noas tnicire este p r a c t i c a l din pasiune in Rornbnirl sbahe de diferite profesii plecdnd de la muncitori, tirani, preoti. profesori, medici, cercetatori, scriitori gi rnulte alte categorii socio-profesinnaln i r T i n tara noastra exist2 astazi 975,062 mii farnilii de albine, din care pys-, -- ._ $g6sesc i n proprietate privata gi care inregistreaZfpndin?l de cregtere Este adevarat c i pdna i n anul2000 s-a inre istrat o scadere a efect~ve cu cir~ oi II
' ' yde-circa 40.000 p
< \

*

7

,.,. . ...'. ....... '

"'W.

w u l t u r i i , ~ i d w i l o gi Dezvoltirii Rh&d- d e s f i g o a m r itate continua pen 'omovarea practicarii apiculturii prin cursuri de specialitat ~ t judetele tirii. e lrganizarea cursurilor are ca scop profesionalizarea practicarii apiculturii gji .e$rereaefectivului de familii de albine detinute de un apicultor la minimum 100 familii, -3 ge n r r m a i . ~ I ~ l b i n e sunt i n medie i n prezent pe detinator. i n rnedie i n cat plnii la 18 kg m ! pe familia de albine, 200 g polen, circa 230 g

-

ASOClATlA CRESC legal de rr--ezentar

iadel presupune bogat~rea perfectionarea cunogtintelor. gi i n s i g i biologia albinei dar gi a tehnologiilo pului, ne permitem s i va recomandam ,,Rominia apicola". Toti cei care doresc r i indeletnicire sunt invitati sii apeleze la NE DIN R O M A N I A C ~ ~ ~ are competent- -: drc Lreselor acestora la toate hihliri

I
LOOZ
I

I

MANUALUL APICUL TORULLJI

1:.
'

1

Autorii lecfiilor edifiei a VI-a a MANUALULUI APICULTORULUI din 1986, tipBritB in 50.000 exemplare, au fost: Vasile ALEXANDRU ing. zootehnist. Constanla ANDRE1 biolog, Constantin ANTONESCU apicultor, Ionel BARAC ing. zootehnist, Paul BUCATA biolog, VasilicaCIOCA farmacist, 1 , f ' . t , :" Ion C ~ R N Uing.agronom dr., Ecaterina CONSTANTINESCU biochimist, . . , . . , - * Constantin CULEA ing. t.c.m., Maria DRAGAN biolog, Grigore FOTA ing. :. . . horticultor, Nicolae FOTIl ing. agronom , Elena GROSU biolog, Elena r . :. . . - HOCIOTA ing. horticultor, N.V. ILIE$IU apicultor Cristina MATEESCU 1.:biochimist, Aurel MALAIU ing. zootehnist, Eugen MARZA ing. zootehnist, Ilie OCRADA med. veterinar, Elena PALO$ farmacist. Elena SAVULESCU ing. t.c.m., Mihaela SERBAN biolog (redactor coordonator), Elisei TARTA ing. agronom, Sorin VERNESCU biolog $i Traian VOLCINSCHI ing. zootehnist.

I

P
, , , , ,

,

-,

,.

'

, -'.., .

Pe coperta a IV-a reproducem un fragment din CUVANTUL ~ N A I N T E edifia la 6) a manualului semnat de regretatul Prof.univ.dr.ing. VECESLAV

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romfiniei ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ALBINE DIN ROMANIA (Bucureyti) Manualul Apicultorului / Asociaiia Cresciitorilor d e Albine din Rominia - Ed. a 9-a. - PLoie~ti: LVS Crepuscul,
2007

ISBN 978-973-7680-30-3
638.1 Autorii actuali ai lecfiilor din MANUALUL APlCULTORULUI edifia a IX-a din 2007 sunt: Vasile ALEXANDRU ing. zootehnist, cercetitor ytiinJific, lone1 BARAC ing. zootehnist, cercetitor ~tiintific, Maria DRAGAN biolog, cercetitor vtiintific, Grigore FOTA ing. horticultor, cercetgtor vtiinfific, Elena GROSU biolog, cercetAtor vtiinfific, membrii colectivului de patologie a albinelor din 1.C.D.Apiculturi Bucureyti, Aurel MALAIU Cristina MATEESCU dr. biochimist, cercetitor ~tiintific, ing. zootehnist, cercetitor vtiinfific, Eugen MARZA ing. zootehnist, cercetitor vtiinfific, Nicolae NlCOLAlDE ing. zootehnist, Mihaela SERBAN biolog, cercetitor ~tiintific,Elisei TARTA ing. agronom.
Desenele: Florin STEFUREAC

2

MANUAL UL APICULTORULUI

C U V ~ N ~NAINTE T Chiar ~i in epoca Internetului ~i a integra'rii in U.E. ,,MANUAL UL APICUL TORULUI" ra'mdne carte de ca'pa'tiii!
Apicultura, aceasta frumoasii indeletnicire este practicata din pasiune in Rominia de circa 40.000 persoane de diferite profesii plecind de la muncitori, @rani, preofi, profesori, medici, cercetiitori, scriitori gi multe alte categorii socio-profesionale. in pra noastra exist2 astiizi 975,062 mii familii de albine, din care peste 99% se regasesc in proprietate privat2 gi care inregistreazii o tendinfii de cregtere. Este adeviirat cii pin5 in anul 2000 s-a inregistrat o sciidere a efectivelor cu circa 230 mii familii de albine care s-au aflat in proprietatea statului, respectiv I.A.S. gi unitafi silvice, cAt gi a fostelor C.A.P-uri. Asociafia Cresc5torilor de Albine din Rominia cu sprijinul Ministerului Agriculturii, PBdurilor gi Dezvoltiirii Rurale desfr'goara o activitate continua pentru promovarea practicgrii apiculturii prin cursuri de specialitate in toate judefele prii. Organizarea cursurilor are ca scop profesionalizarea practiciirii apiculturii gi cregterea efectivului de familii de albine definute de un apicultor la minimum 100 familii, fa@ de numai 22 familii albine cit sunt in medie in prezent pe detinstor. in medie in Romiinia se realizeazii piing la 18 kg miere pe familia de albine, 200 g polen, circa 230 g ceara ~i circa 20 g : propolis. Prezenta edifie a ,,Manualului apicultorului" - a IX-a, ne inva@ ce sii facem gi ce nu trebuie s5 facem in stupin5 gi in atelier sau laborator. Adaptarea la noile condifii de dupii aderare presupune efort vi perseveren@ inclusiv in munca de documentare pentru imbogafirea gi perfecfionarea cunogtintelor. Dat fiind specificul APICULTURII prin insiigi biologia albinei dar gi a tehnologiilor de exploatare gi valorificare a produselor stupului, ne permitem sii v5 recomandiim ,,Manualul apicultorului" precum gi periodicul ,,RomAnia apicol5". Tofi cei care doresc sincer .yi dezinteresat s8 sprijine aceasta milenara indeletnicire sunt invitafi s2 apeleze la ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ALBINE DIN ROMANIA care are competenfa ~i dreptul legal de reprezentare a apicultorilor ~i intereselor acestora la toate nivelurile. COMITETUL DIRECTOR AL ASOCIATIEI CRESCA~TORILOR ALBINE DIN R O M ~ I A DE

3

P

pL/DAY ap AOlaAAr3ZZLl

xolau!qlu p.qnja!n l ! q ~ r o n n J ~ ! 8 o ~ o ~ q nnq~y!y3a !nun oa,rau!fuaur I S aAa!ur ap arlo3an ap oarau!iqo 'prnspur punq UJ 'prn;?lsu gnanpurpd 1nlnda2uj ol ap p2uj a ~ a ~ $ r o ~gplood s am3 'pluapunqo noj3au un ap a~jar2asn3 'ar?fiiaur ajuold n3 an!sDur auoz noun oana!dordu UJ alr?nl!s puldnls ap anlan ad au!qp ap nol!ul!uroJ ~ a n o s ~ l d u r ~ .allrods alozydo 1zf3npordpulfqo s I S s a p ap gi!puo3 rol!ou ps~!nja!nordns al!qodm a!unalnd !!l!uc~[ap ps oa.mz!1oan nrjuad rolauzqln ! y ( i n 8 q narapan uj lnlnuro n!juatuajtr! pnnsamu !our a3 uj a3 ulp lvupdo D 'alo3!dn nol!!l3npord narapps pfupasuo3 p u p n !!.rnjln3!.180 annsagau nol!nnuaAal n anoolnn u~ oaraund nr~uad2olafaup[ !!rpfu@ap I S nol!rnppd !!.qf!r[ap w arnur~~z n3 'saln3 ap alnrnjou ,rolasrnsar !!rampar nnnspiu ad ' l a ~ s v .au!qlw ap rol~!~!uro[naroj10~~3p nrtzi~u n,r~uad nan?/b a1 llnur ap nu a.1~3ad ./ol!!i!puon n :,uoa r l p ~ !rpnn8!sn nainqsa3au ap ap ajnu!ur,ralap alunirodur! ap l!qasoap !otr alnuoproo3 ad rzlwsuj as ado3 !8olouyal !S !nrzspur aundur! au!qlo ap rol~u~!urt?[t?a~r!(in8u~ 'o!alsa3n aarnz!zu!y3 ap 'lo!,mds ~ r j 'IS ! ! A I z ] ] ~ ~na,rv3!j3nrd !A~D ap ajn3$pour prnspur punq trj '!zpisn ap aprnlnu al!!i!puo~ .!a!l!uruJp urnsuo3 ap p.rnsanau a.rn]nurnnn ap nau!pnl!jdn 2p p / ~ 8 2 naa /
L3

!ii:jd

I

~

,

:;*;..i
:-

najnjlun pcrliuaur psjodarnl8a,rojnn!San1~z!unl3no aplizpow u!rdaro3! ap arnur npurtzu un-njzr!p alnurno[ !!l!zdn/'uj pu!nia!nzron 'pzoaqnaj ann3 an!8olo!q ajaurnou pdnp ~alo/!n!1.7n p.moSpJsap !.tj 1~3n.rjuj !nLu ala3 alnpos a1313asu! arju!,rd pmatzgs as 'pjv!n ap rnltzpoiu .!L/awuo ap aznjnoldxa I S a/!/i,r8uj arool!tzia!n alln ap xaqasoap a alau!qlo '?pasod al a , m ~ad a3!8olo!q .ro/!ig~!,rnln~!jrnd arn n -aloqdn !!i~izpond a~nrrruas~rj rout1 n narau!iqo !S aujqlu ap ro~~~~!iuoJoa,ro~lonzap tin lnu!uira!ap nu anu,:, ,,. -, un ap n!jo~a8;7nS ~nl;a!lar'nw!l2 pu!n!,rd a!idao.m ap !!i!puoo n3 lnu!i 'un!qnunp b; i: I ! : :: . , -ojodnnn lnliods uj !!rpi oa,roz7tu!s ap aln,riz3!sn al!qn.roilq[ ap uqasoap ..).,-: .... <..c ;, ?: :A alurtunu !!f!puo.3 L I ~ !rtz8nalaur ajsann ad jnjlonzap n-s !S !a!inlndod aln ?,:,;.I . . ? ; , . !r!i!uja/apu! ! yJ2n !nur 3/33 u!p nun a j s iolau!q/n i?lia/~ann lpn/.snouu ~ uuI ; i .a/on!urod-or8b ;i,:1.

Pentru sporirea productiei apicole in zonele in care dezvoltarea familiilor de albine nu se coreleazii cu injorirea plantelor melifere ce asigurii realizarea principalelor culesuri de nectar din zonii. pentru Jiecare tip de cules. De asemenea. un rol important in corectarea acestei situafii il are practicarea tuturor procede-elor de intretinere a albinelor. cregterea de albine tinere gi asigurarea rezewelor de hranii de calitate in sezonul de toamnii pentru buna organizare a ierniirii albinelor. unul din factorii principali care pot asigura dezvoltarea acestora in scopul valorifica'rii culesurilor yi realiza'rii de produse apicole corespunziitor resurselor melifere existente gi potenfialului productiv a1 albinelor autohtone. Toate acestea sunt etape deosebit de importante in ingrijirea familiilor pentru satisfacerea conditiilor necesare pregiitirii albinelor in vederea valorifica'rii superioare a resurselor melifere dinjora spontana' yi cultivatii. Cunoagterea evolufiei sezoniere a familiilor de albine gi aplicarea corectii in producfie a tehnologiilor de cregtere gi intretinere a familiilor de albine reprezintii. prin tehnologii speciale. constituie un factor important pentru obfinerea unor producfii mari de miere. o importanfa' deosebitii in economia apicolii intrucdt asigurii. . o metodologie specificii de intrefinere a albinelor ce diferii in mare miisurii. la stupinele amplasate in zona de stepii fa@ de stupinele situate in zona colinarii sau de munte. adiipostirea yi intretinerea familiilor de albine in diferite sisteme de stupi cu volum reglabil care sii permitii dezvoltarea in cursul anului de unitiiti biologice puternice cu spatii suficiente pentru depozitarea culesurilor de nectar acumulate. fntrefinerea diferentiata' a familiilor de albine potrivit condifiilor pe care le oferii zonele bioapicole din tars noastrii are. apicultorul poate pregiiti familiile de albine pentru valorificarea culesurilor de primiivarii. menfinerea acestora in stare activii in perioada de varii. ca perioadii de timp gi tehnicd de lucru. in timpurile noastre.MANUAL UL APICUL TORUL UI fn prezent. Acestea au rolul sii asigure dezvoltarea familiilor potrivit cu evolutia resurselor melifere in vederea valorifica'rii in cele mai bune conditii a culesului de nectar din zona respectiva'. de asemenea.

datorit5 particularitiitilorei biologice . 0 privire retrospectivi asupra istoriei omenirii evidenfiazii cii omul s-a legat de albinii din cele mai vechi timpuri ciind el era un culegiitor de miere ~i inc5 nu cre~tea albine Iiingii adiipostul lui. dobiindirea acelui rol pe care-] au qi astiizi ~i anume de agenti polenizatori ai plantelor ce acopereau ecosistemele zonale ~i continentale.a insemnat. in comparafie cu alte specii. Imporfanfa cregferii albinelor Din cele mai vechi timpuri. cii fagurele in care albina desGqoar5 activitifi specifice este . albinele se constituie ca una dintre primele viepitoare pe care omul qi le-a apropiat pentru a obtine prefioasele produse. La albine artificializarea paflialii a ad2postului prin stupul cu rame mobile..totu~i putem remarca interesul ~i preocuparea qi omului de a cunoa~te exploata aceastii harnici insect5.MANUALUL APICULTORUL UI lecfia 1. Chiar dacii. sii aibii intiiietate printre insectele utile.solid consolidate genetic . in traditia ca ~i in istoria actualii. albinele au avut un loc important in evolutia viefii pe piimiint.in cadrul unor complexe ~i complicate procese evolutive . Suficiente date istorice.. Aceast5 afirmafie face ca albina.Albinele au nevoie de flori ca sii triiiascii Si florile au nevoie de albine ca s5 rodeascii". Este de observat c i in cadrul istoriei cre~terii animalelor. mierea ~i ceara. lingvistice. intre albine ~i plante s-a creat o legiiturii indisolubil5 pe care savantul francez GASTON BONNIER a sistematizat-o astfel: . Marea riispiindire pe care o cunosc in prezent rasele de albine denot5 o accentuatii capacitate de adaptare a acestor insecte la cele mai variate conditii de relief.prezintii un foarte puternic caracter conservator in sensul c5 interventia omului in viafa ~i activitatea ei nu se poate petrece deciit in acord cu instinctele speciei . Prezenfe ale acestor culegiitori de miere se mai inalnesc yi astiizi in societiitile umane mai pufin evoluate. climii ~i vegetatie. fir3 indoialii.artificializarea totalii" in scopuri produc$vgscreyterii acestor specii sunt: ad5postu1. hrana ~i inmulfirea. arheologice. albina . ca de pildii in zone din Asia sau Africa. etnografice qi folclorice atest2 cu prisosinp o asemenea intrepiitrundere de-a lungul mileniilor ~i piin5 in zilele noastre. inca din indepirtatele ere geologice aparitia albinelor . De regulii la animalele domestice principalele trei elemente ce definesc . De aceea nu este deloc greqit ciind se afirmii cii istoria omenirii se intrepiitrunde organic cu istoria apiculturii.

Astfel. . drojdia de bere inactivati qi laptele praf degresat pot suplini in parte deficitul de polen din naturi.stup sistematic Atunci ciind ne referim la albine denumim familia . I . Sintetiziind rolul ~i importanta albinelor in economia qi viata oamenilor trebuie s i precizim c i apicultura este inainte de toate o important5 ramuri a agriculturii care prezinti interes atst din punct de vedere economic ~i social pentru lor. Ciit despre nutrifia artificial5 proteic5. hrinirea artificial5 dirijati nu cuprinde deciit foarte putine preparate bazate in principal pe zah5rul industrial ca atare sau invertit.pentru c i albina singuri. produsele directe ce se obtin de pe urma cre~terii ciit yi ecologic ca urmare a poleniz5rii plantelor entomofile in urma c5reia se realizeazi rezervele de hrani pentru existenta albinelor. utilizarea inlocuitorilor de polen nu a cunoscut o generalizare d e ~ s-a i dovedit c5 Gina de soia. aceasta se realizeazi pe cale natural5 artificializarea produciindu-se numai in cazul roirii artificiale ~i a ins%miin@rii artificiale (deci controlati) a mitcilor ~i cu toate c5 este o metodi bine pus5 la punct nu se utilizeazg in practica largi aviind mai mult importanti in lucr5rile de cercetare ~tiintifici.MANUALUL APICULTORULUI Fig. precum qi a semintelor cu un rol cheie in perpetuarea ~i supraviefuirea plantelor. p5s5rilor qi mamiferelor. in privinp hranei.Evolufia ad~postului familiilor de albine: stup primitiv .* P . e e ~ 'g.o activitate bine sudatg qi organizat5 instinctual dup5 reguli riguroase caracteristice ~i altor insecte sociale ca de pild5 hrnicile . nu poate tr5i. Referitor la inmultirea albinelor. albina manifesti un puternic conservatorism preGciind nectarul ~i polenul florilor ca hran5 glucidic5 respectiv ca hran5 proteic5. in afara familiei.

apei gi solului cu efecte receptate de albine. importantil a activitsfii umane. din ap5 gi din plante (noxe industriale. cu prevedere gi adresant5 prospectiv5 trebuie sii cream toate conditiile pentru apiculturi in vederea conserv5rii gi dezvoltarii nerestrictive a poten{ialului national apicol. Prin polenizarea plantelor spontane gi cultivate .Clubul de la Roma" intr-un raport inca din anul 1960 ce se intitula . mamifere gi alte vietuitoare. Graba yi necorelarea au determinat accentuarea poluarii mediului astfel c5 unele procese de degradare a naturii au inceput sfi aib5 un caracter ireversibil.500 ha) la diferite in5ltimi fat5 de sol gi ca urmare a interceptsrii elementelor poluante mai ales pe cele din aer. materie organics. Albinele pot fi considerate resurse biologice de important5 vital5. cu inteligenf5. particule radioactive) care influenfeazii negativ viata gi activitatea acestora prin intoxicare manifestat5 evident intr-un mediu nociv. albinele devin senzori ai polu5rii mediului.albinele au un rol esential in perpetuarea gi deci supraviefuirea a sute de mii de specii care formeaz5 vegetatia Terrei. Mai mult. noxe rutiere. pesticidele. 8 .MANUAL U L A PICUL TORULUI Importanta albinelor in ecologie Asigurarea unui mediu inconjurBtor sinatos impune obligatia de a conserva resursele naturale tinind seama de raportul ce exist5 intre conservarea nealterat5 a acestor resurse gi ins8gi existenfa oamenilor. trebuie s5 mentinem apicultura ca ramur. Organisme specializate ale ONU au agezat albinele pe locul al IV-lea intr-o clasificare a senzorilor poluBrii mediului. Creyterile economice.. Puse in evident5 de . prin fotosintezti. piisiiri. legumelor gi fructelor .Limitele cregterii". c5 albinele constituie un element important de echilibru ocrotirea.proces in urma cgruia se produce fecundarea $i ca atare formarea semintelor. Dac9 vrem sii pastr5m nealterate in continuare aceste relatii in inl5nfuirea gi dependenla lor logics $i necesari.. DesGgurindu-gi activitatea pe o raza de zbor de circa 3 km (albina acopera o suprafats de circa 2. protejarea gi cregterea lor conform unor tehnologii constituie un postulat ce nu mai trebuie demonstrat. Din surse anorganice gi energie solar3 in plante se creazg. acesta atr5gea atentia asupra epuizarii resurselor energetice obtinute din combustibilii fosili (petrol gi cgrbune) ca gi acutizarea polusrii aerului. sporurile demografice trebuie obligatoriu insofite de cregteri tehnologice gi de dezvoltari industriale accelerate. iar din aceasta s-a format gi se formeaz5 stratul de sol fertil gi se produce hranii pentru insecte. Aceste relafii ecologico-trofice sunt esentiale pentru existents noastra gi pentru mediul inconjurstor.

pomicultorilor. prelucreze gi depoziteze. Mierea qi polenul excedentare sunt recoltate qi utilizate de crescatorii de albine in limite rationale. rezerve de hran5 (miere qi polen) in cantitsti care depii~esc necesarul de consum in sezonul rece. leguminoase-furajere. plante tehnice ~i oleaginoase. cear5 gi alte produse este cregterea recoltelor agropomicole ca urmare a polenizirii culturilor. n Slovacia. etc. Tot astfel nici exudatele dulci ale unor afide gi cele care apar la unele specii vegetale nu ar putea fi valorificate in absenfa albinelor. Ungaria ~i Slovenia) a fost de 40. in sezonul activ. in conditiile intensivizirii agriculturii prin mecanizare gi chimizare. astfel c5 in familii se las5 suficiente cantit5ti de hran5 pentru buna traversare a iernii.albina este aliatul cel mai loial gi statornic al agriculturii". Producfia total5 de miere obfinut5 in anul 1996 P @rile CEFTA (Cehia.15 mii tone ce o situeaz5 pe unul din primele locuri din Europa.). seminceri legumicoli. Mai importanti ins5 decht productia direct5 de miere. cregtere care este insotit5 de importante sporuri calitative de seminte.5 mii tone. Romhnia este o far5 cu o producfie medie multianual5 de 10. astfel c5 albinele dobhndesc rolul de unic agent polenizator pentru numeroase culturi (arbori qi arbugti fructiferi.MANUAL UL APZCULTORUL UI Importanta economici a creyterii albinelor Manifestarea accentuat5 a instinctului de acumulare a hranei la albine face ca familiile s5-gi adune. S-a dovedit c&prin polenizarea cu albine sporurile cantitative de recoltii (produse agroalimentare) dep5qesc valoric de circa 30 de ori valoarea produselor directe (mierea gi ceara). Estimiiri economice evidenfiazg c5 in condifiile farii noastre expresia valoric5 a sporurilor de seminte. Legat de rolul economic al apiculturii trebuie pornit de la adev5rul c&nectarul qi polenul acumulat in florile plantelor constituie o resurs5 natural5 care.. entomofauna spontan-polenizatoare dispare treptat. Polonia. far&prezenfa albinelor s-ar irosi neexisthnd pAn5 in prezent o metod5 eficient5 de preluare. legume gi fructe obtinute ca urmare a poleniz5rii cu albine. De aceea interesele agricultorilor. . se situeaz5 anual la nivelul a sute de miliarde de lei. legumicultorilor converg cu cele ale apicultorilor qi cooperarea lor trebuie s5 se desfigoare in conformitate cu afirmatia conform c5reia . legume gi fructe.

obligafiile. Astfel cei care posedii un numiir mic de familii de albine gi aceqtia sunt foarte numerogi. Pentru cei care igi propun sii tr5iascii ins5 din veniturile pe care le obfin din practicarea cregterii albinelor sau care incearc5 s5-gi creeze o parte important5 din mijloacele de existent5 din apiculturii ~i intrefin un numiir mare de familii de albine. Dacii privim din punct de vedere material yi mai indeaproape lucrurile. Detiniitorii unui numiir mai mare de familii de albine practic5 apicultura ca semi-profesionigti penttu ca s5-gi realizeze. pe Iiing5 realizarea unor venituri materiale. riscurile gi neajunsurile pe care le comportii. aceast5 indeletnicire devine realmente o profesie agricol5 cu toate avantajele. Pentru ei apicultura nu constituie numaidecst o meserie chiar dacii mulfumitii cunogtintelor teoretice pe care le posed5 sunt buni practicieni. in aceste conditii cunogtintele de teorie qi practic5apicol5 le sunt necesare in vederea realiziirii unui cadru tehnic corespunziitor nevoilor pe care le reclamii activitatea respectiv5. de pe urma acestei indeletniciri.MANUALUL APICUL TORULUI Importanta social5 a apiculturii Datoritii particularit5filor pe care le prezintii. apaqin tuturor categoriilor sociale constituind o mas5 de oameni extrem de eterogenii care define un numiir foarte diferit de familii de albine. "X -4 " e 10 . inti-+o privire global2 integratoare nu trebuie neglijat nici rolul social importa privind ocuparea forpi de muncii pe care o asigur5 producerea stupilor. condifii pe care alte foarte purine preocup5i-i le pot oferi. Acei care practicii apicultura in p r a noastr5. completarea mijloacelor de existent5. cregterea albinelor are un important rol social fiind o indeletnicire care. asigurii posibilitatea ca cei ce indr5gesc albinele sii petreac5 timpul liber in naturii intr-un mod pl5cut gi reconfortant. precum gi o pregiitire profesionalii corespunziitoare. ~ n e l t e l o filajelor. medicamentelor de uz apicol qi altor bunuri i~ n & ~ i c ~ i apiculturii. indriigesc albinele gi aqteapti de la apiculturii o pl5cut5 ocupare a timpului liber qi uneori bucuria obfinerii unui fagure cu miere. gi sunt peste o sut5 de mii de persoane. fagurilor artificiali. rezulti c i apicultura este o meserie exact5 gi durii pentru exercitarea ciireia cei ce Z o practicii trebuie sii aib5 calitiifi fizice gi morale deosebite.

mai mul~i oameni". pe baza acestor produse. apreciind la adevirata dimensiune importanp albinelor afirma c2: . fabricarea unor preparate destinate consumului larg ca qi reteaua comercia12 prin care aceste preparate se desfac la populafie. omul ar mai avea dour patru ani de viapi.sunt mai multe animale. bioenergizant2 qi medical2 a mierii qi celorlalte produse ale stupului utilizate in apiterapie. . Cu cdt existci mai multci polenizare. cu atdt iarba este rnai multa'.Se impune s5 amintim c2 marele savant . De asemenea.fizicianul ALBERT EINSTEIN..MANUALUL APICULTORULUI Un rol social de mare important5 este qi ocuparea foqei de munc2 care conditioneazg qi prelucreaz2 produsele apicole. precum qi rolul benefic al acestora pentru copii. sportivi. nu trebuie neglijat nici rolul social care deriv5 din valoarea alimentar2. asigurhd.Dacci ar dispare albina de pe suprafafa globului. bolnavi qi b2triini carora le sunt cu precadere destinate.

l5ptigor de matca.rni ere era ~nfioritor. iar mai thrziu qi in prezent. Evolufia apiculturii in fara noastri Pe meleagurile patriei. generos d5ruite de Dumnezeu. exist5 Inca multe alte date istorice. " "d fl 12 . indic5 faptul c5 inc5 din secolele 111-IV inainte de Gq+w.111 i.) . sunt o dovad5 graitoare c5 in tara noastr5 au existat albine inc5 din timpuri foarte indep5rtate. etnografice ~i folclorice care atest5 cu prisosinF preocuparea statornic5 qi continuitatea apiculturii in spatiul carpato-ponticodungrean. Apicullura in Romania Pentru foloasele ce se oblin de pe urma creqterii albinelor. ca ramur5 de producfie a agriculturii.miere.pomenesc de albinele din teritoriul Traciei qi Daciei.n. Toate acestea au Ecut ca in p r a noastr5 apicultura s5 cunoasc5 o puternic5 dezvoltare in rindul locuitorilor din toate finuturile. polen. lingvistice. sau ale marelui naturalist Claudius Aelianus (sec.MANUALUL APZCULTORULUZ lecfia 2. propolis.) .socotit p5rintele istoriei. cu o clim5 qi flora bogat5 ce asiguri condifii la care albinele s-au adaptat de-a lungul erelor geologice. pentru contribufia pe care albinele o aduc la sporirea recoltelor de fructe. din cele mai vechi timpuri qi piing in prezent. Dac5 scrierile antice ale lui Herodot (485-425 i.e. arheologice. legume gi seminte prin polenizarea culturilor entomofile. Amintim totodata c2 fragmentele de amfor5 tasian5 descoperite la Calatis avand pe toart5 imprimat un sigiliu cu albine qi dou5 inscription5ri in greaca veche numele unei insule din Marea Egee) qi ATENIPU (probabil numele proprieta lui acestei amfore). la inceput pentru produsele obtinute . descoperite intr-o min5 veche la Roqia Montan5 din Munfii Apuseni.n. Faguri pietrificati gisifi intr-un pariu de la Siliqte-Cluj.e. precum qi tablele cerate folosite pentru scris de romani. a constituit inc5 din trecutul indepartat o indeletnicire mult apreciatg de locuitorii patriei noastre. cu o mare valoare alimentari qi energovitalizanta a cerii pentru iluminat qi nevoile cultului. cunoqtintele despre apicultur5 se intrepgtrund cu ins5qi istoria poporului roman. apicultura.

Economia stupilor. s5-i protejeze gi sB contribuie la dezvoltarea apiculturii prin infiinprea la Buziag a unei societgfi de apicultur5 sub denumirea de Reuniunea Apicultorilor FC" BBn5feni avind ca pregedinte pe Adam Petru Jager iar ca secretartp~nv&@torul Nicolae Grand organizatorul acestei societ5ti.. Prissceni. Stiubeeni. Ureche gi altii). . nivelul cregterii albinelor pe meleagurile noastre. ocup5 un loc de seami.Pesta. preotul profesor IoanTomici a publicat. Alexandria gi Constantinopole a unor insemnate cantitali de miere gi cearg din coloniile genoveze de pe litoralul M5rii Negre. confin referiri la danii. inzestrGri. prelu5ri gi transporturi efectuate in Venefia. Datoritii stupinelor mari existente in acele timpuri in unele regiuni gi ca urmare a prepirii ce se d5dea cregterii albinelor. inainte gi mai ales dup5 intemeierea T5rilor Romine. Din epoca feudal5. G Progresele apiculturii in Europa erau rapide. de asemenea. denumiri ce se pastreaz5 gi ast5zi.. in bung m5sur5. o carte de apicultur5 intitulat5 . numeroase localitiifi purtau denumirea de Stupina. scutiri de d5ri gi de v5mi. Mai apoi in anul 1823.Cultura albinelor" editat5 la Buda gi tiparit5 cu litere cirilice la Crgiasca Universitate din. publicat5 in 1785 apaqine medicului oculist gi c5rturar Ioan Piuariu-Molnar originar din localitatea Sadu judepl Sibiu. Aceste lucr5ri ap5rute in acele timpuri oglindesc. Anul 1873 a intrat in istoria stupgritului romsnesc ca o prim5 manifestare de organizare a apicultorilor intr-o form5 structural5 gi func{ional5 care s5 le apere interesele.MANUALUL APICULTORULUI Acest fapt este. hrisoavele domnegti gi cronicile c5rturarilor nogtri (Neculce. in aceast5 epoc5 de cunoqtere a primelor date cu privire la practicarea cregterii albinelor gi a unor m5suri referitoare la circulafia produselor apicole gi de prelucrare a acestora. precum gi despre prosperitatea cregterii albinelor in Muntenia gi Moldova amintesc scrierile istoricilor din p r 5 gi str5in5tate: Dimitrie Cantemir (1 7 17). de asemenea. localiz5ri de bogate stupine a c5ror productie de miere gi cear5 este deseori pornenits. o serie de acte emise de cancelariile domnegti din Moldova gi din Muntenia ca gi dintre cele emise de voievozii din Principatul Autonom a1 Transilvaniei. Prima carte romineascii de apicultur5.& @in i ~ (! . . atestat dup5 mai bine de 1000de ani de registrul notarului genovezANTON10 DE POTENZOLO in care actele comerciale legate de livrgri. Prisaca. Peyssonel (1 787).

prima gratie metalic5 de separare a m5tcilor. la Congresul stuparilor din Germania qi Austria ce s-a finut la Salzburg (Austria).1893) Fig. Fig. Folosirea a numeroase tipuri de stupi.1898) In general se poate afirma c5 in T5rile Romine~ticreyterea albinelor in secolul al XIX-lea a inregistrat un declin accentuat. in anul 1900. iar Nicolae Grand promova. alcgtuiau o dotare tehnicg cu totul necorespunz5toare 'i.162 familii de albine existent ~n 5 numai 7.Nicolae GRAND (1837 . dintr-un efectiv de 3 10. c5t ~i lipsa de utilaje pentru ingrijirea familiilor perioad5. 3.Vichentie SCHELEAJAN (1830 . 2 . Astfel. mai tirziu iar extinderea culturilorcerealiere. inc5 din anul 1870. ceea ce a'*% ( 4 aFT !! i 14 . stupul imbunititit a1 lui Berlesch. introducereazah8rului in alimentatia omului ~i lipsa total5 de interes ~i sprijin din partea statului fa@ de aceas6 ramuri a economiei. La aceast5 stare de lucruri a contribuit in mare m5sur5 s5r5cirea @ranilor datoritg dijmiritului in natur5 ~i bani ce se d5deau domnitorilor yi boierilor in timpul ocupatiei turce~ti. din care multe necorespunz5toare experimentate.MANUALUL APICULTORULUI predominau incg metodele vechi de stupBrit deqi in anul 1872 apicultorul b5n5fean Vichentie Schelejan a prezentat. oficializat sub denumirca de stupul Berlcpsch-Grand.141 erau adapostite in stupi sistematici.

lipsa de indrumare a crescitorilor de albine. insemna o indeletnicire cu o largi riispiindire.3% din totalul familiilor de albine existente. in sectorul de stat qi cooperatist. in orele libere. slaba preocupare pentru pregiitirea de cadre noi qi lipsa literaturii de specialitate pentru popularizarea largii a stupsritului sistematic au contribuit. s-a ajuns ca. de numai 460. la sfiirqitul celui de-a1 doilea riizboi mondial. iar produsele apicole o important5 bogsfie a economiei nafionale. Ca urmare.MANUAL UL APZCUL TORUL UZ reprezenta 2. in . pierderilor de viefi omeneqti qi distrugerilor provocate de luptele desfiqurate pe teritoriul fiirii. in condifiile dezvoltiirii foqate a economiei de tip socialist. cu cheltuieli mari qi neeconomicoase efectivul familiilor de albine a inregistrat o creqtere aberanta fir2 ca s i se inregistreze propoqional qi o sporiti producfie apicolii. numiirul familiilor de albine din @ra noastrii s5 fie. qi prin reorganizarea. Creqterea efectivului familiilor de albine qi a producfiei acestora in gospodiriile populafiei a fost posibili. de asemenea. in principal. Situafia ariitatii s-a inriiutiifit qi mai mult imediat dup5 primul qi al doilea r5zboi mondial datoritii.000. in perioada anilor 1945-1989. in anul 1945. Efectivul familiilor de albine a crescut in bun2 misurii qi in gospodiiriile locuitorilor din oraqe qi sate care pentru realizarea unor cb~tigurisuplimentare in stare sii le asigure o existen@ la nivelul unei limite decente de civilizatie erau obligafi sii presteze. s-a menfinut doar pe alocuri. care in trecutul nu prea indepiirtat. iar productia medie anualii de miere pe familie sii ajungi abia la 3-5 kg. in scurt timp. Paralel cu aceasta. in mare misurii. la deciderea apiculturii. albiniiritul. ca obicei moqtenit din bitrini. dupii cel de-al doilea riizboi mondial. Astfel. activitifi productive suplimentare.

a celui de-a1 doilea nucleu de cercetare gtiinfificgprin crearea Centrului de Studii Proiectki gi inv5pmint apicol a1Asociatiei Cresc5torilor de Albine. Constantin Hangaqu. a Stafiunii Centrale de CerceGri pentru Apiculturii gi Sericicultur-5~i organizarea.MANUAL UL A PICUL TORULUI anul 1957.1972). gi numerogi specialiqti ~i oameni de ~tiinf5 au fost: Nicolae Nicolaescu (1 870cum 1946). c5 pentru solufionarea marilor probleme apicole ce apaflineau contemporaneitilfiigi-a adus contribufia gi cercetarea gtiinfifici de specialitate care s-a desfigurat pe mai multe etape. a Institutului de Cercetilri Apicole din cadrul Asociatiei Cresciitorilor de Albine.(J. In prezent putem afirma c5 rezultatele obfinute de-a lungul anilor dovedesc c5 apicultura in tara noastri a fost o indeletnicire str5veche ~io ocupafieinfloritoare a locuitorilor care atestil continuitatea cregterii albinelor pe acest p5mint. a funcfionat sub denumirea de Institutul de CerceGri Zootehnice. in anul 1971. Anii 1930-1957. : cebapicultura a inregistrat o insemnat5 creqtere a efectiwlui f* l T I b e 16 .care. Institutul de Cercetare .Dezvoltare pentru Agricultur5 gi filialele judetene. 1957-1974. Etapa urmatoare.-Veceslav Harnaj (1 917. Constantin Hristea (1 8 9 6 4 7). a Asociafiei Cresc5torilor de Albine .1949). precum gi mula all{ aidagi anonimi ai apiculturii de pe aceste meleaguri. Florin Begnescu (1 880. Dimitrie Stamatelache (1892-196 l). etapi ce s-a caracterizat prin infiinfarea secfiei de apiculturi condus5 de Florin Begnescu la Institutul National Zootehnic care. de asemenea. a fost orientat5 gi in direcfia prest5rii de activit5fi economice de producfie prin Combinatul apicol asigurindu-se astfel baza tehnico-material5 pentru dotarea gi aprovizionarea apicultorilor. au asigurat baza material5 necesar5 dotiirii stupinelor prin centrele de aprovizionare a apicultorilor din toate judefele f5rii gi au condus la promovarea progresului tehnic gi gtiinfific in apicultur5. Complexul apicol. condus de Nicolae Fotii.avind ca pregedinte pe Veceslav Harnaj . Trecerea de la apicultura traditional5 la apicultura gtiintific5 fundamentat5 pe cunoagterea intim5 a vietii albinelor s-a datorat muncii neobosite a unor mari iubitori ai apiculturii din fara noastr5 la care gi-au adus aportul. 0 etap5 superioar5 in evolufia activiatii de cercetare gtiinfific5a fost aceea de infiinpre. unitifi ale Asociatiei Cresc5torilor de Albine.889-195 I). activitilti ce se desfagoar5 gi in prezent. in anul 1974. in anul 1957. dup5 primul r5zboi mondial. Nicolae Fotii (1910-1989). s-a evidentiat prin infiinfarea. de instruire ~i de propaganda apicolii. din anul 1947. Grigore Giossan (1885.1988). pe liing5 activitatea de indrumare tehnicg. Trebuie mentionat.

inzestrarea tehnicode material5 a stupinelor. Efectivul familiilor de albine. trebuie sB menfionim urmitoarele: . precum gi a unitifilor de conditionare gi prelucrare a cadrelor produselor. 'L . ajungindu-se ca la inceputul anului 1998 efectivul familiilor de albine pe far5 s i fie de 626. Iipti~or matci. in ceea ce prive~te familiile de albine gi productia de miere realizati in p r a noastri in ultimii ani. busuiocul de miri~te (Stachys annua) ~i busuioc (Ocimum basilicum). propolis gi venin de albine. ~i in acest sector. in prezent.-* < 17 C . trifoi (Trifolium sp. tara noastri printre @rile cwa@culturii bine dezvoltat5. precum ~i cel cooperatist) s-a dezorganizat fapt care a determinat desfiinprea a numeroase stupine apaqinind acestor trei importante sectoare de activitate. culturile de floarea soarelui (Helianthus annuus).albinele care populeazi teritoriul f&riinoastre fac parte din grupa raselor de albine europene din zona muntilor Carpati (Apis mellifera carpatica) care prezintii mai multe ecotipuri.1998.O tone miere (dupi Anuarul statistic a1 Rominiei . apilarnil.000 familii in conditiile economiei de tip socialist.. cantitatea de miere realizati gi diversificarea largi a produselor apicole prin realizarea unor insemnate cantitilti de ceari.000 familii cu o producfie de 10.418. partial forfatii. in ultimii ani. . zburitoarea (Chamaenerion hyrsutum). rezultatele activitatilor de cercetare gtiinfificg gi de p r e g i t k ~ de apicultori. molid (Picea excelsa). Podigul Transilvaniei ~i zona versanfilor MuntilorCarpafi. mugtar (Sinapis sp. polen. rap@ (Brassica napus). Cimpia de Vest. Podiqul Moldovei. de tei (Tilia sp.543.). fir2 efectuare de recensimint). lucermi (Medicago sativa).). fapt care a determinat.MANUAL UL APICUL TORULU l familiilor de albine. precum gi numeroase specii de plante din flora spontani din care menfionim: zmeurul (Rubus idaeus). o scidere a efectivului familiilor de albine in toate judetele tirii. care la inceputul anului 1989 a ajuns la peste 1. situeazi.). sectorul apicol de stat (sectorul silvic gi a1 intreprinderilor agricole de stat. Prin modificarea structurilor economice gi a posibilititilor de realizare de profituri corespunzitoare noilor principii economice gi in sectorul privat s-au inregistrat numeroase cazuri de renunfare la practicarea stupiritului.principalele plante melifere care asiguri realizarea produc{iilor de miere sunt: padurile de salcim (Robinia pseudoacacia). corepunzitoare zonelor bioapicole respective: Cimpia Dunirii ~i Dobrogea. ca urmare a reorganizirii vietii economice pe principiile economiei de piap.

R. care preia produsele apicole realizate de produciitori in stupinele proprii qi asigurii aprovizionarea cresciitorilor de albine cu utilaje. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apiculturii S.A.C. Complexul apicol S. in cadrul fiecarei filiale judetene funcfioneazi3 cste o S. Reorganizarea Asociatiei Cresciitorilor de Albine conform norrnelor ~i prevederilor programului de trecere la economia de piatii creazii condifii noi in scopul consolidiirii organizatiei qi dezvoltarea activitiifilor tehnice qi economice pentru stimularea apicultorilor ~i progresul apiculturii romine~ti. . . s-a reorganizat intr-o structurg teritorialg modem5 cu 41 filiale judetene in care a fost cuprinsii marea majoritate a cresc5torilor de albine din intreaga targ.C. dup5 cel de-al doilea riizboi mondial. orii~ene~ti municipale din care.A.yi S.L. grupati in cercuri apicole comunale. APICOLA S. peste 70 qi cercuri cu activitate economicii.C.MANUALUL APICULTORULUI Un rol insemnat in dezvoltarea apiculturii fiirii I-a avut qi iI are ~i in prezent Asociafia Cresciitorilor de Albine din Romsnia care. instalatii ~i materiale apicole realizate de S.

Date fiind aceste perfecfiongri. acumularea de rezerve de hrani. Pentru a infelege comportamentul ~i via@ albinei in stup.o minunati diversiune de la dezvoltarea reproductivi. echivaliind prin functionalitate cu un organism. familia albinei melifere este considerat5 In zoologie ca . in perfecfiunea ei . ceea ce atrage cu sine diviziunea muncii. Albina face parte din una dintre cele mai avansate grupe de insecte . Aparitia a dou5 caste la sexul femel (matca ~i lucritoarea) este expresia inaltei diviziuni a muncii atins5 de specie in indeplinirea funcfiilor sociale. respiratie.triintorii yi reglarea in comun a cgldurii organismului social. la riindul lor compuse din mai tare multe segmente acoperite cu un inveli~ . ci lucratoarea . specia mellifera pe care o ingrijim ~i in tara noastri. muscular. excretor. exceptionale performanfe ale organelor de simt. normal5.MANUALUL APICULTORULUZ leclia 3.aparitia populatiei mari de indivizi cu functii de intretinere . pentru a inv5ta corect posibilitafile de a ingriji ~i exploata albinele. ale sistemului enzimatic ~i hormonal.chitinos.. a femelei.lucritoarele. animal nevertebrat caracterizat de alcituirea corpului din trei pi$ principale . intmciit lucr5toarea este individul majoritar in familie. este noutatea In evolutie. respirator. de prezenta a Sase picioare articulate qi cu aripi membranoase. adunarea yi prelucrarea in comun a hranei. ingrijirea in comun a urma~ilor. reproducZitor. a * .cap. La acest ordin apare viata social5 yi organizarea indivizilor in familie. Albinele gi lamilia de albine Albina este o insect5.in care functiile de nutrifie. nervos.supraorganismw . genul Apis. Ori de ciite ori matca ~i trintorele au particularitafi de morfologie ~i comportament ele vor-fimentionate. ~i a fost cel mai bine studiata. torace qi abdomen. totul cu remarcabile adaptiri ~i dezvoltiri in morfologie ale sistemului digestiv. De retinut: nu matca. majoritatea descrierilor sunt facute pe ea.Ordinul Hymenoptera (are doui perechi de aripi membranoase). concentrarea puterii reproducatoare a organismului la una singur5 din femele -matca ~i la ciitiva masculi . din toate rezultiind spectaculoase aspecte de comportament. in concordan$ cu modul a alcituirii corpului lor natural de desfa~urare viefii lor este necesara cunoa~terea ~i a dezvolt8rii. familia Apidae.aceasta este. ap5rare ~i reproducfie au atiit nivel individual ciit ~i social. unica. Consecinfi a acestei vieti sociale .

sunt vizibile (cu o lupii foarte puternic5) inceputuri de segmentare a corpului. cdnd stupul poate fi deschis far5 riscuri.polul caudal sau anal. embrionul. pe m5sura trecerii zilelor. polul oral sau cefalic este mai gros . Cap5tul anterior a1 oului. larva c r e ~ t e timp de cinci zile in ritm accelerat (numai intr-a doua zi de viaf5 greutatea ei devine de Sase ori mai mare decdt in ziua precedents). ader5 la baza celulei. Ea seaman5 cu un viermi~oralb str5lucitor qi este curbat5 ventral . mai subfire. la citeva ore de la depunere. mugurii pieselor bucale ~i ai picioarelor.in acea parte se va dezvolta capul viitorului individ. ou5le de albin5 sunt ca n i ~ t e bastona~e lungi de 1.4-1. in ou se formeaz5. capatul posterior . Cresc5torul trebuie s5-gi obiqnuiasci% ochiul cu masa alb5 sidefie alc5tuit5 de totalitatea larvelor ~i ou5lor din fagure: ea caracterizeaza starea de sin5tate. Albe. pe fagurii din centrul stupului.6 mm. din ce in ce mai ample pin5 la a ocupa aproape toata suprafafa fagurelui. in ziua a 6- . Datorit5 ingrijirii atente qi asidue acordate de catre albinele doici. curbate c5tre partea dorsal5. marcate de 4 n5pBrliri succesive. rotunjite la capete. rupdnd foitele embrionare. masa corpului larvei ocupBnd toat5 celula. in elipse cdt palma qi. eclozioneaz5 tingra larv5. ingrijirea acordat5 de doici unei albine In primele zile de dezvoltare VBrsta zile ou 1 2 3 4 5 TOTAL Numar total de vizite in 24 h 854 92 1 834 1164 2084 2855 871 1 Vizite exclusiv pentru hranire numar total in 24 h timpul total (min) in 24 h 256 226 240 798 1296 2816 50 14 27 98 283 472 Aspectul puietului este foarte important pentru cel care ingrije~tealbinele. se observa in celule ou5le. str5lucirea ~i forma larvelor trebuie sesizat5 yi cercetatg. str5lucitoare.invers decit oul. Orice &"R' ~neuloarea. in a treia zi de la depunerea in celul8.MANUALUL APICULTORULUI De la ou la albina adult5 fncepBnd cu luna martie. in interiorul organismului larvei au loc profunde transform5ri ale ale acestora.

denumirile se refer5 la c5p5celul de cearg pe care albinele. cu ocazia cercetarii stupului.larvele. moale a1 stadiilor preadulte. fie neciipiicit. deci. albinele asigur5 temperatura optima dezvolt5rii acestuia. de la mecanice piing la senzoriale.MANUAL UL A PICUL TORULUI a (a 9-a zi de la depunerea oului) larva intins5 incepe s5-gi teas5 coconul. de culoare general2 bruna cu pete gi variante cuprinziind cenugiu. pe suprafala c5reia sunt inserafi numerogi peri. diferenfiate la riindul lor pentru nevoile practicii in lawe tinere gi lawe in viirsti (1-3 zile gi respectiv 3-6). torace gi abdomen. puietul din celule..cuticula chitinoas5. Chiar daca nu mai este hranit de c5tre albinele doici.spre deosebire de .puiet in viirsti" . cu toate organele gi apenndele bine formate.Durata stadiul~i~dk d ou la albina IucrZtoare q + @ . fie el cgpgcit.puietul tiin5rV. r5cegte gi moare. I 7 1 I I I i I Albina adulti Adultul sau insecta complet dezvoltati este albina alc5tuit5 din cap. de forrne gi cu funcfii din cele mai variate. OU OU Ientru familiarizarea cu aspectul puietului pe fagure este necesar s5 se retina ciiteva din elementele ce pot caracteriza fiecare viirst5 gi care. Prenimfa ~iapoi nimfa sau pupa care ii ia locul sunt faze de dezvoltare ale albinei desemnate in vorbirea curent5 ca . Cea mai sigurii diferenfiere a puietului este aceea care se refer5 la aspectul s5u in stup .. nu inseamnil c5 puietul c5p5cit nu beneficiaza de ingrijire: prin ins5gi prezenp lor activg pe fagurii cu puiet. \ 1 ] AOUU--I Fig 7 . vor trebui c5utate anume. galben gi negru. corpul adultului este protejat de un invelig tare .puiet nec5p5cit qi puiet cgp5cit. il pun peste coconul gata tesut de larva in ziua a 9-a. in absenp albinelor acoperitoare. Spre deosebire deinveligul membranos. portocaliu. ce acoperi fagurii.

Capul trgntorelui este mult mai mare qi . cu care vine in contact. 13 mandibuld.ocelii.mari.antena. Pe partea dorsal5 a capului se afl2 trei ochi simpli .ac. I1 . 5 . 4 G%pukmritciieste mai rotunjit decit a1 lucrgtoarei qi este mai lat in raport din cu propr&sa lungime. V5zut din profil.picior I. 4 .picior 11.atit cAt s5 se aveze pe suprafala anterioar5 a toracelui.torace.tergit. iar pe partea anterioar5. la albina lucrritoare are aspect triunghiular. I2 . iat5 cum arat5 albina: Fig. v5zut din faf5. I . cele douri unghiuri laterale fiind cuprinse de cei doi ochi compu~i. 7 .cap. se afl5 inserate cele douri antene. 10 . in unghiul inferior a1 capului si in partea posterioarri se remarc5 piesele bucale: buza superioar5 ~i respectiv trompa.glosd. Relugnd cele descrise deja despre alcatuirea tipica a corpului insectei. 3 .8 . 8 .MANCIA L UL APICUL TORULUI Aceeaqi cuticul5 acoper5 picioarele ~i una 1nai subfire .Alcitztir-ea corpulzli albinei lucritoare.aripile. Capul. 9 . 6 .aripi. capul este turtit.stigma. cu partea posterioar5 uqor concav5 .picior 111. cam la centrul triunghiului.trompa (limb2).V ~ Z U ~ far5 - 22 . 2 .

000. 5 . toate principalele organe de simt: pentru pentru gust .Capul albinei lucriitoare: I . dar suprafefele centrale sunt transparente ~i fac funcfie de lentile. ~i unele speciale 23 8 .stipes. cu rol in echilibrul corpului. 8 . Fiecare din cei doi ochi compu~i consta din numeroase unitifi de bazZi numite omatidii: corespunzitor lor pe suprafafa acoperitii de cuticuli se observi fatete hexagonale. Pe flagel sunt ~i echilibrului.car-do Alcituirea ochilor ~i suprafafa lor mare dau posibilitate albinei s i vadi pe aproape 180'.000-5.000-4.prementum.deschiderea occipitalii. printr-o membrani. iar la trintore 7.000 omatidii. Pe zonele opace ale lentilelor se afli numero~i peri~ori ascufiti. marginile sunt opace. 2 .postmentum.palp labial. Articolul lung ce alcituie~te baza antenei se nume~te scapus yi adiposte~te organul lui Johnston. la matcii 3. intr-o mica excavalie in cuticula capului. 4 -para glosa.000. denumiti soclu. 7 .palp maxilar. 9 .conuri chimioreceptoare. Antenele sunt fixate la bazi.galea. 3 .ligula. pentru miros pentru modificari de temperaturi.MANUAL UL A PICUL TORULUI Fig.9 . 10 .000-8. Ochiul compus a1 lucritoarei cuprinde 3.acesta alcgtuit din 10 articole (la matci ~i lucritoare) sau 1 1 (la trgntor). 6 . fn continuarea sa se afli pedicelul qi flagelul sau biciul .

~ 2 n d devin doici.sunete provenind din substrat". mentum. mandibule. ambele p8Gi de suspensie. Canalul colector de la fiecare se deschide la baza faringelui. gi din maxile . la albinii mandibulele nu au dinti. Pentru orientarea intr-un text care face ape1 la cuno~tinfe anatomie. in schimb. paraglose. 4 ! 1 I1 I 1 i 1 I I. cite un van! ce permite scurgerea produselor elaborate de glandele mandibulare. albinele nu pot rupe pielifa fructelor. ansamblul pieselor bucale propriu-zise. Secretia lor permite albinelor lucrgtoare s2 inmoaie ~i s2 fr2minte ceara ~i p r o f i h l . La matc2 ele se afli in form2 de rudimente. pereche. ace~tia ia sunt r e$ ndulare externe. lacinia ~i palpi maxilari. cu stipes.tot ansamblul participind la sugerea nectarului din floare. este o mic2 pies2 mobili. Mandibula mstcii are un pinten foarte bine conturat. fn perioada de ingrijire a puietului glandele sunt dezvoltate la albinele lucritoare in v6rst2 de 5-1 0 zile. cu cardo. Aceste glande secret2 l2pti$orul. se afl8 in partea superioar2 a capului. ~ a ~ s e c r e fmandibular2 constituie baza unor feromoni. prezente in interiorul capului ~i vizibile numai cu o lup2 foarte putemic2 sau la microscop. Proboscisul sau trompa este alcatuit din dou2 piese de suspensie. Despre asemenea vibrafii se spune c2 sunt . Foarte dezvoltate la matc2 $i la lucrgtoare. fn principiu. Cu totul altii hncrie are la matc5. Glandele mandibulare se afl2 la baza capului.MANUALUL APICULTORULUI carbonic a aerului. Glandele hipofaringiene (grevit numite ~i faringiene). inrudite. Pe corpul albinei nu exist2 receptori pentru sunet. Numai lucr5toarele au asemenea glande. iar la albinele ce primesc nectarul . iar la mascul sunt absente. Spre deosebire de alte insecte. submentum. Piesele bucale: labrul sau buza superioar2 (anterioar2) inchide cavitatea bucalii anterior. s2 dizolve inveli~ul uleios a1 polenului. eliberate de un anumit individ ~i care provoac& o a r e w 5 b g u f i c 2 la alt individ de aceea~i specie". palpi labiali ~i limbi. proboscis. galea. lorum. La matc2 trompa are numai 33-4 mm. amindoui. probabil prin organele de pe picioare. ele constau din douii tuburi foarte lungi purtind dea lungul lor glandule. deschiderea lor se afli pe mandibule. terminat2 cu lingurifa. t .la concentrarea acestuia prin expunerea lui in pelicule fine. Foarte mult regresate la albinele de 20-25 de zile. Mandibulele servesc la malaxarea cerii. cu variafii la diferitele rase de albine. ' 2A . Mandibulele au. Amintim ~i glandele cefalice. ele pot fi reactivate ~i deci s2 se dezvolte din nou . sunt extrem de mici la trintor. de aparatul bucal a1 albinei se compune din: labrum.in condifii de necesitate.. care la rindul lui este compus din: maxile. Demn de retinut c i lungimea trompei este un element important in aprecierea capacitiifii productive a albinei yi de aceea este folosit2 frecvent in descrierile profesioniste. de aceea. trompa miisoar&5-7 mm. labium. ea detecteazii vibrafiile ~i reacfioneazi la ele. hrana destinat5 larvelor.

pieptene pentru antene. 9 . cele dou5 aripi de pe o parte formind astfel un singur plan de batere a aerului. Perechea anterioar2 (1-a) sunt mai mari decit cele posterioare.I0 . b: I . 5 .coxrj.meso.tibia. o particularitate a himenopterelor.8 .Picioarele albinei lucrrjtoare a. prin care circul5 hemolimfi.tars. cele dou2 aripi sunt perfect independente una de aka. ambele perechi sunt membranoase. studiul celulei cubitale-3 este deosebit de important in aprecierea pentru selecfie la albine. 7 . Aripile. Caracteristic pentru aripile albinei mai este gi sistemul de cirlige (prezente pe nervura costal2 a aripilor posterioare) ~i pliul aripilor anterioare.cogulef de polen. c: I -pinten. celor trei segmente li se adaug5 ~i primul segment abdominal numit propodeum. cu nervuri rigide. iar in interior adipostesc puternica mas2 muscular2 care asigur5 zborul. tubulare. In afara zborului.MANUAL UL APICUL TORUL UI Toracele se compune din trei segmente (pro. 4 . Picioarele albinei lucr5toare sunt una din cele mai interesante dintre adaptsrile insectei la modul de viap social. 3 . Cirligele (sau hamulii) se agar2 in timpul zborului in pliu. dintre acestea.: I -femur.pieptene de polen .cogulet. Fig.hamulus. 2 .~i metatorace) care susfin cele dou5 perechi de aripi gi cele trei perechi de picioare. 6 -perie de polen. Nervurile descriu anumite desene denumite celule. 2 .arolizrm.

inconjurati de peri lungi.MANUAL UL A PICULTORUL UI In afari de dimensiuni. Marc2nd tergitele de la T I la T VII. rolul de a susfine aparatul vulnerant (acul). iar pe bazitars . care le deosebesc. abdomenul albinei adulte consti .. a1 nouilea s-a transformat are in plicile acului. din I0 segmente: primul. este sudat la torace. iar in centru are un pir mai scurt qi rigid. un sternit ~i doui pleure. iar pulvilul pe suprafete netedc. ~i de contragere. Prima pereche are o perie pentru curitirea antenei. el este conformat anume ~i numai pentru mers.mirosV. al zecelea formeazi anusul. Rapostind accste inele. folosit la descircarea incirciturii de polen sau de propolis. peria ~i pieptenul servesc la culegerea polenu1ui. De aici rezulti o mare capacitate de distensie a abdomenului. prin extensia abdomenului atunci cind albinele ventileazi a e ~ u la l . ultimul articol tarsian este identic la toate cele trei perechi de picioare. tibia are o cavitate alungiti. constiind din rinduri de peri aliniate. Aceasti gland5 elibereazi un . o substanti serve~te recunoa~tereaalbinelor ~i intri in alcituirea .substantei la dintr-o masi de celule. Perechea a doua are la partea inferioari a tibiei un spin. dar are ~i posibilitatea de a se indepirta foarte mult de el. Tergitul fiecirui inel acoperi mult sternitul respectiv. acestea sunt inele vizibile.pieptenul. s i nu se confunde deci inelele cu segmentele abdominale! Ca ~i segmentele toracice. al optulea. Anatomic vorbind deci. Extremitatea sa are doui cirlige duble intre care se afli un fel de ventuzi cmpodiul sau pulvilul. respectiv ~ a p t edin cele 10 initiale.pe fata externi. dup2 pctiol.acesta este co~uletul. unnitoarele Sase sunt evidente. la originea lor din segmentele abdominalc ale larvei. cele abdominale sunt fiecare alcatuite dintr-un tergit. cele trei perechi de picioare ale albinei au ~i conformatii caracteristice. Cele vase inele abdominale sunt telescopate vi unite intre ele de o membran5 intcrsegtnentari. Ciirligele inlcsnesc mersul pe suprafete rugoase. Trebuie remarcate: articulatia tibio-tarsian5 plat: vi care formeazi o pensi: pe fata interns .peria. fini. se poate uSor localiza pe poqiunea T VII acoperiti de T VI glanda lui Nasonov. vizibile cu ochiul liber. propodeum. in jusul ciruia se va forma gheniotocul de polen inghesuit de pensa tibio-tarsiani . in mod normal acoperite de tergitul VI. Perechea a treia are o alcituire mai complicati. prin inchiderea articulafiei tibio-tarsiene se formeazi un inel . Abdomenul este alcatuit din Sase inele la matci ~i lucritoare ~i din Sapte inele la trintor. in interiorul celui de-a1 ~aptelea. la viafa sociali de care am amintit mai sus.adaptaremorfofiziologici.la partea terminal8 a tibiei . a unei scheme.. In citirea unei p l a n ~ e anatomice.antena trecuti prin el este periati qi curitati de orice impurit5ti care s-ar opri in periqorii ce o acoper5. trebuie s i amintim c i sunt numai Sase.

propodeum. 11 .scut. 24 . 3 .ochi sirnplu. 11 .gland& rnandibulars.noturn I - 1 . Cele patru perechi de glande sunt alciituite din numeroase celule. In afara acestei perioade.intestin.teaca acului. VI. 16 .orif iciu bucal.creier.scutellum 1. 14 . 5 .orif iciul glandei rnandibulare.aparatul vulnerant (acul).oglinzile ceriere" de pe sternite se solidificii ce in contact cu aerul.proventricul.mandibula. 18 . celulele secretii cearii lichidg eliberatii prin canale foarte fine. ele revin la forma de bazii.scutellum cefalic. 25 . 8 .glanda alcalinh. Ceara eliberatii pe . V. 7 . 15 . 13 . 15 . 14 -ganglion subesofagian.rezervorul glandei alcaline.palp labial. 19 . 6 . 3 . 16 . 12 .gland3 salivara cerebrala. 22 .esofag. Matca ~i trintorul nu au glande ceriere. foarte dezvoltate in perioada de cl5dit intens a fagurilor.furcula 1-11. 17 .sperrnateca. -a in tara noastrii selecria albinei se bazeazii nu numai pe c a r a c t e a e productive ale familiilor alese ci ~i pe triisituri de aspect exterior ale populatiil bnele de provenientii. 2 . 5 .scapus. 7 .labrurn.ganglionii 2-3-1-11..canalele salivare. 8 -rectum. 4 . 20 .glanda salivare toracica.glanda lui Dufour. VII se aflii cite o pereche de glande ceriere.noturn 3. 23 .mugchiul dorso-ventral al aripiii. 10 intestinul rnediu. 13 . 2 . in stare activii. 21 .gland& cerierg. 26 . . 9 -anus. 9 .epifaringe.tuburile Malpighi.g u ~ 312 . sub forma unor solzi~ori imprumut5 forma hexagonal2 a oglinzilor.rnu~chi zborului indirect al Pe partea intern8 a sternitelor IV.glanda lui Nasonov. 10 .ovar. 6 .Sec!iune longitud1nalC3prin corpul albinei lucrC3toare 1 .lingurita.MANUAL UL APICULTORULUI Fig. 17 .lob optic. 11 . 19 . < $9 . 27 .ganglionul Ill.gland& hipofaringiana. 4 .oviductul. 18 . .

care i ~ elimin5 produsele intr-un canal colector i unic. aceasta din urmi deschis5 la exterior prin anus. enzimele degradeaz5 proteinele. uneori inlocuitori de polen) .intestinul mediu.MANUAL UL APICUL TORUL UI Anatomia intern5 a albinei este structurat5 pe sisteme de organe. Rolul lor este acela de a elimina deveurile organice. in total. administrat de apicultor) . Evidente. firi~oare sinuoase care se deschid la nivelul unirii intestinului mediu cu cel posterior. uneori zahir. Se pare cii au rostul de a capta apa din catabolitii evacuati deja de tuburile lui Malpighi sau de a secreta o substanfii ce impiedica putrefacfia masei acumulate in punga rectal5 in special pe timpul iernii. Nectarul qi polenul nu sunt digerate concomitent. situarea lui in organismul albinei ~i alciituirea este urm5toarea: .cu rol de supap5 intre intestinul anterior ~i cel mediu vi a c5rui deschidere triazii gr5uncioarele de polen din nectar. in spefa urafi.un canal a c5rui dilatare este guva ~i proventriculul . glucidele gi lipidele. Prin peretele celei de-a doua poqiuni. amidon. in care se distinge faringele (cibarium) o adev5rat5 pomp5 de nectar. dar cu un rol vi o functiune inci imperfect cunoscute sunt ~i cele vase glande rectale.intestinul anterior. proteine.polen vi nectar. in prima sa poqiune. esofagul .intestinul posterior este subdivizat in intestinul subtire qi punga rectal. . produsele degradate traverseaz5 p8nii in cavitatea general5 a corpului unde sunt antrenate in hemolimf5. consumul anual al familiei este de vi de circa 30-50 kg polen. s5ruri minerale. AtBt nectarul cBt ~i polenul sunt retinute in buzunarele existente la nivelul proventriculului. de enzime care permit digerarea unor zaharuri complere: 28 . pe care le descriem pe scurt: Sistemul digestiv. de pe punga rectali. foarte sinuoasii.care ii furnizeazi apii. Sistemul digestiv cuprinde citeva glande: dou5 glande salivare cefalice ~i doua glande salivare toracice. . Hrana albinei adulte const5 din alimente energetice (nectar ~i manii. cu deschidere la nivelul mentumului. Tot anexe ale tubului digestiv sunt considerate ~i tuburile lui Malpighi sau tuburile urinifere (circa 200 la numir). celulozii. zaharuri simple vi complexe ~i acizi organici qi alimente plastice (polenul.care ii furnizeaza in plus amino-acizi liberi. poqiunea de tub digestiv care gizduie~tedigestia diferitelor alimente ale albinei . intrucit enzimele care le ataci nu pot acfiona una in prezenfa celorlalte. mai neted5 ca aspect..

Sunt dispugi astfel: in cap . Stigmele sunt in numiir de 10 perechi: douii perechi toracice gi opt perechi abdominale. nefuncfional5. Traheele sunt foarte ramificate.3 saci (1 abdominal super.p3stura. Prima pereche se deschide intr-o mica excavafie in depresiunea mesotoracelui. imediat sub inveligul chitinos dorsal. hrana proteicii (polenul) este indispensabilii tinerelor albine doici pentru alimentarea larvelor gi a miitcii. Sistemul respirator este alciituit din tuburi traheene sau trahei gi saci aerieni. De fapt. helicoidale in interior. . cele proprii individului sunt acumulate in corpul gras . dintre care una pe propodeum. Dupii cum rezervele alimentare ale familiei sunt depuse in faguri. Stigmele abdominale se deschid intr-o camerii numit5 atrium. sub acfiunea enzimelor gi a unor microorganisme. fn afar3 de hnclia lor respiratorie. deasupra diafragmei. Traheele se divizeazii in tuburi cu diametrul din ce in ce mai mic.cinci saci (1 cefalic. in torace . Er5 ca inveligul gr5uncioarelor s i fie spart ci prin penetrarea acestuia. 1 ventral posterior.MANUAL UL A PICUL TORULUI zaharoz5. melezitozii. prin simpla depozitare in fagure. Stigmele toracice se deschid direct la exterior. 2 ventrali Iatemk 2 dorsali laterali gi 1 scutelar). cu intarituri de chitin. Orificiile care asigurii piitrunderea aerului oxigenat gi expulzarea aerului incircat cu bioxid de carbon se numesc stigme. etc. Polenul este consumat prin digestie in gug5 gi intestin. polenul se transform5 practic in alt produs . iar in abdomen . Imensul consum de energie. Traheele sunt tuburi rigide. maltozii. In corpul albinei exists o serie de saci nepereche sau perechi. Corpul gras conline rezervele de glicogen. ant&ior gi 2 abdominali laterali). chitinizatii. piing ce in final traheolele se deschid in celule. amidonul (decit in granule foarte fine) gi nici dextrine. denumite tenidii (acestea mentin in permanenp traheea deschisi). dilatafii ale traheelor primare.intins in principal ca o ciptugealii. 2 cefalici superiori gi 2 mandibulari). la hncfionarea mugchilor qi la alcituirea rezervelor grase. permiiind alimentarea direct5 cu oxigen a celulelor $i evacuarea gazului carbonic. sacii de aer au darul de a face corpul albinei mai ugor. aportul mare de oxigen $d&&<pres@ke % -q . nu este capabilii s5 digere lactoza. trehaloz5. din cuticulii fins..7 saci (1 toracic ventral anterior. Vase pe inelele urmiitoare ~i una pe al 8-lea. in mare miisurii ele sunt epuizate gi in sezonul activ . sau pe vreme rea care reline albinele de la cules.in urma perioadelor lipsite de cules. Dacii hrana glucidicii servegte la producerea ciildurii. gr5sime gi proteine ale albinei: ele pot fi foarte mari in timpul iernii p h i i spre prim5varii cind se epuizeazii. mascatii de un lob al protergitului (in aceastii excavafie se ad5postesc acarienii Acarapis woodi).

care permit transformarea miycirilor verticale ale aripilor.situate in apropierea aortei. Funcfia sa este de a transporta substantele nutritive citre organele efcctoare ~i dc a cvacua de~eurile organism. Circulatia din ca atare se realizcaz2 prin inilni $i aort5. care alcituiesc un tub relativ continuu. foarte puternici.una juvenilizant5 (actiunea lor. Sistemul neuro-endocrin este alcituit din celule neurosecretoare izolate. un sterol). Majoritatea mu~chilorsunt legafi de producerea unor mi~c5ri corpului ~i sunt legafi de chitina scheletului fie direct.) au propria lor musculatur5. Organele interne (sistemul digestiv. de Fns5yi aceste glande protoracice . yi cele dou5 perechi de glande retrocerebrale: a) corpora cardiaca . $i anunie dinspre partea posterioari citre cea antcrioari. combinat5 cu cea a hormonului ngpirlirii. una gonadotropa (contratea5 dezvoltarea organelor sexuale ~i a comportamentului sexual) ~i una m e t a b 3(controleaz5 metabolismul respirator ~i in general procesul nutritiei qi vitelo e a). in afar5 de mentinerea 30 . ~i mu~chii indirecli. de unde se continui cu o circulatie lacunari (prin cavitatea corpului). produc bitiile verticale ale aripilor (circa 190 bitii pe secundg).MANUAL UL APICUL TORUL UI zborul. Sistemul muscular este foarte dezvoltat. in functie de stadiul de dezvoltare atins). au ~i ele o secretie proprie. in partea dorsali. secrefia lor este ecdisonul sau hormonul n5pArlirii (chimic. Aproape tofi mu~chii sunt striati! cu excepfia muychilor direcfi ai zborului. El se compune din inimi. inima organele genitale etc. pin2 la cap. secret2 mai mulfi hormoni. dispar la inceputul feserii coconului: sunt situate difuz in apropierea tubului digestiv in protorace yi mesotorace. Musculatura aripilor este cea mai important5 qi mai impresionant5: mu~chi directi ai zborului. in mi~c5ri helicoidale-mi~cirile ce produc deplasarea propriu-zis5 a insectei. Sistemul circulator este foarte simplificat la albini. Cu un termen generic. printr-o actiune transversali. prezente la larve. aorta ~i lacune de heniolirnfa. localizate in creier. yi b) corpora allata .acfiune uneori sinergici. care elibereazg hormoni ce activeazi glandele endocrine. pe care ulterior le elibereaz5 in hemolimG. cu funcfii diverse . dar datoritl multiplelor sale functii. alteori antagonic5. cu concursul activ al celor doua diafragme: ventral5 ~i dorsali.vecine cu precedentele. ale fie prin intermediul unor tendoane. produsul corpora allata este desemnat curent c d m 8 $ y v c n i l . primesc yi stocheaz5 secretiile cerebrale.care. al c5rei rol nu este incg cunoscut. este susfinut foarte bine de reteaua minufioas5 de trahei ~i de saci traheeni. mentine insecta in stare de larva .

