P. 1
Manualul_Apicultorului_Ed._09_de_A.C.A._323_pag

Manualul_Apicultorului_Ed._09_de_A.C.A._323_pag

|Views: 1,096|Likes:
Published by Pavel Bogdan

More info:

Published by: Pavel Bogdan on Apr 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

noas tnicire este p r a c t i c a l din pasiune in Rornbnirl sbahe de diferite profesii plecdnd de la muncitori, tirani, preoti. profesori, medici, cercetatori, scriitori gi rnulte alte categorii socio-profesinnaln i r T i n tara noastra exist2 astazi 975,062 mii farnilii de albine, din care pys-, -- ._ $g6sesc i n proprietate privata gi care inregistreaZfpndin?l de cregtere Este adevarat c i pdna i n anul2000 s-a inre istrat o scadere a efect~ve cu cir~ oi II
' ' yde-circa 40.000 p
< \

*

7

,.,. . ...'. ....... '

"'W.

w u l t u r i i , ~ i d w i l o gi Dezvoltirii Rh&d- d e s f i g o a m r itate continua pen 'omovarea practicarii apiculturii prin cursuri de specialitat ~ t judetele tirii. e lrganizarea cursurilor are ca scop profesionalizarea practicarii apiculturii gji .e$rereaefectivului de familii de albine detinute de un apicultor la minimum 100 familii, -3 ge n r r m a i . ~ I ~ l b i n e sunt i n medie i n prezent pe detinator. i n rnedie i n cat plnii la 18 kg m ! pe familia de albine, 200 g polen, circa 230 g

-

ASOClATlA CRESC legal de rr--ezentar

iadel presupune bogat~rea perfectionarea cunogtintelor. gi i n s i g i biologia albinei dar gi a tehnologiilo pului, ne permitem s i va recomandam ,,Rominia apicola". Toti cei care doresc r i indeletnicire sunt invitati sii apeleze la NE DIN R O M A N I A C ~ ~ ~ are competent- -: drc Lreselor acestora la toate hihliri

I
LOOZ
I

I

MANUALUL APICUL TORULLJI

1:.
'

1

Autorii lecfiilor edifiei a VI-a a MANUALULUI APICULTORULUI din 1986, tipBritB in 50.000 exemplare, au fost: Vasile ALEXANDRU ing. zootehnist. Constanla ANDRE1 biolog, Constantin ANTONESCU apicultor, Ionel BARAC ing. zootehnist, Paul BUCATA biolog, VasilicaCIOCA farmacist, 1 , f ' . t , :" Ion C ~ R N Uing.agronom dr., Ecaterina CONSTANTINESCU biochimist, . . , . . , - * Constantin CULEA ing. t.c.m., Maria DRAGAN biolog, Grigore FOTA ing. :. . . horticultor, Nicolae FOTIl ing. agronom , Elena GROSU biolog, Elena r . :. . . - HOCIOTA ing. horticultor, N.V. ILIE$IU apicultor Cristina MATEESCU 1.:biochimist, Aurel MALAIU ing. zootehnist, Eugen MARZA ing. zootehnist, Ilie OCRADA med. veterinar, Elena PALO$ farmacist. Elena SAVULESCU ing. t.c.m., Mihaela SERBAN biolog (redactor coordonator), Elisei TARTA ing. agronom, Sorin VERNESCU biolog $i Traian VOLCINSCHI ing. zootehnist.

I

P
, , , , ,

,

-,

,.

'

, -'.., .

Pe coperta a IV-a reproducem un fragment din CUVANTUL ~ N A I N T E edifia la 6) a manualului semnat de regretatul Prof.univ.dr.ing. VECESLAV

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romfiniei ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ALBINE DIN ROMANIA (Bucureyti) Manualul Apicultorului / Asociaiia Cresciitorilor d e Albine din Rominia - Ed. a 9-a. - PLoie~ti: LVS Crepuscul,
2007

ISBN 978-973-7680-30-3
638.1 Autorii actuali ai lecfiilor din MANUALUL APlCULTORULUI edifia a IX-a din 2007 sunt: Vasile ALEXANDRU ing. zootehnist, cercetitor ytiinJific, lone1 BARAC ing. zootehnist, cercetitor ~tiintific, Maria DRAGAN biolog, cercetitor vtiintific, Grigore FOTA ing. horticultor, cercetgtor vtiinfific, Elena GROSU biolog, cercetAtor vtiinfific, membrii colectivului de patologie a albinelor din 1.C.D.Apiculturi Bucureyti, Aurel MALAIU Cristina MATEESCU dr. biochimist, cercetitor ~tiintific, ing. zootehnist, cercetitor vtiinfific, Eugen MARZA ing. zootehnist, cercetitor vtiinfific, Nicolae NlCOLAlDE ing. zootehnist, Mihaela SERBAN biolog, cercetitor ~tiintific,Elisei TARTA ing. agronom.
Desenele: Florin STEFUREAC

2

MANUAL UL APICULTORULUI

C U V ~ N ~NAINTE T Chiar ~i in epoca Internetului ~i a integra'rii in U.E. ,,MANUAL UL APICUL TORULUI" ra'mdne carte de ca'pa'tiii!
Apicultura, aceasta frumoasii indeletnicire este practicata din pasiune in Rominia de circa 40.000 persoane de diferite profesii plecind de la muncitori, @rani, preofi, profesori, medici, cercetiitori, scriitori gi multe alte categorii socio-profesionale. in pra noastra exist2 astiizi 975,062 mii familii de albine, din care peste 99% se regasesc in proprietate privat2 gi care inregistreazii o tendinfii de cregtere. Este adeviirat cii pin5 in anul 2000 s-a inregistrat o sciidere a efectivelor cu circa 230 mii familii de albine care s-au aflat in proprietatea statului, respectiv I.A.S. gi unitafi silvice, cAt gi a fostelor C.A.P-uri. Asociafia Cresc5torilor de Albine din Rominia cu sprijinul Ministerului Agriculturii, PBdurilor gi Dezvoltiirii Rurale desfr'goara o activitate continua pentru promovarea practicgrii apiculturii prin cursuri de specialitate in toate judefele prii. Organizarea cursurilor are ca scop profesionalizarea practiciirii apiculturii gi cregterea efectivului de familii de albine definute de un apicultor la minimum 100 familii, fa@ de numai 22 familii albine cit sunt in medie in prezent pe detinstor. in medie in Romiinia se realizeazii piing la 18 kg miere pe familia de albine, 200 g polen, circa 230 g ceara ~i circa 20 g : propolis. Prezenta edifie a ,,Manualului apicultorului" - a IX-a, ne inva@ ce sii facem gi ce nu trebuie s5 facem in stupin5 gi in atelier sau laborator. Adaptarea la noile condifii de dupii aderare presupune efort vi perseveren@ inclusiv in munca de documentare pentru imbogafirea gi perfecfionarea cunogtintelor. Dat fiind specificul APICULTURII prin insiigi biologia albinei dar gi a tehnologiilor de exploatare gi valorificare a produselor stupului, ne permitem sii v5 recomandiim ,,Manualul apicultorului" precum gi periodicul ,,RomAnia apicol5". Tofi cei care doresc sincer .yi dezinteresat s8 sprijine aceasta milenara indeletnicire sunt invitafi s2 apeleze la ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ALBINE DIN ROMANIA care are competenfa ~i dreptul legal de reprezentare a apicultorilor ~i intereselor acestora la toate nivelurile. COMITETUL DIRECTOR AL ASOCIATIEI CRESCA~TORILOR ALBINE DIN R O M ~ I A DE

3

P

pL/DAY ap AOlaAAr3ZZLl

xolau!qlu p.qnja!n l ! q ~ r o n n J ~ ! 8 o ~ o ~ q nnq~y!y3a !nun oa,rau!fuaur I S aAa!ur ap arlo3an ap oarau!iqo 'prnspur punq UJ 'prn;?lsu gnanpurpd 1nlnda2uj ol ap p2uj a ~ a ~ $ r o ~gplood s am3 'pluapunqo noj3au un ap a~jar2asn3 'ar?fiiaur ajuold n3 an!sDur auoz noun oana!dordu UJ alr?nl!s puldnls ap anlan ad au!qp ap nol!ul!uroJ ~ a n o s ~ l d u r ~ .allrods alozydo 1zf3npordpulfqo s I S s a p ap gi!puo3 rol!ou ps~!nja!nordns al!qodm a!unalnd !!l!uc~[ap ps oa.mz!1oan nrjuad rolauzqln ! y ( i n 8 q narapan uj lnlnuro n!juatuajtr! pnnsamu !our a3 uj a3 ulp lvupdo D 'alo3!dn nol!!l3npord narapps pfupasuo3 p u p n !!.rnjln3!.180 annsagau nol!nnuaAal n anoolnn u~ oaraund nr~uad2olafaup[ !!rpfu@ap I S nol!rnppd !!.qf!r[ap w arnur~~z n3 'saln3 ap alnrnjou ,rolasrnsar !!rampar nnnspiu ad ' l a ~ s v .au!qlw ap rol~!~!uro[naroj10~~3p nrtzi~u n,r~uad nan?/b a1 llnur ap nu a.1~3ad ./ol!!i!puon n :,uoa r l p ~ !rpnn8!sn nainqsa3au ap ap ajnu!ur,ralap alunirodur! ap l!qasoap !otr alnuoproo3 ad rzlwsuj as ado3 !8olouyal !S !nrzspur aundur! au!qlo ap rol~u~!urt?[t?a~r!(in8u~ 'o!alsa3n aarnz!zu!y3 ap 'lo!,mds ~ r j 'IS ! ! A I z ] ] ~ ~na,rv3!j3nrd !A~D ap ajn3$pour prnspur punq trj '!zpisn ap aprnlnu al!!i!puo~ .!a!l!uruJp urnsuo3 ap p.rnsanau a.rn]nurnnn ap nau!pnl!jdn 2p p / ~ 8 2 naa /
L3

!ii:jd

I

~

,

:;*;..i
:-

najnjlun pcrliuaur psjodarnl8a,rojnn!San1~z!unl3no aplizpow u!rdaro3! ap arnur npurtzu un-njzr!p alnurno[ !!l!zdn/'uj pu!nia!nzron 'pzoaqnaj ann3 an!8olo!q ajaurnou pdnp ~alo/!n!1.7n p.moSpJsap !.tj 1~3n.rjuj !nLu ala3 alnpos a1313asu! arju!,rd pmatzgs as 'pjv!n ap rnltzpoiu .!L/awuo ap aznjnoldxa I S a/!/i,r8uj arool!tzia!n alln ap xaqasoap a alau!qlo '?pasod al a , m ~ad a3!8olo!q .ro/!ig~!,rnln~!jrnd arn n -aloqdn !!i~izpond a~nrrruas~rj rout1 n narau!iqo !S aujqlu ap ro~~~~!iuoJoa,ro~lonzap tin lnu!uira!ap nu anu,:, ,,. -, un ap n!jo~a8;7nS ~nl;a!lar'nw!l2 pu!n!,rd a!idao.m ap !!i!puoo n3 lnu!i 'un!qnunp b; i: I ! : :: . , -ojodnnn lnliods uj !!rpi oa,roz7tu!s ap aln,riz3!sn al!qn.roilq[ ap uqasoap ..).,-: .... <..c ;, ?: :A alurtunu !!f!puo.3 L I ~ !rtz8nalaur ajsann ad jnjlonzap n-s !S !a!inlndod aln ?,:,;.I . . ? ; , . !r!i!uja/apu! ! yJ2n !nur 3/33 u!p nun a j s iolau!q/n i?lia/~ann lpn/.snouu ~ uuI ; i .a/on!urod-or8b ;i,:1.

de asemenea. pentru Jiecare tip de cules. unul din factorii principali care pot asigura dezvoltarea acestora in scopul valorifica'rii culesurilor yi realiza'rii de produse apicole corespunziitor resurselor melifere existente gi potenfialului productiv a1 albinelor autohtone.MANUAL UL APICUL TORUL UI fn prezent. la stupinele amplasate in zona de stepii fa@ de stupinele situate in zona colinarii sau de munte. adiipostirea yi intretinerea familiilor de albine in diferite sisteme de stupi cu volum reglabil care sii permitii dezvoltarea in cursul anului de unitiiti biologice puternice cu spatii suficiente pentru depozitarea culesurilor de nectar acumulate. o importanfa' deosebitii in economia apicolii intrucdt asigurii. constituie un factor important pentru obfinerea unor producfii mari de miere. cregterea de albine tinere gi asigurarea rezewelor de hranii de calitate in sezonul de toamnii pentru buna organizare a ierniirii albinelor. apicultorul poate pregiiti familiile de albine pentru valorificarea culesurilor de primiivarii. un rol important in corectarea acestei situafii il are practicarea tuturor procede-elor de intretinere a albinelor. in timpurile noastre. Toate acestea sunt etape deosebit de importante in ingrijirea familiilor pentru satisfacerea conditiilor necesare pregiitirii albinelor in vederea valorifica'rii superioare a resurselor melifere dinjora spontana' yi cultivatii. fntrefinerea diferentiata' a familiilor de albine potrivit condifiilor pe care le oferii zonele bioapicole din tars noastrii are. o metodologie specificii de intrefinere a albinelor ce diferii in mare miisurii. menfinerea acestora in stare activii in perioada de varii. De asemenea. prin tehnologii speciale. Pentru sporirea productiei apicole in zonele in care dezvoltarea familiilor de albine nu se coreleazii cu injorirea plantelor melifere ce asigurii realizarea principalelor culesuri de nectar din zonii. . Cunoagterea evolufiei sezoniere a familiilor de albine gi aplicarea corectii in producfie a tehnologiilor de cregtere gi intretinere a familiilor de albine reprezintii. ca perioadii de timp gi tehnicd de lucru. Acestea au rolul sii asigure dezvoltarea familiilor potrivit cu evolutia resurselor melifere in vederea valorifica'rii in cele mai bune conditii a culesului de nectar din zona respectiva'.

hrana ~i inmulfirea.prezintii un foarte puternic caracter conservator in sensul c5 interventia omului in viafa ~i activitatea ei nu se poate petrece deciit in acord cu instinctele speciei . Prezenfe ale acestor culegiitori de miere se mai inalnesc yi astiizi in societiitile umane mai pufin evoluate. ca de pildii in zone din Asia sau Africa. dobiindirea acelui rol pe care-] au qi astiizi ~i anume de agenti polenizatori ai plantelor ce acopereau ecosistemele zonale ~i continentale. in comparafie cu alte specii.Albinele au nevoie de flori ca sii triiiascii Si florile au nevoie de albine ca s5 rodeascii".in cadrul unor complexe ~i complicate procese evolutive .. sii aibii intiiietate printre insectele utile. albinele au avut un loc important in evolutia viefii pe piimiint.MANUALUL APICULTORUL UI lecfia 1. Imporfanfa cregferii albinelor Din cele mai vechi timpuri.datorit5 particularitiitilorei biologice . De aceea nu este deloc greqit ciind se afirmii cii istoria omenirii se intrepiitrunde organic cu istoria apiculturii. albina . Este de observat c i in cadrul istoriei cre~terii animalelor.totu~i putem remarca interesul ~i preocuparea qi omului de a cunoa~te exploata aceastii harnici insect5.. mierea ~i ceara. albinele se constituie ca una dintre primele viepitoare pe care omul qi le-a apropiat pentru a obtine prefioasele produse. in traditia ca ~i in istoria actualii. intre albine ~i plante s-a creat o legiiturii indisolubil5 pe care savantul francez GASTON BONNIER a sistematizat-o astfel: .solid consolidate genetic .a insemnat. Suficiente date istorice. Chiar dacii. climii ~i vegetatie. etnografice qi folclorice atest2 cu prisosinp o asemenea intrepiitrundere de-a lungul mileniilor ~i piin5 in zilele noastre. Marea riispiindire pe care o cunosc in prezent rasele de albine denot5 o accentuatii capacitate de adaptare a acestor insecte la cele mai variate conditii de relief. cii fagurele in care albina desGqoar5 activitifi specifice este . 0 privire retrospectivi asupra istoriei omenirii evidenfiazii cii omul s-a legat de albinii din cele mai vechi timpuri ciind el era un culegiitor de miere ~i inc5 nu cre~tea albine Iiingii adiipostul lui. La albine artificializarea paflialii a ad2postului prin stupul cu rame mobile. Aceast5 afirmafie face ca albina. arheologice. fir3 indoialii. De regulii la animalele domestice principalele trei elemente ce definesc . lingvistice.artificializarea totalii" in scopuri produc$vgscreyterii acestor specii sunt: ad5postu1. inca din indepirtatele ere geologice aparitia albinelor .

p5s5rilor qi mamiferelor. .* P . in afara familiei. I . aceasta se realizeazi pe cale natural5 artificializarea produciindu-se numai in cazul roirii artificiale ~i a ins%miin@rii artificiale (deci controlati) a mitcilor ~i cu toate c5 este o metodi bine pus5 la punct nu se utilizeazg in practica largi aviind mai mult importanti in lucr5rile de cercetare ~tiintifici. drojdia de bere inactivati qi laptele praf degresat pot suplini in parte deficitul de polen din naturi. produsele directe ce se obtin de pe urma cre~terii ciit yi ecologic ca urmare a poleniz5rii plantelor entomofile in urma c5reia se realizeazi rezervele de hrani pentru existenta albinelor.MANUALUL APICULTORULUI Fig. Referitor la inmultirea albinelor. Astfel. e e ~ 'g.stup sistematic Atunci ciind ne referim la albine denumim familia .o activitate bine sudatg qi organizat5 instinctual dup5 reguli riguroase caracteristice ~i altor insecte sociale ca de pild5 hrnicile . hrinirea artificial5 dirijati nu cuprinde deciit foarte putine preparate bazate in principal pe zah5rul industrial ca atare sau invertit.pentru c i albina singuri. nu poate tr5i. Ciit despre nutrifia artificial5 proteic5. precum qi a semintelor cu un rol cheie in perpetuarea ~i supraviefuirea plantelor. albina manifesti un puternic conservatorism preGciind nectarul ~i polenul florilor ca hran5 glucidic5 respectiv ca hran5 proteic5. Sintetiziind rolul ~i importanta albinelor in economia qi viata oamenilor trebuie s i precizim c i apicultura este inainte de toate o important5 ramuri a agriculturii care prezinti interes atst din punct de vedere economic ~i social pentru lor.Evolufia ad~postului familiilor de albine: stup primitiv . utilizarea inlocuitorilor de polen nu a cunoscut o generalizare d e ~ s-a i dovedit c5 Gina de soia. in privinp hranei.

din ap5 gi din plante (noxe industriale. prin fotosintezti. protejarea gi cregterea lor conform unor tehnologii constituie un postulat ce nu mai trebuie demonstrat. Din surse anorganice gi energie solar3 in plante se creazg. Creyterile economice. Puse in evident5 de . iar din aceasta s-a format gi se formeaz5 stratul de sol fertil gi se produce hranii pentru insecte.Clubul de la Roma" intr-un raport inca din anul 1960 ce se intitula .Limitele cregterii". pesticidele. Albinele pot fi considerate resurse biologice de important5 vital5. sporurile demografice trebuie obligatoriu insofite de cregteri tehnologice gi de dezvoltari industriale accelerate. Prin polenizarea plantelor spontane gi cultivate . Dac9 vrem sii pastr5m nealterate in continuare aceste relatii in inl5nfuirea gi dependenla lor logics $i necesari. Aceste relafii ecologico-trofice sunt esentiale pentru existents noastra gi pentru mediul inconjurstor. noxe rutiere. mamifere gi alte vietuitoare.albinele au un rol esential in perpetuarea gi deci supraviefuirea a sute de mii de specii care formeaz5 vegetatia Terrei. Graba yi necorelarea au determinat accentuarea poluarii mediului astfel c5 unele procese de degradare a naturii au inceput sfi aib5 un caracter ireversibil. 8 . cu prevedere gi adresant5 prospectiv5 trebuie sii cream toate conditiile pentru apiculturi in vederea conserv5rii gi dezvoltarii nerestrictive a poten{ialului national apicol.500 ha) la diferite in5ltimi fat5 de sol gi ca urmare a interceptsrii elementelor poluante mai ales pe cele din aer. trebuie s5 mentinem apicultura ca ramur. piisiiri. Organisme specializate ale ONU au agezat albinele pe locul al IV-lea intr-o clasificare a senzorilor poluBrii mediului.. cu inteligenf5. Mai mult. particule radioactive) care influenfeazii negativ viata gi activitatea acestora prin intoxicare manifestat5 evident intr-un mediu nociv. albinele devin senzori ai polu5rii mediului. apei gi solului cu efecte receptate de albine.MANUAL U L A PICUL TORULUI Importanta albinelor in ecologie Asigurarea unui mediu inconjurBtor sinatos impune obligatia de a conserva resursele naturale tinind seama de raportul ce exist5 intre conservarea nealterat5 a acestor resurse gi ins8gi existenfa oamenilor. acesta atr5gea atentia asupra epuizarii resurselor energetice obtinute din combustibilii fosili (petrol gi cgrbune) ca gi acutizarea polusrii aerului. materie organics. DesGgurindu-gi activitatea pe o raza de zbor de circa 3 km (albina acopera o suprafats de circa 2. c5 albinele constituie un element important de echilibru ocrotirea. importantil a activitsfii umane.. legumelor gi fructelor .proces in urma cgruia se produce fecundarea $i ca atare formarea semintelor.

S-a dovedit c&prin polenizarea cu albine sporurile cantitative de recoltii (produse agroalimentare) dep5qesc valoric de circa 30 de ori valoarea produselor directe (mierea gi ceara). Tot astfel nici exudatele dulci ale unor afide gi cele care apar la unele specii vegetale nu ar putea fi valorificate in absenfa albinelor. Mierea qi polenul excedentare sunt recoltate qi utilizate de crescatorii de albine in limite rationale. De aceea interesele agricultorilor. etc. leguminoase-furajere. cear5 gi alte produse este cregterea recoltelor agropomicole ca urmare a polenizirii culturilor. in conditiile intensivizirii agriculturii prin mecanizare gi chimizare. seminceri legumicoli. plante tehnice ~i oleaginoase. prelucreze gi depoziteze. cregtere care este insotit5 de importante sporuri calitative de seminte. n Slovacia. Mai importanti ins5 decht productia direct5 de miere. Producfia total5 de miere obfinut5 in anul 1996 P @rile CEFTA (Cehia. astfel c5 albinele dobhndesc rolul de unic agent polenizator pentru numeroase culturi (arbori qi arbugti fructiferi. rezerve de hran5 (miere qi polen) in cantitsti care depii~esc necesarul de consum in sezonul rece.15 mii tone ce o situeaz5 pe unul din primele locuri din Europa.). Estimiiri economice evidenfiazg c5 in condifiile farii noastre expresia valoric5 a sporurilor de seminte. far&prezenfa albinelor s-ar irosi neexisthnd pAn5 in prezent o metod5 eficient5 de preluare. legumicultorilor converg cu cele ale apicultorilor qi cooperarea lor trebuie s5 se desfigoare in conformitate cu afirmatia conform c5reia . entomofauna spontan-polenizatoare dispare treptat.5 mii tone. Ungaria ~i Slovenia) a fost de 40. legume gi fructe.MANUAL UL APZCULTORUL UI Importanta economici a creyterii albinelor Manifestarea accentuat5 a instinctului de acumulare a hranei la albine face ca familiile s5-gi adune. Legat de rolul economic al apiculturii trebuie pornit de la adev5rul c&nectarul qi polenul acumulat in florile plantelor constituie o resurs5 natural5 care. .. in sezonul activ. astfel c5 in familii se las5 suficiente cantit5ti de hran5 pentru buna traversare a iernii. Polonia. se situeaz5 anual la nivelul a sute de miliarde de lei.albina este aliatul cel mai loial gi statornic al agriculturii". legume gi fructe obtinute ca urmare a poleniz5rii cu albine. Romhnia este o far5 cu o producfie medie multianual5 de 10. pomicultorilor.

Acei care practicii apicultura in p r a noastr5. inti-+o privire global2 integratoare nu trebuie neglijat nici rolul social importa privind ocuparea forpi de muncii pe care o asigur5 producerea stupilor. Pentru cei care igi propun sii tr5iascii ins5 din veniturile pe care le obfin din practicarea cregterii albinelor sau care incearc5 s5-gi creeze o parte important5 din mijloacele de existent5 din apiculturii ~i intrefin un numiir mare de familii de albine. condifii pe care alte foarte purine preocup5i-i le pot oferi. Dacii privim din punct de vedere material yi mai indeaproape lucrurile. obligafiile. precum gi o pregiitire profesionalii corespunziitoare. medicamentelor de uz apicol qi altor bunuri i~ n & ~ i c ~ i apiculturii. de pe urma acestei indeletniciri.MANUALUL APICUL TORULUI Importanta social5 a apiculturii Datoritii particularit5filor pe care le prezintii. Astfel cei care posedii un numiir mic de familii de albine gi aceqtia sunt foarte numerogi. Pentru ei apicultura nu constituie numaidecst o meserie chiar dacii mulfumitii cunogtintelor teoretice pe care le posed5 sunt buni practicieni. fagurilor artificiali. indriigesc albinele gi aqteapti de la apiculturii o pl5cut5 ocupare a timpului liber qi uneori bucuria obfinerii unui fagure cu miere. riscurile gi neajunsurile pe care le comportii. pe Iiing5 realizarea unor venituri materiale. apaqin tuturor categoriilor sociale constituind o mas5 de oameni extrem de eterogenii care define un numiir foarte diferit de familii de albine. asigurii posibilitatea ca cei ce indr5gesc albinele sii petreac5 timpul liber in naturii intr-un mod pl5cut gi reconfortant. "X -4 " e 10 . rezulti c i apicultura este o meserie exact5 gi durii pentru exercitarea ciireia cei ce Z o practicii trebuie sii aib5 calitiifi fizice gi morale deosebite. in aceste conditii cunogtintele de teorie qi practic5apicol5 le sunt necesare in vederea realiziirii unui cadru tehnic corespunziitor nevoilor pe care le reclamii activitatea respectiv5. Detiniitorii unui numiir mai mare de familii de albine practic5 apicultura ca semi-profesionigti penttu ca s5-gi realizeze. completarea mijloacelor de existent5. aceast5 indeletnicire devine realmente o profesie agricol5 cu toate avantajele. cregterea albinelor are un important rol social fiind o indeletnicire care. gi sunt peste o sut5 de mii de persoane. ~ n e l t e l o filajelor.

fizicianul ALBERT EINSTEIN. mai mul~i oameni". cu atdt iarba este rnai multa'. sportivi. omul ar mai avea dour patru ani de viapi.Dacci ar dispare albina de pe suprafafa globului. nu trebuie neglijat nici rolul social care deriv5 din valoarea alimentar2. pe baza acestor produse. apreciind la adevirata dimensiune importanp albinelor afirma c2: . bioenergizant2 qi medical2 a mierii qi celorlalte produse ale stupului utilizate in apiterapie..MANUALUL APICULTORULUI Un rol social de mare important5 este qi ocuparea foqei de munc2 care conditioneazg qi prelucreaz2 produsele apicole. Cu cdt existci mai multci polenizare. asigurhd. .sunt mai multe animale. precum qi rolul benefic al acestora pentru copii. fabricarea unor preparate destinate consumului larg ca qi reteaua comercia12 prin care aceste preparate se desfac la populafie.Se impune s5 amintim c2 marele savant . bolnavi qi b2triini carora le sunt cu precadere destinate. De asemenea.

miere. descoperite intr-o min5 veche la Roqia Montan5 din Munfii Apuseni. " "d fl 12 .n. cu o clim5 qi flora bogat5 ce asiguri condifii la care albinele s-au adaptat de-a lungul erelor geologice. cu o mare valoare alimentari qi energovitalizanta a cerii pentru iluminat qi nevoile cultului.socotit p5rintele istoriei. sunt o dovad5 graitoare c5 in tara noastr5 au existat albine inc5 din timpuri foarte indep5rtate. indic5 faptul c5 inc5 din secolele 111-IV inainte de Gq+w. la inceput pentru produsele obtinute . sau ale marelui naturalist Claudius Aelianus (sec. exist5 Inca multe alte date istorice. din cele mai vechi timpuri qi piing in prezent.MANUALUL APZCULTORULUZ lecfia 2. Amintim totodata c2 fragmentele de amfor5 tasian5 descoperite la Calatis avand pe toart5 imprimat un sigiliu cu albine qi dou5 inscription5ri in greaca veche numele unei insule din Marea Egee) qi ATENIPU (probabil numele proprieta lui acestei amfore).pomenesc de albinele din teritoriul Traciei qi Daciei. Evolufia apiculturii in fara noastri Pe meleagurile patriei.e. generos d5ruite de Dumnezeu. arheologice. precum qi tablele cerate folosite pentru scris de romani. etnografice ~i folclorice care atest5 cu prisosinF preocuparea statornic5 qi continuitatea apiculturii in spatiul carpato-ponticodungrean.e. Toate acestea au Ecut ca in p r a noastr5 apicultura s5 cunoasc5 o puternic5 dezvoltare in rindul locuitorilor din toate finuturile.) . cunoqtintele despre apicultur5 se intrepgtrund cu ins5qi istoria poporului roman. pentru contribufia pe care albinele o aduc la sporirea recoltelor de fructe. legume gi seminte prin polenizarea culturilor entomofile. Faguri pietrificati gisifi intr-un pariu de la Siliqte-Cluj. apicultura.111 i. polen. l5ptigor de matca. iar mai thrziu qi in prezent. Dac5 scrierile antice ale lui Herodot (485-425 i.n. ca ramur5 de producfie a agriculturii. lingvistice. propolis.) . a constituit inc5 din trecutul indepartat o indeletnicire mult apreciatg de locuitorii patriei noastre. Apicullura in Romania Pentru foloasele ce se oblin de pe urma creqterii albinelor.rni ere era ~nfioritor.

G Progresele apiculturii in Europa erau rapide. localiz5ri de bogate stupine a c5ror productie de miere gi cear5 este deseori pornenits. publicat5 in 1785 apaqine medicului oculist gi c5rturar Ioan Piuariu-Molnar originar din localitatea Sadu judepl Sibiu. preotul profesor IoanTomici a publicat. Din epoca feudal5. nivelul cregterii albinelor pe meleagurile noastre.Cultura albinelor" editat5 la Buda gi tiparit5 cu litere cirilice la Crgiasca Universitate din.. Aceste lucr5ri ap5rute in acele timpuri oglindesc. in bung m5sur5. Alexandria gi Constantinopole a unor insemnate cantitali de miere gi cearg din coloniile genoveze de pe litoralul M5rii Negre. . Prissceni. Datoritii stupinelor mari existente in acele timpuri in unele regiuni gi ca urmare a prepirii ce se d5dea cregterii albinelor. in aceast5 epoc5 de cunoqtere a primelor date cu privire la practicarea cregterii albinelor gi a unor m5suri referitoare la circulafia produselor apicole gi de prelucrare a acestora. confin referiri la danii.MANUALUL APICULTORULUI Acest fapt este. hrisoavele domnegti gi cronicile c5rturarilor nogtri (Neculce. ocup5 un loc de seami. Prima carte romineascii de apicultur5. atestat dup5 mai bine de 1000de ani de registrul notarului genovezANTON10 DE POTENZOLO in care actele comerciale legate de livrgri. de asemenea. prelu5ri gi transporturi efectuate in Venefia. de asemenea.& @in i ~ (! . scutiri de d5ri gi de v5mi. Stiubeeni. Peyssonel (1 787). precum gi despre prosperitatea cregterii albinelor in Muntenia gi Moldova amintesc scrierile istoricilor din p r 5 gi str5in5tate: Dimitrie Cantemir (1 7 17). Economia stupilor. Mai apoi in anul 1823. inainte gi mai ales dup5 intemeierea T5rilor Romine. denumiri ce se pastreaz5 gi ast5zi. o carte de apicultur5 intitulat5 . o serie de acte emise de cancelariile domnegti din Moldova gi din Muntenia ca gi dintre cele emise de voievozii din Principatul Autonom a1 Transilvaniei.Pesta. Ureche gi altii).. s5-i protejeze gi sB contribuie la dezvoltarea apiculturii prin infiinprea la Buziag a unei societgfi de apicultur5 sub denumirea de Reuniunea Apicultorilor FC" BBn5feni avind ca pregedinte pe Adam Petru Jager iar ca secretartp~nv&@torul Nicolae Grand organizatorul acestei societ5ti. inzestrGri. Prisaca. Anul 1873 a intrat in istoria stupgritului romsnesc ca o prim5 manifestare de organizare a apicultorilor intr-o form5 structural5 gi func{ional5 care s5 le apere interesele. numeroase localitiifi purtau denumirea de Stupina. .

Astfel. La aceast5 stare de lucruri a contribuit in mare m5sur5 s5r5cirea @ranilor datoritg dijmiritului in natur5 ~i bani ce se d5deau domnitorilor yi boierilor in timpul ocupatiei turce~ti. stupul imbunititit a1 lui Berlesch. oficializat sub denumirca de stupul Berlcpsch-Grand. mai tirziu iar extinderea culturilorcerealiere. alcgtuiau o dotare tehnicg cu totul necorespunz5toare 'i. 3. Folosirea a numeroase tipuri de stupi.1898) In general se poate afirma c5 in T5rile Romine~ticreyterea albinelor in secolul al XIX-lea a inregistrat un declin accentuat. dintr-un efectiv de 3 10. ceea ce a'*% ( 4 aFT !! i 14 . Fig.Nicolae GRAND (1837 . din care multe necorespunz5toare experimentate. prima gratie metalic5 de separare a m5tcilor. iar Nicolae Grand promova. c5t ~i lipsa de utilaje pentru ingrijirea familiilor perioad5.141 erau adapostite in stupi sistematici. la Congresul stuparilor din Germania qi Austria ce s-a finut la Salzburg (Austria). 2 . inc5 din anul 1870.162 familii de albine existent ~n 5 numai 7. introducereazah8rului in alimentatia omului ~i lipsa total5 de interes ~i sprijin din partea statului fa@ de aceas6 ramuri a economiei.Vichentie SCHELEAJAN (1830 . in anul 1900.1893) Fig.MANUALUL APICULTORULUI predominau incg metodele vechi de stupBrit deqi in anul 1872 apicultorul b5n5fean Vichentie Schelejan a prezentat.

Paralel cu aceasta. la sfiirqitul celui de-a1 doilea riizboi mondial. Creqterea efectivului familiilor de albine qi a producfiei acestora in gospodiriile populafiei a fost posibili. Astfel. pierderilor de viefi omeneqti qi distrugerilor provocate de luptele desfiqurate pe teritoriul fiirii. qi prin reorganizarea. insemna o indeletnicire cu o largi riispiindire. ca obicei moqtenit din bitrini. dupii cel de-al doilea riizboi mondial. in condifiile dezvoltiirii foqate a economiei de tip socialist. iar productia medie anualii de miere pe familie sii ajungi abia la 3-5 kg. in principal. Situafia ariitatii s-a inriiutiifit qi mai mult imediat dup5 primul qi al doilea r5zboi mondial datoritii. iar produsele apicole o important5 bogsfie a economiei nafionale. de numai 460. Ca urmare. albiniiritul. de asemenea. in sectorul de stat qi cooperatist.MANUAL UL APZCUL TORUL UZ reprezenta 2. numiirul familiilor de albine din @ra noastrii s5 fie. la deciderea apiculturii. in orele libere. activitifi productive suplimentare. care in trecutul nu prea indepiirtat.000. in mare misurii.3% din totalul familiilor de albine existente. slaba preocupare pentru pregiitirea de cadre noi qi lipsa literaturii de specialitate pentru popularizarea largii a stupsritului sistematic au contribuit. Efectivul familiilor de albine a crescut in bun2 misurii qi in gospodiiriile locuitorilor din oraqe qi sate care pentru realizarea unor cb~tigurisuplimentare in stare sii le asigure o existen@ la nivelul unei limite decente de civilizatie erau obligafi sii presteze. in scurt timp. cu cheltuieli mari qi neeconomicoase efectivul familiilor de albine a inregistrat o creqtere aberanta fir2 ca s i se inregistreze propoqional qi o sporiti producfie apicolii. in anul 1945. in . s-a ajuns ca. s-a menfinut doar pe alocuri. in perioada anilor 1945-1989. lipsa de indrumare a crescitorilor de albine.

1988). c5 pentru solufionarea marilor probleme apicole ce apaflineau contemporaneitilfiigi-a adus contribufia gi cercetarea gtiinfifici de specialitate care s-a desfigurat pe mai multe etape. 1957-1974. Etapa urmatoare.889-195 I).1972). : cebapicultura a inregistrat o insemnat5 creqtere a efectiwlui f* l T I b e 16 . a fost orientat5 gi in direcfia prest5rii de activit5fi economice de producfie prin Combinatul apicol asigurindu-se astfel baza tehnico-material5 pentru dotarea gi aprovizionarea apicultorilor. Anii 1930-1957. a Asociafiei Cresc5torilor de Albine . Trebuie mentionat. Constantin Hristea (1 8 9 6 4 7). condus de Nicolae Fotii.(J. in anul 1957. au asigurat baza material5 necesar5 dotiirii stupinelor prin centrele de aprovizionare a apicultorilor din toate judefele f5rii gi au condus la promovarea progresului tehnic gi gtiinfific in apicultur5. precum gi mula all{ aidagi anonimi ai apiculturii de pe aceste meleaguri. Complexul apicol. Trecerea de la apicultura traditional5 la apicultura gtiintific5 fundamentat5 pe cunoagterea intim5 a vietii albinelor s-a datorat muncii neobosite a unor mari iubitori ai apiculturii din fara noastr5 la care gi-au adus aportul. s-a evidentiat prin infiinfarea.MANUAL UL A PICUL TORULUI anul 1957.avind ca pregedinte pe Veceslav Harnaj . Institutul de Cercetare . in anul 1974. dup5 primul r5zboi mondial. a Stafiunii Centrale de CerceGri pentru Apiculturii gi Sericicultur-5~i organizarea.-Veceslav Harnaj (1 917. unitifi ale Asociatiei Cresc5torilor de Albine.care. In prezent putem afirma c5 rezultatele obfinute de-a lungul anilor dovedesc c5 apicultura in tara noastri a fost o indeletnicire str5veche ~io ocupafieinfloritoare a locuitorilor care atestil continuitatea cregterii albinelor pe acest p5mint. Constantin Hangaqu. gi numerogi specialiqti ~i oameni de ~tiinf5 au fost: Nicolae Nicolaescu (1 870cum 1946). Dimitrie Stamatelache (1892-196 l). pe liing5 activitatea de indrumare tehnicg. din anul 1947. activitilti ce se desfagoar5 gi in prezent. de asemenea. Florin Begnescu (1 880. a celui de-a1 doilea nucleu de cercetare gtiinfificgprin crearea Centrului de Studii Proiectki gi inv5pmint apicol a1Asociatiei Cresc5torilor de Albine. in anul 1971.Dezvoltare pentru Agricultur5 gi filialele judetene. Nicolae Fotii (1910-1989). a Institutului de Cercetilri Apicole din cadrul Asociatiei Cresciitorilor de Albine. de instruire ~i de propaganda apicolii. a funcfionat sub denumirea de Institutul de CerceGri Zootehnice. Grigore Giossan (1885.1949). 0 etap5 superioar5 in evolufia activiatii de cercetare gtiinfific5a fost aceea de infiinpre. etapi ce s-a caracterizat prin infiinfarea secfiei de apiculturi condus5 de Florin Begnescu la Institutul National Zootehnic care.

O tone miere (dupi Anuarul statistic a1 Rominiei . polen. 'L . . Cimpia de Vest. precum gi numeroase specii de plante din flora spontani din care menfionim: zmeurul (Rubus idaeus). ajungindu-se ca la inceputul anului 1998 efectivul familiilor de albine pe far5 s i fie de 626. trifoi (Trifolium sp.543. rap@ (Brassica napus). trebuie sB menfionim urmitoarele: . Podigul Transilvaniei ~i zona versanfilor MuntilorCarpafi. ~i in acest sector. in ceea ce prive~te familiile de albine gi productia de miere realizati in p r a noastri in ultimii ani. situeazi. busuiocul de miri~te (Stachys annua) ~i busuioc (Ocimum basilicum).418.1998. precum ~i cel cooperatist) s-a dezorganizat fapt care a determinat desfiinprea a numeroase stupine apaqinind acestor trei importante sectoare de activitate. de tei (Tilia sp.). o scidere a efectivului familiilor de albine in toate judetele tirii.albinele care populeazi teritoriul f&riinoastre fac parte din grupa raselor de albine europene din zona muntilor Carpati (Apis mellifera carpatica) care prezintii mai multe ecotipuri. Iipti~or matci. cantitatea de miere realizati gi diversificarea largi a produselor apicole prin realizarea unor insemnate cantitilti de ceari.-* < 17 C . apilarnil.MANUAL UL APICUL TORULU l familiilor de albine. fir2 efectuare de recensimint). lucermi (Medicago sativa). propolis gi venin de albine. partial forfatii.000 familii in conditiile economiei de tip socialist. ca urmare a reorganizirii vietii economice pe principiile economiei de piap. corepunzitoare zonelor bioapicole respective: Cimpia Dunirii ~i Dobrogea. zburitoarea (Chamaenerion hyrsutum). molid (Picea excelsa).). in ultimii ani. tara noastri printre @rile cwa@culturii bine dezvoltat5.principalele plante melifere care asiguri realizarea produc{iilor de miere sunt: padurile de salcim (Robinia pseudoacacia). rezultatele activitatilor de cercetare gtiinfificg gi de p r e g i t k ~ de apicultori. in prezent. Prin modificarea structurilor economice gi a posibilititilor de realizare de profituri corespunzitoare noilor principii economice gi in sectorul privat s-au inregistrat numeroase cazuri de renunfare la practicarea stupiritului. culturile de floarea soarelui (Helianthus annuus). mugtar (Sinapis sp.).. inzestrarea tehnicode material5 a stupinelor.000 familii cu o producfie de 10. sectorul apicol de stat (sectorul silvic gi a1 intreprinderilor agricole de stat. precum gi a unitifilor de conditionare gi prelucrare a cadrelor produselor. fapt care a determinat. Podiqul Moldovei. care la inceputul anului 1989 a ajuns la peste 1. Efectivul familiilor de albine.

. APICOLA S.A. s-a reorganizat intr-o structurg teritorialg modem5 cu 41 filiale judetene in care a fost cuprinsii marea majoritate a cresc5torilor de albine din intreaga targ. dup5 cel de-al doilea riizboi mondial.MANUALUL APICULTORULUI Un rol insemnat in dezvoltarea apiculturii fiirii I-a avut qi iI are ~i in prezent Asociafia Cresciitorilor de Albine din Romsnia care. .yi S.C.L. instalatii ~i materiale apicole realizate de S. Reorganizarea Asociatiei Cresciitorilor de Albine conform norrnelor ~i prevederilor programului de trecere la economia de piatii creazii condifii noi in scopul consolidiirii organizatiei qi dezvoltarea activitiifilor tehnice qi economice pentru stimularea apicultorilor ~i progresul apiculturii romine~ti. care preia produsele apicole realizate de produciitori in stupinele proprii qi asigurii aprovizionarea cresciitorilor de albine cu utilaje.R. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apiculturii S.C.C. Complexul apicol S. peste 70 qi cercuri cu activitate economicii. in cadrul fiecarei filiale judetene funcfioneazi3 cste o S. grupati in cercuri apicole comunale. orii~ene~ti municipale din care.A.

familia Apidae. acumularea de rezerve de hrani. intmciit lucr5toarea este individul majoritar in familie. ci lucratoarea . in concordan$ cu modul a alcituirii corpului lor natural de desfa~urare viefii lor este necesara cunoa~terea ~i a dezvolt8rii.lucritoarele. Albinele gi lamilia de albine Albina este o insect5. Aparitia a dou5 caste la sexul femel (matca ~i lucritoarea) este expresia inaltei diviziuni a muncii atins5 de specie in indeplinirea funcfiilor sociale. Albina face parte din una dintre cele mai avansate grupe de insecte . din toate rezultiind spectaculoase aspecte de comportament. torace qi abdomen. excretor.Ordinul Hymenoptera (are doui perechi de aripi membranoase).triintorii yi reglarea in comun a cgldurii organismului social. a femelei. nervos. reproducZitor. ale sistemului enzimatic ~i hormonal. de prezenta a Sase picioare articulate qi cu aripi membranoase. exceptionale performanfe ale organelor de simt. unica. pentru a inv5ta corect posibilitafile de a ingriji ~i exploata albinele. muscular.supraorganismw .o minunati diversiune de la dezvoltarea reproductivi. Ori de ciite ori matca ~i trintorele au particularitafi de morfologie ~i comportament ele vor-fimentionate.aceasta este. familia albinei melifere este considerat5 In zoologie ca . respirator. echivaliind prin functionalitate cu un organism. ceea ce atrage cu sine diviziunea muncii. ~i a fost cel mai bine studiata. animal nevertebrat caracterizat de alcituirea corpului din trei pi$ principale .in care functiile de nutrifie.. a * . La acest ordin apare viata social5 yi organizarea indivizilor in familie. ingrijirea in comun a urma~ilor.cap. majoritatea descrierilor sunt facute pe ea.MANUALUL APICULTORULUZ leclia 3. Consecinfi a acestei vieti sociale .aparitia populatiei mari de indivizi cu functii de intretinere . la riindul lor compuse din mai tare multe segmente acoperite cu un inveli~ . Date fiind aceste perfecfiongri. totul cu remarcabile adaptiri ~i dezvoltiri in morfologie ale sistemului digestiv. normal5. ap5rare ~i reproducfie au atiit nivel individual ciit ~i social. in perfecfiunea ei .chitinos. concentrarea puterii reproducatoare a organismului la una singur5 din femele -matca ~i la ciitiva masculi . De retinut: nu matca. Pentru a infelege comportamentul ~i via@ albinei in stup. specia mellifera pe care o ingrijim ~i in tara noastri. respiratie. este noutatea In evolutie. adunarea yi prelucrarea in comun a hranei. genul Apis.

in ziua a 6- . ader5 la baza celulei. sunt vizibile (cu o lupii foarte puternic5) inceputuri de segmentare a corpului. la citeva ore de la depunere. cdnd stupul poate fi deschis far5 riscuri. in ou se formeaz5. str5lucirea ~i forma larvelor trebuie sesizat5 yi cercetatg. larva c r e ~ t e timp de cinci zile in ritm accelerat (numai intr-a doua zi de viaf5 greutatea ei devine de Sase ori mai mare decdt in ziua precedents). str5lucitoare. polul oral sau cefalic este mai gros .polul caudal sau anal. pe m5sura trecerii zilelor. mugurii pieselor bucale ~i ai picioarelor. embrionul. rupdnd foitele embrionare.6 mm. mai subfire.4-1. in interiorul organismului larvei au loc profunde transform5ri ale ale acestora. in elipse cdt palma qi. din ce in ce mai ample pin5 la a ocupa aproape toata suprafafa fagurelui. curbate c5tre partea dorsal5. marcate de 4 n5pBrliri succesive. pe fagurii din centrul stupului. Datorit5 ingrijirii atente qi asidue acordate de catre albinele doici. eclozioneaz5 tingra larv5. in a treia zi de la depunerea in celul8. capatul posterior . ou5le de albin5 sunt ca n i ~ t e bastona~e lungi de 1. masa corpului larvei ocupBnd toat5 celula. Albe. Cresc5torul trebuie s5-gi obiqnuiasci% ochiul cu masa alb5 sidefie alc5tuit5 de totalitatea larvelor ~i ou5lor din fagure: ea caracterizeaza starea de sin5tate. se observa in celule ou5le.invers decit oul. ingrijirea acordat5 de doici unei albine In primele zile de dezvoltare VBrsta zile ou 1 2 3 4 5 TOTAL Numar total de vizite in 24 h 854 92 1 834 1164 2084 2855 871 1 Vizite exclusiv pentru hranire numar total in 24 h timpul total (min) in 24 h 256 226 240 798 1296 2816 50 14 27 98 283 472 Aspectul puietului este foarte important pentru cel care ingrije~tealbinele. Ea seaman5 cu un viermi~oralb str5lucitor qi este curbat5 ventral . Orice &"R' ~neuloarea. Cap5tul anterior a1 oului.MANUALUL APICULTORULUI De la ou la albina adult5 fncepBnd cu luna martie. rotunjite la capete.in acea parte se va dezvolta capul viitorului individ.

deci. ce acoperi fagurii. nu inseamnil c5 puietul c5p5cit nu beneficiaza de ingrijire: prin ins5gi prezenp lor activg pe fagurii cu puiet. de culoare general2 bruna cu pete gi variante cuprinziind cenugiu.puiet nec5p5cit qi puiet cgp5cit. Cea mai sigurii diferenfiere a puietului este aceea care se refer5 la aspectul s5u in stup . I 7 1 I I I i I Albina adulti Adultul sau insecta complet dezvoltati este albina alc5tuit5 din cap. fie el cgpgcit. OU OU Ientru familiarizarea cu aspectul puietului pe fagure este necesar s5 se retina ciiteva din elementele ce pot caracteriza fiecare viirst5 gi care. Spre deosebire deinveligul membranos..puietul tiin5rV. corpul adultului este protejat de un invelig tare . diferenfiate la riindul lor pentru nevoile practicii in lawe tinere gi lawe in viirsti (1-3 zile gi respectiv 3-6). de forrne gi cu funcfii din cele mai variate.puiet in viirsti" . \ 1 ] AOUU--I Fig 7 . puietul din celule.MANUAL UL A PICUL TORULUI a (a 9-a zi de la depunerea oului) larva intins5 incepe s5-gi teas5 coconul.spre deosebire de .. torace gi abdomen. galben gi negru. pe suprafala c5reia sunt inserafi numerogi peri.larvele. albinele asigur5 temperatura optima dezvolt5rii acestuia. de la mecanice piing la senzoriale. Prenimfa ~iapoi nimfa sau pupa care ii ia locul sunt faze de dezvoltare ale albinei desemnate in vorbirea curent5 ca . vor trebui c5utate anume. cu ocazia cercetarii stupului.Durata stadiul~i~dk d ou la albina IucrZtoare q + @ . fie neciipiicit. Chiar daca nu mai este hranit de c5tre albinele doici. portocaliu.cuticula chitinoas5. denumirile se refer5 la c5p5celul de cearg pe care albinele. cu toate organele gi apenndele bine formate. r5cegte gi moare. il pun peste coconul gata tesut de larva in ziua a 9-a. moale a1 stadiilor preadulte. in absenp albinelor acoperitoare.

4 G%pukmritciieste mai rotunjit decit a1 lucrgtoarei qi este mai lat in raport din cu propr&sa lungime. se afl5 inserate cele douri antene. 3 . V5zut din profil. 4 . Capul. 13 mandibuld. 10 . in unghiul inferior a1 capului si in partea posterioarri se remarc5 piesele bucale: buza superioar5 ~i respectiv trompa. capul este turtit.atit cAt s5 se aveze pe suprafala anterioar5 a toracelui. cam la centrul triunghiului.8 . I1 . v5zut din faf5.tergit.ocelii.aripile.ac. Capul trgntorelui este mult mai mare qi .trompa (limb2). iat5 cum arat5 albina: Fig. cele douri unghiuri laterale fiind cuprinse de cei doi ochi compu~i. cu partea posterioar5 uqor concav5 .stigma. 5 . cu care vine in contact.antena.picior I.MANCIA L UL APICUL TORULUI Aceeaqi cuticul5 acoper5 picioarele ~i una 1nai subfire . Pe partea dorsal5 a capului se afl2 trei ochi simpli . 7 . 9 . Relugnd cele descrise deja despre alcatuirea tipica a corpului insectei. 2 . 8 .torace.V ~ Z U ~ far5 - 22 . iar pe partea anterioar5.Alcitztir-ea corpulzli albinei lucritoare. 6 . I2 .mari.glosd. la albina lucrritoare are aspect triunghiular. I .cap.picior 11.aripi.picior 111.

postmentum. 5 . ~i unele speciale 23 8 .000-4.ligula.acesta alcgtuit din 10 articole (la matci ~i lucritoare) sau 1 1 (la trgntor). cu rol in echilibrul corpului.MANUAL UL A PICUL TORULUI Fig. printr-o membrani. toate principalele organe de simt: pentru pentru gust .Capul albinei lucriitoare: I .conuri chimioreceptoare.000 omatidii. dar suprafefele centrale sunt transparente ~i fac funcfie de lentile. 8 . intr-o mica excavalie in cuticula capului. Articolul lung ce alcituie~te baza antenei se nume~te scapus yi adiposte~te organul lui Johnston. denumiti soclu.000-5. 7 .deschiderea occipitalii.000. 10 . la matcii 3.9 . 2 .galea. Pe flagel sunt ~i echilibrului.car-do Alcituirea ochilor ~i suprafafa lor mare dau posibilitate albinei s i vadi pe aproape 180'.stipes. Antenele sunt fixate la bazi.prementum. 3 . 4 -para glosa. Pe zonele opace ale lentilelor se afli numero~i peri~ori ascufiti. Ochiul compus a1 lucritoarei cuprinde 3. 9 .palp labial. pentru miros pentru modificari de temperaturi.000-8. fn continuarea sa se afli pedicelul qi flagelul sau biciul .palp maxilar. iar la trintore 7. marginile sunt opace. Fiecare din cei doi ochi compu~i consta din numeroase unitifi de bazZi numite omatidii: corespunzitor lor pe suprafafa acoperitii de cuticuli se observi fatete hexagonale.000. 6 .

fn perioada de ingrijire a puietului glandele sunt dezvoltate la albinele lucritoare in v6rst2 de 5-1 0 zile. ele constau din douii tuburi foarte lungi purtind dea lungul lor glandule. Mandibulele servesc la malaxarea cerii. hrana destinat5 larvelor. Spre deosebire de alte insecte. 4 ! 1 I1 I 1 i 1 I I. Canalul colector de la fiecare se deschide la baza faringelui.MANUALUL APICULTORULUI carbonic a aerului. Numai lucr5toarele au asemenea glande. mentum. de aparatul bucal a1 albinei se compune din: labrum. iar la albinele ce primesc nectarul . proboscis. trompa miisoar&5-7 mm. cu variafii la diferitele rase de albine. albinele nu pot rupe pielifa fructelor. ace~tia ia sunt r e$ ndulare externe. lacinia ~i palpi maxilari. sunt extrem de mici la trintor. paraglose.la concentrarea acestuia prin expunerea lui in pelicule fine. lorum. probabil prin organele de pe picioare. La matc2 trompa are numai 33-4 mm. Despre asemenea vibrafii se spune c2 sunt . ele pot fi reactivate ~i deci s2 se dezvolte din nou . gi din maxile . Amintim ~i glandele cefalice. terminat2 cu lingurifa. Secretia lor permite albinelor lucrgtoare s2 inmoaie ~i s2 fr2minte ceara ~i p r o f i h l . cu stipes. Mandibulele au. eliberate de un anumit individ ~i care provoac& o a r e w 5 b g u f i c 2 la alt individ de aceea~i specie". s2 dizolve inveli~ul uleios a1 polenului. ea detecteazii vibrafiile ~i reacfioneazi la ele. labium. este o mic2 pies2 mobili. cu cardo. Glandele hipofaringiene (grevit numite ~i faringiene). fn principiu. iar la mascul sunt absente. submentum. ansamblul pieselor bucale propriu-zise. se afl8 in partea superioar2 a capului. Cu totul altii hncrie are la matc5. Pentru orientarea intr-un text care face ape1 la cuno~tinfe anatomie. amindoui. mandibule. in schimb. ~ 2 n d devin doici. Demn de retinut c i lungimea trompei este un element important in aprecierea capacitiifii productive a albinei yi de aceea este folosit2 frecvent in descrierile profesioniste. ~ a ~ s e c r e fmandibular2 constituie baza unor feromoni.in condifii de necesitate. Mandibula mstcii are un pinten foarte bine conturat. ' 2A . Foarte dezvoltate la matc2 $i la lucrgtoare. inrudite. care la rindul lui este compus din: maxile. pereche. palpi labiali ~i limbi. galea. La matc2 ele se afli in form2 de rudimente. Foarte mult regresate la albinele de 20-25 de zile. t .. deschiderea lor se afli pe mandibule. Piesele bucale: labrul sau buza superioar2 (anterioar2) inchide cavitatea bucalii anterior. cite un van! ce permite scurgerea produselor elaborate de glandele mandibulare. prezente in interiorul capului ~i vizibile numai cu o lup2 foarte putemic2 sau la microscop. Pe corpul albinei nu exist2 receptori pentru sunet. Glandele mandibulare se afl2 la baza capului. Proboscisul sau trompa este alcatuit din dou2 piese de suspensie. de aceea. la albinii mandibulele nu au dinti.sunete provenind din substrat".tot ansamblul participind la sugerea nectarului din floare. ambele p8Gi de suspensie. Aceste glande secret2 l2pti$orul.

tubulare.meso. studiul celulei cubitale-3 este deosebit de important in aprecierea pentru selecfie la albine. Fig.tars. c: I -pinten.coxrj. Picioarele albinei lucr5toare sunt una din cele mai interesante dintre adaptsrile insectei la modul de viap social.pieptene pentru antene.~i metatorace) care susfin cele dou5 perechi de aripi gi cele trei perechi de picioare. Cirligele (sau hamulii) se agar2 in timpul zborului in pliu. Nervurile descriu anumite desene denumite celule. cu nervuri rigide. 4 . 7 .tibia. dintre acestea. 9 . In afara zborului. Perechea anterioar2 (1-a) sunt mai mari decit cele posterioare.: I -femur. 6 -perie de polen. celor trei segmente li se adaug5 ~i primul segment abdominal numit propodeum.8 .hamulus. iar in interior adipostesc puternica mas2 muscular2 care asigur5 zborul. 5 . prin care circul5 hemolimfi. Aripile.I0 .arolizrm. 3 . o particularitate a himenopterelor. cele dou5 aripi de pe o parte formind astfel un singur plan de batere a aerului.pieptene de polen . 2 .cogulef de polen. cele dou2 aripi sunt perfect independente una de aka. Caracteristic pentru aripile albinei mai este gi sistemul de cirlige (prezente pe nervura costal2 a aripilor posterioare) ~i pliul aripilor anterioare. b: I .cogulet.MANUAL UL APICUL TORUL UI Toracele se compune din trei segmente (pro.Picioarele albinei lucrrjtoare a. ambele perechi sunt membranoase. 2 .

care le deosebesc. se poate uSor localiza pe poqiunea T VII acoperiti de T VI glanda lui Nasonov. Cele vase inele abdominale sunt telescopate vi unite intre ele de o membran5 intcrsegtnentari.la partea terminal8 a tibiei . prin inchiderea articulafiei tibio-tarsiene se formeazi un inel . Perechea a doua are la partea inferioari a tibiei un spin.antena trecuti prin el este periati qi curitati de orice impurit5ti care s-ar opri in periqorii ce o acoper5. acestea sunt inele vizibile. De aici rezulti o mare capacitate de distensie a abdomenului. Rapostind accste inele. Marc2nd tergitele de la T I la T VII. la viafa sociali de care am amintit mai sus.MANUAL UL A PICULTORUL UI In afari de dimensiuni.pieptenul. Prima pereche are o perie pentru curitirea antenei. propodeum.adaptaremorfofiziologici.substantei la dintr-o masi de celule. tibia are o cavitate alungiti. a unei scheme. abdomenul albinei adulte consti . al zecelea formeazi anusul. cele trei perechi de picioare ale albinei au ~i conformatii caracteristice.mirosV.. vizibile cu ochiul liber. el este conformat anume ~i numai pentru mers. Tergitul fiecirui inel acoperi mult sternitul respectiv. respectiv ~ a p t edin cele 10 initiale. Aceasti gland5 elibereazi un . in interiorul celui de-a1 ~aptelea. ultimul articol tarsian este identic la toate cele trei perechi de picioare. iar in centru are un pir mai scurt qi rigid. prin extensia abdomenului atunci cind albinele ventileazi a e ~ u la l . trebuie s i amintim c i sunt numai Sase. iar pulvilul pe suprafete netedc. este sudat la torace. Extremitatea sa are doui cirlige duble intre care se afli un fel de ventuzi cmpodiul sau pulvilul. un sternit ~i doui pleure. a1 nouilea s-a transformat are in plicile acului. constiind din rinduri de peri aliniate.pe fata externi. al optulea. folosit la descircarea incirciturii de polen sau de propolis. inconjurati de peri lungi.. Ciirligele inlcsnesc mersul pe suprafete rugoase. Anatomic vorbind deci. in jusul ciruia se va forma gheniotocul de polen inghesuit de pensa tibio-tarsiani . din I0 segmente: primul. fini. peria ~i pieptenul servesc la culegerea polenu1ui. ~i de contragere. o substanti serve~te recunoa~tereaalbinelor ~i intri in alcituirea .peria. iar pe bazitars . Abdomenul este alcatuit din Sase inele la matci ~i lucritoare ~i din Sapte inele la trintor. In citirea unei p l a n ~ e anatomice. in mod normal acoperite de tergitul VI. cele abdominale sunt fiecare alcatuite dintr-un tergit. Perechea a treia are o alcituire mai complicati. la originea lor din segmentele abdominalc ale larvei. s i nu se confunde deci inelele cu segmentele abdominale! Ca ~i segmentele toracice.acesta este co~uletul. rolul de a susfine aparatul vulnerant (acul). dup2 pctiol. Trebuie remarcate: articulatia tibio-tarsian5 plat: vi care formeazi o pensi: pe fata interns . unnitoarele Sase sunt evidente. dar are ~i posibilitatea de a se indepirta foarte mult de el.

V. . 22 .mugchiul dorso-ventral al aripiii.noturn 3.proventricul.teaca acului. 4 . celulele secretii cearii lichidg eliberatii prin canale foarte fine. 9 -anus.scutellum cefalic. 10 intestinul rnediu. 27 .noturn I - 1 . < $9 .gland& cerierg. VII se aflii cite o pereche de glande ceriere. 16 . Matca ~i trintorul nu au glande ceriere.ochi sirnplu. 2 . 11 .scutellum 1. 13 . 3 . 14 . 2 .aparatul vulnerant (acul).creier.furcula 1-11.esofag.sperrnateca.lob optic. 24 . 21 .g u ~ 312 . 17 .MANUAL UL APICULTORULUI Fig. 7 . 19 . 15 .epifaringe. sub forma unor solzi~ori imprumut5 forma hexagonal2 a oglinzilor. 15 .rnu~chi zborului indirect al Pe partea intern8 a sternitelor IV. 19 . 26 . In afara acestei perioade.ganglionii 2-3-1-11. VI. -a in tara noastrii selecria albinei se bazeazii nu numai pe c a r a c t e a e productive ale familiilor alese ci ~i pe triisituri de aspect exterior ale populatiil bnele de provenientii. 18 .canalele salivare. 25 .propodeum. 6 . Ceara eliberatii pe .lingurita. 13 . 16 . 20 .tuburile Malpighi.glanda lui Nasonov.gland& hipofaringiana.gland& rnandibulars.palp labial. in stare activii.orif iciul glandei rnandibulare. 7 . 17 . Cele patru perechi de glande sunt alciituite din numeroase celule.intestin.gland3 salivara cerebrala.rezervorul glandei alcaline. foarte dezvoltate in perioada de cl5dit intens a fagurilor. 3 . 23 .glanda lui Dufour. 18 . 5 . 11 . 5 . 8 .scut.Sec!iune longitud1nalC3prin corpul albinei lucrC3toare 1 . 9 . 11 .. 12 .orif iciu bucal.oviductul. . 4 .ganglionul Ill.labrurn. ele revin la forma de bazii.glanda alcalinh.glanda salivare toracica. 14 -ganglion subesofagian. 10 . 6 .ovar.scapus.mandibula. 8 -rectum.oglinzile ceriere" de pe sternite se solidificii ce in contact cu aerul.

dar cu un rol vi o functiune inci imperfect cunoscute sunt ~i cele vase glande rectale. Sistemul digestiv cuprinde citeva glande: dou5 glande salivare cefalice ~i doua glande salivare toracice.un canal a c5rui dilatare este guva ~i proventriculul .intestinul mediu.care ii furnizeaza in plus amino-acizi liberi. firi~oare sinuoase care se deschid la nivelul unirii intestinului mediu cu cel posterior. . zaharuri simple vi complexe ~i acizi organici qi alimente plastice (polenul. s5ruri minerale. uneori inlocuitori de polen) . intrucit enzimele care le ataci nu pot acfiona una in prezenfa celorlalte. proteine.intestinul posterior este subdivizat in intestinul subtire qi punga rectal. Prin peretele celei de-a doua poqiuni. in total. Hrana albinei adulte const5 din alimente energetice (nectar ~i manii. consumul anual al familiei este de vi de circa 30-50 kg polen. administrat de apicultor) .polen vi nectar. Tot anexe ale tubului digestiv sunt considerate ~i tuburile lui Malpighi sau tuburile urinifere (circa 200 la numir). produsele degradate traverseaz5 p8nii in cavitatea general5 a corpului unde sunt antrenate in hemolimf5. glucidele gi lipidele. mai neted5 ca aspect.cu rol de supap5 intre intestinul anterior ~i cel mediu vi a c5rui deschidere triazii gr5uncioarele de polen din nectar. cu deschidere la nivelul mentumului. foarte sinuoasii.. Evidente. de enzime care permit digerarea unor zaharuri complere: 28 . poqiunea de tub digestiv care gizduie~tedigestia diferitelor alimente ale albinei . de pe punga rectali. situarea lui in organismul albinei ~i alciituirea este urm5toarea: . AtBt nectarul cBt ~i polenul sunt retinute in buzunarele existente la nivelul proventriculului. celulozii. aceasta din urmi deschis5 la exterior prin anus.intestinul anterior. care i ~ elimin5 produsele intr-un canal colector i unic. Nectarul qi polenul nu sunt digerate concomitent. in prima sa poqiune. esofagul .care ii furnizeazi apii. uneori zahir. . Se pare cii au rostul de a capta apa din catabolitii evacuati deja de tuburile lui Malpighi sau de a secreta o substanfii ce impiedica putrefacfia masei acumulate in punga rectal5 in special pe timpul iernii.MANUAL UL APICUL TORUL UI Anatomia intern5 a albinei este structurat5 pe sisteme de organe. in care se distinge faringele (cibarium) o adev5rat5 pomp5 de nectar. enzimele degradeaz5 proteinele. Rolul lor este acela de a elimina deveurile organice. in spefa urafi. pe care le descriem pe scurt: Sistemul digestiv. amidon.

2 ventrali Iatemk 2 dorsali laterali gi 1 scutelar). Imensul consum de energie. Traheele se divizeazii in tuburi cu diametrul din ce in ce mai mic.7 saci (1 toracic ventral anterior. 2 cefalici superiori gi 2 mandibulari).. Dacii hrana glucidicii servegte la producerea ciildurii. mascatii de un lob al protergitului (in aceastii excavafie se ad5postesc acarienii Acarapis woodi). Dupii cum rezervele alimentare ale familiei sunt depuse in faguri. gr5sime gi proteine ale albinei: ele pot fi foarte mari in timpul iernii p h i i spre prim5varii cind se epuizeazii. ant&ior gi 2 abdominali laterali). cu intarituri de chitin. prin simpla depozitare in fagure. De fapt. Sistemul respirator este alciituit din tuburi traheene sau trahei gi saci aerieni. din cuticulii fins.cinci saci (1 cefalic. Orificiile care asigurii piitrunderea aerului oxigenat gi expulzarea aerului incircat cu bioxid de carbon se numesc stigme. permiiind alimentarea direct5 cu oxigen a celulelor $i evacuarea gazului carbonic. melezitozii. Stigmele sunt in numiir de 10 perechi: douii perechi toracice gi opt perechi abdominale. Traheele sunt foarte ramificate. In corpul albinei exists o serie de saci nepereche sau perechi. imediat sub inveligul chitinos dorsal. etc.p3stura. fn afar3 de hnclia lor respiratorie. helicoidale in interior. maltozii. deasupra diafragmei. hrana proteicii (polenul) este indispensabilii tinerelor albine doici pentru alimentarea larvelor gi a miitcii. Prima pereche se deschide intr-o mica excavafie in depresiunea mesotoracelui. Stigmele toracice se deschid direct la exterior. sau pe vreme rea care reline albinele de la cules. nu este capabilii s5 digere lactoza. dilatafii ale traheelor primare. trehaloz5. Traheele sunt tuburi rigide. chitinizatii. Sunt dispugi astfel: in cap . la hncfionarea mugchilor qi la alcituirea rezervelor grase. iar in abdomen . nefuncfional5. piing ce in final traheolele se deschid in celule. in mare miisurii ele sunt epuizate gi in sezonul activ . Polenul este consumat prin digestie in gug5 gi intestin. amidonul (decit in granule foarte fine) gi nici dextrine.3 saci (1 abdominal super. . sacii de aer au darul de a face corpul albinei mai ugor.MANUAL UL A PICUL TORULUI zaharoz5. in torace . denumite tenidii (acestea mentin in permanenp traheea deschisi). Corpul gras conline rezervele de glicogen. Er5 ca inveligul gr5uncioarelor s i fie spart ci prin penetrarea acestuia. cele proprii individului sunt acumulate in corpul gras . Stigmele abdominale se deschid intr-o camerii numit5 atrium. aportul mare de oxigen $d&&<pres@ke % -q . sub acfiunea enzimelor gi a unor microorganisme. polenul se transform5 practic in alt produs . 1 ventral posterior. Vase pe inelele urmiitoare ~i una pe al 8-lea.intins in principal ca o ciptugealii.in urma perioadelor lipsite de cules. dintre care una pe propodeum.

mentine insecta in stare de larva .acfiune uneori sinergici. printr-o actiune transversali. Funcfia sa este de a transporta substantele nutritive citre organele efcctoare ~i dc a cvacua de~eurile organism. ~i mu~chii indirecli.care. Cu un termen generic. inima organele genitale etc. cu funcfii diverse . un sterol). Sistemul neuro-endocrin este alcituit din celule neurosecretoare izolate. Musculatura aripilor este cea mai important5 qi mai impresionant5: mu~chi directi ai zborului. au ~i ele o secretie proprie. Majoritatea mu~chilorsunt legafi de producerea unor mi~c5ri corpului ~i sunt legafi de chitina scheletului fie direct. secrefia lor este ecdisonul sau hormonul n5pArlirii (chimic. yi cele dou5 perechi de glande retrocerebrale: a) corpora cardiaca . yi b) corpora allata .) au propria lor musculatur5. pe care ulterior le elibereaz5 in hemolimG. produc bitiile verticale ale aripilor (circa 190 bitii pe secundg).situate in apropierea aortei. foarte puternici. dispar la inceputul feserii coconului: sunt situate difuz in apropierea tubului digestiv in protorace yi mesotorace. al c5rei rol nu este incg cunoscut. produsul corpora allata este desemnat curent c d m 8 $ y v c n i l . una gonadotropa (contratea5 dezvoltarea organelor sexuale ~i a comportamentului sexual) ~i una m e t a b 3(controleaz5 metabolismul respirator ~i in general procesul nutritiei qi vitelo e a). in functie de stadiul de dezvoltare atins). in partea dorsali. Organele interne (sistemul digestiv. prezente la larve. dar datoritl multiplelor sale functii. care alcituiesc un tub relativ continuu. alteori antagonic5. Sistemul circulator este foarte simplificat la albini. combinat5 cu cea a hormonului ngpirlirii. $i anunie dinspre partea posterioari citre cea antcrioari. este susfinut foarte bine de reteaua minufioas5 de trahei ~i de saci traheeni. care elibereazg hormoni ce activeazi glandele endocrine. in mi~c5ri helicoidale-mi~cirile ce produc deplasarea propriu-zis5 a insectei. de Fns5yi aceste glande protoracice .vecine cu precedentele.una juvenilizant5 (actiunea lor. localizate in creier. aorta ~i lacune de heniolirnfa. cu concursul activ al celor doua diafragme: ventral5 ~i dorsali. primesc yi stocheaz5 secretiile cerebrale. de unde se continui cu o circulatie lacunari (prin cavitatea corpului). Sistemul muscular este foarte dezvoltat.MANUAL UL APICUL TORUL UI zborul. Aproape tofi mu~chii sunt striati! cu excepfia muychilor direcfi ai zborului. pin2 la cap. Circulatia din ca atare se realizcaz2 prin inilni $i aort5. ale fie prin intermediul unor tendoane. El se compune din inimi. care permit transformarea miycirilor verticale ale aripilor. in afar5 de mentinerea 30 . secret2 mai mulfi hormoni.

- 31 e . ganglionar ~i scalariform.ca o scar2). Sistemul nervos este. Stiletii sunt terminati cu n i ~ t e creste. Ansamblul motor cuprinde citeva pl5cup de chitin& ale c5ror mi~cBri fac sB avanseze acul ~i sB se descarce rezervorul de venin.MANUAL UL A PICUL TORULUI stBrii larvare.scalariform" . de curind. s-a propus. anterior .dB na~tere doi la unui nerv frontal ~i unui nervi antenari. Lanfeta ~i Fig. foarte mari). mas5 de fibre nervoase venind de la -are rolul de a coordona impresiile vizuale provenind de la oceli ochii compu~i) ~i ochii compu~i: deutocerebrum (alcBtuit din doi lobi. lanful nervos cuprinde doi ganglioni toracici ~i cinci ganglioni abdominali. Acul este format din prelungirea lantetei . din canalu provocatB de lanfet5. sunt striibgtuti de canal veninul este dirijat. Ansamblul vulnerant sau acul propriu-zis este a t a ~ a tansamblului motor printr-o pereche de brate curbate chitinoase.Modul corect de stilefii alcBtuiesc impreun5 un canal prin care se scoatere a acultri albinei scurge veninul. la albinclc lucr5toare cuprinde: ansamblul glandular. Aparatul vulnerant sau acul. 12 . L QC1. o denumire mai cuprinz5toare de hormon morfogenetic. tritocerebrum (dB na~tere new recurent care urm5re~tetraseul esofagului) ~i ganglionul subesofagian. Ansamblul glandular consti din douB glande glanda acid5 (dou8 tuburi subtiri care se unesc inainte de a se deschide intr-un rezervor mare de venin) ~i glanda alcalinB sau lubrefianti. aviind pe fa@ inferioar5 douB SanFri in care alunec5 stiletii. terminat5 ascutit.o pies5 rigid5 $i goal5 la interior. Prin deschiderea alcBtuit5 de ganglionul subesofagian unit pe lateral cu lobii anteriori trec esofagul ~i porfiunea terminal2 a aortei. ca la toate insectele. In continuarea ganglionului subesofagian. tofi pereche ~i unifi intre ei printr-un cordon dublu (sistem . ansamblul motor ~i ansa~nblul vulncrant. denumite protocerebrum (prelungit lateral prin cei doi lobi optici.. fGr5 a goli pungo cu venin ca un harpon. Creierul este alcBtuit din 4 porfiuni principale.

cd apul ancorat in peretele veziculelor. masculii au testiculele nefuncfionale ~i de dimensiuni mici. organe conductoare . Peretii veziculei elaboreaz5 lichidul seminal care are rolul de a hr%ni~i intrefine spermatozoizii. La baza testiculului. la albine se prezinti astfel: .dou5 oviducte laterale.spermateca. SpermSt$Uiiemigreazg prin canalul deferent. se aglomereazi in veziculele seminale unde. deschiziindu-se intr-un oviduct lateral. Fiecare detaliu este necesar a fi indeaproape urm5rit pe scheme ~i pe viu. La ecloziune.MANUAL UL A PICUL TORULUI Aparatul reproducGtor. Tuburile ovariene sau ovariolele sunt capabile s5 elaboreze celule germinative. Dupi imperechere.dou5 ovare. Ca aspect bulbul penisului este musculos qi globulos. se deschide in vezicula seminal%. testiolele se deschid in canalul deferent care. organe anexe . Fiecare ovar este alctuit din circa150-180 tuburi ovariene sau ovariole. Cele dou5 vezicule se deschid la baza a c2te unei glande mucoase. al cirei rol este de a activa spermatozoizii aflafi in repaus in spermatecii. I "4!.aparatul genital a1 m5tcii const5 din patru p5qi principale: organe generatoare . De fiecare parte a deschiderii vaginului se afl5 alte doui cavitiii .- 32 . se matureaz5 ~i se transform5 in natozoizii ating maturitatea qi odat5 cu ei qi trintorii in jurul ' va t ~ d % i2 . din care se dezvoltii ovulele. In general este situat in dreptul segmentelor abdominale 6-7. la riindul s5u. Anatomia aparatului reproduc5tor al m5tcii este foarte interesanti pentru cei care doresc a practica ins2minfSri instrumentale.aparatul genital al trintorului cuprinde: 2 testicule. ovarele se dezvolt5 foarte mult. care se termini in bulbul penisului. Glandele acestea se continua in canalul ejaculator. 2 canale deferente. Peretele sperniatecii este acoperit de o refea foarte dens5 de traheole. un oviduct median ~i cavitatea vaginala.camera acului sau bursa copulatrix. . canalul ejaculator ~i bulbul cu lob penat. de form5 aproximativ triunghiular5. Cele dou5 testicule sunt situate la partea superioarg a abdomenului. acesta formeazi cavitateavaginalg.burscle copulatoare. . care evolueaz5 piinii la ou. Sunt alc5tuite din fascicule de tuburi seminifere (circa 270 in fiecare testicul). Dilatindu-se. 2 vezicule seminale. Spermateca este o sfer2 in care se imagazineazii spermatozoizii depu~i de triintori in cursul imperecherii. sgPb %I 7y + . Cele dou5 oviducte laterale se contopesc formind oviductul median. cu glanda in Y ~i organe de acuplare . separat5indou5de un pliumucosaflat chiarsuborificiul canalului spermatecii. Pe ea se afl5 glanda in Y. Cavitatea vaginal2 este separati de camera acului printr-un pliu circular. 2 glande mucoase.

incit crescuti @ F Imie?kt%au % 33 %* . Fagurii sunt construifi darale. reg&miliei in perioada roirii sau in afara acesteia. indeas5 in celulele de la periferia cuibului de puiet ghemotoacele de polen desc5rcate de culeg5toare. Diametrul celulelor de lucr5toare este constant. yi cu peri~oriide pe suprafafa corpului argintii. albina este angrenatil in alte activitilti. Dup5 ce se usuc5 qi i ~ i curGt5 trupul cu ajutorul picioarelor..prezenta ~i amplasarea lor pe fagure putind indica oricidd .siRc$ botci de salvare . in ava fel dispuse incit cele trei fete de piramid5 alc5tuind baza unei celule sunt. ea se mivc5 timid pe fagure. uniform: la ridicarea peretilor. mai mari. cur8t5 vi lustruie~te propolis celule din cu care au eclozionat surori de-ale ei.p5stura. care inconjoari matca in deplasarea ei pe faguri. in componenp grupului intri mereu alte albine capabile s5 o hriineasca). in afara celulelor de lucr5toare mai exist5 celule de trintori. fiecare din ele vi o fat5 in baza alteia (in total trei) celule de pe partea opus5 a fagurelui. La fagurii albinei romiine~ti. secret5 ceara sub form5 de solzivori de form5 hexagonali. tin5ra albin5 este uSor de recunoscut: inc5 umed5. in sezon de cules. Se face deosebire intre botci de inlocuire linivtiti a mitcii.aceastil deschidere vi diametrul celulelor de lucr5toare. care ii dau un aspect caracteristic. paralele cu acesta. hr5nind-o. Fagurele se compune dintr-o constructie de cear5 vertical5 in care sunt sapate de o parte vi de alta piramide cu virful spre centru ~i cu baze hexagonale. Pe conturul hexagonal a1 bazei piramidei se inalp. incepe s5 hrBneasc5 larve tinere $sau s5 intre temporar in suita mgtcii (aceasta este un grup de 5-10 albine.41 mm. cind glandele hipofaringiene s-au dezvoltat. ntre ei. denumite chiar celule de tranzifie.genunchiiV dep5rtafi ai celor dou5 picioare anterioare. orientate geotrop pozitiv vi deschise la partea inferioar5 (botcile). in zone de tranzitie. pe care ii fr5mint5 cu mandibulele yi cu picioarele vi ii folosevte la cladirea fagurelui. cei vase pereti ai celulelor. precum qi celule de matc5 . iar distantele care ii despart sunt totdeauna astfel.MANUALUL APZCUL TORULUZ Diviziunea muncii in familia de albine Dup5 ce p5r5sevte celula in care s-a dezvoltat. inclinati oblic f a p de vertical5 dar perpendicular pe muchiile piramidei. iar atunci cind atinge virsta de circa 5-6 zile. botci de r. vi altele. este de 5.. pregitind viitoarea rezerv5 de proteine a familiei . Dup5 un timp petrecut astfel ca doic5. cur5tind-o. dup5 2 zile intr5 in activitatea propriu-zis5: ingrijevte larve in virst5. albinele i$i folosesc ca pe un yubler deschiderea dintre .excrescente vizibile ale fagurelui. cu mult2 sdrguint5 evapor5 qi imbogiifevte nectarul depozitat in celule transformindu-1 in miere.de stup": cu capul. tot . dezvoltindu-i-se glandele ceriere. intr5 in via@ stupului: are contacte de hran$ comunic5ri prin antene cu alte albine.

Cu fata catre stup albina planeazi. se ridici. Toate activitiitile descrise. api. Cunoscind tinta zborului siu de intoarcere.MANUALUL APICULTORULUI cu puiet in curs de dezvoltare au loc strict cele doui straturi de albine acoperitoare de pe cele doui fete de faguri vecini. Este o interesanta form3 de pistrare a asepsiei cuibului. ea culege nectar sau polen. Primul pas spre emancipare in c5mp este zborul de orientare. Spatiul pentru albine este considerat drept cheie a i a ~ e z i r iqi alcituirii intregului cuib al albinelor melifere. impreun5 cu prezenfa in stup a substantelor bacteriostatice originare din propolis. uneori chiar mai mari. iar daci culege polen ea acumuleazi pe picioarele dinapoi douH ghemotoace simetrice cu diametrul de circa 3-4 mm. repere optice dupH care va putea recunoaqte stupul pe care il pir5seqte. daci deci este cerceta~a. culesul. fir5 a veni in contact cu lumea din afar5. fie el de intretinere sau de Dar recolta. precum qi alte trisHturi de comportament individual ~i social permit existents unui spatiu izolat pentru creqterea puietului ~i pentru acumularea rezervelor de hrani curate.prin culorile in care iyi vopseqte stupii. oriunde apare un go1 mai larg deciit acesta albinele il blocheazH cu construcfie de cearH: fie c i este vorba de intervalul dintre rama de lemn a fagurelui qi peretele stupului. Pe o raz5 de maximum 3-5 krn.. Albina devine culegitoare ~ 2 n d incepe activitatea din afara stupului. in general. sau intre rama m i r g i n a ~ qi diafragmi.dansuriV. mani. Aceasti oriinduial8. Din cunoaqterea prin proprie experienp a dezavantajului riticirii albinelor. se extinde la cam 1 km.memoreaz8 culoare. apicultorul va aprecia rostul orientHrii qi o va favoriza . in restul stupului. albina le desfiqoar3 in stup. care ciintiresc circa 4-8 mg. este respectat cu strictefe. sau intre ramele din corpul inferior qi cele din corpul de deasupra. adici circa 8 mm. situatie. Cerceta~a de un cerc de recrute figuri geometrice circulare dans circular 34 . iar in apicultura modern8 i este considerat drept descoperirea cu cele mai ample implicatii. prin inventarea unor repere utile albinelor qi in acelaqi timp plicute ochiului. coboar8. la stiinga . albina pleaci. albina i ~ comunici descoperirea celorlalte albine i Comportamentul acesta de comunicare este ~i el unul din albinei qi fiind spectaculos este cunoscut chiar in lumea intoarsi la stup descrie pe de . clei de pe pomi ~i diverse alte materiale uneori din cele mai nea~teptate. spatiul necesar circulatiei albinelor intr-un dublu strat. Dac5 se intiimp13 ca ea sB fie printre primele care descoperi sursa de hranH. fie c i este vorba de distanta dintre speteza superioara a ramei qi podiqorul de deasupra. culegitoarea i ~ umple guqa cu p6n8 i la 40 mg de nectar. se deplaseazi la dreapta. cu consecinte remarcabile in standardizarea stupului qi in sporirea eficientei muncii omului. prin pistrarea ordinii in amplasarea stupilor pe vatri. se departeazi ~i se apropie din nou. fntr-un zbor. Era a pirasi fagurii.

au guqa plin5. dansul albinei este in lumea animalelor cea mai evoluat8 modalitate de comunicare inainte de graiul omenesc. de sanitar. Albina paznic patruleaz2 in dreptul urdiniqului. agitinduvi abdomenul la stinga qi la dreapta..singure sau intov5r2qite . cu frecvenp mai mare sau mai mica in funcfie de abundenfa nectarului la sursa descris5. pot fi urm5rite c5rind .fie o hoap p5truns5 in stup qi omorit5 prin lawe moarte. substant5 plastic5 qi de ap8rare a familiei. Unghiul dintre diametrul parcurs al dansului balansat qi verticala fagurelui este egal cu unghiul avind ca laturi dreapta care uneqte stupul cu sursa gi o alta care uneqte stupul cu soarele in momentul respectiv. 13 . Fig.pentru a indica surse aflate la maximum 100 m de stup qi semicirculare dans balansat. atac5 d5un2torii ce incearc5. sau albinele cur2fitoare. de curiititoare. care pot constitui cuib pentru numeroqi d5un2tori. Completat de o component5 odorifera qi alta auditiv8. de asemenea. Albinele cur5titoare indep5rteaz5 de pe fundul stupului resturile de r5zBtut-5 de faguri cgzute. in caz c5 exist5 cr5p5turi in perefii stupului sau dac5 urdiniqul este prea larg deschis albinele .pentru a indica surse aflate la mai mult de 100 m.MANUAL UL A PICUL TORULUI . folosit5 in tot locul qi in orice moment al anului. in v i a p albinei mai exist5 ~i posibilitatea altor atributii . Albinele ventilatoare pot fi v5zute pe vreme foarte c2lduroas5 la urdiniq. in toi de cules.acelea de paznic. in form2 de 8 .amestec de clei de pe pom ~i cear5. de ventilatoare. agitind aerul qi creiind curenfii atiit de necesari desE~ur5rii in bune conditii a viefii in stup. b2t8nd din aripi intocmai unor minuscule ventilatoare. Tot ele sunt acelea care pot imobiliza.cu excepfia celor care. infep5tura cu venin a albinei este mortal5 pentru orice albin2 strain5 care intentioneaz2 s5 p5trund5 in stup . pitrunderi in stup. atac5 ~i infeap5.paznic7' blocheaz5 totul cu propolis .Grqfic de activitate zilnicii a albinei lucriitoare Sanitarele. prin omoriifi in interiorul stupului dar prea voluminoqi 35 .

cregterea de puiet regreseaz5.din noiembrie piin5 in februarie. vara calendaristic5 este pentru albine o permanent2 toamn5: toate activitafile familiei se concentreaz5 asupra procur5rii de rezerve de hran5 gi acumularea lor in faguri. dac5 apare spontan un cules intens. de albinele de var5. albina II indepline~te mai degrab5 pe m5sura nevoilor ce apar in familie decit pe masun avanskii ei in vbrstB. Indiferent de viirsta. din 30 rnii . pentru supra~i&~ire$_organismului familiei. cele care vor ierna. dup5 amploarea cuibului ~i a rezervelor de hran5. in aprecierea puterii la un moment dat a familiei sau a roiului se face distinctie intre albin5 acoperitoare gi albin5 culeg5toare: totalitatea lucr5toarelor din stup. s5 redevin5 cereas2 degi estc foarte in vArst5. in sfiirgit. Trebuie retinut c5 numgrul culeg5toarelor in familie sporeyte nu direct propor$onal cu marimea populafiei totale. albina are nevoie de: -&I.care lipsesc in timpul zilei dar a1 c5rot num5r se presupune doar.30 mii. In functie de anotimp. Se remarc2 in comportamentul de cules a1 familiilor o accentuare a preferinfei pentru nectar in defavoarea polenului. Viap acestor albine de iarn5 va fi lung4 de 4-5 luni. in timp ce o alta. care alcatuiesc forfota permanent5 de pe suprafap faguriloi gi respectiv totalitatea albinelor de ciimp . Astfel. Uneori apicultorul Er5 experient5 intrefine pe vatr2 mai multe familii de puteri modeste deciit mai putine dar foarte puternice. Concluzia se impune de la sine.MANUAL UL APICUL TORULUI Diferitele activitgfi nu se succed intr-o ordine ireversibil5. in aceste conditii.2 rnii sunt culeggtoare. ciclul vietii sociale a albinelor revine la punctul de plecare gi continu5.: ca orice insect5. Este bine ca la eclozionarea lor rezervele ~i toat5 preggtirea spatiului pentru iernare s5 fi fost terminate de generatiile precedente.in @ranoastri din martie pin5 in octombrie. Spre sfir~itulsezonului activ (c5tre sfiir~itulverii) culesurile devin mai sarace.20 mii.10 mii. se acumuleaz2 mierea pentru iarna.* iar din procesele de arderi remlti bioxid de carbon. albina are nevoie de oxigen pentru asigurarea . care soliciti printre altele spatiu suplimentar pentru depozitare.5 mii. Viata familiei de albine Familia de albine petrece un sezon activ . iar din 50 rnii . se prea poate ca o albin2 s2 nici n l aiba ocazia s5 cl5deasc5 faguri de-a lungul celor 35 de zile ciit este media de via$ in sezonul activ. qi o perioad5 de relativ5 inactivitate . ci mult mai rapid: din 10 rnii de albine (adic5 1 kg) in stup . eliberat S. din 20 mii . se cresc ultimele generafii de albine. din 40 mii . . . $&mintim in acest moment c5 pentru intrefinere gi dezvoltare.

MANUALUL APICULTORULUI prin respiratie in atmosfera din stup. in stup ea trebuie s i fie de 35°C: circulatia aerului servegte gi pentru mentinerea temperaturii constante. rouii. in sezon. biilti.in adiipiitoare. fiind preferate cele cu confinut ridicat de glucoz5. zahiir alimentar sau industrial etc. previn stagnarea umiditiifii qi implicit dezvoltarea unor mucegaiuri diunitoare.. zaharuri simple. vitamine. Circularea aerului in stup. de insiiqi constructia gi starea stupului. de tipul zaharozei. Schimburile de gaze ale familiei variazi volumetric gi calitativ in functie de anotimp qi de amploarea activitiitii din stup. in sezonul de cregtere cuibul albinelor are nevoie de o umiditate relativg de 75-80%. pe misura volumului stupului. acumuliiri de ploaie sau le poate fi oferiti de om . indiferent de temperatura mediului ambiant. daci? nu sunt in form5 lichidii. .apa': aceiagi curenti de aer asigurii qi circularea in stup a umiditiitii existente.v&nturi" gi il deshidrateazii printr-un proces ingenios de celule. Indiferent de condifiile exterioare.glucide: majoritatea hranei albinei constii din substante dulci. Pentru a consuma toate aceste zaharuri. Biit5i de aripi cu mare frecvenF orientate unitar produc curentii de aer necesari. in rest. Mierea este remltatul muncii intense a lucriitoarelor culegiitoare care aduc nectarul in gugii (pe parcursul drumului il supun unei predigestii).. . albinele le dilueazi cu apii pentru a le fluidifica. il insiimlnteazii cu cantititi minore de favorizeazii invertirea zaharurilor gi respectiv frlneazii pdni in momenttul clnd mierea este . care sunt gi ele consumate de albine dar utilizarea lor presupune scindarea in zaharuri mai simple. in rame. albinele cerceteazii orice fel de surse de glucide . pe miisura aglomerafiei gi pe miisura debitului de aer ce piitrunde in stup prin urdinig. ugor asimilabile in organism. iar in cazuri de inchidere forptii a stupului. printre miile de corpuri ce se m i ~ c pe faguri. diastaze. precum gi la suprafafa celulelor cu puiet. prelucriirii nectarului gi evaporiirii apei din el de ciitre albine. siropuri. la rlndul siiu depinde de conditiile atmosferice. precum ~i de interventiile apicultorului. zaharuri mai complexe. Albinele igi procurii apa din rluri.hrani exclusiv glucidicii daci nu punem la socoteali cantitifile minore de microelemente. Debitul.coaptH" sau 37 . fructozii.fructe coapte qi rupte. Hrana dulce primarii a albinelor este nectarul florilor gi mana (substante dulci eliberate de purici qi piiduchi testogi de plante). ea este absolut necesarii dezvolt5rii puietului. ca gi temperatura de 35"C. Rezervele de hranii pentru iarnii ~i pentru perioadele lipsite de cules constau in miere . inhibine. astfel i incdt sii ajungii la fiecare din acestea. il depoziteazii direct sau prin transferuri (intermediate de albine din stup) in celulele fagurilor gi a1 celor de stup care il . aminoacizi din polen gi HMF-ul prezent in ea. se realizeazii prin ventilare.

se inciilzegte tremurfnd. Cu rezerve de hran de . precum 1 vitamine qi uleiuri esenfialece se transmit hranei finale a familiei . de specia de nectar.coajii" temperatura scade sub 10°C (cell cinci articole terminale ale antenelor lucriitoarelor au pe ele organe sensibile 1. .Sectiune prin ghemul de iernare a1 albinelor in prima ~i a doua faza' a ierna'rii qi temperaturile din ghem in cursul iernii Organismul albinelor care vor ierna acumuleazi o rezervi de albuminc proprie. Pe locul cuibului in care iqi des5vSrqegte dezvoltare. de vfnt. confinutul gr5unciorului ( polen furnizeazI albinei hranii proteica. de protectia fat de inteppew gi de conditia insigi a familiei. in final. la sf8rgit ele acoperii celulele care confin miere. in funcfie de temperatura exterioari. cu un cip5cel fin ( cearii. ea este chiar de numai 10°C. .mierea. la periferia familiei str8ns8 in ghem. nivelul p8n5 la care c r e ~ t e temperatura este misurat 1..are loc UI "salt de incilzire". man5 qi polen. Cu ciit ghemul de iernare se apropi rn&ul( f b f&a sfericii. schimbiiri de temperaturii). de rasa de albine de anotimp). aminoacizii necesari dezvoltiirii.lipide: furnizate tot de polen. . in corpul gras. Fig. prin consum de miere ea este redresat5 . cu atiit mai sciizutii este cantitatea de hran5 glucidic e&a@ mai mari sunt ~ansele supraviepire. In momentul c8nd in . Populati.MANUALUL APICULTORULUI 16-20% apii (in functie de zona climatici. de abundenta gi de ~alitatea polenului.microelemente: furnizate de nectar. Ghemul este alcgtuit din albine carc au intrat in celulele goale qi altele inghesuite in spatiile dintre faguri. periferia ghemului. 14 .proteine: hrana albinei cuprinde qi polen. in cursul ierngrii au loc mai mu1 sau m6i utilrfrecvent salturi de inc5lzire. ultima generatie de puiet a anului se contureazii viitorul spafiu de iernare Temperatura scade de la 35°C la maximum 25°C. Cre~tere puietului depinde total de prezenp.

