititii produc5toare. cu dop rodat.se confecfioneaz5 botcile artificiale in care vor fi transvazate larvele. Pe borcan se aplici o etichet5 pe care se indic5: . . Borcanele cu 15ptivrde mat& se piisla intuneric la o ternperahti de M 0 C . precum ~i o substanf5 antibiotic5 bactericidi.Transvazarea larvelor pentru producerea Iiipti~orului Actiuni pregatitoare: . iar acestea se montead A' F /- 240 . Sablonul se p5streaz5 in ap5 inainte de intrebuinfare dup5 care se introduc in ceara topit5 de 3-4 ori.tara borcanului.4 p e ~ a m a >v-\ 1 :lipesc c5te 25-30 pe leapri din lemn.eJa4$-5 mm. c5 15pti~orulde matc5 are in compozitia sa unele substante de tip hormonal. . judeful unde a fost recoltat.-greutatea netto. . de asemenea. pornind de la adiincimea de 8 mm care se reduce treptat. cu fiecare inmuier.teritoriul (baza melifer5) comuna.data recolt5rii. Lipti~orul ambaleaz5 in borcane de sticl5 de culoare inchis5. se ce se umplu astfel inciit s5 nu r5miin5 in interior un spatiu gol.

5-2 i zile. familiile p r o d u c ~ d e rajeaz5 cu s&\ ?? -. in ziua a doua ~i in ziua a treia cite alte 30-50 de larve.in botcile pregiitite qi lipite pe ~ i p c se transvazeazi larve tinere de 1. Dup5 9 zile de la izolare.la terminarea actiunii cele douii compartimente se unifktiqmn simpla inl5turare a diafragmei sau podigorului cu gratie despiiqitoare. . compartimentul in care se introduc botcile. Orfanizarea completii inseamn5 ridicarea miitcii impreun5 cu toti fagurii cu larve gi ouii. se reteaz8 botcile cu ajutorul unei lame cit mai aproape de larve.farniliilor de albine . cu ajutorul unei lanfete.in timpul producerii 18ptigorului. . in cazul producerii liipti~oruluiG r i orfanizare (in familii cu matcii).MANUAL UL APICULTORULUI Producerea l~ptiqorului prin orfanizarea. Prodzrcerea Iciptiqorului in faniilii cu rnatcci .4 01 hran5 bogat5 in proteine. . tot puietul va fi c5p5cit ~i dup5 distrugerea botcilor ciipiicite se pot introduce botcile cu larve.pregiitirea familiilor.dup5 cea de-a treia serie se reface familia de albine prin unificarea albinelor care au participat la producerea Iiipti~orului cele din roiul format cu cu ocazia orfanizgrii.in toat5 perioada. in ziua a patra se recolteazii Iiipti~orul din primele botci introduse in locul ciirora se introduc noi larve. % II '\ \ <~ e 5% 241 . Ciclul poate continua pe intreg parcursul sezonului activ. In botcile eliberate de 18ptiqor se familie de albine. se face prin izolarea matcii pe un numiir de faguri cu ajutorul unei diafragme sau podi~orprev8zut cu o porfiune mic5 de gratie desp8rfitoare.transvazarea larvelor in botci se face ca ~i in caml metodei descrise anterior cu deosebirea cii in prima zi se introduc 30-50 de larve. . Dup5 completarea cu lame a unei rame. . egal cu o ram8.dup8 72 de ore se scoate rama cu botci din familia orfanizat5. . transvazeazii din nou larve ~i ciclul se repet2 de 3 ori la aceea~i . se poate imputernici cu puiet ciip5cit provenit din compartimentul familiei in care matca igi continua activitatea. aceasta se introduce in locul riimas liber in cuibul familiei. in compartimentul fir5 matc5.pregiitirea familiilor de albine in caml folosirii metodei de producere a 15pti~orului absenpi miitcii constii in orfanizarea completii a familiei cu 3-4 in ore inintea introducerii larvelor. se inliiturii larvele qi se de extrage liipti~orul matcii cu ajutorul dispozitivelor cu absorbfie speciale sau a unei spatule din lemn sau material plastic. material biologic cu care se formeazii un roi ce se amplaseaz5 temporar pe vatra stupinei. in mijlocul fagurilor riima~iin familia orfanizati se lasii un spatiu gol.

epitelii de n5pgrlire sau alte substante determinate de natura produsului respectiv dar care s3 nu dep3~easc210% . Datorit5 propriet3tilor sale. foarte uvor astringent se admit urme de cear5. precum qi in cadrul unei game variate de produse energizante. Preluarea 15pti~oruluide matc5 se face in conformitate cu condifiile prev5zute in Caietul de sarcini a1 Asociafiei Cresc5torilor de Albine. atit in start de pur3. precum qi a continutului bogat in vitamine $i aminoacizi. inclusiv inveli~urile n2pirlire a larvelor. Proprietfitile organoleptice ale apilarnilului Caracteristici Aspect Culoare Consistent5 Miros Gust Impuritafi Condifii de admisibilitate aspect de larve ~i 15pti~or comun (hran5 larvarG). 13pti~orul matc5 este folosit in prezent in apiterapie. sub form5 de mas5 de omogen3 in care larvele apar in mod vizibil alb3 neomogen untos r caracteristic hranei larvare u ~ o de aromat slab acid (acri~or).MANUAL UL APICUL TORULUI . sub form3 liofilizat3. Apilarnilul Apilarnilul este un produs apicol obfinut din larvele de trintor cit ~i din continutul nutritiv aflat in celulele respective din faguri. apiterapice qi cosmetice.15pti~orul matc2 se p5streaz5 pin5 la livrare in frigider in borcanede de sticl5.

0-10.O-75. proasp5t se p5streaz3 la congelator la minimum -5*C.total Glucide total Lipide total Cenu~5 Substante nedeterminate Conditii de admisibilitate 5.OOO/g Ambalarea.2 Caracteristici microbiologice ale apilarnilului Caracteristici Num5rul total de germeni aerobi mezofili Bacterii coliforme. Pentru productia de apilamil se pot folosi r a y cmditoare sau orice alt sistem care asigur5 o producfie continu5 ~i specific&%f recomandiindu-se utilizarea ramelor cl5ditoare cu sectiuni mob? - 243 _Kde tT 7 r * $e . iar transportul se face in containere frigorifice la -5°C. ambalat in recipiente speciale.pozitivi. maximi Drojdii ~i mucegaiuri (levuri).0 g% maxim Lo g% 1. Matca trebuie s5 fie mlific5 ~i nu mai b5triin5 de doi ani. Pentru producfia de apilamil se aleg numai familiile de albine foarte putemice.8 % 65.MANUAL UL APICUL TORULUI Proprietitile fizico-chimice ale apilarnilului Caracteristici Aciditate (pH) Continut ap5 Continut substante uscate Proteine .O g% 6. cu etichetarea continutului ~i specificarea datei de recoltare.12.O YO 25.l-1.OOO/g 1OO/g 1O/g 0 + 2O/g 1O/g 1.O-35.O-6.O g% 9. din acelea care in anii precedenti au dat cele mai mari productii de miere ~i cear5. maxim Salmonella Stafilococi coagulozo . Cuibul familiilor de albine afectate producfiei de apilamil trebuie s5 cuprind5 la inceputul lunii aprilie cel pufin 6 rame (faguri) acopexi$Lw albine ~i hran5 suficient5 unei dezvolt2ri corespunz5toare. maxim Conditii de admisibilitate 5O. Pe o durat5 mai indelungaa apilamilul se conserv5 in depozite figorifice la temperaturi mai scikute sub -20°C.O.O-8.O g% 5. maxim Escherichia coli. conservarea gi transportul apilarnilului Apilamilul in stare proaspiithe valorific5caatare.

dupii care ramele cu sectiuni se reintroduc in cuibul familiilor de albine respective. hormoni. dupa care glandele secretoare degenereaza treptat. unele cercetat-i menfioneazg cZi dupi eliminarea prin infepare rezerva de venin a albinelor se reface cu conditia ca integritatea organului specializat s i nu fie deteriorat8. Mai mult de jumiitate din veninul brut este format din protei6' tiv%<care la riindul ei cuprinde mai multe fractiuni: melitina. De la data de 1 aprilie se incep hranirile stimulente (concentrafie de zahir 2: 1 Si substante proteice). in general se afirma cii odata folosit&rezerva de venin nu se mai reface. principalul s8u component % J' s J 244 . intocmai ca qi IZipti~orul matcii. ciind timpul este suficient de cald. format din partea vulnerantii cu punga de venin. Flacoanele cu apilarnil se pastreaza la o temperaturg de -5 +-I 5°C. enzime. Dup3 15 zile de la inceperea hranirilor stimulente se introduc in stup rame cliiditoare pentru producerea de faguri cu celule de trdntor ~i insiimiinfarea acestora de catre matc5. Cantitatea de venin este determinatii de viirsta albinelor.MANUAL UL APICUL TORULUI Perioada optimii de producere a apilarnilului incepe o data cu inflorirea pomilor fructiferi in aprilie-mai. infepiiturile albinelor reprezintii un act reflex de autoaparare qi se materializeazg prin folosireaorganului specializat pentru functia de apiirare. cu gust amar-acid. siiruri minerale.l mg substanfa uscata. Este compus din proteine. Veninul de albine se caracterizeaza prin urmiitoarele propriet5fi fizice: este de un lichid incolor.3 mg venin lichid. corespunziind la circa 0. uleiuri eterice qi alte -e t volatile. dens. pentru realizarea de preparate apiterapice. Cantitatea pe care o poate elimina la o intep%tur8o albin5 cu glanda de venin dezvoltatii este de circa 0. Veninul de albine Veninul de albine este o substanfa complexii care concur5 la formarea aparatului vulnerant a1 albinei. partea motoare vi glandele secretoare de venin. El este un produs de secrefie a1 albinei lucratoare fiind stocat in punga de venin ~i eliminat la exterior in momentul infepiirii. cu miros particular ~i cu insu~iri a cristaliza intr-un interval scurt de timp. apilarnilul se de folose~te. prezent. de hrani ~i de sezon. secfiunile se scot din cuib qi se procedeazi la recoltarea continutului integral a1 celulelor de triintor. DimpotrivB. in ziua a 10-a de la depunerea oului in celulii (deci a 7-a zi de stadiu larvar). in fie in atnestec cu alte produse apicole sau substante medicamentoase. fosfolipaza ~dmilur aza . Cantitatea maxima de venin se obtine de la albinele in viirsti de 15-20 de zile. datoritii continutului siu.&V&rgl de3lbine aviind o compozitie complex8. iar in familie existii un numar mare de albine tinere ~i dureazii piing la inceputul lunii august. fie in stare puril.

a u n o r ff. intepiitor fir5 impurit5fi solubil in api. lizin5. Aceastil fractie are acfiune toxic5. numai dou5 prezint5 importang. serin5. C .5-4.3 mg. treonin5. cistina. cantitatea de venin variind de la o rasB la alta. caracteristic amar. arginin5. Din cele 8 fracfii albuminoide existente. de la o populafie la alta ~i chiar de la un individ la altul. triptofan. fosfor.mat. valin5. sulf qi cupru. A doua fractie are in components sa 18 aminoacizi. respectiv cei menfionafi la fracfia anterioar5 plus tirozina. Veninul de albine contine. Proprietitile organoleptice ~i fizico . acizi (formic. magneziu. Aceastil fractie nu are actiune toxicil. Prima fractiune alcalinil (pH = 1 I) are in componenF 13 aminoacizi: glicocol. lipide.chimice ale veninului de albine cristalizat Caracteristici Aspect Culoare Consistenf2 Miros Gust Puritate Solubilitate Aciditate (pH) Continut in ap5 Continut in substanfil uscat5 Proteine total Cenu~il Greutate specific2 Conditii de admisibilitate masa pulverulentil omogen5 alb . hidrocarbonati. % 245 F. Dintre substanfele minerale. insolubil in sulfat de amoniu ~i alcool 4. alanin5. fenilalanina qi histamina. injectabil fiind deproteinizat in acest caz s a w e f-/ r d r. leucinil. izoleucin5. acid aspartic ~i acid glutamic. veninul confine calciu. metionina. albinele sau fiind obligate a infepa o pelicul&finilde plutex urmare unor ~ocuri elpcppe.0% 1. u ~ o cenu~iu r pulbere afiinatil iritant. de asemenea. in special din grupa sterinilor.5-5. Veninul de albine se folose~te in reumatisrnale. ortofosforic) ~i baze. proling.MANUAL UL APICULTORUL UI este format din substanfe proteice in procent de piing la 75% din veninul uscat.131 Biologia secrefiei de venin are particularit5file ei. mangan. atingind o cantitate maxim5 de circa 0.e creme $i unguente antireumatice.5 6-7% 93-94% 65-75% 3. Veninul eliberat dupil infep2tura peliculei de plutex se fixeaz5 pe o p l a d afli sub pelicul5. clorhidric. Recoltarea se face cu ajutorul unui aparat de recoltat venin ce se aplicil la urdini~ in interiorul stupului.

cearh. in prefafa lucrarii .Apiterapia azi" prof. tratamentul cu venin de albine (apitoxinoterapia) etc. veninul de albine yi p5stura. atenfia se indreapt5 iar. apilarnilul. *Re l r fara noastr8.Valorilicarea produselor apicole in alimenlalie. Ciplea mentioneaz5: . sub auspiciile Institului de Cercetare . din ce in ce mai mult. tratamentul cu propolis (propolisoterapia). . Al. laboetoa e de specialitate ~i sectiile de producfie ale Complexului Apicol ~i ale e Cerc~tare-Dezvoltarepentru Apicultur5 realizeaza o gamB variati de'produse . apiterapice $i cosmetice pe baz5 de miere. mierea ~i ceara sunt evidenfiate in tratate de chimie $i farmacopee ca fiind componentele principale la o multitudine de preparate farmaceutice." cu Tratamentul cu miere (melisoterapia). pe diverse meridiane omul le-a probat de-a lungul anilor. 18ptiyorul de matci. realizindu-se totodata o gam5 variat5 de produse energovitalizante.in goana dup5 alimente. spre produsele naturale pe care.. speciale qi specifice ale produsului apiterapic. propolisul. apiterapice qi cosmetice. venin de albine ~i altele. fn ultimii ani au inceput s5 fie din ce in ce mai mult folosite $i celelalte produse ale stupului cum sunt: polenul. tolerindu-le. Ca la orice medicament. pe baz5 de miere.. lerapie gi cosmelicii Principalele produse apicole . in prezent. in etapa modern. obi~nuindu-se ele. Astfel in ultimele decenii a luat naqtere o nou5 disciplin5 medicali ..ek I fY? 246 . ergo-vitalizante.Apiterapia"$i implicit s-au efectuat cercetari ~tiinfifice minutioasein acestdomeniu de activitate. dr.. formeaz5 o gamB larg8 cu posibilit5fi deosebite ce stau ast5zi la indemina medicului specialist. starea pacientului ~i gravitatea bolii. indicatiile tratamentului apiterapic se fac numai de medicul specialist $i sub supravegherea directs a acestuia. necesare exploziei demografice pe care o tr5im ~i in c5utarea de medicamente tamiduitoare.Dezvoltare pentru Apicultur5 igi d e s E ~ o a r 5 activitatea un Sector de apiterapie dotat cu aparatura tehnici necesara ~i incadrat cu cadre medicale de inalt5 specialitate privind folosirea roduselor apicole in slujba s5ngt5fii omului.MANUAL UL A PICUL TORUL U l Leclia 10. tratamentul fiind in functie de actiunile farmaco-fiziologice generale. ceara propolis.mierea. tratamentul cu polen (polenoterapia). paralel cu activitatea Sectorului medical de apiterapie. ceara ~i fagurii naturali au fost folosite de om din cele mai vechi timpuri pentru tratamentul diferitelor maladii impreun5 cu o serie de plante pe care natura i le punea la dispozifie.

l g 15ptigor de matc8 in fiecare drajeu. preparate din Iiiptigor de matc8 qi glicocol. .Tonic royal.250 g polen.Polen draieuri. Se prezint5 in cutii a 100 g: \$ fr . Se valorific8 in plicuri de celofan d 4 3 . insofit de alte 10 fiole cu Solvent. respectiv 0.Melcalcin. granule de polen natural recoltat de albine glazurat intr-un strat subfire de zah8r.MANUAL UL A PICUL TORULUI IAptiqor de matc8.produs sub form8 de tablete realizate prin comprimarea polenului recoltat de albine. . Se prezint8 in cutii cu 100 tablete. produs granulat ce are in compozifie 18ptigor de matc8. Gama produselor utilizate ca suplimente nutritive.Polenolecitin.Polen ~ranule. drajeuri cu liiptiqor de matcii. polen.''$ & '. 70 . . miere de albine gi substanfe aromatizante.se prezintii in cutii de 100 g qi 150 g polen natural granule. produs realizat din miere de albinepkcitini 18 qi polen natural recoltat de albine. Fig. energovitalizante qi apiterapice devine tot mai complex8.Polena~in.Polen dvajeuri . Este prezentat in flacoane a 20 drajeuri avind in compozitie 2 g 18ptigor de matcii pur. . Dintre produsele realizate in laboratoarele acestor institufii prezent8m urm8toarele: Produse vitalizante qi regeneratoare: .Lfi~tisorde matcfi liofilizat in fiole.Tonic Fig. Se prezint8 liofilizat in fiole. riispunzind astfel atit cerinlelor populafiei cit qi nevoilor acesteia de a-qi p8stra in cit mai bune condifii s8n8tatea. Ficare tableti confine 0.g fiecare sau cutii cu cite 100 g. 69 . . venin de albine qi p8stur8. . calciu.

camfor. Se valorifici in cutii a cAte 30 comprimate. compus din miere laxativii realizatii din miere de albine ~i extract fluid de franguli. . este realizat pe baz5 de miere de albine.Melprosept.P r o s o s e ~ t comprimate ce confin fiecare O. .Propolis spray. vitamine ~i siruri de minerale. tonic digestiv. tonic circulator. vitamina C.k o ~ o s t a m i n * produs realizat pe baz5 de nystamin. . Prezentare in cutii de cAte 30 supozitoare sau ovule. l5pti~or matc5.Meltonic . .Miprosept*. Preparate apiterapeutice: . unguent cu propolis. tonic gastric. se realizeaz5 din extract de propolis inglobat intr-o baz5 de unguent.MANUAL UL APICUL TORUL UI . produs realizat pe bazi de extract de polen. are actiune energovitalizanta ~i hepatoprotectoare. supozitoare sau ovule.R e v i ~ o-l tablete.Propoderm. ' ?!?-- . lipti~or matcB. extract moale de propolis.. se realizeaz5 dintr-o concentratie de 10 % propolis substar@%?iv5 imbuteliat in flacoane tip spray ce contin 100 ml. uleiuri eterice cu destinatii terapeutice specifice: tonic respirator. b) miere propolizat5 5 % in borcane de 200 g.gam5 de 10 produse tonice pe bazi de produse apicole.5 g zaharozi qi . produs natural polivitaminic pe baz5 de miere. extract de propolis . supozitoare $i ovule. tonic anti-stress . Propolisul se prezinta sub douB forme: a) miere propolizati 2 % in borcane de 200 g. destinat sustinerii efotului fizic ~i intelectual. inc r5 de ro olis contine in compozitie 30 % propolis pur in alcool. este un produs din miere ~i propolis. nicotinat de benzil.Mipropol*. . . extracte vegetale. excipienti. . extract de polen. -A~ireven. Se prezinti in borcane de 100 g. 0. este un produs natural obtinut din miere. . tonic general. tonic hepatic.Executivew. extract capsici ~i extracturn prooleurnhiasciani.Se prezint5 sub form5 de supozitoare sau ovule de in cutii cu 30 buc. Se prezint5 in tuburi de 20 g. polen ~i propolis. w e i .Laxmel.supliment nutritiv. arome naturale. flacoane de 30 ml. extract de propolis. Compozitia unguentului: ~i venin de albine. tonic cardiovascular. tonic renal. tonic al sistemului nervoc.Vi-fort . precum qi sportivilor de performant%..unguent liniment cu venin de albine.. lanolin5 ~i butir cacao sub form5 de supozitoare $i ovule.1 g propolis. in A .

-- .cremii d~fat& cu miere . 15ti~or matc5 ~i alfi ingredienfi de uz de curent folosifi in cosmetic5.ApidermiM lux 249 S . cetaceu. pentru de laringite. vitamina A . stearins.MANUAL UL APICUL TORULUI gi polietilenglicol. *) Produse ce se prepari in farmacie pe baz5 de retet5 la recomandarea medicului specialist Produse cosmetice (fabricate de S. cetaceu. cear5 de albine. extract de propolis . Varianta APIDERMIN LUX este o crem5 mai hidratant5 ~i se prezint5 in cutii de 50 g. ceari de albine. 71 .L. crem5 de fa@ cu miere de albine. Confine lanolinii. . 72 . Confine lanolini. pentru tratamentul rinitelor ~i rinosinuzitelor.C.yi alti ingredienfi de uz tuburi de 25 g. destinat tratamentului candidozei bucale. produs realizat sub form5 de emulsie pe bazi de propolis.A ~ i d e r m i ncrem5 de faf5cu Iiipti~or matc5. .Floramin. . Este un preparat apiterapeutic pentru uz stomatologic. Fig. Se prezint5 sub form5 de solutie in flacoane de 30 ml. . crem5 de fat5 cu extract de propolis.Pro~oheliant*este o solutie uleioas5 pentru uz extern ce se folosegte in O. Se prezint5 in flacoane de ciite 10 g (se elibereaz5 la indicafia medicului). (se elibereaz5 la indicafia medicului).) . miere de albine qi alfi ingredienfi de uz 25 g.R. de colesterin8.A. Fig.Floral.. faringite qi se prezint5 in flacoane de 20 ml.Floramin . Este un produs apiterapeutic folosit in O.Propofaringit*. miere qi 15pti~or matc5. COMPLEX APICOL S. Se prezint5 in cutii de 25 qi 40 g.R.L.

demachiant realizat pc baz. 74 .MAiVCil I. L - 250 . Se prezinti in cutii de 40 g. baza dc unguent constituind-o stearafii. ceari de cc albine. sc folose~tc special impotriva in radiatiilor solarc. i t i v 7i stirnulent in regenerarca pirului.emulsic .S a m ~ o n propolis. sc folose~te cu pcntru toatc tipurile dc pir.gel pentru protectia m5inilor pe baz5 de miere dc albine. propolis ~i alte ingredinte de uz cosmetic. lflor . I i p t i ~ o rde matc5 precum ~i alte produse filnda~nentalepentni regenerarea iesuturilor. Produsul este alnbalat in cutii a 100 g.Dermapin. in . arc actiune dezinfectantii.Ter7~rpin Fig. cctaceu. ol. .id .Floral. Se valorifici in flacoanc de 100 tnl. este o cretni case in afara ingredientelor cosmctice neccsare contine IBpti~orde matci. antipelicularj yi regeneratoare. eucalypti. de emulsie. S a m ~ o n ~ o l e n arc acfiunc nutritivi ~i regeneratoare ~i se folose~te cu . nier~thae~i 01.? . Fig. extract dc plante ~i polen.. in compoziiie intri ~i rezorcini. 73 . Varianta Antirid . colestcrini ~i alcool. r poleti ~i alte substante CLI rol n u t ~ .? de ~iiicre.Cortex cimamoni.. Se livrcazi in flacoane a 100 ml. ccar5 dc albine.Tenapin. pentm te tipurile de piir. Se prc~inti tuburi a 50 ml. lo$une cosrnetici antiacneia pe b& de propolis ~i rniere de albine. . . stearini.si alti ingredienti de uz cosmetic.Antirid.Matca. Fructus cariophylli.De~ilator practic. produs realizat pc bazii de ceari de albine. Se folose~te ca ~i demachiant. este o eliiulsie 15p~oasi contine lanolin..ecran. . Se prezint5 sub fornii de solutie in de flacoane de 100 ml. colesterin. este o lotiilne capilal-8 rcali7ati pe ba7i de l i p t i ~ o de matci. .?..A 17ti1.CILAPICUId TORUL L I . Se prezintii in flacoane de 50 ml. lanolini. cste o lotiune cu actiilne detnachiantj scalizatii pe bazi de Iipti~or matci. api de gur5 este o solutie alcoolici cc se obtine priti niaccrarea propolisulu~.Floramin.