Modul corect de stilefii alcBtuiesc impreun5 un canal prin care se scoatere a acultri albinei scurge veninul. ansamblul motor ~i ansa~nblul vulncrant. anterior . o denumire mai cuprinz5toare de hormon morfogenetic. tritocerebrum (dB na~tere new recurent care urm5re~tetraseul esofagului) ~i ganglionul subesofagian. mas5 de fibre nervoase venind de la -are rolul de a coordona impresiile vizuale provenind de la oceli ochii compu~i) ~i ochii compu~i: deutocerebrum (alcBtuit din doi lobi. Ansamblul motor cuprinde citeva pl5cup de chitin& ale c5ror mi~cBri fac sB avanseze acul ~i sB se descarce rezervorul de venin. din canalu provocatB de lanfet5. 12 .. Ansamblul glandular consti din douB glande glanda acid5 (dou8 tuburi subtiri care se unesc inainte de a se deschide intr-un rezervor mare de venin) ~i glanda alcalinB sau lubrefianti. aviind pe fa@ inferioar5 douB SanFri in care alunec5 stiletii. tofi pereche ~i unifi intre ei printr-un cordon dublu (sistem . Sistemul nervos este.ca o scar2). In continuarea ganglionului subesofagian. Lanfeta ~i Fig. - 31 e . ganglionar ~i scalariform. Ansamblul vulnerant sau acul propriu-zis este a t a ~ a tansamblului motor printr-o pereche de brate curbate chitinoase. ca la toate insectele. la albinclc lucr5toare cuprinde: ansamblul glandular. lanful nervos cuprinde doi ganglioni toracici ~i cinci ganglioni abdominali. s-a propus. sunt striibgtuti de canal veninul este dirijat. Prin deschiderea alcBtuit5 de ganglionul subesofagian unit pe lateral cu lobii anteriori trec esofagul ~i porfiunea terminal2 a aortei. denumite protocerebrum (prelungit lateral prin cei doi lobi optici. terminat5 ascutit. de curind. Acul este format din prelungirea lantetei .MANUAL UL A PICUL TORULUI stBrii larvare. foarte mari). Aparatul vulnerant sau acul. fGr5 a goli pungo cu venin ca un harpon. Stiletii sunt terminati cu n i ~ t e creste. Creierul este alcBtuit din 4 porfiuni principale.o pies5 rigid5 $i goal5 la interior.dB na~tere doi la unui nerv frontal ~i unui nervi antenari. L QC1.scalariform" .

Peretii veziculei elaboreaz5 lichidul seminal care are rolul de a hr%ni~i intrefine spermatozoizii. Cele dou5 vezicule se deschid la baza a c2te unei glande mucoase.camera acului sau bursa copulatrix. masculii au testiculele nefuncfionale ~i de dimensiuni mici. testiolele se deschid in canalul deferent care. sgPb %I 7y + . care evolueaz5 piinii la ou. De fiecare parte a deschiderii vaginului se afl5 alte doui cavitiii . 2 canale deferente. ovarele se dezvolt5 foarte mult. Peretele sperniatecii este acoperit de o refea foarte dens5 de traheole. se deschide in vezicula seminal%.aparatul genital a1 m5tcii const5 din patru p5qi principale: organe generatoare . 2 glande mucoase. In general este situat in dreptul segmentelor abdominale 6-7. Ca aspect bulbul penisului este musculos qi globulos. care se termini in bulbul penisului. din care se dezvoltii ovulele. Cele dou5 testicule sunt situate la partea superioarg a abdomenului. . SpermSt$Uiiemigreazg prin canalul deferent. Dupi imperechere. organe conductoare . La baza testiculului. Cele dou5 oviducte laterale se contopesc formind oviductul median. Tuburile ovariene sau ovariolele sunt capabile s5 elaboreze celule germinative. Sunt alc5tuite din fascicule de tuburi seminifere (circa 270 in fiecare testicul). Spermateca este o sfer2 in care se imagazineazii spermatozoizii depu~i de triintori in cursul imperecherii. . cu glanda in Y ~i organe de acuplare .- 32 . se aglomereazi in veziculele seminale unde. acesta formeazi cavitateavaginalg. organe anexe . 2 vezicule seminale. Pe ea se afl5 glanda in Y. de form5 aproximativ triunghiular5. Fiecare detaliu este necesar a fi indeaproape urm5rit pe scheme ~i pe viu. la riindul s5u. Anatomia aparatului reproduc5tor al m5tcii este foarte interesanti pentru cei care doresc a practica ins2minfSri instrumentale. la albine se prezinti astfel: . cd apul ancorat in peretele veziculelor.burscle copulatoare. al cirei rol este de a activa spermatozoizii aflafi in repaus in spermatecii. La ecloziune.MANUAL UL A PICUL TORULUI Aparatul reproducGtor.aparatul genital al trintorului cuprinde: 2 testicule. Glandele acestea se continua in canalul ejaculator. I "4!.dou5 oviducte laterale. separat5indou5de un pliumucosaflat chiarsuborificiul canalului spermatecii. Fiecare ovar este alctuit din circa150-180 tuburi ovariene sau ovariole. Dilatindu-se.spermateca.dou5 ovare. deschiziindu-se intr-un oviduct lateral. un oviduct median ~i cavitatea vaginala. Cavitatea vaginal2 este separati de camera acului printr-un pliu circular. se matureaz5 ~i se transform5 in natozoizii ating maturitatea qi odat5 cu ei qi trintorii in jurul ' va t ~ d % i2 . canalul ejaculator ~i bulbul cu lob penat.

uniform: la ridicarea peretilor. cur5tind-o. vi altele. in zone de tranzitie. hr5nind-o.MANUALUL APZCUL TORULUZ Diviziunea muncii in familia de albine Dup5 ce p5r5sevte celula in care s-a dezvoltat. incepe s5 hrBneasc5 larve tinere $sau s5 intre temporar in suita mgtcii (aceasta este un grup de 5-10 albine. Dup5 un timp petrecut astfel ca doic5. cur8t5 vi lustruie~te propolis celule din cu care au eclozionat surori de-ale ei.siRc$ botci de salvare .41 mm. Diametrul celulelor de lucr5toare este constant. Pe conturul hexagonal a1 bazei piramidei se inalp. orientate geotrop pozitiv vi deschise la partea inferioar5 (botcile). mai mari. botci de r. Se face deosebire intre botci de inlocuire linivtiti a mitcii. Dup5 ce se usuc5 qi i ~ i curGt5 trupul cu ajutorul picioarelor. cind glandele hipofaringiene s-au dezvoltat.prezenta ~i amplasarea lor pe fagure putind indica oricidd .excrescente vizibile ale fagurelui. Fagurii sunt construifi darale. albina este angrenatil in alte activitilti. pe care ii fr5mint5 cu mandibulele yi cu picioarele vi ii folosevte la cladirea fagurelui. intr5 in via@ stupului: are contacte de hran$ comunic5ri prin antene cu alte albine.de stup": cu capul.genunchiiV dep5rtafi ai celor dou5 picioare anterioare. reg&miliei in perioada roirii sau in afara acesteia. indeas5 in celulele de la periferia cuibului de puiet ghemotoacele de polen desc5rcate de culeg5toare.. paralele cu acesta. fiecare din ele vi o fat5 in baza alteia (in total trei) celule de pe partea opus5 a fagurelui. in afara celulelor de lucr5toare mai exist5 celule de trintori. La fagurii albinei romiine~ti. care inconjoari matca in deplasarea ei pe faguri. cei vase pereti ai celulelor. iar atunci cind atinge virsta de circa 5-6 zile. in componenp grupului intri mereu alte albine capabile s5 o hriineasca). yi cu peri~oriide pe suprafafa corpului argintii. care ii dau un aspect caracteristic. dezvoltindu-i-se glandele ceriere. incit crescuti @ F Imie?kt%au % 33 %* . cu mult2 sdrguint5 evapor5 qi imbogiifevte nectarul depozitat in celule transformindu-1 in miere.aceastil deschidere vi diametrul celulelor de lucr5toare. denumite chiar celule de tranzifie. este de 5. ntre ei. Fagurele se compune dintr-o constructie de cear5 vertical5 in care sunt sapate de o parte vi de alta piramide cu virful spre centru ~i cu baze hexagonale. precum qi celule de matc5 . in sezon de cules.. inclinati oblic f a p de vertical5 dar perpendicular pe muchiile piramidei. ea se mivc5 timid pe fagure. dup5 2 zile intr5 in activitatea propriu-zis5: ingrijevte larve in virst5. pregitind viitoarea rezerv5 de proteine a familiei . iar distantele care ii despart sunt totdeauna astfel. in ava fel dispuse incit cele trei fete de piramid5 alc5tuind baza unei celule sunt. tot . secret5 ceara sub form5 de solzivori de form5 hexagonali. tin5ra albin5 este uSor de recunoscut: inc5 umed5.p5stura. albinele i$i folosesc ca pe un yubler deschiderea dintre .

apicultorul va aprecia rostul orientHrii qi o va favoriza .prin culorile in care iyi vopseqte stupii. fntr-un zbor. culegitoarea i ~ umple guqa cu p6n8 i la 40 mg de nectar. sau intre ramele din corpul inferior qi cele din corpul de deasupra. Este o interesanta form3 de pistrare a asepsiei cuibului. sau intre rama m i r g i n a ~ qi diafragmi. Din cunoaqterea prin proprie experienp a dezavantajului riticirii albinelor. fir5 a veni in contact cu lumea din afar5. daci deci este cerceta~a.MANUALUL APICULTORULUI cu puiet in curs de dezvoltare au loc strict cele doui straturi de albine acoperitoare de pe cele doui fete de faguri vecini. albina i ~ comunici descoperirea celorlalte albine i Comportamentul acesta de comunicare este ~i el unul din albinei qi fiind spectaculos este cunoscut chiar in lumea intoarsi la stup descrie pe de . este respectat cu strictefe. fie c i este vorba de distanta dintre speteza superioara a ramei qi podiqorul de deasupra.. coboar8. albina le desfiqoar3 in stup. cu consecinte remarcabile in standardizarea stupului qi in sporirea eficientei muncii omului.memoreaz8 culoare. se extinde la cam 1 km. Albina devine culegitoare ~ 2 n d incepe activitatea din afara stupului. iar in apicultura modern8 i este considerat drept descoperirea cu cele mai ample implicatii. Dac5 se intiimp13 ca ea sB fie printre primele care descoperi sursa de hranH. prin pistrarea ordinii in amplasarea stupilor pe vatri. se departeazi ~i se apropie din nou. oriunde apare un go1 mai larg deciit acesta albinele il blocheazH cu construcfie de cearH: fie c i este vorba de intervalul dintre rama de lemn a fagurelui qi peretele stupului. culesul. albina pleaci. Aceasti oriinduial8. Era a pirasi fagurii. fie el de intretinere sau de Dar recolta. in general. prin inventarea unor repere utile albinelor qi in acelaqi timp plicute ochiului. uneori chiar mai mari. situatie.dansuriV. care ciintiresc circa 4-8 mg. mani. ea culege nectar sau polen. Cu fata catre stup albina planeazi. precum qi alte trisHturi de comportament individual ~i social permit existents unui spatiu izolat pentru creqterea puietului ~i pentru acumularea rezervelor de hrani curate. adici circa 8 mm. se ridici. se deplaseazi la dreapta. repere optice dupH care va putea recunoaqte stupul pe care il pir5seqte. spatiul necesar circulatiei albinelor intr-un dublu strat. in restul stupului. api. Primul pas spre emancipare in c5mp este zborul de orientare. Pe o raz5 de maximum 3-5 krn. Spatiul pentru albine este considerat drept cheie a i a ~ e z i r iqi alcituirii intregului cuib al albinelor melifere. la stiinga . Cerceta~a de un cerc de recrute figuri geometrice circulare dans circular 34 . impreun5 cu prezenfa in stup a substantelor bacteriostatice originare din propolis. Cunoscind tinta zborului siu de intoarcere. Toate activitiitile descrise. clei de pe pomi ~i diverse alte materiale uneori din cele mai nea~teptate. iar daci culege polen ea acumuleazi pe picioarele dinapoi douH ghemotoace simetrice cu diametrul de circa 3-4 mm.

pitrunderi in stup. infep5tura cu venin a albinei este mortal5 pentru orice albin2 strain5 care intentioneaz2 s5 p5trund5 in stup . Albinele ventilatoare pot fi v5zute pe vreme foarte c2lduroas5 la urdiniq.pentru a indica surse aflate la maximum 100 m de stup qi semicirculare dans balansat. Unghiul dintre diametrul parcurs al dansului balansat qi verticala fagurelui este egal cu unghiul avind ca laturi dreapta care uneqte stupul cu sursa gi o alta care uneqte stupul cu soarele in momentul respectiv. de sanitar. agitinduvi abdomenul la stinga qi la dreapta.cu excepfia celor care. in caz c5 exist5 cr5p5turi in perefii stupului sau dac5 urdiniqul este prea larg deschis albinele . b2t8nd din aripi intocmai unor minuscule ventilatoare. 13 . in form2 de 8 .Grqfic de activitate zilnicii a albinei lucriitoare Sanitarele.. pot fi urm5rite c5rind . cu frecvenp mai mare sau mai mica in funcfie de abundenfa nectarului la sursa descris5. folosit5 in tot locul qi in orice moment al anului. atac5 d5un2torii ce incearc5. care pot constitui cuib pentru numeroqi d5un2tori. in toi de cules.acelea de paznic.fie o hoap p5truns5 in stup qi omorit5 prin lawe moarte.MANUAL UL A PICUL TORULUI . de curiititoare. Fig. substant5 plastic5 qi de ap8rare a familiei. sau albinele cur2fitoare.singure sau intov5r2qite . in v i a p albinei mai exist5 ~i posibilitatea altor atributii . dansul albinei este in lumea animalelor cea mai evoluat8 modalitate de comunicare inainte de graiul omenesc. de ventilatoare. agitind aerul qi creiind curenfii atiit de necesari desE~ur5rii in bune conditii a viefii in stup. prin omoriifi in interiorul stupului dar prea voluminoqi 35 .pentru a indica surse aflate la mai mult de 100 m.amestec de clei de pe pom ~i cear5. au guqa plin5. Completat de o component5 odorifera qi alta auditiv8. de asemenea.paznic7' blocheaz5 totul cu propolis . Albinele cur5titoare indep5rteaz5 de pe fundul stupului resturile de r5zBtut-5 de faguri cgzute. atac5 ~i infeap5. Tot ele sunt acelea care pot imobiliza. Albina paznic patruleaz2 in dreptul urdiniqului.

20 mii.5 mii. in sfiirgit. care alcatuiesc forfota permanent5 de pe suprafap faguriloi gi respectiv totalitatea albinelor de ciimp .10 mii. . Concluzia se impune de la sine. eliberat S. se prea poate ca o albin2 s2 nici n l aiba ocazia s5 cl5deasc5 faguri de-a lungul celor 35 de zile ciit este media de via$ in sezonul activ. iar din 50 rnii . in aprecierea puterii la un moment dat a familiei sau a roiului se face distinctie intre albin5 acoperitoare gi albin5 culeg5toare: totalitatea lucr5toarelor din stup. $&mintim in acest moment c5 pentru intrefinere gi dezvoltare. Se remarc2 in comportamentul de cules a1 familiilor o accentuare a preferinfei pentru nectar in defavoarea polenului. Viap acestor albine de iarn5 va fi lung4 de 4-5 luni. albina II indepline~te mai degrab5 pe m5sura nevoilor ce apar in familie decit pe masun avanskii ei in vbrstB. vara calendaristic5 este pentru albine o permanent2 toamn5: toate activitafile familiei se concentreaz5 asupra procur5rii de rezerve de hran5 gi acumularea lor in faguri. Astfel. din 20 mii . ci mult mai rapid: din 10 rnii de albine (adic5 1 kg) in stup . de albinele de var5. Trebuie retinut c5 numgrul culeg5toarelor in familie sporeyte nu direct propor$onal cu marimea populafiei totale.care lipsesc in timpul zilei dar a1 c5rot num5r se presupune doar.* iar din procesele de arderi remlti bioxid de carbon. Viata familiei de albine Familia de albine petrece un sezon activ .2 rnii sunt culeggtoare. pentru supra~i&~ire$_organismului familiei. cregterea de puiet regreseaz5. in timp ce o alta. Uneori apicultorul Er5 experient5 intrefine pe vatr2 mai multe familii de puteri modeste deciit mai putine dar foarte puternice. qi o perioad5 de relativ5 inactivitate . se cresc ultimele generafii de albine.in @ranoastri din martie pin5 in octombrie. Este bine ca la eclozionarea lor rezervele ~i toat5 preggtirea spatiului pentru iernare s5 fi fost terminate de generatiile precedente. In functie de anotimp. din 30 rnii . . albina are nevoie de oxigen pentru asigurarea . din 40 mii .: ca orice insect5.30 mii. se acumuleaz2 mierea pentru iarna. dup5 amploarea cuibului ~i a rezervelor de hran5. Indiferent de viirsta.MANUAL UL APICUL TORULUI Diferitele activitgfi nu se succed intr-o ordine ireversibil5. dac5 apare spontan un cules intens. in aceste conditii. cele care vor ierna. care soliciti printre altele spatiu suplimentar pentru depozitare. s5 redevin5 cereas2 degi estc foarte in vArst5. ciclul vietii sociale a albinelor revine la punctul de plecare gi continu5.din noiembrie piin5 in februarie. Spre sfir~itulsezonului activ (c5tre sfiir~itulverii) culesurile devin mai sarace. albina are nevoie de: -&I.

in sezonul de cregtere cuibul albinelor are nevoie de o umiditate relativg de 75-80%. rouii.coaptH" sau 37 . daci? nu sunt in form5 lichidii. ca gi temperatura de 35"C. inhibine. indiferent de temperatura mediului ambiant. albinele le dilueazi cu apii pentru a le fluidifica. pe miisura aglomerafiei gi pe miisura debitului de aer ce piitrunde in stup prin urdinig. il insiimlnteazii cu cantititi minore de favorizeazii invertirea zaharurilor gi respectiv frlneazii pdni in momenttul clnd mierea este . albinele cerceteazii orice fel de surse de glucide .. in rame. care sunt gi ele consumate de albine dar utilizarea lor presupune scindarea in zaharuri mai simple. siropuri. aminoacizi din polen gi HMF-ul prezent in ea.in adiipiitoare. Biit5i de aripi cu mare frecvenF orientate unitar produc curentii de aer necesari. precum ~i de interventiile apicultorului.v&nturi" gi il deshidrateazii printr-un proces ingenios de celule. Hrana dulce primarii a albinelor este nectarul florilor gi mana (substante dulci eliberate de purici qi piiduchi testogi de plante).apa': aceiagi curenti de aer asigurii qi circularea in stup a umiditiitii existente. pe misura volumului stupului. Pentru a consuma toate aceste zaharuri. . ugor asimilabile in organism. in rest. il depoziteazii direct sau prin transferuri (intermediate de albine din stup) in celulele fagurilor gi a1 celor de stup care il .glucide: majoritatea hranei albinei constii din substante dulci. acumuliiri de ploaie sau le poate fi oferiti de om . Mierea este remltatul muncii intense a lucriitoarelor culegiitoare care aduc nectarul in gugii (pe parcursul drumului il supun unei predigestii). Schimburile de gaze ale familiei variazi volumetric gi calitativ in functie de anotimp qi de amploarea activitiitii din stup. ea este absolut necesarii dezvolt5rii puietului. prelucriirii nectarului gi evaporiirii apei din el de ciitre albine.hrani exclusiv glucidicii daci nu punem la socoteali cantitifile minore de microelemente.MANUALUL APICULTORULUI prin respiratie in atmosfera din stup. Rezervele de hranii pentru iarnii ~i pentru perioadele lipsite de cules constau in miere . de tipul zaharozei. printre miile de corpuri ce se m i ~ c pe faguri.fructe coapte qi rupte. Albinele igi procurii apa din rluri. in stup ea trebuie s i fie de 35°C: circulatia aerului servegte gi pentru mentinerea temperaturii constante. Circularea aerului in stup. zahiir alimentar sau industrial etc. Indiferent de condifiile exterioare. fiind preferate cele cu confinut ridicat de glucoz5. biilti. zaharuri simple. Debitul. previn stagnarea umiditiifii qi implicit dezvoltarea unor mucegaiuri diunitoare. in sezon. de insiiqi constructia gi starea stupului. fructozii. vitamine. . zaharuri mai complexe. precum gi la suprafafa celulelor cu puiet. iar in cazuri de inchidere forptii a stupului. la rlndul siiu depinde de conditiile atmosferice. diastaze. astfel i incdt sii ajungii la fiecare din acestea.. se realizeazii prin ventilare.

man5 qi polen. Populati. schimbiiri de temperaturii).coajii" temperatura scade sub 10°C (cell cinci articole terminale ale antenelor lucriitoarelor au pe ele organe sensibile 1. . . se inciilzegte tremurfnd. cu un cip5cel fin ( cearii. Cu ciit ghemul de iernare se apropi rn&ul( f b f&a sfericii. 14 . cu atiit mai sciizutii este cantitatea de hran5 glucidic e&a@ mai mari sunt ~ansele supraviepire. Pe locul cuibului in care iqi des5vSrqegte dezvoltare. precum 1 vitamine qi uleiuri esenfialece se transmit hranei finale a familiei . Ghemul este alcgtuit din albine carc au intrat in celulele goale qi altele inghesuite in spatiile dintre faguri.proteine: hrana albinei cuprinde qi polen. aminoacizii necesari dezvoltiirii. Cre~tere puietului depinde total de prezenp.are loc UI "salt de incilzire". in corpul gras. Cu rezerve de hran de . In momentul c8nd in . periferia ghemului. de abundenta gi de ~alitatea polenului. Fig. de vfnt. de rasa de albine de anotimp). in final.MANUALUL APICULTORULUI 16-20% apii (in functie de zona climatici.lipide: furnizate tot de polen. . nivelul p8n5 la care c r e ~ t e temperatura este misurat 1. in funcfie de temperatura exterioari. la sf8rgit ele acoperii celulele care confin miere. la periferia familiei str8ns8 in ghem. de protectia fat de inteppew gi de conditia insigi a familiei.mierea..Sectiune prin ghemul de iernare a1 albinelor in prima ~i a doua faza' a ierna'rii qi temperaturile din ghem in cursul iernii Organismul albinelor care vor ierna acumuleazi o rezervi de albuminc proprie. ea este chiar de numai 10°C. confinutul gr5unciorului ( polen furnizeazI albinei hranii proteica. in cursul ierngrii au loc mai mu1 sau m6i utilrfrecvent salturi de inc5lzire. ultima generatie de puiet a anului se contureazii viitorul spafiu de iernare Temperatura scade de la 35°C la maximum 25°C. de specia de nectar. prin consum de miere ea este redresat5 .microelemente: furnizate de nectar.

In acest sens. Populafia de albine se reduce mult yi dac5 vremea se stric5 brusc capacitatea lor de inc5lzire devine insuficient5 puietul poate muri. in familiile putemice.direct sau indirect . foarte important. he* 0 data cu activitatea de cl5dit qi deci totodata cu activarka efii\egetale se declan~eaz5qi preg5tirea perioadei de reproducere: incwtsh a cehle de trintori. Izolate din cauza vremii reci. in functie de condifiile de vreme qi corelat cu Pnflorirea vegetafiei. de asemenea. Cam 6-8 faguri este media de faguri cl5diti anual de familie. La sfiirqitul iernii. odat5 cu primul cules mai important de nectar de la sfiryitul primilverii apare qi instinctul de cl5dit. a fagurilor in care se cresc noile generatii. sfirqit de ianuarie-inceput de februarie. iar la reluarea activitafii de dezvoltare s5 ingrijeasc5 puietul tin5r. dup5 cum am mai argtat. o dat5 cu creqterea lungimii zilei. Familia trece acum printr-o perioad5 critic5 . este motivul intreruperii ouatului m5tcii qi a creqterii de puiet. albinele tinere din generatia anului respectiv ajung s5 predomine in stup. Pe dezvoltarea glandelor cerjere se bazeaz5 . aminoacizi. prin rgcire. familia nu poate inghek. Regimul apei in familie este. ponta reincepe intens. Numai astfel elbinele reuqesc s5 utilizeze mierea ~i deci s5 supraviepiasc5. Incepe adev5rata dezvoltare de prim5var5. in sezonul activ.MANUAL UL APZCUL TORULUZ suficiente qi bine plasate. nefiind acoperit de suficiente albine. punga rectal5 a fiec5rei albine este o necesitate qi o condifie a iem5rii in comun: glandele rectale filtreazi din substanfele reziduale ale digestiei apa chimic pur5 qi o redau organismului. perioada de dezvoltare de prim5var5 se instaleaz5 treptat sau brusc. De abundenfa hranei depind.num5rul de albine care eclozioneaz5 este inc5 mic. Dup5 inflorirea pomilor fructiferi. dar dac5 nu dispune de hran5 suficient5.de foame: aceasta este diferenfa intre organismul familiei qi un animal cu singe cald. iar a1 celor care nu se mai intorc la stup dup5 primul zbor de cur5fire poate fi foarte mare. i albinele i ~ "fabric5" singure apa. toafc&i% din?!hp % 39 e* . lipide. moare . Dezvoltarea glandelor ceriere realizeaz5 o curb5 maxim5 de ciiteva zile piing la doubtrei s5pt5mini in timpul culesului principal dup5 care urmeaz5 o cadere a acestora. ins5 ventilafia imperfect5 poate duce familia la pieire. precum qi asigurarea fagurilor de cear5 pentru magazinele de miere. In toat5 perioada de iam5 atenfia apicultorului trebuie orientat5 nu numai pe supravegherea ritmului de consum a rezewelor de hran5 ci ~i pe aerisirea stupului. Relativa inactivitate a familiei din timpul iernii se datoreaz5 nu frigului ca atare ci faptului c5 din cauza frigului albinele nu culeg polen: aceastZi stopare a aporturilor de hran5 proteic5. pe cind familia reu~eqtes5 ridice din nou temperatura. Albinele bine alimentate. nu mor de frig oricit de mare este acesta.innoirea anuali a cuibului de puiet.

ou8 denotii prezenp polenului din abundeng. principalele aprecieri care se pof face: existenfa de 1 trintori adulti. trebuie s5 amintim qi cii prezenta qi abundenta in stup a trintorilor de-a lungul sezonului poate constitui o orientare cu privire la aprovizionarea cu polen a stupului qi deci cu privire la eventuale intervenfii1 de ajutorare. semnaleazii cii albinele au avut un cules de polen cel putin in ultimele 7 zile. s5 cliideasci noi faguri.MANUA LUL APICULTORULUI qi din afara acestuia. intr-un moment de abundeng de hran5.cautarea de adiipost. albinele de c a s m b i l i z e a z 5 culesul. in mod normal. familia se divide. este vorba de un mecanism regulator sau poate de o interacfiune socialii de mare importanfa . prezenp\ trgntorilor adulti. I Deci aparitia primilor trintori sunt un semnal cii reproducerea qi inmultirea j 1 albinelor este pe cale sii inceapii. practic. Deseori situafia coincide qi cu un spafiu restrins de depozitare. Odati cu sciderea categoricii a afluxului de hran5 in s&. pe cind se cl5desc botcile. urrneaz5 s5 se instaleze. activitatea de cules a populatiei scade: albinele se . Roirea presupune o stagnare temporarii a dezvolt5rii qi a acumularii rezervelor de hranii. Din punct de vedere biologic este explicabil . a pupelor qi ouiilor inseamnii c5 in ultimele 48 de ore a avut loc o scadere a culesului de polen. b % orientare . populafia creqte constant . Iar dac5 instinctul de cliidit. sintetizate.pin8 se atinge stadiul in care fie datoriti unor factori sociali fie limit5rii spatiului in stup. s5 acumuleze hranii qi sii creasc5 noi generafii de albine . deci cu o aglomerafie.aminind acceptarea hranei.'%icik inceteazs s5 mai hr5neasc5 matca . precum qi reducerea altor activitati din familia de baz5.totul. pupe.aceasta O U din ce in ce mai ~ si hprdc din greutate. ? h p 5 a . un grup de albine lucriitoare insotite de o match iar divizarea reflect5 capacitatea familiei mama de a produce mitci qi albine lucriitoare pentru roiul respectiv. roiul. Practic.dureazii minute pin5 giisesc albine care s5 accepte nectarul. larve. iar 1 absenp total5 a trgntorilor semnaleazii c5 in familii exist5 o gravii deficieng de I polen de 2-4 s5pt5mini.culeg5toarele g5sesc cu greu albine de cas5 cirora sii le predea proviziile aduse din cimp .. dar culegiitoarele nu renun45 la activitatea de zbor ~ ~ ~ . Cerceta~ele schimbii lt5 iqi " /+c % 40 . existenp in familie numai a trintorilor adulti. exprimat in suprafag de fagure construit5 intr-o anumitii perioadii serveqte apicultorului pentru orientarea cu privire la starea familiei.familia fiicii. I 1 Roirea Cind ritmul pontei qi a1 ecloziunilor depiqeqte rata mortalititii lucr5toarelor. inainte de venirea vremii reci sau a perioadelor de lips5 de cules. diviziunea are loc spre sfirqitul primiiverii. Roiul este. Iatii. inclusiv reproducerea.lenevesc9'.

Necunoscutele (sau. care in cuib inhibi clidirea botcilor. Roirea ca fenomen sesizabil de citre om incepe prin miqciri qi zumzete particulare . scade promptitudinea albinelor la primirea hranei. impreuni cu matca b i t r i n i . Sunt in el albine de toate viirstele. Alituri de ciiteva componente cunoscute ale comunicirii in roire. ciind piiriseqte locul de care a atiirnat in a~teptareaalegerii amplasamentului definitiv. dansul este contaminant pentru lucritoarele contactate de o dansatoare. nu cel definitiv.ciind roiul piriseqte stupul mami qi. roiul este o masi de albine bine organizati. degajate unele de altele. fari indoiali au un rol de roire. durata mare este o caracteristici foarte importanti a dansului. Practic. astfel inciit la un moment dat o bung parte din populafia familiei aflati la unison.dansul lor pe faguri nu mai este asociat relafiilor de hrani ci indici pozifia unor posibile suporturi de fixare a roiului. rimiin nedescifrate. Cele care gisesc locuri mai bune danseazi mai viguros qi mai indelung.. p i r i s e ~ t e stupul ca roi. Cunoscuti ne este secvenfa de intiimpliri deja mentionate: se reduce producfia de feromon inhibitor in glandele mandibulare ale mitcii. roiul pare a fi oarecum . care atrage albinele. lanjvri de albine atiirniind. esential.dupi eclozionarea primelor mitci tinere. cu o deschidere citre interiorul mai degajat. Ei intervin in adunarea qi stabilizarea roiului in jurul depinziind.. P h i la un prim loc de aterizare. Spre deosebire de culegitoare. in interior. indici surse de cules. in roi . cam de trei albine grosime.ghidatVde cerceta~e singurul moment in v i a p albinelor ciind are loc un asemenea fenomen. chiar dac5 propor$onal sunt mai multe tinere deciit in familia mami.MANUAL UL APICUL TORULUI 1 I I I 1 I I comportamentul . care. din nou.atrage . Ele descriu pe suprafafa roiului dansuri aseminitoare celor de desprindere qi unele aseminitoare celor care. practic. in alte conditii. La suprafata.ale lucritoarelor. unele importante. tot din ciind in ciind. ceea ce stimuleazi la fostele culegitoare ciutarea de locuri pentru cuib8rire. Dar. Acidul trans-9 ceto de matci. cercetaqele continua s i caute in zoni eventuale adiposturi.dansuri de desprindere . ~i ele se mai intorc la locul respectiv. pe care de altfel il ~i marcheazi cu emanatie a glandei Nasonov. liberind astfel lucratoarele s i clideasci botci. apar dansurile de desprindere care. au sensul de . ciiteva din ele): ce determini reducerea nivelului secrefiei substantei de matci? Ce declan~eazi incetarea hrinirii mitcii de citre lucritoare? Maximum ce se poate binui in legitura cu aceste aspecte se bazeazi pe acfiunea feromonilor. albinele mai in viirsti formeazi o coaji densi. lasi intre ele suficient spafiu pentru circulafia celorlalte. Contrar aparentelor. albinele acestea nu trebuie s i se intrerupi pentru a aduce din ciind in ciind mostre de hrani. Din forma aceasta.hai s i mergem" (Michener) . coeziunea acestuia.

(in cei doi feromoni sunt rZispunz5tori de coeziunea roiului) .de adunare a trintorilor".. pontci sunt folosite de crescitorii dc matci ca indicii alc iniperecherii $i deci ale dcslinate valorificirii prin apropicrii momentului optim pc~itruI-ecoltarca~nitcilor vinzare sau introducerea in altc familii: in uncle crcscitorii se folose~te indiciu ca c5pBcirea unei suprafe[e uniforme ~i compactc de pi~iet lucratoare). in stupul p5riisit de roi.nu matca. uneori merggnd pin5 la desfiinprea familiei. neidentificats. Dar exist5 ~i familii care nu roiesc: ele se menfin prin simpla cre~tere inlocuire natural5 periodic5 a m5tcilor (fenomenul se nume~te ~i anecbalie).scninul dc imperechere" . Dimpotrivi. dar care (experimental) se poate extrage din capete de miitci.. ~i a altuia.citre aqa numite locuri . este cel care induce fixarea roiului ~i formarea ghemului lini~tit amestec. este cea care alege locul de instalare ~i apoi pe cel de cuibiirire. de Roiul $i evolutia vietii sale ca tinir organism este o expresie clar2 a coeziunii populafiei albinelor melifere. de regulii in viirst5 de 2-6 zile. insofit2 neapiirat de prezenp indivizilor sexuati. La intoal-cerea la stup. este un caracter ereditar.MANUAL UL APICUL TORUL UI a le reline. Dar. dovad5 . emanatiile de substant5 sexatractant5 atrag masculii.stabilizarea acestuia este in final determinat5 de o a treia substan@. teqiar. din una din botcile clidite de albine in perioada premerggtoare de . Dup5 ciiteva zile. Dup5 ciiteva /ilc niatca incepe s i oua. dintre care cu citiva matca se ilnpereclieaz5 $i dc foartc multe ori repetii zborul de imperechere.yi totu~i. inmultirea albinelor roitoare trebuie sii favorizeze ~i s5 Apicultorul care nu dore~te inmulteasc5 artificial asemenea familii (roire artificiali). in aceste aglomer5ri de triintori. Acidul trans-9 hidroxi 2-decenoic. atenfie. care in cuib completeaz5 actiunea primului. ea inca ~iiaipoarti . de inhibare la lucr5toare a cl5dirii botcilor ~i a dezvolt5rii ovariene. sursa de feromoni. eclozioneaz5 o matc5. Tendinfa de roire. feromonii nu sunt totul ( d e ~esentiali) nici in roire. primul roi. aflate la circa 6. Ca ~i in alte comportamente i ale familiei de albine. deci. poate fi unnat de desprinderea din familia mam5 a altuia. roi primar. apicultorul poate spera cii va pitrunde naturale a albinelor $i c5 va putea st5piini tehnica inmultirii 42 . reglat5 prin actiunea unor mecanisme ~i Cert este cii numai urmiirind u n roi natural qi comportamentul intr-un stup.partea antcrioari a organelor gcn~talcmasculc pe care albinclc le extrag. secundar. dar. dansurile de desprindere! mai sunt necesare. ea face un zbor de imperechere .. in conditii experimentale atragerea qi fixarea roiului r e u ~ e ~perfect te cu un amestec de cei doi feromoni de matc5 + feromonul Nasonov sintetic.15 m inaltime de la sol. totu~i.friguriU. (Atir scmnul dc impcrcclicrc. apicultorul care prinde ~i pistreazi toti roii naturali asigur5 perpetuarea tendintei de roire in stupina sa. ccit ~ i mai sigur. inceputul .

con~tiinfa salivare (hipofaringiene vi mandibulare). comportamentul acestora este normal ~i din toate larvele femele ingrijite eclozioneaza lucriltoare. este obligata sii tr5iasc5 izolat. forma ~i orientarea celulelor motiveaz5. Larva de matc5 p r i m e i j t g n i $ m e trei tile larva dep5ge~te '$. elaborat5 qi eliberati de glandele mandibulare ale acesteia. precum ~i neuro-secretiile. de asemeni. in care se aflii ou5 sau larve tinere. verticale . de lucritoare. in mod accidental sau experimental.botci de salvare (spre deosebire de botcile de roire ~i cele de inlocuire lini~titi. inlocuirea matcii in cazul pierderii sau invalidirii ei. Asistilm astfel la unul din cele mai extraordinare fenomene din familie: diferenfierea castelor femele. Ea transport5 o bun5 parte din substantele cu rol de reglare a ceea ce in mod empiric. modific5ri ale comportamentului specific de alimentare.care se bazeazii qi pe o circulafie social5. ori tocmai dimensiunea. Printre aceste substante sunt secretii ale glandelor numele de . inllprapoqie de 2:9:3.una albii-liptoas5. nici excrefia nu sunt legate de viafa de grup. iar cea galbeni contine polen (aceastii din u r n 8 component5 w e no. se explicii in bun5 miisur5 prin interventia acestor secrefii. avind ca pornire organismul . Dar in ciuda acestui adevir incontestabil. in prezenfa care m5tcii).ai dupii ce vlrsta de 2 112 zile). . una transparenti ~i alta galbeni. in celule cilindroide. sunt construite de la bun inceput ca atare. nici digestia propriu-zis5. via@ albinei melifere se scurteaz5 mult atunci ciind. la doici. lucr5toarele devin nelini~tite. trei calitilti in de hrani . Iati cum: larva din celuli de lucritoare prime~te. Unul din cele mai interesante comportamente ale familiei de albine ~i anume. se desemneazi cu stupului".genetic bipotenfial al tinerei larve. ~i anume confinut in substanfa de matcii. Ele se desmgoarii ca acte mecanice ~i ca procese de fiziologie celularii ale individului..~tiu"albinele s2 creasca miitci din larve aflate in celule de lucritoare: dupi 30 de minute de la disparifia m5tcii din stup.MANUAL UL A PICUL TORUL UI Individ qi familie Din cuno~tinte elementare de ordin general se $tie c5 nici hrinirea. CitB vreme substanla este perceputii de lucritoare. ~i modul in care . Hemolimfa constituie principalul mijloc de transport al metabolismului foarte important pentru cunoa~terea intelegerea vietii din familie . dup2 maxim 24 de ore ele deja transform5 iar citeva celule hexagonale.. dar foarte apropiat ca semnificatie. 43 *. Principalul factor al diferenrierii emani deci de la matc5. In momentul c8nd cantitatea de feromon scade sau dispare. adic5 actul de inghitire a hranei. Cea albi este un amestec de secretie hipofaringiani qi confin de'guq5. fir5 a se intrerupe ingrijirea puietului de lucriltoare se deblocheaza instinctul clidirii botcilor. mod curent.

ele nu trebuie decit s5 fie declanvate de unul sau mai mulfi factori externi printre care calitatea hranei. La realizarea aceleia~i. Inca de la inceputul dezvoltirii embrionare existii. calitatea hranei. Rata consumului de hran2 regleaz2 la rindul ei activitatea corpora allata ~i implicit eliberarea de c5tre ele a honnonului juvenil. printre care reducerea drastic5 a numirului viitoarelor ovariole. ~i in final pupele din botci ajung de dou5 ori mai grele decit cele de lucr5toare.r5 c i indiratorii olfactiri pot fi cuprinii in doui categorii de 4 fl 44 . iar acesta are rol fagostimulant. este perceputi de larve cu ajutorul organelor de simf aflate pe piesele bucale). in cantitate mare.indirect. ea prime~te deci. Chiar $i imensa cantitate de comunicare presupusa de declan~area dezvoltil ii ovariene la lucr2toarcle adulte orfane se realizeazii prin feromoni a caror ac ne se exercitii indirect .prin hemolimfa.aceasta la numai 24 de ore de la disparitia mgtcii. larvele din botci minincii rnai mult (Iiipti~orulde matcii are o concentratie rnai mare de zah5r. ~i in absenta ou2lor sau a larvelor de maximum 3 zile: ins8~iabsenta puietului nec2picit induce qi ea . gata imprimate. Din manevrarea componentei hranei larvare doicile o ofer5 in continuare pe cea corespunziitoare larvelor de lucritoare sau o modificii pe a celor din botci orientind astfel evolutia ocupantelor catre destinafia matc5. nu numai calitatea hranei oferitii/consumat5 le deosebe~te.anume in recunoa~tereaalbinelor dintr-un stup ~i a rnitcii stupului (intunericul din adipost face practic imposibili recunoaSterea vizualii. dar dup2 aceast5 virst2. proporfional. practic concentratia ei in zah5r.nici sunetele nu pot servi ca indicatori sau setnnale in acest scop). maximum trei zilc.con$tiinte" rnai sus mentionatii a stupului rnai concur2 $i silntul mirosului . ulterior combinatie de componente albii $i transparent5 in propoqie 1 :1 (acesta este Iipti$orul de matc5). ~i cantitatea. prin relatiile dc hran5 . Exemplul de rnai sus ilustreaz5 rolul de declanyator al calitiitii hranei. Vizitate ci de zece ori rnai frecvent decit larvele de lucriitoare. in el se produc deja modificiri ireversibile.virsta larvei. iar simful auzului fiind foarte slab dezvoltat . AWnside. dar ~i dlre t %\supra receptorilor pentru gust ~i mai ales miros.. aglomeratia. organismul larvei femele nu rnai este bipotential. programe complicate . fotoperioada. Succesul este conditionat ins5 de un element fundamental . asupra hormonilorjuvenili.MANUAL UL APICUL TORUL UI exclusiv hrana alb5. Acela~ihorrnon declan~eaz2dezvoltarea ovarian5 la lucr5toarele adulte riimase fari matcii (lucr5toarele ou5toare in familia bezmetic5) .dezvoltarea ovarian5 la lucr5toare. in primele trei zile aspectul ~i greutatea larvelor celor dou5 caste evolueazi similar. Odat5 d e p i ~ i t i . mai multii hran5 mandibular5 decit larvele de lucr5toare. acesta duce la diferentierea castei lucr5toare (inhib5 dezvoltarea ovarian2 la larve). (Deosebit de important acest detaliu pentru crsc5torii de mitci prezenti sau viitori).

Interesant. in timp ce identitatea mitcii se modific2 numai cind intervine roirea sau schimbarea lini~titi. Ca urmare.secretia (deci mirosul ei) are o determinant5 genetici: m2tcile surori sunt mai asemanatoare in aceast2 privinti intre ele decit cu cele neinrudite. nu se cunosc deocamdat2 legituri intre cele dou5 categorii de indicatori pe care ii folosesc albinele. lucritoarele stupului se separi dupi genotip: cu matca dintr-o anumiti descendent2 paterni pleac2 preponderent lucritoare surori bune ale ei. sori a sa dar din alti descendent2 paternii (lucritoarele descendente din mama unic2 ~i tati diferiti se constituie ca ..substantei de matc2". in timp ce . pentru cii identitatea ei este mai constanti.patrilinii7'). Se biinuie~te exist5 presiuni con% dictorii ale selecfiei pentru indicatorii de naturii genetic5 ~i cei provenin&& demtme 3 45 4 .. i ~ deosebesc surorile bune de semi-surori fiice ale aceleia~i i mitci ca yi ele.utile in cii identificarea miitcii ~i a larvelor.. de exemplu. din contacte cu elemente ale acestuia purtitoare de miros. compozifia genetic2 a populatiei de lucriitoare se modificii in cursul vietii familiei. Variata alcituire chimici a secrefieipermite s i se binuiasci valoarea de semnal social a unora din componenfii acesteia. Indicator de recunoa~tere.itwindicatorii de naturii geneticii detinufi de lucritoare fumizeazii informatii im$ nts. dar din oui depuse de alti matci in alt stup ~i transferate ca atare. albinele fac o discriminare sigurii a striinelor de stup . ci chiar intre surorile lor (fiice ale aceleia~imiitci) $i alte albine din stup (eclozionate in stupul lor. cvnditiile acestei structuri genetice potential schimbiitoare. colocatarele lor au accesul liber.pe care le resping prin atacuri agresive. in timpul roirii. Recunoa~teream5tcii de ciitre albine se bazeazi pe mirosul secretiei mandibulare component5 a . dar cu tat5 diferit. sperms implicit duc la coexistenp mai multor patrilinii.MANUAL UL APICUL TORUL UI surse . cu acfiune olfactici. Structura geneticii i n s i ~ ia familiei este un factor ce intervine in Miitcile imperechindu-se multiplu ~i amestecul de mecanismul de recunoa~tere. Pe post de paznic la urdini~. matca este in recunoscutA cu mai mare siguranF deciit lucr2toarele. in stup riimgngnd preponderent lucriitoare semi-surori ale ei dar surori bune cu o altii (posibili) matcii. cu rama). mirosurile provenind din mediu fumizeazii o modalitate eficientii de mentinere a unui acela~i indicator util in recunoa~terea lucriitoare1or. Mai mult. florile).surse interne (indicatori emanind de la insii~ialbinii). Albinele nu fac deosebire numai intre albinele din stup ~i striiine. Reacfia fafii de striine variaz2 ca intensitate. ~i altele exteme (indicatori provenind din mediu.dupii un scurt contact antenal cu paznicul. ca acuratefe.in functie de anotimp ~ide abundenta culesului: apiirarea stupului este intiirit8 in perioadele cu conditii propice furti~agului.

Nu este neapirat necesar contactul albinelor cu botcile acestea. stup.de interreactie" sau . (5) daci rotim cu IRO. dar nu utilidt 1 alt%familie!Este vorba de o epaginii. cu tinerele larve deja transvazate in ele. Prin chimioreactiile care au loc se regleazi anumite comportamente care in ansamblu alc5tuiesc extraordinara viati social2 a albinei. pentru egalizarea puterii. dar pe de alti parte la rit5ciri intre stupi ingreunfind sarcina albinelor paznici. 0 alt8 asemenea interventie: transferarea ramelor cu puiet. in prealabil. succesul metodei cu foaie de ziar se bazeazi pe slabele forfe de apirare ale respectivelor populafii. stupul in juml axului siu 6. care rimin un timp atr5g5toare pentru tovar5qele lor. Se pare c i cel pufin partial aceasti epagini se confind5 cu propolisul. '- >!e 46 . In sfirqit. Asemeni hormonilor juvenili qi feromonilor cunoscufi. duce pe de o parte la o reducere a diferentelor genetice intre familiile respective. procentul de acceptiri este mult sporit. ci pur ~i simplu prezenpi lor in preajm8. Ele trebuie s i invete identitatea unei mitci total n e i m d i t i lor qi precedentei lor mitci.de familiarizare" (numite generic epagine). (3) existenfa unei alta poate fi demonstrati de orice apicultor cu ocazia cre~terii mitci . (2) o alta marcheazi spatiul (scorburi. a c8ror prezenfi $i efect erau pin5 nu demult ignorate sau numai binuite: substante ca ~i cele deja mentionate. (4) apicultorul cu o oarecare experienp qi cu spirit de o b s m * constat5 c i hr5nitorul deja utilizat este preferat unuia nou. pe baza gradelor de inrudire.. dar care inci nu au fost identificate. Apicultorul intervine frecvent in familie cu lucriri care afecteaz5 sistemele de recunoaqtere ale albinei.. La inlocuirea mitcii. In stup mai actioneaz5 o serie de substante. respingere pentru albine striine. foarte persistenti. cuqci) in care citeva albine au petrecut un timp de familiarizare gribind insuqirea lui de citre familie. Constatarea repetati in practici a acestui adevir a dus la generalizarea pornirii creqterilor de mitci cu o introducere a botcilor goale timp de 24 de ore in stup. intr-un timp relativ a scurt lucritoarele trebuie s i asimileze noi caracteristici de recunoa~tere mitcii. dac5 ins5 botcile sunt finute goale. a 4-a in enumerarea noastri. care Fa%le "s. in stup.botcile artificiale de introduse in familia crescgtoare. spre exemplu. emanind de la albine ~i la care albinele reacfioneazii in grup (unele) sau individual (altele). toate contribuie la asigurarea coeziunii familiei sau la marcarea obiectelor care ii apaqin acesteia: ( I ) una din ele. dar la unificirile la care participi qi o familie puternick este preferabil ca m5tcile initiale ale populatiei s5 fi fost inmdite. izolate. are efect chiar $i pentru cadavrele de albine. sunt acceptate cu mai mult sau mai putin5 rezervi in functie de starea familiei. Unele sunt substante . concomitent cu cel de recunoaqtere pmpriei familii.MANUAL UL APICUL TORUL UZ ce uneori functioneazi recunoaqterea tovariqelor de stup indiferent de inrudirea genetic8 qi alteori o discriminare fin8. la unificarea familiilor slabe intre ele.

poate fi descifratii. care poate. Este posibil ca ele s5 fie in leg5tur5 gi cu indicatorii de recunoagtere. in afara epaginelor. Alectinele sau substanfele de cules sunt o categorie de feromoni de naturi necunoscuti. se numirii printre aceste substante familia repulsinelor. Pista este trasat5 de albine cu o epagin5. Este un alt exemplu de multipl5 capacitate a unui feromon: pe de o parte atractant pentru albinele din suits. are dub15 capacitate . Fiecare reactie are o explicatie. a substantelor de alarm5. albinele culegiitoare aterizeazi la intoarcere tot la vechiul loc a1 urdinigului gi merg apoi. Sistematica albinei melifere Albinele melifere fac parte din: Regnul: Animalia (viepitoare monocelulare gi pluricelulare cu mod specific predominant de hr5nire pe baza regnului vegetal). in alta. sau pur gi simplu aruncat5 in jur de albinele agitate. o atitudine agresivi. ca gi in cazul sociohormonilor. care au rolul de a permanentiza pe toat5 durata infloririi leg5tura floarealbin5. scap5 apicultorului.MANUALUL APICULTORULUI vertical. grupateca atare pe bazaproprietiitii comune de a provoca agitatie violent5 urmat5 de regul5 de agresivitate. Dintre substanfele de alarm5 ale familiei. 0 repulsini a fost deja mentionat5 in exemplul cu hriinitorul. intr-o familie ~i de respingere. pe de alta feromon de stress gi alarm5. Din acest exemplu trebuie retinut faptul c5 o aceeagi substang. Era a-l deplasa.normale" din stup. spirit de observatie gi cu studiu. Ati remarcat deja c5 dup5 ce o albini v-a intepat. imediat se reped multe altele gi inteap5 in aceeagi zonii a pielii? Fenomenul se datoreaza emanatiei de substant5 de alarm2 care se scurge de-a lungul acului infipt in piele. cP Subregnul: Nevertebrata (animale Gr5 coloanii osos intern). ele urmeaz5 o pist5 foarte precis5. piing la cel nou. Glandele mandibulare ale m5tcii miinuit5 brutal sau inghemuiti3 de lucritoarele intre care a fost introdus5 elibereaz5 o secretie care. aterizarile au loc direct pe sciindura de zbor in noua ei pozitie. cea a inhibinelor. pentru moment. ajuns5 pe tegumentul lucritoarelor din jurul ei induce.. la celelalte lucriitoare. a substantelor de cules gi a atractaniilor. Dupi 10-15 minute. hcreng5tura: Artropoda (animale nevertebrate t- . dar cu rsbdare. Este un motiv in plus pentru ca inainte de a interveni in viap familiei.de familiarizare. s i ciutiim intelegerea profundii a tuturor comportamentelor . apicultorul vine in contact cu cea din venin (acetat de izoamil) gi cu cea din secretia glandelor mandibulare (2-heptanona). pe jos.

riispiinditg in India. cu imensii riispiindire in Lumea Veche (Europa. Jawa. cu un numiir mare de indivizi. Denumirea speciei. Jawa qi Borneo). China. cuibul este cerana (cunoscutii ~i sub numele de albina indianii obi~nuitii. Specia: dorsata (albina indianii uriaqii.MANUALUL APICULTORULUI Subincrengiitura: Mandibulata (artropode cu mandibule). Subordinul: Apocrita (himenoptere la care legatura dintre torace ~i abdomen se face printr-o poqiune ingustii numitii pefiol). in cadrul speciei. Subfamilia: Apinae (insecte constructoare de cuiburi qi care prezintii la a 111-a pereche de picioare un aparat pentru colectat polen). exploatatii de om pentru calitiifile sale productive. este cea mai mare albinii.S. Familia: Apidae. Indonezia. clgdeqte un singur fagure prins de stgnci sau de ramurile diferitor arbori. ce mai mic5 albinii cunoscut. . abdomen). .R. sudul Chinei. Malaezia. cliideqte un singur fagure foarte mic prins de ramurile copacilor. Grupul: Aculeata (insecte cu ac). cea mai cunoscutii qi cea mai riispiinditii albinii. Japonia. pe mai multi faguri.corpul acoperit cu peri rari ~i scuqi).. 4-P' #.riispinditii in India. Subclasa: Pterigota (insecte care prezintii pe segmentele toracice 2 ~i 3 perechi de aripi). Africa qi Asia).Extremul Orient). mellifera (albina meliferii.melliferaV. Tribul: Apini.. Genul: Apis (albine care tr5iesc in familii permanente $i monogine au o singurii femelg cu organele reproduc5toare dezvoltate capabile s5 asigure perpetuarea .mellificam. arhipeleagul indonezian vi Filipine). Borneo.S. de acela~i. se delimiteaza trei mari grupuri de rase. 0rdinul:Hymenoptera (insecte cu aripi membranoase). torace. cuib format in cavititi inchise. Clasa: Insecta (artropode cu corpul alciituit din trei segmente distincte:I cap. Suprafamilia: Apoidea (insecte care-qi hrgnesc progenitura cu polen ~i nectar floral). riispinditii in India.a\ - .2. in . format in cavitiiti qi cuprinde mai multi faguri. Sumatra qi U. florea (albina indianii piticii. a fost dati de LinnC in anul 1758 ~i schimbati ulterior (1761).

4) A. . 7)A. ~i cu inclinafii spre roire. carnica.m. carpensis. 1)A. I5)A. agitat5 pe faguri. 12) A.m. este foarte agresiva.m. Olanda gi nordul Germaniei. intermisa. adansonii. 9)A. syriaca.m. Propolizeaz5 excesiv. Valorific5 foarte bine culesurile.R6spdndirea pe glob a celor patru specii de Apis. ligustica.m. caucasica. silvarum. mellifera. 15 .m. lehzeni. 49 ' e. carnica. Cercetgrile biometrice au demonstrat cB este una gi aceea~i rasa cu Apis mellifera lehzeni gi Apis mellifera silvarum.MANUAL UL APICULTORULUI Fig. dar este putin rezistent5 la boli ~i la atacuri de paraziti. Marea Britanie. cerana japonica Grupul de albine european Albina brun5 european5 este r5spiindit5 in toat5 Europa central5 ~i nordic5 cu preponderenF in Franp. 1l)A. recent. 17)A. 6)A. 2)A.m.m. 8)A. 13)A. lamarki. Si-a format principalele insugiri morfologice gi productive de-a lungul timpului printr-o perfect5 adaptare la condifiilebioclimatice in care s-a dezvoltat. 14)A. principale6 G &ugiri gi e caractere s-au fixat in decursul unei indelungate perioade de dezvolb% autonome in vestul Europei (peninsula Ibericg ~i sudul Frantei). cerana indica. ligustica. 5)A. In qfar6 de America de Sud unde.m. in t6rile din lumea nou6 exist6 dour alhina Apis mellifera (mellifera.m.m. 1O)A.m. unicolor.m. 3)A. cerana cerana. datoriti c5rui fapt familiile nu ating niciodat5 o putere prea mare. remipes. Albina & & ~ m a r k ~ d a r "\. Un studiu mai amgnunfit o apropie mai mlaltderasele de albine din grupul african (Apis mellifera intermissa). 16)A. aceworum. a fost introdusci Apis mellifera adansonii.m. caucasica).

Caracteristic. dezvoltarea familiei este relativ inceatii gi nu ajunge decit la o putere medie. mellifera unicolor (cunoscutii gi sub numele de albina de Madagascar. mellifera intermissa (riispiinditii in Africa de Nord.MANUAL UL APICUL TORULUI trompa este micii. Se pare cii face legiitura cu albina europeani. este gi ea socotitii o rasii de trecere intre albina africanii gi cea europeanii. mellifera lamarckii (cunoscut5 sub numele de albina egipteani). Foarte bine adaptatii conditiilor locale de mediu. variabil agresivii. mellifera adansonii (cunoscutii gi sub numele de albina galben2 africang este rSspiindit5 in zona central5 a Africii. ciipiicegte umed mierea. Grupul de albine africane Albinele cuprinse in acest grup se caracterizeazii prin talie micii cu insugiri biologice specifice din care amintim: roire puternicii qi irascibilitate accentuatii. dispuqi in benzi late. fapt ce determini variatii gi deosebiri mari intre ele. destul de roitoare. ~ncruciqatii cu % duqi valoroqi). cu foarte multe populatii. dar le valorificii perfect pe cele t5rzii manifestgnd un instinct de acumulare deosebit. Se e * " 'Fosrtebine in stupi sistematici dlnd familii puternice. Se individualizeazg 12 rase. Din aceast5 cauzii nu valorificii bine culesurile timpurii. Are corpul mic cu abdomenul dotat cu peri. Corpul este mic. prezintii un corp de dimensiuni mici). ca mgrime corporalii). dintre care trei identificate de curiind. Roiegte foarte mult gi este foarte agresivii). fiind riispinditii numai in aceasti insulii. Cuprinde o singurii rasii: Apis mellifera mellifera. foarte agitatii pe faguri. Irascibilii gi in afara miitcii normale miitci produciitoare numai de trgntori. dar productivii gi rezistent5 la iernare in conditiile unor ierni lungi. Rasele africane triiiesc in areale delimitate de bariere climatice. degi albicioqi. cu care se asearnin. nu formeazg ghem de iernare. care ins2 se mentine timp indelungat. rase e u g p k d i fi 50 . este irascibilii.

Puternic instinct de roire.75 mm. apropiindu-se de cele ale albinei cerana gi indica. foarte agresivi. rasi nou identificati). una din rasele nou identificate). Nou descoperiti. . putin irascibili ~i agresivi. de asemeni.MANUALUL APICULTORULUI mellifera capensis (dupi aspect nu se deosebe~tecu nimic de albina europeani. Printre acestea amintim posibilitata de a c r e ~ t e mitci normale din oui depuse de albine ouitoare dupi ce albinele au roit G r i matci. mellifera monticola (de dimensiuni corporale mai mari.5. Este o albini mare. Nu poate fi aclimatizati in Europa). Foarte agresivi. mai mult lati deciit lung5. mellifera scutellata (de dimensiuni corporale mici. Este. simultan. intr-un areal redus). fati de rasele descrise anterior. mellifera nubica (cu cele mai mici dimensiuni corporale dintre toate formele de albini melifer:. Incomplet studiati.5. Familiile sunt slabe cu capacitate productivi redusi). mellifera littorea (albini de dimensiuni corporale reduse. Agresivitatea gi irascibilitatea variabile. cu atac masiv. ugor agresivk cu producfii mari de miere. mellifera jemenitica (cu dimensiuni corporale foarte mici. mellifera sahariensis (cu dimensiuni corporale mici. cu trompa scurti. propolizeazi intens).38 mm. mellifera major (prezinti cea mai lungi tromp2 dintre toate rasele de mellifica. trompa cea mai mica . rezistenti la variafii mari de temperaturi. instinct de roire foarte dezvoltat). cu trompa scurti . Albinele foarte bliinde). prezinti Pnsi o serie de insu~iri biologice care o deosebesc mult de aceasta.

mellifera remipes (foarte blindii. este productivii. Ciipiicegte ii 0 d i 9 i V i n t i i o tendinf5 slabii de propolizare. construiegte multe celule de trintori. variafii mari de temperaturii gi vinturi puternice. actualmente pufin folositi Pn producfie din cauza irascibilitiifii). cu miitci prolifice. cu miitci prolificfippnifest5 un slab instinct de roire. mare produciitoare de ceari. rispinditi pe toate continentele). mellifera carnica (albina carniolianii. - 5- \ 52 .format2 in regiunea carpato-duniireanii sub influenp climatului continental temperat caracterizat prin precipitafii relativ reduse. propolizare puternicii. deosebit de blindii. ciipiicegte mierea uscat. face legiitura cu grupul african). fapt ce a ficut sii fie riispinditii pe toate continentele). Se deosebesc urmiitoarele rase: mellifera sicula (cunoscutii gi sub numele de albina sicilianii. in trecut era foarte apreciati pentru capaci ta tea sa productivii. foarte riispinditii pe toate continentele). fapt care a contribuit la riispindirea lor pe toate continentele. blinds. deosebit de productivii. cu predispozifie la a b cuibul cu nectar gi miere in condifiile unui cules de mare intensitate ( . mellfera taurica (rasii adaptat5 la climatul mediteranean. mellifera carpatica . de multe ori convieFiesc 2 miitci intr-o familie). de culoare neagri. valorifici culesul pe timp nefavorabil. c5p5cire umedii. Datoriti insugirilor lor biologice gi productive prezintii cel mai mare interes economic.d . ciipicegte umed mierea. cu inclinafie spre roire. cu comportament linigtit pe fagure gi cu reacfie slabii la fum. pufin roitoare. roitoare. micii. mellifera syriaca (roitoare. irascibilitate moderatii). este o rasii de albine foarte blindii. mellifera cypria (irascibilii. arie de riispandire foarte redusii). deosebit de harnicii.MANUALUL APICULTORULUI 1 I Grupul de albine irano-mediteranean Albinele cuprinse in acest grup sunt cele mai riispandite. pufin rezistent5 la ierni aspre gi lungi. ~ d s i r ~ s d r a tprefioasii in condiriile climatice ale tiirii noastre). foarte roitoare. L . mellifera caucasica (prezintii cea mai lungii trompii. mellifera ligustica (albina italian5 cu miitci deosebit de prolifice.

MANUALC'L A PICUL TORULUI

In cadrul rasei se disting mai multe populafii corespunz5tor zonelor bioclimatice in care s-a dezvoltat ~i la care s-a adaptat perfcct. in tara noastra se deosebesc populatiile: step& deal, munte, Ciimpia de Vest, Podiyul Moldovei ~i Podiyul Transilvaniei. Studii ample ce s-au efectuat asupra raselor de albine au avut drept scop ~i incerciirile de combinafii inter-rasiale, pentru ameliorarea permanenti a materialului biologic exploatat. S-a ajuns la concluzia, ins8, cB nu totdeauna incruci$irile interrasiale dau rezultate pozitive; din contra, apar frecvente neajunsuri. La noi in tar2 s-a incercat introducerea raselor caucaziana yi italiani dar rezultatele obtinute in producfie din incruci~iricu populafiile locale nu justifica asemenea introduceri; din contra in unele zone ar fi chiar dezastruos - s-ar polua tipul valoros, de albina localii.

MANUAL UL APICUL TORULUI

lectia 4. Inventarul apicol
Inventarul apicol reprezinta totalitatea uneltelor necesare in vederea efectugrii unor anumite lucrari apicole sau pcntru asigurarca procesului de lucru intr-un domeniu de activitate cum ar fi: adaposturi pentru familiile de albine, echipament pentru protecfia apicultorului, unelte pentru lucrari in stupin8, insiirmarea ramelor gi fixarea fagurilor artificiali, extractia gi conditionarea produselor apicole, cregterea $i transportul matcilor gi constructii apicole. Inventarul apicol cuprinde deci totalitatea uneltelor, obiectelor qi constructiilor apicole care aparfin gi reprezinta intreaga dotare a unei exploat2ri apicole. Adiiposturi pentru familiile de albine (stupii) in mod natural, albinele igi cl5desc adapostul in scorburi de copaci, cr8p8turi de stinci, precum ~i in diferite locuri ferite de intemperii. Omul, aducind albinele in preajma locuintei sale, a cautat s i le asigure un adapost cit mai asemanator cu cel natural. Cum in adaposturile naturale ~i in stupii primitivi fagurii construiti de albine erau ficgi gi nu permiteau interventia omului, ingeniozitatea apicultorilor a condus ulterior la realizarea stupilor cu raine mobile. Stupul de astBzi este rezultatul sintezei ~i observatiilor efectuate in cursul anilor de generafii intregi de crescatori de albine. Solufiile constructive adaptate pentru realizarea diferitelor tipuri de stupi sunt multiple, putiindu-se insi despride doua orientari distincte: - stupi in care dezvoltarea familiei de albine gi a cuibului se face pe plan vertical, purtiind astfel denumirea de stupi verticali; - stupi in care dezvoltarea familiei gi a cuibului se face pe plan orizontal, incadrindu-se astfel in categoria stupilor orizontali. Indiferent de tipul stupului - vertical sau orizontal - acesta trebuie s5 asigure urm5toarele conditii: - sii fereasca albinele gi cuibul familiilor de ploaie, umezeal5, vint gi ar~itri; - sa fie incslpator, asigurind atit spafiul necesar pentru dezvoltarea familiei, cAt ~i pentru depozitarea rezervelor de hran8; ~ r h b - sa permit3 marirea sau mic~orareavolumului s t u p u k t ~ ~ n raport cu dezvoltarea familiei gi evolufia culesului; P?r . - sii fie ugor de manipulat far5 s& se stinjeneascg ifi3!d *e albine;
A

ss

3 4 %

MANUAL UL APICUL TORUL UI

- piqile componente s5 aibi aceleaqi dimensiuni spre a putea fi folosite de la un stup la altul; - s%fie adaptati pentru deplasarea familiilor de albine la diferite culesuri; - s5 permit2 aplicarea metodelor avansate de creqtere qi intretinere a albinelor; - s2 fie rezistent. Urmare observafiilor qi cercet2rilor efectuate in fara noastr2, precum qi faptului c5 apicultura modern%cere restringerea la minim atit a num5rului de tipuri ~i modele de stupi, c i t ~i a dimensiunii ramelor spre a uSura circulafia materialului biologic asigurindu-se totodata conditiile optime pentru producerea de stupi ~i inlocuirea elementelor de stupi, precum ~i a celorlalte utilaje apicole aferente s-a trecut la tipizarea stupilor qi principalelor unelte folosite in apicultut-5. in acest scop au fost tipizati ~i standardizati stupii sistematici ce se confectioneaz5 in tara noastri. Astfel, in prezent deosebim tipurile de stupi prezentati in tabelul al2turat.

Tipurile de stupi folositi in Romgnia Tipul de stup vertical Denumirea stupului stup multietajat STAS NR.8 128177 Numgrul de corpuri yi rame trei corpuri cu ciite 10 rame fiecare de 435x230 mm pentru cuib qi recolt5, la cerere qi un magazin cu 10 rame de 435x162 mm un corp cu 10 rame de 435x300 mm pentru cuib ~i un magazin cu 10 rame de 435x162 mm un corp cu 20 rame de 435x300 mm

~

vertical

orizontal

stup vertical cu un corp qi magazin STAS NR. 1 1383180 stup orizontal STAS NR.4 170176

Odat2 cu standardizarea stupilor au fost standardizate qi ramele acestora, in sensul c5 ramele de cuib ale stupului vertical cu un corp qi magazin qi ale celui orizontal sunt identice avind dimensiunile exterioare de 435x300 mm, iar cele interio415x270 mm ~i o suprafat5 a fagurelui in ram5 de 112.050 mmp. ~ama*&!u$a stuoului multietajat are dimensiunile exterioare de 435x230 mm, oare dle 415x202 mm qi o suprafag a fagurelui in ram5 de 83.830 ..

MANUALUL A PICUL TORUL UI

in ceea ce prive~te ramele de magazin, acestea sunt, de asemenea, identice la stupul multietajat ~i la stupul vertical cu un corp ~i magazin, aviind dimensiunile exterioare de 435x 162 mm, dimensiunile interioare de 4 15x 134 mm ~i o suprafat5 a fagurelui in ram5 de 55.610 mmp. Toate tipurile de stupi sunt prev5zute cu dispozitive pentru fixarea ramelor ~i corpurilor putgnd fi deplasati in stupiirit pastoral. in tara noastrii se recomand5 folosirea stupilor verticali, ace~tia permi$nd practicarea unei apiculturi moderne, precum ~i obtinerea de miere pe sortimente distincte de flor&~i calitate.

Fig. 17 - Stup multietajat STAS 8128/77: a)sec/itrne longitudinalii; b)sec#iune transversalii (dirnensiuni in inn?).
Stupul multietajat STAS nr. 812811977, este conceput dup5 stupul Langstroth ~i Rooth, fiind ins5 imbun5t8tit yi adaptat condifiilor specifice ale apiculturii din tara noastr8. Face parte din categoria stupilor verticali de mare capacitate. Practic volumul stupului poate fi m5rit oricit, dup5 nevoi, prin suprapunerea de noi corpuri. Totodata, stupul este adaptat folosirii celor mai noi metode de cre~tere exploatare a familiilor de albine. ~i Stupul este format din trei corpuri cu dimensiilni identice ce se suprapun, fiecare corp aviind cite 10 rame. P5gile componente ale stupului sunt: fundul stupului, trei-mrpuri, rama hriinitor cu hranitorul interior, rama de ventilatie, podi~orul desp6&r, podi~orul propriu-zis, capacul telescopic, tijele de fixare, blocul de urdiniq ~i inL#iz5toml de ., urdini~. .,

d ~ k
' 6.