Izolate din cauza vremii reci. o dat5 cu creqterea lungimii zilei.MANUAL UL APZCUL TORULUZ suficiente qi bine plasate. Populafia de albine se reduce mult yi dac5 vremea se stric5 brusc capacitatea lor de inc5lzire devine insuficient5 puietul poate muri.innoirea anuali a cuibului de puiet.direct sau indirect . he* 0 data cu activitatea de cl5dit qi deci totodata cu activarka efii\egetale se declan~eaz5qi preg5tirea perioadei de reproducere: incwtsh a cehle de trintori. lipide. in familiile putemice. Familia trece acum printr-o perioad5 critic5 . i albinele i ~ "fabric5" singure apa. prin rgcire. nu mor de frig oricit de mare este acesta. dar dac5 nu dispune de hran5 suficient5. iar la reluarea activitafii de dezvoltare s5 ingrijeasc5 puietul tin5r. Albinele bine alimentate. in functie de condifiile de vreme qi corelat cu Pnflorirea vegetafiei. Dup5 inflorirea pomilor fructiferi. In toat5 perioada de iam5 atenfia apicultorului trebuie orientat5 nu numai pe supravegherea ritmului de consum a rezewelor de hran5 ci ~i pe aerisirea stupului. La sfiirqitul iernii. in sezonul activ. Regimul apei in familie este.num5rul de albine care eclozioneaz5 este inc5 mic. albinele tinere din generatia anului respectiv ajung s5 predomine in stup.de foame: aceasta este diferenfa intre organismul familiei qi un animal cu singe cald. odat5 cu primul cules mai important de nectar de la sfiryitul primilverii apare qi instinctul de cl5dit. Relativa inactivitate a familiei din timpul iernii se datoreaz5 nu frigului ca atare ci faptului c5 din cauza frigului albinele nu culeg polen: aceastZi stopare a aporturilor de hran5 proteic5. ins5 ventilafia imperfect5 poate duce familia la pieire. toafc&i% din?!hp % 39 e* . dup5 cum am mai argtat. In acest sens. pe cind familia reu~eqtes5 ridice din nou temperatura. De abundenfa hranei depind. perioada de dezvoltare de prim5var5 se instaleaz5 treptat sau brusc. ponta reincepe intens. moare . iar a1 celor care nu se mai intorc la stup dup5 primul zbor de cur5fire poate fi foarte mare. Pe dezvoltarea glandelor cerjere se bazeaz5 . Incepe adev5rata dezvoltare de prim5var5. precum qi asigurarea fagurilor de cear5 pentru magazinele de miere. nefiind acoperit de suficiente albine. a fagurilor in care se cresc noile generatii. aminoacizi. de asemenea. Cam 6-8 faguri este media de faguri cl5diti anual de familie. punga rectal5 a fiec5rei albine este o necesitate qi o condifie a iem5rii in comun: glandele rectale filtreazi din substanfele reziduale ale digestiei apa chimic pur5 qi o redau organismului. familia nu poate inghek. Dezvoltarea glandelor ceriere realizeaz5 o curb5 maxim5 de ciiteva zile piing la doubtrei s5pt5mini in timpul culesului principal dup5 care urmeaz5 o cadere a acestora. foarte important. sfirqit de ianuarie-inceput de februarie. este motivul intreruperii ouatului m5tcii qi a creqterii de puiet. Numai astfel elbinele reuqesc s5 utilizeze mierea ~i deci s5 supraviepiasc5.

principalele aprecieri care se pof face: existenfa de 1 trintori adulti. dar culegiitoarele nu renun45 la activitatea de zbor ~ ~ ~ . s5 acumuleze hranii qi sii creasc5 noi generafii de albine . albinele de c a s m b i l i z e a z 5 culesul. iar 1 absenp total5 a trgntorilor semnaleazii c5 in familii exist5 o gravii deficieng de I polen de 2-4 s5pt5mini. existenp in familie numai a trintorilor adulti. I Deci aparitia primilor trintori sunt un semnal cii reproducerea qi inmultirea j 1 albinelor este pe cale sii inceapii. Din punct de vedere biologic este explicabil . activitatea de cules a populatiei scade: albinele se .pin8 se atinge stadiul in care fie datoriti unor factori sociali fie limit5rii spatiului in stup.MANUA LUL APICULTORULUI qi din afara acestuia. pupe. trebuie s5 amintim qi cii prezenta qi abundenta in stup a trintorilor de-a lungul sezonului poate constitui o orientare cu privire la aprovizionarea cu polen a stupului qi deci cu privire la eventuale intervenfii1 de ajutorare. a pupelor qi ouiilor inseamnii c5 in ultimele 48 de ore a avut loc o scadere a culesului de polen. b % orientare . deci cu o aglomerafie. pe cind se cl5desc botcile. ou8 denotii prezenp polenului din abundeng. Roiul este. populafia creqte constant . Cerceta~ele schimbii lt5 iqi " /+c % 40 .dureazii minute pin5 giisesc albine care s5 accepte nectarul. Roirea presupune o stagnare temporarii a dezvolt5rii qi a acumularii rezervelor de hranii. intr-un moment de abundeng de hran5. ? h p 5 a .aminind acceptarea hranei.lenevesc9'. I 1 Roirea Cind ritmul pontei qi a1 ecloziunilor depiqeqte rata mortalititii lucr5toarelor. Iatii. un grup de albine lucriitoare insotite de o match iar divizarea reflect5 capacitatea familiei mama de a produce mitci qi albine lucriitoare pentru roiul respectiv. diviziunea are loc spre sfirqitul primiiverii. Deseori situafia coincide qi cu un spafiu restrins de depozitare. roiul.familia fiicii. familia se divide. in mod normal. Iar dac5 instinctul de cliidit. sintetizate. practic. prezenp\ trgntorilor adulti. inclusiv reproducerea. precum qi reducerea altor activitati din familia de baz5. larve.cautarea de adiipost.culeg5toarele g5sesc cu greu albine de cas5 cirora sii le predea proviziile aduse din cimp . s5 cliideasci noi faguri. exprimat in suprafag de fagure construit5 intr-o anumitii perioadii serveqte apicultorului pentru orientarea cu privire la starea familiei. inainte de venirea vremii reci sau a perioadelor de lips5 de cules.totul. este vorba de un mecanism regulator sau poate de o interacfiune socialii de mare importanfa . semnaleazii cii albinele au avut un cules de polen cel putin in ultimele 7 zile.'%icik inceteazs s5 mai hr5neasc5 matca . urrneaz5 s5 se instaleze. Odati cu sciderea categoricii a afluxului de hran5 in s&..aceasta O U din ce in ce mai ~ si hprdc din greutate. Practic.

apar dansurile de desprindere care. Acidul trans-9 ceto de matci. cu o deschidere citre interiorul mai degajat. in interior.. Alituri de ciiteva componente cunoscute ale comunicirii in roire.dansul lor pe faguri nu mai este asociat relafiilor de hrani ci indici pozifia unor posibile suporturi de fixare a roiului.ale lucritoarelor. rimiin nedescifrate. lasi intre ele suficient spafiu pentru circulafia celorlalte. Cunoscuti ne este secvenfa de intiimpliri deja mentionate: se reduce producfia de feromon inhibitor in glandele mandibulare ale mitcii. indici surse de cules.ghidatVde cerceta~e singurul moment in v i a p albinelor ciind are loc un asemenea fenomen. Practic. practic.dupi eclozionarea primelor mitci tinere.atrage . coeziunea acestuia. in roi . scade promptitudinea albinelor la primirea hranei. lanjvri de albine atiirniind. au sensul de .ciind roiul piriseqte stupul mami qi. astfel inciit la un moment dat o bung parte din populafia familiei aflati la unison. din nou.dansuri de desprindere . nu cel definitiv.MANUAL UL APICUL TORULUI 1 I I I 1 I I comportamentul . pe care de altfel il ~i marcheazi cu emanatie a glandei Nasonov. care in cuib inhibi clidirea botcilor. liberind astfel lucratoarele s i clideasci botci. Necunoscutele (sau. cercetaqele continua s i caute in zoni eventuale adiposturi. unele importante. ceea ce stimuleazi la fostele culegitoare ciutarea de locuri pentru cuib8rire. in alte conditii. Din forma aceasta. dansul este contaminant pentru lucritoarele contactate de o dansatoare. impreuni cu matca b i t r i n i . esential. care. Ele descriu pe suprafafa roiului dansuri aseminitoare celor de desprindere qi unele aseminitoare celor care. roiul este o masi de albine bine organizati. albinele mai in viirsti formeazi o coaji densi. Spre deosebire de culegitoare. ciiteva din ele): ce determini reducerea nivelului secrefiei substantei de matci? Ce declan~eazi incetarea hrinirii mitcii de citre lucritoare? Maximum ce se poate binui in legitura cu aceste aspecte se bazeazi pe acfiunea feromonilor. ~i ele se mai intorc la locul respectiv. p i r i s e ~ t e stupul ca roi. Contrar aparentelor. Cele care gisesc locuri mai bune danseazi mai viguros qi mai indelung. ciind piiriseqte locul de care a atiirnat in a~teptareaalegerii amplasamentului definitiv. albinele acestea nu trebuie s i se intrerupi pentru a aduce din ciind in ciind mostre de hrani. Ei intervin in adunarea qi stabilizarea roiului in jurul depinziind. durata mare este o caracteristici foarte importanti a dansului. P h i la un prim loc de aterizare. fari indoiali au un rol de roire. Sunt in el albine de toate viirstele. Dar. roiul pare a fi oarecum . cam de trei albine grosime.hai s i mergem" (Michener) . Roirea ca fenomen sesizabil de citre om incepe prin miqciri qi zumzete particulare .. degajate unele de altele. care atrage albinele. tot din ciind in ciind. La suprafata. chiar dac5 propor$onal sunt mai multe tinere deciit in familia mami.

este un caracter ereditar.MANUAL UL APICUL TORUL UI a le reline.15 m inaltime de la sol. La intoal-cerea la stup. care in cuib completeaz5 actiunea primului. apicultorul care prinde ~i pistreazi toti roii naturali asigur5 perpetuarea tendintei de roire in stupina sa. in conditii experimentale atragerea qi fixarea roiului r e u ~ e ~perfect te cu un amestec de cei doi feromoni de matc5 + feromonul Nasonov sintetic. totu~i.. (in cei doi feromoni sunt rZispunz5tori de coeziunea roiului) . Dup5 ciiteva zile. dar care (experimental) se poate extrage din capete de miitci. emanatiile de substant5 sexatractant5 atrag masculii. insofit2 neapiirat de prezenp indivizilor sexuati. dintre care cu citiva matca se ilnpereclieaz5 $i dc foartc multe ori repetii zborul de imperechere. (Atir scmnul dc impcrcclicrc. uneori merggnd pin5 la desfiinprea familiei. de Roiul $i evolutia vietii sale ca tinir organism este o expresie clar2 a coeziunii populafiei albinelor melifere. aflate la circa 6. Acidul trans-9 hidroxi 2-decenoic. pontci sunt folosite de crescitorii dc matci ca indicii alc iniperecherii $i deci ale dcslinate valorificirii prin apropicrii momentului optim pc~itruI-ecoltarca~nitcilor vinzare sau introducerea in altc familii: in uncle crcscitorii se folose~te indiciu ca c5pBcirea unei suprafe[e uniforme ~i compactc de pi~iet lucratoare).friguriU.partea antcrioari a organelor gcn~talcmasculc pe care albinclc le extrag. poate fi unnat de desprinderea din familia mam5 a altuia..stabilizarea acestuia este in final determinat5 de o a treia substan@. de inhibare la lucr5toare a cl5dirii botcilor ~i a dezvolt5rii ovariene. de regulii in viirst5 de 2-6 zile. ccit ~ i mai sigur. Dup5 ciiteva /ilc niatca incepe s i oua. teqiar. din una din botcile clidite de albine in perioada premerggtoare de . dar. Dar exist5 ~i familii care nu roiesc: ele se menfin prin simpla cre~tere inlocuire natural5 periodic5 a m5tcilor (fenomenul se nume~te ~i anecbalie). este cel care induce fixarea roiului ~i formarea ghemului lini~tit amestec. ea face un zbor de imperechere .scninul dc imperechere" . atenfie. dovad5 . apicultorul poate spera cii va pitrunde naturale a albinelor $i c5 va putea st5piini tehnica inmultirii 42 . in aceste aglomer5ri de triintori. este cea care alege locul de instalare ~i apoi pe cel de cuibiirire. reglat5 prin actiunea unor mecanisme ~i Cert este cii numai urmiirind u n roi natural qi comportamentul intr-un stup.de adunare a trintorilor". Tendinfa de roire. sursa de feromoni. ea inca ~iiaipoarti ..nu matca.yi totu~i. ~i a altuia. in stupul p5riisit de roi. Ca ~i in alte comportamente i ale familiei de albine. inmultirea albinelor roitoare trebuie sii favorizeze ~i s5 Apicultorul care nu dore~te inmulteasc5 artificial asemenea familii (roire artificiali). Dar. deci. dansurile de desprindere! mai sunt necesare. roi primar. neidentificats. secundar. eclozioneaz5 o matc5.citre aqa numite locuri . primul roi. feromonii nu sunt totul ( d e ~esentiali) nici in roire. inceputul . Dimpotrivi.

43 *. modific5ri ale comportamentului specific de alimentare. trei calitilti in de hrani . Dar in ciuda acestui adevir incontestabil. dup2 maxim 24 de ore ele deja transform5 iar citeva celule hexagonale. de lucritoare. se explicii in bun5 miisur5 prin interventia acestor secrefii. se desemneazi cu stupului". verticale . nici digestia propriu-zis5. via@ albinei melifere se scurteaz5 mult atunci ciind.con~tiinfa salivare (hipofaringiene vi mandibulare). este obligata sii tr5iasc5 izolat. . una transparenti ~i alta galbeni.ai dupii ce vlrsta de 2 112 zile). lucr5toarele devin nelini~tite. iar cea galbeni contine polen (aceastii din u r n 8 component5 w e no. Ea transport5 o bun5 parte din substantele cu rol de reglare a ceea ce in mod empiric. forma ~i orientarea celulelor motiveaz5. Ele se desmgoarii ca acte mecanice ~i ca procese de fiziologie celularii ale individului. Unul din cele mai interesante comportamente ale familiei de albine ~i anume. nici excrefia nu sunt legate de viafa de grup. in celule cilindroide. Asistilm astfel la unul din cele mai extraordinare fenomene din familie: diferenfierea castelor femele. precum ~i neuro-secretiile. inlocuirea matcii in cazul pierderii sau invalidirii ei. la doici. in care se aflii ou5 sau larve tinere. ~i modul in care . avind ca pornire organismul . Printre aceste substante sunt secretii ale glandelor numele de . ori tocmai dimensiunea. adic5 actul de inghitire a hranei. elaborat5 qi eliberati de glandele mandibulare ale acesteia. inllprapoqie de 2:9:3. dar foarte apropiat ca semnificatie.genetic bipotenfial al tinerei larve. Larva de matc5 p r i m e i j t g n i $ m e trei tile larva dep5ge~te '$. CitB vreme substanla este perceputii de lucritoare.care se bazeazii qi pe o circulafie social5. Cea albi este un amestec de secretie hipofaringiani qi confin de'guq5. de asemeni. fir5 a se intrerupe ingrijirea puietului de lucriltoare se deblocheaza instinctul clidirii botcilor. sunt construite de la bun inceput ca atare. in prezenfa care m5tcii). Hemolimfa constituie principalul mijloc de transport al metabolismului foarte important pentru cunoa~terea intelegerea vietii din familie .. Iati cum: larva din celuli de lucritoare prime~te. In momentul c8nd cantitatea de feromon scade sau dispare.una albii-liptoas5. in mod accidental sau experimental..~tiu"albinele s2 creasca miitci din larve aflate in celule de lucritoare: dupi 30 de minute de la disparifia m5tcii din stup. ~i anume confinut in substanfa de matcii. comportamentul acestora este normal ~i din toate larvele femele ingrijite eclozioneaza lucriltoare. mod curent.MANUAL UL A PICUL TORUL UI Individ qi familie Din cuno~tinte elementare de ordin general se $tie c5 nici hrinirea. Principalul factor al diferenrierii emani deci de la matc5.botci de salvare (spre deosebire de botcile de roire ~i cele de inlocuire lini~titi.

ulterior combinatie de componente albii $i transparent5 in propoqie 1 :1 (acesta este Iipti$orul de matc5).con$tiinte" rnai sus mentionatii a stupului rnai concur2 $i silntul mirosului . in primele trei zile aspectul ~i greutatea larvelor celor dou5 caste evolueazi similar. asupra hormonilorjuvenili. Vizitate ci de zece ori rnai frecvent decit larvele de lucriitoare. in cantitate mare. Din manevrarea componentei hranei larvare doicile o ofer5 in continuare pe cea corespunziitoare larvelor de lucritoare sau o modificii pe a celor din botci orientind astfel evolutia ocupantelor catre destinafia matc5. Succesul este conditionat ins5 de un element fundamental .prin hemolimfa. Exemplul de rnai sus ilustreaz5 rolul de declanyator al calitiitii hranei.ele nu trebuie decit s5 fie declanvate de unul sau mai mulfi factori externi printre care calitatea hranei. fotoperioada. prin relatiile dc hran5 . printre care reducerea drastic5 a numirului viitoarelor ovariole. La realizarea aceleia~i. Rata consumului de hran2 regleaz2 la rindul ei activitatea corpora allata ~i implicit eliberarea de c5tre ele a honnonului juvenil. proporfional. ~i in final pupele din botci ajung de dou5 ori mai grele decit cele de lucr5toare. dar ~i dlre t %\supra receptorilor pentru gust ~i mai ales miros. mai multii hran5 mandibular5 decit larvele de lucr5toare. iar simful auzului fiind foarte slab dezvoltat .r5 c i indiratorii olfactiri pot fi cuprinii in doui categorii de 4 fl 44 . ~i cantitatea. maximum trei zilc. (Deosebit de important acest detaliu pentru crsc5torii de mitci prezenti sau viitori). nu numai calitatea hranei oferitii/consumat5 le deosebe~te.virsta larvei. iar acesta are rol fagostimulant. in el se produc deja modificiri ireversibile. gata imprimate. Chiar $i imensa cantitate de comunicare presupusa de declan~area dezvoltil ii ovariene la lucr2toarcle adulte orfane se realizeazii prin feromoni a caror ac ne se exercitii indirect . Odat5 d e p i ~ i t i . ea prime~te deci. larvele din botci minincii rnai mult (Iiipti~orulde matcii are o concentratie rnai mare de zah5r.nici sunetele nu pot servi ca indicatori sau setnnale in acest scop).anume in recunoa~tereaalbinelor dintr-un stup ~i a rnitcii stupului (intunericul din adipost face practic imposibili recunoaSterea vizualii. calitatea hranei. aglomeratia. Inca de la inceputul dezvoltirii embrionare existii. este perceputi de larve cu ajutorul organelor de simf aflate pe piesele bucale).MANUAL UL APICUL TORUL UI exclusiv hrana alb5. AWnside.aceasta la numai 24 de ore de la disparitia mgtcii.. programe complicate . dar dup2 aceast5 virst2. practic concentratia ei in zah5r. ~i in absenta ou2lor sau a larvelor de maximum 3 zile: ins8~iabsenta puietului nec2picit induce qi ea . Acela~ihorrnon declan~eaz2dezvoltarea ovarian5 la lucr5toarele adulte riimase fari matcii (lucr5toarele ou5toare in familia bezmetic5) . acesta duce la diferentierea castei lucr5toare (inhib5 dezvoltarea ovarian2 la larve). organismul larvei femele nu rnai este bipotential.indirect.dezvoltarea ovarian5 la lucr5toare.

surse interne (indicatori emanind de la insii~ialbinii).MANUAL UL APICUL TORUL UI surse . in stup riimgngnd preponderent lucriitoare semi-surori ale ei dar surori bune cu o altii (posibili) matcii. Interesant. mirosurile provenind din mediu fumizeazii o modalitate eficientii de mentinere a unui acela~i indicator util in recunoa~terea lucriitoare1or. Ca urmare. ~i altele exteme (indicatori provenind din mediu.. cvnditiile acestei structuri genetice potential schimbiitoare. sori a sa dar din alti descendent2 paternii (lucritoarele descendente din mama unic2 ~i tati diferiti se constituie ca .secretia (deci mirosul ei) are o determinant5 genetici: m2tcile surori sunt mai asemanatoare in aceast2 privinti intre ele decit cu cele neinrudite. nu se cunosc deocamdat2 legituri intre cele dou5 categorii de indicatori pe care ii folosesc albinele. florile). in timp ce identitatea mitcii se modific2 numai cind intervine roirea sau schimbarea lini~titi. colocatarele lor au accesul liber. albinele fac o discriminare sigurii a striinelor de stup .substantei de matc2". din contacte cu elemente ale acestuia purtitoare de miros.dupii un scurt contact antenal cu paznicul. Albinele nu fac deosebire numai intre albinele din stup ~i striiine.patrilinii7'). dar cu tat5 diferit. ca acuratefe. Se biinuie~te exist5 presiuni con% dictorii ale selecfiei pentru indicatorii de naturii genetic5 ~i cei provenin&& demtme 3 45 4 . in timp ce . Structura geneticii i n s i ~ ia familiei este un factor ce intervine in Miitcile imperechindu-se multiplu ~i amestecul de mecanismul de recunoa~tere. Mai mult. pentru cii identitatea ei este mai constanti. cu rama). ci chiar intre surorile lor (fiice ale aceleia~imiitci) $i alte albine din stup (eclozionate in stupul lor. sperms implicit duc la coexistenp mai multor patrilinii.. Indicator de recunoa~tere. Pe post de paznic la urdini~.itwindicatorii de naturii geneticii detinufi de lucritoare fumizeazii informatii im$ nts.pe care le resping prin atacuri agresive. Recunoa~teream5tcii de ciitre albine se bazeazi pe mirosul secretiei mandibulare component5 a . Variata alcituire chimici a secrefieipermite s i se binuiasci valoarea de semnal social a unora din componenfii acesteia..utile in cii identificarea miitcii ~i a larvelor. cu acfiune olfactici. in timpul roirii. matca este in recunoscutA cu mai mare siguranF deciit lucr2toarele. de exemplu. lucritoarele stupului se separi dupi genotip: cu matca dintr-o anumiti descendent2 paterni pleac2 preponderent lucritoare surori bune ale ei. i ~ deosebesc surorile bune de semi-surori fiice ale aceleia~i i mitci ca yi ele. Reacfia fafii de striine variaz2 ca intensitate. dar din oui depuse de alti matci in alt stup ~i transferate ca atare.in functie de anotimp ~ide abundenta culesului: apiirarea stupului este intiirit8 in perioadele cu conditii propice furti~agului. compozifia genetic2 a populatiei de lucriitoare se modificii in cursul vietii familiei.

de familiarizare" (numite generic epagine). dar pe de alti parte la rit5ciri intre stupi ingreunfind sarcina albinelor paznici. ci pur ~i simplu prezenpi lor in preajm8. la unificarea familiilor slabe intre ele. izolate. Unele sunt substante . foarte persistenti. a c8ror prezenfi $i efect erau pin5 nu demult ignorate sau numai binuite: substante ca ~i cele deja mentionate. Prin chimioreactiile care au loc se regleazi anumite comportamente care in ansamblu alc5tuiesc extraordinara viati social2 a albinei. Ele trebuie s i invete identitatea unei mitci total n e i m d i t i lor qi precedentei lor mitci. In stup mai actioneaz5 o serie de substante. stup. cu tinerele larve deja transvazate in ele. (2) o alta marcheazi spatiul (scorburi. dar nu utilidt 1 alt%familie!Este vorba de o epaginii. dac5 ins5 botcile sunt finute goale. pentru egalizarea puterii. Constatarea repetati in practici a acestui adevir a dus la generalizarea pornirii creqterilor de mitci cu o introducere a botcilor goale timp de 24 de ore in stup. stupul in juml axului siu 6. Se pare c i cel pufin partial aceasti epagini se confind5 cu propolisul. respingere pentru albine striine. dar la unificirile la care participi qi o familie puternick este preferabil ca m5tcile initiale ale populatiei s5 fi fost inmdite. emanind de la albine ~i la care albinele reacfioneazii in grup (unele) sau individual (altele). '- >!e 46 . Nu este neapirat necesar contactul albinelor cu botcile acestea. (4) apicultorul cu o oarecare experienp qi cu spirit de o b s m * constat5 c i hr5nitorul deja utilizat este preferat unuia nou. La inlocuirea mitcii.de interreactie" sau . In sfirqit. concomitent cu cel de recunoaqtere pmpriei familii. cuqci) in care citeva albine au petrecut un timp de familiarizare gribind insuqirea lui de citre familie. intr-un timp relativ a scurt lucritoarele trebuie s i asimileze noi caracteristici de recunoa~tere mitcii. 0 alt8 asemenea interventie: transferarea ramelor cu puiet. care Fa%le "s.botcile artificiale de introduse in familia crescgtoare. Asemeni hormonilor juvenili qi feromonilor cunoscufi. in prealabil. toate contribuie la asigurarea coeziunii familiei sau la marcarea obiectelor care ii apaqin acesteia: ( I ) una din ele. (5) daci rotim cu IRO.. a 4-a in enumerarea noastri. (3) existenfa unei alta poate fi demonstrati de orice apicultor cu ocazia cre~terii mitci .MANUAL UL APICUL TORUL UZ ce uneori functioneazi recunoaqterea tovariqelor de stup indiferent de inrudirea genetic8 qi alteori o discriminare fin8. are efect chiar $i pentru cadavrele de albine. in stup. dar care inci nu au fost identificate. succesul metodei cu foaie de ziar se bazeazi pe slabele forfe de apirare ale respectivelor populafii.. pe baza gradelor de inrudire. Apicultorul intervine frecvent in familie cu lucriri care afecteaz5 sistemele de recunoaqtere ale albinei. duce pe de o parte la o reducere a diferentelor genetice intre familiile respective. care rimin un timp atr5g5toare pentru tovar5qele lor. procentul de acceptiri este mult sporit. spre exemplu. sunt acceptate cu mai mult sau mai putin5 rezervi in functie de starea familiei.

pe jos. se numirii printre aceste substante familia repulsinelor. piing la cel nou. are dub15 capacitate . imediat se reped multe altele gi inteap5 in aceeagi zonii a pielii? Fenomenul se datoreaza emanatiei de substant5 de alarm2 care se scurge de-a lungul acului infipt in piele. Sistematica albinei melifere Albinele melifere fac parte din: Regnul: Animalia (viepitoare monocelulare gi pluricelulare cu mod specific predominant de hr5nire pe baza regnului vegetal). scap5 apicultorului. albinele culegiitoare aterizeazi la intoarcere tot la vechiul loc a1 urdinigului gi merg apoi. a substantelor de cules gi a atractaniilor. hcreng5tura: Artropoda (animale nevertebrate t- . care poate. Era a-l deplasa. Fiecare reactie are o explicatie.normale" din stup. poate fi descifratii. aterizarile au loc direct pe sciindura de zbor in noua ei pozitie. Este un motiv in plus pentru ca inainte de a interveni in viap familiei.. ajuns5 pe tegumentul lucritoarelor din jurul ei induce. ca gi in cazul sociohormonilor. Pista este trasat5 de albine cu o epagin5. la celelalte lucriitoare. intr-o familie ~i de respingere. 0 repulsini a fost deja mentionat5 in exemplul cu hriinitorul. Dintre substanfele de alarm5 ale familiei.MANUALUL APICULTORULUI vertical. ele urmeaz5 o pist5 foarte precis5. s i ciutiim intelegerea profundii a tuturor comportamentelor . Este posibil ca ele s5 fie in leg5tur5 gi cu indicatorii de recunoagtere. apicultorul vine in contact cu cea din venin (acetat de izoamil) gi cu cea din secretia glandelor mandibulare (2-heptanona). o atitudine agresivi. in afara epaginelor. cea a inhibinelor. a substantelor de alarm5. cP Subregnul: Nevertebrata (animale Gr5 coloanii osos intern). Alectinele sau substanfele de cules sunt o categorie de feromoni de naturi necunoscuti. sau pur gi simplu aruncat5 in jur de albinele agitate. pe de alta feromon de stress gi alarm5. Ati remarcat deja c5 dup5 ce o albini v-a intepat. care au rolul de a permanentiza pe toat5 durata infloririi leg5tura floarealbin5. Dupi 10-15 minute. Din acest exemplu trebuie retinut faptul c5 o aceeagi substang. grupateca atare pe bazaproprietiitii comune de a provoca agitatie violent5 urmat5 de regul5 de agresivitate. in alta. spirit de observatie gi cu studiu. dar cu rsbdare.de familiarizare. Este un alt exemplu de multipl5 capacitate a unui feromon: pe de o parte atractant pentru albinele din suits. pentru moment. Glandele mandibulare ale m5tcii miinuit5 brutal sau inghemuiti3 de lucritoarele intre care a fost introdus5 elibereaz5 o secretie care.

Subclasa: Pterigota (insecte care prezintii pe segmentele toracice 2 ~i 3 perechi de aripi).. torace. Jawa qi Borneo). Suprafamilia: Apoidea (insecte care-qi hrgnesc progenitura cu polen ~i nectar floral).R.melliferaV.S. exploatatii de om pentru calitiifile sale productive. Japonia. 4-P' #. arhipeleagul indonezian vi Filipine). . de acela~i. Grupul: Aculeata (insecte cu ac). cu un numiir mare de indivizi. Clasa: Insecta (artropode cu corpul alciituit din trei segmente distincte:I cap. Sumatra qi U. Specia: dorsata (albina indianii uriaqii.Extremul Orient). abdomen). Jawa.riispinditii in India. se delimiteaza trei mari grupuri de rase.. China. pe mai multi faguri. Africa qi Asia). in cadrul speciei. cliideqte un singur fagure foarte mic prins de ramurile copacilor. Subordinul: Apocrita (himenoptere la care legatura dintre torace ~i abdomen se face printr-o poqiune ingustii numitii pefiol).mellificam. este cea mai mare albinii.a\ - . . sudul Chinei. riispinditii in India. format in cavitiiti qi cuprinde mai multi faguri. Genul: Apis (albine care tr5iesc in familii permanente $i monogine au o singurii femelg cu organele reproduc5toare dezvoltate capabile s5 asigure perpetuarea .S. florea (albina indianii piticii. 0rdinul:Hymenoptera (insecte cu aripi membranoase). Denumirea speciei. Tribul: Apini. cuib format in cavititi inchise. Familia: Apidae. in . Borneo.corpul acoperit cu peri rari ~i scuqi). riispiinditg in India. mellifera (albina meliferii. Malaezia.MANUALUL APICULTORULUI Subincrengiitura: Mandibulata (artropode cu mandibule).2. Indonezia. cea mai cunoscutii qi cea mai riispiinditii albinii. a fost dati de LinnC in anul 1758 ~i schimbati ulterior (1761). Subfamilia: Apinae (insecte constructoare de cuiburi qi care prezintii la a 111-a pereche de picioare un aparat pentru colectat polen). clgdeqte un singur fagure prins de stgnci sau de ramurile diferitor arbori. cuibul este cerana (cunoscutii ~i sub numele de albina indianii obi~nuitii. ce mai mic5 albinii cunoscut. cu imensii riispiindire in Lumea Veche (Europa.

syriaca. a fost introdusci Apis mellifera adansonii. adansonii. carnica. 9)A. carnica. Olanda gi nordul Germaniei. I5)A. lamarki. principale6 G &ugiri gi e caractere s-au fixat in decursul unei indelungate perioade de dezvolb% autonome in vestul Europei (peninsula Ibericg ~i sudul Frantei).m.m. cerana indica.m.m.m. In qfar6 de America de Sud unde. Albina & & ~ m a r k ~ d a r "\. 49 ' e.m. 1l)A. in t6rile din lumea nou6 exist6 dour alhina Apis mellifera (mellifera. este foarte agresiva. 15 .m.m.MANUAL UL APICULTORULUI Fig. Marea Britanie. aceworum. carpensis. 13)A. caucasica. recent. intermisa. Valorific5 foarte bine culesurile. 5)A.m. 7)A. 14)A. ~i cu inclinafii spre roire.m. 8)A. 16)A. dar este putin rezistent5 la boli ~i la atacuri de paraziti. cerana cerana. 6)A. 17)A. Un studiu mai amgnunfit o apropie mai mlaltderasele de albine din grupul african (Apis mellifera intermissa). 1)A. ligustica. 2)A. cerana japonica Grupul de albine european Albina brun5 european5 este r5spiindit5 in toat5 Europa central5 ~i nordic5 cu preponderenF in Franp. remipes. mellifera. unicolor.m.R6spdndirea pe glob a celor patru specii de Apis. 3)A. datoriti c5rui fapt familiile nu ating niciodat5 o putere prea mare.m. . agitat5 pe faguri. Cercetgrile biometrice au demonstrat cB este una gi aceea~i rasa cu Apis mellifera lehzeni gi Apis mellifera silvarum. lehzeni. ligustica. caucasica).m. 1O)A. 12) A. Si-a format principalele insugiri morfologice gi productive de-a lungul timpului printr-o perfect5 adaptare la condifiilebioclimatice in care s-a dezvoltat.m. Propolizeaz5 excesiv. silvarum. 4) A.

Roiegte foarte mult gi este foarte agresivii). dar le valorificii perfect pe cele t5rzii manifestgnd un instinct de acumulare deosebit.MANUAL UL APICUL TORULUI trompa este micii. nu formeazg ghem de iernare. Rasele africane triiiesc in areale delimitate de bariere climatice. dispuqi in benzi late. dezvoltarea familiei este relativ inceatii gi nu ajunge decit la o putere medie. mellifera adansonii (cunoscutii gi sub numele de albina galben2 africang este rSspiindit5 in zona central5 a Africii. care ins2 se mentine timp indelungat. cu foarte multe populatii. dar productivii gi rezistent5 la iernare in conditiile unor ierni lungi. ca mgrime corporalii). mellifera intermissa (riispiinditii in Africa de Nord. Se individualizeazg 12 rase. mellifera unicolor (cunoscutii gi sub numele de albina de Madagascar. Din aceast5 cauzii nu valorificii bine culesurile timpurii. Foarte bine adaptatii conditiilor locale de mediu. variabil agresivii. rase e u g p k d i fi 50 . cu care se asearnin. degi albicioqi. ciipiicegte umed mierea. este irascibilii. fapt ce determini variatii gi deosebiri mari intre ele. Se e * " 'Fosrtebine in stupi sistematici dlnd familii puternice. Irascibilii gi in afara miitcii normale miitci produciitoare numai de trgntori. este gi ea socotitii o rasii de trecere intre albina africanii gi cea europeanii. ~ncruciqatii cu % duqi valoroqi). Se pare cii face legiitura cu albina europeani. Grupul de albine africane Albinele cuprinse in acest grup se caracterizeazii prin talie micii cu insugiri biologice specifice din care amintim: roire puternicii qi irascibilitate accentuatii. mellifera lamarckii (cunoscut5 sub numele de albina egipteani). fiind riispinditii numai in aceasti insulii. Caracteristic. Corpul este mic. foarte agitatii pe faguri. destul de roitoare. Are corpul mic cu abdomenul dotat cu peri. Cuprinde o singurii rasii: Apis mellifera mellifera. prezintii un corp de dimensiuni mici). dintre care trei identificate de curiind.

MANUALUL APICULTORULUI mellifera capensis (dupi aspect nu se deosebe~tecu nimic de albina europeani. Agresivitatea gi irascibilitatea variabile. Este. Albinele foarte bliinde).5. putin irascibili ~i agresivi. prezinti Pnsi o serie de insu~iri biologice care o deosebesc mult de aceasta. ugor agresivk cu producfii mari de miere. mellifera littorea (albini de dimensiuni corporale reduse. apropiindu-se de cele ale albinei cerana gi indica. mellifera nubica (cu cele mai mici dimensiuni corporale dintre toate formele de albini melifer:. una din rasele nou identificate). . instinct de roire foarte dezvoltat).5. mai mult lati deciit lung5. mellifera sahariensis (cu dimensiuni corporale mici. mellifera jemenitica (cu dimensiuni corporale foarte mici.75 mm. cu trompa scurti. fati de rasele descrise anterior. simultan. Printre acestea amintim posibilitata de a c r e ~ t e mitci normale din oui depuse de albine ouitoare dupi ce albinele au roit G r i matci. cu trompa scurti . Familiile sunt slabe cu capacitate productivi redusi). rezistenti la variafii mari de temperaturi. rasi nou identificati). mellifera major (prezinti cea mai lungi tromp2 dintre toate rasele de mellifica. propolizeazi intens). Este o albini mare. Nu poate fi aclimatizati in Europa). Incomplet studiati. intr-un areal redus). Nou descoperiti. de asemeni. trompa cea mai mica . Foarte agresivi. mellifera monticola (de dimensiuni corporale mai mari. Puternic instinct de roire. mellifera scutellata (de dimensiuni corporale mici. cu atac masiv. foarte agresivi.38 mm.

de multe ori convieFiesc 2 miitci intr-o familie). pufin rezistent5 la ierni aspre gi lungi. mellifera syriaca (roitoare. de culoare neagri. in trecut era foarte apreciati pentru capaci ta tea sa productivii. construiegte multe celule de trintori. foarte riispinditii pe toate continentele). cu miitci prolifice. actualmente pufin folositi Pn producfie din cauza irascibilitiifii). rispinditi pe toate continentele). roitoare. valorifici culesul pe timp nefavorabil. mellifera cypria (irascibilii. ~ d s i r ~ s d r a tprefioasii in condiriile climatice ale tiirii noastre). fapt ce a ficut sii fie riispinditii pe toate continentele). mellifera carpatica . cu miitci prolificfippnifest5 un slab instinct de roire. mellifera carnica (albina carniolianii. Ciipiicegte ii 0 d i 9 i V i n t i i o tendinf5 slabii de propolizare. face legiitura cu grupul african). este o rasii de albine foarte blindii. variafii mari de temperaturii gi vinturi puternice. pufin roitoare. L . mare produciitoare de ceari. deosebit de harnicii. arie de riispandire foarte redusii). micii. deosebit de blindii. cu predispozifie la a b cuibul cu nectar gi miere in condifiile unui cules de mare intensitate ( . Datoriti insugirilor lor biologice gi productive prezintii cel mai mare interes economic.MANUALUL APICULTORULUI 1 I Grupul de albine irano-mediteranean Albinele cuprinse in acest grup sunt cele mai riispandite. este productivii. ciipicegte umed mierea. Se deosebesc urmiitoarele rase: mellifera sicula (cunoscutii gi sub numele de albina sicilianii. ciipiicegte mierea uscat. fapt care a contribuit la riispindirea lor pe toate continentele. irascibilitate moderatii). propolizare puternicii. c5p5cire umedii. cu comportament linigtit pe fagure gi cu reacfie slabii la fum. foarte roitoare. mellifera ligustica (albina italian5 cu miitci deosebit de prolifice. deosebit de productivii. cu inclinafie spre roire.d . - 5- \ 52 . mellfera taurica (rasii adaptat5 la climatul mediteranean. blinds. mellifera remipes (foarte blindii.format2 in regiunea carpato-duniireanii sub influenp climatului continental temperat caracterizat prin precipitafii relativ reduse. mellifera caucasica (prezintii cea mai lungii trompii.

MANUALC'L A PICUL TORULUI

In cadrul rasei se disting mai multe populafii corespunz5tor zonelor bioclimatice in care s-a dezvoltat ~i la care s-a adaptat perfcct. in tara noastra se deosebesc populatiile: step& deal, munte, Ciimpia de Vest, Podiyul Moldovei ~i Podiyul Transilvaniei. Studii ample ce s-au efectuat asupra raselor de albine au avut drept scop ~i incerciirile de combinafii inter-rasiale, pentru ameliorarea permanenti a materialului biologic exploatat. S-a ajuns la concluzia, ins8, cB nu totdeauna incruci$irile interrasiale dau rezultate pozitive; din contra, apar frecvente neajunsuri. La noi in tar2 s-a incercat introducerea raselor caucaziana yi italiani dar rezultatele obtinute in producfie din incruci~iricu populafiile locale nu justifica asemenea introduceri; din contra in unele zone ar fi chiar dezastruos - s-ar polua tipul valoros, de albina localii.

MANUAL UL APICUL TORULUI

lectia 4. Inventarul apicol
Inventarul apicol reprezinta totalitatea uneltelor necesare in vederea efectugrii unor anumite lucrari apicole sau pcntru asigurarca procesului de lucru intr-un domeniu de activitate cum ar fi: adaposturi pentru familiile de albine, echipament pentru protecfia apicultorului, unelte pentru lucrari in stupin8, insiirmarea ramelor gi fixarea fagurilor artificiali, extractia gi conditionarea produselor apicole, cregterea $i transportul matcilor gi constructii apicole. Inventarul apicol cuprinde deci totalitatea uneltelor, obiectelor qi constructiilor apicole care aparfin gi reprezinta intreaga dotare a unei exploat2ri apicole. Adiiposturi pentru familiile de albine (stupii) in mod natural, albinele igi cl5desc adapostul in scorburi de copaci, cr8p8turi de stinci, precum ~i in diferite locuri ferite de intemperii. Omul, aducind albinele in preajma locuintei sale, a cautat s i le asigure un adapost cit mai asemanator cu cel natural. Cum in adaposturile naturale ~i in stupii primitivi fagurii construiti de albine erau ficgi gi nu permiteau interventia omului, ingeniozitatea apicultorilor a condus ulterior la realizarea stupilor cu raine mobile. Stupul de astBzi este rezultatul sintezei ~i observatiilor efectuate in cursul anilor de generafii intregi de crescatori de albine. Solufiile constructive adaptate pentru realizarea diferitelor tipuri de stupi sunt multiple, putiindu-se insi despride doua orientari distincte: - stupi in care dezvoltarea familiei de albine gi a cuibului se face pe plan vertical, purtiind astfel denumirea de stupi verticali; - stupi in care dezvoltarea familiei gi a cuibului se face pe plan orizontal, incadrindu-se astfel in categoria stupilor orizontali. Indiferent de tipul stupului - vertical sau orizontal - acesta trebuie s5 asigure urm5toarele conditii: - sii fereasca albinele gi cuibul familiilor de ploaie, umezeal5, vint gi ar~itri; - sa fie incslpator, asigurind atit spafiul necesar pentru dezvoltarea familiei, cAt ~i pentru depozitarea rezervelor de hran8; ~ r h b - sa permit3 marirea sau mic~orareavolumului s t u p u k t ~ ~ n raport cu dezvoltarea familiei gi evolufia culesului; P?r . - sii fie ugor de manipulat far5 s& se stinjeneascg ifi3!d *e albine;
A

ss

3 4 %

MANUAL UL APICUL TORUL UI

- piqile componente s5 aibi aceleaqi dimensiuni spre a putea fi folosite de la un stup la altul; - s%fie adaptati pentru deplasarea familiilor de albine la diferite culesuri; - s5 permit2 aplicarea metodelor avansate de creqtere qi intretinere a albinelor; - s2 fie rezistent. Urmare observafiilor qi cercet2rilor efectuate in fara noastr2, precum qi faptului c5 apicultura modern%cere restringerea la minim atit a num5rului de tipuri ~i modele de stupi, c i t ~i a dimensiunii ramelor spre a uSura circulafia materialului biologic asigurindu-se totodata conditiile optime pentru producerea de stupi ~i inlocuirea elementelor de stupi, precum ~i a celorlalte utilaje apicole aferente s-a trecut la tipizarea stupilor qi principalelor unelte folosite in apicultut-5. in acest scop au fost tipizati ~i standardizati stupii sistematici ce se confectioneaz5 in tara noastri. Astfel, in prezent deosebim tipurile de stupi prezentati in tabelul al2turat.

Tipurile de stupi folositi in Romgnia Tipul de stup vertical Denumirea stupului stup multietajat STAS NR.8 128177 Numgrul de corpuri yi rame trei corpuri cu ciite 10 rame fiecare de 435x230 mm pentru cuib qi recolt5, la cerere qi un magazin cu 10 rame de 435x162 mm un corp cu 10 rame de 435x300 mm pentru cuib ~i un magazin cu 10 rame de 435x162 mm un corp cu 20 rame de 435x300 mm

~

vertical

orizontal

stup vertical cu un corp qi magazin STAS NR. 1 1383180 stup orizontal STAS NR.4 170176

Odat2 cu standardizarea stupilor au fost standardizate qi ramele acestora, in sensul c5 ramele de cuib ale stupului vertical cu un corp qi magazin qi ale celui orizontal sunt identice avind dimensiunile exterioare de 435x300 mm, iar cele interio415x270 mm ~i o suprafat5 a fagurelui in ram5 de 112.050 mmp. ~ama*&!u$a stuoului multietajat are dimensiunile exterioare de 435x230 mm, oare dle 415x202 mm qi o suprafag a fagurelui in ram5 de 83.830 ..

MANUALUL A PICUL TORUL UI

in ceea ce prive~te ramele de magazin, acestea sunt, de asemenea, identice la stupul multietajat ~i la stupul vertical cu un corp ~i magazin, aviind dimensiunile exterioare de 435x 162 mm, dimensiunile interioare de 4 15x 134 mm ~i o suprafat5 a fagurelui in ram5 de 55.610 mmp. Toate tipurile de stupi sunt prev5zute cu dispozitive pentru fixarea ramelor ~i corpurilor putgnd fi deplasati in stupiirit pastoral. in tara noastrii se recomand5 folosirea stupilor verticali, ace~tia permi$nd practicarea unei apiculturi moderne, precum ~i obtinerea de miere pe sortimente distincte de flor&~i calitate.

Fig. 17 - Stup multietajat STAS 8128/77: a)sec/itrne longitudinalii; b)sec#iune transversalii (dirnensiuni in inn?).
Stupul multietajat STAS nr. 812811977, este conceput dup5 stupul Langstroth ~i Rooth, fiind ins5 imbun5t8tit yi adaptat condifiilor specifice ale apiculturii din tara noastr8. Face parte din categoria stupilor verticali de mare capacitate. Practic volumul stupului poate fi m5rit oricit, dup5 nevoi, prin suprapunerea de noi corpuri. Totodata, stupul este adaptat folosirii celor mai noi metode de cre~tere exploatare a familiilor de albine. ~i Stupul este format din trei corpuri cu dimensiilni identice ce se suprapun, fiecare corp aviind cite 10 rame. P5gile componente ale stupului sunt: fundul stupului, trei-mrpuri, rama hriinitor cu hranitorul interior, rama de ventilatie, podi~orul desp6&r, podi~orul propriu-zis, capacul telescopic, tijele de fixare, blocul de urdiniq ~i inL#iz5toml de ., urdini~. .,

d ~ k
' 6.

1
MANUALUL APICULTORULUI

Dimensiunile exterioare ale corpurilor sunt 490x420~245mm, iar cele interioare de 450x380~245mm, avind un volum util de 0,126 m3 sau 126 litri. Grosimea tuturor peretilor este de 20 mm. Perefii din fati ~i spate ai corpurilor sunt prevazufi in partea de sus din interior cu cdte un fall de 17 mm iniilfime qi 10 mm adincime pentru sprijinirea umeraqelor ramelor. Peretii laterali sunt str8pun~i pe toat5 inilfimea de un orificiu cu diametrul de 10 mm prin care gliseazi tija de fixare a corpu-rilor in timpul transportului. in exterior, pe partea din fa@ ~i din spate, sunt prevazute doua scobituri in forma de scoici cu o adincime de 10 mm care servesc ca minere. Corpurile cAt ~i toate piesele componente (fund, capac, podiqor) nu au falf. Prin aSezarea primului corp pe fundul stupului se formeazi urdiniqul ce are o lungime de 380 mm qi o inaltime de 20 mm. Urdini~ul previizut cu un bloc reductor cu dou5 deschideri este - una mai mare de 158x9 mm, iar a doua mai mica de 50x9 mm. Ramele, cite I0 de fiecare c o p sunt identice avind dimensiunile exterioare I de 435x230 mm, iar lumina interioari de 4 15x202 mm. Podi~orul propriu-zis este format dintr-o ram2 exterioari cu Iitimea de 30 mm qi grosimea de 15 mm avdnd in interior platforma podi~oruluiformats din scindurele de I0 mm grosime qi fixate in nut. Podiqorul, pe o parte prezinti o suprafafa planii, iar pe cealalta are un refugiu (spafiu) de 5 mm fiind astfel reversibil, dupa necesititi. Pe partea mai halt5 a podiqorului, pe una din laturile sale scurte este previizuti o scobituri de 50x5 mm, asigurind astfel, in timpul iernii, o bun5 aerisire a cuibului. Podiqorul despiiqitor (Snellgrove) se asearnin2 cu podiqorul propriu-zis deosebindu-se dc acesta prin faptul c2 rama ce incadreazi platforma podiqorului este de 30 x 30 mm avind previzute urdiniquri pe ambele parti cdt qi pe cele trei laturi ale ramei, totalizind 6 urdiniquri suprapuse. Inilfimea urdini~uriloreste de 5 mm, partea exterioara a acestora fiind de 50 mm, iar cea interioara de 40 m m . Hrinitorul se compune dintr-un cadru de lemn qi o tavi metalica, prev8zutil in interior cu un gritar plutitor din lemn. Pe peretii interiori ai ramei hranitorului, in doui scobituri, se fixeazi doui leafuri de lemn de 15x400~300 ce au rolul mm de a susfine tava metalici a hrinitorului. Dimensiunile tivii sunt de 384x375~45 mm, aceasta fiind confecfionatii din tabla galvanizati (zincata). Hranitorul are o capacitate de circa 6 litri. ma de ventilatie se compune dintr-o rama cu iniltimea de 20 mm peste care se eaki plasa de d m 8 cu ochiuri de 2-2,5 mm. Rama de ventilatie se d b 'fiile laterale de dou5 bare de lemn de 550x50~30 mm. Pe aceste bare a e e n i p a c u l stupului.

*$
"

''6

<

58

6. Dimensiunile exterioare ale capacului sunt 534x463 mm gi inaltimea de 10 1 mm. 18 . magazinul. rama hr2nitor gi hr2nitoru1. Partea superioar2 a tijei este filetat2 pe o lungime de 70 mm gi prev2zuti cu o piulip. Stupul cu dou5 magazine. stupul permite realizarea de mme. ce se poate inguruba.1138311980 este un stup de capacitate mare. acesta este prev2zut cu doua tije de otel cu diametrul de 6-8 mm ~i o lungime de 991 mm. 8:. I -e . Pentru fixarea p2qilor componente ale stupului. in vederea transportului. volumul putiind fi marit prin ad5ugarea sau scoaterea de magazine. Acest tip de stup. b)secfiune transversalii (dimensitrr~i mm) in Atit corpul stupului. rama de ventilatie. datorita dimensiunilor asemanatoare cu ale stupului multietajat. etc. In. blocul de urdinig.C Prin folosirea magazinelor. permite utilizarea de elemente de la acesta cum sunt: fundul. Stupul vertical cu corp ~i magazin STAS nr.084 m3 sau 84 1. podigorul. Partea inferioara a tijei are un orificiu cu diametrul de 3.3 mm pentru introducerea unui gtift de fixare. rama separatoare roi. asigurind totodati folosires ~giilor moderne de intretinere a familiilor de albine.MANUALUL APICUL TORULUI Capacul este telescopic avind suprafap superioar2 plan% Rama lateral2 a capacului are grosimea de 20 mm gi in2ltimea de 91 mm. tip fluture. ":" . Grosimea tuturor pereiilor stupului cit gi ai magazinului este de 20 mm. Fig. dispozitivul de impachetare. cit ~i magazinul (catul de recoltii) sunt prevazute cu cite 10 rame cu dimensiunile exterioare de 435x300 mm pentru cuib gi de 435x 162 mm pentru cat.are un volum util de 0. sectiuni c6t qi pe sortimente de flora gi calitate.Stup vertical cu corp ~i magazin STAS 11383/80: a)secfiune longitudinalii.

Peretele frontal inalte de 20 mm. iar cele interioare de 450x780~380 mm. unul avind o lungime are. 2 diafragme. 19 . iar cel2lalt de 150 nim.sectiune transversalii (dimensiuni fn mm) P&l?ile coinponente ale stupului sunt: corpul cu 20 de rame. Dimensiunile exterioare ale corpului sunt de 5 16x828~400 mm. Dezvoltarea cuibului familiei de albine la acest stup se face pe orizontalc?fati de sol. perefii fiind g r o ~ i de 24 mm.417011976 este singurul tip de stup folosit in tara noastri ce face parte din categoria stupilor orizontali. capacul stupului. Fundul stupului este fix fiind intgrit pe partea posterioari.116 m3 sau 1 16 1. in partea sa inferioari. & 60 .l este rabatabil imbrilcind rnarginea superioarg a corpului pe 20 w ' b * du-se pe briul corpului. doui urdini~uri de 300 mm.Stz~p orizontal STAS 41 70/76 .cu douc? bare transversale cu secfiunea de 50x30 mm ~i o lungime de 5 1 6 m q '. c.MANUALUL APICULTORULUI Stupul orizontal STAS nr. Fig. sc~iidurelele podi~or. Corpul are forma paralelipipedici. spre deosebire de stupii verticali unde dezvoltarea cuibului are loc pe verticalc?. de precum qi sistemul de fixare a1 ramelor pentru transport. avind un volum util de 0.

una eta@ pe toate piqile formind diafragma separatoare. Dimensiunile exterioare ale capacului sunt de 9 17x605~110 mm. Diafragmele. iar a doua mai scurt5 in partea inferioar5 cu 20 mm ce permite albinelor accesul dintr-o parte in alta. halatul. lungi de 380 mm qi inalte de 30 mm avind rolul de a asigura ventilafia. existi o gam5 variati de alte unelte necesare efectuirii diferitelor lucr5ri in stupin5. in interiorul capacului. in raport de activitatea cu ce o desf?i~urim ajutorul lor. Pentru transport. A UNELTE APICOLE in afara stupilor care fac parte din grupul de utilaje apicole necesare adapostirii albinelor. Scindurelele de podi~orau urmatoarele dimensiuni 484x 130x 10 mm. qorful qi minuqile apicole. Echipament pentru protectia apicultorului Din materialul de protectie a1 apicultorului fac parte: masca apicol5. Capacul este fixat de corp cu ajutorul a dou2 balamale-pomele. salopeta. iar cele dou5 p5qi laterale au prev5zute dou5 deschideri longitudinale. ramele sunt fixate cu ajutorul dispozitivului de fixare al acestora care este alcituit dintr-o bar5 de fixare cu secfiunea de 50x40 mm ~i lungimea de 778 mm qi doui stinghii cu secfiunea de 1 Ox 10 mm. spafiul format intre podi~or capacul stupului folose~te ~i pentru refugiul albinelor in timpul transportului sau pentru introducerea pernifelor necesare protej5rii cildurii cuibului pe tirnpul iernii. stupul orizontal este previzut qi cu dou5 diafragme ~i 6 scfndurele de podiqor. care se impart in diferite grupe. .MANUAL UL APICUL TORULUI Partea superioar5 a capacului este plan5. in numar de dou5. Ramele. oblic fiind fixat5 cu o stinghie asigurindu-se se afl5 cite o plasi de sirmi a~ezat5 astfel ventilafia pe timpul transportului. In afara ramelor. pe p5qile sale laterale. in numar de 20 au dimensiunile exterioare de 435x300 m. iar cele interioare de 4 15x270 mm.

protcjeaz5 capul. acoperit cl o tes2tur5 cu ochiuri de 2. avind totodat5 $ forme diferite. format2 din dou5 piese separate . de fixar f &* . b) masca cu piilgrie.p2l2ria din pinz cu bor mare intarit5 pe margine cu sirm2 de otel peste care se imbrac2 un voal i form5 de sac care. in general se pot deosebi trei tipuri de mii~ti: a) masc2 metalici. 2)nzcinz/$iapicole. S)n~asci apicolii de voal Masca apicoli. in special. in partea superioarg masca este confectionat din pitxG-alb3 avind la mijloc un orificiu previzut cu un elastic permifind astfe etanvar u palaria respectiv2. 3)mascii apicolii pliantir.MANUALUL APICUL TORUL UI Fig. in partea inferioarg masca are prev2zut un sister etanqare de corpul apicultorului. 20 .Echipament pentrzr proteelie fn stzrpinii: 1)combinezon apicol. c) masca pliant& este format2 dintr-un schelet metalic pliabil. in dreptul fetei. MQtile apicole se realizeaz2 din niateriale diverse. confectionat5 din plas2 de s5rm5 avlnd forma oval cu marginile intarite intr-o ram2 de tab15 cositorit2 de care se prinde o pinz2 cl protejeaz5 capul ~i gitul. fata yi. ochii de intepiituril albinelor. are un vizor patrat confectionat dintr-o retea d fire negre de plastic sau din p2r de cal.5 mm.

. iar la ambele capete de 40 m. se folosegte. Se confectioneaz5 din p. cintarul de control. cugtile pentru mgtci. minecile fiind strinse cu ajutorul unui elastic. la executarea unor anumite lucr2ri in stupin$ avind rolul de protecfie a imbr5c5mintii.c. fac parte din echipamentul de protecfie gi de lucru al apicultorului. L2fimea dalfii variaz5 de la 25 rnm la mijlocul acesteia la 35 mm la ambele capete. apicultorii cu experienf2 nu folosesc m2nu~ile ce lucreaz2 la stupi. virful este curbat in unghi drept.MANUAL UL APICUL TORULUI Salopeta ~i halatul apicol. Halatul se confecfioneaz5 din pinz5. 15dip pentru transportat rame. Dalta apicol5 STAS nr. la miini 9i picioare pentru a nu permite pstrunderea albinelor. Atit salopeta. inchis2 la git. in mijlocul d5ltii. La unul din capete dalta prezint5 o curbur2 in unghi drept pe o lungime de 20 mm. in special. in general. roinifa.o bucat2 de platband&de ofel cu lungimea de 206 mm. ad5p5toru1. afum5torul apicol. cit gi halatul sunt prev5zute cu buzunare yi sunt confectionate din materiale de culoare deschis2.418911953. la"o'$st&?2 de 40 mm de curbur2 se afl5 un orificiu ce servegte la scosul cuieli . dulapul pentru p2strarea fagurilor gi altele. Din aceast5 suit2 de unelte gi utilaje apicole vom descrie mai in am5nunt pe cele mai importante. este realizatg dintr-o bucat5 de platband5 de ofel cu o lungime de 190 mm gi o grosime de 5 mm. Unelte pentru lucr5ri fn stupin5 Utilajul pentru miinuirea ~i ingrijirea familiilor de albine este foarte variat gi se compune din obiectele de inventar necesare execut2rii la un nivel corespunz2tor a lucr5rilor curente din stupin5. Sortul apicol. c2ruciorul apicol gratiile de urdinig. sunt fabricate din cauciuc subfire sau piele avind cinci apicole in timp degete. Salopeta se confecfioneaz5 dintr-o singur2 pies5 din doc. Dalta Rooth se execut5 dintr.v. in acest scop sunt folosite: dalta apicol2.La unul din capete. Rolul utilajului respectiv este de a uSura munca apicultorului yi a-i da posibilitatea s5 execute ingrijirea familiilor de albine in conformitate cu normele tehnice de deservire. pe suport textil. M5nu~ile apicole. scaunul apicol. peria. litimea la mijloc de 24 mm.

b)dalta apicolii cu miner de lemn. fiind folosit5 la desprinderea ~i ridicarea ramelor din stup.RidicLitor de rame (scLirar) . este format dintr-o lam5 de otel zimtati cu virful curbat. 22 .21 .MANUALUL A PICUL TORUL UI Dalta multipli este o dalti cu mijlocul rotund. are la o extremitate Iitimea de 35 mm. 1 . c)dalta multiplii. Fig.dimensiuni i' mm n . + Q . Mai exist5 o serie de alte modele de d5lti apicole a ciror minuire este 1 identici cu cea a modelelor descrise. FP* I Fig.Diferite tipuri de dZl#iapicole: a)dalta apicolii STAS. qdalta Rooth (dirnensiuni in mm) Scirarul sau ridicitorul de rame. iar la cealalti extremitate un mic ciocan cu dispozitiv de scos cuie.

Indiferent de tipul de afumtitor. scoaqii de copac. Paletele sunt mentinute depiirtate una de alta cu ajutorul unui arc spiral fixat intre ele. . de asemenea. cirpe vechi.1070711976.C. aviind in interior un corp mobil de ardere prevtizut in partea inferioari cu un griitar metalic. in interior are un corp mobil perforat pentru combustibil.MANUALUL APICULTORULUI L Afumiitorul apicol. Mentioniim cii in afara afumiitoarelor descrise exist5 incti o gamii variatii de tipuri gi modele de afumiitoare din care amintim afumitorul A. se compune.prin stringere se alimenteazii afumiitorul cu un jet de aer dirijind astfel fumul rezultat prin coq in direcfia doritii. capac gi foale. afumitorul pipi sau figaretti. Capacul rabatabil este conic formind un c o ~ de evacuare a fumului. model mare ~i mic. precum gi cu un sistem de foale cu ajutorul ciirora se pompeazti in partea inferioari a recipientului aer peste materialul fumigen. din corp. electric. acesta se compune dintr-un recipient in care se arde material care produce mult fum (putregai. afumiitorul mecanic. se compune din corp. Corpul are o formi cilindricii. iniiltimea capacului este de 167 mm. de unde ii vine gi denumirea.A. Dintre cele mai riispindite modele de afumiitoare apicole din tara noastrii amintim urmitoarele: I Afumiitorul STAS nr. Burduful este actionat manual . prezintii o gamii variatii de tipuri gi dimensiuni.). Fumul rezultat este eliminat printr-un orificiu amplasat in partea superioarii a afumiitorului. Afumstorul apicol cu capac bombat. etc. afumitorul cu gaz sub presiune. iar corpul pin2 la virful conului de evacuare a fumului are o intilfime de 230 mm. De capacul afumtitorului este montat sistemul de insuflare a aerului (foale) realizat din douti palete agezate in unghi ascutit qi acoperite lateral cu o imbrticiiminte din policlorurii de vinil. capac ~i foale. in raport cu cantitatea de aer pompat rezultii o cantitate mai mare sau mai micii de fum. Capacul este bombat. etc.

2)corpul. 10)oriJiciude pornpare a aerului.cu capac sferic (dirnensiuni in rnrn) Materialul fumigen folosit este in raport gi de posibilit5tile locale existente. Varianta III . Peria apicoll. in locul periei apicole. etc.rna'rirne mica'. 5)placa suport burduff. 3)capacul. conuri de brad. 4)toarta capacului. \ I i' 66 . l t i i'ddicate sunt penele provenite de la aripile de gBsc5 de culoare alb5. coceni de porumb.Afurna'toare apicole: Varianta I: 1)orijiciul de evacuare a fumulzii. Varianta IV .rna'rirne mijlocie. 1l)crirlig.F MANUAL ULA PICUL TORULUI Fig.8k.. cgrpe din plante textile. 9)qtut pentru admisie aer.&circa 65-67 mm. iasc5. folosegte pentru indepartarea albinelor de pe faguri. MBnerul este confectionat din lemn sau material * plask. 7)resort. Se recornand5 folosirea cu succes a putregaiului de lemn gi in special de salcie. scoa* de copac. toate acestea dau un h m rece ~i de culoare alb5. q i ~ i c u l t o rfolosesc cu succes. fiind confecfionat2 din p5r de cal sau fire de relon de culoare alb5 cu o lungf. 8)gra'tar. perefii stupului etc. pana de passre.23 . 6)burduff. Varianta II .

Scaun apicol a)model taburet. se folosegte pentru protectia ramelor scoase din stup. ' 9 - *r. 24 . Capacitatea este de 5-6 rame. Are rolul at8t de scaun c8t gi de lidi$i pentru transportul sculelor apicole necesare lucr5rilor in stupink Fig. Lada de lucru este confectionat5 din foi de placaj prinse pe un schelet de lemn. 25. Lada de lucru. are forma unui taburet de 40-50 cm inglfime gi este prevBzut cu 2-3 compartimente pentru scule gi materiale. C.MANUAL UL A PZCUL TORULUI Fig. .A. de atacul albinelor hoale.Perie apicolii (dimensiuni in mm) Scaun apicol. iar inglfimea lgzii este in raport FF r C cu dimensiunea ramelor existente in stupin8. b)model A.

.

este confectionat5 dintr-o ram2 de tabla circular2 sau dreptunghiulara. Se folosegte curent pentru introducerea m2tcilor in nuclee sau familii. Colivia Miller. precum ~i o fantii dreptunghiularg de 14x4. aviind previzute in interior trei compartimente circulare ce comunicii intre ele. metal sau material plastic. Unelte pentru inslrmarea ramelor yi fixarea fagurilor aat%&li P & . are forma cilindricg inchis5 la un capat cu slrm2. la capatul opus. dup2 de caz. in partea superioar2 a coliviei exist2 un orificiu circular in care se introduce dopul cu botca respectiva pentru ecloziune. se folosegte pentru transportul miitcilor. Perefii coliviei sunt din material plastic perforati sau din plas5 de sirmi. Colivia din tes8turii de sirma. Pe piqile laterale sunt sapate dou2 canale previlzute cu orificii pentru asigurarea aerului necesar. iar la cel2lalt capiit cu dop de lemn. 9 Pentru incheierea ramelor. in interiorul coliviei exist%un mic spatiu pentru a putea cuprinde ciiteva picituri de miere. n Colivia Benthon. Colivia Titov. acoperita pe partea superioar2 cu plasa de siirm8. se compune dintr-un corp realizat in intregime din plasii de slrma avind la unul din capete un orificiu de 11x11 mm. iar in partea superioara are un sistem de inchidere alcgtuit dintr-un ~ u b 8 r metalic care acoperii un orificiu circular cu diametrul de 15 mm.2 mm.u h a e : \ h 69 e x . previizute orificii acoperite cu plasa de siirrn2. Se confecfioneaza din lemn. culiseaz9 o ~ipcii lemn prin care se introduce matca Si albinele insotitoare.MANUAL UL APICULTORULUZ Colivia Z a n d e ~este folosita. perforarea gi in~irmarea.aekstott. este confecfionat8 dintr-un cadru de tab12 alb5 cositoritii avlnd. La un capat a1 coliviei se giseqte un orificiu circular cu dimensiunea de 9 mm. pentru eclozionarea mritcilor. placat cu doua plicute cositorite (compartiment pentru ~ e r b e tde zahar). Suprafata coliviei cu cele trei compartimente este acoperit2 cu plasii de sirmi care se continua ~i peste orificiul de 9 mm diametru de la capatul coliviei. in partea inferioarj a coliviei existii un capac rabatabil din lemn. in special. pe toate cele patru p@i. din care unul este destinat pentru hran2. in interior.~. Se compune dintr-un corp de lemn de formi dreptunghiular8. Colivia capac (rotund2 sau dreptunghiularg). iar in partea inferioarg aviind o serie de picioru~e metalice cu ajutorul c2rora se fixeaza P faguri. prmum ~i pentru fixarea in ram5 a foilor de faguri artificiali se f o l o s e ~ c d t % l e.

Plan~eta calapodpentnr Jixat fagurii artiJiciali in sectiuni .A Fig. la perforatorul cu un ac sau cu mai multe ace (5 ace) actionakmamal sau mecanic in care caz acesta este actionat de un electromotor. perforatorul ~i dispozitiw pentru insilrmarea ramelor. Fig. servegte pentru marcarea corecta a locurilor unde urmeazii a fi practicate orificiile necesare trecerii silrmelor de care se fixeazii foaia de fagure artificial. f P\l. in raport de productivitatea ce se intentioneazii a se realiza. riispunde tuturor cerintelor. Perforatorul este folosit la giiurirea ramelor in vederea insilrm8rii. Aceasta se realizeazii cu ajutorul unor gipci glisante prin care se modificii dupii nevoie gabaritul plangetei. calapodul pentru fixarea fagurilor artificiali.B 8ablonul pentru fixarea distantei orificiilor. Planyeta calapod universalii A.MANUALUL APICULTORULUI gablonul pentru fixarea distanfei orificiilor de perforare. 2 7 . Este confecfionat din lemn. fiind adaptata pentru mai multe tipuri de rame ~i anume atiit pentru rama stupului orizontal.pentru fixat faguri artificiali in rame sectiuni pentru miere. Plan~eta calapod B . Q h . tit gi pentru cea a stupului multietajat sau rama de magazin. De la folosirea sulei de cismgrie. tabla sau carton.Planqeta calapod universal&. 28 . pintenuf apicol gi ciinip pentru topit cearil. poate fi de mai multe feluri.

iar rozeta din alami. l&&r~&?$her.MANUALUL APICULTORULUZ Fig. 29 . prin apasare. 2)Mrjner.Pinten apicol (dimensiuni in mm) WJ7. o fixeazi in ceari. Pintenul apicol se execut2 din aluminiu. de asemenea.Pinten apicol electric.s Fig. .*. pinten apicol cu rozeti gi pinten apicol cu roli. gi pinten apicol electric la care incilzirea se face cu ajutorul unei rezistente electrice montati in interiorul piqii metalice a pintenului. Fig.cu mai multe ace.Perforator rame: A . se folosegte la ingroparea ~i fixarea siirmelor in ceara fagurelui artificial. 3)Rezistenfii elecfr&)R&@ %C" \. Acesta are forma unei rotite dinfate care se inviirteqte ugor in jurul axului central. B . Existi. -- 71 *. in practici exist2 o gama variati de pinteni apicoli: pinten apicol simplu (drept).cu un ac Pintenul apicol. aviind sapat pe muchie un ginplef care imbraci siirrna gi. 31 . 30 . inainte de folosire pintenul se incilzeqte la cca 70°C.

. Fig. proteice. La capiit are o rolii confecfionatii din alam5 cu diametrul de 17 mm. vitamine siiruri minerale yi altele). .Randalina apicola' Fig.Mosoare pentru strdnsul sdrmei de insa'rmat rame Randalina apicolii serve~te fixarea fagurilor artificiali fir2 a fi necesari la inciilzirea prealabilii a acesteia. Lungimea total5 este de 170 mm. 32 . 34 . aceasta se ingroapa in ceara fagurelui artificial. avdnd imprimate pe partea exterioarii o serie de nervuri spiralate.Fixarea fagurelui art@cia/ d h ram8 Unelte folosite pentru hrlnirea albinelor Hriinirea familiilor de albine este operatiunca prin care apicultorul pune la dispozitia acestora anumite cantitiiti de hranii care pot fi de douii feluri: a) hriiniri cu substante nutritive (hidrocarbonate. Randalina (valpl) se rote~te uSor in jurul axului siiu iar prin ap5sare ~i deplasarea simultanii a randalinei de-alungul sdrmei. g I .33 . b) hr5niri medicamentoase atunci c5nd in hrana respectiv5 se adaugii anumite m e d i c ~ g in scopul prevenirii sau combaterii bolilor la albine.q - .T MANUAL UL APZCUL TORUL UI Fig.

Pentru stupinele mari.Diferite nlodele de hriinitoare: 35 1)hriinitor uluc din lemn de rii. 3)hriinitor ranzii din cherestea de rii?inoase $i PFL. . m a ~ i n 8 descipicit de mare capacitatc de . ca urrnare a cre~terii~i intretinerii acestora in familii. 5)hriinitor de podi?or pentru stup orizontal. in asemenea cazuri. 2)hr-iinitoare din masii plasticii.MANUALUL APICULTORULUZ Fig. Uneltele folosite pe mierii din faguri se compun din: cufite de descipicit obiyn aburi sau electrice. de asemenea. 7)hriinitor exterior. uneltele sunt perfectionate yi adaptate specificului lucririlor care necesiti executarea unui volum mare de munci intr-o perioadi de timp scurt8. mecanizarea qi electrificarea uneltelor este absolut necesari. Unelte pentru extractia ~i conditionarea mierii Cel mai important produs obtinut de la albine. foarte variate ~i se utilizeazi in functie de mirimea stupinei ~i a producfiei ce se realizeazi cantitativ ~i sortimental. 8)hiGnitor exterior cu rezer-vor de sticlii Unelte pentru extractia ~i conditionarea produselor apicole Uneltele folosite pentru extractia ~i conditionarea produselor apicole sunt.yinoase. este mierea. 4)hriinitor tavii pentru stup ME.

Cufite de de. filtre speciale Q. Se confectioneazi in niai multe variante: filrculita din aluminiu turnat cu ace de ofel. tavi de desc5p5cit. cutit de descipicit din tabli de inox (cu lama subfire). asemenca. continui cu o placi de metal lati de 40-50 mm in care sunt fixate 18-22 circa 30 mm ~i dispuse sub formi de pieptene. filrculi{a din tabla de inox dc 2 lnln cu acc de otel ~i miner de lemn. Cufitul de descrjprjcit se folose~tepentru a se putea extrage mierea din trebuind in prealabil s5 fie desc5p5citi. ace~tia practica apicoli folose~te cutitul de desc5picit. in cazul stupinelor mari. 36 . Cz~fitzil descrjp6cit din tab16 inox. Reglajul temperaturii se realizeaz5 automat la 50-70°C cu ajutorul unui termostat montat in minerul cufitului respectiv. are lama lung5 de 220 mm. este incilzit. cu aburi proveniti de la un generator de aburi sau cu ajutorul unei rezistente electrice. la descip5cirea fagurilor de cu miere c5picit5.MANUAL U L A PICUL TORUL UI mari). din precum ~i Si~rculi!adc descipicit electric2 ce arc montati in interiorul ei o rezistenti electric2 previzuti cu termostat.iicit A) ctl abur-. de asemenea.uciil.serve~te. procesul de extractie a mierii se organizeazi in centre speciale de extractie unde se folosesc ma~iniqi unelte de inalti productivitate. grosimea acestuia fiind ins5 redusi la 1 mm. ce se fabric5 in diferite variante cu m5rimi ~i grosimi variabile. Marginile sunt. cutit de descip5cit cu aburi. montat5 pe c 5 m a ~ a cutitului ce este acoperit5 de teaca cutitului propriu-zis. aqa cum poarti ~i denumirea. mas5 pentru descipicitul fagurilor cu miere. bine ascutite. R) siniplr/: C ) elect/-ic Frirczllifa de de. cufit de desc5picit electric. Fig. Principalele tipuri de cutite de desc5p5cit sunt: cufitul de descilpicit STAS 41 88/53. i n general rculita de descipiicit se compune dintr-un miner de lemn sau material plastic cq. lat5 de 40 de mni.~c@ricit. In acest scop celulele fagurilor. Cutitul de descrjprjcit iiic6lzit cu abtiri sau electric. fi~rculifa tab15 inox ~tantati. '8$ 74 . Se folose~t L. extractoart de diferite rnodele ~i capacititi. maturatoare de diferite mirimi. strecur5tori pentru miere.

dintre care mentionim: descipicitor mecanic cu cutit vibrator incilzit electn@au cu abur. descipicitor automat pentru corpun. fnainte de folosire furculita de descipicit. precum ~i la desc5picirea unor pociuni reduse de fagure. 3 7 . Vasul colector este previzut cu un tub pentru scurgere. iar fundul este previzut cu o sit5 din shnni zincati cu ochiuri de 2 mm. avind in vedere un randament de lucru sporit. Sub sita tivii se afli un vas colector in care se stringe mierea scurs5 prin orificiile sitei in unna operatiei de descipicire.5 mm. Masa de descipicit are fonne ~i mirimi diferite. descipicitor mecanic cu ace. fn peretii tivii sunt montate doui stinghii de lemn paralele. d .MANUAL UL APZCUL TORUL UI in general la fagurii cu suprafetele neunifonn cipicite.Dferite tipuri de furculite pentru desc6pricit Tava qi masa de desc6pZcit. previzute cu cite doui crestituri in partea lor superioari. Scopul este identic. precum ~i cutitul de descipicit se incilzesc in prealabil in apii fierbinte (nu ~i cele incilzite cu abur sau electric). in practica apicoli. la descipicirea fagurilor sunt folosite descipicitoare mecanice de mare randament. avind marginile intBrite cu sirmi zincati. este confectionati din tabli cositoriti de 0. in cazul unor exploatiri de tip industrial. Fig. Peretii sunt oblici.

Masa de desccipiicit. 6)sita pentru impurit6ti mari. este un utilaj care serve~tela obtinerea mierii din faguri. apoi dup5 intoarcerea acestuia qi pe partea opus3. 5)rama.Site pentru strecurat mierea:a)sita 1)suport sitii. 3. extractia mierii are loc mai intiii pe urelui. ageaz3 cu speteaza inferioara spre centrul extractorului ~i tangentiale. 2)mSner.38 . 2)sitG superioarii. I0)suport Extractorul. in mare. 3)sitii ramii. 3)tava. Astfe! sunt extractoare radiale. 1)peretii laterali. I) mBner. 7)sit6fin6. atunci c5nd rama se. #)ram6 extensibil6 . dublii pentru miere.* Fig. in prezent se construiesc o serie intreag2 de modele de extractoare.Tava pentru desc6p6cit: Fig. 5)orijiciu de golire in ferioarii. b)sit6 dub16 cu ram6 2)tavd colec toare.40 . Extracfia mierii din celulele fagurilor se face cu ajutorul foqei centrifuge prin supunerea fagurilorcu miere laoperatiunea de centrifugare.MANUALUL APICULTORULUI Fig. atunci c d fafa fagurelui este a ~ e z a t 3 perpendicular pe raza dispozitivului. 3)suport extensibil6. drul extractoarelor tangentiale.39 . 4)suport pentru rame. acestea clasificiindu-se dupg pozitia ramei fa@ de axu! centrifugei. . 9)vas pentrzr colectarea mierii.'\. 8)mBnere.

fiind totodata suficient de ratoarele 77 . primul avind ochiurile de 2. Maturatorul s oneaz$. Maturatorul. Fig. 7)fund inclinat. 8)canea de scurgere Mirimea gi deci randamentul extractoarelor este. 16. Bineinfeles la extractoarele radiale de capacitate mare de 12. Sita are douB rinduri de plasg metalicg.Extractor tangenfial pentru miere: 1)cazanul extractorului. foarte diferit de la 3 rame la 56 rame ~i mai mult. La extractoarele radiale extractia mierii are loc simultan de pe ambele pi@ ale fagurelui. cursa rotorului. de asemenea. aceastg operatiune se poate face mecanic. marepentru a avea loc decantarea. dup5 dorinp. Sita pentru miere. limpezirea ~ iin unele cazuri. 36 sau 56 rame.41 . a acesteia prin eliminarea excedentuiui de ap8. 2)~uruburi dejxare. foloseyte la depozitarea mierii extrase. 28.MANUAL UL A PICUL TORUL UI La extractoarele tangenfiale reversibile.5 mm. 3)angrenaj de antrenare. 6)axul central. in . ajuti la strecurarea mierii ce se colecteaz5 de la extractor pentru a indepirta cipgcelele de cear8 gi alte corpuri str8ine grosiere ce au ajuns intAmplitor in urma procesului de extractie.5 mm. automat la toate ramele din interiorul extractorului. 4)suportul axului. actionarea se face cu ajutorul unor electromotoare care actioneazi frgne puternice cu ferodou ce incetinesc sau opresc. iar al doilea cu ochiurile de 1. 5)coqul interior.din tabli cositoriti sau inoxidabilg.

aviind forma cilindric5. fi~/. in general. o a doua foaie de tab15 ondulat5. Pentru cxtragerea ~i conditionarea cerii la nivel de stupin5 se folosesc diferite utilaje ~i procedcc dupi cum urmeaz5: topitorul solar ce se folose~te stupini. precum ~i din fagurii reformati. Topitorul este acoperit m a n capac e t a n ~ fixat cu un schelet de siirm5 de cele dou5 miinere ale vasuldi. se va topi treptat scurgiindu-se in vasul colector care confine ap5 pentru ca ceara s5 nu se lipeasc5 de peretii vasului. ce se extrage atdt din fagurii crescuti de albine in rame claditoare. Ceara pentru topit se a ~ e a z i pe sita metalic5 sau pe foaia de tab15 ondulat5 unde. o vor topr. Igsiind un loc liber pentru nu fixarea jgheabului colector de cear5. Pe fundul plan al cutiei exist&un al doilea fund inclinat (podi~or) paralel cu rama ~i geamul respectiv. o sit&din plas5 de siirm&sau. este confecfionat din tab15 cositorit5.15 mm intre ele. prcse de in difcritc tipuri pentru extragerea cerii ~i vase pentru limpezirea cerii. * 7s .zrl cerificatorul solar: este format dintr-o cutic de lcnin lung2 sau dc 500 mm $i lati de 400 mm. Topitoml de cearii cu aburi. Peretele din spate are o iniltimc de 240 mm. datorit5 c5ldurii de la soare acumulate in interiorul cerificatorului. C o ~ ueste g5urit l l in partea inferioar5 aviind ~i dou5 miinere necesare manipul5rii. in orificiul conului se toarn5 ap5 ce p5trunde astfel in jum5tatea de jos a vasului. iar cel din fati de 140 mm. Podi~orul ajunge piini la peretele din fati. Gura conului se acoper5 apoi cu un c5p5cel semisferic prev5zut cu un orificiu cu rolul de a dirija aburii in compartimentul superior la fagurii introdu~i anterior pentru topire ~i agezafi in acest scop in c o ~ u de topire. necesare 10-12 zile in cazul in care temperatura mediului ambiant este in jurul a 25°C yi cu o umiditate normal5. in partea inferioar5 maturatoarele sunt prev5zute cu o canea de golire. Interiorul vasului este separat la mijloc cu o diafragm5 de forma unui trunchi de con.ito~. Pe podi~oruldin lemn se fixeaz5 o foaie de tab15 peste care se a~eaz5. ~ e h x curgiind intr-un vas cu ap5 a ~ e z a in dreptul tubului de evacuare al a t t o ~ m l ~ 3 " L f l .MANUALUL APICULTORULUI se confecfioneazli de dimensiuni diferite fiind cuprinse intre 200x1000 litri sau chiar mai mult. Unelte pentru extragerea ~i conditionarea cerii Un alt produs apicol ce se obtine de la albine este ceara. in locul acesteia. paralel cu foaia de tabl5. Pentru decantarea yi maturarea mierii sunt. cipicelele de ceari rezultate la extractia mierii $i alte rezidii de ceari. Cutia este acoperit5 cu un capac format din doui riinduri de geamuri prinse intr-o ran15 de lemn la o distant5 de 10. buGi dirijafi astfel in compartimentul in care se g5se~te ceara.

7)robinet de evacuare a cerii Presa u'e cearci. presa este prev5zuti qi cu doui termostate. Peste siculete se pune capacul.43. pentmmditionarea acestuia. Indiferent de mirime qi formi. I colectoare de polen. in general. de diferite modele ~i uscitoare de polen. pentru a se preintfimpina cre~terea temperaturii peste limits.42 . Urrelte pentru recoltarea ~i condifionarea polenului Setul de unelte pentru recoltarea ~i conditionarea polenului se compune din colectoare de polen. incilzirea dispozitivului qi a cerii respective se face cu api fierbinte. se confectioneazi in diferite modele ~i capacitiiti. interiorul ciruia se introduc siculetele cu fagurii topifi.MANUAL UL APICUL TORUL UI Fig. 2)capacul co~ului dirijeazd a b u r l . presele de cearii se cu in compun. 6)apa. formatul presei fiind piitrat sau circular. 5)spatiu pentru ceard.~ului. iar filetat ce se invirteqte intr-un jug solid presarea se face cu ajutorul unui ~ u r u b de lemn sau metal. dintr-un vas de lemn cu peretii ciptu~iti ~ipci. Cu acest tip de pres5 se poate extrage ceara din fagurii ce nu au fost topiti anterior in api.Ce'*rificuror solar Fig.Topitor de ceard cu aburi: I)capac. in acest caz. 4)baza co. Un alt sistem de presi perfectionati este incilziti cu ajutorul unor rezistente electrice inglobate in corpul qi capacul acesteia. & r 79 e . 3)spaliu ce pentru faguri. Recoltarea polenului transportat de citre albine in stup pt!?n&h&esiti{ile familiei se face cu ajutorul unor dispozitive speciale ce poart5 rea de .

care pot fi a~ezate sub capacul sau pe fundu stupului.9 mm. Polenul ce se desprinde in momentu trecerii albinei prin orificiile pl5cii active. in mare.9 mm. 2)placci urdini?. Colector depolen ce sefolosesc sub capacul stupului: 1)urdini. 4)orificiu pentru trdntori 5)grilci metalicci.. cade printr-o plasi metalici in sertira~ de recoltare. Indiferent de tipul colectorului.44 . partea activi a acestuia o formeaz5 placi activi confectionat8. . astfel: colectoare de polen exterioare sau de urdini ~i colectoare de polen interioare. Fig. se compune din trei piese principale: ur corp realizat dintr-un cadru de lemn. 6).Pp . 3)plan inclinat spre interior. tab15 sau p8nzi spre a proteja mai bine polenul recoltat de umiditate: atmosferici. un sertar in care se aduni polenul dup5 ce . 3)placci activci.A (stdnga).2)placci activci. precum ~i de razele directe ale soarelui. Colectoiwl de polen de urdini?.yipccide rigidizare (dimensiuni in mm). trecut prin ochiurile unei plase metalice a ~ e z a tdeasupra sertarului ~i placa activl i propriu-zisi cu orificiile circulare de 4.y. 4)sertcira. in practica apicolB existi o gami variati de colectoare de polen care pot fi clasificate. dintr-o foaie de vinilin (material plastic) previzuti cu perfora1ii circulare in r8nduri suprapuse cu diametrul de 4. Unele tipuri de colectoare de urdini~sunt inzestrate ~i cu o strea~in din lemn.y (dimensiuni in mm) rc-* /. La unele tipur de colectoare existi dou5 plici active prin care albinele sunt obligate s i treaci m5rind astfel cantitatea de polen recoltat. in general. B (dreapta) Colector de polen pentru fundul stupului: 1)placd rabatabilci.MANUAL UL APICULTORULUI in prezent.4 &.

in permanenti.).MANUALUL APICUL TORULUI Colectoare de polen ce se folosesc sub capacul stupului sau pe fundul acestuia. principiul de exploatare al acestuia este urmitorul: .polenul se avteme pe sitele de uscare in straturi subtiri.s2 existe. uniforme de maxim 1. serve~te uscarea polenului proaspit recoltat. etc. 45 . I- - 4.Uscdtor de polen electric 2) . la altele oblici sau verticali. Usca'torzrl de polen. dup2 sursa de energie ce o folosesc aceste usc2toare se impart in: uscatoare solare. pin8 cind umiditatea polenului va scidea la 8%. uscitoare cu aer sau ap9 cald9. Totodata majoritatea colectoarelor de polen dispun de un sistem de a asigura nestinjenit zborul trintorilor spre a se evita astfel blocarea plicii active de citre ace~tia. La unele tipuri i de colectoare. se bazeazi pe acela~i principiu de functionare. 60 1 I Fig. Indiferent de tipul usc9torului. 4)capacul inchidere.5-2 cm grosime. praf. 6)vedere general6 a 81 . placa activs este a ~ e z a t in pozitie orizontali.temperatura de uscare nu trebuie s9 depi~eascii +45"C. f a g de cele exterioare. spre la a se putea pistra. realizate cu ajutorul unei lampi de petrol qi usciitoare electrice. in mare. unele constituind chiar fundul stupului respectiv avind ~i rolul de colector de polen. ci feresc mai bine polenul recoltat de intemperii (ploaie. in practic9 sunt folosite multe tipuri de uscatoare de polen. soare intens. Uscarea trebuie efectuati la o temperaturi constant2 care s9 nu depi~easci +45"C. Colectoarele de polen interioare prezint2 avantajul. o bun2 circulatie a aerului in vederea eliminirii excesului de umiditate. .3)sertare czr polen. .

La recoltarea veninului rezultate bune au fost obtinute cu aparatul de recoltat care se bazeaz5 pe emiterea unor ~ocuri electrice de joas5 tensiune. Atiit recoltarea Iiipti~oruluide matc5 ciit ~i a apilarnilului se poate face manual sau mecanizat.m MANUAL UL A PICUL TORULUI in marile intreprinderi specializate in uscarea unor cantit5fi mari de polen. de mare capacitate care functioneaz5 in flux continuu. Unelte pentru recoltarea llptiyorului de matcl qi apilarnilului Setul de unelte se compune din cufite bine ascufite. ace din lemn sau material plastic ~i spatule din lemn sau din material plastic pentru extragerea din botci a I5ptigorului de matc5 sau apilarnilului. aceasta se face cu ajutorul unor instalatii industriale. cu ajutorul unor pompe speciale de vid. necesare scurtarii botcilor sau a celulelor cu lawe de triintor. . L5pti~orul matc5 se extrage din botci in care au fost de crescute in mod special larve de matc5 dup5 un interval de 72 ore (3 zile) ~i dupi prealabila indepsrtare a acestora. cunoscut fiind faptul c5 secrefia de venin variaz5 in limite largi. Unelte pentru recoltarea veninului de albine Pentru recoltarea veninului de albine se folosesc unelte de constructie ~i modele diferite. dispu~i o distang de circa 3. urmare c5ruia albinele inteap5 o pelicul5 de material sintetic ce este l amplasatA sub conductorii respectivi pe suprafap unei sticle. veninul cristalizeaz5 yi este recoltat prin r5zuire de pe placa de sticl5. Dup5 ce albinele infeap5. anotimp ~i hran5. in prezent la recoltarea veninului sunt folosite diferite metode ~i dispozitive. in raport de viirsta albinelor.2 mm qi a caror atingere produce ~ o c uelectric. Albinele sunt obligate s5 treac5 peste o retea de la conductori electrici. deci inainte ca acestea s5 se pigmenteze. Apilarnilul const5 in recoltarea din celule de trsntor a larvelor atunci ciind acestea au inc5 coloratia alb5.

. reglare limp de pauzci.jise de racordare.MA NUALUL APICUL TORULUI Fig. bec de semnulizare. K Jac Unelte pentru recoltarea propolisului Propolisul sau cleiul albinelor. 7. 8. ploturi pentru cuplarea grilelor. 3. 4. caseta colectoare. astuparea ~i nivelarea P +e eventualelor cripaturi din peretii stupului. 9.@ =% . este folosit de catre acestea pentru propolizarea interiorului stupului. mufir pentru racord alimentare. II ~i I K Grilci de excitatie: 6. cordon. Generator de impulsuri: I .Dispozitiv pentru recoltarea veninului de albine I. celulelor fagurilor. 46 -. 5. retea de excitatie. intrerup6tor. 2.

Materiale pentru colectama propolisului (Colector de propolis) Recoltarea propolisului se face prin rizuirea pieselor componente ale stupului (rame. acestea s2 acopere o suprafat2 ciit tnai mare in stup. in acest caz se inlocuiesc sciindurelele de podiyor sau podi~orultip planyeti cu o plasi de nylon cu ochiurile de 1. urmirit faptul c i indiferent de modelul folosit.5-2 mm peste care se Tntinde o piinzi deasi de prelati. ca regul2 generali.n MANUALUL APICULTORULUI Fig. Pentru a miri suprafata de propolizat. fiind montate direct peste leagrile superioare ale ramelor. precum yi prin folosirea unor dispozitive speciale denumite colectoare de propolis. urdiniy. podiyor etc. Dispozitivele respective sunt de diferite tipuri sau modele.+ . intre piinza de nylon yi speteaza superioar2 a ramelor se mai@t$ introduce un cadru din siirmi metalici.). 4 7 . trebuind insg. . peretii stupului.

Spatulii (/anJetd) de transvazare. nuclee pentru imperecherea miitcilor ~i cuqti pentru transportul miitcilor imperecheate. in partea superioarii a coliviei se afl5 un orificiu circular in care se introduce dopul confectionat din lemn sau material plastic de care este fixati botca in care se g5seyte larva de matcii. se confectioneazii. $ablonul pentrt~coi~fec/ionar. Sablonul poate fi cite unul singur sau mai multe montate pe un suport. Capetele sunt aplatizate sub form5 de lingurii qi uqor curbate cu ajutorul ciirora se face transvazarea larvei de pe fundul celulei in botc5. din celula fagurelui in botca artificiali. se construieqte din lemn de tei strunjit. Dopzrrile de creStere. este confectionat5 din s i m 5 de otel inoxidabil. cu o lungime de 10 cm avind unul din capete cu un diametru de 8. rame cu leapri de susfinere a botcilor fixate pe dopurile de creqtere. orificii in care se introduc dophi :@ere.MANUAL UL APICULTORUL UI Unelte pentru cre~terea imperecherea mgtcilor qi Setul de unelte se compune din lanfete pentru transvazarea larvelor. cu o iniiltime de 2 mm ~i un diametru de 18 mm yi foloseqte la fixarea botcilor.5 mm cu virful uqor rotunjit y i putin conic. in partea superioarg avind un guler. iar in cazul ramei stupului rnultitdajat. Jipcile de cre~tere. . un numiir t6t&%e fi orificii circulare cu diametrul de 15 mm. Izolatort11pentrtr matcd. in izolator se introduce rama cu fagurele qi matca respectiv5 in vederea obtinerii unor larve de virstii cit mai apropiat5. de asemenea. . cu o grosime de 2 mm. Perefii laterali ai coliviei sunt protejati cu plasii de sirmii sau din material plastic spre a permite albinelor s5 hr5neascii m5tcile eclozionate. avind o lungime de 15-20 mm.jpz * . se folose~te special pentru eclozionarea mitcii in ~i protejarea celorlalte botci. in luinina interioar5 a unei rame de creqtere de stup orizontal se introduc 4 qipci. pentru a nu fi distruse de prima matcii eclozionat5. are fonnatul unei rame de cuib avind cele douii fete laterale acoperite cu gratie despgaitoare (Hanneman). pe toatH lungimea lor. Colivia de tip Zander. . 3 qipci. rame izolator pentru obfinerea larvelor de o anumit5 virst5 cit qi pentn~ protectia botcilor in familiile crescitoare neorfanizate. cuyti de eclozionare. Sipcile de creqtere au prevlzute. se foloseqte creionul de transvazare care decupeazi o porfiune din fundul celulei. din lemn de tei strunjit sau din material plastic cu un diametru de 14 mm.sunt confecfionate din lemn qi se fixeaz5 in lumina interioar5 a ramei de creytere cu ajutorul unor cleme metalice sau a cite unui cui~or spre a fi astfel rabatabile.ea botcilor. Pentru transvazarea oului.

a1 doilea pentru adipostitul coliviei Zander. sunt acoperite de un capac de lemp. n u f /g? . b _ S .MANUAL UL APICULTORUL UI 1 Fig.&ucleele sunt transportate cite 8 buciiti cu ajutorul unei liizi speciale p r e v ~ c u ~ e r i s i r necesar5. Toate cele trei compartimente. Dintre nucleele cele mai uzitate amintim nucleul Zander gi nucleul tip ACA. .48 . 114 sau 118 din rama de stup orizontal sau multietajat. Peretii laterali ai nucleului sunt din sticlii (geam) ceea ce permite o verificare ugoar5 a acestuia. precum ~i micronuclee ce contin de regulii circa 10 g albine fiecare. b)~ablon pentru confec{ionat botci. se fixeaz5 de speteaza superioat-5 o fiqie de fagure artificial de circa 1 cm. Nucleul Zandeu. Se compune din trei compartimente. unul servind ca hrsnitor. in adiposturile pentru nuclee se introduc ea lee Zandler. nuclee mici cu 2-3 rame care prezint5 112. iar a1 treilea rezervat pentru albine qi Eiguraqul ce-l vor construi.% . face parte din categoria nucleelor mici. servesc la imperecherea m5tcilor eclozionate. nuclee mijlocii. in partea superioarii a nucleului. inainte de populare. Nucleul Zander are o singuri ram5 la care. c)botca@atii de dopul de crejtere. cu 2-3 rame de magazin. Acestea pot fi clasificate dup5 m5rimea lor in: nuclee mari. Fundul nucleului are previizut5 o fant5 de ventilatie acoperitii cu plasii de s2rrn5.Utilaj pentru crejterea rniitcilor: a)nucleu Zander. cu cite 2-3 rame STAS de stup orizontal sau multietajat. Pe teren. d)lan{etiipentru transvazarea lawelor I 1 I I Nucleele de imperechere.