De asemenea. in acelasi timp.Plslrarea slnllllii la albine. a adlninistririlor de medicamente de multe ori nejustificate qi neavizate de Comisia de avizare a medicamentelor de uz veterinar. luarea unor misuri eficiente de igieni in stupini constituie un factor important in pistrarea sinitifii familiilor de albine. prevenirea ti combalerea bolilor ti predalorilor PBstrarea sBnBtBtii albinelor Realizarea in apiculturi a unor producfii sporite este striins legati de menfinerea. iar practicarea stupiritului pastoral u~ureazi risplndirea la distante mari a bolilor. cu noxe rezultate din activitatea umani. elemente de bazi in obtinerea unor importante productii apicole. a unor transporturi epuizante. in stupini.este mai uqor de a preveni declt de a combate Astfel. Pe parcursul scurtei lor vieti. Apirarea sinitifii albinelorconstituie o preocupare permanent5 a medicilor veterinari ~i a crescitorilor de albine. conform indatoririlor ce le revin din Legea sanitar-veterinari. in ansamblul lor aceste elemente contribuie la slibirea organismului albinelor. Un fapt esential de care trebuie s i tinem seama este acela c i la albine contaminarea qi infectia se fac foarte uyor. contribuie la risplndirea maladiilor. care de multe ori nu mai pot face fati acfiunii agenfilor etiologici. a familiilor de albine sinitoase qi puternice. fn acela~itimp. a noxelor industriale..i' . iar aplicarea misurilor qi mijloacelor pentru prevenirea ~i combaterea bolilor qi intoxicatiilor. igienic ~i e aplicii in fiecare stupini in functie de nevoile Si starea familiilor de 251 . consecinti a activitiitii umane. mediul inconjuritor in care-~i duc viafa qi de unde albinele aduc apa este de cele mai multe ori poluat. albinele sunt supuse fenomenelor de agresiune. potrivit perioadei de dezvoltare din cursul anului ~i in perioada activi din timpul principalelor culesuri de nectar qi polen. dar ~i actiunii nefaste a apicultorilor materializatg intr-o exploatare nerationali a familiilor de albine.MANUAL UL APICUL TORUL UI Leclia 1l. existente in tara noastri. asiguri starea de sinitate a albinelor din stupine. producitori de boli. prevenirea qi combaterea bolilor la albine unor misuri complexe de ordin biologic. Dezideratul care a ciliuzit ~i ciliiuze~te speciali~tii patologia albinelor in este acela c i . pesticidelor qi otrivirilor. comercializarea materialului biologic infectat sau parazitat. rutiere.

acumularea rezervelor de hrani pentru iernarea familiilor de albine i n cantitafi suficiente ~i de bun5 calitate are o important5 deosebiti pentru menfinerea s5n5t5tii ~i buna iernare a familiilor de albine (cel pufin 12-14 kg mierelfamilie). care le dB posibilitatea sii acumuleze in stupi cantititi insemnate de nectar ~i polen de la principalele resurse melifere din pra noastr5 ~i s5 realizeze ~i alte productii apicole: 15pti~or matc5. de asemenea. . in linii generale. cear5.aplicarea corect5 a m5surilor de selectie ~i folosirea pentru productie a familiilor de albine neroitoare yi rezistente la imbolniviri conduce la reducerea num5rului de imbolniiviri ~i la cre~teerea productiei acestora. polen. o m5surii eficient5 de dezvoltare qi imputernicire a familiilor de albine. neingrijite corespunz5tor. . constituie.mentinerea familiilor de albine in stare normal fiziologic5 qi prevenirea roirii naturale in perioada valorificiirii principalelor culesuri de nectar ~i prin deplasarea acestora la masivele melifere in curs de inflorire. prin m5rirea capacitiitii stupilor pentru adipostirea familiilor ~i umbrirea acestora. pe o serie de principii ~i m5suri biologice de cre~tere intretinere a familiilor de albine din ~i care mentionam urm5toarele: . reprezint5 unit5fi apicole cu deficienfe ~i neeconomice.mentinerea in stupine a familiilor puternice care au o mare capacitate de ap5rare impotriva imbolniIvirilor ~i dispun de o energie productivi. PBstrarea sBnBtBtii albinelor prin aplicarea mgsurilor de igieni r' P "6 &trarea s5n8t5tii albinelor prin aplicarea misurilor biologice. cu rezerve de hran5 insuficiente sau de calitate nesatisfac5toare (miere de man5 sau miere toxicg). cu mitci virstnice ~i neproductive. care respectarea regulilor de cre~tere intrefinere a familiilor Si cale ce permite prevenirea ~i r5spgndirea bolilor la albine. propolis ~i venin de albine. . prin . nepregitite pentru cules sau pentru iernare. care necesit5 interventii imediate ~i energice in vederea redres5rii stupinei. prin inlaturarea cauzelor care genereaz5 starea necorespunz5toare a familiilor. . contribuie la mentinerea s5n5titii albinelor. utilizate i de n alimentatia omului ~i realizarea de medicamente folosite in remediul unor boli ale oamenilor ~i animalelor.pastrarea in familii a m5tcilor tinere yi prolifice asigur5 creSterea unor populafii numeroase de albine tinere ~i s5n5toase. Stupinele formate din familii de albine slabe cu populatii reduse.MANUALUL APICUL TORULUI PBstrarea sBnBtBtii albinelor prin aplicarea de mBsuri biologice Prevenirea bolilor la albine se bazeaz5.

ca s5-i cl5deasc2 intr-un timp cgt mai scurt. realizgnduse prin aceasta faguri noi.50 gllitru de ap5).dezinfectarea anual5 a fagurilor de rezerv2 se va face cu bioxid de sulf . Pentru un stup se consum5 3-4 litri solutie.vatra stupinei ~i oglinda stupilor vor fi curatate de cadavrele albinelor moarte scoase de pe fundul stupilor ~i dezinfectate prin administrarea de var nestins (0. o constituie m5surile de igien5. iar inventarul apicol va fi dezinfectat cu o solutie decloramina 1015 comprimate la 1 litru de ap2.inventarul de protecfie se dezinfecteazii prin fierbere intr-o solufie de sod5 de rufe 5% timp de 30 de minute. care impiedic5 degenerarea morfologic5 yi fiziologic5 a albinelor. cu acid acetic glacial comercial de 96% vapori neincalzifi in cantitate de 2 cm3llitru volum. .dezinfectarea anual5 la sfir~itul sezonului apicol a stuupilor. Materialele supuse dezinfecfiei se freacii cu peria ~i se spa15 cu solufie fierbinic de sod5 de rufe (5%) 50 gllitru. din care mentionam urmFitoarele: .interzicerea hriinirii familiilor de albine cu miere'p&%iN&n stb$ine 253 7 rC . PFP . solutie de sod2 de rufe calcinat5 (5%) (50 gllitru apii fierbinte). .interzicerea introducerii in stupine a familiilor de albine. precum qi instalafiile aferente activit5tii apicole: centrifug5. instalafia de imbuteliat miere vor fi piistrate in cea mai perfect5 ordine ~i curafenie (spiilate cu o solutie fierbinte de sod5 de rufe5% .evitarea aglomer5rii stupilor pe vatrii ~i luarea de m2suri ca stupinele mari s2 fie dispersate pe vetre de 30-40 familii de albine.yi in cazul diagnnosticgrii nosemozei. . roiurilor ~i m5tcilor de provenient5 necunoscut5 ~i fir5 a avea siguranfa c5 provin din stupine indernne de boli.5 kglmp suprafatii de teren). topitor cearii. precum ~i eliminarea posibilit5fii de imboln5vire a acestora din cauza cre~terii puietului in faguri vechi.asigurarea unei surse permanente de apii potabil5 in apfo in vederea ad2p2rii albinelor. fir5 ca acestea s5 fie bine cur5fate ~i dezinfectate. in asemenea condifii pericolul de contaminare a1 familiilor prin ratacirea albinelor fiind mai redus. . cu faguri artificiali ~i stimularea albinelor prin hriiniri cu sirop de zah5r sau cules de nectar.evitarea introducerii in stupinii a obiectelor de inventar.igienizarea anual5 a cuiburilor prin inlocuirea in totalitate a fagurilor mai vechi de trei ani. solutie fierbinte de sod5 caustic5 (4%) 40 gllitru. a stupilor ~i materialelor ce provin de la alte stupine. obiectelor de inventar ~i materialelor din stupinii cu: o solutie de formol (14%) 140 ml. .cabana stupinei. . . . .MANUALUL APICUL TORULUI contaminare. formol comercial la 1 litru de apii. p .

Familiile de albine slabe. in linii generale. Bolile infecto-contagioase sunt cauzate de germeni patogeni pe care omul nu-i manevreazii in mod direct. Patologia insectelor in general $i a albinelor in special este extrem de dinarnica. subalimentate sau hriinite necorespunziitor calitativ $i cantitativ. exceptiind miitcile. vedere longevitatea familiei de albine. mari neajunsuri prin pierderea unui numiir mare de albine $i in consecinp prin diminuarea producfiei in mod deosebit in cazul imbolniivirii acestora de boli infecto-contagioase. . pe miisuri de ordin medicamentos. dug controlul de primiivar8.arderea resturilor de cadavre de albine sau a larvelor bolnave de puiet viiros scoase din celulele fagurilor $i topirea resturilor de faguri rezultate de la curiitirea stupilor $i a inventarului apicol. . un tablou a1 particularitiitilor patologiei apicole. a familiilor de albine in stupi curafi $i dezinfectati cu soda de rufe 5%. in decursul anilor. Pistrarea sinititii albinelor prin prevenirea aparitiei qi rispPndirii bolilor Bolile au pricinuit familiilor de albine. combaterea bolilor la albine odatii apiirute se bazeazii in principal. precum $i a fagurilor cu forme incipiente de locii. Este suficient sii avem in . faptul cii in cazul sistemului defensiv la aceste insecte dornini factorii de rezistenti specificii.dezinfectarea profilacticii anualii a familiilor de albine prin mutarea. gradul de dezvoltare a I sistemului nervos. iar cei de naturii nespecificii manifestii o fragilitate 1 mare. constituie in permanenfii. un teren deosebit de favorabil pentru imbolniiviri. I Astfel. se anunp imediat medicul i . Aceste miisuri au un caracter terapeutic $i se instituie in scopul tratiirii bolilor in funcfie de particularitiitile lor.MANUAL UL A PICUL TORULUI care au avut locii sau a ciiror stare de siiniitate nu este cunoscutii.se efectueazii obligatoriu examen clinic $i de laborator la intreg efectivul din stupinii in lunile martie-aprilie $i august-septembrie $i se e de fagure cu puiet $i albine pentru a fi trimise la laboratoarele de supravegherea stiirii de siiniitate qi pentru diagnostic. soda caustic5 4% sau siipun de rufe 5%. dar care prin aplicarea de miisuri rafionale de ordin biologic $i igieniqefectele lor diiuniitoare pot fi prevenite. in care scop se iau urrniitoarele miisuri: . iar pentru obfinerea unor rezultate terapeutice ciit mai bune este necesar sii se tin5 seama de particularitiifile specifice ale acestei patologii spre a avea. Combaterea bolilor se realizeazii prin tratamente medicamentoase sustinute I obligatoriu de mijloace de dezinfecfie. care se constatii aparitia bolilor.

. . . intr-un interval de timp scurt.cind stupii fac parte din aceeaqi stupin5 qi de cel pufin 100 m cind stupii apaqin unei stupine diferite.r~ire. autorizafia fiind valabili numai pentru sursa de cules qi vatra mentionat5 in cuprinsul acesteia.MANUAL UL APICULTORULUI veterinarpentru a se lua la timp m5suri de tratament a familiilor bolnave qi prevenirea riispindirii bolilor la celelalte familii de albine din stupin5 in conformitate cu Legea sanitar-veterinar5. distanfa dintre stupine va fi de cel putin 100 m cind stupii fac parte din aceeaqi stupinii qi de cel pufin 300 m cind stupii apaqin unor stupine diferite. pierderi insemnate efective). eliberate de Comisia judefean5 de baz5 melifer5 qi stupgrit pastoral. in aceste perioade la roiuri qi la familiile slabe se vor reduce urdiniqurile. Pi?strslr-ea siiniitiitii albinelor prin prevenirea intoxicatiilor cu pesticide Astiizi.aplicarea tratamentelor medicamentoase qi a m5surilor de igienii stabilite de specialiqtii veterinari.familiile de albine cu semne clinice de boli contagioase nu pot fi deplasate in pastoral decit dup5 vindecarea lor. pentru a evita ratiicirea acestora de la un stup la altul. precum qi al autorizafiei de stup5rit pastoral. stupinele infectate cu boli infectocontagioase qi parazitare supuse declarafiei obligatorii nu pot practica stup5ritul pastoral deciit dup5 ridicarea restrictiilor sanitar-veterinare conform prevederilor Legii sanitarveterinare. pagubele determinate de intoxicatiile laalbine cu provoac5. Amplasarea unei stupine in raza de zbor a albinelor apartinfind altor stupine (intre aceste stupine ~i sursa de cules) este interzis5 cu des5vir.numiirul stupilor instalati pe o vatr5 nu va dep5qi 100 de familii la masivele melifere din piiduri qi 50 de familii la culturile agricole. distanfa dintre dou5 vetre va fi de cel pufin 50 m . Aqezarea stupilor se face in aSa fel ca albinele sii aibii suficiente puncte de reper. . La masivele melifere din pgduri. c5utAnd ca in perioadele lipsite de cules sii nu se lucreze la stupi decit seara sau cind timpul nu permite zborul intens a1 albinelor. Acest aspect trebuie s5 fie evidenfiat in mod 255 sr) . . La culturile agricole. se face asociat cu complexul de m5suri biologice privind p5strarea s5n5tiitii albinelor.se iau misuri pentru prevenirea furtiqagului.stupinele se transport5 cu mijloace de transport autorizate ~i igienizate qi numai in baza certificatului sanitar-veterinar de transport.

plantatiilor pomicole $i a piidurilor se desfiyoarii in perioade de timp c i t mai scurte care nu vor putea depivi 7 zile consecutive pentru o culturii agricolii sau parcel&de piidure ~i vor fi anunfate apicultorilor astfel incit aceytia sii poatii proteja familiile de albine prin inchiderea sau indepartarea stupilor c i t mai repede cu putintii. zilele yi suprafetele pe care se vor efectua aceste tratamente. tei) aflate in faza de inflorire. silvice yi piiduri se vor executa numai in baza avertiziirilor scrise yi luare scrisii la cunoytinfii. b)substante toxice de contact.in cazul efectuiirii aviotratamentelor cu pesticide. Intoxicatiile provocate de substantele chimice folosite in agricultura $i silviculturii in functie de felul in care actioneazii sunt de mai multe feluri: a)substante toxice de ingestie. asemenea pierderi sunt determinate de nepiisarea celor ce folosesc substantele chimice. Grii sii respecte reglementiirile legale in vigoare yi in unele cazuri de neglijenta apicultorilor respectivi. din care mentioniim urmiitoarele: . in principal. pe o serie de miisuri cuprinse in .este interzisii aplicarea pesticidelor (cu exceptia celor atestate prin mentiunea cii nu sunt toxice pentru albine) asupra culturilor agricole entomofile. comunale. c)substante toxice volatile. precum $i asupra arborilor forestieri de aliniament aflafi in a manei. . ce piitrund prin ciiile respiratorii in circula~ia generals ~i produc moartea prin sufocare.Ordinul privind unele miisuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide". in folosinfa sau in proprietate cu cel putin 5 zile inainte de efectuarea tratamentului.tratamentele cu pesticide a culturilor agricole. . fiind transmise detiniitorilor care le au in administrare. in majoritatea cazurilor. cu cel putin 7 zile inainte. ce piitrund in organism prin contactul insectei cu substanp respectivg. . Prevenirea intoxicatiilor la albine se bazeazii. emise de statiile de prognoz2 yi avertizare ~i de unititile silvice. o r 5 ~ e n e ~sau municipale ~i prim2riile dupi ti .. ce acCioneaz5 la nivelul tubului digestiv unde piitrund impreunii cu hrana. pierderile produse albinelor pot fi reduse la minim in cazul luiirii unor miisuri corespunziitoare de protectie. fitosanitare cu aeronave se executii numai dacii viteza 5 d s e c ~i temperatura nu dep2ye~te 25OC. plantafiile pomicole.MANUALUL APICULTORULUI faptului cii pesticidele sunt manipulate direct de om ~i in consecint2. pomilor fructiferi sau principalelor specii forestiere melifere (salcim.tratamente fitosanitare cu pesticide la culturile agricole. unitatile de protecfia plantelor vor comunica in scris unitiitilor beneficiare.

prezeng altor infecfii.yi celelalte specii de animale fac parte din lanful trofic planetar qi se supun acelora~i biologice ale filogeniei. .sii sesizeze imediat. sediul sau adresa definiitorului de familii de albine.MANUAL UL A PICUL TORUL UI I I 1 I caz. bacterii. . circumscripfia sanitara veterinara pe raza ciireia este situatii stupina in cazul producerii intoxicatiilor la familiile de albine. precum pe ~i circumscriptia sanitar-veterinarii. vehicularea stuoiiritul pastoral. sub semniiturii de luare la cuno~tinfi. precum . PREVENIREA $1 COMBATEREA BOLILOR LA ALBINE Albinele ca . despre locul. dupii caz.reprezentati de agentul cauzal yi gazda receptivii. in scris. 9 ( 11 . ontogeniei. data inceperii ~i mijloacele cu care se executB tratamentele cu insecticide. . asigurii indeplinirea masurilor de prevenire a intoxicatiilor. pe teritoriul ciiruia se afl8 stupina. numiirul familiilor de albine. tori defin5toriide stupine situate in raza teritorialii a localitafii. perioada utilizirii vetrei de stupinii. ora~ului sau municipiului ~i primarul. exploatarea intensivii. care executa sau beneficiaz8 de tratamente fitosanitare cu pesticide. variariile b r u ~ t e deficitarii. reproducerii ~imoqii. Infecfia este o stare de boa15 determinatii de invazia localii sau general8 a unui agent patogen in organism. precum qi obligafia de a interveni in sprijinul apicultorilor in caz de intoxicare a albinelor. deci rezultanta conflictului dintre organism ~i factorii biologici de agresie. consiliul local a1 comunei. protozoare ~i parazifi care le pot produce in anumite situatii imbolniiviri yi chiar moartea prematurii in una din fazele metamorfozei sau a viefii lor. vor anunfa. in scris cu cel pufin 5 zile inainte. Factori determinanfi .unitiifile cu sector apicol ~i apicultorii cu stupine personale unneaza sii anunte. Factorii care concur5 la declan~area evolufia infecfiei sunt: ~i 1. micete. cu cel mult 24 de ore dupa amplasare. 2.yi sediul sau adresa la care acesta urrneazi sii fie anunpt in cazul efectuiirii unor tratamente fitosanitare. locul de amplasare a acesteia. Factori predispozanfi care favorizeazii aparitia conflictului dintre agentul cazal ~i gazdii ~i pot sii determine o evolufie mai de bolii: alimentafia deficitarii. legi Pe tot parcursul viefii lor sunt supuse permanentei agresiuni din partea unor specii de virusuri.medicii veterinari de circumscriptie sunt obligati sii controleze dac8 unitiitile sau persoanele fizice cu gospodiirie personala.

yi moartea organismului depinde de cantitatile patogene ale germenului. in general infectiile se produc la nivelul tegumentului larvar. in functie de perioadele de evolutie: supraacute. / senotainioza. secundare. $i&le se clasificain dour categorii dup5 tipul de acid nucleic qi nurnirul d@mt nb acrerrnoleculare de AND sau ARN. protozooze: nosemoza. varrooza. viroza aripilor opace. bacterioze: loca american5. predatori: predatorii cerii. dismetabolii: disproteinemii. paratifoza. in functie de agentul cauzal viroze: paralizia acut5. acarapioza. reprezentate de: virulenp . loca europeang. aspergiloza. viroza X. fir5 aparat enzimatic. fir5 metabolism propriu fiind replicate de celulele gazd5 in milioane sau miliarde de exemplare prin mesajul transmis de virus genom~lular. sau s5 p5trund5 in num5r mare in organism. intoxicatii: alimentare. paralizia cronic5. eusootice. rickettisioza. Clasificarea infeciiilor se face in functie de rgsplndirea lor: sporadice. faza final5 .timpul de la aparifia simptomelor yi pin5 la disparitia lor. Doza de germeni care poate provoca infecfia . Pentru a produce infectia qi moartea unui organism agentul patogen trebuie s5 posede o viteza de reproducere foarte mare. hipertonemii. in functie de complexul cauzal: primare. viroza albinelor de Egipt. I medicamentoase. septicemia. 1 acute. pin5 la aparitia primelor sernne de boali (de la 3-4 zile pgn5 la 5-6 zile). compuse din acizi nucleici qi proteine. viroza filamentoash puietul in sac. toruloza.care poate fi vindecarea sau moartea. cronice. cu pesticide. La albine. micoze: ascosferoza. ameobioza. Perioadele infectiei sunt: faza de incubatie . iradieri. triangulinoza.perioada de timp scurs5 de la p5trunderea germenului in organism. I 1 Boli virotice Virusurile sunt microorganisme subcelulare.MANUALUL APZCULTORULUI Pentru a se realiza infecfia este necesar ca agentii patogeni s5 p5trund2 Tn structura gazdei receptive.' 4% / 258 . deficit glucidic. epizootice gi pansootice. condifionate. in functie de extinderea la nivelul individului sau familiei: local5. spiroplasmoza. hipotermii. Virusurile patogene pentru albine Cw du 8&eptia virusului filamentos ~i iridescent care sunt constituite .insutirea germenului de a produce tulbur5ri functionale prin secretii de toxine (ex0 qi endotoxine). predatorii albinelor. faza evolutiva . tubilor Malpighi ~i traheelor. 3. generali. tubului digestiv. candidoza. deficit vitamino-mineral. deficit lipidic. melanoza. in functie de modul de transmitere: necontagioase sau contagioase.insu~irea germenului de a se reproduce in tesuturi moi ~i toxigenez5 . cu noxe industriale. parazitoze: brauloza. viroza botcilor negre.

virusul filamentos. c5lduri qi secete excesive. virusul botcilor negre. virusul Y.\ iropktsme. Virusurile care afecteaz5 albinele sunt mici de 17-35 nm. hipofaringiene. virusul de Kagmir (tulpini australiene). Fenomenele patogene in timpul evolutiei virozelor se @bt m&ca prin cregterea virulenfei unor germeni de asociafii precum riqhgttsii. virusul aripilor opace. paralizia cronic5. postcerebrale. virozele albinelor au luat o extindere tot mai mare ap5rilnd noi maladii virotice in scar5 planetar5. Sistemul stup5ritului pastoral face ca maladiile virotice gi altele s5 se r5spilndeasc5 in scar5 national5 intr-un singur an. puietul in sac gi viroza botcilor negre. albinele folosind flora melifer5 gi trilntorii migrind fir5 s5 fin5 seama de granip. In baza cercet5rilor efectuate pdn5in prezent au fost descoperite gi clasificate 17 virusuri patogeni ai albinelor Apis mellifera gi Apis cerana. virusul Thai. atilt la albinele adulte cilt ~i la larve.MANUALUL APICULTORULUI din AND. cat gi cu protozooze (nosemoza). efectuat in general clandestin de c5tre apicultori. fond toxic. protozoare sau prin facilizarea izbucnirii u n ? i ~ n t a @ s-+ e T . virusul de Kagmir. Patogenitatea lor cregte in anumite conditii gi anume: fondradioactiv crescut. virusul paraliziei acute. temperaturi foarte sc5zute. unele predominilnd in sezonul cald. virusul puietului in sac. viroza Y. virusul X. cu excepfia virusului iridiscent de 150 nrn gi a celui filamentos de 4501150 nm. Aceste maladii sunt vehiculate la distante mari. un interes deosebit trebuie s5 acordim urm5toarelor viroze: paralizia acut5. Pentru zona continental5 in care ne aflgm. viroza X. Cantitsti mari de virusuri se g5sesc. virusul maladiei Insulei Wight. in organele interne ale larvelor ~i albinelor precum cuticula dermicq in glandele toracice. in functie de viroz5. in ganglionii nervogi. atilt asociate intre ele. dismetabolii prin hran5 necorespunz5toare. Aglomer5rile de familii de albine favorizeaz5 o intens5 contaminare. Virozele evolueaz5 in general. virusul paraliziei lente. altele in sezonul rece. continental gi intercontinental datorit5 transportului de material biologic apicol reproduc5tor. Aceste virusuri au fost denumite: virusul paraliziei cronice. viroza filamentoasi. virusul asociat paraliziei cronice. in ultimii ani. virusul de Arkansas. celulele intestinale sau ale traheelor qi in hemolimfi. viroza albinelor de Egipt. bacterii. Contaminarea se face gi din aproape in aproape intre pri. exploatare cu intens5 spoliere a albinelor gi sl5birea r5spunsului lor imun la apgrare. Puterea de contagiune a virozelor este foarte mare gi se face prin contact intre albine gi ingestie (hr5nirea larvelor sau transferul mierii de la o albin5 la alta). virusul albinelor de Egipt. virusul iridiscent. micete. nosemoz5. Virozele pot evolua singure sau asociate intre ele.

microscopie electronic5 qi ELISA pe probe de albine vii (50. cu tropism pentru sistemul nervos qi glandele salivare. distensia abdomenului. Diagnosticul diferential trebuie %cut fati de intoxicatiile acute. incapacitate de zbor a albinelor. aflate in stare de prcmunifie gi rezistenfi.MANUAL CrLA PICUL TOR UL UI clasice. tremurituri ale aripilor.100 indivizi) $i poqiuni de fagure (15115 cm) cu puiet suspect. loca european8. de asemenea.5 de celelalte viroze cu manifestari nervoase. . Pe plan mondial. culturi $i fcsuturi de infcctivitate. o boa15 infecto-contagioas5 a albinelor adulte. intestinul subfire la inseqia tubilor hipofaringiene $i mandibulare. asocierea virozei cu nosemoza. puietul viros. Se transmite prin contact qi i se recunoaqte prin: evolufia in tot cursul anului cu acutiziiri . ca de exemplu: loca europeana. imunodifuzie. loca american. albinele moarte inainte de eclozionare malformate (in general cu aripile insuficient dezvoltate). n~oartea in 3-5 zile de la aparifia semnelor clinice. Paralizia cronicci estc. nilnfe moarte de culoare alb8cenugie. nosemoza ~i ascosferoza. Virusul paraliziei acute poate fi gisit $i in albinele clinic siinitoase. aspergiloza $i nosemoza. Paralizia aczltri este o boa15 infecto-contagioasii a albinelor adulte. necesitind materiale. Diagnosticul se face prin teste de infectivitate. elipsoidal cu diniensiuni de 20-27 x 40-70 localizare in sistemul nervos. paralizii ale aripilor qi membrelor.?. nosemoza acut5 gi fat. In ceea ce privegte diagnosticul clinic. Diagnosticul virozelor albinelor se pune in baza semnelor clinice $i examenelor de laborator prin irnunoseroprecipitare. se face intotdeauna diferential cu intoxicafiile. antenelor. privind diagnosticul virusurilor albinelor cel mai specializat laborator este cel de la Institutul Rothamsted din Anglia. In general se intilnesc urmatoarele semne de boali: larve rnoarte nec5picite sau c5picite f i r i sernne de loc8 sau ascosferozii. Aceste examene de laborator surit de inalti tchnicitate gi specialitate. imunofluorescenf5. Clinic. transmifindu-se prin contact gi ingestie. boala se recunoaqte prin: evolutia in sezonul activ mai ales vara gi inceputul toamnei. produs5 de un virus ARN. Maladia are un inalt grad de difuzibilitate. substanfe $i aparaturi corespunz8toare ca $i personal executant de inalti calificare. produs8 de un virus sferic cu dimensiuni de 30 nonometri.