1
MANUALUL APICULTORULUI

Dimensiunile exterioare ale corpurilor sunt 490x420~245mm, iar cele interioare de 450x380~245mm, avind un volum util de 0,126 m3 sau 126 litri. Grosimea tuturor peretilor este de 20 mm. Perefii din fati ~i spate ai corpurilor sunt prevazufi in partea de sus din interior cu cdte un fall de 17 mm iniilfime qi 10 mm adincime pentru sprijinirea umeraqelor ramelor. Peretii laterali sunt str8pun~i pe toat5 inilfimea de un orificiu cu diametrul de 10 mm prin care gliseazi tija de fixare a corpu-rilor in timpul transportului. in exterior, pe partea din fa@ ~i din spate, sunt prevazute doua scobituri in forma de scoici cu o adincime de 10 mm care servesc ca minere. Corpurile cAt ~i toate piesele componente (fund, capac, podiqor) nu au falf. Prin aSezarea primului corp pe fundul stupului se formeazi urdiniqul ce are o lungime de 380 mm qi o inaltime de 20 mm. Urdini~ul previizut cu un bloc reductor cu dou5 deschideri este - una mai mare de 158x9 mm, iar a doua mai mica de 50x9 mm. Ramele, cite I0 de fiecare c o p sunt identice avind dimensiunile exterioare I de 435x230 mm, iar lumina interioari de 4 15x202 mm. Podi~orul propriu-zis este format dintr-o ram2 exterioari cu Iitimea de 30 mm qi grosimea de 15 mm avdnd in interior platforma podi~oruluiformats din scindurele de I0 mm grosime qi fixate in nut. Podiqorul, pe o parte prezinti o suprafafa planii, iar pe cealalta are un refugiu (spafiu) de 5 mm fiind astfel reversibil, dupa necesititi. Pe partea mai halt5 a podiqorului, pe una din laturile sale scurte este previizuti o scobituri de 50x5 mm, asigurind astfel, in timpul iernii, o bun5 aerisire a cuibului. Podiqorul despiiqitor (Snellgrove) se asearnin2 cu podiqorul propriu-zis deosebindu-se dc acesta prin faptul c2 rama ce incadreazi platforma podiqorului este de 30 x 30 mm avind previzute urdiniquri pe ambele parti cdt qi pe cele trei laturi ale ramei, totalizind 6 urdiniquri suprapuse. Inilfimea urdini~uriloreste de 5 mm, partea exterioara a acestora fiind de 50 mm, iar cea interioara de 40 m m . Hrinitorul se compune dintr-un cadru de lemn qi o tavi metalica, prev8zutil in interior cu un gritar plutitor din lemn. Pe peretii interiori ai ramei hranitorului, in doui scobituri, se fixeazi doui leafuri de lemn de 15x400~300 ce au rolul mm de a susfine tava metalici a hrinitorului. Dimensiunile tivii sunt de 384x375~45 mm, aceasta fiind confecfionatii din tabla galvanizati (zincata). Hranitorul are o capacitate de circa 6 litri. ma de ventilatie se compune dintr-o rama cu iniltimea de 20 mm peste care se eaki plasa de d m 8 cu ochiuri de 2-2,5 mm. Rama de ventilatie se d b 'fiile laterale de dou5 bare de lemn de 550x50~30 mm. Pe aceste bare a e e n i p a c u l stupului.

*$
"

''6

<

58

Stupul cu dou5 magazine. acesta este prev2zut cu doua tije de otel cu diametrul de 6-8 mm ~i o lungime de 991 mm. podigorul. stupul permite realizarea de mme.MANUALUL APICUL TORULUI Capacul este telescopic avind suprafap superioar2 plan% Rama lateral2 a capacului are grosimea de 20 mm gi in2ltimea de 91 mm. Grosimea tuturor pereiilor stupului cit gi ai magazinului este de 20 mm. volumul putiind fi marit prin ad5ugarea sau scoaterea de magazine. rama de ventilatie. etc.084 m3 sau 84 1. 8:. Partea superioar2 a tijei este filetat2 pe o lungime de 70 mm gi prev2zuti cu o piulip.C Prin folosirea magazinelor. Acest tip de stup. asigurind totodati folosires ~giilor moderne de intretinere a familiilor de albine. sectiuni c6t qi pe sortimente de flora gi calitate. Pentru fixarea p2qilor componente ale stupului. magazinul. cit ~i magazinul (catul de recoltii) sunt prevazute cu cite 10 rame cu dimensiunile exterioare de 435x300 mm pentru cuib gi de 435x 162 mm pentru cat. I -e . rama separatoare roi.are un volum util de 0. 6. Partea inferioara a tijei are un orificiu cu diametrul de 3. b)secfiune transversalii (dimensitrr~i mm) in Atit corpul stupului. rama hr2nitor gi hr2nitoru1. tip fluture.Stup vertical cu corp ~i magazin STAS 11383/80: a)secfiune longitudinalii.3 mm pentru introducerea unui gtift de fixare. datorita dimensiunilor asemanatoare cu ale stupului multietajat. permite utilizarea de elemente de la acesta cum sunt: fundul. in vederea transportului. ce se poate inguruba. Dimensiunile exterioare ale capacului sunt 534x463 mm gi inaltimea de 10 1 mm.1138311980 este un stup de capacitate mare. In. Fig. ":" . blocul de urdinig. dispozitivul de impachetare. Stupul vertical cu corp ~i magazin STAS nr. 18 .

iar cele interioare de 450x780~380 mm. doui urdini~uri de 300 mm. 2 diafragme. de precum qi sistemul de fixare a1 ramelor pentru transport.116 m3 sau 1 16 1. in partea sa inferioari. spre deosebire de stupii verticali unde dezvoltarea cuibului are loc pe verticalc?. Corpul are forma paralelipipedici. Dezvoltarea cuibului familiei de albine la acest stup se face pe orizontalc?fati de sol. 19 . iar cel2lalt de 150 nim. Fig. sc~iidurelele podi~or.sectiune transversalii (dimensiuni fn mm) P&l?ile coinponente ale stupului sunt: corpul cu 20 de rame.Stz~p orizontal STAS 41 70/76 . perefii fiind g r o ~ i de 24 mm.MANUALUL APICULTORULUI Stupul orizontal STAS nr.l este rabatabil imbrilcind rnarginea superioarg a corpului pe 20 w ' b * du-se pe briul corpului. capacul stupului. c. avind un volum util de 0. Peretele frontal inalte de 20 mm.417011976 este singurul tip de stup folosit in tara noastri ce face parte din categoria stupilor orizontali.cu douc? bare transversale cu secfiunea de 50x30 mm ~i o lungime de 5 1 6 m q '. & 60 . Dimensiunile exterioare ale corpului sunt de 5 16x828~400 mm. unul avind o lungime are. Fundul stupului este fix fiind intgrit pe partea posterioari.

existi o gam5 variati de alte unelte necesare efectuirii diferitelor lucr5ri in stupin5. in numar de 20 au dimensiunile exterioare de 435x300 m. lungi de 380 mm qi inalte de 30 mm avind rolul de a asigura ventilafia. . Pentru transport. pe p5qile sale laterale. Capacul este fixat de corp cu ajutorul a dou2 balamale-pomele. iar a doua mai scurt5 in partea inferioar5 cu 20 mm ce permite albinelor accesul dintr-o parte in alta. oblic fiind fixat5 cu o stinghie asigurindu-se se afl5 cite o plasi de sirmi a~ezat5 astfel ventilafia pe timpul transportului. qorful qi minuqile apicole. Dimensiunile exterioare ale capacului sunt de 9 17x605~110 mm. in raport de activitatea cu ce o desf?i~urim ajutorul lor. Ramele. spafiul format intre podi~or capacul stupului folose~te ~i pentru refugiul albinelor in timpul transportului sau pentru introducerea pernifelor necesare protej5rii cildurii cuibului pe tirnpul iernii. A UNELTE APICOLE in afara stupilor care fac parte din grupul de utilaje apicole necesare adapostirii albinelor. salopeta. iar cele dou5 p5qi laterale au prev5zute dou5 deschideri longitudinale. Scindurelele de podi~orau urmatoarele dimensiuni 484x 130x 10 mm. Echipament pentru protectia apicultorului Din materialul de protectie a1 apicultorului fac parte: masca apicol5. In afara ramelor. iar cele interioare de 4 15x270 mm. una eta@ pe toate piqile formind diafragma separatoare. halatul. Diafragmele. care se impart in diferite grupe. stupul orizontal este previzut qi cu dou5 diafragme ~i 6 scfndurele de podiqor. ramele sunt fixate cu ajutorul dispozitivului de fixare al acestora care este alcituit dintr-o bar5 de fixare cu secfiunea de 50x40 mm ~i lungimea de 778 mm qi doui stinghii cu secfiunea de 1 Ox 10 mm. in interiorul capacului.MANUAL UL APICUL TORULUI Partea superioar5 a capacului este plan5. in numar de dou5.

de fixar f &* . in partea inferioarg masca are prev2zut un sister etanqare de corpul apicultorului. MQtile apicole se realizeaz2 din niateriale diverse.MANUALUL APICUL TORUL UI Fig. confectionat5 din plas2 de s5rm5 avlnd forma oval cu marginile intarite intr-o ram2 de tab15 cositorit2 de care se prinde o pinz2 cl protejeaz5 capul ~i gitul. ochii de intepiituril albinelor. fata yi. format2 din dou5 piese separate . 20 .5 mm. in general se pot deosebi trei tipuri de mii~ti: a) masc2 metalici.p2l2ria din pinz cu bor mare intarit5 pe margine cu sirm2 de otel peste care se imbrac2 un voal i form5 de sac care. are un vizor patrat confectionat dintr-o retea d fire negre de plastic sau din p2r de cal. avind totodat5 $ forme diferite. 3)mascii apicolii pliantir. S)n~asci apicolii de voal Masca apicoli. in special. b) masca cu piilgrie. in dreptul fetei. protcjeaz5 capul. in partea superioarg masca este confectionat din pitxG-alb3 avind la mijloc un orificiu previzut cu un elastic permifind astfe etanvar u palaria respectiv2. 2)nzcinz/$iapicole. acoperit cl o tes2tur5 cu ochiuri de 2.Echipament pentrzr proteelie fn stzrpinii: 1)combinezon apicol. c) masca pliant& este format2 dintr-un schelet metalic pliabil.

o bucat2 de platband&de ofel cu lungimea de 206 mm. in general. ad5p5toru1. cintarul de control. apicultorii cu experienf2 nu folosesc m2nu~ile ce lucreaz2 la stupi. in special. in mijlocul d5ltii. la"o'$st&?2 de 40 mm de curbur2 se afl5 un orificiu ce servegte la scosul cuieli . Rolul utilajului respectiv este de a uSura munca apicultorului yi a-i da posibilitatea s5 execute ingrijirea familiilor de albine in conformitate cu normele tehnice de deservire. minecile fiind strinse cu ajutorul unui elastic. iar la ambele capete de 40 m. Salopeta se confecfioneaz5 dintr-o singur2 pies5 din doc. inchis2 la git. fac parte din echipamentul de protecfie gi de lucru al apicultorului. . se folosegte. virful este curbat in unghi drept. la executarea unor anumite lucr2ri in stupin$ avind rolul de protecfie a imbr5c5mintii. pe suport textil. Dalta apicol5 STAS nr.418911953. dulapul pentru p2strarea fagurilor gi altele. Se confectioneaz5 din p.c. sunt fabricate din cauciuc subfire sau piele avind cinci apicole in timp degete. scaunul apicol. Dalta Rooth se execut5 dintr. Din aceast5 suit2 de unelte gi utilaje apicole vom descrie mai in am5nunt pe cele mai importante. afum5torul apicol.v. roinifa. Atit salopeta.La unul din capete. la miini 9i picioare pentru a nu permite pstrunderea albinelor. L2fimea dalfii variaz5 de la 25 rnm la mijlocul acesteia la 35 mm la ambele capete. c2ruciorul apicol gratiile de urdinig. cugtile pentru mgtci. La unul din capete dalta prezint5 o curbur2 in unghi drept pe o lungime de 20 mm. 15dip pentru transportat rame. Halatul se confecfioneaz5 din pinz5. cit gi halatul sunt prev5zute cu buzunare yi sunt confectionate din materiale de culoare deschis2. Unelte pentru lucr5ri fn stupin5 Utilajul pentru miinuirea ~i ingrijirea familiilor de albine este foarte variat gi se compune din obiectele de inventar necesare execut2rii la un nivel corespunz2tor a lucr5rilor curente din stupin5. in acest scop sunt folosite: dalta apicol2. peria. litimea la mijloc de 24 mm. Sortul apicol.MANUAL UL APICUL TORULUI Salopeta ~i halatul apicol. M5nu~ile apicole. este realizatg dintr-o bucat5 de platband5 de ofel cu o lungime de 190 mm gi o grosime de 5 mm.

+ Q .RidicLitor de rame (scLirar) . 22 . b)dalta apicolii cu miner de lemn. c)dalta multiplii. este format dintr-o lam5 de otel zimtati cu virful curbat.Diferite tipuri de dZl#iapicole: a)dalta apicolii STAS. FP* I Fig. Fig. are la o extremitate Iitimea de 35 mm. qdalta Rooth (dirnensiuni in mm) Scirarul sau ridicitorul de rame.21 . 1 .dimensiuni i' mm n . fiind folosit5 la desprinderea ~i ridicarea ramelor din stup. Mai exist5 o serie de alte modele de d5lti apicole a ciror minuire este 1 identici cu cea a modelelor descrise. iar la cealalti extremitate un mic ciocan cu dispozitiv de scos cuie.MANUALUL A PICUL TORUL UI Dalta multipli este o dalti cu mijlocul rotund.

model mare ~i mic.1070711976. in interior are un corp mobil perforat pentru combustibil. de unde ii vine gi denumirea. scoaqii de copac. Paletele sunt mentinute depiirtate una de alta cu ajutorul unui arc spiral fixat intre ele. electric. capac gi foale.MANUALUL APICULTORULUI L Afumiitorul apicol. etc.). Capacul rabatabil este conic formind un c o ~ de evacuare a fumului. . Mentioniim cii in afara afumiitoarelor descrise exist5 incti o gamii variatii de tipuri gi modele de afumiitoare din care amintim afumitorul A. iniiltimea capacului este de 167 mm. iar corpul pin2 la virful conului de evacuare a fumului are o intilfime de 230 mm.C. Capacul este bombat. precum gi cu un sistem de foale cu ajutorul ciirora se pompeazti in partea inferioari a recipientului aer peste materialul fumigen. prezintii o gamii variatii de tipuri gi dimensiuni. afumitorul cu gaz sub presiune. se compune din corp. De capacul afumtitorului este montat sistemul de insuflare a aerului (foale) realizat din douti palete agezate in unghi ascutit qi acoperite lateral cu o imbrticiiminte din policlorurii de vinil. capac ~i foale. in raport cu cantitatea de aer pompat rezultii o cantitate mai mare sau mai micii de fum.prin stringere se alimenteazii afumiitorul cu un jet de aer dirijind astfel fumul rezultat prin coq in direcfia doritii. Afumstorul apicol cu capac bombat. Fumul rezultat este eliminat printr-un orificiu amplasat in partea superioarii a afumiitorului. Indiferent de tipul de afumtitor.A. cirpe vechi. se compune. etc. aviind in interior un corp mobil de ardere prevtizut in partea inferioari cu un griitar metalic. Burduful este actionat manual . Dintre cele mai riispindite modele de afumiitoare apicole din tara noastrii amintim urmitoarele: I Afumiitorul STAS nr. acesta se compune dintr-un recipient in care se arde material care produce mult fum (putregai. de asemenea. Corpul are o formi cilindricii. afumiitorul mecanic. afumitorul pipi sau figaretti. din corp.

cu capac sferic (dirnensiuni in rnrn) Materialul fumigen folosit este in raport gi de posibilit5tile locale existente. 3)capacul. 7)resort. Varianta II . coceni de porumb. Varianta III . 9)qtut pentru admisie aer.rna'rirne mica'. scoa* de copac. toate acestea dau un h m rece ~i de culoare alb5. Peria apicoll.Afurna'toare apicole: Varianta I: 1)orijiciul de evacuare a fumulzii.. MBnerul este confectionat din lemn sau material * plask. q i ~ i c u l t o rfolosesc cu succes. \ I i' 66 .23 .&circa 65-67 mm. 2)corpul. perefii stupului etc. conuri de brad. cgrpe din plante textile.F MANUAL ULA PICUL TORULUI Fig. folosegte pentru indepartarea albinelor de pe faguri. fiind confecfionat2 din p5r de cal sau fire de relon de culoare alb5 cu o lungf. Se recornand5 folosirea cu succes a putregaiului de lemn gi in special de salcie. 5)placa suport burduff. 1l)crirlig. 8)gra'tar. in locul periei apicole. etc. l t i i'ddicate sunt penele provenite de la aripile de gBsc5 de culoare alb5.rna'rirne mijlocie.8k. iasc5. Varianta IV . 4)toarta capacului. 10)oriJiciude pornpare a aerului. pana de passre. 6)burduff.

Lada de lucru este confectionat5 din foi de placaj prinse pe un schelet de lemn. 25. b)model A. 24 . se folosegte pentru protectia ramelor scoase din stup.A. . are forma unui taburet de 40-50 cm inglfime gi este prevBzut cu 2-3 compartimente pentru scule gi materiale. Lada de lucru.Scaun apicol a)model taburet. de atacul albinelor hoale. iar inglfimea lgzii este in raport FF r C cu dimensiunea ramelor existente in stupin8. ' 9 - *r. C.MANUAL UL A PZCUL TORULUI Fig.Perie apicolii (dimensiuni in mm) Scaun apicol. Capacitatea este de 5-6 rame. Are rolul at8t de scaun c8t gi de lidi$i pentru transportul sculelor apicole necesare lucr5rilor in stupink Fig.

.

in partea superioar2 a coliviei exist2 un orificiu circular in care se introduce dopul cu botca respectiva pentru ecloziune. Colivia din tes8turii de sirma. perforarea gi in~irmarea. iar la cel2lalt capiit cu dop de lemn.u h a e : \ h 69 e x .aekstott. Se folosegte curent pentru introducerea m2tcilor in nuclee sau familii. Perefii coliviei sunt din material plastic perforati sau din plas5 de sirmi. aviind previzute in interior trei compartimente circulare ce comunicii intre ele. este confectionat5 dintr-o ram2 de tabla circular2 sau dreptunghiulara. Suprafata coliviei cu cele trei compartimente este acoperit2 cu plasii de sirmi care se continua ~i peste orificiul de 9 mm diametru de la capatul coliviei. iar in partea superioara are un sistem de inchidere alcgtuit dintr-un ~ u b 8 r metalic care acoperii un orificiu circular cu diametrul de 15 mm. acoperita pe partea superioar2 cu plasa de siirm8. in interiorul coliviei exist%un mic spatiu pentru a putea cuprinde ciiteva picituri de miere.2 mm. Unelte pentru inslrmarea ramelor yi fixarea fagurilor aat%&li P & . are forma cilindricg inchis5 la un capat cu slrm2. pe toate cele patru p@i.MANUAL UL APICULTORULUZ Colivia Z a n d e ~este folosita. pentru eclozionarea mritcilor. se folosegte pentru transportul miitcilor. n Colivia Benthon. prmum ~i pentru fixarea in ram5 a foilor de faguri artificiali se f o l o s e ~ c d t % l e. Pe piqile laterale sunt sapate dou2 canale previlzute cu orificii pentru asigurarea aerului necesar.~. Colivia Miller. in special. Se compune dintr-un corp de lemn de formi dreptunghiular8. placat cu doua plicute cositorite (compartiment pentru ~ e r b e tde zahar). La un capat a1 coliviei se giseqte un orificiu circular cu dimensiunea de 9 mm. Se confecfioneaza din lemn. in interior. este confecfionat8 dintr-un cadru de tab12 alb5 cositoritii avlnd. culiseaz9 o ~ipcii lemn prin care se introduce matca Si albinele insotitoare. previizute orificii acoperite cu plasa de siirrn2. in partea inferioarj a coliviei existii un capac rabatabil din lemn. dup2 de caz. din care unul este destinat pentru hran2. la capatul opus. iar in partea inferioarg aviind o serie de picioru~e metalice cu ajutorul c2rora se fixeaza P faguri. precum ~i o fantii dreptunghiularg de 14x4. 9 Pentru incheierea ramelor. metal sau material plastic. se compune dintr-un corp realizat in intregime din plasii de slrma avind la unul din capete un orificiu de 11x11 mm. Colivia Titov. Colivia capac (rotund2 sau dreptunghiularg).

riispunde tuturor cerintelor. calapodul pentru fixarea fagurilor artificiali. Este confecfionat din lemn. perforatorul ~i dispozitiw pentru insilrmarea ramelor. f P\l. Planyeta calapod universalii A. De la folosirea sulei de cismgrie.Plan~eta calapodpentnr Jixat fagurii artiJiciali in sectiuni . servegte pentru marcarea corecta a locurilor unde urmeazii a fi practicate orificiile necesare trecerii silrmelor de care se fixeazii foaia de fagure artificial. Plan~eta calapod B . tabla sau carton. 28 .MANUALUL APICULTORULUI gablonul pentru fixarea distanfei orificiilor de perforare.pentru fixat faguri artificiali in rame sectiuni pentru miere. in raport de productivitatea ce se intentioneazii a se realiza. Aceasta se realizeazii cu ajutorul unor gipci glisante prin care se modificii dupii nevoie gabaritul plangetei. la perforatorul cu un ac sau cu mai multe ace (5 ace) actionakmamal sau mecanic in care caz acesta este actionat de un electromotor. Fig.Planqeta calapod universal&. Perforatorul este folosit la giiurirea ramelor in vederea insilrm8rii. pintenuf apicol gi ciinip pentru topit cearil. 2 7 . poate fi de mai multe feluri.B 8ablonul pentru fixarea distantei orificiilor. tit gi pentru cea a stupului multietajat sau rama de magazin. fiind adaptata pentru mai multe tipuri de rame ~i anume atiit pentru rama stupului orizontal.A Fig. Q h .

-- 71 *. aviind sapat pe muchie un ginplef care imbraci siirrna gi. inainte de folosire pintenul se incilzeqte la cca 70°C. Acesta are forma unei rotite dinfate care se inviirteqte ugor in jurul axului central. . l&&r~&?$her. Pintenul apicol se execut2 din aluminiu. Fig. Existi.Perforator rame: A .MANUALUL APICULTORULUZ Fig.*.cu mai multe ace. pinten apicol cu rozeti gi pinten apicol cu roli. se folosegte la ingroparea ~i fixarea siirmelor in ceara fagurelui artificial. 2)Mrjner. 31 . in practici exist2 o gama variati de pinteni apicoli: pinten apicol simplu (drept). o fixeazi in ceari. gi pinten apicol electric la care incilzirea se face cu ajutorul unei rezistente electrice montati in interiorul piqii metalice a pintenului.Pinten apicol electric. 3)Rezistenfii elecfr&)R&@ %C" \. 30 . de asemenea. 29 .s Fig.cu un ac Pintenul apicol. iar rozeta din alami.Pinten apicol (dimensiuni in mm) WJ7. prin apasare. B .

q - . .33 . Lungimea total5 este de 170 mm. b) hr5niri medicamentoase atunci c5nd in hrana respectiv5 se adaugii anumite m e d i c ~ g in scopul prevenirii sau combaterii bolilor la albine. Randalina (valpl) se rote~te uSor in jurul axului siiu iar prin ap5sare ~i deplasarea simultanii a randalinei de-alungul sdrmei. vitamine siiruri minerale yi altele). g I . 32 . .Randalina apicola' Fig.Mosoare pentru strdnsul sdrmei de insa'rmat rame Randalina apicolii serve~te fixarea fagurilor artificiali fir2 a fi necesari la inciilzirea prealabilii a acesteia. proteice.T MANUAL UL APZCUL TORUL UI Fig.Fixarea fagurelui art@cia/ d h ram8 Unelte folosite pentru hrlnirea albinelor Hriinirea familiilor de albine este operatiunca prin care apicultorul pune la dispozitia acestora anumite cantitiiti de hranii care pot fi de douii feluri: a) hriiniri cu substante nutritive (hidrocarbonate. 34 . Fig. aceasta se ingroapa in ceara fagurelui artificial. avdnd imprimate pe partea exterioarii o serie de nervuri spiralate. La capiit are o rolii confecfionatii din alam5 cu diametrul de 17 mm.

de asemenea. . Uneltele folosite pe mierii din faguri se compun din: cufite de descipicit obiyn aburi sau electrice.MANUALUL APICULTORULUZ Fig. mecanizarea qi electrificarea uneltelor este absolut necesari. m a ~ i n 8 descipicit de mare capacitatc de . uneltele sunt perfectionate yi adaptate specificului lucririlor care necesiti executarea unui volum mare de munci intr-o perioadi de timp scurt8. Unelte pentru extractia ~i conditionarea mierii Cel mai important produs obtinut de la albine. 8)hiGnitor exterior cu rezer-vor de sticlii Unelte pentru extractia ~i conditionarea produselor apicole Uneltele folosite pentru extractia ~i conditionarea produselor apicole sunt. ca urrnare a cre~terii~i intretinerii acestora in familii.Diferite nlodele de hriinitoare: 35 1)hriinitor uluc din lemn de rii. foarte variate ~i se utilizeazi in functie de mirimea stupinei ~i a producfiei ce se realizeazi cantitativ ~i sortimental. 4)hriinitor tavii pentru stup ME. este mierea. 7)hriinitor exterior.yinoase. 2)hr-iinitoare din masii plasticii. 5)hriinitor de podi?or pentru stup orizontal. Pentru stupinele mari. 3)hriinitor ranzii din cherestea de rii?inoase $i PFL. in asemenea cazuri.

Principalele tipuri de cutite de desc5p5cit sunt: cufitul de descilpicit STAS 41 88/53. este incilzit. Se folose~t L. Cz~fitzil descrjp6cit din tab16 inox. R) siniplr/: C ) elect/-ic Frirczllifa de de. lat5 de 40 de mni. In acest scop celulele fagurilor. '8$ 74 . Se confectioneazi in niai multe variante: filrculita din aluminiu turnat cu ace de ofel. fi~rculifa tab15 inox ~tantati. cutit de descipicit din tabli de inox (cu lama subfire). i n general rculita de descipiicit se compune dintr-un miner de lemn sau material plastic cq.uciil. aqa cum poarti ~i denumirea. 36 . ce se fabric5 in diferite variante cu m5rimi ~i grosimi variabile. grosimea acestuia fiind ins5 redusi la 1 mm. are lama lung5 de 220 mm. bine ascutite. Cufitul de descrjprjcit se folose~tepentru a se putea extrage mierea din trebuind in prealabil s5 fie desc5p5citi. in cazul stupinelor mari. la descip5cirea fagurilor de cu miere c5picit5. Marginile sunt. cu aburi proveniti de la un generator de aburi sau cu ajutorul unei rezistente electrice. filtre speciale Q. strecur5tori pentru miere. montat5 pe c 5 m a ~ a cutitului ce este acoperit5 de teaca cutitului propriu-zis.~c@ricit. asemenca.iicit A) ctl abur-. extractoart de diferite rnodele ~i capacititi. Cutitul de descrjprjcit iiic6lzit cu abtiri sau electric. maturatoare de diferite mirimi. procesul de extractie a mierii se organizeazi in centre speciale de extractie unde se folosesc ma~iniqi unelte de inalti productivitate. filrculi{a din tabla de inox dc 2 lnln cu acc de otel ~i miner de lemn. Fig. Reglajul temperaturii se realizeaz5 automat la 50-70°C cu ajutorul unui termostat montat in minerul cufitului respectiv.Cufite de de. continui cu o placi de metal lati de 40-50 mm in care sunt fixate 18-22 circa 30 mm ~i dispuse sub formi de pieptene. mas5 pentru descipicitul fagurilor cu miere. cutit de descip5cit cu aburi.serve~te. cufit de desc5picit electric. tavi de desc5p5cit. de asemenea. din precum ~i Si~rculi!adc descipicit electric2 ce arc montati in interiorul ei o rezistenti electric2 previzuti cu termostat.MANUAL U L A PICUL TORUL UI mari). ace~tia practica apicoli folose~te cutitul de desc5picit.

previzute cu cite doui crestituri in partea lor superioari. Peretii sunt oblici. Masa de descipicit are fonne ~i mirimi diferite. Scopul este identic.Dferite tipuri de furculite pentru desc6pricit Tava qi masa de desc6pZcit. in practica apicoli. 3 7 . este confectionati din tabli cositoriti de 0. precum ~i la desc5picirea unor pociuni reduse de fagure. in cazul unor exploatiri de tip industrial. dintre care mentionim: descipicitor mecanic cu cutit vibrator incilzit electn@au cu abur. fn peretii tivii sunt montate doui stinghii de lemn paralele. Sub sita tivii se afli un vas colector in care se stringe mierea scurs5 prin orificiile sitei in unna operatiei de descipicire. iar fundul este previzut cu o sit5 din shnni zincati cu ochiuri de 2 mm.MANUAL UL APZCUL TORUL UI in general la fagurii cu suprafetele neunifonn cipicite. fnainte de folosire furculita de descipicit. d . la descipicirea fagurilor sunt folosite descipicitoare mecanice de mare randament. descipicitor mecanic cu ace. Fig. descipicitor automat pentru corpun.5 mm. avind in vedere un randament de lucru sporit. avind marginile intBrite cu sirmi zincati. Vasul colector este previzut cu un tub pentru scurgere. precum ~i cutitul de descipicit se incilzesc in prealabil in apii fierbinte (nu ~i cele incilzite cu abur sau electric).

este un utilaj care serve~tela obtinerea mierii din faguri. acestea clasificiindu-se dupg pozitia ramei fa@ de axu! centrifugei. 3. in mare. apoi dup5 intoarcerea acestuia qi pe partea opus3.Site pentru strecurat mierea:a)sita 1)suport sitii. 9)vas pentrzr colectarea mierii. dublii pentru miere. 2)mSner. extractia mierii are loc mai intiii pe urelui. I) mBner.39 . 4)suport pentru rame. 2)sitG superioarii. ageaz3 cu speteaza inferioara spre centrul extractorului ~i tangentiale.'\.MANUALUL APICULTORULUI Fig.Tava pentru desc6p6cit: Fig. 8)mBnere.40 . 5)orijiciu de golire in ferioarii. 3)tava. atunci c d fafa fagurelui este a ~ e z a t 3 perpendicular pe raza dispozitivului. b)sit6 dub16 cu ram6 2)tavd colec toare. atunci c5nd rama se.* Fig. I0)suport Extractorul. drul extractoarelor tangentiale. 3)suport extensibil6. 1)peretii laterali. Astfe! sunt extractoare radiale. 5)rama.38 . Extracfia mierii din celulele fagurilor se face cu ajutorul foqei centrifuge prin supunerea fagurilorcu miere laoperatiunea de centrifugare. 7)sit6fin6.Masa de desccipiicit. 6)sita pentru impurit6ti mari. . 3)sitii ramii. in prezent se construiesc o serie intreag2 de modele de extractoare. #)ram6 extensibil6 .

dup5 dorinp. Maturatorul. fiind totodata suficient de ratoarele 77 . limpezirea ~ iin unele cazuri. 6)axul central.5 mm. Fig. automat la toate ramele din interiorul extractorului. 2)~uruburi dejxare. La extractoarele radiale extractia mierii are loc simultan de pe ambele pi@ ale fagurelui. iar al doilea cu ochiurile de 1. marepentru a avea loc decantarea. 36 sau 56 rame.din tabli cositoriti sau inoxidabilg.41 .MANUAL UL A PICUL TORUL UI La extractoarele tangenfiale reversibile. 28. Bineinfeles la extractoarele radiale de capacitate mare de 12.Extractor tangenfial pentru miere: 1)cazanul extractorului. actionarea se face cu ajutorul unor electromotoare care actioneazi frgne puternice cu ferodou ce incetinesc sau opresc. 16. Sita pentru miere. foloseyte la depozitarea mierii extrase. aceastg operatiune se poate face mecanic. Sita are douB rinduri de plasg metalicg. de asemenea. Maturatorul s oneaz$. ajuti la strecurarea mierii ce se colecteaz5 de la extractor pentru a indepirta cipgcelele de cear8 gi alte corpuri str8ine grosiere ce au ajuns intAmplitor in urma procesului de extractie.5 mm. 8)canea de scurgere Mirimea gi deci randamentul extractoarelor este. foarte diferit de la 3 rame la 56 rame ~i mai mult. 5)coqul interior. 4)suportul axului. 3)angrenaj de antrenare. a acesteia prin eliminarea excedentuiui de ap8. cursa rotorului. in . 7)fund inclinat. primul avind ochiurile de 2.

in partea inferioar5 maturatoarele sunt prev5zute cu o canea de golire. iar cel din fati de 140 mm. Pe fundul plan al cutiei exist&un al doilea fund inclinat (podi~or) paralel cu rama ~i geamul respectiv. precum ~i din fagurii reformati. in locul acesteia. o sit&din plas5 de siirm&sau. Igsiind un loc liber pentru nu fixarea jgheabului colector de cear5. Unelte pentru extragerea ~i conditionarea cerii Un alt produs apicol ce se obtine de la albine este ceara. Pentru cxtragerea ~i conditionarea cerii la nivel de stupin5 se folosesc diferite utilaje ~i procedcc dupi cum urmeaz5: topitorul solar ce se folose~te stupini. C o ~ ueste g5urit l l in partea inferioar5 aviind ~i dou5 miinere necesare manipul5rii. necesare 10-12 zile in cazul in care temperatura mediului ambiant este in jurul a 25°C yi cu o umiditate normal5. cipicelele de ceari rezultate la extractia mierii $i alte rezidii de ceari. Interiorul vasului este separat la mijloc cu o diafragm5 de forma unui trunchi de con. Peretele din spate are o iniltimc de 240 mm. Cutia este acoperit5 cu un capac format din doui riinduri de geamuri prinse intr-o ran15 de lemn la o distant5 de 10. Topitoml de cearii cu aburi. in orificiul conului se toarn5 ap5 ce p5trunde astfel in jum5tatea de jos a vasului. Ceara pentru topit se a ~ e a z i pe sita metalic5 sau pe foaia de tab15 ondulat5 unde. Pentru decantarea yi maturarea mierii sunt. datorit5 c5ldurii de la soare acumulate in interiorul cerificatorului.15 mm intre ele. paralel cu foaia de tabl5. Topitorul este acoperit m a n capac e t a n ~ fixat cu un schelet de siirm5 de cele dou5 miinere ale vasuldi. aviind forma cilindric5. o vor topr.MANUALUL APICULTORULUI se confecfioneazli de dimensiuni diferite fiind cuprinse intre 200x1000 litri sau chiar mai mult. ~ e h x curgiind intr-un vas cu ap5 a ~ e z a in dreptul tubului de evacuare al a t t o ~ m l ~ 3 " L f l . prcse de in difcritc tipuri pentru extragerea cerii ~i vase pentru limpezirea cerii. ce se extrage atdt din fagurii crescuti de albine in rame claditoare. Gura conului se acoper5 apoi cu un c5p5cel semisferic prev5zut cu un orificiu cu rolul de a dirija aburii in compartimentul superior la fagurii introdu~i anterior pentru topire ~i agezafi in acest scop in c o ~ u de topire. o a doua foaie de tab15 ondulat5. fi~/. este confecfionat din tab15 cositorit5. se va topi treptat scurgiindu-se in vasul colector care confine ap5 pentru ca ceara s5 nu se lipeasc5 de peretii vasului. * 7s . buGi dirijafi astfel in compartimentul in care se g5se~te ceara. in general.zrl cerificatorul solar: este format dintr-o cutic de lcnin lung2 sau dc 500 mm $i lati de 400 mm.ito~. Podi~orul ajunge piini la peretele din fati. Pe podi~oruldin lemn se fixeaz5 o foaie de tab15 peste care se a~eaz5.

iar filetat ce se invirteqte intr-un jug solid presarea se face cu ajutorul unui ~ u r u b de lemn sau metal. in acest caz. 5)spatiu pentru ceard. interiorul ciruia se introduc siculetele cu fagurii topifi. dintr-un vas de lemn cu peretii ciptu~iti ~ipci.Topitor de ceard cu aburi: I)capac. 3)spaliu ce pentru faguri.~ului. presa este prev5zuti qi cu doui termostate.MANUAL UL APICUL TORUL UI Fig. Peste siculete se pune capacul. in general. Un alt sistem de presi perfectionati este incilziti cu ajutorul unor rezistente electrice inglobate in corpul qi capacul acesteia.42 . Indiferent de mirime qi formi. Urrelte pentru recoltarea ~i condifionarea polenului Setul de unelte pentru recoltarea ~i conditionarea polenului se compune din colectoare de polen. se confectioneazi in diferite modele ~i capacitiiti. Recoltarea polenului transportat de citre albine in stup pt!?n&h&esiti{ile familiei se face cu ajutorul unor dispozitive speciale ce poart5 rea de . & r 79 e . incilzirea dispozitivului qi a cerii respective se face cu api fierbinte. pentru a se preintfimpina cre~terea temperaturii peste limits. pentmmditionarea acestuia. 4)baza co.Ce'*rificuror solar Fig.43. Cu acest tip de pres5 se poate extrage ceara din fagurii ce nu au fost topiti anterior in api. 7)robinet de evacuare a cerii Presa u'e cearci. formatul presei fiind piitrat sau circular. de diferite modele ~i uscitoare de polen. 6)apa. 2)capacul co~ului dirijeazd a b u r l . presele de cearii se cu in compun. I colectoare de polen.

un sertar in care se aduni polenul dup5 ce . B (dreapta) Colector de polen pentru fundul stupului: 1)placd rabatabilci. 4)sertcira. 6).Pp .A (stdnga). in practica apicolB existi o gami variati de colectoare de polen care pot fi clasificate. Colectoiwl de polen de urdini?. 2)placci urdini?. in mare. . 3)plan inclinat spre interior. astfel: colectoare de polen exterioare sau de urdini ~i colectoare de polen interioare. dintr-o foaie de vinilin (material plastic) previzuti cu perfora1ii circulare in r8nduri suprapuse cu diametrul de 4. Polenul ce se desprinde in momentu trecerii albinei prin orificiile pl5cii active.4 &.9 mm.44 . partea activi a acestuia o formeaz5 placi activi confectionat8. 3)placci activci.MANUAL UL APICULTORULUI in prezent. trecut prin ochiurile unei plase metalice a ~ e z a tdeasupra sertarului ~i placa activl i propriu-zisi cu orificiile circulare de 4.. precum ~i de razele directe ale soarelui.y.9 mm. cade printr-o plasi metalici in sertira~ de recoltare. Colector depolen ce sefolosesc sub capacul stupului: 1)urdini. care pot fi a~ezate sub capacul sau pe fundu stupului. Indiferent de tipul colectorului.2)placci activci. La unele tipur de colectoare existi dou5 plici active prin care albinele sunt obligate s i treaci m5rind astfel cantitatea de polen recoltat. Fig. 4)orificiu pentru trdntori 5)grilci metalicci. se compune din trei piese principale: ur corp realizat dintr-un cadru de lemn. Unele tipuri de colectoare de urdini~sunt inzestrate ~i cu o strea~in din lemn.y (dimensiuni in mm) rc-* /. tab15 sau p8nzi spre a proteja mai bine polenul recoltat de umiditate: atmosferici. in general.yipccide rigidizare (dimensiuni in mm).

serve~te uscarea polenului proaspit recoltat. . Uscarea trebuie efectuati la o temperaturi constant2 care s9 nu depi~easci +45"C. 45 . f a g de cele exterioare. 4)capacul inchidere. uscitoare cu aer sau ap9 cald9.s2 existe.MANUALUL APICUL TORULUI Colectoare de polen ce se folosesc sub capacul stupului sau pe fundul acestuia. I- - 4. unele constituind chiar fundul stupului respectiv avind ~i rolul de colector de polen. uniforme de maxim 1. in permanenti. La unele tipuri i de colectoare. 6)vedere general6 a 81 .polenul se avteme pe sitele de uscare in straturi subtiri. realizate cu ajutorul unei lampi de petrol qi usciitoare electrice. 60 1 I Fig. etc. Indiferent de tipul usc9torului. Colectoarele de polen interioare prezint2 avantajul. . placa activs este a ~ e z a t in pozitie orizontali. principiul de exploatare al acestuia este urmitorul: . pin8 cind umiditatea polenului va scidea la 8%. Totodata majoritatea colectoarelor de polen dispun de un sistem de a asigura nestinjenit zborul trintorilor spre a se evita astfel blocarea plicii active de citre ace~tia.5-2 cm grosime. praf. ci feresc mai bine polenul recoltat de intemperii (ploaie.3)sertare czr polen.). Usca'torzrl de polen. spre la a se putea pistra. soare intens.Uscdtor de polen electric 2) . o bun2 circulatie a aerului in vederea eliminirii excesului de umiditate. la altele oblici sau verticali.temperatura de uscare nu trebuie s9 depi~eascii +45"C. se bazeazi pe acela~i principiu de functionare. in mare. in practic9 sunt folosite multe tipuri de uscatoare de polen. dup2 sursa de energie ce o folosesc aceste usc2toare se impart in: uscatoare solare.

urmare c5ruia albinele inteap5 o pelicul5 de material sintetic ce este l amplasatA sub conductorii respectivi pe suprafap unei sticle. de mare capacitate care functioneaz5 in flux continuu. cunoscut fiind faptul c5 secrefia de venin variaz5 in limite largi. Dup5 ce albinele infeap5. necesare scurtarii botcilor sau a celulelor cu lawe de triintor.2 mm qi a caror atingere produce ~ o c uelectric. cu ajutorul unor pompe speciale de vid. Unelte pentru recoltarea veninului de albine Pentru recoltarea veninului de albine se folosesc unelte de constructie ~i modele diferite. deci inainte ca acestea s5 se pigmenteze.m MANUAL UL A PICUL TORULUI in marile intreprinderi specializate in uscarea unor cantit5fi mari de polen. Atiit recoltarea Iiipti~oruluide matc5 ciit ~i a apilarnilului se poate face manual sau mecanizat. anotimp ~i hran5. in prezent la recoltarea veninului sunt folosite diferite metode ~i dispozitive. dispu~i o distang de circa 3. . L5pti~orul matc5 se extrage din botci in care au fost de crescute in mod special larve de matc5 dup5 un interval de 72 ore (3 zile) ~i dupi prealabila indepsrtare a acestora. La recoltarea veninului rezultate bune au fost obtinute cu aparatul de recoltat care se bazeaz5 pe emiterea unor ~ocuri electrice de joas5 tensiune. ace din lemn sau material plastic ~i spatule din lemn sau din material plastic pentru extragerea din botci a I5ptigorului de matc5 sau apilarnilului. Apilarnilul const5 in recoltarea din celule de trsntor a larvelor atunci ciind acestea au inc5 coloratia alb5. aceasta se face cu ajutorul unor instalatii industriale. Unelte pentru recoltarea llptiyorului de matcl qi apilarnilului Setul de unelte se compune din cufite bine ascufite. in raport de viirsta albinelor. veninul cristalizeaz5 yi este recoltat prin r5zuire de pe placa de sticl5. Albinele sunt obligate s5 treac5 peste o retea de la conductori electrici.

. cordon.jise de racordare. bec de semnulizare. intrerup6tor. 46 -. 5. astuparea ~i nivelarea P +e eventualelor cripaturi din peretii stupului. reglare limp de pauzci. 8. retea de excitatie.@ =% . 7. K Jac Unelte pentru recoltarea propolisului Propolisul sau cleiul albinelor. 4. caseta colectoare. 9. ploturi pentru cuplarea grilelor. II ~i I K Grilci de excitatie: 6.Dispozitiv pentru recoltarea veninului de albine I. mufir pentru racord alimentare. Generator de impulsuri: I . 2.MA NUALUL APICUL TORULUI Fig. 3. este folosit de catre acestea pentru propolizarea interiorului stupului. celulelor fagurilor.

intre piinza de nylon yi speteaza superioar2 a ramelor se mai@t$ introduce un cadru din siirmi metalici. urdiniy.+ .Materiale pentru colectama propolisului (Colector de propolis) Recoltarea propolisului se face prin rizuirea pieselor componente ale stupului (rame. trebuind insg. in acest caz se inlocuiesc sciindurelele de podiyor sau podi~orultip planyeti cu o plasi de nylon cu ochiurile de 1. urmirit faptul c i indiferent de modelul folosit.5-2 mm peste care se Tntinde o piinzi deasi de prelati. . 4 7 . Dispozitivele respective sunt de diferite tipuri sau modele. Pentru a miri suprafata de propolizat. fiind montate direct peste leagrile superioare ale ramelor.). podiyor etc.n MANUALUL APICULTORULUI Fig. ca regul2 generali. peretii stupului. acestea s2 acopere o suprafat2 ciit tnai mare in stup. precum yi prin folosirea unor dispozitive speciale denumite colectoare de propolis.

Sipcile de creqtere au prevlzute. 3 qipci. se folose~te special pentru eclozionarea mitcii in ~i protejarea celorlalte botci. Dopzrrile de creStere. avind o lungime de 15-20 mm. nuclee pentru imperecherea miitcilor ~i cuqti pentru transportul miitcilor imperecheate.5 mm cu virful uqor rotunjit y i putin conic. in luinina interioar5 a unei rame de creqtere de stup orizontal se introduc 4 qipci.ea botcilor. Capetele sunt aplatizate sub form5 de lingurii qi uqor curbate cu ajutorul ciirora se face transvazarea larvei de pe fundul celulei in botc5. din lemn de tei strunjit sau din material plastic cu un diametru de 14 mm. . in partea superioarii a coliviei se afl5 un orificiu circular in care se introduce dopul confectionat din lemn sau material plastic de care este fixati botca in care se g5seyte larva de matcii. orificii in care se introduc dophi :@ere. in izolator se introduce rama cu fagurele qi matca respectiv5 in vederea obtinerii unor larve de virstii cit mai apropiat5. Pentru transvazarea oului. are fonnatul unei rame de cuib avind cele douii fete laterale acoperite cu gratie despgaitoare (Hanneman). cuyti de eclozionare. cu o lungime de 10 cm avind unul din capete cu un diametru de 8. . Jipcile de cre~tere. Sablonul poate fi cite unul singur sau mai multe montate pe un suport. pentru a nu fi distruse de prima matcii eclozionat5. de asemenea. din celula fagurelui in botca artificiali. . iar in cazul ramei stupului rnultitdajat. se confectioneazii. rame izolator pentru obfinerea larvelor de o anumit5 virst5 cit qi pentn~ protectia botcilor in familiile crescitoare neorfanizate. in partea superioarg avind un guler. Izolatort11pentrtr matcd. un numiir t6t&%e fi orificii circulare cu diametrul de 15 mm.MANUAL UL APICULTORUL UI Unelte pentru cre~terea imperecherea mgtcilor qi Setul de unelte se compune din lanfete pentru transvazarea larvelor. se construieqte din lemn de tei strunjit. cu o grosime de 2 mm.sunt confecfionate din lemn qi se fixeaz5 in lumina interioar5 a ramei de creytere cu ajutorul unor cleme metalice sau a cite unui cui~or spre a fi astfel rabatabile. cu o iniiltime de 2 mm ~i un diametru de 18 mm yi foloseqte la fixarea botcilor. Perefii laterali ai coliviei sunt protejati cu plasii de sirmii sau din material plastic spre a permite albinelor s5 hr5neascii m5tcile eclozionate. $ablonul pentrt~coi~fec/ionar. Spatulii (/anJetd) de transvazare.jpz * . pe toatH lungimea lor. rame cu leapri de susfinere a botcilor fixate pe dopurile de creqtere. este confectionat5 din s i m 5 de otel inoxidabil. se foloseqte creionul de transvazare care decupeazi o porfiune din fundul celulei. Colivia de tip Zander.

d)lan{etiipentru transvazarea lawelor I 1 I I Nucleele de imperechere. Nucleul Zander are o singuri ram5 la care. b _ S . se fixeaz5 de speteaza superioat-5 o fiqie de fagure artificial de circa 1 cm. iar a1 treilea rezervat pentru albine qi Eiguraqul ce-l vor construi. Toate cele trei compartimente. Fundul nucleului are previizut5 o fant5 de ventilatie acoperitii cu plasii de s2rrn5. Nucleul Zandeu. cu 2-3 rame de magazin. 114 sau 118 din rama de stup orizontal sau multietajat. inainte de populare.% .&ucleele sunt transportate cite 8 buciiti cu ajutorul unei liizi speciale p r e v ~ c u ~ e r i s i r necesar5. Peretii laterali ai nucleului sunt din sticlii (geam) ceea ce permite o verificare ugoar5 a acestuia. Pe teren. Se compune din trei compartimente. unul servind ca hrsnitor.MANUAL UL APICULTORUL UI 1 Fig. Acestea pot fi clasificate dup5 m5rimea lor in: nuclee mari.48 . n u f /g? . . in adiposturile pentru nuclee se introduc ea lee Zandler. precum ~i micronuclee ce contin de regulii circa 10 g albine fiecare. face parte din categoria nucleelor mici. Dintre nucleele cele mai uzitate amintim nucleul Zander gi nucleul tip ACA. nuclee mici cu 2-3 rame care prezint5 112. servesc la imperecherea m5tcilor eclozionate. sunt acoperite de un capac de lemp. cu cite 2-3 rame STAS de stup orizontal sau multietajat. b)~ablon pentru confec{ionat botci. c)botca@atii de dopul de crejtere. a1 doilea pentru adipostitul coliviei Zander. nuclee mijlocii.Utilaj pentru crejterea rniitcilor: a)nucleu Zander. in partea superioarii a nucleului.

cabane apicole. o gi o cabana apicoli sunt constructiile care asigur5 spatiul organizarea normal5 a activit5tii apicultorului. este format din rame de stup multietajat care. pentru descgp5cire gi extractie. Constructii apicole : I I 1 Acestea au rolul de a asigura conditii corespunzitoare pentru executarea anurnitor lucriri din stupini. pentru preincillzirea fagurilor cu miere. ha15 pentru extractia ~i conditionarea mierii previzuti cu camere anexe pentru depozitarea corpurilor cu miere. reprezint5 112 din rama stupului respectiv. cu cite o pe scBnduric5 de zbor fiecare. cit ~i pentru adipostirea materialelor ~i produselor apicole. Stupinele cu un num5r mare de familii de albine necesit5 constructii speciale cum sunt: laboratorul stupinei yi camera de lucru pentru apicultori.. . Una din rame este previzut5 qi cu un hrgnitor tip uluc.7 MANUAL UL APICULTORULUZ Nucleul tip A. pentru conditionarea ~i depozitarea mierii. prin pliere. in ad5postul pentru nuclee in care intri un numar din de 4 nuclee sunt prev5zute 4 urdini~e cele 4 laturi ale ad8postului. in cazul stupinelor cu un numar mic de familii de albine. Fiecare compartiment (nucleu) are un podi~or plas5 de sirm5. cu ajutorul unor balamale.A.C. depozit pentru p5strarea fagurilor.

cuie de diferite niiirimi $i tinte. petrol larnpant qi altele. in afari de inventarul apicol propriuzis. clcvte. rindea. fcriistriu. 50 . ciocan. dilti. cazma.MANUAL CILA PICUL TOR ULU I Trcbuic menfionat c i intr-o stupin5. Fig.Cabana ayicol~i . sodi de rufc. in cadrul procesului de productic rnai sunt necesare ~i alte uneltc ~i ~nateriale ca: topor. siipun. vopsele de ulei. sirmii pentru insirmat same. lopati. benzini.

E~alonarea perioadei de inflorire dB posibilitate apicultorilor si? realizeze. realizindu-se. sta inflorire. Salcdm~tl ocupi in tars noastri? suprafete importante.in cadrul unui sezon apicol. variind de la 1 mg la 4 mgifloare cu u i c tinut ridicat de zahtir de 40-70%. precum ~i valoarea lor nectaro-poleniferg. lnflorirea se prelunge~te. de Productia de nectar la salcim. Arbori yi arbuyti meliferi Flora meliferi a tirii noastre este deosebit de bogatti ~i variati. in fiecare an. Cunoscind bine acestea. precum ~i evolutia timpului. unde sunt deplasati. Salcimul inflore~te incepind din primele zile ale lunii mai. iar in ultimele decenii mierea de salcim a cii~tigat in numero~i adepti. pentru c8 este prirnul cules principal al anului ~i pentru c i inflore~te masiv. pin8 la sfir~itul in lunii iunie. recolte imbel~ugate miere. numeroase specii arborescente cu o Inare valoare apicoli. varietate. Hanu-Conachi Cjudetul Galafi). Mitisaru (judeful Dimbovita).MANUAL UL APICUL TORULUI leclia 5. in anii favorabili. mai ales pentru regiunile de cdmpie. Mai renumite sunt masivele de salciim din sudul Olteniei. Salcdmztl nlb. zeci de mii de stupi. se pot lua din vreme o serie de m8suri cu privire la dezvoltarea rafionali a familiilor de albine in scopul obtinerii unor recolte de miere bogate ~i constante. densitatea arboretelor ~i de factorii meteor&i. hncfie de conditiile geografice ~i pedoclimatice. Resurse neclaro polenifere gi polenizarea cullurilor adrictle enfomoiile Resurse nectaro-polenifere 0 conditie importanti pentru cre~terea intretinerea rentabili a familiilor ~i de albine o constituie cunoa~tereaplantelor melifere din zona in care se afli stupina. virsti. cuprinzind. an de an. Ru~etu (iudefulBuzBu).Alio9-Gomila (judetul Timi?). Groasa ~i Ileana (judetul C5lBra~i). perioada de inflorire a acestora.'k- 4 89 I fl . in conditii meteorologice nonnale este concentrati qi abundentg. in primul rind. este cea mai important8 specie meliferi. Valea lui Mihai (judeful Bihor). aceasta depinde de expozitia masivului. doui ~i chiar trei culesuri la salcim.

in general aceste specii ~i variet5fi de salciim se caracterizeaz5 printr-o inflorire mai tiirzie cu 2-4 zile ~i o durati mai lung5 a infloririi. de la 13 la 20 zile.MANUAL UL APICUL TORUL Ul Trebuie s5 menfion5m c5 dintre factorii meteorologici. Specii de tei care cresc in tara noastr5 sunt: teiul cu frunza mare sau teiul 1 fluturesc. Durata de inflorire a celor treispecii luate impreun5 in cadrul sezonului apicol este in medie de 30 zile. secretia nectarului nu se produce declt dup5 r5s5ritul soarelui. Se $tie c5 secretia nectarului incepe in general. salciimul galben. secretia nectarului are loc devreme. in timp ce in nopfile calde (1 5. dup5 care inceteaz5 complet. dup5 viirsta arboretului. Teiul este a doua specie melifer5 important5 din tara noastr5 ~i inflore~te la 15-20 de zile dup5 terminarea infloririi salciimului. in noptile reci cind temperatura scade sub 10°C in perioada infloririi. Pe Iiingi salciimul alb se mai intiilnesc la noi in far5 o serie de alte specii $i forme de salciim. iar culesul incepe inainte de ris5ritul soarelui. gr5dini botanice sau pe marginea ~oselelor. etc. Din determinari ficute in cadrul fostei Statiuni centrale de cercetari pentru apicultur-5 $i sericicultur5 rezult5 c5 producria de miere la arboretele de . in masivul de salciim de la Valea lui Mihai. devine maxim5 intre 20 ~i 30°C qi apoi scade treptat pin5 la temperatura de 35"C.100 la 1.16"C). Prima specie care inflore~te este teiul cu frunza mare. Fa orii care conditioneaz5 data infloritului sunt mai ales temperatura ~i al ti tudi& . la arborii in masiv de la 900 la 1. in general se realizeaz5 la un cules de salciim 10-25 kglfamilie de miere extrasi. cum sunt: salciimul roz. indeosebi la p5durile formate din dou5 sau mai multe specii. variind dc la o localitate la alta ~i de la un an la altul intre 22 ~i 38 zile. salclm alb variaz5 in limite mari. La arborii rizlefi. teiul pucios sau teiul cu frunza mica ~i teiul argintiu sau teiul alb. urmat5 la 10-15 zile de teiul pucios ~i apoi dup5 21-22 zile inflore~te teiul argintiu. densitatea ~i pozitia lui fat5 de soare. salciimul piramidal. productia de miere a variat de la 1. cultivate mai ales in parcuri.700 kgha. iar albinele ies la cules mai tiirziu. in jurul temperaturii de 10°C. Astfel.500 kglha qi la plantatiile tinere qi drajoni de la 300 la 700 kglha. cel care are o influent5 hotzriitoare este temperatura. Spre deosebire de salciim culesul de tei este de durati mai lung5.

ci cresc ca arbori in amestec. de asemenea.MANUAL UL APICUL TORULUI Teiul ocupi. In cadrul judetelor amintite. Ciurea. in Secretia de nectar la tei. 1. Capacitatea nectariferi a celor trei specii de tei este diferiti ~i anume: 800 kglha la teiul cu frunza mare. Cilugireni (judepl Giurgiu).22 mglfloare cu o concentratie medie de 48%. Mihai Bravu. Din analizele ficute la masivele de tei de la Ciucurova ~i Niculifel. Grajduri (jude@l I a ~ i )La aceste masive se deplaseazi anual zeci de mii . un arbore melifer valoros. este diferiti ~i depinde de varietatea teiului. 91 = . Artarul este.20 mglfloare la 0. rezulti c i productia de nectar a variat la teiul pucios de la 0. Birnova. Cintarul de control a aritat. mai ales c i unele specii de aqar infloresc mai timpuriu. la una din stupinele experimentale aflati in pastoral la Ciucurova. Snagov (Sectorul Agricol Ilfov). in tara noastri.45 mglfloare cu o concentratie in zahir de 46-52%. paltinul de ciimp. fapt ce prezinti o deosebiti importanti familiilor de albine in primiivari. C i l i r a ~ i . paltinul de munte ~i jugastrul de Banat. Productia de miere. conditii favorabile. iar la teiul argintiu de la 0. Niculifel. realiziindu-se in anii favorabili. ca qi la ceilalti arbori meliferi. c i recolta zilnici de miere a variat de la 0. cele mai . aqarul titirasc. variazi la acarul titirisc ~i jugastru de la 300-600 kg/ ha.4 kg (in medie 2. Ilfov. care cresc bine $i in asociatie cu alte specii de foioase melifere.200 kglha la teiul argintiu. cAnd in general flora meliferi este putin abundenti. pe ling5 nectar. C o c o ~Isaccea. de stupi. aqarii nu formeazi arborete pure. se pot realiza de la 2 la 6 kg miere de stup zilnic. In pidurile noastre. totu~i. etc. indeosebi in pidurile de foioase din silvostepi (~leaurile de cPmpie ~i deal). Speciile melifere cele mai valoroase sunt aqarul titirisc ~i jugastrul.15 la 0.7 kg). Babadag (judepl Tulcea). P .000 kg/ha la teiul pucios ~i 1. in medie ciite 15-20 kg de miere pe familia de albine. dupi o evaluare generali.5 piini la 5. Culesul la tei nu prezinti gradul de intensitate de la salciim. I a ~ i Timi?. La noi in far2 se intilnesc urrnitoarele specii de aqar: jugastrul. insemnate cantititi de polen. de fertilitatea solului qi de climi. Aceste speeii infloresc de obicei abundent ~i dau. Ciscioarele. cunoscute masive pentru stupirit pastoral la culesul de tei sunt cele de la Comana. suprafete insemnate indeosebi in judetele Tulcea. Ciucurova. pe Iingi acestea se mai cultivi ~i specii de aqar ornamentale. .

cgt yi pentru polen. Incepe s5 infloreascg la sfiir~itullunii iunie. furnizeaza. Productia de miere este de circa 300 kg la ha.MANUAL UL APICULTORULUI Cenu$erul sau otetarulfals este un arbore de mare valoare meliferi. Pe Iiingi fructele sale bune. Infloreyte in lunile iulie-august. iar inflorirea se prelungeyte pin5 in august. parcuri. alei. fiind in tot timpul infloririi intens cercetat de albine. pentru c i se prinde uyor $i este putin pretentios fati de sol. Mierea este de culoare galben-aurie $i cu un gust plicut. apreciate in patiserie $i arta culinari. Se intiilneyte frecvent pe strizi vechi din Bucurevti. florile fiind foarte intens cercetate de albine pentru nectarul yi polenul lor. Se inmul{e~teuyor prin seminte ~i buta~i. in anumite regiuni.10 kg miere de familie. Mierea de cenuqer este de culoare galbeni. Cre~te spontan in Dobrogea yi in alte finuturi din tara noastra. oferi nu numai cules de intretinere dar ~i de productie. Productia de miere este evaluati la 30. Castanul comestibil este un arbore ornamental foarte rispindit mai ales in judefele Vilcea. Castant// silbatic este un arbore ornamental foarte raspiindit in gridini publice. Cenu~erul este putin rezistent la geruri yi pierde in iernile aspre o parte din lujerii anuali. de calitate superioar5. & .~tit+entru nectar.120 kg la ha. cite 8. Bihor. In anii favorabili se recolteazi. Inflore~te abundent in lunile iunie-iulie. nefolositoare agriculturii. Se recomandi a fi plantat pe terenurile neproductive. la Cantitatea de ~niere hectar este socotiti la 30-100 kg. foarte decorative. iar perioada de inflorire este de 25-30 de zile. Mierea este de culoare inchisi y i de buni calitate. Inflore~tein lunile aprilie-mai. in parcuri. El poate fi plantat de-a lungul yoselelor yi drumurilor. cu o aroma pronunpti $i plicut5 la gust. Baia Mare yi Satu Mare. fiind bine cercetat de albine. bulevarde etc. un cules bogat familiilor de albine. in cursul lunilor iunie-iulie. In anii favorabili. de la stupii transportati in pastoral la florile de castan. S a l c ~ m t ~ l j a ~ ~este un arbore inelifer care dB o productie de peste 300 onez kg lniere la ha. Otetarul galben sau clocotiyul este un arbore ornamental foarte valoros pentru apiculturg. gradini ~i in toate locurile insorite. Florile acestui arbore sunt dispuse in inflo@ce&e galbene.

in conditii favorabile. care. Speciile de salcie mai rispiindite la noi in tar2 si care au importanti apicoli sunt: salcia comuni. In anii ciind albinele nu pot zbura la cules. ci ~i nectar din abundenti. mai ales in biltile din lunca Dunirii. Silciile ~i richitele infloresc timpuriu in primivari y i oferi nectar ~i mai ales polen. timpuriu in prim5var5.. Mojdreanul este un arbore de talie mici. salcia cipreasci. precum in ~i in zona muntoasi. Acesta se poate administra ca hran5 familiilor de albine sub diferite forme. salcia plesnitoare ~i richita. Alunul are o deosebiti importanti apicoli intruciit inflore~te foarte timpuriu in primivari qi furnizeazi familiilor de albine polen. ceea ce prezinti o deosebiti importanii pentru dezvoltarea familiilor de albine. foarte bogat in vitamine. Cea mai apreciati de apicultori este specia aninului negru. care contribuie simtitor la dezvoltarea ~i cre~terea puietului. firniq d. Arinul sau aninul este un arbore melifer care furnizeazi polen primivara de timpuriu. Salcia creqte sub formi de arbori sau arbu~ti luncile umede. Dintrc acestea o important2 apicoli rnai mare prezint5 salcia cipreasci Si zilogul. Productia de miere este de 100 kg la ha. Inflore~te lunile aprilie-mai ~i produce insemnate cantititi in de polen ~i nectar. chiar in perioada de inflorire dintre pomi ~i salciim. care prin scuturare qi cernere se obtine polenul galben. zilogul. de asemenea. ocupiind suprafete importante. insemnate cantititi de polen ~i nectar. datorit5 timpului nefavorabil din februarie-martie.. rispiindit mai ales in Oltenia. in tot cursl zilei. Productia de miere este apreciati la 250 kg la ha. In zilele l frumoase. salcia pliingitoare. Valoarea lui meliferi este cu atiit rnai mare cu c8t inflore~te dupi salciimul alb ~i dureazi piini la culesul de tei. Ca ~i alun@miprezint3 o f- 93 P P - . Banat ~i Dobrogea. foarte valoros pent11 intretinerea ~i dezvoltarea familiilor de albine in lunile martie-aprilie. Productia de miere se evalueazB la aceste specii la 150 kg la ha.MANUAL UL A PICUL TORUL UI Gliidita este un arbore melifer foarte intens cercetat de albine pentru nectar ~i polen. se recomandi recoltarea de din florilor birbite~ti alun (miiti~orilor). furnizeazi nu numai insemnate cantititi de polen. . Florile de mojdrean sunt mult cercetate de albine ~i asiguri un bun cules. a "s ~ o r n uinfloreite.

d' I d e este un arbust foarte rezistent la secet5 qi ger. Este cercetat de albine pentru nectar qi polen. acest arbust este foarte mult cercetat de albine. obicei. doarece are r5dicina bine dezvoltat5. Mierea obfinutiieste de culoare deschis5. 5. durind circa 30 zile. de Piiducelul este foarte des intilnit in p5durile de deal ~i cimpie ~iinfloregte in lunile mai-iunie. Socul negru este un arbust melifer care inflore~te abundent in lunile maiiunie. Este arbu~ti meliferi. apreciat caunul dintre valoro~ii la 50 kg la ha. Producfia de miere este de 25-40 kg la ha. se obfine in anii favorabili nu numai un cules de intrefinere qi stimulare. Acest arbust prezint5 o cre~tere rapid5 gi se prinde cu u~urinf5 orice teren. aromat5 ~i foarte pl5cut5 la gust. Ciilinul inflore~teabundent in lunile iunie-iulie. la albine instinctul de cules. infloreSte abundent in lunile aprilie-mai qi este bine cercetat de albine. cu aroma pronunfat5 ~i pl5cut5 la gust. Porumbarul este un arbust melifer r5spindit mai ales pe marginea p5durilor din step5 ~i silvostep5. stimulind dezvoltarea lor in vederea culesului principal de la salcim sau alte plante melifere importante.p. Produce circa 80 kg miere la ha. Acest arbore d5 o producfie de miere de 100 kg la ha. Inflo-re~te in pin5 in octombrie ~i ofer5 familiilor de al-bine nectar qi culesului se pot inregistra mici sporuri la cintarul de 94 . Florile sunt intens cercetate de albine pentru nectar ~i polen. al5turi de a@ri ~i alte specii melifere. Producfiade miere a fost evaluat8. ci $i un cules mai slab de producfie. Producfia de miere este de 25-40 kg la ha. Pe toat2 durata infloririi. Amorfa sau salcimul pitic este un arbust melifer cercetat de albine pentru nectarul ~i polenul s5u.MANUALUL APICULTORULUI deosebit2 importan@ pentru apicultur-5 prin faptul c5 aceastii specie foarte timpuriu ~i declan~eazii. Salcimul pitic se intalne~te frecvent in perdelele de camp ~i in perdelele de protectie ale liniilor ferate. In piidurile de foioase. Mierea este de culoare galben-aurie. Este folosit . In anumite zone.yi pentru consolidarea terenurilor pe in pant5 care alunecii ~i pe taluze. dB de la inceputul lunii mai pin5 in iunie un cules bun familiilor de albine. inflorirea are loc in lunile iunie-iulie.

violet. sunt foarte intens cercetate de albine ~i dau insemnate cantitiifi de nectar gi polen. in aprilie-mai gi d u e 10-14 zile. plantat in griidini publice pentru florile sale viu colorate. uneori chiar dupii apusul soarelui. Inflore~tein lunile mai-iunie. in parcuri. purpurii. Infloregte din iunie gi pPn5 in septembrie. albe. Zmeurul este un arbust melifer foarte valoros pentru apiculturii. Cdrmdzul sau I~urmuzuleste un arbust ornamental deosebit de valoros pentru apiculturii. Productia de miere a fost evaluatii la 20-25 kg la ha. e pe toati Este un arbust foarte apreciat de apicultori gi intens cercetat.MANUAL UL APZCULTORUL UZ control. polen gi nectar. Producfia de miere este de 30 kg la ha. Arbustul dB o producfie de 20-40 kg miere la ha. infloregte in lunile iunieiulie cdnd asigurii familiilor de albine un cules de intretinere gi uneori chiar de productie. fiind intens cercetat de albine in tot cursul zilei. In asociatie cu alte plante melifere care infloresc in acela~i timp. roze. unde cre~te spontan gi infloregte in lunile iunie-iulie. toate inflorind in lunile mai-iunie. Productia de miere se ridici la 35-100 kg la ha. parcuri etc. Acest arbust poate fi folosit cu succes pentru realizarea unui gard viu in jurul stupinei. Dracila este un arbust melifer intiilnit in zona colinarii. in griidini gi in perdelele de protectie. Este mai des intiilnit in zona de munte gi de dealuri inalte. rogietice. rogii. Bcircoacea este un arbust ornamental care cuprinde mai multe specii. poate asigura nu numai un cules bun de intrefinere ci gi de productie. hrnizind familiilor de albine nectar gi polen. Zcimo~itaeste un arbust decorativ. avdnd o durati de inflorire de 25 de zile. Florile de bircoace albe. Se preteazi pentru realizarea de garduri vii in jurul stupinei. Infloregte abundent din iunie piin5 in septembrie. Cnqinul este un arbust melifer care infloregte in lunile mai-iunie gi produce. 95 F P . precum ~i prin griidini. Plan@$lade zmeur din zona de cdmpie infloresc mai timpuriu.de a durata infloririi. Se inmulte~te uSor prin seminte ~i buta~i. Lemnul cdinesc este un arbust melifer riispdndit in pidurile din regiunile de cPmpie ~i deal. Producfia de miere variazii in funciie de c ~ n ~ ~ ~ o ~ l i r n a t i $ b . fiind intens cercetat de albine pentru nectar gi polen.

Murul . Mierea este de foarte bun2 calitate. . mai ales cind acesta se asociazti ~i cu culesul de la alte plante melifere din zona de ptidure.inrudit indeaproape cu zmeurul . recoltiindu-se adesea in amestec cu mierea de la flora de fineatti. Printre masivele de zmeuri! mai importante citBm cele de la ZBrne~ti Bran Cjudepl Braqov). de asemenea. Inflore~tein lunile iunie-septembrie yi asigurti un cules bun falniliilor de albine. Ructir.MANUAL UL APICUL TORUL UI Astfel. in zona de munte zmeurul produce 50-250 kg miere la ha. bung. iar in zona de cimpie produce 50 kg la ha. Arge~el. Novaci.este. Valea Valea Tirgului. Baia de Aramri ~i Grindeni Cjudepl Mehedinfi). Lunca ~i Frumoas2 ~i Teleajean Cjudepl Prahova). Petroqifa ~i Moreni ('judetul Dimbovifa): Cloqani. o planti melifer. Vatra Dornei. Riul Sadului ~i Valea Lotrului Cjudepl Gorj). Secui. Gura Humorului ~i RBd2uti Cjudepl Suceava). Tismana. Ciimpulung. Productia de miere se ridicti la 50 kg la ha. Doamnei qi CumpBna CjudepI Arge~).

medicinale-aromatice gi specific melifere.a. In cadrul conveierului melifer un rol deosebit il au speciile cu perioadii de vegetafie scurtii care pot fi semiinate chiar in perioada sfiirgitului verii. leguminoase. Culturi de plante tehnice Extinderea in culturii a plantelor tehnice ca urmare a preferintelor alimentafiei moderne pentru griisimile vegetale. au ficut sii aparii noi surse melifere. Importanp lor este cu atiit mai mare cu ciit se cultivii pe terenuri ugor accesibile ce se pot valorifica integral. furajere. diind an de an recolte mari ~i constante de miere. Rapita are o important2 deosebitii in dezvoltarea familiilor de albine inflorind in luna aprilie gi acoperind golul de cules dintre culesul de la pomii fructiferi ~i cel de la salciim. prin structura gi succesiunea infloririlor. Rapita de toamni?. De o importan@deosebitii pentru apiculturii este gi faptul cii putem asigura familiilor de albine un cules continuu pe tot timpul anului prin structurarea culturilor astfel ca inflorirea lor sii se succeadii acoperind intreg sezonul apicol.Q 97 k% +- . ff& . culturile agricole. specie anualk este cultivatii ca plant5 oleiferii datoriti continutului ridicat in ulei a1 semintelor. iar producfiileJergiere ce se pot obtine sunt de 35. permit8nd atiit dezvoltarea lor ca unitifi biologice. culesuri. inflorirea lor produciindu-se in toamn2 ciind flora meliferii este foarte sgracii.100 kg la hectar. din marea grupii a plantelor cultivate irnpir$te in subgrupe aviind in vedere scopul principal pentru care se cultivii: plante tehnice. Speciile pe care le prezentim mai jos fac parte. Ordinea de prezentare a speciilor in cadrul fieciirei subgrupe a fost stabiliti aviind drept criteriu succesiunea infloririi lor. conform clasificiirii ce are la bazii criterii biologice gi economice.MANUAL UL A PICUL TORUL UI Plante melifere cultivate Pe Iiingii importanta vital2 ce o au in asigurarea hranei omului. < k*f. oferii familiilor de albine incii din primiivarii gi piin8 toamna tgrziu. ciit gi obtinerea unor mari recolte de miere. inflorirea culturii dureazii aproape o lung. textilii g. impreunii cu nevoia tot mai acuti de proteine ca gi necesitatea materiilor prime in industriile alimentarii..