Stupinele cu un num5r mare de familii de albine necesit5 constructii speciale cum sunt: laboratorul stupinei yi camera de lucru pentru apicultori. cabane apicole. o gi o cabana apicoli sunt constructiile care asigur5 spatiul organizarea normal5 a activit5tii apicultorului. prin pliere. Fiecare compartiment (nucleu) are un podi~or plas5 de sirm5. ha15 pentru extractia ~i conditionarea mierii previzuti cu camere anexe pentru depozitarea corpurilor cu miere. pentru conditionarea ~i depozitarea mierii. Constructii apicole : I I 1 Acestea au rolul de a asigura conditii corespunzitoare pentru executarea anurnitor lucriri din stupini. Una din rame este previzut5 qi cu un hrgnitor tip uluc. cit ~i pentru adipostirea materialelor ~i produselor apicole.A. pentru preincillzirea fagurilor cu miere. reprezint5 112 din rama stupului respectiv. pentru descgp5cire gi extractie. depozit pentru p5strarea fagurilor.C.. cu cite o pe scBnduric5 de zbor fiecare. in cazul stupinelor cu un numar mic de familii de albine.7 MANUAL UL APICULTORULUZ Nucleul tip A. cu ajutorul unor balamale. este format din rame de stup multietajat care. . in ad5postul pentru nuclee in care intri un numar din de 4 nuclee sunt prev5zute 4 urdini~e cele 4 laturi ale ad8postului.

vopsele de ulei. siipun. dilti. fcriistriu. cazma. in cadrul procesului de productic rnai sunt necesare ~i alte uneltc ~i ~nateriale ca: topor. sodi de rufc. ciocan. Fig.MANUAL CILA PICUL TOR ULU I Trcbuic menfionat c i intr-o stupin5. sirmii pentru insirmat same. rindea.Cabana ayicol~i . petrol larnpant qi altele. 50 . in afari de inventarul apicol propriuzis. benzini. cuie de diferite niiirimi $i tinte. lopati. clcvte.

Cunoscind bine acestea. variind de la 1 mg la 4 mgifloare cu u i c tinut ridicat de zahtir de 40-70%. hncfie de conditiile geografice ~i pedoclimatice. Ru~etu (iudefulBuzBu).in cadrul unui sezon apicol. pentru c8 este prirnul cules principal al anului ~i pentru c i inflore~te masiv.MANUAL UL APICUL TORULUI leclia 5. iar in ultimele decenii mierea de salcim a cii~tigat in numero~i adepti. in anii favorabili. aceasta depinde de expozitia masivului. densitatea arboretelor ~i de factorii meteor&i. Groasa ~i Ileana (judetul C5lBra~i). realizindu-se. Hanu-Conachi Cjudetul Galafi). cuprinzind. zeci de mii de stupi. an de an. in fiecare an. precum ~i evolutia timpului. Salcimul inflore~te incepind din primele zile ale lunii mai. lnflorirea se prelunge~te. E~alonarea perioadei de inflorire dB posibilitate apicultorilor si? realizeze. perioada de inflorire a acestora. Salcdm~tl ocupi in tars noastri? suprafete importante. doui ~i chiar trei culesuri la salcim. sta inflorire. de Productia de nectar la salcim. Valea lui Mihai (judeful Bihor). Mitisaru (judeful Dimbovita).Alio9-Gomila (judetul Timi?). Arbori yi arbuyti meliferi Flora meliferi a tirii noastre este deosebit de bogatti ~i variati. Salcdmztl nlb. se pot lua din vreme o serie de m8suri cu privire la dezvoltarea rafionali a familiilor de albine in scopul obtinerii unor recolte de miere bogate ~i constante. mai ales pentru regiunile de cdmpie. Resurse neclaro polenifere gi polenizarea cullurilor adrictle enfomoiile Resurse nectaro-polenifere 0 conditie importanti pentru cre~terea intretinerea rentabili a familiilor ~i de albine o constituie cunoa~tereaplantelor melifere din zona in care se afli stupina. numeroase specii arborescente cu o Inare valoare apicoli. in conditii meteorologice nonnale este concentrati qi abundentg. varietate. pin8 la sfir~itul in lunii iunie. recolte imbel~ugate miere. Mai renumite sunt masivele de salciim din sudul Olteniei. in primul rind. unde sunt deplasati. precum ~i valoarea lor nectaro-poleniferg. este cea mai important8 specie meliferi.'k- 4 89 I fl . virsti.

in timp ce in nopfile calde (1 5. Fa orii care conditioneaz5 data infloritului sunt mai ales temperatura ~i al ti tudi& . Pe Iiingi salciimul alb se mai intiilnesc la noi in far5 o serie de alte specii $i forme de salciim. cultivate mai ales in parcuri.500 kglha qi la plantatiile tinere qi drajoni de la 300 la 700 kglha. salciimul galben. Astfel. salclm alb variaz5 in limite mari. Teiul este a doua specie melifer5 important5 din tara noastr5 ~i inflore~te la 15-20 de zile dup5 terminarea infloririi salciimului. La arborii rizlefi. etc. in masivul de salciim de la Valea lui Mihai. variind dc la o localitate la alta ~i de la un an la altul intre 22 ~i 38 zile. cel care are o influent5 hotzriitoare este temperatura. iar culesul incepe inainte de ris5ritul soarelui. Spre deosebire de salciim culesul de tei este de durati mai lung5.100 la 1. Prima specie care inflore~te este teiul cu frunza mare. indeosebi la p5durile formate din dou5 sau mai multe specii. teiul pucios sau teiul cu frunza mica ~i teiul argintiu sau teiul alb. secretia nectarului are loc devreme. de la 13 la 20 zile. dup5 viirsta arboretului. la arborii in masiv de la 900 la 1.16"C). in noptile reci cind temperatura scade sub 10°C in perioada infloririi. Se $tie c5 secretia nectarului incepe in general. in general aceste specii ~i variet5fi de salciim se caracterizeaz5 printr-o inflorire mai tiirzie cu 2-4 zile ~i o durati mai lung5 a infloririi. gr5dini botanice sau pe marginea ~oselelor. salciimul piramidal. cum sunt: salciimul roz. iar albinele ies la cules mai tiirziu. Din determinari ficute in cadrul fostei Statiuni centrale de cercetari pentru apicultur-5 $i sericicultur5 rezult5 c5 producria de miere la arboretele de . Durata de inflorire a celor treispecii luate impreun5 in cadrul sezonului apicol este in medie de 30 zile. devine maxim5 intre 20 ~i 30°C qi apoi scade treptat pin5 la temperatura de 35"C. urmat5 la 10-15 zile de teiul pucios ~i apoi dup5 21-22 zile inflore~te teiul argintiu. densitatea ~i pozitia lui fat5 de soare. dup5 care inceteaz5 complet. productia de miere a variat de la 1. in jurul temperaturii de 10°C. secretia nectarului nu se produce declt dup5 r5s5ritul soarelui. in general se realizeaz5 la un cules de salciim 10-25 kglfamilie de miere extrasi. Specii de tei care cresc in tara noastr5 sunt: teiul cu frunza mare sau teiul 1 fluturesc.MANUAL UL APICUL TORUL Ul Trebuie s5 menfion5m c5 dintre factorii meteorologici.700 kgha.

000 kg/ha la teiul pucios ~i 1. Ciscioarele.20 mglfloare la 0. pe ling5 nectar. In pidurile noastre. c i recolta zilnici de miere a variat de la 0. aqarii nu formeazi arborete pure. Babadag (judepl Tulcea). Cintarul de control a aritat. aqarul titirasc. iar la teiul argintiu de la 0. de asemenea. paltinul de ciimp. Culesul la tei nu prezinti gradul de intensitate de la salciim. care cresc bine $i in asociatie cu alte specii de foioase melifere. Aceste speeii infloresc de obicei abundent ~i dau. in Secretia de nectar la tei.7 kg). 91 = . un arbore melifer valoros. Productia de miere. totu~i. conditii favorabile. ca qi la ceilalti arbori meliferi. Artarul este. insemnate cantititi de polen. In cadrul judetelor amintite.200 kglha la teiul argintiu. cele mai . cunoscute masive pentru stupirit pastoral la culesul de tei sunt cele de la Comana. cAnd in general flora meliferi este putin abundenti. 1. se pot realiza de la 2 la 6 kg miere de stup zilnic. Ilfov. de fertilitatea solului qi de climi. la una din stupinele experimentale aflati in pastoral la Ciucurova. dupi o evaluare generali.5 piini la 5. Speciile melifere cele mai valoroase sunt aqarul titirisc ~i jugastrul. Din analizele ficute la masivele de tei de la Ciucurova ~i Niculifel. P . mai ales c i unele specii de aqar infloresc mai timpuriu.MANUAL UL APICUL TORULUI Teiul ocupi. ci cresc ca arbori in amestec. Cilugireni (judepl Giurgiu). paltinul de munte ~i jugastrul de Banat. Grajduri (jude@l I a ~ i )La aceste masive se deplaseazi anual zeci de mii . Ciucurova. C i l i r a ~ i . Niculifel. in medie ciite 15-20 kg de miere pe familia de albine. realiziindu-se in anii favorabili.4 kg (in medie 2. Capacitatea nectariferi a celor trei specii de tei este diferiti ~i anume: 800 kglha la teiul cu frunza mare.45 mglfloare cu o concentratie in zahir de 46-52%.15 la 0. de stupi. rezulti c i productia de nectar a variat la teiul pucios de la 0. suprafete insemnate indeosebi in judetele Tulcea. C o c o ~Isaccea. este diferiti ~i depinde de varietatea teiului.22 mglfloare cu o concentratie medie de 48%. . La noi in far2 se intilnesc urrnitoarele specii de aqar: jugastrul. fapt ce prezinti o deosebiti importanti familiilor de albine in primiivari. I a ~ i Timi?. Snagov (Sectorul Agricol Ilfov). Birnova. Mihai Bravu. etc. in tara noastri. indeosebi in pidurile de foioase din silvostepi (~leaurile de cPmpie ~i deal). pe Iingi acestea se mai cultivi ~i specii de aqar ornamentale. Ciurea. variazi la acarul titirisc ~i jugastru de la 300-600 kg/ ha.

Cre~te spontan in Dobrogea yi in alte finuturi din tara noastra. parcuri. cite 8. Incepe s5 infloreascg la sfiir~itullunii iunie. in cursul lunilor iunie-iulie. In anii favorabili se recolteazi. & . florile fiind foarte intens cercetate de albine pentru nectarul yi polenul lor. la Cantitatea de ~niere hectar este socotiti la 30-100 kg. Infloreyte in lunile iulie-august. in parcuri. Bihor. Baia Mare yi Satu Mare. Florile acestui arbore sunt dispuse in inflo@ce&e galbene. un cules bogat familiilor de albine. Castant// silbatic este un arbore ornamental foarte raspiindit in gridini publice. Se recomandi a fi plantat pe terenurile neproductive.120 kg la ha. iar inflorirea se prelungeyte pin5 in august. S a l c ~ m t ~ l j a ~ ~este un arbore inelifer care dB o productie de peste 300 onez kg lniere la ha. oferi nu numai cules de intretinere dar ~i de productie. cgt yi pentru polen. El poate fi plantat de-a lungul yoselelor yi drumurilor. fiind in tot timpul infloririi intens cercetat de albine. Mierea de cenuqer este de culoare galbeni. Castanul comestibil este un arbore ornamental foarte rispindit mai ales in judefele Vilcea. bulevarde etc. furnizeaza. In anii favorabili. in anumite regiuni. pentru c i se prinde uyor $i este putin pretentios fati de sol. fiind bine cercetat de albine. Se intiilneyte frecvent pe strizi vechi din Bucurevti. cu o aroma pronunpti $i plicut5 la gust. Inflore~tein lunile aprilie-mai. Productia de miere este de circa 300 kg la ha. Otetarul galben sau clocotiyul este un arbore ornamental foarte valoros pentru apiculturg. Se inmul{e~teuyor prin seminte ~i buta~i.10 kg miere de familie. iar perioada de inflorire este de 25-30 de zile.MANUAL UL APICULTORULUI Cenu$erul sau otetarulfals este un arbore de mare valoare meliferi. gradini ~i in toate locurile insorite. de la stupii transportati in pastoral la florile de castan. de calitate superioar5. Mierea este de culoare inchisi y i de buni calitate. Pe Iiingi fructele sale bune. alei. Productia de miere este evaluati la 30. apreciate in patiserie $i arta culinari. nefolositoare agriculturii. foarte decorative.~tit+entru nectar. Inflore~te abundent in lunile iunie-iulie. Mierea este de culoare galben-aurie $i cu un gust plicut. Cenu~erul este putin rezistent la geruri yi pierde in iernile aspre o parte din lujerii anuali.

care contribuie simtitor la dezvoltarea ~i cre~terea puietului. Alunul are o deosebiti importanti apicoli intruciit inflore~te foarte timpuriu in primivari qi furnizeazi familiilor de albine polen. Productia de miere se evalueazB la aceste specii la 150 kg la ha. ocupiind suprafete importante. care. salcia cipreasci. ci ~i nectar din abundenti. Florile de mojdrean sunt mult cercetate de albine ~i asiguri un bun cules. a "s ~ o r n uinfloreite. de asemenea. insemnate cantititi de polen ~i nectar. Ca ~i alun@miprezint3 o f- 93 P P - .. Valoarea lui meliferi este cu atiit rnai mare cu c8t inflore~te dupi salciimul alb ~i dureazi piini la culesul de tei. zilogul. se recomandi recoltarea de din florilor birbite~ti alun (miiti~orilor). In zilele l frumoase. furnizeazi nu numai insemnate cantititi de polen. Silciile ~i richitele infloresc timpuriu in primivari y i oferi nectar ~i mai ales polen.MANUAL UL A PICUL TORUL UI Gliidita este un arbore melifer foarte intens cercetat de albine pentru nectar ~i polen. Mojdreanul este un arbore de talie mici. care prin scuturare qi cernere se obtine polenul galben. foarte valoros pent11 intretinerea ~i dezvoltarea familiilor de albine in lunile martie-aprilie. Salcia creqte sub formi de arbori sau arbu~ti luncile umede. Cea mai apreciati de apicultori este specia aninului negru. Banat ~i Dobrogea. precum in ~i in zona muntoasi. Speciile de salcie mai rispiindite la noi in tar2 si care au importanti apicoli sunt: salcia comuni. Arinul sau aninul este un arbore melifer care furnizeazi polen primivara de timpuriu. In anii ciind albinele nu pot zbura la cules. . foarte bogat in vitamine.. in conditii favorabile. ceea ce prezinti o deosebiti importanii pentru dezvoltarea familiilor de albine. Inflore~te lunile aprilie-mai ~i produce insemnate cantititi in de polen ~i nectar. in tot cursl zilei. mai ales in biltile din lunca Dunirii. Acesta se poate administra ca hran5 familiilor de albine sub diferite forme. chiar in perioada de inflorire dintre pomi ~i salciim. firniq d. rispiindit mai ales in Oltenia. timpuriu in prim5var5. salcia pliingitoare. Dintrc acestea o important2 apicoli rnai mare prezint5 salcia cipreasci Si zilogul. Productia de miere este de 100 kg la ha. salcia plesnitoare ~i richita. Productia de miere este apreciati la 250 kg la ha. datorit5 timpului nefavorabil din februarie-martie.

Ciilinul inflore~teabundent in lunile iunie-iulie. stimulind dezvoltarea lor in vederea culesului principal de la salcim sau alte plante melifere importante. infloreSte abundent in lunile aprilie-mai qi este bine cercetat de albine. Mierea este de culoare galben-aurie. se obfine in anii favorabili nu numai un cules de intrefinere qi stimulare. aromat5 ~i foarte pl5cut5 la gust. Este arbu~ti meliferi. In piidurile de foioase. doarece are r5dicina bine dezvoltat5. de Piiducelul este foarte des intilnit in p5durile de deal ~i cimpie ~iinfloregte in lunile mai-iunie. Este cercetat de albine pentru nectar qi polen. Salcimul pitic se intalne~te frecvent in perdelele de camp ~i in perdelele de protectie ale liniilor ferate. Mierea obfinutiieste de culoare deschis5.yi pentru consolidarea terenurilor pe in pant5 care alunecii ~i pe taluze. Pe toat2 durata infloririi. Produce circa 80 kg miere la ha. acest arbust este foarte mult cercetat de albine. apreciat caunul dintre valoro~ii la 50 kg la ha. dB de la inceputul lunii mai pin5 in iunie un cules bun familiilor de albine. Acest arbust prezint5 o cre~tere rapid5 gi se prinde cu u~urinf5 orice teren. In anumite zone. Producfiade miere a fost evaluat8. Amorfa sau salcimul pitic este un arbust melifer cercetat de albine pentru nectarul ~i polenul s5u. Socul negru este un arbust melifer care inflore~te abundent in lunile maiiunie. la albine instinctul de cules. Inflo-re~te in pin5 in octombrie ~i ofer5 familiilor de al-bine nectar qi culesului se pot inregistra mici sporuri la cintarul de 94 . ci $i un cules mai slab de producfie.MANUALUL APICULTORULUI deosebit2 importan@ pentru apicultur-5 prin faptul c5 aceastii specie foarte timpuriu ~i declan~eazii. cu aroma pronunfat5 ~i pl5cut5 la gust. durind circa 30 zile. 5. Producfia de miere este de 25-40 kg la ha. al5turi de a@ri ~i alte specii melifere. Producfia de miere este de 25-40 kg la ha. obicei.p. Florile sunt intens cercetate de albine pentru nectar ~i polen. Acest arbore d5 o producfie de miere de 100 kg la ha. inflorirea are loc in lunile iunie-iulie.d' I d e este un arbust foarte rezistent la secet5 qi ger. Este folosit . Porumbarul este un arbust melifer r5spindit mai ales pe marginea p5durilor din step5 ~i silvostep5.

purpurii. Bcircoacea este un arbust ornamental care cuprinde mai multe specii. roze. in aprilie-mai gi d u e 10-14 zile. Zmeurul este un arbust melifer foarte valoros pentru apiculturii. fiind intens cercetat de albine pentru nectar gi polen. unde cre~te spontan gi infloregte in lunile iunie-iulie. Producfia de miere variazii in funciie de c ~ n ~ ~ ~ o ~ l i r n a t i $ b . polen gi nectar. in parcuri. Inflore~tein lunile mai-iunie. parcuri etc. Este mai des intiilnit in zona de munte gi de dealuri inalte. poate asigura nu numai un cules bun de intrefinere ci gi de productie. violet. Lemnul cdinesc este un arbust melifer riispdndit in pidurile din regiunile de cPmpie ~i deal. Zcimo~itaeste un arbust decorativ. Cdrmdzul sau I~urmuzuleste un arbust ornamental deosebit de valoros pentru apiculturii. hrnizind familiilor de albine nectar gi polen. 95 F P . Cnqinul este un arbust melifer care infloregte in lunile mai-iunie gi produce. uneori chiar dupii apusul soarelui. rogii. Plan@$lade zmeur din zona de cdmpie infloresc mai timpuriu. fiind intens cercetat de albine in tot cursul zilei. Florile de bircoace albe.de a durata infloririi. infloregte in lunile iunieiulie cdnd asigurii familiilor de albine un cules de intretinere gi uneori chiar de productie. avdnd o durati de inflorire de 25 de zile. Arbustul dB o producfie de 20-40 kg miere la ha. e pe toati Este un arbust foarte apreciat de apicultori gi intens cercetat. Productia de miere a fost evaluatii la 20-25 kg la ha.MANUAL UL APZCULTORUL UZ control. Se inmulte~te uSor prin seminte ~i buta~i. sunt foarte intens cercetate de albine ~i dau insemnate cantitiifi de nectar gi polen. Infloregte abundent din iunie piin5 in septembrie. toate inflorind in lunile mai-iunie. Se preteazi pentru realizarea de garduri vii in jurul stupinei. Productia de miere se ridici la 35-100 kg la ha. precum ~i prin griidini. rogietice. Acest arbust poate fi folosit cu succes pentru realizarea unui gard viu in jurul stupinei. Infloregte din iunie gi pPn5 in septembrie. In asociatie cu alte plante melifere care infloresc in acela~i timp. plantat in griidini publice pentru florile sale viu colorate. Producfia de miere este de 30 kg la ha. Dracila este un arbust melifer intiilnit in zona colinarii. in griidini gi in perdelele de protectie. albe.

recoltiindu-se adesea in amestec cu mierea de la flora de fineatti. o planti melifer.este. Lunca ~i Frumoas2 ~i Teleajean Cjudepl Prahova).inrudit indeaproape cu zmeurul . Inflore~tein lunile iunie-septembrie yi asigurti un cules bun falniliilor de albine. .MANUAL UL APICUL TORUL UI Astfel. mai ales cind acesta se asociazti ~i cu culesul de la alte plante melifere din zona de ptidure. Arge~el. Ciimpulung. Productia de miere se ridicti la 50 kg la ha. Ructir. in zona de munte zmeurul produce 50-250 kg miere la ha. Petroqifa ~i Moreni ('judetul Dimbovifa): Cloqani. Novaci. Riul Sadului ~i Valea Lotrului Cjudepl Gorj). Gura Humorului ~i RBd2uti Cjudepl Suceava). de asemenea. Murul . Vatra Dornei. Tismana. Baia de Aramri ~i Grindeni Cjudepl Mehedinfi). Secui. Doamnei qi CumpBna CjudepI Arge~). bung. Printre masivele de zmeuri! mai importante citBm cele de la ZBrne~ti Bran Cjudepl Braqov). Valea Valea Tirgului. Mierea este de foarte bun2 calitate. iar in zona de cimpie produce 50 kg la ha.

culturile agricole. impreunii cu nevoia tot mai acuti de proteine ca gi necesitatea materiilor prime in industriile alimentarii. Culturi de plante tehnice Extinderea in culturii a plantelor tehnice ca urmare a preferintelor alimentafiei moderne pentru griisimile vegetale. textilii g. Rapita de toamni?. furajere.100 kg la hectar. culesuri. specie anualk este cultivatii ca plant5 oleiferii datoriti continutului ridicat in ulei a1 semintelor. diind an de an recolte mari ~i constante de miere.MANUAL UL A PICUL TORUL UI Plante melifere cultivate Pe Iiingii importanta vital2 ce o au in asigurarea hranei omului. inflorirea lor produciindu-se in toamn2 ciind flora meliferii este foarte sgracii. ciit gi obtinerea unor mari recolte de miere. De o importan@deosebitii pentru apiculturii este gi faptul cii putem asigura familiilor de albine un cules continuu pe tot timpul anului prin structurarea culturilor astfel ca inflorirea lor sii se succeadii acoperind intreg sezonul apicol. oferii familiilor de albine incii din primiivarii gi piin8 toamna tgrziu. medicinale-aromatice gi specific melifere.a. inflorirea culturii dureazii aproape o lung. iar producfiileJergiere ce se pot obtine sunt de 35. permit8nd atiit dezvoltarea lor ca unitifi biologice.. din marea grupii a plantelor cultivate irnpir$te in subgrupe aviind in vedere scopul principal pentru care se cultivii: plante tehnice. ff& . Rapita are o important2 deosebitii in dezvoltarea familiilor de albine inflorind in luna aprilie gi acoperind golul de cules dintre culesul de la pomii fructiferi ~i cel de la salciim.Q 97 k% +- . Importanp lor este cu atiit mai mare cu ciit se cultivii pe terenuri ugor accesibile ce se pot valorifica integral. Ordinea de prezentare a speciilor in cadrul fieciirei subgrupe a fost stabiliti aviind drept criteriu succesiunea infloririi lor. < k*f. Speciile pe care le prezentim mai jos fac parte. leguminoase. conform clasificiirii ce are la bazii criterii biologice gi economice. In cadrul conveierului melifer un rol deosebit il au speciile cu perioadii de vegetafie scurtii care pot fi semiinate chiar in perioada sfiirgitului verii. au ficut sii aparii noi surse melifere. prin structura gi succesiunea infloririlor.

rh '% . Pe timp secetos secrefia de nectar scade foarte mult sau chiar inceteazii. Aviind o perioadii de vegetatie scurti se poate folosi la alcituirea conveerului melifer pentru a asigura surse e~alonate cules din primiivarii piinii toarnna de tiirziu. Inflorirea are loc in lunile iunie-iulie furniziind familiilor de albine culesuri de intrefinere. dar fertile. Semiinatul se face primivara ciit mai timpuriu. se cultivii in amestec cu altii plant5 furajerii diind producfii mari de masii verde la hectar. ca qi mu~tarul pentru semintele sale bogate in uleiuri. Cultura de mu~tar foarte rentabilg. in martie-aprilie.200 kg de seminte la hectar. fiind utilizate in calitate de carea mezelurilor. se seamiinii primiivara timpuriu. Mu~tarul negru. inmuliirea se face prin seminfe. alb. cultivati pentru semintele sale ce au un continut mare in uleiuri sau ca materie prima pentru obtinerea mu~tarului condiment. Ca plant5 de nutref. Specie pretentioasii la umiditatea solului qi din atmosferii. putin pretenfioasi la climii ~i sol. cu 20-25 zile mai tiirziu ca rapita de toamni prelungind perioada de cules de la aceastii specie. de tip cernoziom sau brun de pidure. Se cultivii pentru fructele sale ce au un continut ridicat in uleiuri eterice (0. iar inflorirea are loc dupii aproximativ 40 de zile de la semiinat. semiinatul ficiindu-se in luna martie cu o norm5 de siimiintii de 12 kg la hectar. apliciind minimum de lucriiri agrotehnice. secretii nectar dupi ploi ~iin primele ore ale diminetii. Nectarul are o concentratie de zahiir intre 20 ~i 60%. cu tulpina inaltii de 100-150 cm.MANUALUL APICUL TORULUI Rapi!a de primiivari?. Fructele de coriande su& aoreciate ~i in industria alimentarii. este sensibilii la ger ~i secet5 preferiind pentru culturii silvostepa. Se cultivii. Mu~tarul alb. iar inflorirea are loc in mai-iunie.000-1. obtiniindu-se o productie medie de este 1. timp in care albinele cerceteazii intens florile culegiind nectar qi polen din abundenfi. specie anualii. Coriandrul.7% ulei esenfial) folosite pentru aromasau corectarea gustului unor preparate farrnaceutice.15-1. specie anualii. Producfiile medii de miere ce se obtin de la mu~tar anii nonnali sunt de 40 kg1 in ha. d i productii mari in sudul qi sud-estul tiirii pe terenuri mai uSoare. cu o durat5 de 20-30 de zile. specie anual$ cu tulpina inalti de 30-70 cm.

Iugoslavia. In prezent floarea-soarelui este principals plant5 oleaginoasi cultivatii in pra noastri. Coriandrul este o valoroas5 specie meliferi. In tara noastri floarea-soarelui a fost cultivati la sfirgitul secolului a1 XIX-lea in Moldova. Rominia. In prezent ocupi mari suprafete in Rusia. Se poate executa aceast5 lucrare gi in august-septembrie daci solul are suficienti umiditate. erbacee.a. Teleorman. Dolj. unde se deplaseazi in fiecare an un numir mare de familii de albine.lO-0. Franp. Turcia. se obfin frecvent 7-10 kg miere monoflori pe familia de albine. Ilfov v. Spania gi este cultivati pe suprafefe mai mici in Ungaria. Specie anual5. inalt5 de 0. Buziu. g-a. cum sunt judetele Ialomip. insiminprea ficindu-se in martieaprilie. Constanp. pe circa 800 mii hectare. folosind o cantitate de 10-12 kg simin@ la hectar. specie originari din America de Nord.60-2. cu o duraili Tnflorire ce variazi intre 10 gi 20 zile in functie de soi gi mersul vremii.5 m.$lor~ de *culoare galbeni sunt grupate in inflorescente denumite calathidii a ~ e u ldtu&fhii n n $e. cantitatea de nectar pe floare fiind de 0.15 mg. Floarea-soarelui. Pe judete cultura florii-soarelui ocupi mari suprafete in Ialomita. extinzindu-se apoi rapid in celelalte regiuni ale t5rii. Bulgaria. Floarea-soareworegte in a doua jumitate a lunii iunie sau inceputul lunii iulie.. Galafi. Ciliragi. Floarea-soarelui este o planti tipic entomofili a cirei polenizare se realizeazi in exclusivitate cu ajutorul insectelor. cu un sistem radicular bine i dezvoltat ce P permite o bun5 valorificare a rezervelor de api gi nutritive din sol. Frunzele mari pedunculate sunt acoperite cu peri aspri conferind plantelor o bung rezisten@la seceti. fn zonele ce oferi conditii optime de culturi pentru coriandru. L 99 L F . Polonia 9i Italia. iar productiile de miere ce se pot obfine variind intre 100 qi 500 kg la hectar. La aceste epoci de seminat se folosegte o normi de sgming la hectar de 20-25 kg. fapt ce a dus la aparifia a numeroase varietiti gi proveniente diferenfiate prin insugirile fiziologice cit vi din punct de vedere morfologic.MANUAL UL APICULTORULUI / Coriandrul se inmulfegteprin seminfe. fnflorirea se produce in lunile iunie-iulie gi are o durat5 de aproape 30 de zile. unde a fost cultivati inainte de descoperirea acestui continent gi a fost introdus5 in Europa in secolul a1 XV-lea. Briila. In zonele fir3 variatii mari de temperaturi este indicati insiminprea in pragul iernii..

Recoltarea paniculelor nu stdnjene~tecu nimic dezvoltarea ~i polenizarea normala a culturii. ca furaj-ia. cind sursele de hran5 proteica sunt neindestulatoare. dar $i de diferentele de microclimat dintre IocaliEiti ~i chiar de la un Ian la altul. Productia de miere la hectar este evaluatii la 30. se recornand5 administrarea polenului obtinut prin recoltarea paniculelor. asigurdnd an de an productii de miere ce variaza intre 10 ~i 40 kglfamilia de albine. estul ~i vestul tirii. luindu-se in calculul balantei melifere o productie medie de 60 kg la hectar. 1 Porumbul este socotit ca plantii melifera deoarece furnizeazg familiilor de albine importante cantitati de polen. Porumbul cultivat pentru boabe inflore~te luna iunie.26.25 mg.1 mg zahar. spirtului ~i berii. anual5 sau perenii. Are numeroase intrebuintiri. iar la hectar de 22 kg. in perioadele deficitare. Din cercetiirile intreprinse a reie~it mare variabilitate a productiei de nectar determinatii de soi. Dintre factorii climatici. ' ~ . Diferentele mari de recolt5 sun1 determinate de variaf-iaputerii familiilor de albine. Sorgul este o plant5 cu cre~tere viguroas5.120 kg.MANUALUL APICULTORULUI (eventual al ramurii). influentat5 ~i de conditiile pedoclimatice. Cantitatea de nectar produsa de o floare variaz%mult de 1 un soi la altul.brana animalelor ~i unele folosinfe casnice. iar cel cultival in pentru insilozare sau mas%verde in hrana animalelor din iunie pin2 in octombrie. iar nectarul unei flori contine in medie 0. cea mai mare influenti asupra secretiei de nectar o are temperatura.11 ~i 0. conditionat ~i p5strat corespunziitor. se cultiva in regiunile mai secetoase din sudul. Floarea-soarelui are un potential melifer ridicat. in raport cu data semiinatului. Sorgul inflore~te iulie din pine Ei%@bbrie furnizind familiilor de albine culesuri bogate de polen. furnizdnd materie prima pentru fabricarea celulozei ~i hdrtiei. intre O. Productia de polen pe panicul este de 1 gram. care este optima in intervalul 30-32°C inregistrat in general intre orele 10 ~i 15 ciind se qi observa o frecventa ~i o intensitate maximi de cercetare a florilor de c5tre albine. in cam1 stup5ritului pastoral stupinele se amplaseaza intre floarea-soarelui ~i porumb pentru a putea recolta polen de la ambele culturi. conditii o pedoclimatice ~i de evolufia timpului.

iar durata de inflorire poate depivi 30 de zile.15 kglha. inceputul lui mai clnd plantele au 4-6 frunzulite. Sfecla dezahiir. avlnd producfii de miere la hectar evaluate la 30-50 kg. productia de miere evalulndu-se la 5. Tutunul. se cultiv5 pe mari suprafete in iara noastrii yi igi giisegte utiliziiri at5t in industria zahgrului gi spirtului cit ~i in zootehnie. in special. Inflorirea se produce in iulie-septembrie gi f u r n i d l c q i l i i r ~ * d e %. Pretentioasii la conditiile climatice. oferind culesuri de nectar. furnizind culesuri tirzii de nectar. Pentru apicultori un interes deosebit il are sfecla seminceri care furnizeazi din abundent5 nectar . 1 ha semincer furnizeazii 30% din polenul necesar la 80 de familii de albine timp de 15 zile. tutunul se cultivii. Sojkinapl este o specie anuali. in alimentatia dietetic5 . respectiv la temperaturii. fapt cu atlt mai important cu cit flora melifer2 este sarac2 in aceasti perioad5.yi polen. Sfecla de zah5r infloregte in iulie-august. in prezent se cultiv5 ca planti oleaginoasii. Familiile de albine beneficiaz5. Bumbacul. se cultivii pentru frunzele ei utilizate ca materie prima in industria produselor pentru fumat gi in industria farmaceutica. De la tutun se pot obtine 20-40 kg miere la hectar. in judetele din sudul fiirii. specie bianual5. specie anual5. dar in general este slab cercetat de albine. de insemnate cantitiifi de polen gi de nectar. cultivat5 pe suprafete destul de mari pin5 la sfir~itul secolului trecut pentru vopsitul in galben a1 llnii gi firelor de in.yi in industria produselor cosmepcp.yi dureaz5 o perioad5 lung5 de timp. yOfk5nagul se cultivii in regiuni mai secetoase pe soluri mai slabe decit ceie pri nice-floriisoarelui. specie anualii. este nectarifer. Inflorirea se produce in iulie-august . Infloregte in iulie-august. semintele sale avlnd un bogat continut de ulei (30%) care dup5 rafinare se folosegte in industria lacurilor gi vopselelor. de la sfecla de zah5r. Datorit5 plasticit5tii ecologice mari se cultivg cu deosebit5 rentabilitate in multe zone ale Prii. Cultura in camp se realizeaz5 prin plantarea riisadurilor la sfirgitul lunii aprilie.MANUALUL APICUL TORC'L U l Iarba de Sudan din seminceri produce o cantitate mare de polen de calitate superioar5. Plant5 rezistentii la seceti gi nepretenfioasii la conditiile dt? 1. 101 r F .

Valoroasii pentru apiculturii este gi specia de cicoare spontani ce cregte pe marginea drumurilor. ci chiar culesuri importante de producfie. Lucerna este o specie erbacee. Cicoarea de gridin5 infloreqte in iulie-octombrie furnizdnd familiilor de albine un cules de intretinere. conferind plantelor o rezistenF la seceti deosebiti gi ficdnd posibili cultura acesteia in regiunile de ciimpie mai secetoase. De importanti deosebiti pentru apiculturii sunt loturile semincere de plante furajere (lucerni. Cicoarea de grzdina' este planti erbacee.MANUAL UL A PICULTOR ULUI albine atiit nectar ciit gi polen. ce se soldeazi cu producfii mari de miere mar%. bienali.09 mg ~i 0. cu sistem radicular bine dezvoltat ce pitrunde piin5 la 10 m in pimiint. pe cdmpii.26 mglfloare cu o concentrafie in zah5r de 18-4. de lung5 durati. rispiinditii aproape pe toate continentele. Cantitatea de miere la hectar se aproximeazi a fi 100 kg. in decursul anilor. culturile de plante furajere imbunitiifesc resursele melifere din zona de culturi. in functie de soi vi conditii pedoclimatice. Pe Iiingi avantajul direct a1 hranei naturale atilt de necesari in furajarea animalelor. in Bnete gi p5~uni ca buruianii gi care oferi un cules de inceput de toamn5 ciind flora melifer5 este siraci. Pnflorirea lucernei are loc in a doua jumitate a lunii mai la coasa I gi in august-septembrie la coasa a 11-a. trifoi) de la care familiile de albine beneficiazi de un cules intens. pereni. mirirea suprafetelor cultivate cu plante furajere in vederea asiguririi masei verzi gi a nutretului insilozat ca hrani a animalelor. .8%. Productia de miere la hectar se evalueazi la 25-30 kg la cultura neirigf&!%O kg la cultura irigatii. iar varietatea sativus se cultiv5 pentru rid5cina din care se fabric5 surogatul de cafea. se cultivi ca planti alimentari pentru frunzele folosite pentru salati. Productia de nectar variaz5 intre 0. Culturi de plante furajere Dezvoltarea zootehniei a determinat. asiguriind de multe ori nu numai culesuri de intretinere.

De obicei nu se cultivi in culturi puri ci in amestec cu o cereal5 de primivari. Cantitatea de nectar secretat5 de floar9vhria n t r ~ 0 . prin piguni gi filnete uscate.20 mg. 5Worirea incepind de la bazi. Productia de miere la hectar este evaluati la 10-30 kg. inflorirea se produce in mai-iunie. Miiziirichea de toamnii .5 mg. sunt intens cercetate de albine. pereni. in momentul cind albina introduce trompa in tubul floral se elibereaz5 staminele gi pistilul. dind o producfie de miere la hectar de 30 kg. Cantitatea de nectar pe floare variazi intre 0.03 gi 0. lovind-o sub torace. Socul produs face ca albinele sZi evite deschiderea florilor. Lucerna galbenii este o specie erbacee pereni. stigmatul venind in contact cu polenul cules de la o alt5 plant5 se efectueazi polenizarea. este rispindit5 spontan.05 mg. 2 gi 1. Inflorirea are loc in maiiunie. A Ghizdeiul . amindoui fiind bune melifere. aparitia florilor este e ~ a b t. dind o producfie de miere la hectar intre 30-100 k g . sau in culturi pe suprafefe mici. Florile de culoare galbenportocalie. productia de miere la hectar fiind evaluati la 15-30 kg. ce cregte spontan pe malurile apelor. in culturi sunt rispindite doui specii de miziriche de toamni: mizirichea piroasi cu flori albastre-violacee gi mizirichea panonici cu flori galbene. pe timp secetos secretia nu se mai produce. dar se gi cultivi valorificiind bine coastele cu soluri bogate in calciu.specie erbacee. ? ~ %* 5 Tb < 103 59 . Ghizdeiul infloregte din mai pin5 in septembrie. florile de culoare albastri-violacee. grupate cite 3-9 in inflorescente umbelate. de la ves ping in zonele montane.r MANUALUL APICUL TORULUI Conformafia floral5 este tipici de leguminoasi-papilionacee. putin pretentioasi lasol. nesuportiind ins5 solurile siriturate sau mligtinoase. sunt grupate cite doui sau solitare. Cantitatea de nectar produsi de o floare este de 0. culegind in aceste conditii in special nectar. Inflorirea lucernei galbene se produce in iunie-septembrie oferind familiilor de albine culesuri de intrefinere.08-0.specie anualB se cultivi ca furaj pe mici suprafefe in culturi puri gi pe suprafefe destul de mari in borceaguri. Planta secret5 bine cind umiditatea solului gi a aerului sunt mari. inchizind in coroli staminele gi pistilul. Miiziirichea deprimiivarii este o specie erbacee anuali.

in &k&.000 ha. in anii favorabili cdnd secrefia de nectar este bung. infloregte din mai pin2 in septembrie.@?atul se face primivara timpuriu cu o normi de s5minf5 la hectar . Trifoiul alb infloregte in a1 doilea an de la seminare. cultivati pentru nutref verde sau fin pe terenuri improprii altor culturi furajere. DatoriM conformatiei pe care o are floarea de trifoi roqu. cu strat arabil subfire. in pa r noastri.Ol-0. nectarul este greu accesibil albinelor a ciiror tromp2 are o lungime in jur de 6.specie pereni.04 gi 0. . Pe suprafete mari este c u l t i v a ~ judetele Constanp. Sparceta .specie ce prefer5 locurile de culturi cu multi umezeall. iar inflorirea dureazi din luna iunie pin2 toamna tiirziu. Pentru mirirea randamentului poleniz5rii se recomandi aplicarea dresajului albinelor prin hriniri cu sirop de zahar aromatizat cu flori de trifoi. indiferent de solul pe care se cultivi. din ale firii.50 mm. iar productia de miere la hectar este evaluat5 la 25-50 kg. Productia de nectar pe floare este de 0. putdnd fi cultivati eu-bune rezultate chiar pe terenuri erodate. diind bune rezultate in zonele cu climat ricoros ~i umed. Trifoiul infloregte din mai pin5 in septembrie.03 mg. indeosebi la coasa a II-a cind florile sunt mai putin dezvoltate.specie peren5 intilnit5 din Delta Dunirii piin2 in zona alpink ocupi insi suprafete mult mai mici comparativ cu trifoiul roqu. Polenizarea trifoiului hibrid cu ajutorul albinelor aduce importante sporuri de simiinf5ce depigesc 100 kglhectar. recoltele de miere ajungind la 15-20 kglfamilia de albine. se realizeazi culesuri de producfie. Trifoiul alb . Trifoiul hibrid . Cultura trifoiului ocupi.MANUAL LIL A PICUL TORULUI Trifoiul I-oqzr este o specie furajeri pereni ce cregte spontan sau cultivati in nordul firii ~i in zona dealurilor subcarpatice. florile de culoare ro~ie purpurie sunt dispuse cite 50-200 in capitule. trifoiul hibrid este mai putin rispiindit in fara noastri decit trifoiul alb. corola formiind un tub de 8-10 mm lungime. suprafete ce oscileazi in jur de 200. Cantitatea de nectar secretatii de o floare variazi intre 0. Este putin pretenfioasii la clim5 qi sol. de obicei il gisim in amestec cu alte leguminoase qi graminee perene. Se cultivi putin in culturi pur5. ddnd o productie de miere la hectar de 120 kg.4 mg ddnd o cantitate de miere la hectar intre 100 gi 250 kg in hnctie de condifiile pedoclimatice.

evaluindu-se o productie de miere la hectar intre 200 ~i 500 kg.07 mg.9 mg. adincimea de seminat 1-2 cm. 105 . alcituit din 15-90 flori de culoare roz cu striatiuni purpurii pe stindard.3 ~i 0. evaluiindu-se o productie de miere la hectar intre 120 ~i 300 kg. Productia de nectar pe floare variazi intre 0. pereni. Sulfina albi anuali se preteazii la insimintiirile in miri~te asigurind un cules tirziu de toamni mai ales in regiunile de cimpie unde sursele de polen $i nectar sunt sirace in partea a doua a verii ~i toamna. fnflorirea sparcetei cultivate are loc in lunile mai-iunie. Inflorescenp este un racem spiciform. Pentru loturile semincere distanta dintre riinduri este de 30-50 cm pentru a permite ramificarea plantelor $i buna lor dezvoltare. lung de piini la 20 cm. originarii Topinamburul sau napul porcesc se cultivi la noi in tar5 pe In hrana animalelor se folosesc ca furaj atiit tuberculii in tulpinele verzi insilozate. Topinamburul este o specie erbacee. nu este cultivatii deciit pe mici suprafete datoriti gustului amar dat de cumarina confinutii. Nu se recomandii cultivarea ei pe solurile grele. reci ~i cu umiditate stagnanti. Sulfina albi anuali inflore~tein cursul lunilor iunie-iulie. adiincimea de seminat 4-5 cm.100 kg.03 ~i 0. Productia de nectar pe floare oscileazi intre 0. iar concentrafia in zahir a nectarului este de 38-60%. ficind uSor accesibil nectarul.15 cm. spilate sau siriturate. trebuind s i fie insilozati pentru consumul acestora inainte de uscare.MANUALUL APICULTORUL UI de 80. Suljina albci . Putin pretentioasi fati de sol. in raport de conditiile pedoclimatice. sulfina valorifici bine solurile mai sirace. Pentru loturile semincere distanta dintre riinduri este de 60-70 cm folosind 30-40 kg s5minfi la hectar.15 cm. distanta dintre rilnduri 12. fapt pentru care animalele nu o consumi cu placere in stare proaspitii. la 60-70 zile de la pornirea in vegetatie ~i dureazi 15-25 zile. florile de culoare albi au caliciul scurt. iar concentratia in zahir a nectarului intre 35 ~i 45%. distanfa dintre riinduri 12. se cultivi in tara noastrii ca planti furajero-melifer8 pe suprafete mici. Seminatul se face primivara timpuriu cu o norm5 de simiinp la hectar de 20 kg.specie anuali sau bienali. valoarea Cu toate c i prin continutul ei bogat in proteine sulfina spore~te proteic5 a furajelor.

000 ha. interes pentru albine avind in vedere producfia de nectar qi polen a acestora. p2tru1i~iclul. morcovul. Icu~teanul. in primul sau a1 1 doilea an de culturi. Ceapa pentru s5minP are pretenfii mari faf5 de luminii qi ocupi mari suprafefe in sudul qi vestul @rii. Productia dc micre care sc obline dc la semincerii de ceapi variaz5 in functie de conditiilc pcdoclimaticc intre 70 ~i 150 kg la hectar. i Plant5 bienal5 sau trienal5. 3 3 106 . cu tulpin2 tiiriitoare sau agiigtoare.000 ha) qi in culturi intercalate peste 200. La noi in tarii. in anul urmitor formeazi tulpini florale inalte de piin2 la 1. ciiteva specii cu importan@ pentru albine. varza. asiguriind un cules de polen ~i nectar de lung2 durat2. de asemenea.prezint5. un bulb. inflorirea are loc in lunile iunieiulie ~i dureazi 10-25 de zile in cadrul unei inflorescenie. 90. conopida qi gulia pentru sirnin@. Cantitatea de nectar pe floare variazi de la 0. interes pentru apicultur5 ca urmare a secrctiei de nectar ~i a producfiei de polen. Ridichea.5 m. ceapa pentru simintii formeazi. inflorescenfele lui sem5niind cu cele ale florii-soarelui. titatea de miere pe un hectar cultur5 pur5 se evalueazi a fi de 40-45 kg l&&furajer. Culturi de plante legumicole Dintre culturile legumicole menfiongm. Ceapa este o plant5 legumicol5 cu mare valoare alimentar5 care se cultivl in fara noastr5 pe suprafefe ce dep5pqesc 40 mii hectare.03 la 0. dar de dimensiuni mai mici. in ordinea infloririi lor. chiar dac5 numai ceapa (seminceri) ~i dovleacul furnizeaz5 culesuri de nectar qi respectiv polen. care plantat primiivara timpuriu. Reventul. pistiirnacul au.9 mg evalugndu-se o producfie de miere la hectar de 30-60 kg. intens cercetate de albine care culeg polen qi nectar.MANUALUL APZCULTORULUZ Topinamburul infloreqte din septembrie pin5 in noiembrie. Dovleacul . de asemenea. este originar din America. din cele I0 specii sunt cultivate in cultur3 pur2 (ci 30.100 kg la dovleacul alb qi 22-30 kg la dovleacul moscat.specie anual5.

suprapuniindu-se in unele cazuri. caracterizate prin prezenta in tesuturile lor a unor substante denumite uleiuri volatile. de aceea trebuie identificate din vreme qi valorificate integral. in general. au apirut noi surse melifere. castravetii. Culturi de plante medicinale yi aromatice Plantele medicinale au o caracteristici comuni . pepenii verzi.inceputul toamnei.prezenfa in {esuturile lor a substanfelor cu actiune terapeutici. ajuti la mentinerea activitifii familiilor de albine gi la o buni pregitire a lor pentru iernare. Grupa plantelor aromatice. lmportanta speciilor din aceasti grupi este deosebiti pentru apiculturi. Unele specii solicitate mai mult pentru prepararea medicamentelor obtinute din plante a ciror colectare din flora spontani nu mai satisfacea cerintele. Pentru culturile intercalate de dovleac se iau in calcul. iar durata infloririi se Fntinde pe un interval mare de timp. au inceput s i fie cultivate dsnd nagtere unei noi ramuri ale productiei agricole. intr-o perioadi lipsit5 de cules. mai ales c i inflorirea lor are loc. 43-52 kg la dovleacul alb gi de 28-34 kg la dovleacul moscat. care ocupi suprafete importante rnai ales in culturi intercalate. ofera culesuri tirzii de intrefinere intr-o perioadi ciind flora meliferi este foarte saraci. $ 107 ex% rC I .MANUAL UL APICULTORULUZ Productia de polen la hectar se evalueazi la 52-58 kg la dovleacul furajer. Bostiinoasele. Dovlecelul. Odati cu luarea in culturi a noi specii sau mirirea suprafefelor ocupate de specii deja cultivate ca plante medicinale sau aromatice. are leg5turi strinse cu grupa plantelor medicinale. atiit pentru miere ciit qi pentru polen. I / - +A b . Ordinea de prezentare a principalelor specii medicinale gi aromatice cultivate la noi in tar5 este stabilita de cronologia declangirii" *?fazei de inflorire a speciilor. o treime din valorile date mai sus pentru culturile pure. 44!. acoperind golul de cules de la sfsrqitul verii . cultura plantelor medicinale. sfecla rogie gi spanacul sunt plante legumicole de interes pentru apiculturi avind in vedere producfia de nectar gi polen a acestora de care beneficiaza albinele in tot cursul sezonului apicol. Culesul oferit de aceste specii chiar dac5 in general nu dB producfii de miere.

momentul recoltgrii are o importanfa deosebit5. per~neabile. iar productia de miere la hectar este evaluat5 la 80. Seminatul se face primivara in prima urgent5 (martie-aprilie) folosind 10-12 kg s5mint5 la hectar.3 mg. se poate te cultiva in toat5 tara.I20 kg. calde. pe soluri fertile.MANUAL UL APICUL TORULUI Chimenul . iar recoltarea cu combina cind 65-80% din fructe au ajuns la maturitate.plant5 peren5. % 10s . mai ales in perioada s5raca in flora meliferi de la sfirqitul verii. Recoltarea manuals trebuie s5 se fac5 atunci cAnd 35-40% din fructe sunt coapte. dind productii de miere la hectar evaluate la 20-30 kg. Cantitatea de nectar secretati de floare variaz5 intre 0. a fost introdus in cultur5 la noi in tar5 in ultimii ani. Pentru cultura acestei specii sunt favorabile regiunile cu suficientZi umiditate gi cu temperaturi mai moderate. ca plant5 medicinal5 ~i condimentarg. dar r e u ~ e ~ mai bine in regiunea podgoriilor. Roinita sau iarba stz/pz/lui.l la 0. Productia de miere la hectar este evaluati la 100-150 kg.120 kg.specie bienal5 sau pereni. Isopul se poate cultiva pe orice sol fiind socotit ca o valoroas2 plant2 melifer5 mai ales c5 tuns dupa inflorirea din iuniedin iulie. cu miros aromatic. Cimbrul este un semiarbust cu tulpina lignificatii in partea inferioari. dind o productie de*?kctar de 50. erbacee. adsnci.1 gi 0. l. cultivat2 pentru insugirile ei medicinale.sop111este o plant2 peren5. constituind o valoroas5 sursi de nectar. ori din nordul Moldovei. melifere ~i ornamentale. cultivat5 ca plant5 medicinal& aromatic5 qi alimentar5 de la care se folosesc fructele pentru uleiul volatil ce1 contin. inflorirea are loc incepjnd din iunie pin2 in august asigurind familiilor de albine un cules de intretinere. cum sunt cele din centrul qi estul Transilvaniei. lnmultirea se face prin seminte folosind 3-5 kglha sau prin imp5Girea tufelor. Fiind o plant5 ale csrei fructe se maturizeazi egalonat. Infloregte din mai pin2 in octombrie.2 mg.pe locuri expuse la soare. Chimenul infloregte in mai-iulie o lung5 perioadg din timp. I5st5re~te nou inflorind inc3 o data in septembrie-octombrie cind flora melifer' ste foarte s5rac5. titatea de nectar pe floare variaz5 de la 0.

Pentru a realiza o plantafie incheiat5 (Grii goluri) terenul trebuie ingrii~at la infiintarea plantafiei cu 40-50 tonelha gunoi de grajd pe solurile argilonisipoase sau nisipo-argiloase ~i cu 25-30 tone pe soluri mai fertile. se poate cultiva ~i pe solurile cele mai sgrace. cu apa freatic5 la adincime. de asemenea.04 mg producind o cantitate de miere la hectar ce variaz5 intre 100 ~i 200 kg. Este. permeabile. mai ales cind nu este acoperitii de zlpadii. Banat. chiar de naturii granitic5 ~i silicioas5. In fara noastr5 cresc spontan ~i alte variet5fi ~i specii de izmii cu o deosebitii important5 pentru apiculturi. spontan5 ~i cultivat5. este un semiarbust cu sistem radicular bine dezvoltat ~i profund care ii confer5 o mare rezistenp la secet5. a Levgnfica . ca plantii medicinal5 ~i aromatic& este mare. inmulfirea izmei bune se face destul de uqor pe cale vegetativ5 (stoloni sau listari).specie perenii. oferind culesuri de intrefinere in cursul verii. De menfionat este faptul.22 mglfloare cu o concentratie in zahiir de 45-48%. Cantitatea de nectar pe floare este de 0. Leviinfica inflore~te din iunie pin3 in august ~i se caracterizeazi pe Iingg aceastii duratii lungii de inflorire qi printr-o mare capacitate meliferii. Odatii cu gunoiul de grajd se aplicii ~i doze de 70-90 kglha substan@ activii fosfor ~i 30 kgha substant5 activ5 potasiu. fiind folositii in industria farmaceuticii ~i la fabricarea parfumurilor. florile de lev5nficii c5 polenizate de a!hinc produc seminfecu un continut mai mare de ulei. La noi in far5 o intiilnim pe suprafefe mai mari in Tara Birsei. Secrefia de nectar variazii intre 0. inflorirea culturilor de izm5 se produce in lunile iunie-august furnizind nectar ~i polen familiilor de albine. A 109 P /- . Producfia de miere la hectar la izma broa~tei fost evaluata la 200 kg.plant6 peren6. se explic5 prin originea ei mediteranean5. profunde. Bra~ov. evaluindu-se producfia de miere pe hectar la 50.07 ~i 0.MANUALUL APZCUL TORULUZ ' I 1 Izma bun6 . este cultivat5 in lume ca plant5 medicinalii qi aromaticii pe mari suprafefe de teren.100 kg. folositii ca plant5 antierozionalii pe terenuri degradate ~i ornamental%in gradinile caselor ~i in j stupin5.02-0. Putin exigent5 la condifiilede sol. Importanp. Ava este izma broa~teicare ocupii suprafete insemnate de teren in Delta ~i lunca inundabilii a Dun5rii ~i de la care se pot obfine productii de miere de 15-20 kglfamilie. confirmat de speciali~ti. Lev5nfica se cultivii bine pe terenuri neinfestate cu buruieni perene. Rezistenfa sciizut5 faf5 de inghet. dar prefer2 solurile calcaroase.

marginea piidurilor. a ceaiului ~i figiirilor antiasmatice. de preferinti cernoziomuri. evaluiindu-se o productie de miere la hectar de 200-400 kg.specie de origine euroasiaticii. prin tuGri~uri. Se inmulfe~te prin seminte. perenii. folosind 8-10 k g h a s5minF. folosind 12 kg siimintii la hectar. Jale~ulse cultivii pe terenuri plane $i fertile. ce inflore~tein iulie-august. dar qi ca plantii medicinal2 cu actiune spasmoliticii. Se cultivii ca specie aromaticii tji medicinalii pentru fructele sale ce confin ulei volatil. Feniculul . Importante pentru apiculturii sunt ~i speciile spontane din care amintim: salvia de cimp. inflore~tein mai-iulie. in primul rand. paji~ti. pe soluri uqoare. se cultivii cu bune rezultate in sud-estul f5rii ~i in CGmpia de vest. furnizind familiilor de albine nectar ~i polen pentru un cules de intretinere.3 ~i 1. Cantitatea de miere evaluatii la hectar este 50 kg. pe locuri inalte.5 mg. jalequl de cimp. ca specie aromaticii. farmaceuticii pentru medicamente cu efect diuretic. frunzele avfnd un continut bogat in ulei (1-2. etapa optimi de seminat fiind primivara in prima urgentii. iar iernile blinde. in rinduri distantate la 40-50 cm. Oltenia ~i Banat unde verile sunt ciilduroase. mai ales pe rocile calcaroase. Aceste specii spontane cresc prin fanefe.MANUALUL APICULTORULUI Salvia sau jalejul de grridinri . unde apa freaticii se ridicii pan2 la maximum 2 m de la suprafap solului. Jale~ul griidinii infloreqte in iunie-septembrie produciind o cantitate de de nectar pe floare ce variazii intre 0. laxativ ~i face prin seminfe. a ciror sem5nare are ca epoca optimi iivara in prima urgenfii. fertile.furnizind la inflorire nectar ~i polen din abundentii care in anii favorabili dau chiar recolte de miere. a drumurilor. expectorant8 ~i dezinfectantii. ale ciirui fi-ucte folosesc la obfinerea unor biuturi. Anasonul este cunoscut. InfloreSte in iulie-august. inflore~tein maiseptembrie ~i urechea porcului sau corobitica. Se cultivi in scopuri farmaceutice. folosit in industria alimentat-5 ~i a biiuturilor. cultivati in regiunile din sudul fiirii.5%) cu proprietiti antispasmice ~i intrind chiar ca atare in compozitia ceaiului pentru gargarii.specie perenii. 110 . dar se poate cultiva qi pe malurile ripelor pentru a stiivili eroziunea.

2 la 25-100 kgha.MANUAL UL APICULTORUL UI Feniculul infloregte in lunile iulie-august furnizfnd familiilor de albine . flavone gi alte componente ce confer5 medicamentelor ce se obfin insugiri in tratamentul unor boli ale ficatului ~i bilei. Cultura de anghinare trebuie sii se amplaseze pe terenuri profunde fertile gi permeabile. se cultivii pentru frunzele sale bogate in cinarinii. in anii favorabili obtinfndu-se chiar recolte de : miere monoflorii. in folosind o cantitate de 2-3 kglha siimfnfii.specie anualii. Polenul acestei specii este bogat in proteine .30-41% situfndu-se intre cele mai bune sorturi de polen. ' ' I I Macul de gr6din6 . MGgheranul este o specie perenii. Macul de griidin5 inflore~te iulieaugust gi oferii familiilor de albine culesuri de polen. cultivatii la noi ca anualii. semiinatul ficiindu-se primiivara devreme. cultivatii pentru obfinerea capsulelor gi seminfelor utilizate in industria alimentarii gi fannaceuticii.2ti de nectar ~i polen familiilor de albine. . inflorirea avfnd loc in acest caz in august. furnizfnd in acest timp insemnate cantit. Infloregte in iulie-august furnizfnd familiilor de albine nectar gi polen. Productia de miere este evaluat. Mierea de fenicul este consideratii ca avfnd inalte insugiri medicinale. este originarii de pe litoralul Miirii Mediterane. infloregte din iulie pfnii in septembrie gi dureazii la o plant5 50-60 de zile. Anghinarea . Din capsule se extrag pe cale industrialii morfina gi alfi alcaloizi folosifi in special la suprimarea senzafiilor de durere la nivelul sistemului nervos central. Producfia de miere la hectar este evaluatii la 150-400 kg. Partea aerianii a plantei se folosegte in industria alimentarii in calitate de condiment ~i in parfumerie pentru obfinerea uleiului folosit in combinafie cu alte uleiuri. nectar gi polen din abundenfii. Semiinatul anghinarei se face primiivara timpuriu dupii ce in prealabil simfnfa a fost umectaEi 2-3 zile. inflorirea se produce abia in anul a1 11-lea de vegetafie.originarii din bazinul Miirii Mediterane. in timp ce dacii semiinatul are loc in aprilie-mai. Se inmulfegte prin seminfe. depinziind de vigoarea culturii gi de conditiile pedoclimatice.

Facelia este pufin pretentioasii la conditiile de clim5 ~i sol.specie anual5. iar durata infloritului este de 30-50 zile depinziind de evolutia factorilor climatici. Planta creSte inaltii de 40-60 cm. intre acestea fiind gi griiul. facelia poate fi cultivatii in mirigte libereazii devreme terenul. in aceste conditii riisiirirea are loc iar plantele au un ritm de vegetatie rapid. fiind gi un bun nutre! pentru animale. Pentru loturile semincere sau apicole se recomandii insiimiintarea in lunile martie-aprilie ciind sunt intrunite conditiile optime pentru germinarea semintelor ciit gi pentru riisiirirea gi dezvoltarea plantelor. cu o tulpinii ramificatii purtind mai multe inflorescente in form5 de evantai a ciiror inflorire incepe cu florile de bazii. este Facelia . Aviind in vedere agrotehnica culturii. de vegetatie scurtii. Rezistiind bine la brumele tdrzii de primiivarii gi timpurii de toamnii se poate cultiva de primiivara timpuriu plnl toamna tiirziu. cultura de var5 a faceliei are o duratii de inflorire de 25-30 de zile. respectiv prin culesurile bogate furnizate familiilor de albine. Perioada de vegetatie la facelia este scurt2. originarii din America de Nord unde cregte ~i spontan. miit5ciunea se cultiv5 ca plant5 medicinals. a ciiror cultur5 se justificii chiar numai prin valoarea lor meliferi. iar hri~ca apreciat5 in arta culinarii. de la riis5rire piinii la inflorire treciind 45-55 zile. o dezvoltare de nectar bunii. in aceste cazuri inflorirea se produce ciitre sfiirgitul infloririi salciimului. in timp ce in zonele mai umede ~i cu temperaturi moderate durata de inflorire este mult mai mare. Dar fiecare din aceste specii are gi o alt5 intrebuinpre. a fost introdusii in tara noastrii ca plant5 specific meliferii dar care poate intra gi in componenfa amestecurilor melifero-furajere. 112 . furniziind culesuri intr-o perioadii deficitar5 in flora meliferii. insiimiintarea poate fi Gcutii i n pragul iernii (noiembrie-decembrie) sau primiivara in mustul ziipezii (februariemartie). fi anume: facelia este folositii in furajarea animalelor. justificiind pe deplin cultivarea lor. in zona de ciimpie cu argite mari. prelungind culesul cu 2-3 siiptiimiini. giisind in tara noastrii conditii bune de culturii in toate regiunile.MANUAL UL APICUL TORUL UI Culturi de plante melifere tipice Ultima grupii de plante melifere cultivate o constituie plantele melifere specifice.

. ..rryun3a~saureu~ -n!z.s'G?mn a.reA aJeoB S o ap plela~3as . ..*P3' --.rsur alsa !a!~a3ej e pa3!1aur ealeoleA j -gle3rlde e31uqalo...-j ' & TE % -F EII 09'0 !$ c.rn:. 101 ur sualur azalrzrh . . U I -1el3aq el By 0001-009 ap a ~ a i w !!i~~po.reA ulleuoleSa aleuguras erla3ej ap .reua~tunqurl elllza as e tuluad 13!ur juns alalueld pup arielasa~ ~ z e eurr~d l e r ~ a d s arjuale a. -ey/ay PC 1 3 3+ eylay OS-OP t ~ 9 ZFAO e@y 001 a q 3 W u r luns aunq !ew a l a leuguras ap al!!bodo~d ' ( z g ~ o ay3!. r.!nl eaur!anl y3 pu@unre 1e.rep '11nuSrqo 33123 as 1arla3ej ea.r ui 'leu ul ~ u g d a!peur eunl u!p pugda3ul e ~ e ~ g u r u 3 3 ~ 3 rnads ra~sa3eIweuguraS 'g-~aj!laur glueld e3 sale as .re~lo3ay-ea.aaunpypw . r ~ r upug~nBrse ~ ~ej yrqasoap alsa g.rgl euureol gugd nnurjuo:. r o.reiugmgsul ruluad !nlnua. . o gs alau!qle gu!ur.rd . as e a ~ u o y uJE! 'a11z ap 0 ~ . ap .rel~aq giu~urgs guuou o n3 'ur3 09-0s el alqnp pnpug.rau!ia~lu1 ap j ur ur . rarinlo~a '!318olopad e .13asp.By 009 IS 0 0 a.rpods ry o a3npe erlamj a~ajrlaur-o.rep 'gleu!3!paru y u e ~ da3 !un!Ba.qua3uo3 o n3 8u1 S'P ! I a.g ~ el ap el aleiuqsrp aldru!s pnpug.rqsau ap ealq!lueD ..re~gurudap 8eamoq n3 In3alsawe gp alellnzal aunq reur ala3 lep "e'S 'sros 'urdnl 'ay31~gzgw 'a. !S a ~ a r e ~ !asew e g~!oq!lue3 a. .reA m 3 a y el ej ap e!i~~po.reA giugurgs ap al!!i~npo~d ~ 'eurquro:. . salt13 un aurqle ap . .gqseou e ~ e ur ajaje~dns i !Jew gdn3o a3 Gwlns In 7n801 7 n m v 7n7 v nVM ~ .eJ. IS leuauras ap rr3oda s 'ariqaBa~ epeorlad ui rn~ndurrl . urjnd ~ rew g..r alaun ul yeA!lln3 'glenue ar3ads . ap pupp " %8z ap rn1nrq3au E lgyez ul a!ie.ral ea.0 9 l a-resa~au amogur el gugd a.1wln3 ap rrirpuo:.ra3 .rgzew :e3 aseouturnBal alueld n3 e!la3q ap pn3alsawe ax] jod a s .roy 1nqnl U! gzea13a103 as InIrueAo ezeq a1 ajqe a ~ a j r w 3 a u puel3 ap le~a.r3as .rol!.rgzgru) + g.ralap a3 ~ d e 'a..rBeap IS a3!leur!l3opad alrri!puo:.r!lg8a.1q3au ap gm8!s gsms o a!w~lsuo:.rn~ln3ea. . n3 a3e3 as ea.8y 01 juns -8 ap . ~!3rldrur IS aJeog o ap glelal3as .r el a a . .rlul gzer.rolr~n11n3 ejuapodur1 . ap ari3ury ul ew3y 00s IS 0 0 a..rel3au ap ealelrlue3 -!alrz ps. .rd . r o l ~ o ~ 34uanyu1 qns llnw aveoj gze!.rd .1e13a~-aaseou !!~gialauoz ale01 ul luapunqe U!P lel3au gla~3as eaunr3glgm 'a3rleur!l3opad al!!i!puo3 el gseo!iuala~du!ind apads ' ~ I I Z OE-szgzealnp IS rnlnjeugwas elep ap a!i3unj ul qsn8ne-a!un! ul a3npo~d ap .rarur ap ealel!jue3 al!qe.reoy o ap yqa..rel3ay el giugurgs By 8-9 ap guuou o pu!soloj 'w3 09-OPnas m3 SI-ZI !JnpugHaqu!p eiuels!p 'eu!Seur n3 a3ej as Iwsuguras -uIJoj!un pour u~ !S ur3 E-z el gledo~zul y gs x?iugurps lg3ul ]!iutugw au!q a!nqaq ~!leu!uua8]wad a ..rel3au ap ealel!lue3 alrqeloAej 11irpuo3UI" -ale3rlde rr3!uqalofir! a .1 ur nes w3 0 c .rafe. .roA.rI1gsg.rluJ a y gs aleod Jel3ay el a.qul gze!.

plantele erbacee spontane. in rinduri distantate la 12-15 cm. iar cele cu inflorire t2rzie asigur5 conditii pentru preg5tirea familiilor de albine In vestitor a1 primlverii. Hri~caeste plant5 putin pretentioas5 la fertilitatea solului. prefer5 solurile o nisipoase qi nisipo-lutoase qi nu suport5 solurile calcaroase. Plantele erbacee spontane cu inflorire timpurie contribuie la dezvoltarea familiilor de albine in primivar5 dind astfel posibilitatea acestora s5 valorifice cu un randament maxim principalele culesuri: salcim. Plante melifere erbacee spontane Prin num9rul mare de specii valoroase ~i suprafefele importante pe care le ocup5. furnizeaz5 culesuri de intretinere a familiilor . precum ~i de intensitatea concurentei speciilor. Perioada de vegetatie scurt5 permite cultura in miri~te. in luna mai. chiar culesuri de productie. in zona de munte toiul infloritului este in iunie ~i inceputul lunii iulie. Cele mai multe plante erbacee sunt inflorite in zona de step5 in luna mai ~i inceputul lunii iunie. Primele flori apar in zona de step5 in jurul datei de 14-15 februarie.iar pin5 la r5s5rire se distruge crusta pentru a perrnite plantelor si r5sar5 uniform. dind producfii de miere 1s hectar intre 300 ~i 400 kg. iar in zona de munte in luna martie-aprilie. este o specie perenl. de etapele fenologice individuale. tufi~uri~i paji~tide la cimpie pin5 in zona 1x4 . folosind o cantitate de s5mint5 de 80 kg la hectar. in funciie de succesiunea anotimpurilor. Slab rezistenti la ger hri~ca seam5n5 la sfir~itul se primiiverii. de albine din prim5var5 pin9 in toamn5 ~ i in unele zone. Productia de miere ce se poate obtine de la un hectar de hri~c5 variazi intre 40 ~i 60 kg. Hri~ca o perioad5 de vegetatie scurt5. atit in cultur5 pur5 ciit ~i a aniestecurilor de hri~c5 facelia care pe ling5 marea cu valoare melifer5 reprezint5 ~i un bun furaj pentru animale. cre9te poieni. m5sur5 important5 pentru imbun9t5tirea bazei melifere. Aspectul sezonier a1 florei spontane se modifici. tei. de aproximativ 70 zile. floarea-soarelui.MANUAL UL A PICUL TORULUI mg cu o concentratie in zah5r a nectarului de 36%. are Inflorirea are loc dup5 30-35 zile de la r5s5rire qi dureaz5 aproape o lung de zile oferind familiilor de albine un cules bogat. Dup5 sem5nat se t5v5luge~te.

Viorelele sunt foarte comune in pidurile ~i poienile din zona de ciimpie p l n i in zona alpini. Brebeneii sunt rispiinditi in dumbrivi. in lunile februarie-martie. are 1-5 flori de culoare galbenii. Planti scund5 cu o singura frunzi lineari. . !n interiorul floni sunt anterele care se deschid la vlrful lor eliminiind polenul. Florile au o formi deosebitg. Ghiocelul prezinta o tulpini subpimiinteani (bulb). cu flori mai mari de culoare albgilbuie. asemanitoare cu florile de gura leului ~i sunt grupate nectarifere sunt situate intr-un pinten rezultat din hmizeazi culesuri de intretinere valoroase pentru albine. pentru a ajunge la fructificare inainte de infrunzirea pidurii. Pe alocuri apar qi ghioceii bogati. ca un clopotel.MANUALUL APICULTORULUI de munte. In functie de altitudine infloritul ghioceilor se e~aloneazi luna din februarie piing in aprilie. infloresc din luna martie piing in luna mai. Viorelele infloresc 2-3 siptimiini dup2 ghiocei ~i dureazi in medie 20 de zile timp in care furnizeazi albinelor un cules de polen ~i nectar care contribuie la dezvoltarea familiilor. Odati cu sfiir~itulperioadei de inflorire a viorelelor celelalte plante din nivelul inferior a1 pidurii se gribesc s i infloreasci. primele culesuri de nectar ~i polen. Briindu~a primivari de este o planti nectaro-poleniferi oferind albinelor. ping in regiunea montans. Formeazi vetre intinse yi este deosebit de cercetati de albine. Laptele piis6rii este intiilniti in piduri dar ~i pe ciimpuri in luna martieaprilie. Albinele culeg polenul ~i nectarul atiit de necesar primgvara pentru dezvoltarea puietului. ies din p5miint odati cu cPteva frunze lungi cu o dungi albi in mijlocul lor. Brcjndu~a galbenii sau de primivari este intiilniti in pidurile ~i poienile din sudul fgrii in regiunea de ciimpie yi dealuri. unde formeazi adevirate covoare de flori albastre. iar la suprafat5 poarti dou5 frunze qi o floare de culoare albi. Florile Ele in formi de piilnie atrag atenfia prin galbenul de ~ofran. piduri. Planta prezint5 doui frunze lungi subfiri din mijlocul cirora se ridic2 o tiji in viirful ciireia sunt florile cu qase petale albistrii ~i tot atiitea stamine cu anterele sinilii pline cu polen. impreuni cu ghioceii. Mai frecvent se intiilnesc in pidurile de foioase din ciimpie gi deal.

poieni pln5 la limita superioar5 a p5durilor (circa 1200 m).MANUALUL APICULTORULUI Podbalul cregte prin locuri argiloase gi umede. livezi. tufiriguri. Florile de nB . Analizele efectuate la urzicuF pentru stabilirea capacit5fii nectarifere au ar5tat c5 producfia de nectar variaza intre 0. PBp5dia infloregte din aprilie piing in octombrie. furnizfnd culesuri de intretinere pentru familiile de albine. infloregte in lunile martie-aprilie. in zona de dealuri gi montan5. Inflorirea are loc timpuriu. Florile tubuloase de culoare rogie igi schimb5 culoarea devenind violacee. A PiipGdia este o plant5 peren5 intAlnit5 in pajigti. 116 . pe coaste rlpoase erodate din zona de clmpie pin5 in zona montan5. clnd flora nectaropolenifera este relativ s5rac5. iar in inijlocul lor cresc una sau mai multe inflorescente cu flori galbene-aurii. infloregte din luna martie piin5 in luna octombrie gi joac5 un rol deosebit in cregterea gi dezvoltarea puietului timpuriu. Tulpina este dreapt5. opuse. finete.. iar frunzele sunt agezate dou5 clte dou5.clte una pentru fiecare tulping.aupetalele r5sfrlnte gi unite. deoarece secret5 mult nectar. Florile de culoare galben5 sunt adunate intr-o inflorescent5 (capitul) .4 qi 0. marginea drumurilor in toat5 tara. in lunile aprilie-mai. Pe nt intens vizitate de albine pentru polen. in functie de altitudine gi conditiile meteorologice. obignuit neramificat5.mierea ursului" este potrivit5 acestei plante. Ciubofica cucului este fiecvent intllnit5 in p5duri k i t e . din zona de clmpie pln5 in zona montani. furnizlnd. nectar qi polen familiilor de albine. Denumirea populari de .6 mglfloare cu o productie de 50-200 kg/ha de miere. in zilele insorite de prim5var5. grupate intr-o inflorescentg. Plant5 cu ase are frunzele dispuse in rozet5 la baza tulpinii. Mierea ursului este intiilnit5 frecvent in piduri umbroase. pfni in zona montan5. in luna martie gi ofer5 un cules de intretinere familiilor de albine pan5 in luna mai. Urzicup sau sugelul cregte spontan prin locuri cultivate qi necultivate: grgdini. Florile roz-purpuriu sunt agezate la subsuoara frunzelor. in prim5var5. Planta este scund5 obignuit ramificati de la baz6 tulpina are patru muchii. Este o plant5 melifer5 bun5. Planta are frunzele dispuse in form5 de rozet5. pe malul rlurilor.

Aliituri de ghiocei. Frunzele dinspre r5diicin5 sunt lungi gi crestate adinc pe margine. albinelor. infloregte in lunile aprilie-septembrie. Rapi#a siilbaticii cregte spontan prin culturi gi locuri necultivate. miseaua ciutei reprezintii florile vestitoare ale primiiverii. are tulpina dreaptg. infloregte in lunile aprilie-mai. piiroasi cu flori solitare de culoare rogie-aprinsz.MANUAL UL APICUL TORUL UI Leurda este intillnitii in piidurile de foioase in locuri umede pilnii in zona montanii. Florile galbene destul de mari sunt rare pe crengufa care le poart5. M6seaua ciutei este frecventii in piiduri in zona montanii. care ofer5 albinelor nectar gi polen atilt de necesar primiivara pentru dezvoltarea familiilor de albine. asigurilnd culesuri de intretinere de lung5 durati. ocupi suprafete mari asigurilnd culesuri de productie. Macul de cBmp este frecvent intiilnit in seminiituri qi locuri necultivate. Florile albe ca ziipada cu miros tare de usturoi sunt dispuse in inllorescente. colorate in roSu purpuriu. Planta cregte inalti. . la poalele piidurilor de fag apar in frunzig florile de miiseaua ciutei. impreunii cu mugtarul silbatic. in luna martie. cu tulpina netedii. Cele dinspre vilrf sunt mici gi late la bazii. ramificatii spre vilrf. Uneori rapita siilbatici. Leurda este o plantii meliferii valoroasii pentru nectarul gi polenul oferit primivara timpuriu. Tulpina prezinti la baz5 douii frunze de forma unei Iinci.

.

'D~A]Ds(~ J .'wqlnu(a .1nqpod(q ."024. -+ a d - 611 anoo2p(f .'lnlannos .aa~nog(2 .'nj!d~~@.'a~uur nzuruJn3 pj(n :olupuroy u!p anajilaur aluuld alalnd12u!ndanlu1p rpt7nalpD .'muaur(p .4" 1 \.'nSon ~ O ~(? A.2 ' 8 1 ~ s IR 7 R8017 f l 3 I d V 7fl7 VRN VM .'urpqws(q .

Albiistrita este o specie comun5 in zona de cimpie ~i coline. De asemenea. infloreSte in lunile mai-iulie. sunt grupate in inflorescente.Prezintii flori mari de culoare albastr5-violet5 dispuse in inflorescente. iar florile de culoare violeti sunt grupate formind InfloreSte in iulie-august furnizind culesuri de intretinere e albin fa . Determingrile efectuate pe polen recoltat cu ajutorul colectoarelor instalate la stup in cursul lunilor iulieaugust au ar5tat c5 procentul mediu de polen de alb5strire este de 0. ramificatii in partea superioari. Jale~ul cdmp este o plant5 comun5 prin paji~ti de uscate. tufi~uri. se cultiv5 prin gr5dini in scop decorativ. Salvia de cdmp este comun5 prin fiinete ~i p5~uni. infloreSte din mai pin5 in iulie ~i este important5 pentru nectarul oferit albinelor. a apelor. Urechea porcului este frecvent intilnitii din zona de cimpie pin5 in zona montanii. strinse la bazi de un inveli~ de solzi putin ruginii.7%. infloresc in lunile iunie-septembrie. Planta este mic5. infloreSte din mai pin5 in septembrie fiind o valoroas5 plant5 nectaro-poleniferg. formind o inflorescenF. in toamn5. acoperitii cu peri.25-5. prin p5~uni~i finefe. cu frunze reduse pgroase. flori mici albe sau galbene cu miros pliicut caracteristic acestor specii. De asemenea. Stllfina alb6 ~i galbena' c r e ~ t e spontan prin livezi. Sulfina are port inalt. C r e ~ t deseori e prin semiin5turile de griu ~i secar5.8%. este apreciatii de apicultori intrucit aceastii plant5 se preteaz5 $i la ins5min@rile in miri~te asigurind culesuri tirzii. pe marginea drumurilor. mai rar roz sau albe. locuri necultivate. se cultiv5 ca plant5 de nutret fiind o bun5 plant5 furajerii qi in acela~i timp o valoroas5 sursii de nectar gi polen. iar in virful delicatelor ramuri stau florile. maximum individual ajungind la 12. Sulfina albii varietatea anual5. Planta este itialtli. Planta prezint5 o tulpini dreapt5 obi~nuitramificatii in partea superioar5 qi flori mari violete. F r u n z e k m t triunghiulare. Florile de culoare des albastrii au forma unui cornet cu marginile franjurate. Nemti~orul cimp inflore~te perioada mai-iunie contribuind la de in culesul de intretinere a1 familiilor de albine. Florile de culoare albastrg. uneori roze sau albe.MANUALUL APICULTORULUI Nemti~orul cdmp este riispindit de la cimpie pin5 in zona montan5 gi de este nelipsit din sem5niiturile de cereale. albistrui sau albastru-violet.

1 as al!qasoap alaj!laLrr ..ipogu! ..1el3au g a n a s IS a!~quraldas r . . .18e !!~do.el purnq!~luo3g ~ e o enop e al4alogul 'g-rlse\nruw u!p g~!uai\o~d 'InlnlalLu equrrl '18unl auueol n3 !!UE ul -al!z ap OP-oc ap a.101!ig1!1~3 11iy1!3!1snr gl!lolea !S .1a a!3ads o alsa lnladnz7S ~ q n o ~ .1n301IS !zalz!l u!~d'~ol!~nurnrp eau!8~eur ad aiaug upd y~!pu~dsg. .uJ gued a!un! u!p a f i a ~ o y u.Jolpnmrup eau!&aa .~ 'glenue~qaa3eq.b 1nnoSyqzu9 . ap glueld o alsa !nllzla!lu oqurl7 aur8r~o ap . gm8!se 1nroSr~qu1!3 -aiua~sa~ogu! al!unaJ luns aqle JeJ leu ul !!m&nd-rrSo~ aplold -a!lqmaldas.mejy!me~nes gldur!s eu!dlw n3 gseo~pd alsa elueld -alunur ap euoz ul gupd ardurp3 el ap aleArlln3au 1.. .ale~!lln3auIJn3oI ad Jol!lnuInrp e '-lol!~npgdeau!8~eurel alSa. un au!qle ap ~olrr~rurej . alrunl ul alSa~ogul-am~ojrsrds .!~dsepad y~ado3e alsa g1e3y!ruu.r q e ~ o ~rrue u~ -3uapunqe.. j e -arunr. ~ u 'rry~nu e ruled ul 'glsnqo~ 'gldea~p pu!dlw o plulza~d l u e ~ d e *lsn8n~-a!ln!al!unl ul alSa~ogu1 .. . . . .gleJnp g8unl ap a~aurianu!ap sap:. . .iad o p u p e 'a!ln!-awn1 .Z Iap a1i3npo~d !..1 au!dlnl 'g-Iajrlaur IS gleur3rpau1 ' g ~ r l e ~ o 3 a p . . .13ySp8 wdlwj .au!qle ap -rol!!l!wej ale 8ue.1nsaln3ley3 lnu!iqo ne-s A!seur alSa.q ap JolaizlazaJ ea~elaldwo:.Jepay el piugmgs ap 8y 8-9 as-npu~p!!war 1n8e~d ' ur nes nr~ndurrle ~ e ~ g u r p d as p e u g u r a s 1!.1eoln3 ap al!-'old . 'au!qle ap ar~rurej/Z!y V ~ .. 1ndo3sul '!pads ~ o l l e !!~do~dur! 'alepe~8apIJnuaJal ad alueld !alsa3e eJnlln3 ypueuro3a. glueld 123xpelods g~!lln3 s *aseol!3~e a pnlos ad gl!ulpiu! '~ueaue~al!paw .13gluqd . -aiua3sa~ogu!ur asnds!p ap gpeo!..~dur!'alepel8ap a3ej rJnuaJal ad yje~rl1n3 aleod 83 ~ n f q u e glu!za~dglueld glsea3v 'g8unl gpeo!~ad L J ~e o ad ua~od!S Jel3au Jolau!qle gzeaz!wry ale3 gseoJoleA pajqaur glueld o alsa !!lS?S e d l e ~ -ajua3sa~ogu!! asnds!p ' a z o ~'!3!ur luns a l ! ~ o ly~e ~ y ! u ~.11qln3!. alrunl ui a l ~ a ~ o g u i .. l.Jel3ay el giu~urys p-c ap alel!lu~3o as-npu!soloj ' ~ ~ n p u g 8y anul ur3 ap aiuals!p el 'euureol nes e ~ e ~ g r n ! ~ d as InleuguIaS -aJaj!lam !azeq a3ej rr~rigl. aiuaisa~ogu!gzeaurloj !S aqle nes IISOJ JEJ . 'a~lseqle luns alpold . j 14 ruarod upd 'au!103 ad 'a~e3sn!unSgd 'aiauzj u!~d al6a. ap glsea3e apun auoz alaun u~' .r?unqurl . . luns 'aqle JeJ 'g~lseqlea.

finete. a cirei baz5 seamini cu un vas strins la gur5. gn~pate inflorescente. Planta prezint5 ramuri sub@ numeroase pe care se prind frunze late albicioase. tufi~uri. din iunie pini in septembrie. este intilnit5 in gradini ca specie decorativi. fnfloregte in lunile iunie-august fiind intens cercetati de albine pentru nectar gi polen. drumuri. in locuri necultivate qi aride. cu saci plini de polen. Florile mici. Florile de culoare albastri sau albi sunt grupate in inflorescenfe. din regiunea de cimpie ping in regiunea montani. infloregte in lunile iunie-august gi este o planti apreciat5 pentru secretia abundenti de nectar gi polen. Are florile galbene aurii. Tulpina ( 10-30 cm) este lignificati spre bazi. din mijlocul ciruia r5sar stamine albicioase. Cantitatea de polen recoltat5 de albine la aceste plante variaz5 intre 0. Dt~mhett~l intiilne~te coastc pictroase. piini in zona montani. Scava dornntll~~i cre$te prin finete ulnede ~i poieni umbroase in zona montan5. oferind insemnate ~i polen albinclor. Productia de miere a fost evaluati la 50 kglha. Planta sc aseamini cu urzica moarti. De asemenea. Fiecare floare este un tub lung. rar o perioad5 lungi.14 gi 4. Splinu~a cregte in poieni. situiindu-se astfel alituri de speciile melifere c r e ~ t espontan in locuri necultivate. fiind intens vizitati de albine pe toati perioada infloritului. adinc crestate ~i prev5zute c u spini. pe coaste. Planta este halt5 cu tulpina piroas5 qi frunze inguste alungite. numai c i florile la fel alcituite sunt albe $i acoperite cu puf. Florile de culoare ro~ic-purpuric. Rcichia cregte pe cimpuri. albe sunt grupate spre viirful tulpinii. adcsea rovietici piroasi. Splinufa este cercetatii in de albine in tot cursul zilei pentru nectar gi polen. . Vor-oniz~ct~l 11ngl//-a.cercetate de albine din iunie pin5 la sfir$itul lunii august. margini de drumuri din zona de cimpie p i n i in zona montana. pe ling5 garduri.MANUAL UL A PICUL TORUL UI Pcilcimida cregte prin sem5nituri. fnflore$te din iunie pin2 in septembrie. locuri necultivate.22% cu un maxim individual de 27. prin seminaturi pe coaste aride ~i margini de drumuri. galben-verzui sunt dispuse in inflorescente spiciforme.z11 sa11 cre$te pe marginea drumurilor. in v6rfUl ramurilor stau bobocii ruginii formati din solzigori ca de metal. pZiduri.2%. Florile de culoare violet5 sunt strinse intr-o inflorescenp.c. cu care se inrudegte. se pe margini de piduri.

13-35. Frunzele bazale sunt argintii. ramificat5. in schimb florile albastre sunt n u numai podoaba acestei plante dar gi a cbmpului intreg. pe ogoare. adinc dintate. Florile de culoare verzuie sunt dispuse intr-un spic terminal. in probele de polen recoltate cu ajutorul colectoarelor in perioada iulie inceputul lunii august cind familiile de albine au la dispozitie plante cultivate ca: floarea-soarelui. in Banat gi Oltenia. Speciile de lumin5ric5 infloresc abundent gi cu o perioad5 lung5 de inflorire. Cele mai mari cantititi de polen au fost identificate in probele recoltate in cursul lunii august. Planta este inalt5 cu tulpina b5toas5. Polenul de lobod5 prezent in este probele recoltate la urdini~ in medie de 0. in general in locuri umede gi Grate.MANUAL UL APICUL TORUL UI tiieturi de p5dure.7 gi 12. Lumin5rica este o plant5 nectaro-poleniferi care asigur5 un cules de intrefinere de lung5 durat5. Zburcitoarea sau viscoagea este o plant5 meliferi Cregte mai ales in t5ieturi de psdure. in Planta prezinti o tulpini dreapt5 cu frunze inguste ~irare qi infloregte din luna iulie pin5 in august. rar albe sunt dispuse la i vlrful ramurilor. Loboda sblbaticb este foarte comun5 in paguni. pietroase. Lumcinbrica cregte frecvent pe terenuri insorite. Cicoavea este o plant5 comun5 fiind r5spinditi in toat5 fara de la cimpie pin5 in zona montan5.6% cu maxime individuale de 69. frunzele sunt in numir mic gi inguste. propoqia polenului de cicoare a variat in hncfie de familiile de albine intre 5. - . porumb. Planta este inalt5 gi prezint5 flori galbene dispuse mai pin5 la sfir~itul in inflorescente terminale spiciforme. infloreSte din iunie pin5 la sfirgitul lunii septembrie furnizind nectar gi polen pentru intretinerea gi dezvoltarea familiilor de albine.5%. al5turi de zmeurig. infloregte in lunile iulie-august. se obfin de la cicoare sporuri sensibile la cintarul de control de 200-400 glzi.2%. de form5 triunghiulari. Culesul la cicoare este rnai valoros spre sfirgitul sezonului apicol cind flora melifer5 este in general foarte s5rac5. infloregte o lung5 perioad5 de timp din iunie pin5 in toarnnfi in octombrie. lucern5. de-a lungul drumurilor. locuri necultivate. in functie de 123 P . Loboda s5lbatic5 este o bun5 plant5 polenifera. in unii ani. furnizind culesuri de intretinere. iar cele superioare alungite intregi. tgieturi de p5dure. nisipoase. incepind din lunii august. Florile mari rogii sau purpurii. islazuri. p5guni. frunzele sunt alterne cu 5 lobi q marginile neegal dinfate. uscate. sorg. Planta este acoperiti de peri aspri.

yt1 sau c~il). S-a stabilit i cii temperatura optima pentru secrefia nectarului este de 20-26"C.fbitll rn. Planta prczint5 o tulpini lung8 tiritoare. furnizind. Inflore~te iunie piini la sfirqitul lunii august. Alba (Valea Sebe~ului).MANUALUL APICUL TORUL UI ani.1% din totalul polenurilor recoltate. Dimbovifa (Moreni). lacurilor. Cluj (Valea Sebe~ului).000 kglha. Pufuli[a c r e ~ t e locuri umede. Masivele de zburatoare unde se practic2 anual stup5ritul pastoral sunt situate in judetele A r g e ~ (Valea Bgdencii). Inflore~tcabundent din luna iunie pins in scptc~nbric. inregistriindu-se zilnic sporuri record de 8-12 kglfamilie de albine. S5vir~in). Producfia de miere este evaluatii la 40-60 kg/ha. R6chitanul cregte pe grinduri. Tulpina este fistuloasii. Arad (Hglmagiu. BuzBu (Valea Sliinicului). F-. iar in anii excepfionali ajunge la 1. Determingrile de polen efectuate la o stupin5 amplasati in preajma unei ape au aratat c5 polenul de rBchitan ajunge la uneie familii de albine la 44. marginea pe biltilor. dc @6?&@roaStei este una din cele mai valoroase specii melifere din Delta ~i 124 . un insemnat cules de productie. grupate in inflorescenfe. Prahova (Valea Teleajenului).contribuind alituri dc cclelalte specii melifere la intrefinerea ~i dezvoltarea familiilor de albinc.1. rar de culoare roz sail r o ~ i e dispuse in inflorescentc globuloase. infloreqte abundent din iunie pin5 in septembrie formind vetre intre celelalte plante. din fiind bine cercetatii de albine. in anii favorabili.2 mgi floare cu o concentrafie in zahir de 62%. Producfia de miere este evaluati la 200-600 kglha. marginea bBltilor ~i a riiurilor. M6rarul sau butoiapl este r5spiindit prin locuri mlii~tinoase. canalelor gi apelor curgatoare in zona de ges qi cea montani. Planta are tulpina inalt2 cu frunze opuse dispuse dou5 cite dou5 ~i flori violacee grupate la virful ramurilor. In unii ani. d e ~inflorit5 in mas& zburitoarea nu secret5 nectar. Cantitatea de nectar este de 0. fiind apreciat5 ca una din cele mai valoroase plante melifere din Delta Dungrii qi zona b5lfilor. ramificata ~i are flori albe numeroase. infloreSte din luna iunie pin5 in august. Suceava (Vatra Dornei). Virfurile.2. mari qi mai rare decit la zburitoare. iar umiditatea atmosferica cea mai favora-bil5 este de 60-70%. cantititi importante de nectar.ytil~icu rispindit in zona bilfilor ~i in special este in Delta Dunirii pe soluri siriturate. mliiqtinoase pe malul apelor curgiitoare yi in st8titoare. de de fragi sau cip~i111 undc ~i denuniirea populari de cap~unici. Are tulpina inalta ajungind pin8 la 2 m qi flori de culoare ro~ietica.