Viroza botcilor negre . boala se recunoagte prin: moartea nimfelor de matcii in botci.boa15 infecto-contagioasii specific5 nimfelor miitcilor qi albinelor lucr5toare. iar puiet diseminat. cu tropism pentru sistemul nervos cefalic Si toracic ~i glandele salivare. albinelor li se opacizeaz5 aripile qi igi pierd capacitatea de zbor. seroprecipitare. de regulii le desciip5cesc ~i le indep5rteaz5. Diagnosticul se face prin teste de infectivitate. Familiile infectate in timpul primaverii gi verii. aparifia indivizilor de culoare neagrii cu luciu metalic. Virusul se transmite pe cale digestivii prin albinele doici gi se poate multiplica qi in albinele adulte de regulii afectate de nosemozii. contractarea abdomenului. fenomene nervoase traduse prin tremuriituri ale aripilor. se asociaz5 cu nosemoza. pete negre. depilare. 50-100 indivizi. F5rB a fi o regulii. Diagnosticul diferential se face fat2 de intoxicatii. Clinic. boala se recunoa~teprin: evolutie mai ales in timpul iernii care produce mortalitate accentuatii pin5 la pierderea multor familii de albine. aspect de furnic5. imunofluorescenfii. mic.n fpnsparenp botcii. sl5besc prin disparifia albinelor in num5r mare. acestea capiitii o culoare inchis5 observindu-se pr!. Este produs5 de un virus ARN. de dimensiuni de 17 nanometri. paralizie a extremitiitilor sau a intregului corp. moartea survine de regulii dup5 12-25 de zile de la aparitia semnelor clinice. ELISA pe probe de albine vii suspecte. incapacitate de zbor. reducind eclozionarea cu 90-95%. microscopie electronicii. Clinic.boa15 infecto-contagioas5 a albinelor adulte gi miitcilor. semnele bolii apar la 4-10 zile de la infectie. 261 . f a g de celelalte viroze cu manifestiiri nervoase (aspergiloza albinelor adulte). Viroza aripilor opace . imunoelectronomicroscopie. albinele sgniitoase indepiirteazii permanent din stup pe cele bolnave. celelalte viroze gi septicemii. Diagnosticul se face serologic prin imunodifuzie. imunodifuzie.MANUAL UL APICUL TORULUI in sezonul de toamnii. ELISA gi examen histopatologic pentru punerea in evident5 a corpusculilor Morison in citoplasma celulelor intestinului subtire la nivelul inseqiei tubilor Malpighi. microscopie electronic8. iar ca urmare a proceselor de autolizii gi putrefactie. Diagnosticul diferenfial se face fat5 de intoxicatiile cu pesticide. Probele pentru examen de laborator se constituie din 50-100 albine vii ~i poqiuni de fagure 15115 cm cu puiet suspect de boal5. Este produs5 de un virus ARN cu dimensiuni de 30 nanometri. Viroza afecteaz5 ~i omoar5 o parte din nimfele albinelor albinele.

cu dimensiunea de circa 30 nanometri. torace. Probele pentru diagnostic se constituie din 50-100 albine vii suspecte. VirozaJilarnentoasa'. Se transmite prin ingestie de .boalii infecto-contagioasii a albinelor adulte care este produsii de un virus AND mare cu dimensiuni de 4501150 nanometri. Probele pentru examen de laborator se constituie din 30-50 albine vii suspecte. Sernnele clinice sunt nespecifice.este o boalii infecto-contagioasii specifics larvelor de albine. albinele iqi pierd capacitatea de zbor.MANUALUL APICULTORULUI Diagnosticul se face prin examen serologic qi microscopie electronid pe probe de botci qi porfiuni de fagure cu puiet suspect. faringiene. glandele cerifere. produsii de un virus ARN. VirozaX . corpul gras. Se transmite prin ingestie qi prin inoculare de parazifi limfofagi. Viroza albinelor de Egipt . intestinul subfire. Aceas% virod determinii sliibirea familiilor prin scurtarea viefii albinelor. ciirora le deterrninii moartea in stadiul de puiet ciipiicit. Boala in condifii naturale nu a fost studiatii. Diagnosticul se face prin microscopie electronicii din hemolimfa albinelor cu semne de boalii ~i prin examen serologic. Infectia evolueazii de obicei iarna qi primiivara qi este agravatii cdnd se asociazi cu protozoarul Nosema apis qi Malphigamoeba mellifica. Diagnosticul diferential trebuie ficut la nimfele de albine lucriitoare f a p de cele afectate de atacul larvelor de giiselnip. de venin qi in hemolimfi. 15115 cm. Transmiterea virusului se face pe cale digestivi.boa15 infecto-contagioasii a albinelor adulte.boalii infecto-contagioasii a albinelor adulte qi a nimfelor. 0 bunti parte din familiile bolnave supraviefuiesc dar au o dezvoltare slabii. Puietul in sac . b l etiologic este un virus ARN de formii sfericii cu dimensiunea de Virusul se localizeazii in celulele glandelor hipofaringiene. aceasta ciipiitdnd un aspect Iiiptos. Virusul se localizeazii in celulele nervoase. Boala se transmite prin ingestie qi de regulii evolueazii in asociere c u nosemoza in sezonul de iarnii-primiivarii. iar mortalitatea se inregistreazii in lunile de primiivarii. este produsii de un virus ARN sferic de 30 nanometri. Diagnosticul se stabileqte prin examen serologic qi prin microscopie electronicii. familiile sliibesc. Larvele iau aspectul caracte@%w unui sac plin cu lichid. rpul gras qi celulele nervoase.

Diagnosticul se stabilegte prin teste de infectivitate gi teste serologice. nu este aderenti la perefii celulei.realizarea gi menfinerea unei permanente stiri de igieni in stupi gi stupin5 prin eliminarea gi topirea fagurilor vechi.MANUAL UL A PICUL TORULUZ Clinic.intretinereain condifii optime a familiilor de albine pe tot parcursul anului. faguri cu miere gi p5stur5 intre stupii suspecfi de boa15 gi cei s5n5togi in cadrul stupinei gi intre stupine.bacterioze. . iar confinutul nu este filant. culoarea larvelor devine treptat galben-cenugie gi apoi brun5. protozooze gi parazitoze s u p r a a d 5 u ~ ' v ~ rlor. Albinele adulte din familiile afectate de boa15 pierd apetitul pentru polen gi au o durati de via@ mai scurt5. dind aspectul cunoscut de .. micoze. asigurindu-se hran5 suficient5 gi de bun5 calitate care s5 le confere o rezistenfa natural5 crescut5 fa@ de infecfiile virotice. .numai in cazurile in care apar semne clinice specificd%l$clasice . . derivatilor fenolilor. aspectul de puiet afectat impragtiat pe fagurii cu puiet. Pentru examen de laborator se recolteaz5 probe din porfiuni de fagure 15/10 cm cu puiet suspect. lee vor efectua tratamente cu medicamente specifice fiec5rei boli id * % 263 %$@IJ \% <i . stringerea gi distrugerea prin ardere a cadavrelor. sesquiterpenelor. profilaxia gi combaterea virozelor la albine se realizeaz5 printr-un complex de mgsuri care const5 in: . precum gi preparatului Arahnovir cu care s-au obtinut rezultate pozitive. Miisuri de prevenire qi combatere a virozelor la albine. a celor cu puiet mort.chimioterapia bazati pe substante de origine natural5 de tipul izoflavonolilor. celulele cu c5p5cele scufundatee gilsau perforate. Dup5 moarte. . larvele extrase din celule au aspectul unui sac plin cu lichid. prin deshidratare larva se transform5 intr-o cojig brun5 agezat5 pe plangeul celulei cu capul recurbat spre abdomen. boala se recunoagte dup5: moartea larvelor dup5 4 zile de la c5p5cire.eliminarea schimburilor de material biologic. neeclozionat. Larva moart5 nu prezint5 miros. acestea nu au acfiune asupra virusurilor dar creaz5 o rezistenv a germenilor bacterieni fati de antibiotic gi r5min sub forma rezidual5 in produsele stupului. Diagnosticul diferenfiat se face faF de loca american5 gi viroza botcilor negre.papuc chinezesc". .in viroze nu se recornand5 tratamente preventive cu antibiotice. .interzicerea folosirii in hrana albinelor a mierii gi polenului ce provine din familii bolnave sau suspecte de boal5.

dezinfectii repetate profilactice ~i de necesitate cu una din substantele: soda causticii. se realizeaza ca gi in cam1 locii americane (albine hoate. Pe fagure. Transmiterea bolii in interiorul stupului. sezonul ~i puterea familiei de albine joaci rolul cel mai important. apoi sufera modificari de pu-/: cu1oar. ocazii cu care se face contaminarea gi rgspindirea generali a bolilor. Bacterium eurydice. de regula in stadiul de puiet nec8pZicit. rgsucindu-se in celule vi devenind mai intii galbene cu nuante in* in ce mai inchise pin2 la maroniu. ceea ce duce la slgbirea acestora.este o boala infecto-contagioas8 care afecteaza puietul de albin8. 1991 privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide". precum qi in golurile de cules din sezonul apicol. Paenibacillus alvei. imbolnivirea qi in final. moartea larvelor. se hrilnesc qi eliminii toxine.prevenirea intoxicafiilor qi toxicozelor se realizeaza prin respectarea prevederilor din "Ordinului 45 din 2 1 . Transmiterea bolii se face odata cu hrana administrata puietului de catre albinele doici. Boala apare in general primavara inaintea culesului de salcim. Cgldura din timpul verii gi aparitia unor culesuri bune in natura fac ca boala s i regreseze int5lnindu-se qi vindecsri spontane. impachetate necorespunz5tor.e oztge qi de miros. &pun. trilntori. Boli bacteriene Loca europeanii . cind microbii pitrund in intestinul larvelor. larvele ciip5cite. soda de rufe. faguri de la familii bolnave). puietul estc raspan neuniform. toxinele piitrund prin perefii intestinului in tot organismul. avind hrana insuficientii qi de slab3 calitate. In etiologia bolii sunt incriminafi: Mellissococcus pluton. Loca europeang apare mai rar decilt loca americana qi este mai putin gravi afectind in general larvele tinere in viirsti de 3-4 zile qi in propoqie mult mai redus%. Enterococcus faecalis .bacterie secundar5 asociata in aceasta boala. formol. putind fi a$ <& &$ic kcil in unele camri aromat sau lipseqte cu totul. Bacillus orpheus.X. . kge5 264 . Pentru ace~tia. unde se inmultesc.evitarea aglomer5rii stupinelor in pastoral pentru eliminarea interferentei ce se produce intre albinele din familii bolnave qi cele sanatoase ca urmare a ratacirii acestora. determiniindu-i moartea.MANUAL UL APICUL TORULUI . cloramina B gi ap5 oxigenata. I % 1 I . provocind grave perturbari fiziologice. Paenibacillus larvae. . de la o familie la alta sau de la o stupin2 la alta. inmulfirea microbilor se face pe seama hranei existente in intestinul larvelor. Mirosul este variabil. loca europeana fiind mult mai frecventg primavara ~i la familiile slabe. Pe de alti parte. Larvele bolnave devin initial mai transparente.

igi pierd turgescenta gi se transform5 intr-o mas5 p5stoas5. prezintii pete de culoare giilbuie care in cele din urmii devin cenugii-negre. evidenfiaz5 prin tegument traheele.indepiirtarea din stupi a fagurilor cu puiet afectat (in stadiul incipient sau in evolufie a1 bolii). . dupii 10-20 de zile. cite 80-100 g amestec pulverizat peste albine ~i printre rame. trei administriiri la interval de 3 zile ~i inc5 douii administriiri la interval de 5-7 zile. boala se recunoagte dupii: aspectul de puiet impr5gtiat pe fagurii afectati datoritii prezenfei celulelor cu ouii sau larve neciipiicite in zonele compacte cu larve ciipiicite. Stupina afectatii se va trata in mod obligatoriu gi in primiivara anului urmiitor aparitiei bolii. larvele afectate igi schimb5 pozifia in celulii. ele fiind considerate contaminate. iar cel de certitudine se stabilegte in laborator de specialitate pe probe de fagure cu puiet de 15115 cm suspect de boalii.5 gll cite 200-250 ml/ familie in functie de puterea acesteia.Oxitetraciclinii in zahiir pudrii 3 g11000 g zahiir. . La aparifia bolii se recomandii sii fie tratate toate familiile de albine din stupinii. . neaderentii la peretii celulei avind un miros acru sau aromat. care are la bazii Oxitetraciclinii se va administra in acelagi mod ca amestecul de mai sus. Diagnosticul prezumtiv se pune pe baza semnelor clinice. de trei ori la interval de 3 zile qi incii de douii ori la interval de 5-7 zile.MANUALUL APICULTORULUZ Clinic. Combaterea locii europene se realizeazii prin: . se va face dezinfectia profilacticii sau de necesitate dupB caz.tratament medicamentos cu Oxitetraciclinii sau Locamicin dupii cum urmeazii: Oxitetraciclinii in sirop din miere sau zahiir 0.in cazurile grave. concomitent cu primele trei administriiri prin pudrare se pot face ~i trei administriiri de sirop preparat din 1 kg Locamicin la 1 litru infuzie din plante medicinale. Loca europeani este declarabilii de la aparifia primelor semne de boa15 gi carantinabil5 incii 30 de zile de la insiinBto~irea clinic5. muleazii fundul celulei ~i cap85 aspectul unor solzigori de consistenp cauciucului ce pot fi ugor extra$ din celule.Locamicin produs de I.C. cite 200-250 mllfamilie. iar fagurii vor fi topifi gi schimbati.D. au culoarea maronie.A. . larvele moarte se deshidrateaz5. Se atrage atentia cB mierea provenit3 de la asemenea famili+se interzice a fi valorificati la export! & ' % 265 F rC .

r U *e . prin adipitori.MANUALUL APICULTORULUI Fig.familii. de citre medicul veterinar. Combaterea bolii este foarte dificili ~i nu se rezumi doar la tratamentul medicaw@m. Agentul etiologic este Paenibacil/~/s larvae subspecia larvae. Trebuie precizat c i loca americani nu se vindeci de la sine.Modul de contaminare a familiilor de albine cu loca: 1)stupi cu albine. in 6)hranii infestatii administratii puietului neciipiicit Loca arnericanii . un i '( eC . Difuzarea bolii de la o fan~ilie bolnavi la alta sinitoasi. 2Cfagure cu puiet. Loca americani este considcrati cea mai gravi boali bacteriani a puietului ciruia ii produce moartea in stadiul de puiet cipicit. Aceasta presupune ca in paralel cu tratamentul specific s5 se aplice o%lex de misuri care s i limiteze rispiindirea bolii in toati stupina ~i iwthpinp dinjurul focarului de boali.\ de albini determiniindu-i moartea de reguli in stadiul de puiet cipicit.este o boali infecto-contagioasi care afecteazi puiets. 3)hriinireafamiliilor cu miere contaminati. prin uneltele de lucru. Dupi varroozi. loca americani produce cele mai mari pierderi economice in familiile de albine prin distrugerea acestora ca entititi biologice $i prin productia redusi de miere ~i a altor produse ale stupului. mitci din stupine contaminate fir2 atestarea stirii de sinitate. se face prin intermediul albinelor hoate. 4)scule ji rnateriale infestate. prin cumpirarea sau schimbul de material biologic . 75 . prin diferiti paraziti qi diunitori ai stupului (exemplu Galleria rnellonela). schimbarea fagurilor de la un stup la altul. roi. 5)sporii de locii p o t j introdu~i stupi. Boala evolueazi in tot sezonul activ cu viirfin lunile iulie-august. precum ~i de la o stupini la alta. triintori. prin hriniri cu miere infectati.

fagurii afectafi de boa15 exhal2 un miros caracteristic de putrefacfie sesizabil la deschiderea stupului gi chiar de la intrarea in stupinii. iar la incercarea de extragere. Tratamentul medicamentos se efectueaz5 la toate familiile din stupinii. . larvele moarte se deshidrateaza complet aviind aspectul unui detritus maron-inchis spre negru. Diagnosticul se poate pune de medicul veterinar yi de apicultor pe baza semnelor clinice in stupinii. Diagnosticul diferenfial se face fa@ de loca europeanii. de culoare maron-inchis spre negru. escavate.cur2fire mecanici. puietul viiros ~i puiet in sac (boalii virala).celule cu c5p5cele umede. Aga cum s-a precizat combaterea locii americane se face prin tratament medicamentos gi o serie de m5suri deosebit de importante ~i utile dup5 cum urmeazii: . perforate. un aderent la perefii celulei. in celulele afectate.MANUALUL APICUL TORULUI Clinic boala se recunoagte dup5: . trei administrgri la interval de 3 zile gi inc2 douii administriiri la interval de 5-7 zile. @P t'$Si ".in stadiul avansat a1 bolii. Nitrofuran. se topesc gi se inlocuiesc cu faguri noi. . Oxitetraciclin2 se administreaza in sirop din miere sau zah2r 0. .S.) pe probe de fagure 15115 cm cu puiet suspect de boali. Pentru tratament se vor folosi numai Oxitetraciclinii sau Locamicin.aspectul de puiet imprggtiat pe faguri.fagurii cu num5r redus de celule afectate se elimin2 din stupi. sau semne clinice evidente (ap2rute ca gi cazuri noi).dezinfecfia propriu-zis5 cu una din substanfele: h f d & Q d i u ~ t 2 = 267 r ** P- . confinutul se intinde sub forma unui filament de 3-5 cm (proba b5plui de chibrit). iar diagnosticul de certitudine se stabilegte in laboratorul de specialitate (D. Sunt interzise pentru tratament: Streptomicina. Cloramfenicol. .V. Se efectueazii dezinfecfia de necesitate a inventarului apicol care cuprinde obligatoriu urmritoarele etape: lcrrrnlln .fagurii gi familiile puternic afectate. . aderent la peretele inferior al celulei. .flambare.5 gll ciite 200-250 mufamilie in funcfie de puterea acesteia. acestea fiind considerate contaminate.depistarea familiilor afectate de boalii prin examen clinic al tuturor familiilor din stupina efectuat de medicul veterinar din zon5.r .sub c5p5cele se g5se~te detritus larvar de culoare ciocolatie. . filant. se vor distruge in totalitate prin ardere.

Atestarea stirii de sinitate a stupinei se va face de citre medicul veterinar din zon8. Dupi dezinfecfia inventarului se va face transvazarea familiilor trecute prin boali. in stupi supuyi misurilor de dezinfectie. Mierea provenitii de la stupina in care a evoluat loca americanii nu se comercializeazii! Loca americani este o boali declarabili ~i carantinabili. nu se va valorifica la export! Septicemia . Stupina afectati de loca americani se va trata in mod obligatoriu ~i in primivara anului urmitor aparifiei bolii ~i se vor aplica misurile de dezinfectie. i evolueazi in sezonul activ. de la aparifia semnelor de boali $i inci 60 de zile de la insinitoyirea clinic8 yi efectuarea dezinfectiei finale. pentru examenul de laborator este necesara o perioadi mai lungi dc timp care ar inthr7ia aplicarea misurilor de tratament $i dezinfectie. albine moarte in fata stupului. carbonat de sodiu (sods calcinati) 5-6%. I Infectii mixte de loci americani yi loci5 europeani pot evolua in numeroase familie de albine pot fi diagnosticate atlt stupine. cele doui loci pot fi inthlnite in stupi diferifi din aceeaqi stupin8. in alte cazuri.MANUAL UL APICUL TORUL UI caustici) 4%. In aceste situatii.@$%\&manifest5ri nervoase. dar cazurile de boali sunt foarte rar . pirisirea st. in aceea~i loca americani cit yi loca europeani c11 semne clinice specifice fiecireia din cele doui boli. sau formol3%. Pe de alti parte. tratate yi fir2 semne clinice de boali. se recomandi folosirea unuia din cele doui antibiotice Localnicin sau Oxitetraciclini in dozele $i numirul de administrari mentionate la tratamentul cclor doui boli yi aplicarea de misuri severe de igieni.este o boali infectioasa specifics albinelor adulte. diagnos CYpic. In asemenea cazuri. boala se recunoayte dupi: incapacitatea de zbor a albinelor. c . Agentul etiologic este Pseudomonas apiseptica yi poate avea formi acuti $ i ~ . precum $i in cazul formelor atipice de loci europeani este greu pentru apicultor sau chiar pentru medicul veterinar s i stabileasci diagnosticul pe baza semnelor clinice. pentru a evita riscul de extinderc a bolii. fragilitatea . Mierea provenitii de la aceste familii. in asemenca cazuri.

Pentru combatere se indep5rteaz5 de pe fundul gi din fata stupului toate albinele moarte. Clinic. devine alb5 15ptoas5. Pentru tratament se recornand5 Oxitetraciclina in doze de 0. Agentul etiologic este Salmonella schotmiilleri alvei. virozele cu simptomatologie nervoasi gi fat5 de intoxicatiile cu pesticide. Salmoneloza sau paratifoza . urmat de moarte. se aplic5 dezinfectia de necesitate gi tratamentul cu oxitetraciclinii ca la loca american5. Albinele bolnave prezinti incapacitate de zbor. Diagnosticul de certitudine se pune in laborator prin examinarea probei de albine suspecte (50.100 de albine vii sau muribunde) prin recoltarea hemolimfei care. Spiroplasmoza . Diagnosticul se pune in laborator prin examen sau a1 unui filtrat obtinut din trituratul a 30-50 269 s /- . prin examinarea unei probe de aproximativ 30-50 de albine muribunde suspecte. se ard ~i se aplic5 desinfectia de necesitate. Pentru combaterea bolii se adun5 gi se ard albinele moarte de pe fundul ~i din fata stupului. Diagnosticul se stabilegte numai pe baza examenului de laborator. abdomen balonat. in p5qile componente: cap. in propoqii de cite 200-300 mllfamilie in functie de puterea acesteia. Diagnosticul diferential se face fat5 de septicemiile produse de virusuri. torace. abdomen. in caz de septicemie. iar semnele clinice gi modific5rile anatomopatologice sunt necaracteristice. tremur5turi musculare.5 g/l de sirop. aripi).este o boa15 infecfioas5 specific5 albinelor adulte care poate evolua in sezonul activ dar cazurile diagnosticate sunt deosebit de rare. Tratamentul se efectueaz5 numai in cazurile de boa15 diagnosticate in laborator de specialitate. fat5 de nosemoza acut5. abdomen balonat.MANUALUL APICUL TORULUI cadavrelor (desfacerea cu uguring la simpla atingere. diaree gi paralizie. in 4-5 administrari la interval de 4-5 zile.este o boa15 a albinelor adulte provocat5 de Spiroplasma apis gi evolueaz5 in sezonul activ cu viirf de virulent5 in luna mai.Pentru izolarea speciei Pseudomonas apiseptica se face examen bacteriologic din hemolimfi gi musculatura toracic5. jurul stupului. viroze (paralizia acut5 ~i cronici) ~i intoxicafii. prin cultivarea gi izolarea germenului patogen. rickettsii gi alte specii bactcriene. boala se suspicioneazii dup5 urm5toarele semne ale albinelor: incapacitate de zbor. Diagnosticul diferential se va face fat5 de nosemoza clinic5.