15-1. Mu~tarul alb. Se cultivii. de tip cernoziom sau brun de pidure. Mu~tarul negru.200 kg de seminte la hectar. ca qi mu~tarul pentru semintele sale bogate in uleiuri. Inflorirea are loc in lunile iunie-iulie furniziind familiilor de albine culesuri de intrefinere.000-1. obtiniindu-se o productie medie de este 1.7% ulei esenfial) folosite pentru aromasau corectarea gustului unor preparate farrnaceutice. Coriandrul. se cultivii in amestec cu altii plant5 furajerii diind producfii mari de masii verde la hectar. putin pretenfioasi la climii ~i sol. fiind utilizate in calitate de carea mezelurilor. Aviind o perioadii de vegetatie scurti se poate folosi la alcituirea conveerului melifer pentru a asigura surse e~alonate cules din primiivarii piinii toarnna de tiirziu. secretii nectar dupi ploi ~iin primele ore ale diminetii. Pe timp secetos secrefia de nectar scade foarte mult sau chiar inceteazii. iar inflorirea are loc in mai-iunie. cu 20-25 zile mai tiirziu ca rapita de toamni prelungind perioada de cules de la aceastii specie. cu tulpina inaltii de 100-150 cm. iar inflorirea are loc dupii aproximativ 40 de zile de la semiinat. este sensibilii la ger ~i secet5 preferiind pentru culturii silvostepa. rh '% . cultivati pentru semintele sale ce au un continut mare in uleiuri sau ca materie prima pentru obtinerea mu~tarului condiment. Fructele de coriande su& aoreciate ~i in industria alimentarii.MANUALUL APICUL TORULUI Rapi!a de primiivari?. se seamiinii primiivara timpuriu. alb. Semiinatul se face primivara ciit mai timpuriu. semiinatul ficiindu-se in luna martie cu o norm5 de siimiintii de 12 kg la hectar. specie anualii. Producfiile medii de miere ce se obtin de la mu~tar anii nonnali sunt de 40 kg1 in ha. specie anualii. Specie pretentioasii la umiditatea solului qi din atmosferii. specie anual$ cu tulpina inalti de 30-70 cm. Nectarul are o concentratie de zahiir intre 20 ~i 60%. apliciind minimum de lucriiri agrotehnice. cu o durat5 de 20-30 de zile. Ca plant5 de nutref. inmuliirea se face prin seminfe. dar fertile. timp in care albinele cerceteazii intens florile culegiind nectar qi polen din abundenfi. Cultura de mu~tar foarte rentabilg. d i productii mari in sudul qi sud-estul tiirii pe terenuri mai uSoare. in martie-aprilie. Se cultivii pentru fructele sale ce au un continut ridicat in uleiuri eterice (0.

Floarea-soarelui este o planti tipic entomofili a cirei polenizare se realizeazi in exclusivitate cu ajutorul insectelor. Ciliragi. In prezent floarea-soarelui este principals plant5 oleaginoasi cultivatii in pra noastri. Floarea-soarelui. fnflorirea se produce in lunile iunie-iulie gi are o durat5 de aproape 30 de zile. In zonele fir3 variatii mari de temperaturi este indicati insiminprea in pragul iernii. Polonia 9i Italia.. g-a. insiminprea ficindu-se in martieaprilie. cum sunt judetele Ialomip.MANUAL UL APICULTORULUI / Coriandrul se inmulfegteprin seminfe. erbacee. cantitatea de nectar pe floare fiind de 0. se obfin frecvent 7-10 kg miere monoflori pe familia de albine. In prezent ocupi mari suprafete in Rusia. Floarea-soareworegte in a doua jumitate a lunii iunie sau inceputul lunii iulie.$lor~ de *culoare galbeni sunt grupate in inflorescente denumite calathidii a ~ e u ldtu&fhii n n $e. unde a fost cultivati inainte de descoperirea acestui continent gi a fost introdus5 in Europa in secolul a1 XV-lea. fn zonele ce oferi conditii optime de culturi pentru coriandru. Iugoslavia. Dolj. Galafi. extinzindu-se apoi rapid in celelalte regiuni ale t5rii. L 99 L F . unde se deplaseazi in fiecare an un numir mare de familii de albine. Se poate executa aceast5 lucrare gi in august-septembrie daci solul are suficienti umiditate. Rominia. La aceste epoci de seminat se folosegte o normi de sgming la hectar de 20-25 kg. Teleorman. Bulgaria. inalt5 de 0. folosind o cantitate de 10-12 kg simin@ la hectar. cu un sistem radicular bine i dezvoltat ce P permite o bun5 valorificare a rezervelor de api gi nutritive din sol.5 m. Franp. Briila. Pe judete cultura florii-soarelui ocupi mari suprafete in Ialomita. Constanp. Spania gi este cultivati pe suprafefe mai mici in Ungaria. fapt ce a dus la aparifia a numeroase varietiti gi proveniente diferenfiate prin insugirile fiziologice cit vi din punct de vedere morfologic. pe circa 800 mii hectare. Coriandrul este o valoroas5 specie meliferi. Turcia. Buziu. specie originari din America de Nord.a. In tara noastri floarea-soarelui a fost cultivati la sfirgitul secolului a1 XIX-lea in Moldova. Specie anual5. Frunzele mari pedunculate sunt acoperite cu peri aspri conferind plantelor o bung rezisten@la seceti. Ilfov v.. cu o duraili Tnflorire ce variazi intre 10 gi 20 zile in functie de soi gi mersul vremii.lO-0. iar productiile de miere ce se pot obfine variind intre 100 qi 500 kg la hectar.60-2.15 mg.

spirtului ~i berii. Din cercetiirile intreprinse a reie~it mare variabilitate a productiei de nectar determinatii de soi. furnizdnd materie prima pentru fabricarea celulozei ~i hdrtiei. cea mai mare influenti asupra secretiei de nectar o are temperatura.25 mg.26. iar cel cultival in pentru insilozare sau mas%verde in hrana animalelor din iunie pin2 in octombrie. iar la hectar de 22 kg. conditii o pedoclimatice ~i de evolufia timpului. Sorgul este o plant5 cu cre~tere viguroas5. ' ~ . in raport cu data semiinatului. luindu-se in calculul balantei melifere o productie medie de 60 kg la hectar. dar $i de diferentele de microclimat dintre IocaliEiti ~i chiar de la un Ian la altul.11 ~i 0. ca furaj-ia. intre O. Porumbul cultivat pentru boabe inflore~te luna iunie. in cam1 stup5ritului pastoral stupinele se amplaseaza intre floarea-soarelui ~i porumb pentru a putea recolta polen de la ambele culturi. conditionat ~i p5strat corespunziitor. estul ~i vestul tirii. 1 Porumbul este socotit ca plantii melifera deoarece furnizeazg familiilor de albine importante cantitati de polen. Recoltarea paniculelor nu stdnjene~tecu nimic dezvoltarea ~i polenizarea normala a culturii. Productia de polen pe panicul este de 1 gram.MANUALUL APICULTORULUI (eventual al ramurii).120 kg. iar nectarul unei flori contine in medie 0. Dintre factorii climatici. influentat5 ~i de conditiile pedoclimatice. anual5 sau perenii. Sorgul inflore~te iulie din pine Ei%@bbrie furnizind familiilor de albine culesuri bogate de polen. se recornand5 administrarea polenului obtinut prin recoltarea paniculelor. Cantitatea de nectar produsa de o floare variaz%mult de 1 un soi la altul. se cultiva in regiunile mai secetoase din sudul. asigurdnd an de an productii de miere ce variaza intre 10 ~i 40 kglfamilia de albine. cind sursele de hran5 proteica sunt neindestulatoare. care este optima in intervalul 30-32°C inregistrat in general intre orele 10 ~i 15 ciind se qi observa o frecventa ~i o intensitate maximi de cercetare a florilor de c5tre albine. Floarea-soarelui are un potential melifer ridicat.brana animalelor ~i unele folosinfe casnice. Diferentele mari de recolt5 sun1 determinate de variaf-iaputerii familiilor de albine. in perioadele deficitare.1 mg zahar. Are numeroase intrebuintiri. Productia de miere la hectar este evaluatii la 30.

Inflorirea se produce in iulie-august . avlnd producfii de miere la hectar evaluate la 30-50 kg. 1 ha semincer furnizeazii 30% din polenul necesar la 80 de familii de albine timp de 15 zile. se cultivii pentru frunzele ei utilizate ca materie prima in industria produselor pentru fumat gi in industria farmaceutica. semintele sale avlnd un bogat continut de ulei (30%) care dup5 rafinare se folosegte in industria lacurilor gi vopselelor. Sfecla dezahiir. specie bianual5. Tutunul. se cultiv5 pe mari suprafete in iara noastrii yi igi giisegte utiliziiri at5t in industria zahgrului gi spirtului cit ~i in zootehnie. Plant5 rezistentii la seceti gi nepretenfioasii la conditiile dt? 1. fapt cu atlt mai important cu cit flora melifer2 este sarac2 in aceasti perioad5. yOfk5nagul se cultivii in regiuni mai secetoase pe soluri mai slabe decit ceie pri nice-floriisoarelui. Infloregte in iulie-august. productia de miere evalulndu-se la 5.yi in industria produselor cosmepcp. specie anualii. Sojkinapl este o specie anuali. Sfecla de zah5r infloregte in iulie-august. Datorit5 plasticit5tii ecologice mari se cultivg cu deosebit5 rentabilitate in multe zone ale Prii. in alimentatia dietetic5 . Bumbacul. tutunul se cultivii. cultivat5 pe suprafete destul de mari pin5 la sfir~itul secolului trecut pentru vopsitul in galben a1 llnii gi firelor de in. specie anual5. Familiile de albine beneficiaz5. oferind culesuri de nectar. Pentru apicultori un interes deosebit il are sfecla seminceri care furnizeazi din abundent5 nectar . este nectarifer. Cultura in camp se realizeaz5 prin plantarea riisadurilor la sfirgitul lunii aprilie. in special. respectiv la temperaturii. de la sfecla de zah5r. 101 r F .yi polen. De la tutun se pot obtine 20-40 kg miere la hectar. in prezent se cultiv5 ca planti oleaginoasii. in judetele din sudul fiirii.yi dureaz5 o perioad5 lung5 de timp. de insemnate cantitiifi de polen gi de nectar. furnizind culesuri tirzii de nectar. iar durata de inflorire poate depivi 30 de zile. dar in general este slab cercetat de albine.MANUALUL APICUL TORC'L U l Iarba de Sudan din seminceri produce o cantitate mare de polen de calitate superioar5. inceputul lui mai clnd plantele au 4-6 frunzulite. Pretentioasii la conditiile climatice. Inflorirea se produce in iulie-septembrie gi f u r n i d l c q i l i i r ~ * d e %.15 kglha.

pereni. mirirea suprafetelor cultivate cu plante furajere in vederea asiguririi masei verzi gi a nutretului insilozat ca hrani a animalelor. Productia de nectar variaz5 intre 0.09 mg ~i 0. in decursul anilor. Valoroasii pentru apiculturii este gi specia de cicoare spontani ce cregte pe marginea drumurilor.MANUAL UL A PICULTOR ULUI albine atiit nectar ciit gi polen.26 mglfloare cu o concentrafie in zah5r de 18-4. Productia de miere la hectar se evalueazi la 25-30 kg la cultura neirigf&!%O kg la cultura irigatii. se cultivi ca planti alimentari pentru frunzele folosite pentru salati. Culturi de plante furajere Dezvoltarea zootehniei a determinat. Cicoarea de gridin5 infloreqte in iulie-octombrie furnizdnd familiilor de albine un cules de intretinere. bienali. in functie de soi vi conditii pedoclimatice. Cantitatea de miere la hectar se aproximeazi a fi 100 kg. ce se soldeazi cu producfii mari de miere mar%. pe cdmpii. Lucerna este o specie erbacee. .8%. de lung5 durati. rispiinditii aproape pe toate continentele. conferind plantelor o rezistenF la seceti deosebiti gi ficdnd posibili cultura acesteia in regiunile de ciimpie mai secetoase. Pnflorirea lucernei are loc in a doua jumitate a lunii mai la coasa I gi in august-septembrie la coasa a 11-a. iar varietatea sativus se cultiv5 pentru rid5cina din care se fabric5 surogatul de cafea. culturile de plante furajere imbunitiifesc resursele melifere din zona de culturi. ci chiar culesuri importante de producfie. Cicoarea de grzdina' este planti erbacee. trifoi) de la care familiile de albine beneficiazi de un cules intens. asiguriind de multe ori nu numai culesuri de intretinere. Pe Iiingi avantajul direct a1 hranei naturale atilt de necesari in furajarea animalelor. De importanti deosebiti pentru apiculturii sunt loturile semincere de plante furajere (lucerni. cu sistem radicular bine dezvoltat ce pitrunde piin5 la 10 m in pimiint. in Bnete gi p5~uni ca buruianii gi care oferi un cules de inceput de toamn5 ciind flora melifer5 este siraci.

? ~ %* 5 Tb < 103 59 . Inflorirea lucernei galbene se produce in iunie-septembrie oferind familiilor de albine culesuri de intrefinere. putin pretentioasi lasol.05 mg. de la ves ping in zonele montane. pe timp secetos secretia nu se mai produce. grupate cite 3-9 in inflorescente umbelate. dar se gi cultivi valorificiind bine coastele cu soluri bogate in calciu. florile de culoare albastri-violacee. amindoui fiind bune melifere. in culturi sunt rispindite doui specii de miziriche de toamni: mizirichea piroasi cu flori albastre-violacee gi mizirichea panonici cu flori galbene. Miiziirichea de toamnii . inchizind in coroli staminele gi pistilul.20 mg. sau in culturi pe suprafefe mici. Lucerna galbenii este o specie erbacee pereni. Cantitatea de nectar produsi de o floare este de 0. prin piguni gi filnete uscate. sunt grupate cite doui sau solitare.specie erbacee. dind o producfie de miere la hectar de 30 kg. culegind in aceste conditii in special nectar. De obicei nu se cultivi in culturi puri ci in amestec cu o cereal5 de primivari.specie anualB se cultivi ca furaj pe mici suprafefe in culturi puri gi pe suprafefe destul de mari in borceaguri. inflorirea se produce in mai-iunie. Planta secret5 bine cind umiditatea solului gi a aerului sunt mari. Miiziirichea deprimiivarii este o specie erbacee anuali. in momentul cind albina introduce trompa in tubul floral se elibereaz5 staminele gi pistilul. Inflorirea are loc in maiiunie. ce cregte spontan pe malurile apelor. 2 gi 1.08-0. nesuportiind ins5 solurile siriturate sau mligtinoase.r MANUALUL APICUL TORULUI Conformafia floral5 este tipici de leguminoasi-papilionacee. aparitia florilor este e ~ a b t. Socul produs face ca albinele sZi evite deschiderea florilor. A Ghizdeiul . Productia de miere la hectar este evaluati la 10-30 kg. 5Worirea incepind de la bazi. Cantitatea de nectar secretat5 de floar9vhria n t r ~ 0 . productia de miere la hectar fiind evaluati la 15-30 kg. pereni. stigmatul venind in contact cu polenul cules de la o alt5 plant5 se efectueazi polenizarea.5 mg. dind o producfie de miere la hectar intre 30-100 k g . lovind-o sub torace. sunt intens cercetate de albine.03 gi 0. Ghizdeiul infloregte din mai pin5 in septembrie. Cantitatea de nectar pe floare variazi intre 0. este rispindit5 spontan. Florile de culoare galbenportocalie.

diind bune rezultate in zonele cu climat ricoros ~i umed.@?atul se face primivara timpuriu cu o normi de s5minf5 la hectar .Ol-0. nectarul este greu accesibil albinelor a ciiror tromp2 are o lungime in jur de 6. Polenizarea trifoiului hibrid cu ajutorul albinelor aduce importante sporuri de simiinf5ce depigesc 100 kglhectar. Trifoiul infloregte din mai pin5 in septembrie. trifoiul hibrid este mai putin rispiindit in fara noastri decit trifoiul alb. ddnd o productie de miere la hectar de 120 kg. indeosebi la coasa a II-a cind florile sunt mai putin dezvoltate. in &k&. indiferent de solul pe care se cultivi. Pentru mirirea randamentului poleniz5rii se recomandi aplicarea dresajului albinelor prin hriniri cu sirop de zahar aromatizat cu flori de trifoi. Se cultivi putin in culturi pur5. infloregte din mai pin2 in septembrie. . suprafete ce oscileazi in jur de 200.50 mm. in anii favorabili cdnd secrefia de nectar este bung. Trifoiul hibrid . florile de culoare ro~ie purpurie sunt dispuse cite 50-200 in capitule. se realizeazi culesuri de producfie. Cantitatea de nectar secretatii de o floare variazi intre 0.000 ha. cultivati pentru nutref verde sau fin pe terenuri improprii altor culturi furajere. Trifoiul alb . Sparceta . Trifoiul alb infloregte in a1 doilea an de la seminare.specie peren5 intilnit5 din Delta Dunirii piin2 in zona alpink ocupi insi suprafete mult mai mici comparativ cu trifoiul roqu. Pe suprafete mari este c u l t i v a ~ judetele Constanp. de obicei il gisim in amestec cu alte leguminoase qi graminee perene. din ale firii.specie ce prefer5 locurile de culturi cu multi umezeall.specie pereni. in pa r noastri. recoltele de miere ajungind la 15-20 kglfamilia de albine. Productia de nectar pe floare este de 0.03 mg. Este putin pretenfioasii la clim5 qi sol.04 gi 0.MANUAL LIL A PICUL TORULUI Trifoiul I-oqzr este o specie furajeri pereni ce cregte spontan sau cultivati in nordul firii ~i in zona dealurilor subcarpatice.4 mg ddnd o cantitate de miere la hectar intre 100 gi 250 kg in hnctie de condifiile pedoclimatice. putdnd fi cultivati eu-bune rezultate chiar pe terenuri erodate. DatoriM conformatiei pe care o are floarea de trifoi roqu. iar productia de miere la hectar este evaluat5 la 25-50 kg. corola formiind un tub de 8-10 mm lungime. cu strat arabil subfire. Cultura trifoiului ocupi. iar inflorirea dureazi din luna iunie pin2 toamna tiirziu.

la 60-70 zile de la pornirea in vegetatie ~i dureazi 15-25 zile. originarii Topinamburul sau napul porcesc se cultivi la noi in tar5 pe In hrana animalelor se folosesc ca furaj atiit tuberculii in tulpinele verzi insilozate. Inflorescenp este un racem spiciform. Pentru loturile semincere distanta dintre riinduri este de 30-50 cm pentru a permite ramificarea plantelor $i buna lor dezvoltare. in raport de conditiile pedoclimatice. fapt pentru care animalele nu o consumi cu placere in stare proaspitii. sulfina valorifici bine solurile mai sirace. lung de piini la 20 cm. spilate sau siriturate. alcituit din 15-90 flori de culoare roz cu striatiuni purpurii pe stindard. distanfa dintre riinduri 12. florile de culoare albi au caliciul scurt. Topinamburul este o specie erbacee.3 ~i 0. se cultivi in tara noastrii ca planti furajero-melifer8 pe suprafete mici. pereni. distanta dintre rilnduri 12. nu este cultivatii deciit pe mici suprafete datoriti gustului amar dat de cumarina confinutii. iar concentratia in zahir a nectarului intre 35 ~i 45%.15 cm.15 cm. valoarea Cu toate c i prin continutul ei bogat in proteine sulfina spore~te proteic5 a furajelor. Sulfina albi anuali inflore~tein cursul lunilor iunie-iulie. Sulfina albi anuali se preteazii la insimintiirile in miri~te asigurind un cules tirziu de toamni mai ales in regiunile de cimpie unde sursele de polen $i nectar sunt sirace in partea a doua a verii ~i toamna. fnflorirea sparcetei cultivate are loc in lunile mai-iunie. iar concentrafia in zahir a nectarului este de 38-60%. Productia de nectar pe floare oscileazi intre 0. ficind uSor accesibil nectarul.specie anuali sau bienali. reci ~i cu umiditate stagnanti.03 ~i 0.100 kg.07 mg.MANUALUL APICULTORUL UI de 80. adincimea de seminat 1-2 cm. Productia de nectar pe floare variazi intre 0.9 mg. evaluindu-se o productie de miere la hectar intre 200 ~i 500 kg. Putin pretentioasi fati de sol. 105 . Seminatul se face primivara timpuriu cu o norm5 de simiinp la hectar de 20 kg. Nu se recomandii cultivarea ei pe solurile grele. adiincimea de seminat 4-5 cm. evaluiindu-se o productie de miere la hectar intre 120 ~i 300 kg. trebuind s i fie insilozati pentru consumul acestora inainte de uscare. Suljina albci . Pentru loturile semincere distanta dintre riinduri este de 60-70 cm folosind 30-40 kg s5minfi la hectar.

dar de dimensiuni mai mici. asiguriind un cules de polen ~i nectar de lung2 durat2.prezint5. in ordinea infloririi lor.000 ha) qi in culturi intercalate peste 200. La noi in tarii. varza. conopida qi gulia pentru sirnin@. cu tulpin2 tiiriitoare sau agiigtoare.MANUALUL APZCULTORULUZ Topinamburul infloreqte din septembrie pin5 in noiembrie.9 mg evalugndu-se o producfie de miere la hectar de 30-60 kg. p2tru1i~iclul. in primul sau a1 1 doilea an de culturi. de asemenea. din cele I0 specii sunt cultivate in cultur3 pur2 (ci 30. Cantitatea de nectar pe floare variazi de la 0. Ceapa este o plant5 legumicol5 cu mare valoare alimentar5 care se cultivl in fara noastr5 pe suprafefe ce dep5pqesc 40 mii hectare. interes pentru apicultur5 ca urmare a secrctiei de nectar ~i a producfiei de polen. Culturi de plante legumicole Dintre culturile legumicole menfiongm. un bulb. 90. intens cercetate de albine care culeg polen qi nectar. inflorirea are loc in lunile iunieiulie ~i dureazi 10-25 de zile in cadrul unei inflorescenie. morcovul. titatea de miere pe un hectar cultur5 pur5 se evalueazi a fi de 40-45 kg l&&furajer. inflorescenfele lui sem5niind cu cele ale florii-soarelui.5 m. Reventul. interes pentru albine avind in vedere producfia de nectar qi polen a acestora.specie anual5. de asemenea. Productia dc micre care sc obline dc la semincerii de ceapi variaz5 in functie de conditiilc pcdoclimaticc intre 70 ~i 150 kg la hectar. chiar dac5 numai ceapa (seminceri) ~i dovleacul furnizeaz5 culesuri de nectar qi respectiv polen. Icu~teanul. Ridichea. ciiteva specii cu importan@ pentru albine.03 la 0. Ceapa pentru s5minP are pretenfii mari faf5 de luminii qi ocupi mari suprafefe in sudul qi vestul @rii. in anul urmitor formeazi tulpini florale inalte de piin2 la 1. Dovleacul .100 kg la dovleacul alb qi 22-30 kg la dovleacul moscat. ceapa pentru simintii formeazi. care plantat primiivara timpuriu. este originar din America. i Plant5 bienal5 sau trienal5.000 ha. 3 3 106 . pistiirnacul au.

Dovlecelul. sfecla rogie gi spanacul sunt plante legumicole de interes pentru apiculturi avind in vedere producfia de nectar gi polen a acestora de care beneficiaza albinele in tot cursul sezonului apicol. cultura plantelor medicinale. castravetii. o treime din valorile date mai sus pentru culturile pure. care ocupi suprafete importante rnai ales in culturi intercalate. Odati cu luarea in culturi a noi specii sau mirirea suprafefelor ocupate de specii deja cultivate ca plante medicinale sau aromatice. lmportanta speciilor din aceasti grupi este deosebiti pentru apiculturi.MANUAL UL APICULTORULUZ Productia de polen la hectar se evalueazi la 52-58 kg la dovleacul furajer. $ 107 ex% rC I . au apirut noi surse melifere. suprapuniindu-se in unele cazuri. in general. are leg5turi strinse cu grupa plantelor medicinale. Culesul oferit de aceste specii chiar dac5 in general nu dB producfii de miere. pepenii verzi. I / - +A b . atiit pentru miere ciit qi pentru polen. ajuti la mentinerea activitifii familiilor de albine gi la o buni pregitire a lor pentru iernare. Pentru culturile intercalate de dovleac se iau in calcul. ofera culesuri tirzii de intrefinere intr-o perioadi ciind flora meliferi este foarte saraci. 43-52 kg la dovleacul alb gi de 28-34 kg la dovleacul moscat.prezenfa in {esuturile lor a substanfelor cu actiune terapeutici. mai ales c i inflorirea lor are loc. Grupa plantelor aromatice. intr-o perioadi lipsit5 de cules. Ordinea de prezentare a principalelor specii medicinale gi aromatice cultivate la noi in tar5 este stabilita de cronologia declangirii" *?fazei de inflorire a speciilor. Bostiinoasele. au inceput s i fie cultivate dsnd nagtere unei noi ramuri ale productiei agricole. Unele specii solicitate mai mult pentru prepararea medicamentelor obtinute din plante a ciror colectare din flora spontani nu mai satisfacea cerintele.inceputul toamnei. Culturi de plante medicinale yi aromatice Plantele medicinale au o caracteristici comuni . 44!. iar durata infloririi se Fntinde pe un interval mare de timp. de aceea trebuie identificate din vreme qi valorificate integral. caracterizate prin prezenta in tesuturile lor a unor substante denumite uleiuri volatile. acoperind golul de cules de la sfsrqitul verii .

titatea de nectar pe floare variaz5 de la 0. dind productii de miere la hectar evaluate la 20-30 kg. cum sunt cele din centrul qi estul Transilvaniei. lnmultirea se face prin seminte folosind 3-5 kglha sau prin imp5Girea tufelor. per~neabile. % 10s . Roinita sau iarba stz/pz/lui. pe soluri fertile.specie bienal5 sau pereni. melifere ~i ornamentale.2 mg. ca plant5 medicinal5 ~i condimentarg. Recoltarea manuals trebuie s5 se fac5 atunci cAnd 35-40% din fructe sunt coapte. I5st5re~te nou inflorind inc3 o data in septembrie-octombrie cind flora melifer' ste foarte s5rac5. Fiind o plant5 ale csrei fructe se maturizeazi egalonat.plant5 peren5. iar recoltarea cu combina cind 65-80% din fructe au ajuns la maturitate.sop111este o plant2 peren5. Infloregte din mai pin2 in octombrie. l. cultivat5 ca plant5 medicinal& aromatic5 qi alimentar5 de la care se folosesc fructele pentru uleiul volatil ce1 contin.I20 kg. dar r e u ~ e ~ mai bine in regiunea podgoriilor. adsnci. se poate te cultiva in toat5 tara.l la 0.3 mg. mai ales in perioada s5raca in flora meliferi de la sfirqitul verii. Cantitatea de nectar secretati de floare variaz5 intre 0. Cimbrul este un semiarbust cu tulpina lignificatii in partea inferioari. inflorirea are loc incepjnd din iunie pin2 in august asigurind familiilor de albine un cules de intretinere. cultivat2 pentru insugirile ei medicinale. cu miros aromatic. a fost introdus in cultur5 la noi in tar5 in ultimii ani. erbacee. Pentru cultura acestei specii sunt favorabile regiunile cu suficientZi umiditate gi cu temperaturi mai moderate. Seminatul se face primivara in prima urgent5 (martie-aprilie) folosind 10-12 kg s5mint5 la hectar. Chimenul infloregte in mai-iulie o lung5 perioadg din timp. dind o productie de*?kctar de 50.120 kg. momentul recoltgrii are o importanfa deosebit5.MANUAL UL APICUL TORULUI Chimenul . constituind o valoroas5 sursi de nectar.pe locuri expuse la soare.1 gi 0. calde. ori din nordul Moldovei. Isopul se poate cultiva pe orice sol fiind socotit ca o valoroas2 plant2 melifer5 mai ales c5 tuns dupa inflorirea din iuniedin iulie. Productia de miere la hectar este evaluati la 100-150 kg. iar productia de miere la hectar este evaluat5 la 80.

100 kg.07 ~i 0. a Levgnfica . folositii ca plant5 antierozionalii pe terenuri degradate ~i ornamental%in gradinile caselor ~i in j stupin5. este un semiarbust cu sistem radicular bine dezvoltat ~i profund care ii confer5 o mare rezistenp la secet5. evaluindu-se producfia de miere pe hectar la 50. In fara noastr5 cresc spontan ~i alte variet5fi ~i specii de izmii cu o deosebitii important5 pentru apiculturi. profunde. Lev5nfica se cultivii bine pe terenuri neinfestate cu buruieni perene. De menfionat este faptul. Producfia de miere la hectar la izma broa~tei fost evaluata la 200 kg. dar prefer2 solurile calcaroase. Putin exigent5 la condifiilede sol. Cantitatea de nectar pe floare este de 0. Ava este izma broa~teicare ocupii suprafete insemnate de teren in Delta ~i lunca inundabilii a Dun5rii ~i de la care se pot obfine productii de miere de 15-20 kglfamilie. este cultivat5 in lume ca plant5 medicinalii qi aromaticii pe mari suprafefe de teren. cu apa freatic5 la adincime. Importanp. Pentru a realiza o plantafie incheiat5 (Grii goluri) terenul trebuie ingrii~at la infiintarea plantafiei cu 40-50 tonelha gunoi de grajd pe solurile argilonisipoase sau nisipo-argiloase ~i cu 25-30 tone pe soluri mai fertile.specie perenii. Banat. Odatii cu gunoiul de grajd se aplicii ~i doze de 70-90 kglha substan@ activii fosfor ~i 30 kgha substant5 activ5 potasiu. oferind culesuri de intrefinere in cursul verii. permeabile. A 109 P /- . chiar de naturii granitic5 ~i silicioas5. Secrefia de nectar variazii intre 0. Leviinfica inflore~te din iunie pin3 in august ~i se caracterizeazi pe Iingg aceastii duratii lungii de inflorire qi printr-o mare capacitate meliferii. Este. Rezistenfa sciizut5 faf5 de inghet. Bra~ov. inflorirea culturilor de izm5 se produce in lunile iunie-august furnizind nectar ~i polen familiilor de albine. florile de lev5nficii c5 polenizate de a!hinc produc seminfecu un continut mai mare de ulei. se poate cultiva ~i pe solurile cele mai sgrace.22 mglfloare cu o concentratie in zahiir de 45-48%. se explic5 prin originea ei mediteranean5.plant6 peren6.02-0. La noi in far5 o intiilnim pe suprafefe mai mari in Tara Birsei. ca plantii medicinal5 ~i aromatic& este mare.04 mg producind o cantitate de miere la hectar ce variaz5 intre 100 ~i 200 kg. mai ales cind nu este acoperitii de zlpadii. confirmat de speciali~ti. inmulfirea izmei bune se face destul de uqor pe cale vegetativ5 (stoloni sau listari). de asemenea. fiind folositii in industria farmaceuticii ~i la fabricarea parfumurilor. spontan5 ~i cultivat5.MANUALUL APZCUL TORULUZ ' I 1 Izma bun6 .

jalequl de cimp.furnizind la inflorire nectar ~i polen din abundentii care in anii favorabili dau chiar recolte de miere. folosind 12 kg siimintii la hectar. InfloreSte in iulie-august. unde apa freaticii se ridicii pan2 la maximum 2 m de la suprafap solului. Jale~ul griidinii infloreqte in iunie-septembrie produciind o cantitate de de nectar pe floare ce variazii intre 0. de preferinti cernoziomuri. perenii. paji~ti. pe soluri uqoare. Se cultivi in scopuri farmaceutice. Aceste specii spontane cresc prin fanefe. inflore~tein mai-iulie. ca specie aromaticii. Se inmulfe~te prin seminte. laxativ ~i face prin seminfe. inflore~tein maiseptembrie ~i urechea porcului sau corobitica. folosind 8-10 k g h a s5minF. Feniculul .specie perenii. Anasonul este cunoscut. in rinduri distantate la 40-50 cm. a ceaiului ~i figiirilor antiasmatice. furnizind familiilor de albine nectar ~i polen pentru un cules de intretinere.3 ~i 1. fertile. frunzele avfnd un continut bogat in ulei (1-2.5%) cu proprietiti antispasmice ~i intrind chiar ca atare in compozitia ceaiului pentru gargarii. 110 . ce inflore~tein iulie-august. in primul rand. dar se poate cultiva qi pe malurile ripelor pentru a stiivili eroziunea. se cultivii cu bune rezultate in sud-estul f5rii ~i in CGmpia de vest. Importante pentru apiculturii sunt ~i speciile spontane din care amintim: salvia de cimp. expectorant8 ~i dezinfectantii. farmaceuticii pentru medicamente cu efect diuretic. Oltenia ~i Banat unde verile sunt ciilduroase.MANUALUL APICULTORULUI Salvia sau jalejul de grridinri .marginea piidurilor. etapa optimi de seminat fiind primivara in prima urgentii.5 mg. Cantitatea de miere evaluatii la hectar este 50 kg. mai ales pe rocile calcaroase. cultivati in regiunile din sudul fiirii. folosit in industria alimentat-5 ~i a biiuturilor. Se cultivii ca specie aromaticii tji medicinalii pentru fructele sale ce confin ulei volatil. Jale~ulse cultivii pe terenuri plane $i fertile. dar qi ca plantii medicinal2 cu actiune spasmoliticii. evaluiindu-se o productie de miere la hectar de 200-400 kg.specie de origine euroasiaticii. pe locuri inalte. iar iernile blinde. ale ciirui fi-ucte folosesc la obfinerea unor biuturi. a ciror sem5nare are ca epoca optimi iivara in prima urgenfii. prin tuGri~uri. a drumurilor.

inflorirea avfnd loc in acest caz in august. Cultura de anghinare trebuie sii se amplaseze pe terenuri profunde fertile gi permeabile. semiinatul ficiindu-se primiivara devreme. in anii favorabili obtinfndu-se chiar recolte de : miere monoflorii. inflorirea se produce abia in anul a1 11-lea de vegetafie. Anghinarea . este originarii de pe litoralul Miirii Mediterane. . Polenul acestei specii este bogat in proteine . se cultivii pentru frunzele sale bogate in cinarinii. nectar gi polen din abundenfii. MGgheranul este o specie perenii. in timp ce dacii semiinatul are loc in aprilie-mai. in folosind o cantitate de 2-3 kglha siimfnfii. infloregte din iulie pfnii in septembrie gi dureazii la o plant5 50-60 de zile. ' ' I I Macul de gr6din6 . furnizfnd in acest timp insemnate cantit. flavone gi alte componente ce confer5 medicamentelor ce se obfin insugiri in tratamentul unor boli ale ficatului ~i bilei. Partea aerianii a plantei se folosegte in industria alimentarii in calitate de condiment ~i in parfumerie pentru obfinerea uleiului folosit in combinafie cu alte uleiuri. Semiinatul anghinarei se face primiivara timpuriu dupii ce in prealabil simfnfa a fost umectaEi 2-3 zile.30-41% situfndu-se intre cele mai bune sorturi de polen. Macul de griidin5 inflore~te iulieaugust gi oferii familiilor de albine culesuri de polen. Mierea de fenicul este consideratii ca avfnd inalte insugiri medicinale.originarii din bazinul Miirii Mediterane. depinziind de vigoarea culturii gi de conditiile pedoclimatice. Productia de miere este evaluat.2ti de nectar ~i polen familiilor de albine. Se inmulfegte prin seminfe. cultivatii la noi ca anualii.specie anualii. cultivatii pentru obfinerea capsulelor gi seminfelor utilizate in industria alimentarii gi fannaceuticii. Producfia de miere la hectar este evaluatii la 150-400 kg. Infloregte in iulie-august furnizfnd familiilor de albine nectar gi polen. Din capsule se extrag pe cale industrialii morfina gi alfi alcaloizi folosifi in special la suprimarea senzafiilor de durere la nivelul sistemului nervos central.2 la 25-100 kgha.MANUAL UL APICULTORUL UI Feniculul infloregte in lunile iulie-august furnizfnd familiilor de albine .

Pentru loturile semincere sau apicole se recomandii insiimiintarea in lunile martie-aprilie ciind sunt intrunite conditiile optime pentru germinarea semintelor ciit gi pentru riisiirirea gi dezvoltarea plantelor. fiind gi un bun nutre! pentru animale. originarii din America de Nord unde cregte ~i spontan. iar hri~ca apreciat5 in arta culinarii. in aceste conditii riisiirirea are loc iar plantele au un ritm de vegetatie rapid. insiimiintarea poate fi Gcutii i n pragul iernii (noiembrie-decembrie) sau primiivara in mustul ziipezii (februariemartie). de la riis5rire piinii la inflorire treciind 45-55 zile. miit5ciunea se cultiv5 ca plant5 medicinals.MANUAL UL APICUL TORUL UI Culturi de plante melifere tipice Ultima grupii de plante melifere cultivate o constituie plantele melifere specifice. giisind in tara noastrii conditii bune de culturii in toate regiunile. de vegetatie scurtii. intre acestea fiind gi griiul. Perioada de vegetatie la facelia este scurt2. cultura de var5 a faceliei are o duratii de inflorire de 25-30 de zile. Facelia este pufin pretentioasii la conditiile de clim5 ~i sol. in aceste cazuri inflorirea se produce ciitre sfiirgitul infloririi salciimului. furniziind culesuri intr-o perioadii deficitar5 in flora meliferii. fi anume: facelia este folositii in furajarea animalelor. in timp ce in zonele mai umede ~i cu temperaturi moderate durata de inflorire este mult mai mare. este Facelia . Aviind in vedere agrotehnica culturii. prelungind culesul cu 2-3 siiptiimiini. iar durata infloritului este de 30-50 zile depinziind de evolutia factorilor climatici. Planta creSte inaltii de 40-60 cm. cu o tulpinii ramificatii purtind mai multe inflorescente in form5 de evantai a ciiror inflorire incepe cu florile de bazii. Rezistiind bine la brumele tdrzii de primiivarii gi timpurii de toamnii se poate cultiva de primiivara timpuriu plnl toamna tiirziu. Dar fiecare din aceste specii are gi o alt5 intrebuinpre. o dezvoltare de nectar bunii.specie anual5. 112 . a ciiror cultur5 se justificii chiar numai prin valoarea lor meliferi. facelia poate fi cultivatii in mirigte libereazii devreme terenul. respectiv prin culesurile bogate furnizate familiilor de albine. in zona de ciimpie cu argite mari. justificiind pe deplin cultivarea lor. a fost introdusii in tara noastrii ca plant5 specific meliferii dar care poate intra gi in componenfa amestecurilor melifero-furajere.

urjnd ~ rew g. .1q3au ap gm8!s gsms o a!w~lsuo:.8y 01 juns -8 ap .*P3' --. .rarur ap ealel!jue3 al!qe.aaunpypw . r o.-j ' & TE % -F EII 09'0 !$ c. as e a ~ u o y uJE! 'a11z ap 0 ~ . n3 a3e3 as ea.rBeap IS a3!leur!l3opad alrri!puo:. .rau!ia~lu1 ap j ur ur . .rel3au ap ealelrlue3 -!alrz ps.0 9 l a-resa~au amogur el gugd a.rep '11nuSrqo 33123 as 1arla3ej ea.rqsau ap ealq!lueD . IS leuauras ap rr3oda s 'ariqaBa~ epeorlad ui rn~ndurrl .eJ.. ap ari3ury ul ew3y 00s IS 0 0 a.rn~ln3ea.rol!.rolr~n11n3 ejuapodur1 .re~lo3ay-ea.rd . 101 ur sualur azalrzrh . .rel3ay el giugurgs By 8-9 ap guuou o pu!soloj 'w3 09-OPnas m3 SI-ZI !JnpugHaqu!p eiuels!p 'eu!Seur n3 a3ej as Iwsuguras -uIJoj!un pour u~ !S ur3 E-z el gledo~zul y gs x?iugurps lg3ul ]!iutugw au!q a!nqaq ~!leu!uua8]wad a .reiugmgsul ruluad !nlnua.qua3uo3 o n3 8u1 S'P ! I a. . . .qul gze!..rgzgru) + g. r ~ r upug~nBrse ~ ~ej yrqasoap alsa g.ra3 . r.re~gurudap 8eamoq n3 In3alsawe gp alellnzal aunq reur ala3 lep "e'S 'sros 'urdnl 'ay31~gzgw 'a.r el a a .reA giugurgs ap al!!i~npo~d ~ 'eurquro:.r ui 'leu ul ~ u g d a!peur eunl u!p pugda3ul e ~ e ~ g u r u 3 3 ~ 3 rnads ra~sa3eIweuguraS 'g-~aj!laur glueld e3 sale as . !S a ~ a r e ~ !asew e g~!oq!lue3 a.r3as .reoy o ap yqa.!nl eaur!anl y3 pu@unre 1e. .rgzew :e3 aseouturnBal alueld n3 e!la3q ap pn3alsawe ax] jod a s .g ~ el ap el aleiuqsrp aldru!s pnpug.rsur alsa !a!~a3ej e pa3!1aur ealeoleA j -gle3rlde e31uqalo.rn:.s'G?mn a. U I -1el3aq el By 0001-009 ap a ~ a i w !!i~~po.reA aJeoB S o ap plela~3as . ..rpods ry o a3npe erlamj a~ajrlaur-o. rarinlo~a '!318olopad e .reua~tunqurl elllza as e tuluad 13!ur juns alalueld pup arielasa~ ~ z e eurr~d l e r ~ a d s arjuale a.rryun3a~saureu~ -n!z.rI1gsg..ral ea. o gs alau!qle gu!ur.rgl euureol gugd nnurjuo:.rd .rel~aq giu~urgs guuou o n3 'ur3 09-0s el alqnp pnpug.rep 'gleu!3!paru y u e ~ da3 !un!Ba..rlul gzer...reA ulleuoleSa aleuguras erla3ej ap .By 009 IS 0 0 a.roA..13asp. ..1e13a~-aaseou !!~gialauoz ale01 ul luapunqe U!P lel3au gla~3as eaunr3glgm 'a3rleur!l3opad al!!i!puo3 el gseo!iuala~du!ind apads ' ~ I I Z OE-szgzealnp IS rnlnjeugwas elep ap a!i3unj ul qsn8ne-a!un! ul a3npo~d ap .rafe..1wln3 ap rrirpuo:. -ey/ay PC 1 3 3+ eylay OS-OP t ~ 9 ZFAO e@y 001 a q 3 W u r luns aunq !ew a l a leuguras ap al!!bodo~d ' ( z g ~ o ay3!.rluJ a y gs aleod Jel3ay el a.r alaun ul yeA!lln3 'glenue ar3ads .reA m 3 a y el ej ap e!i~~po.roy 1nqnl U! gzea13a103 as InIrueAo ezeq a1 ajqe a ~ a j r w 3 a u puel3 ap le~a. salt13 un aurqle ap .1 ur nes w3 0 c .rel3au ap ealel!lue3 alrqeloAej 11irpuo3UI" -ale3rlde rr3!uqalofir! a . ap . ~!3rldrur IS aJeog o ap glelal3as .ralap a3 ~ d e 'a. r o l ~ o ~ 34uanyu1 qns llnw aveoj gze!.rd .r!lg8a. ap pupp " %8z ap rn1nrq3au E lgyez ul a!ie.gqseou e ~ e ur ajaje~dns i !Jew gdn3o a3 Gwlns In 7n801 7 n m v 7n7 v nVM ~ . .

de albine din prim5var5 pin9 in toamn5 ~ i in unele zone. Aspectul sezonier a1 florei spontane se modifici. Productia de miere ce se poate obtine de la un hectar de hri~c5 variazi intre 40 ~i 60 kg. tufi~uri~i paji~tide la cimpie pin5 in zona 1x4 . Primele flori apar in zona de step5 in jurul datei de 14-15 februarie. dind producfii de miere 1s hectar intre 300 ~i 400 kg. Plantele erbacee spontane cu inflorire timpurie contribuie la dezvoltarea familiilor de albine in primivar5 dind astfel posibilitatea acestora s5 valorifice cu un randament maxim principalele culesuri: salcim. plantele erbacee spontane. chiar culesuri de productie. Dup5 sem5nat se t5v5luge~te.iar pin5 la r5s5rire se distruge crusta pentru a perrnite plantelor si r5sar5 uniform. Plante melifere erbacee spontane Prin num9rul mare de specii valoroase ~i suprafefele importante pe care le ocup5. in zona de munte toiul infloritului este in iunie ~i inceputul lunii iulie.MANUAL UL A PICUL TORULUI mg cu o concentratie in zah5r a nectarului de 36%. Cele mai multe plante erbacee sunt inflorite in zona de step5 in luna mai ~i inceputul lunii iunie. folosind o cantitate de s5mint5 de 80 kg la hectar. prefer5 solurile o nisipoase qi nisipo-lutoase qi nu suport5 solurile calcaroase. furnizeaz5 culesuri de intretinere a familiilor . in rinduri distantate la 12-15 cm. floarea-soarelui. m5sur5 important5 pentru imbun9t5tirea bazei melifere. are Inflorirea are loc dup5 30-35 zile de la r5s5rire qi dureaz5 aproape o lung de zile oferind familiilor de albine un cules bogat. cre9te poieni. Hri~caeste plant5 putin pretentioas5 la fertilitatea solului. de aproximativ 70 zile. in luna mai. iar cele cu inflorire t2rzie asigur5 conditii pentru preg5tirea familiilor de albine In vestitor a1 primlverii. atit in cultur5 pur5 ciit ~i a aniestecurilor de hri~c5 facelia care pe ling5 marea cu valoare melifer5 reprezint5 ~i un bun furaj pentru animale. Slab rezistenti la ger hri~ca seam5n5 la sfir~itul se primiiverii. este o specie perenl. de etapele fenologice individuale. tei. iar in zona de munte in luna martie-aprilie. Perioada de vegetatie scurt5 permite cultura in miri~te. in funciie de succesiunea anotimpurilor. Hri~ca o perioad5 de vegetatie scurt5. precum ~i de intensitatea concurentei speciilor.

Florile au o formi deosebitg. pentru a ajunge la fructificare inainte de infrunzirea pidurii. cu flori mai mari de culoare albgilbuie. Florile Ele in formi de piilnie atrag atenfia prin galbenul de ~ofran. Briindu~a primivari de este o planti nectaro-poleniferi oferind albinelor. infloresc din luna martie piing in luna mai. . Odati cu sfiir~itulperioadei de inflorire a viorelelor celelalte plante din nivelul inferior a1 pidurii se gribesc s i infloreasci. unde formeazi adevirate covoare de flori albastre. In functie de altitudine infloritul ghioceilor se e~aloneazi luna din februarie piing in aprilie. piduri. Laptele piis6rii este intiilniti in piduri dar ~i pe ciimpuri in luna martieaprilie. ping in regiunea montans.MANUALUL APICULTORULUI de munte. Planti scund5 cu o singura frunzi lineari. are 1-5 flori de culoare galbenii. in lunile februarie-martie. Albinele culeg polenul ~i nectarul atiit de necesar primgvara pentru dezvoltarea puietului. primele culesuri de nectar ~i polen. ca un clopotel. Viorelele sunt foarte comune in pidurile ~i poienile din zona de ciimpie p l n i in zona alpini. Mai frecvent se intiilnesc in pidurile de foioase din ciimpie gi deal. Brebeneii sunt rispiinditi in dumbrivi. iar la suprafat5 poarti dou5 frunze qi o floare de culoare albi. impreuni cu ghioceii. ies din p5miint odati cu cPteva frunze lungi cu o dungi albi in mijlocul lor. Brcjndu~a galbenii sau de primivari este intiilniti in pidurile ~i poienile din sudul fgrii in regiunea de ciimpie yi dealuri. Pe alocuri apar qi ghioceii bogati. Planta prezint5 doui frunze lungi subfiri din mijlocul cirora se ridic2 o tiji in viirful ciireia sunt florile cu qase petale albistrii ~i tot atiitea stamine cu anterele sinilii pline cu polen. !n interiorul floni sunt anterele care se deschid la vlrful lor eliminiind polenul. Viorelele infloresc 2-3 siptimiini dup2 ghiocei ~i dureazi in medie 20 de zile timp in care furnizeazi albinelor un cules de polen ~i nectar care contribuie la dezvoltarea familiilor. asemanitoare cu florile de gura leului ~i sunt grupate nectarifere sunt situate intr-un pinten rezultat din hmizeazi culesuri de intretinere valoroase pentru albine. Ghiocelul prezinta o tulpini subpimiinteani (bulb). Formeazi vetre intinse yi este deosebit de cercetati de albine.

PBp5dia infloregte din aprilie piing in octombrie. poieni pln5 la limita superioar5 a p5durilor (circa 1200 m).aupetalele r5sfrlnte gi unite.MANUALUL APICULTORULUI Podbalul cregte prin locuri argiloase gi umede. iar frunzele sunt agezate dou5 clte dou5. 116 . pe coaste rlpoase erodate din zona de clmpie pin5 in zona montan5. Mierea ursului este intiilnit5 frecvent in piduri umbroase.mierea ursului" este potrivit5 acestei plante. Denumirea populari de . Florile roz-purpuriu sunt agezate la subsuoara frunzelor. tufiriguri. finete. Ciubofica cucului este fiecvent intllnit5 in p5duri k i t e .6 mglfloare cu o productie de 50-200 kg/ha de miere. Pe nt intens vizitate de albine pentru polen. furnizfnd culesuri de intretinere pentru familiile de albine. clnd flora nectaropolenifera este relativ s5rac5. marginea drumurilor in toat5 tara. in lunile aprilie-mai. in prim5var5. Florile de nB .clte una pentru fiecare tulping. infloregte din luna martie piin5 in luna octombrie gi joac5 un rol deosebit in cregterea gi dezvoltarea puietului timpuriu. in zona de dealuri gi montan5. obignuit neramificat5. deoarece secret5 mult nectar. in zilele insorite de prim5var5. Florile tubuloase de culoare rogie igi schimb5 culoarea devenind violacee.4 qi 0. furnizlnd. pfni in zona montan5.. Tulpina este dreapt5. Este o plant5 melifer5 bun5. nectar qi polen familiilor de albine. A PiipGdia este o plant5 peren5 intAlnit5 in pajigti. in functie de altitudine gi conditiile meteorologice. Planta este scund5 obignuit ramificati de la baz6 tulpina are patru muchii. in luna martie gi ofer5 un cules de intretinere familiilor de albine pan5 in luna mai. Urzicup sau sugelul cregte spontan prin locuri cultivate qi necultivate: grgdini. Analizele efectuate la urzicuF pentru stabilirea capacit5fii nectarifere au ar5tat c5 producfia de nectar variaza intre 0. din zona de clmpie pln5 in zona montani. infloregte in lunile martie-aprilie. Plant5 cu ase are frunzele dispuse in rozet5 la baza tulpinii. Planta are frunzele dispuse in form5 de rozet5. iar in inijlocul lor cresc una sau mai multe inflorescente cu flori galbene-aurii. Florile de culoare galben5 sunt adunate intr-o inflorescent5 (capitul) . grupate intr-o inflorescentg. Inflorirea are loc timpuriu. livezi. pe malul rlurilor. opuse.

Rapi#a siilbaticii cregte spontan prin culturi gi locuri necultivate. Leurda este o plantii meliferii valoroasii pentru nectarul gi polenul oferit primivara timpuriu. Florile galbene destul de mari sunt rare pe crengufa care le poart5. Planta cregte inalti. impreunii cu mugtarul silbatic. infloregte in lunile aprilie-septembrie. care ofer5 albinelor nectar gi polen atilt de necesar primiivara pentru dezvoltarea familiilor de albine. ocupi suprafete mari asigurilnd culesuri de productie. are tulpina dreaptg. Tulpina prezinti la baz5 douii frunze de forma unei Iinci. . miseaua ciutei reprezintii florile vestitoare ale primiiverii. Frunzele dinspre r5diicin5 sunt lungi gi crestate adinc pe margine.MANUAL UL APICUL TORUL UI Leurda este intillnitii in piidurile de foioase in locuri umede pilnii in zona montanii. in luna martie. albinelor. infloregte in lunile aprilie-mai. asigurilnd culesuri de intretinere de lung5 durati. Cele dinspre vilrf sunt mici gi late la bazii. Florile albe ca ziipada cu miros tare de usturoi sunt dispuse in inllorescente. la poalele piidurilor de fag apar in frunzig florile de miiseaua ciutei. piiroasi cu flori solitare de culoare rogie-aprinsz. ramificatii spre vilrf. Uneori rapita siilbatici. Aliituri de ghiocei. cu tulpina netedii. colorate in roSu purpuriu. Macul de cBmp este frecvent intiilnit in seminiituri qi locuri necultivate. M6seaua ciutei este frecventii in piiduri in zona montanii.

.

'wqlnu(a .'lnlannos .'muaur(p ."024.'urpqws(q .'D~A]Ds(~ J .aa~nog(2 .'nj!d~~@.'a~uur nzuruJn3 pj(n :olupuroy u!p anajilaur aluuld alalnd12u!ndanlu1p rpt7nalpD . -+ a d - 611 anoo2p(f .4" 1 \.'nSon ~ O ~(? A.1nqpod(q .2 ' 8 1 ~ s IR 7 R8017 f l 3 I d V 7fl7 VRN VM .

este apreciatii de apicultori intrucit aceastii plant5 se preteaz5 $i la ins5min@rile in miri~te asigurind culesuri tirzii.MANUALUL APICULTORULUI Nemti~orul cdmp este riispindit de la cimpie pin5 in zona montan5 gi de este nelipsit din sem5niiturile de cereale. mai rar roz sau albe.7%. Determingrile efectuate pe polen recoltat cu ajutorul colectoarelor instalate la stup in cursul lunilor iulieaugust au ar5tat c5 procentul mediu de polen de alb5strire este de 0. Florile de culoare des albastrii au forma unui cornet cu marginile franjurate. De asemenea. Sulfina are port inalt. infloreSte in lunile mai-iulie. infloresc in lunile iunie-septembrie. iar florile de culoare violeti sunt grupate formind InfloreSte in iulie-august furnizind culesuri de intretinere e albin fa . strinse la bazi de un inveli~ de solzi putin ruginii. flori mici albe sau galbene cu miros pliicut caracteristic acestor specii. pe marginea drumurilor.8%. uneori roze sau albe. Planta este mic5. Planta prezint5 o tulpini dreapt5 obi~nuitramificatii in partea superioar5 qi flori mari violete. se cultiv5 ca plant5 de nutret fiind o bun5 plant5 furajerii qi in acela~i timp o valoroas5 sursii de nectar gi polen. cu frunze reduse pgroase. F r u n z e k m t triunghiulare. C r e ~ t deseori e prin semiin5turile de griu ~i secar5. Salvia de cdmp este comun5 prin fiinete ~i p5~uni. Florile de culoare albastrg. maximum individual ajungind la 12. Sulfina albii varietatea anual5. locuri necultivate.Prezintii flori mari de culoare albastr5-violet5 dispuse in inflorescente. Jale~ul cdmp este o plant5 comun5 prin paji~ti de uscate. acoperitii cu peri. infloreSte din mai pin5 in septembrie fiind o valoroas5 plant5 nectaro-poleniferg. tufi~uri. in toamn5. albistrui sau albastru-violet. De asemenea. infloreSte din mai pin5 in iulie ~i este important5 pentru nectarul oferit albinelor. Stllfina alb6 ~i galbena' c r e ~ t e spontan prin livezi. ramificatii in partea superioari. Nemti~orul cimp inflore~te perioada mai-iunie contribuind la de in culesul de intretinere a1 familiilor de albine.25-5. Planta este itialtli. Albiistrita este o specie comun5 in zona de cimpie ~i coline. prin p5~uni~i finefe. iar in virful delicatelor ramuri stau florile. Urechea porcului este frecvent intilnitii din zona de cimpie pin5 in zona montanii. a apelor. se cultiv5 prin gr5dini in scop decorativ. formind o inflorescenF. sunt grupate in inflorescente.

.. l.~dur!'alepel8ap a3ej rJnuaJal ad yje~rl1n3 aleod 83 ~ n f q u e glu!za~dglueld glsea3v 'g8unl gpeo!~ad L J ~e o ad ua~od!S Jel3au Jolau!qle gzeaz!wry ale3 gseoJoleA pajqaur glueld o alsa !!lS?S e d l e ~ -ajua3sa~ogu!! asnds!p ' a z o ~'!3!ur luns a l ! ~ o ly~e ~ y ! u ~.!~dsepad y~ado3e alsa g1e3y!ruu..1el3au g a n a s IS a!~quraldas r . j e -arunr. un au!qle ap ~olrr~rurej . alrunl ul alSa~ogul-am~ojrsrds . j 14 ruarod upd 'au!103 ad 'a~e3sn!unSgd 'aiauzj u!~d al6a..101!ig1!1~3 11iy1!3!1snr gl!lolea !S .Jel3ay el giu~urys p-c ap alel!lu~3o as-npu!soloj ' ~ ~ n p u g 8y anul ur3 ap aiuals!p el 'euureol nes e ~ e ~ g r n ! ~ d as InleuguIaS -aJaj!lam !azeq a3ej rr~rigl.. . ap glueld o alsa !nllzla!lu oqurl7 aur8r~o ap . .Jepay el piugmgs ap 8y 8-9 as-npu~p!!war 1n8e~d ' ur nes nr~ndurrle ~ e ~ g u r p d as p e u g u r a s 1!.au!qle ap -rol!!l!wej ale 8ue.1 au!dlnl 'g-Iajrlaur IS gleur3rpau1 ' g ~ r l e ~ o 3 a p ..Jolpnmrup eau!&aa . .ale~!lln3auIJn3oI ad Jol!lnuInrp e '-lol!~npgdeau!8~eurel alSa. . 'a~lseqle luns alpold .1 as al!qasoap alaj!laLrr . ap glsea3e apun auoz alaun u~' .1a a!3ads o alsa lnladnz7S ~ q n o ~ .gleJnp g8unl ap a~aurianu!ap sap:.. . ~ u 'rry~nu e ruled ul 'glsnqo~ 'gldea~p pu!dlw o plulza~d l u e ~ d e *lsn8n~-a!ln!al!unl ul alSa~ogu1 .mejy!me~nes gldur!s eu!dlw n3 gseo~pd alsa elueld -alunur ap euoz ul gupd ardurp3 el ap aleArlln3au 1. aiuaisa~ogu!gzeaurloj !S aqle nes IISOJ JEJ .18e !!~do. gm8!se 1nroSr~qu1!3 -aiua~sa~ogu! al!unaJ luns aqle JeJ leu ul !!m&nd-rrSo~ aplold -a!lqmaldas. .13ySp8 wdlwj .11qln3!. . luns 'aqle JeJ 'g~lseqlea. 1ndo3sul '!pads ~ o l l e !!~do~dur! 'alepe~8apIJnuaJal ad alueld !alsa3e eJnlln3 ypueuro3a. ..b 1nnoSyqzu9 .1nsaln3ley3 lnu!iqo ne-s A!seur alSa.r q e ~ o ~rrue u~ -3uapunqe. .q ap JolaizlazaJ ea~elaldwo:. . .13gluqd . .1eoln3 ap al!-'old . .Z Iap a1i3npo~d !.r?unqurl .iad o p u p e 'a!ln!-awn1 . -aiua3sa~ogu!ur asnds!p ap gpeo!.el purnq!~luo3g ~ e o enop e al4alogul 'g-rlse\nruw u!p g~!uai\o~d 'InlnlalLu equrrl '18unl auueol n3 !!UE ul -al!z ap OP-oc ap a.uJ gued a!un! u!p a f i a ~ o y u. glueld 123xpelods g~!lln3 s *aseol!3~e a pnlos ad gl!ulpiu! '~ueaue~al!paw .ipogu! . alrunl ui a l ~ a ~ o g u i ..~ 'glenue~qaa3eq.1n301IS !zalz!l u!~d'~ol!~nurnrp eau!8~eur ad aiaug upd y~!pu~dsg. 'au!qle ap ar~rurej/Z!y V ~ .

Planta sc aseamini cu urzica moarti. oferind insemnate ~i polen albinclor. Vor-oniz~ct~l 11ngl//-a. Splinufa este cercetatii in de albine in tot cursul zilei pentru nectar gi polen. Florile de culoare albastri sau albi sunt grupate in inflorescenfe. infloregte in lunile iunie-august gi este o planti apreciat5 pentru secretia abundenti de nectar gi polen. pZiduri. locuri necultivate. pe coaste. tufi~uri. De asemenea. pe ling5 garduri.22% cu un maxim individual de 27. fnflore$te din iunie pin2 in septembrie. fiind intens vizitati de albine pe toati perioada infloritului. galben-verzui sunt dispuse in inflorescente spiciforme. este intilnit5 in gradini ca specie decorativi. Splinu~a cregte in poieni. Scava dornntll~~i cre$te prin finete ulnede ~i poieni umbroase in zona montan5. Fiecare floare este un tub lung. Dt~mhett~l intiilne~te coastc pictroase. situiindu-se astfel alituri de speciile melifere c r e ~ t espontan in locuri necultivate. din mijlocul ciruia r5sar stamine albicioase. Tulpina ( 10-30 cm) este lignificati spre bazi. a cirei baz5 seamini cu un vas strins la gur5.MANUAL UL A PICUL TORUL UI Pcilcimida cregte prin sem5nituri.cercetate de albine din iunie pin5 la sfir$itul lunii august.2%. prin seminaturi pe coaste aride ~i margini de drumuri. Florile de culoare violet5 sunt strinse intr-o inflorescenp. Florile de culoare ro~ic-purpuric.14 gi 4.c. adinc crestate ~i prev5zute c u spini. in v6rfUl ramurilor stau bobocii ruginii formati din solzigori ca de metal. adcsea rovietici piroasi. numai c i florile la fel alcituite sunt albe $i acoperite cu puf. Planta este halt5 cu tulpina piroas5 qi frunze inguste alungite. Rcichia cregte pe cimpuri. Cantitatea de polen recoltat5 de albine la aceste plante variaz5 intre 0.z11 sa11 cre$te pe marginea drumurilor. in locuri necultivate qi aride. gn~pate inflorescente. se pe margini de piduri. piini in zona montani. cu saci plini de polen. finete. Productia de miere a fost evaluati la 50 kglha. din regiunea de cimpie ping in regiunea montani. din iunie pini in septembrie. rar o perioad5 lungi. Planta prezint5 ramuri sub@ numeroase pe care se prind frunze late albicioase. cu care se inrudegte. Are florile galbene aurii. margini de drumuri din zona de cimpie p i n i in zona montana. albe sunt grupate spre viirful tulpinii. Florile mici. fnfloregte in lunile iunie-august fiind intens cercetati de albine pentru nectar gi polen. drumuri. .

in Banat gi Oltenia. Loboda sblbaticb este foarte comun5 in paguni. ramificat5. lucern5.13-35. in Planta prezinti o tulpini dreapt5 cu frunze inguste ~irare qi infloregte din luna iulie pin5 in august. Planta este acoperiti de peri aspri. adinc dintate. infloregte o lung5 perioad5 de timp din iunie pin5 in toarnnfi in octombrie. sorg. de form5 triunghiulari. pietroase. Polenul de lobod5 prezent in este probele recoltate la urdini~ in medie de 0. Planta este inalt5 gi prezint5 flori galbene dispuse mai pin5 la sfir~itul in inflorescente terminale spiciforme. furnizind culesuri de intretinere.6% cu maxime individuale de 69. de-a lungul drumurilor. in probele de polen recoltate cu ajutorul colectoarelor in perioada iulie inceputul lunii august cind familiile de albine au la dispozitie plante cultivate ca: floarea-soarelui. in general in locuri umede gi Grate. Loboda s5lbatic5 este o bun5 plant5 polenifera. Frunzele bazale sunt argintii.2%. Florile de culoare verzuie sunt dispuse intr-un spic terminal. tgieturi de p5dure. Cele mai mari cantititi de polen au fost identificate in probele recoltate in cursul lunii august.5%. porumb. in unii ani. rar albe sunt dispuse la i vlrful ramurilor. se obfin de la cicoare sporuri sensibile la cintarul de control de 200-400 glzi. Florile mari rogii sau purpurii. Lumcinbrica cregte frecvent pe terenuri insorite.7 gi 12. propoqia polenului de cicoare a variat in hncfie de familiile de albine intre 5. islazuri. p5guni. in schimb florile albastre sunt n u numai podoaba acestei plante dar gi a cbmpului intreg. Planta este inalt5 cu tulpina b5toas5. pe ogoare. iar cele superioare alungite intregi. al5turi de zmeurig. Culesul la cicoare este rnai valoros spre sfirgitul sezonului apicol cind flora melifer5 este in general foarte s5rac5. incepind din lunii august. infloreSte din iunie pin5 la sfirgitul lunii septembrie furnizind nectar gi polen pentru intretinerea gi dezvoltarea familiilor de albine. Lumin5rica este o plant5 nectaro-poleniferi care asigur5 un cules de intrefinere de lung5 durat5. nisipoase. infloregte in lunile iulie-august. frunzele sunt alterne cu 5 lobi q marginile neegal dinfate. Speciile de lumin5ric5 infloresc abundent gi cu o perioad5 lung5 de inflorire. in functie de 123 P . - . Cicoavea este o plant5 comun5 fiind r5spinditi in toat5 fara de la cimpie pin5 in zona montan5. locuri necultivate.MANUAL UL APICUL TORUL UI tiieturi de p5dure. uscate. Zburcitoarea sau viscoagea este o plant5 meliferi Cregte mai ales in t5ieturi de psdure. frunzele sunt in numir mic gi inguste.

Inflore~tcabundent din luna iunie pins in scptc~nbric. ramificata ~i are flori albe numeroase. infloreqte abundent din iunie pin5 in septembrie formind vetre intre celelalte plante. Prahova (Valea Teleajenului). cantititi importante de nectar. S-a stabilit i cii temperatura optima pentru secrefia nectarului este de 20-26"C. mliiqtinoase pe malul apelor curgiitoare yi in st8titoare. rar de culoare roz sail r o ~ i e dispuse in inflorescentc globuloase. Virfurile. marginea pe biltilor. Pufuli[a c r e ~ t e locuri umede. lacurilor. Planta prczint5 o tulpini lung8 tiritoare. Masivele de zburatoare unde se practic2 anual stup5ritul pastoral sunt situate in judetele A r g e ~ (Valea Bgdencii). din fiind bine cercetatii de albine. infloreSte din luna iunie pin5 in august.contribuind alituri dc cclelalte specii melifere la intrefinerea ~i dezvoltarea familiilor de albinc. Are tulpina inalta ajungind pin8 la 2 m qi flori de culoare ro~ietica. inregistriindu-se zilnic sporuri record de 8-12 kglfamilie de albine. un insemnat cules de productie. F-.MANUALUL APICUL TORUL UI ani. iar in anii excepfionali ajunge la 1. BuzBu (Valea Sliinicului).1% din totalul polenurilor recoltate. canalelor gi apelor curgatoare in zona de ges qi cea montani.1. grupate in inflorescenfe. iar umiditatea atmosferica cea mai favora-bil5 este de 60-70%.000 kglha. Cluj (Valea Sebe~ului).ytil~icu rispindit in zona bilfilor ~i in special este in Delta Dunirii pe soluri siriturate. Producfia de miere este evaluatii la 40-60 kg/ha. furnizind. Suceava (Vatra Dornei). marginea bBltilor ~i a riiurilor. In unii ani.yt1 sau c~il). Determingrile de polen efectuate la o stupin5 amplasati in preajma unei ape au aratat c5 polenul de rBchitan ajunge la uneie familii de albine la 44. Dimbovifa (Moreni). Arad (Hglmagiu. de de fragi sau cip~i111 undc ~i denuniirea populari de cap~unici. in anii favorabili. Producfia de miere este evaluati la 200-600 kglha. mari qi mai rare decit la zburitoare. d e ~inflorit5 in mas& zburitoarea nu secret5 nectar. Cantitatea de nectar este de 0. Inflore~te iunie piini la sfirqitul lunii august. Planta are tulpina inalt2 cu frunze opuse dispuse dou5 cite dou5 ~i flori violacee grupate la virful ramurilor. R6chitanul cregte pe grinduri. S5vir~in). Tulpina este fistuloasii. Alba (Valea Sebe~ului).2 mgi floare cu o concentrafie in zahir de 62%. dc @6?&@roaStei este una din cele mai valoroase specii melifere din Delta ~i 124 .fbitll rn.2. M6rarul sau butoiapl este r5spiindit prin locuri mlii~tinoase. fiind apreciat5 ca una din cele mai valoroase plante melifere din Delta Dungrii qi zona b5lfilor.

cantitatea de nectar produs2 de o floare pe intreaga d u r a v r i r i i . durata de inflorire a unei flori in zile. favorizeaz2 producerea de nectar.pentru majoritatea plantelor melifere in vederea secrefiei optime de nectar este cuprins2 intre 16-25°C. influenteazii direct producfia de nectar. Tulpina qi ramificafiile acesteia prezintii la viirf flori royii. de 2-5 ori mai mult nectar. f) viinlurile qi secetele prelungite . b) lumina solar8 . 3. Pe Iiing2 aceste plante trebuie s2 mention2m qi alte specii din Delta ~i zona inundabil2 a Dun2rii care in cursul sezonului apicol i ~ aduc contribufia lor la i intrefinereafamiliilor de albine yi care uneori asociate contribuie la realizarea unor culesuri de producfie.bog2fia ~i gradul de umiditate al acestuia. ploile moderate ~i viintul cald. d) umiditatea relativ2 a aerului . in zilele cu soare. 125 F F . Plantele care au nectariile adiipostite in profunzime (trifoiul rogu) produc. iar productia cantitativii ~i calitativ2 a nectarului este conditionat2 de o serie de factori externi: a) factorii pedologici . liliachii.MANUAL UL APICUL TORUL UI zona inundabil2 a Dun2rii unde ocup2 suprafete importante. Influenta conditiilor de mediu asupra productiei de nectar a plantelor. *. 2. e) precipitafiile . in unii ani favorabili furnizeazii productii mari de miere. Astfel cit2m busuiocul cerbilor.respectiv. Productia de miere este evaluatii la 220 kgha. aceasta putind inceta cu desiiviirgire. de obicei 15-20 kglstup. c) temperatura .are o influeng pozitivii asupra secretiei de nectar la plante.cuprins2 intre 60-80% este optimii pentru secrefia de nectar. in timp ce plantele cu nectariile la suprafag (hri~ca. rar albe grupate in inflorescente. Pentru a se putea evalua producfia de nectar a plantelor melifere pe unitatea de suprafats este necesar sii se stabileascii urrniitoarele: pet+ 1. cositelul ~i r2pciga. Toate razele solare directe ~i intense provoacii ofilirea plantelor ~i diminuarea activitatii nectarifere.au o influent2 v2tiim2toare asupra producfiei de nectar. mu~tarul) secret2 mai mult nectar in zilele cu o nebulozitate mai mare. Fiecare plants are un sistem propriu de secretie a nectarului atiit in perioada ei de inflorire ciit ~i in timpul zilei. numiirul total de flori pe unitatea de suprafaf2. in timp ce precipitatiile abundente in timpul infloririi plantelor influenfeazii negativ secretia acestora.