125 F F .au o influent2 v2tiim2toare asupra producfiei de nectar. liliachii. durata de inflorire a unei flori in zile. mu~tarul) secret2 mai mult nectar in zilele cu o nebulozitate mai mare. Tulpina qi ramificafiile acesteia prezintii la viirf flori royii. de 2-5 ori mai mult nectar. rar albe grupate in inflorescente. cositelul ~i r2pciga. Astfel cit2m busuiocul cerbilor. aceasta putind inceta cu desiiviirgire. 2. Influenta conditiilor de mediu asupra productiei de nectar a plantelor. f) viinlurile qi secetele prelungite . influenteazii direct producfia de nectar.respectiv. Toate razele solare directe ~i intense provoacii ofilirea plantelor ~i diminuarea activitatii nectarifere.MANUAL UL APICUL TORUL UI zona inundabil2 a Dun2rii unde ocup2 suprafete importante.pentru majoritatea plantelor melifere in vederea secrefiei optime de nectar este cuprins2 intre 16-25°C.cuprins2 intre 60-80% este optimii pentru secrefia de nectar. Pe Iiing2 aceste plante trebuie s2 mention2m qi alte specii din Delta ~i zona inundabil2 a Dun2rii care in cursul sezonului apicol i ~ aduc contribufia lor la i intrefinereafamiliilor de albine yi care uneori asociate contribuie la realizarea unor culesuri de producfie. ploile moderate ~i viintul cald. *. Fiecare plants are un sistem propriu de secretie a nectarului atiit in perioada ei de inflorire ciit ~i in timpul zilei.are o influeng pozitivii asupra secretiei de nectar la plante. c) temperatura . Productia de miere este evaluatii la 220 kgha. numiirul total de flori pe unitatea de suprafaf2. d) umiditatea relativ2 a aerului . in zilele cu soare. in unii ani favorabili furnizeazii productii mari de miere. in timp ce precipitatiile abundente in timpul infloririi plantelor influenfeazii negativ secretia acestora. Plantele care au nectariile adiipostite in profunzime (trifoiul rogu) produc. de obicei 15-20 kglstup. 3. favorizeaz2 producerea de nectar. iar productia cantitativii ~i calitativ2 a nectarului este conditionat2 de o serie de factori externi: a) factorii pedologici . cantitatea de nectar produs2 de o floare pe intreaga d u r a v r i r i i . in timp ce plantele cu nectariile la suprafag (hri~ca. Pentru a se putea evalua producfia de nectar a plantelor melifere pe unitatea de suprafats este necesar sii se stabileascii urrniitoarele: pet+ 1. e) precipitafiile . b) lumina solar8 .bog2fia ~i gradul de umiditate al acestuia.

abundentli ~i bogatli in substante zaharoase. ce sunt 126 . Prin manii. uneori solidificatii.MANUALUL A PICUL TORULUI AdmiHnd cii greutatea nectarului giisit in floare reprezint2 productia de nectar in 24 de ore. dupii care se calculeazi productia de zahiir la hectar. plantarea terenurilor neproductive cu esenfe melifere. Tot astfel. b = numgrul de flori la hectar. prin anumite celule cu structurii specialli. excesul din plant2 se de piciituri. sau rouii de miere se infelege acea substant5 dulce. salcie etc. ce se giise~te anumite perioade ale anului pe in frunzele. anin. ca ~i la stabilirea productiei de nectar. introducerea in asolament a unui numlir mai mare de plante agricole ~i melifere (floarea soarelui. cultura plantelor melifere tipice. c = durata de inflorire in zile. pm = producfia de miere la hectar . ramurile sau tulpinile plantelor. producfia de nectar la hectar va fi: in care: p = producfia de nectar la hectar. 3. primsvara. Pentru stabilirea productiei de miere pe unitatea de suprafap este necesar sii se cunoscii cantitatea de zahlir produsii la floare intr-o zi.. Imbuniitiitirea bazei melifere se impune in vederea inliituriirii perioadelor lipsite de cules realiziindu-se prin: 1. datoritli fenomenului de liicrimare normal9 ce se produce din cauza presiunii de trecerea plantelor de la perioada de repaus din timpul activli de vegetatie.. mu~tarul borceagul gi altele). dupii aparifia frunzelor. Primiivara timpuriu mana apare pe aqar. a = cantitatea de nectar giisit in floare. Cunosciind producfia de zahlir la hectar $i consideriind cli 100 de piiqi de miere confin in medie 80 de pliqi de zahiir qi 20 de piiqi de apii. tei. mesteaciin. alb. Mana qi produciitorii de man. limpede qi viiscoasii. rapita. productia de miere la hectar va fi: in care:pz = reprezintii productia de zahiir. 2.

cristaline yi foarte dulci care este mana. se realizeaz5 periodic. preveniridu-se astfel uzura yi sl5birea familiilor. 0 important5 deosebit5 prezintii ins5 pentru apicultur5 mana de origine animal5 care provine din excretiile anumitor insecte ce se hr5nesc cu seva plantelor. in anii favorabili. Hunedoara. care dispun de polen (sursa proteicg). Brgila. furnizate de plantele nectaro-polenifere din zona respectiv5. la 2-4 ani. la$ yi altele. ce inregistreaza in unele masive din judetele Alba. in anii favorabili. care reprezinti un ct6~natural ? h eficient de combatere biologic5 a diiun5torilor piidurii. Cluj etc. pentru a . In schimb. aceste insecte au nevoie de cantit5fi insemnate de proteine ce se g5sesesc in sevii in propoqii foarte mici.! MANUALUL APICULTORULUI dispuse pe marginea frunzelor sau la virful lor. recolte insemnate de miere de man5. De asemenea.~ satisface necesarul de substante proteice. din care refinindu-qisubstantele indispensabile vietii. Pe ling5 faptul c5 mana constituie o rezervi melifer5 deosebit de importanti. pentru creytere qi dezvoltare. recoltele de miere de man5 dep5qesc la culesul de salcie in lunca Dun5rii 15-20 kglfamilia de albine. denumite hidatode sau stomate acvifere. importante cantit5ti cu miere. Aceste insecte (lachnide yi lecaniide). elimin5 excesul sub form5 de pic5turi fine. Aya c5. in zona coniferelor. Acestea inregistreaz5 frecvent. se obtin frecvent recolte bogate de miere de man5 (miere de brad). $i la mana de stejar. ca in cazul unui cules pur de manil. in anumite piiduri de foioase unde se practic5 stup5rit pastoral. Trebuie s5 remarcam faptul cii eficienp economic5 a stup5ritului pastoral la culesul de man5 se m5reqte considerabil. mai ales in judetele Arad. aceste insecte i sunt nevoite sii absoarb5 in aparatul digestiv o imens5 cantitate de sev5. ea constituie in acelayi timp o hranii valoroas5 pentru multe alte inse&&lositoare pidurii qi indeosebi pentru furnicile de pgdure. $ . fiind necesar s5 se efectueze cite doui extractii de miere in decurs de 3 siiptiimini. fir5 consum de energie. Argey. Bistrip-Niisiiud. Subliniem c5 suprapunerea culesului de man5 cu cel de nectar ~i polen prezintii important5 nu numai pentru sporirea recoltei de miere. tei. plop etc. aceste insecte absorb zaharurile din seva elaborat5 pe care le consum5 nurnai intr-o propoqie foarte redusi (circa 10%). Procesul biologic de formare a manei de origine animal5 este urmiitorul: datoritii regimului de via@ sedentar. fac parte din ordinul Homoptera. cu conditii bune pentru cre~terea dezvoltarea normal5 a ~i puietului. dac5 acest cules coincide sau alterneazii qi cu unele culesuri de nectar yi polen. dar qi sub raportul dezvolt5rii corespunziitoare a familiilor de albine. peste 40 kglfamilia de albine. - .

Ccle mai importante plante gazdi din punct de vedere al productiei ~i calititii nianei. fie datoriti suprafetelor relativ restrinse pe care le ocup5 pe teritorii. in . unde condifiile de clim5 $i vegetatic sunt in general favorabile dezvolt2rii unei faune ~i flore bogate ~i variate se intiilncsc numeroase specii de producitori de mani. iar o parte. Trebuie s5 1ncntion51nc2. Lecaniidele. tciul. In aceastii etap2 productia de man2 atinge punctul % rile de conifere. i ~infig aparatul bucal in tesuturile plantei pentru a avea stabilitate yi rimin fixate i astfel pin5 la inceputul primiverii.000 de specii. in faza a urmitoare. Pc ra~nuri. salcia. incep s5 se hraneasc5 intens.fcmelele de lecaniide nu au aspect de insect5. aflarul. paralel cu cre~terea volum a femelelor yi culoarea lor se schimbi in deveni u i ~ i n i e . masculii sunt aripati ~i lipsiti de aparat bucal. Durata stadiului variaz5 in raport cu specia qi conditiile climatice intre 20 qi 70 de zile. iar cele secundare.MANUALUL APICUL TORULUI Producitorii de man5 ~i plantele lor gazdi. paralel cu dezvoltarea femelelor are loc. aproximativ 60 au important5 cconornic3 pcntru apicultur2. In tara noastri. plante gazd5 pentru produc5torii de man% Ins% nu toate aceste specii prezint5 important5 cconomic5.Este momentul c6nd femelele ajung la maturitate sexual2 ~i devin a pentru Pmperechere. iar femclcle sunt far2 aripi.se hrinesc activ ~i secret5 treptat tot mai multi mani. in general. fie datoriti productiilor mici de man5 pe care le furnizeaz2 ca plante gazdi. Dup2 n2p6rlirea larvelor secundare. sunt: molidul $i bradul in zona conifcrelor ~i stejarul. ci se prezintg sub form5 de mugura~isau de coacizc de munte la speciile din zona coniferclor ~i in form2 de farfurioar5 cu faia in jos la speciile din zona p2durilor de foioase. au picioarc rudimentare. 0 partc din larvelc lor primare sunt luatc de vint ~i transportate pe alte plante unde formeaz2 noi colonii. dep2~ind general 20.caracterizate prin culoarea ro~ietic2 festelor . cind odati cu pornirea in vegetatic a plantei gazdi. in raport cu condiliilc dc vcgctatie ~i dc microclimat. toate speciile forestiere pot deveni intr-o anurnit2 pcrioad5 a sezonului activ. in zona pidurilor de foioasc. cc le caracterizeazi.000 in de specii existente in lume. cu corp moale ~i tegument chitinos. o parte se transformi in femele. mult mai mici. in conditiile de flor5 ~i faun2 din tara noastrii. plopul qi altele. In timp ce masculii stau fixafi pe frunze. lmportanta economic5-apicol2 a acestora diferi ins2 de la o zoni la alta ~i de la un masiv la altul. Referindu-ne la produc5torii de man& numirul accstora pe plan mondial este foarte mare. femelele . fagul. in masculi. iar aparatul bucal este stiliform specializat pcntru intepat $i supt. in perioada Iiibern&ii. Dintre celc circa 20.

iar recoltele de miere ce se realizeaza pot dep5qi zilnic 4-5 kg pe familia de albine. In generatia urmiitoare s-ar putea ajunge la lioane ~i in cealalt5 la miliarde de urmaqi. dac6 ar r5rnine tofi in via@. deoarece o singur5 femel5 depune de la 2. din care eclozioneazii peste 90% larve. mimmlte duzini in de urrna~icare impreunii dau naqtere la mii de nepoti qi ace~tiaqn' oniinuare la zeci de mii de str5nepoti. Femelele imperecheate se dubleazii in dimensiuni.0 singur6 matc5 (fundatrice) na~te. iar in conditii ecologice optime se pot inregistra la unele specii 6-8 generatii pe an. maturizarea masculilor care iqi fac aparitia de sub testele lor ceroase. Culoarea acestora este diferit5 in raport cu specia qi virsta. Paralel cu maturarea ou5lor formate in sacii ovigeni. neagr5 sau verzuie. Dup6 2-3 generafii colonia devine puternic5. in primavarii. iar productia de man5 creqte simtitor ceea ce atrage albinele ~i alte insecte la cules. la unele specii de produc5tori. Erii imperechere qi aceqtia sunt numai femele. Lachnidele. spre deosebire de lecaniide au form5 tipicii de insectii. continuhndu-~iastfel ciclul biologic.000 de indivizi.MANUALUL APICULTORULUI apropiere.000 de ouii. Puietul prezintii culoarea cenu~iu-brun5. Toamna apare generafia sexuati (femele ~i masculi). productia de man5 scade simfitor. iar dupii imperechere mor. neavgnd nici o contributie direct5 la productia de man5.000 la4. iar culoarea femelelor devine treptat brunii ~i apoi brun inchis. in conditii meteorologice favorabile ritmul de inmultire este foarte intens qi colonia. La adulfi se inthlneqte frecvent brun-roqcat6. adic5 femelele mature nasc pui vii direct. Acestea sunt in majoritate partenogenetice vivipare. cafenie. care se hr6nesc intens cu seva bogatii in substanfe nutritive pentru a da na~terela prima generafie de fiice surori. lecaniidele au totuqi o capacitate de i inmulfire uimitoare. care asigur5 depunerea ou6lor de iarn5. in general aceleaqi culori dar de nuanfe mai deschise. gata pentru imperechere. in functie de pragul biologic al fiec5rei specii. apare prima generafie de fondatoare (mitci). f l k k )Xh g % 129 e P- . pe frunzele de molid ~i brad. odatB cu moartea lor. Masculii se deplaseazii cu u~urin9 fiind aripati. Capacitatea de inmulfire a insectelor produc5toare de man5 este considerabil5. ajungind la dezvoltarea maxim6. in acest stadiu productia de manii atinge punctul culminant. ceea ce marcheaz5 de fapt ultimul stadiu de cre~tereal lecaniidelor. cursul viefii. deosebindu-se cu ugurinf5 qi prin mirimea lor. poate ajunge la peste 10. D e ~ prezinti numai o generatie pe an. Lachnidele prezintii mai multe generatii pe an (intre dou5 qi cinci).

ceea ce ar echivala aproximativ cu producfia mondial5 de griu pe doi ani. cu ploi torentiale de lung5 durat5 yi zapad! timpurie. o depunere masiv5 de . care trebuie inregistrat in cadrul observatiilor pentru progn6?gde h g 5 durat5. sunt dislocate gi distruse de frig ~i ap5 inc5 inainte de a fi terminat ponta. toamnele reci. Considerind d fiecare insect5 ar cintiri in medie aproximativ un miligram. dezvoltarea ~i r5spiindirea tinerelor larve de lecaniide. gansele pentru obtinerea unor recolte bogate de miere iar sunt reduse. referindu-ne ins5 numai la speciile ce prezinti importan@ economico-apicol5. familia unei singure m5tci ar ajunge dup5 trei generatii la 820 biliarde de urmagi.ou5 de iarn5" in toamna respectiv5. Numiirul speciilor de produc5tori de man5 (Homopterae) pe continentul european este foarte mare. dintre care 52 speccii apartin subordinului Aphidoidea gi 8 specii subordinului Coccoidea. Trebuie s5 subliniem c5 insectele produc5toare de man5. iar m5tcile de lachnide. in tara noastr5 se intilnesc toate aceste specii.pr'nzi&.MANUAL UL APICUL TORUL UI in consecinF. de evolufia timpului de la sf5r~itulverii ~i din toamna anului precedent. Dac5 in perioada august-noiembrie vremea este caldi gi cu precipitatii moderate. In special pentru perioada de sfirsit de var5-toamnil. cel mai aprig d a r t y viespea. ca e S J 130 . iar copiii acestora la 820x 10 la puterea 15. Pe Iingi acestea mai exist5 inc5 aproximativ 40 specii de produc5tori de man& asupra c5rora cercet5rile sunt in curs. precum $i pentru nagterea unei generatii sexuate puternice de lachnide ~i ca atare. in primul rind. Dimpotriv5. intreaga populatie de insecte ar atinge greutatea de 820 milioane tone. larvele de lecaniide sunt smulse de pe ramuri ~i sp5late (innecate) inc5 inainte de a se fi fixat ~i ascuns sub solzii de pe ramuri in vederea ierngrii. constituie condifii nefavorabile pentru r5sp8ndirea ~i inmultirea produc5torilor de mans. Prognoza la culesul de man5 se dezvolt: paralel cu modernizarea apiculturii gi cunoa~terea principalelor resurse melifere din pra noastr5. Astfel. -dement valoros. acestea se cifreaz5 la 60. perspectivele de cules pentru sezonul urm5tor sunt mic~orate. in aceste conditii. ceea ce asigur5 o bun5 dezvoltare a coloniilor viitoare de produc5tori de man5. care se afl5 in curs de imperechere sau de depunere a ou5lor de iarn5. vegetatia se dezvolt5 normal gi respectiv plantele gazd5 pot s5-gi acumuleze suficiente substante de rezerv5 in muguri (viitoarele ml5dite). Prognoze pe durati lung5 (4-6 luni): productia de man5 a unui an este $i ea conditionat5. Aceste conditii constituie in acelagi timp gi cele mai bune premize pentru ecloziunea. este prezenp gi frecvenp dHunHtorilor (pr5d5torilor) $ a.. in acest caz.

controlul arboretelor de molid ~i stejar se efectueazg in cursul lunilor aprilie-mai. lini~tit5.a u Mirimea femelelor adulte in acest stadiu este de circa 1-2 mm ~i prezinti o culoare deschisii (culoarea pielii). . insotite de r5celi $ uni. ~i la lachnide. Numiritoarea in cursul toamnei pe unii arbori reprezentativi a ou5lor de iamii la lachnide Si a larvelor la lecaniide pe arbore sau pe metru liniar de ramur5. Dimpotriv5 o vreme caldii. date utile pentru aprecierea perspectivelor de cules in sezonul apicol urmiitor. cind se pot observa pe rimurele mici ghemotoace albe-argintii de cear5. Cu ocazia fieciirui control se inregistreazii prezenp ~i densitatea tinerelor colonii de lecaniide (numiir adulti pe metru liniar) qi frecventa furnicilor pe arborii de conifere sau de foioase. Este stadiul inceputului activ de secrefie gi fenologic corespunde cu faza de inmugurire a molidului ~i a stejarului sau a altor specii de foioase. in cadrul prognozei pe termen scurt. ~"s. In cazul lachnidelor. pe arborii respectivi ~ i de asemenea. diptere etc.MANUAL UL APICULTORUL UZ gi mana insii~i. identificarea producZitorilor de man2 din zona vizati trebuie s5 se efectueze cu una pin5 la trei siiptimini inaintea culesului. se stabile~te stadiul de secretie a manei. cu atlt perspectivele pentru o recolt5 buni de miere de man5 sunt mai mari. distrug gi inneac5 miitcile proaspiit eclozionate. pentru lecaniida mare. precipitatii & 'favorimazii cu A "$. care in anumite masive incepe sii secrete manii in jurul datei de 25 mai. intre 20 qi 30 ficut intre timp aparitia de sub solzii mugurilor. urmiirindu-se s5 se identifice aduliii pe ramurile tinere. care trideazi prezenp larvelor secundare. ceea ce determinii uneori o hmultire puternic5 a lor in aceste locuri. de asemenea.).inrnulQ a herelor generatii. mai apar vizibil adultii care ~ i . constituie hrana preferat5 a viespilor. pcriclitiind astfel ~i. primele controale ~i investigafii pe teren trebuie sii se efectueze intre 1 ~i 5 mai. Identificarea acestora este mult u~uratii de circulatia intens2 a furnicilor ins5 . Astfel. Ploile de duratii. Un alt element deosebit de important pentru prognoza de duratii lung2 il constituie prezenta coloniilor de furnici gi respectiv circulatia furnicilor pe arbori. De asemenea. pot constitui. hotiiritor pentru dezvoltare? gijnmultirea lor este evolufia timpului. De asemenea. de prezenp la cules a diferitilor d5uniitori (viespi. deoarece este nerentabil s5 ~i se efectueze deplasarea la stupiirit pastoral in momentul in care stadiul biologic de secretie a manei se apropie de sfir~it. Cu cit densitatea coloniilor de furnici este mai mare pe unitatea de suprafatii. in continuare stadiile de dezvoltare a lecaniidelor ~i variatiile de culoare se succed conform celor ariitate la biologia acestora. .

culesul de man5 are perspective sigure atunci cind in perioada secrefiei. . Dup5 agentul polenizator (care transport5 polenul de la o plant5 la alta). plantele pot fi: autofertile. cind nu se polenizeazii reciproc. Majoritatea plantelor rodesc ins5 numai prin polenizarea cu polenul provenit de la alte plante din acela~isoi. Dintre insecte principalul agent polenizator il reprezinl a1hpd. ornitofilii (prin intermediul unor piisiiri). participl la polenizarea ?-? . Polenizarea culturilor agricole entornofile cu ajutorul albinelor Floarea reprezintiiorganul deinmultire sexuat5a plantelor. polenizarea poate fi: anemofilii (prin intermediul vintului). autosterile. hidrofil5 (prin intermditrbapei). 132 . cind se polenizeazi ~i fecundeazii cu polen striin de la alte plante sau alte soiuri: intersterile.55 w&I. iar ~rin~fecundare produce contopirea gr5unciorilor de polen (elemente cu sexuale b5rb5te~ti) ovule (elemente sexuale femeie~ti). d e ~ fiecare dintre soiuri poate poleniza un al treilea soi. VBntul are un efect diiuniitor. Prin polenizare se intelege transportul gr5unciorilor de polen de pe antere pe stigmatul se florii. malacofili (prin i n t e d e h l riiplu~telor)~i entomofilii (cu ajutorul insectelor) care se intilne~te 1%--majorit! ktea plantelor. urmate de riiceli. in functie de o seric de factori. In acest caz. iar pe de alt5 parte prin uscarea manei de pe fiunze qi ramuri. i Polenizarea care se efectueaz5 cu polenul propriu se numeSte direct5 sau autopolenizare. Pentrucaplantele sii rodeasc5 este necesar s5 se produc5 procesele de polenizare ~i fecundare. Ploile abundente ~i de durat8. r. impiedicind. polenizarea se nume7te indirect5 sau Pncruciqat8. pe de o parte zborul albinelor. influenteazi negativ at2t productia de man5 c i t ~i intensitatea culesului. vremea se menfine c5lduroas5 yi in general constant5 qi liniytit5.care. aceasta devenind inaccesibil5 culesului. Din punctul de vedere a1 polenizFtrii.intensitatea culesului de man5 crevte in raport cu amplitudinea dintre temperaturile inregistrate in timpul noptii ~i cele din timpul zilei.F MANUALUL APICULTORULUI inmultirea coloniilor de lachnide. creindu-se astfel conditii bune pentru culesul de man5 lat5 ciiteva concluzii referitoare la actiunea vremii in perioada de secretie a manei: . Experientele au demonstrat cii polenizarea incruci~ati este superioari autopoleniziirii chiar la plantele autofertile.ifere. 0 amplitudinein medie de 12°C qi o umiditate atmosferic5 de 70% constituie condifii optime pentru culesul de manil. cind se polenizeaz5 ~i fecundeazg cu polenul propriu.

m5rimea parcelei. puiet in toate fazele de dezvoltare. matc5 tin5r5 ~i prolificii. in primul rind. In rest polenizarea entomofil5 este efectuata de bondari. iar distanp dintre stupi va fi de cel putin 100 de metri. spre a-i feri de a r ~ i t puternice. cu 10-20 rame (in funcfiede sistemul de stup). pentru a asigura maxim de eficienp ca polenizator. inc5lzindu-se mai repede. cu o populatie numeroas5 (minimum 30. pentru a primi multi lumin5 qi c5ldur5 solar5. Albinele trebuie s5 aib5 asigmatmvzerve de e api. c5ribugi yi viespi. avind grij5 sii se ia m5suri corespunziitoare pentru impiedicarea roirii. La speciile cu inflorire timpurie sau tiirzie de toamn5. s5n5toase. Se iau in considerare specia de cultur5. stupii se umbresc sau se instaleazii chiar la umbrii. culesul incepe dimineap devreme.000 indivizi). La culesurile din timpul verii. furnici. Pregltirea familiilor de albine yi tehnica polenizlrii Familiile de albine destinate poleniz5rii trebuie s5 fie intretinute in special in acest scop. in cazul deplasgrii prea timpurii intervine pericolul ca albinele &fieatrase yi s5 prefere florile plantelor spontane concurente. Tratamentul culturilor infloritk +P'd?e)&ijnai in Bod 9 . Este interzisii amplasarea stupinei pe direcfia de zbor a albinelor apacinind altor stupine (intre aceste stupine gi cultura de polenizat). La culturile agricole num5rul stupilor amplasafi pe o vatr5 nu va depigi 50 familii de albine.MANUALUL APICULTORULUI plantelor in procent de 75-90%. Necesitatea folosirii albinelor in mod organizat la polenizare a crescut considerabil in condifiile actuale. ciind stupii apaqin unor stupine diferite. densitatea culturii. albine s5lbatice. Pentru acfiunea de polenizare se recornand5 folosirea familiilor de albine puternice. Albinele sunt insectele cele mai utile omului. Modul de amplasare a stupinelor se face tin5nd seama de necesitatea polenizgrii complete yi uniforme. stupii se ayeaz5 cu urdini~ul spre est. Functia principal5 a albinelor hnaturi ~ieconomie este. provizii de hran5 suficiente. 0 problem5 foarte important5 de care trebuie sii se tin%sea&$ te z~relarea tratamentelor efectuate pentru combaterea bolilor gi d5un5torilor cu ivitatea de cules qi polenizare a albinelor. in stare activg. Familiile de albine folosite la polenizare dupii 15 iunie se vor mentine in stare activ5. inciirciitura la hectar. in general se recornand5 ca stupii sii fie amplasafi aproape de culturi ~i unde este posibil. mugte. Momentul optim al deplas5rii familiilor de albine pentru polenizare este inceputul infloririi. dispersafi in grupe mici. deoarece extinderea pe suprafete mari a tratamentelor pentru combaterea bolilor yi diunitorilor culturilor agricole a dus la reducerea simtitoare sau chiar disparitia entomofaunei s5lbatice spontan polenizatoare. de agent polenizator.

piersicul. hrivca. ceapa. semincerii de leguminoase (lucerna. sparcetl ~i legume 3-4 Familii de albine. inul). care distrug diiuniitorii dar nu sunt toxice pentru albine. soiuri intersterile . trifoiul.. Cu toate c?i se polenizeazii gi fecundeazii cu p e ~ @ p r i uprin polenizarea cu ajutorul albinelor gi la aceste specii productiile . nr. rapita. ridichiile etc.IMANUALLILAPICU12TORUL CII excepfional. semincerii de legume (varza. . posibilitatea folosirii mijloacelor de l u p ~ pe cale biologici. Dupii modul cum se efectueazii polenizarea.la mar soiul Qe@5orauriu. NumSirul optim de familii de albine in actiunea de polenizare a culturilor agricole entomofile CulturSi Livezi Floarea soarelui Rapitg. dovlecii. specii autofertile . pomii gi arbugtii fructiferi se grupeaz2 in trei categorii: specii autosterile . se acfionead pentru stabilirea unor mijloace moderne pentru con~baterea bolilor gi diiuniitorilor plantelor agricole care sii nu aduca prejudicii ssnitifii gi activitifii familiilor de albine anga-iate la polenizarca culturilor. viginul. Principalele grupe de plante cultivate polenizate cu ajutorul albinelor sunt: pomii ~i arbugtii fructiferi.). prunul. zmeurul. guliile. plantele tehnicc (floarca soarelui.marul. coac2zul. etc.1000 200-300 25-50 Polenizarea arborilor fructiferi Se apreciazi cii fir8 apicultur2 nu exist2 pomiculturii. mu~tarul. se studiazii. kg/ha 2-3 50-60 25-40 1-2 30-50 40-120 2-3 20-30 40. Seminceri m u ~ t a r lucernii Seminceri trifoi. Delicios rogu. Una din miisuri consti in aplicarea tratamentelor cu insecticide selective. piirul. dovleceii). de asemenea.100 8. bostiinoasele (pepenii. caisirl. coriandrul. sparceta).10 50-60 25. cu respectarea prevederilor legislatiei privind misurile de protecfiea familiilor de albine./ha Spor de recoltii. % Productia de miere.gutuiul. ciregul. a&ul. Piitul. Pentru asigurarea conditiilor optime de poleniziri eficiente.

dispersati In grupuri mici. forma ~i confinutul in vitamine. un rind din soiul polenizator sau se vor planta toate pe acelagi rind. stupii a~ezafi la o distanp de 1. Locul ideal pentru stabilirea vetrei de stupinii este in veciniitatea livezii. hranii atit de necesarii primiivara pentru cre~terea puietului ~i dezvoltarea familiei. Amplasafi aproape de livadri. in raza economic2 de zbor a albinelor. in general. Aceasta se realizeazii intercalgnd. in livezile tinere. pregritirea folosite primiivara timpuriu la polenizarea pomilor qi arbu~tilor albinelor trebuie ficutii incri din toamna precedentri. care au cel putin 6 rame cu puiet. uniforrnitatea. ) 1 . & 4 . se obtin sporuri de p&ue$ie de 5060%. in numai cgteva zile albinele trebuie sii aibi create cele mai bune conditii de activitate. in limitele acesteia albinele realizeazii producfii mai mari de miere. iar randamentul la cules creSte. ceea ce reprezintri venituri suplimentare. m&imea. de la salcgm. 1991 privind unele miisuri pentru protecfia familiilor de albine impotriva intoxicafiilor cu pesticide". iar pe de altri parte. in acest fel. in cazul distantelor mici. pentru asigurarea unei poleniziiri uniforme ~i complete. albinele nu se uzeazri ~i pe lsngii o polenizare saturatii pot realiza ~i productii timpurii de miere care variazii intre 25 gi 40 kglhectar.MANUALUL APICULTORULUI La infiintarea livezilor. albinele beneficiazii de culesuri timpurii de intrefinere de nectar dar mai ales de polen. pe liingii sporul c$n ati?%aportul albinelor determinii ~i imbuniitiitirea calitativii a fructelor priviqd @ u ~ . fa@ de cei a~ezatila jumiitatea acestei distanfe. Aceste tratamente se aplicii in mod exceptional in perioada infloririi unor specii pomicole. se imbuniitm I asem=?. dupii ciiteva rgnduri din soiul autosteril sau intersteril. Momentul optim de deplasare este marcat de inceputul infloririi primelor soiuri. care sii asigure polenul necesar. pentru asigurarea rodului trebuie sii se tin2 seama de aceasti condifie ~i sri se planteze aliituri de soiurile de bazri ~i soiuri polenizatoare. ~nciirciitura optimri recomandatii la polenizarea livezilor este de 2-3 familii de albine la hectar.Ordinul45 din 21 . mai ales primelor douii categorii de plante.X. Din datele pe care le detinem. care sunt diiuniitoare albinelor. Pentru familiile fructiferi. De regulii se recomandii amplasarea stupilor in interiorul livezii. evithduse zborurile lungi care uzeazii albinele. pe de o parte este efectuatii polenizarea pomilor ~i asigurarea rodului. pregiitind-o pentru culesul principal. cind atit cei ce le aplicii cit ~i definiitorii familiilor de albine trebuie sii ia miisurile de protectie a albinelor care se previid in . Prin polenizarea cu albine a livezilor. cu inflorire mai redusri se amplaseazii un numiir mai mic de stupi. 0 problem2 de mare insernniitate ~i o atentie cu totul deosebitii trebuie acordati combaterii bolilor ~i driunBtorilor pomilor ~i arbu~tilorfructiferi cu produse chimice. Deoarece perioada Infloririi unei specii pomicole este scurtri..200 metri de livadii aduc o contributie de 85% prin polenizare.

cabana. c5te una la fiecare capit a1 culturii. realiziindu-se astfel o polenizare uniform5 gi complea. pentru ca contactul cu florile si se fac5 treptat. cu o pondere economic5 insemnaa. pe loc deschis. ca gi procentul de ulei continut in seminte. frecvent5 la culesul de floarea-soarelui. Pe ling5 sporul cantitativ. precum gi o importanti .MANUAL UL APICUL TORULUI rezistenfa la boli ~i diiunfitori. la distant5 de 2-3 metri unul de altul.polenizarea dirijat5 gi completii cu ajutorul albinelor. astfel pe o tarla lung5 gi ingust5 se recornand5 s5 se instaleze dou5 stupine. principals plant5 uleioas5 cultivat5 in fara noastr2. Amplasarea stupilor se poate face la o oarecare distant5 de tarla. Alfituri de celelalte misuri agrotehnice. La amplasarea stupinei se fine seama gi de forma lanului. . special amenajat. Fa@ de tarla. polenizarea contribuie la marirea a semintelor. este o specie cu polenizare tipic entomofil5 care se realizeazg aproape exclusiv cu ajutorul albinelor. se recornand5 avezarea stupilor in partea unde s-a terminat ins5minptul gi inflorirea se produce mai tirziu. pentru c5 astfel albinele sunt determinate s5 cerceteze uniform intreaga cultur5. S-a stabilit c5 exist5 o corelatie direct5 intre potentialul nectaro-poleniferI! frecvenfa cercetgrii de c5tre albine a soiurilor gi hibrizilor de floarea-soarelui aflati in cultur5 cu productivitatea lor in seminte ~i ulei. Pentru asigurarea polenizirii optime a culturilor de floarea-soarelui norma de familii de albine este de 1-2 la hectar. se reduce periodicitatea de rodire. Polenizarea florii-soarelui Floarea-soarelui. Se va evita vecin5tatea drumurilor intens circulate de oameni gi animale. tehnologia culturii florii-soarelui prevede ca una din condifiile esentiale pentru obtinerea recoltelor sporite . un pom. se recornand5 agezarea stupilor in preajma unor repere naturale care pot fi: cumpana de la fintin5. sau interpunerea acestora intre lanul de floarea-soarelui vi locul de amplasare pentru a evita distrugerea albinelor sau eventualele accidente care pot fi provocate de albine. Pentru a evita depopularea stupilor prin rfitacirea albinelor. seminte realizat prin polenizarea cu ajutorul albinelor gi 50% media fiind de 335 kg la hectar. dupfi efectuarea unor zboruri de orientare prealabile. sau instalarea unor repere cum sunt panouri de diverse forme ~i culori sau altele. 0 conditie determinant5 pentru efectuarea unei poleniz5ri eficiente a floriisoarelui gi obtinerea productiilor mari de miere const5 in orientarea gi amplasarea corect5 a stupinelor la cules. cregte rezistenp la cfidere a fructelor qi se obfin productii stabile gi regulate. Deplasarea stupilor la tarlalele de floarea-soarelui se face cind cultura este inflorit5 in procent de 5-7%.

este avizata aproape exclusiv poleniziirii cu albine. La aceste culturi se folosegte o inc5rc5turii de 2-3 familii de albine la hectar. alte plante tehnice care beneficiazii de polenizarea cu ajutorul albinelor sunt: rapip gi muytarul. Astfel familiile de albine trebuie s i fie puternice. prezentiind a~a-numita .. etc. Momentul transportarii acestor familii de albine la loturile semincere de lucern5 se face la inceputul infloririi (20-25%). pentru polenizarea lucernei. stupii se amplaseaz5 in imediata vecin5tate a lanurilor la 50-100 m distant& in cazul suprafetelor mai mari.Se recornand5 ca in zona unde se aflii cultura avizati poleniz5rii s5 nu fie plante inflorite din flora spontan5 sau cultivati care s i o concureze. agrotehnica aplicata culturii. Polenizarea culturilor semincere de IucernSi in agricultura noastr5. pe de o parte m5surile agrotehnice care concur5 la intensificarea secretiei de nectar gi sporirea gradului de atractivitate gi totodata activitatea familiilor de albine care particips la polenizare. Lucerna este o plant5 tipic entomofila gi in conditiile diminuiirii simtitoare sau disparifiei entomofaunei polenizatoare spontane. flora concurent5. cu minimum 8-10 rame cu puiet in aga fel ca cerintele biologice pentru polen s5 fie maxime. rezultind un spor de recoltii de 20-30% gi o productie de miere de 40. incit s5 se efectueze o cercetare uniform5 gi completg a intregii suprafete cultivate. Norma de familii de albine la hectar se stabilegte in funcfie de soiul sau hibridul cultivat in anumite conditii ecologice (entomofauna polenizatoare. 8-10 familii de albine la hectar. Misiunea de eliberare se realizeazii cu ajutorul i n s e c e w i s r n u l de % 137 S fl . factorii meteorologici. Pentru condifiile din Cimpia Romin5 se recomandi. Aceasta se datoreazii conformatiei anatomo-morfologicc deosebite a florilor. stupii r i m h i n d pin5 la intrarea in pirgii a semintelor de lucer~lii. Amplasarea familiilor de albine se face in raport cu marimea gi forma lanului. pentru suprafete mai mici de 5 ha.MANUAL UL APICUL TORULUI in afar5 de floarea soarelui.foame de polen". formeazg coloana sexualii.100 kglhectar. se vor fixa mai multe vetre de stupin5 in lan gi la capetele tarlalei. care 1% turitate este strins5 in caren5 ~i tinde s5 se elibereze.). Pentru asigurarea eficientei maxime de polenizare a lucernei a fost elaborat un complex de recomand5ri privind. acoperite pe toat5 lungimea cu filamentul celei de-astamine ~i prinzind in interior pistilul. lucerna reprezint5 una dintre cele mai valoroase culturi furajere din zona de cimpie datorit5 calitatii superioare a nutreplui. Astfel. Lucerna are o floare tipic5 de leguminoase: 9 stamine au filamentele concrescute.

In unii ani. in lucr5rile de ameliorare se urmaresc dou5 c8i: obtinerea de albine cu tendint5 pronunpti de polenizare a lucernei. Prin polenizare cu ajutorul albinelor. Pentru polenizareaculturilor rovu stupina se amplaseazB la o distant5 maxim5 de 500 de cazul unor distante rnai mari efectul poleniz5rii se mic~oreazi insemnat. pe de o parte condifiilor nefavorabile iar pe de alt5 parte lungimii prea mari a tubului floral. pin5 la crearea reflexului de respingere. rnai ales la cele tinere. La culturile semincere de trifoi roqu se folose~teo norm5 de polenizare de 3-4 familii de albine. albinele deschid florile. tip in care coloana sexualia florii iese brusc din caren5 in urma vizit5rii de c5tre insecte qi nu revine in pozitia initial5. Pentru imbun5tifirea tehnicii de polenizare a lucernei. Dresajul aplicat la polenizarea lucernei cre~te frecvenp de cercetare a albinelor de 5 ori. Polenizarea culturilor semincere de trifoi roSu 0 alt5 plant5 furajer5 cu important5 economic5 mare prin valoarea nutritivi ~i rolul sau in sporirea fertilitgfii solurilor este trifoiul rovu. in c5utarea hranei. in paralel cu obtinerea soiurilor de lucem5 cu un confinut rnai mare de polen..exploziv". introducind glosa in interiorul florii qi extr5gind nectarul fir5 s5 le deschid5 ~i deci fir5 a efectua polenizarea. se obtin sporuri de s8rnilnf5 de 50-60% ~i totodat5 recolte de miere de 25-200 kglha. Acesta reactioneazi intens la polenizarea cu ajutorul albinelor. odat5 cu plecarea insectei. apoi siropul se r5ce~te adaug5 florile de lucern5 cur5pte de parfile verzi. De aceea pentru intensificarea procesului de polenizare ~i sporire a atractivitgfii culturilor de lucem5 fa@ de albinele melifere se poate aplica metoda dresajului care urm5re~te formarea reflexelor con-ditionate la albine.MANUAL UL A PICUL TORULUI deschidere a1 florii se incadreaz5 in tipul . la unele . Cea rnai frecvent5 metod5 const2 in hr5nirea periodic5 a familiilor de albine cu infuzie de flori de lucern8 indulciti cu zah8r. care elibereaz5 coloanele sexuale ce lovesc capul qi corpul insectei jenindu-le gi determinindu-le dup5 citeva experiente s5 le evite. rnai atractive pentru albine. Dresajul se aplica in prima zi de polenizare ~i se repeta din douB in douB zile pe toat5 durata infloririi maxime. Albinele culegatoare de nectar s-au adaptat acestei situatii abordind uneori florile lateral. iar productia de seminfe de 3 ori. in proporfie de 114 piin8 la 113 din volumul siropului. Zilnic se administreaz5 unei familii de albine 100-200 ml sirop. Infuzia se prepara astfel: pin5 la 30°C qi se se fierbe 1 litru de ap5 cu 1 kg de zahgr. datorit8. S-a observat c5 albinele tinere viziteaz5 lucerna in proporfie rnai mare fa? de cele adulte.

150 kg miere la hectar. guliile. Sporul de legume obtinut la culturile de legume pentru s5minfi este de 200-300%.5 in culturi intercalate qi 1 familie de albine in culturi pure. r5spunzind cu sporuri insemnate de recolt5 sunt: ceapa. sulfina. etc. ceea ce sporegte intensitatea de cercetare a culturii de 20 de ori. varza. Acestea se seaman5 in benzi cu cultura de baz5 gi infloresc inaintea ei. datoritii infloririi lor e~alonate. cifrindu-se la 139 s rC . Prin polenizarea cu albine a culturilor semincere de trifoi rogu se rea-lizeaz5 un insemnat spor de producfie de seminfe la hectar de 200-300%. pepenii etc. morcovii. De asemenea. cultivafi pe suprafete Insemnate. rezult5 un spor de productie medie de s5minf5 de 66%. Pentru cregterea eficientei polenizarii cu ajutorul albinelor se urm5reqte totodata obtinerea de soiuri de trifoi roqu cu tubul floral mai redus. dovleceii. care s i poatii fi cercetate de albine. se pot folosi culturi de ademenire cum sunt: facelia. aceasti? cultur5. oferind familiilor de albine culesuri intense qi de lung5 duratii. folosindu-se o inc5rciturii de La 3 familii de albine la hectar. ridichile. sparceta. Norma de familii de al-bine folosite la semincerii de legume variaz5 intre 2 qi 4. limba mielului. La aceasta se adaug5 qi cantitatea de 25-50 kg miere care se obfine la hectarul de culturi. in lunile iunie-iulie. incep sB cerceteze qi florile trifoiului roqu care infloresc in continuare. infloresc vara. inc5rc5tura cu familii de albine la hectar este de 0. Albinele fiind atrase qi antrenate la cules de aceste plante. Bostiinoasele (pepenii. oferind albinelor surse de hranii abundente ~i efectuind totodata polenizarea. in acest caz este necesar s5 se aplice dresajul albinelor prin metoda descris5 la lucerni. Totodati albinele beneficiaza de un bun cules. Printre culturile semincere legumicole cele mai importante qi care reclam5 mai mult polenizarea cu albine. Sporul de aportul adus de albine este considerabil. Polenizarea culturilor semincere legumicole in fara noastr5 culturile legumicole au o deosebiti insemnitate pentru asigurarea hranei populatiei. Semincerii de ceap5. dovlecii) furnizeaz5 culesuri de nectar ~i polen in timpul verii ~i inceputul toamnei cind flora melifer5 este mai slab reprezentat5. dovleceii.MANUAL UL A PICULTORUL UI soiuri care dep5qegte lungimea trompei albinei face nectarul inaccesibil gi albinele nu cerceteaza prea mult florile trifoiului roqu. obfinindu-se 30.

cu sirop de zah5r in concentratie de 1. Norma de polenizare la cultura c5pgunilor in solarii e<te de 8-. contribuie la intensificarea poleniz5rii c5p~unilor solarii. problema poleniz5rii lor cu ajutorul albinelor a devenit tot mai actuali.Norme metodologice orientative privind polenizarea culturilor agricole . la dou5 zile.. cu albine culegiltoare numeroase. cantitativy calitativ. in functie de soiul cultivat si conditiile ecologice. in aga fel inciit s5 asigure cercetarea uniform5 y. capabile s5 realizeze polenizarea saturatA a culturii. Pentru ca eficienta acestei actiuni sii fie maxim$ este necesar s5 se aplice un complex de m5suri care sa contribuie la cregterea productiei de fructe. administriindu-se zilnic 100200 ml de infuzie pe familia de albine.i solarii au crescur an de an. in 0 prim5 conditie a unei poleniz5ri eficiente consti in folosirea de familii puternice. Ca y. Dresajul se aplic5 la inflorirea maxim5 a culturilor.68 din 24 iulie 1998 al Ministerului Agriculturii gi Alimentatiei .10 familii de albine. Deplasarea ~i instalarea stupilor in solarii se face la aparifia primelor flori in cultur5. Familiile de albine se intretin gi stimuleaz5 prin hr5niri periodice. Modul de amplasare a stupilor se face in raport cu m5rimea qi forma solariului.MANUAL UL APICULTORULUZ Polenizarea culturilor de csp~uni solarii din Pe m5sur5 ce suprafetele cultivate cu c5pguni in sere y. u Organizarea actiunii de polenizare a culturilor agricole entomofile c ajutorul albinelor pe intreg teritoriul t5rii se realizeazi in baza Ordinului nr. Aplicarea acestor m5suri de ordin agrotehnic ~i fitotehnic. aviind 3-4 rame cu puiet. care const5 in hrinirea periodic5 a familiilor de albine cu infuzie de flori de ciipguni indulcit5 cu zahir. pentru ca cerintele biologice pentru polen ale familiei de albine s5 fie maxime.i completi a intregii suprafefe.i la lucern5 gi la c5pguni se poate aplica metoda dresajului.8 kg de zah5r la 1 I de ap5.

.

De intensivii a puietului. Intretinerea yi exploatarea familiilor de albine C stupi multietajati n in cazul folosirii stupilor multietajati intretinerea familiilor de albine este diferit2 de aceea de intrefinere a familiilor in stupi verticali cu magazine sau orizontali.se sparge cuibul. cl2direa aici ~i concluzia c2 asigurarea spatiului de cre~tere de faguri noi ~i prevenirea roitului este posibil2 doar in stupi de volum mare.cum sunt: stupii multietajati. La familiile slabe se iau toate m2surile de intiirire a lor . tendinfa de roire. + -. Se $tie. activitatea apicultorilor cap5tii un ritm uniform. pregatirea materialelor . . lucriiri care in majoritatea lor se executii in perioada de iarn5 sau in perioadele dintre culesuri. La familiile puternice.friinea ezvoltarea familiilor de albine yi scade productivitatea muncii. constructia fagurilor artificiali. fir2 a considera fagurii pentru acumularea nectarului ~i a p2sturii in timpul culesului. perioada sezonului activ putind fi folositii doar pentru intrefinerea familiilor de albine. se schimbii evenc~al matca. sortarea fagurilor ~i topirea celor reformati. . Prin buna organizare a muncii de intrefinere. pe dou2 corpuri. familiile puternice pot realiza productii ridicate dar dezvoltarea respectiva ~i valorificarea eficient2 a culesurilor se poate face folosind doar stupi de mare volum. Controlul nerational cu desfacerea completii a cuibului. l2rgirea repetat2 a cuiburilor prin introducerea de rame. in acest fel.MANUAL UL APICULTORUL UI Lecfia 6. ram2 cu ramii. Pentru a determina puterea familiei de albine. repararea fundurilor). se ajut5 cu faguri cu puiet. se administreazii susfinut hriiniri stimulente. a! cuiburilor. se elimin2 lucriirile de volum cum ar fi controlul amiinuntit. % i .corpuri pentru Igrgirea cuibului la valorificarea culesurilor. Cregferea gi ingjrijirea albinelor in dilerife sisfeme de sfupi Este binecunoscut faptul cii. + Cuiburile se desfac doar in cazurile in care familia este susp 5 d t boli sau orfan2. stupii verticali cu magazine ~i stupii orizontali. numiirul de faguri cu puiet ~i cantitatea de hran2. inssnnarea ramelor ~i fixarea fagurilor artificiali. in conditii nonnale de cules. cB pentru dezvoltarea normal2 a unei familii sunt necesari 14-16 faguri. fixarea ~i impachetarea fagurilor in vederea deplasiirilor in pastoral. majoritatea lucr2rilor executate de apicultori se rezumii la cele pregiititoare (incheierea ramelor. de asemenea. este suficientii ridicarea corpului ~i observarea fagurilor fir2 a-i scoate din corp.

Dac5 familia ocup5 mai putin de 7-8 intervale. familiile puternice ierneaz5 pe dou5 corpuri. Obiqnuit. toate aceste lucr5ri putindu-se executa la familiilc puternice. intregul cuib (albine. organizarea de-plas5rii in stupgrit pastoral. care ocup5 pin5 intr-un corp de albine. pentru cre~terea In momentul reviziei de prim5var5 se face un control sumar prin care se stabile~teprezenta puietului de toate virstele ~i cantitatea de hrani. in timpul iernlt albinele se deplaseaz5 incetul cu incetul din corpul de jos in cel de sus. Gr5 desfacerea cuiburilor ~i analizarea ramelor in mod separat. p5strare a cildurii in cuib. cu o poqiune liber5 pentru trecere. apicultorul suprimind doar in caz de necesitate corpul de jos. pe care-l trece in rezerv5 pin5 ce familia ajunge s5 ocupe bine un cotp de albine ~i puiet. Din momentul in care albinele incep s5 ocupe ~i faguri din corpul de jos iar puietul este intins pe 7-8 inversarea corpurilor. sunt create conditii optime puietului. 15rgirea spatiului pentru valorificarea culesurilor prin adaugarea de nc corpuri sau magazine. restrins pe zece faguri. unde conditiile de microclimat sun1 Intrucit de executarea la timpul optim a inversirii mare m5sur5 dezvoltarea familiei qi valorificarea culesului A d 142 . puiet ~i hran5) sunt concentrate in ace1 moment in corpul de sus. in timp ce la stupii verticali cu magazine sau la cei orizontal~ strimtorarea cuibului in perioada de prim5var5 este legat5 de lucr5ri laborioase $1 cu consum relativ mare de f o c i de munc5. catre peretele frontalal corpului. In cazul familiilor normale acestea nu vor mai fi controlate trei-patru s5pti5mini. de regul8. cuibul de iernare poatefi protejat pe o latur5 sau pe ambele laturi cu cite o diafragma. in acest fel.MANUAL UL A PICUL TORUL UI in complexul de lucr5ri de intretinere a albinelor in stupi multietajati intf revizia de prim5var5 cu care ocazie se cur5F ~i se iau m5suri suplimentare d. la stupii multietajati aceast5 lucrart se simplific5 foarte mult. inversarea corpurilor in vederea intensificarii cre~ten de puiet. dup5 care cuibul se izoleaz5 termic pe deasupra ~i dac5 e cazul. Prin aceast5 lucrare se stimuleazii in corpul de sus. intre cele dou5 corpuri se pune 0 foaie de carton asfaltat. sunt iernatc tot pe dou5 corpuri: dar se iau misuri pentru ca ghemul s5 se formeze toamni in corpul de sus. Familiile mai slabe. corpul dt jos este gol. in mod normal ins5 familia se menfine in continuare pe doui corpuri ~i in perioada de prim5var5. Pentru o mai bun5 iernare. In continuare. pe m8sut ce consum5 rezervele de hran5. recoltarea mien qi pregatirea pentru iernare. In cuibul compact. timp in care familia ocup5 bine corpul de sus. se mai reduce din deschiderea urdini~ului. la ieqirea din iarn5.

Spre sfiirqitul prim5verii qi inceputul verii corpul de sus este in mod obiqnuit plin cu puiet de toate virstele. incep s5 fie claditi. precum qi cl5direa fagurilor qi prevenirea frigurilor roitului. preg5teascB pentru ouat fagurii din corpul de jos qi s5 transporte in cuib mierea din fagurii acestui corp. fir5 intirzieri. de asemenea. A Fig. lucrarea trebuie executata la timp. astfel inciit m5tcile s5 aibi in permanen@ spatii libere pentru ouat in corpul de sus. iar cel de jos din care ies in permanen@albinele tinere care sporesc efectivul de o oarecare aglomerare. in i timp ce va i e ~ puietul din corpul de jos. in 143 k C- . eliminiindu-se cei negri qi necorespunz. Dac5 in acest moment se intiirzie cu treilea corp. corpul al doilea se adaug5 pentru inceput sub cuib. Este o bun5 ocazie de a tria qi fagurii de cuib din corpul de jos. c)situa[ia cuibului in primcivara'. matca trecind singur5 pe fagurii din corpul de sus in care se va forma cuibul in continuare. crescut in timpul iernii qi a1 primiverii timpurii. puternice la ieqirea din iarn5.Asigurarea spa[izrluipentvu cre~terea puietului a)situatia la intrarea in iarna'. se poate incetini creqterea puterii familiei prin sc5 din lips. d)inversarea corpurilor Sunt cazuri in care unele familii. La familiile care la ieqirea din iarn5 au fost lasate pe un singur corp sau care au iernat pe un singur corp.tori. acum eliberafi de rezerve de hran5. nu s-au ridicat inc5 complet in corpul de sus. in prezenp unui cules de intrefinere. Aceste familii sunt lasate s5 se dezvolte in forma in care sunt. innoirea periodic5 a fagurilor este o practic5 ce favorizeaza starea de sinitate a stupului. ocupind un spatiu insemnat qi in corpul de jos. in acest fel se d5 posibilitate albinelor s5 curefe qi s. pozitie in care se menfine piin5 la prima inversare. In aceste corpuri se pun. de spatiu qi chiar prin aparifia frigurilor roitului. fapt care ajutii odati mai mult la stimularea ouatului m5tcii. Dup5 aceasta se va proceda la obiqnuita inversare a corpurilor conform schemei descrise mai sus. b). 1-2 rame cu faguri artificiali care.MANUAL UL APICUL TORULUI principal de la salciim.53 .

Acest fapt se produce cu atiit mai mult cu cit matca coboar5 cu destul de multii greutate in corpul de jos. Fiirii aceasta se deregleazii condifiile normale de creytere yi dezvoltare a familiilor de albine.surii. de acee: in corpul a1 treilea yi in urmgtoarele. Dupii refacerea unitiifii cuibului matca are din nou posibilitatea s i oui intens. matca continuindu-qi normal activitatez de ouat in fagurii nou cliiditi din corpul nou introdus. matca nu mai giiseyte loc pentru ouat. cel de-al doilea sister avind un efect deoscbit in combaterea frigurilor roitului yi stimularea cladin fagurilor artificiali. iar in unele cazuri chiar a celui de-al patrulea corp magazin.? functie de puterea familiei yi de intensitatea culesului. in aceastii perioadii albinele cl5desc foarte bine fagurii artificiali. iar In corpul de jos fagurii se elibereazii de puiet. cele doug corpuri de jos vor fi ocupate cu puiet. intreaga lor energie este indreptatii catre completarea golului creat yi in primul rind pentru cliidirea noilor faguri artificiali dafi. dup efectuarea inversgrii. Iiisind la discrefia albinelor fagurii din cart eclozioneaz& puietul. culesului. in corpul de sus in care se giisevte aproapc tot puietul Gniir. lnversarea corpurilor cstc un factor important in intretinerea familiilo: de albine in stupii multietajati. in aceste conditii instinctul de roire este anihilat yi dacg nu apar in continuare alte cauze care sii-l provoace. in tirnp ce in Y5 144 . pe ling5 fagurii goi se vor intercala yi ramecs faguri artificiali.e"tieicorpuri. Prin introducerea la mijloc a celui de-a1 treilea corp se formeazii un spatu go1 pe care albinele nu-I pot suporta ~i pe care cautii sii-I corecteze. celulele sunt ocupate in mare rnisu~ cu piisturii. Corpul al treilea poate fi pus atit deasupra celui de-al doilea. atit pentru cre~tereapuietului cit yi pentru acumularea nectriu$f%~tul ceu%rniere.MANUALUL APICULTORULUI operafia coincide de cele mai multe ori cu inceputul culesului de la salclm spatiul adiiugat folosind in acelayi timp yi pentru acumularea nectarului. se u~ureazii recoltare: mierii din corpul de strcjt7. la culesul de salcim sunt suficienWe. in timp ce albinele umplu cu miere celulele eliberate de puiet. nu se ma1 manifest2 pin2 la sfiryitul sezonului. Prin inversarea corpurilor ~i adiiugarea celui de-a1 treilez corp aceste stiiri anormale sunt evitate. Pcntru a impiedica ridicarea miitcii in corpul pentru miere. se impune adiiugarea celu de-al treilea corplmagazin. in aceastii periodii ea abordiind cu multii placere fagurii nou cliiditi. De obicei. care se giisesc in cazul acesta in centrul cuibului. cit yi intrc corpul dc jos yi cel de sus. sub acestast monteazii o gratie despiirfitoare: in lipsa fagurilor cu puiet. iar in cel de jos pe miisurii ce puietul ciipiicit eclozioneazii. Astfel.

la recoltare avindu-se grijti ca in familie s i rimiini. In aceasti situafie. precum ~i de experienp acumulati de fiecare apicultor in parte. in cazul stupilor multietajati aceste rezerve sunt cu atit rnai necesare cu ciit in mod obi~nuit. pentru continuarea dezvoltirii normale a familiilor se va avea in permanent5 grija asiguririi mitcii cu spafiul necesar pentru ouat in paralel cu spafiul pentru depozitarea nectarului.) astfel inciit s i se asigure clidirea din timp a fagurilor artificiali necesari acumulirii nectarului. Pentru asigurarea rezervelor de hrani pentru iarni. minimum 5-6 kg de miere.MANUAL UL A PICUL TORUL UI corpul din mijloc se g i s e ~ t e puiet de toate viirstele. etc. in condifiile ingrijirii unor efective mari de familii de albine. pentru a fi rnai uSor abordat de albine. in firi obi~nuitelecoroane de miere inalnite la rama standard (435x300 mm). in situatia recolGrii mierii din corpul al treilea familia poate fi Iisati complet E r i hrana. sunt mai gr&u . lucru deosebit de grav pentru dezvoltarea in continuare a familiei. Dupg culesul de la salciim puterea familiei continu5 sB creasci. Desigur c i schema de intretinere descrisi mai sus nu este potrivitii pentru toate cazurile ~i in orice condifii de cules: in funcfie de acestea. Astfel. zmeur. astfel incit poate apirea necesitatea asiguririi celui de-al patrulea corp cu care se procedeazg la fel ca yi cu al treilea. pentru ca albinele s i rrimiini in continuare in stare activi. rezerv5 de hranri. rnai ales in cazul in care dupi culesul de la salciim in zona respectivi nu rnai existi qi alte culesuri. Din aceasti cauzi chiar in familiile cu trei-patru corpuri se poate inalni situatia in care albinele blocheazii mierea ~i o ciipicesc. sub cel de striinsuri.- \ 145 -7 . ccgptafi" de citre mitci. La culesul de floarea-soarelui se manifest5 deja tendin@ albinelor de blocare a cuibului ~i de asigurare a rezervelor pentru iarni. Ca urmare. d e ~ ace~tia spatiu suficient pentru depozitarea i au nectarului cules. coriandru.. fiind pus ori direct deasupra corpului al treilea ori deasupra corpului cu puiet. in productivititii muncii pentru valorificarea in conditii rnai bune a vederea cre~terii culesurilor. Lucrarea se face la inceputul culesului de vara (tei. in locul corpurilor de striinsuri se folosesc magazine cu 8 sau 9 faguri care avind o greutate mai mica sunt mai uSor manipulate de citre apionlbr. se aplici acele scheme de intretinere care corespund cel rnai bine conditiilor respective. chiar in detrimentul puietului. puietul ocupi toat5 suprafap fagurelui. acesta din urmi ciit rnai aproape de puiet. in cazurile in care se lucreaz5 fari gratii despifiitoa'i-e.\ . in primele doug corpuri ~inu in fagurii din corpurile superioare. rama de stup multietajat. i n @ i l e i u l de .. odat5 cu recoltarea corpului cu miere se face ~i inversarea corpului de jos cu cel de mijloc. Fagurii fiind dispuqi la distante mai mari decit cele din cuib. in mod obligatoriu. Din aceas6 cauzi.

Se d5 o botcii ciipicit2 gata de ie~ire.MAh1C'ALi i L A PICCiL TOR U L C'I salcim se vor refine de la fiecare familie cite 1-2 faguri plini cu miere. chiar in condifii bune de intretinere yi de cules. in cazul stupului multieta-jat esle mult mai bine de procedat in felul urmitor: in corpul al treilea se formeazii un roi stolon format din 1-2 faguri cu puiet c2picit gata de ieyire yi 2 faguri dc acoperire cu rezervele de hrani. nu este recomandabil c a In ceea ce prive~te aceasta s i se faci in perioada de primiivarii cind familia este in dezvoltare y i cind orice intreruperc in aportul de ouii sc reflect2 negativ asupra cre~tcriiefectivului de albine pentru valorificarea culesului. Dupii ce matca se imperecbeazii ~i inccpe s i ou5 in mod normal. Se cauti ca fagurii cu puiet s i nu aibi lame tinere necipiicite ~i nici inceputuri de botci. in condifii de temperaturr? ~i umiditate in corespunzitoare (16-18°C ~i 50-60% urniditate). Lucrarea se face ins5 c u destuli greutate dat fiind numirul mare de same ce trebuie controlate. Spccificul intretinerii farniliilor de albine in stupi multietajafi consti in aceea c i ~nitcileavind la dispozitic un spatiu pentru ouat practic nelimitat se uzeaz2 mai repede dec5t in stupii de alte sistemc. ele nu pot mentine ridicat ritmul de ouat ~i prin aceasta nu pot asigura efectivelc necesare de albine culegiitoare. crescuti in acest scop dints-o familie buni de priisilii. care se vor pistra in rezervii. luindu-se toate misurile de combatere a g5selnifci ~i a rozitoarelor. Se aleg dc regul5 fagurii mai inchiyi la culoare. Nu se mai facc nici o alti lucrare de orgartiyare a cuibului. momcntul schimbiirii miitcilor. Lisate mai mult timp in stupi. astfel. roiul se uncvte cu familia de bazi dintre corpuri a podi~oruluiseparator.. fir8 defecte sail celule de trintori. Din aceasti cauz5. dup5 puterea familiei. fir2 a ciuta sau izola obiynuit matca tinis2 o eliminii pe cea bitsin5 din familia de 146 . La sfir~itul pcrioadci de toamnii. avindu-se in vedere c i in ace~ti faguri se va creSte puietul in primivara usmitoare. Deasupra acestora se ayeazi corpul cu rezervcle de lirani pentru iarrii. cu celule regulate. dupii restringerea puietului. in roi se scuturi atita albini cit s2 acopere bine toti fagurii. chiar anual. cipgciti. Din aceasti cauzii miitcile trebuie schimbate mult mai des. Dupii illtimul culcs se ridicii corpurile cu micre ~i se lasii unul sau doui corpuri pentru puiet. familia se lasii doar pe doui corpuri din care cel de jos cu resturi dc miere ~i piisturi ~i cu faguri goi in care a fost sau sc mai g5sesc unnc de puiet ~i cel de sus cu rezervele de hrani pcntru iarni. Fagurii se pistreaz5 In corpuri de sti~pi spatii special amenajatc. familia pierde capacitatea de producfie y i intri mai uyor 'in frigurile roitului. 'intre fagurii cu miere avindu-se griji sii se intercalcze ~i faguri cu rezerve de p8sturB. Mult rnai indicat estc ca schimbarea mitcilor s5 se fac2 in ajunul sau in timpul culesului.

.

de mentinesea puterii familiilor la un nivel ridicat in tot timpul anului depinde dezvoltarca familiilor de albine. iarn5 pin5 la -. la salcim la care albinele ajung in mare parte insuficient dezvoltate. a r51-nasin folosinf5 ~i a capitat o larg5 r5spindire stupul vertical cu 10 rame de cuib ~i 1-2 magazinc. la noi in tar. Si tuatii asemin%oarc se intilnesc ~i in celelaltc zonc ale firii.. u ~ o rde impachetat ~i de transportat. in prezent cimpia romineascii ofcr5 un cules foarte timpuriu de la pomii fructiferi si a. Buna ingrijirc a familiilor de albinc in perioada de preggtire pentru iernare asigur5 succesul in apicultur5. precum ~i a dezvolt5rii impetuoase a agriculturii moderne. icrnarea f j r i picrderi ~i indeosebi valorificarea cu rezultate bune a culesurilor de nectar ~i polen. unde agricultura s-a extins inlocuind prin culturi dirijate fostele piduri sau finete naturale. sursele de cules de la noi din tar5 s-au schimbat ~i s-au grupat in alte pcrioade ale sezonului activ deciit cele in care s-a format albina autohton9. salcim este . Fat5 de p5~unile pgdurile intinse dc foioase cu amestec de tei ~i alte esente meli-fere din qi trecut. Sub influcnta disparitici vechilor codri $i a aparitiei de noi plante melifere (salcim. Ca urmare. precum ~i cu volum suficient pentru dezvoltarea familiei. Astfel. in prezent. accst stup corespunde atit necesit5tilor fiziologice legate de buna desfi~urare viefii familiilor de albinc cit ~i cerintelor activitifii profesionale a a stuparilor.CIAhlC'AL C'L A PICUL TORUL UI Intretinerea ~i exploatarca familiilor dc albine in stupi verticali cu magazine Din marea varictate de tipuri de stupi vel-ticali cu magazine care au aparut in practica apicola ca rod al bogatei imaginatii a stuparilor. ~ o De cel de i > . Caracterizat prin simplitate in constructie.. formi compacti. floarea-soarelui).

.

mai precis prin prezenfa in naturi a nectasului qi polenului. Astfel. care pdni la efectuarea ariturilor de toamni oferi culesuri de intretinere.stare nctivii se realizeazi prin lirinirea albinelor cu substantele energetice ~i plastice necesare. Mei7fii7er.farniliilor in . familii sau se pot extrage in cazul in care confin doar miere natural2 ~i nu provin din hriniri de toamn5 cu sirop dc zahir. Introducerea de faguri pentru ouat in mijlocul cuibului in aceasti perioadb este cu atit mai necesar2 in cazul aparifiei unui cules in naturcZ sau a amplasarii familiilor la un cules de toa1nn5(de balti. se va avea griji ca fagurii introdu~i pcnt~u ouat s i aibi minimum 1-1. fiineati). 150 .~zir~ile ta^r. Se va avea griji insi. Cule. Aportul de nectar ~i polen sau hrinirea intensi determini dezvoltarea proceselor metabolice din organismul albinelor. in acelasi tilnp se realizeazi qi o economie de zahiir qi polen care. in cazul in care culesul sucului de struguri este prea abundent. De ascmenea. care se pot folosi pentru completarea rezervelor la alte i. datorit5 ciruia cuibul poatefi blocat cu miere lipsind lnatca de spatiul necesar pentsu ouat.ziisunt niult tnai eficiente deciit hrinirile stimulente datoriti aportului de polen proaspit. in zonele viticole. intruciit fiind foarte bogat in substante minerale qi zahasuri nedigerabile pentsu albine. aceasti miere poate provoca neplgceri in Fncircfituri intestinale mari. Ramele cu i v i se pot pistra in rezervi pentru primivari sau se pot extrage i n ulesul este deosebit de abundent. inclusiv secretia de lfiptiqor prin care se influenteazi qi activitatea de ouat a mitcilor. diaree qi uzuri prematuri. in zona de amplasare a stupinelor. intn~ciit acestea r5miinind in mijlocul cuibului vor fi folosite qi in continuare in primivari la creqterca puietului. intrucit acestea vor fi fonnate de citrc albine. cu celule regulate. in aceasti situatie se pot folosi chiar faguri complet goi.ea. acoperi cheltuielile de deplasare a familiilor de albine la aceste culesuri. de reguli. zonele inundabile. fir: coroane dc miere.iMAiliC/ALC'LAPICLIL TORUL C'l In acest scop se aleg faguri niai inchiqi la culoarc.. ca fagurii cu miere proveniti de la acest cules si nu r2mini in cuib pentsu iernare. gridinile de zarzavat $i bostfinoasele.5 kg de ~niere in coroani pentsu a nu crea un go1 in mijlocul cuibului. Pentru crcarea spatiului pentru ouat se scot rame pline cu lniere de pe margini. firi defecte sau celule de trintori. Nu intotdeauna insi. familiile de albinc beneficiazi de surse de cules pentru asigurarea hranei. ori hriniri suplimentare. Ca surse de culcs la sfirqitul verii qi toamna se pot folosi qi finefele din luncile riurilor. se i~npune deplasarea stupilor la culesuri ori tirzii.

.

MA. Miitcile necesare schimbului se procurr'i sau se cresc din vreme in stupini prin metodele cunoscute. originea ~i virsta m5tcii). putemice. Ar gre~eal3 dac5 la intrarea in iarn8 s-ar 15sa in familii doar aceasti cft. in perioada de toamnii. in acest fel familiile ar fi lipsite de hran5 toc~nai momentul in mare nevoie de aceasta. Pentru aceastA decembrie. prin inregistrarea spaliilor de albine qi a ramelor cu puiet in niomentele principale ale sezonului (ie~ireadin iarni. ~i in aceste conditii familiile normale. Se va evita folosirea botcilor de roire sau de salvare aparute in familii cu productii sciizute doar pentru ci acestea sunt la indeminr'i. . Dup5 cum se ?tie familia de albine nu hibemeazii in timpul iernii. Str8nsi in ghemul de iernare ea i ~ continua activitatea producind c5ldura necesari i mentinerii vietii.corpul gras bine dezvoltat prin alimentatia abundent5 in timpul toamnei . c r e ~ t e activitate. crescut din suSe valoroase. pe ling5 selectia materialului valoros. consum5 in primele luni ale iernii 700-800 g de hran5. In perioada de toamni 1n5tcile biitrine sau epuizate i ~ reinnoiesc foarte i greu ritmul de ouat chiar in prezenta culesului natural. incepind din luna ianuarie sau chiar din puiet in spatiul limitat de dimensiunile ghemului. se realizeazr'i mult mai uSor ~i mai sigur deciit vara. se poate face trierea ~i eliminarea miitcilor slab productive. ~i produs5 in continuare pe m5sur5 ce se m8re~te cantitatea de puiet crescut. iar in unele situatii.-ea~ i i f c i l o ~ defecte sou epziizate este o acfiune deosebit de n czi necesarii ~i care. a celor br'itrine.Okg lunar. Cre~terea m5tcilor7 indiferent de tipul de stupi cu care se lucreaz3 trebuie s3 fie o preocupare principalr'i. Se va urm5ri ins5 ca materialul biologic nou introdus sil fie de calitate superioar5. starea sanitarii. in mod obligatoriu.i. eaaga perioadii de iernare fiind necesare circa 7-8 kg de miere. in baza acestor date. La ie~irea iarn5 sunt necesare in familii din 5 .cit ~i ca rezerve de miere ~i p5stur5 in cuib.5-2. preculn ~i a celor care in urma efortului depus nu mai pot mentine ritmul normal de ouat.. Consumul de hran5 este mai sc5zut in primele luni ale iernii pin5 la aparitia puietului. de calitatea materialului biologic depinziind in cea mai mare m5sur5 succesul in apicultur3. evidenfa individual5 a dezvoltr'irii familiilor. temperatura in ghem fiind menfinut5 in permanen@ la nivelul de 35-36"C. albinelor le sunt necesare rezerve suficiente de hranr'i atfit in forma rezervelor interne . albinele consumind mierea doar pentru mentinerea temperaturii in interiorul gheniului la circa 24-25°C. recoltarea mierii la diferite culesuri. Odatr'i cu aparitia puietului consumul se ridicii. Este absolut necesar ca in toate stupinele sii se tin5. 152 . lipsind familia de genera$ noi de albine tinere. a productiilor realizate la diferite culesuri. in continuarea iernr'irii consumul crescind la 1. intrarea in iarnB.VCrALC1LAPICII'LTORULUI /~loc~.

.

la formarea cuibului se va avca in vedere ca indeosebi fagurii centrali s i contini suficienti miere intrucit aceasta este zona cu cantitatea cea mai mare de albine. centrali. dintre acestea ultimele doui situafii fiind lnai putin indicate folosindu-se lnai mult in cazul familiilor slabe qi cu rczerve insuficiente. pentsu iernare se folosesc doar corpurile stupilor ~i uneori in cazuri de exceptie se mai lass pentru iernare ~i unul din magazine. ferite de ~lmezeali impotriva giselnitei prin gazare cu bioxid de sulf. Amplasarea rezervelor de hrana poate fi bilaterali. Corpul stupilor verticali cu magazine cuprinde 10 same. albincle putind lupta u ~ o cu frigul. sc lovituri etc. r 154 . In cuib sc lasa atiti faguri inciit spatiile dintre ei s5 cuprindi complet ghen~ul iernare. Pornind de la aceste considercnte. neuzati ~i cu rezerve abundente de lirani sunt principalele conditii pentru o bun2 iernare. 0 conditic absolut necesari in timpul ierniirii este asigurarea microclimatului propice. mai sunt necesare anumite 111isi1riin decursi~liernirii pentru indepirtarea eventualelor stari critice care pot aparea la ilnele familii. Executarea din timp ~i in mod constiincios a pregitirilor pentru iernare $i intrarea in iarni a efectivillui doar cu faniilii putenlice. p i n i la aparitia puietului mai putin importanti. sau unilaterali. iar in pastea de sus spatii pentru rezcrvele de hrani.1 P C . in priniul rind. Totusi. spati11 suficient pent11 iernarea falniliilor normale. albinele din fiecare interval putindu-se deplasa ~i avsnd acces doar la mierea dilitre cele doui same intre care se afli. Indiferent de modul de alnplasare a fagurilor se va urmiri s5 nu se lase in cuib faguri cu mai putin de 1. De aceea. in toamni. Pregitirea familiilor dc albine in vcderea iernirii si asigurarea conditiilor optilne de iernare are o iriiportanti deosebiti pentru dezvoltarea acestora in perioada de primivari. acei faguri care. in mod obi~nuit. cu albins tiingri. au fost ocupafi cu puiet $i care cuprind cantititi insuficiente de miere. de La orsnduirea fagurilor cu miere se fine cont de principiile biologice ale dezvoltirii pc vertical5 a familiilor de albine care cer in pastea de jos a fagurilor sparii pentru puiet.5 kg de miere scotindu-se. pulernice. Periodic trebuie tratati la temperaturi de 16. precum ~i de faptul c5 in timpul ie~nii albinele se pot deplasa dupi hrani doar in spatiul dintre same ~i nu se pot deplasa pe fagurii laterali. prin pistrarea unui regim termic ciit mai constant posibil de ap8 care apar in urma respiratiei y i a consumului de apa sau zapada carc intri in stup de la exterior. far8 spafii suplimentare. c i in prima jumitatc a iernii. Acestia se trcc dupi diafragm5 qi dac5 timpul pennite se desc5picesc pentru ca albinele s i transporte mierea in cuib.MANCIALUL APICUL TORC~LUl Pistrarea fagurilor pGni toa~nna face in inc8pel-i sau dulapuri uscate.

.

de asemenea. Ca stari anormale grave care sc cer itnediat indreptate sunt: lipsa hranei. umezeala yi mucegaiul indici o iernare defectuoasi. p%qidin aceste resturi ingrimidite la urdini~ indici prezenta qoarecilor. In cazurile extreme ins2 sc va putea deschide stupul ~i controla starea familiilor fir2 a se interveni in cuib.~ ~ n ti~rte Serbet sau plici de zahir candi dc. dupi care revine imediat la normal.MANUALUL APICULTORULUI albinelor. ca s2 nu se striveasci albina. Cornpletar-ea~x>zer-velor l ~ r . 61-2 a mai fi introdusi in cuqci. fire de paie qi frunze uscate. Resturile sirace. stetoscop. In a dou5 familii e mai bine ca lucrarea s i se execute la cilduri. Resturi de albine ~i de faguri. . Cantititi mari dc albine moarte. dovedesc o iernare normali.bsziitul continuu qi uniform. prin descl~idereastupului $i avezarea plgcii sau a turtei de qerbet deasupra ghemului. urme de animale sau de pisiri intre stupi sau pe stupi. indici iernarea normali. in lipsa mitcii. cu grij2. In cazul in care la controlul familiilor de albine in timpul iernii se constati unele nereguli se trece imediat la indepirtarea acestora. lipsa de ventilatie. ne poate indica starea familiei dupi zgomotul pe care-l produc albinele in stare de repaos ~i ca r%spunsla lovirea stupului cu miina: . n~irtcii cazul familiilor orfane se poate face. in general din ceari de la cipicele qi cu putine albine moarte. caracteristic. indicii pretioase privind iernarea albinelor. albinele fiind pe cale de a muri de foame. Observarea acestor resturi este mult uqurati prin amplasarea unei coli de hirtic sau de carton sub cuib care datoriti urdiniqului pe toati Iilimea stupului se poate manipula lesne. pe in i. . Resturile cazute pe fundul stupilor pot da. indici lipsa mitcii.zumzetul slab ca un fiiqiiit indici lipsa hranei. cu i i de se face direct pe locul din stupini. aparitia diareci intr-un grad marc $i pitrunderea ~oarecilor stup. apirute eventual la urdiniv sau in fata stupilor. giuri ficute de ciocinitori. Controlul auditiv %cut la urdiniq cu un tub de cauciuc. La controlul de iarni se va evita deschiderea fir2 rost a stupilor pentru a nu deranja familiile de albine.biziitul pliingitor. aviindu-se mare griji ca la desfacerea ramelor din cuib albinele din ghem s i nu cadZ pe fundul stupului. pentru ca . matca putiind fi dat2 chiar $i direct. Chiar qi introducerea unei rame cu miere la tnarginea ghemului se poate face pe loc. de asemenea. sporit uqor la lovirea stupului. luiindu-se toate misurile necesare ca interventia s i neliniqtcasci ciit mai putin posibil familia dc albine.

.

sirop) cit ~i plastic5 (pisturi. batrin8. in continuare. se trece treptat la Iirgirea cuibului mai intii prin introducerea a ciite unui fagure b n u la de ouat (faguri mai inchi~i culoare cu celule de albine. Puietul in cantitate mica. Adiugarea acestor faguri se va face la un interval de 6-7 ca r e u ~ e ~st ieocupe cu puiet atit fagurele nou introdus c8t qi 158 . activitatea de culcs a albinelor incepc. efecti~area hrinirilor dc stimulare dupg procedeul folosit ~i in toamn8. in acest fel albinele vor folosi dc ccle mai multe ori o a p i murdarii.iWANUALUL APICUL TORUL U l Odati cii aparitia primclorflori de primivari. cu c2picire bombati indicii matca uzat8. Pcntru accasta se va avca griji ca albinele s5 fic asigurate in pcrmanenti cu hran8 atst encrgetica (miere. Trebuie si a se evite practica g r e ~ i t a unor apicultori care lasi albinele s i . 0 atentie deosebiti trebuie acordati $i calitatii mitcilor lisindu-se i n familii doar acelea care inci din primivari timpuriu iricep s8 depuni intens ~i colnpact puiet nonnal. de albincle intrefinindu-se in principal din rezervele din stup.). Mitcile se vor schimba cu altele de la rezervi sau prin unificarea fatniliei cu alta mai slabs ca putere dar cu matci de buni calitate. iar albina 5-6 intervale se pot introduce direct in centrul cuibului faguri pentru cuibului). Din momentul in care 3-4 faguri acoperifi cu puiet aproape pe toati Fnilfimea. polen. fir5 celule de triintori sau deformate) intre ultimul fagure de puiet yi cel de acoperire. acesta fiind inc5 dcsti~l slab. bilfi etc.~ procure apa din i i surse ocazionale (~anfuri. infcctati cu diferiti microbi. care trebuie imediat eliminati. neuniforrn. producind pierderi in efectivul de albine sau sl8bindu-le rczistcnfa fat5 de boli. bacterii sau microorganisme d&unitoarecare pot intoxica albinele ~i puietul. inlocuitori de polen). LIII 1-01 dcosebit avindu-l in stimularea ouatului mitcilor. trAntori[i. Un rol deosebit il are in aceasti perioadi asigurarea albinelor cu api. N u ne putem baza ins5 pe culesul din naturi. dup8 trecerea momentului critic a1 schimbirii albinei ~i al aparifiei albinei tinere in cantitate tot mai mare. aceasta fiindu-le necesari in procesul de cre~tere puietului.

.

Se las5 urdiniyul deschis pc toat5 lungimea. Uneori se pot opri frigurile roirii prin inversarea locului de amplasare a1 familiilor intrate in frigurile roirii cu o alt5 familie mai slab5. s5 scad5 intensitatea ouatului. albinele pe timpul culesului de floarea-soarelui avdnd o putemicii tendint5 de blocare a cuibului.friguri/orroirii se las5 familiilor un spatiu cit rnai mare prin reamplasarea magazinelor pe stup dup5 extractia mierii. in primul rind.3 k t c a pe o ram5 cu puiet neciipiicit ~i cu albina zburiitoare care n n % & f? 160 . acoperire ~i amplasarea lor intr-un stup pe alt loc in stupin%. se scot fagurii cu miere $i cu p5stur5 ~i se tree la rezervi. In vederea valorific5rii culesului de la tei. iar in caz de canicul5 se creeazii posibilit5fi de ventilatie suplimentari prin ridicarea magazinelor fat5 de cuib prin introducerea unei pene intre corp ~i magazin ~i se asiguri umbrirea stupilor. limitarea acestuia putind duce la sl5birea familiilor in perioada urmiitoare. Combaterea roirii la familiile la care aceasta a aparut se va face prin diverse metode ciiutindu-se. avindu-se in vedere c5 familiile respective practic nu mai pot valorifica culesurile de var5. in cazul lipsei de culcs se fac hr5niri stimulente cu sirop de zahiir ~i cu turte de polen. In primul rind se va c5uta oprirea frigurilor roirii prin suprimarea botcilor qi prin ridicarea periodic5 de rame cu puiet ~i albine pentru formarea de nuclee sau roi stoloni. Se introduc faguri buni pentru ouat. Acelea~im5suri se iau ~i in vederea culesului de la floarea-soarelui cu diferenfa cii in timpul acestui cules se va asigura in permanen@ m5tcilor spa$ pentru ouat.MANUALUL APICULTORULUI In aceast5 situafie. intrucit din aceasti perioad5 mitcile incep.lhlt mai sigur5 F combaterea roirii este ins5 aplicarea metodelor de n roire art cia15 dintre care cea mai simp15 este ridicarca tuturor ramelor cu puiet qi albi a . cuibul familiei se organized la fel ca ~i in cazul culesului de la salcim ~i se asigur5 spatiul necesar pentru depozitarea mierii. folosirea celor mai simple ~i mai u$or de aplicat. astfel incit mitcile s 5 . De aceea. in aceast5 perioadli trebuie acordatii toat5 atentia dezvolt5rii familiilor prin stimularea cre~tcrii intense a puietului ~i prevenirea roirii. Penfru prevenir*ea. fapt cu totul nedorit.la multc familii se creeazii condifii propice pentru intrarea in frigurile roirii.in familie 15 n a . in mod normal. Prin schimbarea locului familia roitoare pierde pentru o perioads albina zbur5toare $i se poate indreptzi. Nu se iau miisuri de limitare a ouatului.~. Stimularea cre~teriipuietului se face prin asigurarea spatiului necesar pentru ouat.~mcntin5 ritmul de ouat i la un nivel cit mai ridicat.

.

MANUALUL APICULTORULlil . c B productivitatea familiilor de albine estc strins dependents de volumul stupilor in care acestea sunt adipostite. lntretinerea yi exploatarea familiilor de albine in stupi orizontali In decursul timpului. de cre~tere puietului. favorizeaz5 aparitia frigurilor roirii. cu prisosint5. Un spafiu insuficient cauzeazi o seam5 de neajunsuri mai ales in perioada dezvoltarii maxime a familici cind un num5r important de albine se constituie ca un surplus de populafie pcste necesarul cerut de activitatea normal2 a familiei.numar de indivizi . o unitate puternic5 de productie capabilii sB valorifice la parametri maximi nu numai un cules principal ci ~i unul secundar sau de intretinere. Indiferent de destinafia stupinei. Este vorba pe de o parte dc volumul necesar pentru cre~tereapuietului. practica apicol5 a dovedit. intruciit stupii orizontali se afli inci in numar mare in dotarea a numeroase stupine. o larg5 rilspindire. trebuie respectate masurile care asiguri prevenirea unoa~tereabiologiei ~i fiziologiei familiei de albine pe intrep . Toate lucr2rile care se efectueaz5 in stupin2 au drept scop principal creqterea puterii familiilor de albine. Se subinfelege c5 sriniitatea perfect5 a familiei de albine esteo conditie esenfiala a unei exploatari eficiente ~i rentabile.. consider5m util5 prezentarea aspectelor legate de tehnologia intrefinerii~i exploatirii acestui tip de stup. Limitarea capacit2fii stupului inseamni. alituri de al!~ factori. o limitare la un anumit nivel a posibilit5filor de ventilafie. a de cl5dire a fagurilor ~i chiar de adspostire a albinelor ceea ce. de fapt. Stupul orizontal. a spafiului de prelucrare a nectarului qi de depozitare a mierii ~i polenului. iar pc de alt5 parte de spafiul pe care familia trebuie s5-l aib5 la dispozifie pentru prelucrarea ~i depozitarea nectarului ~i polenului. de pildi in ani mai pufin favorabili pentru apicultur2 sub aspectul resurselor melifere sau din punct de vedere meteorologic. starile anormale intilnite vor trebui indreptate cit ma1 principiului c2 mai u ~ o a r 5 este prevenirea decit tratarea unel atii nedorite. Printr-o unitate puternics de producfie se intelege un sistem care poate funcfiona multumitor chiar in cazul unor condifii nu dintre cele mai prielnice. dezideratul care trebuie urmirit neabgtut estc acela de a realiza din fiecare familie din fiecare stupin5. in sezonul acth da de iernare. Cu ocazia fiecirui control.ci ~i aspectul calitativ rezultat din proporfia albinelor tinere la un moment dat. sub raportul specializ5rii pe un anum produs. al cirui principiu constructiv se bazeaz5 pe o dezvoltare in plan orizontal a familiei de albine a fost standardizat tji a cunoscut. in trecutul nu prea indep5rtat. prin putere intelegiind n u numai aspectul cantitati .

.

inceputul lunii februarie pot incepe hrrinirile cu lunii furaje energo-plastice pentru stimularea cre~terii extratimpurii a puietului.in cazul absentei.in zonele cu frecvenp mare a vinturilor reci. la .. . protectie. . pisiri (ciocanitoare. . . ridicarea capacelor ~i saltelutelor ~i expunerea podi~oarelor acfiunea razelor solare. stupii se pot inveli la exterior cu materiale izolatoare. de In perioada de iam5 se urm5re~te multii atentie buna iernare a familiilor cu de albine. . la inceputul primiverii. piiigoi. din .la sfiir~itul ianuarie.MANUAL UL A PICUL TORUL UI ~i reci prin folosirea obstacolelor naturale sau prin amenajarea de paravane sau perdele . cel pufin 7-8 intervale (spatii dintre ramele cu faguri complet ocupate de albine).faz5 mare" ~i curitirea fundului stupului de resturi sau de albine moarte. cu acest prilej creindu-se conditii optime de dezvoltare care asigurii valorificarea la maximum posibil a culesurilor timpurii.se iau m5suri de protectie pentru preintimpinarea neajunsurilor ce pot fi provocate de ~oareci.inlesnirea zborului general de curritire (a unuia sau mai multor zboruri) prin inlsturarea gratiilor de urdini~ pe vreme cBlduroas5 indepirtarea reductorului de ~i urdini~ fixarea pe pozitia . insuficientei sau inaccesibilititii hranei se administread ~erbet zah5r sau zah5r candi. &. concomitent cu echilibrarea puterii familiilor de albine avindu-se in vedere c5 o familie puternic5 ocup2.se efectueazi un control a1 stupinelor cel putin o datri la doui siptimlni. etc. . astfel: .) ~i alte animale. Sub aceste limite se situeaz5 familiile mijlocii (5-6 intervale) ~i cele slabe (3-4 intervale).pentru cunoaSterea modului de iernare a fiecirei familii se folose~te metoda auditivi. Fagurii mucegiiri se elimina urmgrindu-se atent aparitia tuturor 8 J IX J 164 . Se iau pr6b eniru diagnosticul de laborator a1 nosemozei (circa 40-50 de albine) sau ale u r li ale puietului (sectiuni de fagure avind dimensiunile de 10 x10 cm c d $ % t % & d v ) .in zilele calde ~i insorite se stimuleaz5 zborurile de curitire prin deschiderea completri a urdini~urilor. revizia de fond sau controlul general de primavari este o lucrare esentiali care are drept scop verificarea am5nuntit5 a situatiei familiilor..reorganizarea ~i striimtorarea cuiburilor.$fectueazii un riguros control sanitar-veterinar al intregului efectiv.dac5 revizia sumarii de primivar5 poate fi considerat5 o lucrare facultativi. La inceputul perioadei de primlvarl se recomandi sii se execute urmritoarele lucrriri: .

.

. cei slabi fixati in same sau depreciafi ~i se inlocuiesc cu faguri goi. .extractia mierii se face in cabana apicoli la o distant2 cit mai mare de vatra stupinei. descircarea noua vatri se face cu bratele. sc scot din stupi fagurii plini cu miere. Rgminind spafii neocupate. in timpul transportului sc pot produce m i ~ c i rprin culisarc a ramelor ~i albinele pot fi strivite.9rlA.5 pentru iarn.in cazul lipsei culesul~ii intretinere.5. Avind in vedere aceste obiective in stupini se executi in principal unnitoarele lucriri: . imediat dupi recoltarea mierii se de procedeazi la hriniri stimulente cu fura-je energo-plastice (protcice)..fagurii destinati reforni5rii se ridic5 ~i dup2 extractia mierii se topesc odati cu c5pacelele rezultate de la recoltarea mierii.4L [IL APICC'L TORULUI puiet care se folose~te intirirea familiilor slabe sau la inrnultirea efectivului. i Daci nu existi numirul de rame prevgzut de capacitatea maxima a stupului se va proceda la inlobilizarea ramei mirgina~e prin fixarea in cuie a leaplui superior. . . . incircarea. la 0 atentie deosebiti se acordi familiilor de albine ~i in sezonul de varii clnd se urmire~te obfinerea unor productii superioare de produse apicole $i menfinerea familiilor de albine in stare activi. .se efectueazi transportul mierii recoltate in gospodirie sau dup5 caz se valorifici la centrele de colectare. stupii se transport6 cu orificiile de ventilafie din capace lasarea stupilor pin8 la mijlocul de transport. Se va lucra astfel ca s i se evite cu a desivir~ire furti~agul.scindurelelc podiqorului se aduni dou5 cite doui la mijlocul stupului ~i se fixeaza cu bara speciali. sau folosind 166 . Se folosesc centrifuge manuale sau electrice aflate in dotare.numirul de same cu faguri din stup ~i magazine va fi obligatoriu cel previzut pentru capacitatea maximi.1'Cr. rczistenti.recoltarea mierii prin ridicarea yi transportarea la locul de extractie a ramelor sau a magazinelor in vederea extractiei acestora care se executi pin centrifugare. . -in vederea deplasirii stupinei la UII alt cules.se face dezinsectia ~i depozitarea corespunz2toare a fagurilor din care s-a extras mierea. targa apicoli. .i pe cel putin treimea s~~perioarifagurilor.in functie de culesurile urmitoarc (de productie sau de intretinere) se asiguri rezerva de hran. .ramele se consider2 bune de recoltat atunci cind mierea este cip2cit.

pe tilnpul transportului. iar cuibul familiilor se impacheteaza cu materiale izolatoare. echipate cu 18-20 de faguri de magazin.iar cuiburile familiilor se reduc la numarul de faguri ocupati compact cu albine. . stupii se lea@ (imobilizindu-se cu ajutorul unor fringhii rezistente) pentru a evita deplasarea ~i lovirea lor. CPnd culesurile de varii s-au terminat. . In ultitna parte a sezonului activ. fagurii neacoperiti de albine se scot din stupi.se folosesc cu precadere fagurii armati care sunt mai rezistenfi la transporturi pe distante lungi ~i dtumuri accidentate. se opresc in stup reze~velede hrana necesare pentru iarna . . pentru a mari spatiul necesar prelucrarii nectarului ~i depozitarii mierii se vor folosi magazine special confectionate pentru dimensiunile stupului orizontal. Pentru din evacuarea vaporilor de api din stup. in cazul culesurilor de mare intensitate.se string ~i se impacheteaza utillajele qi materialele necesare executarii lucririlor de ingrijire a familiilor la locul In care se deplaseaz5 stupina. Familiile astfel preg5tite ierneazi afar5 in aer liber.socotindu-se 10 kg rezerve pentru 1 kg albine care ierneaza .MANUALUL APICULTORULUI cirucioarele de transport.~i se extrage mierea care prisose~te. La familiile de albine foarte puternice. . pe timpul iernii scindurelele de podi~or marginea cuibului se lass departate la 2-3 mm.

activitate de polenizare etc. in primul rind ic. dati fiind o are cunoa~terea fenomenului de roire naturalii. Acest instinct al familiilor de albine vine de cele mai multe ori in conflict cu interesul apicultorului. Oricine a V ~ Z L o dati un roi in zbor nu poate uita spectacolul care I ~ se desf5~oari ochii lui. Aceast5 fazi este poate cea mai scurti din cele care intri in procesul de inmulfire. aceasti contraricere cu intereselr apicultorului. sub Procesul de inmulfire a familiilor de albine cste aSa de bine pus la punct in vederea asiguririi scopului final. Denumirea de roire vine de la una din fazele procesului de inmultire care se desfi~oar2 forma unei multitudini de albine in zbor. polen. albinele ~ i .a ucreat sistemc proprii de ~nentinerea coeziunii faniiliei ca supraorganism colectiv ~i de reproducere a acestuia cu scopul perpetugrii speciei. . ceari.roiul i c ~ i t in coniponenta sa albine dc toate virstele ceea ce ii d i are posibilitatea ca imediat dupi instalare s i linceap5 o activitate foarte variati: culegerea polenului ~i nectanrlui. in faniiliilc bolnave nu se pot asigura in nici un caz conditiile necesare roirii $i ca atare acestca sunt excluse automat de inmullire: . cu una sub sau mai multc ~ n i t c i~i trintori care formeazi.prin roirea naturali sc asiguri familii noi sin5toase. roiul in drumul de la stup la locul de popas provizoriu sail definitiv. Roirea natural2 fiind deci singura cale de inmulfire a familiilor de albine este norn~alca aceasta s i se manifeste instinctiv la toate fa~niliile albine. cre~terea puietului cu o energie remarcabil5. estc ins5 cea mai spectaculoasi.in faniilia care a roit sunt create condifiile ca aceasta s i se refaci in cel mai scurt timp pe baza botcilor. in aer o formatie globular5. Are it] dotarea sa ~i o matci imperecheati sau una sau chiar mai multe neimperecheate. incit poate fi luat ca exeniplu de apicultor atunci cind face roi artificiali: .Leclia I. clidirca fagurilor in noua locuinfi. inmulfirea iamiliiltr de albine in decursul evolutiei lor. recomandiim z - 168 . puietului ~i rezenlelor de liran5. Roirea natural5 Sistemul de inmultirc a familiilor dc albine stabilit in cursul lungii lor evolufii este roirea. mai de mult sau mai putin accentuat. de la insecte solitare la insecte sociale. care cere ca familia s5 fie capabili in orice moment s i reali-zeze ari de miere. Lipsa instinctului de roire naturali ar duce familiile de albine la pieire ~i specia la disparitie.