& F I 270 . sunetul caracteristic ce il produce un astfel de fagure cind este scuturat. i se deshidrateazii ~i capiti consistenp cretei. Treptat boala cuprinde ~i puietul de lucriitoare ~i pe cel din botci. neaderenfa larvelor la peretii celulelor. Incepind cu anul 1990 tabloul patologic a1 ascosferozei s-amodificat mult fati de anii 1965-1970 in sensul disparitiei alternantei de celule c&cite vi celule cu larve afectate de ascosferozii (a~a-zisul.este o boala infecto-contagioasi specifics larvelor de albine ciirora le determini moartea in primele doui zile ale stadiului de puiet ciipicit. dupB urmiitoarele semne: aspect in mozaic al Clinic.mozaicm)qi aparitia ~i generalizarea celulelor ciipiicite. mumiile sunt neaderente la peretii celulei fiind indepirtate de albine ~i se gisesc pe fundul stupului. Diagnosticul se poate pune qi prin examen imunoserologic. sub care se gisesc larvele afectate de ascosferozi. gisindu-se ~i in intestinul albinei sinBtoase. Boli micotice Ascosferoza (puietul viros) . i ~pierd segmentatia. Ascosferoza se recunoavte dupii: aspectul caracteristic pe care il dau fagurelui larvele mumificate riizlete de culoare albi. Agentul etiologic este micetul Ascosphaera apis care triiie~teubicvitar. Diagnosticul d&b prece% rdt se h c e prin examen microscopic pentru evidentierea ascociatilor ceea C c k i i cu%iagnosticul de certitudine completat de examenul micologic. rgihghosticul se stabile~te baza examenului clinic al mumiilor recoltate. Pentru combatere se indepirteazii ~i se ard albinele moarte de pe fhndul ~i din f a p stupului. Boala evolueazii in tot cursul sezonului activ. pe o h n i de fagure de minimum 15110 cm cu puiet suspect. larvele mumificate rispindite in f a p qi pe fundul stupului. cretacee. care decoperteazi celulele cu larve afectate pe care le scoate qi le inliiturii din fagurii afectati din cuib in vederea refacerii efectivului biologic. celulele care contin larve afectate sunt descipgcite de albine putindu-se observa continutul invadat de miceliul alb al ciupercii. iar transmiterea se face prin ingestie qi transcutanat. pin5 la disparitia semnelor clinice.. pe scindura de zbor ~i in fafa stupului.MANUAL UL APICULTORULUI boali. boala se recunoa~te fagurelui cu puiet datorat alternantei de celule ciipicite normale cu celule care confin mumii albe. cite 250-500 ml pe familia de albine la 5-7 zile interval. Multimea larvelor cu aspect de creti pe fundul stupului se datore~te actiunii de detectie a albinelor sanitare. se face dezinfectia de necesitate qi se aplicii tratamentul cu oxitetraciclini 0.5 g la litru de sirop. larvele infectate se ingilbenesc.

existi gi semne clinice de locii. 20 g Codratin se amesteci cu 980 g zahir pudrii gi se administreazi ca Micocidinul. Tratamentul se face cu Micocidin administrat in dozi de 80-100 g preparat prin imprigtiere printre rame peste larve gi albine. Boala face parte din categoria zoonozelor (se transmite la om). se repet5 de trei ori. La familiile cu forma avansati de boa14 se administreazi concomitent cu pudrarea gi sirop de Micocidin (1 kg Micocidin la 1 litru de api). sunt aderente la perefii celulei gi au consistenp duri. Transmiterea se face pe cale digestivi gi transcutanat. ultimele la 5-7 zile. puietul pietrificat gi puietul in sac. incapacitate de zbor. larvele sunt invadate de un miceliu galben-verzui. zonele de fagure afectat. amestecul administrdnduse prin aspersie pe faguri. pieselor bucale sau segmentelor corporale gi mm$n c Wca toxiemie. fac migciaQ rd&ate ale a m prin membrelor. primele doui tratamente la interval de 3-4 zile. in pocii de cdte 250500 ml. Clinic se recunoagte dupi urmitoarele semne: larvele mor imediat inainte sau dupi momentul cipicirii. in cazul in care. se indepirteazi din stup gi se topesc fagurii puternic afectafi ~i se executii igiena gi dezinfecfia de necesitate. Aspergiloza (puietul pietrificat) . 4-5 administriri la interval de 4-5 zile. amestecul fiind administrat prin pudrare. cad in fafa stupului. se Iirgesc progresiv cuprinzdnd mai multe celule cu puiet gi albine formind insule sau plaje de mucegai. Pentru combatere se indepirteazi gi se distrug mumiile de pe fundul gi din fa@ stupului. cadavrele prezinc abdomenul ugor mirit care in s&@dp&ine 4 . in cazul in care se utilizeazi Codratinul se procedeazi in modul urmitor: 20 g Codratin se dizolvi in 975 ml sirop. iar siropul cu Codratin se face concomitent cu pudrarea. tratamentul se face cu 1 kg Micocidin la care se adaugi 3 g Oxitetraciclini. cite 80-100 glfamilie. Albinele pmmt6 stiri de agitqie. Administrarea sub formi de pudri se face conform procedurii aritate mai sus. 20 g Codratin + 80 g zahir pudri se dizolvi in 900 ml api la care se adaugi 20 ml de Protofil. se deshidrateazi.este o boali infecto-contagioasi comuni larvelor gi albinelor adulte. administrat in porfii de chte 250 ml.MANUAL UL APZCULTORULUI Diagnosticul diferenfial se face fa@de loca americani. iar boala evolueazi primivara gi toamna dar cu un grad redus de incidenF. concomitent cu ascosferoza. in celulele necipicite se poate observa o pdnzi de mucegai galben-verzui sau negru.

Numai examenul de laborator certific8 prezenta bolii. dop de excremente in regiunea anusului. unde se hriinevte.este o protozooz2 specific2 albinelor adulte. albinele moarte din stupi vi din fafa acestuia vi se distrug obligatoriu prin ardere. Diagnosticul diferential se face in cazul sterilititii mitcii. Pentru examenul de laborator se recolteaz2 de medicul veterinar portiuni de fagure cu modificiri specifice . oviducte. miere de mani. iernare prelungiti Grii zboruri de curifire. prin disectia mitcii suspecte sub lupa binocular.plaje de ~nucegai care sunt prinse larve vi albine adulte. Boala este produs2 de Melanosella mors apis vi evolueazi in tot cursul anului. Clinic aceasta se recunoavte dup5: diminuarea pontei p h i la incetare.Protozooze Nosemoza . rniceliul invadeazi corpul albinelor cu incepere de la intestin. germineaz2 $i dB na~tere parazitului activ. in Pentru combaterea bolii se indepirteaz2 fagurii cu puiet $i albine afectate. str2bate tegumentul $i iese prin orificiile naturale acoperind intreg corpul acestora cu un strat de miceliu de culoare galben-verzuic. se inmulfe~te produce t @& & $ dra o f ~ p n ie bolii de la o familie la alta ~i de la o stupin5 la alta. Diagnosticul se face in laborator pe m2tci cu leziuni melanice prin examen stereomicroscopic $i micologic. Boli parazitare . din diferite o ajunge in intestinul albinei. Dezinfectia de necesitate este obligatorie. Melanoza . Nosernoza este conditionati de factorii favorizanfi reprezentafi de: familii slabe. C5nd conditiile de via@ nu-i sunt favorabile. vagin ~i perefii rectului. Protozoarul se localizeaz2 vi se inmulteqte in intestinul mijlociu a! albinei. adaosuri in hrani a tot felul de Einuri qi umiditate mare in stup. iar agentul etiologic este Nosema apis. parazitul sporuleaz8. de Diagnosticul se stabile~te medicul veterinar pe baza examenului clinic a fagurilor cu puiet $i albine adultc afectate.4 PICULTORULUI vi toracele. Pentru combatere se trece imediat la schimbarea rnitcilor afectate. pe ovare.MANUALUL .este o boa12 micotici specific2 mitcilor c2rora le determini sterilitatea. $i peretelui intestinal. se face I A 'I s d 272 I I . produs2 de cauze neinfcctioase. formi sub care dobgnde~te mare putere de rezistenfs. in momentul ciind. in cavitatea abdominali se observ2 prezenta unor cruste de culoare maron inchis sau negru. c5nd este eliminat in mediu! extern odati cu excrementele albinei sau ~ 2 n d aceasta moare.

perefii ~i fundul stupului. microscopic al continutului acestuia.MANUAL UL APZCULTORUL UI prin albinele bolnave care elimina fecale diareice inc5rcate cu milioane de spori. flasc. observabile pe sciindura de zbor. albinele bolnave prezinta abdomenul destins. au aripile intinse ~i picioarele adunate sub torace. muribunde sau moarte recent recoltate de la fiecare familie din stupins. In marea majoritate a cazurilor. De asemeni. pete de diaree pe speteze. paralizeaza ~i mor. Afecteaza. sunt incapabile de zbor. Diagnosticul de certitudine a1 nosemozei se face numai prin examen de laborator deoarece unele din semnele clinice ale bolii pot fi intiilnite qi in alte entititi patologice. Nosemoza cronicii evolueaz5 inaparent putiind fi diagnosticat5 numai prin examen de laborator. cu predilectie. fecale diareice de culoare maronie cu miros fetid eliminate sub form5 de jet in timpul zborurilor de curatire %cute chiar ~i pe timp nefavorabil. Varroa destructor ~i Braula coeca. familiile slabe. viroza x. scurtarea vie$ in perioada de iarni. capacul ~i fafa stupului. Nosemoza clinic5 acut5 se recunoa~tedup5 urmiitoarele semne: uzura prematura a albinelor ~i depopularea stupului. albinele moarte de pe fundul stupului qi se distrug prin arderd%%d$&rteddin n & . . paralizia cronica. c5nd dinamismul de acesteia scade iar intensitatea cre~terii puiet se reduce nemaifiind in masur5 s5 compenseze moartea albinelor adulte. neigienizate. Aceast5 boa15 apare in general in cursul iernii ~i inceputul primaverii insofit5 de diaree ~i imbraci douB forrne de evolutie: acut5 ~i cronicii. viroza filamentoas5.ka{ii acute ~i paralizii virale. i&& $ prinGvara.. Diagnosticul diferential se face fa@ de amoebioz5. se deplaseazg cu dificultate. Pentru ca nosemoza s5 se manifeste clinic. datoritii rezistenfei naturale a familiilor de albine acestea prezinta o formii latent8 a bolii care treptat se transform5 intr-o form5 acuti atunci ciind echilibrul biologic a1 familiei este perturbat. boala poate fi rispiindit5 ~i de unii paraziti prezenti in stup precum Galleria mellonela. iattm. precum $i in intoxicatii. cu rezerve de hran5 insuficiente ~i de calitate necorespunz5toare (miere de man& sirop de zah5r administrat toamna tiirziu) ~i fond toxic. Probele pentru examenul de laborator se constituie din 50-100 albine vii. faguri. pe Diagnosticul nosemozei se stabile~te baza semnelor clinice coroborate obligatoriu cu examenul de laborator care const&in examenul anatomopatologic a1 intestinului mediu $i. k i * ' 273 * > . Se asociaza cu amoebioza.' Pentru combaterea bolii se indep5rteaz5 periodic. uneltele de lucru de la o prin inventarul contaminat ~i de apicultorul care folose~te familie bolnav5 la alta sin5toas5 fir5 a le cur5fa yi dezinfecta. este nevoie de interventia unor factori favorizanti.

Boli parazitare . se executi curgtirea mecanic5 qi dezinfectia de necesitate a intregului inventar apicol gi a vetrei de stupin5. Parazifii concentrati in special pe toracele acestora sunt observabili in familia de albine in tot cursul anului. deformafi. familiile trecute prin boali. diaree sub formi de jet.MANUALUL APICULTORULUI stupi fagurii vechi. Tratamentul bolii se realizeaz5 prin administrare de Protofil in sirop cite 20 ml/l sau in past5 din miere gi zahir 40 ml/kg. cu Pete de diaree care se topesc gi se inlocuiesc cu faguri noi. - coeca . Boala se recunoa~te clinic dup8 urmitoarele semne: abdomen m5rit. tratate gi fir5 semne clinice de boa15 se vor transvaza pe rind in stupi dezinfectafi. I Amoebioza . temperaturi sc5zute gi exces de umiditate. Tratamentul medicamentos al nosemozei se asociaza in mod obligatoriu cu misuri de igien5: stupinele in care evolueazi nosemoza sub form8 clinici. se pun sub restricfii sanitare veterinare conform legii.este o protozooz5 specifics albinelor adulte.fernela . mitcile din familiile bolnave se vor inlocui cu mitci tinere sinitoase. Misurile de combatere sunt similare cu cele mentionate la nosemozi. produsi de insecta Braula coeca.este o ectoparazitozri specifici albinelor. iar maladia evolueaz5 in timpul iernii gi primgverii fiind favorizat5 de carenfele alimentare.Parazitoze I Brauloza . tulburiri nervoase. flambare ~i dezinfecfie chimica cu una din substanfele hidroxid de sodiu (sods caustici) 4%. Agentul etiologic este protozoarul Malpighamoeba mellificae. Dezinfectia cuprinde urmitoarele etape de lucru: curitire mecanici. carbonat de sodiu (sod8 calcinatii) 5% sau form01 3-4%. Diagnosticul se precizeazi numai prin examen de laborator anatomopatologic gi microscopic a poqiunii terminale a intestinului mijlociu. deoarece ele constituie rezervor de spori capabili s i menfin5 familia contaminati. mgtcilor gi trintorilor. tremurituri ale aripilor.

Cu aceast5 solutie se imbib5 buc5fi de carton alb. pe resturile de cear5 gi propolis. boala se recunoagte prin identificarea triangulinilor pe corpul albinei culegstoare sau pe fundul stupului. trepidatii ale abdomenului albinelor moarte parazitate de larvele de Senotainia tricuspis. Diagnosticul clinic se face in stupin5 pe albine. pe partea inferioar5 a c5p5celelor. a m5tcii. periindu-yi totodatii corpul cu picioarele. Triangulinoza . livezi gi finete. perturb5 activitatea albinelor gi.este o parazitoz5 specifics albinelor adulte. larvele gi nimfele parazitului sunt vizibile pe perefii celulelor. Parazitoza se poate recunoayte prin aceea c5 in f a p stupului se observii albine care prezint5 miyc5ri convulsive.este o boa15 parazitar5 specific5 albinelor adulte produs5 de larvele insectelor Meloe variegatus qi Meloeproscarabeus. Diagnosticul se stabilegte prin examen clinic in stupin5 gi examen de laborator in scopul evidenfierii larvelor insectei. produs5 de larvele insectei Senotainia tricuspis gi evolueaz5 clinic numai in sezonul cald. Diagnosticul se stabilegte in laborator prin identificarea lawelor de Meloe. Diagnosticul diferential se face f a p de Varroa destructor gi Tropilaelaps clareae. trsntori gi mai ales mgtci. Clinic se recunoayte dup5: albinele infestate se tAr5sc in fap urdinigului manifestiind o serie de simptome necaracteristice. pe flora melifer5 din psduri. Clinic. in special. care sunt tinute in timpul zilei pe stupi. precum gi pe faguri. prezente. in numar mare. f 4 . 0 alt2 metod5 se bazeazi pe folosirea insecticidelor la care se adauga o cantitate mic5 de amidon sau fTain5 de griiu. Combaterea ectoparazitozei se realizeazi cu medicamentul Mavrirol conform prospectului care insoteyte medicamentul Senotainioza .MANUAL UL APICULTORULUI Ouale. Combaterea triangulinilor se realizeazg prin fumigafie cu Varachet forte. datorit5 morfii albinelor infestate. Combaterea parazitului se face cu ajutorul unor fafirii albe umplute cu aps amestecat5 cu petrol ce se ayeazi pe capacele stupilor in care insectele de senotainia se vor ineca. de obicei. Prezenp parazitilor in stup. pentru depistarea ouiilor. larvelor gi nimfelor insectei. fragilitatea cadavrelor la nivelul articulatiei pgrfilor corporale.depopularea vizibil5 a familiilor.

MANUALUL APICULTORULUI Boli parazitare . Examenul clinic se face prin observarea direct2 a paraziiilor pe corpul albinelor. prin examen clinic ~i de laborator pe intreaga Diagnosticul se stabile~te populafie a stupului. 78 . semnele clinice sunt $terse dar pe m2sur8 ce gradul de parazitism creqte. subponderale. Agentul etiologic este acarianul Varroa destructor. semnele clinice devin evidente: albinele parazitate prezint2 stare de agitatie ca urmare a actiunii mecanice a parazitului ~i spolierii de hemolimfi. iar diagnosticul in acest caz va fi eronat. cu malformatii ale abdomenului qi picioarelor.q %solicit2 ca probele s5 contin2 albine vii sau muribunde deoarece acarianu grir8se~te albina moart2. in celula cu puiet ~i se hr2ne~te hemolimfa gazdei (puiet. o mare parte din albinele tinere eclozionate din puiet puternic infestat sunt neviabile. ~khele pentru examenul de laborator se vor preleva de catre medicul :eG>&za c5reia se afl2 stupina. fiind incapabile de zbor. se manifest5 in tot cursul anului qi se dezvolta in celulele cu puiet de trgntori ~i lucr2toare. cu aripi nedezvoltate.este o ectoparazitoz2 care afecteaz2 intreaga populafie a familiei de albine. in stupin5 diagnosticul se mai poate face ~i cu ajutorul medicamentului Varachet Forte sau a altor substanfe utilizate in terapia varroozei. Acarianul se inrnulfe~te progresie geometric5.Acarioze Varrooza . albina adult5. trgntori). larvelor ~i nimfelor de trgntori ~i lucr5toare ~i pe fagurii cu puiet. cu un ciclu evolutiv in scurt de 7-8 zile. \ "$ 276 . cu i Fig.RGspcindirea varoozei pe glob in primul an dup5 infestare. Diagnosticul de laborator consti in examenul macroscopic qi stereomicroscopic pe probe de albine vii sau muribunde (50-100 indivizilprob2) ~i poqiuni de fagure cu puiet c2picit (15115 cm) prelevate din fiecare familie suspe(. in hiperparazitism populatia familiei se diminueaz2 drastic ~i albinele pir2sesc stupul.

Urdini~ul inchide 15-20 de minute. dup5-e ~tia~mierii 4 . fiecareia I se vor administra 2 picaturi de medicament. Tratamentul prin urdini~ se benzile fimigene numai pe plase de sirmil sau face cu deosebita atentie. iar substantele active actioneaza asupra acarienilor prin contact molecular. x 4 . Administrarea de Varachet Forte se face in tot sezonul actiwaumenfiunea ca tratamentele cu cea mai inalta eficacitate sunt cele de toadmfi$and-nu mai exista puiet cgpacit sau acesta a fost indepartat de pe faguri. in tara noastra Autoritatea National5 Sanitar5 Veterinarg a autorizat producerea qi folosirea in actiunile de combatere a varroozei urmiitoarele medicamente: Varachet Forte ~i Mavrirol. formand pe sectiune un unghi. Pentru administrarea prin urdini~. a~ezand buciti de tab15 pentru a nu incendia stupul sau pavilionul. se picura in jumgtatea superioara a benzii. 3 picaturi pentru un corp Dadant. atunci cantitatea de Varachet Forte se raporteaza la spatiul limitat ocupat de familia de albine. Dac2 la ultimele dou5 tratamente familiile au fost deja restrtinse pentru iernare ~i s-au montat diafragme total despaqitoare. unele neautorizate qi introduse fraudulos in tar$ a favorizat mentinerea qi extinderea bolii urmata de pierderi de familii de albine ~i de productia acestora. se Dozaj: cu ajutorul pipetei se ia substanla din sticlup. pentru ca prin curenfii de aer sii se poatii intretine arderea completB a benzii. la toate familiile din stupina proprie. temperatura aerului trebuie s5 fie de peste +12"C ~i albinele s2i nu se afle in ghem. astfel: 2 piciituri pentru un corp de stup multietajat. 4 picaturi pentru un stup orizontal. Tratamentele se executi cind majoritatea albinelor se aflii in stup (dimineata sau in amurg). Csnd intr-un stup orizontal existi dou5 familii. Folosirea altor medicamente. se Administrarea prin urdini~ poate face la toti stupii ~i obligatoriu pentru stupii din pavilioanele mobile sau stationare protejand astfel apicultorul de a inhala din interiorul pavilionului vaporii de substanp activa. ? ?Y \$ 'f'" marf%. inhalatie ~i ingestie blocind funcfiile enzimatice qi nervoase ale parazitului. Fumigatiile se vor face numai prin urdiniqul stupului. precum qi sincronizat la toate stupinele din zona aferentii acesteia pe o raz5 de cel putin 5. in prezent. Pentru a se putea executa tratamentele.MANUAL UL A PICUL TORULUI Pentru combaterea bolii cu rezultate bune este necesar ~i obligatoriu ca tratamentele si? se fac5 in mod organizat. Mentionam cB dozajul (numirul de picgturi) se raporteaza la volumul din stup ~i nu la puterea familiei de albine. Varachetul Forte se administreazii sub formi de fimigatii. banda de carton va fi indoiti pe lungime.10 km.

.actiunea medicamentelor este indelungati asigurind deparazitarea aproape total5 atunci cind tratamentele se executi corect.dup5 10 zile de la ultimul tratament cu Varachet Forte administrat prin fumigatie. toamni-iarn5 are urm5toarele avantaje: .parazifii sunt liberi pe albine ~i deci expu~i actiunii medicametelor.albinele rimin permanent in stup.toamna.in stup nu mai exist5 miere marfi ci numai rezerv5 de hran5 pentru iarn5. de la 3-4 zile pin5 la 45 zile. Nu a avut efecte toxice asupra albinelor. Substanta activ5 este imbibati in benzi din material textil. 11.nu mai exist5 derivii de paraziti de la un stup la altul ~i de la o stupina la alta. a) . a) . dupi testarea clinic5 in prezenw Institului pentru controlul - . .C. Eficacitatea acestuia a fost de aproximativ 85% cu la alta. . are in cercetare ~i testare un nou produs cu actiune acaricidi pe baz5 de uleiuri volatile.salcim.A.a1 treilea tratament cu Varachet Forte prin fimigatie se efectueazti dupi extractia mierii marfa de la floarea soarelui. a1 doilea tratament cu Varachet Forte administrat prin fumigatie se efectueaz5 dup5 extracfia mierii marfi . IV. b) . . cite douil benzi pentru fiecare familie de albine sau cite una pentru roi ~i familiile slabe.prim5vara se introduc dou5 benzi de Mavrirol care se fin in stup 30 de zile ~i se scot cu 10 zile inainte de inceperea sezonului apicol. 111. se introduc benzile de Mavrirol care se fin in stup timp de 90 de zile sau pin5 in prim5var5 fir5 a fi nociv pentru albine. folosit in stupina experimentals a laboratorului ~i intr-o particularil. . b) -la familiile tratate cu Mavrirol in toamn5 se efectueaz5 un tratament cu Varachet forte prin fumigatie. dup5 ce nu mai exist5 puiet c5p5cit in stup se efectuead doui tratamente cu Varachet Forte prin fumigafie. Laboratorul de patologie a albinelor din I. Pentru combaterea varroozei pentru care se utilizeaz5 Varachet Forte qi Mavrirol se recornand5 urmstoarea schem5 de tratament: I. substanfa p5trunde in organismul acarienilor qi le blocheaz5 functiile enzimatice gi nervoase provocindule moartea in timp variabil. la interval de 7 zile.MANUALUL APICULTORUL UI Medicamentul Mavrirol actioneaz5 prin contact. Aceasti3 schema de tratament.D. d Tratamentul cu Varachetul Forte administrat prin fumigafie este eficient ~i asupra acarianului Acarapis woodi in eventualitatea intr5rii lui in pr5. Benzile de Mavrirol se aqeaz5 transversal deasupra ramelor.