Tot astfel. excesul din plant2 se de piciituri. Prin manii. Pentru stabilirea productiei de miere pe unitatea de suprafap este necesar sii se cunoscii cantitatea de zahlir produsii la floare intr-o zi. ca ~i la stabilirea productiei de nectar. sau rouii de miere se infelege acea substant5 dulce. Primiivara timpuriu mana apare pe aqar. limpede qi viiscoasii. introducerea in asolament a unui numlir mai mare de plante agricole ~i melifere (floarea soarelui. cultura plantelor melifere tipice. pm = producfia de miere la hectar . ce sunt 126 . Imbuniitiitirea bazei melifere se impune in vederea inliituriirii perioadelor lipsite de cules realiziindu-se prin: 1. anin. Mana qi produciitorii de man. dupii aparifia frunzelor.. producfia de nectar la hectar va fi: in care: p = producfia de nectar la hectar. plantarea terenurilor neproductive cu esenfe melifere. mu~tarul borceagul gi altele). datoritli fenomenului de liicrimare normal9 ce se produce din cauza presiunii de trecerea plantelor de la perioada de repaus din timpul activli de vegetatie. prin anumite celule cu structurii specialli. salcie etc. alb. ramurile sau tulpinile plantelor. ce se giise~te anumite perioade ale anului pe in frunzele. b = numgrul de flori la hectar. 3. mesteaciin. c = durata de inflorire in zile. tei. dupii care se calculeazi productia de zahiir la hectar. abundentli ~i bogatli in substante zaharoase. uneori solidificatii. a = cantitatea de nectar giisit in floare. Cunosciind producfia de zahlir la hectar $i consideriind cli 100 de piiqi de miere confin in medie 80 de pliqi de zahiir qi 20 de piiqi de apii. rapita. primsvara..MANUALUL A PICUL TORULUI AdmiHnd cii greutatea nectarului giisit in floare reprezint2 productia de nectar in 24 de ore. 2. productia de miere la hectar va fi: in care:pz = reprezintii productia de zahiir.

De asemenea. Bistrip-Niisiiud. $i la mana de stejar. cu conditii bune pentru cre~terea dezvoltarea normal5 a ~i puietului. ca in cazul unui cules pur de manil. in anii favorabili. Aceste insecte (lachnide yi lecaniide). dar qi sub raportul dezvolt5rii corespunziitoare a familiilor de albine. plop etc. Cluj etc. Pe ling5 faptul c5 mana constituie o rezervi melifer5 deosebit de importanti. Argey.~ satisface necesarul de substante proteice. fir5 consum de energie. pentru a . se realizeaz5 periodic. furnizate de plantele nectaro-polenifere din zona respectiv5.! MANUALUL APICULTORULUI dispuse pe marginea frunzelor sau la virful lor. tei. 0 important5 deosebit5 prezintii ins5 pentru apicultur5 mana de origine animal5 care provine din excretiile anumitor insecte ce se hr5nesc cu seva plantelor. Acestea inregistreaz5 frecvent. Subliniem c5 suprapunerea culesului de man5 cu cel de nectar ~i polen prezintii important5 nu numai pentru sporirea recoltei de miere. aceste insecte absorb zaharurile din seva elaborat5 pe care le consum5 nurnai intr-o propoqie foarte redusi (circa 10%). preveniridu-se astfel uzura yi sl5birea familiilor. fac parte din ordinul Homoptera. denumite hidatode sau stomate acvifere. $ . in zona coniferelor. Aya c5. la$ yi altele. aceste insecte i sunt nevoite sii absoarb5 in aparatul digestiv o imens5 cantitate de sev5.cristaline yi foarte dulci care este mana. Trebuie s5 remarcam faptul cii eficienp economic5 a stup5ritului pastoral la culesul de man5 se m5reqte considerabil. importante cantit5ti cu miere. ea constituie in acelayi timp o hranii valoroas5 pentru multe alte inse&&lositoare pidurii qi indeosebi pentru furnicile de pgdure. se obtin frecvent recolte bogate de miere de man5 (miere de brad). aceste insecte au nevoie de cantit5fi insemnate de proteine ce se g5sesesc in sevii in propoqii foarte mici. in anumite piiduri de foioase unde se practic5 stup5rit pastoral. pentru creytere qi dezvoltare. fiind necesar s5 se efectueze cite doui extractii de miere in decurs de 3 siiptiimini. Procesul biologic de formare a manei de origine animal5 este urmiitorul: datoritii regimului de via@ sedentar. recolte insemnate de miere de man5. dac5 acest cules coincide sau alterneazii qi cu unele culesuri de nectar yi polen. elimin5 excesul sub form5 de pic5turi fine. mai ales in judetele Arad. recoltele de miere de man5 dep5qesc la culesul de salcie in lunca Dun5rii 15-20 kglfamilia de albine. ce inregistreaza in unele masive din judetele Alba. care dispun de polen (sursa proteicg). Brgila. In schimb. la 2-4 ani. din care refinindu-qisubstantele indispensabile vietii. in anii favorabili. Hunedoara. - . peste 40 kglfamilia de albine. care reprezinti un ct6~natural ? h eficient de combatere biologic5 a diiun5torilor piidurii.

tciul.se hrinesc activ ~i secret5 treptat tot mai multi mani. toate speciile forestiere pot deveni intr-o anurnit2 pcrioad5 a sezonului activ. iar cele secundare. lmportanta economic5-apicol2 a acestora diferi ins2 de la o zoni la alta ~i de la un masiv la altul. In aceastii etap2 productia de man2 atinge punctul % rile de conifere. in . incep s5 se hraneasc5 intens.MANUALUL APICUL TORULUI Producitorii de man5 ~i plantele lor gazdi. Trebuie s5 1ncntion51nc2. aflarul. paralel cu dezvoltarea femelelor are loc. iar aparatul bucal este stiliform specializat pcntru intepat $i supt. aproximativ 60 au important5 cconornic3 pcntru apicultur2. in faza a urmitoare. iar o parte. in conditiile de flor5 ~i faun2 din tara noastrii. sunt: molidul $i bradul in zona conifcrelor ~i stejarul. mult mai mici. cu corp moale ~i tegument chitinos. Pc ra~nuri. in perioada Iiibern&ii.Este momentul c6nd femelele ajung la maturitate sexual2 ~i devin a pentru Pmperechere. 0 partc din larvelc lor primare sunt luatc de vint ~i transportate pe alte plante unde formeaz2 noi colonii.000 in de specii existente in lume. Lecaniidele. fagul. femelele . iar femclcle sunt far2 aripi. o parte se transformi in femele. fie datoriti productiilor mici de man5 pe care le furnizeaz2 ca plante gazdi. cind odati cu pornirea in vegetatic a plantei gazdi. Durata stadiului variaz5 in raport cu specia qi conditiile climatice intre 20 qi 70 de zile. in masculi. unde condifiile de clim5 $i vegetatic sunt in general favorabile dezvolt2rii unei faune ~i flore bogate ~i variate se intiilncsc numeroase specii de producitori de mani. Referindu-ne la produc5torii de man& numirul accstora pe plan mondial este foarte mare. Dup2 n2p6rlirea larvelor secundare.000 de specii. cc le caracterizeazi. masculii sunt aripati ~i lipsiti de aparat bucal. dep2~ind general 20. paralel cu cre~terea volum a femelelor yi culoarea lor se schimbi in deveni u i ~ i n i e . in general. plopul qi altele. Ccle mai importante plante gazdi din punct de vedere al productiei ~i calititii nianei. Dintre celc circa 20. i ~infig aparatul bucal in tesuturile plantei pentru a avea stabilitate yi rimin fixate i astfel pin5 la inceputul primiverii.caracterizate prin culoarea ro~ietic2 festelor . plante gazd5 pentru produc5torii de man% Ins% nu toate aceste specii prezint5 important5 cconomic5. In timp ce masculii stau fixafi pe frunze. in raport cu condiliilc dc vcgctatie ~i dc microclimat. salcia. In tara noastri. ci se prezintg sub form5 de mugura~isau de coacizc de munte la speciile din zona coniferclor ~i in form2 de farfurioar5 cu faia in jos la speciile din zona p2durilor de foioase. fie datoriti suprafetelor relativ restrinse pe care le ocup5 pe teritorii. in zona pidurilor de foioasc.fcmelele de lecaniide nu au aspect de insect5. au picioarc rudimentare.

ajungind la dezvoltarea maxim6. cafenie. adic5 femelele mature nasc pui vii direct. care asigur5 depunerea ou6lor de iarn5. apare prima generafie de fondatoare (mitci). iar dupii imperechere mor. cursul viefii. productia de man5 scade simfitor. iar in conditii ecologice optime se pot inregistra la unele specii 6-8 generatii pe an. gata pentru imperechere. Culoarea acestora este diferit5 in raport cu specia qi virsta. Lachnidele. Masculii se deplaseazii cu u~urin9 fiind aripati. la unele specii de produc5tori. La adulfi se inthlneqte frecvent brun-roqcat6. continuhndu-~iastfel ciclul biologic. Femelele imperecheate se dubleazii in dimensiuni. Acestea sunt in majoritate partenogenetice vivipare. lecaniidele au totuqi o capacitate de i inmulfire uimitoare. iar recoltele de miere ce se realizeaza pot dep5qi zilnic 4-5 kg pe familia de albine. in primavarii.0 singur6 matc5 (fundatrice) na~te. Dup6 2-3 generafii colonia devine puternic5. ceea ce marcheaz5 de fapt ultimul stadiu de cre~tereal lecaniidelor. maturizarea masculilor care iqi fac aparitia de sub testele lor ceroase. Paralel cu maturarea ou5lor formate in sacii ovigeni. Lachnidele prezintii mai multe generatii pe an (intre dou5 qi cinci). odatB cu moartea lor. spre deosebire de lecaniide au form5 tipicii de insectii. dac6 ar r5rnine tofi in via@. Puietul prezintii culoarea cenu~iu-brun5. Erii imperechere qi aceqtia sunt numai femele. In generatia urmiitoare s-ar putea ajunge la lioane ~i in cealalt5 la miliarde de urmaqi. in conditii meteorologice favorabile ritmul de inmultire este foarte intens qi colonia. deoarece o singur5 femel5 depune de la 2. din care eclozioneazii peste 90% larve.MANUALUL APICULTORULUI apropiere. in acest stadiu productia de manii atinge punctul culminant. in general aceleaqi culori dar de nuanfe mai deschise.000 de indivizi. deosebindu-se cu ugurinf5 qi prin mirimea lor. poate ajunge la peste 10.000 de ouii. iar culoarea femelelor devine treptat brunii ~i apoi brun inchis. pe frunzele de molid ~i brad. care se hr6nesc intens cu seva bogatii in substanfe nutritive pentru a da na~terela prima generafie de fiice surori. in functie de pragul biologic al fiec5rei specii. neavgnd nici o contributie direct5 la productia de man5. Capacitatea de inmulfire a insectelor produc5toare de man5 este considerabil5.000 la4. neagr5 sau verzuie. D e ~ prezinti numai o generatie pe an. f l k k )Xh g % 129 e P- . mimmlte duzini in de urrna~icare impreunii dau naqtere la mii de nepoti qi ace~tiaqn' oniinuare la zeci de mii de str5nepoti. Toamna apare generafia sexuati (femele ~i masculi). iar productia de man5 creqte simtitor ceea ce atrage albinele ~i alte insecte la cules.

constituie condifii nefavorabile pentru r5sp8ndirea ~i inmultirea produc5torilor de mans. Dac5 in perioada august-noiembrie vremea este caldi gi cu precipitatii moderate. toamnele reci. este prezenp gi frecvenp dHunHtorilor (pr5d5torilor) $ a.ou5 de iarn5" in toamna respectiv5. acestea se cifreaz5 la 60. Astfel.pr'nzi&. care se afl5 in curs de imperechere sau de depunere a ou5lor de iarn5. Dimpotriv5. gansele pentru obtinerea unor recolte bogate de miere iar sunt reduse. o depunere masiv5 de . Considerind d fiecare insect5 ar cintiri in medie aproximativ un miligram.. precum $i pentru nagterea unei generatii sexuate puternice de lachnide ~i ca atare. iar m5tcile de lachnide. Trebuie s5 subliniem c5 insectele produc5toare de man5. in aceste conditii. Pe Iingi acestea mai exist5 inc5 aproximativ 40 specii de produc5tori de man& asupra c5rora cercet5rile sunt in curs. perspectivele de cules pentru sezonul urm5tor sunt mic~orate. familia unei singure m5tci ar ajunge dup5 trei generatii la 820 biliarde de urmagi. iar copiii acestora la 820x 10 la puterea 15. Prognoze pe durati lung5 (4-6 luni): productia de man5 a unui an este $i ea conditionat5. cel mai aprig d a r t y viespea. in primul rind. ceea ce asigur5 o bun5 dezvoltare a coloniilor viitoare de produc5tori de man5. in tara noastr5 se intilnesc toate aceste specii. -dement valoros. sunt dislocate gi distruse de frig ~i ap5 inc5 inainte de a fi terminat ponta. ceea ce ar echivala aproximativ cu producfia mondial5 de griu pe doi ani.MANUAL UL APICUL TORUL UI in consecinF. dintre care 52 speccii apartin subordinului Aphidoidea gi 8 specii subordinului Coccoidea. Prognoza la culesul de man5 se dezvolt: paralel cu modernizarea apiculturii gi cunoa~terea principalelor resurse melifere din pra noastr5. in acest caz. vegetatia se dezvolt5 normal gi respectiv plantele gazd5 pot s5-gi acumuleze suficiente substante de rezerv5 in muguri (viitoarele ml5dite). Aceste conditii constituie in acelagi timp gi cele mai bune premize pentru ecloziunea. In special pentru perioada de sfirsit de var5-toamnil. dezvoltarea ~i r5spiindirea tinerelor larve de lecaniide. care trebuie inregistrat in cadrul observatiilor pentru progn6?gde h g 5 durat5. larvele de lecaniide sunt smulse de pe ramuri ~i sp5late (innecate) inc5 inainte de a se fi fixat ~i ascuns sub solzii de pe ramuri in vederea ierngrii. intreaga populatie de insecte ar atinge greutatea de 820 milioane tone. cu ploi torentiale de lung5 durat5 yi zapad! timpurie. Numiirul speciilor de produc5tori de man5 (Homopterae) pe continentul european este foarte mare. de evolufia timpului de la sf5r~itulverii ~i din toamna anului precedent. referindu-ne ins5 numai la speciile ce prezinti importan@ economico-apicol5. ca e S J 130 .

~"s. in cadrul prognozei pe termen scurt. Dimpotriv5 o vreme caldii.). In cazul lachnidelor. Este stadiul inceputului activ de secrefie gi fenologic corespunde cu faza de inmugurire a molidului ~i a stejarului sau a altor specii de foioase. se stabile~te stadiul de secretie a manei. primele controale ~i investigafii pe teren trebuie sii se efectueze intre 1 ~i 5 mai. ceea ce determinii uneori o hmultire puternic5 a lor in aceste locuri.inrnulQ a herelor generatii. Ploile de duratii. . diptere etc. intre 20 qi 30 ficut intre timp aparitia de sub solzii mugurilor. deoarece este nerentabil s5 ~i se efectueze deplasarea la stupiirit pastoral in momentul in care stadiul biologic de secretie a manei se apropie de sfir~it. pentru lecaniida mare. urmiirindu-se s5 se identifice aduliii pe ramurile tinere. pcriclitiind astfel ~i.a u Mirimea femelelor adulte in acest stadiu este de circa 1-2 mm ~i prezinti o culoare deschisii (culoarea pielii). constituie hrana preferat5 a viespilor. distrug gi inneac5 miitcile proaspiit eclozionate. de prezenp la cules a diferitilor d5uniitori (viespi. pot constitui. De asemenea. mai apar vizibil adultii care ~ i . care trideazi prezenp larvelor secundare. precipitatii & 'favorimazii cu A "$. Identificarea acestora este mult u~uratii de circulatia intens2 a furnicilor ins5 . lini~tit5. Astfel. date utile pentru aprecierea perspectivelor de cules in sezonul apicol urmiitor. Cu ocazia fieciirui control se inregistreazii prezenp ~i densitatea tinerelor colonii de lecaniide (numiir adulti pe metru liniar) qi frecventa furnicilor pe arborii de conifere sau de foioase. Numiritoarea in cursul toamnei pe unii arbori reprezentativi a ou5lor de iamii la lachnide Si a larvelor la lecaniide pe arbore sau pe metru liniar de ramur5. De asemenea. insotite de r5celi $ uni. Cu cit densitatea coloniilor de furnici este mai mare pe unitatea de suprafatii. identificarea producZitorilor de man2 din zona vizati trebuie s5 se efectueze cu una pin5 la trei siiptimini inaintea culesului. ~i la lachnide. cu atlt perspectivele pentru o recolt5 buni de miere de man5 sunt mai mari. pe arborii respectivi ~ i de asemenea. Un alt element deosebit de important pentru prognoza de duratii lung2 il constituie prezenta coloniilor de furnici gi respectiv circulatia furnicilor pe arbori. controlul arboretelor de molid ~i stejar se efectueazg in cursul lunilor aprilie-mai.MANUAL UL APICULTORUL UZ gi mana insii~i. care in anumite masive incepe sii secrete manii in jurul datei de 25 mai. de asemenea. cind se pot observa pe rimurele mici ghemotoace albe-argintii de cear5. in continuare stadiile de dezvoltare a lecaniidelor ~i variatiile de culoare se succed conform celor ariitate la biologia acestora. hotiiritor pentru dezvoltare? gijnmultirea lor este evolufia timpului. .

cind se polenizeazi ~i fecundeazii cu polen striin de la alte plante sau alte soiuri: intersterile. cind se polenizeaz5 ~i fecundeazg cu polenul propriu. Dup5 agentul polenizator (care transport5 polenul de la o plant5 la alta).ifere. 132 . Ploile abundente ~i de durat8. . ornitofilii (prin intermediul unor piisiiri). Experientele au demonstrat cii polenizarea incruci~ati este superioari autopoleniziirii chiar la plantele autofertile. cind nu se polenizeazii reciproc. In acest caz. Pentrucaplantele sii rodeasc5 este necesar s5 se produc5 procesele de polenizare ~i fecundare. pe de o parte zborul albinelor. influenteazi negativ at2t productia de man5 c i t ~i intensitatea culesului. 0 amplitudinein medie de 12°C qi o umiditate atmosferic5 de 70% constituie condifii optime pentru culesul de manil. Majoritatea plantelor rodesc ins5 numai prin polenizarea cu polenul provenit de la alte plante din acela~isoi. Prin polenizare se intelege transportul gr5unciorilor de polen de pe antere pe stigmatul se florii. impiedicind. polenizarea poate fi: anemofilii (prin intermediul vintului). d e ~ fiecare dintre soiuri poate poleniza un al treilea soi. VBntul are un efect diiuniitor.intensitatea culesului de man5 crevte in raport cu amplitudinea dintre temperaturile inregistrate in timpul noptii ~i cele din timpul zilei. Polenizarea culturilor agricole entornofile cu ajutorul albinelor Floarea reprezintiiorganul deinmultire sexuat5a plantelor. polenizarea se nume7te indirect5 sau Pncruciqat8. hidrofil5 (prin intermditrbapei). i Polenizarea care se efectueaz5 cu polenul propriu se numeSte direct5 sau autopolenizare.culesul de man5 are perspective sigure atunci cind in perioada secrefiei. creindu-se astfel conditii bune pentru culesul de man5 lat5 ciiteva concluzii referitoare la actiunea vremii in perioada de secretie a manei: . vremea se menfine c5lduroas5 yi in general constant5 qi liniytit5.F MANUALUL APICULTORULUI inmultirea coloniilor de lachnide.care. r. autosterile. urmate de riiceli. plantele pot fi: autofertile. malacofili (prin i n t e d e h l riiplu~telor)~i entomofilii (cu ajutorul insectelor) care se intilne~te 1%--majorit! ktea plantelor. aceasta devenind inaccesibil5 culesului. in functie de o seric de factori.55 w&I. iar pe de alt5 parte prin uscarea manei de pe fiunze qi ramuri. Din punctul de vedere a1 polenizFtrii. participl la polenizarea ?-? . Dintre insecte principalul agent polenizator il reprezinl a1hpd. iar ~rin~fecundare produce contopirea gr5unciorilor de polen (elemente cu sexuale b5rb5te~ti) ovule (elemente sexuale femeie~ti).

in cazul deplasgrii prea timpurii intervine pericolul ca albinele &fieatrase yi s5 prefere florile plantelor spontane concurente. de agent polenizator. s5n5toase. pentru a asigura maxim de eficienp ca polenizator. La speciile cu inflorire timpurie sau tiirzie de toamn5. 0 problem5 foarte important5 de care trebuie sii se tin%sea&$ te z~relarea tratamentelor efectuate pentru combaterea bolilor gi d5un5torilor cu ivitatea de cules qi polenizare a albinelor. culesul incepe dimineap devreme. Tratamentul culturilor infloritk +P'd?e)&ijnai in Bod 9 . in primul rind.000 indivizi). La culesurile din timpul verii. stupii se ayeaz5 cu urdini~ul spre est. avind grij5 sii se ia m5suri corespunziitoare pentru impiedicarea roirii. Functia principal5 a albinelor hnaturi ~ieconomie este. albine s5lbatice. cu 10-20 rame (in funcfiede sistemul de stup). matc5 tin5r5 ~i prolificii. Este interzisii amplasarea stupinei pe direcfia de zbor a albinelor apacinind altor stupine (intre aceste stupine gi cultura de polenizat). inciirciitura la hectar. Se iau in considerare specia de cultur5. in general se recornand5 ca stupii sii fie amplasafi aproape de culturi ~i unde este posibil. deoarece extinderea pe suprafete mari a tratamentelor pentru combaterea bolilor yi diunitorilor culturilor agricole a dus la reducerea simtitoare sau chiar disparitia entomofaunei s5lbatice spontan polenizatoare. densitatea culturii. In rest polenizarea entomofil5 este efectuata de bondari. stupii se umbresc sau se instaleazii chiar la umbrii. dispersafi in grupe mici. furnici. iar distanp dintre stupi va fi de cel putin 100 de metri. Pentru acfiunea de polenizare se recornand5 folosirea familiilor de albine puternice. c5ribugi yi viespi. provizii de hran5 suficiente. Necesitatea folosirii albinelor in mod organizat la polenizare a crescut considerabil in condifiile actuale. inc5lzindu-se mai repede. cu o populatie numeroas5 (minimum 30. ciind stupii apaqin unor stupine diferite. puiet in toate fazele de dezvoltare. m5rimea parcelei. Albinele trebuie s5 aib5 asigmatmvzerve de e api.MANUALUL APICULTORULUI plantelor in procent de 75-90%. Albinele sunt insectele cele mai utile omului. Modul de amplasare a stupinelor se face tin5nd seama de necesitatea polenizgrii complete yi uniforme. pentru a primi multi lumin5 qi c5ldur5 solar5. Familiile de albine folosite la polenizare dupii 15 iunie se vor mentine in stare activ5. in stare activg. La culturile agricole num5rul stupilor amplasafi pe o vatr5 nu va depigi 50 familii de albine. Pregltirea familiilor de albine yi tehnica polenizlrii Familiile de albine destinate poleniz5rii trebuie s5 fie intretinute in special in acest scop. Momentul optim al deplas5rii familiilor de albine pentru polenizare este inceputul infloririi. mugte. spre a-i feri de a r ~ i t puternice.

gutuiul. prunul. se acfionead pentru stabilirea unor mijloace moderne pentru con~baterea bolilor gi diiuniitorilor plantelor agricole care sii nu aduca prejudicii ssnitifii gi activitifii familiilor de albine anga-iate la polenizarca culturilor. Dupii modul cum se efectueazii polenizarea.10 50-60 25.100 8. ceapa. Piitul.. cu respectarea prevederilor legislatiei privind misurile de protecfiea familiilor de albine. Una din miisuri consti in aplicarea tratamentelor cu insecticide selective. plantele tehnicc (floarca soarelui. viginul. rapita. hrivca.marul. piersicul. Principalele grupe de plante cultivate polenizate cu ajutorul albinelor sunt: pomii ~i arbugtii fructiferi. dovleceii). ciregul. trifoiul. semincerii de legume (varza.1000 200-300 25-50 Polenizarea arborilor fructiferi Se apreciazi cii fir8 apicultur2 nu exist2 pomiculturii. inul). coriandrul.). Delicios rogu. nr. soiuri intersterile . a&ul. guliile. sparcetl ~i legume 3-4 Familii de albine. zmeurul. coac2zul. semincerii de leguminoase (lucerna. dovlecii. piirul. Pentru asigurarea conditiilor optime de poleniziri eficiente. NumSirul optim de familii de albine in actiunea de polenizare a culturilor agricole entomofile CulturSi Livezi Floarea soarelui Rapitg.la mar soiul Qe@5orauriu. ridichiile etc. mu~tarul. care distrug diiuniitorii dar nu sunt toxice pentru albine. Seminceri m u ~ t a r lucernii Seminceri trifoi. Cu toate c?i se polenizeazii gi fecundeazii cu p e ~ @ p r i uprin polenizarea cu ajutorul albinelor gi la aceste specii productiile . kg/ha 2-3 50-60 25-40 1-2 30-50 40-120 2-3 20-30 40. posibilitatea folosirii mijloacelor de l u p ~ pe cale biologici. de asemenea./ha Spor de recoltii. pomii gi arbugtii fructiferi se grupeaz2 in trei categorii: specii autosterile . etc. . bostiinoasele (pepenii. % Productia de miere. sparceta). caisirl. specii autofertile . se studiazii.IMANUALLILAPICU12TORUL CII excepfional.

Momentul optim de deplasare este marcat de inceputul infloririi primelor soiuri. m&imea. fa@ de cei a~ezatila jumiitatea acestei distanfe.. & 4 . Aceasta se realizeazii intercalgnd. hranii atit de necesarii primiivara pentru cre~terea puietului ~i dezvoltarea familiei. albinele nu se uzeazri ~i pe lsngii o polenizare saturatii pot realiza ~i productii timpurii de miere care variazii intre 25 gi 40 kglhectar. Prin polenizarea cu albine a livezilor. pe de o parte este efectuatii polenizarea pomilor ~i asigurarea rodului. cind atit cei ce le aplicii cit ~i definiitorii familiilor de albine trebuie sii ia miisurile de protectie a albinelor care se previid in . dupii ciiteva rgnduri din soiul autosteril sau intersteril.Ordinul45 din 21 . in general. pentru asigurarea unei poleniziiri uniforme ~i complete. albinele beneficiazii de culesuri timpurii de intrefinere de nectar dar mai ales de polen. ) 1 . in numai cgteva zile albinele trebuie sii aibi create cele mai bune conditii de activitate.X. pregiitind-o pentru culesul principal. se obtin sporuri de p&ue$ie de 5060%. care sunt diiuniitoare albinelor. pregritirea folosite primiivara timpuriu la polenizarea pomilor qi arbu~tilor albinelor trebuie ficutii incri din toamna precedentri. forma ~i confinutul in vitamine. 1991 privind unele miisuri pentru protecfia familiilor de albine impotriva intoxicafiilor cu pesticide". in raza economic2 de zbor a albinelor. un rind din soiul polenizator sau se vor planta toate pe acelagi rind. stupii a~ezafi la o distanp de 1. pe liingii sporul c$n ati?%aportul albinelor determinii ~i imbuniitiitirea calitativii a fructelor priviqd @ u ~ . 0 problem2 de mare insernniitate ~i o atentie cu totul deosebitii trebuie acordati combaterii bolilor ~i driunBtorilor pomilor ~i arbu~tilorfructiferi cu produse chimice. iar randamentul la cules creSte. evithduse zborurile lungi care uzeazii albinele. Deoarece perioada Infloririi unei specii pomicole este scurtri. in acest fel. mai ales primelor douii categorii de plante. uniforrnitatea. Aceste tratamente se aplicii in mod exceptional in perioada infloririi unor specii pomicole. de la salcgm. Pentru familiile fructiferi. in livezile tinere. care sii asigure polenul necesar. Locul ideal pentru stabilirea vetrei de stupinii este in veciniitatea livezii. care au cel putin 6 rame cu puiet. cu inflorire mai redusri se amplaseazii un numiir mai mic de stupi. pentru asigurarea rodului trebuie sii se tin2 seama de aceasti condifie ~i sri se planteze aliituri de soiurile de bazri ~i soiuri polenizatoare.200 metri de livadii aduc o contributie de 85% prin polenizare. De regulii se recomandii amplasarea stupilor in interiorul livezii. dispersati In grupuri mici. ceea ce reprezintri venituri suplimentare. se imbuniitm I asem=?. in limitele acesteia albinele realizeazii producfii mai mari de miere. iar pe de altri parte. Din datele pe care le detinem. Amplasafi aproape de livadri. ~nciirciitura optimri recomandatii la polenizarea livezilor este de 2-3 familii de albine la hectar. in cazul distantelor mici.MANUALUL APICULTORULUI La infiintarea livezilor.

pentru c5 astfel albinele sunt determinate s5 cerceteze uniform intreaga cultur5. se recornand5 avezarea stupilor in partea unde s-a terminat ins5minptul gi inflorirea se produce mai tirziu. principals plant5 uleioas5 cultivat5 in fara noastr2. pentru ca contactul cu florile si se fac5 treptat. astfel pe o tarla lung5 gi ingust5 se recornand5 s5 se instaleze dou5 stupine. cregte rezistenp la cfidere a fructelor qi se obfin productii stabile gi regulate. Deplasarea stupilor la tarlalele de floarea-soarelui se face cind cultura este inflorit5 in procent de 5-7%. Pentru asigurarea polenizirii optime a culturilor de floarea-soarelui norma de familii de albine este de 1-2 la hectar. dupfi efectuarea unor zboruri de orientare prealabile. La amplasarea stupinei se fine seama gi de forma lanului. c5te una la fiecare capit a1 culturii. realiziindu-se astfel o polenizare uniform5 gi complea. Pe ling5 sporul cantitativ. sau instalarea unor repere cum sunt panouri de diverse forme ~i culori sau altele. precum gi o importanti . S-a stabilit c5 exist5 o corelatie direct5 intre potentialul nectaro-poleniferI! frecvenfa cercetgrii de c5tre albine a soiurilor gi hibrizilor de floarea-soarelui aflati in cultur5 cu productivitatea lor in seminte ~i ulei. Polenizarea florii-soarelui Floarea-soarelui. ca gi procentul de ulei continut in seminte. special amenajat. frecvent5 la culesul de floarea-soarelui. Fa@ de tarla. Alfituri de celelalte misuri agrotehnice. Pentru a evita depopularea stupilor prin rfitacirea albinelor. seminte realizat prin polenizarea cu ajutorul albinelor gi 50% media fiind de 335 kg la hectar. pe loc deschis. se recornand5 agezarea stupilor in preajma unor repere naturale care pot fi: cumpana de la fintin5. un pom.polenizarea dirijat5 gi completii cu ajutorul albinelor. se reduce periodicitatea de rodire.MANUAL UL APICUL TORULUI rezistenfa la boli ~i diiunfitori. cu o pondere economic5 insemnaa. . Amplasarea stupilor se poate face la o oarecare distant5 de tarla. Se va evita vecin5tatea drumurilor intens circulate de oameni gi animale. polenizarea contribuie la marirea a semintelor. 0 conditie determinant5 pentru efectuarea unei poleniz5ri eficiente a floriisoarelui gi obtinerea productiilor mari de miere const5 in orientarea gi amplasarea corect5 a stupinelor la cules. la distant5 de 2-3 metri unul de altul. cabana. este o specie cu polenizare tipic entomofil5 care se realizeazg aproape exclusiv cu ajutorul albinelor. sau interpunerea acestora intre lanul de floarea-soarelui vi locul de amplasare pentru a evita distrugerea albinelor sau eventualele accidente care pot fi provocate de albine. tehnologia culturii florii-soarelui prevede ca una din condifiile esentiale pentru obtinerea recoltelor sporite .

lucerna reprezint5 una dintre cele mai valoroase culturi furajere din zona de cimpie datorit5 calitatii superioare a nutreplui. La aceste culturi se folosegte o inc5rc5turii de 2-3 familii de albine la hectar.). cu minimum 8-10 rame cu puiet in aga fel ca cerintele biologice pentru polen s5 fie maxime. pentru suprafete mai mici de 5 ha. formeazg coloana sexualii. 8-10 familii de albine la hectar.100 kglhectar. este avizata aproape exclusiv poleniziirii cu albine. pe de o parte m5surile agrotehnice care concur5 la intensificarea secretiei de nectar gi sporirea gradului de atractivitate gi totodata activitatea familiilor de albine care particips la polenizare.Se recornand5 ca in zona unde se aflii cultura avizati poleniz5rii s5 nu fie plante inflorite din flora spontan5 sau cultivati care s i o concureze.MANUAL UL APICUL TORULUI in afar5 de floarea soarelui. prezentiind a~a-numita . Momentul transportarii acestor familii de albine la loturile semincere de lucern5 se face la inceputul infloririi (20-25%). stupii r i m h i n d pin5 la intrarea in pirgii a semintelor de lucer~lii. Lucerna are o floare tipic5 de leguminoase: 9 stamine au filamentele concrescute. Aceasta se datoreazii conformatiei anatomo-morfologicc deosebite a florilor.. Polenizarea culturilor semincere de IucernSi in agricultura noastr5. stupii se amplaseaz5 in imediata vecin5tate a lanurilor la 50-100 m distant& in cazul suprafetelor mai mari. etc. pentru polenizarea lucernei. Astfel familiile de albine trebuie s i fie puternice. Pentru asigurarea eficientei maxime de polenizare a lucernei a fost elaborat un complex de recomand5ri privind. Lucerna este o plant5 tipic entomofila gi in conditiile diminuiirii simtitoare sau disparifiei entomofaunei polenizatoare spontane. Norma de familii de albine la hectar se stabilegte in funcfie de soiul sau hibridul cultivat in anumite conditii ecologice (entomofauna polenizatoare. factorii meteorologici. Amplasarea familiilor de albine se face in raport cu marimea gi forma lanului. flora concurent5. incit s5 se efectueze o cercetare uniform5 gi completg a intregii suprafete cultivate. alte plante tehnice care beneficiazii de polenizarea cu ajutorul albinelor sunt: rapip gi muytarul. Astfel. Misiunea de eliberare se realizeazii cu ajutorul i n s e c e w i s r n u l de % 137 S fl . acoperite pe toat5 lungimea cu filamentul celei de-astamine ~i prinzind in interior pistilul. Pentru condifiile din Cimpia Romin5 se recomandi. care 1% turitate este strins5 in caren5 ~i tinde s5 se elibereze. se vor fixa mai multe vetre de stupin5 in lan gi la capetele tarlalei. agrotehnica aplicata culturii.foame de polen". rezultind un spor de recoltii de 20-30% gi o productie de miere de 40.

apoi siropul se r5ce~te adaug5 florile de lucern5 cur5pte de parfile verzi. care elibereaz5 coloanele sexuale ce lovesc capul qi corpul insectei jenindu-le gi determinindu-le dup5 citeva experiente s5 le evite. odat5 cu plecarea insectei. albinele deschid florile. Acesta reactioneazi intens la polenizarea cu ajutorul albinelor. in proporfie de 114 piin8 la 113 din volumul siropului. In unii ani.. De aceea pentru intensificarea procesului de polenizare ~i sporire a atractivitgfii culturilor de lucem5 fa@ de albinele melifere se poate aplica metoda dresajului care urm5re~te formarea reflexelor con-ditionate la albine. pin5 la crearea reflexului de respingere. Pentru imbun5tifirea tehnicii de polenizare a lucernei. Dresajul aplicat la polenizarea lucernei cre~te frecvenp de cercetare a albinelor de 5 ori. rnai ales la cele tinere. iar productia de seminfe de 3 ori. se obtin sporuri de s8rnilnf5 de 50-60% ~i totodat5 recolte de miere de 25-200 kglha.exploziv". Cea rnai frecvent5 metod5 const2 in hr5nirea periodic5 a familiilor de albine cu infuzie de flori de lucern8 indulciti cu zah8r. Zilnic se administreaz5 unei familii de albine 100-200 ml sirop. La culturile semincere de trifoi roqu se folose~teo norm5 de polenizare de 3-4 familii de albine. Prin polenizare cu ajutorul albinelor. S-a observat c5 albinele tinere viziteaz5 lucerna in proporfie rnai mare fa? de cele adulte. tip in care coloana sexualia florii iese brusc din caren5 in urma vizit5rii de c5tre insecte qi nu revine in pozitia initial5. Dresajul se aplica in prima zi de polenizare ~i se repeta din douB in douB zile pe toat5 durata infloririi maxime. Pentru polenizareaculturilor rovu stupina se amplaseazB la o distant5 maxim5 de 500 de cazul unor distante rnai mari efectul poleniz5rii se mic~oreazi insemnat. pe de o parte condifiilor nefavorabile iar pe de alt5 parte lungimii prea mari a tubului floral. rnai atractive pentru albine. in paralel cu obtinerea soiurilor de lucem5 cu un confinut rnai mare de polen. datorit8. Infuzia se prepara astfel: pin5 la 30°C qi se se fierbe 1 litru de ap5 cu 1 kg de zahgr. in c5utarea hranei. Albinele culegatoare de nectar s-au adaptat acestei situatii abordind uneori florile lateral. introducind glosa in interiorul florii qi extr5gind nectarul fir5 s5 le deschid5 ~i deci fir5 a efectua polenizarea. la unele .MANUAL UL A PICUL TORULUI deschidere a1 florii se incadreaz5 in tipul . Polenizarea culturilor semincere de trifoi roSu 0 alt5 plant5 furajer5 cu important5 economic5 mare prin valoarea nutritivi ~i rolul sau in sporirea fertilitgfii solurilor este trifoiul rovu. in lucr5rile de ameliorare se urmaresc dou5 c8i: obtinerea de albine cu tendint5 pronunpti de polenizare a lucernei.

ceea ce sporegte intensitatea de cercetare a culturii de 20 de ori. sparceta. limba mielului. in acest caz este necesar s5 se aplice dresajul albinelor prin metoda descris5 la lucerni. cultivafi pe suprafete Insemnate.MANUAL UL A PICULTORUL UI soiuri care dep5qegte lungimea trompei albinei face nectarul inaccesibil gi albinele nu cerceteaza prea mult florile trifoiului roqu. Semincerii de ceap5. De asemenea. oferind familiilor de albine culesuri intense qi de lung5 duratii. Sporul de legume obtinut la culturile de legume pentru s5minfi este de 200-300%. Totodati albinele beneficiaza de un bun cules. infloresc vara. La aceasta se adaug5 qi cantitatea de 25-50 kg miere care se obfine la hectarul de culturi. Prin polenizarea cu albine a culturilor semincere de trifoi rogu se rea-lizeaz5 un insemnat spor de producfie de seminfe la hectar de 200-300%. aceasti? cultur5.5 in culturi intercalate qi 1 familie de albine in culturi pure. etc. Bostiinoasele (pepenii. oferind albinelor surse de hranii abundente ~i efectuind totodata polenizarea. folosindu-se o inc5rciturii de La 3 familii de albine la hectar. Sporul de aportul adus de albine este considerabil. care s i poatii fi cercetate de albine. rezult5 un spor de productie medie de s5minf5 de 66%. ridichile. Polenizarea culturilor semincere legumicole in fara noastr5 culturile legumicole au o deosebiti insemnitate pentru asigurarea hranei populatiei. Norma de familii de al-bine folosite la semincerii de legume variaz5 intre 2 qi 4. incep sB cerceteze qi florile trifoiului roqu care infloresc in continuare. sulfina. Acestea se seaman5 in benzi cu cultura de baz5 gi infloresc inaintea ei. dovlecii) furnizeaz5 culesuri de nectar ~i polen in timpul verii ~i inceputul toamnei cind flora melifer5 este mai slab reprezentat5. Albinele fiind atrase qi antrenate la cules de aceste plante. dovleceii. cifrindu-se la 139 s rC . dovleceii. r5spunzind cu sporuri insemnate de recolt5 sunt: ceapa. obfinindu-se 30. morcovii. inc5rc5tura cu familii de albine la hectar este de 0. guliile. se pot folosi culturi de ademenire cum sunt: facelia. varza. pepenii etc. Printre culturile semincere legumicole cele mai importante qi care reclam5 mai mult polenizarea cu albine. Pentru cregterea eficientei polenizarii cu ajutorul albinelor se urm5reqte totodata obtinerea de soiuri de trifoi roqu cu tubul floral mai redus. datoritii infloririi lor e~alonate.150 kg miere la hectar. in lunile iunie-iulie.

cantitativy calitativ. Deplasarea ~i instalarea stupilor in solarii se face la aparifia primelor flori in cultur5.i solarii au crescur an de an.i la lucern5 gi la c5pguni se poate aplica metoda dresajului.8 kg de zah5r la 1 I de ap5. cu sirop de zah5r in concentratie de 1. care const5 in hrinirea periodic5 a familiilor de albine cu infuzie de flori de ciipguni indulcit5 cu zahir.Norme metodologice orientative privind polenizarea culturilor agricole . pentru ca cerintele biologice pentru polen ale familiei de albine s5 fie maxime. Familiile de albine se intretin gi stimuleaz5 prin hr5niri periodice. administriindu-se zilnic 100200 ml de infuzie pe familia de albine.68 din 24 iulie 1998 al Ministerului Agriculturii gi Alimentatiei .. Modul de amplasare a stupilor se face in raport cu m5rimea qi forma solariului. in functie de soiul cultivat si conditiile ecologice. Ca y.MANUAL UL APICULTORULUZ Polenizarea culturilor de csp~uni solarii din Pe m5sur5 ce suprafetele cultivate cu c5pguni in sere y. capabile s5 realizeze polenizarea saturatA a culturii.10 familii de albine. in aga fel inciit s5 asigure cercetarea uniform5 y. in 0 prim5 conditie a unei poleniz5ri eficiente consti in folosirea de familii puternice.i completi a intregii suprafefe. Dresajul se aplic5 la inflorirea maxim5 a culturilor. Pentru ca eficienta acestei actiuni sii fie maxim$ este necesar s5 se aplice un complex de m5suri care sa contribuie la cregterea productiei de fructe. problema poleniz5rii lor cu ajutorul albinelor a devenit tot mai actuali. Aplicarea acestor m5suri de ordin agrotehnic ~i fitotehnic. aviind 3-4 rame cu puiet. u Organizarea actiunii de polenizare a culturilor agricole entomofile c ajutorul albinelor pe intreg teritoriul t5rii se realizeazi in baza Ordinului nr. la dou5 zile. Norma de polenizare la cultura c5pgunilor in solarii e<te de 8-. contribuie la intensificarea poleniz5rii c5p~unilor solarii. cu albine culegiltoare numeroase.

.

Cregferea gi ingjrijirea albinelor in dilerife sisfeme de sfupi Este binecunoscut faptul cii. ram2 cu ramii. in acest fel. stupii verticali cu magazine ~i stupii orizontali.corpuri pentru Igrgirea cuibului la valorificarea culesurilor. cB pentru dezvoltarea normal2 a unei familii sunt necesari 14-16 faguri. Pentru a determina puterea familiei de albine. familiile puternice pot realiza productii ridicate dar dezvoltarea respectiva ~i valorificarea eficient2 a culesurilor se poate face folosind doar stupi de mare volum. este suficientii ridicarea corpului ~i observarea fagurilor fir2 a-i scoate din corp. La familiile slabe se iau toate m2surile de intiirire a lor . Prin buna organizare a muncii de intrefinere. . Controlul nerational cu desfacerea completii a cuibului. se ajut5 cu faguri cu puiet. cl2direa aici ~i concluzia c2 asigurarea spatiului de cre~tere de faguri noi ~i prevenirea roitului este posibil2 doar in stupi de volum mare. tendinfa de roire. inssnnarea ramelor ~i fixarea fagurilor artificiali. se administreazii susfinut hriiniri stimulente.cum sunt: stupii multietajati.se sparge cuibul. se elimin2 lucriirile de volum cum ar fi controlul amiinuntit. . Se $tie. De intensivii a puietului.friinea ezvoltarea familiilor de albine yi scade productivitatea muncii. constructia fagurilor artificiali.MANUAL UL APICULTORUL UI Lecfia 6. se schimbii evenc~al matca. numiirul de faguri cu puiet ~i cantitatea de hran2. + Cuiburile se desfac doar in cazurile in care familia este susp 5 d t boli sau orfan2. de asemenea. perioada sezonului activ putind fi folositii doar pentru intrefinerea familiilor de albine. majoritatea lucr2rilor executate de apicultori se rezumii la cele pregiititoare (incheierea ramelor. pregatirea materialelor . pe dou2 corpuri. % i . Intretinerea yi exploatarea familiilor de albine C stupi multietajati n in cazul folosirii stupilor multietajati intretinerea familiilor de albine este diferit2 de aceea de intrefinere a familiilor in stupi verticali cu magazine sau orizontali. repararea fundurilor). l2rgirea repetat2 a cuiburilor prin introducerea de rame. activitatea apicultorilor cap5tii un ritm uniform. La familiile puternice. lucriiri care in majoritatea lor se executii in perioada de iarn5 sau in perioadele dintre culesuri. a! cuiburilor. fixarea ~i impachetarea fagurilor in vederea deplasiirilor in pastoral. sortarea fagurilor ~i topirea celor reformati. + -. in conditii nonnale de cules. fir2 a considera fagurii pentru acumularea nectarului ~i a p2sturii in timpul culesului.

pe care-l trece in rezerv5 pin5 ce familia ajunge s5 ocupe bine un cotp de albine ~i puiet. se mai reduce din deschiderea urdini~ului. sunt iernatc tot pe dou5 corpuri: dar se iau misuri pentru ca ghemul s5 se formeze toamni in corpul de sus. recoltarea mien qi pregatirea pentru iernare. familiile puternice ierneaz5 pe dou5 corpuri. restrins pe zece faguri. de regul8. Familiile mai slabe. in acest fel. intre cele dou5 corpuri se pune 0 foaie de carton asfaltat. Pentru o mai bun5 iernare. timp in care familia ocup5 bine corpul de sus. Gr5 desfacerea cuiburilor ~i analizarea ramelor in mod separat. puiet ~i hran5) sunt concentrate in ace1 moment in corpul de sus. Prin aceast5 lucrare se stimuleazii in corpul de sus. intregul cuib (albine. Din momentul in care albinele incep s5 ocupe ~i faguri din corpul de jos iar puietul este intins pe 7-8 inversarea corpurilor. 15rgirea spatiului pentru valorificarea culesurilor prin adaugarea de nc corpuri sau magazine. in timpul iernlt albinele se deplaseaz5 incetul cu incetul din corpul de jos in cel de sus. cuibul de iernare poatefi protejat pe o latur5 sau pe ambele laturi cu cite o diafragma. In cuibul compact. In continuare.MANUAL UL A PICUL TORUL UI in complexul de lucr5ri de intretinere a albinelor in stupi multietajati intf revizia de prim5var5 cu care ocazie se cur5F ~i se iau m5suri suplimentare d. unde conditiile de microclimat sun1 Intrucit de executarea la timpul optim a inversirii mare m5sur5 dezvoltarea familiei qi valorificarea culesului A d 142 . dup5 care cuibul se izoleaz5 termic pe deasupra ~i dac5 e cazul. in mod normal ins5 familia se menfine in continuare pe doui corpuri ~i in perioada de prim5var5. Dac5 familia ocup5 mai putin de 7-8 intervale. organizarea de-plas5rii in stupgrit pastoral. In cazul familiilor normale acestea nu vor mai fi controlate trei-patru s5pti5mini. cu o poqiune liber5 pentru trecere. sunt create conditii optime puietului. apicultorul suprimind doar in caz de necesitate corpul de jos. catre peretele frontalal corpului. pe m8sut ce consum5 rezervele de hran5. care ocup5 pin5 intr-un corp de albine. inversarea corpurilor in vederea intensificarii cre~ten de puiet. in timp ce la stupii verticali cu magazine sau la cei orizontal~ strimtorarea cuibului in perioada de prim5var5 este legat5 de lucr5ri laborioase $1 cu consum relativ mare de f o c i de munc5. Obiqnuit. p5strare a cildurii in cuib. la stupii multietajati aceast5 lucrart se simplific5 foarte mult. corpul dt jos este gol. toate aceste lucr5ri putindu-se executa la familiilc puternice. la ieqirea din iarn5. pentru cre~terea In momentul reviziei de prim5var5 se face un control sumar prin care se stabile~teprezenta puietului de toate virstele ~i cantitatea de hrani.

La familiile care la ieqirea din iarn5 au fost lasate pe un singur corp sau care au iernat pe un singur corp.53 .MANUAL UL APICUL TORULUI principal de la salciim. puternice la ieqirea din iarn5. Dac5 in acest moment se intiirzie cu treilea corp. Aceste familii sunt lasate s5 se dezvolte in forma in care sunt. innoirea periodic5 a fagurilor este o practic5 ce favorizeaza starea de sinitate a stupului. se poate incetini creqterea puterii familiei prin sc5 din lips. precum qi cl5direa fagurilor qi prevenirea frigurilor roitului. c)situa[ia cuibului in primcivara'.tori. 1-2 rame cu faguri artificiali care. in prezenp unui cules de intrefinere. fir5 intirzieri. lucrarea trebuie executata la timp. crescut in timpul iernii qi a1 primiverii timpurii. de spatiu qi chiar prin aparifia frigurilor roitului. b). eliminiindu-se cei negri qi necorespunz. incep s5 fie claditi. pozitie in care se menfine piin5 la prima inversare. A Fig. d)inversarea corpurilor Sunt cazuri in care unele familii. astfel inciit m5tcile s5 aibi in permanen@ spatii libere pentru ouat in corpul de sus. corpul al doilea se adaug5 pentru inceput sub cuib. Spre sfiirqitul prim5verii qi inceputul verii corpul de sus este in mod obiqnuit plin cu puiet de toate virstele. matca trecind singur5 pe fagurii din corpul de sus in care se va forma cuibul in continuare. Dup5 aceasta se va proceda la obiqnuita inversare a corpurilor conform schemei descrise mai sus. de asemenea.Asigurarea spa[izrluipentvu cre~terea puietului a)situatia la intrarea in iarna'. in i timp ce va i e ~ puietul din corpul de jos. in acest fel se d5 posibilitate albinelor s5 curefe qi s. acum eliberafi de rezerve de hran5. iar cel de jos din care ies in permanen@albinele tinere care sporesc efectivul de o oarecare aglomerare. in 143 k C- . ocupind un spatiu insemnat qi in corpul de jos. fapt care ajutii odati mai mult la stimularea ouatului m5tcii. Este o bun5 ocazie de a tria qi fagurii de cuib din corpul de jos. nu s-au ridicat inc5 complet in corpul de sus. preg5teascB pentru ouat fagurii din corpul de jos qi s5 transporte in cuib mierea din fagurii acestui corp. In aceste corpuri se pun.

cel de-al doilea sister avind un efect deoscbit in combaterea frigurilor roitului yi stimularea cladin fagurilor artificiali. iar in cel de jos pe miisurii ce puietul ciipiicit eclozioneazii. se u~ureazii recoltare: mierii din corpul de strcjt7. in aceastii periodii ea abordiind cu multii placere fagurii nou cliiditi. Iiisind la discrefia albinelor fagurii din cart eclozioneaz& puietul. Astfel. matca nu mai giiseyte loc pentru ouat. cit yi intrc corpul dc jos yi cel de sus. cele doug corpuri de jos vor fi ocupate cu puiet. De obicei.? functie de puterea familiei yi de intensitatea culesului. se impune adiiugarea celu de-al treilea corplmagazin. de acee: in corpul a1 treilea yi in urmgtoarele. in corpul de sus in care se giisevte aproapc tot puietul Gniir. in tirnp ce in Y5 144 . nu se ma1 manifest2 pin2 la sfiryitul sezonului. pe ling5 fagurii goi se vor intercala yi ramecs faguri artificiali. atit pentru cre~tereapuietului cit yi pentru acumularea nectriu$f%~tul ceu%rniere. care se giisesc in cazul acesta in centrul cuibului. Acest fapt se produce cu atiit mai mult cu cit matca coboar5 cu destul de multii greutate in corpul de jos.e"tieicorpuri. culesului.surii. lnversarea corpurilor cstc un factor important in intretinerea familiilo: de albine in stupii multietajati. in aceste conditii instinctul de roire este anihilat yi dacg nu apar in continuare alte cauze care sii-l provoace. in aceastii perioadii albinele cl5desc foarte bine fagurii artificiali. matca continuindu-qi normal activitatez de ouat in fagurii nou cliiditi din corpul nou introdus. la culesul de salcim sunt suficienWe. Dupii refacerea unitiifii cuibului matca are din nou posibilitatea s i oui intens. Prin introducerea la mijloc a celui de-a1 treilea corp se formeazii un spatu go1 pe care albinele nu-I pot suporta ~i pe care cautii sii-I corecteze. iar in unele cazuri chiar a celui de-al patrulea corp magazin. Prin inversarea corpurilor ~i adiiugarea celui de-a1 treilez corp aceste stiiri anormale sunt evitate. Pcntru a impiedica ridicarea miitcii in corpul pentru miere. celulele sunt ocupate in mare rnisu~ cu piisturii. Fiirii aceasta se deregleazii condifiile normale de creytere yi dezvoltare a familiilor de albine. iar In corpul de jos fagurii se elibereazii de puiet. in timp ce albinele umplu cu miere celulele eliberate de puiet. intreaga lor energie este indreptatii catre completarea golului creat yi in primul rind pentru cliidirea noilor faguri artificiali dafi. dup efectuarea inversgrii. sub acestast monteazii o gratie despiirfitoare: in lipsa fagurilor cu puiet.MANUALUL APICULTORULUI operafia coincide de cele mai multe ori cu inceputul culesului de la salclm spatiul adiiugat folosind in acelayi timp yi pentru acumularea nectarului. Corpul al treilea poate fi pus atit deasupra celui de-al doilea.

fiind pus ori direct deasupra corpului al treilea ori deasupra corpului cu puiet. etc. in primele doug corpuri ~inu in fagurii din corpurile superioare.) astfel inciit s i se asigure clidirea din timp a fagurilor artificiali necesari acumulirii nectarului. la recoltare avindu-se grijti ca in familie s i rimiini. in situatia recolGrii mierii din corpul al treilea familia poate fi Iisati complet E r i hrana. in locul corpurilor de striinsuri se folosesc magazine cu 8 sau 9 faguri care avind o greutate mai mica sunt mai uSor manipulate de citre apionlbr. pentru a fi rnai uSor abordat de albine. precum ~i de experienp acumulati de fiecare apicultor in parte. rezerv5 de hranri. Din aceas6 cauzi. Lucrarea se face la inceputul culesului de vara (tei. rama de stup multietajat.\ . acesta din urmi ciit rnai aproape de puiet.MANUAL UL A PICUL TORUL UI corpul din mijloc se g i s e ~ t e puiet de toate viirstele. Dupg culesul de la salciim puterea familiei continu5 sB creasci. Din aceasti cauzi chiar in familiile cu trei-patru corpuri se poate inalni situatia in care albinele blocheazii mierea ~i o ciipicesc. In aceasti situafie. lucru deosebit de grav pentru dezvoltarea in continuare a familiei. odat5 cu recoltarea corpului cu miere se face ~i inversarea corpului de jos cu cel de mijloc. La culesul de floarea-soarelui se manifest5 deja tendin@ albinelor de blocare a cuibului ~i de asigurare a rezervelor pentru iarni. puietul ocupi toat5 suprafap fagurelui.- \ 145 -7 . pentru continuarea dezvoltirii normale a familiilor se va avea in permanent5 grija asiguririi mitcii cu spafiul necesar pentru ouat in paralel cu spafiul pentru depozitarea nectarului. in firi obi~nuitelecoroane de miere inalnite la rama standard (435x300 mm). ccgptafi" de citre mitci.. Ca urmare. Desigur c i schema de intretinere descrisi mai sus nu este potrivitii pentru toate cazurile ~i in orice condifii de cules: in funcfie de acestea. zmeur. i n @ i l e i u l de . sub cel de striinsuri. coriandru.. in productivititii muncii pentru valorificarea in conditii rnai bune a vederea cre~terii culesurilor. in condifiile ingrijirii unor efective mari de familii de albine. pentru ca albinele s i rrimiini in continuare in stare activi. in cazul stupilor multietajati aceste rezerve sunt cu atit rnai necesare cu ciit in mod obi~nuit. in cazurile in care se lucreaz5 fari gratii despifiitoa'i-e. astfel incit poate apirea necesitatea asiguririi celui de-al patrulea corp cu care se procedeazg la fel ca yi cu al treilea. se aplici acele scheme de intretinere care corespund cel rnai bine conditiilor respective. minimum 5-6 kg de miere. d e ~ ace~tia spatiu suficient pentru depozitarea i au nectarului cules. Fagurii fiind dispuqi la distante mai mari decit cele din cuib. chiar in detrimentul puietului. sunt mai gr&u . Astfel. Pentru asigurarea rezervelor de hrani pentru iarni. in mod obligatoriu. rnai ales in cazul in care dupi culesul de la salciim in zona respectivi nu rnai existi qi alte culesuri.

in cazul stupului multieta-jat esle mult mai bine de procedat in felul urmitor: in corpul al treilea se formeazii un roi stolon format din 1-2 faguri cu puiet c2picit gata de ieyire yi 2 faguri dc acoperire cu rezervele de hrani. Lucrarea se face ins5 c u destuli greutate dat fiind numirul mare de same ce trebuie controlate. 'intre fagurii cu miere avindu-se griji sii se intercalcze ~i faguri cu rezerve de p8sturB. in roi se scuturi atita albini cit s2 acopere bine toti fagurii. Fagurii se pistreaz5 In corpuri de sti~pi spatii special amenajatc. care se vor pistra in rezervii. chiar in condifii bune de intretinere yi de cules.. momcntul schimbiirii miitcilor. crescuti in acest scop dints-o familie buni de priisilii. Se d5 o botcii ciipicit2 gata de ie~ire. familia se lasii doar pe doui corpuri din care cel de jos cu resturi dc miere ~i piisturi ~i cu faguri goi in care a fost sau sc mai g5sesc unnc de puiet ~i cel de sus cu rezervele de hrani pcntru iarni. dupii restringerea puietului. La sfir~itul pcrioadci de toamnii. Din aceasti cauzii miitcile trebuie schimbate mult mai des. nu este recomandabil c a In ceea ce prive~te aceasta s i se faci in perioada de primiivarii cind familia este in dezvoltare y i cind orice intreruperc in aportul de ouii sc reflect2 negativ asupra cre~tcriiefectivului de albine pentru valorificarea culesului. cipgciti. luindu-se toate misurile de combatere a g5selnifci ~i a rozitoarelor. dup5 puterea familiei. avindu-se in vedere c i in ace~ti faguri se va creSte puietul in primivara usmitoare. fir2 a ciuta sau izola obiynuit matca tinis2 o eliminii pe cea bitsin5 din familia de 146 . Lisate mai mult timp in stupi. Nu se mai facc nici o alti lucrare de orgartiyare a cuibului. Se aleg dc regul5 fagurii mai inchiyi la culoare. cu celule regulate. Mult rnai indicat estc ca schimbarea mitcilor s5 se fac2 in ajunul sau in timpul culesului. in condifii de temperaturr? ~i umiditate in corespunzitoare (16-18°C ~i 50-60% urniditate). familia pierde capacitatea de producfie y i intri mai uyor 'in frigurile roitului. Dupii ce matca se imperecbeazii ~i inccpe s i ou5 in mod normal. Spccificul intretinerii farniliilor de albine in stupi multietajafi consti in aceea c i ~nitcileavind la dispozitic un spatiu pentru ouat practic nelimitat se uzeaz2 mai repede dec5t in stupii de alte sistemc. Deasupra acestora se ayeazi corpul cu rezervcle de lirani pentru iarrii.MAh1C'ALi i L A PICCiL TOR U L C'I salcim se vor refine de la fiecare familie cite 1-2 faguri plini cu miere. ele nu pot mentine ridicat ritmul de ouat ~i prin aceasta nu pot asigura efectivelc necesare de albine culegiitoare. fir8 defecte sail celule de trintori. Se cauti ca fagurii cu puiet s i nu aibi lame tinere necipiicite ~i nici inceputuri de botci. roiul se uncvte cu familia de bazi dintre corpuri a podi~oruluiseparator. Din aceasti cauz5. chiar anual. astfel. Dupii illtimul culcs se ridicii corpurile cu micre ~i se lasii unul sau doui corpuri pentru puiet.

.

la noi in tar. ~ o De cel de i > . unde agricultura s-a extins inlocuind prin culturi dirijate fostele piduri sau finete naturale. Sub influcnta disparitici vechilor codri $i a aparitiei de noi plante melifere (salcim. Astfel. accst stup corespunde atit necesit5tilor fiziologice legate de buna desfi~urare viefii familiilor de albinc cit ~i cerintelor activitifii profesionale a a stuparilor. Caracterizat prin simplitate in constructie. sursele de cules de la noi din tar5 s-au schimbat ~i s-au grupat in alte pcrioade ale sezonului activ deciit cele in care s-a format albina autohton9. in prezent. Fat5 de p5~unile pgdurile intinse dc foioase cu amestec de tei ~i alte esente meli-fere din qi trecut. iarn5 pin5 la -. u ~ o rde impachetat ~i de transportat. formi compacti. Ca urmare. a r51-nasin folosinf5 ~i a capitat o larg5 r5spindire stupul vertical cu 10 rame de cuib ~i 1-2 magazinc. floarea-soarelui).. in prezent cimpia romineascii ofcr5 un cules foarte timpuriu de la pomii fructiferi si a. la salcim la care albinele ajung in mare parte insuficient dezvoltate.. precum ~i cu volum suficient pentru dezvoltarea familiei. Si tuatii asemin%oarc se intilnesc ~i in celelaltc zonc ale firii.CIAhlC'AL C'L A PICUL TORUL UI Intretinerea ~i exploatarca familiilor dc albine in stupi verticali cu magazine Din marea varictate de tipuri de stupi vel-ticali cu magazine care au aparut in practica apicola ca rod al bogatei imaginatii a stuparilor. Buna ingrijirc a familiilor de albinc in perioada de preggtire pentru iernare asigur5 succesul in apicultur5. salcim este . de mentinesea puterii familiilor la un nivel ridicat in tot timpul anului depinde dezvoltarca familiilor de albine. icrnarea f j r i picrderi ~i indeosebi valorificarea cu rezultate bune a culesurilor de nectar ~i polen. precum ~i a dezvolt5rii impetuoase a agriculturii moderne.

.

~zir~ile ta^r. cu celule regulate.5 kg de ~niere in coroani pentsu a nu crea un go1 in mijlocul cuibului. inclusiv secretia de lfiptiqor prin care se influenteazi qi activitatea de ouat a mitcilor. Se va avea griji insi.farniliilor in . 150 .. fiineati). familiile de albinc beneficiazi de surse de cules pentru asigurarea hranei. care se pot folosi pentru completarea rezervelor la alte i. Cule. ca fagurii cu miere proveniti de la acest cules si nu r2mini in cuib pentsu iernare.ziisunt niult tnai eficiente deciit hrinirile stimulente datoriti aportului de polen proaspit. Astfel. acoperi cheltuielile de deplasare a familiilor de albine la aceste culesuri. in zona de amplasare a stupinelor. gridinile de zarzavat $i bostfinoasele. in aceasti situatie se pot folosi chiar faguri complet goi. Ca surse de culcs la sfirqitul verii qi toamna se pot folosi qi finefele din luncile riurilor. Aportul de nectar ~i polen sau hrinirea intensi determini dezvoltarea proceselor metabolice din organismul albinelor.ea. de reguli. firi defecte sau celule de trintori. intrucit acestea vor fi fonnate de citrc albine. Ramele cu i v i se pot pistra in rezervi pentru primivari sau se pot extrage i n ulesul este deosebit de abundent. Mei7fii7er. in cazul in care culesul sucului de struguri este prea abundent. fir: coroane dc miere. care pdni la efectuarea ariturilor de toamni oferi culesuri de intretinere. aceasti miere poate provoca neplgceri in Fncircfituri intestinale mari. Nu intotdeauna insi.iMAiliC/ALC'LAPICLIL TORUL C'l In acest scop se aleg faguri niai inchiqi la culoarc. familii sau se pot extrage in cazul in care confin doar miere natural2 ~i nu provin din hriniri de toamn5 cu sirop dc zahir. mai precis prin prezenfa in naturi a nectasului qi polenului. in acelasi tilnp se realizeazi qi o economie de zahiir qi polen care. De ascmenea. datorit5 ciruia cuibul poatefi blocat cu miere lipsind lnatca de spatiul necesar pentsu ouat.stare nctivii se realizeazi prin lirinirea albinelor cu substantele energetice ~i plastice necesare. in zonele viticole. ori hriniri suplimentare. diaree qi uzuri prematuri. se i~npune deplasarea stupilor la culesuri ori tirzii. zonele inundabile. se va avea griji ca fagurii introdu~i pcnt~u ouat s i aibi minimum 1-1. Introducerea de faguri pentru ouat in mijlocul cuibului in aceasti perioadb este cu atit mai necesar2 in cazul aparifiei unui cules in naturcZ sau a amplasarii familiilor la un cules de toa1nn5(de balti. Pentru crcarea spatiului pentru ouat se scot rame pline cu lniere de pe margini. intn~ciit acestea r5miinind in mijlocul cuibului vor fi folosite qi in continuare in primivari la creqterca puietului. intruciit fiind foarte bogat in substante minerale qi zahasuri nedigerabile pentsu albine.

.

se poate face trierea ~i eliminarea miitcilor slab productive. Se va urm5ri ins5 ca materialul biologic nou introdus sil fie de calitate superioar5. originea ~i virsta m5tcii). de calitatea materialului biologic depinziind in cea mai mare m5sur5 succesul in apicultur3. Odatr'i cu aparitia puietului consumul se ridicii.Okg lunar. Se va evita folosirea botcilor de roire sau de salvare aparute in familii cu productii sciizute doar pentru ci acestea sunt la indeminr'i. preculn ~i a celor care in urma efortului depus nu mai pot mentine ritmul normal de ouat. Miitcile necesare schimbului se procurr'i sau se cresc din vreme in stupini prin metodele cunoscute. in perioada de toamnii. in continuarea iernr'irii consumul crescind la 1. Cre~terea m5tcilor7 indiferent de tipul de stupi cu care se lucreaz3 trebuie s3 fie o preocupare principalr'i. in baza acestor date. . Str8nsi in ghemul de iernare ea i ~ continua activitatea producind c5ldura necesari i mentinerii vietii. lipsind familia de genera$ noi de albine tinere. eaaga perioadii de iernare fiind necesare circa 7-8 kg de miere. consum5 in primele luni ale iernii 700-800 g de hran5. putemice. Pentru aceastA decembrie.5-2.corpul gras bine dezvoltat prin alimentatia abundent5 in timpul toamnei . ~i in aceste conditii familiile normale. evidenfa individual5 a dezvoltr'irii familiilor. iar in unele situatii.-ea~ i i f c i l o ~ defecte sou epziizate este o acfiune deosebit de n czi necesarii ~i care. prin inregistrarea spaliilor de albine qi a ramelor cu puiet in niomentele principale ale sezonului (ie~ireadin iarni. ~i produs5 in continuare pe m5sur5 ce se m8re~te cantitatea de puiet crescut. se realizeazr'i mult mai uSor ~i mai sigur deciit vara. a celor br'itrine. albinelor le sunt necesare rezerve suficiente de hranr'i atfit in forma rezervelor interne . Este absolut necesar ca in toate stupinele sii se tin5.i.. La ie~irea iarn5 sunt necesare in familii din 5 . in acest fel familiile ar fi lipsite de hran5 toc~nai momentul in mare nevoie de aceasta. Consumul de hran5 este mai sc5zut in primele luni ale iernii pin5 la aparitia puietului. recoltarea mierii la diferite culesuri. temperatura in ghem fiind menfinut5 in permanen@ la nivelul de 35-36"C. Ar gre~eal3 dac5 la intrarea in iarn8 s-ar 15sa in familii doar aceasti cft. Dup5 cum se ?tie familia de albine nu hibemeazii in timpul iernii. albinele consumind mierea doar pentru mentinerea temperaturii in interiorul gheniului la circa 24-25°C. in mod obligatoriu. starea sanitarii. c r e ~ t e activitate.MA. intrarea in iarnB. crescut din suSe valoroase. In perioada de toamni 1n5tcile biitrine sau epuizate i ~ reinnoiesc foarte i greu ritmul de ouat chiar in prezenta culesului natural. a productiilor realizate la diferite culesuri. incepind din luna ianuarie sau chiar din puiet in spatiul limitat de dimensiunile ghemului.VCrALC1LAPICII'LTORULUI /~loc~. 152 . pe ling5 selectia materialului valoros.cit ~i ca rezerve de miere ~i p5stur5 in cuib.