~d l ~ p a p ur !3!op au!qlr! allnlu !eu1 u!i\a..13 a s -3!w A!lelal -101!nln-'yurnu yl!.1n2ej a3y1.~~l !eu1 alsa e31eur lual!urosuo~. .ms ad elualnui!ls eaun!jne u!.rrz!~olrdn3 !nlnq!n:.. e3 !~ol?da3u~ ur p . a. . I ~ ~ alau~dnls u a d -3!8010!q sa3old leunu!ur lsa3e y-leoSgsap J~~ q as urn3 ppeA ys p j e ! ~ ~ 1 e o u!ind la:.r arun! eunl u ai\..I I ~ ! P L I1 ~~ ~ ] I~ I I ..1dD L *31~13pi11iqe I A O . 1 ~~ a ! i ~ o d o ~ d ISr alSa~olep a!ienl!s plsea3v .13 as urn3 BpeA 't.ur I. ad la!nd ap alyods !iyl!lue3 [eur~ou pour ur 3sa.~n:. L ~ ldxa o IS ~elng3 ariem.I Z J !ew nes '!ew !!UIII 1nlnda3ur el .u 1 l uuo 3 als. .1d ~ d la!nd hs ..101!~olln3!de le13ads pour ui ZR 7RBOL7R3IdV 7R7VRN VW . 1111urq 1 $ & q W ~ e ~ a s 3 .~ol!3loq InJewnu ~ ~ I ~ ~ ~ J E 111~ SO^ U U I I n3 aleu-ln1sy-I adn3 alS!u e3 '!aoq ap !~nlnda3u O ~ U! e.ld b p z e a z ! ~ o rlalod ap leurlou !S lelsau ap n!3olcru ~q nes qels salt13 u n .~olelnCr! 1.11o-1 1nl3u!lsu! y3 !Snlol ap .1 ne a ~ e alrrliurej 3eja-1as 'e!rqsa3e ea.1d o .' leu1 ajSaugl~1 p3!op ~u!qlr! yn8u!s o pu?3 pe~pur!.ln e3 !S y~!uy.uur. 3 O 33 U ~ 1i1e1133 alsa a.rel !aun eaJ!uplq n~luad ! 1?3u! eSe 'apz ap op ap alsa ales 11ie~aua81Se1a~ase IS aliz ap I i.1~3 y y3leu. J . .1e3ald ydnp 'urn3 14 !nln!ol 3 .)iliqle :.13nl $ s a x !1e103S !~ol1n3!deap .71. I.I~~ e nq!yu! t? n.. . p s ap ealel!3ede3 ap yej!ur!l pu! y '!a!liurej 1nq!n3 ul pzea~nurn3e ale3 alauy au!qle as ap !.?s!. . -3!ul!z aundap 1-a-1~3 .3saiylzunqu1~ s a p 3 ap allrirpuo3 IS al!n3olul luns anu-la! ap alau!qle a3 ~-rnsgur as .1!ppl3 ap Inl~u!lsu! ~ ~. ... J O ~ I J I I ~ ~ + ea. eieln . \ns.1ol!~n4e.1 1 3 l pe lsno 3 ." 691 2 w .1118 alxi11.~eur !sur nalaur al!iyl!lue:.1aua8 !sun !!lalSa~a . e ale E 'lep iin "1 .. n3 yleuo!oodo~d alsa nu 'ysur 'la!nd ap ea~alSal3 ..~olepa m 1 allnu.1d .10lyda3u! !!~o~ln3!de e3 y a l a e3 ~esa3au !S aqsg -n!lole8!lqo . ealelauro18e 'a3npo. !!lyuuoj al!!i!pu03 '. I C O ~Jojaulqle ~ aiuiilnu~eaJeu1 el ~ol!3loq e a. O e-s '!!33pur jnlsno ruluad a. y o u!jnd ~ ~ e n. !jol !S lueu!lu~alap luns 3. ap au!qle ap !!ie. IIZ ~~ !S ul .'. aJez!l!ln o FJEJ au!qle ap adew !eLu nalaul .111~23. .. .re!y~!!lndw!l !cur qnlu ~ ! o ~ quns ~3 alee) n3 a!un! gun1 ur aaseou !!lei al!!i!puo3 ur a3npold as aJ!oJ ap !6 lnsa30.. ad IS a1 J a11.11101 ..n3 1e301q 1nq1n3 aJau!l alel!~ofeu~ IS allnu ~ ~ I ! .11ppl3nes !nlnla!nd eal!uyq el plalduro:.no a ad ap Inlpurn npal 141a.1ap eiuelsqns u!~dal!ol ap 1nlnsa3o~d r! ~ ~ C L I O L L I . .1ol3ej.1n3ap aqol ap Insa3oJd -1sn8ne rrun~ .i&urnu un 'a!l!urej ur 'laj~seyzea.1esa3au~ol!!iedsea~e3olq i11.1a~ ejelsuo3 a ~ e o d 1n-lolln3!dea m ad ~ J ! Oap n . as .j aJeo!Jaju! !S alwalcl ~ ~ ! L I I ~ JadU I lualuolu .1ys lod nu ' ~ e u r ~ o u u~ '!3aa . .13 a u ~ q l e al!!I!urej e-re~?ur!~d ap % :Iajqse a8. .11i13d~lua13ynsu! la 3. ela~np hlu! pls!xa a .111~1 5 .101!3loq lelelol ln~yurn.leuro~ne" ~ualede pour ul 'yzea.!. pour 'q10.1e!y3 alsa n.1d IS lenluame alsa Inuaurouad . I O I ! . I I L I 1i1nsa!l!ult!j u? am3 u! lnluaurour u1 ..lp al!Jaj!p ap aAlel !noq ul1sg8uralnd !S alSa~:. ~ s e o m 8~Juapua3sapo lajqse pu?~n8!s'?'yue~q ale8oq !!z!~o~d !S r~ ap n3 a31u-ralnd'aseoqpups alrrlrurq q 3 a p y3se10.~nind n 11.

care este scuturat dc u n sc :rjutor al apicultorului.11.li yi instri~nicnrarl~l l~lc1. in special de Carnica. roi Roiul aSezat pe craci nu este o simpli ingrimidire de albine ci o grupare organizatii. La intoarcerea acestora sau in ur~nitoarele doui zile roiul se desface qi i ~ ia zborul citre adipostul gisit: o scorburi a unui copac.rm3 dc clopor.MANUAL UL APICUL TORUL UI 40-45. Dupii ora 11. i ~construie~te i i cuibul pe locul undc s-a instalat la inccpur pl-o\. Roinita CLI roiul prins sc agcazri pc pamint i n apropiere de locul undc a l i ~ roiul pcn~ruca s sc string3 i n ca toate albinele t G a 1 c strtidui s i trccc~n ~ o i n i t d 1 in toatc albinclc pcntru c i numai siguri c3 am luat $i matca accstuia. se produce. pap~~rLi nuiclc. cu o altri pri-jini. dacll cste a$czat la inriltimc. i sail intr-o stiincri. Apicultori~ln u t~. iar la altele peste 100. Rareori roiul. de reguli ins2 intre orele 12 ~i 14. 170 . Albinele dela exterior alcituiesc un fel de coaji in timp ce la interior spatiul este mai degajat qi acolo se giseqte ~i matca. roii~l dc 1).1cA este pc o eraeii subtire accasta se taic cu lijal-Ikca dc ponii > i roi~11 si~spcnd. dupi care treptat se depit-teazi mai mult sau mai putin. impotriva intemperiilor. ciiteva minute roiul a iesit din in stup ~i albinele lui efectueazi un zbor caracteristic in apropierea stupinei. roiul ieqit in aceste condifii se instaleazi pe un copac sau pe un alt suport din apropierea stupinei. din lipsa i ~ n u alt adipost. p h i la locul de aSezare. roinita Icgar3 dc capiitul unei pl-3-ji1ii duce pin5 sub roi.i dc direct ill sti~pul prcg3tit pcntl-LI dac3 1111sc poarc t3ia craca.ebi~ie Iilse roil11s i plccc mai departc ci imediat dupi si L L aycyarea I i ~ isli ia 1ii3su1-i I-ccoltarc. Acest nutnir mare de botci pe care le creSte in cadrul pregitirilor de roire rasa de albine Carpatine este unul din indicatorii biologici principali prin care albina noastri se deosebe~te altele. la stupul respectiv. sunt intrunite conditiile de plecare a primului roi qi numai condifiile meteorologice nefavorabile sau interventia apicultorului poate amina ie~irea roiului. In ti~nctic pozitia ro-iului se s:lu dc :ldaprcai. De reguli.lt craca tiiati sc sei~ti~r. Se pare cii roiul este gata format chiar in interiorul familiei mami ~i c i albinele lui nu a~teapti decit se~nnalul plecare. in alcituirea roiului intri de albine de toate virstele qi matca familiei 1llanl~. de in ziua in care primele botci sunt cipicite. iniplcritli din paie. CLI roiul s3 cad2 in roinil2. o cripituri intr-un zid. o mare agitatie datoriti grabei cu care albinele roiului piirisesc stupul ~i intririi unor albine culegitoare care cautii si pitrund5 in stup. care sc i'acc cu ajutorul roinitci. Roiniy dc poutc ti in ti. in primul rsnd. accasta sc' sci~ti~rii grijii pcntru ca el. lmediat dupi avezare roiul trimite albine cercetaqe pentru a gisi adiipostul definitiv. Acest roi i e ~ i cu lnatca familiei mami se t nume~te primar. sau o I.idi!ii mai sail ~lgonrli chiar o I3di!3 rip pcntril rranspcwtat roi.izoriu.

grimada de albine se organizeazi $i primele albine atrase de mirosul fagurilor artificiali pitrund in stup lansind din glanda Nasonov mesaje citre celelalte albine. n u pot ic$i din lica ul lor datoriti albinelor care pe misuri ce mitcile rod cipicelul. Datoriti acestei perioade de refinere forp in botci a tinerilor mitci. il refac Iisind nu i un orificiu pentru hrinirea mitcilor. ajutorul fumullui se aranjeazi u ~ opodi~orul capacul. ci ~i fizici (sonor). toate albincle roiului se indreapti citre urdini~ul stupului.jul sonor cu ajutorul ciruia s-au putut instala mai rapid alti roi. in aSa fel incit albinele s i fie bine repartizate pe faguri. dar cu multe inviqminte pentru cel incepitor in special. care. se scuturi peste ei roiul qi apoi cu r qi fiind larg deschis. in cazul roilor secundari sau tertiari se pot descoperi chiar mai n~ulte mitci din care apicultorul poate recupera i~nele. mai spectaculoas5 $i mai instructivi pentru apicultorul incepitor sau pentru tinerii ~colari dornici s i cunoasci ceva din tainele naturii. La o privire mai atenti se poate descoperi printre albine ~i matca roiului. In fafa stupului destinat primirii t roiului. . urdini~ul Dupi o or8 sau seara se completeazi qi restul de faguri. se trece roiul in stupul pregitit intre timp. treptat totill intri in normal. Cu aceasta. In familia de albine care a roit. La o distal19 de 30-40 cm de urdiniv se liber tot urdini~ul ristoarni tot continutul roinitei. ele sunt capabile sB zboare imediat dupi ieSir& i '- 171 $e . pe sears. s-a captat ~nesa. in care s-au a ~ e z afagurii necesari. Curind. eclozioneazi primele mitci din botci $i se poatc auzi cintecul mitcilor din botci. lucrare care se poate face pe doui cii: . crevtcrea de puiet continu2 ca ~i cea a larvelor din botci pins la cipicirea accstora. in rinduri largi. se intinte o pinzi in aSa fel incit s5 lase care estc larg deschis. Metoda poate fi aplicati $i la prinderea roilor in zbor. Daci nu este cules se adaugi un hrinitor cu sirop de zahir. Dupi un moment de dezorientare in care albinele se impriqtie in toate direcfiile. devi maturate. dupi ce s-a asigurat c i cel putin una a pitruns in stup.introducerea roiului in stup se poate face $i prin alti inetodi. sporirea numirului de familii in stupini este terminati 6 r i prea multi trudi pentru apicultor. prin montarea la roiniti a unui mic casetofon carc reproduce inregistrarea respectivi.MANUAL UL APICUL TORULUI Introducerea roiului in stup Dupi regruparea albinelor in roinip. Inregistrind pe o bands de magnetofon sunetul enlis de albinele carc semnalizeazi chemarea roiului citre stup la introducerea unui roi.se pun in stupul pregitit 4-5 faguri. Cercetiri recente au aritat c i mesajclc transmise de albinele care intri primele in stup sunt n u numai de naturi chimici (miros). Dupi 7 zile de la plecarea primului roi.

de obicei. farnilia poate da inc5 un roi.c mntca fimiliei de bazi s5 piari iliaintc dc li~~. roiul secundar poate s5 aib5 7-8 sau chiar mai multe m5tci neimperecheate. Aceast5 actiune este ins5 posibil5 numai in prezenp unei atitudini inggduitoare din partea albinelor. Se lx'atc intliliipla ca tlin dilkritc ~iioti\.tia dcz\. roade cu mandibulele perefii laterali ai botcilor $i infeapi cu acul siu rivalele far5 ap5rare. La instalarea in stup trebuie s5-i dim acestuia un fagure cu pufin puiet pentru a .i.3 biologicri. pentru ca accnsta s5 sc i ~ i i ~ ~ c ~ ~ es iIinceap2 ouatul $i familia s5-$i reia c ic~c. albinele scap5 de sub supraveghere m5tcile tinere din botci $i multe din acestea reu$esc s5 plece cu roiul.re!ineW albinele.~tcri roi o rri11313 (S. La 14-15 zile dc la ie~ircaprimului roi familia de baz5 nu mai este in stare s2 dca un alt roi.ILI C I I mai riii~ltc) fiind u n roi secundar ca stl. La prinderea roiului secundar trebuie s5 ne gr5bim cici acesta st8 mai putin pe primul loc. dc iligl.olt5 ti~artcrcpcdc ca urmare sc de ILICSLI c. dcoarccc ncc~. mai mic decAt acesta. ritmi~lnormal dc in!ll. i n accasti situatic albinele ingrijesc ultima matci r3mas5. de reguli. Dac2 albinele doresc s5 p5streze m5tcile tinere pentru un alt roi.MANUALUL APICULTORULUI Prima matc5 tin5r5 eclozionata are deocamdat5 o singur5 preocupare yi anume distrugerea tuturor rivalelor prezente sau potentiale.~l i i u l ~ ~. Deseori. este mai slab deciit acesta ~i are cu ore el o matc5 tiin5r5 neimperecheat5 cu care zboar5 mai departe de stup deciit primul roi $i se a~eaz5.11ct~11. Albiri~lccare ii C O I ~ I ~ L Iau acumulat rnari II in t'aza preg5tirilol.a~tcristi~c. mai sus. . La 1 4 d e ore dupi o 172 . I C C .lii. l ngrijirca I-oilor 111ca/ul I-oil01 ic$i!i in pel-ioada natt~l. I S I ~ siti~.c. IntrB in lupti cu m5tcile tinere eclozionate. In noaptea urmiitoare instal5rii roiului se produc.~!ic /~l. omoriirea acestora este impiedicatg.ll. lupte intre m5tci ~i roiul r5niine cu o singuri matc5 sau uneori fir5 nici una.oi.dc roirc (prin ncocuparca lor cu lnunci care ac~~riiredail in actvitatea miului. in inv5lmi~ealaplecgrii..alri roirc $i in pl-czcn!a uliui cules. La prinderea lui se caut5 s5 se regrupeze toate grupele de albine cici existiind mai multe m5tci albinele se pot imp5qi ~i prin aceasta puterea roiului scade.~l. Roiul a1 doilea sau secundar iese la acelea~i ca cel primar.i li 111 h~iiiliasail renun15 la roire sail ~x'inii~l icsc c i ~ ~ii.jirea cstc si1iipliticat5. A doua zi de la ie~irea roiului secundar. In timp ce roiul primar are o singur5 matc5 imperecheat8. urmat dupi o zi chiar de u n al patrulea ceea ce duce la epuizarea falniliei de baz5.

inceperea ouatului. Nu se recornand5 folosirea la roi a fagurilor cliditi pentru c5 ace~tia o mare energie de lucru ~i in afar5 de aceasta fagurii au vechi pot constitui o surs5 de infectare a roiului care prin excelent5 este s5n5tos (familiile bolnave nu roiesc. t poate ajunge s5 dea un roi in luna august care se nume~te paroi. familiile noi obtinute instsrlatwpe faguri qi artificiali in stupi noi sau dezinfectati sunt s5n5toase ~i se vor die i n e ' a ~ a in and viitor. in general. adici a-i transforma in unit5ti viabile. roirea natural8 prezint5 avantaje qi dezavantaje. inainte de a incepe perioada de criz5 care se situeaz5 la 3 siptiim2ni de la instalarea roiului. cu exceptia acelora cu infestare incipient5 cu Varroa jacobsoni). fir5 nici o interventie din partea apicultorului. In condifii bune de cules u n roi pritnar i e ~ i in prima decad5 a lunii iunie. un roi primar i e ~ iintre 1 ~i 20 iunie trebuie sii aibii cel t putin 8 faguri cliditi din care 5-6 cu puiet ~i o parte din proviziile de iernare.MANUAL UL APICUL TORUL UI instalarea roiului putem verifica prezenta m5tcii ~i in cazul roiului primar. roiul se completeazi cu necesarul de hran5 ~i se trece in efectivul de bazi. calitatea imperecherii mitcii. La inceputul lunii septcmbrie. in mod normal vor intra in iarn5 ceva mai roi slabi decit primii dar cu perspectiva de a realiza productii mult mai bune in anul urm5tor datoritj tineretii m5tcilor. Mai este necesar un control la 1012 zile dup5 inceperea ouatului m5tcii pentru a verifica dup5 modul de c5p5cire a puietului (lucrgtoare sau trintori). Este necesar un control la fiecare 2-3 zile pentru a urm5ri imperecherea m5tcilor ~i inceperea ouatului. Cind incep eclozionirile masive ale propriilor albine roiul capit5 un nou avint in dezvoltare qi trebuie s2-i asigur5m in continuare faguri artificiali ~i hriniri stimulente. sunt dezavantajati fa@ Cu roii secundari lucrurile nu stau la fel.i din albinele componente qi a lipsei albinelor tinere. Din cauza timpului necesar maturiirii. Pentru a r e u ~ i ei este necesar a le cu asigura prin unire o putere de cel putin 1 kg ~i jum5tate albine. Trebuie s5 obfinem in cel mai scurt timp 5-6 faguri cu puiet. In orice caz in lips5 de cules vom asigura roilor cel putin de doui ori pe s5pt5m2n5 o hr5nir-e cu 0.8 ng sirop. Pentru apicultor. ca urmare a moqii unei p5. In continuare ace~ti se ingrijesc ca ~i cei primari. Ca dezavantaje citam: imposibilitatea planificgrii n & C s i calitstii % . M5tcile pierdute la imperechere se cu inlocuiesc sau roiul respectiv se u n e ~ t e altul.7-0. In general aceqti roi sunt mai slabi. Ace~tia de cei primari din mai multe puncte de vedere: automat sunt cu 7-8 zile mai tirzii decit roii primari ceea ce este important. imperecherii ~i declan~grii ouatului la m5tci acest interval se m i r e ~ t e inc5 10cu 15 zile. In grupa avantajelor: se obtine o familie nou5 sau chiar mai multe. In mod normal.

imai puternici. care sunt formati intre 20 mai ~i 20 iunie. cu un ac cele 3 piin8 la 5 orificii mici de alimentare ~i se umplu cu o piilnie prin orificiul mare cu sirop dens de zahir cel pufin 1 kg zahir la un litru de api. roi pe 3-4-6-8 faguri. asigurarea ambalajului ~i a hranei. Roirea artificiala Pentru realizarea cre~teriiefectivului de familii de albine in momentul potrivit ~i de calitatea doriti. faguri. Roi la pnche! Albinelc ~i matca cc constituie roiul sunt ambalate intr-o lad2 speciali . cu cositor sau ceari in care s-a adiugat 5. o 1natc5tiiniri imperecheati ~i hrana pentru 4-5 zile. i roiesc qi familiile din care.de unde vine denumirea de pachet . existi tehnologii bine puse la punct ~i cu reu~iti siguri dac5 sunt aplicate intocmai.5 kg albine. in ziua primirii mitcilor se verifici ambalajele pachetelor pentru a nu avea giuri ~i se pregitesc hrinitoarele tip astfel: se verifici fiecare hrinitor in parte. la noi. Pentru realizarca lor la tilnpiil dorit.5 kg albine. Rezultate bune in condifiile tirii noastre dau roii la pachet de 1.pentru a putea suporta transportul la distanfi. nu dorim s i realizim o inmullire. se deshndi. pentru moment. cstc ncccsar sri nc asiguri31iimitcilc ~i liiaterialele necesare ca: hran5. rea roilor la pachet se realizeazi dupi urmitoarea tehnologie: se .10% ulei. Se o piilnie mare de carton ~i un ciintar pe care poate fi instalat5 comod introduce roiul. dac5 este cazul. Accst roi are chiar un avantaj fati de roiul primar pentru c i matca lui este tiiniri.MANUALUL APICULTORULUI roilor.1. roi prin dirijarca fi-igurilor roirii ~i roi timpurii. asemenea roi se pot fonna ~i livra imediat dupi incetarea culesului de la salciim. necesitatea de a supraveghea permanent stupina in perioada de roire pentru c i nu putem ?ti exact ciind $i din care stup va i e ~roiul. Din multitudinea de metode de roire artificial3 ne vom opri numai la prczentarca celor niai importantc: roi la pachet. C'a ~iin cazul I-oilornaturali. Roiul la pachet se aseam51ii in multe privinte cu roiul natural primar deoarece el se compune din 1 . Lucririle pregititoare sunt: asigurarea mitcilor imperecheate la data fixati. ceea ce este mai important. De reguli. roii artificiali reuSesc cu atst niai binc cu cil sunt formati mai timpuriu ~ . Se inchide complet orificiul mare rnat siropul. ralnc ~i stupi.

La destinafie roii se pBstreaz5 citeva ore intr-o camerii ricoroasi dac5 au fost transportati pe cildut-5 mare. A doua zi pe seari. se inl5tur5 piilnia qi sc monteazi prin gura pachetului hrinitorul. se controleazi roii. scuturi fagurii qi rcorganizcazii cuibul acestora dupi formarea roilor.MANUALUL APICULTORULUI fixeazi colivia cu matca cu sau Gr5 albine insotitoare in partea superioari a I5ditei de ambalaj. noaptea piing la locul de destinatie care trebuie sii fie la cel putin 3 km de stupina de formare pentru a preveni depopularea lor. sau cildufi daci au c5litorit pe timp recc ~i citre scar2 se introduc in stupii dinainte pregiititi. Apicultorul orfanizeazii familiilc. In aceea~i spalii qi se usuc5 pentru a putea fi refolosite. se pachetele de pe teren. sc scoate hriinitorul. se ciint5re~te se adaugi ca tar5 greutatea $i contractat5 a roiului. Pentru realizarea unui numir mai mare de roi in unitatea de timp se organizeazi lucrul in echipi ~i pe seri i. de preferinti. se scoate colivia cu matca ~i se scuturi uyor tot continutul pachetului in stup. Pentru a uqura lucrul se pregitesc ~i se aduc pc vatra stupinei cite 10-15 pachete dotate deja cu mitci ~i hrinitoare. Stupii destinati roilor pachet trebuie s5 aibi cinci faguri artificiali in fiecare. dupg care se42&&&re fagurii fi 175 P P . se pune l i d i p pe cintar. Roiul pachet poate fi introdus ~i pe alti cale: dupii scoaterea nitorului qi a mitcii se deschide capacul coliviei cu matca. Pachetelc astfel formate se dcplaseazii. impreuni cu fagurele pe care s-a gisit pentru a nu fi luati in roi. se monteaz5 apoi capacul peste hriinitor ~i se prinde cu cuie. daci este cazul. La inceput dezorientarea albinelor le face s i se impriiqtie qi pe perefii stupului. introduciindu-I cu orificiile mici in jos in 15ca~ul special. Se inlitur5 capacul pachetului. prin pilnia montatii deasupra pachetului se scuturii albine de pe fagurii familiei temporar orfanizati pin5 ce ciintarul s-a echilibrat avind griji a lua cu precidere albinele de pe fagurii cu puiet. In cazul roilor care se livreazi in ziua formirii ~i ajung la destinafie imediat este necesar sii asigurim piistrarea lor intr-o camerii r5coroasi cel putin 24 de ore de la data form5rii inainte de instalare. Se monteazi in stup un hriinitor cu sirop qi st: illchtde stupul. se string seari se scurg complet hrgnitoarele pachetelor. in timp ce ajutorul apicultorului montea73 hrini toarele ~i inchide pachetele. se urm5re~te prezen miitcii ~i se adaugi. dar atrase de mirosul mitcii ~i constrinse de ricoarea serii se string pe fagurii artificiali. faguri artificiali. Dup5 terminarea instalirii tuturor roilor. se cautii matca familiei din care se formeazi roiul qi se pune intr-o 1idit5. fagurele cu matca familiei din care s-a %cut roiul se introduce in cuib care se reorganizeazi: roiul la pachet gata format se pistreazii la umbrii. Se aduc Iiditele cu albine qi se repartizeaza seara Iiingi fiecare stup.

doi faguri cu provizii ~i albine care s i acopere bine cei patru faguri. Roiul pe patru faguri trebuie s i cuprindi. se mai scot din familie doi faguri cu provizii din care unul cu miere qi altul cu pisturi impreuni cu albinele de pe ei ~i se pun in liditi de o parte ~i de alta a celor cu puiet. Dupa terminarea or roilor. Ca model vom lua roil//pe pnti*~/. Procedeul asiguri intrarea in iarnB a unor familii pe 8 faguri daci au fost formafi pin5 la 20 iunie cu 1.faguri. Roii doar cu 1 kg albine vor avea o putere mai scizut5. R o i i / I C > 3-4-6.MANUAL UL APICUL TORULUI artificiali. se cauti matca familiei $i se introduce impreuni cu fagurele respectiv cu albine qi puiet in lidip pregitita. Pentru simplificarea >!Y5 176 . se recomandi a se lucra numai cu faguri artificiali pentru a avea falnilii sinitoase in tot restul anului ~i in anul urmitor for~nirii. la livrare. se caut5 in cuibul familiei un al doilea fagure cu puiet de asti data cipicit qi se pune Iingi cel cu matca in lidita. de amatori sau in cadrul marilor unit5fi apicole de productie. Si in cazul roilor pe faguri este necesara o planificare a numirului de roi. asigurarea materialelor ~i insu~irea unei tehnologii de formare.fbg111-i Intiinlarea de stupine noi sau sporirea efectivului in cele existentc cstc lnull u~urat2 folosirca roilor pe un anumit numir de faguri cliditi in locul ~1110s de t'ainili~ normale. in continuare roii la pachet se ingrijesc dupa tehnologia descrisi la roii primari. Pentru formarea acestor roi se pot aplica rnai multe variante: Varianta I-a: in ziua livririi se aduc ambalajele necesare la stupinele in care urmeaz5 s i se formeze roii (de reguli ~i de dorit este ca ambalajele s i fie lidife tip de transportat roi). in cazul roilor pachet. iar Iidifa cu albine se introduce in stup in spafiul liber cu capacul deschis in sus. Se c i este nevoie albinele de pe inc2 un fagure cu puiet.5 kg albine. ace~tiase transport5 la destinatie. Se inchide stupul cu podi~orul se face controlul a doua zi. dupi care se ramele pentru a nu se m i ~ c a se inchide capacul liditei. existind ins2 pericolul de a forma sau primi ~i roi infestati cu diferite boli. Metoda roilor la pachet este cea rnai recomandatii pentru infiinfareadc stupine noi. Investitia este e~alonat8 un timp rnai lung ~i se porneSte cu iln matcrial pe calitativ mai bun. cind se ridici qi pachetele golite. in care intri uvor Sase faguri ~i s i se repartizeze lingi stup. doi faguri cu puiet. Se verifid ~i elor doui urdini~uriqi Iidita se instaleazi la umbri.

cele tinere nilscute inlocuind pe cele plecate la stupul de baz2. care este nevoit s2 accepte ' calitatea pretinsii de furnizor. Aceastii variant5 a metodei are neajunsul cii roiul este dotat cu o matcii viirstnicii a ciirei calitate nu este cunoscutii de beneficiar. dar are avantajul cii instalat la locul definitiv nu I comport2 deciit mutarea intr-un stup pregiitit. asigurii roilor miitci tinere gi se aplicii in felul urm2tor: se formeazii roiul utiliziind doi faguri cu puiet c2p2cit gi doi faguri cu provizii impreunii cu albinele care-i acoperii pe tofi. o parte din puietul ciipiicit eclozioneazii gi roiul se mai imbracii in albine. 60 . A . In cele 3-4 zile ciit dureazil acceptarea gi eliberarea miitcii. sau in stupul pregiitit special. Matca ocupii devenite libere gi roiul este gata de livrare. Acegti patru faguri pot fi dintr-o singurii familie sau din douil gi chiar mai multe familii. Roiul se introduce intr-o Iiidip de transportat roi. imediat dup2 formare se dil roiului o matc2 in colivie tip Miller sau Titov gi in zilele urmiitoare se urmiiregte eliberarea ei.MANUAL UL APICUL TORULUI lucrurilor in cazul unor partide mai mari este bine ca la formarea roilor sii asiste gi reprezentantul beneficiarului. Fig. care se poate face in seara sosirii la I stupina de destinatie.Formarea roilor stoloni individuali prin varianta I-a Varianta a 11-a.

se pot forma dup3 una din variantele descrise mai sus. Roiul pe patru faguri #t@&-g-~. in lips5 de cules se hrinesc stimulent de dou3 ori pe siptimiin3 cu ciite 600-700 g sirop de zahir ce se administreazi intr-un hr3nitor uluc.faguri prin varianta a II-a Varianta a III-a. in stupul definitiv cuibul se aranjeazi astfel: in centru fagurii cu puiet urmati de c5te un fagure artificial de fiecare parte qi de cei doi faguri cu provizii ca acoperire. . pentru a nu suferi pierderi. 5l1 60 de zile de la formare la cel putin 10 faguri bine acoperi!i 5 \ - " x e 178 .Formarea roiului pe 4. 61 .MANUAL UL A PICUL TORULUI Fig. Dac5 necesit3tile de transport au cerut ca roiul s fie B organizat special. se doteaz3 cu o matc5 imperecheat5 ~i se stimuleazi cu sirop de zah3r unn3rinduse largirea cuibului cu faguri artificiali. Roii formati se transport3 la locul definitiv yi se instaleaz5 in stupii pregBti$ anterior numai c5tre sear3. E i s & n p puietului cipicit in fagurii roiului face ca acesta s i nu mai aibi period e ?$z5 caracteristica roilor naturali vi la pachet. dezvoltarea lor este c ~ n t i n u i apicultorul trebuie s3 beneficieze de acest lucru. se formeaz3 un roi pe 3-4 faguri ava cum s-a aritat mai sus. Dac3 cste cazul de a fonna ~i livra roi pe vase faguri. Dup3 aceste scheme se pot forma roi pe faguri de puteri diferite in functie de cerintele beneficiarului.

trebuie Ecut5 imediat dup5 zborul de cur5tire pentru a ne putea ocupa in mod special de ele gi a le amplasa ceva mai departe de restul familiilor din stupinii. Se aleg in acest scop una sau mai multe familii de albine cu productivitate ridicat5 in anii anteriori ~i de dorit cu mitci mai virstnice. pentru a-i obfine mai timpurii. Alegerea. rezid5 calitatea m5tcilor obtinute. roii rezultafi din aceste diviz5ri sunt tirzii in sezon qi din aceasti cauza. care. dup5 I0 iunie. nu sunt de calitate. luafi din alte familii puternice din stupin%. dac5 este posibil. cu sirop de z a h b administrat in hr5nitor. Chiar m5tci tinere provenite din familii recordiste. din care 7-8 faguri cu puiet (in special cei care sunt dotafi cu miitci tinere). in general o familie la 10 roi. Toate metodele aga-zis artificiale de creStere a m5tcilor tind s5 se apropie de aceastii cre~tere ideal5 gi in m5sura in care reuSesc. Trebuie gtiut c5 nu orice matc5 tin5r5 este automat de bun5 calitate. se procedeaz5 la intarirea lor cu cite doi faguri cu puiet c5pilcit ~i albinele care-i acoper5 (fir5 matcg). Dat fiind faptul c5 perioada de roire natural5 este in general. In lips5 de cules se-rr Ste'de dou5 ori pe slpt5min5. dar in special. Roi prin divizarea unei familii intrate in frigurile roirii Pentru a asigura totugi micului apicultor sau apicultorului incepgtor. se poate proceda la divizarea unei familii intrate in frigurile roirii. ' 3 . de cantitatea de puiet ciipiicit gi nec5pBcit. in conditiile @rii noastre. de insugirile calitative ale mgtcii. Cele mai bune conditii de cregtere a miitcilor sunt asigurate in cuibul familiilor care se preg5tesc de roit. Dup5 7-8 zile operatia se repet5 dar numai cu puiet c5p5cit fir5 albine gi familia se fine str&&mit5 pe cei 10 faguri cu puiet incadrati intre diafragme. se hr5nesc stimulent in lips5 de cules gi cind au in cuib cel putin 8 faguri cu puiet (in timpul infloritului pomilor roditori). dac5 sunt crescute in conditii proaste. Familiile alese se ingrijesc in mod deosebit. Num5rul acestor familii se calculeaz5 in funcfie de num5rul roilor ce se produc. m5tci de calitate la roii pe care ii formeazi. anul urm5tor roii devin familii de productie. Pentru iarn5 se completeazii proviziile de hran5 gi se impacheteazg in mod obi~nuit. se forfeazii inceperea pregatirilor de roire natural5 in cea de a doua jum5tate a lunii aprilie. aptitudinile acestora de a cregte puietul gi de a recolta polenul $i nectarul.MANUAL UL APICUL TORULUI I cu albine.e 4 A + I -- . prin zestrea sa genetic5 transmite albinelor lucr5toare fiice.Operatia decurge in linigte dac5 se face intr-o zi de cules gi fagurii de intarire se aranjeazii de o parte $i de alta a cuibului familiei ce se int5regte. in in toate cazurile calitatea roilor depinde in mare miisur5 de componenp populatiei lor.

Dup5 c5piicirea primelor botci. atunci cind se formeazii roi mai mari. in zilele urmiitoare se urmiiregte eclozionarea ~i imperecherea m5tcilor qi asigurarea roilor cu cite 1-2 faguri artificiali qi hranii in cazul lipsei de cules. se inchid ~i se deplasead pe o vatrii nou5 la cel pufin 2 km de stupina de formare. Albinele culeg5toare se 7 4 % upi4. Roii mai primesc imediat clte un fagure cu puiet ciipgcit de la alte familii din stupinii. impreunii cu fagurele cu puiet gi albine pe care se ggse~te. se ~i formeazii un prim roi care se instaleazii intr-un stup pregiitit special pe un loc nou in stupinii. . procesul de lucru este urm5torul:primul roi cu matca virstnic5 se formeazii cind in botci apar lame de 3-4 zile. In continuare familia orfanizatii se mentine strimtoratii gi se hrzne~te pentru a se asigura creqterea in bune conditii a larvelor . Dac5 se incepe foqarea pregiitirilor de roire la 20 aprilie se pot face diviziirile la 5 mai qi avem miitci imperecheate in roi la 20-25 mai. 62 . se poate lucra astfel: In varianta I-a. cu doi faguri cu puiet ~i albine luati din alte familii din stupins. se formeazii nouii roi mici care primesc fiecare cite unul din fagurii cu puiet ai familiei ~i albinele care-i acoperii. intre 10 ~i 15 iunie acegti roi. cu mici exceptii. Repartifia albinelor intre cele dou5 jum5tiiti se face cu ajutorul unui panou sau prin apropierea sau dep5rtarea unuia din stupii care adspostesc diviziunile rezultate de pozitia veche a urdinigului: dup5 3-4 zile se fac .Formarea a 9 roi prin divizarea unei familii pregiititii de roire fn urmiitoarele 2-3 zile de la ultima intiirire.acelagi principiu. la ciipilcirea primelor botci se face o primii divizare imp5qind cuibul familiei in douii jumiitiifi egale. Cu matca ei. familia foeti se orfanizeazii.viitoare miitci.MANUAL UL APICUL TORULUI Fig. indeplinesc conditia de livrare (4 faguri). P - f3 ri k* .6MRi divizare in aga fel incit vor rezulta patru roi. In varianta a II-a. pe marginile fagurilor apar inceputuri de botci in care matca depune ouii. Se supravegheazii familia indeaproape gi dupii ce ne convingem cii pregiitirile de roire au inceput intens. -.

18~~sale reur IS s a p 3 ap psdg el rIrq!suas aweoj a3133 !I ploq n ap .alel!ies punq !cur ea3 ap p p u q p3qeur o eaAe JOA IS rundurrl aveoj luns awnue !S arelue~e . .r~rwalnd !OJ lnda3ul el ap urauuoj gs . .. . el aleqonzap ap m!xem g~u!leas eaga3e ea lesauau qsa !n~nsaln3I ad 9 4 3 e a n l s ur au!qre ap ~01!!1!ruej ealau!iuaur ruluad -1nlnsaln3ea~ada3ur ~e!q3aluleul !!J!OJ aprn8!~j ap ul equr IOA 14 auralAap e a ~ d qlollzap JOA as ealsax p3 ruluad e ~ e ~ p u r !a~rwalnd ~d ea~d !!l!mej mahe ps 1!qepueu103a~alsa nu auoz IS au!dws eauamase UI -1nqe"1 UE un el ap aiua~aj!p!3!u1 n3 ayun! eunl ui aleoSgsap as ale:.. .eqoAzap as e tu~uad n3 j pluale apeoj a ~ r r r ~ 8 u ~ a!o~aune ppolaur ysea3e upd ~jeuuoj . IS . ..~e e-s urn3 eSe '!!i!puo:. .IOI!OJ !!ig!le3 ea~!igpunqwl el a!nq!~luo:.nf1.. .1d 1nsaln3 nes aurdws alsa3e ruluad -urgqes ap aA!seur el aleseldap y lod nu !3!u aylour al!Jaj!p u!p ale3 !S gs!xa nu urpqes el ap Insaln3 ale3 ruquad au!dws p s u ~ luns . ap 1tuesa3auqnur n3 3saSpdap 9.101!3loq ea. .... !cur !ie8!1qo waluns !S ayn! eun1 ul l p a p l!q!sod alsa nu ~ru3n1 e ealsa3e ad tu~z!~!p ~ p a1 'I!J!OJ a~!rnZ!!q ul ~ e ~ t q pour UL p~lu! .n al!3loq !soloj uralnd 'ppolaur !Seaax pdnp 1101 !jol urguuoj nu p3ep ley=) .L7R3IdV 7 R7VRN V U Y .ro1!3lgur el e Ispads u !S a. a!imado g s e a 3 .F -.uoj aleldepe quns sns ~ e u a s p s a p aIapolan as r t- . . ~ g r o d s u eap)ai!ppl nes !dqs ul azealqsu! as ale3 !OJ 9-p-Eu~. loIau!qle e qeOa !em lg3 ea~ez!peda~ I .~e~olsed ~euo!ielsl!.1eolp8alno lolau!qle ale alqua!lo ap ~ol!ltuoqzearewaaja e ~ n h ! e ru~uadurind alg3 u!ind gzsaseldap as alaj!ppl apz a1aJeolp. .qdws upd u r g e s a1 ap nes Insaln3 uyd uyp e3g!101e~ n.1133UI 1nze3UI eu 3 . ~ej DA I 0 7RWO...1n3 UI y ! m g a l p u!p la!nd na aln8ej un ales na !ieln@ y lod sm3red ad .1~3 r3loq ' p s a r o ~ pl!~p8a~d ps a!l!urej o ap aln3sa. .quad '!r~auuojlolauun 1nue ul ayi3npold ap !!I!mej UE e puuojsue~l ale3 !OJ ap !!qu.m UI .!nlndws !a!j!zod ealequrrq3s al!urpe !cur as nu ~ol!npurea~r?uo!zol3a ap apz 9-spdna . o n3 !S aurqle aurind e a ~ d a ~ e w oel ap lo1 e a l a o a .e!i3npo~daqSa~pd eaa3 ul !nltquauresep ealurq ul ew!s JOA as 101 a3 eauaurase lolpuun lnue UI '!. ueru pnop p s u ~ v 'a. !nlaleos-ealeol~ !aq 'ajauy el ap la3 alsa 1ed!3u!.183 !!l!urq W!SOIOJ 3. .rd a1 ale:.arlrtbg pn8u!s o-qu!p euuoj lod as a3 J O ~ O Je alelop ~.rd ~ ! l r ~'17-111D W ~ U D ~ A UI . * ~ Pp r W 181 16 mlnsa&& . J aleod as ai!pq u!p yaun .1n8ej t u ~ e d !!OJ el le):.rrqdg3el ~ pzeazrr\rp as 'plez!u~j. o ap !!ox . aunq ad !cur ala3 u~alloAzap as as !!ol e3 tuluad !IrnsEur ne! as InInuozas ps.rn1nSrurpm e rrirzod 1rq3a~ . I ~ ea~a!doldeuud . IS 101 .n!mdur!l a w o j gt?3!1de ag ps e!iipuo3 n3 ajSaSna~ epolaur ajrlnze:.~o al1o.. .I ruluad pl!lg8a.aleppdap nes ~ .a~eola8aln:. aleoj u~ -3saur!. 1nrnruL !elueAa ul pzeaSe as ale:. .

stimuleaz5 dezvoltarea de toamnii a familiilor care intrii in iarni rnai puternice. adicii circa 1-1. Dacii inainte de cules devin prea puternici. Reuqita metodei const5 in a transforma in roi numai atitea nuclee cite permite plusul de material biologic din familii puternice. din ei se mai poate lua material biologic pentru formarea altor roi. Aplicarea metodei este conditionatii de existents unui numiir mare de m5tci de rezervii riimase neutilizate in urma controlului sumar de primiivarii. Inainte de formarea roilor se aduc la acela~inivel eventualele familii de baz5 care au ie~it slabe din iarnii. prin intiirirea nucleelor cu miitci de rezervii. acesta putind fi valorificat cu un numiir sporit de familii de albine. Dacii pentru valorificarea culesului de la salcim trebuie sii pornim in primiivarii cu familii de cel putin 1. Pe de altii parte culesul tgrziu de la finete. de$i uzeaz5 intr-o oarecare miisurii familiile. . cu matc5 imperecheatii sau cu botci. Pe de altii parte.5 kg albine. valorificarea culesului de var2 cu cit mai multe familii de albine ~i in paralel sii se sporeasc5 efectivul de bazi.MANUAL UL A PICUL TORULUI nu inainte de acesta. pentru culesul de varii sunt suficiente numai albinele de pe patru faguri bine acoperifi. tei sau floarea-soarelui. roii formati foarte timpuriu ajung la o dezvoltare normali in timpul culesului. Din toate familiile care au mai mult de patru faguri bine ocupati se preia tot ceea ce d e p i i ~ e ~ acest plafon.2 kg albine. Ca m5surii de precautie se pune matca nucleului in colivie pentru 24 ore. Cu fagurii cu te albine ridicati se formeazii roi pe patru rame bine ocupate de albine. t o t u ~ prin cantitiiti le de miere riimase in i cuib dupii cules. Roii nou formati dup5 aceastii metodii se ingrijesc in continuare la fel ca yi familiile de bazii. Se impune deci miisura de a forma primiivara n i ~ t e care roi sii preia surplusul de albine ~i puiet din familiile de bazii puternice qi a le asigura astfel un ritm de dezvoltare mai lent. Existii deci intrunite conditiile teoretice qi practice de formare a unor roi foarte timpurii in sezon pentru a atinge scopul final. cind s-au strimtorat cuiburile ~i s-a stabilit qi situatia puterii familiilor de albine exprimati in faguri bine acoperiti cu albine.

procesul amelioriirii inainteazii greoi. de aceea au fost elaborate o serie de procedee de m3rire a procentului de imperecheri dorite ca: punctele de imperechere controlat3 qi ins3miinprea artificial& care incep ~i la noi s3 fie accesibile marii mase de apicultori ce doresc sii ducii o astfel de activitate in stupina proprie. constituie. Poliandria ma'tciloc imperecherea cu mai mulfi trbntori. familia de albine depinde in mod permanent de mediul extern. de supraviepire. in desfiqurarea oriciirei activitiifi de ameliorare a familiilor de albine este necesar sii se tin3 seama de particularitiitile biologice ale acestora. Ameliorarea albinelor gi creglerea reproduc~forilor Inca din cele mai vechi timpuri apicultorii. 183 I' . maternii (dupii calitatea m3tcii). de asemenea. care treptat duce la imbun5tiifirea calitativii a materialului din stupina lor. ins3. Spre deosebire de alte animale. Orice dereglare in calitatea gi cantitatea acestora se riisfrgnge imediat asupra activitiitii familiei de albine prin intensificarea de sau incetinirea cre~terii puiet. deoarece alimentatia ei a riimas cea natural3. F3r3 controlul imperecherii. o particularitate biologic3 de adaptare a familiei de albine la conditiile de mediu. apareppsibilitatea apicultorului ameliorator de a transforma. nectarul gi polenul florilor. au de ciutat s3 inmulteascii numai acele familii care se evidentiau prin producfii foarte ridicate. Ameliorarea este tocmai acfiunea continua de hbuniitiitire a insugirilor productive ale unei familii de albine. ffl? 1 .MANUAL UL APICULTORULUI leclia 8. Astfel. pe care qi le striinge singurii. pa baza observatiilor c3 insu~irea a produce mai mult3 miere se transmite la roii familiei respective. imperecherea in aer Ziber a reproduciitorilor face imposibil controlul acestui act prin care se realizeazii ameliorarea at% de uqor la alte specii de animale crescute de om. cel mai adesea mamifere gi piisiiri. Ca un ajutor deosebit in munca de ameliorare a albinelor. in numai 60 de "famil!: necorespunziitoare genetic prin schimbarea m3tcii acesteia cqu(la c$ care intrune~te calitiifile dorite. particularit3fi ce le deosebesc profund de celelalte specii de animale crescute gi exploatate de om. o munc3 de ameliorare pe linie Majoritatea apicultorilor desfi~oarii. care ingreuneaz3 munca de ameliorare la albine dar favorizeazii vitalitatea.

rezistenfa la iernare gi la boli. amplasarea familiilor de albine in locuri cu un cules caracteristic pentru zona in care se efectueaz5 selecfia. insugirile urm5rite la o familie de albine pot fi grupate in dou5 categorii de criterii: principale . Ea const5 in alegerea ~i inmulfirea acelor familii care corespund cel mai bine anumitor cerinte ale apicultorului. asigurarea. Dintre acestea amintim: fonnarea gi asigurarea unui cuib corespunz5tor. Aprecierea just5 a acestora se face numai in conditii asem5n5toare pi corespunz5toare. mai ales privind productivitatea. popula$i sau linii consangvine (hibridare). Criterii in selectia familiilor de albine fnainte de a incepe activitatea de selectie. care s5 permit5 evidentierea acestora. Inventarierea sumar5 a insugirilor biologice gi productive ale familiilor de albine se numegte bonitare. producfia de cearB.comportamentul pe faguri. Aceast5 variabilitate a familiilor de albine. apicultorul trebuie si fac5 o inventariere sumar5 a tuturor insugirilor pe care le posed5 o familie de albine. blsndetea. prolificitatea matcii.produciia de miere. predispozitia la roire. in sezonul activ. calitatea albinelor. modul de depozitare a mierii. secundare. Din cele mai vechi timpuri. prin folosirea stupilor de volum mare gi a fagurilor corect cl5diti.MANUAL UL A PZCUL TORULUZ Arneliorarea la albine se desf5goar5 pe trei c5i principale: selectia in interiorul rasei sau populatiei. Ea const5 in stabilirea pentru fiecare familie de albine in parte a insugirilor manifestate mai mult sau mai pufin evident in cursul unei perioade de observatie. apicultorii au observat c5 in aceleagi condi$i de mediu gi de cules sunt familii de albine care dau productii mari gi prezintI. a conditiilor pentru intensificarea cregterii de puiet gi prevenirea frigurilor roirii. modul de c5p5cire a mierii. ?n acelagi timp. spre deosebire de altele care nu realized nimic din punct de vedere cantitativ gi calitativ. a determinat omul s5 intervin5 in dirijarea activit5tii albinelor pe linia consolid5rii caracterelor folositoare. o stare general5 foarte bung. consangvinizarea gi incruci~area intre rase. a . Selectia artificial5 este cea mai folosit5 metodB de ameliorare in apicultud.

Stabilirea cantitiitiifiide miere extrasii se poate face prin diferenp dintre greutatea ramelor cu qi fir5 miere inainte ~i dupii extracfie sau prin apreciere: o ram5 435x300 m plinii cu miere gi ciipiicitii complet confine 33-4 kg. Cantitatea total5 de miere realizatii de o familie de albine in cursul unui sezon reprezintii randamentul anual sau productia brut5 anualii. greutatea decurgiind dintr-o serie de discordante determinate de lucrarile impuse in stupinii. sunt familii de albine care se dezvoltii mai rapid ~i altele care se dezvoltii mai greoi. Productia de cearLi se stabile~teprin insumarea cantiafilor de cearii obfinutiide la o familie de albine in cursul unui an. singura care este valorificatii. Instinctul de acumulare a rezervelor de hran5 necesare pentru a supraviepi in perioade de lips5 este o insugire proprie albinelor care triiiesc in zonele cu anotimpuri reci. ramele cliiditoare gi cl5direa fagurilor artificiali (dublarea cantitafii de cearii folositii la confectionarea fagurilor artificiali respectivi). 0 familie de albine este consideratii productivg atunci cind cantitatea de miere marfi produsii asigura atiit acoperirea cheltuielilor de producfie ciit vi beneficii substanfiale. ciipiicelele de extracfie. care duc la riitiicirea albinelor. reformarea fagurilor. 0 mare importanF in aprecierea productivitiifii o are stabilirea cantitgfii de miere marfi. o ram%435x230 mm m contine 2. Acest indice este greu de stabilit. iar altii parte reprezina rezerva familiei. o ram2 de magazin contine 1. Cantitatea de cearii realizatii se calculeazii prin insumarea cerii rezultata din: curilfiturile de pe rame.5-3 kg.MANUAL UL APICUL TORUL UI Criterii principale Productia de miere prezintii un deosebit interes. s c x 185 i. F . ciind se lirgesc cuiburile. Se urmiiresc numai acele familii care produc m a \ ultii cearii &'ri prin cliidirea corectii a fagurilor. Cu ciit acest instinct este rnai pronunfat cu atit familia este rnai valoroasii pentru nevoile omului.5-2 kg. care este dator sii urmiireascii ~i sii noteze toate mi$& dcfaguri gi de cearii din stupinii. perefii gi fundul stupului. familiile cu o dezvoltare mai greoaie primesc pentru liirgirea cuibului faguri artificiali ~i in felul acesta apar gregit ca bune produciitoare de cearii. Calcularea cantitiitii de cearii realizatii depinde de c mciozitatea apicultorului. suprapopularea unor familii ~i falsa productie a acestora. Cele cu dezvoltare rapid5 primesc faguri pentru liirgirea cuibului din magazia de rezervii. in stabilirea randamentului trebuie sii fie evitate gregelile de proasta amplasare a stupilor pe teren. eliminiindu-se familiile c a & s k . Din aceasta o parte este extras%qi reprezina mierea marfi. Astfel primsvara. Odatii cu terminarea acestora.

o ram5 cliiditii 114 . se procedeazfi la punctarea familiilor. easc5 nu este adaptatii in totalitate la culesul principal de b. o ram5 cladit5 112 . care este un cules relativ nou. modul de organizare a cuibului. Din momentul introducerii ramei claditoare de cear5 familiile se hriinesc cu aceeaqi cantitate de sirop timp de 1-2 siiptimiini.la inceputul sezonului activ. familiile de albine se pregfitesc anterior. condifiile de creqtere. Dup5 trecerea perioadei de urmiirire stabilitii. Apicultorul este interesat ca depunerea de ou8 (ponta) s5 fie concentrati in dou5 perioade . crescgturi. Estimarea se face in puncte: o ram5 cl5dit5 complet . o ram2 cladit5 314 .2 p.3 p.1 p. cantitatea qi calitatea rezervelor de hranii. Pentru estimarea cantitiitii de cearii. De obicei se lucreaz5 cu roi formati pe faguri cl5diti goi sau numai cu faguri artificiali. punfi.4 p. perioadii care coincidea 8i cu 186 . cind se asigur5 albin5 tiin&-5in vederea unei iern5ri corespunziitoare. Prolificitatea unei mfitci depinde in mare mfisur8 de o serie de factori ca: ereditatea. De prolificitatea miitcii depinde buna dezvoltare a familiei de albine. prin aducerea acestora la aceeaqi putere. Cu circa 170urm5 ouatul m5tcilor inregistra douii maxime.datoriti salciimului.MANUAL U L A PICUL TORUL UI suplimentari. care duc la lipirea fagurilor qi a ramelor intre ele yi ingreuneazii intervenfia apicultorului in cuib. Existents unei corelafii intre prolificitate qi cules face ca in perioadele neimportante (goluri de cules) sfi nu apar8 excedent de albinfi. prima in cursul lunii reajma culesului de piiquni qi fiinefe. capacitatea albinelor doici de a produce 18ptiqor. iar de buna dezvoltare a unei familii de albine depinde foarte mull capacitatea de a mobiliza in timpul culesului cit mai multe albine culegiitoare. pentru a preg5ti albine culegitoare in numir cit mai mare pentru culesul principal (la noi salciimul) qi la sfirqitul verii. Este de reniarcat faptul cii prolificitatea m5tcii trebuie s5 se manifeste in anumite perioade pentru a fi utilfi productiei (de exemplu inaintea culesului de la salciim cu circa 1 lun5). Cu privire la prolificitatea mitcilor sunt selectionate mitci cu prolificitate mare in primii 2 ani de via@. Folosirea ramei clciditoare de cearii este un mijloc pentru aprecierea diferentiat5 a insuqirii familiilor de a produce cearii. fapt care atrage de la sine necesitatea ca acestea si fie schimbate la 2 ani. Prolificitatea rncitcilor reprezint8 cantitatea de ou8 depusii de o matcg in unitatea de timp. care ar produce roirea sau consum mare nejustificat din rezervele din cuib (de exemplu intre culesul de la salcim ~i cel de la floarea-soarelui). puterea familiei.

coroane cu p2stur2 qi miere. 1 s d ~ ~ & t i t 2 ~ lde 8 1 fk *& 187 7 e . in acela~i mod se calculeaz2 ~i rnortalitatea. cind se pregitea familia pentru iernare. reacfia la medicament este diferiti. Se observi. in luna august. unele familii ins2nGtoqindu-se rapid in urma aplic2rii tratamentului. se urmiiresc pentru selectie numai acele familii de albine care defin m2tci cu prolificitate timpurie (luna aprilie) qi tirzie (sfirqitul lunii iulie). Cu cgt aceast2 diferenti este mai mic2. Rezistenta la boli. adic2 acele familii la care nu apare nici un semn de boa12 in conditii in care altele se imboln2vesc. inlocuindu-se permanent m2tcile cu activitate intens2 de ouat in golurile de cules. 0 familie de albine de bun2 calitate trebuie s2 supravietuiasc2 o perioad2 lung2 de timp nefavorabil. in general familiile de albine puternice la care matca a asigurat albin2 tin2r2 suficienta in toamn2. Indicii se conditioneaz2 reciproc ~i scot in evideng calitatea albinelor unei familii din punct de vedere a1 modului de iernare. in jurul puietului. fir2 zbor de curstire qi chiar cu hran2 mai putin corespunzitoare.permanent i ~asigur2. se observ2 c2 in condifiile imbolnivirii. familii de albine care se ins2n2toqesc far2 intervenfia unui tratament. i in timpul culesurilor de mare intensitate. de la infest2ri sau imboln2viri masive pin2 la lipsa total2 a bolii. indiferent dac&ele se ins2n2to~esc sau fir2 medicamente ~i sunt p2strate numai cele rezistente total la boli. capabil2 s2 supravietuiasc2 pin2 in prim2vara cind apare noua albin2. Sunt socotite de bun2 calitate familiile de albine care in md. sunt familii bune pentru productie. se restringe ouatul. in fata aparitiei unei contagiuni se observ2 c2 familiile de albine dintr-o stupin2 reactioneazi diferit. Rezisten. de asemenea. Sunt eliminate de la inmultire toate familiile de cu albine la care apar urme de boli.~ iernare este data de doi indici .MANUALUL APICULTORULUI intrarea in frigurile roirii ~i a doua. Modul de depozitare a mievii are un rol foarte important in organizarea cuibului. Actualmente. prin depozitai-ea rii in cuib se produce blocarea partial2 a acestuia. de mica intensitate. ambii indici fiind raportati la puterea familiei sau la I kg albine intrate in iarni. Const~mul hrani de reprezint2 diferenta intre cantitatea de hran2 din stup la intrarea in iarn2 ~i cea gisit2 in prim2var2. in timp ce la altele boala treneaza duciind la disparifia familiei. Un cuib armonios organizat atrage dup2 sine o bun2 desfigurare a activitgtii. cu atit familia este mai bun2. De asemenea.consumul de hran2 pe timpul la iernii qi mortalitatea albinelor in aceea~i perioada.

MANUAL UL APICUL TORULUI

puiet ce trebuie hrgnite ~i se elibereaz5 de la preggtirea hranei larvare un numir mare de albine doici, care trec mai timpuriu in stadiul de culeg5toare de nectar. BlocBrile de cuib excesive atrag dup2 sine piedici in activitatea m2tcii ~i nu duc nici la profituri pentru apicultor.
Predispozi/ia la roire - fenomen natural de inmultire a familiilor de albine, constituie, in conditiile apiculturii moderne, un impediment producind pagube importante. In aceleaqi condifii, familiile de albine manifest5 in grade diferite aceast5 insu~ire. Roirea este ~i un caracter de ras5. Rasa romineascg de albine se caracterizeaz5 prin manifestarea redus5 a acestui instinct, care de multe ori dispare total in conditiile unui cules de mare intensitate. insuSirea fiind ereditat-5, se opresc pentru productie acele familii de albine la care instinctul se manifest5 foarte slab sau fir5 finalizare ~i se eliming familiile ce roiesc, acestea produciind permanent pagube. inlituriindu-se constant m5tcile familiilor ce manifest5 friguri de roire, inlocuindu-le cu m5tci din suqe neroitoare, se ajunge treptat la o stupin5 in care r?iiitcilesun/ schinlbate lini~tit. Se observg in unele stupinc familii de albine la care nu apar niciodata frigurile roirii, chiar cu populatii dcoscbit de numeroase. in cazul prezenfei intr-o astfel de familie a unei m5tci mai in vArst5, prin luna iulie apar 2-3 botci, de schimbare lini~titii.Din una din ele iese o tAn8r5 matc5 ce se imperecheazi in cursul lunii august ~ ial5turi de matca mam5, i ~ incepe activitatea. Ambele intr5 in iarn5, iar , i primgvara se mai g5se~te, regul5, numai matca tAn5-5. Fenotnenul are o mare de important2 prin faptul c5 matca tin5rii contribuie in toamn5 la mgrirea cantitifii de albin5 tiink-5 pentru iernare, iar primgvara i ~ incepe activitatea de depunere a i ou5lor la potentialul normal. Este necesar ca tofi apicultorii s5 caute s5 detin5 in stupin5 familii de albine cu astfel de m5tci, mai ales daca s-a dovedit c5 ele provin din familii de albine valoroase.

Criterii secundare
Modul de ciipiicire a rnierii este un criteriu care pentru apicultorul produc5tor de miere in sectiuni sau in faguri este deosebit de important. Acesta depinde tocmai de modul in care albinele c5p5cesc fagurii cu miere. fagurilor cu miere poate fi uscat5 ~i umed2. La ciip8cirea uscati, cear5 qi stratul de miere apare un strat de aer, ceea ce d5 fagurelui acest spafiu, fapt care conferi alb. La cSp5cirea umed5 lipse~te mai putin pl5cut, unsuros, umed.

MANUAL UL APICUL TORUL UI

C5p5cirea fagurilor cu miere este diferit5 la diverse rase de albine ~i este un caracter care se transmite ereditar. Rasa de albine carpatine prezint5 atit cip5cire uscati cit ~i umed5. Este de dorit ca apicultorii s5 elimine prin selecfie familiile ale caror albine c5p5cesc umed, in situafia cind acestea mai prezint5 qi alte insu~iri nedorite; dac5 nu, s5 urm5reasc5 consolidarea, prin selecfie, a caracterului cGpGcire uscatG.

Calitatea albinelor este un indice determinat de insumarea unui complex de insu~iri tuturor indivizilor unei familii de albine. Dintre ace~tia a amintim hgrnicia. Familia ale c5rei albine, in acelea~i condifii de dim5 qi cules, ies mai devreme din stup ~i i ~ incheie activitatea mult mai tirziu decit celelalte este considerat5 o i familie cu albine harnice. Un plus de 30-45 minute de activitate de zbor in condifiile unui cules de mare intensitate duce la inregistrarea unei importante cantitilfi de miere in plus. Aceea~i intensitate ridicatG de zbor in condifii de clim5 nefavorabilg (temperaturi scgzute, vint, ploi m5runte) atrage dup5 sine un surplus de miere in cuib sau magazin. Albinele din populafia de munte valorific5 foarte bine culesul de la salcim tocmai datorit5 acestei calit5fi. Longevitatea albinelor este determinat$i de calitatea albinelor doici care leau ingrijit, de ereditatea lor qi de ins5gi calitatea intim5 a acestora. in situatia in care 42-45 de zile, un plus de 4-5 zile de supravieFire in mod normal o albina tr5ie~te mire~te cantitatea de albine culeggtoare cu 0,8-1,2 kg pe familie, ceea ce reprezinti intr-un sezon apicol circa 114 din culeg5toare ~i ca atare un surplus de miere. Blindetea albinelor se apreciaz5 atunci cind, la intervenfia apicultorului in cuib, cu sau fir5 fim, acestea nu atac5, nu urm5resc omul, deci atunci cind albinele nu sunt irascibile. Apicultorul prefer5 astfel de familii blinde, in situafia in care cele irascibile nu sunt valoroase din punct de vedere al producfiei. Rasa de albine carpatine se caracterizeaz5 printr-o blindete deosebit5. Comportamentul pe faguri, la familiile ale cgror albine r5mAn pe faguri i ~ continu5 activitatea in timpul interventiilor apicultorului in cuib, ~i i ~ reiau i i activitatea nvnnala imediat dup5 inchiderea stupului sunt considerate familii lini~tite. Aceast5 insu~ire reprezint5 caracter de ras5 ~i se transmite ereditar; este criteriu de selecfie. Albinele carpatine nu p5r5sec fagurii in timpul manipul5rilor efectuate. hrp' Cladirea fagurilor are leggtur5 direct5 cu condifiile de mediu e p"ioductiei de miere ~i este ereditar5. Familiile de albine care au tendinp de a a di mai lent ridit3nd fagurii ajung mai repede in pragul roirii decit cele care ii cl11&&e.

I
I

%

189

S.
8

MANUALUL APICULTORULUI

capacitatea de lucru a 1n5tcii qi a albinelor culegatoare. Este recomandabil ca la bonitare sii se urmireasci ~i acest indice. Amplasarea rezervelor de hranii asigur5 spatiu pentru ouat in tilnpul unui cules de lung5 durat5 ~i depunerea mierii in fagurii cl5diti proaspit. De asemenea. in timpul culesurilor de mare intensitate ~i de mica durat5, blocarea cuibului $i reducerea ouatului m5tcii prezint5 o deosebit5 importanf5. Este bine s i fie dezvoltati capacitatea albinelor de a depune miere in afara cuibului, aceasta contribuind la cliidirea fagurilor ~i acumularea mierii, factori importanti in combaterea roirii. Fenomenul nu influentea25 negativ depunerea hranei pentru iarni, deoarece instinctul de conservare oblig5 albinele s i - ~ pregateasci cuibul in vederea unei i iern5ri corespunz5toare. Bonitarea, d e ~pare complicat.5, este deosebit de importanti qi efectuareaei i conqtiincios duce la rezultate sigure ~i deosebit de valoroase in munca de ameliorare a albinelor. Atentie! Un apicultor nu poate urm5ri individual o familie de albine in vederea selectiei atunci cind practic5 curent in stupin5 int5rirea familiilor slabe pe seama celor puternice, existind o permanent5 circulatie a fagurilor cu miere ~ilsau puiet de care nu se tine seama sau nu se pistreaz5 o evident5. Nu se recomandi int5rirea familiilor slabe pe seama celor de calitate: rezultatul este sciderea potentialului acestora din urm5, ~i prea rar indreptarea celor slabe in special in stupinele in care se practic5 selectia.

Selectia in mas5
Selec!ia in masci este o metod5 simp15 de lucru, indicat5 pentru tori apicultorii. Scopul acestei metode constind in imbungtiifirea sistematica a insu~irilorvaloroase ale familiilor de albine in vederea ridicirii productivita!ii acestora. La alegerea familiilor pentru reproductic se tine seama de insu~irile m5tcilor ~i ale triintorilor, fir5 ins5 a se cunoa~te prealabil dac5 aceste insu~iri in se vor transmite la descendenti. Orice apicultor poate practica selectia in mas5 in stupina sa. Dar rezultatele sunt mult imbun5t5tite in zonele in care mai multi apicultori ader5 la aceasti interesanti ~i util5 activitate. in mare lucririle sunt urm5toarele: pentru reproductie a celor mai productive familii, dupi indicii igurarea conditiilor optime pentru intensificarea manifestiirii insu-

MANUALUL APICULTORULUI

- cre~terea miitcilor ~i a trintorilor din familiile alese pentru reproductie; - schimbarea materialului necorespunziitor din stupinii cu cel produs

1
I

dirijat;
- prevenirea incruciqiirilor inrudite intre miitcile qi trintorii din stupinii. Calendaristic, lucriirile de selec~iein mas2 se dest'aqoarii in mai multe

' etape:
anul I: se identificg cele mai valoroase familii de albine dupii indicii descri~i qi se formeazii grupa de priisilii, grupii de familii foarte valoroase din care se vor creqte trintori yi miitci qi care, dupii imperechere, asigurii material de reproductie de bun5 calitate ce va fi folosit in stupina de productie. Grupa de prgsilii reprezintii 10-15% din numirul familiilor de albine aflate in stupinii, restul reprezentindgrupa familiilor de productie. Ea nu riimine in permanen@ aceeaqi. Familiile de albine productive sau riimin in care n u - ~ ievidenfiazii, in mod corespunziitor, insu~irile urn5 cu dezvoltarea sunt inlocuite in permanen@de alte familii care s-au evidentiat in timpul sezonului; anul I/: odatii formatii, grupa de priisilii se foloseqte pentru producerea de mgtci, trintori qi pentru cre~terea miitcilor. in vederea producerii larvelor destinate creqterii de miitci sunt alese de intotdeaunafamiliile recordiste ale grupei de priisilii. Pentru cre~terea trintori se aleg, de asemenea, familiile cele mai bune, ce se situeazii imediat, ca indici calitativi, dupii famillia furnizoare de larve pentru mgtci, numiirul lor stabilinduse pornind de la calculul cii o familie produciitoare de trintori trebuie s i asigure imperecherea a circa 50-75 miitci. Miitcile imperecheate obtinute se folosesc pentru schimbarea a 50% din miitcile familiilor de albine necorespunziitoare existente in grupa de productie. Paralel cu aceasta, la sfir~itulanului 11, pe baza datelor din evidenp periodicii, se eliminii din grupa de priisilii familiile care s-au situat sub media stupinei qi se inlocuiesc cu altele care s-au evidentiat in timpul sezonului; anul III: se desfiqoarii acelea~ilucriiri ca in anul 11, procedindu-se la inlocuirea restului de mgtci. Si in acest an se primene~tegrupa de priisilii prin valoroase qi eliminarea celor ce s-au situat introducerea de noi familii cu insu~iri sub medie; anul IV: se repetii lucriirile din anii 11 ~i 111. Ca urmare a lucr5rilor de ameliorare, in stupinii se giiseqte material biologic (miitci qi trintori) de origine foarte aproapiatii. Pentru a evita imperechede inrudite (consangvinizarea), este necesar sii se facii primenirea acestui h a al;,ceea ce se realizeazii prin adunarea de material biologic valoros din stupin*\ plasate la distante de cel putin 15-20 krn de vatra unde se desfa~oarH i ~ e selectie. & C fl

k

191

MANUAL UL APICULTORUL UI

Schimbind material valoros intre dou5 stupine in care se desfaqoar5 o actiune de selecrie, pe ling5 evitarea efectelor consangvinizgrii se realizeaz5 incruciq5ri intre dou5 populafii diferite ca origine, produqii rezultaci manifestiind o deosebiti vigoare hibridii (heterozis)concretizaa prin productivitate ridicatg. Inlocuirea, in decurs de 2-3 ani, a m5tcilor dintr-o stupin5 de productie c u material selectionat conduce treptat la ridicarea nivelului productiv a1 familiilor de albine. Aciiunea de selectie in mas5 este permanent5 qi obligg pe apicultor 6 schimbe periodic mgtcile la interval de 1 sau 2 ani, aceasta asigurind in permanenp potentialul prolific maxim.
A

Selectia individuali

Selectia individualii este o metodg mai avansat5, care se practic5 in stupine specializate, constind in crearea de linii de inaltii productivitate ce se predau pepinierelor pentru producerea qi difuzarea mgtcilor selecfionate. Metoda const5 in depistarea in populafiile de albine din zon5 a unor familii cu insuqiri valoroase, gruparea acestora, cve8terea de descendenti qi verificarea gradului de transmitere la descendenti a respectivelor insu~iri.
Lucr5rile se desfaqoar5 pe o perioad5 de 3 ani repartizate in felul urm5tor: anul I: ca qi selecfia in mas5; anul 11: din grupa de pr5sil5 se aleg pe baza rezultatelor comport5rii in anul anterior, 3-4 familii de albine cu cele mai valoroase insu~iri se folosesc qi pentru creqterea de reproducatori - m5tci qi trintori - in scopul obtinerii de mitci fiice imperecheate care se introduc in familii de aceeaqi putere, fiecare grup de mitci surori constituind o grupi de verificare. in cadrul verificgrii se stabile~te gradul de transmitere la descendenti a insuqirilor valoroase detinute de pgrinti. In cazul in care s-au identificat 4 familii deosebit de valoroase, 3 familii vor constitui familiile mami qi 1 familie va fi familia tatg. in aceast5 din urn5 familie se vor declanqa lucr5ri de creqtere a trintorilor, cu 15 zile inainte de inceperea creqterii mitcilor, prin introducerea de faguri cu celule de trintori qi hr5nind forpt albinele pentru a stimula ponta mgtcii. Din cele 3 familii alese ca mame, se cresc, din fiecare, 40-60 mitci fiice. M'&& rezultate se marcheaz5 diferit pentru fiecare grup de surori, dupa prove6i $ se instaleaz5 pentru imperechere in puncte de imperechere canh. la1 . in momentul in care mgtcile s-au imperecheat, se introduc in roi de ** at2 a y r p k e . in fiecare grup5 de verificare sunt cuprinse 10- 15 m5tci surori, (nu

&

MANUALUL APICUL TORULUI

mai multe). intre timp se continuii ingrijirea adecvatii a celorlalte familii de albine din grupa de pr5silii ele urmind a intra in verificare in anii urmgtori; anul 111: se urm5re~teamiinuntit comportarea familiilor din grupele de verificare dup5 criteriile enunfate, iar in incheierea sezonului se analizeazi rezultatele obfinute comparativ cu o grupii de familii martor. Familia de reproductie, mama ale ciirei miitci au obtinut cele mai bune rezultate, este predati pepinierelor de producere industrial%a mitcilor spre inmulfire qi difuzare. in caz c5 din motive obiective matca familiei nu mai exist5 se pred5 pepinierei familia recordist5 a respectivei grupe de verificare. In momentul in care la o grup5 de verificare se confirm5 c5 a preluat insu~irile productive ~ide comportament valoroase ale mitcii mame qi le transmite in continuare la descendentii s5i devine linie verificati, capul liniei constituindu-1 matca mamii recordist5 identificat5 in zon5. Pe aceast5 linie verificat5 se pot face, de in continuare, lucriiri de selectie, prin cre~teri generatii succesive, urmirinduse uneori fixarea unui caracter (albine de polenizare a anumitor culturi, sau bune produciitoare de polen, etc.)
n

Creqterea reproducltorilor Matca bung este de regul5 asocial5 cu profituri mari. Sarcina apicultorului este de a - ~procura m5tci de calitate, prin cumpiirare sau prin producere in stupina i proprie. Calitatea unei miitci depinde nu numai de materialul din care a fost produs5 ci ~i de modul in care a fost crescul5. Cre~terea miitcilor este unul din capitolele cele mai frumoase 8i in acela~i timp stimulative din apiculturii. Cre~terea m5tcilor nu este o art5, dar pentru a da rezultatele scontate trebuie sii fie practical5 cu mult5 grij5 qi cunoqtinte de specialitate. Existii anumite reguli qi elemente de tehnic5 care numai respectate intocmai duc la rezultate pozitive. Creqterea trintorilor Obtinerea trintorilor de calitate in perioadii optimii, pentru a se imperechea cu mitci obfinute din material valoros, are o deosebit5 importanp in munca de selecfie. In familiile de priisilii, alese pentru producerea de trdntoripeoitroduc la inceputul lunii aprilie, 1-2 faguri cu celule de trintori. In prezenfa unui cules de nectar qi polen in natur5 sau cu tune de polen qi miere, matca depune in celule ouii de
n
A

193

5%

prio de imperechere controlat5 sunt amplasate in zone . cu populatie masivi de albine tinere.MANUALUL APICULTORULUI in luna mai trintori maturi necesari pentru imperecherea miitcilor. Pentru a avea siguranfa acestui lucru se testeaz5 prin amplasarea a 1-2 nuclee cu m2tci neimperecheate. Pentru ingrijirea optim2 a larvelor de trintori. Dup2 15 zile de la amplasare se recolteazg mgtcilc imperecheate. se pot introduce faguri noi. in vederea obfinerii materialului imperecheat. Familiile doici cresc2toare de trintori. care la r$ndul lor vor fi ins5miinpte . Dac2 dup5 circa 15 zile acestea nu au inceput ouatul sau au depus puiet de trintori. in momentul necesare de miitci imperecheate.yi apoi incredintate familiilor doici. capabile s2 asigure hranirea corespunziitoare a acestora. in familia produc2toare de trintori. sunt hrinite permanent. unde nu existi posibilit2fi de patrundere a trintorilor str2ini decit in proportie foarte mica sau chiar deloc. infiinpte in locuri complet izolate. aSa incit maturizarea ~i imperecherea acestora s2 fie realizat5 inainte de aparitia primilor trgntori maturi in stupina de productie sau in stupinele apropiate. La alegerea acestor puncte de imperechere controlat2 se are in vedere ca pe o razi de 12-15 krn s2 nu se g2seasc2 amplasat5 nici o stupin5 sau familie de albine. Pentruaceastaestenecesars5 se iaurmitoarele misuri ~i in familiile de producfie: eliminarea tuturor fagurilor cu celule de trintori ~i inlocuirea acestora cu faguri artificiali. Un alt mijloc de realizare a imperecherilor dorite este constituit depunctele de imperechere controlatd. eliberat2. (Producerea apilarnilului in stupine aflate in preajma cresc5torilor de m5tci sau a punctelor de imperechere controlaG a favorizat puritatea imperecherilor). pentru impiedicarea ie~irii acestora din stup sau distrugerea tuturor suprafetelor cu celule cu puiet de trintor care se g2sesc pe ramele cu faguri normali. inseamn2 c5 zona este curat5 ~i se poate amplasa un punct de imperechere controlat2. introducerea de gratii la urdini~. cindu-se alt5 serie de m2tci pentru imperechere. daci conditiile de mediu (temperaturrl mai ales) permit. se recornand5 ca fagurii cu puiet s2 fie trecuti in familii doici puternice. atinggnd chiar 80%. Pentru asigurarea stupinei numai cu trintorii doriti. se transport2 in acest punct familia tat2 ~i nuclee de imperechere care confin mitci neimperecheate. este bine ca declan~areacre~terii reproduc5torilor s5 fie avansatii cu 10-14 zile fat5 de cre~terilenormale. punctul se desfiinteaza. la fel ca lji familiile furnizoare de larve de trintori. apicultorul ameliorator are sarcina de a impedica aparifiatrintorilorin celelalte familii. in cazul in care urm5rim ca imperecherea cu triintorii doriti s2 se faca in procente foarte ridicate. obtinuti din familiile de pr5sil2 destinate acestui scop.

ins2 exist2 doui inconveniente. % mbi ap Pr Y 195 . contribuie la ridicarea valorii acestora. luate d i n 5 le aiturate. Metodele descrise pot fi folosite de catre apicultorii cu un numir mic de stupi cu albine in scopul obtinerii unui numar de miitci. dar viirstnicg gi d o r e ~ t e o schimbe. unde albinele pot beneficia de un cules. adici larve de viirsta rnai mare.familie cu o matcii de bunci calitate. iar mitcile obfinute movtenesc gi transmit insu~irea roire la descenden$. inalte. ori necorespunzitoare in ceea ce prive~te se obfin cele rnai bune mitci. Apicultorul poate crea artificial cele trei situatii. care vor fi folosite in scopul sporirii productivitiiii stupinei. implantate la rnai multe familii din stupin5. 0 prim5 fazi in procesul de creqtere a mTitcilor este obtinerea botcilor. Operatia se face cu ajutorul unei /anfete de transvazare sau cu ajutorul i scobitori a1 carei capat subtire a fost indoit intr-un unghi c o r e s p u n z 6 ~ r & 8 . cgutind sB obtini mitci de la familii care prezinti fenomenul de / schimbare lini~tita matcilor. gi anume: atunci cind au pierdut matca. Metode gospoda're~ti pentru cre~terea mdtcilor. el dispune de posibilitatea s i obtini din sB ea o matci fiica. Dupi doui zile. Larvele din botcile ramase pot fi de vgrst5 necorespunz5toare pentru a da na~tere unor m5tci de cea mai bun5 w&tde ~i atunci se elimina inlocuindu-se cu larve tinere de 24-36 ore. care sunt cel rnai bine dezvoltate. pe v8i ferite de curenti. D e ~produse in numar destul de mic. ins. gi anume se obtin m5tci numai intr-o perioadi anumit8. in poieni sau pe platouri. in cel de-a1 treilea caz. el procedeaza la distrugerea tuturor botcilor cu excepfia a doui dintre ele.MANUALUL APZCULTORULUZ montane. botcile obtinute a i 1 de la astfel de familii. roirea. imperechere. 0 " ) . fapt care duce la obtinerea unor m5tci de cele rnai multe calitatea. iar reproducatorii de posibilititi de a efectua zboruri de . nu totdeauna mitcile obtinute sunt cele rnai valoroase. in acest scop indepirteazii matca ~i albinele trag botci. cind matca nu rnai este corespunzitoare (schimbare linigtiti) ~i c6nd familia se pregite~tede roire.in cazul in care apicu/toru/posedd o. . de In ultimul timp apicultorii elimini in perrnanenp familiile care prezint5 aceasti insu~ire. in cazul celei dint5 situatii se constata cZi familia de albine ia in cregtere nu o anumita larva de o anumiti calitate ci pe aceea pe care o are la indernana. Trei sunt cazurile cind albinele igi cladesc spontan botci.

Hr5nite din abundeng.. Se pregiiteqte o ram2 la care de lea@ superior se prind buciifi de fagure artificial de forma triunghiularg cu baza de 5 cm (circa 4-5 buciifi). distruge eventualele botci nou apirute. . orfanii complet (fir2 puiet qi matcii) qi cu abundente rezerve de p5sturi qi miere. .in acest scop se alege cea mai hund familie din stupind. rama cu fagurele respectiv se introduce intr-o familie puternic5. Tot in rindul metodelor de creqtere a miitcilor pentru nevoile curente dintr-o stupin5 intr5 ~i cele prin care se poate produce un numiir mai mare de miitci pentru formarea de roi. in ambele cazuri se obfin botci din cars vor ecloziona miitci de calitate.Se porne~te la ofamilie care prezintd insu~irea schimbare liniqtitiia de de mGtcii sau instinct de roirefcrGJinalizare. ale c5rei calitiii au fost urm5rite mai mult timp. cele mai frumoase botci se desprind uqor de pe fagure qi se folosesc in scopurile dorite. Cele dou5 rame cu o ram5 pregitit5 cu fagure artificial intre ele.MANUAL UL A PICUL TORULUI 9-10 zile apicultorul controleazii familia. Fagurii rimaqi trebuie sii fie acoperiti de albinele familiei. in a 16-a zi din botca rgmasii va ecloziona o matcii care dupii circa 10-14 zile va incepe activitatea de depunere a ouiilor. cu albinii in excedent . rnai pufin 2 rame. Atunci ciind apicultorul doreqte s5 o b f i ~ 5 mai multe serii de mitci procedeazi la introducerea succesivii a mai multor rame cu faguri pentru crescut yi 1 incit in momentul scoaterii botcilor din familia cresciitoare o a l ~ confiniind ouii sii fie introdus5. se pun in centrul cuibului. botca sau pufinele botci de calitate obfinutefiind implantate in familiile cu probleme sau in roi dup5 ce ace~tia fost organizafi in prealabil. cu rezerve de proteini suficiente. Lateral. Se procedeaz5 ca in cazul descris anterior. impreunii cu matca. in circa 3-5 zile . de-o parte qi alta se aqeazii faguri cu hrani (polen qi miere). in momentul in care au fost depuse suficiente ou5. au Metodele descrise sunt foarte simple qi la indemiina fieciirui apicultor. Dupii 9. formarea de familii ajutiitoare. in aceastii situafie familia ia ou2le in creqtere qi produce numeroase botci. care familia crescatoare se comport5 bine. ea poate fi intrebuinfati sii fie asiguratg in permanent5 cu faguri cu puiet la .rama de creqtere" va fi luati in lucru. inainte de a introduce rama. cu puiet la eclozionare.yi cu o matc5 apt5 sii-~idesGqoare activitatea dar lipsit5 de spafiu de ouat. schimb5ri de mitci necorespunziitoare etc. se scot din familie toate ramele cu puiet.10 zile. precum qi botca care a fost crescut5 necorespunziitor din cele dou5 rsmase. adic5 fagurii vor fi cliidifi qi matca va depune ou8.

prin adiiugarea de faguri cu puiet la eclozionare. este la indemina oriciirui apicultor care doregte sii creascii miitci in nurniir mai mare. in acest scop. . in ambele compartimente se pot adiiuga hriinitoare pentru hriiniri suplimentare. iar restul cu hrani (pisturii gi miere) din abundenp. in care albinele au un contact superficial cu matca. de o parte gi alta. in familii. precum gi hrana necesari. descrisi mai sus. siiptiiminal. Compartimentul . se introduc larvele. care in mod implicit vor lua in cregtere gi botcile din rama cu leapri port-botci. trecere de rame cu puiet din compartimentul c u i b y b in de aiegtere ~i invers. in cazul cregterilor succesive. Metoda poate fi practicatii atit in stupul orizontal. Situafia fiind creatii. dar s-a constatat cii in acest aranjament prezenp puietului atrage multe albine doici. in partea opus5 urdinigului .7 rame. mult puiet neciipiicit gi asigurarea in cuib a unui compartiment special pentru cregtere. Pentru a stimularea luiirii in cre~tere larvelor. botcile crescute dar inc5 neciipiicite introducgndu-se in ramii-izolator intr-o familie putemw&#%umatcii. accesibilitatea fiind determinatri gi de faptul cii se evitii transvazarea. cit gi in cel vertical. prin administrarea de hranii suplimentarii gi asigurind surplus de albinii gniirii. aceasta devenind in mod aparent necorespunziitoare pentru ele.MANUALUL APZCULTORULUZ eclozionare gi cu hranii abundentri gi eventual chiar stimulatri prin administrarea de sirop. la inceput mai putine gi apoi mai multe. periodicii. in aga fel incit in compartimentul de cregtere sii ~ e ~ ~ & n ' I % ! . acesta se imparte in douii: un spafiu in dreptul urdinigului . Mentinerea familiei cresciitoare in stare activii se realizeazii pfi -0 qntinuii. se administreazii sirop de zahiir. se concentreazii hrana care va acfiona ca o diafragmi. Cele douii compartimente sunt despiiqite de o diafragmii previizuti cu gratie separatoare iar in dreptul acesteia. faguri pentru ouat. familia este eliberatii. in care se aflii matca gi un spafiu . pe miisurii ce procentul de acceptare cregte.0 altri metoda' simpla' de producere a mritcilor pornegte de la existenp unei familii care schimbii linigtit matca. In acelagi mod trebuie sii fie ingrijitii gi familia produciitoare de larve. Fiind creatii aceastri stare (se circulii dintr-un compartiment in altul). compartimentul de cregtere.12 rame. Metoda Miller. Compartimentul de cregtere cuprinde 4 faguri cu puiet necipicit in mijlocul ckora se introduce rama de cregtere. miitcii cuprinde faguri cu puiet. in cam1 stupului orizontal. Poate piirea curios sii se vorbeascii despre cregterea mitcilor in prezenfa puietului necipgcit. introdusii de apicultor. compartimentul cuibului propriu-zis. albinele doici din compartimentul de crevtere percep mai pufin substanp de matcii qi se creazii dorinta de schimbare linigtitii a mgtcii. in familie trebuie sii fie asigurate 3 condifii: populafie foarte numeroasi. operatie care in scopul unei reugite depline necesitri oarecare indeminare.

polen.MANUALUL A PICUL TORUL CiI tiin5r.4. Asem5nitor se lucreaz5 ~i cu stupii multietqjati.introducerea unei f@ii de fagure cu larve. Pentru dezvoltarea viitoarelor botci se procedeazi la distantarea lor prin distrugerea a doui celule din 3 (1. Rama cu botci este amplasat. a roilor sau a altor produse. f'olosind ambcle corpurl. in caz c i num5rul de larve este mai mare. in aSa fel inciit pe leat sB nu fie mai mult de 13-15 celule ce vor deveni botci. larve de virsta 3-4 yilc. Metodele de obtinere a rnitcilor descrise se folosesc in orice perioadi a sezonului activ ~i prezinti avantajul ci nu stiinjenesc pe apicultor in lucririle sale. larve de viirsta 1-2 zile.?intotdeauna intre un fagure cu puiet tiin5r ~i un fagure cu pisturi. exist5 procedee dc producere a mgtcilor prin pistrarea pentru a se evita e~ecurile. larve de virsta 6-7 zile. micrc in faguri ~i un hr5nitor. larve de virsta 4-5 zile. Acest aranjarncnt dctetmini albinele tinere. care merg s i se aprovizioneze cu pisturi. cele din margine nu vor fi luate in cre~tere din ele \/or ecloziona matci sau inferioare. Aralijamentul ramelor in compartimcntul de ctevtere este urm5torul: miere. taie fagurclc in treimea inferioar5 in ava fel Se inciit pe tgietur5 s5 r5mhnB un r5nd de celule cu larve foarte tinere (de I zi). Fagurele pregitit in acest fcl cste introdus in familia sau compartimentul de cre~tere. Pentru cazul in care apicultorul nu are indemiinarea transvazirii larvelor. rama cu botci. taie o f 5 ~ i e fagure continiind un strat de celule cu lawe Se de de viirst5 optim5. pe centrul acestuia. s i sc opreasci $i si hrBneasc5 ~i larvele din botci. . In corpul de sus se amplaseazi compartimentul de creStere. se lipe~te cear5 pe un leal de crevtere. Se cu distanteazi celulele dupi procedeul descris mai sus. in desfa~urareaactivititii normale de producere a mierii.introducerea in crescitor a fagurelui cu larve provenind de la falnillia din care dorim s i facem cre~terea. polen. Cclc do115 co~iipartimente sunt separate printr-o gratie separatoare. cantitativ niai multe. . introducind puiet tin& ~i hran5. in corpul de jos este amplasat comparlimentul mitcli cuprln7ind faguri pentru ouat ~i rezerve suficiente de miere $i p5stul-2. MBtcile obtinute prin aceasti rnetoda sunt de buni calitate.7). larvelor in celulele initiale: . ~i pot fi valorificate in diverse scopuri. de la familia din care dorim s5 facem cre~terea.

Pentru confecfionare se foloseqte un qablon special in form5 de creion rotunjit la virf. rezistentg la transvazare ~i care.O mm. Se obfine astfel o botcii cu fundul mai gros.Crejterea m&cilor influx industrial (zilele 1-13) rP'r . in timp ce ceara se topegte. in acela~i timp. Ceara este topit5 la foc potrivit intr-un vas emailat. Fig. Prin r5sucire botca este scoas5 de pe qablon. se introduce qablonul cu botca in vasul cu ap5 rece. confecfionat din lemn de tei. mic~orindmereu in5lfimea. mai jos cu circa I mm. Se procedeaz5 de 3-4 ori in acelaqi fel. Se scoate repede. Dup5 ce stratul de cear5 s-a format suficient de gros. se lipeqte foarte bine de suport.MANUAL UL APICUL TORUL UI Unelte qi materiale pentru creqterea mltcilor Botcile se confectioneaz5 din cear5 de calitate superioari. ceara se solidificii qi se introduce din nou in cear5. Depiiqirea valorilor atrage dup5 sine neacceptarea larvelor date spre creqtere.63 .6 qi 9. ~ablonul pentru confecfionat botci este finut scufundat intr-un vas cu ap5 pentru a se umezi qi a impiedica ceara sZi se mai lipeasc5 de el. Se qterge de ap5 qi se introduce in cear5 pin5 la circa 1 cm. care d5 posibilitatea obfinerii unor botci cu un diametru intern ce trebuie cuprins intre 8. in care in prealabil a fost pusii putin5 ap5.

fiecare nucleu este prev5mt gi cu o ram5 cu hr5nitor. confectionat5 din lemn in care la distante egale se g5sesc 13-15 orificii in care se introduc dopurile de cregtere cu botci. folosite nuclee de tip mijlociu cu ram5 egal5 cu jum5tate din rama ME sau rame ME pliat5 in 3 secfiuni. La noi in pri sunt. Tipca (leatul) de creqtere are o grosimea de circa 0. * 200 . Pe ling5 rama propriu-zis5. Ramele de eclozionare prezintB in locul gipcilor de creqtere gine din tab15 cu margini indoite pe care sunt finute cugtile pentru eclozionare tip Zander.. izolatoare qi pentru cuqti de eclozionare. pentru o bun5 orientare a m5tcilor gi albinelor. Nucleele SCAS-2 sunt nuclee .pe dou5 jum5t5fi de ram5 ME din care una este rama hrgnitor (200 ml) . ci numai a albinelor doici pentru a hrani gi ingriji larvele din botci. Lungimea leaplui dc creqtere dep5gegte cu 1 cm lungimea interioara a unei rame qi intr5 in scobiturile speciale ale acesteia. Fiecare nucleu are un urdinig situat pe cite unul din cei 4 pereti ai ad5postului care.MANUALUL APZCULTORULUI in scopul unei eficacitati crescute. Dup5 felul intrebuingrii gi perioada folosit5 se deosebesc trei modele de rame: de cregtere propriu-zise. Ramele de cre~teresunt folosite in procesul de creqtere a m5tcilor in sistem intensiv.in numar de patru qi sunt agezate intr-un adspost de nuclee compartimentat. qabloanele pot fi montate cite 6-12 pe un suport de lemn. Ramele izolatoare prezint5 pe o parte gi alta a ramei gratii izolatoare care nu permit pgtrunderea mgtcii. sunt (in 4 culori distincte pentru albine). pentru sustinerea leaprilor cu botci in pozitie normal5.L". Pentru imperecherea m5tcilor sunt folosite nuclee de diverse modele yi mgrimi.5 cm. in general. in general se recornand5 ca pentru imperecherea m5tcilor s5 fie folosite nuclee economice care dau posibilitatea producerii unui num5r mare de mitci imperecheate la o cantitate redus5 de albine ce populeaz5 nucleul.5 cm in interiorul c5rora se fixeaz5 leaprile de cregtere. Primele prezintg pe leaprile laterale adincituri de circa 0. Dupg fiecare folosire se cur5p riim5gitele de botci prin retezare cu cutitul iar ceara se retopegte cu ajutorul unei bare de fier in form5 de . fntr-o mica adincitur5 la unul din capete se toad cear5 topit5 gi se aplic5 botca care se fixeaz5 solid in suportul de cear5 solidificata. pe suportul format aplicindu-se o nou5 botc5 artificial5. nucleului de tip SCAS 2 permite obtinerea unui numar de 24 pe 1 kg albin5 folosit5. Dopurile de creStere sunt confectionate din lemn sau plastic gi sunt folosite ca suport pentru botca artificial5.

se ascund. sau chiar este inceput. Metode de introdzicet-e a nicitcilor: . Unele metode dau rezultate bune in anumite situatii dar sunt total in ineficiente in altele gi tocmai acest lucru duce la e~ecuri introducerea mitcilor $i prejudicii pentru apicultor. c5 daci cu 3-4 zile inaintea introducerii mitcii noi nu deranjim familia de albine ele vor primi mai uvor matca.In situafia in care noua matci a avut o activitate de ponti mai indelungati in nucleu. introducerea direct prin urdin .dim$~. Speriate pe faguri in unele cazuri mitcile fug. fapt ce iriti albinele familiei ~i dupi citeva zile. deciit dac5 o inlituritn in aceeavi zi cu introducerea. Daci introduccm matca noui intr-o colivie in care a fost introdus5 in prcalabil. Pentru a fi obtinute rezultate pozitive in aceast2 lucrare este necesar s i fie stabilite conditiile in care o familie de albine primegte mai ugor sau mai greu o matci. -sub formi de matci liberi: sunt descrise in literaturi foarte multe metode.steri&a @ 201 F d . degi se cunosc gi se folosesc numeroase metode mai simple sau mai complicate. Din ea va ecloziona o matci tinir5 care se va imperechea vi va incepe s5-gi desfigoare activitatea normali. scufundarea in a p i cilduf5gi introducerea intre albinkcn r a l a b i l au fost gi ele umectate. cu ajutorul fumului. matca t5nirii va fi primiti foarte uvor. S-a observat. rezultatele fiind mai mult sau mai putin pozitive. pc o perioadi dc circa 12-14 ore matca veche. matca este gisiti moarti pe fundul stupului sau in fata urdini~ului. de asemenea. in acest scop apicultorul realizeazi starea de orfanizare a familiei $i la circa 6 zile de la orfanizare rupe toate botcile spontane ~i itnplanteazi botca doriti. Deqi nu sunt recomandate ca metode sigure este bine s i fie amintite in scopul de a scoate in evident2 preocupirile apicultorilor practicieni in rezolvarea acestei probleme destul de importante. prifuirea cu nafialini gi introducerea pe L . este mai ugor primit5 dac5 o inlitur5m pe cea veche cu o zi-douii niai devreme.MANUAL UL A PICUL TORULUI Introducerea mitcilor 0 metodi universal valabili pentru introducerea m5tcilor in orice conditii nu existi. Cind matca pe care o introducem are o stare fiziologici deosebitii fafi de matca pe care vrem s-o inlocuim. Este o metodi ce d i rezultate pozitive chiar in perioadele in care acceptarea este mai greoaie. Dintre metodele descrise amintim nicliirea in miere a mitcii sau scufund Gin2 gi introducerea direct2 intre albine. cind normal ar trebui s i inceapi ouatul. familiile de albine o vor primi tnult mai uvor.sub formi de botci: introducerea unei botci in locul m5tcii necorespunzitoare.

Fig. dup5 care este a~ezat5 direct pe fagure. hr5nirea din abunden@a fami liei.MANUALUL APICULTORULUI familiei cu alcool ~i introducerea liber5 a m5tcii intre albine. ea nu se va unde se m i ~ c 5 mai m i ~ c a va fi primit5 cu uqurinf8 de citre albine. .Cre~tevea m6tcilo1-inJ7tlx industrial (zilele 14-3 1) . Titov ~i Benthon sau cip5cele de sirmi.. 64 .metoda prin surprindere" care const5 in suprimarea mitcii necorespunzitoare.introducerea tinerei mitci intr-un pahar p8n5 oboseqte. ~i . aruncarea tinerei m5tci in rnasa de albine complet dezorientate ~i deschiderea urdini~ului.introducerea mgtcii in colivii de diferite tipuri: Miller. dup5 care se procedeaz5 la scuturarea intregi i familii in fafa urdiniqului. n5cl5irea in 15pti~or ~i introducerea pe fagure imediat in locul celei b5trine. inchis pentru ciiteva minute.

Reu~ita introducerii este siguri. ins5 eliberarea m5tcii se realizeazi dupi un timp mai indelungat. ea.@fle. care dupi 24-48 de ore este inlocuit cu un dop din fagure artificial. Se introduce in mijlocul cuibului qi se fixeaza cu ajutorul unei plicute metalice intre doui rame. in aSa fel incit hrana s i fie in jos. I . avind ins3 grij&s i nu se nicl2iasci matca. in apropierea puietului pe i porfiuni de fagure cu hrani. Unul din capete este inchis complet. perforat pentru a fi ros mai uSor de albine. des folositi de apicultori ~i se lucreazi cu ea dupi acelea~i principii ca in primul caz. va incepe s i depuni oui. Colivia tip Titov este. care beneficiazi de ingrijire corespunzitoare. are eficacitate miriti datoriti conditiilor avantajoasc care se creeazi pentru acceptarea mitcii. cu ajutorul unui calapod din lemn. ci o vor ingriji.yi albinelor insotitoare. Albinele de sub capac fiind in contact cu albinele din afari. in acest scop se creazi un orificiu in dreptul compartimentului cu hrani. Cu ajutorul unei astfel de colivii se I realizeazi acceptari sigure in orice perioadi a anului. Familia de albine cireia trebuie s i i se introduci noua matci se orfanizeazi timp mai indclungat. piing lb. Colivia avfind o suprafati de 1 circa 100 cm2 are o inil!ime suficienti pentru a fi infipti in fagure p h i la nivclul peretelui median al acestuia dind mitcii posibilitatea s i se m i ~ t e nestinglleriti in . Tinerele albine care eclozioneazi nu vor ataca matca. lateral. perioadi in care se distrug toate botcile apirute. Se confectioneazi din plasi de sirmi cu ochiurile de 3 mm. opus orificiului pentru introducerea m5tcii . de asemenca. in partea de jos. in scurt timp matca tiniri. prezinti un orificiu de eliberare sub forma unui tub cositorit umplut cu pasti de miere cu zahir pudri. I Coliviade tip Benthon consti din folosirea cujtiide transport ma'tci~ipentru introducerea rna'tcii. Colivia este introdusi intotdeauna in pozitie oblici cu dopul in jos in mijlocul cuibului. iar la partea opus5 se g i s e ~ t e orificiul pe unde se introduce niatca ~i este eliberati apoi de citre albine. in toate cazurile de introducere in acest mod s-a constatat c i matca incepe s i depuni oui inainte de a fi eliberati. vor incepe impreuni s i roadi din ambele p i ~ dopul qi in circa 3-4 zile i matca va fi eliberati. Acesta se acoperi cu un dop de lemn. Metoda este recornandata pentru apicultorii incepitori. Se aplici colivia cu matca pe o zoni de fagilre din mijlocul cuibului care cuprinde o mica suprafat2 cu niiere ~i in acela~itimp puiet la eclozionare.MANUALUL APICULTORULUI Colivia tip Miller este una din cele niai folosite cuqti. Colivia tip capac.