Existi unele semne in leg5tur&cu prezenfa bolii cind se constat5 primsvara o depopulare in mas5 a familiilor de albine. avizarea. oxalic. abdomen dilatat qi diaree. in concentratii gi doze adaptate la conditiile climaterice ale f5rii noastre.MANUAL UL A PICULTORUL UI produselor biologice gi medicamentelor de uz veterinar.79 . mortalitate mare cfit gi un numir insemnat de albine bolnave. Este produsi de Acarapis woodi care igi realizeazi ciclul biologic in traheea toracici a albinei. omologarea gi inregistrarea de catre A. Evolueaz5 clinic in timpul iernii gi la inceputul primgverii. Se poate asocia cu nosemoza gi varrooza.Acaparioza produs6 de acarianul Acarapis woodi Acarienii inteapi peretii traheali hr5nindu-se cu hemolimfii. fl+* tL ve Diagnosticul se stabile~te numai prin examen de l a ~ ~ f i ~ e .\ &- .V. - Acarapioza este o boa13 parazitari a albinelor adulte tinere care pin5 in prezent nu a fost diagnosticat5 in p r i dar evolueazi in Prile vecine. este in curs de testare un produs pe baz5 de acizi organici . De asemenea. Fig. lactic sau in acizi in alternanfi cu uleiuri volatile. **fbp Albinele bolnave p5r5sesc stupul. ~ r o l l ~ 279 k.formic.N. se adun5 in grupuri mi& %e?!&indu-gi capacitatea de zbor mor in afara acestuia..S. incapacitate de zbor. produsul va intra in producfia curenti gi va fi pus la dispozifia apicultorilor ca alternativi la medicamentele chimice de sintez5. Semnele clinice sunt necaracteristice ins3 la familiile infestate se constat5: slibirea acestora ca urmare a efectului spoliator a1 parazitului. inaintarea in salturi gi tremuraturi ale corpului gi aripile destinse asimetric.

este o boa15 necontagioas5 ce apare accidental. Mentionam c5 boala este specific5 apiculturii din zonele ecuatoriale ~i tropicale unde exist5 permanent puiet in familii. Parazitul nu poate patrunde in zonele temperate (deci nici in tara noastri) deoarece la albinele din aceasti zona exist5 perioade cu lips5 de puiet. Ca urrnare a leziunilor produse. intre stupine. Se produce cind exist5 un dezechilibru intre cantitatea de puiet ~i cantitatea Ricirea puietului poate avea loc ~i urmare manipulgrii in lunile reci de primlvar5. Tropilelapsoza este o parazitozi extern5 a puietului ~i albinelor adulte.este una dintre bolile exotice parazitare ale albinelor produs5 de acarieni de genul Tropilelaps avbnd numele de tropilelapsoz5. India. cercet5torii dbndu-i numele de Tropilaelaps clareae. in anul 1982 este descrisi o nou5 specie din genul Tropilelaps gasit5 la Apis dorsata in Sri-Lanka. pbn5 la aceast5 data fiind semnalat5 la Apis mellifera.MANUALUL APZCULTORULUZ albine vii sau muribunde . Gregarinoza . Boala este o raritate ~i nu a fost identificati in fara noastr5. Vietnam. c5reia i s-a dat numele de Tropilelaps konigerum. Parazitul care produce aceast5 boali a fost observat pe Apis mellifera in Filipine. in cazul diagnosticarii bolii se recomandi tratament cu Varachet Forte ~i Mavrirol in acela~i mod ca ~i in varrooz5. Tropilelapsoza se manifest5 clinic printr-o depopulare progresiv5 a familiilor afectate pbn5 la disparifia lor.50. Malaesia . China. Tropilelapsoza .yi Jawa. Sursele de infestare sunt reprezentate de albinele adulte ~i puietul parazitat.este o boa15 parazitari cauzat5 de Leidyana apis care se localizeaz5 qi i ~ desfi~oar5 i acfiunea patogen5 in tubul digestiv a1 albinelor. Examenul de laborator se bazeaz5 pe evidentierea parazitului in traheele albinelor suspecte de boa15 prin stereomicroscopie qi microscopic.100 de indivizilprob5. contaminarea in cadrul familiilor realiziindu-se direct de la albina parazitat2 la albina s5n5toasB ~i puiet. Boli necontagioase (nemolipsitoare) 9dietul ricit. Apis cerana qi Apisdorsata in mai multe pri ale Asiei: Filipine. I / 1 I I 280 1 . in cazul depistarii bolii se recornand5 tratament cu Varachet Forte prin fumigare in acela~i mod ca in varrooz5. contaminarea se face prin intermediul albinelor hoate. depopularea este mai rapid5 in cazul asocierii tropilelapsozei cu varrooza. . intestinul prezint5 modificgri macro ~i microscopice.

glucide. este un ansamblu de simptome produse din diferite cauze care afecteazii albinele adulte cum sunt: timp neprielnic. Foarte multe familii de albine sunt introduse la iernare polen. in cea mai mare cantitate. Tratamentul se rezum2 la administrarea de sirop ciildut cu adaus de Protofil. eliminarea polenului alterat ~i inlocuirea acestuia cu faguri cu polen de calitate sau cu inlocuitori de polen ~i asigurarea apei necesare. Boala de mai. mai n ales in timpul iernii chnd majoritatea familiilor de albine sunt carenlate in proteine. lipide. bogate in polen nedigerat modificate la culoare ~i miros. in sezonul de primGvar5. prezenta unor daunatori in cuibul familiilor pierderea matcilol. este o tulburare fiziologica ce se caracterizeazi prin eliminarea frecventg a unor excremente de consistenfa sc8zut8. alterarea polenului in faguri. miros de putrefactie. absenp prelungitii a culesului. . datoritii unor perioad corespunzator privind cantitatea de nectar qi polen qi neasigura hran5. restriingerea cuibului. restriingerea cuibului familiilor de albine la numarul fagurilor bine acoperiti de albine pentru a menfine in stupi temperatura corespunz5toare pentru cre~terea puietului. care conduce la unele disfunctiuni intestinale. Dismetaboliile albinelor sunt provocate P diferite perioade ale anului. au abdomenul marit care la cea mai mic5 presiune eliming fecale diareice sub form2 de jet. in special in fata urdini~ului. precum ~i de zgomote produse in preajma stupinei. Boala poate s2 apara ca umare a hranei necorespunzatoare calitativ. Diareea albinelor. Albinele cuprinse de boa12 se manifest5 prin eliminiri intermitente de excremente diareice in interiorul stupului.MANUAL UL A PICUL TORUL UI Pentru a impiedica ricirea puietului se recomandii. iar la examenul microscopic se constat3 o bogat2 flora bacteriana saprofita. din s&\&biir. Albinele afectate sunt agitate. imobile. Pentru a preveni imbolnavirea familiilor de albine se recornand3 asigurarea pentru iernare a unor provizii de hrana de cea mai bun8 calitate. hrana fiind constituita. vitamine ~i saruri minerale. Excrementele dupii eliminare au culoare castanie. lipsa de apii. iernarea in conditii neigienice sau blocarea urdini~ului. 20 ml/l in propoqii de 200-250 mllfamilie in funcfie de puterea acesteia ~i de consum. pe ramele cu rezerve de hrani ~i pe peretii exteriori ai stupului. Tratamentul const2 in m5suri de igienii.

miere sau sirop de zahir cu adaos de Protofil20 mlll ~i polen din rezerva proprie a stupinei. . in golurile de cules. Datoritii lor sunt omoriite anual zeci de mii de familii de albine prin intoxicafii catii cronice care afecteaza intreg efectivul de albine. soldiinduse cu o mare mortalitate in aceste familii. in familiile de albine se produc grave dezechilibre fiziologice. in situafia ciind sunt necesare suplimentiiri de hranii. mitcile iqi reduc ponta sau chiar nu mai ouii. care afecteazii profund metabolismul celular ale ale acestora qi provoacg intoxicafii acute qi cronice ce creazi un " I I . in golurile de cules qi stimulirile de toamnii se recomandii adaosul de Protofil 20 mlll sirop In porfii de 250-500 mV familie in functie de puterea acesteia la intervale diferite in functie de consum. i&{iile albinelor sunt determinate de contactul sau ingestia de ice sau anorganice. iar multe din acestea mor in timpul iemii. creqterea noilor generatii de albine este intiirziat8. complet uzate. Intoxicatiile albinelor reprezinti problema actual8 ce mai graviia apiculturii.MANUAL UL APICUL TORUL UZ Datoritii acestor carente. in siropul de stimulare de primiivarii. in golurile de cules qi in cazul lipsei secrefiei de nectar din cauza intemperiilor trebuie sii se administreze hranii de completare . Intoxicatii . Pentru prevenirea qi combaterea dismetaboliilor se iau miisuri imediate. lipsa polenului ~i a mierii in rezervele de hrani. in timpul iemii. iar de foarte multe ori albinele nu iau in creqtere ouile depuse. Asemenea dismetabolii produc in final sciiderea gradului de rezisteng a albinelor fa@de agentii patogeni specifici qi nespecifici conduciind la imbolnavirea qi moartea acestora. in timpul transportului la pastoral pe caniculi qi se evitti prin aqezarea sitelor de aerisire qi efectuarea transportului stupilor in timpul noptii. Tot datoriti acestor lipsuri in rezervele de hrani. spre sfir~itul iemii qi primiivara. Hipertermiile au loc. zahir qi adaos de Protofil 40 mllkg pastii. se poate interveni cu paste (turte) constituite din miere. metabolice qi comportamentale. Pentru evitarea hipotermiilor soldate cu riicirea puietului mortalitatea la albinele adulte se recomandi restringerea cuibului qi o impachetare adecvati care sii asigure aerisirea qi evitarea condensului. familiile ieqind in primavarii cu albine pufine. conduc la slibirea gradului de rezistenti faiii de temperaturile sciizute ~iumiditate. de regulii.

Albinele intoxicate prezinta urm5toarele fenomene: tremuraturi. Singura solutie de combatere a pierderilor fiind prevenirea acestora.intoxicatii cu pesticide ~ialte grupe chimice. in general. sulfamide. o eventual2 expertiza. mortalitatea se instituie atit la familiile din stupin5 cit qi la albinele stupinelor din zonii.neprelucrat5 yi pastur8) plante. fenomenul este mai pregnant la familiile puternice cu mai multe albine culegatoare. .intoxicafii medicamentoase prin exces terapeutic cu antibiotice. carbamice. care treneazg o perioadg mai indelungata de timp sau chiar tot timpul anului. intoxicatiile cronice se datoresc poluiirii mediului cu diverse substanfe toxice care se acumuleazii at5t in organismul albinelor cit ~i in rezervele de hran8. paralizie ~i moarte.intoxicafii alimentare cu polen. . chimioterapice ~i antiparazitare. mercur. piretrinoizi 5i alte grupe chimice. sigilai i fimise la laboratorul de specialitate (D. slabirea familiilor prin diminuarea populatiei. sulf. flori ~i ap5. Intoxicatiile cronice se caracterizeaza prin: mortalitate mai mare decit cea fiziologic8. in general. Dup5 natura agentului toxic. incapacitate de zbor. acizi ~i altele. Gr5 semne clinice specifice bolilor infecto-contagioase ~i parazitare. s -% "$r 283 r "- . Se vor pistra i n t o t d e a u n a p obe pentru . plumb. albine incapabile de eclozionare. polen. miere cu cel putin 200 ml miere . Din punct de vedere clinic.MANUALUL APICULTORULUI teren de minima rezistenta in f a p agresiilor agentilor infecfio~i parazitari. aluminiu. .V. aparitia albinelor cu malformatii mai ales ale aripilor. miere de man2 ~i zah5r impur. oxizii acestora.). nectar toxic.S. pesticidele apartin grupelor organoclorurate. intoxicafiile pot fi clasificate in: . innegrire. precum ~i reducerea efectivului prin moartea in ciimp a majoritifii albinelor culegitoare. moartea puietului ~i mitcilor datorita polenului ~inectarului contaminate cu substante toxice aduse de albinele culeg8toare. Probele trebuie sa contin2 minimum 150-200 g albine muribunde sau moarte ~i probe de ' fagure cu puiet ~i rezervi de hrana (nectar. contracturi.intoxicatii acute ~i cronice determinate de noxe industriale constind in: arsen. Diagnosticul se face pe baza semnelor clinice. intoxicatiile acute se caracterizeaza prin: mortalitate masiva ~i brusc2 in timp scurt a albinelor in interiorul familiilor ~i in afara lor. pierderea repetati a albinelor culegatoare consecutiv folosirii repetate a pesticidelor in fitoprotecfie. schimbarea frecventa a miitcilor. suspecte de contaminar Probele vor fi recoltate de medicul veterinar din zoni. ~i Intoxicatiile albinelor nu pot fi combatute. iar cel de laborator prin examen toxicologic pe probe de albine prelevate din stupina afectati. triazinice.. organofosforice. moartea petrecilndu-se in scurt timp. Acestea suntcele mai frecvente ~i cele mai piigubitoare.

MAiVL1ALL'L APICUL TORUL UI Probele se prelucreazi in laboratorul pentru exanicne calitative I croniatografie in strat sub~ire yi examene cantitative prin H. irnediat ce se depisteazi. Mitcilc cu diverse anonialii trebuie 'inlocuitc. cu alte mitci tinere ~i prolitice. 0 parte din anon~aliisunt provocatc de boli infectioase sail parazitare.P. obstructia oviductelor yi afecfiuni ale tractusului intestinal. Anomaliile miitcilor Sunt produse de dikerse cauzc. Intonica!iile cu noxe industriale yi rutiere reprezinti o problelni gcnerali dc ecologie yi pot fi prevenite prin niisuri ce se inipun a ti luate la scar5 globali pentru protcjarea mediului. polen sail nectar toxic: . Totodati. hipoplazia oviductelor.C. a~niloidozaperetelui spermatic yi degenerescenfa glandelor anexe. vegeta~ii la nivelul pungii speniiatice. mitcilc pot prezenta ins2 tulburiri de naturi neinfcctioasi. lradiatii 1 1 I Substantele radioactive emanate permanent sau accidental in mediul incolijur5tor de diverse instalatii care folosesc substante radioactive. afecteazi yi albinele melifere.tl~lhzt/-Cj~idelutne~ea in oltijlov care poate fi determinati de afectiuni sau anomalii cutn sunt: aplazia ovarelor. fie de naturi congenitali: . . hipoplazia ovarelor. datoriti iinor cauze diferite ca: nianipulare grcyiti. pe lingi plante yi animale. cu spectrofotometru de masi.tii~tol-i!es~intnulnite mitcile din a c5ror ou2 dcpuse rezulti generafii fosmate in exclusivitatc sail ma-joritate din trintori.L. intre cazurile patologice cc i~npiedici fecundarea ouiilor m e n t i o ~ ~ i m : dcge-nerarea sau alterarea sper~iiatozoizilor. In aceasti situatie cumulul dintre efectul pesticidelor yi iradierilor conduc la aparitia frecventi a malforlnafiilor yi la scjderea rezistentei naturale fafi de boli ale puietului yi albinelor.n l i t c i tl. diferente lnari dc tcmperaturi. precum ~i a unor tulburBri morfo-functionale.

b)femeli. 80 . b5rz5unele sau bondarul are culoarea galben-bruna qi dungi galbcne pe torace ~i abdomen. Viespea mare iyi construie~tecuibul in piimsnt. . . prejudiciind buna dezvoltare a familiilor de albine. 285 P zC .Viespea mare.Molia cerii sau g5selnita mare (Galleria mellonella) ~i molia cerii sau gaselnita mica (Achroia grisella) pot produce deteriorarea ~i distrugerea fagurilor cliiditi dac3 nu se iau din vreme m5suri de protectie a acestora.GLiselni[amare (molia cerii) Galleria Mellonella a)mascul. capabile s5 se apere impotriva acestor lepidoptere. viespile pot patrunde in numiirmare-in special in familiile de albine slabe. atunci cind se reproduc in interiorul stupului. larvele perforeaza fagurii ~i omoars nimfele pe suprafete intinse chiar in cazul fagurilor cu puiet. p5s5ri qi mamifere) cit ~i din regnul vegetal (plante d5un5toare) care produc pagube insernnate in stupine. in aceste cazuri. Atunci. d)pupLi Pentru combatere fagurii de rezerv5 se protejeaz5 prin fumigatii in spatii etanqe cu sulf 50 g/m3.MANUALUL APICUL TORUL UI Predatorii cerii ~i albinelor Predatorii cerii ~i albinelor sunt numero~i extrem de variati. Atacul acestor lepidoptere se poate realiza qi asupra fagurilor din interiorul familiilor slabe. batracieni. c)larva'. De obicei atac5 albinele lucr5toare ce se intorc de la cules yi se hr5nesc cu acestea. Fig. Combaterea atacului de g5selnig in familiile de albine se realizeaz5 prin mentinerea acestora in conditii de igien5 qi sanitate. omorind albinele qi spoliindu-le de r& a $e hrana. provenind qi atit din regnul animal (insecte. Pentru prevmirq tacului de viepi in stupin5 se urm8re~te distrugerea direct5 a cuiburilor @$ e d& sau grin %. Atacul de viespi are loc in general toamna cind familiile incep s5 sl5beasc5.

indiferent dacB sunt de cas5. de camp sau de psdure. I : I ( 1 1 1 ' 11 I 1 . protejafi impotriva .Soarecii. in astfel de cazuri se impune tinerea la distanp a acestora de stupi prin plase protectoare sau diferite sperietori. fndep5rtarea ur~ilor realizeaz5 prin provocarea de zgomote sau focuri de noapte se in apropierea stupinei.Urqii bruni pot produce pagube stupinelor amplasate in zona de munte prin atacarea stupilor ~i distrugerea acestora pentru a consuma fagurii cu miere. . p5stur5 ~i chiar cu albine. in Fra noastr5. in unele cazuri familiile de albine. numai familii puternice ad5postite in stupi nedeteriorati.MANUALUL APICULTORULUI pulverizarea acestora cu substanfe insecticide. perefii stupilor. toamna. depozitele ~i fagurii de rezerv5 vor fi. hr5nindu-se cu mierea din faguri. pe cdt este posibil. se Cabanele. in scopul de a preveni atacurile de furnici se recornand5 mentinerea in stupins. . Ca mBsur5 de prevenire. dup5 rumegu~ulde faguri amestecat cu albine roase ~i fecale de ~oarecide la urdini~urilestupilor. in general.CiocBnitoarea sau ghionoaia poate sB perforeze. . furnicile pot r e u ~aceasti i performan@ numai in situafia unor familii slabe adapostite in stupi deteriorafi. iarna. distrugind puietul ~i consumind rezervele de hran5. se recornand5 s5 aibi grijB sB-~i protejeze capul de un eventual atac a1 acestora. Prezenfa ~oarecilor in stupi poate fi constatat5 prin ascultare. in cazul in care se constat5 pgtrunderea ~oarecilor intervine imediat pentru a se elimina d5un5torii.Prigoria sau altinarul face pagube mari prin faptul c5 se hrineqte cu albine pe care le prefer5 oric5ror altor insecte.la urdini~urile stupilor se instaleaz5 gratii metalice de protecfie impotriva p5trunderii ~oarecilor. Alungarea prigoriilor din preajma stupinelor se realizeaz5 prin sperietori sau prin aplicarea unei folii de polietileni neagrB pe acoperi~urile stupilor asociat5 cu posibilitatea de vibrare a acesteia. de asemenea. pe m5suri ce timpul se rice~te. in special a celor amplasati in p5duri. produc pagube p5trunzind toamna tirziu in stupi unde se instaleaz5 pentru iernare. . pierderile anuale cauzate de urqi familiilor de albine sunt reduse.Protejarea urdini~urilortrebuie completatB cu astuparea cr5piiturilor ce exist5 in unele cazuri in peretii sau pe fundul stupilor. Operatorul.Furnicile pot ataca qi acestea.

-' e d t % 4 . apicultorii au urmiirit. s i asigure conditii optime de dezvoltare ~ievidentiere a capacititilor productive a albinelor care s i permit5 obtinerea unor productii sporite de miere. necesitatea alegerii celui mai avantajos sistem de stupiirit care sii poatii fi practicat de apicultori in funcfiede obiectivele producfiei.lti>oni ce se caracterizeazi prin existenfa unor resurse melifere d i f e r i. Tehnologia de cre~tere~i intretinere a familiilor se practici conform conditiilor de cules (timpuriu de primiivarii sau tiirziu de varii) pe car. im e s t t condifii stupinele sunt amplasate pe vetre in aceea~i zoni bioapicoli sau Intr. precum ~i realizarea de productii apicole corespunziitoare. incii ~i din cele mai vechi timpuri. Sistemul de stupiirit stationar in cadrul sistemului de stupiirit stafionar sunt cuprinse mai multe tehnologii de ingrijire a familiilor de albine care se bazeazi pe: intretinerea familiilor de albine in stupine amplasate in aer liber pe vetre permanente qi intrefinerea familiilor de albine in stupi amplasafi in pavilioane fixe. particularitiitile albinelor ~i condifiile de climii ~i cules in care se precticii stupiiritul.eJe. in principal. intretinerea familiilor de albine in stupi amplasati in aer liber pe vetre permanente Prin acest sistem de stupirit se intelege amplasarea stupinelor pe vetre stabile (permanente) in condifii locale favorabile de climii ~i cules care sii asigure supraviepirea familiilor. Aceste tehnologii de intretinere a familiilor de albine amplasate pe vetre permanente prezintii o serie de avantaje care dau posibilitatea apliciirii a numeroase tehnici de ingrijire a familiilor de albine ce asiguri dezvoltarea ~i pregitirea acestora pentru valorificarea la maxim a culesurilor de nectar in conditiile zonei bioapicole in care este amplasatii stupina ~i se practicii stupiiritul. dimensiunile stupinei. cearii ~i alte produse in vederea satisfacerii nevoilor proprii c3t ~i pentru asigurarea unor disponibilitZifi de produse care s i poatii fi valorificate in condifii avantajoase oferind un profit c2t mai mare fieciirui stupar. Pentru realizarea acestui deziderat s-a impus.oferi zona bioapicolii in care este situatii exploatarea apicoli respectivi.MANUALUL APICULTORULUI lecfia 12.Sisfeme de slupPril Prin cre~terea intretinerea familiilor de albine.

ace~tia Iingi altul. Pentru a evita riticirea albinelor. Iegumiculturi. salcim $i tei. organizarea unei activiGfi permanente de selectie $i ameliorare a albinelor din stupini. nerealizarea productiilor de miere propuse a se obtine in sezonul apicol activ. Alituri de incgperea stupii pavilionul dispune $i de o cameri de lucru $i odihni $i aragaz pentru a asigura apicultorului un minim de I 1 1 1 . precum $i de crescitorii care detin in proprietate suprafete de teren in zone corespunzitoare pentru amplasarea stupinelor caracterizate prin cel putin dou5 culesuri de nectar. a stupilor de volum in care se pot dezvolta familii puternice capabile s i valorifice $i s5 acumuleze in stupi importante cantititi de nectar $i polen. floriculturi saul~icrevterea animalelor domestice). ca urrnare a eliminirii din tehnologia intrefinerii albinelor a transportului stupilor la distanti pentru valorificarea culesurilor. peretii din fag ai de zbor se vopsesc in culori diferite.MANUAL UL A PICUL TORUL UI Acest sistem de stupirit este cel traditional pentru fara noastri practicat in special de apicultorii cu efective reduse de familii de citre pasionatii in cunoavterea vie$ albinelor. Totodati. misuri $i eforturile fizice $i financiare ale apicultorilor care in asemenea condifii au posibilitatea si desfi~oare paralel cu stupiritul $i alte activititi gospodirevti aducitoare de profit (cultivarea pimintului. practicarea stupiritului stationar in localit5fi cu bogate resurse de nectar $i polen prezinti $i alte avantaje din care amintim urmitoarele: folosirea pentru adipostirea familiilor de albine. de citre crescitorii de albine amatori s i consume produse apicole din propria lor stupini. Practicarea acestui sistem de stupirit asiguri realizarea de producfii apicole cu cheltuieli reduse. Prin practicarca stupiritului stationar pot apirea $i unele dezavantaje cauzate in principal de calamitarea principalelor culesuri de nectar din suprafala razei economice de zbor a albinelor culegitoare $i. jntretinerea familiilor de albine in stupi amplasati in pavilioane fixe Sistemul de intrefinere a familiilor de albine in stupi amplasati in pavilioane fixe se bazeazi pe adgpostirea acestora in pavilioane special amenajate construite din c5rimidi sau din material lemnos sub forma unei inciperi cu o deschidere longitudinal5 la care stupii se amplaseazi cu urdiniqul spre in afari. salcim $i floarea-soarelui. salclm $i fineati sau mani. prelungirea duratei de folosire a inventarului apicol $i in special a stupilor care nu se mai degradeazi prin mutarea $i remutarea cu prilejul deplasirii acestora in pastoral. in acelasi timp se reduc in bun. ca urmare. pomiculturi.