.

mai sunt necesare anumite 111isi1riin decursi~liernirii pentru indepirtarea eventualelor stari critice care pot aparea la ilnele familii. au fost ocupafi cu puiet $i care cuprind cantititi insuficiente de miere. precum ~i de faptul c5 in timpul ie~nii albinele se pot deplasa dupi hrani doar in spatiul dintre same ~i nu se pot deplasa pe fagurii laterali. Pregitirea familiilor dc albine in vcderea iernirii si asigurarea conditiilor optilne de iernare are o iriiportanti deosebiti pentru dezvoltarea acestora in perioada de primivari.MANCIALUL APICUL TORC~LUl Pistrarea fagurilor pGni toa~nna face in inc8pel-i sau dulapuri uscate. Indiferent de modul de alnplasare a fagurilor se va urmiri s5 nu se lase in cuib faguri cu mai putin de 1. cu albins tiingri. Executarea din timp ~i in mod constiincios a pregitirilor pentru iernare $i intrarea in iarni a efectivillui doar cu faniilii putenlice. ferite de ~lmezeali impotriva giselnitei prin gazare cu bioxid de sulf. dintre acestea ultimele doui situafii fiind lnai putin indicate folosindu-se lnai mult in cazul familiilor slabe qi cu rczerve insuficiente. r 154 . neuzati ~i cu rezerve abundente de lirani sunt principalele conditii pentru o bun2 iernare. prin pistrarea unui regim termic ciit mai constant posibil de ap8 care apar in urma respiratiei y i a consumului de apa sau zapada carc intri in stup de la exterior. spati11 suficient pent11 iernarea falniliilor normale. Periodic trebuie tratati la temperaturi de 16. Totusi. Corpul stupilor verticali cu magazine cuprinde 10 same. 0 conditic absolut necesari in timpul ierniirii este asigurarea microclimatului propice. In cuib sc lasa atiti faguri inciit spatiile dintre ei s5 cuprindi complet ghen~ul iernare. in priniul rind. Acestia se trcc dupi diafragm5 qi dac5 timpul pennite se desc5picesc pentru ca albinele s i transporte mierea in cuib.5 kg de miere scotindu-se. iar in pastea de sus spatii pentru rezcrvele de hrani. sc lovituri etc. in mod obi~nuit. albincle putind lupta u ~ o cu frigul. centrali. la formarea cuibului se va avca in vedere ca indeosebi fagurii centrali s i contini suficienti miere intrucit aceasta este zona cu cantitatea cea mai mare de albine. Pornind de la aceste considercnte. acei faguri care. de La orsnduirea fagurilor cu miere se fine cont de principiile biologice ale dezvoltirii pc vertical5 a familiilor de albine care cer in pastea de jos a fagurilor sparii pentru puiet. De aceea. far8 spafii suplimentare. albinele din fiecare interval putindu-se deplasa ~i avsnd acces doar la mierea dilitre cele doui same intre care se afli. Amplasarea rezervelor de hrana poate fi bilaterali. p i n i la aparitia puietului mai putin importanti. pentsu iernare se folosesc doar corpurile stupilor ~i uneori in cazuri de exceptie se mai lass pentru iernare ~i unul din magazine. in toamni.1 P C . pulernice. c i in prima jumitatc a iernii. sau unilaterali.

.

aparitia diareci intr-un grad marc $i pitrunderea ~oarecilor stup.MANUALUL APICULTORULUI albinelor. In cazurile extreme ins2 sc va putea deschide stupul ~i controla starea familiilor fir2 a se interveni in cuib.zumzetul slab ca un fiiqiiit indici lipsa hranei. luiindu-se toate misurile necesare ca interventia s i neliniqtcasci ciit mai putin posibil familia dc albine. Cantititi mari dc albine moarte. ca s2 nu se striveasci albina.~ ~ n ti~rte Serbet sau plici de zahir candi dc. lipsa de ventilatie. La controlul de iarni se va evita deschiderea fir2 rost a stupilor pentru a nu deranja familiile de albine. umezeala yi mucegaiul indici o iernare defectuoasi. urme de animale sau de pisiri intre stupi sau pe stupi. p%qidin aceste resturi ingrimidite la urdini~ indici prezenta qoarecilor. In cazul in care la controlul familiilor de albine in timpul iernii se constati unele nereguli se trece imediat la indepirtarea acestora. in general din ceari de la cipicele qi cu putine albine moarte. sporit uqor la lovirea stupului. matca putiind fi dat2 chiar $i direct. dupi care revine imediat la normal. giuri ficute de ciocinitori. de asemenea. dovedesc o iernare normali. albinele fiind pe cale de a muri de foame. cu grij2. caracteristic. . apirute eventual la urdiniv sau in fata stupilor. Controlul auditiv %cut la urdiniq cu un tub de cauciuc. In a dou5 familii e mai bine ca lucrarea s i se execute la cilduri. Ca stari anormale grave care sc cer itnediat indreptate sunt: lipsa hranei. pe in i. aviindu-se mare griji ca la desfacerea ramelor din cuib albinele din ghem s i nu cadZ pe fundul stupului. .bsziitul continuu qi uniform. stetoscop. Resturile cazute pe fundul stupilor pot da. cu i i de se face direct pe locul din stupini.biziitul pliingitor. Chiar qi introducerea unei rame cu miere la tnarginea ghemului se poate face pe loc. Resturile sirace. prin descl~idereastupului $i avezarea plgcii sau a turtei de qerbet deasupra ghemului. indicii pretioase privind iernarea albinelor. Resturi de albine ~i de faguri. indici iernarea normali. fire de paie qi frunze uscate. n~irtcii cazul familiilor orfane se poate face. pentru ca . Observarea acestor resturi este mult uqurati prin amplasarea unei coli de hirtic sau de carton sub cuib care datoriti urdiniqului pe toati Iilimea stupului se poate manipula lesne. 61-2 a mai fi introdusi in cuqci. ne poate indica starea familiei dupi zgomotul pe care-l produc albinele in stare de repaos ~i ca r%spunsla lovirea stupului cu miina: . Cornpletar-ea~x>zer-velor l ~ r . de asemenea. indici lipsa mitcii. in lipsa mitcii.

.

Din momentul in care 3-4 faguri acoperifi cu puiet aproape pe toati Fnilfimea. iar albina 5-6 intervale se pot introduce direct in centrul cuibului faguri pentru cuibului). acesta fiind inc5 dcsti~l slab.iWANUALUL APICUL TORUL U l Odati cii aparitia primclorflori de primivari. N u ne putem baza ins5 pe culesul din naturi. trAntori[i. Un rol deosebit il are in aceasti perioadi asigurarea albinelor cu api. producind pierderi in efectivul de albine sau sl8bindu-le rczistcnfa fat5 de boli.). efecti~area hrinirilor dc stimulare dupg procedeul folosit ~i in toamn8. bilfi etc. Pcntru accasta se va avca griji ca albinele s5 fic asigurate in pcrmanenti cu hran8 atst encrgetica (miere. in continuare. fir5 celule de triintori sau deformate) intre ultimul fagure de puiet yi cel de acoperire. cu c2picire bombati indicii matca uzat8. care trebuie imediat eliminati. infcctati cu diferiti microbi. de albincle intrefinindu-se in principal din rezervele din stup. aceasta fiindu-le necesari in procesul de cre~tere puietului. activitatea de culcs a albinelor incepc. in acest fel albinele vor folosi dc ccle mai multe ori o a p i murdarii. inlocuitori de polen). dup8 trecerea momentului critic a1 schimbirii albinei ~i al aparifiei albinei tinere in cantitate tot mai mare. batrin8. Trebuie si a se evite practica g r e ~ i t a unor apicultori care lasi albinele s i . 0 atentie deosebiti trebuie acordati $i calitatii mitcilor lisindu-se i n familii doar acelea care inci din primivari timpuriu iricep s8 depuni intens ~i colnpact puiet nonnal. LIII 1-01 dcosebit avindu-l in stimularea ouatului mitcilor. Adiugarea acestor faguri se va face la un interval de 6-7 ca r e u ~ e ~st ieocupe cu puiet atit fagurele nou introdus c8t qi 158 . sirop) cit ~i plastic5 (pisturi. Mitcile se vor schimba cu altele de la rezervi sau prin unificarea fatniliei cu alta mai slabs ca putere dar cu matci de buni calitate. bacterii sau microorganisme d&unitoarecare pot intoxica albinele ~i puietul. polen. se trece treptat la Iirgirea cuibului mai intii prin introducerea a ciite unui fagure b n u la de ouat (faguri mai inchi~i culoare cu celule de albine. neuniforrn.~ procure apa din i i surse ocazionale (~anfuri. Puietul in cantitate mica.

.

In primul rind se va c5uta oprirea frigurilor roirii prin suprimarea botcilor qi prin ridicarea periodic5 de rame cu puiet ~i albine pentru formarea de nuclee sau roi stoloni. In vederea valorific5rii culesului de la tei. cuibul familiei se organized la fel ca ~i in cazul culesului de la salcim ~i se asigur5 spatiul necesar pentru depozitarea mierii. Combaterea roirii la familiile la care aceasta a aparut se va face prin diverse metode ciiutindu-se. De aceea. albinele pe timpul culesului de floarea-soarelui avdnd o putemicii tendint5 de blocare a cuibului. Nu se iau miisuri de limitare a ouatului. in mod normal.MANUALUL APICULTORULUI In aceast5 situafie. avindu-se in vedere c5 familiile respective practic nu mai pot valorifica culesurile de var5. astfel incit mitcile s 5 . se scot fagurii cu miere $i cu p5stur5 ~i se tree la rezervi. intrucit din aceasti perioad5 mitcile incep.friguri/orroirii se las5 familiilor un spatiu cit rnai mare prin reamplasarea magazinelor pe stup dup5 extractia mierii. folosirea celor mai simple ~i mai u$or de aplicat. s5 scad5 intensitatea ouatului.~. Penfru prevenir*ea. iar in caz de canicul5 se creeazii posibilit5fi de ventilatie suplimentari prin ridicarea magazinelor fat5 de cuib prin introducerea unei pene intre corp ~i magazin ~i se asiguri umbrirea stupilor.la multc familii se creeazii condifii propice pentru intrarea in frigurile roirii. Uneori se pot opri frigurile roirii prin inversarea locului de amplasare a1 familiilor intrate in frigurile roirii cu o alt5 familie mai slab5. Acelea~im5suri se iau ~i in vederea culesului de la floarea-soarelui cu diferenfa cii in timpul acestui cules se va asigura in permanen@ m5tcilor spa$ pentru ouat. Se las5 urdiniyul deschis pc toat5 lungimea. in cazul lipsei de culcs se fac hr5niri stimulente cu sirop de zahiir ~i cu turte de polen. Prin schimbarea locului familia roitoare pierde pentru o perioads albina zbur5toare $i se poate indreptzi. fapt cu totul nedorit. in primul rind.in familie 15 n a . Stimularea cre~teriipuietului se face prin asigurarea spatiului necesar pentru ouat.lhlt mai sigur5 F combaterea roirii este ins5 aplicarea metodelor de n roire art cia15 dintre care cea mai simp15 este ridicarca tuturor ramelor cu puiet qi albi a . Se introduc faguri buni pentru ouat. acoperire ~i amplasarea lor intr-un stup pe alt loc in stupin%. in aceast5 perioadli trebuie acordatii toat5 atentia dezvolt5rii familiilor prin stimularea cre~tcrii intense a puietului ~i prevenirea roirii.~mcntin5 ritmul de ouat i la un nivel cit mai ridicat.3 k t c a pe o ram5 cu puiet neciipiicit ~i cu albina zburiitoare care n n % & f? 160 . limitarea acestuia putind duce la sl5birea familiilor in perioada urmiitoare.

.

in trecutul nu prea indep5rtat. intruciit stupii orizontali se afli inci in numar mare in dotarea a numeroase stupine. trebuie respectate masurile care asiguri prevenirea unoa~tereabiologiei ~i fiziologiei familiei de albine pe intrep . o limitare la un anumit nivel a posibilit5filor de ventilafie. o larg5 rilspindire. a spafiului de prelucrare a nectarului qi de depozitare a mierii ~i polenului. cu prisosint5.. consider5m util5 prezentarea aspectelor legate de tehnologia intrefinerii~i exploatirii acestui tip de stup. starile anormale intilnite vor trebui indreptate cit ma1 principiului c2 mai u ~ o a r 5 este prevenirea decit tratarea unel atii nedorite. c B productivitatea familiilor de albine estc strins dependents de volumul stupilor in care acestea sunt adipostite. Indiferent de destinafia stupinei. iar pc de alt5 parte de spafiul pe care familia trebuie s5-l aib5 la dispozifie pentru prelucrarea ~i depozitarea nectarului ~i polenului. Printr-o unitate puternics de producfie se intelege un sistem care poate funcfiona multumitor chiar in cazul unor condifii nu dintre cele mai prielnice. de pildi in ani mai pufin favorabili pentru apicultur2 sub aspectul resurselor melifere sau din punct de vedere meteorologic.ci ~i aspectul calitativ rezultat din proporfia albinelor tinere la un moment dat. favorizeaz5 aparitia frigurilor roirii. in sezonul acth da de iernare. a de cl5dire a fagurilor ~i chiar de adspostire a albinelor ceea ce. dezideratul care trebuie urmirit neabgtut estc acela de a realiza din fiecare familie din fiecare stupin5.numar de indivizi . Este vorba pe de o parte dc volumul necesar pentru cre~tereapuietului. Stupul orizontal. practica apicol5 a dovedit. lntretinerea yi exploatarea familiilor de albine in stupi orizontali In decursul timpului. Un spafiu insuficient cauzeazi o seam5 de neajunsuri mai ales in perioada dezvoltarii maxime a familici cind un num5r important de albine se constituie ca un surplus de populafie pcste necesarul cerut de activitatea normal2 a familiei. Toate lucr2rile care se efectueaz5 in stupin2 au drept scop principal creqterea puterii familiilor de albine. prin putere intelegiind n u numai aspectul cantitati . Cu ocazia fiecirui control. de cre~tere puietului. sub raportul specializ5rii pe un anum produs. o unitate puternic5 de productie capabilii sB valorifice la parametri maximi nu numai un cules principal ci ~i unul secundar sau de intretinere. Se subinfelege c5 sriniitatea perfect5 a familiei de albine esteo conditie esenfiala a unei exploatari eficiente ~i rentabile. al cirui principiu constructiv se bazeaz5 pe o dezvoltare in plan orizontal a familiei de albine a fost standardizat tji a cunoscut. de fapt. Limitarea capacit2fii stupului inseamni.MANUALUL APICULTORULlil . alituri de al!~ factori.

.

inlesnirea zborului general de curritire (a unuia sau mai multor zboruri) prin inlsturarea gratiilor de urdini~ pe vreme cBlduroas5 indepirtarea reductorului de ~i urdini~ fixarea pe pozitia .MANUAL UL A PICUL TORUL UI ~i reci prin folosirea obstacolelor naturale sau prin amenajarea de paravane sau perdele . piiigoi.reorganizarea ~i striimtorarea cuiburilor.la sfiir~itul ianuarie.. revizia de fond sau controlul general de primavari este o lucrare esentiali care are drept scop verificarea am5nuntit5 a situatiei familiilor.dac5 revizia sumarii de primivar5 poate fi considerat5 o lucrare facultativi. La inceputul perioadei de primlvarl se recomandi sii se execute urmritoarele lucrriri: . . etc.$fectueazii un riguros control sanitar-veterinar al intregului efectiv.faz5 mare" ~i curitirea fundului stupului de resturi sau de albine moarte..in zilele calde ~i insorite se stimuleaz5 zborurile de curitire prin deschiderea completri a urdini~urilor. inceputul lunii februarie pot incepe hrrinirile cu lunii furaje energo-plastice pentru stimularea cre~terii extratimpurii a puietului. ridicarea capacelor ~i saltelutelor ~i expunerea podi~oarelor acfiunea razelor solare. cel pufin 7-8 intervale (spatii dintre ramele cu faguri complet ocupate de albine). Se iau pr6b eniru diagnosticul de laborator a1 nosemozei (circa 40-50 de albine) sau ale u r li ale puietului (sectiuni de fagure avind dimensiunile de 10 x10 cm c d $ % t % & d v ) . . din . .in cazul absentei. protectie.pentru cunoaSterea modului de iernare a fiecirei familii se folose~te metoda auditivi. de In perioada de iam5 se urm5re~te multii atentie buna iernare a familiilor cu de albine. Fagurii mucegiiri se elimina urmgrindu-se atent aparitia tuturor 8 J IX J 164 . . .in zonele cu frecvenp mare a vinturilor reci.se efectueazi un control a1 stupinelor cel putin o datri la doui siptimlni. &. insuficientei sau inaccesibilititii hranei se administread ~erbet zah5r sau zah5r candi. stupii se pot inveli la exterior cu materiale izolatoare. . Sub aceste limite se situeaz5 familiile mijlocii (5-6 intervale) ~i cele slabe (3-4 intervale).) ~i alte animale. la . cu acest prilej creindu-se conditii optime de dezvoltare care asigurii valorificarea la maximum posibil a culesurilor timpurii.se iau m5suri de protectie pentru preintimpinarea neajunsurilor ce pot fi provocate de ~oareci. pisiri (ciocanitoare. la inceputul primiverii. concomitent cu echilibrarea puterii familiilor de albine avindu-se in vedere c5 o familie puternic5 ocup2. astfel: .

.

5 pentru iarn. i Daci nu existi numirul de rame prevgzut de capacitatea maxima a stupului se va proceda la inlobilizarea ramei mirgina~e prin fixarea in cuie a leaplui superior. descircarea noua vatri se face cu bratele. . . la 0 atentie deosebiti se acordi familiilor de albine ~i in sezonul de varii clnd se urmire~te obfinerea unor productii superioare de produse apicole $i menfinerea familiilor de albine in stare activi.in functie de culesurile urmitoarc (de productie sau de intretinere) se asiguri rezerva de hran. . . .se face dezinsectia ~i depozitarea corespunz2toare a fagurilor din care s-a extras mierea. . Se va lucra astfel ca s i se evite cu a desivir~ire furti~agul. stupii se transport6 cu orificiile de ventilafie din capace lasarea stupilor pin8 la mijlocul de transport. targa apicoli. incircarea. rczistenti. in timpul transportului sc pot produce m i ~ c i rprin culisarc a ramelor ~i albinele pot fi strivite.9rlA. Rgminind spafii neocupate.se efectueazi transportul mierii recoltate in gospodirie sau dup5 caz se valorifici la centrele de colectare.scindurelelc podiqorului se aduni dou5 cite doui la mijlocul stupului ~i se fixeaza cu bara speciali.recoltarea mierii prin ridicarea yi transportarea la locul de extractie a ramelor sau a magazinelor in vederea extractiei acestora care se executi pin centrifugare.5. Se folosesc centrifuge manuale sau electrice aflate in dotare. imediat dupi recoltarea mierii se de procedeazi la hriniri stimulente cu fura-je energo-plastice (protcice).in cazul lipsei culesul~ii intretinere. ..i pe cel putin treimea s~~perioarifagurilor. . Avind in vedere aceste obiective in stupini se executi in principal unnitoarele lucriri: .ramele se consider2 bune de recoltat atunci cind mierea este cip2cit. -in vederea deplasirii stupinei la UII alt cules.extractia mierii se face in cabana apicoli la o distant2 cit mai mare de vatra stupinei.4L [IL APICC'L TORULUI puiet care se folose~te intirirea familiilor slabe sau la inrnultirea efectivului. cei slabi fixati in same sau depreciafi ~i se inlocuiesc cu faguri goi. sau folosind 166 .fagurii destinati reforni5rii se ridic5 ~i dup2 extractia mierii se topesc odati cu c5pacelele rezultate de la recoltarea mierii. sc scot din stupi fagurii plini cu miere. .numirul de same cu faguri din stup ~i magazine va fi obligatoriu cel previzut pentru capacitatea maximi.1'Cr.

socotindu-se 10 kg rezerve pentru 1 kg albine care ierneaza . In ultitna parte a sezonului activ. La familiile de albine foarte puternice. . Familiile astfel preg5tite ierneazi afar5 in aer liber.MANUALUL APICULTORULUI cirucioarele de transport.se string ~i se impacheteaza utillajele qi materialele necesare executarii lucririlor de ingrijire a familiilor la locul In care se deplaseaz5 stupina. pe timpul iernii scindurelele de podi~or marginea cuibului se lass departate la 2-3 mm. . echipate cu 18-20 de faguri de magazin. fagurii neacoperiti de albine se scot din stupi. . stupii se lea@ (imobilizindu-se cu ajutorul unor fringhii rezistente) pentru a evita deplasarea ~i lovirea lor.pe tilnpul transportului. in cazul culesurilor de mare intensitate. . pentru a mari spatiul necesar prelucrarii nectarului ~i depozitarii mierii se vor folosi magazine special confectionate pentru dimensiunile stupului orizontal. CPnd culesurile de varii s-au terminat. Pentru din evacuarea vaporilor de api din stup. se opresc in stup reze~velede hrana necesare pentru iarna . iar cuibul familiilor se impacheteaza cu materiale izolatoare.~i se extrage mierea care prisose~te.iar cuiburile familiilor se reduc la numarul de faguri ocupati compact cu albine.se folosesc cu precadere fagurii armati care sunt mai rezistenfi la transporturi pe distante lungi ~i dtumuri accidentate.

estc ins5 cea mai spectaculoasi. Roirea natural5 Sistemul de inmultirc a familiilor dc albine stabilit in cursul lungii lor evolufii este roirea. Oricine a V ~ Z L o dati un roi in zbor nu poate uita spectacolul care I ~ se desf5~oari ochii lui. Lipsa instinctului de roire naturali ar duce familiile de albine la pieire ~i specia la disparitie. roiul in drumul de la stup la locul de popas provizoriu sail definitiv.roiul i c ~ i t in coniponenta sa albine dc toate virstele ceea ce ii d i are posibilitatea ca imediat dupi instalare s i linceap5 o activitate foarte variati: culegerea polenului ~i nectanrlui. de la insecte solitare la insecte sociale. cu una sub sau mai multc ~ n i t c i~i trintori care formeazi. Are it] dotarea sa ~i o matci imperecheati sau una sau chiar mai multe neimperecheate. albinele ~ i . in aer o formatie globular5. in primul rind ic. inmulfirea iamiliiltr de albine in decursul evolutiei lor. activitate de polenizare etc. Aceast5 fazi este poate cea mai scurti din cele care intri in procesul de inmulfire. cre~terea puietului cu o energie remarcabil5. care cere ca familia s5 fie capabili in orice moment s i reali-zeze ari de miere. clidirca fagurilor in noua locuinfi. in faniiliilc bolnave nu se pot asigura in nici un caz conditiile necesare roirii $i ca atare acestca sunt excluse automat de inmullire: . mai de mult sau mai putin accentuat. polen.Leclia I.in faniilia care a roit sunt create condifiile ca aceasta s i se refaci in cel mai scurt timp pe baza botcilor.prin roirea naturali sc asiguri familii noi sin5toase. ceari. Acest instinct al familiilor de albine vine de cele mai multe ori in conflict cu interesul apicultorului. recomandiim z - 168 . dati fiind o are cunoa~terea fenomenului de roire naturalii. incit poate fi luat ca exeniplu de apicultor atunci cind face roi artificiali: . Roirea natural2 fiind deci singura cale de inmulfire a familiilor de albine este norn~alca aceasta s i se manifeste instinctiv la toate fa~niliile albine. aceasti contraricere cu intereselr apicultorului. . Denumirea de roire vine de la una din fazele procesului de inmultire care se desfi~oar2 forma unei multitudini de albine in zbor.a ucreat sistemc proprii de ~nentinerea coeziunii faniiliei ca supraorganism colectiv ~i de reproducere a acestuia cu scopul perpetugrii speciei. sub Procesul de inmulfire a familiilor de albine cste aSa de bine pus la punct in vederea asiguririi scopului final. puietului ~i rezenlelor de liran5.

.I I ~ ! P L I1 ~~ ~ ] I~ I I . e ale E 'lep iin "1 . IIZ ~~ !S ul .11i13d~lua13ynsu! la 3. e3 !~ol?da3u~ ur p .11o-1 1nl3u!lsu! y3 !Snlol ap .'.1e!y3 alsa n.. ad IS a1 J a11.. I.1 1 3 l pe lsno 3 . pour 'q10. .1118 alxi11...1ol!~n4e. J .' leu1 ajSaugl~1 p3!op ~u!qlr! yn8u!s o pu?3 pe~pur!. .i&urnu un 'a!l!urej ur 'laj~seyzea. ad la!nd ap alyods !iyl!lue3 [eur~ou pour ur 3sa.uur.1ys lod nu ' ~ e u r ~ o u u~ '!3aa .71.. ap au!qle ap !!ie. L ~ ldxa o IS ~elng3 ariem. -3!ul!z aundap 1-a-1~3 . J O ~ I J I I ~ ~ + ea.j aJeo!Jaju! !S alwalcl ~ ~ ! L I I ~ JadU I lualuolu .~eur !sur nalaur al!iyl!lue:.1d IS lenluame alsa Inuaurouad . eieln .u 1 l uuo 3 als. .11101 .10lyda3u! !!~o~ln3!de e3 y a l a e3 ~esa3au !S aqsg -n!lole8!lqo . !jol !S lueu!lu~alap luns 3.~olepa m 1 allnu. a.11ppl3nes !nlnla!nd eal!uyq el plalduro:. .ur I.lp al!Jaj!p ap aAlel !noq ul1sg8uralnd !S alSa~:.1ap eiuelsqns u!~dal!ol ap 1nlnsa3o~d r! ~ ~ C L I O L L I . .1!ppl3 ap Inl~u!lsu! ~ ~. ela~np hlu! pls!xa a .1e3ald ydnp 'urn3 14 !nln!ol 3 .1esa3au~ol!!iedsea~e3olq i11.3saiylzunqu1~ s a p 3 ap allrirpuo3 IS al!n3olul luns anu-la! ap alau!qle a3 ~-rnsgur as .. . I C O ~Jojaulqle ~ aiuiilnu~eaJeu1 el ~ol!3loq e a.1n2ej a3y1.. ealelauro18e 'a3npo.1d ~ d la!nd hs ." 691 2 w .. . 1 ~~ a ! i ~ o d o ~ d ISr alSa~olep a!ienl!s plsea3v .?s!. . I O I ! .rrz!~olrdn3 !nlnq!n:.1d .13nl $ s a x !1e103S !~ol1n3!deap .!.13 a s -3!w A!lelal -101!nln-'yurnu yl!.1~3 y y3leu.1d o .~~l !eu1 alsa e31eur lual!urosuo~. p s ap ealel!3ede3 ap yej!ur!l pu! y '!a!liurej 1nq!n3 ul pzea~nurn3e ale3 alauy au!qle as ap !.111~1 5 .~olelnCr! 1. I I L I 1i1nsa!l!ult!j u? am3 u! lnluaurour u1 . 1111urq 1 $ & q W ~ e ~ a s 3 . .n3 1e301q 1nq1n3 aJau!l alel!~ofeu~ IS allnu ~ ~ I ! .I~~ e nq!yu! t? n.I Z J !ew nes '!ew !!UIII 1nlnda3ur el ..101!3loq lelelol ln~yurn. I ~ ~ alau~dnls u a d -3!8010!q sa3old leunu!ur lsa3e y-leoSgsap J~~ q as urn3 ppeA ys p j e ! ~ ~ 1 e o u!ind la:.1dD L *31~13pi11iqe I A O .1aua8 !sun !!lalSa~a .. O e-s '!!33pur jnlsno ruluad a.1ol3ej. 3 O 33 U ~ 1i1e1133 alsa a.101!~olln3!de le13ads pour ui ZR 7RBOL7R3IdV 7R7VRN VW .1 ne a ~ e alrrliurej 3eja-1as 'e!rqsa3e ea. ~ s e o m 8~Juapua3sapo lajqse pu?~n8!s'?'yue~q ale8oq !!z!~o~d !S r~ ap n3 a31u-ralnd'aseoqpups alrrlrurq q 3 a p y3se10. .1a~ ejelsuo3 a ~ e o d 1n-lolln3!dea m ad ~ J ! Oap n .)iliqle :. n3 yleuo!oodo~d alsa nu 'ysur 'la!nd ap ea~alSal3 .13 as urn3 BpeA 't..~ol!3loq InJewnu ~ ~ I ~ ~ ~ J E 111~ SO^ U U I I n3 aleu-ln1sy-I adn3 alS!u e3 '!aoq ap !~nlnda3u O ~ U! e. as .. aJez!l!ln o FJEJ au!qle ap adew !eLu nalaul .111~23. . .no a ad ap Inlpurn npal 141a. \ns.leuro~ne" ~ualede pour ul 'yzea.~nind n 11. !!lyuuoj al!!i!pu03 '.1n3ap aqol ap Insa3oJd -1sn8ne rrun~ .rel !aun eaJ!uplq n~luad ! 1?3u! eSe 'apz ap op ap alsa ales 11ie~aua81Se1a~ase IS aliz ap I i..re!y~!!lndw!l !cur qnlu ~ ! o ~ quns ~3 alee) n3 a!un! gun1 ur aaseou !!lei al!!i!puo3 ur a3npold as aJ!oJ ap !6 lnsa30. y o u!jnd ~ ~ e n.r arun! eunl u ai\.ms ad elualnui!ls eaun!jne u!.~d l ~ p a p ur !3!op au!qlr! allnlu !eu1 u!i\a.ld b p z e a z ! ~ o rlalod ap leurlou !S lelsau ap n!3olcru ~q nes qels salt13 u n .ln e3 !S y~!uy.13 a u ~ q l e al!!I!urej e-re~?ur!~d ap % :Iajqse a8.~n:.

sunt intrunite conditiile de plecare a primului roi qi numai condifiile meteorologice nefavorabile sau interventia apicultorului poate amina ie~irea roiului. iar la altele peste 100.11. CLI roiul s3 cad2 in roinil2. Albinele dela exterior alcituiesc un fel de coaji in timp ce la interior spatiul este mai degajat qi acolo se giseqte ~i matca. i sail intr-o stiincri. p h i la locul de aSezare. pap~~rLi nuiclc.rm3 dc clopor. Acest nutnir mare de botci pe care le creSte in cadrul pregitirilor de roire rasa de albine Carpatine este unul din indicatorii biologici principali prin care albina noastri se deosebe~te altele. o mare agitatie datoriti grabei cu care albinele roiului piirisesc stupul ~i intririi unor albine culegitoare care cautii si pitrund5 in stup. in special de Carnica. In ti~nctic pozitia ro-iului se s:lu dc :ldaprcai. Roiniy dc poutc ti in ti. i ~construie~te i i cuibul pe locul undc s-a instalat la inccpur pl-o\. roinita Icgar3 dc capiitul unei pl-3-ji1ii duce pin5 sub roi.i dc direct ill sti~pul prcg3tit pcntl-LI dac3 1111sc poarc t3ia craca. cu o altri pri-jini. de reguli ins2 intre orele 12 ~i 14.ebi~ie Iilse roil11s i plccc mai departc ci imediat dupi si L L aycyarea I i ~ isli ia 1ii3su1-i I-ccoltarc. impotriva intemperiilor. accasta sc' sci~ti~rii grijii pcntru ca el. Rareori roiul. o cripituri intr-un zid. Dupii ora 11. Roinita CLI roiul prins sc agcazri pc pamint i n apropiere de locul undc a l i ~ roiul pcn~ruca s sc string3 i n ca toate albinele t G a 1 c strtidui s i trccc~n ~ o i n i t d 1 in toatc albinclc pcntru c i numai siguri c3 am luat $i matca accstuia. roi Roiul aSezat pe craci nu este o simpli ingrimidire de albine ci o grupare organizatii.1cA este pc o eraeii subtire accasta se taic cu lijal-Ikca dc ponii > i roi~11 si~spcnd. lmediat dupi avezare roiul trimite albine cercetaqe pentru a gisi adiipostul definitiv. in alcituirea roiului intri de albine de toate virstele qi matca familiei 1llanl~. ciiteva minute roiul a iesit din in stup ~i albinele lui efectueazi un zbor caracteristic in apropierea stupinei. de in ziua in care primele botci sunt cipicite. din lipsa i ~ n u alt adipost. roii~l dc 1). la stupul respectiv.MANUAL UL APICUL TORUL UI 40-45. dacll cste a$czat la inriltimc. Apicultori~ln u t~. 170 . Acest roi i e ~ i cu lnatca familiei mami se t nume~te primar. dupi care treptat se depit-teazi mai mult sau mai putin.idi!ii mai sail ~lgonrli chiar o I3di!3 rip pcntril rranspcwtat roi. De reguli. iniplcritli din paie. Se pare cii roiul este gata format chiar in interiorul familiei mami ~i c i albinele lui nu a~teapti decit se~nnalul plecare. care sc i'acc cu ajutorul roinitci. in primul rsnd. se produce.lt craca tiiati sc sei~ti~r. care este scuturat dc u n sc :rjutor al apicultorului.izoriu.li yi instri~nicnrarl~l l~lc1. roiul ieqit in aceste condifii se instaleazi pe un copac sau pe un alt suport din apropierea stupinei. sau o I. La intoarcerea acestora sau in ur~nitoarele doui zile roiul se desface qi i ~ ia zborul citre adipostul gisit: o scorburi a unui copac.

Cu aceasta. dar cu multe inviqminte pentru cel incepitor in special. In fafa stupului destinat primirii t roiului. Cercetiri recente au aritat c i mesajclc transmise de albinele care intri primele in stup sunt n u numai de naturi chimici (miros). s-a captat ~nesa. Datoriti acestei perioade de refinere forp in botci a tinerilor mitci. . prin montarea la roiniti a unui mic casetofon carc reproduce inregistrarea respectivi. grimada de albine se organizeazi $i primele albine atrase de mirosul fagurilor artificiali pitrund in stup lansind din glanda Nasonov mesaje citre celelalte albine. treptat totill intri in normal. n u pot ic$i din lica ul lor datoriti albinelor care pe misuri ce mitcile rod cipicelul.jul sonor cu ajutorul ciruia s-au putut instala mai rapid alti roi. La o privire mai atenti se poate descoperi printre albine ~i matca roiului.introducerea roiului in stup se poate face $i prin alti inetodi. crevtcrea de puiet continu2 ca ~i cea a larvelor din botci pins la cipicirea accstora. in cazul roilor secundari sau tertiari se pot descoperi chiar mai n~ulte mitci din care apicultorul poate recupera i~nele. In familia de albine care a roit. eclozioneazi primele mitci din botci $i se poatc auzi cintecul mitcilor din botci. mai spectaculoas5 $i mai instructivi pentru apicultorul incepitor sau pentru tinerii ~colari dornici s i cunoasci ceva din tainele naturii. devi maturate. Dupi 7 zile de la plecarea primului roi. toate albincle roiului se indreapti citre urdini~ul stupului.MANUAL UL APICUL TORULUI Introducerea roiului in stup Dupi regruparea albinelor in roinip. in aSa fel incit albinele s i fie bine repartizate pe faguri. ajutorul fumullui se aranjeazi u ~ opodi~orul capacul. La o distal19 de 30-40 cm de urdiniv se liber tot urdini~ul ristoarni tot continutul roinitei. Inregistrind pe o bands de magnetofon sunetul enlis de albinele carc semnalizeazi chemarea roiului citre stup la introducerea unui roi. se trece roiul in stupul pregitit intre timp. ci ~i fizici (sonor). se intinte o pinzi in aSa fel incit s5 lase care estc larg deschis. Metoda poate fi aplicati $i la prinderea roilor in zbor. urdini~ul Dupi o or8 sau seara se completeazi qi restul de faguri. ele sunt capabile sB zboare imediat dupi ieSir& i '- 171 $e . in care s-au a ~ e z afagurii necesari. sporirea numirului de familii in stupini este terminati 6 r i prea multi trudi pentru apicultor. Dupi un moment de dezorientare in care albinele se impriqtie in toate direcfiile. dupi ce s-a asigurat c i cel putin una a pitruns in stup.se pun in stupul pregitit 4-5 faguri. Curind. lucrare care se poate face pe doui cii: . pe sears. il refac Iisind nu i un orificiu pentru hrinirea mitcilor. Daci nu este cules se adaugi un hrinitor cu sirop de zahir. in rinduri largi. se scuturi peste ei roiul qi apoi cu r qi fiind larg deschis. care.

tia dcz\.i li 111 h~iiiliasail renun15 la roire sail ~x'inii~l icsc c i ~ ~ii.~!ic /~l.a~tcristi~c. Aceast5 actiune este ins5 posibil5 numai in prezenp unei atitudini inggduitoare din partea albinelor. albinele scap5 de sub supraveghere m5tcile tinere din botci $i multe din acestea reu$esc s5 plece cu roiul. in inv5lmi~ealaplecgrii. IntrB in lupti cu m5tcile tinere eclozionate.re!ineW albinele. lupte intre m5tci ~i roiul r5niine cu o singuri matc5 sau uneori fir5 nici una. La prinderea roiului secundar trebuie s5 ne gr5bim cici acesta st8 mai putin pe primul loc.~tcri roi o rri11313 (S. urmat dupi o zi chiar de u n al patrulea ceea ce duce la epuizarea falniliei de baz5.ILI C I I mai riii~ltc) fiind u n roi secundar ca stl. ritmi~lnormal dc in!ll. Deseori. de reguli. omoriirea acestora este impiedicatg..c mntca fimiliei de bazi s5 piari iliaintc dc li~~.MANUALUL APICULTORULUI Prima matc5 tin5r5 eclozionata are deocamdat5 o singur5 preocupare yi anume distrugerea tuturor rivalelor prezente sau potentiale. roiul secundar poate s5 aib5 7-8 sau chiar mai multe m5tci neimperecheate. roade cu mandibulele perefii laterali ai botcilor $i infeapi cu acul siu rivalele far5 ap5rare.~l. mai mic decAt acesta. i n accasti situatic albinele ingrijesc ultima matci r3mas5.~l i i u l ~ ~. . Albiri~lccare ii C O I ~ I ~ L Iau acumulat rnari II in t'aza preg5tirilol. Dac2 albinele doresc s5 p5streze m5tcile tinere pentru un alt roi.3 biologicri.dc roirc (prin ncocuparca lor cu lnunci care ac~~riiredail in actvitatea miului. mai sus.lii.olt5 ti~artcrcpcdc ca urmare sc de ILICSLI c. In noaptea urmiitoare instal5rii roiului se produc.oi.alri roirc $i in pl-czcn!a uliui cules. La 14-15 zile dc la ie~ircaprimului roi familia de baz5 nu mai este in stare s2 dca un alt roi. dc iligl. A doua zi de la ie~irea roiului secundar. Roiul a1 doilea sau secundar iese la acelea~i ca cel primar. I C C .de obicei. este mai slab deciit acesta ~i are cu ore el o matc5 tiin5r5 neimperecheat5 cu care zboar5 mai departe de stup deciit primul roi $i se a~eaz5.i. dcoarccc ncc~. La 1 4 d e ore dupi o 172 . La instalarea in stup trebuie s5-i dim acestuia un fagure cu pufin puiet pentru a . Se lx'atc intliliipla ca tlin dilkritc ~iioti\.ll. l ngrijirca I-oilor 111ca/ul I-oil01 ic$i!i in pel-ioada natt~l. In timp ce roiul primar are o singur5 matc5 imperecheat8. pentru ca accnsta s5 sc i ~ i i ~ ~ c ~ ~ es iIinceap2 ouatul $i familia s5-$i reia c ic~c.c.jirea cstc si1iipliticat5. farnilia poate da inc5 un roi.11ct~11. I S I ~ siti~. La prinderea lui se caut5 s5 se regrupeze toate grupele de albine cici existiind mai multe m5tci albinele se pot imp5qi ~i prin aceasta puterea roiului scade.

roirea natural8 prezint5 avantaje qi dezavantaje. familiile noi obtinute instsrlatwpe faguri qi artificiali in stupi noi sau dezinfectati sunt s5n5toase ~i se vor die i n e ' a ~ a in and viitor. Nu se recornand5 folosirea la roi a fagurilor cliditi pentru c5 ace~tia o mare energie de lucru ~i in afar5 de aceasta fagurii au vechi pot constitui o surs5 de infectare a roiului care prin excelent5 este s5n5tos (familiile bolnave nu roiesc. ca urmare a moqii unei p5. La inceputul lunii septcmbrie. In grupa avantajelor: se obtine o familie nou5 sau chiar mai multe. Din cauza timpului necesar maturiirii. Ca dezavantaje citam: imposibilitatea planificgrii n & C s i calitstii % . in mod normal vor intra in iarn5 ceva mai roi slabi decit primii dar cu perspectiva de a realiza productii mult mai bune in anul urm5tor datoritj tineretii m5tcilor. Cind incep eclozionirile masive ale propriilor albine roiul capit5 un nou avint in dezvoltare qi trebuie s2-i asigur5m in continuare faguri artificiali ~i hriniri stimulente. adici a-i transforma in unit5ti viabile. Trebuie s5 obfinem in cel mai scurt timp 5-6 faguri cu puiet. sunt dezavantajati fa@ Cu roii secundari lucrurile nu stau la fel.MANUAL UL APICUL TORUL UI instalarea roiului putem verifica prezenta m5tcii ~i in cazul roiului primar. Mai este necesar un control la 1012 zile dup5 inceperea ouatului m5tcii pentru a verifica dup5 modul de c5p5cire a puietului (lucrgtoare sau trintori).7-0.8 ng sirop. inainte de a incepe perioada de criz5 care se situeaz5 la 3 siptiim2ni de la instalarea roiului. in general. cu exceptia acelora cu infestare incipient5 cu Varroa jacobsoni). In orice caz in lips5 de cules vom asigura roilor cel putin de doui ori pe s5pt5m2n5 o hr5nir-e cu 0. calitatea imperecherii mitcii. imperecherii ~i declan~grii ouatului la m5tci acest interval se m i r e ~ t e inc5 10cu 15 zile. Pentru a r e u ~ i ei este necesar a le cu asigura prin unire o putere de cel putin 1 kg ~i jum5tate albine. Ace~tia de cei primari din mai multe puncte de vedere: automat sunt cu 7-8 zile mai tirzii decit roii primari ceea ce este important. Pentru apicultor.i din albinele componente qi a lipsei albinelor tinere. In continuare ace~ti se ingrijesc ca ~i cei primari. In condifii bune de cules u n roi pritnar i e ~ i in prima decad5 a lunii iunie. Este necesar un control la fiecare 2-3 zile pentru a urm5ri imperecherea m5tcilor ~i inceperea ouatului. M5tcile pierdute la imperechere se cu inlocuiesc sau roiul respectiv se u n e ~ t e altul. inceperea ouatului. In general aceqti roi sunt mai slabi. In mod normal. un roi primar i e ~ iintre 1 ~i 20 iunie trebuie sii aibii cel t putin 8 faguri cliditi din care 5-6 cu puiet ~i o parte din proviziile de iernare. fir5 nici o interventie din partea apicultorului. roiul se completeazi cu necesarul de hran5 ~i se trece in efectivul de bazi. t poate ajunge s5 dea un roi in luna august care se nume~te paroi.

cstc ncccsar sri nc asiguri31iimitcilc ~i liiaterialele necesare ca: hran5. cu cositor sau ceari in care s-a adiugat 5. Roiul la pachet se aseam51ii in multe privinte cu roiul natural primar deoarece el se compune din 1 . asigurarea ambalajului ~i a hranei. Din multitudinea de metode de roire artificial3 ne vom opri numai la prczentarca celor niai importantc: roi la pachet. Se inchide complet orificiul mare rnat siropul. existi tehnologii bine puse la punct ~i cu reu~iti siguri dac5 sunt aplicate intocmai.MANUALUL APICULTORULUI roilor. dac5 este cazul. pentru moment. ceea ce este mai important. faguri. ralnc ~i stupi.5 kg albine. nu dorim s i realizim o inmullire.10% ulei. Pentru realizarca lor la tilnpiil dorit.1. care sunt formati intre 20 mai ~i 20 iunie. C'a ~iin cazul I-oilornaturali. Rezultate bune in condifiile tirii noastre dau roii la pachet de 1. roi prin dirijarca fi-igurilor roirii ~i roi timpurii. Accst roi are chiar un avantaj fati de roiul primar pentru c i matca lui este tiiniri. rea roilor la pachet se realizeazi dupi urmitoarea tehnologie: se .5 kg albine. imai puternici. Roirea artificiala Pentru realizarea cre~teriiefectivului de familii de albine in momentul potrivit ~i de calitatea doriti.de unde vine denumirea de pachet . asemenea roi se pot fonna ~i livra imediat dupi incetarea culesului de la salciim. o 1natc5tiiniri imperecheati ~i hrana pentru 4-5 zile. i roiesc qi familiile din care.pentru a putea suporta transportul la distanfi. Se o piilnie mare de carton ~i un ciintar pe care poate fi instalat5 comod introduce roiul. roii artificiali reuSesc cu atst niai binc cu cil sunt formati mai timpuriu ~ . la noi. necesitatea de a supraveghea permanent stupina in perioada de roire pentru c i nu putem ?ti exact ciind $i din care stup va i e ~roiul. cu un ac cele 3 piin8 la 5 orificii mici de alimentare ~i se umplu cu o piilnie prin orificiul mare cu sirop dens de zahir cel pufin 1 kg zahir la un litru de api. roi pe 3-4-6-8 faguri. Lucririle pregititoare sunt: asigurarea mitcilor imperecheate la data fixati. se deshndi. Roi la pnche! Albinelc ~i matca cc constituie roiul sunt ambalate intr-o lad2 speciali . in ziua primirii mitcilor se verifici ambalajele pachetelor pentru a nu avea giuri ~i se pregitesc hrinitoarele tip astfel: se verifici fiecare hrinitor in parte. De reguli.

dar atrase de mirosul mitcii ~i constrinse de ricoarea serii se string pe fagurii artificiali. se ciint5re~te se adaugi ca tar5 greutatea $i contractat5 a roiului. Stupii destinati roilor pachet trebuie s5 aibi cinci faguri artificiali in fiecare. se inl5tur5 piilnia qi sc monteazi prin gura pachetului hrinitorul. fagurele cu matca familiei din care s-a %cut roiul se introduce in cuib care se reorganizeazi: roiul la pachet gata format se pistreazii la umbrii. daci este cazul. faguri artificiali. In cazul roilor care se livreazi in ziua formirii ~i ajung la destinafie imediat este necesar sii asigurim piistrarea lor intr-o camerii r5coroasi cel putin 24 de ore de la data form5rii inainte de instalare. impreuni cu fagurele pe care s-a gisit pentru a nu fi luati in roi. se controleazi roii. in timp ce ajutorul apicultorului montea73 hrini toarele ~i inchide pachetele. Pentru realizarea unui numir mai mare de roi in unitatea de timp se organizeazi lucrul in echipi ~i pe seri i. La inceput dezorientarea albinelor le face s i se impriiqtie qi pe perefii stupului. sc scoate hriinitorul. Dup5 terminarea instalirii tuturor roilor. se urm5re~te prezen miitcii ~i se adaugi. Roiul pachet poate fi introdus ~i pe alti cale: dupii scoaterea nitorului qi a mitcii se deschide capacul coliviei cu matca. A doua zi pe seari. scuturi fagurii qi rcorganizcazii cuibul acestora dupi formarea roilor. Pachetelc astfel formate se dcplaseazii. In aceea~i spalii qi se usuc5 pentru a putea fi refolosite. prin pilnia montatii deasupra pachetului se scuturii albine de pe fagurii familiei temporar orfanizati pin5 ce ciintarul s-a echilibrat avind griji a lua cu precidere albinele de pe fagurii cu puiet. Se monteazi in stup un hriinitor cu sirop qi st: illchtde stupul. se pachetele de pe teren. sau cildufi daci au c5litorit pe timp recc ~i citre scar2 se introduc in stupii dinainte pregiititi. Se inlitur5 capacul pachetului. se monteaz5 apoi capacul peste hriinitor ~i se prinde cu cuie. dupg care se42&&&re fagurii fi 175 P P .MANUALUL APICULTORULUI fixeazi colivia cu matca cu sau Gr5 albine insotitoare in partea superioari a I5ditei de ambalaj. se string seari se scurg complet hrgnitoarele pachetelor. de preferinti. Pentru a uqura lucrul se pregitesc ~i se aduc pc vatra stupinei cite 10-15 pachete dotate deja cu mitci ~i hrinitoare. Apicultorul orfanizeazii familiilc. se pune l i d i p pe cintar. se cautii matca familiei din care se formeazi roiul qi se pune intr-o 1idit5. noaptea piing la locul de destinatie care trebuie sii fie la cel putin 3 km de stupina de formare pentru a preveni depopularea lor. Se aduc Iiditele cu albine qi se repartizeaza seara Iiingi fiecare stup. introduciindu-I cu orificiile mici in jos in 15ca~ul special. se scoate colivia cu matca ~i se scuturi uyor tot continutul pachetului in stup. La destinafie roii se pBstreaz5 citeva ore intr-o camerii ricoroasi dac5 au fost transportati pe cildut-5 mare.

5 kg albine. in continuare roii la pachet se ingrijesc dupa tehnologia descrisi la roii primari. Roiul pe patru faguri trebuie s i cuprindi. Roii doar cu 1 kg albine vor avea o putere mai scizut5. doi faguri cu provizii ~i albine care s i acopere bine cei patru faguri.fbg111-i Intiinlarea de stupine noi sau sporirea efectivului in cele existentc cstc lnull u~urat2 folosirca roilor pe un anumit numir de faguri cliditi in locul ~1110s de t'ainili~ normale. Dupa terminarea or roilor. se recomandi a se lucra numai cu faguri artificiali pentru a avea falnilii sinitoase in tot restul anului ~i in anul urmitor for~nirii. Pentru simplificarea >!Y5 176 . Pentru formarea acestor roi se pot aplica rnai multe variante: Varianta I-a: in ziua livririi se aduc ambalajele necesare la stupinele in care urmeaz5 s i se formeze roii (de reguli ~i de dorit este ca ambalajele s i fie lidife tip de transportat roi). Investitia este e~alonat8 un timp rnai lung ~i se porneSte cu iln matcrial pe calitativ mai bun. Si in cazul roilor pe faguri este necesara o planificare a numirului de roi. Se inchide stupul cu podi~orul se face controlul a doua zi. la livrare. Se c i este nevoie albinele de pe inc2 un fagure cu puiet.faguri. R o i i / I C > 3-4-6. Metoda roilor la pachet este cea rnai recomandatii pentru infiinfareadc stupine noi. in cazul roilor pachet. Procedeul asiguri intrarea in iarnB a unor familii pe 8 faguri daci au fost formafi pin5 la 20 iunie cu 1. existind ins2 pericolul de a forma sau primi ~i roi infestati cu diferite boli. de amatori sau in cadrul marilor unit5fi apicole de productie. se cauti matca familiei $i se introduce impreuni cu fagurele respectiv cu albine qi puiet in lidip pregitita. dupi care se ramele pentru a nu se m i ~ c a se inchide capacul liditei. iar Iidifa cu albine se introduce in stup in spafiul liber cu capacul deschis in sus. in care intri uvor Sase faguri ~i s i se repartizeze lingi stup. doi faguri cu puiet. se caut5 in cuibul familiei un al doilea fagure cu puiet de asti data cipicit qi se pune Iingi cel cu matca in lidita. asigurarea materialelor ~i insu~irea unei tehnologii de formare. cind se ridici qi pachetele golite. Se verifid ~i elor doui urdini~uriqi Iidita se instaleazi la umbri. ace~tiase transport5 la destinatie. se mai scot din familie doi faguri cu provizii din care unul cu miere qi altul cu pisturi impreuni cu albinele de pe ei ~i se pun in liditi de o parte ~i de alta a celor cu puiet.MANUAL UL APICUL TORULUI artificiali. Ca model vom lua roil//pe pnti*~/.

care se poate face in seara sosirii la I stupina de destinatie. Fig. care este nevoit s2 accepte ' calitatea pretinsii de furnizor. A . asigurii roilor miitci tinere gi se aplicii in felul urm2tor: se formeazii roiul utiliziind doi faguri cu puiet c2p2cit gi doi faguri cu provizii impreunii cu albinele care-i acoperii pe tofi. sau in stupul pregiitit special. Matca ocupii devenite libere gi roiul este gata de livrare. In cele 3-4 zile ciit dureazil acceptarea gi eliberarea miitcii. o parte din puietul ciipiicit eclozioneazii gi roiul se mai imbracii in albine. Acegti patru faguri pot fi dintr-o singurii familie sau din douil gi chiar mai multe familii.Formarea roilor stoloni individuali prin varianta I-a Varianta a 11-a.MANUAL UL APICUL TORULUI lucrurilor in cazul unor partide mai mari este bine ca la formarea roilor sii asiste gi reprezentantul beneficiarului. 60 . imediat dup2 formare se dil roiului o matc2 in colivie tip Miller sau Titov gi in zilele urmiitoare se urmiiregte eliberarea ei. Roiul se introduce intr-o Iiidip de transportat roi. dar are avantajul cii instalat la locul definitiv nu I comport2 deciit mutarea intr-un stup pregiitit. Aceastii variant5 a metodei are neajunsul cii roiul este dotat cu o matcii viirstnicii a ciirei calitate nu este cunoscutii de beneficiar. cele tinere nilscute inlocuind pe cele plecate la stupul de baz2.

Roii formati se transport3 la locul definitiv yi se instaleaz5 in stupii pregBti$ anterior numai c5tre sear3. in stupul definitiv cuibul se aranjeazi astfel: in centru fagurii cu puiet urmati de c5te un fagure artificial de fiecare parte qi de cei doi faguri cu provizii ca acoperire. Dup3 aceste scheme se pot forma roi pe faguri de puteri diferite in functie de cerintele beneficiarului. E i s & n p puietului cipicit in fagurii roiului face ca acesta s i nu mai aibi period e ?$z5 caracteristica roilor naturali vi la pachet. dezvoltarea lor este c ~ n t i n u i apicultorul trebuie s3 beneficieze de acest lucru. Roiul pe patru faguri #t@&-g-~. . 61 . in lips5 de cules se hrinesc stimulent de dou3 ori pe siptimiin3 cu ciite 600-700 g sirop de zahir ce se administreazi intr-un hr3nitor uluc. pentru a nu suferi pierderi. Dac5 necesit3tile de transport au cerut ca roiul s fie B organizat special. 5l1 60 de zile de la formare la cel putin 10 faguri bine acoperi!i 5 \ - " x e 178 . se formeaz3 un roi pe 3-4 faguri ava cum s-a aritat mai sus.faguri prin varianta a II-a Varianta a III-a. Dac3 cste cazul de a fonna ~i livra roi pe vase faguri.Formarea roiului pe 4.MANUAL UL A PICUL TORULUI Fig. se doteaz3 cu o matc5 imperecheat5 ~i se stimuleazi cu sirop de zah3r unn3rinduse largirea cuibului cu faguri artificiali. se pot forma dup3 una din variantele descrise mai sus.

In lips5 de cules se-rr Ste'de dou5 ori pe slpt5min5. Dat fiind faptul c5 perioada de roire natural5 este in general.MANUAL UL APICUL TORULUI I cu albine. aptitudinile acestora de a cregte puietul gi de a recolta polenul $i nectarul.Operatia decurge in linigte dac5 se face intr-o zi de cules gi fagurii de intarire se aranjeazii de o parte $i de alta a cuibului familiei ce se int5regte. prin zestrea sa genetic5 transmite albinelor lucr5toare fiice. se forfeazii inceperea pregatirilor de roire natural5 in cea de a doua jum5tate a lunii aprilie. in in toate cazurile calitatea roilor depinde in mare miisur5 de componenp populatiei lor. m5tci de calitate la roii pe care ii formeazi. ' 3 . dup5 I0 iunie. din care 7-8 faguri cu puiet (in special cei care sunt dotafi cu miitci tinere). cu sirop de z a h b administrat in hr5nitor. trebuie Ecut5 imediat dup5 zborul de cur5tire pentru a ne putea ocupa in mod special de ele gi a le amplasa ceva mai departe de restul familiilor din stupinii. Num5rul acestor familii se calculeaz5 in funcfie de num5rul roilor ce se produc. Chiar m5tci tinere provenite din familii recordiste. se hr5nesc stimulent in lips5 de cules gi cind au in cuib cel putin 8 faguri cu puiet (in timpul infloritului pomilor roditori). in conditiile @rii noastre. de cantitatea de puiet ciipiicit gi nec5pBcit. Se aleg in acest scop una sau mai multe familii de albine cu productivitate ridicat5 in anii anteriori ~i de dorit cu mitci mai virstnice. Dup5 7-8 zile operatia se repet5 dar numai cu puiet c5p5cit fir5 albine gi familia se fine str&&mit5 pe cei 10 faguri cu puiet incadrati intre diafragme. pentru a-i obfine mai timpurii. se procedeaz5 la intarirea lor cu cite doi faguri cu puiet c5pilcit ~i albinele care-i acoper5 (fir5 matcg). dac5 sunt crescute in conditii proaste. Cele mai bune conditii de cregtere a miitcilor sunt asigurate in cuibul familiilor care se preg5tesc de roit. dac5 este posibil. dar in special. Trebuie gtiut c5 nu orice matc5 tin5r5 este automat de bun5 calitate. de insugirile calitative ale mgtcii. Roi prin divizarea unei familii intrate in frigurile roirii Pentru a asigura totugi micului apicultor sau apicultorului incepgtor. luafi din alte familii puternice din stupin%.e 4 A + I -- . se poate proceda la divizarea unei familii intrate in frigurile roirii. roii rezultafi din aceste diviz5ri sunt tirzii in sezon qi din aceasti cauza. Pentru iarn5 se completeazii proviziile de hran5 gi se impacheteazg in mod obi~nuit. care. Alegerea. anul urm5tor roii devin familii de productie. nu sunt de calitate. Toate metodele aga-zis artificiale de creStere a m5tcilor tind s5 se apropie de aceastii cre~tere ideal5 gi in m5sura in care reuSesc. Familiile alese se ingrijesc in mod deosebit. in general o familie la 10 roi. rezid5 calitatea m5tcilor obtinute.

in zilele urmiitoare se urmiiregte eclozionarea ~i imperecherea m5tcilor qi asigurarea roilor cu cite 1-2 faguri artificiali qi hranii in cazul lipsei de cules.Formarea a 9 roi prin divizarea unei familii pregiititii de roire fn urmiitoarele 2-3 zile de la ultima intiirire. cu mici exceptii. se poate lucra astfel: In varianta I-a. familia foeti se orfanizeazii. . Dac5 se incepe foqarea pregiitirilor de roire la 20 aprilie se pot face diviziirile la 5 mai qi avem miitci imperecheate in roi la 20-25 mai. In varianta a II-a. In continuare familia orfanizatii se mentine strimtoratii gi se hrzne~te pentru a se asigura creqterea in bune conditii a larvelor .acelagi principiu. 62 . procesul de lucru este urm5torul:primul roi cu matca virstnic5 se formeazii cind in botci apar lame de 3-4 zile. -. se inchid ~i se deplasead pe o vatrii nou5 la cel pufin 2 km de stupina de formare. la ciipilcirea primelor botci se face o primii divizare imp5qind cuibul familiei in douii jumiitiifi egale.6MRi divizare in aga fel incit vor rezulta patru roi. cu doi faguri cu puiet ~i albine luati din alte familii din stupins. pe marginile fagurilor apar inceputuri de botci in care matca depune ouii.viitoare miitci. impreunii cu fagurele cu puiet gi albine pe care se ggse~te. Albinele culeg5toare se 7 4 % upi4. intre 10 ~i 15 iunie acegti roi. atunci cind se formeazii roi mai mari. se ~i formeazii un prim roi care se instaleazii intr-un stup pregiitit special pe un loc nou in stupinii. Se supravegheazii familia indeaproape gi dupii ce ne convingem cii pregiitirile de roire au inceput intens. indeplinesc conditia de livrare (4 faguri). P - f3 ri k* . se formeazii nouii roi mici care primesc fiecare cite unul din fagurii cu puiet ai familiei ~i albinele care-i acoperii. Dup5 c5piicirea primelor botci. Cu matca ei.MANUAL UL APICUL TORULUI Fig. Repartifia albinelor intre cele dou5 jum5tiiti se face cu ajutorul unui panou sau prin apropierea sau dep5rtarea unuia din stupii care adspostesc diviziunile rezultate de pozitia veche a urdinigului: dup5 3-4 zile se fac . Roii mai primesc imediat clte un fagure cu puiet ciipgcit de la alte familii din stupinii.

18~~sale reur IS s a p 3 ap psdg el rIrq!suas aweoj a3133 !I ploq n ap . . . aunq ad !cur ala3 u~alloAzap as as !!ol e3 tuluad !IrnsEur ne! as InInuozas ps.1n3 UI y ! m g a l p u!p la!nd na aln8ej un ales na !ieln@ y lod sm3red ad . .1eolp8alno lolau!qle ale alqua!lo ap ~ol!ltuoqzearewaaja e ~ n h ! e ru~uadurind alg3 u!ind gzsaseldap as alaj!ppl apz a1aJeolp...~o al1o.. ~ej DA I 0 7RWO.1d 1nsaln3 nes aurdws alsa3e ruluad -urgqes ap aA!seur el aleseldap y lod nu !3!u aylour al!Jaj!p u!p ale3 !S gs!xa nu urpqes el ap Insaln3 ale3 ruquad au!dws p s u ~ luns .1133UI 1nze3UI eu 3 . !cur !ie8!1qo waluns !S ayn! eun1 ul l p a p l!q!sod alsa nu ~ru3n1 e ealsa3e ad tu~z!~!p ~ p a1 'I!J!OJ a~!rnZ!!q ul ~ e ~ t q pour UL p~lu! .quad '!r~auuojlolauun 1nue ul ayi3npold ap !!I!mej UE e puuojsue~l ale3 !OJ ap !!qu. ... a!imado g s e a 3 . ueru pnop p s u ~ v 'a.. . ~ g r o d s u eap)ai!ppl nes !dqs ul azealqsu! as ale3 !OJ 9-p-Eu~.a~eola8aln:. .~e~olsed ~euo!ielsl!. !nlaleos-ealeol~ !aq 'ajauy el ap la3 alsa 1ed!3u!.rd a1 ale:.~e e-s urn3 eSe '!!i!puo:.e!i3npo~daqSa~pd eaa3 ul !nltquauresep ealurq ul ew!s JOA as 101 a3 eauaurase lolpuun lnue UI '!. el aleqonzap ap m!xem g~u!leas eaga3e ea lesauau qsa !n~nsaln3I ad 9 4 3 e a n l s ur au!qre ap ~01!!1!ruej ealau!iuaur ruluad -1nlnsaln3ea~ada3ur ~e!q3aluleul !!J!OJ aprn8!~j ap ul equr IOA 14 auralAap e a ~ d qlollzap JOA as ealsax p3 ruluad e ~ e ~ p u r !a~rwalnd ~d ea~d !!l!mej mahe ps 1!qepueu103a~alsa nu auoz IS au!dws eauamase UI -1nqe"1 UE un el ap aiua~aj!p!3!u1 n3 ayun! eunl ui aleoSgsap as ale:.n al!3loq !soloj uralnd 'ppolaur !Seaax pdnp 1101 !jol urguuoj nu p3ep ley=) . .rn1nSrurpm e rrirzod 1rq3a~ . loIau!qle e qeOa !em lg3 ea~ez!peda~ I . .rrqdg3el ~ pzeazrr\rp as 'plez!u~j.101!3loq ea.eqoAzap as e tu~uad n3 j pluale apeoj a ~ r r r ~ 8 u ~ a!o~aune ppolaur ysea3e upd ~jeuuoj .. IS .qdws upd u r g e s a1 ap nes Insaln3 uyd uyp e3g!101e~ n. aleoj u~ -3saur!.nf1.aleppdap nes ~ .I ruluad pl!lg8a. . .rd ~ ! l r ~'17-111D W ~ U D ~ A UI . * ~ Pp r W 181 16 mlnsa&& . 1nrnruL !elueAa ul pzeaSe as ale:.arlrtbg pn8u!s o-qu!p euuoj lod as a3 J O ~ O Je alelop ~.!nlndws !a!j!zod ealequrrq3s al!urpe !cur as nu ~ol!npurea~r?uo!zol3a ap apz 9-spdna .m UI .183 !!l!urq W!SOIOJ 3.1~3 r3loq ' p s a r o ~ pl!~p8a~d ps a!l!urej o ap aln3sa. o n3 !S aurqle aurind e a ~ d a ~ e w oel ap lo1 e a l a o a .F -. J aleod as ai!pq u!p yaun ... I ~ ea~a!doldeuud . .L7R3IdV 7 R7VRN V U Y .. . .alel!ies punq !cur ea3 ap p p u q p3qeur o eaAe JOA IS rundurrl aveoj luns awnue !S arelue~e . o ap !!ox .IOI!OJ !!ig!le3 ea~!igpunqwl el a!nq!~luo:. ap 1tuesa3auqnur n3 3saSpdap 9.n!mdur!l a w o j gt?3!1de ag ps e!iipuo3 n3 ajSaSna~ epolaur ajrlnze:. .1n8ej t u ~ e d !!OJ el le):.ro1!3lgur el e Ispads u !S a.r~rwalnd !OJ lnda3ul el ap urauuoj gs .uoj aleldepe quns sns ~ e u a s p s a p aIapolan as r t- . IS 101 .

Pe de altii parte. prin intiirirea nucleelor cu miitci de rezervii. pentru culesul de varii sunt suficiente numai albinele de pe patru faguri bine acoperifi. Dacii pentru valorificarea culesului de la salcim trebuie sii pornim in primiivarii cu familii de cel putin 1. de$i uzeaz5 intr-o oarecare miisurii familiile. Dacii inainte de cules devin prea puternici. tei sau floarea-soarelui. Aplicarea metodei este conditionatii de existents unui numiir mare de m5tci de rezervii riimase neutilizate in urma controlului sumar de primiivarii. cind s-au strimtorat cuiburile ~i s-a stabilit qi situatia puterii familiilor de albine exprimati in faguri bine acoperiti cu albine. Pe de altii parte culesul tgrziu de la finete. Se impune deci miisura de a forma primiivara n i ~ t e care roi sii preia surplusul de albine ~i puiet din familiile de bazii puternice qi a le asigura astfel un ritm de dezvoltare mai lent.2 kg albine. din ei se mai poate lua material biologic pentru formarea altor roi. Ca m5surii de precautie se pune matca nucleului in colivie pentru 24 ore. stimuleaz5 dezvoltarea de toamnii a familiilor care intrii in iarni rnai puternice. . acesta putind fi valorificat cu un numiir sporit de familii de albine. Inainte de formarea roilor se aduc la acela~inivel eventualele familii de baz5 care au ie~it slabe din iarnii.5 kg albine. Din toate familiile care au mai mult de patru faguri bine ocupati se preia tot ceea ce d e p i i ~ e ~ acest plafon. Roii nou formati dup5 aceastii metodii se ingrijesc in continuare la fel ca yi familiile de bazii. Reuqita metodei const5 in a transforma in roi numai atitea nuclee cite permite plusul de material biologic din familii puternice. cu matc5 imperecheatii sau cu botci. Cu fagurii cu te albine ridicati se formeazii roi pe patru rame bine ocupate de albine. adicii circa 1-1.MANUAL UL A PICUL TORULUI nu inainte de acesta. valorificarea culesului de var2 cu cit mai multe familii de albine ~i in paralel sii se sporeasc5 efectivul de bazi. Existii deci intrunite conditiile teoretice qi practice de formare a unor roi foarte timpurii in sezon pentru a atinge scopul final. roii formati foarte timpuriu ajung la o dezvoltare normali in timpul culesului. t o t u ~ prin cantitiiti le de miere riimase in i cuib dupii cules.

F3r3 controlul imperecherii. constituie. imperecherea in aer Ziber a reproduciitorilor face imposibil controlul acestui act prin care se realizeazii ameliorarea at% de uqor la alte specii de animale crescute de om. pa baza observatiilor c3 insu~irea a produce mai mult3 miere se transmite la roii familiei respective. Ameliorarea este tocmai acfiunea continua de hbuniitiitire a insugirilor productive ale unei familii de albine. deoarece alimentatia ei a riimas cea natural3. Orice dereglare in calitatea gi cantitatea acestora se riisfrgnge imediat asupra activitiitii familiei de albine prin intensificarea de sau incetinirea cre~terii puiet. ffl? 1 . in numai 60 de "famil!: necorespunziitoare genetic prin schimbarea m3tcii acesteia cqu(la c$ care intrune~te calitiifile dorite. in desfiqurarea oriciirei activitiifi de ameliorare a familiilor de albine este necesar sii se tin3 seama de particularitiitile biologice ale acestora. de supraviepire. au de ciutat s3 inmulteascii numai acele familii care se evidentiau prin producfii foarte ridicate. Ameliorarea albinelor gi creglerea reproduc~forilor Inca din cele mai vechi timpuri apicultorii. maternii (dupii calitatea m3tcii). familia de albine depinde in mod permanent de mediul extern. Ca un ajutor deosebit in munca de ameliorare a albinelor. particularit3fi ce le deosebesc profund de celelalte specii de animale crescute gi exploatate de om.MANUAL UL APICULTORULUI leclia 8. 183 I' . nectarul gi polenul florilor. Astfel. care ingreuneaz3 munca de ameliorare la albine dar favorizeazii vitalitatea. o particularitate biologic3 de adaptare a familiei de albine la conditiile de mediu. care treptat duce la imbun5tiifirea calitativii a materialului din stupina lor. Poliandria ma'tciloc imperecherea cu mai mulfi trbntori. pe care qi le striinge singurii. o munc3 de ameliorare pe linie Majoritatea apicultorilor desfi~oarii. Spre deosebire de alte animale. ins3. apareppsibilitatea apicultorului ameliorator de a transforma. de aceea au fost elaborate o serie de procedee de m3rire a procentului de imperecheri dorite ca: punctele de imperechere controlat3 qi ins3miinprea artificial& care incep ~i la noi s3 fie accesibile marii mase de apicultori ce doresc sii ducii o astfel de activitate in stupina proprie. de asemenea. cel mai adesea mamifere gi piisiiri. procesul amelioriirii inainteazii greoi.

asigurarea. prolificitatea matcii. consangvinizarea gi incruci~area intre rase. Ea const5 in stabilirea pentru fiecare familie de albine in parte a insugirilor manifestate mai mult sau mai pufin evident in cursul unei perioade de observatie. prin folosirea stupilor de volum mare gi a fagurilor corect cl5diti. apicultorii au observat c5 in aceleagi condi$i de mediu gi de cules sunt familii de albine care dau productii mari gi prezintI. modul de depozitare a mierii. rezistenfa la iernare gi la boli. predispozitia la roire. insugirile urm5rite la o familie de albine pot fi grupate in dou5 categorii de criterii: principale . care s5 permit5 evidentierea acestora.comportamentul pe faguri. ?n acelagi timp. secundare. Ea const5 in alegerea ~i inmulfirea acelor familii care corespund cel mai bine anumitor cerinte ale apicultorului. popula$i sau linii consangvine (hibridare). Dintre acestea amintim: fonnarea gi asigurarea unui cuib corespunz5tor. a conditiilor pentru intensificarea cregterii de puiet gi prevenirea frigurilor roirii. in sezonul activ. blsndetea. Inventarierea sumar5 a insugirilor biologice gi productive ale familiilor de albine se numegte bonitare. Selectia artificial5 este cea mai folosit5 metodB de ameliorare in apicultud. Aprecierea just5 a acestora se face numai in conditii asem5n5toare pi corespunz5toare. apicultorul trebuie si fac5 o inventariere sumar5 a tuturor insugirilor pe care le posed5 o familie de albine. Aceast5 variabilitate a familiilor de albine. Criterii in selectia familiilor de albine fnainte de a incepe activitatea de selectie. o stare general5 foarte bung. amplasarea familiilor de albine in locuri cu un cules caracteristic pentru zona in care se efectueaz5 selecfia. spre deosebire de altele care nu realized nimic din punct de vedere cantitativ gi calitativ. Din cele mai vechi timpuri. a . calitatea albinelor.MANUAL UL A PZCUL TORULUZ Arneliorarea la albine se desf5goar5 pe trei c5i principale: selectia in interiorul rasei sau populatiei. modul de c5p5cire a mierii. mai ales privind productivitatea. producfia de cearB.produciia de miere. a determinat omul s5 intervin5 in dirijarea activit5tii albinelor pe linia consolid5rii caracterelor folositoare.