Dolj. t e 204 . chiar in prezenta unui cules in naturi.reproducerea prin pepinierele pendinte de stafiile zonale de selectie qi producere de material reproducBtor ~i difiizarea in teritoriu a mitcilor selecfionate. se recomandi. in judetele Arge~. @Nis5ud. aceasta. Dimbovira. Timi?. in scopul i~nbunitBtiriipcr~nanentea fondului genetic autohton qi implicit a potentialului productiv al zonei de influenti. se aplica pe orificiul de eliberare o bucati de fagure artificial yi se orienteazi orificiul citre exterior in vederea cliberirii. Iaqi. prin material testat qi stabilizat. Giurgiu. Galati. ecotipul de deal-munte . Dupi 48 ore de la introducere se verifici atitudinea albinelor fa@de matci. Gorj. qi un orificiu pentru eliberarea mitcii ficut de apicultor ~i orientat spre fagure. Vaslui. Ncamt. Olt. Tulcea. in fara noastri se desfi~oari ampli munci de identificare. Aceast5 activitate a statiilor zonale se desfa~oarfiin cadrul ecotipurilor cxistente.statia zonal2 Bucure~ti. Cglira~i. folosirea unui hrinitor cu sirop. Apicultorul poate folosi bigudiul qi fir2 a face orificiul pentru eliberarea mitcii. Maramureq. in Constanta.statia zonali Iaqi. acestea diind in primele momente o mai mici impot-tanffinoii mitci introduse. ecotipul de Podi~ul Transilvaniei . Vrancea. Teleorman. Harghita. ~i statia zonal2 Mildireqti. judefele eq in A'&iVarag-sererin.stafia zonali Timi~oara. in judetele Cluj. judeiele Briila. Bigudiul se fixeazi in centrul cuibului. Satu Mare. Hunedoara. A1ba7B% ipul de CImpia de vest (Banat) . Suceava. Prahova. Covasna. Toamna qi primivara unul din dopuri poate consta din de qerbet din miere qi zahir pudri. ecotipul de Podi~ulMoldovei . Mehedinti. o formare qi consolidare de linii productive continuati constant de o ultimi etapi . cu prolificitate ridicati a ~nitcilormai ales in perioadele tin~purii.statia zonal5 Cluj. verificare. Silaj. fiecare av5nd o zoni de itifluen!fi. Vilcea. pe o porfiune cu puiet ~i hrani. Mure?. lalomi!a. inlocuind in momentul acceptirii mgtcii unul din dopuri cu o f i ~ i e fagure artificial. Sibiu. In cazul in care aceasta este acceptatii. Oricare ar fi tipul de colivie folosit.cu rezistenta la boli sau cu inclinatie de a poleniza anumite culturi. sector agricol Ilfov. Boto~ani. in judefele Baciu.MANUALUL APICULTORULUZ Bigudiuldinplastic este o colivie ce se poate folosi cu succes la introducerea mitcilor. Se creazi astfel linii $i hibrizi interlineari cu capacitate sporiti de exploatare a culesurilor de scut-ti durati. Buziu.statia zonal2 Cisliu. are dop din plastic la ambele capete. in juderele Bi-aqov. care va preocupa albinele. in care se livreazi tnitcile produse in pepinierele corespunz2toasc dupB cum i~r~neazi: ecotipul de stepii .

pigmenfi. iar pe de de specia de insect5 produc5toare de man%. iar pentru satisfacerea nevoilor de substanfe proteice.Tehnolodia oblinerii produselor apicole in vederea cre~terii producfiei apicole qi rentabilizarea activit5tii stupinelor este de dorit ca apicultorii s5 se preocupe ~i s5 actioneze pentru diversificarea produselor apicole prin realizarea pe ling5 miere qi a unor cantitsti ciit mai mari de polen. piridoxin5. se intilnesc yi glande nectarifere extraflorale. ramurile sau tulpinile plantelor qi care poart5 denumirea de man5 sau roua de miere. limpede ~i viscoas5 ce se afl5 in anumite perioade ale anului pe frunzele. Mana poate fi de origine animal5 cind este produs5 prin intermediul unor insecte produc5toare de man5 sau de origine vegetal5 cind este secretat5 direct de plante. acid pantotenic. substanfe minerale. venin de albine ~i apilarnil. Mierea de albine a fost prima substanfa dulce qi in prezent o surs5 de hran5 pentru acesta. 15ptiqor de matc5. riboflavin5. gr5simi ~i vitamine. acid folic. In afara nectarului. hrana albinelor se bazeaz5 exclusiv pe produse de origine vegetal5. produs de glandele nectarifere florale. albinele culeg polenul florilor. biotin5. El se compune din diferite zaharuri. fenofaz5 qi anotimp. Compozi{ia manei variaz5 pe de o parte in raport cu planta gazd5. Exist5 205 F rC . mezoinozitol ~i acid ascrobic. localizate in afara florii. vizitiind in acest scop ~i flora entomofil5 existent5 in jurul stupinei din raza lor de zbor. substant5 pe care albinele o culeg qi o transform5 in miere de man5. in nectar exist5 urm5toarele vitamine: tiamin5. Astfel. vitamine. substante aromatice ~i altele. pe care albinele il culeg ~i il transform5 in miere floral5. Mierea Via@ albinelor este in permanent2 interdependent5 cu plantele deoarece. p5stur5. spre deosebire de alte insecte. albinele culeg nectar qi man5. ai acizi organici. din compu~i azotului. propolis. care secrct5 o substan@ dulce.MANUAL UL A PICUL TORULUI Leclia 9. Ea a fost d utilizati de preoti in cadrul diferitelor ritualuri. vitamine pe care le reg2sim in miere. Nectarul este o secretie apoasg a unor glande ale plantei numite nectarii. pentru asigurarea necesarului de substante hidrocarbonate (zaharoase). acid nicotinic. minerale.

206 . in miere fiind consecinta direct5 a compozitiei nectarului. sorturile de miere romine~tivariazi de la alb-incolor la chihlimbariu-brun. iar ultima ca dizaharid. cele rnai ntate fiind fructoza. Dou5 fragmente scrise in limba sumerian5. enzimele. Din punct dc vedere al culorii. Ea reuneste o serie de substante anorganice ~i organice din care putem aminti glucidele. vitaminele. de la care ne-au rimas m5rturii ce ilustreaz5 modul cum se recolta mierea ~i la ce era folositi. mierea era considerat5 ca un leac bun pentru orice boala. Folosirea mierii ca hrani. La musulmani. Revolutia tehnicilor in producerea mierii. cea mai bine cunoscuta este cea egipteani. care au rezistat timpului. producfia mondial5 de miere s5 creasc5. sunt cele mai vechi documente referitoare la miere. in ceea ce priveste raportul glucoz5-fructozi din mierc. trebuie meniionat c5 un continut mai mare de fructozg mentine mierea fluid5 mai multi vreme. toate solubilizatc sau dispersate in apa continutiin miere. continutul de zaharoz5 se transform5 prin invertire in glucoz5 $i fructozi reduciindu-se totodat5 si continutul de ap5 care ajunge la circa 18-20%. proteinele qi altele. a continuat pe misura dezvolt5rii speciei umane. Primele dou5 suntcalificate aride. Glucidele din miere sunt substante organice sintetizate de plante. in medicin5 ~i in diverse scopuri de conservare ~i in diferite ritualuri religioase. Babilonienii au continuat sTL foloseascii mierea in medicink Dintre civilizatiile antice.MANUAL UL APICUL TORUL UI antice mierea era folosit5 ~i la prepararea unei biuturi ce continea alcool la carese adiuga yi efectul polenului si a levurilor din faguri. in timp ce confinutul mai ridicat de glucoz5 are ca rezultat cristalizarea mai rapid5 a mierii. in general. in diferitele manuscrise r5mase de la diferitelc civilizafii str5vechi din India si China rezulti c5 mierea era prepit5 ca medicament fiind folositi la multe ritualuri ~i ceremonii In Grecia antici ~i in special in timpul expansiunii romane s-a scris pentru prima data foarte mult despre stupirit ~i producfia de miere. dezvoltarea retelei de drumuri ~i aparitia vehicolelor ce fac posibil transportul stupilor de-a lungul perioadei de inflorire a plantelor a mii de familii de la un cules la altul. Compozitia mierii de albine este complex5. care a inceput o data cu omul primitiv. glucoza ~i zaharoza. mierea de salcim. floarea-soarelui cristalizeaz5 mai repede fafi de Mierea de rapif%. Prin prelucrarea nectarului de citre albine. care nu cristalizeaz5 timp indelungat. format prin legarea chimic5 a glucozei in nectar raportul intre aceste trei zaharuri depinde dc specia florali. paralel cu prelucrarea modern5 a mierii a ficut ca in acest secol. acizii organici. zmeuri. mecanizarea IucrBrilor de volum in apicultur5. bauturi.

litiul. Elementele minerale din miere constituie un important factor de tamponare a acidit5fii mierii. peste limitele normale. fn mierea natural& corespunz5tor sc5derii continutului in ap5. Sedimentarea cristalelor formate este datorit5 diferentei de densitate. invertazei. Hidroximetilfurhrolul (HMF) este o component5 chimic5 a mierii ce se formeaz5 prin transformarea monozaharidelor in prezenta acizilor qi sub influenfa temperaturii ~i duratei de actiune a acesteia. in functie de sortimentul mierii. S-a constatat c5 mierea cu un confinut de sub 18% ap5 se p5streaz5 un timp indelungat. mierii la influenfa unor surse de c5ldur5. el In miere exist5 mai multe enzime. In miere se mai g5sesc ~i alte elemente. nichelul. plumbul. ultima avind rol de asigurarea solubilit5fii mierii. pastrat5 in depozite ricoroase.MANUAL UL APICUL TORUL UI I in mierea florala. Exceptie face mierea de salcim la care cantitatea de fructoz5 este mai mare. Mierea floral5 are indice diastazic inferior mierii de man5 (psdure). precum qi a mierii de man8. in acest fel mierea devine apoas5 la suprafafg formind un mediu optim de dezvoltare a drojdiilor care produc fermentatia. diastaza. acest raport este de 1. contribuind totodata la accentuarea efectului bacteriostatic al mierii.35. 207 F rC . contribuind la realizareaechilibrului acido-bazic. inhibina ca fiind mai importante. precum ~i a celorlalte substanfeaflate in miere. Mierea. Cristalizarea mierii este un fenomen natural pentru toate sorturile de miere floral5 romiineasc5 cu exceptia mierii monoflore de salclim. formeazi substanfa uscat5 care la mierea natural5 dep5se~te SO%. acestacrescind pe timpul depozit5rii ~ iin special. La extractie mierea confine cantitali infime de HMF. prezint5 dup5 un an o valoare a HMF ce nu d e p 5 ~ e ~ t mg/100 g produs. fosforul 4 . argintul. aSa cum ar fi fierul. Cristalizarea se face treptat ~i astfel cu incepe procesul de sedimentare. raportul fiind de 1. atrage dup5 sine declan~area intiirziere a cristalizirii. cosit&h8yl. care. diferi ca intensitate. c r e ~ t econcentratia in substante glucidice. procentul de ap5 fiind in jurul a 18%. din care amintim invertaza. care influenteazs pozitiv gustul ~i aroma. Dintreclementele minerale putem afirma c5 potasiul determin5 procentual restul cd&hGitelor.15. Cu cit temperatura este rnai ridicati cu atiit inactivarea enzimelor este mai rapid& Activitatea enzimatic5 a diastazei. Acest fenomen are caurmare cre~tereain straturile inferioare a concentratiei de glucide qi o scadere a acestora in straturile superioare. Acizii din miere sunt acizi organici. Continutul ridicat de ap5 din miere. in cazul supunerii . iar dintre sorturile de miere floral5 cea de salciim are indicele diastazic cel mai sc5zut. de temperaturi (maximum 50°C) ~i de durata stoc5rii. siliciul n 1 1 . qi in cantitsti infime cromul. impreun5. Activitatea enzimelor este conditionat5 de valoarea pH-ului mierii.

triptofanul. bismutul. valina. linoleic. alge. in cantiti$ foarte reduse ciuperci. levuri. aurul. Se trece apoi la descipicirea fagurilor. vanadiul. de folosire. oleic. Recoltarea ~i extractia mierii Fagurii cu miere se scot din stup in momentul cind aceasta este suficient maturati.MANUALUL APICULTORULUI bariul. lauric. fagurii si fie grupafi dupi culoare pentru a obtine diferite sorturi de miere ~i dup5 acest criteriu. fn miere se mai gisesc.). Fagurii sau corpurile cu faguri cu miere se transport5 intr-o camcri ce are temperatura piin5 la 35OC spre a uyura extractia. fiind reprezentate de aminoacizi liberi cum ar fi lizina. treonina. de fenilanina. Protcinele sunt prezentate in miere in cantit5ti mici. beriliul etc. Lipidele sunt prezentate in cantit5ti infime gisindu-sc sub form5 de acizi g r a ~ i palmitic. germaniul. stearic. Stupii vor fi mcntinuti deschi~i cit mai putin posibil ~i astfel sc vor cvita cauzelc care pot provoca fi~rti~agul la albine. este indicat de a sc efecti~a extracfii rcpetate pe intreg parcursul perioadei de culcs. desc5picirea fagurilor se folose~te cutitul de descipicit. Extractia mierii se face inaintc de incetarca totali a culcsului. meteonina. Pentru a evita declan~arcafurti~aguluiextracfia mierii se va efecti~a in cabana stupinei sau in altc spatii inchise. in perioadele lipsite de culcs ramcle trebuie ridicate din stup spre scari. Este recomandabil ca inainte de inceperea extractiei mierii. benzaldehid5 etc. indepartarea albinelor de pc fagilri se poate face prin scuturarea energicaa fagurilor cit ~i cu ajutorul unor substanfe chimice cu proprietiti insectifuge (acid fenic. dc lung5 durati. izoleucina. atit cutitul cit ~i furculita de descipiicit se fnc5lzesc eratura de circa 80°C. f i r i acccs pentru albine $i de preferinti noaptea. urmat5 de extractia propriu-zisi a mierii. precum yi alte particule solide provenind de la rccoltare. Ace~ti man5. precum yi granulc de amidon. fie din secrefiile glandulare alc albinelor. leucina. de asemenea. luindu-se drcpt critcriu practic prezenta coroanei de micre cipicit8 in treimea superioar5 a ramei. Pentru dcscip&cirefagurele se tine in pozifie e /- 208 . aminoacizi provin fie direct din sursa dc nectar. iar extracfia se face in mod obligatoriu in cursul noptii. : Componentele microscopice ale mierii sunt fomlate din granule de polen. iar pentru fata neunifonn c5p5cit8. strontiul. furculita de descipicit. in timpul culesurilor principale.

desc5p5cirea se face de sus in jos. cutitul se fine in pozifie orizontalil. fef u . cit qi desc5p5citoarele cu lame sau cu ace rotative. In timpul desc5p5cirii. . iar intervalul de timp scurt. in general. in caml extractoarelor tangentiale. a Desc5p5cirea se realizeazii prin miqc5ri scurte gi rapide ale cufitului. in familiile de la care provin spre a fi cur5pti de albine. cutite de descZipiicit. in aga fel ca suprafap muchiei te~ite cufitului s2 fie parale15 cu suprafap fagurelui. e 209 :T- . iar dup5 limpezirea in vasele de stocare se vor indepirta impurit5filede la suprafap mierii cu ajutorul unei linguri. unde numiirul fagurilor ce trebuie desc5p5cifi este mare. mierea fiind extras5 simultan de pe ambele fete ale fagurelui. prevenindu-se astfel ruperea fagurilor. Acfiunea de extraciie a mierii cuprinde gi precondifionarea acesteia in care scop in timpul extractiei se asigur5 strecurarea cu ajutorul sitelor duble de strecurare. Apoi fagurii sunt introdugi in extractor. fagurii se intorc pentru a se continua extracfia pe partea cealalt5. fnainte gi dup5 extractia mierii. intoarcerea fagurilor nu se mai face. se folosesc desciip5citoare mecanice. in mai multe tipuri gi variante din care amintim desciip5citoarele cu cufit vibrator. pe tava de desc5p5cit. in ceea ce privegte extractia mierii. aceasta se pate executa pe vatra fieciirei stupine sau centralizat in locurile special amenajate ~i dotate corespunz5tor pentru aceasti lucrare. vasele folosite etc. pe cit este posibil. in afar5. Operatia se repet5 pentru a se realiza o extracfietotal5 a mierii. care prin centrifugare scoate mierea din faguri. incilzit electric sau cu abur. Acestea sunt realizate. t5vi. " i 5.) se spa15 cu ap5 fierbinte gi solufie de sod5 5% dup5 care se limpezesc bine in ap5 curat5 gi se usuc5 prin expunere la soare.MANUAL UL APICUL TORULUI vertical5 sprijinit pe una din spetezele laterale ale ramei. Turafia extractorului se m5reqte treptat piin5 se percepe foqnetul caracteristic rezultat din proiectarea mierii pe peretii extractorului. in caml folosirii de extractoare radiale. Fagurii din care s-a extras mierea se introduc. Vor fi evaluate culesurile urm5toare in scopul asigurgrii rezervei de miere necesar5 familiei de albine pentru iernare. intreg utilajul apicol (centrifug5. la nivelul suprafefei spetezei superioare qi ~ i p c a inferioar5 a ramei. de asemenea. fn caml unor stupine de tip industrial. iar dupii ce se apreciaz5 cB s-a extras circa jum5tate din mierea de pe o parte. cu f a p interioar5 a lamei in unghi de circa 350" fat5 de suprafafa fagurelui.

calitatea I. albine moarte in proportie maxima de 10% .78411989 pentru . potrivit tabelului urmgtor: Calitatea I rsine Calitatea a 11-a -se admit: spurn%. dupii provenieng. Standardul prevede conditiile tehnice pe care trebuie s% le indeplineasd mierea de albine la preluarea ei de la produciitori. Mierea de salcdm se incadreazg in trei clase de calitate: calitate superioari. Standardul prevede. resturi florale ~i sau larve.resturi de cea~-5 faguri. obtinutg din nectarul florilor sau din sucurile dulci de pe alte p%Giale plantelor qi inrnagazinatg de ciitre albine in fagurii din stup.MANUAL UL APICULTORUL UI floral5 + r monoflors originea nectarului extrafloral2 animal% vegetal2 extras5 din faguri Clasificarea mierii - modul de extragere in faguri prezentare cristalizat5 Prelucrarea qi livrarea mierii de albine se face conform conditiilor tehnice de calitate prevgzute in STAS nr.. in care se includ toate sortimentele de miere care provin in cea mai mare parte din sucurile dulci de pe alte p%qiale plantelor decit florile in amestec cu nectarul florilor din piidure.Miere de albine". calitatea a 11-a. miere poliflor%~i miere de padure (mana). Standardul se refer%la mierea de albine naturals. Celelalte feluri de miere se incadreazg in doui clase de calitate: calitatea I yi calitatea a 11-a. urm5toarele clasificiri ale mierii: miere monoflors.

por.deschis a 11-a Miros qi gust placut. dulce. vlscoad sau cristalizati I brun. brun .brun Brun. cu aroma specific mierii de izm5 dulce.auriu. dulce.inchis. gust. viscoas5 sau cristalizatzi omogen5.auriu nu se galbui. vPscoas5 sau cristalizati tei zmeuri galben nu s e verzui pin5 la normeaz2 galben roqcat galben.brun floareasoarelui galben . fluid5 sau vriscoasri galben nu se deschis . nu se galben ro~cat normeaz2 pin5 la galben . fluidi.brun -- 1 viscoasii sau cristalizatzi omogeni. galnormeaz2 ben . dulce rl cu aroma (. miros. galben roqcat. pl5cut specific Consistent: omogen5. normeaz5 rubiniu dulce aroma specifics plgcut.MANUAL UL APICULTORUL UI Conditii tehnice de calitate. normeaza galben . dulce specific mierii de salcim dulce cu arom5 pronunpti specific mierii de tei pl5cut. n o m e a z 5 pins la galben .auriu. cu ~ r o m s specific mierii de zmeur5 plgcut. consistent: qi aspect ale mierii de albine Culoarea Calitatea I Miere de: Superioarl Aproape incolor5 pin5 la galben .nu se tocaliu pin5 n o m e a z 2 la brun inchis 1 fluidti.inchis galben .inchis pin5 la negru cu reflexe verzui galben. culoare. fluids. fluid5 viscoas8 sau cristalizatzi o mogeni. specific5 S j v gust adfingent . brun nu se . galben .

MANUAL UL APZCULTORUL Ul i n ceea ce p r i v e ~ t e propriet5file fizico-chimice ale mierii d e albine. In cazul in care continutul de ap5 este sub 20% se recalculeaz5 masa pentru continutul de 20%. % .5 4 70-80 7** 13-5 10. &nmerea de salcim se admite minim 6.maximum ZahL invertit.9*** 20* 1.maximum Substanfe nezaharoase. culori de anilin5 yi coloranfi sintetici) 30 1 max 12 max 18 lips5 lips5 lips5 1 minimum 65 minimum 55 lips5 lips5 * ** *** Cu acordul beneficiarului.417 0. . mierea se poate prelua cu un confinut de ap5 de maximum 23% cu recalcularea masei pentru confinutul de 20%.5.4 17 0. Dup5 15 iulie. la mierea de salciim de calitate superioar5 yi calitatea I-a se admite maximum 1%. gelatin5 clei. mm .maximum Densitate relativ5 la 20° minimum Cenuyi.5 4 70-80 7** 13-5 10. amidon.maximum Indice colorimetric: . % . % .minimum Granule de polen de salciim (la mierea monoflori de calitate superioar5) raportate la numirul total de granule examinate. % Indice diastazic . % . % Zaharoz5.maximum Aciditate cm3NaOHsolufie n la 100g miere . La mierea de salcbm de calitatea a II-a se admite la recoltare maximum 15%.la mierea de calitatea I. carbonat de calciu. iar la cea de calitatea a II-a maximum 10%. % .la mierea de calitate superioari. acestea sunt redate mai jos.minimum Hidroximetilfurfurol (HMF) la mierea de calitate superioar5.9*** Provenientii Apa. mm Zah5r invertit artificial Glucoza industrial5 Adaosuri de falsificare (fains. Proprietgtile fizice yi chimice ale mierii de albine Miere monoflori de pgdure yi poliflori 20* 1.

tara $i masa netto. Viiscozitatea sau rezistenfa la scurgere depinde de continutul in apii a1 mierii. se verificii toate ambalajele din lot. Dupii dimensiunile cristalelor se pot deosebi urmiitoarele moduri de cristalizare: . atunci cBnd diametrul este de 0. fapt ce indicii faptul cii extracfia mierii poate fi inceput8. Din substanp uscat5 a mierii 80% o formeazii zaharurile din care 70% il ocupii fructoza gi glucoza. 9 . Dac5 una din probe nu corespunde.cu cristale mari. Ambalajele cu miere se marcheazii cu urmiitoarele menfiuni: denumirea unitiifii produc5toare sau a produciitorului individual. de intensitatea culesului. urmat de verificarea proprietiifilor fizice gi chimice. Cristalizarea nu denatureazii calitatea mierii ci doar o schimbare a aspectului. dar nu din mai pufin de 5 ambalaje. Compozifia chimicii a mierii este determinatii de plantele melifere.wb 0.3% la 22. mm. in condifiile Prii noastre procentul de apii variazii intre 13.* T 5 213 . de condifiile de mediu etc. La mierea de calitatea a 11-a verificarea const5 din examenul organoleptic gi din determinarea confinutului de apii cu refractometrul. Conform prevederilor STAS-ului. La mierea de calitate superioarii gi calitatea I. mierea poate sii piardi sau sii-gi ridice continutul in apii.5 r > e u i ' r*.Confinutul in ap8 a1 mierii cregte de la ges spre munte. fiind determinat de umiditatea atmosfericii datoritii abundentei precipitafiilor. Dintre proprietiifile fizice principale ale mierii. putiind avea loc atAt la mierea in faguri cat ~i la mierea extras:. zaharoza se admite in miere piing la 5% gi in mierea de man5 pBn5 la 10%. verificarea const5 din examenul organoleptic. Aroma mierii este determinatii de uleiurile eterice prezente in nectar. felul mgrfii. temperautrii gi compozitia chimicii a acesteia. clasa de calitate. Cristalizarea mierii este o proprietate fireascii a ei. In hncfie de temperaturii gi umiditatea mediului inconjuriitor. masa brutii.4%. in mod natural albinele incep ciipiicirea mierii atunci cBnd aceasta confine maximum 20% apii.cu cristale fine sau past5 atunci ciind diametrul cr* eloh te . . amintim continutul in ap5 vi viiscozitatea. fiind specific5 speciei de plante respective.MANUAL UL APZCULTORULUZ Verificarea calit5tii mierii se face pe loturi formate din miere de acela~i fel gi de aceeagi clasii de calitate.5 mm. Proprietifile igienico-sanitare ale mierii de albine trebuie sii corespundii dispozifiilor sanitar-veterinare in vigoare. Probele se iau din 10% din ambalajele de transport care constituie lotul.

atdt in ceea ce priveqte dimensiunile cristalelor. S-a incercat qi hr5nirea albinelor in timpul culesului cu una din aceste substante in scopul intdrzierii cristaliziirii mierii. iar ulterior masa de miere este ins5mdntat5 cu maia de miere. cu cristale foarte fine ~i r5cit5 apoi pentru a se realiza cristalizarea in acest mod a intregii qarje. in acest scop mierea este in prealabil lichefiata cu ajutorul c5ldurii spre a se distruge astfel levurile qi cristalele ce au inceput a se forma. spre a indep5rta eventualele nuclee de cristalizare ~i apoi r5cirea brusc5 pin5 in jur de 15OC. Pentru prevenirea cristaliz5rii qi mentinerii mierii c5t mai mult timp 3 stare fluid5 sunt folosite o serie de procedee din care amintim: pasteurizarea. Trebuie. / . In acest scop au fost folosite diferite procedee ca: unde ultrasonice (9 kilocicli pe secund5) timp de 15-20 de minute sau prin ad5ugarea de 0. ultrafiltrarea etc. c i t qi timpul de realizare. mierea este inc5lziti la temperatura de 45°C timp de 5 minute. Este necesar mentinerea acesteia la temperatura qi umiditatea optim5.rPdMParea mierii '-. in acest scop. pentru preintimpinarea fenomenului de cristalizare. Lichefierea mierii cristalizate se face in inc5peri cu aer cald sau in baie de ap5 cald5 fir5 a dep5qi temperatura de 45". au fost efectuate. untos fiind mult apreciat5 de consumatori. Alti autori recomanda IncBlzirea mierii la temperatura de 45OC. se efectueazi qi o amestecare aproape continua a produsului respectiv in scopul obtinerii unor cristale c i t mai fine in intreaga cantitate de miere supus5 acestui tratament. La aceasti operafiune concur5 ~i diversele sorturi de miere cu o cristalizare tardiva. 5 L$5stmrea mierii trebuie s5 se !in5 seama de dou5 probleme importante. in practica curenti maiaua folosit5 pentru cristalizarea dirijati a mierii reprezint5 circa 10% din cantitatea total5 de miere ce urrneaz5 a fi supusi acestui tratament. In prezent. pe ling5 ricirea acesteia. ( ~ mo constituie posibilitatea fermentirii mierii. in prezent este solicitat5 tot mai mult mierea supus5 unei cristalizari dirijate in sensul c9 mierea respectiv5 se prezinta sub form5 de past5 avind in continutul ei cristale foarte fine.3% acid izobutiric sau acid scorbic.16°C. de asemenea. Deoarece cristalizarea la unele sorturi de miere ii d5 acesteia un aspect comercial neplgcut. mentionat c5 in timpul cristalizarii dirijate a mierii. urmatii apoi de o racire brusc5 a acesteia qi conservarea ei la temperatura de 14.MANUAL UL APICUL TORULUI Cristalizarea poate fi dirijat5. trecut5 printr-un filtru-pres. tratarea cu ultrasunete. care se e ~ a ~ orb%lem5 pt P * . Aceasta se realizeaz5 prin ad5ugarea unei cantitali de miere cristalizata (maia) cu cristale foarte fine la volumul total de miere. Mierea obtinut5 prin acest tratament are un aspect plilcut. in majoritatea fsrilor. diferite incerc5ri pentru a intirzia fenomenul de cristalizare.

Sciderea temperaturii de pastrare la 5-9°C determinii reducerea la o treime a continutului de HMF. termenul de garantie pentru mierea de albkeroste de 12 luni yi decurge de la data ambal2rii produsului pentru valorific&&. depozitarea mierii trebuie %cut2 in inciiperi uscate. dar in special la inciilzirea yi suprainc5lzirea acesteia. Fermentarea mierii poate fi preintimpinatii cdnd temperatura de pastrare a acesteia este sub 11°C. se formeazii unele reactii chimice yi implicit unele substante dguntitoare organismuluuui (hidroximetilfurfurolul) dupii a c2rei prezent2 se poate stabili modul de prelucrare yi conservare a lotului respectiv de miere. la o cincime a pierderii de enzime yi la o yesime a efectului de inchidere a culorii. in timpul pastrgrii mierii la temperatura obiynuitii a camerei. se recornand5 ricirea acesteia la P C timp de 5 sZipt%mini. cupru. . iar atunci cdnd apa reprezints 20% este necesar ca levurile s5 nu dep5qeasc2 valoarea de llg. Pentru piistrarea mierii in stare lichid2. iar in 5 ore se produce o cantitate atdt de mare de HMF. Gr5 alte mirosuri. exist2 posibilitatea distrugerii lewrilor prin incalzirea yi riicirea brusca a mierii. dupii care se face o ricire bruscg. fermentarea nu are loc daca levurile din miere nu depayesc valoarea de 10001g. Levurile pot fi distruse prin inc2lzirea mierii timp de 7. fermentarea nu are loc cind levurile nu dep2yesc 10/g. c . curate. ~ a l a i l i t a t e a produsului in conditii optime de conservare este nelimitatg. Atunci cind continutul de ap2 este piing la 19%. importan@.5 ore. un timp cit mai indelungat. Temperatura de pastrare a mierii prezint2. incit mierea devine improprie consumului. pq f &\n' $ . De asemenea. Temperatura optima de p2strare este de 8-1 2°C fir2 a depii~i14°C yi o umiditate a aerului de circa 60%. dup2 care temperatura de piistrare poate fi miiritii pgnii la maximum 14°C.1% yi a 11-a problem2 este cristalizarea ei. in acest mod se evitii cristalizarea un timp indelungat. In caml unor temperaturi mai mari de 2 l°C. in cam1 cre~terii temperaturii spre exemplu la 7 l°C.Ch*n 215 7-. sau intr-un minut la temperatura de 69"C. de asemenea.MANUAL UL APICUL TORUL UI produce atunci cind aceasta are un continut de ap2 peste 17. jum2tate din invertazii este distrus2 in 40 de minute ~i jum2tate din diastazii in 4. plumb sau aliaje ale acestora. Dup2 standard. iar a sorturilor de miere chihlimbarie deschis de aproape 3 mm in acelayi interval de timp. Orice miere cu un continut de ap2 de peste 20% este in pericol de a ferments. in caml in care confinutul de ap2 este de 18%. o miere incolor2 se inchide la culoare intr-un ritm de 1 mm pe scara Pfund in patru luni. Nu se admite depozitarea mierii in vase de zinc.5 minute la temperatura de 63"C. Avindu-se in vedere cele de mai sus.

Ciipiicirea umedii a mierii dB un aspect mai putin pliicut fagurilor gi secfiunilor qi le scade valoarea comercialii. in cazul in care acesta este preggtit gi echipat cu cele necesare pentru aceasti productie. Ramele-secfiuni sunt confecfionate din lemn de tei gi au formi dreptunghiularii cu dimensiunile: 102 mm lungime.in conditiile din fara noastrii. Utilajele necesare pentru producerea mierii in sectiuni Stupii folosifi pentru obtinerea mierii in acest sortiment sunt de tip multietajat. sunt previizute un curit subtire cu lami ondulatii (asemiiniitoare k. dupii recoltare. Ramele . * . Pe fafa interioarii a ramei-sectiuni sunt siipate trei qanpri transversale. Fagurii artificiali pentru secfiuni sunt foarte subtiri (1 6. pot fi folosite gi culesurile de la tei.5 mm grosime. in cazul cii fagurii yi secfiunile sunt consumate imediat. foarte la dimensiunea interioarii a rarnei-sectiuni ink-o pe lungimea cutiei. pentru obtinerea acestui produs se foloseqte. de asemenea. iar capetele sunt previizute cu tincuri pentru fixare. pentru a fi incheiate se udii cu apii caldii. 129 mm iniiltime.. foarte mult apreciat de consumatori. Datorit5 faptului cii secfiunile se apreciazii dupi culoarea mierii gi timpul cit mierea se menfine fluid&. nu cristalizeazii gi piistreazii integral aroma fin5 qi gustul plicut al mierii. se piistreazii in camere previizute cu pardosealii de ciment care periodic se umezegte cu apii. la acegtia putiind fi adaptate utilajele necesare producerii mierii in secfiuni.18 foi de dimensiune standard la 1 kg) qi se confectioneazii din cearii de calitate superioarii. La producerea mierii. 216 . alegiindu-se. in primul rind. Calitatea mierii din faguri qi sectiuni este superioarg. iar asamblarea se executi dupii 15-20 minute. in perefii laterali. familiile de albine care ciipiicesc uscat.sectiuni neincheiate. culesul de la salcim. greu gi are culoarea deschisii. in acest scop. zmeurii gi zburiitoare de la care se obtine miere ce cristalizeazii. in faguri gi sectiuni se fine seama de modul in care albinele ciipiicesc mierea. 33 mm Iiitime qi 2. In cazul in care sectiunile nu sunt piistrate in camere umede.MANUAL UL A PICUL TORULUI Producerea mierii in faguri yi sectiuni Mierea in faguri qi secfiuni este un produs natural al albinelor. Obtinerea mierii in sectiuni se poate realiza insi in orice sistem de stup. are culoare deschisii.

Pentru fixarea fagurilor in secfiuni se foloseqte o scAndur5 pe care sunt fixate 12 blocuri de lemn (3 pe vertical5 qi 4 pe orizontali) avind dimensiunile interioare ale ramei-sectiuni. pentru a fi cliidite de albine. Blocurile de lemn se ung inainte de intrebuinpre cu un strat subfire de ulei de parafin5 sau cu vaselin5 pentru ca fagurii s5 nu se lipeasc5 de ele. 65 . Fig. Lama de aluminiu incglzit5 la flac5ra unei l5mpi de spirt topeqte ceara qi fixeazi fagurele de peretele interior a1 ramei-sectiuni. in vederea fix5rii fagurilor in ramele-sectiuni se foloseqte o lam5 de aluminiu de dimensiunea interioar5 a sectiunii prev5zut5 cu un miner.MANUAL ULAPZCUL TORULUZ lamei de la cutitul de t5iat pAine) care este incadrat5 intr-o ram5 de fier5striiu. . Operafia de parafinare se execut5 cu ajutorul unei pensule dup5 ce secfiunile sunt introduse qi fixate in magazine.Ramci in sectiune Fig. 66 . in acest scop se foloseqte parafina topit5 in baia marina care are temperatura de 98. Magazinele sunt prev5zute cu 7 griitare pentru a asigura creqterea uniform5 a celulelor fagurilor din ramele-secfiuni.100°C. Cu scopul de a preveni deprecierea sectiunilor din cauza petelor de propolis acestea se parafineaz5. La tiierea fagurilor din cutia-calapod cufitul se manevreaz5 ca un fieriistriiu. Fagurii pentru sectiuni se pistreaz5 in camere bine inc5lzite pentru ca s5 nu se sfirime la t5iere. T5ierea fagurilor necesari pentru sectiuni se poate realiza qi cu un cufit obiqnuit dup5 un gablon de lemn.Corp cu rame .sectiuni Ramele-sectiuni previizute cu figuraqi. se introduc in magazine speciale ce se adapteazi la orice sistem de stup.

familiile producitoare de miere in faguri ~i sectiuni se reduc. Familiile slabe nu se folosesc pentru productie ci sunt dirijate in vederea intiririi familiilor producitoare de miere in faguri qi sectiuni. nand orfane.Igi~rc o scctiune cu fagurele clidit. La 4 zile dupi ce familiile au ramas orfane se executi re qi botcile existente se distrug in totalitate. in care rimine matca familiei.? cu atcntic dcoscbitii 11rm2rindu-scca filgurii s i 1111sc desprindi din raniclc-scctii~ni. albinclc s. pregititi din \/reme in aces1 scop.camagazinelor cu faguri sail sectiuni sc execut. cantitatea ~ n i c i pi~ictdin cuib ~i reducerea acestora la un singur corp. In cazill in care la ob!incrca accstl~i produs sc foloscsc altc sisteme dc stupi. Albinele din corpurile care au fost ridicate se scuturi in fata urdini~uluifarniliei reduse la un singur corp. Dupi inlocuirea mitcilor se iau mgsuri pentru 218 .? a t'ami l iilor folositc pentru productie. in Putcrca dcoscbit. crceaz8 in familii conditii favorabile pcntru manifestarea intensi a instinctului de roire a albinelor. De obicei. Dupi alte 3-4 zile matcile se scot din familii sau se omoari. Pentru atragerca albinclor dc a cl8di cit mai repcde fagurii sau sectiunile. In vederea prevcnirii roitului se recomand8 folosirea unor misuri speciale. La inceperea culesului. iar operatia de distrugere a botcilor se repeti. sc aplic8 acelea~i proccdcc dc prcgiitirc a familiilo~ pcntru produc[ic strin~torindusc cuibul la 7-8 fr~guri. In acest scop la 3-4 zi le dupi aplicarea magazinelor se executa un control aminuntit al fiecarei familii de albine ~i se distrug toate botcile. lipsa spatiului dc pcntru ouat.?.MANUAL UL APICULTORULUI fngrijirea familiilor de albine pentru producerea mierii in faguri sectiuni ji Familiile de albine ce se folosesc pentru producerea mierii in faguri ~i secfiuni trebuie sB fie foarte puternice. Aye/. sail in mijlocul magazinului.l~. sc introduce 1111I'. se pastreazii drept cuib corpul doi. Dupa alte 4 zile se de distrugere a botcilor qi in familie se introduce o botc5 cipiiciti &niirkirnperecheatg. Fagurii cu puiet ~i miere ce prisosesc se folosesc pentru intirirea familiilor mai slabe din stupin. in acest scop in toot cursul sezonului se urmireqte cre~terea continua a puterii familiilor de albine in aqa fel ca la inceperea culesului acestea s i ajungi la maximum de dezvoltare. rcstlll spatiului din stup so ocupi ~ L matcrialc izolatoare iar I pcntru a hr!a in accst lkl. pi~ietul~i rezervele de hrana. la un singur corp.? Ii~crcze ~nagazinulcu faguri sail sectiuni. cu scopul de a produce o aglomerare puternici de albine in familii in momentul in care se a ~ e a z magazinul cu sec{iuni sau ramele i cu faguri pentru producerea de miere in faguri.

Sectiunile care nu au fost umplute cu miere sc colectcazi intr-un singur deasupra unei familii puternice pentru a le finisa intr-un magazin care se a~cazii timp cit rnai scurt. acestia se transport2 i la depozitul de miere ~i se a ~ e a z unul dcasupra celuilalt. iar cele din a1 doilea sunt umplute cu miere mai mult de jumgtate. Magazinele se recolteaz2 pe miisuri ce secfiunile sunt umplute cu miere. in coloane de c i t e 10-15 buc8fi. A~ezarea primului magazin cu secfiuni sau a fagurilor se face dup2 inceperea culesului. magazinele cu secfiuni se a ~ e a z 2 i albinelor. albinele pot fi indcpiirtate dc pe sectiuni cu ajutorul unei perii fine. Conservarea mierii in faguri $isectiuni Piistrarea fagurilor cu miere in scctiuni sc face cu atcntie deosebiti deoarece este ~ t i u c2 fagurii $i secfiunile deteriorate n u mai pot fi reparate. Magazinele astfel stivuite se afumi imediat cu bioxid de sulf pentru a preveni atacurile de g2selnifi. Dupg aceast2 operafie. ferind secfiunile de funinginea care le-ar putea deprecia ~i apoi se scutur2 puternic in fafa urdini~uluifamiliei din care deasupra au fost scoase. Dup2 ce sectiunile din primul magazin sunt pe jum2tate cl2dite se a ~ e a z 2 deasupra acestuia. se iau mgsuri pentru p2strarea unei temperaturi de 2 1-32°C care asigur2 mentinerea mierii din secfiuni in stare fluid& La ambalarea sectiunilor ~i a fagurilor cu miere se urm2re~te manipularea acestora cu mult5 atentie ~i in perfecte condifii de igieni pentru a nu degrada cu nimic acest produs. executate pe dimensiunile secfiunii sau in pungi fie din folie de material plastic transparent. t Dupi recoltarea magazinelor cu scctiuni ~i a fagurilor. atunci cind sectiunile din primul magazin sunt aproape pline. 219 r . - . unei scinduri. al doilea magazin. in cazul culesurilor abundente. in vederea recolt2rii magazinele se afumii.MANUAL UL APICULTORUL UI imbungt2tirea regimului termic din interiorul stupului prin mgrirea urdini~ului~i umbrirea stupilor. Pe rn5surS ce primul magazin cu secfiuni este umplut cu miere se ridicg de pe cuibul familiei ~i se a ~ e a z g deasupra celui de-a1 doilea magazin in care albinele au inceput construirea fagurilor. in cam1 in care sectiunile se piistreazii in depozit un timp mai indelungat. Aceasti operatie se repet5 la fiecare 5-6 zile p h i cind secfiunile sau fagurii cu miere sunt ambalati in vederea expedierii. se poate aveza ~i a1 treilea magazin cu secfiuni deasupra primelor doug. prevSzut5 cu un izgonitor de albine $i se a ~ t e a p t ie~irea in lipsa podi~orului previzut cu izgonitor. Ambalarea secfiunilor cu miere se face fie in cutiute transparent.

de creme ~i iluminat. astfel inciit albinele s i inallc perefii celulelor impiediciind astfel lnatca s i depun5 ou3 in a c e ~ t i faguri.. Prin ceari de albine se intelege ceara'p u s u e albina meliferi (Apis mellifera L. sunt atractive dar din punct de vedere al producitorului apicol. de asemenea. datoriti formatului. . acest produs a mai fost intrebuinfat la confectionarea tablitelor cerate pe care se scria. fiind utilizate totodata in numeroase creme cosmetice ~i eliioliente. ccara cic albinc a tiw cunoscutfi $i folosit3 de c5tre om din cele mai veclii tirnpuri in spccial pe11lri1 p~. care folosca ccara in diferite leacuri ~i refete.indu-sein corpuri goale dc stup milltieta-jat sail ill s i s ~ e ~dc~stup lillosit 1. c i in afara secfiunilordreptunghiulare.a~c/..) rcali7. in ceea ce prive~te mierea in faguri. datorits formatului circular. ambalate in celofan sau folie din material plastic transparent sau decupate din ram2 ~i porfionate in bucifi de 50-60 g p h i la 112 kg. Ceara a fost folositi ~i ca ~nijloc iluminat casnic.e~ararca Icaci~ri. spre a impiedica niatca de a urca in lnagazin sau prin depirtarea ramelor de magazin. pentru producerea acesteia se folosesc magazine de stup vertical sau liiultietajat desp51:ite de restul stupului prin grafie despiqitoare.. in mod diferit. Pe misilra uniplcsii 1-i~gurilos cripficirii accstora. Menfionim.Din punct de vedere comercial acest tip de secriuni.CobanaW. iar dupi aparifia cre~tinismuluila producerea luminirilor.) ~i nu ceara produsi de alte s p e i i dt5 bine (Apis dorsata F. se pot valorifica fie ca atare. Ceara este un produs secretat de glandele cerifere ale albinelor ~i serveyte acestontcadnaterie prima la construirea fagurilor. eeruri ce poarti d&r&% cear3 de Ghedda. in afar5 de medicina populari. ac.. i n aceste conditii se obfin totodata $i faguri mai g r o ~ icare con!in o cantitate mai mare de miere. care se pot ambala. precum ~i la fabricarea de figurinelor magice. Apis florea F.1rea accstci productii. gi Apis cerana). acestea necesiti unele misuri suplimentare in ceea ce prive~te fixarea lor in rame. se recolteazi ~i se gi valorific3 intocmai ca gi ~iiicrcai n scc!iu~li. fie in cutiufe din material plastic transparent fie in pungi din celofan sau folie transparent5 din material plastic. neocupsnd in intregime. de asemenea. spafiul din interiorul ramelor respective. n ~l Alaturi de niicre. in Grecia antici atiit micrca cit ~i ccara dc albine erau folosite ca remedii pentru tratarea contuziilor ~i pliigilor care supurcazi. in practica apicoli se mai folose~te un alt tip de secfiuni (circulare) ce poarti denumirea ~i de sectiuni tip . % 220 .MANUALUL APICULTORULUI Valorificarea ~i ambalarea in acest scop a ramelor cu miere in faguri.-..

cervicale qi lor in special lipaze qi proteaze. Solzi~orii corespund cu forma ~i msrimea oglinzilor pe care s-au format. simultan pe ambele p5qi. in cazul cladirii fagurilor artificiali. iniltimea maxim5 a glandelor cerifere (circa 50-60 microni) este constatat3 la albinele in virstii de 16-18 zile. Fagurii artificiali sunt construiti. folosind reziduurile de faguri rezultati de la extractiile anterioare ~i se folose~te numai in scopuri industriale. sunt netede. topitorului de cear5 cu abur sau prin presare la cald. in5ltime ce va fi continuat2 cu ceara produs5 de albinele tinere produc5toare de cear5. Pentru int5rirea solzi~orilor secretia glandelor mandibulare. pentru a p5stra o temperatur5 uniform5 de 33-34OC. necesar5 elaborarii solzi~orilor cear5.000 celule secretorii. stau in formatii de perdele conice cu baza in sus. Pe fiecare sternit se afl5 cite dou5 formafiuni glandulare. Albinele. se prind de picioare yi formeaz3 lantul albinelor sub spetezele goale a unui numar de 3-4 rame ce au fost luate in lucru. in ceea ce prive~te 221 T F . Pe stau inghesuite unele in altele. Ceara industrial5 se extrage la cald cu ajutorul unor solvcnti (benzina. benzen). Aceastg form3 este concoidal3 (asem5natoare scoicii). Ceara de stupin2 este ceara extras5 din faguri cu ajutorul cerificatorului solar. Solzi~orii cear5 de la ieqirea din oglinzi sunt fragili qi transportafi ca n i ~ t e pl5cute de mica. Circulatia albinelor in ciorchine se face printr-o deschidere de aflat5 in partea inferioari a acestuia. sulfur5 de carbon. str5lucitoare. Inveliqul ciorchinelui este format din 2-3 straturi de albine strinse intre ele. fiecare alc3tuit5 din 10. ceara de albine se poate clasifica in cear5 de stupin5 ~i cear5 industrial& extras5 prin solventi. sub oglinzile cerifere. iar surplusul de cear5 este folosit la in3ltarea perefilor pin5 la 3-6 mm.MANUALUL APICULTORULUI In functie de materia prim5 ~i de tehnologia extragerii. fiind situate pe ultimele patru inele abdominale (sternite) ale albinei lucr5toare. de obicei. in procesul complex de folosesc qi secretiile glandelor labiale. Odata ceara devenita maleabil5 albinele incep modelarea fundului celulelor. apoi aceste glande scad p8n3 la 3 microni o data LV trecerea albinelor la activitatea de culeg5toare. ele fiind cele 3-4 perdele cu ochiuri largi albinele 1111 inconjurate de un inveli~format din corpul majoritafii albinelor avezate ca intrun ciorchine. albinele se a~eaz5 foaia de fagure pe spre a-l inc5lzi la peste 30°C astfel incit ceara s5 devin5 maleabila. Activitatea celulelor secretoare de ceari incepe la vhrsta de 3 zile. situate pe partea ventral5. cind albinele particip5 la c5p3cirea celulelor ~i se intensific5 in ziua a 7-a cind albinele trec la cl3direa fagurilor. avind o form5 ovals. Organele specializate ale albinei pentru secretia cerii poart5 denumirea de glande cerifere. cind cl5desc fagurii intr-un stup sistematic cu rame goale.000-20.

12 mm qi poate cuprinde 0.12. diferite nuante de galben. putBnd astfel sii fie friimdntat ~i modelat dupa dorint.umiditate qi impurit9ti minerale 71 1 0.3 0.19 g polen.alcooli liberi . conipozitia chimica a cerii (in procente) este urmitoal-ca: . in contact cu ce permite ie~irea aerul. Apoi ridica picioru~ul printr-o miqcare brusca de pe solziqor ~i in acela~i timp il preseazi cu tarsul pe sternit pentru a nu c8dea.O 10. Compozitia chimica a cerii estc complexi.5 1-2 Ceara de albine prezinta o intreaga gam2 de culori. Peretii celulei ail grosimea de 0.000 solzi~ori. Din nou miqc8 piciorul in jos susfindnd de data aceasta solziqorul de cear5 cu perii tibiali.acizi cerici liberi .250.8 mg. fapt acesteia spre exterior prin porii oglinzilor ceriferc. in acest scop. esteri ~i hidrocarburi.08 mm.materii colorante (1 -3 ditrixiflavone) . portocaliu.!jorulde ceari ~i il elibereazii prin miqcarea de jos in sus a picioruqului.000. In acela~i timp solzi~orul ceara aluneci in de deschizgtura articulatiei (pens5) fiind presat qi preluat de picioru~ele anterioare $i predat de catre acestea mandibulelor. hidroxiesteri. iar distanta intl-c faguri de 12. albinele inteapa cu perii tibiali solzi.MANUAL UL APICUL TORUL UI de catre albine ea se efectueaza astfel: albinele desprind cu ajutorul picioru~elm solziqorii de cearii.5 mm. galben-inchis fiind in functie de flora.13. Solzi~orul primi acum adaosul secretiilor va mandibulare cit . intsrindu-se.43 g miere sau 0. 0 celuli de albina lucritoare are un diametru de 5. ceara se solidifica pe oglinzile cerifere formdnd solziqorii de ceari pentru a caror intarire albina foloseqte secretii glandulare.3-5. de la alb pdn8 la brun.hidrocarburi .5. Grosimea fagurilor cu celule de albin5 lucritoare este de circa 25 mm.25 13.esteri ai colesterolului .!ji a altor glande.5 mrii. ceara de albine este IichidB avind un punct de topire de 33-36"C. greutatea unui solziqor fiind de 0. precum qi de modul 4 - 222 .12 mm subtiindu-se catre bazi unde misoari 0.14.40-0. Schcmatic. diesteri qi triesteri . cenuqiu-vermi.6 1-1.monoesteri ai acizilor cerici. in momentul secretiei de catre celulele glandulare. iar intre peretii mediani a doi faguri vecini este de 37-37.5 de catre albina. de vdrsta fagurilor.5 mm ~i adincimea de 10. fiind forrnati in linii gcneralc din diver-sc tipuri de alcooli.250. Pentru secretia unui kg de ceari sunt necesari 1.5.000-4.latone .

Astfel. . . . Extragerea cerii poate avea loc prin metode fizice sau chimice sau prin combinarea acestora. In cadrul terminologiei de ceari brut2 sunt cuprinse urm2toarele: . c2ldura qi presarea. prin metoda pres2rii sau a strecurgrii. PPF Metodele folosite in mod curent pentru extractia cerii9 oPclasifica in metode ce folosesc: numai c2ldura. sulfur2 de carbon. ceara provenit2 din faguri vechi neutilizabili.reziduurile de cear2 obfinute dup5 topire qi presare prin prelucrarea materiei prime la cald. solubili la cald in alcool. ceara de albine se preia pe patru clase de calitate: . de 3. Dup2 proprietitile organoleptice. presarea. aceton2 qi uleiuri eterice. apa qi c2ldura.calitatea I. materia prim2 trebuie sortati pe trei calit2fi dupi culoare. eter. benzin8. inainte dc topire. .MANUAL UL A PICUL TORULUI I I I Condifiile tehnice de calitate la preluarea cerii de albine de la produciitori sunt reglementate prin STAS nr.calitatea a 111-a. din cur2fitura de cear2 sau c2p2celele de cear2 provenite de la extractia mierii. Coeficientul de duritate al cerii scade fiind in raport cu calitatea qi puritatea acesteia.ceara ce se stringe in cursul sezonului de pe perefii stupului qi spctezele ramelor. Ceara natural5 de albine este insolubil5 in ap2 sau alcool rece.calitatea a 11-a. tetraclorur2 de carbon. solvenfi ch& & e n t A ~ in PF n % 223 . .reziduurile de ceari ce se obtin prin prelucrarea materiei prime in stupin2 cu cerificatorul solar.6 la ceara obfinut2 prin presare la cald ~i de 1 la cea extras5 chimic prin solventare.cali tate superioar2. foqa centrifug5. cildur2 ~i . Standardul se refer2 la ceara de albine natural2 (de stupin2) obfinut5 prin diferite procedee din faguri sau din reziduuri de faguri. coeficientul de duritate la temperatura de 20°C este de 8-13 la ceara obtinut2 din faguri la cerificatorul solar. . pe 18ngii ap&.306011993. )1 I I 1 I Condifiile tehnice de calitate pe care trebuie s2 le intruneasci ceara de albine sunt redate in schema de mai jos. din buc5ti de fagure din rama claditoare.

OO 1 3. mg KOHIg Calitatea: superioari a 111-a aI-a. Proprietitile fizice yi chimice ale cerii de albine Specificare Corpuri str5ine ~i adaosuri provenite din falsific5ri Denistate relativ5 la 20°C Punct de topire (prin alunecare) 0°C Indice de duritate.OO 84.50-4.lO lips5 0.1.40 87.OO-78. in ceea ce prive~te proprietafile fizico-chimice ale cerii.4430.930-0.4490 17.50-4. % maximum Indice de raport Indice Buchner.956-0.MANUALUL APICUL TORULUI tabelul de la pag.4430.50-2 1.OO 1 3.4571 17.2 19).1. acestea sunt redate mai jos.102. grade Indice de refracfie.OO-20.OO. n'OD Indice de aciditate.40 2. mgKOH/g Indice de esteri.50-4. a 11-a lips5 0.OO 70. mg KOH/g Materii volatile la 105OC. mgKOH/g Indice de saponificare.OO-94.964 62-65 29-48 1.OO 68.50 .OO-83.970 64-66 25-30 1.

brun sau cenugiu . 0 se trage greu in fir care se rupe scurt.inchis.inchis. cu asDect amorf F s s b 2 i .deschis cu nuant5 gglbuie. se preseaz5 greu in foi subtiri. putin lipicioasg. in . nu las5 urme de grrisime pe ~&gete. fir5 miros strain fr5mintat5 intre degete devine plastic5. mai la brun . nu las5 urme de @sime. se lipegte putin de cufit 2 gi de dinti. far5 luciu pronunpt. presat5 in foi subtiri este omogen5. galben .portocaliu cu reflexe rogietice pin5 sp5rtur5 culoare neuniform5. uniform5 in toat5 masa I cear5 de la topirea capacelor rezultate la extraclia mierii din faguri in care s-a crescut puiet. transparent5 fsau aspect ugor amorf. in s p W r a uniform5 deschis5 in mijlocului blocului cel pufin jum5tatea supenoar5 a blocului se admite o culoare mai inchis5 gi neuniform5 caracteristic procesului de obtinere I Miros aproape far5 gust caracteristic.Conditii tehnice de calitate ale cerii de albine / Specificare Provenien@ superioarg cear5 de la topirea capacelor rezultate la extractia mierii din faguri in care nu s-a crescut puiet gi din faguri rezultati din rame cl5ditoare alb5. se lipeste ugot de cufit gi nu se lipegte de dinti. fir5 luciu L 2 fi5mdntat5 intre degete devine C b plastic5 cu aspect amorf putin k lipicioas5. uniform5 in toat5 masa Calitatea: a 11-a a 111-a faguri vechi gi reziduuri de faguri prin din reziduuri prin presare la cald sau din reziduuri de faguri prin presare la cald folosirea de solventi organici i Culoare galben . "cresc5turi" de cear5 gi faguri noi galbuie pdn5 la galben5. ugor amofa. in form5 de fir se rupe scurt. galben rogietice pln5 la brun .inchis.

O 87. o mare importan@ qtiut fiind ci3 in raport de culoarea acestora este ~i cantitatea de ceari obtinut5. coloranti organici qi alte impuritafi care degradeaz5 calitatea cerii extrase. excremente.O Continutul de cearA g 100. Proprietilfile fizice qi chimice se verific5 la toate calupurile qi placile care prezint5 semne de falsificare sau de degradare.2 '-.O 22.O 36.5 70. modul qi durata topirii.8 32. Ceara extras5 (indiferent de procedeu) se solidific5 sub form5 de calupuri sau pl5ci.8 26.6 12. deoarece apa dur5. . in special atunci cind extractia se face cu ajutorul cerificatorului solar. Marunfirea qi sp5larea fagurilor in mai multe ape are o deosebiti importan@. g 8.deschis Brun . Calupurile sau pl5cile de cear5. este inapt5 la extractia qi purificarea cerii intrucit produce emulsionarea parfial5 a acesteia. care contine mai mult de 100 mg echivalent oxid de calciu la litru.MANUAL UL APICUL TORUL UI Cantitatea qi calitatea cerii obfinut5 intr-o stupin5 depinde de mai mu$i factori qi anume: sortarea. precum qi conditionarea ulterioar5 a cerii extrase. Greutatea fagurilor yi continutul de cearg in raport cu greutatea lor i Culoarea fagurilor Alb5 Galben5 Brun . spi3larea qi inmuierea corespunzi3toare a fagurilor inainte de extractie. Indicele de duritate ~i indicele Buchner se determini3 in caz de litigiu. extractia materiei prime pe calitAii. la receptie se verific5 bucat5 cu bucatih ce prive~te provenien9 qi propriet5tile organoleptice qi se incadreazi in clasele de calitate prevazute in STAS.4 9. calitatea apei qi a vaselor folosite. Pentru a evita retinerea cerii in c8m5quielile din interiorul celulelor fagurii vechi trebuie inmuiafi cu 2-3 zile inainte de topire in ap5 dedurizat5. de asemenea. polen. Sortarea fagurilor reformati dup5 culoare are.inchis Greutatea unei portiuni de fagure cu latura de 100x100 mm. contribuind la dizolvarea resturilor de miere. metoda de extractie folosit5.

a diafragmelor gi a podigoarelor in cursul tuturor lucr5rilor care impun interventii in familia de albine. sZ fie sortat gi pastrat separat. Dupg extracfie se trece la o alti faz5 de lucru care const2 in curifirea cerii de diferitele corpuri str5ine prin limpezirea acesteia. '$. dar pentru acest lucru se preteaz5 numai fagurii de calitatea I. precum gi din reziduurile ramase de la cerificatorul solar se extrage prin presare la cald. rezultat din aceste operatiuni de rgzuire. . confin cu atlit mai mult5 cear5 pur5 cu ciit sunt mai noi (albi). Se va avea in vedere ca propolisul. ci se recornand5 in acest scop topitorul de cear5 cu abur. .strhgerea resturilor de cear5 de pe fundul stupilor cu ocazia curafirii fundurilor. apei gi presgrii. Operafiunea const5 in topirea repetat5 a cerii cu ap5 dedurizati. in mod practic ceara. . se obfine cear5 de foarte bun5 calitate. in acelagi tin$ inn@. Pentru m5rirea capacititii ~i randamentului de extracfie in stupinele mari.1 MANUAL UL APICULTORULUI I I I Calupurile sau plgcile de cear5 se prezintg la preluare marcate cu denumirea sau initialele produc5torului. Pentru obfinerea unei ceri diferentiate calitativ se recornand5 sortarea fagurilor inainte de extragerea cerii.*f+ . previne degenerarea albinelor gi igienizarea acestuia. Aga cum am menfionat mai inainte fagurii din care se extrage. Obtinerea unor productii sporite de ceari Pentru realizarea unor producfii sporite de cearg vor fi luate urm5toarele masuri: . a cuibului . De aceea fagurii inchigi la culoare nu vor fi topiti prin acest procedeu. \ .cur5tirea ramelor. Pe m5sur5 ce fagurii participa la cregterea unui num5r mai mare de generalii de puiet. in acest fel cantitatea de cear5 scade pe unitatea de m5sur5. sau presa de ceara care realizeaz5 extractia cu ajutorul cgldurii. r5cirea gi solidificarea lent5 urmatg de curafirea blocurilor de cear5 de impurit5file stratificate pe partea inferioar5 a blocului.striingerea c5pGcelelor de cear5 rezultate de la desc5p5cirea fagurilor in vederea extracfiei mierii. sau in unit5tile specializate se folosesc prese hidraulice. perefilor stupilor..reformarea anual5 a 30-50% din fagurii de cuib. a hrgnitoarelor. Cu ajutorul topitorului solar. Ceara din fagurii mai vechi. Trebuimlnrtin vedere vechimea fagurilor finiind seama c5 din fagurii rnai noi cantitategde argQbfinuti la extracfie este mai mare gi de calitate mai bung. . la greutatea lor se adaugg gi greutatea c5m5guielilor (invelitorile nimfelor).

fiind totodati caracteristic pentru fiecare specie floral2 in parte. protejand vasul respectiv cu materiale termoizolante pentru limpezirea cerii ~i separarea impuritiitilor aflate in suspensie. atiit pentru valorificarea potentialului natural a1 albinelor de producere a cerii clt ~i pentru disponibilizarea unui numir cit mai mare de faguri pentru reformare.dupi extractie. rosiituri. o cantitate sporitii de cearii. se va practica miirirea distantelbr dintre rame astfel ca. . Atingerea cit de u~oarii staminelor de catre a insecte provoaci o riisucire sau o inclinare a filamentelor staminelor ~i respectiv o golire paqiali a polenului din antere. precum $i din fagurii in care nu s-a crescut puiet (faguri albi).- 22s . sii se obfini cu ocazia desciipiicirii mierii.extractia cerii in stupine se executii cu ajutorul topitorului solar pentru cipiicele. prin prelungirea celulelor cliidite de albine. . La extracfia cerii prin acest procedeu se va face in prealabil inmuierea fagurilor folosind api provenitii din ploi ~i topirea ziipezii (apii dedurizati). de culoare inchisii. albinele scuturii $i culeg pe sbrnine acoperindu-~iintreg corpul cu griunciori de polen. se extrage prin topire in apii fiartii ~i presare cu presa de cearii din dotarea stupinei.intensificarea folosirii familiilor de albine la cliidirea fagurilor artificial. piesele bucale ~i cele trei perechi de membre. . a ciiror culoare. care reprezintii hrana proteicii necesarii hriinirii familiei de albine ~i a puietului.in magazine sau corpuri de striinsurii. . ceara rezultat5 se mentine in stare lichidii o perioadi cit mai indelungatii (48-72 de ore). iar mitcile sii nu depuni ouii.ceara provenit5 din fagurii reformati. ceara provenit5 din riizuiri. Polenul Staminele florilor care formeazii androceul au ca functie principali producerea qi riispandirea polenului. Polenul este colectat de albinele culegiitoare de la plantele polenifere sau nectaropolenifere $i depozitat de citre acestea in celulele fagurilor din stup constituind piistura. cresciituri.utilizarea ramelor cliiditoare la toti stupii ~i in toate perioadele din curd sezonului activ in care albinele secret. ceari. La culesul de polen participi intreg corpul albinei ~i anume: peri~orii de abdomen. Procesul douii etape ~i anume: in prima etapii. .MANUALUL APZCULTORULUZ . Polenul floral este format din griiunciorii de polen. iar vasele utilizate vor fi din materiale inoxidabile sau emailate. iar in perierea polenului de pe periqori cu ajutorul pieptenilor . mirime ~i format diferii de la o floare la alta. i .

monofit. fi vitaminelor hidrosolubile c8t gi din grupa celor liposolubilei -> \ I f't> 229 r* rC .145 mg polen. Constituientii de baz5 ai proteinelor sunt aminoacizii. Pentru a putea evalua cantitatea de polen necesarii dezvoltiirii unei familii de albine pe timp de un an. precum gi a cantiafilor mai mici de zaharuri nereduciitoare. linoleic. acid aspartic. tirosina gi valina. extracte eterate (lipide) 0. serina. Pe l8ngii aceste douii categorii mari de zaharuri in polen au fost evidentiate pentaze ca riboza gi dezoxiriboza.000 albine (1 kg albine) este necesar 1 . proteine 7-35%. Dupii proprieatile organoleptice ~i fizico-chimice polenul se imparte in dou2 calitiiti: polen recoltat de albine . cenugii (reziduuri) 1-7%. acid aminobutiric. palmitic ~i miristic. lizina treonina triptofanul. sunt reprezentate in polen prin prezenp acidului leuric. circa 15 mg polen in ambele cogulete.22%.15%. Polenul conline un numar de 21 aminoacizi liberi dintre care amintim: asparagina. in medie. aminoacizi liberi lo%. niche1 Polenul contine totodatii cantitiiti insemnate de vitambe. mangan. sulf. in polenul recoltat de albine. izoleucina. polenul este umectat de albine cu saliva gi nectar (miere). magneziu gA+rerecum gi urmiitoarele microelemente ca: iod.1 3 kg polen. astfel inciit pentru a transporta in stup 1 kg polen. trebuie retinut faptul cii pentru cregterea unei singure larve este nevoie de circa 100. iarprincipalele grupe de compugi au concentrafii ce variazii astfel: ap5 3. arginina. respectiv pentru cregterea a 10. clor. histidina. regurgitatii qi apoi transmis gi fixat cu ajutorul celor trei perechi de picioare in coguletele de polen aflate in scobitura tarsului piciorugelor posterioare. metionina. zinc. in ceea ce privegte glucidele. amidon gi alte glucide 0. prolina. in timpul formiirii inc5rciiturilor. de asemenea. Sunt. in general se consider5 cii o albin2 culegiitoare de polen recolteazii. Compozitia biochimiciiapolenului diferiide laofloare laalta. prezenti in polen fitosterolii. alanina.19. la fiecare zbor. albina trebuie sii efectueze circa 67. de asemenea. sodiu.000 zboruri. zaharuri 19-40%.MANUALUL APICULTORULUI tarsieni gi formarea inciirciiturilor (ghemotoacelor) de polen. calciu. oleic. gentamina. izolecitina gi fosfoinozitolul. s-a identificat o cantitate de 20-40% zaharuri datoritii prezentei mierii gi a nectarului.polifit gi polen recoltat de albine superior . acid gentamic. iar dintre lipidele complexe.40%. Lipidele ce contin in structura lor acizi gragi. dithgrupa . cupru. leucina.*. fosfor.at. Printre substantele lipoide din polen au mai fost evidenfiate lecitina. rezult8nd cii pentru o familie de albine de putere mijlocie consumul anual de polen se ridic2 la aproximativ 25-30 kg. o serie de substante minerale (macroelemente) ca: potasiu. hidroxiprolina. Polenul confine. cistina. fosfolipidele intrunesc in polen valori apreciabile.

. piridoxina. riboflavina.63 2.45 0. in comparafie cu carnea de bovine. Sunt prezente ~i provitaminele din grupa carotenoizilor ca alfa-carotenul. potrivit excesului de umiditate la calitatea respectivi pin2 la 8%. Se admite polen cu umiditate maxima de 14%. Continutul in aminoacizi a polenului comparativ cu unele produse animale Atninoacizi Izoleu.228).42 0.34 0.Lizina Metio.67 0.93 1.TORULUI Vitaminele prezente in polen sunt: tiamina. Pentru ca polenul sa poata fi pastrat trebuie uscat dup5 recoltare la o temperaturii care s5 nu dep5~eascti 45OC.20 0. beta-carotenul.20 0. retinol ~i complexul vitaminic B.90 1.50 6.85 1.66 0. atiit pentru tratarea unor maladii specifice.Tripto. tocoferol.70 1. recoltat de albine.80 3. acid pantotenic. Datoritg calitifii sale deosebite polenul.90 Felul alimentului Came de vita OuB Briinzi Polen floral diferite specii Treo. acid ascorbic.05 4. outile ~i brinza.80 1.Fenilalanina cin5 cin5 nin5 0.91 0. durata de uscare fiind in functie de modul de uscare ~i umiditatea initial2 a polenului (6-24 de ore).70 .74 2.OO 1.MANUAL UL APICUI. acid folic.93 0.30 5. Polenul proaspat recoltat confine piin5 la 20% ap8. este fo in alimentafia umana ca medicament natural.69 1.81 0.39 0.70 5.17 0. Comparativ cu unele alimente de baz8.28 1. in funcfie de uiniditatea din atmosfera in motnentul recolttirii. acidul nicotinic. dar cu sctiderea corespunziltoare a calitafii.Leu.38 0. polenul este mult mai bogat in aminoacizi. gama-carotenul ~i delta-carotenul.Valina nina fan 0.34 2. ciit ~i pentru producerea unei game variate de preparate apiterapice (propriet5ti prezentate in tabelul de la pag.41 4.

greu friabilii Specific floral Caracteristic Fir5 impuritili Se admit impurit5ti provenite din fragmente de albine: aripioare. tara-netto.data recoltiirii.denumirea produsului. colectoare ce sunt de mai multe tipuri: colectoare de urdiniq. Obtinerea polenului Granulele de polen transportate de ciitre albine pot fi colectate de apicultor cu ajutorul colectoarelor de polen. .semniitura apicultorului sau a delegatului unit5tii furnizoare ~i semniitura delegatului ce a efectuat recepfia provizorie.O mm mm in amestec cu granule sparte sau pulbere de polen in propoqie de maximum 5%. minimum Toxicitate Granule intregi. colectoare pentru fundul stupului qi colectoare de podiqor.4. . de Grabule intregi de 0.cantitatea brutii. .4. picioru~e 8% 10% 20% 20% Sii nu contin5 substante toxice Pe ambalajele de transport se aplicii etichete cu urmiitoarele mentiuni: . Variazii dupii specia floral5 din care provine Dur5. trebuie sii corespundii conditiilor previizute in Caietul de sarcini al Asociatiei Cresciitorilor de Albine.O .chimice ale polenului Specificare Polen recoltat de albine superior comun Aspect Culoare Consistenla granulelor Miros Gust Puritate Urniditate.numele qi adresa produciitorului. maximum Proteine total. . .MANUALUL APICUL TORULUI Proprietiitile organoleptice qi fizico .O m5rimea 1. la preluare.25 . Polenul recoltat de albine.

fundul stupului sau la partea superioarii a stupului sub pe podi~or.Colector de polen de urdini~ Colectoarele de polen se aplic5. dup5 care se pun in functiune prin montarea pl5cilor active. temperatura de uscare nu trebljwdepii~easc5 +40-+45"C. pin5 la valorificare. Operatiunea se face seara dupi incetarea zborului ~iplaca poate r5mine in pozitia de lucru pe toati durata recoltirii polenului. cu Imediat dupii recoltare. polenul se va rnenfi&. Colectoarele se lasii 2-4 zile pentru obi~nuireaalbinelor. in y . 67 . Recoltarea polenului din colector se realizeazii prin golirea periodic5 a sertiira~ului care este echipat fiecare colector de polen. in timpul culesurilor mari de nectar se inliiturii placa activ5. periodic afinate ~i va fi ferit de actiunea d@ eeloy solare.& sthturi de cel mult 10 mm. polenul trebuie supus procesului de uscare prin utilizarea cddurii naturale sau cu ajutorul unor instalatii speciale din dotarea stupinei (usciitorul de polen). Indiferent de sistemul folosit. pe o perioad5 limitat5. pentru a nu stingheri zborul albinelor culegiitoare. in timpul procesului de uscare. e. in general. permipnd in felul acesta ca familiile de albine sii-~i poat5 asigura necesarul de polen pentnr hranii qi pentru rezervele de iernare.MANUAL UL A PICUL TORULUZ Fig. Pentru recoltarea polenului se folosesc diferite tipuri de colectoare ce pot fi amplasate la urdini~. polenul se cerne ~i se piistreaz5.

p5stura se poate valorifica in dou5 feluri: p5stur5 extras5 din faguri sub form5 de gr5unte vi p5stur5 in faguri noi sau folosifi cel mult o generafie de puiet. producind acid lactic. de reducerea bulelor de aer a continutului in ap5. Corespunz8tor dezvolt5rii acestor trei elemente microbiene. se introduc tampoane imbibate in tetraclorur5 de carbon. consum5 intreaga cantitate de oxigen disponibil5. Prima etap5 const5 din dezvoltarea bacteriei Pseudomonas care. Ca produs dietetic qi apiterapic. . polenul este supus unor procese biochimice de tip fermentativ sub actiunea anumitor microorganisme ca bacteriile de tip Pseudomonas. ce folose~te activitatea este preluati de levuri din genul Sacharomyces ce preiau in circuitul metabolic resturile de glucide rimase. De compactarea lui. pentru prevenirea degradirii lui de c5tre insecte.MANUAL UL APICUL TORUL UI vase inchise. formind rezerva de hran5 proteic5 a familiei de albine. P5stura este un produs apicol natural. inoxidabile sau in saci de material plastic in care. blocarea c5ilor de alterare are loc prin acfiunea selectiva a anumitor grupe de microorganisme nedBun8toare prezente in atmosferi ~i polenul recoltat de albine. initial distincte. transformarea polenului in p5stur5 cuprinde trei etape. care provine din polenul recoltat de albine vi depozitat de acestea in celulele fagurilor. fiind aerob5. duchnd in final la autoasfixia bacteriei. au devenit o mas8 omogen5 ~i compact5 ce ader5 perfect la peretii celulei. jn aceast5 faz5 se d e s 5 v i r ~ e ~procesul de te fermen-tare a pgsturii. in a doua etap5 lipsind oxigenul se dezvolt5 Lactobacillus glucidele drept surse de oxigen. In celulele fagurilor. Transformarea polenului in p5stur8 incepe dup5 depunerea acestuia in celulele fagurelui. precurn ~i de imposibilitatca refacerii ulterioare depinde desfi~urareanormal5 a procesului de formarc a p5sturii. dup5 ce prin tasarea ghemotoacelor. Lactobacillus $i ciuperca Sacharomyces. in cazul transform5rilor naturale c5rora le este supus polenul depozitat in faguri. Transformarea polenului in pBstur5 const5 in procesul natural de conservare a polenului. in a treia faz5.

MANUALUL APICUL TORULUI

Proprietiitile organoleptice ale piisturii Proprietgti Aspect P5stur5 extras5 P5stur5 in faguri Granule neuniforme care i ~ i Bucafi de fagure noi sau folosifi mentin formatul celulei din de albine pentru o generatie de care provin albine, avdnd toate celulele pline cu pastura, de forma paralelipipedica cu mm dimensiunile de 80x60~20 5% Galben inchis piin2 la brun, Galben - inchis, pdna la brun - deschis cu nuante maronii culoarea fiind in funcfie de sursa de polen (specia florala) Friabila, prin presare $i Caracteristica fagurelui in care se afl2 omogenizare se obtine o pastura pasturii consistent2 Caracteristic, asemanator CLI al polenului u$or fermentat Dulce - acri~or amarui Proprietstile fizico - chimice ale piisturii Proprictiiti Puritatc PlisturB extrasi, in faguri NLIsc admit impurit2ti cu exceplia impurit5[ilor specifice (liagmente dc c3ma~uieli de ceari) maxim 5% ~i Maxim 10% Minim 20% Minim 20 mil. NaOtl, Minim 3,5 Minim 29,4 Maxim 25%

Culoare

Consistenpi

Miros Gust

Umiditatc Proteinc toral Aciditate PH Indice diastazic Zaharuri reducatoare

Recoltarea pasturii se face incepiind d e la 15 iunie, dup5 maturarea ei in celule ~i numai din fagurii proaspeti scoqi din stup. Granulele de p5stur5 se ambaleaza in borcane inchise la culoare ce se inchid ermetic qi se pfistreaz9 la o temperatur5 care s5 nu dep8~eascfi 15°C. 4P~afnbalajul e transport se aplic5 etichete cu urm5toarele date: d * q e n h i r e a produsului; &titatea, bruto-tara-netto; '&fh&ele qi adresa produc5torului:

MANUAL UL APICULTORULUI

- data recoltiirii; - semniitura apicultorului sau a delegatului unitiifii furnizoare.
La preluare, piistura trebuie sii corespundii condifiilor previizute in Caietul de sarcini a1 Asociatiei Cresciitorilor de Albine.

Propolisul
Propolisul vine de la cuvintele grece~ti pro = pentru, polis = cetate ~i ar putea fi tradus liber ca un complex de substante destinat apiir8rii cuibului, in vi~in, special, in vederea ierniirii. Albinele il recolteazii de pe diferite plante (cire~, plop, brad, molid etc.) ~i il transport2 in cuib. Cu ajutorul propolisului albinele astupii criipiiturile stupilor ~i acoperii cadavrele diiuniitorilor pe care ii riipun in interiorul stupului. Propolisul este o substantii de culoare brun-deschisii cu nuante pin2 la brun-inchis ~i uneori cu reflexe verzui, putin solubil in apii dar perfect solubil in eter ~i alcool. Punctul siiu de topire este de 60-70°C. La temperatura din interiorul stupului este maleabil, iar la temperatura mediului ambiant devine casant. in prezent are o largii aplicare in terapeutica medicalii sub form5 de extract alcoolic, unguent sau diferite alte preparate mcdicamentoase. Datorita proprietiitilor sale tiimiiduitoare, propolisul a fost utilizat din cele mai vechi tilnpuri la vindecarea riinilor. Din obscrvatiile Gcute asupra modului cum string albinelc propolisul s-a constatat c5 accstea aduni propolisul dc diferite culori (alb, galbcn, ray, verde, brun etc.) $i il transporti ca $i pe polcn pc picioruyele posterioarc. Limba n u este utilizata nici la colectarea $i nici la aplicasca propolisului. Sursele naturale de propolis sunt impiirtite in douj gsilpe dit'critc esenlial. - Prima grupi o constituic substantele riivinoase, provenite in majoritate dc pe mugurii de plante. Pentru recoltare albinele se folosesc dc ~nandibuledup8 cc cu antenele au descoperit particula cea mai potsivitii de propolis. Pentru recoltarc, albina, dupii ce a prins, cu ajutorul mandibulelor, particula de propolis, se trage inapoi, cu capul ridicat, pin8 ce particula de propolis pe care a apucat-o se intinde in fir foarte subfire ~i se rupe. Dupti aceea, cu picioarele manevreazii particula de riiqinii ~i o depoziteazii in panera~ele polen. Operatiunea se repetii. La desciircarea de propolisului in stup, albina respectivii este ajutatii de alta care rupe cu mandibulele cite o buciiticii din inciirciiturii ~i o depoziteazii. Aceastii operatiune are loc adesea chiar pe scindura de zbor. Recoltarea propolisului de ctitre albinecse k c e numai te cind temperatura aerului d e p i i ~ e ~20°C, deoarece la aceast2 ten-@ t u r b a t e r i a viscoasii este mai moale ~i poate fi colectatii cu mai mare u$urin@. \ - A doua grupa de propolis o formeazii balsamul dtE?'f&eY&Jibeia~(in

"$

235

i e

MANUALUL APICULTORUL UI

timpul cr5pirii gi digeririi griuncioarelor de polen de la plantele entomofile) din inveligul acestuia gi care impins de valvulele proventricolului, se acumuleazi In gug5. Balsamul este intins de albine cu ajutorul limbii pe obiectele din imediata apropiere a puietului. in timpul prelucririi acestor r5gini cu ajutorul mandibulelor mai intervine gi secretia glandelor mandibulare ale albinelor lucritoare. in timpul exprimarii substantelor r57inoase gi a triturgrii balsamului de polen se amesteci qi secretii ale glandelor faringiene. Ceara este o component5 obligatorie a propolisului. Din propolis se extrag dou5 tipuri de cear5 comparativ cu ceara propriu-zis5, extras5 din acelagi stup: ceara A (circa 17%) avind similitudini cu ceara propriu-zis5 gi ceara B (circa 6%) net diferit5, asemin5toare cu cerurile vegetale. Cele dou5 ceruri se pot separa pe baza solubilit5fii lor diferite, in alcool fierbinte concentrat gi respectiv diluat. Tendinta de propolizare a albinelor este un caracter de rasi sau ecotip ~i depinde chiar de insuvirile individuale ale unor familii de albine. Trebuie menfionat, de asemenea, c i speciile Apis ,flat-ea $i Apis dor-sata n u folosesc propolisul, de asemenea, $i unele rase din specia Apis t71c~llifkt-a Apis mellifera Lamarkii care ca n u aduni propolis. Recoltarea propolisului de citre albine are $i un caracter zonal. in zonele mai reci ~i piduroasc inclinatia de propolizare este mai pronuntat5 fat5 de zona de cimpie. De asernenea, toamna ~i prim5vara albinele propolizeaz5 mai mult decit in cursul verii. Albina romineasci, Apis ine1l;fera cat-patica, are o tendin@ moderati de propolizare comparativ cu rasele de albine cu tendinfe mai pronunpte de propolizare cum sunt albina caucaziana (Apis mellifira caucasica), albina sahariani (Apis mell;fk/-a sahariensis), Apis mell;fet*a anatolica, Apis mellifera sczrtelata $i a1tele. Propolisul ce se achizitioneaza este de doui feluri - propolis obi~nuit provenit de la diferitc plante sau propolis poligam ~i propolis uniplant sau monofit, recoltat de la o singura plant% Propolisul contine cear5, rigini, uleiuri eterice etc. Se recolteaz5 in toatA perioada sezonului activ prin curifirea spetezelor superioare ale ramelor, a distantatoarelor ramelor, scindurelelor de podi~or etc.

MANUALUL APICULTORUL UI

Proprietiitile organoleptice ale propolisului Caracteristici Aspect Culoare Consistenp Miros Puritate Conditii de admisibilitate mas5 solid5 brun - cafeniu, mai inchis sau deschis, cenu~iu veryui, culoare omogen5 sau cu aspect marmorat pe sectiuni viscoas5, lipicioas5, fr5mPntat lasi u m e plscut, caracteristic de r5~in5 urme abia vizibile cu ochiul liber de impuritifi fine

Proprietiitile fizico - chimice ale propolisului Caracteristici Materii r5~inoase balsamuri ~i Cear5 Uleiuri eterice Polen Conditii de admisibilitate 50-55% circa 30% circa 15% circa 5%

Productii sporite de propolis se pot realiza folosindu-se in acest scop unul din tipurile existente de colectoare de propolis. Propolisul monogen se recolteaz5 dup5 fiecare perioad5 de inmugurire a unei specii de plante produc5toare de propolis. Dup5 recoltare, propolisul se ambaleaz5 in pungi de plastic, a~ezate in ladite de lemn c5ptuqite cu hiirtie. Pe fiecare I5dif5, care contine propolis, se lipe~te o etichet5 cu unn5toarele specificatii: - denumirea ~i adresa unit5fii produc8toare; - caracterrizarea propolisului dup5 sursa de provenienp; - perioada de recoltare; - greutatea brut5 yi net5; - numele apicultorului sau a1 produc5torului respectiv. Preluarea propolisului se face in conformitate cu conditiile prev5zute in Caietul de sarcini al Asociatiei Crescitorilor de Albine. Obtinerea propolisului in scopul obrinerii propolisului in cantit& cPt mai importanta acestui produs pentru s5n5tatea omului, se m5suri: - cu ocazia fiec5rei interventii care se face in cuibul

MANUALUL APICULTORULUI

special in perioada de primivari Si toamni, se vor curita cu atentie, prin rizuire. toate picile ~i elementele din stup ce prezinti depuneri de propolis; - se vor distanfa ramele intre ele, precum ~i scindurelele de podi~or c8te cu 2-4 mm, formindu-se spafii care, dupi umplerea lor de citre albine cu propolis. vor fi curipte retinindu-se propolisul rezultat; - pentru intensificarea producerii de propolis de catre albine se inlocuie~te podi~orulcu o plasi din material plastic care dupi propolizare se va ridica n i vederea recoltirii; - se poate folosi cu rezultate bune ~i colectorul de propolis format dintr-un gritar lamelat din tabla zincati, sit2 din material plastic Si pinzi colectoare care se plaseazi deasupra cuibului in locul podi~orului; - sita ~i piinza colectoare rimin in tot cursul anului in familia de albine. Gritarul lamelat se pune in luna aprilie o dat5 cu lirgirea cuibului yi se ridid toamna in momentul pregitirii pentru iernare a familiilor de albine; - in timpul sezonului apicol, ori de cite ori plasa din plastic este incircatil, pe majoritatea suprafetei cu propolis, se desface prin desprindere pinza colectoare in de care aderi cea mai mare parte din propolis, rea~ezindu-se pozitia inifiala; - recoltarea propolisului de pe pinza colectoare se face o dati pe an dupi ce in prealabil a fost pistrati citeva zile la temperaturi scizuti (congelator). in acest mod, anual, pot fi recoltate cantitafi insemnate de propolis liberde diferite impurititi.
Liipti~orul matcii de

Lipti~orul matci este un produs de secrefie al glandelor hipofaringiene de ale albinelor lucri?toare, destinat hrinirii larvelor in primele 3 zile, a larvelor de matcape toati perioada pin8 la cipicirea botcilor, cit ~i a mitcilor. Are o consistenp cremoasi, este de culoare alb-gilbuie, cu gust acriqor. Datoriti compozifiei sale n chimice, lipti~orulde matc2 este folosit in medicini (apiterapie), precum Si i cosmetici medicali.

MANUAL UL A PICUL TORUL UI

Proprietitile organoleptice ale lipti~orului matci de Caracteristici Aspect Culoare Consistent5 Miros Gust Impurit5ti Conditii de admisibilitate mas5 viscoas5, omogen5 cu granulafii fine gilbui sau alb - gilbui ugor viiscos caracteristic, ugor aromat slab acid (acrigor), foarte ugor astringent nu se admite prezenfa de larve, cear5, spori de mucegai sau alte impuritifi vizibile cu ochiul liber sau la microscop. Se admit urme de polen.

Liptigorul de matc5 proaspit, contine urmiitoarele vitamine: tiamin5, riboflavini, biotinii, acid folic, acid pantotenic gi cantit5fi mici de vitamini C. Totodati Iipti~orulde matc5 confine acizii 9 gi 10 hidroxi-decenoici, produ~i de glandele hipofaringiene ale albinelor, precum gi dou5 fracfiuni cu propriet5fi similare ale acetilcolinei. De asemenea, au fost identificafi 18 diferiti aminoacizi, combinafi gi liberi din care amintim: acidul aspartic, glutamic, alanina, arginina, glutamina, glicina, lizina, metionina, prolina, valina, tiamina, tirozina etc. Proprietiitile fizico-chimice ale lipti~orului matci de Caracteristici Conditii de admisibilitate 3,5-4,5 58,O-67,0 33,O-42,0 13,O-18,O 7,5- 12,5 3,0-6,0 0,8- 1,5 8,7-4,0 23,8

pH Ap5 Substan15 uscatg* Proteine - total* Glucide (zah5r invertit)* Lipide* Cenu~g* Substante nedeterminate* Indice diastazic - minimum

cu dop rodat. se ce se umplu astfel inciit s5 nu r5miin5 in interior un spatiu gol.teritoriul (baza melifer5) comuna.MANUALUL APZCULTORULUI S-a constatat.numele unititii produc5toare. Fig.-greutatea netto. . de asemenea. pornind de la adiincimea de 8 mm care se reduce treptat. Producerea IHpti~orului matcH de Producerea l5pti~orului matci se poate realiza in familii or-fanizate sau de in familii cu matc5 in functie de calificarea apicultorului. . iar acestea se montead A' F /- 240 . Pe borcan se aplici o etichet5 pe care se indic5: . cu fiecare inmuier. precum ~i o substanf5 antibiotic5 bactericidi.68 .greutate brut&.numele apicultorului ce a recoltat 15ptiqorul. Lipti~orul ambaleaz5 in borcane de sticl5 de culoare inchis5. Dup5 ultima inmuiere qabloanele cu cear5 se introduc in api dup5 dislocarea botcii operafiunea se repet5 pentru confectionarea cii e 3 . . .Transvazarea larvelor pentru producerea Iiipti~orului Actiuni pregatitoare: . Sablonul se p5streaz5 in ap5 inainte de intrebuinfare dup5 care se introduc in ceara topit5 de 3-4 ori. Borcanele cu 15ptivrde mat& se piisla intuneric la o ternperahti de M 0 C . . judeful unde a fost recoltat.data recolt5rii.4 p e ~ a m a >v-\ 1 :lipesc c5te 25-30 pe leapri din lemn.tara borcanului.eJa4$-5 mm. c5 15pti~orulde matc5 are in compozitia sa unele substante de tip hormonal. Botcile se fac din ceara cu ajutorul unui ~ablon diametrul de 8-9 mm avdnd cu extremitatea rotund5 ~i cu o uqoar5 conicitate pentru desprinderea rapid5 a botcilor.se confecfioneaz5 botcile artificiale in care vor fi transvazate larvele.

se poate imputernici cu puiet ciip5cit provenit din compartimentul familiei in care matca igi continua activitatea.transvazarea larvelor in botci se face ca ~i in caml metodei descrise anterior cu deosebirea cii in prima zi se introduc 30-50 de larve. . se inliiturii larvele qi se de extrage liipti~orul matcii cu ajutorul dispozitivelor cu absorbfie speciale sau a unei spatule din lemn sau material plastic. Ciclul poate continua pe intreg parcursul sezonului activ. familiile p r o d u c ~ d e rajeaz5 cu s&\ ?? -.in toat5 perioada. egal cu o ram8.5-2 i zile. Dup5 9 zile de la izolare.pregiitirea familiilor. In botcile eliberate de 18ptiqor se familie de albine. in ziua a doua ~i in ziua a treia cite alte 30-50 de larve. material biologic cu care se formeazii un roi ce se amplaseaz5 temporar pe vatra stupinei. Prodzrcerea Iciptiqorului in faniilii cu rnatcci . % II '\ \ <~ e 5% 241 .in timpul producerii 18ptigorului. aceasta se introduce in locul riimas liber in cuibul familiei.dup5 cea de-a treia serie se reface familia de albine prin unificarea albinelor care au participat la producerea Iiipti~orului cele din roiul format cu cu ocazia orfanizgrii.dup8 72 de ore se scoate rama cu botci din familia orfanizat5. Orfanizarea completii inseamn5 ridicarea miitcii impreun5 cu toti fagurii cu larve gi ouii. . tot puietul va fi c5p5cit ~i dup5 distrugerea botcilor ciipiicite se pot introduce botcile cu larve.4 01 hran5 bogat5 in proteine.la terminarea actiunii cele douii compartimente se unifktiqmn simpla inl5turare a diafragmei sau podigorului cu gratie despiiqitoare.in botcile pregiitite qi lipite pe ~ i p c se transvazeazi larve tinere de 1. compartimentul in care se introduc botcile. Dup5 completarea cu lame a unei rame. .farniliilor de albine . . se reteaz8 botcile cu ajutorul unei lame cit mai aproape de larve. . in compartimentul fir5 matc5. in mijlocul fagurilor riima~iin familia orfanizati se lasii un spatiu gol. in ziua a patra se recolteazii Iiipti~orul din primele botci introduse in locul ciirora se introduc noi larve. transvazeazii din nou larve ~i ciclul se repet2 de 3 ori la aceea~i . se face prin izolarea matcii pe un numiir de faguri cu ajutorul unei diafragme sau podi~orprev8zut cu o porfiune mic5 de gratie desp8rfitoare. in cazul producerii liipti~oruluiG r i orfanizare (in familii cu matcii).MANUAL UL APICULTORULUI Producerea l~ptiqorului prin orfanizarea.pregiitirea familiilor de albine in caml folosirii metodei de producere a 15pti~orului absenpi miitcii constii in orfanizarea completii a familiei cu 3-4 in ore inintea introducerii larvelor. . cu ajutorul unei lanfete.

apiterapice qi cosmetice. Apilarnilul Apilarnilul este un produs apicol obfinut din larvele de trintor cit ~i din continutul nutritiv aflat in celulele respective din faguri. sub form5 de mas5 de omogen3 in care larvele apar in mod vizibil alb3 neomogen untos r caracteristic hranei larvare u ~ o de aromat slab acid (acri~or). precum qi a continutului bogat in vitamine $i aminoacizi. epitelii de n5pgrlire sau alte substante determinate de natura produsului respectiv dar care s3 nu dep3~easc210% . atit in start de pur3. inclusiv inveli~urile n2pirlire a larvelor. sub form3 liofilizat3. precum qi in cadrul unei game variate de produse energizante.MANUAL UL APICUL TORULUI . 13pti~orul matc5 este folosit in prezent in apiterapie. Preluarea 15pti~oruluide matc5 se face in conformitate cu condifiile prev5zute in Caietul de sarcini a1 Asociafiei Cresc5torilor de Albine. Datorit5 propriet3tilor sale. foarte uvor astringent se admit urme de cear5. Proprietfitile organoleptice ale apilarnilului Caracteristici Aspect Culoare Consistent5 Miros Gust Impuritafi Condifii de admisibilitate aspect de larve ~i 15pti~or comun (hran5 larvarG).15pti~orul matc2 se p5streaz5 pin5 la livrare in frigider in borcanede de sticl5.