Acest sistem de stupirit a transformat apicultura statici din trecut intr-o apiculturi dinamici. asemenea construcfii unele artistic realizate gi amplasate de reguli in zone pitoregti pentru adipostirea familiilor de albine. in p r a noastri. constituind o mfindrie a proprietarilor acestor stupine.MANUALUL APICULTORULUI confort in zilele in care se deplaseazi la stupini. precum gi in tara noastri in Transilvania. recoltarea 18ptigorului de matci gi a veninului de albine). dependenp acestora de conditiile de cules pe care le oferi resursele locale. imobilitatea stupinelor. precum gi a ocupirii unor terenuri folosite pentru amplasare in Austria. precum gi un dulap cu scule pentru repararea stupilor. fiind posibili intervenfia apicultorului in familia de albine in orice conditii atmosferice fari a influenta nefavorabil starea albinelor. se intfilneau frecvent in Germania. Din pasiunea pentru cregterea albinelor gi cunoagterea vietii acestor insecte. fac in unele cazuri ca apicultorii s i renunte la intrefinerea familiilor de albine in asemenea condifii. Austria. intretinerea familiilor de albine in sistemul de stupi amplasati pe vetre de stupini temporare Pentru avantajele pe care Ie prezintH acest sistem de &6I?ELr&fa:mr 289 13 . Ungaria. datoriti costului ridicat a1 unor asemenea amenajiri. Slovacia gi Croafia. topirea cerii. Sistemul de stupirit pastoral Sistemul de stuprit pastoral in care este cuprinsi tehnologia de intretinere a familiilor de albine cu stupi amplasati pe vetre de stupini temporare gi aceea de intrefinere a familiilor de albine cu stupi amplasafi in pavilioane mobile a apirut ca urmare a necesititii de valorificare in conditii economice avantajoase a resurselor de nectar din mai multe zone bioapicole caracteristice din fara noastri. in prezent. recoltarea gi conditionarea produselor apicole (extracfia mierii. Costul ridicat a1 acestor constructii. s-a trecut la realizarea de constructii din lemn mai simple gi de dimensiuni reduse ce inlocuiesc costisitoarele investitii din trecut ~i care. insfirmarea ramelor gi lipirea fagurilor. Cehia. modern5 prin deplasarea rapids a familiilor de albine de la un cules la altul. Cehia gi Slovacia. in aceeagi incipere sau in alta invecinati se afli un dulap pentru rezerva de faguri a stupinei. intrefinerea familiilor de albine in pavilioane fixe se realizeazi in adzpost. in trecut (sffirgitul secolului 19 gi inceputul secolului 20). Elvetia. sunt pe cale de disparitie. Polonia. conditionarea polenului. singur sau cu familia pentru a ingriji familiile de albine de care dispune.

fiineatii. familiile se pregiitesc pentru transport gi la momentul potrivit se incarcii in camioane. necesitatra I I 1 I . incepe perioada de deplasare a familiilor de albine in pastoral. pentru valorificarea resurselor de nectar gi polen din natura in scopul dezvoltlrii familiilor de albine gi polenizarea acestor culturi entornofile. in funcfie de programul propus de apicultori. dupii care stupinele se retrag pe vetrele de iernare unde riimhn piing in primiivara urmiitoare. precum gi in zona inundabill a Deltei Duniirii in lunile septembrie gi octombrie. precum gi din alte pri.MANUALUL APICUL TORULUI de albine este curent practicat in conditiile din p r a noastrii. Ucraina. de cresciitorii semi-profesionigti gi in special de cei profesionigti. salchm. in aceastii perioadii se urmiiregte cu atentie dezvoltarea familiilor gi mentinerea acestora in stare activii pentru valorificarea in cele mai bune conditii a culesului de nectar. intretinerea familiilor de albine in sistemul de stupiirit pastoral cu stupi amplasali in pavilioane mobile Necesitatea valorificiirii superioare a resurselor melifere atiitin conditiile din gi din alte Pri: Polonia. urrnarindu-se dezvoltarea acestora ca gi in cazul sistemului de intrefinere a albinelor pe vetre permanente. arapitei qi mugtarului. China. atht de ciitre apicultorii amatori. coriandru. la pomi. Practicarea sistemului de stupiirit pastoral aviind stupii amplasafi pe vetre temporare prezintl avantajul realiz2rii unor producfii apicole importante in anii favorabili dar costul productiei este destul de ridicat datoriti cheltuielilor ocazionate de transporturile efectuate succesiv gi a uzurii accentuate a stupilor gi inventarului apicol folosit in aceastl activitate. in conditiile acestui sistem de stupiirit familiile de albine. Rusia. Deplasarea familiilor de albine poate fi continuat5 gi la culesurile urmiitoare: la zmeurii. Germania la modificarea tehnologiei de cregtere gi intrefinere a familiilor o apiculturii static2 s-a trecut la o apiculturii dinamicl de albine de la un cules la altul. autocamioane sau tractoare. man5 gi zburiitoare in zona montanii. remorci mici sau mari tractate de autoturisme. 0 datiicu venireaprimiiverii gi incepereainfloririi pomilor fructiferi. incepiind din toamnii gi piing in primiivarii. Totodatl. Slovacia. pe pontoane sau gabare tractate de remorchere. sunt amplasate pe vetre. deplasarea stupinelor poate fi limitat5 numai pentru valorificarea unora dintre culesurile amintite finhndu-se seama de o serie de factori care conditioneazii capacitatea de cuprindere a acestei activitifi complexe gi laborioase. tei gi floarea-soarelui in zona colinarii gi de stepii. in vagoane de tren. Acest sistem de practicare a apiculturii este propriu stuparilor care igi orienteaza producfia pe linia obfinerii in principal a unor cantitiiti c&t mai mari de miere gi cearii gi care sunt organizati corespunziitor pentru condifionarea gi valorificarea producfiilor de miere realizate ca urmare a deplasiirii repetate a stupinelor. in acest scop.

unii apicultori. U . a impus apicultorilor sii actioneze rapid gi eficient pentru deplasarea stupinelor gi protejarea familiilor de albine impotriva efectelor imediate sau remanente ale substantelor toxice. miirirea duratei de folosire a stupilor gi utilajului apicol prin piistrarea acestora sub protectia pavilionului. Dintre principalele avantaje pe care le prezint2 acest sistem de stupiirit mentioniim urmiitoarele: mobilitatea ridicat2 prin deplasarea rapid5 a pavilionului apicol tractat de la un masiv melifer la alttul. dezvoltarea rapid5 a familiilor de albine in sezonul de primiivarii intrucdt ele se piistreazii in pavilion protejate de efectele negative ale vdnturilor gi temperaturilor sciizute. reducerea cheltuielilor ocazionate de operafiunea de inciircare gi desciircare a stupilor. Folosirea pavilioanelor apicole prezintii gi unele dezavantaje cum sunt: posibilitatea depopuliirii stupilor ca urmare a riit2cirii albinelor. amplasarea stupilor pe un spafiu mai redus. au trecut la proiectarea gi realizarea de pavilioane mobile inchise. precum gi de costul redus a1 mijloacelor de tractare. in hnctie de posibilititi gi efectivul familiilor pe care le posedii. Practicareajudicioasiia stupiiritului pavilionar prezintaeficienp economic5 prin realizarea unor producfii apicole sporite comparativ cu celelalte sisteme de stupiirit practicate in conditiile din pra noastrii degi necesit5 importante cheltuieli de investitii pentru realizarea pavilionului gi unele dificultiifiin mdnuirea familiilor de albine. importante avantaje pentru insemnate de miere. Practicarea diferitelor sisteme de stupgrit cu utilizarea unor tehnologii diferenfiate de intretinere a familiilor de albine prezint5. cearii gi altor productii apicole in economic5. posibilitatea de a interveni operativ pentru indreptarea st2rilor anorrnale din familiile de albine. platforme mobile descoperite sau acoperite. Avdnd in vedere aceste situatii.a determinat deplasarea rapid5 gi succesivii a stupinelor de la un masiv melifer la altul. efort fizic mai mic pentru intretinerea albinelor ca urmare a reducerii volumului de lucriiri gi asigurarea unui confort sporit pentru odihnii gi executarea lucriirilor de volum in stupinii. in condifiile aplic5rii acestora potrivit resurselor melifere gi particularitiifilor climatologice locale. .MANUAL UL APICULTORUL UI poleniziirii saturate a culturilor agricole entomofile . precum gi rulote apicole pentru adiipostirea gi transportul familiilor de albine in pastoral.ca miisurii agrotehnicii important2 pentru cregterea productiilor agropomicole . sistem de stupiirit care prezintii numeroase avantaje care au determinat pe unii cresciitori de albine sii opteze pentru practicarea stupgritului pavilionar. Trebuie tinut cont gi de faptul cii folosirea intensivii a pesticidelor pentru combaterea diiun5torilor in agriculturi. legumiculturii sau la tratamentele fitosanitare din perimetrele silvice. pomiculturii. cregterea temperaturii in stupi datorit2 posibilitiifilor reduse de ventila$iegi riitiicirea miitcilor intoarse de la zborul de imperechere. declanggrii unor firtigaguri lente ca urmare a densit5tii stupilor pe o suprafap redusii.

fiya familiei" care face parte integrantii din carnetul de stupinii. l5ptiyor de matc5. miere. in care se inregistreazii de asemenea miycarea efectivului de familii de albine. faguri clgdifi. Datele privind controlul de prim5varii yi toamnii al familiilor de albine se inscriu de asemenea in carnetul de stupinii yi. Tiniind seama de toate acestea se impune ca o necesitate luarea de m5suri care s5 conduc5 la solufionarea unor elemente tehnico-organizatorice. economice yi de evidenF in conditii proprii economiei de piaf5. Carnetul de stupin5 se completeaz5 pe baza datelor culese yi a lucr5rilor executate zilnic in stupinii privind starea familiilor de albine ce se inregistreazi in .MANUAL UL A PZCUL TORULUI leclia W.. evidenfele sunt la str. a m5tcilor yi fagurilor artificiali ciit yi productiile realizate (familii de albine. polen. cu un num5r mare de familii de albine. obiectelor de inventar din dotarea stupinei ciit ~i cantitatea produselor apicole realizate in stupin5 in cursul anului. organizarea acliviliilii gi proleclici muncii in slupine gi lerme agicole Dezvoltarea yi intensivizarea productiei apicole in ultimii ani reclam5 in bun5 miisurii yi perfecfionarea metodelor de organizare a activit5tii yi de aplicare a tehnologiilor elaborate pe specific de lucriiri in scopul sporirii producfiei. pe baza acestora. realizarea programului ~i de toamn5 a familiilor de albine. creyterii productivitiifii muncii yi implicit a creyterii profitului in apicultur5. Evidenfa in stupini In stupinele apicultorilor particulari ciit ~i in stupinele unit5tilor economice. finerea unei evidente clare yi complete este strict necesar5 atit pentru buna intrefinere a familiilor de albine ciit yi pentru cunoa~tereaexact5 a consumului de materiale qi a altor cheltuieli realizate in procesul de producfie pentru a putea determina periodic profitul activit5tii. venin de albine). se intocmesc procesele de prim5var5 yi de toamnii a famillior de albine.iatul necesar ~i anume: inventarul apicol. propolis.Evidenla. este de dorit ca fiecare apicultor s5-yi procure ciite un carnet de stupin5 in care s5 scrie toate datele ce urmeazi s5 serveasc5 la intocmirea unui document de evidenF primar5 pentru a cunoayte situatia stupinei in orice moment. Aviind in vedere necesitatea finerii acestor evidenfe. cear5. mstci. evidenre f A 292 . apilarnil. Totodatii se pilstreazii o evidenF exact5 a stupilor.

apicultorii vor inscrie Si insernnari privind actiuni sanitare-veterinare. ceari.MANUALUL APICULTORUL UI diverse ~i insemn5ri. considerind c i o ram5 4351300 mm bine acoperit5 cu albine pe ambele fete contine 270 g albine. apicultorul intocme~te un proces verbal a1 celor constatate. apicultorul sau o alt5 persoan5.5 kg miere iar o ram5 4351300 mm contine 3. starea stupilor Si inventarul apicol. Trecerea in evidente a datelor privitoare la insu~irilementionate se face astfel: 1. 3. In cam1 unitatilor economice. La capitolul alte evidente ~iinsemngri.O kg miere. in folosinp ori in rgspundere la un moment dat. 4. faguri ce se reformeaz5. 2. Carnetul pentru observatii meteorologice. puterea familiilor se stabile~te finctie de greutatea albinelor in exprimat5 in kilograme. rezervele de hran5 se estimeaz5 de asemenea in kg. De asemenea se inscriu in carnetul de stupin5 veniturile ~i cheltuielile prev5zute. polen ~i altele). virsta matcilor. zborul albinelor. hrgniri stimulente ~i de completare a hranei. 5% 293 . circa 200 g albine. inceputul ~i sErgitul infloririi la diferite plante melifere ~i evolutia csntarului de mai jos. Revizia de prim5var5 ~itoamn5 se excut5 de apicultor care consernneaz5 cele constatate in carnetul de stupini. apicultorul executii yi bonitarea familiilor din stupin5 pentru a cunoa~te calitatea materialului biologic de care dispune. Inventarul apicol se inscrie in carnetul de stupin5 sub form5 de list5 de inventar care cuprinde enumerarea yi descrierea existenfei cantitative ~i valorice a mijloacelor pe care le are in gestiune.5-4. o ram5 4351230 mm confine 2-2. Cu prilejul acestor lucriri se apreciaza puterea familiilor de albine. in care se inscriu zilnic starea timpului. . Urm5rirea producfiilor realizate se face in baza notarilor din carnetul de stupin5 in care sunt trecute atilt datele din programul de producfie cit ~i rezultatele obfinute privind realizarea produselor apicole (miere. Cu prilejul reviziei. Virsta m5tcilor se apreciaz5 in functie de culoarea marcajului m5tcii sau a not5rii din carnetul de stupins. liipti~or de matc5. rezervele de miere. formarea de familii ajut5toare sau alte activit5ti tehnico-organizatorice ~i economice. y. iar ramele 4351230 mm. date pe care le trece dup5 caz ~i ~i in registrul de inventar a1 unit5tii. fenologice ~i cintar de control. consumul de faguri artificiali. Periodic. la sfirgitul fiec5rei etape specifice in apicultur5 se vor analiza rezultatele obtinute pentru a se putea lua misuri corespunz5toare in timp util. unificarea familiilor.

cu 8 = vint puternic. ri cu creste spumeginde. cu 5 = vint tiirice1. ~ d ~ ~ prOvOT . cu 9-10 = furtunii. umiditatea se inregistreazi in funcfie de inregistrarea higrometrului la ora 14. vintul predominant se noteazi in funcfie de indicatia unui stegulef anume instalat iar tiiria vintului se apreciazi cu litera . adincime..a 2 2 E Y5 2 C E L rn 0 . cu 6 = vint destul de tare.provoacii valuri in apele st5tiitoare. P2 = ploaie in care piimintul afinat s-a umezit pin8 la 5 cm. Zilele in care albinele nu execut5 d ~ 6 d s ~ c a .. precipitafiile se noteazii numai in sezonul activ cu: PI = ploaie superficialii..MANUAL UL APICUL TORULUI CARNET DE OBSERVATII I 0 Temperatura aerului E E D 0 bJ-z . 14 gi 20. adincime gi P3 = ploaie puternicii prin care solul afinat s-a umezit la peste de 5 cm. este auzit in ad5post gi migcii arborii mici. I I Cdntar control C i n ~ r i . la ora 8. cu 7 = vint tare. Principalele date care se inregistreazii: temperatura aerului la o iniilfimede 1..5 m.2 $ m akfost zborul albinelor in stupinii. mentine steagul indicator intins.Owcind cerul este in totalitate senin qi piin5 la 10 in funcfie de acoperirea boltei cerului cu nori. Pentru inregistrarea tuturor datelor meteorologice stupina se doteazii cu un terrnometru de maximii gi minim& cu higrometru gi cu un cintar apicol. cu 3 = vint slab (intrefine migcarea frunzelor ~i increfegte suprafap apelor stiitiitoare). de sol.o Iinie orizontalii. cu 1 vint foarte pufin simfit. migci arborii mari gi rupefre i graase.de rea de cu dimisear5 neap C I C a 1 m" 3 I G 5 lid F in acest carnet se fac inregistriiri zilnice in tot cursul anului in rubricile unde este cazul.c" = linigte completii. cu 4 = vint potrivit. nebulozitatea se noteazii cu . zborul albinelor se noteazii cu 1. uragan. cu 2 = vint foarte slab (migcii foarte ugor frunzele pomilor).

Cu scopul de a feri stupul de control de influen@ factorilor meteorologici (ploaie. Pentru determinarea evolutiei culesului. Organizarea muncii in stupinii Prin organizarea muncii se infelege un ansamblu de mgsuri cu ajutorul c5rora se asigur5 repartizarea rafional5 a foqei de munc5 existente in funcfie de cerintele procesului de producfie gi folosirea cbt mai complet5 a acesteia in tot cursul anului in funcfie de tehnologia folosit5 qi de mijloacele tehnice aflate la dispozifie. acesta se protejeaz5 la exterior cu materiale izolatoare. z5pad5). Organizarea producfiei cuprinde totalitatea m5surilor privind asigurarea gi coordonarea mijloacelor de munc5 in vederea desfi~ur5rii activit5fii cu maxim de eficienp economicg. 295 r . Amplasarea stupilor pe vatra de stupin5 se realizeaz5 in disponibil aviind grij5 ca intre stupi s5 existe o rbnduri de 1 m.- . din prima zi se continua not5rile in carnet dup5 aceea~itehnica cu precizarea c i este necesari notarea denumirii localitifii in care s-au reluat inregistrgrile..prin citirea qi inregistrarea la sfiirgitul fiec5rei zile a datelor obfinute.MANUALUL APZCULTORULUZ Durata zborului albinelor se noteaz5 in funcfie de cbt au zburat albinele in ziua respectiv5. Ciintarul de control .in plus sau in minus . se realizeaz5 situafia real5 a acumul5rilor sau consumurilor zilnice a rezervelor de hrani. Este necesar s5 se aib5 grij5 ca greutatea stupului s5 nu fie influenpit5 de alte cauze in afara sporului de nectar sau a consumului de miere.f a p de greutatea din ziua precedent5 datele obtinute inregistriindu-se in coloanele de spor sau scgdere. inflorirea plantelor se noteaz5 cu . Se vor lua m5suri ca greutatea stupului s5 nu fie influentat5 de alte cauze in afara sporului de nectar sau consumului de hran5. in urma ciint5ririi zilnice se stabile~te diferenfa . Cbnd stupina se deplaseazg in alti localitate.xW numele plantei la inceput ~i de inflorire ~i cu acela~i semn pe coloana de sfbr~it inflorire atunci cbnd acesta de s-a terminat. Pentru a cunoaSte potenfialul melifer a1 zonei sau a masivului melifer in care se fac inregistrgrile pe cbntarul de control se ageazi una din cele mai puternice familii de albine din stupin5 care indeplinesc parametrii optimi pentru valorificarea culesurilor. in aga fel ca la inapoierea din zbor a orienta spre stupul din care au plecat..

in cazul organizarii stupinelor de catre apicultori particulari semiprofesioniqti care pe 12ng5 o ocupatie de baz8 se ocup5 in secundar qi de creqterea albinelor pentru producerea ~ivalorificarea mierii sau altor produse apicole (polen. pentru realizarea unui proces optim de munc5 este necesar sti se stabileascil metode precise ~i eficiente care sil conduc5 la eliminarea din tehnologiile existente a tuturor operatiilor inutile sau lipsite de randament. fapt ce conduce nemijlocit la creqterea productivit5tii muncii. dimensiunea acestora este stabilitil de fiecare produc5tor in parte in funcfie de statutul de stupgrit spre care tinde: amatorism sau profesionism. capital de stat. De asemenea. a cintarului de control sau prin verificarea ciitorva rame din centrul cuibului familiilor de albine. dimensiunea stupinelor creqte la peste 60 familiidmdbine ~i poate ajunge chiar la 200-300 de familii. in aceste conditii obfinerea unei producfii de miere completeazi obiectul pasiunii qi produce satisfactia intregii familii. specializarea produc5torilor in domeniul productiei pe care A "k -4 *C i 296 . In cazul stupinelor ce apaqin produc5torilor particulari ~i care sunt majoritare. Astfel. venin de albine). Organizarea muncii intr-o asemenea stupin5 este detenninata de interesele posesorului familiilor de te albine ~i de dimensiunea stupinei care de cele mai multe ori nu d e p 5 ~ e ~5-10 familii de albine. inc5rcatul qi decarcatul stupilor qi altele.MANUALUL APICULTORULUI Atit in stupinele produc5torilor particulari cit yi in stupinele unit5tilor economice. stupinele pot fi organizate in unitgfi de productie cu capital privat. lgptiqor de matcil. cu capital de stat ~i particular ~i c. paralel cu mecanizarea lucrilrilor de volum cum sunt: descilp5citul fagurilor cu tniere. controlul ram5 cu ram5 a familiilor de albine avind'in vedere faptul c5 starea acestora poate fi apreciat5 ~i dup5 activitatea de la urdini~a evolutiei stupilor. Practicarea apiculturii de amator este legat5 de pasiunea persoanelor care indr5gesc cre~terea albinelor ~i nu este influentat5 de necesitatea absolut5 pentru realizarea unui profit. extractia mierii. Din punct de vedere a1 proprietgtii. in apiculturil este de dorit s5 fie scoase din practic5 o serie de operatii. in unele cazuri. msnuiri qi controale care afecteaz5 comportamentul familiilor de albine qi le dezorganizeazti activitatea. Acest fapt necesit5 o aplic& rictxa m5surilor de introducere de tehnologii economice de intrefinere a faraiiiilok albine care includ: creqterea productivitiitii muncii prin intensivizarea ~r&~*~roaaffie. Ridicarea productivit5tii muncii este puternic influentatil qi de mentinerea in stupinil numai a familiilor puternice minuite de apicultori cu un bun nivel de cuno~tinfe profesionale. este necesar s5 se elimine din practica apicultorilor. fapt care determin5 utilizarea unor tehnologii specifice obtinerii obiectivului propus qi de multe ori foarte costisitoare.

glnd urmiire~te realizarea unei productii speciale prin intensivizarea p r o c ~ d w d u c t ( e J i "S. reconditionarea qi repartizarea lor. in tot cursul anului prin deplasarea succesivi a echipei la toate vetrele de stupink Fermele apicole particulare sau apaqinind unor unitiiti economice de stat iqi pot organiza pe ling5 producfia de miere qi activitilfi ajut5toare care sii contribuie la utilizarea deplina a forfei de muncii in tot cursul anului in vederea rentabiliziirii activitiifii apicole. trebuie acceptat cii apicultorul profesionst are nevoie ~i de miinii de lucru ocazionalii. efectuarea unor calcule de rentabilitate se impun produciitorilor in special in cam1 cii pentru realizarea producfiei se practicii stupiiritul pastoral. +FC* Productia apicolii in cam1 unor exploat5ri de asem& d~$ensiuni reclamii efectuarea lucriirilor prin cooperare mai ales atunci. 297 t* 4 - . apiirarea s5natiifii albinelor prin miisuri sanitare-veterinare qi obligii pe cresciitori sii caute solutii avantajoase pentru valorificarea productiei realizate. Dimensiunea unor asemenea exploatiiri apicole poate sii ajungii la peste 2. formate din apicultori cu riispunderi individuale pentru stupinele fermei dar care efectueaza in grup numai lucrilrile de volum: extracfia mierii qi a cerii. Acestea sunt stupinele cu efective de 400-600 de familii organizate de care isi asigurii existenfa lor ~i a intregii familii din profitul apicultori profesioni~ti pe care-l realizeaza din practicarea apiculturii.MANUAL UL APZCULTORUL UZ o realizeazii. este determinant in orientarea qi organizarea unor activitiiti specifice in unitiifi economice de profil.000 qi 2. dezinfecfia stupilor $i a utilajelor. . Totuqi aviind in vedere cii statutul de apicultor profesionist reclamii ca intr-un an munca depusii s5 insumeze intre 2. hriinirile de stimulare qi completare a rezervelor. Organizarea muncii in apiculturii qi dimensiunea stupinelor este strgns legatii de forma de proprietate a unitiifilor de productie.000 familii de albine $i este foarte dificil de a stabili norme privind dimensiunea stupinelor. in asemenea exploatiiri apicole structura activitatii se poate organiza astfel: a) echipe temporare de intrefinere.om. precum ~i alte lucrari specifice. componenp florei melifere qi utilizarea de noi tehnologii de multe ori proprii qi convenabile conduc%torilorunor astfel de exploatiiri apicole. transportul stupilor in pastoral. b) echipe permanente de intrefinere formate din totalitatea apicultorilor unei ferme in scopul efectuiirii in comun a lucriirilor la intregul efectiv de familii de albine. tehnologiile de intrefinere a familiilor $i amplasarea acestora care sii fie in general valabile intrucit factorul personal . iar repartifia acestora intr-un an fiind inegalii.400 de ore. in aceste condifii. pregiitirea pentru iernare. a repartizarii forfei de muncii qi nu in ultimul rind de influenp factorilor naturali.