Odatii cu terminarea acestora. s c x 185 i. Cele cu dezvoltare rapid5 primesc faguri pentru liirgirea cuibului din magazia de rezervii. singura care este valorificatii. Calcularea cantitiitii de cearii realizatii depinde de c mciozitatea apicultorului. familiile cu o dezvoltare mai greoaie primesc pentru liirgirea cuibului faguri artificiali ~i in felul acesta apar gregit ca bune produciitoare de cearii. iar altii parte reprezina rezerva familiei. in stabilirea randamentului trebuie sii fie evitate gregelile de proasta amplasare a stupilor pe teren.5-2 kg. care duc la riitiicirea albinelor. Din aceasta o parte este extras%qi reprezina mierea marfi. Cu ciit acest instinct este rnai pronunfat cu atit familia este rnai valoroasii pentru nevoile omului. Stabilirea cantitiitiifiide miere extrasii se poate face prin diferenp dintre greutatea ramelor cu qi fir5 miere inainte ~i dupii extracfie sau prin apreciere: o ram5 435x300 m plinii cu miere gi ciipiicitii complet confine 33-4 kg. Astfel primsvara.MANUAL UL APICUL TORUL UI Criterii principale Productia de miere prezintii un deosebit interes. ciipiicelele de extracfie. Productia de cearLi se stabile~teprin insumarea cantiafilor de cearii obfinutiide la o familie de albine in cursul unui an. suprapopularea unor familii ~i falsa productie a acestora. Acest indice este greu de stabilit. o ram%435x230 mm m contine 2. Se urmiiresc numai acele familii care produc m a \ ultii cearii &'ri prin cliidirea corectii a fagurilor. greutatea decurgiind dintr-o serie de discordante determinate de lucrarile impuse in stupinii. Cantitatea total5 de miere realizatii de o familie de albine in cursul unui sezon reprezintii randamentul anual sau productia brut5 anualii. Instinctul de acumulare a rezervelor de hran5 necesare pentru a supraviepi in perioade de lips5 este o insugire proprie albinelor care triiiesc in zonele cu anotimpuri reci. perefii gi fundul stupului.5-3 kg. ramele cliiditoare gi cl5direa fagurilor artificiali (dublarea cantitafii de cearii folositii la confectionarea fagurilor artificiali respectivi). 0 mare importanF in aprecierea productivitiifii o are stabilirea cantitgfii de miere marfi. eliminiindu-se familiile c a & s k . ciind se lirgesc cuiburile. sunt familii de albine care se dezvoltii mai rapid ~i altele care se dezvoltii mai greoi. F . Cantitatea de cearii realizatii se calculeazii prin insumarea cerii rezultata din: curilfiturile de pe rame. o ram2 de magazin contine 1. 0 familie de albine este consideratii productivg atunci cind cantitatea de miere marfi produsii asigura atiit acoperirea cheltuielilor de producfie ciit vi beneficii substanfiale. reformarea fagurilor. care este dator sii urmiireascii ~i sii noteze toate mi$& dcfaguri gi de cearii din stupinii.

1 p.datoriti salciimului. cind se asigur5 albin5 tiin&-5in vederea unei iern5ri corespunziitoare. De prolificitatea miitcii depinde buna dezvoltare a familiei de albine. Existents unei corelafii intre prolificitate qi cules face ca in perioadele neimportante (goluri de cules) sfi nu apar8 excedent de albinfi. Din momentul introducerii ramei claditoare de cear5 familiile se hriinesc cu aceeaqi cantitate de sirop timp de 1-2 siiptimiini. capacitatea albinelor doici de a produce 18ptiqor.4 p. prin aducerea acestora la aceeaqi putere. easc5 nu este adaptatii in totalitate la culesul principal de b. Prolificitatea rncitcilor reprezint8 cantitatea de ou8 depusii de o matcg in unitatea de timp. o ram5 cladit5 112 . care este un cules relativ nou. iar de buna dezvoltare a unei familii de albine depinde foarte mull capacitatea de a mobiliza in timpul culesului cit mai multe albine culegiitoare. Cu circa 170urm5 ouatul m5tcilor inregistra douii maxime. De obicei se lucreaz5 cu roi formati pe faguri cl5diti goi sau numai cu faguri artificiali.MANUAL U L A PICUL TORUL UI suplimentari. pentru a preg5ti albine culegitoare in numir cit mai mare pentru culesul principal (la noi salciimul) qi la sfirqitul verii. Estimarea se face in puncte: o ram5 cl5dit5 complet . Apicultorul este interesat ca depunerea de ou8 (ponta) s5 fie concentrati in dou5 perioade . fapt care atrage de la sine necesitatea ca acestea si fie schimbate la 2 ani.2 p. puterea familiei. condifiile de creqtere. Pentru estimarea cantitiitii de cearii. se procedeazfi la punctarea familiilor. modul de organizare a cuibului. familiile de albine se pregfitesc anterior. perioadii care coincidea 8i cu 186 .la inceputul sezonului activ. punfi. cantitatea qi calitatea rezervelor de hranii. o ram5 cliiditii 114 . Prolificitatea unei mfitci depinde in mare mfisur8 de o serie de factori ca: ereditatea. prima in cursul lunii reajma culesului de piiquni qi fiinefe. Dup5 trecerea perioadei de urmiirire stabilitii. crescgturi. care duc la lipirea fagurilor qi a ramelor intre ele yi ingreuneazii intervenfia apicultorului in cuib.3 p. Cu privire la prolificitatea mitcilor sunt selectionate mitci cu prolificitate mare in primii 2 ani de via@. Folosirea ramei clciditoare de cearii este un mijloc pentru aprecierea diferentiat5 a insuqirii familiilor de a produce cearii. o ram2 cladit5 314 . Este de reniarcat faptul cii prolificitatea m5tcii trebuie s5 se manifeste in anumite perioade pentru a fi utilfi productiei (de exemplu inaintea culesului de la salciim cu circa 1 lun5). care ar produce roirea sau consum mare nejustificat din rezervele din cuib (de exemplu intre culesul de la salcim ~i cel de la floarea-soarelui).

indiferent dac&ele se ins2n2to~esc sau fir2 medicamente ~i sunt p2strate numai cele rezistente total la boli. in jurul puietului. se restringe ouatul.permanent i ~asigur2. prin depozitai-ea rii in cuib se produce blocarea partial2 a acestuia. Const~mul hrani de reprezint2 diferenta intre cantitatea de hran2 din stup la intrarea in iarn2 ~i cea gisit2 in prim2var2. Sunt socotite de bun2 calitate familiile de albine care in md. Sunt eliminate de la inmultire toate familiile de cu albine la care apar urme de boli. sunt familii bune pentru productie.~ iernare este data de doi indici . Un cuib armonios organizat atrage dup2 sine o bun2 desfigurare a activitgtii. de mica intensitate. Indicii se conditioneaz2 reciproc ~i scot in evideng calitatea albinelor unei familii din punct de vedere a1 modului de iernare. unele familii ins2nGtoqindu-se rapid in urma aplic2rii tratamentului. adic2 acele familii la care nu apare nici un semn de boa12 in conditii in care altele se imboln2vesc. in timp ce la altele boala treneaza duciind la disparifia familiei. in acela~i mod se calculeaz2 ~i rnortalitatea. se observ2 c2 in condifiile imbolnivirii. De asemenea. Rezisten.MANUALUL APICULTORULUI intrarea in frigurile roirii ~i a doua. fir2 zbor de curstire qi chiar cu hran2 mai putin corespunzitoare.consumul de hran2 pe timpul la iernii qi mortalitatea albinelor in aceea~i perioada. se urmiiresc pentru selectie numai acele familii de albine care defin m2tci cu prolificitate timpurie (luna aprilie) qi tirzie (sfirqitul lunii iulie). cu atit familia este mai bun2. Cu cgt aceast2 diferenti este mai mic2. ambii indici fiind raportati la puterea familiei sau la I kg albine intrate in iarni. de la infest2ri sau imboln2viri masive pin2 la lipsa total2 a bolii. familii de albine care se ins2n2toqesc far2 intervenfia unui tratament. cind se pregitea familia pentru iernare. in fata aparitiei unei contagiuni se observ2 c2 familiile de albine dintr-o stupin2 reactioneazi diferit. Rezistenta la boli. reacfia la medicament este diferiti. 1 s d ~ ~ & t i t 2 ~ lde 8 1 fk *& 187 7 e . capabil2 s2 supravietuiasc2 pin2 in prim2vara cind apare noua albin2. in general familiile de albine puternice la care matca a asigurat albin2 tin2r2 suficienta in toamn2. coroane cu p2stur2 qi miere. Actualmente. in luna august. de asemenea. 0 familie de albine de bun2 calitate trebuie s2 supravietuiasc2 o perioad2 lung2 de timp nefavorabil. Modul de depozitare a mievii are un rol foarte important in organizarea cuibului. i in timpul culesurilor de mare intensitate. inlocuindu-se permanent m2tcile cu activitate intens2 de ouat in golurile de cules. Se observi.

MANUAL UL APICUL TORULUI

puiet ce trebuie hrgnite ~i se elibereaz5 de la preggtirea hranei larvare un numir mare de albine doici, care trec mai timpuriu in stadiul de culeg5toare de nectar. BlocBrile de cuib excesive atrag dup2 sine piedici in activitatea m2tcii ~i nu duc nici la profituri pentru apicultor.
Predispozi/ia la roire - fenomen natural de inmultire a familiilor de albine, constituie, in conditiile apiculturii moderne, un impediment producind pagube importante. In aceleaqi condifii, familiile de albine manifest5 in grade diferite aceast5 insu~ire. Roirea este ~i un caracter de ras5. Rasa romineascg de albine se caracterizeaz5 prin manifestarea redus5 a acestui instinct, care de multe ori dispare total in conditiile unui cules de mare intensitate. insuSirea fiind ereditat-5, se opresc pentru productie acele familii de albine la care instinctul se manifest5 foarte slab sau fir5 finalizare ~i se eliming familiile ce roiesc, acestea produciind permanent pagube. inlituriindu-se constant m5tcile familiilor ce manifest5 friguri de roire, inlocuindu-le cu m5tci din suqe neroitoare, se ajunge treptat la o stupin5 in care r?iiitcilesun/ schinlbate lini~tit. Se observg in unele stupinc familii de albine la care nu apar niciodata frigurile roirii, chiar cu populatii dcoscbit de numeroase. in cazul prezenfei intr-o astfel de familie a unei m5tci mai in vArst5, prin luna iulie apar 2-3 botci, de schimbare lini~titii.Din una din ele iese o tAn8r5 matc5 ce se imperecheazi in cursul lunii august ~ ial5turi de matca mam5, i ~ incepe activitatea. Ambele intr5 in iarn5, iar , i primgvara se mai g5se~te, regul5, numai matca tAn5-5. Fenotnenul are o mare de important2 prin faptul c5 matca tin5rii contribuie in toamn5 la mgrirea cantitifii de albin5 tiink-5 pentru iernare, iar primgvara i ~ incepe activitatea de depunere a i ou5lor la potentialul normal. Este necesar ca tofi apicultorii s5 caute s5 detin5 in stupin5 familii de albine cu astfel de m5tci, mai ales daca s-a dovedit c5 ele provin din familii de albine valoroase.

Criterii secundare
Modul de ciipiicire a rnierii este un criteriu care pentru apicultorul produc5tor de miere in sectiuni sau in faguri este deosebit de important. Acesta depinde tocmai de modul in care albinele c5p5cesc fagurii cu miere. fagurilor cu miere poate fi uscat5 ~i umed2. La ciip8cirea uscati, cear5 qi stratul de miere apare un strat de aer, ceea ce d5 fagurelui acest spafiu, fapt care conferi alb. La cSp5cirea umed5 lipse~te mai putin pl5cut, unsuros, umed.

MANUAL UL APICUL TORUL UI

C5p5cirea fagurilor cu miere este diferit5 la diverse rase de albine ~i este un caracter care se transmite ereditar. Rasa de albine carpatine prezint5 atit cip5cire uscati cit ~i umed5. Este de dorit ca apicultorii s5 elimine prin selecfie familiile ale caror albine c5p5cesc umed, in situafia cind acestea mai prezint5 qi alte insu~iri nedorite; dac5 nu, s5 urm5reasc5 consolidarea, prin selecfie, a caracterului cGpGcire uscatG.

Calitatea albinelor este un indice determinat de insumarea unui complex de insu~iri tuturor indivizilor unei familii de albine. Dintre ace~tia a amintim hgrnicia. Familia ale c5rei albine, in acelea~i condifii de dim5 qi cules, ies mai devreme din stup ~i i ~ incheie activitatea mult mai tirziu decit celelalte este considerat5 o i familie cu albine harnice. Un plus de 30-45 minute de activitate de zbor in condifiile unui cules de mare intensitate duce la inregistrarea unei importante cantitilfi de miere in plus. Aceea~i intensitate ridicatG de zbor in condifii de clim5 nefavorabilg (temperaturi scgzute, vint, ploi m5runte) atrage dup5 sine un surplus de miere in cuib sau magazin. Albinele din populafia de munte valorific5 foarte bine culesul de la salcim tocmai datorit5 acestei calit5fi. Longevitatea albinelor este determinat$i de calitatea albinelor doici care leau ingrijit, de ereditatea lor qi de ins5gi calitatea intim5 a acestora. in situatia in care 42-45 de zile, un plus de 4-5 zile de supravieFire in mod normal o albina tr5ie~te mire~te cantitatea de albine culeggtoare cu 0,8-1,2 kg pe familie, ceea ce reprezinti intr-un sezon apicol circa 114 din culeg5toare ~i ca atare un surplus de miere. Blindetea albinelor se apreciaz5 atunci cind, la intervenfia apicultorului in cuib, cu sau fir5 fim, acestea nu atac5, nu urm5resc omul, deci atunci cind albinele nu sunt irascibile. Apicultorul prefer5 astfel de familii blinde, in situafia in care cele irascibile nu sunt valoroase din punct de vedere al producfiei. Rasa de albine carpatine se caracterizeaz5 printr-o blindete deosebit5. Comportamentul pe faguri, la familiile ale cgror albine r5mAn pe faguri i ~ continu5 activitatea in timpul interventiilor apicultorului in cuib, ~i i ~ reiau i i activitatea nvnnala imediat dup5 inchiderea stupului sunt considerate familii lini~tite. Aceast5 insu~ire reprezint5 caracter de ras5 ~i se transmite ereditar; este criteriu de selecfie. Albinele carpatine nu p5r5sec fagurii in timpul manipul5rilor efectuate. hrp' Cladirea fagurilor are leggtur5 direct5 cu condifiile de mediu e p"ioductiei de miere ~i este ereditar5. Familiile de albine care au tendinp de a a di mai lent ridit3nd fagurii ajung mai repede in pragul roirii decit cele care ii cl11&&e.

I
I

%

189

S.
8

MANUALUL APICULTORULUI

capacitatea de lucru a 1n5tcii qi a albinelor culegatoare. Este recomandabil ca la bonitare sii se urmireasci ~i acest indice. Amplasarea rezervelor de hranii asigur5 spatiu pentru ouat in tilnpul unui cules de lung5 durat5 ~i depunerea mierii in fagurii cl5diti proaspit. De asemenea. in timpul culesurilor de mare intensitate ~i de mica durat5, blocarea cuibului $i reducerea ouatului m5tcii prezint5 o deosebit5 importanf5. Este bine s i fie dezvoltati capacitatea albinelor de a depune miere in afara cuibului, aceasta contribuind la cliidirea fagurilor ~i acumularea mierii, factori importanti in combaterea roirii. Fenomenul nu influentea25 negativ depunerea hranei pentru iarni, deoarece instinctul de conservare oblig5 albinele s i - ~ pregateasci cuibul in vederea unei i iern5ri corespunz5toare. Bonitarea, d e ~pare complicat.5, este deosebit de importanti qi efectuareaei i conqtiincios duce la rezultate sigure ~i deosebit de valoroase in munca de ameliorare a albinelor. Atentie! Un apicultor nu poate urm5ri individual o familie de albine in vederea selectiei atunci cind practic5 curent in stupin5 int5rirea familiilor slabe pe seama celor puternice, existind o permanent5 circulatie a fagurilor cu miere ~ilsau puiet de care nu se tine seama sau nu se pistreaz5 o evident5. Nu se recomandi int5rirea familiilor slabe pe seama celor de calitate: rezultatul este sciderea potentialului acestora din urm5, ~i prea rar indreptarea celor slabe in special in stupinele in care se practic5 selectia.

Selectia in mas5
Selec!ia in masci este o metod5 simp15 de lucru, indicat5 pentru tori apicultorii. Scopul acestei metode constind in imbungtiifirea sistematica a insu~irilorvaloroase ale familiilor de albine in vederea ridicirii productivita!ii acestora. La alegerea familiilor pentru reproductic se tine seama de insu~irile m5tcilor ~i ale triintorilor, fir5 ins5 a se cunoa~te prealabil dac5 aceste insu~iri in se vor transmite la descendenti. Orice apicultor poate practica selectia in mas5 in stupina sa. Dar rezultatele sunt mult imbun5t5tite in zonele in care mai multi apicultori ader5 la aceasti interesanti ~i util5 activitate. in mare lucririle sunt urm5toarele: pentru reproductie a celor mai productive familii, dupi indicii igurarea conditiilor optime pentru intensificarea manifestiirii insu-

MANUALUL APICULTORULUI

- cre~terea miitcilor ~i a trintorilor din familiile alese pentru reproductie; - schimbarea materialului necorespunziitor din stupinii cu cel produs

1
I

dirijat;
- prevenirea incruciqiirilor inrudite intre miitcile qi trintorii din stupinii. Calendaristic, lucriirile de selec~iein mas2 se dest'aqoarii in mai multe

' etape:
anul I: se identificg cele mai valoroase familii de albine dupii indicii descri~i qi se formeazii grupa de priisilii, grupii de familii foarte valoroase din care se vor creqte trintori yi miitci qi care, dupii imperechere, asigurii material de reproductie de bun5 calitate ce va fi folosit in stupina de productie. Grupa de prgsilii reprezintii 10-15% din numirul familiilor de albine aflate in stupinii, restul reprezentindgrupa familiilor de productie. Ea nu riimine in permanen@ aceeaqi. Familiile de albine productive sau riimin in care n u - ~ ievidenfiazii, in mod corespunziitor, insu~irile urn5 cu dezvoltarea sunt inlocuite in permanen@de alte familii care s-au evidentiat in timpul sezonului; anul I/: odatii formatii, grupa de priisilii se foloseqte pentru producerea de mgtci, trintori qi pentru cre~terea miitcilor. in vederea producerii larvelor destinate creqterii de miitci sunt alese de intotdeaunafamiliile recordiste ale grupei de priisilii. Pentru cre~terea trintori se aleg, de asemenea, familiile cele mai bune, ce se situeazii imediat, ca indici calitativi, dupii famillia furnizoare de larve pentru mgtci, numiirul lor stabilinduse pornind de la calculul cii o familie produciitoare de trintori trebuie s i asigure imperecherea a circa 50-75 miitci. Miitcile imperecheate obtinute se folosesc pentru schimbarea a 50% din miitcile familiilor de albine necorespunziitoare existente in grupa de productie. Paralel cu aceasta, la sfir~itulanului 11, pe baza datelor din evidenp periodicii, se eliminii din grupa de priisilii familiile care s-au situat sub media stupinei qi se inlocuiesc cu altele care s-au evidentiat in timpul sezonului; anul III: se desfiqoarii acelea~ilucriiri ca in anul 11, procedindu-se la inlocuirea restului de mgtci. Si in acest an se primene~tegrupa de priisilii prin valoroase qi eliminarea celor ce s-au situat introducerea de noi familii cu insu~iri sub medie; anul IV: se repetii lucriirile din anii 11 ~i 111. Ca urmare a lucr5rilor de ameliorare, in stupinii se giiseqte material biologic (miitci qi trintori) de origine foarte aproapiatii. Pentru a evita imperechede inrudite (consangvinizarea), este necesar sii se facii primenirea acestui h a al;,ceea ce se realizeazii prin adunarea de material biologic valoros din stupin*\ plasate la distante de cel putin 15-20 krn de vatra unde se desfa~oarH i ~ e selectie. & C fl

k

191

MANUAL UL APICULTORUL UI

Schimbind material valoros intre dou5 stupine in care se desfaqoar5 o actiune de selecrie, pe ling5 evitarea efectelor consangvinizgrii se realizeaz5 incruciq5ri intre dou5 populafii diferite ca origine, produqii rezultaci manifestiind o deosebiti vigoare hibridii (heterozis)concretizaa prin productivitate ridicatg. Inlocuirea, in decurs de 2-3 ani, a m5tcilor dintr-o stupin5 de productie c u material selectionat conduce treptat la ridicarea nivelului productiv a1 familiilor de albine. Aciiunea de selectie in mas5 este permanent5 qi obligg pe apicultor 6 schimbe periodic mgtcile la interval de 1 sau 2 ani, aceasta asigurind in permanenp potentialul prolific maxim.
A

Selectia individuali

Selectia individualii este o metodg mai avansat5, care se practic5 in stupine specializate, constind in crearea de linii de inaltii productivitate ce se predau pepinierelor pentru producerea qi difuzarea mgtcilor selecfionate. Metoda const5 in depistarea in populafiile de albine din zon5 a unor familii cu insuqiri valoroase, gruparea acestora, cve8terea de descendenti qi verificarea gradului de transmitere la descendenti a respectivelor insu~iri.
Lucr5rile se desfaqoar5 pe o perioad5 de 3 ani repartizate in felul urm5tor: anul I: ca qi selecfia in mas5; anul 11: din grupa de pr5sil5 se aleg pe baza rezultatelor comport5rii in anul anterior, 3-4 familii de albine cu cele mai valoroase insu~iri se folosesc qi pentru creqterea de reproducatori - m5tci qi trintori - in scopul obtinerii de mitci fiice imperecheate care se introduc in familii de aceeaqi putere, fiecare grup de mitci surori constituind o grupi de verificare. in cadrul verificgrii se stabile~te gradul de transmitere la descendenti a insuqirilor valoroase detinute de pgrinti. In cazul in care s-au identificat 4 familii deosebit de valoroase, 3 familii vor constitui familiile mami qi 1 familie va fi familia tatg. in aceast5 din urn5 familie se vor declanqa lucr5ri de creqtere a trintorilor, cu 15 zile inainte de inceperea creqterii mitcilor, prin introducerea de faguri cu celule de trintori qi hr5nind forpt albinele pentru a stimula ponta mgtcii. Din cele 3 familii alese ca mame, se cresc, din fiecare, 40-60 mitci fiice. M'&& rezultate se marcheaz5 diferit pentru fiecare grup de surori, dupa prove6i $ se instaleaz5 pentru imperechere in puncte de imperechere canh. la1 . in momentul in care mgtcile s-au imperecheat, se introduc in roi de ** at2 a y r p k e . in fiecare grup5 de verificare sunt cuprinse 10- 15 m5tci surori, (nu

&

MANUALUL APICUL TORULUI

mai multe). intre timp se continuii ingrijirea adecvatii a celorlalte familii de albine din grupa de pr5silii ele urmind a intra in verificare in anii urmgtori; anul 111: se urm5re~teamiinuntit comportarea familiilor din grupele de verificare dup5 criteriile enunfate, iar in incheierea sezonului se analizeazi rezultatele obfinute comparativ cu o grupii de familii martor. Familia de reproductie, mama ale ciirei miitci au obtinut cele mai bune rezultate, este predati pepinierelor de producere industrial%a mitcilor spre inmulfire qi difuzare. in caz c5 din motive obiective matca familiei nu mai exist5 se pred5 pepinierei familia recordist5 a respectivei grupe de verificare. In momentul in care la o grup5 de verificare se confirm5 c5 a preluat insu~irile productive ~ide comportament valoroase ale mitcii mame qi le transmite in continuare la descendentii s5i devine linie verificati, capul liniei constituindu-1 matca mamii recordist5 identificat5 in zon5. Pe aceast5 linie verificat5 se pot face, de in continuare, lucriiri de selectie, prin cre~teri generatii succesive, urmirinduse uneori fixarea unui caracter (albine de polenizare a anumitor culturi, sau bune produciitoare de polen, etc.)
n

Creqterea reproducltorilor Matca bung este de regul5 asocial5 cu profituri mari. Sarcina apicultorului este de a - ~procura m5tci de calitate, prin cumpiirare sau prin producere in stupina i proprie. Calitatea unei miitci depinde nu numai de materialul din care a fost produs5 ci ~i de modul in care a fost crescul5. Cre~terea miitcilor este unul din capitolele cele mai frumoase 8i in acela~i timp stimulative din apiculturii. Cre~terea m5tcilor nu este o art5, dar pentru a da rezultatele scontate trebuie sii fie practical5 cu mult5 grij5 qi cunoqtinte de specialitate. Existii anumite reguli qi elemente de tehnic5 care numai respectate intocmai duc la rezultate pozitive. Creqterea trintorilor Obtinerea trintorilor de calitate in perioadii optimii, pentru a se imperechea cu mitci obfinute din material valoros, are o deosebit5 importanp in munca de selecfie. In familiile de priisilii, alese pentru producerea de trdntoripeoitroduc la inceputul lunii aprilie, 1-2 faguri cu celule de trintori. In prezenfa unui cules de nectar qi polen in natur5 sau cu tune de polen qi miere, matca depune in celule ouii de
n
A

193

5%

cindu-se alt5 serie de m2tci pentru imperechere. eliberat2. cu populatie masivi de albine tinere. punctul se desfiinteaza. introducerea de gratii la urdini~. in momentul necesare de miitci imperecheate.MANUALUL APICULTORULUI in luna mai trintori maturi necesari pentru imperecherea miitcilor. in vederea obfinerii materialului imperecheat. se pot introduce faguri noi. inseamn2 c5 zona este curat5 ~i se poate amplasa un punct de imperechere controlat2. (Producerea apilarnilului in stupine aflate in preajma cresc5torilor de m5tci sau a punctelor de imperechere controlaG a favorizat puritatea imperecherilor). se recornand5 ca fagurii cu puiet s2 fie trecuti in familii doici puternice. infiinpte in locuri complet izolate. Pentru ingrijirea optim2 a larvelor de trintori. pentru impiedicarea ie~irii acestora din stup sau distrugerea tuturor suprafetelor cu celule cu puiet de trintor care se g2sesc pe ramele cu faguri normali. Un alt mijloc de realizare a imperecherilor dorite este constituit depunctele de imperechere controlatd.yi apoi incredintate familiilor doici. Dup2 15 zile de la amplasare se recolteazg mgtcilc imperecheate. unde nu existi posibilit2fi de patrundere a trintorilor str2ini decit in proportie foarte mica sau chiar deloc. se transport2 in acest punct familia tat2 ~i nuclee de imperechere care confin mitci neimperecheate. Dac2 dup5 circa 15 zile acestea nu au inceput ouatul sau au depus puiet de trintori. Familiile doici cresc2toare de trintori. sunt hrinite permanent. daci conditiile de mediu (temperaturrl mai ales) permit. Pentru asigurarea stupinei numai cu trintorii doriti. in familia produc2toare de trintori. la fel ca lji familiile furnizoare de larve de trintori. este bine ca declan~areacre~terii reproduc5torilor s5 fie avansatii cu 10-14 zile fat5 de cre~terilenormale. La alegerea acestor puncte de imperechere controlat2 se are in vedere ca pe o razi de 12-15 krn s2 nu se g2seasc2 amplasat5 nici o stupin5 sau familie de albine. prio de imperechere controlat5 sunt amplasate in zone . apicultorul ameliorator are sarcina de a impedica aparifiatrintorilorin celelalte familii. in cazul in care urm5rim ca imperecherea cu triintorii doriti s2 se faca in procente foarte ridicate. obtinuti din familiile de pr5sil2 destinate acestui scop. Pentruaceastaestenecesars5 se iaurmitoarele misuri ~i in familiile de producfie: eliminarea tuturor fagurilor cu celule de trintori ~i inlocuirea acestora cu faguri artificiali. Pentru a avea siguranfa acestui lucru se testeaz5 prin amplasarea a 1-2 nuclee cu m2tci neimperecheate. capabile s2 asigure hranirea corespunziitoare a acestora. aSa incit maturizarea ~i imperecherea acestora s2 fie realizat5 inainte de aparitia primilor trgntori maturi in stupina de productie sau in stupinele apropiate. care la r$ndul lor vor fi ins5miinpte . atinggnd chiar 80%.

luate d i n 5 le aiturate.familie cu o matcii de bunci calitate. unde albinele pot beneficia de un cules. roirea.in cazul in care apicu/toru/posedd o. Larvele din botcile ramase pot fi de vgrst5 necorespunz5toare pentru a da na~tere unor m5tci de cea mai bun5 w&tde ~i atunci se elimina inlocuindu-se cu larve tinere de 24-36 ore.MANUALUL APZCULTORULUZ montane. imperechere. . iar mitcile obfinute movtenesc gi transmit insu~irea roire la descenden$. Dupi doui zile. nu totdeauna mitcile obtinute sunt cele rnai valoroase. ins. pe v8i ferite de curenti. Apicultorul poate crea artificial cele trei situatii. D e ~produse in numar destul de mic. care sunt cel rnai bine dezvoltate. ins2 exist2 doui inconveniente. cind matca nu rnai este corespunzitoare (schimbare linigtiti) ~i c6nd familia se pregite~tede roire. 0 prim5 fazi in procesul de creqtere a mTitcilor este obtinerea botcilor. Metode gospoda're~ti pentru cre~terea mdtcilor. % mbi ap Pr Y 195 . 0 " ) . in cel de-a1 treilea caz. adici larve de viirsta rnai mare. care vor fi folosite in scopul sporirii productivitiiii stupinei. inalte. in acest scop indepirteazii matca ~i albinele trag botci. in cazul celei dint5 situatii se constata cZi familia de albine ia in cregtere nu o anumita larva de o anumiti calitate ci pe aceea pe care o are la indernana. fapt care duce la obtinerea unor m5tci de cele rnai multe calitatea. implantate la rnai multe familii din stupin5. botcile obtinute a i 1 de la astfel de familii. in poieni sau pe platouri. dar viirstnicg gi d o r e ~ t e o schimbe. Metodele descrise pot fi folosite de catre apicultorii cu un numir mic de stupi cu albine in scopul obtinerii unui numar de miitci. de In ultimul timp apicultorii elimini in perrnanenp familiile care prezint5 aceasti insu~ire. el procedeaza la distrugerea tuturor botcilor cu excepfia a doui dintre ele. gi anume se obtin m5tci numai intr-o perioadi anumit8. cgutind sB obtini mitci de la familii care prezinti fenomenul de / schimbare lini~tita matcilor. gi anume: atunci cind au pierdut matca. ori necorespunzitoare in ceea ce prive~te se obfin cele rnai bune mitci. iar reproducatorii de posibilititi de a efectua zboruri de . Operatia se face cu ajutorul unei /anfete de transvazare sau cu ajutorul i scobitori a1 carei capat subtire a fost indoit intr-un unghi c o r e s p u n z 6 ~ r & 8 . el dispune de posibilitatea s i obtini din sB ea o matci fiica. contribuie la ridicarea valorii acestora. Trei sunt cazurile cind albinele igi cladesc spontan botci.

in acest scop se alege cea mai hund familie din stupind.Se porne~te la ofamilie care prezintd insu~irea schimbare liniqtitiia de de mGtcii sau instinct de roirefcrGJinalizare. precum qi botca care a fost crescut5 necorespunziitor din cele dou5 rsmase. in circa 3-5 zile . in aceastii situafie familia ia ou2le in creqtere qi produce numeroase botci. cu rezerve de proteini suficiente.rama de creqtere" va fi luati in lucru. schimb5ri de mitci necorespunziitoare etc. cele mai frumoase botci se desprind uqor de pe fagure qi se folosesc in scopurile dorite. . Se pregiiteqte o ram2 la care de lea@ superior se prind buciifi de fagure artificial de forma triunghiularg cu baza de 5 cm (circa 4-5 buciifi). ale c5rei calitiii au fost urm5rite mai mult timp. Se procedeaz5 ca in cazul descris anterior.MANUAL UL A PICUL TORULUI 9-10 zile apicultorul controleazii familia. Lateral. Atunci ciind apicultorul doreqte s5 o b f i ~ 5 mai multe serii de mitci procedeazi la introducerea succesivii a mai multor rame cu faguri pentru crescut yi 1 incit in momentul scoaterii botcilor din familia cresciitoare o a l ~ confiniind ouii sii fie introdus5. rnai pufin 2 rame. Tot in rindul metodelor de creqtere a miitcilor pentru nevoile curente dintr-o stupin5 intr5 ~i cele prin care se poate produce un numiir mai mare de miitci pentru formarea de roi. se pun in centrul cuibului. de-o parte qi alta se aqeazii faguri cu hrani (polen qi miere). Cele dou5 rame cu o ram5 pregitit5 cu fagure artificial intre ele. se scot din familie toate ramele cu puiet.10 zile. botca sau pufinele botci de calitate obfinutefiind implantate in familiile cu probleme sau in roi dup5 ce ace~tia fost organizafi in prealabil. au Metodele descrise sunt foarte simple qi la indemiina fieciirui apicultor. orfanii complet (fir2 puiet qi matcii) qi cu abundente rezerve de p5sturi qi miere. cu albinii in excedent . distruge eventualele botci nou apirute. impreunii cu matca. ea poate fi intrebuinfati sii fie asiguratg in permanent5 cu faguri cu puiet la . in a 16-a zi din botca rgmasii va ecloziona o matcii care dupii circa 10-14 zile va incepe activitatea de depunere a ouiilor. adic5 fagurii vor fi cliidifi qi matca va depune ou8.. formarea de familii ajutiitoare. inainte de a introduce rama. rama cu fagurele respectiv se introduce intr-o familie puternic5. cu puiet la eclozionare. Dupii 9.yi cu o matc5 apt5 sii-~idesGqoare activitatea dar lipsit5 de spafiu de ouat. . in momentul in care au fost depuse suficiente ou5. in ambele cazuri se obfin botci din cars vor ecloziona miitci de calitate. Hr5nite din abundeng. care familia crescatoare se comport5 bine. Fagurii rimaqi trebuie sii fie acoperiti de albinele familiei.

Metoda Miller. in familii. mult puiet neciipiicit gi asigurarea in cuib a unui compartiment special pentru cregtere. miitcii cuprinde faguri cu puiet. compartimentul de cregtere. cit gi in cel vertical. Compartimentul de cregtere cuprinde 4 faguri cu puiet necipicit in mijlocul ckora se introduce rama de cregtere. in cazul cregterilor succesive. Mentinerea familiei cresciitoare in stare activii se realizeazii pfi -0 qntinuii.12 rame. care in mod implicit vor lua in cregtere gi botcile din rama cu leapri port-botci. dar s-a constatat cii in acest aranjament prezenp puietului atrage multe albine doici. in acest scop. se introduc larvele. Situafia fiind creatii. in care se aflii matca gi un spafiu . Poate piirea curios sii se vorbeascii despre cregterea mitcilor in prezenfa puietului necipgcit. albinele doici din compartimentul de crevtere percep mai pufin substanp de matcii qi se creazii dorinta de schimbare linigtitii a mgtcii. de o parte gi alta. botcile crescute dar inc5 neciipiicite introducgndu-se in ramii-izolator intr-o familie putemw&#%umatcii. Compartimentul . compartimentul cuibului propriu-zis. In acelagi mod trebuie sii fie ingrijitii gi familia produciitoare de larve. trecere de rame cu puiet din compartimentul c u i b y b in de aiegtere ~i invers. Metoda poate fi practicatii atit in stupul orizontal. este la indemina oriciirui apicultor care doregte sii creascii miitci in nurniir mai mare. in aga fel incit in compartimentul de cregtere sii ~ e ~ ~ & n ' I % ! . in ambele compartimente se pot adiiuga hriinitoare pentru hriiniri suplimentare. siiptiiminal.MANUALUL APZCULTORULUZ eclozionare gi cu hranii abundentri gi eventual chiar stimulatri prin administrarea de sirop.7 rame. acesta se imparte in douii: un spafiu in dreptul urdinigului . periodicii. . pe miisurii ce procentul de acceptare cregte. Fiind creatii aceastri stare (se circulii dintr-un compartiment in altul). prin administrarea de hranii suplimentarii gi asigurind surplus de albinii gniirii. descrisi mai sus. in care albinele au un contact superficial cu matca. in partea opus5 urdinigului . Cele douii compartimente sunt despiiqite de o diafragmii previizuti cu gratie separatoare iar in dreptul acesteia. se administreazii sirop de zahiir. introdusii de apicultor. iar restul cu hrani (pisturii gi miere) din abundenp. Pentru a stimularea luiirii in cre~tere larvelor. precum gi hrana necesari. operatie care in scopul unei reugite depline necesitri oarecare indeminare.0 altri metoda' simpla' de producere a mritcilor pornegte de la existenp unei familii care schimbii linigtit matca. accesibilitatea fiind determinatri gi de faptul cii se evitii transvazarea. familia este eliberatii. in familie trebuie sii fie asigurate 3 condifii: populafie foarte numeroasi. prin adiiugarea de faguri cu puiet la eclozionare. faguri pentru ouat. in cam1 stupului orizontal. se concentreazii hrana care va acfiona ca o diafragmi. la inceput mai putine gi apoi mai multe. aceasta devenind in mod aparent necorespunziitoare pentru ele.

MANUALUL A PICUL TORUL CiI tiin5r. taie o f 5 ~ i e fagure continiind un strat de celule cu lawe Se de de viirst5 optim5. . larvelor in celulele initiale: .4. Metodele de obtinere a rnitcilor descrise se folosesc in orice perioadi a sezonului activ ~i prezinti avantajul ci nu stiinjenesc pe apicultor in lucririle sale. in aSa fel inciit pe leat sB nu fie mai mult de 13-15 celule ce vor deveni botci. Pentru cazul in care apicultorul nu are indemiinarea transvazirii larvelor. pe centrul acestuia. Pentru dezvoltarea viitoarelor botci se procedeazi la distantarea lor prin distrugerea a doui celule din 3 (1. taie fagurclc in treimea inferioar5 in ava fel Se inciit pe tgietur5 s5 r5mhnB un r5nd de celule cu larve foarte tinere (de I zi). in caz c i num5rul de larve este mai mare. exist5 procedee dc producere a mgtcilor prin pistrarea pentru a se evita e~ecurile. care merg s i se aprovizioneze cu pisturi. micrc in faguri ~i un hr5nitor. de la familia din care dorim s5 facem cre~terea. a roilor sau a altor produse. larve de virsta 3-4 yilc. in desfa~urareaactivititii normale de producere a mierii. in corpul de jos este amplasat comparlimentul mitcli cuprln7ind faguri pentru ouat ~i rezerve suficiente de miere $i p5stul-2. f'olosind ambcle corpurl. Aralijamentul ramelor in compartimcntul de ctevtere este urm5torul: miere. ~i pot fi valorificate in diverse scopuri. Acest aranjarncnt dctetmini albinele tinere. Rama cu botci este amplasat. . larve de virsta 4-5 zile. Se cu distanteazi celulele dupi procedeul descris mai sus. cele din margine nu vor fi luate in cre~tere din ele \/or ecloziona matci sau inferioare. introducind puiet tin& ~i hran5.7). larve de viirsta 1-2 zile. polen. Asem5nitor se lucreaz5 ~i cu stupii multietqjati. Cclc do115 co~iipartimente sunt separate printr-o gratie separatoare. Fagurele pregitit in acest fcl cste introdus in familia sau compartimentul de cre~tere.introducerea unei f@ii de fagure cu larve. cantitativ niai multe. se lipe~te cear5 pe un leal de crevtere. s i sc opreasci $i si hrBneasc5 ~i larvele din botci.introducerea in crescitor a fagurelui cu larve provenind de la falnillia din care dorim s i facem cre~terea.?intotdeauna intre un fagure cu puiet tiin5r ~i un fagure cu pisturi. In corpul de sus se amplaseazi compartimentul de creStere. rama cu botci. larve de virsta 6-7 zile. MBtcile obtinute prin aceasti rnetoda sunt de buni calitate. polen.

se lipeqte foarte bine de suport.63 . in acela~i timp. Prin r5sucire botca este scoas5 de pe qablon. ceara se solidificii qi se introduce din nou in cear5. Pentru confecfionare se foloseqte un qablon special in form5 de creion rotunjit la virf. Se qterge de ap5 qi se introduce in cear5 pin5 la circa 1 cm. rezistentg la transvazare ~i care. Ceara este topit5 la foc potrivit intr-un vas emailat.Crejterea m&cilor influx industrial (zilele 1-13) rP'r . Depiiqirea valorilor atrage dup5 sine neacceptarea larvelor date spre creqtere. in timp ce ceara se topegte. mai jos cu circa I mm. care d5 posibilitatea obfinerii unor botci cu un diametru intern ce trebuie cuprins intre 8. se introduce qablonul cu botca in vasul cu ap5 rece.O mm. Se procedeaz5 de 3-4 ori in acelaqi fel.6 qi 9. Fig. confecfionat din lemn de tei.MANUAL UL APICUL TORUL UI Unelte qi materiale pentru creqterea mltcilor Botcile se confectioneaz5 din cear5 de calitate superioari. Se scoate repede. mic~orindmereu in5lfimea. ~ablonul pentru confecfionat botci este finut scufundat intr-un vas cu ap5 pentru a se umezi qi a impiedica ceara sZi se mai lipeasc5 de el. Dup5 ce stratul de cear5 s-a format suficient de gros. Se obfine astfel o botcii cu fundul mai gros. in care in prealabil a fost pusii putin5 ap5.

Pentru imperecherea m5tcilor sunt folosite nuclee de diverse modele yi mgrimi. Lungimea leaplui dc creqtere dep5gegte cu 1 cm lungimea interioara a unei rame qi intr5 in scobiturile speciale ale acesteia. fiecare nucleu este prev5mt gi cu o ram5 cu hr5nitor. La noi in pri sunt.. Ramele de eclozionare prezintB in locul gipcilor de creqtere gine din tab15 cu margini indoite pe care sunt finute cugtile pentru eclozionare tip Zander. Tipca (leatul) de creqtere are o grosimea de circa 0. Dupg fiecare folosire se cur5p riim5gitele de botci prin retezare cu cutitul iar ceara se retopegte cu ajutorul unei bare de fier in form5 de . pentru sustinerea leaprilor cu botci in pozitie normal5. pe suportul format aplicindu-se o nou5 botc5 artificial5. in general se recornand5 ca pentru imperecherea m5tcilor s5 fie folosite nuclee economice care dau posibilitatea producerii unui num5r mare de mitci imperecheate la o cantitate redus5 de albine ce populeaz5 nucleul. Primele prezintg pe leaprile laterale adincituri de circa 0. sunt (in 4 culori distincte pentru albine). pentru o bun5 orientare a m5tcilor gi albinelor. ci numai a albinelor doici pentru a hrani gi ingriji larvele din botci. folosite nuclee de tip mijlociu cu ram5 egal5 cu jum5tate din rama ME sau rame ME pliat5 in 3 secfiuni. Ramele izolatoare prezint5 pe o parte gi alta a ramei gratii izolatoare care nu permit pgtrunderea mgtcii. Dopurile de creStere sunt confectionate din lemn sau plastic gi sunt folosite ca suport pentru botca artificial5. Pe ling5 rama propriu-zis5. izolatoare qi pentru cuqti de eclozionare. Dup5 felul intrebuingrii gi perioada folosit5 se deosebesc trei modele de rame: de cregtere propriu-zise. Fiecare nucleu are un urdinig situat pe cite unul din cei 4 pereti ai ad5postului care.MANUALUL APZCULTORULUI in scopul unei eficacitati crescute. confectionat5 din lemn in care la distante egale se g5sesc 13-15 orificii in care se introduc dopurile de cregtere cu botci. * 200 . qabloanele pot fi montate cite 6-12 pe un suport de lemn. Nucleele SCAS-2 sunt nuclee .5 cm in interiorul c5rora se fixeaz5 leaprile de cregtere.5 cm. in general. nucleului de tip SCAS 2 permite obtinerea unui numar de 24 pe 1 kg albin5 folosit5.pe dou5 jum5t5fi de ram5 ME din care una este rama hrgnitor (200 ml) .L". Ramele de cre~teresunt folosite in procesul de creqtere a m5tcilor in sistem intensiv. fntr-o mica adincitur5 la unul din capete se toad cear5 topit5 gi se aplic5 botca care se fixeaz5 solid in suportul de cear5 solidificata.in numar de patru qi sunt agezate intr-un adspost de nuclee compartimentat.

Pentru a fi obtinute rezultate pozitive in aceast2 lucrare este necesar s i fie stabilite conditiile in care o familie de albine primegte mai ugor sau mai greu o matci. rezultatele fiind mai mult sau mai putin pozitive. Daci introduccm matca noui intr-o colivie in care a fost introdus5 in prcalabil.MANUAL UL A PICUL TORULUI Introducerea mitcilor 0 metodi universal valabili pentru introducerea m5tcilor in orice conditii nu existi. Dintre metodele descrise amintim nicliirea in miere a mitcii sau scufund Gin2 gi introducerea direct2 intre albine. pc o perioadi dc circa 12-14 ore matca veche. sau chiar este inceput. prifuirea cu nafialini gi introducerea pe L . Unele metode dau rezultate bune in anumite situatii dar sunt total in ineficiente in altele gi tocmai acest lucru duce la e~ecuri introducerea mitcilor $i prejudicii pentru apicultor. se ascund. fapt ce iriti albinele familiei ~i dupi citeva zile. deciit dac5 o inlituritn in aceeavi zi cu introducerea. de asemenea. cu ajutorul fumului. Cind matca pe care o introducem are o stare fiziologici deosebitii fafi de matca pe care vrem s-o inlocuim. Deqi nu sunt recomandate ca metode sigure este bine s i fie amintite in scopul de a scoate in evident2 preocupirile apicultorilor practicieni in rezolvarea acestei probleme destul de importante. scufundarea in a p i cilduf5gi introducerea intre albinkcn r a l a b i l au fost gi ele umectate. Metode de introdzicet-e a nicitcilor: . matca t5nirii va fi primiti foarte uvor. este mai ugor primit5 dac5 o inlitur5m pe cea veche cu o zi-douii niai devreme.dim$~. introducerea direct prin urdin . in acest scop apicultorul realizeazi starea de orfanizare a familiei $i la circa 6 zile de la orfanizare rupe toate botcile spontane ~i itnplanteazi botca doriti. c5 daci cu 3-4 zile inaintea introducerii mitcii noi nu deranjim familia de albine ele vor primi mai uvor matca. S-a observat. Speriate pe faguri in unele cazuri mitcile fug.In situafia in care noua matci a avut o activitate de ponti mai indelungati in nucleu.sub formi de botci: introducerea unei botci in locul m5tcii necorespunzitoare. -sub formi de matci liberi: sunt descrise in literaturi foarte multe metode. familiile de albine o vor primi tnult mai uvor. degi se cunosc gi se folosesc numeroase metode mai simple sau mai complicate.steri&a @ 201 F d . matca este gisiti moarti pe fundul stupului sau in fata urdini~ului. Din ea va ecloziona o matci tinir5 care se va imperechea vi va incepe s5-gi desfigoare activitatea normali. cind normal ar trebui s i inceapi ouatul. Este o metodi ce d i rezultate pozitive chiar in perioadele in care acceptarea este mai greoaie.

dup5 care se procedeaz5 la scuturarea intregi i familii in fafa urdiniqului. Fig. 64 .introducerea tinerei mitci intr-un pahar p8n5 oboseqte. ea nu se va unde se m i ~ c 5 mai m i ~ c a va fi primit5 cu uqurinf8 de citre albine. n5cl5irea in 15pti~or ~i introducerea pe fagure imediat in locul celei b5trine. Titov ~i Benthon sau cip5cele de sirmi. dup5 care este a~ezat5 direct pe fagure.introducerea mgtcii in colivii de diferite tipuri: Miller. hr5nirea din abunden@a fami liei. ~i .MANUALUL APICULTORULUI familiei cu alcool ~i introducerea liber5 a m5tcii intre albine.. inchis pentru ciiteva minute. aruncarea tinerei m5tci in rnasa de albine complet dezorientate ~i deschiderea urdini~ului. .metoda prin surprindere" care const5 in suprimarea mitcii necorespunzitoare.Cre~tevea m6tcilo1-inJ7tlx industrial (zilele 14-3 1) .

Se confectioneazi din plasi de sirmi cu ochiurile de 3 mm.yi albinelor insotitoare. in acest scop se creazi un orificiu in dreptul compartimentului cu hrani.MANUALUL APICULTORULUI Colivia tip Miller este una din cele niai folosite cuqti. Tinerele albine care eclozioneazi nu vor ataca matca. Metoda este recornandata pentru apicultorii incepitori. de asemenca. in aSa fel incit hrana s i fie in jos. ci o vor ingriji. care dupi 24-48 de ore este inlocuit cu un dop din fagure artificial. Acesta se acoperi cu un dop de lemn. Se aplici colivia cu matca pe o zoni de fagilre din mijlocul cuibului care cuprinde o mica suprafat2 cu niiere ~i in acela~itimp puiet la eclozionare. Colivia este introdusi intotdeauna in pozitie oblici cu dopul in jos in mijlocul cuibului. care beneficiazi de ingrijire corespunzitoare. vor incepe impreuni s i roadi din ambele p i ~ dopul qi in circa 3-4 zile i matca va fi eliberati. Familia de albine cireia trebuie s i i se introduci noua matci se orfanizeazi timp mai indclungat. in apropierea puietului pe i porfiuni de fagure cu hrani. perioadi in care se distrug toate botcile apirute. piing lb. prezinti un orificiu de eliberare sub forma unui tub cositorit umplut cu pasti de miere cu zahir pudri. are eficacitate miriti datoriti conditiilor avantajoasc care se creeazi pentru acceptarea mitcii. va incepe s i depuni oui. avind ins3 grij&s i nu se nicl2iasci matca. Se introduce in mijlocul cuibului qi se fixeaza cu ajutorul unei plicute metalice intre doui rame. Colivia avfind o suprafati de 1 circa 100 cm2 are o inil!ime suficienti pentru a fi infipti in fagure p h i la nivclul peretelui median al acestuia dind mitcii posibilitatea s i se m i ~ t e nestinglleriti in . Colivia tip Titov este. opus orificiului pentru introducerea m5tcii . Reu~ita introducerii este siguri. I Coliviade tip Benthon consti din folosirea cujtiide transport ma'tci~ipentru introducerea rna'tcii. in scurt timp matca tiniri. ea. Colivia tip capac. iar la partea opus5 se g i s e ~ t e orificiul pe unde se introduce niatca ~i este eliberati apoi de citre albine. lateral. cu ajutorul unui calapod din lemn. in partea de jos. perforat pentru a fi ros mai uSor de albine. ins5 eliberarea m5tcii se realizeazi dupi un timp mai indelungat. Unul din capete este inchis complet. des folositi de apicultori ~i se lucreazi cu ea dupi acelea~i principii ca in primul caz.@fle. in toate cazurile de introducere in acest mod s-a constatat c i matca incepe s i depuni oui inainte de a fi eliberati. I . Cu ajutorul unei astfel de colivii se I realizeazi acceptari sigure in orice perioadi a anului. Albinele de sub capac fiind in contact cu albinele din afari.

Dimbovira. Se creazi astfel linii $i hibrizi interlineari cu capacitate sporiti de exploatare a culesurilor de scut-ti durati. Mure?. Oricare ar fi tipul de colivie folosit. Sibiu. A1ba7B% ipul de CImpia de vest (Banat) . Maramureq. Hunedoara. in fara noastri se desfi~oari ampli munci de identificare. Dolj. qi un orificiu pentru eliberarea mitcii ficut de apicultor ~i orientat spre fagure. care va preocupa albinele. folosirea unui hrinitor cu sirop. prin material testat qi stabilizat. in Constanta. Teleorman. Mehedinti. Boto~ani. in scopul i~nbunitBtiriipcr~nanentea fondului genetic autohton qi implicit a potentialului productiv al zonei de influenti. Galati.statia zonal5 Cluj.statia zonal2 Bucure~ti. lalomi!a. Suceava. Iaqi. t e 204 . acestea diind in primele momente o mai mici impot-tanffinoii mitci introduse. Toamna qi primivara unul din dopuri poate consta din de qerbet din miere qi zahir pudri. Prahova. Olt. Gorj. aceasta.statia zonali Iaqi. ecotipul de deal-munte . ~i statia zonal2 Mildireqti. Vilcea. Timi?. judefele eq in A'&iVarag-sererin. verificare.cu rezistenta la boli sau cu inclinatie de a poleniza anumite culturi. Covasna. Satu Mare.stafia zonali Timi~oara. Buziu. ecotipul de Podi~ul Transilvaniei . Bigudiul se fixeazi in centrul cuibului. fiecare av5nd o zoni de itifluen!fi. chiar in prezenta unui cules in naturi. Tulcea. inlocuind in momentul acceptirii mgtcii unul din dopuri cu o f i ~ i e fagure artificial. Ncamt. Harghita. o formare qi consolidare de linii productive continuati constant de o ultimi etapi . judeiele Briila. in judefele Baciu. pe o porfiune cu puiet ~i hrani. in juderele Bi-aqov.MANUALUL APICULTORULUZ Bigudiuldinplastic este o colivie ce se poate folosi cu succes la introducerea mitcilor. ecotipul de Podi~ulMoldovei . Silaj.reproducerea prin pepinierele pendinte de stafiile zonale de selectie qi producere de material reproducBtor ~i difiizarea in teritoriu a mitcilor selecfionate. se aplica pe orificiul de eliberare o bucati de fagure artificial yi se orienteazi orificiul citre exterior in vederea cliberirii. In cazul in care aceasta este acceptatii.statia zonal2 Cisliu. in judetele Cluj. se recomandi. are dop din plastic la ambele capete. in care se livreazi tnitcile produse in pepinierele corespunz2toasc dupB cum i~r~neazi: ecotipul de stepii . @Nis5ud. in judetele Arge~. cu prolificitate ridicati a ~nitcilormai ales in perioadele tin~purii. Giurgiu. Aceast5 activitate a statiilor zonale se desfa~oarfiin cadrul ecotipurilor cxistente. Cglira~i. Vrancea. sector agricol Ilfov. Dupi 48 ore de la introducere se verifici atitudinea albinelor fa@de matci. Apicultorul poate folosi bigudiul qi fir2 a face orificiul pentru eliberarea mitcii. Vaslui.

Mierea de albine a fost prima substanfa dulce qi in prezent o surs5 de hran5 pentru acesta. biotin5. se intilnesc yi glande nectarifere extraflorale.Tehnolodia oblinerii produselor apicole in vederea cre~terii producfiei apicole qi rentabilizarea activit5tii stupinelor este de dorit ca apicultorii s5 se preocupe ~i s5 actioneze pentru diversificarea produselor apicole prin realizarea pe ling5 miere qi a unor cantitsti ciit mai mari de polen. hrana albinelor se bazeaz5 exclusiv pe produse de origine vegetal5. ai acizi organici. pentru asigurarea necesarului de substante hidrocarbonate (zaharoase). gr5simi ~i vitamine. p5stur5. iar pe de de specia de insect5 produc5toare de man%. localizate in afara florii. albinele culeg nectar qi man5. vitamine. pigmenfi. In afara nectarului. Nectarul este o secretie apoasg a unor glande ale plantei numite nectarii. substanfe minerale. spre deosebire de alte insecte. Astfel. produs de glandele nectarifere florale. albinele culeg polenul florilor. substant5 pe care albinele o culeg qi o transform5 in miere de man5. pe care albinele il culeg ~i il transform5 in miere floral5. mezoinozitol ~i acid ascrobic. riboflavin5. vizitiind in acest scop ~i flora entomofil5 existent5 in jurul stupinei din raza lor de zbor. Mierea Via@ albinelor este in permanent2 interdependent5 cu plantele deoarece. vitamine pe care le reg2sim in miere. ramurile sau tulpinile plantelor qi care poart5 denumirea de man5 sau roua de miere. venin de albine ~i apilarnil. fenofaz5 qi anotimp. 15ptiqor de matc5. in nectar exist5 urm5toarele vitamine: tiamin5. limpede ~i viscoas5 ce se afl5 in anumite perioade ale anului pe frunzele. Compozi{ia manei variaz5 pe de o parte in raport cu planta gazd5. Ea a fost d utilizati de preoti in cadrul diferitelor ritualuri. Mana poate fi de origine animal5 cind este produs5 prin intermediul unor insecte produc5toare de man5 sau de origine vegetal5 cind este secretat5 direct de plante. acid pantotenic. minerale. din compu~i azotului. acid nicotinic. Exist5 205 F rC . substante aromatice ~i altele. acid folic. propolis. iar pentru satisfacerea nevoilor de substanfe proteice. piridoxin5.MANUAL UL A PICUL TORULUI Leclia 9. care secrct5 o substan@ dulce. El se compune din diferite zaharuri.

format prin legarea chimic5 a glucozei in nectar raportul intre aceste trei zaharuri depinde dc specia florali. Compozitia mierii de albine este complex5. vitaminele. in medicin5 ~i in diverse scopuri de conservare ~i in diferite ritualuri religioase. La musulmani. enzimele. in miere fiind consecinta direct5 a compozitiei nectarului.MANUAL UL APICUL TORUL UI antice mierea era folosit5 ~i la prepararea unei biuturi ce continea alcool la carese adiuga yi efectul polenului si a levurilor din faguri. Prin prelucrarea nectarului de citre albine. trebuie meniionat c5 un continut mai mare de fructozg mentine mierea fluid5 mai multi vreme. care nu cristalizeaz5 timp indelungat. continutul de zaharoz5 se transform5 prin invertire in glucoz5 $i fructozi reduciindu-se totodat5 si continutul de ap5 care ajunge la circa 18-20%. Babilonienii au continuat sTL foloseascii mierea in medicink Dintre civilizatiile antice. toate solubilizatc sau dispersate in apa continutiin miere. proteinele qi altele. zmeuri. mierea de salcim. Din punct dc vedere al culorii. mierea era considerat5 ca un leac bun pentru orice boala. cele rnai ntate fiind fructoza. floarea-soarelui cristalizeaz5 mai repede fafi de Mierea de rapif%. cea mai bine cunoscuta este cea egipteani. glucoza ~i zaharoza. care a inceput o data cu omul primitiv. in timp ce confinutul mai ridicat de glucoz5 are ca rezultat cristalizarea mai rapid5 a mierii. in diferitele manuscrise r5mase de la diferitelc civilizafii str5vechi din India si China rezulti c5 mierea era prepit5 ca medicament fiind folositi la multe ritualuri ~i ceremonii In Grecia antici ~i in special in timpul expansiunii romane s-a scris pentru prima data foarte mult despre stupirit ~i producfia de miere. Folosirea mierii ca hrani. a continuat pe misura dezvolt5rii speciei umane. care au rezistat timpului. 206 . dezvoltarea retelei de drumuri ~i aparitia vehicolelor ce fac posibil transportul stupilor de-a lungul perioadei de inflorire a plantelor a mii de familii de la un cules la altul. Dou5 fragmente scrise in limba sumerian5. Ea reuneste o serie de substante anorganice ~i organice din care putem aminti glucidele. in general. acizii organici. in ceea ce priveste raportul glucoz5-fructozi din mierc. sorturile de miere romine~tivariazi de la alb-incolor la chihlimbariu-brun. paralel cu prelucrarea modern5 a mierii a ficut ca in acest secol. Glucidele din miere sunt substante organice sintetizate de plante. sunt cele mai vechi documente referitoare la miere. mecanizarea IucrBrilor de volum in apicultur5. producfia mondial5 de miere s5 creasc5. Revolutia tehnicilor in producerea mierii. iar ultima ca dizaharid. de la care ne-au rimas m5rturii ce ilustreaz5 modul cum se recolta mierea ~i la ce era folositi. Primele dou5 suntcalificate aride. bauturi.

fn mierea natural& corespunz5tor sc5derii continutului in ap5. precum qi a mierii de man8. nichelul. peste limitele normale.35.15. in acest fel mierea devine apoas5 la suprafafg formind un mediu optim de dezvoltare a drojdiilor care produc fermentatia. Continutul ridicat de ap5 din miere. pastrat5 in depozite ricoroase. diastaza. cosit&h8yl. Acest fenomen are caurmare cre~tereain straturile inferioare a concentratiei de glucide qi o scadere a acestora in straturile superioare. S-a constatat c5 mierea cu un confinut de sub 18% ap5 se p5streaz5 un timp indelungat. contribuind la realizareaechilibrului acido-bazic.MANUAL UL APICUL TORUL UI I in mierea florala. iar dintre sorturile de miere floral5 cea de salciim are indicele diastazic cel mai sc5zut. Hidroximetilfurhrolul (HMF) este o component5 chimic5 a mierii ce se formeaz5 prin transformarea monozaharidelor in prezenta acizilor qi sub influenfa temperaturii ~i duratei de actiune a acesteia. qi in cantitsti infime cromul. in functie de sortimentul mierii. de temperaturi (maximum 50°C) ~i de durata stoc5rii. acestacrescind pe timpul depozit5rii ~ iin special. precum ~i a celorlalte substanfeaflate in miere. mierii la influenfa unor surse de c5ldur5. prezint5 dup5 un an o valoare a HMF ce nu d e p 5 ~ e ~ t mg/100 g produs. care influenteazs pozitiv gustul ~i aroma. aSa cum ar fi fierul. din care amintim invertaza. Mierea. Activitatea enzimelor este conditionat5 de valoarea pH-ului mierii. Exceptie face mierea de salcim la care cantitatea de fructoz5 este mai mare. La extractie mierea confine cantitali infime de HMF. inhibina ca fiind mai importante. el In miere exist5 mai multe enzime. Cristalizarea mierii este un fenomen natural pentru toate sorturile de miere floral5 romiineasc5 cu exceptia mierii monoflore de salclim. in cazul supunerii . contribuind totodata la accentuarea efectului bacteriostatic al mierii. diferi ca intensitate. care. plumbul. Sedimentarea cristalelor formate este datorit5 diferentei de densitate. Cristalizarea se face treptat ~i astfel cu incepe procesul de sedimentare. procentul de ap5 fiind in jurul a 18%. acest raport este de 1. Elementele minerale din miere constituie un important factor de tamponare a acidit5fii mierii. 207 F rC . In miere se mai g5sesc ~i alte elemente. atrage dup5 sine declan~area intiirziere a cristalizirii. c r e ~ t econcentratia in substante glucidice. Dintreclementele minerale putem afirma c5 potasiul determin5 procentual restul cd&hGitelor. formeazi substanfa uscat5 care la mierea natural5 dep5se~te SO%. impreun5. litiul. siliciul n 1 1 . argintul. ultima avind rol de asigurarea solubilit5fii mierii. fosforul 4 . invertazei. raportul fiind de 1. Acizii din miere sunt acizi organici. Cu cit temperatura este rnai ridicati cu atiit inactivarea enzimelor este mai rapid& Activitatea enzimatic5 a diastazei. Mierea floral5 are indice diastazic inferior mierii de man5 (psdure).

valina. Recoltarea ~i extractia mierii Fagurii cu miere se scot din stup in momentul cind aceasta este suficient maturati. Extractia mierii se face inaintc de incetarca totali a culcsului. treonina. beriliul etc. fiind reprezentate de aminoacizi liberi cum ar fi lizina. desc5picirea fagurilor se folose~te cutitul de descipicit. Pentru dcscip&cirefagurele se tine in pozifie e /- 208 . iar extracfia se face in mod obligatoriu in cursul noptii. fie din secrefiile glandulare alc albinelor. aminoacizi provin fie direct din sursa dc nectar. in perioadele lipsite de culcs ramcle trebuie ridicate din stup spre scari. fagurii si fie grupafi dupi culoare pentru a obtine diferite sorturi de miere ~i dup5 acest criteriu. fn miere se mai gisesc. Lipidele sunt prezentate in cantit5ti infime gisindu-sc sub form5 de acizi g r a ~ i palmitic. Fagurii sau corpurile cu faguri cu miere se transport5 intr-o camcri ce are temperatura piin5 la 35OC spre a uyura extractia. triptofanul. indepartarea albinelor de pc fagilri se poate face prin scuturarea energicaa fagurilor cit ~i cu ajutorul unor substanfe chimice cu proprietiti insectifuge (acid fenic. alge. atit cutitul cit ~i furculita de descipiicit se fnc5lzesc eratura de circa 80°C. linoleic. furculita de descipicit. f i r i acccs pentru albine $i de preferinti noaptea. Este recomandabil ca inainte de inceperea extractiei mierii. strontiul. vanadiul.MANUALUL APICULTORULUI bariul. de asemenea. luindu-se drcpt critcriu practic prezenta coroanei de micre cipicit8 in treimea superioar5 a ramei. in cantiti$ foarte reduse ciuperci. izoleucina. de fenilanina. iar pentru fata neunifonn c5p5cit8. precum yi granulc de amidon. Se trece apoi la descipicirea fagurilor. benzaldehid5 etc. meteonina. Pentru a evita declan~arcafurti~aguluiextracfia mierii se va efecti~a in cabana stupinei sau in altc spatii inchise. lauric. levuri. dc lung5 durati. germaniul. bismutul. de folosire. Ace~ti man5.). Stupii vor fi mcntinuti deschi~i cit mai putin posibil ~i astfel sc vor cvita cauzelc care pot provoca fi~rti~agul la albine. leucina. precum yi alte particule solide provenind de la rccoltare. stearic. este indicat de a sc efecti~a extracfii rcpetate pe intreg parcursul perioadei de culcs. oleic. Protcinele sunt prezentate in miere in cantit5ti mici. : Componentele microscopice ale mierii sunt fomlate din granule de polen. urmat5 de extractia propriu-zisi a mierii. in timpul culesurilor principale. aurul.

in afar5. aceasta se pate executa pe vatra fieciirei stupine sau centralizat in locurile special amenajate ~i dotate corespunz5tor pentru aceasti lucrare. Acestea sunt realizate. in mai multe tipuri gi variante din care amintim desciip5citoarele cu cufit vibrator. in familiile de la care provin spre a fi cur5pti de albine. a Desc5p5cirea se realizeazii prin miqc5ri scurte gi rapide ale cufitului. incilzit electric sau cu abur. in caml extractoarelor tangentiale. cutite de descZipiicit. fnainte gi dup5 extractia mierii.) se spa15 cu ap5 fierbinte gi solufie de sod5 5% dup5 care se limpezesc bine in ap5 curat5 gi se usuc5 prin expunere la soare. in general. cit qi desc5p5citoarele cu lame sau cu ace rotative. fagurii se intorc pentru a se continua extracfia pe partea cealalt5. fn caml unor stupine de tip industrial. pe cit este posibil. iar intervalul de timp scurt. t5vi. prevenindu-se astfel ruperea fagurilor. pe tava de desc5p5cit. " i 5. in caml folosirii de extractoare radiale. se folosesc desciip5citoare mecanice. care prin centrifugare scoate mierea din faguri. unde numiirul fagurilor ce trebuie desc5p5cifi este mare. iar dup5 limpezirea in vasele de stocare se vor indepirta impurit5filede la suprafap mierii cu ajutorul unei linguri. in ceea ce privegte extractia mierii. iar dupii ce se apreciaz5 cB s-a extras circa jum5tate din mierea de pe o parte. mierea fiind extras5 simultan de pe ambele fete ale fagurelui. de asemenea. In timpul desc5p5cirii. intoarcerea fagurilor nu se mai face.MANUAL UL APICUL TORULUI vertical5 sprijinit pe una din spetezele laterale ale ramei. intreg utilajul apicol (centrifug5. cutitul se fine in pozifie orizontalil. Fagurii din care s-a extras mierea se introduc. cu f a p interioar5 a lamei in unghi de circa 350" fat5 de suprafafa fagurelui. Acfiunea de extraciie a mierii cuprinde gi precondifionarea acesteia in care scop in timpul extractiei se asigur5 strecurarea cu ajutorul sitelor duble de strecurare. . la nivelul suprafefei spetezei superioare qi ~ i p c a inferioar5 a ramei. in aga fel ca suprafap muchiei te~ite cufitului s2 fie parale15 cu suprafap fagurelui. Turafia extractorului se m5reqte treptat piin5 se percepe foqnetul caracteristic rezultat din proiectarea mierii pe peretii extractorului. Apoi fagurii sunt introdugi in extractor. fef u . desc5p5cirea se face de sus in jos. Vor fi evaluate culesurile urm5toare in scopul asigurgrii rezervei de miere necesar5 familiei de albine pentru iernare. e 209 :T- . Operatia se repet5 pentru a se realiza o extracfietotal5 a mierii. vasele folosite etc.

calitatea a 11-a. albine moarte in proportie maxima de 10% . urm5toarele clasificiri ale mierii: miere monoflors. Standardul se refer%la mierea de albine naturals. Celelalte feluri de miere se incadreazg in doui clase de calitate: calitatea I yi calitatea a 11-a. Standardul prevede.resturi de cea~-5 faguri. miere poliflor%~i miere de padure (mana). Mierea de salcdm se incadreazg in trei clase de calitate: calitate superioari. calitatea I. in care se includ toate sortimentele de miere care provin in cea mai mare parte din sucurile dulci de pe alte p%qiale plantelor decit florile in amestec cu nectarul florilor din piidure. Standardul prevede conditiile tehnice pe care trebuie s% le indeplineasd mierea de albine la preluarea ei de la produciitori. dupii provenieng. potrivit tabelului urmgtor: Calitatea I rsine Calitatea a 11-a -se admit: spurn%. obtinutg din nectarul florilor sau din sucurile dulci de pe alte p%Giale plantelor qi inrnagazinatg de ciitre albine in fagurii din stup.MANUAL UL APICULTORUL UI floral5 + r monoflors originea nectarului extrafloral2 animal% vegetal2 extras5 din faguri Clasificarea mierii - modul de extragere in faguri prezentare cristalizat5 Prelucrarea qi livrarea mierii de albine se face conform conditiilor tehnice de calitate prevgzute in STAS nr. resturi florale ~i sau larve..Miere de albine".78411989 pentru .

normeaz5 rubiniu dulce aroma specifics plgcut. fluid5 viscoas8 sau cristalizatzi o mogeni. vlscoad sau cristalizati I brun.MANUAL UL APICULTORUL UI Conditii tehnice de calitate. miros.deschis a 11-a Miros qi gust placut. brun . fluid5 sau vriscoasri galben nu se deschis . dulce rl cu aroma (. galben roqcat. normeaza galben . fluids.inchis pin5 la negru cu reflexe verzui galben.brun Brun. pl5cut specific Consistent: omogen5. viscoas5 sau cristalizatzi omogen5.brun floareasoarelui galben . culoare. dulce specific mierii de salcim dulce cu arom5 pronunpti specific mierii de tei pl5cut. fluidi.auriu.por.inchis. brun nu se . gust. cu aroma specific mierii de izm5 dulce. cu ~ r o m s specific mierii de zmeur5 plgcut. vPscoas5 sau cristalizati tei zmeuri galben nu s e verzui pin5 la normeaz2 galben roqcat galben.nu se tocaliu pin5 n o m e a z 2 la brun inchis 1 fluidti. dulce. galnormeaz2 ben .inchis galben .brun -- 1 viscoasii sau cristalizatzi omogeni. dulce. consistent: qi aspect ale mierii de albine Culoarea Calitatea I Miere de: Superioarl Aproape incolor5 pin5 la galben . galben . specific5 S j v gust adfingent . n o m e a z 5 pins la galben .auriu nu se galbui. nu se galben ro~cat normeaz2 pin5 la galben .auriu.

maximum Densitate relativ5 la 20° minimum Cenuyi.5 4 70-80 7** 13-5 10. carbonat de calciu. % . gelatin5 clei.5 4 70-80 7** 13-5 10. acestea sunt redate mai jos. culori de anilin5 yi coloranfi sintetici) 30 1 max 12 max 18 lips5 lips5 lips5 1 minimum 65 minimum 55 lips5 lips5 * ** *** Cu acordul beneficiarului. % . mm Zah5r invertit artificial Glucoza industrial5 Adaosuri de falsificare (fains. In cazul in care continutul de ap5 este sub 20% se recalculeaz5 masa pentru continutul de 20%. % . La mierea de salcbm de calitatea a II-a se admite la recoltare maximum 15%. amidon.maximum Aciditate cm3NaOHsolufie n la 100g miere . la mierea de salciim de calitate superioar5 yi calitatea I-a se admite maximum 1%.MANUAL UL APZCULTORUL Ul i n ceea ce p r i v e ~ t e propriet5file fizico-chimice ale mierii d e albine.maximum Indice colorimetric: . mierea se poate prelua cu un confinut de ap5 de maximum 23% cu recalcularea masei pentru confinutul de 20%. .417 0. mm . % Indice diastazic . % Zaharoz5.9*** 20* 1. &nmerea de salcim se admite minim 6. % .5.minimum Hidroximetilfurfurol (HMF) la mierea de calitate superioar5.minimum Granule de polen de salciim (la mierea monoflori de calitate superioar5) raportate la numirul total de granule examinate.9*** Provenientii Apa. Proprietgtile fizice yi chimice ale mierii de albine Miere monoflori de pgdure yi poliflori 20* 1. % . iar la cea de calitatea a II-a maximum 10%.la mierea de calitatea I. Dup5 15 iulie.4 17 0.la mierea de calitate superioari.maximum ZahL invertit.maximum Substanfe nezaharoase.