0 g% maxim Lo g% 1.0-10.l-1. cu etichetarea continutului ~i specificarea datei de recoltare. Pe o durat5 mai indelungaa apilamilul se conserv5 in depozite figorifice la temperaturi mai scikute sub -20°C.O YO 25. Pentru productia de apilamil se pot folosi r a y cmditoare sau orice alt sistem care asigur5 o producfie continu5 ~i specific&%f recomandiindu-se utilizarea ramelor cl5ditoare cu sectiuni mob? - 243 _Kde tT 7 r * $e . conservarea gi transportul apilarnilului Apilamilul in stare proaspiithe valorific5caatare.total Glucide total Lipide total Cenu~5 Substante nedeterminate Conditii de admisibilitate 5.pozitivi. Pentru producfia de apilamil se aleg numai familiile de albine foarte putemice.O g% 5. maxim Escherichia coli. Matca trebuie s5 fie mlific5 ~i nu mai b5triin5 de doi ani. maximi Drojdii ~i mucegaiuri (levuri).2 Caracteristici microbiologice ale apilarnilului Caracteristici Num5rul total de germeni aerobi mezofili Bacterii coliforme. ambalat in recipiente speciale. Cuibul familiilor de albine afectate producfiei de apilamil trebuie s5 cuprind5 la inceputul lunii aprilie cel pufin 6 rame (faguri) acopexi$Lw albine ~i hran5 suficient5 unei dezvolt2ri corespunz5toare. proasp5t se p5streaz3 la congelator la minimum -5*C.8 % 65.O g% 9.O-8.MANUAL UL APICUL TORULUI Proprietitile fizico-chimice ale apilarnilului Caracteristici Aciditate (pH) Continut ap5 Continut substante uscate Proteine . maxim Conditii de admisibilitate 5O.O-6. iar transportul se face in containere frigorifice la -5°C.OOO/g 1OO/g 1O/g 0 + 2O/g 1O/g 1.O g% 6. din acelea care in anii precedenti au dat cele mai mari productii de miere ~i cear5. maxim Salmonella Stafilococi coagulozo .O.12.OOO/g Ambalarea.O-35.O-75.

unele cercetat-i menfioneazg cZi dupi eliminarea prin infepare rezerva de venin a albinelor se reface cu conditia ca integritatea organului specializat s i nu fie deteriorat8.MANUAL UL APICUL TORULUI Perioada optimii de producere a apilarnilului incepe o data cu inflorirea pomilor fructiferi in aprilie-mai. dupii care ramele cu sectiuni se reintroduc in cuibul familiilor de albine respective. enzime. Veninul de albine Veninul de albine este o substanfa complexii care concur5 la formarea aparatului vulnerant a1 albinei. fie in stare puril. Mai mult de jumiitate din veninul brut este format din protei6' tiv%<care la riindul ei cuprinde mai multe fractiuni: melitina. cu gust amar-acid. Veninul de albine se caracterizeaza prin urmiitoarele propriet5fi fizice: este de un lichid incolor. Flacoanele cu apilarnil se pastreaza la o temperaturg de -5 +-I 5°C.3 mg venin lichid. Dup3 15 zile de la inceperea hranirilor stimulente se introduc in stup rame cliiditoare pentru producerea de faguri cu celule de trdntor ~i insiimiinfarea acestora de catre matc5. infepiiturile albinelor reprezintii un act reflex de autoaparare qi se materializeazg prin folosireaorganului specializat pentru functia de apiirare. pentru realizarea de preparate apiterapice. uleiuri eterice qi alte -e t volatile. apilarnilul se de folose~te.l mg substanfa uscata. de hrani ~i de sezon.&V&rgl de3lbine aviind o compozitie complex8. El este un produs de secrefie a1 albinei lucratoare fiind stocat in punga de venin ~i eliminat la exterior in momentul infepiirii. partea motoare vi glandele secretoare de venin. in ziua a 10-a de la depunerea oului in celulii (deci a 7-a zi de stadiu larvar). De la data de 1 aprilie se incep hranirile stimulente (concentrafie de zahir 2: 1 Si substante proteice). corespunziind la circa 0. principalul s8u component % J' s J 244 . hormoni. fosfolipaza ~dmilur aza . Cantitatea pe care o poate elimina la o intep%tur8o albin5 cu glanda de venin dezvoltatii este de circa 0. secfiunile se scot din cuib qi se procedeazi la recoltarea continutului integral a1 celulelor de triintor. in fie in atnestec cu alte produse apicole sau substante medicamentoase. cu miros particular ~i cu insu~iri a cristaliza intr-un interval scurt de timp. ciind timpul este suficient de cald. datoritii continutului siu. iar in familie existii un numar mare de albine tinere ~i dureazii piing la inceputul lunii august. in general se afirma cii odata folosit&rezerva de venin nu se mai reface. DimpotrivB. siiruri minerale. Cantitatea de venin este determinatii de viirsta albinelor. Este compus din proteine. format din partea vulnerantii cu punga de venin. intocmai ca qi IZipti~orul matcii. Cantitatea maxima de venin se obtine de la albinele in viirsti de 15-20 de zile. dens. prezent. dupa care glandele secretoare degenereaza treptat.

atingind o cantitate maxim5 de circa 0. caracteristic amar.131 Biologia secrefiei de venin are particularit5file ei. Proprietitile organoleptice ~i fizico . Dintre substanfele minerale. treonin5. % 245 F. serin5. magneziu. Recoltarea se face cu ajutorul unui aparat de recoltat venin ce se aplicil la urdini~ in interiorul stupului. cantitatea de venin variind de la o rasB la alta. respectiv cei menfionafi la fracfia anterioar5 plus tirozina. arginin5. lipide. veninul confine calciu. cistina. metionina. acizi (formic. albinele sau fiind obligate a infepa o pelicul&finilde plutex urmare unor ~ocuri elpcppe.5 6-7% 93-94% 65-75% 3. Veninul de albine se folose~te in reumatisrnale. clorhidric. izoleucin5. A doua fractie are in components sa 18 aminoacizi. intepiitor fir5 impurit5fi solubil in api. lizin5. fenilalanina qi histamina. alanin5.chimice ale veninului de albine cristalizat Caracteristici Aspect Culoare Consistenf2 Miros Gust Puritate Solubilitate Aciditate (pH) Continut in ap5 Continut in substanfil uscat5 Proteine total Cenu~il Greutate specific2 Conditii de admisibilitate masa pulverulentil omogen5 alb .5-4. de la o populafie la alta ~i chiar de la un individ la altul. a u n o r ff. sulf qi cupru. de asemenea. Aceastil fractie nu are actiune toxicil. Prima fractiune alcalinil (pH = 1 I) are in componenF 13 aminoacizi: glicocol. in special din grupa sterinilor. proling.3 mg.0% 1. ortofosforic) ~i baze. fosfor.MANUAL UL APICULTORUL UI este format din substanfe proteice in procent de piing la 75% din veninul uscat. Aceastil fractie are acfiune toxic5.e creme $i unguente antireumatice.mat. leucinil. mangan. valin5. numai dou5 prezint5 importang. Veninul eliberat dupil infep2tura peliculei de plutex se fixeaz5 pe o p l a d afli sub pelicul5. injectabil fiind deproteinizat in acest caz s a w e f-/ r d r. u ~ o cenu~iu r pulbere afiinatil iritant. Din cele 8 fracfii albuminoide existente. triptofan. hidrocarbonati. acid aspartic ~i acid glutamic. Veninul de albine contine. C .5-5. insolubil in sulfat de amoniu ~i alcool 4.

." cu Tratamentul cu miere (melisoterapia). cearh. indicatiile tratamentului apiterapic se fac numai de medicul specialist $i sub supravegherea directs a acestuia. sub auspiciile Institului de Cercetare . formeaz5 o gamB larg8 cu posibilit5fi deosebite ce stau ast5zi la indemina medicului specialist.Apiterapia"$i implicit s-au efectuat cercetari ~tiinfifice minutioasein acestdomeniu de activitate.Dezvoltare pentru Apicultur5 igi d e s E ~ o a r 5 activitatea un Sector de apiterapie dotat cu aparatura tehnici necesara ~i incadrat cu cadre medicale de inalt5 specialitate privind folosirea roduselor apicole in slujba s5ngt5fii omului. propolisul.Valorilicarea produselor apicole in alimenlalie. laboetoa e de specialitate ~i sectiile de producfie ale Complexului Apicol ~i ale e Cerc~tare-Dezvoltarepentru Apicultur5 realizeaza o gamB variati de'produse . in prefafa lucrarii . lerapie gi cosmelicii Principalele produse apicole .. Ca la orice medicament. din ce in ce mai mult. paralel cu activitatea Sectorului medical de apiterapie. Ciplea mentioneaz5: .ek I fY? 246 . atenfia se indreapt5 iar.. in etapa modern.in goana dup5 alimente. mierea ~i ceara sunt evidenfiate in tratate de chimie $i farmacopee ca fiind componentele principale la o multitudine de preparate farmaceutice. apiterapice qi cosmetice. apiterapice $i cosmetice pe baz5 de miere. dr. pe diverse meridiane omul le-a probat de-a lungul anilor. necesare exploziei demografice pe care o tr5im ~i in c5utarea de medicamente tamiduitoare. 18ptiyorul de matci. speciale qi specifice ale produsului apiterapic. obi~nuindu-se ele.mierea. pe baz5 de miere. tolerindu-le. tratamentul cu venin de albine (apitoxinoterapia) etc. ceara ~i fagurii naturali au fost folosite de om din cele mai vechi timpuri pentru tratamentul diferitelor maladii impreun5 cu o serie de plante pe care natura i le punea la dispozifie.. apilarnilul. Astfel in ultimele decenii a luat naqtere o nou5 disciplin5 medicali . tratamentul cu polen (polenoterapia). ergo-vitalizante. ceara propolis. veninul de albine yi p5stura. starea pacientului ~i gravitatea bolii. in prezent. *Re l r fara noastr8. venin de albine ~i altele. realizindu-se totodata o gam5 variat5 de produse energovitalizante. tratamentul cu propolis (propolisoterapia). .Apiterapia azi" prof. tratamentul fiind in functie de actiunile farmaco-fiziologice generale. spre produsele naturale pe care. fn ultimii ani au inceput s5 fie din ce in ce mai mult folosite $i celelalte produse ale stupului cum sunt: polenul. Al.MANUAL UL A PICUL TORUL U l Leclia 10.

MANUAL UL A PICUL TORULUI IAptiqor de matc8. Dintre produsele realizate in laboratoarele acestor institufii prezent8m urm8toarele: Produse vitalizante qi regeneratoare: . 70 .Polen dvajeuri .Polena~in. Este prezentat in flacoane a 20 drajeuri avind in compozitie 2 g 18ptigor de matcii pur. Se prezint8 in cutii cu 100 tablete.Lfi~tisorde matcfi liofilizat in fiole. produs granulat ce are in compozifie 18ptigor de matc8. Fig.Polen ~ranule.''$ & '. riispunzind astfel atit cerinlelor populafiei cit qi nevoilor acesteia de a-qi p8stra in cit mai bune condifii s8n8tatea.Tonic royal.Polen draieuri. respectiv 0. miere de albine gi substanfe aromatizante. . insofit de alte 10 fiole cu Solvent. produs realizat din miere de albinepkcitini 18 qi polen natural recoltat de albine.Melcalcin.g fiecare sau cutii cu cite 100 g. . energovitalizante qi apiterapice devine tot mai complex8. granule de polen natural recoltat de albine glazurat intr-un strat subfire de zah8r. polen.produs sub form8 de tablete realizate prin comprimarea polenului recoltat de albine. drajeuri cu liiptiqor de matcii. . . calciu.Polenolecitin. Gama produselor utilizate ca suplimente nutritive.Tonic Fig. . preparate din Iiiptigor de matc8 qi glicocol. Ficare tableti confine 0.se prezintii in cutii de 100 g qi 150 g polen natural granule. 69 .l g 15ptigor de matc8 in fiecare drajeu. Se valorific8 in plicuri de celofan d 4 3 . venin de albine qi p8stur8.250 g polen. Se prezint5 in cutii a 100 g: \$ fr . Se prezint8 liofilizat in fiole. .

tonic renal. se realizeaz5 dintr-o concentratie de 10 % propolis substar@%?iv5 imbuteliat in flacoane tip spray ce contin 100 ml. tonic circulator. excipienti. . precum qi sportivilor de performant%.Melprosept.supliment nutritiv.Mipropol*. extract capsici ~i extracturn prooleurnhiasciani. este un produs natural obtinut din miere. produs realizat pe bazi de extract de polen. extract de propolis. Prezentare in cutii de cAte 30 supozitoare sau ovule. polen ~i propolis. supozitoare $i ovule. vitamina C. inc r5 de ro olis contine in compozitie 30 % propolis pur in alcool. Se valorifici in cutii a cAte 30 comprimate. Propolisul se prezinta sub douB forme: a) miere propolizati 2 % in borcane de 200 g. tonic gastric. .Executivew. w e i ..P r o s o s e ~ t comprimate ce confin fiecare O. uleiuri eterice cu destinatii terapeutice specifice: tonic respirator. camfor. este realizat pe baz5 de miere de albine. tonic general. ' ?!?-- . . lanolin5 ~i butir cacao sub form5 de supozitoare $i ovule. vitamine ~i siruri de minerale. 0. extract moale de propolis. produs natural polivitaminic pe baz5 de miere. tonic hepatic. . extract de propolis . tonic cardiovascular. Se prezinti in borcane de 100 g.Meltonic .Miprosept*. extract de polen.5 g zaharozi qi . extracte vegetale.R e v i ~ o-l tablete. unguent cu propolis. .unguent liniment cu venin de albine. arome naturale. este un produs din miere ~i propolis. .Se prezint5 sub form5 de supozitoare sau ovule de in cutii cu 30 buc. flacoane de 30 ml. lipti~or matcB.1 g propolis. l5pti~or matc5. are actiune energovitalizanta ~i hepatoprotectoare. tonic anti-stress . in A .Laxmel. nicotinat de benzil.Vi-fort . . tonic digestiv.Propolis spray. -A~ireven. tonic al sistemului nervoc.MANUAL UL APICUL TORUL UI .Propoderm. Compozitia unguentului: ~i venin de albine. supozitoare sau ovule. Se prezint5 in tuburi de 20 g.k o ~ o s t a m i n * produs realizat pe baz5 de nystamin...gam5 de 10 produse tonice pe bazi de produse apicole. . compus din miere laxativii realizatii din miere de albine ~i extract fluid de franguli. b) miere propolizat5 5 % in borcane de 200 g. Preparate apiterapeutice: . destinat sustinerii efotului fizic ~i intelectual. se realizeaz5 din extract de propolis inglobat intr-o baz5 de unguent.

crem5 de fat5 cu extract de propolis. Se prezint5 sub form5 de solutie in flacoane de 30 ml. miere de albine qi alfi ingredienfi de uz 25 g. miere qi 15pti~or matc5.A ~ i d e r m i ncrem5 de faf5cu Iiipti~or matc5. 72 .Floramin. Varianta APIDERMIN LUX este o crem5 mai hidratant5 ~i se prezint5 in cutii de 50 g. cear5 de albine.-- . . *) Produse ce se prepari in farmacie pe baz5 de retet5 la recomandarea medicului specialist Produse cosmetice (fabricate de S.) . Fig.MANUAL UL APICUL TORULUI gi polietilenglicol. stearins. Confine lanolini. Este un produs apiterapeutic folosit in O.ApidermiM lux 249 S .Floral. de colesterin8.Propofaringit*.R. destinat tratamentului candidozei bucale. cetaceu. Fig. ceari de albine. produs realizat sub form5 de emulsie pe bazi de propolis. pentru tratamentul rinitelor ~i rinosinuzitelor.C. 15ti~or matc5 ~i alfi ingredienfi de uz de curent folosifi in cosmetic5.L. COMPLEX APICOL S. extract de propolis .cremii d~fat& cu miere . pentru de laringite.L. . Se prezint5 in cutii de 25 qi 40 g.. faringite qi se prezint5 in flacoane de 20 ml. vitamina A .Pro~oheliant*este o solutie uleioas5 pentru uz extern ce se folosegte in O. 71 .yi alti ingredienfi de uz tuburi de 25 g. Se prezint5 in flacoane de ciite 10 g (se elibereaz5 la indicafia medicului). (se elibereaz5 la indicafia medicului). Confine lanolinii. crem5 de fa@ cu miere de albine. . cetaceu.Floramin .A. . Este un preparat apiterapeutic pentru uz stomatologic.R.

demachiant realizat pc baz. Se folose~te ca ~i demachiant. extract dc plante ~i polen. I i p t i ~ o rde matc5 precum ~i alte produse filnda~nentalepentni regenerarea iesuturilor.Antirid.Ter7~rpin Fig.id . Se prezint5 sub fornii de solutie in de flacoane de 100 ml..Cortex cimamoni. L - 250 . Se prc~inti tuburi a 50 ml. Se livrcazi in flacoane a 100 ml. S a m ~ o n ~ o l e n arc acfiunc nutritivi ~i regeneratoare ~i se folose~te cu . lo$une cosrnetici antiacneia pe b& de propolis ~i rniere de albine. ceari de cc albine. lanolini. lflor . este o lotiilne capilal-8 rcali7ati pe ba7i de l i p t i ~ o de matci. stearini.A 17ti1. este o cretni case in afara ingredientelor cosmctice neccsare contine IBpti~orde matci. Se valorifici in flacoanc de 100 tnl.ecran. sc folose~tc special impotriva in radiatiilor solarc.emulsic . eucalypti. 74 . Se prezinti in cutii de 40 g.Tenapin.De~ilator practic.S a m ~ o n propolis.Dermapin. cctaceu. ol.?.MAiVCil I. . colesterin. ccar5 dc albine.Floral. . nier~thae~i 01.si alti ingredienti de uz cosmetic. Se prezintii in flacoane de 50 ml.Matca. baza dc unguent constituind-o stearafii. de emulsie. cste o lotiune cu actiilne detnachiantj scalizatii pe bazi de Iipti~or matci. r poleti ~i alte substante CLI rol n u t ~ . este o eliiulsie 15p~oasi contine lanolin. Fig.. propolis ~i alte ingredinte de uz cosmetic.? de ~iiicre. antipelicularj yi regeneratoare. Varianta Antirid . i t i v 7i stirnulent in regenerarca pirului. in .Floramin.CILAPICUId TORUL L I .? .. 73 . api de gur5 este o solutie alcoolici cc se obtine priti niaccrarea propolisulu~. in compoziiie intri ~i rezorcini. produs realizat pc bazii de ceari de albine. Fructus cariophylli. .. pentm te tipurile de piir. . Produsul este alnbalat in cutii a 100 g. .gel pentru protectia m5inilor pe baz5 de miere dc albine. arc actiune dezinfectantii. colestcrini ~i alcool. sc folose~te cu pcntru toatc tipurile dc pir.

a noxelor industriale. cu noxe rezultate din activitatea umani. a adlninistririlor de medicamente de multe ori nejustificate qi neavizate de Comisia de avizare a medicamentelor de uz veterinar. iar aplicarea misurilor qi mijloacelor pentru prevenirea ~i combaterea bolilor qi intoxicatiilor. igienic ~i e aplicii in fiecare stupini in functie de nevoile Si starea familiilor de 251 . comercializarea materialului biologic infectat sau parazitat. fn acela~itimp.Plslrarea slnllllii la albine. luarea unor misuri eficiente de igieni in stupini constituie un factor important in pistrarea sinitifii familiilor de albine. contribuie la risplndirea maladiilor. in stupini. Un fapt esential de care trebuie s i tinem seama este acela c i la albine contaminarea qi infectia se fac foarte uyor. producitori de boli. a unor transporturi epuizante. elemente de bazi in obtinerea unor importante productii apicole. rutiere. Dezideratul care a ciliuzit ~i ciliiuze~te speciali~tii patologia albinelor in este acela c i . prevenirea ti combalerea bolilor ti predalorilor PBstrarea sBnBtBtii albinelor Realizarea in apiculturi a unor producfii sporite este striins legati de menfinerea.este mai uqor de a preveni declt de a combate Astfel. dar ~i actiunii nefaste a apicultorilor materializatg intr-o exploatare nerationali a familiilor de albine. iar practicarea stupiritului pastoral u~ureazi risplndirea la distante mari a bolilor. mediul inconjuritor in care-~i duc viafa qi de unde albinele aduc apa este de cele mai multe ori poluat. pesticidelor qi otrivirilor. Apirarea sinitifii albinelorconstituie o preocupare permanent5 a medicilor veterinari ~i a crescitorilor de albine. a familiilor de albine sinitoase qi puternice. asiguri starea de sinitate a albinelor din stupine. conform indatoririlor ce le revin din Legea sanitar-veterinari. in ansamblul lor aceste elemente contribuie la slibirea organismului albinelor. prevenirea qi combaterea bolilor la albine unor misuri complexe de ordin biologic.. existente in tara noastri. in acelasi timp.MANUAL UL APICUL TORUL UI Leclia 1l. consecinti a activitiitii umane. Pe parcursul scurtei lor vieti. care de multe ori nu mai pot face fati acfiunii agenfilor etiologici.i' . albinele sunt supuse fenomenelor de agresiune. De asemenea. potrivit perioadei de dezvoltare din cursul anului ~i in perioada activi din timpul principalelor culesuri de nectar qi polen.

constituie. .acumularea rezervelor de hrani pentru iernarea familiilor de albine i n cantitafi suficiente ~i de bun5 calitate are o important5 deosebiti pentru menfinerea s5n5t5tii ~i buna iernare a familiilor de albine (cel pufin 12-14 kg mierelfamilie). .mentinerea familiilor de albine in stare normal fiziologic5 qi prevenirea roirii naturale in perioada valorificiirii principalelor culesuri de nectar ~i prin deplasarea acestora la masivele melifere in curs de inflorire. in linii generale. care respectarea regulilor de cre~tere intrefinere a familiilor Si cale ce permite prevenirea ~i r5spgndirea bolilor la albine.pastrarea in familii a m5tcilor tinere yi prolifice asigur5 creSterea unor populafii numeroase de albine tinere ~i s5n5toase.mentinerea in stupine a familiilor puternice care au o mare capacitate de ap5rare impotriva imbolniIvirilor ~i dispun de o energie productivi. PBstrarea sBnBtBtii albinelor prin aplicarea mgsurilor de igieni r' P "6 &trarea s5n8t5tii albinelor prin aplicarea misurilor biologice. cu mitci virstnice ~i neproductive. prin m5rirea capacitiitii stupilor pentru adipostirea familiilor ~i umbrirea acestora. polen. utilizate i de n alimentatia omului ~i realizarea de medicamente folosite in remediul unor boli ale oamenilor ~i animalelor. de asemenea. prin inlaturarea cauzelor care genereaz5 starea necorespunz5toare a familiilor. prin .MANUALUL APICUL TORULUI PBstrarea sBnBtBtii albinelor prin aplicarea de mBsuri biologice Prevenirea bolilor la albine se bazeaz5. care necesit5 interventii imediate ~i energice in vederea redres5rii stupinei. . cu rezerve de hran5 insuficiente sau de calitate nesatisfac5toare (miere de man5 sau miere toxicg). pe o serie de principii ~i m5suri biologice de cre~tere intretinere a familiilor de albine din ~i care mentionam urm5toarele: . Stupinele formate din familii de albine slabe cu populatii reduse. . propolis ~i venin de albine. o m5surii eficient5 de dezvoltare qi imputernicire a familiilor de albine.aplicarea corect5 a m5surilor de selectie ~i folosirea pentru productie a familiilor de albine neroitoare yi rezistente la imbolniviri conduce la reducerea num5rului de imbolniiviri ~i la cre~teerea productiei acestora. contribuie la mentinerea s5n5titii albinelor. cear5. reprezint5 unit5fi apicole cu deficienfe ~i neeconomice. nepregitite pentru cules sau pentru iernare. neingrijite corespunz5tor. care le dB posibilitatea sii acumuleze in stupi cantititi insemnate de nectar ~i polen de la principalele resurse melifere din pra noastr5 ~i s5 realizeze ~i alte productii apicole: 15pti~or matc5.

topitor cearii.asigurarea unei surse permanente de apii potabil5 in apfo in vederea ad2p2rii albinelor. instalafia de imbuteliat miere vor fi piistrate in cea mai perfect5 ordine ~i curafenie (spiilate cu o solutie fierbinte de sod5 de rufe5% . . . obiectelor de inventar ~i materialelor din stupinii cu: o solutie de formol (14%) 140 ml. roiurilor ~i m5tcilor de provenient5 necunoscut5 ~i fir5 a avea siguranfa c5 provin din stupine indernne de boli.dezinfectarea anual5 a fagurilor de rezerv2 se va face cu bioxid de sulf . realizgnduse prin aceasta faguri noi.interzicerea introducerii in stupine a familiilor de albine.interzicerea hriinirii familiilor de albine cu miere'p&%iN&n stb$ine 253 7 rC . .cabana stupinei. in asemenea condifii pericolul de contaminare a1 familiilor prin ratacirea albinelor fiind mai redus.MANUALUL APICUL TORULUI contaminare.yi in cazul diagnnosticgrii nosemozei. fir5 ca acestea s5 fie bine cur5fate ~i dezinfectate. o constituie m5surile de igien5. . cu acid acetic glacial comercial de 96% vapori neincalzifi in cantitate de 2 cm3llitru volum. formol comercial la 1 litru de apii.50 gllitru de ap5). ca s5-i cl5deasc2 intr-un timp cgt mai scurt. cu faguri artificiali ~i stimularea albinelor prin hriiniri cu sirop de zah5r sau cules de nectar.igienizarea anual5 a cuiburilor prin inlocuirea in totalitate a fagurilor mai vechi de trei ani. precum ~i eliminarea posibilit5fii de imboln5vire a acestora din cauza cre~terii puietului in faguri vechi. iar inventarul apicol va fi dezinfectat cu o solutie decloramina 1015 comprimate la 1 litru de ap2. Materialele supuse dezinfecfiei se freacii cu peria ~i se spa15 cu solufie fierbinic de sod5 de rufe (5%) 50 gllitru. p . care impiedic5 degenerarea morfologic5 yi fiziologic5 a albinelor. Pentru un stup se consum5 3-4 litri solutie. din care mentionam urmFitoarele: . precum qi instalafiile aferente activit5tii apicole: centrifug5. .5 kglmp suprafatii de teren).dezinfectarea anual5 la sfir~itul sezonului apicol a stuupilor. . PFP . . .evitarea introducerii in stupinii a obiectelor de inventar.evitarea aglomer5rii stupilor pe vatrii ~i luarea de m2suri ca stupinele mari s2 fie dispersate pe vetre de 30-40 familii de albine. .inventarul de protecfie se dezinfecteazii prin fierbere intr-o solufie de sod5 de rufe 5% timp de 30 de minute. solutie fierbinte de sod5 caustic5 (4%) 40 gllitru. solutie de sod2 de rufe calcinat5 (5%) (50 gllitru apii fierbinte). a stupilor ~i materialelor ce provin de la alte stupine.vatra stupinei ~i oglinda stupilor vor fi curatate de cadavrele albinelor moarte scoase de pe fundul stupilor ~i dezinfectate prin administrarea de var nestins (0.

pe miisuri de ordin medicamentos. . Bolile infecto-contagioase sunt cauzate de germeni patogeni pe care omul nu-i manevreazii in mod direct. dug controlul de primiivar8. Familiile de albine slabe. dar care prin aplicarea de miisuri rafionale de ordin biologic $i igieniqefectele lor diiuniitoare pot fi prevenite.se efectueazii obligatoriu examen clinic $i de laborator la intreg efectivul din stupinii in lunile martie-aprilie $i august-septembrie $i se e de fagure cu puiet $i albine pentru a fi trimise la laboratoarele de supravegherea stiirii de siiniitate qi pentru diagnostic. mari neajunsuri prin pierderea unui numiir mare de albine $i in consecinp prin diminuarea producfiei in mod deosebit in cazul imbolniivirii acestora de boli infecto-contagioase. subalimentate sau hriinite necorespunziitor calitativ $i cantitativ. faptul cii in cazul sistemului defensiv la aceste insecte dornini factorii de rezistenti specificii. iar pentru obfinerea unor rezultate terapeutice ciit mai bune este necesar sii se tin5 seama de particularitiifile specifice ale acestei patologii spre a avea. Pistrarea sinititii albinelor prin prevenirea aparitiei qi rispPndirii bolilor Bolile au pricinuit familiilor de albine. soda caustic5 4% sau siipun de rufe 5%. Este suficient sii avem in .MANUAL UL A PICUL TORULUI care au avut locii sau a ciiror stare de siiniitate nu este cunoscutii. iar cei de naturii nespecificii manifestii o fragilitate 1 mare. . I Astfel. in care scop se iau urrniitoarele miisuri: . vedere longevitatea familiei de albine. se anunp imediat medicul i . precum $i a fagurilor cu forme incipiente de locii. Aceste miisuri au un caracter terapeutic $i se instituie in scopul tratiirii bolilor in funcfie de particularitiitile lor. combaterea bolilor la albine odatii apiirute se bazeazii in principal. care se constatii aparitia bolilor. exceptiind miitcile. Combaterea bolilor se realizeazii prin tratamente medicamentoase sustinute I obligatoriu de mijloace de dezinfecfie. in linii generale. gradul de dezvoltare a I sistemului nervos.arderea resturilor de cadavre de albine sau a larvelor bolnave de puiet viiros scoase din celulele fagurilor $i topirea resturilor de faguri rezultate de la curiitirea stupilor $i a inventarului apicol.dezinfectarea profilacticii anualii a familiilor de albine prin mutarea. constituie in permanenfii. un tablou a1 particularitiitilor patologiei apicole. un teren deosebit de favorabil pentru imbolniiviri. in decursul anilor. Patologia insectelor in general $i a albinelor in special este extrem de dinarnica. a familiilor de albine in stupi curafi $i dezinfectati cu soda de rufe 5%.

eliberate de Comisia judefean5 de baz5 melifer5 qi stupgrit pastoral.se iau misuri pentru prevenirea furtiqagului. distanfa dintre stupine va fi de cel putin 100 m cind stupii fac parte din aceeaqi stupinii qi de cel pufin 300 m cind stupii apaqin unor stupine diferite. Aqezarea stupilor se face in aSa fel ca albinele sii aibii suficiente puncte de reper.cind stupii fac parte din aceeaqi stupin5 qi de cel pufin 100 m cind stupii apaqin unei stupine diferite. precum qi al autorizafiei de stup5rit pastoral.stupinele se transport5 cu mijloace de transport autorizate ~i igienizate qi numai in baza certificatului sanitar-veterinar de transport.MANUAL UL APICULTORULUI veterinarpentru a se lua la timp m5suri de tratament a familiilor bolnave qi prevenirea riispindirii bolilor la celelalte familii de albine din stupin5 in conformitate cu Legea sanitar-veterinar5. intr-un interval de timp scurt. distanfa dintre dou5 vetre va fi de cel pufin 50 m . La culturile agricole. . autorizafia fiind valabili numai pentru sursa de cules qi vatra mentionat5 in cuprinsul acesteia. Pi?strslr-ea siiniitiitii albinelor prin prevenirea intoxicatiilor cu pesticide Astiizi. Amplasarea unei stupine in raza de zbor a albinelor apartinfind altor stupine (intre aceste stupine ~i sursa de cules) este interzis5 cu des5vir. La masivele melifere din pgduri.r~ire. . in aceste perioade la roiuri qi la familiile slabe se vor reduce urdiniqurile. .familiile de albine cu semne clinice de boli contagioase nu pot fi deplasate in pastoral decit dup5 vindecarea lor.aplicarea tratamentelor medicamentoase qi a m5surilor de igienii stabilite de specialiqtii veterinari. stupinele infectate cu boli infectocontagioase qi parazitare supuse declarafiei obligatorii nu pot practica stup5ritul pastoral deciit dup5 ridicarea restrictiilor sanitar-veterinare conform prevederilor Legii sanitarveterinare.numiirul stupilor instalati pe o vatr5 nu va dep5qi 100 de familii la masivele melifere din piiduri qi 50 de familii la culturile agricole. Acest aspect trebuie s5 fie evidenfiat in mod 255 sr) . pierderi insemnate efective). c5utAnd ca in perioadele lipsite de cules sii nu se lucreze la stupi decit seara sau cind timpul nu permite zborul intens a1 albinelor. se face asociat cu complexul de m5suri biologice privind p5strarea s5n5tiitii albinelor. pentru a evita ratiicirea acestora de la un stup la altul. pagubele determinate de intoxicatiile laalbine cu provoac5. . .

pomilor fructiferi sau principalelor specii forestiere melifere (salcim. cu cel putin 7 zile inainte. ce acCioneaz5 la nivelul tubului digestiv unde piitrund impreunii cu hrana. unitatile de protecfia plantelor vor comunica in scris unitiitilor beneficiare.este interzisii aplicarea pesticidelor (cu exceptia celor atestate prin mentiunea cii nu sunt toxice pentru albine) asupra culturilor agricole entomofile. . .Ordinul privind unele miisuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide". silvice yi piiduri se vor executa numai in baza avertiziirilor scrise yi luare scrisii la cunoytinfii. . Grii sii respecte reglementiirile legale in vigoare yi in unele cazuri de neglijenta apicultorilor respectivi. plantatiilor pomicole $i a piidurilor se desfiyoarii in perioade de timp c i t mai scurte care nu vor putea depivi 7 zile consecutive pentru o culturii agricolii sau parcel&de piidure ~i vor fi anunfate apicultorilor astfel incit aceytia sii poatii proteja familiile de albine prin inchiderea sau indepartarea stupilor c i t mai repede cu putintii. tei) aflate in faza de inflorire. comunale. b)substante toxice de contact. in principal.in cazul efectuiirii aviotratamentelor cu pesticide. pe o serie de miisuri cuprinse in . in majoritatea cazurilor. fitosanitare cu aeronave se executii numai dacii viteza 5 d s e c ~i temperatura nu dep2ye~te 25OC. fiind transmise detiniitorilor care le au in administrare. asemenea pierderi sunt determinate de nepiisarea celor ce folosesc substantele chimice. Intoxicatiile provocate de substantele chimice folosite in agricultura $i silviculturii in functie de felul in care actioneazii sunt de mai multe feluri: a)substante toxice de ingestie. plantafiile pomicole. din care mentioniim urmiitoarele: . precum $i asupra arborilor forestieri de aliniament aflafi in a manei. ce piitrund prin ciiile respiratorii in circula~ia generals ~i produc moartea prin sufocare. c)substante toxice volatile. in folosinfa sau in proprietate cu cel putin 5 zile inainte de efectuarea tratamentului. zilele yi suprafetele pe care se vor efectua aceste tratamente. ce piitrund in organism prin contactul insectei cu substanp respectivg.MANUALUL APICULTORULUI faptului cii pesticidele sunt manipulate direct de om ~i in consecint2.. pierderile produse albinelor pot fi reduse la minim in cazul luiirii unor miisuri corespunziitoare de protectie.tratamente fitosanitare cu pesticide la culturile agricole. emise de statiile de prognoz2 yi avertizare ~i de unititile silvice. Prevenirea intoxicatiilor la albine se bazeazii. o r 5 ~ e n e ~sau municipale ~i prim2riile dupi ti .tratamentele cu pesticide a culturilor agricole.

care executa sau beneficiaz8 de tratamente fitosanitare cu pesticide. 2. dupii caz. vehicularea stuoiiritul pastoral. legi Pe tot parcursul viefii lor sunt supuse permanentei agresiuni din partea unor specii de virusuri. precum pe ~i circumscriptia sanitar-veterinarii.reprezentati de agentul cauzal yi gazda receptivii. variariile b r u ~ t e deficitarii. tori defin5toriide stupine situate in raza teritorialii a localitafii. vor anunfa. . in scris. numiirul familiilor de albine. sub semniiturii de luare la cuno~tinfi.sii sesizeze imediat. PREVENIREA $1 COMBATEREA BOLILOR LA ALBINE Albinele ca . asigurii indeplinirea masurilor de prevenire a intoxicatiilor. . perioada utilizirii vetrei de stupinii.medicii veterinari de circumscriptie sunt obligati sii controleze dac8 unitiitile sau persoanele fizice cu gospodiirie personala. cu cel mult 24 de ore dupa amplasare. pe teritoriul ciiruia se afl8 stupina. Factori determinanfi . circumscripfia sanitara veterinara pe raza ciireia este situatii stupina in cazul producerii intoxicatiilor la familiile de albine. exploatarea intensivii. ora~ului sau municipiului ~i primarul. consiliul local a1 comunei. prezeng altor infecfii. ontogeniei.yi sediul sau adresa la care acesta urrneazi sii fie anunpt in cazul efectuiirii unor tratamente fitosanitare. bacterii.yi celelalte specii de animale fac parte din lanful trofic planetar qi se supun acelora~i biologice ale filogeniei. micete. Factorii care concur5 la declan~area evolufia infecfiei sunt: ~i 1. precum qi obligafia de a interveni in sprijinul apicultorilor in caz de intoxicare a albinelor. deci rezultanta conflictului dintre organism ~i factorii biologici de agresie. . sediul sau adresa definiitorului de familii de albine. protozoare ~i parazifi care le pot produce in anumite situatii imbolniiviri yi chiar moartea prematurii in una din fazele metamorfozei sau a viefii lor. Factori predispozanfi care favorizeazii aparitia conflictului dintre agentul cazal ~i gazdii ~i pot sii determine o evolufie mai de bolii: alimentafia deficitarii.unitiifile cu sector apicol ~i apicultorii cu stupine personale unneaza sii anunte. in scris cu cel pufin 5 zile inainte. data inceperii ~i mijloacele cu care se executB tratamentele cu insecticide. despre locul.MANUAL UL A PICUL TORUL UI I I 1 I caz. Infecfia este o stare de boa15 determinatii de invazia localii sau general8 a unui agent patogen in organism. reproducerii ~imoqii. locul de amplasare a acesteia. 9 ( 11 . precum .

aspergiloza. loca europeang. in functie de extinderea la nivelul individului sau familiei: local5. ameobioza. 3. fir5 aparat enzimatic. iradieri. predatori: predatorii cerii. parazitoze: brauloza. Clasificarea infeciiilor se face in functie de rgsplndirea lor: sporadice. sau s5 p5trund5 in num5r mare in organism. deficit lipidic. micoze: ascosferoza. intoxicatii: alimentare. protozooze: nosemoza. melanoza. Doza de germeni care poate provoca infecfia . toruloza. predatorii albinelor. / senotainioza. $i&le se clasificain dour categorii dup5 tipul de acid nucleic qi nurnirul d@mt nb acrerrnoleculare de AND sau ARN. in functie de perioadele de evolutie: supraacute. rickettisioza. in functie de complexul cauzal: primare.insu~irea germenului de a se reproduce in tesuturi moi ~i toxigenez5 . faza final5 . hipotermii. secundare. cu pesticide. deficit glucidic. 1 acute. in functie de modul de transmitere: necontagioase sau contagioase.care poate fi vindecarea sau moartea. eusootice. Pentru a produce infectia qi moartea unui organism agentul patogen trebuie s5 posede o viteza de reproducere foarte mare. viroza botcilor negre. viroza aripilor opace. I 1 Boli virotice Virusurile sunt microorganisme subcelulare. compuse din acizi nucleici qi proteine. in general infectiile se produc la nivelul tegumentului larvar. candidoza. deficit vitamino-mineral. I medicamentoase. La albine. viroza filamentoash puietul in sac.' 4% / 258 . generali. tubului digestiv. viroza X. dismetabolii: disproteinemii. fir5 metabolism propriu fiind replicate de celulele gazd5 in milioane sau miliarde de exemplare prin mesajul transmis de virus genom~lular. paralizia cronic5. septicemia. paratifoza. in functie de agentul cauzal viroze: paralizia acut5. reprezentate de: virulenp .perioada de timp scurs5 de la p5trunderea germenului in organism. bacterioze: loca american5. hipertonemii. Virusurile patogene pentru albine Cw du 8&eptia virusului filamentos ~i iridescent care sunt constituite . varrooza.MANUALUL APZCULTORULUI Pentru a se realiza infecfia este necesar ca agentii patogeni s5 p5trund2 Tn structura gazdei receptive. faza evolutiva . spiroplasmoza. tubilor Malpighi ~i traheelor.insutirea germenului de a produce tulbur5ri functionale prin secretii de toxine (ex0 qi endotoxine). cu noxe industriale. Perioadele infectiei sunt: faza de incubatie .yi moartea organismului depinde de cantitatile patogene ale germenului. condifionate. cronice. triangulinoza. acarapioza. viroza albinelor de Egipt. pin5 la aparitia primelor sernne de boali (de la 3-4 zile pgn5 la 5-6 zile).timpul de la aparifia simptomelor yi pin5 la disparitia lor. epizootice gi pansootice.

virusul botcilor negre. virusul albinelor de Egipt. Puterea de contagiune a virozelor este foarte mare gi se face prin contact intre albine gi ingestie (hr5nirea larvelor sau transferul mierii de la o albin5 la alta). in organele interne ale larvelor ~i albinelor precum cuticula dermicq in glandele toracice. virusul maladiei Insulei Wight. virusul Y. viroza Y. in ganglionii nervogi. Aceste maladii sunt vehiculate la distante mari. virusul paraliziei acute. atilt asociate intre ele.\ iropktsme. virusul asociat paraliziei cronice. Aceste virusuri au fost denumite: virusul paraliziei cronice. exploatare cu intens5 spoliere a albinelor gi sl5birea r5spunsului lor imun la apgrare. virusul Thai. postcerebrale. Sistemul stup5ritului pastoral face ca maladiile virotice gi altele s5 se r5spilndeasc5 in scar5 national5 intr-un singur an. puietul in sac gi viroza botcilor negre. celulele intestinale sau ale traheelor qi in hemolimfi. viroza X. cat gi cu protozooze (nosemoza). efectuat in general clandestin de c5tre apicultori. virusul X.MANUALUL APICULTORULUI din AND. bacterii. Aglomer5rile de familii de albine favorizeaz5 o intens5 contaminare. albinele folosind flora melifer5 gi trilntorii migrind fir5 s5 fin5 seama de granip. virusul paraliziei lente. virusul iridiscent. in ultimii ani. In baza cercet5rilor efectuate pdn5in prezent au fost descoperite gi clasificate 17 virusuri patogeni ai albinelor Apis mellifera gi Apis cerana. hipofaringiene. Pentru zona continental5 in care ne aflgm. fond toxic. Virozele evolueaz5 in general. viroza albinelor de Egipt. virusul aripilor opace. Cantitsti mari de virusuri se g5sesc. paralizia cronic5. altele in sezonul rece. virusul de Kagmir (tulpini australiene). virusul puietului in sac. protozoare sau prin facilizarea izbucnirii u n ? i ~ n t a @ s-+ e T . Virozele pot evolua singure sau asociate intre ele. Fenomenele patogene in timpul evolutiei virozelor se @bt m&ca prin cregterea virulenfei unor germeni de asociafii precum riqhgttsii. continental gi intercontinental datorit5 transportului de material biologic apicol reproduc5tor. Contaminarea se face gi din aproape in aproape intre pri. temperaturi foarte sc5zute. nosemoz5. atilt la albinele adulte cilt ~i la larve. micete. virusul de Kagmir. c5lduri qi secete excesive. in functie de viroz5. viroza filamentoasi. cu excepfia virusului iridiscent de 150 nrn gi a celui filamentos de 4501150 nm. virozele albinelor au luat o extindere tot mai mare ap5rilnd noi maladii virotice in scar5 planetar5. un interes deosebit trebuie s5 acordim urm5toarelor viroze: paralizia acut5. Virusurile care afecteaz5 albinele sunt mici de 17-35 nm. virusul de Arkansas. virusul filamentos. unele predominilnd in sezonul cald. Patogenitatea lor cregte in anumite conditii gi anume: fondradioactiv crescut. dismetabolii prin hran5 necorespunz5toare.

Diagnosticul se face prin teste de infectivitate. imunofluorescenf5.100 indivizi) $i poqiuni de fagure (15115 cm) cu puiet suspect. de asemenea. produs8 de un virus sferic cu dimensiuni de 30 nonometri. Maladia are un inalt grad de difuzibilitate. In ceea ce privegte diagnosticul clinic. culturi $i fcsuturi de infcctivitate. Diagnosticul diferential trebuie %cut fati de intoxicatiile acute. ca de exemplu: loca europeana. Se transmite prin contact qi i se recunoaqte prin: evolufia in tot cursul anului cu acutiziiri .5 de celelalte viroze cu manifestari nervoase. aspergiloza $i nosemoza.?. nosemoza ~i ascosferoza. distensia abdomenului. intestinul subfire la inseqia tubilor hipofaringiene $i mandibulare. se face intotdeauna diferential cu intoxicafiile. Virusul paraliziei acute poate fi gisit $i in albinele clinic siinitoase. In general se intilnesc urmatoarele semne de boali: larve rnoarte nec5picite sau c5picite f i r i sernne de loc8 sau ascosferozii. loca european8. n~oartea in 3-5 zile de la aparifia semnelor clinice. asocierea virozei cu nosemoza. o boa15 infecto-contagioas5 a albinelor adulte. Paralizia cronicci estc. nosemoza acut5 gi fat. privind diagnosticul virusurilor albinelor cel mai specializat laborator este cel de la Institutul Rothamsted din Anglia. puietul viros. aflate in stare de prcmunifie gi rezistenfi. Diagnosticul virozelor albinelor se pune in baza semnelor clinice $i examenelor de laborator prin irnunoseroprecipitare. boala se recunoaqte prin: evolutia in sezonul activ mai ales vara gi inceputul toamnei. Aceste examene de laborator surit de inalti tchnicitate gi specialitate. imunodifuzie. nilnfe moarte de culoare alb8cenugie.MANUAL CrLA PICUL TOR UL UI clasice. transmifindu-se prin contact gi ingestie. produs5 de un virus ARN. loca american. tremurituri ale aripilor. albinele moarte inainte de eclozionare malformate (in general cu aripile insuficient dezvoltate). . elipsoidal cu diniensiuni de 20-27 x 40-70 localizare in sistemul nervos. Pe plan mondial. Paralizia aczltri este o boa15 infecto-contagioasii a albinelor adulte. necesitind materiale. Clinic. microscopie electronic5 qi ELISA pe probe de albine vii (50. paralizii ale aripilor qi membrelor. substanfe $i aparaturi corespunz8toare ca $i personal executant de inalti calificare. antenelor. incapacitate de zbor a albinelor. cu tropism pentru sistemul nervos qi glandele salivare.

depilare. Diagnosticul se face serologic prin imunodifuzie. contractarea abdomenului. imunofluorescenfii. albinelor li se opacizeaz5 aripile qi igi pierd capacitatea de zbor. Este produs5 de un virus ARN cu dimensiuni de 30 nanometri. de regulii le desciip5cesc ~i le indep5rteaz5. albinele sgniitoase indepiirteazii permanent din stup pe cele bolnave. Diagnosticul se face prin teste de infectivitate. Viroza afecteaz5 ~i omoar5 o parte din nimfele albinelor albinele. microscopie electronic8. 50-100 indivizi.n fpnsparenp botcii. acestea capiitii o culoare inchis5 observindu-se pr!. boala se recunoa~teprin: evolutie mai ales in timpul iernii care produce mortalitate accentuatii pin5 la pierderea multor familii de albine. iar ca urmare a proceselor de autolizii gi putrefactie. f a g de celelalte viroze cu manifestiiri nervoase (aspergiloza albinelor adulte). 261 . sl5besc prin disparifia albinelor in num5r mare. aparifia indivizilor de culoare neagrii cu luciu metalic. Diagnosticul diferential se face fat2 de intoxicatii. paralizie a extremitiitilor sau a intregului corp. Clinic. Familiile infectate in timpul primaverii gi verii. se asociaz5 cu nosemoza. semnele bolii apar la 4-10 zile de la infectie. microscopie electronicii. reducind eclozionarea cu 90-95%.boa15 infecto-contagioas5 a albinelor adulte gi miitcilor. de dimensiuni de 17 nanometri. Viroza botcilor negre . incapacitate de zbor. mic. Clinic.boa15 infecto-contagioasii specific5 nimfelor miitcilor qi albinelor lucr5toare.MANUAL UL APICUL TORULUI in sezonul de toamnii. Viroza aripilor opace . F5rB a fi o regulii. ELISA pe probe de albine vii suspecte. imunoelectronomicroscopie. boala se recunoagte prin: moartea nimfelor de matcii in botci. aspect de furnic5. Diagnosticul diferenfial se face fat5 de intoxicatiile cu pesticide. ELISA gi examen histopatologic pentru punerea in evident5 a corpusculilor Morison in citoplasma celulelor intestinului subtire la nivelul inseqiei tubilor Malpighi. celelalte viroze gi septicemii. pete negre. Probele pentru examen de laborator se constituie din 50-100 albine vii ~i poqiuni de fagure 15115 cm cu puiet suspect de boal5. iar puiet diseminat. moartea survine de regulii dup5 12-25 de zile de la aparitia semnelor clinice. imunodifuzie. Virusul se transmite pe cale digestivii prin albinele doici gi se poate multiplica qi in albinele adulte de regulii afectate de nosemozii. seroprecipitare. Este produs5 de un virus ARN. fenomene nervoase traduse prin tremuriituri ale aripilor. cu tropism pentru sistemul nervos cefalic Si toracic ~i glandele salivare.

ciirora le deterrninii moartea in stadiul de puiet ciipiicit. VirozaX . 15115 cm. Infectia evolueazii de obicei iarna qi primiivara qi este agravatii cdnd se asociazi cu protozoarul Nosema apis qi Malphigamoeba mellifica. cu dimensiunea de circa 30 nanometri. Se transmite prin ingestie de . albinele iqi pierd capacitatea de zbor. corpul gras. aceasta ciipiitdnd un aspect Iiiptos. Transmiterea virusului se face pe cale digestivi. Sernnele clinice sunt nespecifice. familiile sliibesc. Se transmite prin ingestie qi prin inoculare de parazifi limfofagi. Diagnosticul se face prin microscopie electronicii din hemolimfa albinelor cu semne de boalii ~i prin examen serologic. intestinul subfire. VirozaJilarnentoasa'.MANUALUL APICULTORULUI Diagnosticul se face prin examen serologic qi microscopie electronid pe probe de botci qi porfiuni de fagure cu puiet suspect. Larvele iau aspectul caracte@%w unui sac plin cu lichid. Virusul se localizeazii in celulele nervoase. Puietul in sac . Viroza albinelor de Egipt . Diagnosticul se stabileqte prin examen serologic qi prin microscopie electronicii.boalii infecto-contagioasii a albinelor adulte care este produsii de un virus AND mare cu dimensiuni de 4501150 nanometri. produsii de un virus ARN.este o boalii infecto-contagioasii specifics larvelor de albine. Aceas% virod determinii sliibirea familiilor prin scurtarea viefii albinelor.boalii infecto-contagioasii a albinelor adulte qi a nimfelor.boa15 infecto-contagioasii a albinelor adulte. iar mortalitatea se inregistreazii in lunile de primiivarii. faringiene. glandele cerifere. de venin qi in hemolimfi. b l etiologic este un virus ARN de formii sfericii cu dimensiunea de Virusul se localizeazii in celulele glandelor hipofaringiene. Probele pentru examen de laborator se constituie din 30-50 albine vii suspecte. este produsii de un virus ARN sferic de 30 nanometri. torace. Diagnosticul diferential trebuie ficut la nimfele de albine lucriitoare f a p de cele afectate de atacul larvelor de giiselnip. Probele pentru diagnostic se constituie din 50-100 albine vii suspecte. Boala se transmite prin ingestie qi de regulii evolueazii in asociere c u nosemoza in sezonul de iarnii-primiivarii. rpul gras qi celulele nervoase. Boala in condifii naturale nu a fost studiatii. 0 bunti parte din familiile bolnave supraviefuiesc dar au o dezvoltare slabii.

. Dup5 moarte. culoarea larvelor devine treptat galben-cenugie gi apoi brun5. micoze.chimioterapia bazati pe substante de origine natural5 de tipul izoflavonolilor.in viroze nu se recornand5 tratamente preventive cu antibiotice.interzicerea folosirii in hrana albinelor a mierii gi polenului ce provine din familii bolnave sau suspecte de boal5. Albinele adulte din familiile afectate de boa15 pierd apetitul pentru polen gi au o durati de via@ mai scurt5. derivatilor fenolilor. protozooze gi parazitoze s u p r a a d 5 u ~ ' v ~ rlor.. . asigurindu-se hran5 suficient5 gi de bun5 calitate care s5 le confere o rezistenfa natural5 crescut5 fa@ de infecfiile virotice. . lee vor efectua tratamente cu medicamente specifice fiec5rei boli id * % 263 %$@IJ \% <i . acestea nu au acfiune asupra virusurilor dar creaz5 o rezistenv a germenilor bacterieni fati de antibiotic gi r5min sub forma rezidual5 in produsele stupului. iar confinutul nu este filant. prin deshidratare larva se transform5 intr-o cojig brun5 agezat5 pe plangeul celulei cu capul recurbat spre abdomen.MANUAL UL A PICUL TORULUZ Clinic. precum gi preparatului Arahnovir cu care s-au obtinut rezultate pozitive. . celulele cu c5p5cele scufundatee gilsau perforate. faguri cu miere gi p5stur5 intre stupii suspecfi de boa15 gi cei s5n5togi in cadrul stupinei gi intre stupine. a celor cu puiet mort. profilaxia gi combaterea virozelor la albine se realizeaz5 printr-un complex de mgsuri care const5 in: .realizarea gi menfinerea unei permanente stiri de igieni in stupi gi stupin5 prin eliminarea gi topirea fagurilor vechi. Miisuri de prevenire qi combatere a virozelor la albine.numai in cazurile in care apar semne clinice specificd%l$clasice . Diagnosticul diferenfiat se face faF de loca american5 gi viroza botcilor negre.papuc chinezesc". Larva moart5 nu prezint5 miros. dind aspectul cunoscut de .bacterioze. nu este aderenti la perefii celulei.eliminarea schimburilor de material biologic. . neeclozionat.intretinereain condifii optime a familiilor de albine pe tot parcursul anului. stringerea gi distrugerea prin ardere a cadavrelor. sesquiterpenelor. larvele extrase din celule au aspectul unui sac plin cu lichid. . Pentru examen de laborator se recolteaz5 probe din porfiuni de fagure 15/10 cm cu puiet suspect. aspectul de puiet afectat impragtiat pe fagurii cu puiet. boala se recunoagte dup5: moartea larvelor dup5 4 zile de la c5p5cire. Diagnosticul se stabilegte prin teste de infectivitate gi teste serologice.

Mirosul este variabil. Boli bacteriene Loca europeanii . .MANUAL UL APICUL TORULUI . Pe de alti parte. puietul estc raspan neuniform. larvele ciip5cite. Bacterium eurydice. inmulfirea microbilor se face pe seama hranei existente in intestinul larvelor. impachetate necorespunz5tor. trilntori. Enterococcus faecalis . determiniindu-i moartea. Loca europeang apare mai rar decilt loca americana qi este mai putin gravi afectind in general larvele tinere in viirsti de 3-4 zile qi in propoqie mult mai redus%. toxinele piitrund prin perefii intestinului in tot organismul.evitarea aglomer5rii stupinelor in pastoral pentru eliminarea interferentei ce se produce intre albinele din familii bolnave qi cele sanatoase ca urmare a ratacirii acestora. precum qi in golurile de cules din sezonul apicol. provocind grave perturbari fiziologice. de regula in stadiul de puiet nec8pZicit. imbolnivirea qi in final. Transmiterea bolii in interiorul stupului.dezinfectii repetate profilactice ~i de necesitate cu una din substantele: soda causticii. &pun. ocazii cu care se face contaminarea gi rgspindirea generali a bolilor. loca europeana fiind mult mai frecventg primavara ~i la familiile slabe. de la o familie la alta sau de la o stupin2 la alta. se realizeaza ca gi in cam1 locii americane (albine hoate. Pe fagure. avind hrana insuficientii qi de slab3 calitate. putind fi a$ <& &$ic kcil in unele camri aromat sau lipseqte cu totul.este o boala infecto-contagioas8 care afecteaza puietul de albin8.bacterie secundar5 asociata in aceasta boala. apoi sufera modificari de pu-/: cu1oar. cind microbii pitrund in intestinul larvelor. Bacillus orpheus. Boala apare in general primavara inaintea culesului de salcim. Larvele bolnave devin initial mai transparente. soda de rufe. Transmiterea bolii se face odata cu hrana administrata puietului de catre albinele doici. . Paenibacillus alvei.e oztge qi de miros. formol. Paenibacillus larvae.X. I % 1 I . se hrilnesc qi eliminii toxine. ceea ce duce la slgbirea acestora. kge5 264 . faguri de la familii bolnave).prevenirea intoxicafiilor qi toxicozelor se realizeaza prin respectarea prevederilor din "Ordinului 45 din 2 1 . unde se inmultesc. Pentru ace~tia. Cgldura din timpul verii gi aparitia unor culesuri bune in natura fac ca boala s i regreseze int5lnindu-se qi vindecsri spontane. 1991 privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide". moartea larvelor. cloramina B gi ap5 oxigenata. sezonul ~i puterea familiei de albine joaci rolul cel mai important. In etiologia bolii sunt incriminafi: Mellissococcus pluton. rgsucindu-se in celule vi devenind mai intii galbene cu nuante in* in ce mai inchise pin2 la maroniu.

.C. igi pierd turgescenta gi se transform5 intr-o mas5 p5stoas5. concomitent cu primele trei administriiri prin pudrare se pot face ~i trei administriiri de sirop preparat din 1 kg Locamicin la 1 litru infuzie din plante medicinale. cite 80-100 g amestec pulverizat peste albine ~i printre rame. Loca europeani este declarabilii de la aparifia primelor semne de boa15 gi carantinabil5 incii 30 de zile de la insiinBto~irea clinic5.MANUALUL APICULTORULUZ Clinic.A. Diagnosticul prezumtiv se pune pe baza semnelor clinice. au culoarea maronie. ele fiind considerate contaminate. larvele afectate igi schimb5 pozifia in celulii. Se atrage atentia cB mierea provenit3 de la asemenea famili+se interzice a fi valorificati la export! & ' % 265 F rC . La aparifia bolii se recomandii sii fie tratate toate familiile de albine din stupinii. iar fagurii vor fi topifi gi schimbati. iar cel de certitudine se stabilegte in laborator de specialitate pe probe de fagure cu puiet de 15115 cm suspect de boalii.5 gll cite 200-250 ml/ familie in functie de puterea acesteia.in cazurile grave. larvele moarte se deshidrateaz5.Oxitetraciclinii in zahiir pudrii 3 g11000 g zahiir. neaderentii la peretii celulei avind un miros acru sau aromat. cite 200-250 mllfamilie. . . evidenfiaz5 prin tegument traheele. trei administriiri la interval de 3 zile ~i inc5 douii administriiri la interval de 5-7 zile. care are la bazii Oxitetraciclinii se va administra in acelagi mod ca amestecul de mai sus. . Combaterea locii europene se realizeazii prin: . de trei ori la interval de 3 zile qi incii de douii ori la interval de 5-7 zile. dupii 10-20 de zile. Stupina afectatii se va trata in mod obligatoriu gi in primiivara anului urmiitor aparitiei bolii.D. muleazii fundul celulei ~i cap85 aspectul unor solzigori de consistenp cauciucului ce pot fi ugor extra$ din celule. prezintii pete de culoare giilbuie care in cele din urmii devin cenugii-negre. boala se recunoagte dupii: aspectul de puiet impr5gtiat pe fagurii afectati datoritii prezenfei celulelor cu ouii sau larve neciipiicite in zonele compacte cu larve ciipiicite. se va face dezinfectia profilacticii sau de necesitate dupB caz.indepiirtarea din stupi a fagurilor cu puiet afectat (in stadiul incipient sau in evolufie a1 bolii).tratament medicamentos cu Oxitetraciclinii sau Locamicin dupii cum urmeazii: Oxitetraciclinii in sirop din miere sau zahiir 0.Locamicin produs de I.

Aceasta presupune ca in paralel cu tratamentul specific s5 se aplice o%lex de misuri care s i limiteze rispiindirea bolii in toati stupina ~i iwthpinp dinjurul focarului de boali. prin diferiti paraziti qi diunitori ai stupului (exemplu Galleria rnellonela). 3)hriinireafamiliilor cu miere contaminati. se face prin intermediul albinelor hoate. 4)scule ji rnateriale infestate.\ de albini determiniindu-i moartea de reguli in stadiul de puiet cipicit. un i '( eC . Difuzarea bolii de la o fan~ilie bolnavi la alta sinitoasi.familii. mitci din stupine contaminate fir2 atestarea stirii de sinitate. r U *e .MANUALUL APICULTORULUI Fig. Combaterea bolii este foarte dificili ~i nu se rezumi doar la tratamentul medicaw@m. prin hriniri cu miere infectati. in 6)hranii infestatii administratii puietului neciipiicit Loca arnericanii . Trebuie precizat c i loca americani nu se vindeci de la sine. triintori. de citre medicul veterinar. 5)sporii de locii p o t j introdu~i stupi. Boala evolueazi in tot sezonul activ cu viirfin lunile iulie-august.Modul de contaminare a familiilor de albine cu loca: 1)stupi cu albine. roi. Agentul etiologic este Paenibacil/~/s larvae subspecia larvae. precum ~i de la o stupini la alta. schimbarea fagurilor de la un stup la altul. Dupi varroozi. 75 . Loca americani este considcrati cea mai gravi boali bacteriani a puietului ciruia ii produce moartea in stadiul de puiet cipicit. 2Cfagure cu puiet. prin adipitori. loca americani produce cele mai mari pierderi economice in familiile de albine prin distrugerea acestora ca entititi biologice $i prin productia redusi de miere ~i a altor produse ale stupului.este o boali infecto-contagioasi care afecteazi puiets. prin uneltele de lucru. prin cumpirarea sau schimbul de material biologic .

escavate.in stadiul avansat a1 bolii. Diagnosticul diferenfial se face fa@ de loca europeanii. se topesc gi se inlocuiesc cu faguri noi.sub c5p5cele se g5se~te detritus larvar de culoare ciocolatie. se vor distruge in totalitate prin ardere. . iar la incercarea de extragere. Sunt interzise pentru tratament: Streptomicina. perforate.fagurii gi familiile puternic afectate. aderent la peretele inferior al celulei. . . . larvele moarte se deshidrateaza complet aviind aspectul unui detritus maron-inchis spre negru. de culoare maron-inchis spre negru. @P t'$Si ". . Diagnosticul se poate pune de medicul veterinar yi de apicultor pe baza semnelor clinice in stupinii. . Nitrofuran. Se efectueazii dezinfecfia de necesitate a inventarului apicol care cuprinde obligatoriu urmritoarele etape: lcrrrnlln . filant. un aderent la perefii celulei.) pe probe de fagure 15115 cm cu puiet suspect de boali. Pentru tratament se vor folosi numai Oxitetraciclinii sau Locamicin.flambare. sau semne clinice evidente (ap2rute ca gi cazuri noi).S. Oxitetraciclin2 se administreaza in sirop din miere sau zah2r 0. iar diagnosticul de certitudine se stabilegte in laboratorul de specialitate (D.depistarea familiilor afectate de boalii prin examen clinic al tuturor familiilor din stupina efectuat de medicul veterinar din zon5.V.MANUALUL APICUL TORULUI Clinic boala se recunoagte dup5: .cur2fire mecanici. trei administrgri la interval de 3 zile gi inc2 douii administriiri la interval de 5-7 zile. in celulele afectate. confinutul se intinde sub forma unui filament de 3-5 cm (proba b5plui de chibrit). . Aga cum s-a precizat combaterea locii americane se face prin tratament medicamentos gi o serie de m5suri deosebit de importante ~i utile dup5 cum urmeazii: .fagurii afectafi de boa15 exhal2 un miros caracteristic de putrefacfie sesizabil la deschiderea stupului gi chiar de la intrarea in stupinii. Cloramfenicol. Tratamentul medicamentos se efectueaz5 la toate familiile din stupinii.celule cu c5p5cele umede. acestea fiind considerate contaminate.5 gll ciite 200-250 mufamilie in funcfie de puterea acesteia.r .aspectul de puiet imprggtiat pe faguri.dezinfecfia propriu-zis5 cu una din substanfele: h f d & Q d i u ~ t 2 = 267 r ** P- .fagurii cu num5r redus de celule afectate se elimin2 din stupi. puietul viiros ~i puiet in sac (boalii virala).

diagnos CYpic.este o boali infectioasa specifics albinelor adulte. Mierea provenitii de la stupina in care a evoluat loca americanii nu se comercializeazii! Loca americani este o boali declarabili ~i carantinabili. In aceste situatii. sau formol3%.@$%\&manifest5ri nervoase. in alte cazuri. pirisirea st. pentru a evita riscul de extinderc a bolii. fragilitatea . Pe de alti parte. In asemenea cazuri. boala se recunoayte dupi: incapacitatea de zbor a albinelor. albine moarte in fata stupului. nu se va valorifica la export! Septicemia . tratate yi fir2 semne clinice de boali. Mierea provenitii de la aceste familii. Atestarea stirii de sinitate a stupinei se va face de citre medicul veterinar din zon8. in aceea~i loca americani cit yi loca europeani c11 semne clinice specifice fiecireia din cele doui boli. in stupi supuyi misurilor de dezinfectie. Agentul etiologic este Pseudomonas apiseptica yi poate avea formi acuti $ i ~ . pentru examenul de laborator este necesara o perioadi mai lungi dc timp care ar inthr7ia aplicarea misurilor de tratament $i dezinfectie. I Infectii mixte de loci americani yi loci5 europeani pot evolua in numeroase familie de albine pot fi diagnosticate atlt stupine. in asemenca cazuri.MANUAL UL APICUL TORUL UI caustici) 4%. c . carbonat de sodiu (sods calcinati) 5-6%. Stupina afectati de loca americani se va trata in mod obligatoriu ~i in primivara anului urmitor aparifiei bolii ~i se vor aplica misurile de dezinfectie. se recomandi folosirea unuia din cele doui antibiotice Localnicin sau Oxitetraciclini in dozele $i numirul de administrari mentionate la tratamentul cclor doui boli yi aplicarea de misuri severe de igieni. de la aparifia semnelor de boali $i inci 60 de zile de la insinitoyirea clinic8 yi efectuarea dezinfectiei finale. cele doui loci pot fi inthlnite in stupi diferifi din aceeaqi stupin8. Dupi dezinfecfia inventarului se va face transvazarea familiilor trecute prin boali. i evolueazi in sezonul activ. precum $i in cazul formelor atipice de loci europeani este greu pentru apicultor sau chiar pentru medicul veterinar s i stabileasci diagnosticul pe baza semnelor clinice. dar cazurile de boali sunt foarte rar .

Pentru tratament se recornand5 Oxitetraciclina in doze de 0. rickettsii gi alte specii bactcriene. in p5qile componente: cap. Diagnosticul diferential se face fat5 de septicemiile produse de virusuri. in 4-5 administrari la interval de 4-5 zile. se aplic5 dezinfectia de necesitate gi tratamentul cu oxitetraciclinii ca la loca american5. urmat de moarte. aripi). abdomen.5 g/l de sirop. iar semnele clinice gi modific5rile anatomopatologice sunt necaracteristice. Pentru combatere se indep5rteaz5 de pe fundul gi din fata stupului toate albinele moarte. abdomen balonat. diaree gi paralizie. Salmoneloza sau paratifoza . prin cultivarea gi izolarea germenului patogen. jurul stupului.este o boa15 a albinelor adulte provocat5 de Spiroplasma apis gi evolueaz5 in sezonul activ cu viirf de virulent5 in luna mai. devine alb5 15ptoas5. in caz de septicemie. virozele cu simptomatologie nervoasi gi fat5 de intoxicatiile cu pesticide. Clinic. Pentru combaterea bolii se adun5 gi se ard albinele moarte de pe fundul ~i din fata stupului. Tratamentul se efectueaz5 numai in cazurile de boa15 diagnosticate in laborator de specialitate.este o boa15 infecfioas5 specific5 albinelor adulte care poate evolua in sezonul activ dar cazurile diagnosticate sunt deosebit de rare. Albinele bolnave prezinti incapacitate de zbor. viroze (paralizia acut5 ~i cronici) ~i intoxicafii. torace. prin examinarea unei probe de aproximativ 30-50 de albine muribunde suspecte. abdomen balonat. Diagnosticul de certitudine se pune in laborator prin examinarea probei de albine suspecte (50. tremur5turi musculare. boala se suspicioneazii dup5 urm5toarele semne ale albinelor: incapacitate de zbor.MANUALUL APICUL TORULUI cadavrelor (desfacerea cu uguring la simpla atingere. se ard ~i se aplic5 desinfectia de necesitate. Diagnosticul diferential se va face fat5 de nosemoza clinic5. Spiroplasmoza . Agentul etiologic este Salmonella schotmiilleri alvei. Diagnosticul se pune in laborator prin examen sau a1 unui filtrat obtinut din trituratul a 30-50 269 s /- .100 de albine vii sau muribunde) prin recoltarea hemolimfei care.Pentru izolarea speciei Pseudomonas apiseptica se face examen bacteriologic din hemolimfi gi musculatura toracic5. fat5 de nosemoza acut5. Diagnosticul se stabilegte numai pe baza examenului de laborator. in propoqii de cite 200-300 mllfamilie in functie de puterea acesteia.

Agentul etiologic este micetul Ascosphaera apis care triiie~teubicvitar.5 g la litru de sirop. dupB urmiitoarele semne: aspect in mozaic al Clinic. boala se recunoa~te fagurelui cu puiet datorat alternantei de celule ciipicite normale cu celule care confin mumii albe. Multimea larvelor cu aspect de creti pe fundul stupului se datore~te actiunii de detectie a albinelor sanitare. Diagnosticul se poate pune qi prin examen imunoserologic. sunetul caracteristic ce il produce un astfel de fagure cind este scuturat. Incepind cu anul 1990 tabloul patologic a1 ascosferozei s-amodificat mult fati de anii 1965-1970 in sensul disparitiei alternantei de celule c&cite vi celule cu larve afectate de ascosferozii (a~a-zisul. rgihghosticul se stabile~te baza examenului clinic al mumiilor recoltate. Treptat boala cuprinde ~i puietul de lucriitoare ~i pe cel din botci. larvele infectate se ingilbenesc. pe o h n i de fagure de minimum 15110 cm cu puiet suspect.mozaicm)qi aparitia ~i generalizarea celulelor ciipiicite. i ~pierd segmentatia. iar transmiterea se face prin ingestie qi transcutanat. neaderenfa larvelor la peretii celulelor. Diagnosticul d&b prece% rdt se h c e prin examen microscopic pentru evidentierea ascociatilor ceea C c k i i cu%iagnosticul de certitudine completat de examenul micologic..MANUAL UL APICULTORULUI boali. Ascosferoza se recunoavte dupii: aspectul caracteristic pe care il dau fagurelui larvele mumificate riizlete de culoare albi. se face dezinfectia de necesitate qi se aplicii tratamentul cu oxitetraciclini 0. Boala evolueazii in tot cursul sezonului activ.este o boala infecto-contagioasi specifics larvelor de albine ciirora le determini moartea in primele doui zile ale stadiului de puiet ciipicit. gisindu-se ~i in intestinul albinei sinBtoase. celulele care contin larve afectate sunt descipgcite de albine putindu-se observa continutul invadat de miceliul alb al ciupercii. pin5 la disparitia semnelor clinice. cite 250-500 ml pe familia de albine la 5-7 zile interval. Boli micotice Ascosferoza (puietul viros) . sub care se gisesc larvele afectate de ascosferozi. mumiile sunt neaderente la peretii celulei fiind indepirtate de albine ~i se gisesc pe fundul stupului. Pentru combatere se indepirteazii ~i se ard albinele moarte de pe fhndul ~i din f a p stupului. cretacee. i se deshidrateazii ~i capiti consistenp cretei. care decoperteazi celulele cu larve afectate pe care le scoate qi le inliiturii din fagurii afectati din cuib in vederea refacerii efectivului biologic. pe scindura de zbor ~i in fafa stupului. & F I 270 . larvele mumificate rispindite in f a p qi pe fundul stupului.

se deshidrateazi. concomitent cu ascosferoza.este o boali infecto-contagioasi comuni larvelor gi albinelor adulte. cad in fafa stupului. amestecul administrdnduse prin aspersie pe faguri. ultimele la 5-7 zile. Pentru combatere se indepirteazi gi se distrug mumiile de pe fundul gi din fa@ stupului. Tratamentul se face cu Micocidin administrat in dozi de 80-100 g preparat prin imprigtiere printre rame peste larve gi albine. sunt aderente la perefii celulei gi au consistenp duri. administrat in porfii de chte 250 ml. in celulele necipicite se poate observa o pdnzi de mucegai galben-verzui sau negru. cite 80-100 glfamilie. Administrarea sub formi de pudri se face conform procedurii aritate mai sus. puietul pietrificat gi puietul in sac. larvele sunt invadate de un miceliu galben-verzui. 20 g Codratin + 80 g zahir pudri se dizolvi in 900 ml api la care se adaugi 20 ml de Protofil. tratamentul se face cu 1 kg Micocidin la care se adaugi 3 g Oxitetraciclini. iar boala evolueazi primivara gi toamna dar cu un grad redus de incidenF. 20 g Codratin se amesteci cu 980 g zahir pudrii gi se administreazi ca Micocidinul. cadavrele prezinc abdomenul ugor mirit care in s&@dp&ine 4 . existi gi semne clinice de locii. in cazul in care se utilizeazi Codratinul se procedeazi in modul urmitor: 20 g Codratin se dizolvi in 975 ml sirop. incapacitate de zbor. fac migciaQ rd&ate ale a m prin membrelor. se repet5 de trei ori. in pocii de cdte 250500 ml.MANUAL UL APZCULTORULUI Diagnosticul diferenfial se face fa@de loca americani. se Iirgesc progresiv cuprinzdnd mai multe celule cu puiet gi albine formind insule sau plaje de mucegai. in cazul in care. Aspergiloza (puietul pietrificat) . La familiile cu forma avansati de boa14 se administreazi concomitent cu pudrarea gi sirop de Micocidin (1 kg Micocidin la 1 litru de api). pieselor bucale sau segmentelor corporale gi mm$n c Wca toxiemie. Albinele pmmt6 stiri de agitqie. Transmiterea se face pe cale digestivi gi transcutanat. amestecul fiind administrat prin pudrare. iar siropul cu Codratin se face concomitent cu pudrarea. zonele de fagure afectat. primele doui tratamente la interval de 3-4 zile. se indepirteazi din stup gi se topesc fagurii puternic afectafi ~i se executii igiena gi dezinfecfia de necesitate. 4-5 administriri la interval de 4-5 zile. Boala face parte din categoria zoonozelor (se transmite la om). Clinic se recunoagte dupi urmitoarele semne: larvele mor imediat inainte sau dupi momentul cipicirii.

in cavitatea abdominali se observ2 prezenta unor cruste de culoare maron inchis sau negru.plaje de ~nucegai care sunt prinse larve vi albine adulte. Boala este produs2 de Melanosella mors apis vi evolueazi in tot cursul anului. produs2 de cauze neinfcctioase.este o protozooz2 specific2 albinelor adulte. din diferite o ajunge in intestinul albinei. $i peretelui intestinal. unde se hriinevte. dop de excremente in regiunea anusului. str2bate tegumentul $i iese prin orificiile naturale acoperind intreg corpul acestora cu un strat de miceliu de culoare galben-verzuic. miere de mani. Pentru examenul de laborator se recolteaz2 de medicul veterinar portiuni de fagure cu modificiri specifice . Diagnosticul se face in laborator pe m2tci cu leziuni melanice prin examen stereomicroscopic $i micologic. Protozoarul se localizeaz2 vi se inmulteqte in intestinul mijlociu a! albinei. Dezinfectia de necesitate este obligatorie. se face I A 'I s d 272 I I . pe ovare. albinele moarte din stupi vi din fafa acestuia vi se distrug obligatoriu prin ardere. vagin ~i perefii rectului. parazitul sporuleaz8. in Pentru combaterea bolii se indepirteaz2 fagurii cu puiet $i albine afectate. Diagnosticul diferential se face in cazul sterilititii mitcii.MANUALUL . de Diagnosticul se stabile~te medicul veterinar pe baza examenului clinic a fagurilor cu puiet $i albine adultc afectate. c5nd este eliminat in mediu! extern odati cu excrementele albinei sau ~ 2 n d aceasta moare. Nosernoza este conditionati de factorii favorizanfi reprezentafi de: familii slabe. Melanoza . C5nd conditiile de via@ nu-i sunt favorabile. Pentru combatere se trece imediat la schimbarea rnitcilor afectate. oviducte. germineaz2 $i dB na~tere parazitului activ.4 PICULTORULUI vi toracele. prin disectia mitcii suspecte sub lupa binocular. Numai examenul de laborator certific8 prezenta bolii. Clinic aceasta se recunoavte dup5: diminuarea pontei p h i la incetare. adaosuri in hrani a tot felul de Einuri qi umiditate mare in stup. rniceliul invadeazi corpul albinelor cu incepere de la intestin. formi sub care dobgnde~te mare putere de rezistenfs. in momentul ciind.Protozooze Nosemoza . iar agentul etiologic este Nosema apis. iernare prelungiti Grii zboruri de curifire.este o boa12 micotici specific2 mitcilor c2rora le determini sterilitatea. se inmulfe~te produce t @& & $ dra o f ~ p n ie bolii de la o familie la alta ~i de la o stupin5 la alta. Boli parazitare .

viroza filamentoas5. viroza x. pete de diaree pe speteze. Diagnosticul de certitudine a1 nosemozei se face numai prin examen de laborator deoarece unele din semnele clinice ale bolii pot fi intiilnite qi in alte entititi patologice.MANUAL UL APZCULTORUL UI prin albinele bolnave care elimina fecale diareice inc5rcate cu milioane de spori. precum $i in intoxicatii. Probele pentru examenul de laborator se constituie din 50-100 albine vii. uneltele de lucru de la o prin inventarul contaminat ~i de apicultorul care folose~te familie bolnav5 la alta sin5toas5 fir5 a le cur5fa yi dezinfecta. albinele moarte de pe fundul stupului qi se distrug prin arderd%%d$&rteddin n & . Pentru ca nosemoza s5 se manifeste clinic. muribunde sau moarte recent recoltate de la fiecare familie din stupins. cu rezerve de hran5 insuficiente ~i de calitate necorespunz5toare (miere de man& sirop de zah5r administrat toamna tiirziu) ~i fond toxic.ka{ii acute ~i paralizii virale. . familiile slabe. Nosemoza cronicii evolueaz5 inaparent putiind fi diagnosticat5 numai prin examen de laborator. k i * ' 273 * > . microscopic al continutului acestuia. au aripile intinse ~i picioarele adunate sub torace.' Pentru combaterea bolii se indep5rteaz5 periodic. Aceast5 boa15 apare in general in cursul iernii ~i inceputul primaverii insofit5 de diaree ~i imbraci douB forrne de evolutie: acut5 ~i cronicii. perefii ~i fundul stupului. sunt incapabile de zbor. Se asociaza cu amoebioza. boala poate fi rispiindit5 ~i de unii paraziti prezenti in stup precum Galleria mellonela. iattm. In marea majoritate a cazurilor. Diagnosticul diferential se face fa@ de amoebioz5. capacul ~i fafa stupului. Afecteaza. pe Diagnosticul nosemozei se stabile~te baza semnelor clinice coroborate obligatoriu cu examenul de laborator care const&in examenul anatomopatologic a1 intestinului mediu $i. faguri. paralizeaza ~i mor. Varroa destructor ~i Braula coeca. c5nd dinamismul de acesteia scade iar intensitatea cre~terii puiet se reduce nemaifiind in masur5 s5 compenseze moartea albinelor adulte. fecale diareice de culoare maronie cu miros fetid eliminate sub form5 de jet in timpul zborurilor de curatire %cute chiar ~i pe timp nefavorabil. De asemeni. albinele bolnave prezinta abdomenul destins. flasc. Nosemoza clinic5 acut5 se recunoa~tedup5 urmiitoarele semne: uzura prematura a albinelor ~i depopularea stupului. i&& $ prinGvara. se deplaseazg cu dificultate. observabile pe sciindura de zbor. este nevoie de interventia unor factori favorizanti. paralizia cronica. neigienizate. datoritii rezistenfei naturale a familiilor de albine acestea prezinta o formii latent8 a bolii care treptat se transform5 intr-o form5 acuti atunci ciind echilibrul biologic a1 familiei este perturbat. cu predilectie. scurtarea vie$ in perioada de iarni..

Misurile de combatere sunt similare cu cele mentionate la nosemozi. Agentul etiologic este protozoarul Malpighamoeba mellificae. tremurituri ale aripilor. produsi de insecta Braula coeca. mitcile din familiile bolnave se vor inlocui cu mitci tinere sinitoase. tulburiri nervoase. iar maladia evolueaz5 in timpul iernii gi primgverii fiind favorizat5 de carenfele alimentare. diaree sub formi de jet. Boli parazitare . deoarece ele constituie rezervor de spori capabili s i menfin5 familia contaminati.Parazitoze I Brauloza . Tratamentul medicamentos al nosemozei se asociaza in mod obligatoriu cu misuri de igien5: stupinele in care evolueazi nosemoza sub form8 clinici. I Amoebioza .este o ectoparazitozri specifici albinelor. - coeca . familiile trecute prin boali. temperaturi sc5zute gi exces de umiditate. Dezinfectia cuprinde urmitoarele etape de lucru: curitire mecanici. se executi curgtirea mecanic5 qi dezinfectia de necesitate a intregului inventar apicol gi a vetrei de stupin5. Tratamentul bolii se realizeaz5 prin administrare de Protofil in sirop cite 20 ml/l sau in past5 din miere gi zahir 40 ml/kg. deformafi. tratate gi fir5 semne clinice de boa15 se vor transvaza pe rind in stupi dezinfectafi.MANUALUL APICULTORULUI stupi fagurii vechi.este o protozooz5 specifics albinelor adulte. cu Pete de diaree care se topesc gi se inlocuiesc cu faguri noi. mgtcilor gi trintorilor. Boala se recunoa~te clinic dup8 urmitoarele semne: abdomen m5rit.fernela . carbonat de sodiu (sod8 calcinatii) 5% sau form01 3-4%. Diagnosticul se precizeazi numai prin examen de laborator anatomopatologic gi microscopic a poqiunii terminale a intestinului mijlociu. flambare ~i dezinfecfie chimica cu una din substanfele hidroxid de sodiu (sods caustici) 4%. Parazifii concentrati in special pe toracele acestora sunt observabili in familia de albine in tot cursul anului. se pun sub restricfii sanitare veterinare conform legii.

trepidatii ale abdomenului albinelor moarte parazitate de larvele de Senotainia tricuspis. Diagnosticul diferential se face f a p de Varroa destructor gi Tropilaelaps clareae. precum gi pe faguri. care sunt tinute in timpul zilei pe stupi. pe flora melifer5 din psduri. livezi gi finete.MANUAL UL APICULTORULUI Ouale. in numar mare. produs5 de larvele insectei Senotainia tricuspis gi evolueaz5 clinic numai in sezonul cald. Combaterea ectoparazitozei se realizeazi cu medicamentul Mavrirol conform prospectului care insoteyte medicamentul Senotainioza . perturb5 activitatea albinelor gi. Diagnosticul clinic se face in stupin5 pe albine. Clinic.depopularea vizibil5 a familiilor. prezente. Parazitoza se poate recunoayte prin aceea c5 in f a p stupului se observii albine care prezint5 miyc5ri convulsive. pe partea inferioar5 a c5p5celelor. Combaterea triangulinilor se realizeazg prin fumigafie cu Varachet forte. Clinic se recunoayte dup5: albinele infestate se tAr5sc in fap urdinigului manifestiind o serie de simptome necaracteristice. pe resturile de cear5 gi propolis. 0 alt2 metod5 se bazeazi pe folosirea insecticidelor la care se adauga o cantitate mic5 de amidon sau fTain5 de griiu. de obicei. periindu-yi totodatii corpul cu picioarele. pentru depistarea ouiilor.este o boa15 parazitar5 specific5 albinelor adulte produs5 de larvele insectelor Meloe variegatus qi Meloeproscarabeus. Diagnosticul se stabilegte in laborator prin identificarea lawelor de Meloe.este o parazitoz5 specifics albinelor adulte. Cu aceast5 solutie se imbib5 buc5fi de carton alb. trsntori gi mai ales mgtci. boala se recunoagte prin identificarea triangulinilor pe corpul albinei culegstoare sau pe fundul stupului. Triangulinoza . larvele gi nimfele parazitului sunt vizibile pe perefii celulelor. a m5tcii. f 4 . larvelor gi nimfelor insectei. Diagnosticul se stabilegte prin examen clinic in stupin5 gi examen de laborator in scopul evidenfierii larvelor insectei. fragilitatea cadavrelor la nivelul articulatiei pgrfilor corporale. in special. datorit5 morfii albinelor infestate. Prezenp parazitilor in stup. Combaterea parazitului se face cu ajutorul unor fafirii albe umplute cu aps amestecat5 cu petrol ce se ayeazi pe capacele stupilor in care insectele de senotainia se vor ineca.

se manifest5 in tot cursul anului qi se dezvolta in celulele cu puiet de trgntori ~i lucr2toare. albina adult5.Acarioze Varrooza .RGspcindirea varoozei pe glob in primul an dup5 infestare. Acarianul se inrnulfe~te progresie geometric5. o mare parte din albinele tinere eclozionate din puiet puternic infestat sunt neviabile. in stupin5 diagnosticul se mai poate face ~i cu ajutorul medicamentului Varachet Forte sau a altor substanfe utilizate in terapia varroozei. trgntori). semnele clinice devin evidente: albinele parazitate prezint2 stare de agitatie ca urmare a actiunii mecanice a parazitului ~i spolierii de hemolimfi. in hiperparazitism populatia familiei se diminueaz2 drastic ~i albinele pir2sesc stupul. prin examen clinic ~i de laborator pe intreaga Diagnosticul se stabile~te populafie a stupului. iar diagnosticul in acest caz va fi eronat. Examenul clinic se face prin observarea direct2 a paraziiilor pe corpul albinelor. cu i Fig.este o ectoparazitoz2 care afecteaz2 intreaga populafie a familiei de albine. cu un ciclu evolutiv in scurt de 7-8 zile. larvelor ~i nimfelor de trgntori ~i lucr5toare ~i pe fagurii cu puiet. cu malformatii ale abdomenului qi picioarelor. subponderale. Diagnosticul de laborator consti in examenul macroscopic qi stereomicroscopic pe probe de albine vii sau muribunde (50-100 indivizilprob2) ~i poqiuni de fagure cu puiet c2picit (15115 cm) prelevate din fiecare familie suspe(. in celula cu puiet ~i se hr2ne~te hemolimfa gazdei (puiet.q %solicit2 ca probele s5 contin2 albine vii sau muribunde deoarece acarianu grir8se~te albina moart2. 78 .MANUALUL APICULTORULUI Boli parazitare . fiind incapabile de zbor. cu aripi nedezvoltate. Agentul etiologic este acarianul Varroa destructor. \ "$ 276 . ~khele pentru examenul de laborator se vor preleva de catre medicul :eG>&za c5reia se afl2 stupina. semnele clinice sunt $terse dar pe m2sur8 ce gradul de parazitism creqte.

Tratamentul prin urdini~ se benzile fimigene numai pe plase de sirmil sau face cu deosebita atentie. Tratamentele se executi cind majoritatea albinelor se aflii in stup (dimineata sau in amurg). iar substantele active actioneaza asupra acarienilor prin contact molecular.MANUAL UL A PICUL TORULUI Pentru combaterea bolii cu rezultate bune este necesar ~i obligatoriu ca tratamentele si? se fac5 in mod organizat. atunci cantitatea de Varachet Forte se raporteaza la spatiul limitat ocupat de familia de albine. x 4 . 3 picaturi pentru un corp Dadant. se picura in jumgtatea superioara a benzii. Varachetul Forte se administreazii sub formi de fimigatii. Urdini~ul inchide 15-20 de minute. Pentru administrarea prin urdini~. precum qi sincronizat la toate stupinele din zona aferentii acesteia pe o raz5 de cel putin 5. Administrarea de Varachet Forte se face in tot sezonul actiwaumenfiunea ca tratamentele cu cea mai inalta eficacitate sunt cele de toadmfi$and-nu mai exista puiet cgpacit sau acesta a fost indepartat de pe faguri. se Administrarea prin urdini~ poate face la toti stupii ~i obligatoriu pentru stupii din pavilioanele mobile sau stationare protejand astfel apicultorul de a inhala din interiorul pavilionului vaporii de substanp activa. Fumigatiile se vor face numai prin urdiniqul stupului. pentru ca prin curenfii de aer sii se poatii intretine arderea completB a benzii. 4 picaturi pentru un stup orizontal. la toate familiile din stupina proprie. Mentionam cB dozajul (numirul de picgturi) se raporteaza la volumul din stup ~i nu la puterea familiei de albine. ? ?Y \$ 'f'" marf%. formand pe sectiune un unghi. se Dozaj: cu ajutorul pipetei se ia substanla din sticlup.10 km. unele neautorizate qi introduse fraudulos in tar$ a favorizat mentinerea qi extinderea bolii urmata de pierderi de familii de albine ~i de productia acestora. Folosirea altor medicamente. fiecareia I se vor administra 2 picaturi de medicament. Csnd intr-un stup orizontal existi dou5 familii. astfel: 2 piciituri pentru un corp de stup multietajat. inhalatie ~i ingestie blocind funcfiile enzimatice qi nervoase ale parazitului. a~ezand buciti de tab15 pentru a nu incendia stupul sau pavilionul. in tara noastra Autoritatea National5 Sanitar5 Veterinarg a autorizat producerea qi folosirea in actiunile de combatere a varroozei urmiitoarele medicamente: Varachet Forte ~i Mavrirol. Dac2 la ultimele dou5 tratamente familiile au fost deja restrtinse pentru iernare ~i s-au montat diafragme total despaqitoare. in prezent. temperatura aerului trebuie s5 fie de peste +12"C ~i albinele s2i nu se afle in ghem. dup5-e ~tia~mierii 4 . Pentru a se putea executa tratamentele. banda de carton va fi indoiti pe lungime.

IV. .D.in stup nu mai exist5 miere marfi ci numai rezerv5 de hran5 pentru iarn5. Substanta activ5 este imbibati in benzi din material textil. 111. toamni-iarn5 are urm5toarele avantaje: . are in cercetare ~i testare un nou produs cu actiune acaricidi pe baz5 de uleiuri volatile. b) .a1 treilea tratament cu Varachet Forte prin fimigatie se efectueazti dupi extractia mierii marfa de la floarea soarelui. de la 3-4 zile pin5 la 45 zile. . folosit in stupina experimentals a laboratorului ~i intr-o particularil.C. dup5 ce nu mai exist5 puiet c5p5cit in stup se efectuead doui tratamente cu Varachet Forte prin fumigafie.MANUALUL APICULTORUL UI Medicamentul Mavrirol actioneaz5 prin contact.actiunea medicamentelor este indelungati asigurind deparazitarea aproape total5 atunci cind tratamentele se executi corect.prim5vara se introduc dou5 benzi de Mavrirol care se fin in stup 30 de zile ~i se scot cu 10 zile inainte de inceperea sezonului apicol. Laboratorul de patologie a albinelor din I. a) . b) -la familiile tratate cu Mavrirol in toamn5 se efectueaz5 un tratament cu Varachet forte prin fumigatie. d Tratamentul cu Varachetul Forte administrat prin fumigafie este eficient ~i asupra acarianului Acarapis woodi in eventualitatea intr5rii lui in pr5. se introduc benzile de Mavrirol care se fin in stup timp de 90 de zile sau pin5 in prim5var5 fir5 a fi nociv pentru albine. . . la interval de 7 zile.dup5 10 zile de la ultimul tratament cu Varachet Forte administrat prin fumigatie.albinele rimin permanent in stup. Benzile de Mavrirol se aqeaz5 transversal deasupra ramelor. Aceasti3 schema de tratament. cite douil benzi pentru fiecare familie de albine sau cite una pentru roi ~i familiile slabe.toamna. Pentru combaterea varroozei pentru care se utilizeaz5 Varachet Forte qi Mavrirol se recornand5 urmstoarea schem5 de tratament: I. 11. a) .salcim. a1 doilea tratament cu Varachet Forte administrat prin fumigatie se efectueaz5 dup5 extracfia mierii marfi . substanfa p5trunde in organismul acarienilor qi le blocheaz5 functiile enzimatice gi nervoase provocindule moartea in timp variabil. Nu a avut efecte toxice asupra albinelor. .parazifii sunt liberi pe albine ~i deci expu~i actiunii medicametelor.A.nu mai exist5 derivii de paraziti de la un stup la altul ~i de la o stupina la alta. dupi testarea clinic5 in prezenw Institului pentru controlul - . Eficacitatea acestuia a fost de aproximativ 85% cu la alta.

**fbp Albinele bolnave p5r5sesc stupul.79 . produsul va intra in producfia curenti gi va fi pus la dispozifia apicultorilor ca alternativi la medicamentele chimice de sintez5. Existi unele semne in leg5tur&cu prezenfa bolii cind se constat5 primsvara o depopulare in mas5 a familiilor de albine. se adun5 in grupuri mi& %e?!&indu-gi capacitatea de zbor mor in afara acestuia. ~ r o l l ~ 279 k. - Acarapioza este o boa13 parazitari a albinelor adulte tinere care pin5 in prezent nu a fost diagnosticat5 in p r i dar evolueazi in Prile vecine. Fig.S. lactic sau in acizi in alternanfi cu uleiuri volatile. inaintarea in salturi gi tremuraturi ale corpului gi aripile destinse asimetric.formic. este in curs de testare un produs pe baz5 de acizi organici . fl+* tL ve Diagnosticul se stabile~te numai prin examen de l a ~ ~ f i ~ e . in concentratii gi doze adaptate la conditiile climaterice ale f5rii noastre. De asemenea.N. omologarea gi inregistrarea de catre A. Se poate asocia cu nosemoza gi varrooza..MANUAL UL A PICULTORUL UI produselor biologice gi medicamentelor de uz veterinar. incapacitate de zbor.Acaparioza produs6 de acarianul Acarapis woodi Acarienii inteapi peretii traheali hr5nindu-se cu hemolimfii. Semnele clinice sunt necaracteristice ins3 la familiile infestate se constat5: slibirea acestora ca urmare a efectului spoliator a1 parazitului. Este produsi de Acarapis woodi care igi realizeazi ciclul biologic in traheea toracici a albinei.\ &- . mortalitate mare cfit gi un numir insemnat de albine bolnave. Evolueaz5 clinic in timpul iernii gi la inceputul primgverii. abdomen dilatat qi diaree. oxalic.V. avizarea.