Accidentele de muncii sunt rezultatul contactului direct.in vederea evitiirii accidentelor de muncii grave provocate de iritarea albinelor prin piitrunderea animalelor ~i chiar a oamenilor pe vetrele de stupinZi. este obligatorie luarea a o serie de miisuri in generale ~i speciale de protectie cuprinse in normele de tehnica securitiiiii ~i igiena muncii. in timpul inciircarii sau descarciirii stupilor in mijloacele de transport cu care se asigur5 dcplasarea stupinelor sau chiar in timpul transportului acestora.MANUALUL APICULTORULUI prin introducerea de tehnologii care sii conducii la cre~terea productivitiitii muncii ~i respectiv a profitului realizat. cu familiile de albine sau a comportiirii necorespunziitoare a stuparului in timpul cercetiirii famil iilor de albine. 61-8 miisuri de precautie. 298 . j. De respectarea acestor norme de protectia muncii ~i siiniitiitii oamenilor riispunde conducerea sau patronul unitiirii. p . si% f q w u o s c a e piinzii cu fileu transparent qi miinu~i care sii le foloseascii la pe 1 cdMtste atacat de albine. In vederea prcvenirii accidcntclor este obligatorie instruirea personalului rcspcctiv asupra mctodclor dc asigul-are a protectiei muncii. Accidcntul de munci cstc considcrat ca atare atunci ~ 2 n d petrece in se timpul activitatii ~i arc ca rczultat pierderea de catrc apicultori a capacitafii de munc5 pc o oarecare pcrioada de timp. Protectia muncii in stupine Pentru prevenirea accidentelor qi a imbolniivirii oamenilor. in categoria accidentelor dc tnuncii sc nutn8rii ~i intoxicatiile aparute in itrn1a utilizarii far2 miisurii de precaufie sau prepariirii necorespunziitoare a diferitelor gaze $i substante toxice folosite ca dezinfectante. Pentru protecfia muncii in apicultur5 ca ~i in alte domenii de activitate este necesar sii fie luate o serie de masuri care sB asigure apiirarea apicultorului precum ~i a persoanelor care lucreazii in stupin2 ca sii-~i execute programul in conditii de protectie impotriva accidentelor de munca astfel: . provenite in urrna activitiitii desfi~urate stupine. urma*k "fl.W u l t o r i i nu trebuie sii prezinte mirosuri iritante pentru albine ~i ca fie protejeze e n&esar si% echipafi cu o salopetii sau halat apicol curate. fi&Ns$. acestea se imprejmuiesc cu garduri sau plantatii dese de arbu~ti.

. . . scoaterea ramelor $i introducerea altora in extractor se face numai ciind centrifuga este oprit5. .masc5. salopet5 sau halat ~i afumgtor. in caz de accident. in general. apicultorii vor preg5ti echipamentul de protecfie necesar (m&nu$i. . pe drumuri bune (fir5 gropi sau denivel5ri ) qi cu mijloace de transport in perfect2 stare de functionare.in cazul cind transportul se execut5 cu animale. acestea vor fi adipostite la distant5 de mijlocul de transport la incircarea ~i descircarea stupilor yi se vor lua m5suri ca s5 fie ugor de desprins de mijlocul de transport in timpul deplasiirii.pentru eventuale intervenfii in timpul transportului.in atelierele de reparat stupi sau de extractie a mierii. .la instalarea stupilor dup5 transport in masivele melifere sau pe vatra de stupin5 se vor respecta cu strictefe m5surile de pa25 contra incendiilor. stupii se verific5 gi eventualele cr5patur-i din soclu. se vor lua m5sui-i pentru respectarea nonnelor de paz5 contra incendiilor gi de protectie impotriva curentului electric in care scop prizele vor fi prev5zute cu imp5miintarea necesar5 . la aplicarea miisurilor de protecfia muncii in cazul celor care execut5 sau conduc lucr5ri in apicultur5 trebuie s5 se fin5 seama de documentele obligatorii elaborate de organele de specialitate care redacteaz5 normativele de stat pentru asemenea activit5ti.controlul familiilor de albine se face cu atentie evitiindu-se migcgrile brugte gi izbiturile. .inainte de transport.MANUAL UL APICULTORULUI .extracfia mierii. cerii $i altor produse apicole la care se folosegte curentul electric. . capac sau perefii lor trebuie astupate.este interzis5 deschiderea stupilor gi inceperea controlului familiilor de albine far5 punerea in funcfie a afum5torului gi aplicarea echipamentului de protecfie. Se vor lua m5suri ca durata transportului s5 fie ciit se poate de mica iar in g5ri manevrarea vagoanelor s5 se fac5 cu atentie. in acest scop pe vagonul care transport5 stupii se vor aplica etichete scrise cu litere mari: ATENTIE ALBINE VII !.la transportul stupilor pe calea ferat5 se iau m5suri ca vagoanele s5 fie inchise dar cu o ventilafie activi asigurati iar stupii s5 fie fixati pentru a evita c5derea sau alunecarea acestora pe podeaua vagonului. . .transportul stupilor cu mijloace auto sau hipo se va face de preferinfa noaptea.

Afumiitoarele se confectioneazii dupii diferite modele ~i pot fi acfionate mecanic sau electric. se utilizeaza pentru a proteja hainele apicultorului cu prilejul executiirii de lucriiri in stupinii.MANUAL UL A PICUL TORULUI Echipamentul pentru protectia apicultorului vi uyurarea IucrZirilor din stupinl in vederea miisurilor de protectia muncii se folose~te echipamentul pentru ap5rare apicultorului gi uvurarea lucriirilor in stupin5 care insumeaz5 totalitatea obiectelor necesare pentru echiparea ~i protectia acestuia in timpul executarii de lucrilri in apiculturii. protejeazii capul. serve~te desprinderea podi~orului a ramelor propolizate la ~i din stup. asigurii un mod de prezentare igienic in stupin5 gi protejeazi imbriiciimintea apicultorului. masci pliant5). col. respectiv fafa qi in special ochii stuparului care sunt tinta atacului albinelor. sau din alte materiale irnpermeabile (foaie de cort. de culoare deschisi. servegte pentru p5strarea ~i transportul uneltelor qi a unor i 300 . Din aceste echipamente mentionam urm5toarele : . . . mascii cu piliirie. .~ortul apicol. Se confectioneaz5 din otel qi pot avea diferite forme ~i dimensiuni. Se confecfioneazii din material plastic pe suport textil. doc. bine inchisii la git. protejeazii miinile apicultorului de infepiiturile albinelor ~i sunt confectionate din piele. Se n p5r de coad5 de cal sau din fire de relon de culoare deschisi. .m5nuqile apicole cu cinci degete. in afara afumiitoarelor care produc fum sunt ~i afum5toare (bombe de fum) care acfioneaz5 sub presiune de gaze inerte in amestec cu fum qi care au un efect asemiin5tor cu cel a1 afumiitoarelor obi~nuite. serve~te indepartarea albinelor de pe faguri. protejeazii corpul apicultorului ~i hainele acestuia cind executi lucriiri in stupink Aceasta se confectioneazii din material plin. Miigtile apicole sunt de diferite forme gi sunt confecfonate din diferite materiale (mascii metalicii.masca apicol5.salopeta.halatul. serveyte penttu producerea de fum care lini~te~te albinele in timpul controlului familiilor sau indep5rteazii albinele din anumite locuri. a diafragmelor ~i a corpurilor de stupi cit ~i pentru riizuirea ~i curatarea de propolis a acestora. .). .ioneaz3 din material de culoare deschisi qi se recornand5 ca mttnecile sii fie prinse in elastic. material plastic sau cauciuc subtire. . de pe peretii la celelalte anexe ale stupului u ~ u r i n dmunca apicultorului.afum5torul apicol. Se confect. iar la mineci qi picioare previizutii cu elastic.dalta apicolii. etc.

a imbriiciimintii acestuia qi se u~ureazi executarea a numeroase lucriri in stupini. f i r i folosirea acestui echipament ar trebui s i fie aminate sau chiar sii se renunte la ele. adipostirea unui roi artificial sau pentru prinderea roilor naturali atunci cind sunt agezafi in locuri accesibile. care. Este cofectionat din lemn de brad. . . ugureazi munca apicultorului fiind folositii la transportul stupilor ~i a materialor apicole de volum. se folosegte in perioade lipsite de cules la controlul familiilor de albine pentru a preintimpina furti~agul.Cortul este mobil gi demontabil fiind confectionat din tifon intins pe trei sau patru suporti metalici.cortul apicol. Cabana apicolii demontabili confectionati din lernn serve~tepentru adipostirea apicultorului. . . ugureaz5 munca apicultorului gi se folosegte pentru adiipostirea ramelor.MANUAL UL APZCULTORULUI materiale apicole gi ugureazii munca apicultorului in stupini. depozitarea inventarului mirunt ~i de necesitate curenti precum gi a unor materiale gi produse ce urmeazii s5 fie folosite in stupini. se asigurii in buni miisurii protectia apicultorului.l i d i p pentru transport rame. Prin folosirea dupii nevoi in mod curent a echipamentului prezentat. L i d i p este confectionat5 din lemn de brad.targa apicoli.

ciociinitorilor. Familiile de albine deranjate in aceast5 perioadii de animale gi piisiiri se nelinigtesc gi ca urmare consumul de miere cregte gi mai mult. viscole gi zile geroase. familiilor de albine care au fost introduse la iernare fir. ciind albinele pot efectua zboruri de curiitire.indepiirtarea Erii zgomot a ghefii gi a ziipezii neafiinate de pe sciidurelele de zbor ale stupilor.gerar9'. de regulii.preparea gi administrarea turtelor de gerbet de zahiir. in care natura se imbracii in haine albe dantelate cu ciucuri de gheap.MANUALUL APZCULTORULUI leclia 14.7-0.luarea de miisuri pentru prevenirea deranjiirii qi nelinigtirii familiilor de albine provocate de atacul goarecilor. piisiirilor de curte. Din punct de vedere meteorologic. se instaleazii mase de aer polar. desfundarea urdinigurilor de albine moarte qi agternerea in fafa stupilor a unui strat subtire de paie sau frunze pe care sii se poati ageza albinele atunci cind execut. iar aerul este proaspiit gi uscat. Temperatura in cuibul familiilor cregte gi atinge 34-35" C prin sporirea consumului de hranii care de la 0. t 302 .. in aceastii lung albinele trec in a doua perioadii a ierniirii iar in mod obignuit executi primele zboruri de curfitire gi incep sii creascii primele generafii de puiet.supravegherea modului de iernare a1 familiilor de albine prin controale auditive siiptiimiinale gi indreptarea stiirilor anormale constatate. . a pliicilor de zahir candi sau de miere cristalizatii.9. . pitigoilor gi vriibiilor. Lucriiri de executat in aceasti perioadii : . albinele se uzeazii qi poate sii aparii procesul de imbolniivire a acestora de diaree care in majoritatea camrilor provoacii mari pierderi de albine pin8 la sosirea primiiverii. materiale gi unelte necesare in sezonul de la magazinele APICOLA ale Asociafiei Cresciitorilor de gi dezinfectarea stupilor gi a inventarului apicol.5 zboruri de curiifire.8 kg ajunge la 0.talendarul principalelor lucriri de sezon in slupinl Luna ianuarie Este prima lung din calendar. . vizionarea stupinei cu utilaje.O kg miere. .1. Uneori apar gi zile mai pufin friguroase gi chiar insorite. suficiente rezerve de hranii.

gi dac5 este necesar se continu5 administrarea la familiile lipsite de hrang suficient5 a turtelor de gerbet gi a celor din past5 pudr5. in condifii climatice favorabile.se continu5 supravegherea modului de iernare a familiilor de albine prin controale auditive ~i la urdini~urile stupilor gi se iau m5suri imediate de indreptare a st5rilor anormale ce se ivesc .se cur5p z5pada gi se preg5tesc vetrele de stupin5 pentru efectuarea zborurilor de curgfire. . in zilele favorabile zborului. iarna se manifesti ca atare cu zile reci din care multe viscolite dar cu nopfi senine gi foarte geroase.5 kg. . cind acestea aduc gi primele cantit5fi de polen cules din p5durile cu anini. cu urdini~urile cur5pte gi un strat subfire de paie impr5gtiate in f a p stupilor u~ureazg efectuarea zborurilor de curgfire ~i asigur5 protecfia albinelor ce le executs. consumul de hranii in familii sporegte la 1. in zilele insorite favorabile zborului albinelor. Prin creqterea puietului. se miiregte astfel inc5rc5tura intestinului gros gi zborurile de curafire timpurii devin necesare..se iau m5suri de stimulare a zborurilor de cur5fire prin inl5-turarea capacelor la stupi gi a impachetajului aflat deasupra ramelor. in aceste conditii amplasarea stupilor pe o vatrii insoriti.in zilele insorite se poate instala ad5p5torul cu ap5 1 de s '3 5 g sare la un litru de ap5. .. . in luna februarie continua efectuarea zborurilor de curifire timpurii cu efecte favorabile pentru s5n5tatea albinelor gi activitatea de viitor a acestora. . fir%intinderea s3rmelor. 303 . alun gi ghiocei.f?iurarulVeste privit cu suspiciune sub aspectul manifestirilor meteorologice. in a doua jum5tate a lunii masele de aer rece sunt intrep5trunse de fronturi de aer mediteranean care las5 s5 se strecoare uSoare adieri prim5v5ratice.se verific5. in general.MANUAL UL APICUL TORUL UI . Lucrsri de executat in aceast5 perioad5: .+ . in prima jumgtate. s 6 . Luna februarie A doua lung calendaristic5 . .2-1.incheierea gi insirmarea ramelor.documentarea gi completarea cunogtinfelor profesionale ale apicultorilor prin studierea revistelor gi a ciirfilor de specialitate precum ~i prin participarea la cursuri gi conferinfe apicole organizate de filialele judetene gi cercurile apicole ale Asociatiei Cresc5torilor de Albine.

MANUAL UL APICUL TORUL UI

- se continua aprovizionarea stupinei cu utilaje, materiale gi inventar apicol necesare in timpul sezonului, procurate de la magazinele APICOLA ale Asociafiei Cresc5torilor de Albine; - se continu5 repararea, curfitarea gi dezinfectarea inventarului apicol, incheierea gi insirmarea ramelor, Gr5 intinderea sirmelor; - in localit2tile care au in apropiere pgduri sau z5voaie de anini gi alun, apicultorii pot recolta mici cantit5ti de polen proaspat pentru a fi folosit la hrinirile stimulente de primgvar5; - cu prilejul curgfirii urdinigului se recornand5 ridicarea de probe de albine moarte qi trimiterea acestora la laboratorul veterinar, in vederea verific5rii st5rii sanitare a familiilor de albine din stupin5; - se continu5 actiunea de documentare gi de completare a cunogtintelor profesionale ale produc5torilor apicoli; - se fac demersuri corespunz5toare la cercurile apicole sau la filialele judetene ale Asociafiei Cresc5torilor de Albine pentru obfinerea repartifiilor de vetre de stupin5 la masivele melifere pentru practicarea stup5ritului pastoral.

Luna martie
A treia lun5 calendaristic5 ,,m5r$gorul" luna echinoctiului de prim5var5 - 23 martie, cu adierile vintului prim5v5ratic gi prezenp ghioceilor gi a viorelelor vestegte sosirea prim5verii. Cerul devine schimbgtor, presiunea atmosferici scade sub 760 mm, iar umiditatea relativ5 confirm5 atributul lunii echinocfiului de primavar5 cind ziua este egalg cu noaptea. Se incheie perioada de iernare a familiilor de albine gi incepe sezonul de prim5var5 cind ziua cre~te, vremea se inc5lzegte gi albinele efectueaz5 zborul general de curillire. in p5duri qi in locurile insorite gi ferite de vinturi, apar viorelele, urzicuta, cornul, salcia cgpreasc5 gi z5logul care prin polenul pe care il recolteaz5 albinele din abundenf5, stimuleaz5 cregterea de puiet qi prin aceasta se declangeazg inlocuirea albinelor de iernare cu albine tinere capabile s5 ingrijeasc5 puietul care s5 asigwkpreqterea puterii familiilor de albine. in aceste conditii consumul de hran5"i,milia de albine cregte la 2,O-2,5 kg gi ca urmare se impune asigurarea rewive1 e hrang necesare pentru cregterea puietului gi dezvoltarea familiilor de al*\%~erea v%lorificgrii culesurilor timpurii.

%

'e

304

MANUAL UL A PICUL TORULUI

Lucriiri de executat in aceasti perioadii: - se continuii stimularea ~i supravegherea zborului general de curiifire; - in zilele ciilduroase se efectueazii revizia de primiivarii a familiilor de albine cind se verificii prezenp miitcii, existenpi gi completarea rezervelor de hranii, indreptarea stiirilor necorespunziitoare din familii, striimtorarea cuiburilor pentru menfinerea ciildurii, curiifirea fundurilor la stupi de albinele moarte gi resturile de cearii riimase dup2 desciipiicirea fagurilor cu miere qi uscarea sau inlocuirea materialelor izolatoare. Constatiirile Ecute se inscriu in caietul de stupinii; - in cazul in care nu a fost montat adiipiitorul cu apii se iau de indatii miisuri pentru montarea acestuia; - in scopul intensificiirii cre~teriide puiet se trece imediat ce timpul se inciilze~te stimularea familiilor de albine cu sirop de zahiir in propollie de 111 la administrat ciilduf la inceput in poqii mici de 0,150-0,250 litri ~i pe miisurii ce qi timpul se inciilze~te in funcfie de puterea familiilor, in pocii mai mari de 0,3000,500 litri; - se analizeazii modul in care au iernat familiile de albine cu scopul de a cunoagte eventualele cauze ce au determinat o iernare necorespunziitoare ~i luarea de miisuri pentru eliminarea in viitor a deficienfelor constatate; - formarea de familii temporare cu miitci iernate in afara ghemului in camere; - procurarea gi plantarea de arbori .yi arbu~ti nectaro-poleniferi; - aplicarea primului tratament cu varachet pentru combaterea varoozei; - se instalezii cintarul de control pe care se ageazii cea mai puternicii familie de albine din stupinii ~i se incepe inregistrarea in carnetul de stupinii a observafiilor meteorologice, fenologice, precum gi a evolufiei cintarului de control. Aceste observafii gi inregistriiri se executii pe intreaga perioadii a sezonului apicol activ, pentru a cunoayte potenfialul melifer al zonei in care se practicii stupiiritul.

Luna aprilie
A patra lung calendaristicii ,,priery'inregistreazii treceri rapide de la cald la rece ~i invers, aceasti situafie fiind provocatii de unele resturi de a e m c ce intrii in contact cu masivele formafiunide aer mediteranean ce piitrund aceastii perioadii. r

MANUAL UL A PICUL TORULUI

7
i
I

Aprilie, este luna in care primgvara intr5 in drepturile sale fire~ti toate in zonele r;irii, timpul se inc5lze~te~i m u l ~ m i t i infloririi a numeroase specii de arbori .yi arbu~ti nectaro-poleniferi precum ~i a numeroase specii de plante din flora spontan5 ~i cultivati se asigura polenul ~i nectarul necesar pentru dezvoltarea familiilor de albine. in aceasti perioad5 matcile din numeroase familii depun zilnic peste 1500-2000 ou5 ~i ca urmare albinele viirstnice care au iernat sunt treptat inlocuite cu albine tinere nou eclozionate mai viguroase, apte s5 creasc5 mai mult puiet, fapt care face ca spre sEr~itul lunii in stup s5 nu mai existe albine viirstnice iar familiile sa fie mai puternice deciit erau la intrarea in iarn5. Totodata, in celulele din jurul elipselor de puiet ~i in special in fagurii ce se afla pe o parte ~i alta a fagurilor cu puiet incep s5 fie acumulate primele rezerve de piisturii qi miere proaspat5 care urmeaz5 s5 fie folosite cu succes in perioadele deficitare.

i
I

,
1

1
I

I
,

Lucrgri de executat in aceastii perioadii: - se continua lucr2rile de verificare ~i se execut5 revizia de fond a familiilor de albine pentru a cunoa~te amgnunfime situafia acestora pentru a lua m5surile ce in se impun pentru solufionarea st5rilor necorespunziitoare ce se intiilnesc. Cu acest prilej se completeaza rezervele de hran5 (miere ~i p5stur5) iar familiile slabe se unifica cu familiile de putere mijlocie; - se iau m5suri pentru igienizarea cuiburilor prin transvazarea familiilor de albine in stupi curafi qi dezinfectafi; - intarirea periodic5 a familiilor care intiirzie in dezvoltare, cu faguri cu puiet capacit gata de eclozionare, ce se scot din familiile puternice din stupin5; - in perioadele lipsite de cules se continu5 hr5nirea stirnulent5 a familiilor de albine cu sirop de zah5r administrat in propocii de 0,3-0,5 litri pe familia de albine; - pe miisura ocuparii fagurilor din cuib cu puiet, acesta se Iarge~te faguri cu cliidifi sau cu faguri artificiali in perioada infloririi pomilor, ciind albinele cl5desc fagurii ; - se iau m5suri pentru protectia familiilor de albine impotriva declanq5rii f u r t i S a m stupine ; e &$sura infloririi pomilor la cele mai bune familii de albine din stupin5 colectoarele de polen pentru recoltarea ~i valorificarea acestuia; swstal f e - & e l . .mg(msorit loc din vatra stupinei se instaleaz5 topitorul solar, pentru

% ;

-:s

1

34 05

MANUALUL APICULTORULUI

valorificarea reziduurilor de cearii rezultate dup5 cur5firea stupilor gi a ramelor. Topitorul solar se p5streaz5 gi se folosegte in stupin5 pe toat5 perioada sezonului apicol; - la familiile puternice, deasupra cuibului se instalez5 colectoarele de propolis; - se efectueazii examenul general clinic al familiilor de albine gi se aplic5, dup5 caz, tratamente preventive gi curative pentru principalele boli ale albinelor: varooza, nosemoza, puietul viros, loca europeani sau loca americanii; - dup5 caz, familiile de albine s5n5toase pot fi deplasate pentru polenizarea pomilor din livezi.

Luna mai
A cincea lun5 calendaristicii ,,florar9' se caracterizeaza printru-un climat schimbiitor, dar gi prin cregterea temperaturii care trezegte la viap intreaga natur5 ce apare decorat5 in zeci de culori. Pe seama albinelor tinere crescute in lunile martie, aprilie gi inceputul lunii mai, familiile de albine s-au dezvoltat gi dispun de intregul potential productiv pentru valorificarea culesurilor din aceast5 perioad5. in luna mai, la inceputul ei sau ceva mai tiirziu, in toatii fara infloresc p5durile gi plantafiile de salciimi care asigurii familiilor de albine un bun cules de nectar gi ca urmare realizarea unor importante productii de miere mass de cea mai bun5 calitate. Pentru valorificarea in mai bune conditii a culesurilor in aceast5 perioad5 stupinele se deplaseazii de la un masiv melifer la altul in cadrul actiunilor de practicare a stupiiritului pastoral la care particip5 atAt stupinele apicultorilor profesiongti c&tgi cele ale apicultorilor amatori. Lucr5ri de executat in aceastii perioad8: - continuarea lucriirilor de I5rgirea cuiburilor potrivit cu dezvoltarea familiilor de albine gi evolutia culesurilor prin introducerea de faguri artificiali sau faguri cl5difi gi agezarea magazinelor la stupii verticali cu magazin sau a corpurilor la stupii multietajati, pentru depozitarea nectarului; - mentinerea familiilor de albine in stare activ5 gi preintiilh a& intr5rii acestora in frigurile roitului prin ridicarea periodic5 de fa&& p q c5hcit de la familiile foarte puternice gi redistribuirea lor la familiile Sl&n%inii%

?

307

F),
e-

MANUAL UL A PICUL TORULUI

- folosirea intregului potential a1 albinelor privind secretia de cear5 pentru asigurarea necesarului de faguri cl5diti; - pregatirea familiilor de albine in vederea valorific5rii in conditii optime a culesului de la salcim qi deplasarea accstora in stupgrit pastoral; - anunprea primgriilor din comunele pe raza cirora sunt amplasate stupinele deplasate in pastoral pentru luarea in evident5 qi protejarea acestora in cam1 combaterii d5un5torilor cu substanfe toxice; - recoltarea fagurilor cu miere qi extractia acesteia dup5 incetarea culesului de la salcim din masivele din sudul fiirii; - folosirea colectoarelor de polen in perioadele cu un slab cules de nectar qi luarea de m5suri pentru conditionarea acestuia; - inceperea lucr5rilor de cregtere a miitcilor pentru formarea roiurilor qi inlocuirea matcilor necorespunz5toare din stupine gi totodat5 inceperea producerii 15pti~orului matc5; de - in cam1 familiilor bolnave se continua aplicarea tratamentului pentru combaterea puietului vgros qi a locei europene gi americane;

Luna iunie
A vasea lung calendaristic5 ,,ciregarn luna solstitiului de var5 - 2 1 iunie, se inscrie prin creqterea luminii gi a c5ldurii care se revars5 din abundent5 sub soarele sclipitor peste natura inc5rcat5 de rod. Din cind in cind ploile scurte, repezi qi calde schimba decorul naturii pline de viat5. Este luna de var5 cu zilele cele mai lungi. in fara noastr5, inaintea solstifiului de var5, familiile de albine ajung la nivelul maxim de dezvoltare qi sunt apte s5 valorifice in cele mai bune conditii culesurile de nectar de la tei, coriandru gi floarea soarelui in zona de step:, de la zmeur9 qi zburatoare in zona de munte qi de la fineag in zona de deal. Prezenp in cuibul familiilor a unui mare numar de albine tinere - doici - restringerea cantit5tilor de puiet nec5p5cit, lipsa de spatiu in stupi, incetarea culesurilor de nectar, tendinp fireasc5 a familiilor de albine de perpetuare a speciei c5t qi a & & t o r i favorizeaz5 qi gr5besc intrarea acestora in frigurile roitului. fabiliile care se preg5tesc s5 roiasc5 natural, ouatul m5tcilor qi a$f t: W% lbinelor se reduce gi in cuiburile acestora apar primele botci naturale a% fe : a c?&estea ajung la maturitate se declanqeaz5 fenomenul de roire
P1
/

3)-

MANUAL UL APICUL TORULUI

natural5 a albinelor, la inceput in zona de step5 gi se continua in zona colinarii gi de munte. Lucrgri de executat in aceasta perioad5: - continuarea lucriirior de recoltare gi extractie a fagurilor cu miere de la salcgm gi alte culesuri de nectar; - continuarea menfinerii familiior de albine in stare activ5 prin introducerea in familii a ramelor cliiditoare, intensificarea ventilatiei cuiburilor gi umbrirea i stupilor e x p u ~la soare; - prevenirea roirii naturale a familiilor de albine prin formarea de familii intrate in frigurile roitului de roiuri artificiale, familii ajutitoare sau de nuclee pentru p5strarea m5tcilor de rezerv5; - int5rirea familiilor nou formate cu puiet cgp5cit gata de eclozionare preluat din familiile puternice predispuse s5 intre in frigurile roitului; - preg5tirea familiior de albine pentru valorificarea culesurilor de varg prin ad5ugarea de faguri artificiali la stupii orizontali, corpuri cu faguri la stupii multietajati gi magazine la stupii verticali; - efectuarea transportului stupilor in pastoral la masivele de tei, culturile de floarea soarelui, zmeur5, zburgtoare gi fineap; - continuarea lucr5rilor de cregtere a m5tcilor in vederea obtinerii matcilor de rezervg necesare pentru inlocuirea in toamn5 a celor necorespunz5toare; - se actioneaz5 pentru valorificarea intregului potential productiv a1 familiilor de albine prin diversificarea productiei: producerea de polen colectat de albine, p5stur5, propolis, I5ptigor de matcg, venin de albine, miere, miere in faguri gi miere in secfiuni; - se continu5 tratamentele pentru combaterea puietului varos, a locei europene gi a locei americane.