China. Parazitul nu poate patrunde in zonele temperate (deci nici in tara noastri) deoarece la albinele din aceasti zona exist5 perioade cu lips5 de puiet. Ca urrnare a leziunilor produse. intestinul prezint5 modificgri macro ~i microscopice. Tropilelapsoza . intre stupine.este una dintre bolile exotice parazitare ale albinelor produs5 de acarieni de genul Tropilelaps avbnd numele de tropilelapsoz5. Apis cerana qi Apisdorsata in mai multe pri ale Asiei: Filipine.MANUALUL APZCULTORULUZ albine vii sau muribunde . in anul 1982 este descrisi o nou5 specie din genul Tropilelaps gasit5 la Apis dorsata in Sri-Lanka. Tropilelapsoza este o parazitozi extern5 a puietului ~i albinelor adulte. India. Boli necontagioase (nemolipsitoare) 9dietul ricit. c5reia i s-a dat numele de Tropilelaps konigerum. Boala este o raritate ~i nu a fost identificati in fara noastr5.50. Mentionam c5 boala este specific5 apiculturii din zonele ecuatoriale ~i tropicale unde exist5 permanent puiet in familii. Se produce cind exist5 un dezechilibru intre cantitatea de puiet ~i cantitatea Ricirea puietului poate avea loc ~i urmare manipulgrii in lunile reci de primlvar5. Malaesia . .este o boa15 parazitari cauzat5 de Leidyana apis care se localizeaz5 qi i ~ desfi~oar5 i acfiunea patogen5 in tubul digestiv a1 albinelor. este o boa15 necontagioas5 ce apare accidental. depopularea este mai rapid5 in cazul asocierii tropilelapsozei cu varrooza. in cazul diagnosticarii bolii se recomandi tratament cu Varachet Forte ~i Mavrirol in acela~i mod ca ~i in varrooz5. Parazitul care produce aceast5 boali a fost observat pe Apis mellifera in Filipine. Sursele de infestare sunt reprezentate de albinele adulte ~i puietul parazitat. Vietnam. Examenul de laborator se bazeaz5 pe evidentierea parazitului in traheele albinelor suspecte de boa15 prin stereomicroscopie qi microscopic. I / 1 I I 280 1 . contaminarea in cadrul familiilor realiziindu-se direct de la albina parazitat2 la albina s5n5toasB ~i puiet. cercet5torii dbndu-i numele de Tropilaelaps clareae.100 de indivizilprob5. contaminarea se face prin intermediul albinelor hoate. Gregarinoza .yi Jawa. pbn5 la aceast5 data fiind semnalat5 la Apis mellifera. Tropilelapsoza se manifest5 clinic printr-o depopulare progresiv5 a familiilor afectate pbn5 la disparifia lor. in cazul depistarii bolii se recornand5 tratament cu Varachet Forte prin fumigare in acela~i mod ca in varrooz5.

imobile. 20 ml/l in propoqii de 200-250 mllfamilie in funcfie de puterea acesteia ~i de consum. alterarea polenului in faguri. care conduce la unele disfunctiuni intestinale. miros de putrefactie. restriingerea cuibului familiilor de albine la numarul fagurilor bine acoperiti de albine pentru a menfine in stupi temperatura corespunz5toare pentru cre~terea puietului. hrana fiind constituita. Boala poate s2 apara ca umare a hranei necorespunzatoare calitativ. restriingerea cuibului. Diareea albinelor. in sezonul de primGvar5. glucide. in special in fata urdini~ului. Boala de mai. este o tulburare fiziologica ce se caracterizeazi prin eliminarea frecventg a unor excremente de consistenfa sc8zut8. mai n ales in timpul iernii chnd majoritatea familiilor de albine sunt carenlate in proteine. au abdomenul marit care la cea mai mic5 presiune eliming fecale diareice sub form2 de jet. este un ansamblu de simptome produse din diferite cauze care afecteazii albinele adulte cum sunt: timp neprielnic. absenp prelungitii a culesului. Excrementele dupii eliminare au culoare castanie. in cea mai mare cantitate. lipsa de apii. Pentru a preveni imbolnavirea familiilor de albine se recornand3 asigurarea pentru iernare a unor provizii de hrana de cea mai bun8 calitate.MANUAL UL A PICUL TORUL UI Pentru a impiedica ricirea puietului se recomandii. bogate in polen nedigerat modificate la culoare ~i miros. pe ramele cu rezerve de hrani ~i pe peretii exteriori ai stupului. . datoritii unor perioad corespunzator privind cantitatea de nectar qi polen qi neasigura hran5. Tratamentul const2 in m5suri de igienii. Albinele cuprinse de boa12 se manifest5 prin eliminiri intermitente de excremente diareice in interiorul stupului. din s&\&biir. Albinele afectate sunt agitate. prezenta unor daunatori in cuibul familiilor pierderea matcilol. Dismetaboliile albinelor sunt provocate P diferite perioade ale anului. Foarte multe familii de albine sunt introduse la iernare polen. precum ~i de zgomote produse in preajma stupinei. lipide. iernarea in conditii neigienice sau blocarea urdini~ului. vitamine ~i saruri minerale. Tratamentul se rezum2 la administrarea de sirop ciildut cu adaus de Protofil. iar la examenul microscopic se constat3 o bogat2 flora bacteriana saprofita. eliminarea polenului alterat ~i inlocuirea acestuia cu faguri cu polen de calitate sau cu inlocuitori de polen ~i asigurarea apei necesare.

conduc la slibirea gradului de rezistenti faiii de temperaturile sciizute ~iumiditate. mitcile iqi reduc ponta sau chiar nu mai ouii. in golurile de cules. iar de foarte multe ori albinele nu iau in creqtere ouile depuse.miere sau sirop de zahir cu adaos de Protofil20 mlll ~i polen din rezerva proprie a stupinei. de regulii. Intoxicatiile albinelor reprezinti problema actual8 ce mai graviia apiculturii. in timpul transportului la pastoral pe caniculi qi se evitti prin aqezarea sitelor de aerisire qi efectuarea transportului stupilor in timpul noptii. in golurile de cules qi in cazul lipsei secrefiei de nectar din cauza intemperiilor trebuie sii se administreze hranii de completare . i&{iile albinelor sunt determinate de contactul sau ingestia de ice sau anorganice. iar multe din acestea mor in timpul iemii. Datoritii lor sunt omoriite anual zeci de mii de familii de albine prin intoxicafii catii cronice care afecteaza intreg efectivul de albine. in situafia ciind sunt necesare suplimentiiri de hranii. Asemenea dismetabolii produc in final sciiderea gradului de rezisteng a albinelor fa@de agentii patogeni specifici qi nespecifici conduciind la imbolnavirea qi moartea acestora. Intoxicatii . . complet uzate. creqterea noilor generatii de albine este intiirziat8. in timpul iemii. familiile ieqind in primavarii cu albine pufine. Pentru evitarea hipotermiilor soldate cu riicirea puietului mortalitatea la albinele adulte se recomandi restringerea cuibului qi o impachetare adecvati care sii asigure aerisirea qi evitarea condensului. spre sfir~itul iemii qi primiivara. in siropul de stimulare de primiivarii. in golurile de cules qi stimulirile de toamnii se recomandii adaosul de Protofil 20 mlll sirop In porfii de 250-500 mV familie in functie de puterea acesteia la intervale diferite in functie de consum. Tot datoriti acestor lipsuri in rezervele de hrani. se poate interveni cu paste (turte) constituite din miere. metabolice qi comportamentale. Hipertermiile au loc. lipsa polenului ~i a mierii in rezervele de hrani. in familiile de albine se produc grave dezechilibre fiziologice. care afecteazii profund metabolismul celular ale ale acestora qi provoacg intoxicafii acute qi cronice ce creazi un " I I . soldiinduse cu o mare mortalitate in aceste familii. Pentru prevenirea qi combaterea dismetaboliilor se iau miisuri imediate.MANUAL UL APICUL TORUL UZ Datoritii acestor carente. zahir qi adaos de Protofil 40 mllkg pastii.

in general. chimioterapice ~i antiparazitare. ~i Intoxicatiile albinelor nu pot fi combatute. sigilai i fimise la laboratorul de specialitate (D. organofosforice. Gr5 semne clinice specifice bolilor infecto-contagioase ~i parazitare. pesticidele apartin grupelor organoclorurate. precum ~i reducerea efectivului prin moartea in ciimp a majoritifii albinelor culegitoare. Dup5 natura agentului toxic.S. iar cel de laborator prin examen toxicologic pe probe de albine prelevate din stupina afectati. flori ~i ap5. in general.MANUALUL APICULTORULUI teren de minima rezistenta in f a p agresiilor agentilor infecfio~i parazitari. care treneazg o perioadg mai indelungata de timp sau chiar tot timpul anului. o eventual2 expertiza. Se vor pistra i n t o t d e a u n a p obe pentru . mortalitatea se instituie atit la familiile din stupin5 cit qi la albinele stupinelor din zonii.neprelucrat5 yi pastur8) plante. polen. triazinice.intoxicafii alimentare cu polen. plumb. Acestea suntcele mai frecvente ~i cele mai piigubitoare. .. Probele trebuie sa contin2 minimum 150-200 g albine muribunde sau moarte ~i probe de ' fagure cu puiet ~i rezervi de hrana (nectar. intoxicafiile pot fi clasificate in: . Din punct de vedere clinic. carbamice. miere cu cel putin 200 ml miere . incapacitate de zbor. sulfamide. aparitia albinelor cu malformatii mai ales ale aripilor. Singura solutie de combatere a pierderilor fiind prevenirea acestora. innegrire. Intoxicatiile cronice se caracterizeaza prin: mortalitate mai mare decit cea fiziologic8. acizi ~i altele.). suspecte de contaminar Probele vor fi recoltate de medicul veterinar din zoni. Diagnosticul se face pe baza semnelor clinice. oxizii acestora. fenomenul este mai pregnant la familiile puternice cu mai multe albine culegatoare. moartea petrecilndu-se in scurt timp.V. contracturi. schimbarea frecventa a miitcilor. Albinele intoxicate prezinta urm5toarele fenomene: tremuraturi.intoxicatii acute ~i cronice determinate de noxe industriale constind in: arsen. nectar toxic.intoxicatii cu pesticide ~ialte grupe chimice. slabirea familiilor prin diminuarea populatiei. .intoxicafii medicamentoase prin exces terapeutic cu antibiotice. intoxicatiile cronice se datoresc poluiirii mediului cu diverse substanfe toxice care se acumuleazii at5t in organismul albinelor cit ~i in rezervele de hran8. moartea puietului ~i mitcilor datorita polenului ~inectarului contaminate cu substante toxice aduse de albinele culeg8toare. intoxicatiile acute se caracterizeaza prin: mortalitate masiva ~i brusc2 in timp scurt a albinelor in interiorul familiilor ~i in afara lor. albine incapabile de eclozionare. paralizie ~i moarte. aluminiu. piretrinoizi 5i alte grupe chimice. s -% "$r 283 r "- . sulf. miere de man2 ~i zah5r impur. mercur. pierderea repetati a albinelor culegatoare consecutiv folosirii repetate a pesticidelor in fitoprotecfie. .

pe lingi plante yi animale.C.P. polen sail nectar toxic: . intre cazurile patologice cc i~npiedici fecundarea ouiilor m e n t i o ~ ~ i m : dcge-nerarea sau alterarea sper~iiatozoizilor. irnediat ce se depisteazi. 0 parte din anon~aliisunt provocatc de boli infectioase sail parazitare. Anomaliile miitcilor Sunt produse de dikerse cauzc.L. precum ~i a unor tulburBri morfo-functionale. Intonica!iile cu noxe industriale yi rutiere reprezinti o problelni gcnerali dc ecologie yi pot fi prevenite prin niisuri ce se inipun a ti luate la scar5 globali pentru protcjarea mediului. hipoplazia oviductelor.tl~lhzt/-Cj~idelutne~ea in oltijlov care poate fi determinati de afectiuni sau anomalii cutn sunt: aplazia ovarelor. lradiatii 1 1 I Substantele radioactive emanate permanent sau accidental in mediul incolijur5tor de diverse instalatii care folosesc substante radioactive. cu spectrofotometru de masi. Mitcilc cu diverse anonialii trebuie 'inlocuitc. datoriti iinor cauze diferite ca: nianipulare grcyiti. mitcilc pot prezenta ins2 tulburiri de naturi neinfcctioasi.MAiVL1ALL'L APICUL TORUL UI Probele se prelucreazi in laboratorul pentru exanicne calitative I croniatografie in strat sub~ire yi examene cantitative prin H. cu alte mitci tinere ~i prolitice. hipoplazia ovarelor. fie de naturi congenitali: .tii~tol-i!es~intnulnite mitcile din a c5ror ou2 dcpuse rezulti generafii fosmate in exclusivitatc sail ma-joritate din trintori. In aceasti situatie cumulul dintre efectul pesticidelor yi iradierilor conduc la aparitia frecventi a malforlnafiilor yi la scjderea rezistentei naturale fafi de boli ale puietului yi albinelor. diferente lnari dc tcmperaturi. Totodati. afecteazi yi albinele melifere. a~niloidozaperetelui spermatic yi degenerescenfa glandelor anexe. obstructia oviductelor yi afecfiuni ale tractusului intestinal.n l i t c i tl. vegeta~ii la nivelul pungii speniiatice. .

Fig. provenind qi atit din regnul animal (insecte. Pentru prevmirq tacului de viepi in stupin5 se urm8re~te distrugerea direct5 a cuiburilor @$ e d& sau grin %. Viespea mare iyi construie~tecuibul in piimsnt. d)pupLi Pentru combatere fagurii de rezerv5 se protejeaz5 prin fumigatii in spatii etanqe cu sulf 50 g/m3. . c)larva'. Combaterea atacului de g5selnig in familiile de albine se realizeaz5 prin mentinerea acestora in conditii de igien5 qi sanitate. capabile s5 se apere impotriva acestor lepidoptere. b5rz5unele sau bondarul are culoarea galben-bruna qi dungi galbcne pe torace ~i abdomen. De obicei atac5 albinele lucr5toare ce se intorc de la cules yi se hr5nesc cu acestea. viespile pot patrunde in numiirmare-in special in familiile de albine slabe. prejudiciind buna dezvoltare a familiilor de albine. . p5s5ri qi mamifere) cit ~i din regnul vegetal (plante d5un5toare) care produc pagube insernnate in stupine.Viespea mare. 285 P zC . Atacul acestor lepidoptere se poate realiza qi asupra fagurilor din interiorul familiilor slabe. batracieni. omorind albinele qi spoliindu-le de r& a $e hrana. larvele perforeaza fagurii ~i omoars nimfele pe suprafete intinse chiar in cazul fagurilor cu puiet.MANUALUL APICUL TORUL UI Predatorii cerii ~i albinelor Predatorii cerii ~i albinelor sunt numero~i extrem de variati.Molia cerii sau g5selnita mare (Galleria mellonella) ~i molia cerii sau gaselnita mica (Achroia grisella) pot produce deteriorarea ~i distrugerea fagurilor cliiditi dac3 nu se iau din vreme m5suri de protectie a acestora. Atacul de viespi are loc in general toamna cind familiile incep s5 sl5beasc5.GLiselni[amare (molia cerii) Galleria Mellonella a)mascul. in aceste cazuri. 80 . atunci cind se reproduc in interiorul stupului. b)femeli. Atunci.

. p5stur5 ~i chiar cu albine. fndep5rtarea ur~ilor realizeaz5 prin provocarea de zgomote sau focuri de noapte se in apropierea stupinei. . in special a celor amplasati in p5duri. hr5nindu-se cu mierea din faguri. depozitele ~i fagurii de rezerv5 vor fi. iarna. in Fra noastr5. Operatorul. . indiferent dacB sunt de cas5. I : I ( 1 1 1 ' 11 I 1 . in cazul in care se constat5 pgtrunderea ~oarecilor intervine imediat pentru a se elimina d5un5torii. dup5 rumegu~ulde faguri amestecat cu albine roase ~i fecale de ~oarecide la urdini~urilestupilor. in astfel de cazuri se impune tinerea la distanp a acestora de stupi prin plase protectoare sau diferite sperietori.Soarecii.CiocBnitoarea sau ghionoaia poate sB perforeze. in general. se recornand5 s5 aibi grijB sB-~i protejeze capul de un eventual atac a1 acestora. de asemenea.MANUALUL APICULTORULUI pulverizarea acestora cu substanfe insecticide. pe cdt este posibil. in unele cazuri familiile de albine. protejafi impotriva . . Alungarea prigoriilor din preajma stupinelor se realizeaz5 prin sperietori sau prin aplicarea unei folii de polietileni neagrB pe acoperi~urile stupilor asociat5 cu posibilitatea de vibrare a acesteia.la urdini~urile stupilor se instaleaz5 gratii metalice de protecfie impotriva p5trunderii ~oarecilor. numai familii puternice ad5postite in stupi nedeteriorati.Protejarea urdini~urilortrebuie completatB cu astuparea cr5piiturilor ce exist5 in unele cazuri in peretii sau pe fundul stupilor. furnicile pot r e u ~aceasti i performan@ numai in situafia unor familii slabe adapostite in stupi deteriorafi.Prigoria sau altinarul face pagube mari prin faptul c5 se hrineqte cu albine pe care le prefer5 oric5ror altor insecte. perefii stupilor. in scopul de a preveni atacurile de furnici se recornand5 mentinerea in stupins. Prezenfa ~oarecilor in stupi poate fi constatat5 prin ascultare.Furnicile pot ataca qi acestea. pe m5suri ce timpul se rice~te. Ca mBsur5 de prevenire. pierderile anuale cauzate de urqi familiilor de albine sunt reduse. distrugind puietul ~i consumind rezervele de hran5.Urqii bruni pot produce pagube stupinelor amplasate in zona de munte prin atacarea stupilor ~i distrugerea acestora pentru a consuma fagurii cu miere. de camp sau de psdure. se Cabanele. toamna. produc pagube p5trunzind toamna tirziu in stupi unde se instaleaz5 pentru iernare.

in principal. Sistemul de stupiirit stationar in cadrul sistemului de stupiirit stafionar sunt cuprinse mai multe tehnologii de ingrijire a familiilor de albine care se bazeazi pe: intretinerea familiilor de albine in stupine amplasate in aer liber pe vetre permanente qi intrefinerea familiilor de albine in stupi amplasafi in pavilioane fixe. precum ~i realizarea de productii apicole corespunziitoare. particularitiitile albinelor ~i condifiile de climii ~i cules in care se precticii stupiiritul.-' e d t % 4 . Pentru realizarea acestui deziderat s-a impus.lti>oni ce se caracterizeazi prin existenfa unor resurse melifere d i f e r i. incii ~i din cele mai vechi timpuri. apicultorii au urmiirit.oferi zona bioapicolii in care este situatii exploatarea apicoli respectivi. im e s t t condifii stupinele sunt amplasate pe vetre in aceea~i zoni bioapicoli sau Intr. Aceste tehnologii de intretinere a familiilor de albine amplasate pe vetre permanente prezintii o serie de avantaje care dau posibilitatea apliciirii a numeroase tehnici de ingrijire a familiilor de albine ce asiguri dezvoltarea ~i pregitirea acestora pentru valorificarea la maxim a culesurilor de nectar in conditiile zonei bioapicole in care este amplasatii stupina ~i se practicii stupiiritul. necesitatea alegerii celui mai avantajos sistem de stupiirit care sii poatii fi practicat de apicultori in funcfiede obiectivele producfiei. intretinerea familiilor de albine in stupi amplasati in aer liber pe vetre permanente Prin acest sistem de stupirit se intelege amplasarea stupinelor pe vetre stabile (permanente) in condifii locale favorabile de climii ~i cules care sii asigure supraviepirea familiilor. dimensiunile stupinei. Tehnologia de cre~tere~i intretinere a familiilor se practici conform conditiilor de cules (timpuriu de primiivarii sau tiirziu de varii) pe car.MANUALUL APICULTORULUI lecfia 12. s i asigure conditii optime de dezvoltare ~ievidentiere a capacititilor productive a albinelor care s i permit5 obtinerea unor productii sporite de miere. cearii ~i alte produse in vederea satisfacerii nevoilor proprii c3t ~i pentru asigurarea unor disponibilitZifi de produse care s i poatii fi valorificate in condifii avantajoase oferind un profit c2t mai mare fieciirui stupar.eJe.Sisfeme de slupPril Prin cre~terea intretinerea familiilor de albine.

prelungirea duratei de folosire a inventarului apicol $i in special a stupilor care nu se mai degradeazi prin mutarea $i remutarea cu prilejul deplasirii acestora in pastoral. de citre crescitorii de albine amatori s i consume produse apicole din propria lor stupini.MANUAL UL A PICUL TORUL UI Acest sistem de stupirit este cel traditional pentru fara noastri practicat in special de apicultorii cu efective reduse de familii de citre pasionatii in cunoavterea vie$ albinelor. floriculturi saul~icrevterea animalelor domestice). in acelasi timp se reduc in bun. salcim $i floarea-soarelui. a stupilor de volum in care se pot dezvolta familii puternice capabile s i valorifice $i s5 acumuleze in stupi importante cantititi de nectar $i polen. Prin practicarca stupiritului stationar pot apirea $i unele dezavantaje cauzate in principal de calamitarea principalelor culesuri de nectar din suprafala razei economice de zbor a albinelor culegitoare $i. pomiculturi. ca urmare. salcim $i tei. salclm $i fineati sau mani. Practicarea acestui sistem de stupirit asiguri realizarea de producfii apicole cu cheltuieli reduse. Pentru a evita riticirea albinelor. precum $i de crescitorii care detin in proprietate suprafete de teren in zone corespunzitoare pentru amplasarea stupinelor caracterizate prin cel putin dou5 culesuri de nectar. Iegumiculturi. nerealizarea productiilor de miere propuse a se obtine in sezonul apicol activ. peretii din fag ai de zbor se vopsesc in culori diferite. ace~tia Iingi altul. practicarea stupiritului stationar in localit5fi cu bogate resurse de nectar $i polen prezinti $i alte avantaje din care amintim urmitoarele: folosirea pentru adipostirea familiilor de albine. jntretinerea familiilor de albine in stupi amplasati in pavilioane fixe Sistemul de intrefinere a familiilor de albine in stupi amplasati in pavilioane fixe se bazeazi pe adgpostirea acestora in pavilioane special amenajate construite din c5rimidi sau din material lemnos sub forma unei inciperi cu o deschidere longitudinal5 la care stupii se amplaseazi cu urdiniqul spre in afari. Alituri de incgperea stupii pavilionul dispune $i de o cameri de lucru $i odihni $i aragaz pentru a asigura apicultorului un minim de I 1 1 1 . misuri $i eforturile fizice $i financiare ale apicultorilor care in asemenea condifii au posibilitatea si desfi~oare paralel cu stupiritul $i alte activititi gospodirevti aducitoare de profit (cultivarea pimintului. organizarea unei activiGfi permanente de selectie $i ameliorare a albinelor din stupini. Totodati. ca urrnare a eliminirii din tehnologia intrefinerii albinelor a transportului stupilor la distanti pentru valorificarea culesurilor.

precum gi a ocupirii unor terenuri folosite pentru amplasare in Austria. imobilitatea stupinelor. in aceeagi incipere sau in alta invecinati se afli un dulap pentru rezerva de faguri a stupinei. se intfilneau frecvent in Germania. Slovacia gi Croafia. precum gi in tara noastri in Transilvania. Acest sistem de stupirit a transformat apicultura statici din trecut intr-o apiculturi dinamici. Costul ridicat a1 acestor constructii. recoltarea gi conditionarea produselor apicole (extracfia mierii. in trecut (sffirgitul secolului 19 gi inceputul secolului 20). in prezent. Ungaria. datoriti costului ridicat a1 unor asemenea amenajiri. Elvetia. fac in unele cazuri ca apicultorii s i renunte la intrefinerea familiilor de albine in asemenea condifii. precum gi un dulap cu scule pentru repararea stupilor. Polonia. Cehia. dependenp acestora de conditiile de cules pe care le oferi resursele locale. Austria. constituind o mfindrie a proprietarilor acestor stupine. sunt pe cale de disparitie. Din pasiunea pentru cregterea albinelor gi cunoagterea vietii acestor insecte. Cehia gi Slovacia. Sistemul de stupirit pastoral Sistemul de stuprit pastoral in care este cuprinsi tehnologia de intretinere a familiilor de albine cu stupi amplasati pe vetre de stupini temporare gi aceea de intrefinere a familiilor de albine cu stupi amplasafi in pavilioane mobile a apirut ca urmare a necesititii de valorificare in conditii economice avantajoase a resurselor de nectar din mai multe zone bioapicole caracteristice din fara noastri. singur sau cu familia pentru a ingriji familiile de albine de care dispune. recoltarea 18ptigorului de matci gi a veninului de albine). conditionarea polenului. intrefinerea familiilor de albine in pavilioane fixe se realizeazi in adzpost. insfirmarea ramelor gi lipirea fagurilor. topirea cerii.MANUALUL APICULTORULUI confort in zilele in care se deplaseazi la stupini. intretinerea familiilor de albine in sistemul de stupi amplasati pe vetre de stupini temporare Pentru avantajele pe care Ie prezintH acest sistem de &6I?ELr&fa:mr 289 13 . fiind posibili intervenfia apicultorului in familia de albine in orice conditii atmosferice fari a influenta nefavorabil starea albinelor. s-a trecut la realizarea de constructii din lemn mai simple gi de dimensiuni reduse ce inlocuiesc costisitoarele investitii din trecut ~i care. asemenea construcfii unele artistic realizate gi amplasate de reguli in zone pitoregti pentru adipostirea familiilor de albine. in p r a noastri. modern5 prin deplasarea rapids a familiilor de albine de la un cules la altul.

la pomi. in aceastii perioadii se urmiiregte cu atentie dezvoltarea familiilor gi mentinerea acestora in stare activii pentru valorificarea in cele mai bune conditii a culesului de nectar. Totodatl. deplasarea stupinelor poate fi limitat5 numai pentru valorificarea unora dintre culesurile amintite finhndu-se seama de o serie de factori care conditioneazii capacitatea de cuprindere a acestei activitifi complexe gi laborioase. dupii care stupinele se retrag pe vetrele de iernare unde riimhn piing in primiivara urmiitoare. in conditiile acestui sistem de stupiirit familiile de albine. in acest scop.MANUALUL APICUL TORULUI de albine este curent practicat in conditiile din p r a noastrii. Practicarea sistemului de stupiirit pastoral aviind stupii amplasafi pe vetre temporare prezintl avantajul realiz2rii unor producfii apicole importante in anii favorabili dar costul productiei este destul de ridicat datoriti cheltuielilor ocazionate de transporturile efectuate succesiv gi a uzurii accentuate a stupilor gi inventarului apicol folosit in aceastl activitate. pe pontoane sau gabare tractate de remorchere. China. intretinerea familiilor de albine in sistemul de stupiirit pastoral cu stupi amplasali in pavilioane mobile Necesitatea valorificiirii superioare a resurselor melifere atiitin conditiile din gi din alte Pri: Polonia. salchm. 0 datiicu venireaprimiiverii gi incepereainfloririi pomilor fructiferi. remorci mici sau mari tractate de autoturisme. sunt amplasate pe vetre. de cresciitorii semi-profesionigti gi in special de cei profesionigti. precum gi din alte pri. fiineatii. Slovacia. in vagoane de tren. Acest sistem de practicare a apiculturii este propriu stuparilor care igi orienteaza producfia pe linia obfinerii in principal a unor cantitiiti c&t mai mari de miere gi cearii gi care sunt organizati corespunziitor pentru condifionarea gi valorificarea producfiilor de miere realizate ca urmare a deplasiirii repetate a stupinelor. incepe perioada de deplasare a familiilor de albine in pastoral. arapitei qi mugtarului. man5 gi zburiitoare in zona montanii. Deplasarea familiilor de albine poate fi continuat5 gi la culesurile urmiitoare: la zmeurii. in funcfie de programul propus de apicultori. Germania la modificarea tehnologiei de cregtere gi intrefinere a familiilor o apiculturii static2 s-a trecut la o apiculturii dinamicl de albine de la un cules la altul. Rusia. pentru valorificarea resurselor de nectar gi polen din natura in scopul dezvoltlrii familiilor de albine gi polenizarea acestor culturi entornofile. incepiind din toamnii gi piing in primiivarii. necesitatra I I 1 I . Ucraina. atht de ciitre apicultorii amatori. tei gi floarea-soarelui in zona colinarii gi de stepii. autocamioane sau tractoare. coriandru. urrnarindu-se dezvoltarea acestora ca gi in cazul sistemului de intrefinere a albinelor pe vetre permanente. precum gi in zona inundabill a Deltei Duniirii in lunile septembrie gi octombrie. familiile se pregiitesc pentru transport gi la momentul potrivit se incarcii in camioane.

Trebuie tinut cont gi de faptul cii folosirea intensivii a pesticidelor pentru combaterea diiun5torilor in agriculturi.ca miisurii agrotehnicii important2 pentru cregterea productiilor agropomicole . cregterea temperaturii in stupi datorit2 posibilitiifilor reduse de ventila$iegi riitiicirea miitcilor intoarse de la zborul de imperechere. in condifiile aplic5rii acestora potrivit resurselor melifere gi particularitiifilor climatologice locale. dezvoltarea rapid5 a familiilor de albine in sezonul de primiivarii intrucdt ele se piistreazii in pavilion protejate de efectele negative ale vdnturilor gi temperaturilor sciizute.a determinat deplasarea rapid5 gi succesivii a stupinelor de la un masiv melifer la altul. in hnctie de posibilititi gi efectivul familiilor pe care le posedii. Folosirea pavilioanelor apicole prezintii gi unele dezavantaje cum sunt: posibilitatea depopuliirii stupilor ca urmare a riit2cirii albinelor. Dintre principalele avantaje pe care le prezint2 acest sistem de stupiirit mentioniim urmiitoarele: mobilitatea ridicat2 prin deplasarea rapid5 a pavilionului apicol tractat de la un masiv melifer la alttul. precum gi de costul redus a1 mijloacelor de tractare. miirirea duratei de folosire a stupilor gi utilajului apicol prin piistrarea acestora sub protectia pavilionului. efort fizic mai mic pentru intretinerea albinelor ca urmare a reducerii volumului de lucriiri gi asigurarea unui confort sporit pentru odihnii gi executarea lucriirilor de volum in stupinii. legumiculturii sau la tratamentele fitosanitare din perimetrele silvice. unii apicultori.MANUAL UL APICULTORUL UI poleniziirii saturate a culturilor agricole entomofile . au trecut la proiectarea gi realizarea de pavilioane mobile inchise. platforme mobile descoperite sau acoperite. U . posibilitatea de a interveni operativ pentru indreptarea st2rilor anorrnale din familiile de albine. Avdnd in vedere aceste situatii. sistem de stupiirit care prezintii numeroase avantaje care au determinat pe unii cresciitori de albine sii opteze pentru practicarea stupgritului pavilionar. amplasarea stupilor pe un spafiu mai redus. importante avantaje pentru insemnate de miere. a impus apicultorilor sii actioneze rapid gi eficient pentru deplasarea stupinelor gi protejarea familiilor de albine impotriva efectelor imediate sau remanente ale substantelor toxice. . precum gi rulote apicole pentru adiipostirea gi transportul familiilor de albine in pastoral. pomiculturii. declanggrii unor firtigaguri lente ca urmare a densit5tii stupilor pe o suprafap redusii. reducerea cheltuielilor ocazionate de operafiunea de inciircare gi desciircare a stupilor. Practicareajudicioasiia stupiiritului pavilionar prezintaeficienp economic5 prin realizarea unor producfii apicole sporite comparativ cu celelalte sisteme de stupiirit practicate in conditiile din pra noastrii degi necesit5 importante cheltuieli de investitii pentru realizarea pavilionului gi unele dificultiifiin mdnuirea familiilor de albine. cearii gi altor productii apicole in economic5. Practicarea diferitelor sisteme de stupgrit cu utilizarea unor tehnologii diferenfiate de intretinere a familiilor de albine prezint5.

. a m5tcilor yi fagurilor artificiali ciit yi productiile realizate (familii de albine. Evidenfa in stupini In stupinele apicultorilor particulari ciit ~i in stupinele unit5tilor economice. Datele privind controlul de prim5varii yi toamnii al familiilor de albine se inscriu de asemenea in carnetul de stupinii yi. in care se inregistreazii de asemenea miycarea efectivului de familii de albine. este de dorit ca fiecare apicultor s5-yi procure ciite un carnet de stupin5 in care s5 scrie toate datele ce urmeazi s5 serveasc5 la intocmirea unui document de evidenF primar5 pentru a cunoayte situatia stupinei in orice moment. apilarnil. cu un num5r mare de familii de albine. faguri clgdifi. creyterii productivitiifii muncii yi implicit a creyterii profitului in apicultur5. se intocmesc procesele de prim5var5 yi de toamnii a famillior de albine. propolis. mstci. l5ptiyor de matc5. finerea unei evidente clare yi complete este strict necesar5 atit pentru buna intrefinere a familiilor de albine ciit yi pentru cunoa~tereaexact5 a consumului de materiale qi a altor cheltuieli realizate in procesul de producfie pentru a putea determina periodic profitul activit5tii.fiya familiei" care face parte integrantii din carnetul de stupinii. pe baza acestora. Aviind in vedere necesitatea finerii acestor evidenfe.Evidenla. realizarea programului ~i de toamn5 a familiilor de albine. Tiniind seama de toate acestea se impune ca o necesitate luarea de m5suri care s5 conduc5 la solufionarea unor elemente tehnico-organizatorice. economice yi de evidenF in conditii proprii economiei de piaf5. evidenfele sunt la str. Carnetul de stupin5 se completeaz5 pe baza datelor culese yi a lucr5rilor executate zilnic in stupinii privind starea familiilor de albine ce se inregistreazi in . polen. miere.MANUAL UL A PZCUL TORULUI leclia W.iatul necesar ~i anume: inventarul apicol. venin de albine). evidenre f A 292 . Totodatii se pilstreazii o evidenF exact5 a stupilor. organizarea acliviliilii gi proleclici muncii in slupine gi lerme agicole Dezvoltarea yi intensivizarea productiei apicole in ultimii ani reclam5 in bun5 miisurii yi perfecfionarea metodelor de organizare a activit5tii yi de aplicare a tehnologiilor elaborate pe specific de lucriiri in scopul sporirii producfiei. obiectelor de inventar din dotarea stupinei ciit ~i cantitatea produselor apicole realizate in stupin5 in cursul anului. cear5.

Cu prilejul reviziei. consumul de faguri artificiali. o ram5 4351230 mm confine 2-2. La capitolul alte evidente ~iinsemngri. ceari.5 kg miere iar o ram5 4351300 mm contine 3. Trecerea in evidente a datelor privitoare la insu~irilementionate se face astfel: 1. fenologice ~i cintar de control. Periodic. considerind c i o ram5 4351300 mm bine acoperit5 cu albine pe ambele fete contine 270 g albine. Virsta m5tcilor se apreciaz5 in functie de culoarea marcajului m5tcii sau a not5rii din carnetul de stupins. apicultorii vor inscrie Si insernnari privind actiuni sanitare-veterinare. rezervele de miere. Urm5rirea producfiilor realizate se face in baza notarilor din carnetul de stupin5 in care sunt trecute atilt datele din programul de producfie cit ~i rezultatele obfinute privind realizarea produselor apicole (miere. 2. y. formarea de familii ajut5toare sau alte activit5ti tehnico-organizatorice ~i economice. polen ~i altele). apicultorul intocme~te un proces verbal a1 celor constatate. circa 200 g albine.MANUALUL APICULTORUL UI diverse ~i insemn5ri. 4. in folosinp ori in rgspundere la un moment dat. puterea familiilor se stabile~te finctie de greutatea albinelor in exprimat5 in kilograme.O kg miere. iar ramele 4351230 mm. unificarea familiilor. Inventarul apicol se inscrie in carnetul de stupin5 sub form5 de list5 de inventar care cuprinde enumerarea yi descrierea existenfei cantitative ~i valorice a mijloacelor pe care le are in gestiune. Cu prilejul acestor lucriri se apreciaza puterea familiilor de albine. De asemenea se inscriu in carnetul de stupin5 veniturile ~i cheltuielile prev5zute. zborul albinelor. apicultorul executii yi bonitarea familiilor din stupin5 pentru a cunoa~te calitatea materialului biologic de care dispune. la sfirgitul fiec5rei etape specifice in apicultur5 se vor analiza rezultatele obtinute pentru a se putea lua misuri corespunz5toare in timp util. 5% 293 . hrgniri stimulente ~i de completare a hranei. rezervele de hran5 se estimeaz5 de asemenea in kg. in care se inscriu zilnic starea timpului. . virsta matcilor. apicultorul sau o alt5 persoan5. liipti~or de matc5. Carnetul pentru observatii meteorologice.5-4. date pe care le trece dup5 caz ~i ~i in registrul de inventar a1 unit5tii. 3. faguri ce se reformeaz5. In cam1 unitatilor economice. Revizia de prim5var5 ~itoamn5 se excut5 de apicultor care consernneaz5 cele constatate in carnetul de stupini. starea stupilor Si inventarul apicol. inceputul ~i sErgitul infloririi la diferite plante melifere ~i evolutia csntarului de mai jos.

c" = linigte completii. cu 5 = vint tiirice1. P2 = ploaie in care piimintul afinat s-a umezit pin8 la 5 cm.de rea de cu dimisear5 neap C I C a 1 m" 3 I G 5 lid F in acest carnet se fac inregistriiri zilnice in tot cursul anului in rubricile unde este cazul. vintul predominant se noteazi in funcfie de indicatia unui stegulef anume instalat iar tiiria vintului se apreciazi cu litera .Owcind cerul este in totalitate senin qi piin5 la 10 in funcfie de acoperirea boltei cerului cu nori.. ~ d ~ ~ prOvOT ...a 2 2 E Y5 2 C E L rn 0 .MANUAL UL APICUL TORULUI CARNET DE OBSERVATII I 0 Temperatura aerului E E D 0 bJ-z .5 m. ri cu creste spumeginde. nebulozitatea se noteazii cu . cu 1 vint foarte pufin simfit. este auzit in ad5post gi migcii arborii mici. cu 7 = vint tare. uragan. I I Cdntar control C i n ~ r i . Zilele in care albinele nu execut5 d ~ 6 d s ~ c a . cu 3 = vint slab (intrefine migcarea frunzelor ~i increfegte suprafap apelor stiitiitoare). adincime. cu 4 = vint potrivit. precipitafiile se noteazii numai in sezonul activ cu: PI = ploaie superficialii.. cu 8 = vint puternic. zborul albinelor se noteazii cu 1. la ora 8.2 $ m akfost zborul albinelor in stupinii.provoacii valuri in apele st5tiitoare. mentine steagul indicator intins. adincime gi P3 = ploaie puternicii prin care solul afinat s-a umezit la peste de 5 cm. cu 2 = vint foarte slab (migcii foarte ugor frunzele pomilor). cu 9-10 = furtunii.o Iinie orizontalii. cu 6 = vint destul de tare. de sol. 14 gi 20. Pentru inregistrarea tuturor datelor meteorologice stupina se doteazii cu un terrnometru de maximii gi minim& cu higrometru gi cu un cintar apicol. migci arborii mari gi rupefre i graase. umiditatea se inregistreazi in funcfie de inregistrarea higrometrului la ora 14. Principalele date care se inregistreazii: temperatura aerului la o iniilfimede 1.

Amplasarea stupilor pe vatra de stupin5 se realizeaz5 in disponibil aviind grij5 ca intre stupi s5 existe o rbnduri de 1 m. din prima zi se continua not5rile in carnet dup5 aceea~itehnica cu precizarea c i este necesari notarea denumirii localitifii in care s-au reluat inregistrgrile.prin citirea qi inregistrarea la sfiirgitul fiec5rei zile a datelor obfinute.xW numele plantei la inceput ~i de inflorire ~i cu acela~i semn pe coloana de sfbr~it inflorire atunci cbnd acesta de s-a terminat. Este necesar s5 se aib5 grij5 ca greutatea stupului s5 nu fie influenpit5 de alte cauze in afara sporului de nectar sau a consumului de miere. Pentru determinarea evolutiei culesului.- . in urma ciint5ririi zilnice se stabile~te diferenfa . Ciintarul de control ..MANUALUL APZCULTORULUZ Durata zborului albinelor se noteaz5 in funcfie de cbt au zburat albinele in ziua respectiv5. inflorirea plantelor se noteaz5 cu . 295 r . Organizarea muncii in stupinii Prin organizarea muncii se infelege un ansamblu de mgsuri cu ajutorul c5rora se asigur5 repartizarea rafional5 a foqei de munc5 existente in funcfie de cerintele procesului de producfie gi folosirea cbt mai complet5 a acesteia in tot cursul anului in funcfie de tehnologia folosit5 qi de mijloacele tehnice aflate la dispozifie. in aga fel ca la inapoierea din zbor a orienta spre stupul din care au plecat. Cbnd stupina se deplaseazg in alti localitate. Organizarea producfiei cuprinde totalitatea m5surilor privind asigurarea gi coordonarea mijloacelor de munc5 in vederea desfi~ur5rii activit5fii cu maxim de eficienp economicg. Cu scopul de a feri stupul de control de influen@ factorilor meteorologici (ploaie.. Se vor lua m5suri ca greutatea stupului s5 nu fie influentat5 de alte cauze in afara sporului de nectar sau consumului de hran5.f a p de greutatea din ziua precedent5 datele obtinute inregistriindu-se in coloanele de spor sau scgdere. acesta se protejeaz5 la exterior cu materiale izolatoare. z5pad5). Pentru a cunoaSte potenfialul melifer a1 zonei sau a masivului melifer in care se fac inregistrgrile pe cbntarul de control se ageazi una din cele mai puternice familii de albine din stupin5 care indeplinesc parametrii optimi pentru valorificarea culesurilor. se realizeaz5 situafia real5 a acumul5rilor sau consumurilor zilnice a rezervelor de hrani.in plus sau in minus .

este necesar s5 se elimine din practica apicultorilor. inc5rcatul qi decarcatul stupilor qi altele. dimensiunea acestora este stabilitil de fiecare produc5tor in parte in funcfie de statutul de stupgrit spre care tinde: amatorism sau profesionism. in aceste conditii obfinerea unei producfii de miere completeazi obiectul pasiunii qi produce satisfactia intregii familii. stupinele pot fi organizate in unitgfi de productie cu capital privat. fapt care determin5 utilizarea unor tehnologii specifice obtinerii obiectivului propus qi de multe ori foarte costisitoare. fapt ce conduce nemijlocit la creqterea productivit5tii muncii. Organizarea muncii intr-o asemenea stupin5 este detenninata de interesele posesorului familiilor de te albine ~i de dimensiunea stupinei care de cele mai multe ori nu d e p 5 ~ e ~5-10 familii de albine. lgptiqor de matcil.MANUALUL APICULTORULUI Atit in stupinele produc5torilor particulari cit yi in stupinele unit5tilor economice. venin de albine). dimensiunea stupinelor creqte la peste 60 familiidmdbine ~i poate ajunge chiar la 200-300 de familii. extractia mierii. Astfel. cu capital de stat ~i particular ~i c. capital de stat. controlul ram5 cu ram5 a familiilor de albine avind'in vedere faptul c5 starea acestora poate fi apreciat5 ~i dup5 activitatea de la urdini~a evolutiei stupilor. Acest fapt necesit5 o aplic& rictxa m5surilor de introducere de tehnologii economice de intrefinere a faraiiiilok albine care includ: creqterea productivitiitii muncii prin intensivizarea ~r&~*~roaaffie. De asemenea. in unele cazuri. specializarea produc5torilor in domeniul productiei pe care A "k -4 *C i 296 . Ridicarea productivit5tii muncii este puternic influentatil qi de mentinerea in stupinil numai a familiilor puternice minuite de apicultori cu un bun nivel de cuno~tinfe profesionale. in apiculturil este de dorit s5 fie scoase din practic5 o serie de operatii. Practicarea apiculturii de amator este legat5 de pasiunea persoanelor care indr5gesc cre~terea albinelor ~i nu este influentat5 de necesitatea absolut5 pentru realizarea unui profit. msnuiri qi controale care afecteaz5 comportamentul familiilor de albine qi le dezorganizeazti activitatea. paralel cu mecanizarea lucrilrilor de volum cum sunt: descilp5citul fagurilor cu tniere. pentru realizarea unui proces optim de munc5 este necesar sti se stabileascil metode precise ~i eficiente care sil conduc5 la eliminarea din tehnologiile existente a tuturor operatiilor inutile sau lipsite de randament. a cintarului de control sau prin verificarea ciitorva rame din centrul cuibului familiilor de albine. In cazul stupinelor ce apaqin produc5torilor particulari ~i care sunt majoritare. in cazul organizarii stupinelor de catre apicultori particulari semiprofesioniqti care pe 12ng5 o ocupatie de baz8 se ocup5 in secundar qi de creqterea albinelor pentru producerea ~ivalorificarea mierii sau altor produse apicole (polen. Din punct de vedere a1 proprietgtii.

Dimensiunea unor asemenea exploatiiri apicole poate sii ajungii la peste 2. b) echipe permanente de intrefinere formate din totalitatea apicultorilor unei ferme in scopul efectuiirii in comun a lucriirilor la intregul efectiv de familii de albine. tehnologiile de intrefinere a familiilor $i amplasarea acestora care sii fie in general valabile intrucit factorul personal .om. precum ~i alte lucrari specifice.400 de ore. pregiitirea pentru iernare. apiirarea s5natiifii albinelor prin miisuri sanitare-veterinare qi obligii pe cresciitori sii caute solutii avantajoase pentru valorificarea productiei realizate. efectuarea unor calcule de rentabilitate se impun produciitorilor in special in cam1 cii pentru realizarea producfiei se practicii stupiiritul pastoral. este determinant in orientarea qi organizarea unor activitiiti specifice in unitiifi economice de profil. Totuqi aviind in vedere cii statutul de apicultor profesionist reclamii ca intr-un an munca depusii s5 insumeze intre 2. Acestea sunt stupinele cu efective de 400-600 de familii organizate de care isi asigurii existenfa lor ~i a intregii familii din profitul apicultori profesioni~ti pe care-l realizeaza din practicarea apiculturii.MANUAL UL APZCULTORUL UZ o realizeazii. formate din apicultori cu riispunderi individuale pentru stupinele fermei dar care efectueaza in grup numai lucrilrile de volum: extracfia mierii qi a cerii. trebuie acceptat cii apicultorul profesionst are nevoie ~i de miinii de lucru ocazionalii. Organizarea muncii in apiculturii qi dimensiunea stupinelor este strgns legatii de forma de proprietate a unitiifilor de productie.000 qi 2. iar repartifia acestora intr-un an fiind inegalii.glnd urmiire~te realizarea unei productii speciale prin intensivizarea p r o c ~ d w d u c t ( e J i "S.000 familii de albine $i este foarte dificil de a stabili norme privind dimensiunea stupinelor. +FC* Productia apicolii in cam1 unor exploat5ri de asem& d~$ensiuni reclamii efectuarea lucriirilor prin cooperare mai ales atunci. in aceste condifii. in tot cursul anului prin deplasarea succesivi a echipei la toate vetrele de stupink Fermele apicole particulare sau apaqinind unor unitiiti economice de stat iqi pot organiza pe ling5 producfia de miere qi activitilfi ajut5toare care sii contribuie la utilizarea deplina a forfei de muncii in tot cursul anului in vederea rentabiliziirii activitiifii apicole. hriinirile de stimulare qi completare a rezervelor. 297 t* 4 - . in asemenea exploatiiri apicole structura activitatii se poate organiza astfel: a) echipe temporare de intrefinere. reconditionarea qi repartizarea lor. dezinfecfia stupilor $i a utilajelor. componenp florei melifere qi utilizarea de noi tehnologii de multe ori proprii qi convenabile conduc%torilorunor astfel de exploatiiri apicole. . transportul stupilor in pastoral. a repartizarii forfei de muncii qi nu in ultimul rind de influenp factorilor naturali.

Accidcntul de munci cstc considcrat ca atare atunci ~ 2 n d petrece in se timpul activitatii ~i arc ca rczultat pierderea de catrc apicultori a capacitafii de munc5 pc o oarecare pcrioada de timp. j. De respectarea acestor norme de protectia muncii ~i siiniitiitii oamenilor riispunde conducerea sau patronul unitiirii. in timpul inciircarii sau descarciirii stupilor in mijloacele de transport cu care se asigur5 dcplasarea stupinelor sau chiar in timpul transportului acestora.W u l t o r i i nu trebuie sii prezinte mirosuri iritante pentru albine ~i ca fie protejeze e n&esar si% echipafi cu o salopetii sau halat apicol curate.MANUALUL APICULTORULUI prin introducerea de tehnologii care sii conducii la cre~terea productivitiitii muncii ~i respectiv a profitului realizat. provenite in urrna activitiitii desfi~urate stupine. Accidentele de muncii sunt rezultatul contactului direct. Pentru protecfia muncii in apicultur5 ca ~i in alte domenii de activitate este necesar sii fie luate o serie de masuri care sB asigure apiirarea apicultorului precum ~i a persoanelor care lucreazii in stupin2 ca sii-~i execute programul in conditii de protectie impotriva accidentelor de munca astfel: . Protectia muncii in stupine Pentru prevenirea accidentelor qi a imbolniivirii oamenilor. 61-8 miisuri de precautie. fi&Ns$. este obligatorie luarea a o serie de miisuri in generale ~i speciale de protectie cuprinse in normele de tehnica securitiiiii ~i igiena muncii. 298 . cu familiile de albine sau a comportiirii necorespunziitoare a stuparului in timpul cercetiirii famil iilor de albine. si% f q w u o s c a e piinzii cu fileu transparent qi miinu~i care sii le foloseascii la pe 1 cdMtste atacat de albine.in vederea evitiirii accidentelor de muncii grave provocate de iritarea albinelor prin piitrunderea animalelor ~i chiar a oamenilor pe vetrele de stupinZi. acestea se imprejmuiesc cu garduri sau plantatii dese de arbu~ti. urma*k "fl. in categoria accidentelor dc tnuncii sc nutn8rii ~i intoxicatiile aparute in itrn1a utilizarii far2 miisurii de precaufie sau prepariirii necorespunziitoare a diferitelor gaze $i substante toxice folosite ca dezinfectante. In vederea prcvenirii accidcntclor este obligatorie instruirea personalului rcspcctiv asupra mctodclor dc asigul-are a protectiei muncii. p .

.in atelierele de reparat stupi sau de extractie a mierii. apicultorii vor preg5ti echipamentul de protecfie necesar (m&nu$i. la aplicarea miisurilor de protecfia muncii in cazul celor care execut5 sau conduc lucr5ri in apicultur5 trebuie s5 se fin5 seama de documentele obligatorii elaborate de organele de specialitate care redacteaz5 normativele de stat pentru asemenea activit5ti. . pe drumuri bune (fir5 gropi sau denivel5ri ) qi cu mijloace de transport in perfect2 stare de functionare. cerii $i altor produse apicole la care se folosegte curentul electric.este interzis5 deschiderea stupilor gi inceperea controlului familiilor de albine far5 punerea in funcfie a afum5torului gi aplicarea echipamentului de protecfie. .MANUAL UL APICULTORULUI . . .pentru eventuale intervenfii in timpul transportului.extracfia mierii.controlul familiilor de albine se face cu atentie evitiindu-se migcgrile brugte gi izbiturile.inainte de transport. in acest scop pe vagonul care transport5 stupii se vor aplica etichete scrise cu litere mari: ATENTIE ALBINE VII !. scoaterea ramelor $i introducerea altora in extractor se face numai ciind centrifuga este oprit5. .la transportul stupilor pe calea ferat5 se iau m5suri ca vagoanele s5 fie inchise dar cu o ventilafie activi asigurati iar stupii s5 fie fixati pentru a evita c5derea sau alunecarea acestora pe podeaua vagonului. se vor lua m5sui-i pentru respectarea nonnelor de paz5 contra incendiilor gi de protectie impotriva curentului electric in care scop prizele vor fi prev5zute cu imp5miintarea necesar5 .transportul stupilor cu mijloace auto sau hipo se va face de preferinfa noaptea. acestea vor fi adipostite la distant5 de mijlocul de transport la incircarea ~i descircarea stupilor yi se vor lua m5suri ca s5 fie ugor de desprins de mijlocul de transport in timpul deplasiirii. . capac sau perefii lor trebuie astupate. in general. . stupii se verific5 gi eventualele cr5patur-i din soclu. Se vor lua m5suri ca durata transportului s5 fie ciit se poate de mica iar in g5ri manevrarea vagoanelor s5 se fac5 cu atentie. in caz de accident.la instalarea stupilor dup5 transport in masivele melifere sau pe vatra de stupin5 se vor respecta cu strictefe m5surile de pa25 contra incendiilor.in cazul cind transportul se execut5 cu animale.masc5. . salopet5 sau halat ~i afumgtor. .

Afumiitoarele se confectioneazii dupii diferite modele ~i pot fi acfionate mecanic sau electric. . de pe peretii la celelalte anexe ale stupului u ~ u r i n dmunca apicultorului. . protejeazii corpul apicultorului ~i hainele acestuia cind executi lucriiri in stupink Aceasta se confectioneazii din material plin.ioneaz3 din material de culoare deschisi qi se recornand5 ca mttnecile sii fie prinse in elastic. servegte pentru p5strarea ~i transportul uneltelor qi a unor i 300 . . Se n p5r de coad5 de cal sau din fire de relon de culoare deschisi. Miigtile apicole sunt de diferite forme gi sunt confecfonate din diferite materiale (mascii metalicii. . iar la mineci qi picioare previizutii cu elastic. protejeazii capul. bine inchisii la git. . a diafragmelor ~i a corpurilor de stupi cit ~i pentru riizuirea ~i curatarea de propolis a acestora. . de culoare deschisi. Din aceste echipamente mentionam urm5toarele : . material plastic sau cauciuc subtire. protejeazii miinile apicultorului de infepiiturile albinelor ~i sunt confectionate din piele. respectiv fafa qi in special ochii stuparului care sunt tinta atacului albinelor. mascii cu piliirie. col. Se confecfioneazii din material plastic pe suport textil. serve~te desprinderea podi~orului a ramelor propolizate la ~i din stup.dalta apicolii.MANUAL UL A PICUL TORULUI Echipamentul pentru protectia apicultorului vi uyurarea IucrZirilor din stupinl in vederea miisurilor de protectia muncii se folose~te echipamentul pentru ap5rare apicultorului gi uvurarea lucriirilor in stupin5 care insumeaz5 totalitatea obiectelor necesare pentru echiparea ~i protectia acestuia in timpul executarii de lucrilri in apiculturii. doc. se utilizeaza pentru a proteja hainele apicultorului cu prilejul executiirii de lucriiri in stupinii. serveyte penttu producerea de fum care lini~te~te albinele in timpul controlului familiilor sau indep5rteazii albinele din anumite locuri.m5nuqile apicole cu cinci degete.~ortul apicol. Se confect. masci pliant5). etc.afum5torul apicol. serve~te indepartarea albinelor de pe faguri. Se confectioneaz5 din otel qi pot avea diferite forme ~i dimensiuni. . asigurii un mod de prezentare igienic in stupin5 gi protejeazi imbriiciimintea apicultorului. sau din alte materiale irnpermeabile (foaie de cort.halatul.salopeta. in afara afumiitoarelor care produc fum sunt ~i afum5toare (bombe de fum) care acfioneaz5 sub presiune de gaze inerte in amestec cu fum qi care au un efect asemiin5tor cu cel a1 afumiitoarelor obi~nuite.masca apicol5.).

depozitarea inventarului mirunt ~i de necesitate curenti precum gi a unor materiale gi produse ce urmeazii s5 fie folosite in stupini. Este cofectionat din lemn de brad. . . se asigurii in buni miisurii protectia apicultorului. .cortul apicol. a imbriiciimintii acestuia qi se u~ureazi executarea a numeroase lucriri in stupini. L i d i p este confectionat5 din lemn de brad. Cabana apicolii demontabili confectionati din lernn serve~tepentru adipostirea apicultorului. ugureazi munca apicultorului fiind folositii la transportul stupilor ~i a materialor apicole de volum.l i d i p pentru transport rame.targa apicoli.Cortul este mobil gi demontabil fiind confectionat din tifon intins pe trei sau patru suporti metalici. . adipostirea unui roi artificial sau pentru prinderea roilor naturali atunci cind sunt agezafi in locuri accesibile.MANUAL UL APZCULTORULUI materiale apicole gi ugureazii munca apicultorului in stupini. Prin folosirea dupii nevoi in mod curent a echipamentului prezentat. f i r i folosirea acestui echipament ar trebui s i fie aminate sau chiar sii se renunte la ele. ugureaz5 munca apicultorului gi se folosegte pentru adiipostirea ramelor. care. se folosegte in perioade lipsite de cules la controlul familiilor de albine pentru a preintimpina furti~agul.

suficiente rezerve de hranii.talendarul principalelor lucriri de sezon in slupinl Luna ianuarie Este prima lung din calendar.O kg miere. Din punct de vedere meteorologic. in aceastii lung albinele trec in a doua perioadii a ierniirii iar in mod obignuit executi primele zboruri de curfitire gi incep sii creascii primele generafii de puiet.8 kg ajunge la 0. .9.MANUALUL APZCULTORULUI leclia 14. Temperatura in cuibul familiilor cregte gi atinge 34-35" C prin sporirea consumului de hranii care de la 0.1. ciind albinele pot efectua zboruri de curiitire. . se instaleazii mase de aer polar. Lucriiri de executat in aceasti perioadii : . viscole gi zile geroase. de regulii. ciociinitorilor.preparea gi administrarea turtelor de gerbet de zahiir. t 302 .luarea de miisuri pentru prevenirea deranjiirii qi nelinigtirii familiilor de albine provocate de atacul goarecilor. in care natura se imbracii in haine albe dantelate cu ciucuri de gheap. piisiirilor de curte. Uneori apar gi zile mai pufin friguroase gi chiar insorite.gerar9'.. Familiile de albine deranjate in aceast5 perioadii de animale gi piisiiri se nelinigtesc gi ca urmare consumul de miere cregte gi mai mult. . familiilor de albine care au fost introduse la iernare fir.7-0.supravegherea modului de iernare a1 familiilor de albine prin controale auditive siiptiimiinale gi indreptarea stiirilor anormale constatate. albinele se uzeazii qi poate sii aparii procesul de imbolniivire a acestora de diaree care in majoritatea camrilor provoacii mari pierderi de albine pin8 la sosirea primiiverii. vizionarea stupinei cu utilaje. materiale gi unelte necesare in sezonul de la magazinele APICOLA ale Asociafiei Cresciitorilor de gi dezinfectarea stupilor gi a inventarului apicol.indepiirtarea Erii zgomot a ghefii gi a ziipezii neafiinate de pe sciidurelele de zbor ale stupilor.5 zboruri de curiifire. a pliicilor de zahir candi sau de miere cristalizatii. iar aerul este proaspiit gi uscat. . desfundarea urdinigurilor de albine moarte qi agternerea in fafa stupilor a unui strat subtire de paie sau frunze pe care sii se poati ageza albinele atunci cind execut. pitigoilor gi vriibiilor.

5 kg. fir%intinderea s3rmelor. ..se cur5p z5pada gi se preg5tesc vetrele de stupin5 pentru efectuarea zborurilor de curgfire.se continu5 supravegherea modului de iernare a familiilor de albine prin controale auditive ~i la urdini~urile stupilor gi se iau m5suri imediate de indreptare a st5rilor anormale ce se ivesc . gi dac5 este necesar se continu5 administrarea la familiile lipsite de hrang suficient5 a turtelor de gerbet gi a celor din past5 pudr5. cind acestea aduc gi primele cantit5fi de polen cules din p5durile cu anini. Luna februarie A doua lung calendaristic5 . se miiregte astfel inc5rc5tura intestinului gros gi zborurile de curafire timpurii devin necesare. in zilele insorite favorabile zborului albinelor. in prima jumgtate.documentarea gi completarea cunogtinfelor profesionale ale apicultorilor prin studierea revistelor gi a ciirfilor de specialitate precum ~i prin participarea la cursuri gi conferinfe apicole organizate de filialele judetene gi cercurile apicole ale Asociatiei Cresc5torilor de Albine.f?iurarulVeste privit cu suspiciune sub aspectul manifestirilor meteorologice. 303 . in luna februarie continua efectuarea zborurilor de curifire timpurii cu efecte favorabile pentru s5n5tatea albinelor gi activitatea de viitor a acestora. . . .se iau m5suri de stimulare a zborurilor de cur5fire prin inl5-turarea capacelor la stupi gi a impachetajului aflat deasupra ramelor. Lucrsri de executat in aceast5 perioad5: . iarna se manifesti ca atare cu zile reci din care multe viscolite dar cu nopfi senine gi foarte geroase.in zilele insorite se poate instala ad5p5torul cu ap5 1 de s '3 5 g sare la un litru de ap5. s 6 . Prin creqterea puietului.. . in zilele favorabile zborului. in aceste conditii amplasarea stupilor pe o vatrii insoriti. cu urdini~urile cur5pte gi un strat subfire de paie impr5gtiate in f a p stupilor u~ureazg efectuarea zborurilor de curgfire ~i asigur5 protecfia albinelor ce le executs. consumul de hranii in familii sporegte la 1.2-1.MANUAL UL APICUL TORUL UI . .incheierea gi insirmarea ramelor. alun gi ghiocei.+ . in a doua jum5tate a lunii masele de aer rece sunt intrep5trunse de fronturi de aer mediteranean care las5 s5 se strecoare uSoare adieri prim5v5ratice. in condifii climatice favorabile. in general.se verific5.

MANUAL UL APICUL TORUL UI

- se continua aprovizionarea stupinei cu utilaje, materiale gi inventar apicol necesare in timpul sezonului, procurate de la magazinele APICOLA ale Asociafiei Cresc5torilor de Albine; - se continu5 repararea, curfitarea gi dezinfectarea inventarului apicol, incheierea gi insirmarea ramelor, Gr5 intinderea sirmelor; - in localit2tile care au in apropiere pgduri sau z5voaie de anini gi alun, apicultorii pot recolta mici cantit5ti de polen proaspat pentru a fi folosit la hrinirile stimulente de primgvar5; - cu prilejul curgfirii urdinigului se recornand5 ridicarea de probe de albine moarte qi trimiterea acestora la laboratorul veterinar, in vederea verific5rii st5rii sanitare a familiilor de albine din stupin5; - se continu5 actiunea de documentare gi de completare a cunogtintelor profesionale ale produc5torilor apicoli; - se fac demersuri corespunz5toare la cercurile apicole sau la filialele judetene ale Asociafiei Cresc5torilor de Albine pentru obfinerea repartifiilor de vetre de stupin5 la masivele melifere pentru practicarea stup5ritului pastoral.

Luna martie
A treia lun5 calendaristic5 ,,m5r$gorul" luna echinoctiului de prim5var5 - 23 martie, cu adierile vintului prim5v5ratic gi prezenp ghioceilor gi a viorelelor vestegte sosirea prim5verii. Cerul devine schimbgtor, presiunea atmosferici scade sub 760 mm, iar umiditatea relativ5 confirm5 atributul lunii echinocfiului de primavar5 cind ziua este egalg cu noaptea. Se incheie perioada de iernare a familiilor de albine gi incepe sezonul de prim5var5 cind ziua cre~te, vremea se inc5lzegte gi albinele efectueaz5 zborul general de curillire. in p5duri qi in locurile insorite gi ferite de vinturi, apar viorelele, urzicuta, cornul, salcia cgpreasc5 gi z5logul care prin polenul pe care il recolteaz5 albinele din abundenf5, stimuleaz5 cregterea de puiet qi prin aceasta se declangeazg inlocuirea albinelor de iernare cu albine tinere capabile s5 ingrijeasc5 puietul care s5 asigwkpreqterea puterii familiilor de albine. in aceste conditii consumul de hran5"i,milia de albine cregte la 2,O-2,5 kg gi ca urmare se impune asigurarea rewive1 e hrang necesare pentru cregterea puietului gi dezvoltarea familiilor de al*\%~erea v%lorificgrii culesurilor timpurii.

%

'e

304

MANUAL UL A PICUL TORULUI

Lucriiri de executat in aceasti perioadii: - se continuii stimularea ~i supravegherea zborului general de curiifire; - in zilele ciilduroase se efectueazii revizia de primiivarii a familiilor de albine cind se verificii prezenp miitcii, existenpi gi completarea rezervelor de hranii, indreptarea stiirilor necorespunziitoare din familii, striimtorarea cuiburilor pentru menfinerea ciildurii, curiifirea fundurilor la stupi de albinele moarte gi resturile de cearii riimase dup2 desciipiicirea fagurilor cu miere qi uscarea sau inlocuirea materialelor izolatoare. Constatiirile Ecute se inscriu in caietul de stupinii; - in cazul in care nu a fost montat adiipiitorul cu apii se iau de indatii miisuri pentru montarea acestuia; - in scopul intensificiirii cre~teriide puiet se trece imediat ce timpul se inciilze~te stimularea familiilor de albine cu sirop de zahiir in propollie de 111 la administrat ciilduf la inceput in poqii mici de 0,150-0,250 litri ~i pe miisurii ce qi timpul se inciilze~te in funcfie de puterea familiilor, in pocii mai mari de 0,3000,500 litri; - se analizeazii modul in care au iernat familiile de albine cu scopul de a cunoagte eventualele cauze ce au determinat o iernare necorespunziitoare ~i luarea de miisuri pentru eliminarea in viitor a deficienfelor constatate; - formarea de familii temporare cu miitci iernate in afara ghemului in camere; - procurarea gi plantarea de arbori .yi arbu~ti nectaro-poleniferi; - aplicarea primului tratament cu varachet pentru combaterea varoozei; - se instalezii cintarul de control pe care se ageazii cea mai puternicii familie de albine din stupinii ~i se incepe inregistrarea in carnetul de stupinii a observafiilor meteorologice, fenologice, precum gi a evolufiei cintarului de control. Aceste observafii gi inregistriiri se executii pe intreaga perioadii a sezonului apicol activ, pentru a cunoayte potenfialul melifer al zonei in care se practicii stupiiritul.

Luna aprilie
A patra lung calendaristicii ,,priery'inregistreazii treceri rapide de la cald la rece ~i invers, aceasti situafie fiind provocatii de unele resturi de a e m c ce intrii in contact cu masivele formafiunide aer mediteranean ce piitrund aceastii perioadii. r

MANUAL UL A PICUL TORULUI

7
i
I

Aprilie, este luna in care primgvara intr5 in drepturile sale fire~ti toate in zonele r;irii, timpul se inc5lze~te~i m u l ~ m i t i infloririi a numeroase specii de arbori .yi arbu~ti nectaro-poleniferi precum ~i a numeroase specii de plante din flora spontan5 ~i cultivati se asigura polenul ~i nectarul necesar pentru dezvoltarea familiilor de albine. in aceasti perioad5 matcile din numeroase familii depun zilnic peste 1500-2000 ou5 ~i ca urmare albinele viirstnice care au iernat sunt treptat inlocuite cu albine tinere nou eclozionate mai viguroase, apte s5 creasc5 mai mult puiet, fapt care face ca spre sEr~itul lunii in stup s5 nu mai existe albine viirstnice iar familiile sa fie mai puternice deciit erau la intrarea in iarn5. Totodata, in celulele din jurul elipselor de puiet ~i in special in fagurii ce se afla pe o parte ~i alta a fagurilor cu puiet incep s5 fie acumulate primele rezerve de piisturii qi miere proaspat5 care urmeaz5 s5 fie folosite cu succes in perioadele deficitare.

i
I

,
1

1
I

I
,

Lucrgri de executat in aceastii perioadii: - se continua lucr2rile de verificare ~i se execut5 revizia de fond a familiilor de albine pentru a cunoa~te amgnunfime situafia acestora pentru a lua m5surile ce in se impun pentru solufionarea st5rilor necorespunziitoare ce se intiilnesc. Cu acest prilej se completeaza rezervele de hran5 (miere ~i p5stur5) iar familiile slabe se unifica cu familiile de putere mijlocie; - se iau m5suri pentru igienizarea cuiburilor prin transvazarea familiilor de albine in stupi curafi qi dezinfectafi; - intarirea periodic5 a familiilor care intiirzie in dezvoltare, cu faguri cu puiet capacit gata de eclozionare, ce se scot din familiile puternice din stupin5; - in perioadele lipsite de cules se continu5 hr5nirea stirnulent5 a familiilor de albine cu sirop de zah5r administrat in propocii de 0,3-0,5 litri pe familia de albine; - pe miisura ocuparii fagurilor din cuib cu puiet, acesta se Iarge~te faguri cu cliidifi sau cu faguri artificiali in perioada infloririi pomilor, ciind albinele cl5desc fagurii ; - se iau m5suri pentru protectia familiilor de albine impotriva declanq5rii f u r t i S a m stupine ; e &$sura infloririi pomilor la cele mai bune familii de albine din stupin5 colectoarele de polen pentru recoltarea ~i valorificarea acestuia; swstal f e - & e l . .mg(msorit loc din vatra stupinei se instaleaz5 topitorul solar, pentru

% ;

-:s

1

34 05

MANUALUL APICULTORULUI

valorificarea reziduurilor de cearii rezultate dup5 cur5firea stupilor gi a ramelor. Topitorul solar se p5streaz5 gi se folosegte in stupin5 pe toat5 perioada sezonului apicol; - la familiile puternice, deasupra cuibului se instalez5 colectoarele de propolis; - se efectueazii examenul general clinic al familiilor de albine gi se aplic5, dup5 caz, tratamente preventive gi curative pentru principalele boli ale albinelor: varooza, nosemoza, puietul viros, loca europeani sau loca americanii; - dup5 caz, familiile de albine s5n5toase pot fi deplasate pentru polenizarea pomilor din livezi.

Luna mai
A cincea lun5 calendaristicii ,,florar9' se caracterizeaza printru-un climat schimbiitor, dar gi prin cregterea temperaturii care trezegte la viap intreaga natur5 ce apare decorat5 in zeci de culori. Pe seama albinelor tinere crescute in lunile martie, aprilie gi inceputul lunii mai, familiile de albine s-au dezvoltat gi dispun de intregul potential productiv pentru valorificarea culesurilor din aceast5 perioad5. in luna mai, la inceputul ei sau ceva mai tiirziu, in toatii fara infloresc p5durile gi plantafiile de salciimi care asigurii familiilor de albine un bun cules de nectar gi ca urmare realizarea unor importante productii de miere mass de cea mai bun5 calitate. Pentru valorificarea in mai bune conditii a culesurilor in aceast5 perioad5 stupinele se deplaseazii de la un masiv melifer la altul in cadrul actiunilor de practicare a stupiiritului pastoral la care particip5 atAt stupinele apicultorilor profesiongti c&tgi cele ale apicultorilor amatori. Lucr5ri de executat in aceastii perioad8: - continuarea lucriirilor de I5rgirea cuiburilor potrivit cu dezvoltarea familiilor de albine gi evolutia culesurilor prin introducerea de faguri artificiali sau faguri cl5difi gi agezarea magazinelor la stupii verticali cu magazin sau a corpurilor la stupii multietajati, pentru depozitarea nectarului; - mentinerea familiilor de albine in stare activ5 gi preintiilh a& intr5rii acestora in frigurile roitului prin ridicarea periodic5 de fa&& p q c5hcit de la familiile foarte puternice gi redistribuirea lor la familiile Sl&n%inii%

?

307

F),
e-

MANUAL UL A PICUL TORULUI

- folosirea intregului potential a1 albinelor privind secretia de cear5 pentru asigurarea necesarului de faguri cl5diti; - pregatirea familiilor de albine in vederea valorific5rii in conditii optime a culesului de la salcim qi deplasarea accstora in stupgrit pastoral; - anunprea primgriilor din comunele pe raza cirora sunt amplasate stupinele deplasate in pastoral pentru luarea in evident5 qi protejarea acestora in cam1 combaterii d5un5torilor cu substanfe toxice; - recoltarea fagurilor cu miere qi extractia acesteia dup5 incetarea culesului de la salcim din masivele din sudul fiirii; - folosirea colectoarelor de polen in perioadele cu un slab cules de nectar qi luarea de m5suri pentru conditionarea acestuia; - inceperea lucr5rilor de cregtere a miitcilor pentru formarea roiurilor qi inlocuirea matcilor necorespunz5toare din stupine gi totodat5 inceperea producerii 15pti~orului matc5; de - in cam1 familiilor bolnave se continua aplicarea tratamentului pentru combaterea puietului vgros qi a locei europene gi americane;

Luna iunie
A vasea lung calendaristic5 ,,ciregarn luna solstitiului de var5 - 2 1 iunie, se inscrie prin creqterea luminii gi a c5ldurii care se revars5 din abundent5 sub soarele sclipitor peste natura inc5rcat5 de rod. Din cind in cind ploile scurte, repezi qi calde schimba decorul naturii pline de viat5. Este luna de var5 cu zilele cele mai lungi. in fara noastr5, inaintea solstifiului de var5, familiile de albine ajung la nivelul maxim de dezvoltare qi sunt apte s5 valorifice in cele mai bune conditii culesurile de nectar de la tei, coriandru gi floarea soarelui in zona de step:, de la zmeur9 qi zburatoare in zona de munte qi de la fineag in zona de deal. Prezenp in cuibul familiilor a unui mare numar de albine tinere - doici - restringerea cantit5tilor de puiet nec5p5cit, lipsa de spatiu in stupi, incetarea culesurilor de nectar, tendinp fireasc5 a familiilor de albine de perpetuare a speciei c5t qi a & & t o r i favorizeaz5 qi gr5besc intrarea acestora in frigurile roitului. fabiliile care se preg5tesc s5 roiasc5 natural, ouatul m5tcilor qi a$f t: W% lbinelor se reduce gi in cuiburile acestora apar primele botci naturale a% fe : a c?&estea ajung la maturitate se declanqeaz5 fenomenul de roire
P1
/

3)-

MANUAL UL APICUL TORULUI

natural5 a albinelor, la inceput in zona de step5 gi se continua in zona colinarii gi de munte. Lucrgri de executat in aceasta perioad5: - continuarea lucriirior de recoltare gi extractie a fagurilor cu miere de la salcgm gi alte culesuri de nectar; - continuarea menfinerii familiior de albine in stare activ5 prin introducerea in familii a ramelor cliiditoare, intensificarea ventilatiei cuiburilor gi umbrirea i stupilor e x p u ~la soare; - prevenirea roirii naturale a familiilor de albine prin formarea de familii intrate in frigurile roitului de roiuri artificiale, familii ajutitoare sau de nuclee pentru p5strarea m5tcilor de rezerv5; - int5rirea familiilor nou formate cu puiet cgp5cit gata de eclozionare preluat din familiile puternice predispuse s5 intre in frigurile roitului; - preg5tirea familiior de albine pentru valorificarea culesurilor de varg prin ad5ugarea de faguri artificiali la stupii orizontali, corpuri cu faguri la stupii multietajati gi magazine la stupii verticali; - efectuarea transportului stupilor in pastoral la masivele de tei, culturile de floarea soarelui, zmeur5, zburgtoare gi fineap; - continuarea lucr5rilor de cregtere a m5tcilor in vederea obtinerii matcilor de rezervg necesare pentru inlocuirea in toamn5 a celor necorespunz5toare; - se actioneaz5 pentru valorificarea intregului potential productiv a1 familiilor de albine prin diversificarea productiei: producerea de polen colectat de albine, p5stur5, propolis, I5ptigor de matcg, venin de albine, miere, miere in faguri gi miere in secfiuni; - se continu5 tratamentele pentru combaterea puietului varos, a locei europene gi a locei americane.

Luna iulie
A gaptea lung calendaristicg, luna lui ,,cuptor" igi revars5 torentele de c5ldur5 din v5zduh. Soarele str5lucitor, razele ultraviolete dimineafa gi calorice peste zi redau tabloul acestei luni de var5 care de obicei este d e o s a w f i e r b i n t e . Uneori, fronturi de aer oceanic, cu furtuni gi ploi repezi forfecate c dbsciirc5ri electrice completeaz5 tabloul acestei luni de v5paie pe teritopultil~ii %astre. % Dup5 inchieierea culesurilor de var5, ritmul de d e d o & ~ i l i i ~ d e

309

fb

in Delta Duniirii gi in zonele inundabile ale acesteia unde infloregte flora de baltii precum gi in zona colinar5 de la fiineap gi trifoi alb in anii ploiogi. tR%ea familiilor de albine nou formate in lunile precedente cu faguri cu vi polen.oprirea in stupi a fagurilor cu miere gi piisturii necesari pentru buna iernare a familiilor de albine.continuarea recoltiirii fagurilor gi extractia mierii realizatii de la culesurile de varii. Lucriiri de executat in aceast5 perioadii: . albinele aduc nectar qi polen. ??e-$&g$iti8?@$i executarea transportului stupilor pe vatra de iernare sau in & % : .prevenirea declangiirii furtigagului prin restriingerea cuibului gi micgorarea urdinigurilor. polen gi fagurii cu puiet. . numiirul albinelor culegiitoare se micgoreazi de la o zi la alta iar in conditiile zonei de step5 din lipsa plantelor nectaro-polenifere. familiile cresc mai mult puiet gi aportul de nectar gi polen intregesc rezervele de hranii pentru sezonul rece. Fagurii goi sau cu miere putinii se scot din stupi sau se desciipiicesc gi se ageaz5 dupii diafragmii pentru a fi goliti de miere de ciitre albine. Astfel. .administrarea de hriiniri stimulente in perioadele lipsite de cules pentru cregtergnhlbine tinere. in aceste conditii familiile de albine incep sii se pregiiteascii pentru iernare: izgonesc triintorii gi datoritii reducerii ouatului miitcilor hriinesc un numiir mai mic de lame. Practic odat2 cu incheierea culesurilor de varii. miitcile mai bine hriinite igi reiau ouatul. Numiirul albinelor din familii scade gi el pe zi ce trece riimbniind in stup multe albine viirstnice uzate fiziologic. .MANUAL UL APZCUL TORULUZ albine incetul cu incetul se reduce. Totodati datoritii uzurii. care nu pot asigura o iernare normal2 a familiilor. .reorganizarea cuiburilor familiilor de albine liisbnd in stupi numai fagurii cu miere. incepe gi pregiitirea familiilor de albine in vederea ierniirii gi de modul in care acestea vor fi ingrijite in lunile urm5toare (august gi septembrie) depinde in mare miisurii iernarea E r i pierderi a familiilor gi dezvoltarea acestora in sezonul de primiivarii. in aceastii perioadii zborul albinelor scade gi mai mult iar miitcile igi reduc ouatul. albinele pot beneficia de unele culesuri de intretinere care favorizeazii reinceperea activitiitii in stupi.

. Astfel.gustarulWse caracterizeazii printr-un cer de un albastru deosebit. In aceastii perioadii. dovlecii din culturile intercalate. de la otava riimas5 dupii cosirea fgnetelor gi care incepe s5 infloreascii precum gi de la vegetatia din flora spontanii care cregte in locurile umede. . floarea soarelui tiirzie. cu precipitatii reduse.MANUALUL APICULTORULUI localitiiti in care a inflorit otava. cu multe zile frumoase qi ciilduroase.striimtorarea urdinigurilor in vederea evitiirii furtiga .administrarea de hriiniri stimulente pentru i n t e n s i f i c a w g t e r i i de puiet. bostiiniirii sau flora din zona inundabilii qi din Delta Dungrii. . . . Zona colinarii gi suprafetele de teren din zona inundabilg gi Delta DunGrii riimiin singurele teritorii in care se intilneqte incii o vegetatie care mai produce nectar gi polen pe care albinele il culeg de la trifoiul alb. a tratamentelor pentru loca europeanii.schimbarea din familii a mgtcilor necorespunzgtoare qi inlocuirea acestora cu miitci tinere prolifice. cu un soare afectiv gi ciilduros. pe miisurii ce albinele care au participat la culesurile de varii continuii sii moarii.continuarea lucriirilor de organizare a cuiburilor prin indepiirtarea fagurilor goi. Lucriiri de executat in aceastii perioadii: . . loca americanii qi puietul viiros. Luna august A opta lunH calendaristicii . puterea familiilor se reduce gi se intesificii actiunile de preggtire a familiilor de albine pentru sezonul apicol al anului unngtor.continuarea. in aceastii lunii conditiile de climii gi cules sunt din ce in ce mai putin favorabile pentru cregterea de puiet qi mentinerea puterii familiilor de albine din stupine. in cazul familiilor bolnave. noptile devin mai lungi gi in zonele de step5 sursele de cules se reduc considerabil.efectuarea cu prilejul organizgrii cuiburilor gi a a d a % c ~ i ~ ~ l 3x1 5% . desciipiicireadupii diafragmii a fagurilor cu miere putin4 echilibrarea gi eventual completarea cu faguri cu miere sau cu sirop a rezervelor de hrani pentru iernare gi in caz de nevoie se acfioneazii pentru indepiirtarea stiirilor necorespunziitoare din familii.protejarea fagurilor goi scoqi din stupi qi care se trec in rezerva stupinei.

@?-%er~%~lic5rii tratamentelor de toarnn5 pentru combaterea varoozei. Din aceast5 substanp glucidele servesc la funcfionarea mugchilor.conservarea fagurilor goi depozitafi in dulapuri. -/ 312 . 1 1 '% L .. a locei americane gi europene. puietului v5ros.strimtorarea gi organizarea corespunz5toare a cuiburilor gi a fagurilor cu puiet. corpuri de stupi gi magazine prin afumarea acestora contra ggselnitei.MANUALUL APICUL TORULUZ 1 familiilor de albine gi in caz de nevoie aplicarea de tratamente specifice pentru combaterea varoozei.r5pciunemeste luna echinoctiului de toamn$ 23 septembrie. Lucr5ri de executat in aceast5 perioad5: . cu sulf impregnat in batoane speciale. fundurilor gi capacelor de la stupii care urmeaz5 s5 ad5posteasc5 familiile de albine in perioada de iarn5. protide gi lipide care alcatuiesc .controlarea calit5fii mierii din faguri in scopul verific5rii acesteia gi even-ntificare a mierii de man8. se apropie de sfirgit acumularea in corp a unor importante cantit5ti de glucide. 1ch8erea pin5 la 15 septembrie a acfiunii de completare a rezervelor de neb are ierngrii familiilor de albine. sursele de cules cu excepfia zonelor din luncile inundabile gi Delta Dun5rii dispar. lipidele alc5tuiesc rezervele grase iar proteinele sunt indispensabile pentru alimentarea larvelor gi a m5tcii in perioada cind albinele nu culeg polen din natur5.+ . cind ziua este egal5 cu noaptea gi cind din punct de vedere meteorologic in natur5 exist5 o mare stabilitate atmosfericil. La albinele de iernare.-. . a corpurilor. . mai ales in zonele deluroase gi de munte. durata de zbor a albinelor se reduce. . nopfile devin mai reci gi ca urmare albinele din familii incep s5 se restring5 pe fagurii cu puiet din mijlocul cuiburilor. in aceasti perioad5. cu precipitafii in general reduse gi umiditate relativ5. 5.recondifionarea.. ! I Luna septembrie A noua lun5 calendaristic5 .corpul gras" ce se intinde ca o c5ptugeal5 sub inveli~ul chitinos dorsal. miere gi p5stur5 r5magi in familii in vederea iern5rii. Pe fagurii din cuibul familiilor de albine cantitatea de larve este din ce in ce mai redus5 astfel c5 spre sf"argitu1lunii puietul aproape c5 dispare din stupi. Odat5 cu inceperea sezonului de toamn5 zilele sunt mai scurte. aflat deasupra diafragmei. dup5 caz.

+14"C. Presiunea atmosferic5 este oscilanti ca gi zilele care trec gi alterneazi.brum5relWeste luna miezului de toamn5 cind cerul devine de regul5 plumburiu gi posomorit. In zilele insorite gi c5lduroase. .alegerea fagurilor necorespunz5tori. la familiilecu m5tci tinereimperecheatein luna august sau la inceputul lunii septembrie mai pot fi g5site mici suprafete de puiet c5picit gata de eclozionare.continuarea recondilion5rii corpurilor. cele reci. Lucr5ri de executat in aceast5 perioad5: A A 313 s. In luna octombrie cregterea puietului inceteaz5 in intreaga pr5. ploioase gi vintoase. Avind in vedere c5 in pra noastr5 in luna octombrie sunt la orele de amiazi numeroase zile insorite gi calde.luarea de m5suri pentru prevenirea gi combaterea furtigagului la albinele din stupin5. Pe mssura r5cirii timpului. albinele executi zboruri de curstire de scurt5 durati gi de mica intensitate la care sunt antrenate in primul rind albinele tinere eclozionate precum gi celelalte albine din familiile care urmeaz5 s5 ierneze. pot fi executate in totalitate. Luna octombrie A zecea lun5 calendaristic5 .inlocuirea m5tcilor virstnice sau necorespunz5toare cu m5tci tinere provenite din rezerva stupinei.unificarea familiilor gi a roiurilor care nu s-au dezvoltat corespunz5tor gi ocup5 mai pufin de 3-4 faguri acoperiti compact de albine. cildute gi pl5cute care permit albinelor tinere abia eclozionate s5 fac5 primele zboruri in stupin5. cu zilele insorite. ' I .MANUAL UL APICUL TORULUI . fundurilor gi capacelor la stupii in care urmeaz5 s5 ierneze familiile de albine. .. cind temperatura scade sub +8"C albinele se string treptat in ghemul de iernarc din care se desfac numai atunci cind temperatura cregte la +12"C . dac5 nu toate. Se intilnesc gi situatii chnd din diferite motive unele lucriri care asigur5 buna iernare a familiilor de albine nu au putut fi executate gi exist5 pericolul ca aceste familii s5 nu poat5 trece peste perioada de iarn5. . Cu unele exceptii. asigursnd familti iernare normal5. spre amiaz5. majoritatea dintre asemenea lucr5ri ce se impun in aceasiii perioad5 de sfirgit de sezon. . reformarea gi topirea acestora.

. piiduri ~i terenurile disponibile. albinele mai executii sumare zboruri de curitire pe care le&u%.plantarea de arbori ~i arbu~timeliferi in griidini. atunci cind in familii puietul a eclozionat in totalitate. impactul intre aerul rece ~i cel cald. k r >e 3x4 .strimtorarea cuiburilor la nivelul fagurilor bine ocupafi de albine. Adiipostite in stupi.continuarea sortiirii ~i reformiirii fagurilor necorespunziitori (vechi. stuf sau coceni de porumb.MANUAL UL APICUL TORULUI . albinele conviepiesc in ghemul de iemare pe intreaga' ric?qdZt a timpului rece pin5 la inceputul prim5verii urmgtoare. Luna noiembrie A unsprezecea lunii calendaristicii . Protejarea de atacul ~oarecilor a fagurilor de rezervii cu miere precutn ~i a celor goi ce urmeazii s i fie folosifi in sezonul urm5tor. familiile de albine se strgng in ghemul in din de iernare pe fagurii a~ezati dreptul urdini~urilor.instalarea la urdini~urile stupilor a gratiilor care sii impiedice piitrunderea ~orecilor. . care au eclozionat ultimele generapi-uiet.brumarVne aminte~te prin ploile reci $i deseori datoritii burnitei c5 ne afliim in ultima lun5 de toamnii. Astfel organizate. . Fenomenele meteorologice.stimularea qi supravegherea zborurilor tirzii de curiitire ale albinelor. in aceastii lung. .impachetarea cuibului familiilor de albitle cu materiale izolatoare. viintul rece care de multe ori aduce ziipada qi soarele cu dinti.efectuarea a dou5 tratamente obligatorii pentru combaterea varroozei cu varachet sau alte substante specifice. . . a de 8&ei ultimele contingente de albine eclozionate. tulpini de floarea soarelui. in cazul uw'zil Ide qi insorite. rupti sau cu celule de trintor) ~i topirea acestora. .protejarea stupilor contra vinturilor ~i a curentilor reci de aer prin impachetarea individual5 a acestora cu carton gudronat sau protectie colectivi prin amenajarea in jurul stupilor a unor perdele de protectie confectionate din nuiele. definesc practic odatii cu c5derea ultimelor frunze uscate cii toatnna este pe sfir~ite. iar in cazul familiilor slabe se poate organiza iemarea intr-un stup a doui familii despiqite printr-o diafragmii etan~ii. .

albinele ierneaz5 in bune conditii fir5 pierderi. Pulsatiile de aer polar sunt mai puternice gi intilnirea lor ocazional5 cu masele de aer cald transportate din tjazinul mediteranean produc serioase perturbtii gi schimb5ri meteorologice care pot aduce pe l&q@iscole de 9 z5pad5 gi zile insorite care s5 provoace in unele cazuri zborul albth % Dac5 in prima faz5 a iern5rii care incepe odati cu r&&a ri pului ciind temperatura scade sub 8°C iar albinele igi reduc activitad* % 3x5 .continuarea aplic5rii misurilor de protectie a stupilor contra d5un5torilor qi a curentilor de aer rece.MANUAL UL A PZCUL TORULUZ Aviind linigtea asigurat5 gi fiind protejate impotriva zgomotelor provocate de oameni. . .continuarea lucr5rilor de preg5tire a familiilor de albine in vederea iern5rii in cazul c5 acestea nu au fost terminate la timp. pregatirea cerii pentru a fi predat5 la magazinele APICOLA ale Asociafiei Crescitorilor de Albine in vederea obtinerii de faguri artificiali.indreptarea grabnic5 a situatiilor necorespunz5toare ce se int5lnesc in timpul iern5rii familiilor de albine. luna lui . Lucr5ri de executat in aceast5 perioad5: .2 1 decembrie. care marcheaz5 inceputul zilelor celor mai scurte din tot cursul anului.supravegherea gi controlul modului in care ierneaz5 familiile de albine. .executarea de lucriri in atelierul stupinei privind: reconditionarea gi dezinfectia stupilor gi inventarului apicol.verificarea st5rii gratiilor de la urdiniqurile stupilor pentru a evita p5trunderea goarecilor.stimularea executiirii zborurilor t5rzii de cur5tire. Este luna solstitiului de iarn5 . animale domestice gi dgunstori.undream ciind solul din intreaga tar5 se acoper5 de z5pad5 protejiind culturile agricole ins5miinpte. extractia cerii din fagurii reformafi. situatii in care se actioneaz5 de urge@ pentru inliturarea acestora. . pgsiri. ..aprovizionarea stupinei cu materiale gi utilaje necesare in sezonul apicol urm5tor. . . in unele cazuri pot apare in stupine gi st5ri necorespunz5toare care pun in pericol buna iernare a familiilor de albine. Luna decembrie Ultima lun5 din calendar qi prima lung de iarn5.

.ROMANIA APICOLA" ~i alte publicatii apicole. Consumul de hrana in aceast8 lun8 este de 0. De regul8 albinele de la marginea ghemului de iernare sunt mai virstnice yi protejeaz8 familia impotriva pierderilor de c8ldur8. . Aceste albine alc8tuiesc o structur5 special5 care poartB denumirea de coaj5 a ghemului care variaz8 ca dimensiune in functie de temperatura aerului din jurul ghemului ~i determin8 comportarea individual8 a familiilor de albine in perioada de iernare.supravegherea ~i controlul modului de iernare a familiilor de albine prin ascult8ri7verificarea resturilor descoperite la urdiniyurile vi pe fundul stupilor. . . . schimburi de experientfi ~i manifestfiri organizate de cercurile apicole $i filialele judetene ale Asociatiei CrescBtorilor de Albine din Rominia. ghemul de iernare este complet format $i are o forma sferic8 sau elipsoidal8 in hnctie de amplasarea rezervelor de hranfi yi a formatului ramelor pe care s-a organizat. participarea la concursuri.750-0. Lucr8t-i de executat in aceast8 perioad8: .MANUALUL APICUL TORULUI in jurul mitcii pentru a se inc5lzi vi a suporta temperaturile reduse.ridicarea nivelului profesional prin: studierea literaturii de specialitate. . abonarea la revista .incheierea de contracte pentru valorificarea produselor apicole din productia anului urm8tor.indreptarea la timp a st8rilor anormale ce se ivesc in cuiburile unor familii de albine.inlesnirea ~i supravegherea zborurilor de curstire ale albinelor.inceperea incheierii ~i ins8rm8rii ramelor pc care urmeaz5 sB fie fixati fegurii artificiali necesari in sezonul apicol a1 anului urm8tor.asigurarea condifiilor pentru iernarea lini~tita albinelor. a1 anului care se incheie in scopul elimingrii cauzelor care au determinat obtinerea unor rezultate necorespunziltoare. .analizarea activitillii desf5yurate in sezonul apicol.850 kg miere pe familia de albine. acum c5nd temperaturile se menfin sub O0 C. a . ..indepartarea fir2 zgomot a zfipezii Fnghetate format5 pe sc5ndurelele de zbor ale stupilor.

energovitalizante. CURSURI DE SPECIALITATE PENTRU INITIERE 81 PERFECTIONARE.com icdea@adslexpress.ro www. sector 1 Tel. studierea produselor apicole ~i perfecfionarea metodelor de conditionare in vederea piistriirii calitiitii acestora. PRODUCE 81 LIVREAZA: material biologic apicol de reproductie (regine ameliorate). cunoa~terea imbuniitiifirea resurselor nectar0 .polenifere ~i elaborarea qi tehnologiilor pentru polenizarea cu albine a culturilor agricole entomofile. produse apicole yi apiterapeutice. medicamente de uz apicol. apiterapeutice qi cu rol de hranii hncfionalii.: 232 50 60. utilizarea produselor apicole destinate siiniit5tii oamenilor. bd.MANUAL UL A PICUL TORULUI Bucureyti. procedee ~i tehnologii noi sau imbuniitiitite pentru intretinerea familiior de albine ~i obfinerea unor producfii apicole diversificate. 232 02 87 e-mail: secretariat@icdapicuItura. tehnici. Ficusului nr. crearea de linii de albine cu potential biologic ~i productiv ridicat.icdapicultura. PRESTEAZA ACTIVITATI DE EXTENSIE i~ APIC O F E TEHNOLOGII MODERNE ~ PRECUM $I ASISTENTA TEHNICA i N SFERA ORGANIZEAZA L TATE P% * . elaborarea de metode. modernizarea bazei materiale a apiculturii.com OBIECTIVELE INSTITUTULUI CERCETARI STIINTIFICE i~ DOMENIUL APICULTURII PRIVIND: conservarea vi continua ameliorare a foondului apicol autohton. prin elborarea ~i realizarea de produse fortifiante. 42.

Apicultura pe internet. revista oferri apicultorilor incepritori.17. unde publicatia se glseyte de vinzare. utilaje yi dispozitive apicole. 021/233.42. schimb de experienfri ~i opinii.C. Din scrisorile sosite la redactie. Din experienta unor apicultori. avansati saw celor care doresc sri imbrri?i~eze aceasta' plricutri ~i projitabiki preocupare a poporului romkn: Rubricile permanente sau ocazionale din fiecare numlr: Editorial.Dezvoltare pentru Apiculturl. Unelte./fax: 021/233. Tel. in memoriam. Abonamente la revistl se pot face la toate magazinele APICOLA din intreaga t a r l precum yi la Filialele judetene ale A. necrologuri.40.18. Ctitori.P. Calendarul apicultorului.18. Patologia yi toxicologia apicoll. Din presa centrall yi judeteanl.: 021/233. Apiterapie. Economie. Opinii. C. Biblioteca apicultorului in serial. Aniverslri comemoriri. Recenzii. 25 e-mail: aearomania@rdsmail. Contacte.06. Documentar apicol. sector 1. un breviar de informare apicoli internationall publicat sub auspiciile Institutului de Cercetare . Rezultate ale cercetlrii ~tiintifice. contRO91 RZBR0000060007674268 Raiffeisen BANK Agentia Dorobanti . in ajutorul incepitorilor. Pe I i n g l aceste rubrici. Of. creatori yi continuatori ai apiculturii romineyti. in fiecare aparitie lunar5 sunt rezervate un n u m l r de pagini sectiunii APIMAGAZIN.A. etaj 2 Bucure~ti.40. Mecanizarea apiculturii.25.p. B-dul Ficusului nr. Tehnologia creyterii yi intretinerii albinelor. Produse apicole. Resurse melifere qi polenizarea culturilor.ro. Tel. management yi marketing in apiculturi. cod 013975.MANUALUL APICULTORUL UI Cititi revista Romania apicolii Fondatii in 1916 Editatii de Asociafia Cresciitorilor de Albine din Romiinia Publicafie lunar&de informare tehnicri ~i ~tiintificri.

& ASTEPT~M.Tel.R. Bucure~ti.MANUALUL APICULTORULUI ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ALBINE DIN ROMANIA S. COMPMXULn m m S. 2322150 VA PUTEM OFERI: v.C.& VOM ONORA PROMPT ORlCE COMANDA~ c. 42. sector 1 . Ficusului nr.ASIGUR~NDU-v.& 319 .

..................pag .......MANUAL UL APICUL TORUL UI TABLA DE MATERII Cuvdnt inainte .......................169 Lecfia 8.................. Albinele ~ifamilia de albine . .................................................. .................................. Ameliorarea albinelor qi creqterea reproduciitorilor... 184 pag................ Inventarul apicol......... 320 .............. terapie ~i cosmeticii ................ Evidenta........... Tehnologia obfinerii produselor agricole .................................. Importan fa creqterii albinelor...... 252 Lectia 12.......................4 pag Introducere .... Cre~terea ingrijirea albinelor qi in diferite sisteme de stupi....................... Apicultura in Romdnia .......... ................... .........................pag .......... 303 pag Tabla de materii .................... pag ................. Sisteme de stupiirit ............................. 3 Pag In loc de prefa fii .................pag ..........................pag...... Resurse nectaro-polenifere qi polenizarea culturilor agricole entomofile .......................................56 pag Lecfia 5. pag ................. .. prevenirea Ti combaterea pag bolilor Ti predatorilor .....142 Lecfia 7............................ pag .................. organizarea activitiilii qi protecliei muncii in stupine qi ferme apicole ........247 Leclia 11.................. Valorificareaproduselor apicole in alimentalie...14 Lecfia 3....... 293 Lecf ia 14......................................... ........................................ page 8 Lecfia 2................................ 288 pag Lecf ia 13.............pag . P&trarea siiniitqii la albine........................ Lecfia 10.........90 Lecfia 6............................................ .............206 Lecfia 9...... Inmulfireafamiliilor de albine ......................6 Lecfia I ..pag ...........................2 1 Lecfia 4.................pag ............................................................................. Calendarul principalelor lucriiri de sezon in stupinii...........................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->