Luna iulie
A gaptea lung calendaristicg, luna lui ,,cuptor" igi revars5 torentele de c5ldur5 din v5zduh. Soarele str5lucitor, razele ultraviolete dimineafa gi calorice peste zi redau tabloul acestei luni de var5 care de obicei este d e o s a w f i e r b i n t e . Uneori, fronturi de aer oceanic, cu furtuni gi ploi repezi forfecate c dbsciirc5ri electrice completeaz5 tabloul acestei luni de v5paie pe teritopultil~ii %astre. % Dup5 inchieierea culesurilor de var5, ritmul de d e d o & ~ i l i i ~ d e

309

fb

. in aceastii perioadii zborul albinelor scade gi mai mult iar miitcile igi reduc ouatul. in Delta Duniirii gi in zonele inundabile ale acesteia unde infloregte flora de baltii precum gi in zona colinar5 de la fiineap gi trifoi alb in anii ploiogi. Numiirul albinelor din familii scade gi el pe zi ce trece riimbniind in stup multe albine viirstnice uzate fiziologic. .MANUAL UL APZCUL TORULUZ albine incetul cu incetul se reduce. care nu pot asigura o iernare normal2 a familiilor. Practic odat2 cu incheierea culesurilor de varii. albinele pot beneficia de unele culesuri de intretinere care favorizeazii reinceperea activitiitii in stupi.prevenirea declangiirii furtigagului prin restriingerea cuibului gi micgorarea urdinigurilor. in aceste conditii familiile de albine incep sii se pregiiteascii pentru iernare: izgonesc triintorii gi datoritii reducerii ouatului miitcilor hriinesc un numiir mai mic de lame. Astfel. albinele aduc nectar qi polen. familiile cresc mai mult puiet gi aportul de nectar gi polen intregesc rezervele de hranii pentru sezonul rece. polen gi fagurii cu puiet.reorganizarea cuiburilor familiilor de albine liisbnd in stupi numai fagurii cu miere. numiirul albinelor culegiitoare se micgoreazi de la o zi la alta iar in conditiile zonei de step5 din lipsa plantelor nectaro-polenifere. tR%ea familiilor de albine nou formate in lunile precedente cu faguri cu vi polen. miitcile mai bine hriinite igi reiau ouatul. ??e-$&g$iti8?@$i executarea transportului stupilor pe vatra de iernare sau in & % : . Fagurii goi sau cu miere putinii se scot din stupi sau se desciipiicesc gi se ageaz5 dupii diafragmii pentru a fi goliti de miere de ciitre albine. . Totodati datoritii uzurii.administrarea de hriiniri stimulente in perioadele lipsite de cules pentru cregtergnhlbine tinere. Lucriiri de executat in aceast5 perioadii: . incepe gi pregiitirea familiilor de albine in vederea ierniirii gi de modul in care acestea vor fi ingrijite in lunile urm5toare (august gi septembrie) depinde in mare miisurii iernarea E r i pierderi a familiilor gi dezvoltarea acestora in sezonul de primiivarii. .oprirea in stupi a fagurilor cu miere gi piisturii necesari pentru buna iernare a familiilor de albine.continuarea recoltiirii fagurilor gi extractia mierii realizatii de la culesurile de varii.

puterea familiilor se reduce gi se intesificii actiunile de preggtire a familiilor de albine pentru sezonul apicol al anului unngtor.MANUALUL APICULTORULUI localitiiti in care a inflorit otava.continuarea lucriirilor de organizare a cuiburilor prin indepiirtarea fagurilor goi.protejarea fagurilor goi scoqi din stupi qi care se trec in rezerva stupinei. Luna august A opta lunH calendaristicii . bostiiniirii sau flora din zona inundabilii qi din Delta Dungrii.. Astfel. floarea soarelui tiirzie. in aceastii lunii conditiile de climii gi cules sunt din ce in ce mai putin favorabile pentru cregterea de puiet qi mentinerea puterii familiilor de albine din stupine. noptile devin mai lungi gi in zonele de step5 sursele de cules se reduc considerabil. Lucriiri de executat in aceastii perioadii: . desciipiicireadupii diafragmii a fagurilor cu miere putin4 echilibrarea gi eventual completarea cu faguri cu miere sau cu sirop a rezervelor de hrani pentru iernare gi in caz de nevoie se acfioneazii pentru indepiirtarea stiirilor necorespunziitoare din familii.efectuarea cu prilejul organizgrii cuiburilor gi a a d a % c ~ i ~ ~ l 3x1 5% .continuarea. dovlecii din culturile intercalate.administrarea de hriiniri stimulente pentru i n t e n s i f i c a w g t e r i i de puiet. in cazul familiilor bolnave. a tratamentelor pentru loca europeanii. Zona colinarii gi suprafetele de teren din zona inundabilg gi Delta DunGrii riimiin singurele teritorii in care se intilneqte incii o vegetatie care mai produce nectar gi polen pe care albinele il culeg de la trifoiul alb. cu un soare afectiv gi ciilduros. cu multe zile frumoase qi ciilduroase. .striimtorarea urdinigurilor in vederea evitiirii furtiga . cu precipitatii reduse. pe miisurii ce albinele care au participat la culesurile de varii continuii sii moarii. de la otava riimas5 dupii cosirea fgnetelor gi care incepe s5 infloreascii precum gi de la vegetatia din flora spontanii care cregte in locurile umede.schimbarea din familii a mgtcilor necorespunzgtoare qi inlocuirea acestora cu miitci tinere prolifice. . . In aceastii perioadii. .gustarulWse caracterizeazii printr-un cer de un albastru deosebit. loca americanii qi puietul viiros. .

1 1 '% L . ! I Luna septembrie A noua lun5 calendaristic5 . 1ch8erea pin5 la 15 septembrie a acfiunii de completare a rezervelor de neb are ierngrii familiilor de albine. La albinele de iernare. lipidele alc5tuiesc rezervele grase iar proteinele sunt indispensabile pentru alimentarea larvelor gi a m5tcii in perioada cind albinele nu culeg polen din natur5. fundurilor gi capacelor de la stupii care urmeaz5 s5 ad5posteasc5 familiile de albine in perioada de iarn5. corpuri de stupi gi magazine prin afumarea acestora contra ggselnitei. cind ziua este egal5 cu noaptea gi cind din punct de vedere meteorologic in natur5 exist5 o mare stabilitate atmosfericil. dup5 caz.recondifionarea. . miere gi p5stur5 r5magi in familii in vederea iern5rii. sursele de cules cu excepfia zonelor din luncile inundabile gi Delta Dun5rii dispar..controlarea calit5fii mierii din faguri in scopul verific5rii acesteia gi even-ntificare a mierii de man8. . durata de zbor a albinelor se reduce. Din aceast5 substanp glucidele servesc la funcfionarea mugchilor.. in aceasti perioad5.-. Odat5 cu inceperea sezonului de toamn5 zilele sunt mai scurte. Pe fagurii din cuibul familiilor de albine cantitatea de larve este din ce in ce mai redus5 astfel c5 spre sf"argitu1lunii puietul aproape c5 dispare din stupi.corpul gras" ce se intinde ca o c5ptugeal5 sub inveli~ul chitinos dorsal. a locei americane gi europene.MANUALUL APICUL TORULUZ 1 familiilor de albine gi in caz de nevoie aplicarea de tratamente specifice pentru combaterea varoozei. protide gi lipide care alcatuiesc . nopfile devin mai reci gi ca urmare albinele din familii incep s5 se restring5 pe fagurii cu puiet din mijlocul cuiburilor. cu sulf impregnat in batoane speciale. @?-%er~%~lic5rii tratamentelor de toarnn5 pentru combaterea varoozei.r5pciunemeste luna echinoctiului de toamn$ 23 septembrie. -/ 312 .conservarea fagurilor goi depozitafi in dulapuri.strimtorarea gi organizarea corespunz5toare a cuiburilor gi a fagurilor cu puiet. mai ales in zonele deluroase gi de munte. cu precipitafii in general reduse gi umiditate relativ5. aflat deasupra diafragmei. . Lucr5ri de executat in aceast5 perioad5: . a corpurilor. puietului v5ros. 5. se apropie de sfirgit acumularea in corp a unor importante cantit5ti de glucide.+ .

Luna octombrie A zecea lun5 calendaristic5 . reformarea gi topirea acestora. Lucr5ri de executat in aceast5 perioad5: A A 313 s..+14"C. Avind in vedere c5 in pra noastr5 in luna octombrie sunt la orele de amiazi numeroase zile insorite gi calde. Presiunea atmosferic5 este oscilanti ca gi zilele care trec gi alterneazi. majoritatea dintre asemenea lucr5ri ce se impun in aceasiii perioad5 de sfirgit de sezon. Pe mssura r5cirii timpului. . ploioase gi vintoase.brum5relWeste luna miezului de toamn5 cind cerul devine de regul5 plumburiu gi posomorit.luarea de m5suri pentru prevenirea gi combaterea furtigagului la albinele din stupin5. cildute gi pl5cute care permit albinelor tinere abia eclozionate s5 fac5 primele zboruri in stupin5. In zilele insorite gi c5lduroase. .inlocuirea m5tcilor virstnice sau necorespunz5toare cu m5tci tinere provenite din rezerva stupinei. spre amiaz5. In luna octombrie cregterea puietului inceteaz5 in intreaga pr5. cind temperatura scade sub +8"C albinele se string treptat in ghemul de iernarc din care se desfac numai atunci cind temperatura cregte la +12"C . cele reci. Se intilnesc gi situatii chnd din diferite motive unele lucriri care asigur5 buna iernare a familiilor de albine nu au putut fi executate gi exist5 pericolul ca aceste familii s5 nu poat5 trece peste perioada de iarn5. cu zilele insorite. dac5 nu toate.continuarea recondilion5rii corpurilor. asigursnd familti iernare normal5.unificarea familiilor gi a roiurilor care nu s-au dezvoltat corespunz5tor gi ocup5 mai pufin de 3-4 faguri acoperiti compact de albine. albinele executi zboruri de curstire de scurt5 durati gi de mica intensitate la care sunt antrenate in primul rind albinele tinere eclozionate precum gi celelalte albine din familiile care urmeaz5 s5 ierneze.alegerea fagurilor necorespunz5tori. . ' I . Cu unele exceptii.MANUAL UL APICUL TORULUI . pot fi executate in totalitate. la familiilecu m5tci tinereimperecheatein luna august sau la inceputul lunii septembrie mai pot fi g5site mici suprafete de puiet c5picit gata de eclozionare. . fundurilor gi capacelor la stupii in care urmeaz5 s5 ierneze familiile de albine.

iar in cazul familiilor slabe se poate organiza iemarea intr-un stup a doui familii despiqite printr-o diafragmii etan~ii. . impactul intre aerul rece ~i cel cald. in aceastii lung.impachetarea cuibului familiilor de albitle cu materiale izolatoare.strimtorarea cuiburilor la nivelul fagurilor bine ocupafi de albine. albinele conviepiesc in ghemul de iemare pe intreaga' ric?qdZt a timpului rece pin5 la inceputul prim5verii urmgtoare.stimularea qi supravegherea zborurilor tirzii de curiitire ale albinelor.protejarea stupilor contra vinturilor ~i a curentilor reci de aer prin impachetarea individual5 a acestora cu carton gudronat sau protectie colectivi prin amenajarea in jurul stupilor a unor perdele de protectie confectionate din nuiele. atunci cind in familii puietul a eclozionat in totalitate.efectuarea a dou5 tratamente obligatorii pentru combaterea varroozei cu varachet sau alte substante specifice. k r >e 3x4 . Adiipostite in stupi. familiile de albine se strgng in ghemul in din de iernare pe fagurii a~ezati dreptul urdini~urilor. a de 8&ei ultimele contingente de albine eclozionate. Fenomenele meteorologice. in cazul uw'zil Ide qi insorite. . rupti sau cu celule de trintor) ~i topirea acestora. definesc practic odatii cu c5derea ultimelor frunze uscate cii toatnna este pe sfir~ite.MANUAL UL APICUL TORULUI . albinele mai executii sumare zboruri de curitire pe care le&u%. . piiduri ~i terenurile disponibile. . .instalarea la urdini~urile stupilor a gratiilor care sii impiedice piitrunderea ~orecilor. Protejarea de atacul ~oarecilor a fagurilor de rezervii cu miere precutn ~i a celor goi ce urmeazii s i fie folosifi in sezonul urm5tor. Astfel organizate. stuf sau coceni de porumb.continuarea sortiirii ~i reformiirii fagurilor necorespunziitori (vechi.brumarVne aminte~te prin ploile reci $i deseori datoritii burnitei c5 ne afliim in ultima lun5 de toamnii. care au eclozionat ultimele generapi-uiet.plantarea de arbori ~i arbu~timeliferi in griidini. viintul rece care de multe ori aduce ziipada qi soarele cu dinti. .. tulpini de floarea soarelui. Luna noiembrie A unsprezecea lunii calendaristicii . .

. . care marcheaz5 inceputul zilelor celor mai scurte din tot cursul anului. pgsiri.verificarea st5rii gratiilor de la urdiniqurile stupilor pentru a evita p5trunderea goarecilor. . Este luna solstitiului de iarn5 . . Pulsatiile de aer polar sunt mai puternice gi intilnirea lor ocazional5 cu masele de aer cald transportate din tjazinul mediteranean produc serioase perturbtii gi schimb5ri meteorologice care pot aduce pe l&q@iscole de 9 z5pad5 gi zile insorite care s5 provoace in unele cazuri zborul albth % Dac5 in prima faz5 a iern5rii care incepe odati cu r&&a ri pului ciind temperatura scade sub 8°C iar albinele igi reduc activitad* % 3x5 .continuarea lucr5rilor de preg5tire a familiilor de albine in vederea iern5rii in cazul c5 acestea nu au fost terminate la timp.executarea de lucriri in atelierul stupinei privind: reconditionarea gi dezinfectia stupilor gi inventarului apicol.MANUAL UL A PZCUL TORULUZ Aviind linigtea asigurat5 gi fiind protejate impotriva zgomotelor provocate de oameni. luna lui .indreptarea grabnic5 a situatiilor necorespunz5toare ce se int5lnesc in timpul iern5rii familiilor de albine.. animale domestice gi dgunstori.2 1 decembrie. albinele ierneaz5 in bune conditii fir5 pierderi. Lucr5ri de executat in aceast5 perioad5: .supravegherea gi controlul modului in care ierneaz5 familiile de albine.continuarea aplic5rii misurilor de protectie a stupilor contra d5un5torilor qi a curentilor de aer rece. Luna decembrie Ultima lun5 din calendar qi prima lung de iarn5. .aprovizionarea stupinei cu materiale gi utilaje necesare in sezonul apicol urm5tor. in unele cazuri pot apare in stupine gi st5ri necorespunz5toare care pun in pericol buna iernare a familiilor de albine.stimularea executiirii zborurilor t5rzii de cur5tire. situatii in care se actioneaz5 de urge@ pentru inliturarea acestora.undream ciind solul din intreaga tar5 se acoper5 de z5pad5 protejiind culturile agricole ins5miinpte. . extractia cerii din fagurii reformafi. . pregatirea cerii pentru a fi predat5 la magazinele APICOLA ale Asociafiei Crescitorilor de Albine in vederea obtinerii de faguri artificiali.

De regul8 albinele de la marginea ghemului de iernare sunt mai virstnice yi protejeaz8 familia impotriva pierderilor de c8ldur8.asigurarea condifiilor pentru iernarea lini~tita albinelor.MANUALUL APICUL TORULUI in jurul mitcii pentru a se inc5lzi vi a suporta temperaturile reduse.ROMANIA APICOLA" ~i alte publicatii apicole. . Lucr8t-i de executat in aceast8 perioad8: .inlesnirea ~i supravegherea zborurilor de curstire ale albinelor.supravegherea ~i controlul modului de iernare a familiilor de albine prin ascult8ri7verificarea resturilor descoperite la urdiniyurile vi pe fundul stupilor. Aceste albine alc8tuiesc o structur5 special5 care poartB denumirea de coaj5 a ghemului care variaz8 ca dimensiune in functie de temperatura aerului din jurul ghemului ~i determin8 comportarea individual8 a familiilor de albine in perioada de iernare. ..inceperea incheierii ~i ins8rm8rii ramelor pc care urmeaz5 sB fie fixati fegurii artificiali necesari in sezonul apicol a1 anului urm8tor. . schimburi de experientfi ~i manifestfiri organizate de cercurile apicole $i filialele judetene ale Asociatiei CrescBtorilor de Albine din Rominia. abonarea la revista . .750-0. . a . a1 anului care se incheie in scopul elimingrii cauzelor care au determinat obtinerea unor rezultate necorespunziltoare. . . participarea la concursuri. ghemul de iernare este complet format $i are o forma sferic8 sau elipsoidal8 in hnctie de amplasarea rezervelor de hranfi yi a formatului ramelor pe care s-a organizat. acum c5nd temperaturile se menfin sub O0 C. Consumul de hrana in aceast8 lun8 este de 0.indreptarea la timp a st8rilor anormale ce se ivesc in cuiburile unor familii de albine.ridicarea nivelului profesional prin: studierea literaturii de specialitate.analizarea activitillii desf5yurate in sezonul apicol.850 kg miere pe familia de albine.indepartarea fir2 zgomot a zfipezii Fnghetate format5 pe sc5ndurelele de zbor ale stupilor. .incheierea de contracte pentru valorificarea produselor apicole din productia anului urm8tor.

produse apicole yi apiterapeutice. studierea produselor apicole ~i perfecfionarea metodelor de conditionare in vederea piistriirii calitiitii acestora. cunoa~terea imbuniitiifirea resurselor nectar0 . modernizarea bazei materiale a apiculturii. crearea de linii de albine cu potential biologic ~i productiv ridicat. 42. bd. PRESTEAZA ACTIVITATI DE EXTENSIE i~ APIC O F E TEHNOLOGII MODERNE ~ PRECUM $I ASISTENTA TEHNICA i N SFERA ORGANIZEAZA L TATE P% * . sector 1 Tel. prin elborarea ~i realizarea de produse fortifiante. CURSURI DE SPECIALITATE PENTRU INITIERE 81 PERFECTIONARE.icdapicultura.: 232 50 60.ro www. tehnici. 232 02 87 e-mail: secretariat@icdapicuItura.polenifere ~i elaborarea qi tehnologiilor pentru polenizarea cu albine a culturilor agricole entomofile. PRODUCE 81 LIVREAZA: material biologic apicol de reproductie (regine ameliorate).com OBIECTIVELE INSTITUTULUI CERCETARI STIINTIFICE i~ DOMENIUL APICULTURII PRIVIND: conservarea vi continua ameliorare a foondului apicol autohton. apiterapeutice qi cu rol de hranii hncfionalii. Ficusului nr. elaborarea de metode.com icdea@adslexpress. medicamente de uz apicol.MANUAL UL A PICUL TORULUI Bucureyti. energovitalizante. utilizarea produselor apicole destinate siiniit5tii oamenilor. procedee ~i tehnologii noi sau imbuniitiitite pentru intretinerea familiior de albine ~i obfinerea unor producfii apicole diversificate.

17. un breviar de informare apicoli internationall publicat sub auspiciile Institutului de Cercetare .18. unde publicatia se glseyte de vinzare. Calendarul apicultorului. Ctitori. 25 e-mail: aearomania@rdsmail. utilaje yi dispozitive apicole. Din presa centrall yi judeteanl.: 021/233. Recenzii. Din scrisorile sosite la redactie. in fiecare aparitie lunar5 sunt rezervate un n u m l r de pagini sectiunii APIMAGAZIN.18. revista oferri apicultorilor incepritori.C. Tel.Dezvoltare pentru Apiculturl./fax: 021/233.p. Din experienta unor apicultori.ro.40. in memoriam.06. Abonamente la revistl se pot face la toate magazinele APICOLA din intreaga t a r l precum yi la Filialele judetene ale A. cod 013975. Tehnologia creyterii yi intretinerii albinelor. etaj 2 Bucure~ti. B-dul Ficusului nr. creatori yi continuatori ai apiculturii romineyti. management yi marketing in apiculturi. necrologuri. Opinii. Resurse melifere qi polenizarea culturilor. in ajutorul incepitorilor. C.40. Apiterapie. Documentar apicol. Aniverslri comemoriri. Tel. Produse apicole. sector 1.A. Economie. schimb de experienfri ~i opinii. Mecanizarea apiculturii.MANUALUL APICULTORUL UI Cititi revista Romania apicolii Fondatii in 1916 Editatii de Asociafia Cresciitorilor de Albine din Romiinia Publicafie lunar&de informare tehnicri ~i ~tiintificri. 021/233. Rezultate ale cercetlrii ~tiintifice. Pe I i n g l aceste rubrici.25. Biblioteca apicultorului in serial.P. avansati saw celor care doresc sri imbrri?i~eze aceasta' plricutri ~i projitabiki preocupare a poporului romkn: Rubricile permanente sau ocazionale din fiecare numlr: Editorial.42. Contacte. contRO91 RZBR0000060007674268 Raiffeisen BANK Agentia Dorobanti . Unelte. Apicultura pe internet. Patologia yi toxicologia apicoll. Of.

Bucure~ti.& VOM ONORA PROMPT ORlCE COMANDA~ c. Ficusului nr.ASIGUR~NDU-v.Tel. sector 1 . 42.MANUALUL APICULTORULUI ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ALBINE DIN ROMANIA S.& ASTEPT~M.& 319 . COMPMXULn m m S. 2322150 VA PUTEM OFERI: v.C.R.

..................... 303 pag Tabla de materii ...................4 pag Introducere ....... 3 Pag In loc de prefa fii ..............................56 pag Lecfia 5............. ..... Inventarul apicol..pag................2 1 Lecfia 4..206 Lecfia 9............... ....... Importan fa creqterii albinelor................... Inmulfireafamiliilor de albine ...........247 Leclia 11....................pag ............................pag ........... Calendarul principalelor lucriiri de sezon in stupinii................................................................................................14 Lecfia 3............... 320 ............... pag ..pag ............................................................... 293 Lecf ia 14..................142 Lecfia 7..... Sisteme de stupiirit ..........................6 Lecfia I .................... Cre~terea ingrijirea albinelor qi in diferite sisteme de stupi.. Resurse nectaro-polenifere qi polenizarea culturilor agricole entomofile ...... ..................................... 288 pag Lecf ia 13.................................pag ....pag ............MANUAL UL APICUL TORUL UI TABLA DE MATERII Cuvdnt inainte ......... Lecfia 10.......................................................................... P&trarea siiniitqii la albine.. Valorificareaproduselor apicole in alimentalie....... 252 Lectia 12...... .................... Albinele ~ifamilia de albine ..169 Lecfia 8...... Evidenta................... Ameliorarea albinelor qi creqterea reproduciitorilor... organizarea activitiilii qi protecliei muncii in stupine qi ferme apicole ................................... Apicultura in Romdnia .................... ........................................ page 8 Lecfia 2......... pag ....................... terapie ~i cosmeticii ....... Tehnologia obfinerii produselor agricole ...........................................pag ......90 Lecfia 6............ ..................... 184 pag....... pag ... ........................................................................ prevenirea Ti combaterea pag bolilor Ti predatorilor ....