Viiscozitatea sau rezistenfa la scurgere depinde de continutul in apii a1 mierii. Dupii dimensiunile cristalelor se pot deosebi urmiitoarele moduri de cristalizare: .cu cristale mari. mierea poate sii piardi sau sii-gi ridice continutul in apii. in mod natural albinele incep ciipiicirea mierii atunci cBnd aceasta confine maximum 20% apii. Dac5 una din probe nu corespunde. Din substanp uscat5 a mierii 80% o formeazii zaharurile din care 70% il ocupii fructoza gi glucoza. clasa de calitate. 9 . In hncfie de temperaturii gi umiditatea mediului inconjuriitor. amintim continutul in ap5 vi viiscozitatea. urmat de verificarea proprietiifilor fizice gi chimice. verificarea const5 din examenul organoleptic.5 r > e u i ' r*. Compozifia chimicii a mierii este determinatii de plantele melifere. tara $i masa netto. Proprietifile igienico-sanitare ale mierii de albine trebuie sii corespundii dispozifiilor sanitar-veterinare in vigoare. fiind specific5 speciei de plante respective. fiind determinat de umiditatea atmosfericii datoritii abundentei precipitafiilor. temperautrii gi compozitia chimicii a acesteia. putiind avea loc atAt la mierea in faguri cat ~i la mierea extras:. Cristalizarea mierii este o proprietate fireascii a ei.MANUAL UL APZCULTORULUZ Verificarea calit5tii mierii se face pe loturi formate din miere de acela~i fel gi de aceeagi clasii de calitate.Confinutul in ap8 a1 mierii cregte de la ges spre munte. Ambalajele cu miere se marcheazii cu urmiitoarele menfiuni: denumirea unitiifii produc5toare sau a produciitorului individual.cu cristale fine sau past5 atunci ciind diametrul cr* eloh te .5 mm. de intensitatea culesului.wb 0. .* T 5 213 . de condifiile de mediu etc. Aroma mierii este determinatii de uleiurile eterice prezente in nectar. Conform prevederilor STAS-ului. Dintre proprietiifile fizice principale ale mierii. in condifiile Prii noastre procentul de apii variazii intre 13. Cristalizarea nu denatureazii calitatea mierii ci doar o schimbare a aspectului. se verificii toate ambalajele din lot. La mierea de calitate superioarii gi calitatea I. fapt ce indicii faptul cii extracfia mierii poate fi inceput8. atunci cBnd diametrul este de 0. dar nu din mai pufin de 5 ambalaje. mm.3% la 22.4%. La mierea de calitatea a 11-a verificarea const5 din examenul organoleptic gi din determinarea confinutului de apii cu refractometrul. felul mgrfii. masa brutii. zaharoza se admite in miere piing la 5% gi in mierea de man5 pBn5 la 10%. Probele se iau din 10% din ambalajele de transport care constituie lotul.

in acest scop mierea este in prealabil lichefiata cu ajutorul c5ldurii spre a se distruge astfel levurile qi cristalele ce au inceput a se forma. au fost efectuate. ( ~ mo constituie posibilitatea fermentirii mierii.MANUAL UL APICUL TORULUI Cristalizarea poate fi dirijat5. in practica curenti maiaua folosit5 pentru cristalizarea dirijati a mierii reprezint5 circa 10% din cantitatea total5 de miere ce urrneaz5 a fi supusi acestui tratament.3% acid izobutiric sau acid scorbic. Aceasta se realizeaz5 prin ad5ugarea unei cantitali de miere cristalizata (maia) cu cristale foarte fine la volumul total de miere. Lichefierea mierii cristalizate se face in inc5peri cu aer cald sau in baie de ap5 cald5 fir5 a dep5qi temperatura de 45". in majoritatea fsrilor. in acest scop. spre a indep5rta eventualele nuclee de cristalizare ~i apoi r5cirea brusc5 pin5 in jur de 15OC. Alti autori recomanda IncBlzirea mierii la temperatura de 45OC. se efectueazi qi o amestecare aproape continua a produsului respectiv in scopul obtinerii unor cristale c i t mai fine in intreaga cantitate de miere supus5 acestui tratament. S-a incercat qi hr5nirea albinelor in timpul culesului cu una din aceste substante in scopul intdrzierii cristaliziirii mierii. mierea este inc5lziti la temperatura de 45°C timp de 5 minute. / .rPdMParea mierii '-.16°C. Pentru prevenirea cristaliz5rii qi mentinerii mierii c5t mai mult timp 3 stare fluid5 sunt folosite o serie de procedee din care amintim: pasteurizarea. trecut5 printr-un filtru-pres. 5 L$5stmrea mierii trebuie s5 se !in5 seama de dou5 probleme importante. Trebuie. atdt in ceea ce priveqte dimensiunile cristalelor. In acest scop au fost folosite diferite procedee ca: unde ultrasonice (9 kilocicli pe secund5) timp de 15-20 de minute sau prin ad5ugarea de 0. untos fiind mult apreciat5 de consumatori. diferite incerc5ri pentru a intirzia fenomenul de cristalizare. in prezent este solicitat5 tot mai mult mierea supus5 unei cristalizari dirijate in sensul c9 mierea respectiv5 se prezinta sub form5 de past5 avind in continutul ei cristale foarte fine. de asemenea. mentionat c5 in timpul cristalizarii dirijate a mierii. c i t qi timpul de realizare. tratarea cu ultrasunete. pe ling5 ricirea acesteia. care se e ~ a ~ orb%lem5 pt P * . Deoarece cristalizarea la unele sorturi de miere ii d5 acesteia un aspect comercial neplgcut. ultrafiltrarea etc. La aceasti operafiune concur5 ~i diversele sorturi de miere cu o cristalizare tardiva. urmatii apoi de o racire brusc5 a acesteia qi conservarea ei la temperatura de 14. cu cristale foarte fine ~i r5cit5 apoi pentru a se realiza cristalizarea in acest mod a intregii qarje. pentru preintimpinarea fenomenului de cristalizare. Este necesar mentinerea acesteia la temperatura qi umiditatea optim5. Mierea obtinut5 prin acest tratament are un aspect plilcut. In prezent. iar ulterior masa de miere este ins5mdntat5 cu maia de miere.

Pentru piistrarea mierii in stare lichid2. in caml in care confinutul de ap2 este de 18%. ~ a l a i l i t a t e a produsului in conditii optime de conservare este nelimitatg. curate. cupru. importan@. pq f &\n' $ . se formeazii unele reactii chimice yi implicit unele substante dguntitoare organismuluuui (hidroximetilfurfurolul) dupii a c2rei prezent2 se poate stabili modul de prelucrare yi conservare a lotului respectiv de miere.Ch*n 215 7-. In caml unor temperaturi mai mari de 2 l°C. in timpul pastrgrii mierii la temperatura obiynuitii a camerei. Fermentarea mierii poate fi preintimpinatii cdnd temperatura de pastrare a acesteia este sub 11°C. dar in special la inciilzirea yi suprainc5lzirea acesteia.1% yi a 11-a problem2 este cristalizarea ei. Atunci cind continutul de ap2 este piing la 19%. incit mierea devine improprie consumului. in acest mod se evitii cristalizarea un timp indelungat. De asemenea. depozitarea mierii trebuie %cut2 in inciiperi uscate. iar atunci cdnd apa reprezints 20% este necesar ca levurile s5 nu dep5qeasc2 valoarea de llg. dupii care se face o ricire bruscg. fermentarea nu are loc cind levurile nu dep2yesc 10/g. Avindu-se in vedere cele de mai sus. iar a sorturilor de miere chihlimbarie deschis de aproape 3 mm in acelayi interval de timp. un timp cit mai indelungat. de asemenea. dup2 care temperatura de piistrare poate fi miiritii pgnii la maximum 14°C.5 ore. Temperatura de pastrare a mierii prezint2. termenul de garantie pentru mierea de albkeroste de 12 luni yi decurge de la data ambal2rii produsului pentru valorific&&. Levurile pot fi distruse prin inc2lzirea mierii timp de 7. fermentarea nu are loc daca levurile din miere nu depayesc valoarea de 10001g. Dup2 standard. exist2 posibilitatea distrugerii lewrilor prin incalzirea yi riicirea brusca a mierii.MANUAL UL APICUL TORUL UI produce atunci cind aceasta are un continut de ap2 peste 17. . la o cincime a pierderii de enzime yi la o yesime a efectului de inchidere a culorii. c . Nu se admite depozitarea mierii in vase de zinc. jum2tate din invertazii este distrus2 in 40 de minute ~i jum2tate din diastazii in 4. plumb sau aliaje ale acestora. sau intr-un minut la temperatura de 69"C. in cam1 cre~terii temperaturii spre exemplu la 7 l°C. se recornand5 ricirea acesteia la P C timp de 5 sZipt%mini. Temperatura optima de p2strare este de 8-1 2°C fir2 a depii~i14°C yi o umiditate a aerului de circa 60%.5 minute la temperatura de 63"C. iar in 5 ore se produce o cantitate atdt de mare de HMF. Orice miere cu un continut de ap2 de peste 20% este in pericol de a ferments. Gr5 alte mirosuri. o miere incolor2 se inchide la culoare intr-un ritm de 1 mm pe scara Pfund in patru luni. Sciderea temperaturii de pastrare la 5-9°C determinii reducerea la o treime a continutului de HMF.

Datorit5 faptului cii secfiunile se apreciazii dupi culoarea mierii gi timpul cit mierea se menfine fluid&. familiile de albine care ciipiicesc uscat. foarte la dimensiunea interioarii a rarnei-sectiuni ink-o pe lungimea cutiei. pentru a fi incheiate se udii cu apii caldii. Ramele-secfiuni sunt confecfionate din lemn de tei gi au formi dreptunghiularii cu dimensiunile: 102 mm lungime. alegiindu-se. pot fi folosite gi culesurile de la tei. are culoare deschisii. iar capetele sunt previizute cu tincuri pentru fixare. zmeurii gi zburiitoare de la care se obtine miere ce cristalizeazii. in acest scop. in perefii laterali.5 mm grosime. Utilajele necesare pentru producerea mierii in sectiuni Stupii folosifi pentru obtinerea mierii in acest sortiment sunt de tip multietajat. La producerea mierii.. Pe fafa interioarii a ramei-sectiuni sunt siipate trei qanpri transversale. la acegtia putiind fi adaptate utilajele necesare producerii mierii in secfiuni. greu gi are culoarea deschisii. in cazul cii fagurii yi secfiunile sunt consumate imediat. sunt previizute un curit subtire cu lami ondulatii (asemiiniitoare k. iar asamblarea se executi dupii 15-20 minute. Fagurii artificiali pentru secfiuni sunt foarte subtiri (1 6. 129 mm iniiltime. in primul rind. 33 mm Iiitime qi 2. dupii recoltare. Obtinerea mierii in sectiuni se poate realiza insi in orice sistem de stup. se piistreazii in camere previizute cu pardosealii de ciment care periodic se umezegte cu apii. Ciipiicirea umedii a mierii dB un aspect mai putin pliicut fagurilor gi secfiunilor qi le scade valoarea comercialii. de asemenea. culesul de la salcim. Calitatea mierii din faguri qi sectiuni este superioarg. * . In cazul in care sectiunile nu sunt piistrate in camere umede. in faguri gi sectiuni se fine seama de modul in care albinele ciipiicesc mierea. nu cristalizeazii gi piistreazii integral aroma fin5 qi gustul plicut al mierii. Ramele .sectiuni neincheiate.MANUAL UL A PICUL TORULUI Producerea mierii in faguri yi sectiuni Mierea in faguri qi secfiuni este un produs natural al albinelor.18 foi de dimensiune standard la 1 kg) qi se confectioneazii din cearii de calitate superioarii. pentru obtinerea acestui produs se foloseqte.in conditiile din fara noastrii. in cazul in care acesta este preggtit gi echipat cu cele necesare pentru aceasti productie. 216 . foarte mult apreciat de consumatori.

in acest scop se foloseqte parafina topit5 in baia marina care are temperatura de 98.sectiuni Ramele-sectiuni previizute cu figuraqi. La tiierea fagurilor din cutia-calapod cufitul se manevreaz5 ca un fieriistriiu. se introduc in magazine speciale ce se adapteazi la orice sistem de stup. 65 . .Ramci in sectiune Fig. Pentru fixarea fagurilor in secfiuni se foloseqte o scAndur5 pe care sunt fixate 12 blocuri de lemn (3 pe vertical5 qi 4 pe orizontali) avind dimensiunile interioare ale ramei-sectiuni. Fagurii pentru sectiuni se pistreaz5 in camere bine inc5lzite pentru ca s5 nu se sfirime la t5iere. Magazinele sunt prev5zute cu 7 griitare pentru a asigura creqterea uniform5 a celulelor fagurilor din ramele-secfiuni.Corp cu rame . Lama de aluminiu incglzit5 la flac5ra unei l5mpi de spirt topeqte ceara qi fixeazi fagurele de peretele interior a1 ramei-sectiuni. Operafia de parafinare se execut5 cu ajutorul unei pensule dup5 ce secfiunile sunt introduse qi fixate in magazine. Fig.MANUAL ULAPZCUL TORULUZ lamei de la cutitul de t5iat pAine) care este incadrat5 intr-o ram5 de fier5striiu. T5ierea fagurilor necesari pentru sectiuni se poate realiza qi cu un cufit obiqnuit dup5 un gablon de lemn. pentru a fi cliidite de albine.100°C. 66 . in vederea fix5rii fagurilor in ramele-sectiuni se foloseqte o lam5 de aluminiu de dimensiunea interioar5 a sectiunii prev5zut5 cu un miner. Blocurile de lemn se ung inainte de intrebuinpre cu un strat subfire de ulei de parafin5 sau cu vaselin5 pentru ca fagurii s5 nu se lipeasc5 de ele. Cu scopul de a preveni deprecierea sectiunilor din cauza petelor de propolis acestea se parafineaz5.

la un singur corp. pi~ietul~i rezervele de hrana. Albinele din corpurile care au fost ridicate se scuturi in fata urdini~uluifarniliei reduse la un singur corp.?. rcstlll spatiului din stup so ocupi ~ L matcrialc izolatoare iar I pcntru a hr!a in accst lkl.? cu atcntic dcoscbitii 11rm2rindu-scca filgurii s i 1111sc desprindi din raniclc-scctii~ni.camagazinelor cu faguri sail sectiuni sc execut.MANUAL UL APICULTORULUI fngrijirea familiilor de albine pentru producerea mierii in faguri sectiuni ji Familiile de albine ce se folosesc pentru producerea mierii in faguri ~i secfiuni trebuie sB fie foarte puternice. nand orfane.Igi~rc o scctiune cu fagurele clidit. familiile producitoare de miere in faguri ~i sectiuni se reduc. Dupi inlocuirea mitcilor se iau mgsuri pentru 218 . La inceperea culesului. Fagurii cu puiet ~i miere ce prisosesc se folosesc pentru intirirea familiilor mai slabe din stupin.? a t'ami l iilor folositc pentru productie. Aye/. albinclc s. in care rimine matca familiei. in acest scop in toot cursul sezonului se urmireqte cre~terea continua a puterii familiilor de albine in aqa fel ca la inceperea culesului acestea s i ajungi la maximum de dezvoltare. In acest scop la 3-4 zi le dupi aplicarea magazinelor se executa un control aminuntit al fiecarei familii de albine ~i se distrug toate botcile. De obicei. La 4 zile dupi ce familiile au ramas orfane se executi re qi botcile existente se distrug in totalitate. Familiile slabe nu se folosesc pentru productie ci sunt dirijate in vederea intiririi familiilor producitoare de miere in faguri qi sectiuni. pregititi din \/reme in aces1 scop. cu scopul de a produce o aglomerare puternici de albine in familii in momentul in care se a ~ e a z magazinul cu sec{iuni sau ramele i cu faguri pentru producerea de miere in faguri. in Putcrca dcoscbit. sc introduce 1111I'. sc aplic8 acelea~i proccdcc dc prcgiitirc a familiilo~ pcntru produc[ic strin~torindusc cuibul la 7-8 fr~guri. iar operatia de distrugere a botcilor se repeti. In cazill in care la ob!incrca accstl~i produs sc foloscsc altc sisteme dc stupi. crceaz8 in familii conditii favorabile pcntru manifestarea intensi a instinctului de roire a albinelor. Pentru atragerca albinclor dc a cl8di cit mai repcde fagurii sau sectiunile. In vederea prevcnirii roitului se recomand8 folosirea unor misuri speciale. sail in mijlocul magazinului. lipsa spatiului dc pcntru ouat. Dupa alte 4 zile se de distrugere a botcilor qi in familie se introduce o botc5 cipiiciti &niirkirnperecheatg. se pastreazii drept cuib corpul doi. cantitatea ~ n i c i pi~ictdin cuib ~i reducerea acestora la un singur corp. Dupi alte 3-4 zile matcile se scot din familii sau se omoari.? Ii~crcze ~nagazinulcu faguri sail sectiuni.l~.

executate pe dimensiunile secfiunii sau in pungi fie din folie de material plastic transparent. albinele pot fi indcpiirtate dc pe sectiuni cu ajutorul unei perii fine.MANUAL UL APICULTORUL UI imbungt2tirea regimului termic din interiorul stupului prin mgrirea urdini~ului~i umbrirea stupilor. Dupg aceast2 operafie. magazinele cu secfiuni se a ~ e a z 2 i albinelor. al doilea magazin. in cazul culesurilor abundente. A~ezarea primului magazin cu secfiuni sau a fagurilor se face dup2 inceperea culesului. 219 r . in vederea recolt2rii magazinele se afumii. prevSzut5 cu un izgonitor de albine $i se a ~ t e a p t ie~irea in lipsa podi~orului previzut cu izgonitor. in cam1 in care sectiunile se piistreazii in depozit un timp mai indelungat. iar cele din a1 doilea sunt umplute cu miere mai mult de jumgtate. Pe rn5surS ce primul magazin cu secfiuni este umplut cu miere se ridicg de pe cuibul familiei ~i se a ~ e a z g deasupra celui de-a1 doilea magazin in care albinele au inceput construirea fagurilor. Ambalarea secfiunilor cu miere se face fie in cutiute transparent. Magazinele se recolteaz2 pe miisuri ce secfiunile sunt umplute cu miere. Sectiunile care nu au fost umplute cu miere sc colectcazi intr-un singur deasupra unei familii puternice pentru a le finisa intr-un magazin care se a~cazii timp cit rnai scurt. se poate aveza ~i a1 treilea magazin cu secfiuni deasupra primelor doug. acestia se transport2 i la depozitul de miere ~i se a ~ e a z unul dcasupra celuilalt. Aceasti operatie se repet5 la fiecare 5-6 zile p h i cind secfiunile sau fagurii cu miere sunt ambalati in vederea expedierii. ferind secfiunile de funinginea care le-ar putea deprecia ~i apoi se scutur2 puternic in fafa urdini~uluifamiliei din care deasupra au fost scoase. Magazinele astfel stivuite se afumi imediat cu bioxid de sulf pentru a preveni atacurile de g2selnifi. Dup2 ce sectiunile din primul magazin sunt pe jum2tate cl2dite se a ~ e a z 2 deasupra acestuia. se iau mgsuri pentru p2strarea unei temperaturi de 2 1-32°C care asigur2 mentinerea mierii din secfiuni in stare fluid& La ambalarea sectiunilor ~i a fagurilor cu miere se urm2re~te manipularea acestora cu mult5 atentie ~i in perfecte condifii de igieni pentru a nu degrada cu nimic acest produs. - . Conservarea mierii in faguri $isectiuni Piistrarea fagurilor cu miere in scctiuni sc face cu atcntie deosebiti deoarece este ~ t i u c2 fagurii $i secfiunile deteriorate n u mai pot fi reparate. t Dupi recoltarea magazinelor cu scctiuni ~i a fagurilor. unei scinduri. atunci cind sectiunile din primul magazin sunt aproape pline. in coloane de c i t e 10-15 buc8fi.

se recolteazi ~i se gi valorific3 intocmai ca gi ~iiicrcai n scc!iu~li.e~ararca Icaci~ri. gi Apis cerana). Apis florea F. fiind utilizate totodata in numeroase creme cosmetice ~i eliioliente. i n aceste conditii se obfin totodata $i faguri mai g r o ~ icare con!in o cantitate mai mare de miere.indu-sein corpuri goale dc stup milltieta-jat sail ill s i s ~ e ~dc~stup lillosit 1.. de asemenea.. datoriti formatului. acestea necesiti unele misuri suplimentare in ceea ce prive~te fixarea lor in rame.MANUALUL APICULTORULUI Valorificarea ~i ambalarea in acest scop a ramelor cu miere in faguri. in mod diferit. ambalate in celofan sau folie din material plastic transparent sau decupate din ram2 ~i porfionate in bucifi de 50-60 g p h i la 112 kg. de creme ~i iluminat.) rcali7. iar dupi aparifia cre~tinismuluila producerea luminirilor. precum ~i la fabricarea de figurinelor magice.a~c/. care se pot ambala.CobanaW. acest produs a mai fost intrebuinfat la confectionarea tablitelor cerate pe care se scria. in practica apicoli se mai folose~te un alt tip de secfiuni (circulare) ce poarti denumirea ~i de sectiuni tip . Prin ceari de albine se intelege ceara'p u s u e albina meliferi (Apis mellifera L.. neocupsnd in intregime.1rea accstci productii. astfel inciit albinele s i inallc perefii celulelor impiediciind astfel lnatca s i depun5 ou3 in a c e ~ t i faguri. . spafiul din interiorul ramelor respective. Ceara a fost folositi ~i ca ~nijloc iluminat casnic. in ceea ce prive~te mierea in faguri. eeruri ce poarti d&r&% cear3 de Ghedda. Menfionim. de asemenea. in afar5 de medicina populari. ac. pentru producerea acesteia se folosesc magazine de stup vertical sau liiultietajat desp51:ite de restul stupului prin grafie despiqitoare.Din punct de vedere comercial acest tip de secriuni. c i in afara secfiunilordreptunghiulare. spre a impiedica niatca de a urca in lnagazin sau prin depirtarea ramelor de magazin. Ceara este un produs secretat de glandele cerifere ale albinelor ~i serveyte acestontcadnaterie prima la construirea fagurilor. ccara cic albinc a tiw cunoscutfi $i folosit3 de c5tre om din cele mai veclii tirnpuri in spccial pe11lri1 p~.-. sunt atractive dar din punct de vedere al producitorului apicol. datorits formatului circular. Pe misilra uniplcsii 1-i~gurilos cripficirii accstora.. in Grecia antici atiit micrca cit ~i ccara dc albine erau folosite ca remedii pentru tratarea contuziilor ~i pliigilor care supurcazi.) ~i nu ceara produsi de alte s p e i i dt5 bine (Apis dorsata F. fie in cutiufe din material plastic transparent fie in pungi din celofan sau folie transparent5 din material plastic. care folosca ccara in diferite leacuri ~i refete. n ~l Alaturi de niicre. se pot valorifica fie ca atare.. % 220 .

folosind reziduurile de faguri rezultati de la extractiile anterioare ~i se folose~te numai in scopuri industriale. sub oglinzile cerifere. Ceara de stupin2 este ceara extras5 din faguri cu ajutorul cerificatorului solar. Inveliqul ciorchinelui este format din 2-3 straturi de albine strinse intre ele. avind o form5 ovals. in procesul complex de folosesc qi secretiile glandelor labiale. topitorului de cear5 cu abur sau prin presare la cald. str5lucitoare. fiind situate pe ultimele patru inele abdominale (sternite) ale albinei lucr5toare. ele fiind cele 3-4 perdele cu ochiuri largi albinele 1111 inconjurate de un inveli~format din corpul majoritafii albinelor avezate ca intrun ciorchine. situate pe partea ventral5. necesar5 elaborarii solzi~orilor cear5. Activitatea celulelor secretoare de ceari incepe la vhrsta de 3 zile. Solzi~orii cear5 de la ieqirea din oglinzi sunt fragili qi transportafi ca n i ~ t e pl5cute de mica. in ceea ce prive~te 221 T F . cervicale qi lor in special lipaze qi proteaze.MANUALUL APICULTORULUI In functie de materia prim5 ~i de tehnologia extragerii. Albinele.000 celule secretorii. pentru a p5stra o temperatur5 uniform5 de 33-34OC. in cazul cladirii fagurilor artificiali. Ceara industrial5 se extrage la cald cu ajutorul unor solvcnti (benzina. cind albinele particip5 la c5p3cirea celulelor ~i se intensific5 in ziua a 7-a cind albinele trec la cl3direa fagurilor. cind cl5desc fagurii intr-un stup sistematic cu rame goale. de obicei. Organele specializate ale albinei pentru secretia cerii poart5 denumirea de glande cerifere. stau in formatii de perdele conice cu baza in sus. albinele se a~eaz5 foaia de fagure pe spre a-l inc5lzi la peste 30°C astfel incit ceara s5 devin5 maleabila. Solzi~orii corespund cu forma ~i msrimea oglinzilor pe care s-au format.000-20. sulfur5 de carbon. fiecare alc3tuit5 din 10. Pentru int5rirea solzi~orilor secretia glandelor mandibulare. Pe stau inghesuite unele in altele. Aceastg form3 este concoidal3 (asem5natoare scoicii). benzen). Circulatia albinelor in ciorchine se face printr-o deschidere de aflat5 in partea inferioari a acestuia. in5ltime ce va fi continuat2 cu ceara produs5 de albinele tinere produc5toare de cear5. sunt netede. Fagurii artificiali sunt construiti. apoi aceste glande scad p8n3 la 3 microni o data LV trecerea albinelor la activitatea de culeg5toare. ceara de albine se poate clasifica in cear5 de stupin5 ~i cear5 industrial& extras5 prin solventi. simultan pe ambele p5qi. Pe fiecare sternit se afl5 cite dou5 formafiuni glandulare. Odata ceara devenita maleabil5 albinele incep modelarea fundului celulelor. se prind de picioare yi formeaz3 lantul albinelor sub spetezele goale a unui numar de 3-4 rame ce au fost luate in lucru. iar surplusul de cear5 este folosit la in3ltarea perefilor pin5 la 3-6 mm. iniltimea maxim5 a glandelor cerifere (circa 50-60 microni) este constatat3 la albinele in virstii de 16-18 zile.

6 1-1. putBnd astfel sii fie friimdntat ~i modelat dupa dorint. portocaliu. ceara se solidifica pe oglinzile cerifere formdnd solziqorii de ceari pentru a caror intarire albina foloseqte secretii glandulare. iar intre peretii mediani a doi faguri vecini este de 37-37. greutatea unui solziqor fiind de 0.3-5.alcooli liberi . de vdrsta fagurilor.MANUAL UL APICUL TORUL UI de catre albine ea se efectueaza astfel: albinele desprind cu ajutorul picioru~elm solziqorii de cearii. precum qi de modul 4 - 222 . hidroxiesteri. ceara de albine este IichidB avind un punct de topire de 33-36"C.5 mm.8 mg. fiind forrnati in linii gcneralc din diver-sc tipuri de alcooli.O 10.umiditate qi impurit9ti minerale 71 1 0.5 mrii. Apoi ridica picioru~ul printr-o miqcare brusca de pe solziqor ~i in acela~i timp il preseazi cu tarsul pe sternit pentru a nu c8dea.5.esteri ai colesterolului . In acela~i timp solzi~orul ceara aluneci in de deschizgtura articulatiei (pens5) fiind presat qi preluat de picioru~ele anterioare $i predat de catre acestea mandibulelor. Schcmatic.3 0.25 13.hidrocarburi .14.13. Peretii celulei ail grosimea de 0. esteri ~i hidrocarburi.250. albinele inteapa cu perii tibiali solzi. Pentru secretia unui kg de ceari sunt necesari 1.000 solzi~ori.5 1-2 Ceara de albine prezinta o intreaga gam2 de culori. in contact cu ce permite ie~irea aerul. diesteri qi triesteri . Solzi~orul primi acum adaosul secretiilor va mandibulare cit . diferite nuante de galben.acizi cerici liberi .5 de catre albina.materii colorante (1 -3 ditrixiflavone) . in momentul secretiei de catre celulele glandulare.43 g miere sau 0.000. de la alb pdn8 la brun.000-4.!jorulde ceari ~i il elibereazii prin miqcarea de jos in sus a picioruqului. cenuqiu-vermi.latone .250.19 g polen. iar distanta intl-c faguri de 12.08 mm. Grosimea fagurilor cu celule de albin5 lucritoare este de circa 25 mm. galben-inchis fiind in functie de flora.!ji a altor glande.5 mm ~i adincimea de 10. fapt acesteia spre exterior prin porii oglinzilor ceriferc.12 mm qi poate cuprinde 0.12.5. intsrindu-se. in acest scop. 0 celuli de albina lucritoare are un diametru de 5. Compozitia chimica a cerii estc complexi.monoesteri ai acizilor cerici. conipozitia chimica a cerii (in procente) este urmitoal-ca: . Din nou miqc8 piciorul in jos susfindnd de data aceasta solziqorul de cear5 cu perii tibiali.12 mm subtiindu-se catre bazi unde misoari 0.40-0.

calitatea I. PPF Metodele folosite in mod curent pentru extractia cerii9 oPclasifica in metode ce folosesc: numai c2ldura. Dup2 proprietitile organoleptice. . solubili la cald in alcool. foqa centrifug5.reziduurile de ceari ce se obtin prin prelucrarea materiei prime in stupin2 cu cerificatorul solar. Ceara natural5 de albine este insolubil5 in ap2 sau alcool rece. apa qi c2ldura. . c2ldura qi presarea.cali tate superioar2. benzin8.MANUAL UL A PICUL TORULUI I I I Condifiile tehnice de calitate la preluarea cerii de albine de la produciitori sunt reglementate prin STAS nr. )1 I I 1 I Condifiile tehnice de calitate pe care trebuie s2 le intruneasci ceara de albine sunt redate in schema de mai jos. . pe 18ngii ap&.6 la ceara obfinut2 prin presare la cald ~i de 1 la cea extras5 chimic prin solventare. aceton2 qi uleiuri eterice.calitatea a 11-a. presarea. materia prim2 trebuie sortati pe trei calit2fi dupi culoare. solvenfi ch& & e n t A ~ in PF n % 223 . .306011993.calitatea a 111-a. ceara provenit2 din faguri vechi neutilizabili. eter. Extragerea cerii poate avea loc prin metode fizice sau chimice sau prin combinarea acestora. Standardul se refer2 la ceara de albine natural2 (de stupin2) obfinut5 prin diferite procedee din faguri sau din reziduuri de faguri. din buc5ti de fagure din rama claditoare. Coeficientul de duritate al cerii scade fiind in raport cu calitatea qi puritatea acesteia. Astfel. de 3. prin metoda pres2rii sau a strecurgrii. sulfur2 de carbon. cildur2 ~i . inainte dc topire. . coeficientul de duritate la temperatura de 20°C este de 8-13 la ceara obtinut2 din faguri la cerificatorul solar. tetraclorur2 de carbon. . ceara de albine se preia pe patru clase de calitate: .reziduurile de cear2 obfinute dup5 topire qi presare prin prelucrarea materiei prime la cald. In cadrul terminologiei de ceari brut2 sunt cuprinse urm2toarele: . din cur2fitura de cear2 sau c2p2celele de cear2 provenite de la extractia mierii.ceara ce se stringe in cursul sezonului de pe perefii stupului qi spctezele ramelor.

50-4.102.956-0.MANUALUL APICUL TORULUI tabelul de la pag.50-4.930-0.4430.lO lips5 0.40 2.50-4. mgKOH/g Indice de saponificare.1.OO-83.OO 68.970 64-66 25-30 1.50-2 1. mg KOH/g Materii volatile la 105OC. mg KOHIg Calitatea: superioari a 111-a aI-a.2 19). a 11-a lips5 0. grade Indice de refracfie.4571 17.964 62-65 29-48 1.4430. acestea sunt redate mai jos.OO 84. n'OD Indice de aciditate.OO 1 3.OO 70. in ceea ce prive~te proprietafile fizico-chimice ale cerii. mgKOH/g Indice de esteri. % maximum Indice de raport Indice Buchner.OO 1 3.1.50 . Proprietitile fizice yi chimice ale cerii de albine Specificare Corpuri str5ine ~i adaosuri provenite din falsific5ri Denistate relativ5 la 20°C Punct de topire (prin alunecare) 0°C Indice de duritate.OO.4490 17.OO-78.OO-94.40 87.OO-20.

portocaliu cu reflexe rogietice pin5 sp5rtur5 culoare neuniform5. in .inchis. ugor amofa. presat5 in foi subtiri este omogen5. uniform5 in toat5 masa Calitatea: a 11-a a 111-a faguri vechi gi reziduuri de faguri prin din reziduuri prin presare la cald sau din reziduuri de faguri prin presare la cald folosirea de solventi organici i Culoare galben .brun sau cenugiu . "cresc5turi" de cear5 gi faguri noi galbuie pdn5 la galben5. galben rogietice pln5 la brun . nu las5 urme de grrisime pe ~&gete. fir5 luciu L 2 fi5mdntat5 intre degete devine C b plastic5 cu aspect amorf putin k lipicioas5. in form5 de fir se rupe scurt. galben . transparent5 fsau aspect ugor amorf. se lipeste ugot de cufit gi nu se lipegte de dinti.inchis.inchis. se lipegte putin de cufit 2 gi de dinti.Conditii tehnice de calitate ale cerii de albine / Specificare Provenien@ superioarg cear5 de la topirea capacelor rezultate la extractia mierii din faguri in care nu s-a crescut puiet gi din faguri rezultati din rame cl5ditoare alb5. cu asDect amorf F s s b 2 i .deschis cu nuant5 gglbuie. nu las5 urme de @sime. 0 se trage greu in fir care se rupe scurt. in s p W r a uniform5 deschis5 in mijlocului blocului cel pufin jum5tatea supenoar5 a blocului se admite o culoare mai inchis5 gi neuniform5 caracteristic procesului de obtinere I Miros aproape far5 gust caracteristic. fir5 miros strain fr5mintat5 intre degete devine plastic5. putin lipicioasg. uniform5 in toat5 masa I cear5 de la topirea capacelor rezultate la extraclia mierii din faguri in care s-a crescut puiet. mai la brun . se preseaz5 greu in foi subtiri. far5 luciu pronunpt.

excremente. de asemenea. spi3larea qi inmuierea corespunzi3toare a fagurilor inainte de extractie.O Continutul de cearA g 100. Indicele de duritate ~i indicele Buchner se determini3 in caz de litigiu.5 70. contribuind la dizolvarea resturilor de miere. la receptie se verific5 bucat5 cu bucatih ce prive~te provenien9 qi propriet5tile organoleptice qi se incadreazi in clasele de calitate prevazute in STAS. care contine mai mult de 100 mg echivalent oxid de calciu la litru. Proprietilfile fizice qi chimice se verific5 la toate calupurile qi placile care prezint5 semne de falsificare sau de degradare.8 26.4 9. calitatea apei qi a vaselor folosite. metoda de extractie folosit5.deschis Brun . Greutatea fagurilor yi continutul de cearg in raport cu greutatea lor i Culoarea fagurilor Alb5 Galben5 Brun .MANUAL UL APICUL TORUL UI Cantitatea qi calitatea cerii obfinut5 intr-o stupin5 depinde de mai mu$i factori qi anume: sortarea. g 8. este inapt5 la extractia qi purificarea cerii intrucit produce emulsionarea parfial5 a acesteia.O 22. Calupurile sau pl5cile de cear5. modul qi durata topirii. . extractia materiei prime pe calitAii. precum qi conditionarea ulterioar5 a cerii extrase.inchis Greutatea unei portiuni de fagure cu latura de 100x100 mm.8 32.6 12.O 87. o mare importan@ qtiut fiind ci3 in raport de culoarea acestora este ~i cantitatea de ceari obtinut5. coloranti organici qi alte impuritafi care degradeaz5 calitatea cerii extrase. in special atunci cind extractia se face cu ajutorul cerificatorului solar.2 '-. Sortarea fagurilor reformati dup5 culoare are. Ceara extras5 (indiferent de procedeu) se solidific5 sub form5 de calupuri sau pl5ci.O 36. polen. Marunfirea qi sp5larea fagurilor in mai multe ape are o deosebiti importan@. deoarece apa dur5. Pentru a evita retinerea cerii in c8m5quielile din interiorul celulelor fagurii vechi trebuie inmuiafi cu 2-3 zile inainte de topire in ap5 dedurizat5.

Ceara din fagurii mai vechi. Pe m5sur5 ce fagurii participa la cregterea unui num5r mai mare de generalii de puiet. ci se recornand5 in acest scop topitorul de cear5 cu abur. Dupg extracfie se trece la o alti faz5 de lucru care const2 in curifirea cerii de diferitele corpuri str5ine prin limpezirea acesteia. . in acelagi tin$ inn@. perefilor stupilor. a hrgnitoarelor. Pentru m5rirea capacititii ~i randamentului de extracfie in stupinele mari. Trebuimlnrtin vedere vechimea fagurilor finiind seama c5 din fagurii rnai noi cantitategde argQbfinuti la extracfie este mai mare gi de calitate mai bung.striingerea c5pGcelelor de cear5 rezultate de la desc5p5cirea fagurilor in vederea extracfiei mierii.reformarea anual5 a 30-50% din fagurii de cuib. confin cu atlit mai mult5 cear5 pur5 cu ciit sunt mai noi (albi). De aceea fagurii inchigi la culoare nu vor fi topiti prin acest procedeu. Operafiunea const5 in topirea repetat5 a cerii cu ap5 dedurizati. sZ fie sortat gi pastrat separat. rezultat din aceste operatiuni de rgzuire. Cu ajutorul topitorului solar. . la greutatea lor se adaugg gi greutatea c5m5guielilor (invelitorile nimfelor). apei gi presgrii. Aga cum am menfionat mai inainte fagurii din care se extrage. dar pentru acest lucru se preteaz5 numai fagurii de calitatea I. '$.strhgerea resturilor de cear5 de pe fundul stupilor cu ocazia curafirii fundurilor. Se va avea in vedere ca propolisul. \ . . Pentru obfinerea unei ceri diferentiate calitativ se recornand5 sortarea fagurilor inainte de extragerea cerii. in acest fel cantitatea de cear5 scade pe unitatea de m5sur5. a diafragmelor gi a podigoarelor in cursul tuturor lucr5rilor care impun interventii in familia de albine.*f+ . sau in unit5tile specializate se folosesc prese hidraulice. . sau presa de ceara care realizeaz5 extractia cu ajutorul cgldurii.cur5tirea ramelor.. Obtinerea unor productii sporite de ceari Pentru realizarea unor producfii sporite de cearg vor fi luate urm5toarele masuri: . a cuibului .1 MANUAL UL APICULTORULUI I I I Calupurile sau plgcile de cear5 se prezintg la preluare marcate cu denumirea sau initialele produc5torului. se obfine cear5 de foarte bun5 calitate. previne degenerarea albinelor gi igienizarea acestuia. in mod practic ceara. precum gi din reziduurile ramase de la cerificatorul solar se extrage prin presare la cald. r5cirea gi solidificarea lent5 urmatg de curafirea blocurilor de cear5 de impurit5file stratificate pe partea inferioar5 a blocului.

precum $i din fagurii in care nu s-a crescut puiet (faguri albi). rosiituri. Atingerea cit de u~oarii staminelor de catre a insecte provoaci o riisucire sau o inclinare a filamentelor staminelor ~i respectiv o golire paqiali a polenului din antere.- 22s . atiit pentru valorificarea potentialului natural a1 albinelor de producere a cerii clt ~i pentru disponibilizarea unui numir cit mai mare de faguri pentru reformare. ceara rezultat5 se mentine in stare lichidii o perioadi cit mai indelungatii (48-72 de ore).extractia cerii in stupine se executii cu ajutorul topitorului solar pentru cipiicele. iar in perierea polenului de pe periqori cu ajutorul pieptenilor . . se extrage prin topire in apii fiartii ~i presare cu presa de cearii din dotarea stupinei. iar vasele utilizate vor fi din materiale inoxidabile sau emailate.intensificarea folosirii familiilor de albine la cliidirea fagurilor artificial. Polenul este colectat de albinele culegiitoare de la plantele polenifere sau nectaropolenifere $i depozitat de citre acestea in celulele fagurilor din stup constituind piistura. care reprezintii hrana proteicii necesarii hriinirii familiei de albine ~i a puietului. iar mitcile sii nu depuni ouii. mirime ~i format diferii de la o floare la alta. prin prelungirea celulelor cliidite de albine. a ciiror culoare. sii se obfini cu ocazia desciipiicirii mierii. . ceari. La culesul de polen participi intreg corpul albinei ~i anume: peri~orii de abdomen. protejand vasul respectiv cu materiale termoizolante pentru limpezirea cerii ~i separarea impuritiitilor aflate in suspensie. Polenul Staminele florilor care formeazii androceul au ca functie principali producerea qi riispandirea polenului. Polenul floral este format din griiunciorii de polen. i . Procesul douii etape ~i anume: in prima etapii.MANUALUL APZCULTORULUZ . se va practica miirirea distantelbr dintre rame astfel ca. ceara provenit5 din riizuiri.utilizarea ramelor cliiditoare la toti stupii ~i in toate perioadele din curd sezonului activ in care albinele secret. de culoare inchisii.in magazine sau corpuri de striinsurii. piesele bucale ~i cele trei perechi de membre. cresciituri.dupi extractie. o cantitate sporitii de cearii. La extracfia cerii prin acest procedeu se va face in prealabil inmuierea fagurilor folosind api provenitii din ploi ~i topirea ziipezii (apii dedurizati). . . .ceara provenit5 din fagurii reformati. albinele scuturii $i culeg pe sbrnine acoperindu-~iintreg corpul cu griunciori de polen. fiind totodati caracteristic pentru fiecare specie floral2 in parte.

respectiv pentru cregterea a 10. aminoacizi liberi lo%. cupru. amidon gi alte glucide 0. acid gentamic.19. in medie. acid aspartic. o serie de substante minerale (macroelemente) ca: potasiu. clor. albina trebuie sii efectueze circa 67.*. Lipidele ce contin in structura lor acizi gragi. fi vitaminelor hidrosolubile c8t gi din grupa celor liposolubilei -> \ I f't> 229 r* rC . Constituientii de baz5 ai proteinelor sunt aminoacizii. proteine 7-35%. tirosina gi valina. izoleucina. zinc.000 zboruri. serina.monofit. Printre substantele lipoide din polen au mai fost evidenfiate lecitina. Polenul confine.15%. alanina. sunt reprezentate in polen prin prezenp acidului leuric. iarprincipalele grupe de compugi au concentrafii ce variazii astfel: ap5 3. sodiu. mangan. in ceea ce privegte glucidele. oleic. s-a identificat o cantitate de 20-40% zaharuri datoritii prezentei mierii gi a nectarului. rezult8nd cii pentru o familie de albine de putere mijlocie consumul anual de polen se ridic2 la aproximativ 25-30 kg. astfel inciit pentru a transporta in stup 1 kg polen.1 3 kg polen. polenul este umectat de albine cu saliva gi nectar (miere). acid aminobutiric. regurgitatii qi apoi transmis gi fixat cu ajutorul celor trei perechi de picioare in coguletele de polen aflate in scobitura tarsului piciorugelor posterioare. dithgrupa . cenugii (reziduuri) 1-7%. hidroxiprolina. cistina. de asemenea. iar dintre lipidele complexe. la fiecare zbor. arginina. de asemenea.000 albine (1 kg albine) este necesar 1 . histidina.22%.MANUALUL APICULTORULUI tarsieni gi formarea inciirciiturilor (ghemotoacelor) de polen. palmitic ~i miristic. trebuie retinut faptul cii pentru cregterea unei singure larve este nevoie de circa 100.at. sulf. Pentru a putea evalua cantitatea de polen necesarii dezvoltiirii unei familii de albine pe timp de un an. leucina. circa 15 mg polen in ambele cogulete.40%. Polenul conline un numar de 21 aminoacizi liberi dintre care amintim: asparagina. precum gi a cantiafilor mai mici de zaharuri nereduciitoare. Dupii proprieatile organoleptice ~i fizico-chimice polenul se imparte in dou2 calitiiti: polen recoltat de albine . izolecitina gi fosfoinozitolul. Sunt. in general se consider5 cii o albin2 culegiitoare de polen recolteazii. Compozitia biochimiciiapolenului diferiide laofloare laalta. prezenti in polen fitosterolii.polifit gi polen recoltat de albine superior . Pe l8ngii aceste douii categorii mari de zaharuri in polen au fost evidentiate pentaze ca riboza gi dezoxiriboza. in timpul formiirii inc5rciiturilor. prolina. magneziu gA+rerecum gi urmiitoarele microelemente ca: iod. zaharuri 19-40%. extracte eterate (lipide) 0. metionina. gentamina. fosfolipidele intrunesc in polen valori apreciabile. lizina treonina triptofanul. fosfor. linoleic.145 mg polen. calciu. in polenul recoltat de albine. niche1 Polenul contine totodatii cantitiiti insemnate de vitambe.

80 3.Tripto.TORULUI Vitaminele prezente in polen sunt: tiamina.70 5. beta-carotenul.70 . acidul nicotinic.41 4.45 0.67 0. acid folic.228).69 1. in funcfie de uiniditatea din atmosfera in motnentul recolttirii.42 0.28 1.90 1.81 0.20 0. outile ~i brinza.Fenilalanina cin5 cin5 nin5 0.MANUAL UL APICUI. Polenul proaspat recoltat confine piin5 la 20% ap8. Sunt prezente ~i provitaminele din grupa carotenoizilor ca alfa-carotenul. acid ascorbic. acid pantotenic.90 Felul alimentului Came de vita OuB Briinzi Polen floral diferite specii Treo.Lizina Metio.91 0. Se admite polen cu umiditate maxima de 14%.50 6.20 0.34 0. Pentru ca polenul sa poata fi pastrat trebuie uscat dup5 recoltare la o temperaturii care s5 nu dep5~eascti 45OC. potrivit excesului de umiditate la calitatea respectivi pin2 la 8%.05 4.30 5. Comparativ cu unele alimente de baz8.38 0.63 2.66 0. este fo in alimentafia umana ca medicament natural.85 1. durata de uscare fiind in functie de modul de uscare ~i umiditatea initial2 a polenului (6-24 de ore). Datoritg calitifii sale deosebite polenul.Leu.Valina nina fan 0. recoltat de albine.39 0. .OO 1.80 1.70 1. retinol ~i complexul vitaminic B. dar cu sctiderea corespunziltoare a calitafii. piridoxina. riboflavina.34 2.93 1. in comparafie cu carnea de bovine. Continutul in aminoacizi a polenului comparativ cu unele produse animale Atninoacizi Izoleu. tocoferol. ciit ~i pentru producerea unei game variate de preparate apiterapice (propriet5ti prezentate in tabelul de la pag. gama-carotenul ~i delta-carotenul. atiit pentru tratarea unor maladii specifice.17 0. polenul este mult mai bogat in aminoacizi.74 2.93 0.

denumirea produsului.O . . de Grabule intregi de 0.chimice ale polenului Specificare Polen recoltat de albine superior comun Aspect Culoare Consistenla granulelor Miros Gust Puritate Urniditate. . greu friabilii Specific floral Caracteristic Fir5 impuritili Se admit impurit5ti provenite din fragmente de albine: aripioare. maximum Proteine total. colectoare pentru fundul stupului qi colectoare de podiqor.4.semniitura apicultorului sau a delegatului unit5tii furnizoare ~i semniitura delegatului ce a efectuat recepfia provizorie. colectoare ce sunt de mai multe tipuri: colectoare de urdiniq. la preluare. . minimum Toxicitate Granule intregi. .MANUALUL APICUL TORULUI Proprietiitile organoleptice qi fizico . picioru~e 8% 10% 20% 20% Sii nu contin5 substante toxice Pe ambalajele de transport se aplicii etichete cu urmiitoarele mentiuni: .O m5rimea 1. Obtinerea polenului Granulele de polen transportate de ciitre albine pot fi colectate de apicultor cu ajutorul colectoarelor de polen.25 .4.numele qi adresa produciitorului. tara-netto.O mm mm in amestec cu granule sparte sau pulbere de polen in propoqie de maximum 5%. .data recoltiirii. trebuie sii corespundii conditiilor previizute in Caietul de sarcini al Asociatiei Cresciitorilor de Albine.cantitatea brutii. Polenul recoltat de albine. Variazii dupii specia floral5 din care provine Dur5.

polenul trebuie supus procesului de uscare prin utilizarea cddurii naturale sau cu ajutorul unor instalatii speciale din dotarea stupinei (usciitorul de polen). Indiferent de sistemul folosit. polenul se cerne ~i se piistreaz5. pe o perioad5 limitat5. pin5 la valorificare. in general. dup5 care se pun in functiune prin montarea pl5cilor active.MANUAL UL A PICUL TORULUZ Fig. in timpul procesului de uscare. Colectoarele se lasii 2-4 zile pentru obi~nuireaalbinelor. polenul se va rnenfi&. in y . 67 . cu Imediat dupii recoltare. Pentru recoltarea polenului se folosesc diferite tipuri de colectoare ce pot fi amplasate la urdini~. periodic afinate ~i va fi ferit de actiunea d@ eeloy solare. permipnd in felul acesta ca familiile de albine sii-~i poat5 asigura necesarul de polen pentnr hranii qi pentru rezervele de iernare. Recoltarea polenului din colector se realizeazii prin golirea periodic5 a sertiira~ului care este echipat fiecare colector de polen. Operatiunea se face seara dupi incetarea zborului ~iplaca poate r5mine in pozitia de lucru pe toati durata recoltirii polenului. temperatura de uscare nu trebljwdepii~easc5 +40-+45"C. pentru a nu stingheri zborul albinelor culegiitoare. in timpul culesurilor mari de nectar se inliiturii placa activ5. e. fundul stupului sau la partea superioarii a stupului sub pe podi~or.Colector de polen de urdini~ Colectoarele de polen se aplic5.& sthturi de cel mult 10 mm.

Lactobacillus $i ciuperca Sacharomyces. de reducerea bulelor de aer a continutului in ap5. in cazul transform5rilor naturale c5rora le este supus polenul depozitat in faguri. . jn aceast5 faz5 se d e s 5 v i r ~ e ~procesul de te fermen-tare a pgsturii. care provine din polenul recoltat de albine vi depozitat de acestea in celulele fagurilor. duchnd in final la autoasfixia bacteriei. initial distincte. P5stura este un produs apicol natural. precurn ~i de imposibilitatca refacerii ulterioare depinde desfi~urareanormal5 a procesului de formarc a p5sturii. pentru prevenirea degradirii lui de c5tre insecte. ce folose~te activitatea este preluati de levuri din genul Sacharomyces ce preiau in circuitul metabolic resturile de glucide rimase. De compactarea lui. in a doua etap5 lipsind oxigenul se dezvolt5 Lactobacillus glucidele drept surse de oxigen. dup5 ce prin tasarea ghemotoacelor. Transformarea polenului in pBstur5 const5 in procesul natural de conservare a polenului. Prima etap5 const5 din dezvoltarea bacteriei Pseudomonas care. producind acid lactic. transformarea polenului in p5stur5 cuprinde trei etape. formind rezerva de hran5 proteic5 a familiei de albine. Transformarea polenului in p5stur8 incepe dup5 depunerea acestuia in celulele fagurelui. consum5 intreaga cantitate de oxigen disponibil5. fiind aerob5. inoxidabile sau in saci de material plastic in care.MANUAL UL APICUL TORUL UI vase inchise. In celulele fagurilor. Corespunz8tor dezvolt5rii acestor trei elemente microbiene. polenul este supus unor procese biochimice de tip fermentativ sub actiunea anumitor microorganisme ca bacteriile de tip Pseudomonas. au devenit o mas8 omogen5 ~i compact5 ce ader5 perfect la peretii celulei. Ca produs dietetic qi apiterapic. p5stura se poate valorifica in dou5 feluri: p5stur5 extras5 din faguri sub form5 de gr5unte vi p5stur5 in faguri noi sau folosifi cel mult o generafie de puiet. in a treia faz5. blocarea c5ilor de alterare are loc prin acfiunea selectiva a anumitor grupe de microorganisme nedBun8toare prezente in atmosferi ~i polenul recoltat de albine. se introduc tampoane imbibate in tetraclorur5 de carbon.

MANUALUL APICUL TORULUI

Proprietiitile organoleptice ale piisturii Proprietgti Aspect P5stur5 extras5 P5stur5 in faguri Granule neuniforme care i ~ i Bucafi de fagure noi sau folosifi mentin formatul celulei din de albine pentru o generatie de care provin albine, avdnd toate celulele pline cu pastura, de forma paralelipipedica cu mm dimensiunile de 80x60~20 5% Galben inchis piin2 la brun, Galben - inchis, pdna la brun - deschis cu nuante maronii culoarea fiind in funcfie de sursa de polen (specia florala) Friabila, prin presare $i Caracteristica fagurelui in care se afl2 omogenizare se obtine o pastura pasturii consistent2 Caracteristic, asemanator CLI al polenului u$or fermentat Dulce - acri~or amarui Proprietstile fizico - chimice ale piisturii Proprictiiti Puritatc PlisturB extrasi, in faguri NLIsc admit impurit2ti cu exceplia impurit5[ilor specifice (liagmente dc c3ma~uieli de ceari) maxim 5% ~i Maxim 10% Minim 20% Minim 20 mil. NaOtl, Minim 3,5 Minim 29,4 Maxim 25%

Culoare

Consistenpi

Miros Gust

Umiditatc Proteinc toral Aciditate PH Indice diastazic Zaharuri reducatoare

Recoltarea pasturii se face incepiind d e la 15 iunie, dup5 maturarea ei in celule ~i numai din fagurii proaspeti scoqi din stup. Granulele de p5stur5 se ambaleaza in borcane inchise la culoare ce se inchid ermetic qi se pfistreaz9 la o temperatur5 care s5 nu dep8~eascfi 15°C. 4P~afnbalajul e transport se aplic5 etichete cu urm5toarele date: d * q e n h i r e a produsului; &titatea, bruto-tara-netto; '&fh&ele qi adresa produc5torului:

MANUAL UL APICULTORULUI

- data recoltiirii; - semniitura apicultorului sau a delegatului unitiifii furnizoare.
La preluare, piistura trebuie sii corespundii condifiilor previizute in Caietul de sarcini a1 Asociatiei Cresciitorilor de Albine.

Propolisul
Propolisul vine de la cuvintele grece~ti pro = pentru, polis = cetate ~i ar putea fi tradus liber ca un complex de substante destinat apiir8rii cuibului, in vi~in, special, in vederea ierniirii. Albinele il recolteazii de pe diferite plante (cire~, plop, brad, molid etc.) ~i il transport2 in cuib. Cu ajutorul propolisului albinele astupii criipiiturile stupilor ~i acoperii cadavrele diiuniitorilor pe care ii riipun in interiorul stupului. Propolisul este o substantii de culoare brun-deschisii cu nuante pin2 la brun-inchis ~i uneori cu reflexe verzui, putin solubil in apii dar perfect solubil in eter ~i alcool. Punctul siiu de topire este de 60-70°C. La temperatura din interiorul stupului este maleabil, iar la temperatura mediului ambiant devine casant. in prezent are o largii aplicare in terapeutica medicalii sub form5 de extract alcoolic, unguent sau diferite alte preparate mcdicamentoase. Datorita proprietiitilor sale tiimiiduitoare, propolisul a fost utilizat din cele mai vechi tilnpuri la vindecarea riinilor. Din obscrvatiile Gcute asupra modului cum string albinelc propolisul s-a constatat c5 accstea aduni propolisul dc diferite culori (alb, galbcn, ray, verde, brun etc.) $i il transporti ca $i pe polcn pc picioruyele posterioarc. Limba n u este utilizata nici la colectarea $i nici la aplicasca propolisului. Sursele naturale de propolis sunt impiirtite in douj gsilpe dit'critc esenlial. - Prima grupi o constituic substantele riivinoase, provenite in majoritate dc pe mugurii de plante. Pentru recoltare albinele se folosesc dc ~nandibuledup8 cc cu antenele au descoperit particula cea mai potsivitii de propolis. Pentru recoltarc, albina, dupii ce a prins, cu ajutorul mandibulelor, particula de propolis, se trage inapoi, cu capul ridicat, pin8 ce particula de propolis pe care a apucat-o se intinde in fir foarte subfire ~i se rupe. Dupti aceea, cu picioarele manevreazii particula de riiqinii ~i o depoziteazii in panera~ele polen. Operatiunea se repetii. La desciircarea de propolisului in stup, albina respectivii este ajutatii de alta care rupe cu mandibulele cite o buciiticii din inciirciiturii ~i o depoziteazii. Aceastii operatiune are loc adesea chiar pe scindura de zbor. Recoltarea propolisului de ctitre albinecse k c e numai te cind temperatura aerului d e p i i ~ e ~20°C, deoarece la aceast2 ten-@ t u r b a t e r i a viscoasii este mai moale ~i poate fi colectatii cu mai mare u$urin@. \ - A doua grupa de propolis o formeazii balsamul dtE?'f&eY&Jibeia~(in

"$

235

i e

MANUALUL APICULTORUL UI

timpul cr5pirii gi digeririi griuncioarelor de polen de la plantele entomofile) din inveligul acestuia gi care impins de valvulele proventricolului, se acumuleazi In gug5. Balsamul este intins de albine cu ajutorul limbii pe obiectele din imediata apropiere a puietului. in timpul prelucririi acestor r5gini cu ajutorul mandibulelor mai intervine gi secretia glandelor mandibulare ale albinelor lucritoare. in timpul exprimarii substantelor r57inoase gi a triturgrii balsamului de polen se amesteci qi secretii ale glandelor faringiene. Ceara este o component5 obligatorie a propolisului. Din propolis se extrag dou5 tipuri de cear5 comparativ cu ceara propriu-zis5, extras5 din acelagi stup: ceara A (circa 17%) avind similitudini cu ceara propriu-zis5 gi ceara B (circa 6%) net diferit5, asemin5toare cu cerurile vegetale. Cele dou5 ceruri se pot separa pe baza solubilit5fii lor diferite, in alcool fierbinte concentrat gi respectiv diluat. Tendinta de propolizare a albinelor este un caracter de rasi sau ecotip ~i depinde chiar de insuvirile individuale ale unor familii de albine. Trebuie menfionat, de asemenea, c i speciile Apis ,flat-ea $i Apis dor-sata n u folosesc propolisul, de asemenea, $i unele rase din specia Apis t71c~llifkt-a Apis mellifera Lamarkii care ca n u aduni propolis. Recoltarea propolisului de citre albine are $i un caracter zonal. in zonele mai reci ~i piduroasc inclinatia de propolizare este mai pronuntat5 fat5 de zona de cimpie. De asernenea, toamna ~i prim5vara albinele propolizeaz5 mai mult decit in cursul verii. Albina romineasci, Apis ine1l;fera cat-patica, are o tendin@ moderati de propolizare comparativ cu rasele de albine cu tendinfe mai pronunpte de propolizare cum sunt albina caucaziana (Apis mellifira caucasica), albina sahariani (Apis mell;fk/-a sahariensis), Apis mell;fet*a anatolica, Apis mellifera sczrtelata $i a1tele. Propolisul ce se achizitioneaza este de doui feluri - propolis obi~nuit provenit de la diferitc plante sau propolis poligam ~i propolis uniplant sau monofit, recoltat de la o singura plant% Propolisul contine cear5, rigini, uleiuri eterice etc. Se recolteaz5 in toatA perioada sezonului activ prin curifirea spetezelor superioare ale ramelor, a distantatoarelor ramelor, scindurelelor de podi~or etc.

MANUALUL APICULTORUL UI

Proprietiitile organoleptice ale propolisului Caracteristici Aspect Culoare Consistenp Miros Puritate Conditii de admisibilitate mas5 solid5 brun - cafeniu, mai inchis sau deschis, cenu~iu veryui, culoare omogen5 sau cu aspect marmorat pe sectiuni viscoas5, lipicioas5, fr5mPntat lasi u m e plscut, caracteristic de r5~in5 urme abia vizibile cu ochiul liber de impuritifi fine

Proprietiitile fizico - chimice ale propolisului Caracteristici Materii r5~inoase balsamuri ~i Cear5 Uleiuri eterice Polen Conditii de admisibilitate 50-55% circa 30% circa 15% circa 5%

Productii sporite de propolis se pot realiza folosindu-se in acest scop unul din tipurile existente de colectoare de propolis. Propolisul monogen se recolteaz5 dup5 fiecare perioad5 de inmugurire a unei specii de plante produc5toare de propolis. Dup5 recoltare, propolisul se ambaleaz5 in pungi de plastic, a~ezate in ladite de lemn c5ptuqite cu hiirtie. Pe fiecare I5dif5, care contine propolis, se lipe~te o etichet5 cu unn5toarele specificatii: - denumirea ~i adresa unit5fii produc8toare; - caracterrizarea propolisului dup5 sursa de provenienp; - perioada de recoltare; - greutatea brut5 yi net5; - numele apicultorului sau a1 produc5torului respectiv. Preluarea propolisului se face in conformitate cu conditiile prev5zute in Caietul de sarcini al Asociatiei Crescitorilor de Albine. Obtinerea propolisului in scopul obrinerii propolisului in cantit& cPt mai importanta acestui produs pentru s5n5tatea omului, se m5suri: - cu ocazia fiec5rei interventii care se face in cuibul

MANUALUL APICULTORULUI

special in perioada de primivari Si toamni, se vor curita cu atentie, prin rizuire. toate picile ~i elementele din stup ce prezinti depuneri de propolis; - se vor distanfa ramele intre ele, precum ~i scindurelele de podi~or c8te cu 2-4 mm, formindu-se spafii care, dupi umplerea lor de citre albine cu propolis. vor fi curipte retinindu-se propolisul rezultat; - pentru intensificarea producerii de propolis de catre albine se inlocuie~te podi~orulcu o plasi din material plastic care dupi propolizare se va ridica n i vederea recoltirii; - se poate folosi cu rezultate bune ~i colectorul de propolis format dintr-un gritar lamelat din tabla zincati, sit2 din material plastic Si pinzi colectoare care se plaseazi deasupra cuibului in locul podi~orului; - sita ~i piinza colectoare rimin in tot cursul anului in familia de albine. Gritarul lamelat se pune in luna aprilie o dat5 cu lirgirea cuibului yi se ridid toamna in momentul pregitirii pentru iernare a familiilor de albine; - in timpul sezonului apicol, ori de cite ori plasa din plastic este incircatil, pe majoritatea suprafetei cu propolis, se desface prin desprindere pinza colectoare in de care aderi cea mai mare parte din propolis, rea~ezindu-se pozitia inifiala; - recoltarea propolisului de pe pinza colectoare se face o dati pe an dupi ce in prealabil a fost pistrati citeva zile la temperaturi scizuti (congelator). in acest mod, anual, pot fi recoltate cantitafi insemnate de propolis liberde diferite impurititi.
Liipti~orul matcii de

Lipti~orul matci este un produs de secrefie al glandelor hipofaringiene de ale albinelor lucri?toare, destinat hrinirii larvelor in primele 3 zile, a larvelor de matcape toati perioada pin8 la cipicirea botcilor, cit ~i a mitcilor. Are o consistenp cremoasi, este de culoare alb-gilbuie, cu gust acriqor. Datoriti compozifiei sale n chimice, lipti~orulde matc2 este folosit in medicini (apiterapie), precum Si i cosmetici medicali.

MANUAL UL A PICUL TORUL UI

Proprietitile organoleptice ale lipti~orului matci de Caracteristici Aspect Culoare Consistent5 Miros Gust Impurit5ti Conditii de admisibilitate mas5 viscoas5, omogen5 cu granulafii fine gilbui sau alb - gilbui ugor viiscos caracteristic, ugor aromat slab acid (acrigor), foarte ugor astringent nu se admite prezenfa de larve, cear5, spori de mucegai sau alte impuritifi vizibile cu ochiul liber sau la microscop. Se admit urme de polen.

Liptigorul de matc5 proaspit, contine urmiitoarele vitamine: tiamin5, riboflavini, biotinii, acid folic, acid pantotenic gi cantit5fi mici de vitamini C. Totodati Iipti~orulde matc5 confine acizii 9 gi 10 hidroxi-decenoici, produ~i de glandele hipofaringiene ale albinelor, precum gi dou5 fracfiuni cu propriet5fi similare ale acetilcolinei. De asemenea, au fost identificafi 18 diferiti aminoacizi, combinafi gi liberi din care amintim: acidul aspartic, glutamic, alanina, arginina, glutamina, glicina, lizina, metionina, prolina, valina, tiamina, tirozina etc. Proprietiitile fizico-chimice ale lipti~orului matci de Caracteristici Conditii de admisibilitate 3,5-4,5 58,O-67,0 33,O-42,0 13,O-18,O 7,5- 12,5 3,0-6,0 0,8- 1,5 8,7-4,0 23,8

pH Ap5 Substan15 uscatg* Proteine - total* Glucide (zah5r invertit)* Lipide* Cenu~g* Substante nedeterminate* Indice diastazic - minimum

pornind de la adiincimea de 8 mm care se reduce treptat.teritoriul (baza melifer5) comuna.4 p e ~ a m a >v-\ 1 :lipesc c5te 25-30 pe leapri din lemn. cu fiecare inmuier.se confecfioneaz5 botcile artificiale in care vor fi transvazate larvele. de asemenea.68 . precum ~i o substanf5 antibiotic5 bactericidi. Fig.eJa4$-5 mm. cu dop rodat. iar acestea se montead A' F /- 240 . Botcile se fac din ceara cu ajutorul unui ~ablon diametrul de 8-9 mm avdnd cu extremitatea rotund5 ~i cu o uqoar5 conicitate pentru desprinderea rapid5 a botcilor.-greutatea netto. se ce se umplu astfel inciit s5 nu r5miin5 in interior un spatiu gol.data recolt5rii. Sablonul se p5streaz5 in ap5 inainte de intrebuinfare dup5 care se introduc in ceara topit5 de 3-4 ori. Pe borcan se aplici o etichet5 pe care se indic5: .numele apicultorului ce a recoltat 15ptiqorul. c5 15pti~orulde matc5 are in compozitia sa unele substante de tip hormonal. judeful unde a fost recoltat.numele unititii produc5toare. . . Producerea IHpti~orului matcH de Producerea l5pti~orului matci se poate realiza in familii or-fanizate sau de in familii cu matc5 in functie de calificarea apicultorului.MANUALUL APZCULTORULUI S-a constatat. Dup5 ultima inmuiere qabloanele cu cear5 se introduc in api dup5 dislocarea botcii operafiunea se repet5 pentru confectionarea cii e 3 . .Transvazarea larvelor pentru producerea Iiipti~orului Actiuni pregatitoare: .greutate brut&. . Lipti~orul ambaleaz5 in borcane de sticl5 de culoare inchis5.tara borcanului. . Borcanele cu 15ptivrde mat& se piisla intuneric la o ternperahti de M 0 C .

material biologic cu care se formeazii un roi ce se amplaseaz5 temporar pe vatra stupinei. se inliiturii larvele qi se de extrage liipti~orul matcii cu ajutorul dispozitivelor cu absorbfie speciale sau a unei spatule din lemn sau material plastic.transvazarea larvelor in botci se face ca ~i in caml metodei descrise anterior cu deosebirea cii in prima zi se introduc 30-50 de larve.4 01 hran5 bogat5 in proteine. in ziua a patra se recolteazii Iiipti~orul din primele botci introduse in locul ciirora se introduc noi larve. cu ajutorul unei lanfete. In botcile eliberate de 18ptiqor se familie de albine. Prodzrcerea Iciptiqorului in faniilii cu rnatcci . Dup5 completarea cu lame a unei rame. se face prin izolarea matcii pe un numiir de faguri cu ajutorul unei diafragme sau podi~orprev8zut cu o porfiune mic5 de gratie desp8rfitoare.dup8 72 de ore se scoate rama cu botci din familia orfanizat5.pregiitirea familiilor. . .la terminarea actiunii cele douii compartimente se unifktiqmn simpla inl5turare a diafragmei sau podigorului cu gratie despiiqitoare.MANUAL UL APICULTORULUI Producerea l~ptiqorului prin orfanizarea. egal cu o ram8. tot puietul va fi c5p5cit ~i dup5 distrugerea botcilor ciipiicite se pot introduce botcile cu larve. in compartimentul fir5 matc5.in timpul producerii 18ptigorului. familiile p r o d u c ~ d e rajeaz5 cu s&\ ?? -. . % II '\ \ <~ e 5% 241 . se poate imputernici cu puiet ciip5cit provenit din compartimentul familiei in care matca igi continua activitatea. transvazeazii din nou larve ~i ciclul se repet2 de 3 ori la aceea~i .dup5 cea de-a treia serie se reface familia de albine prin unificarea albinelor care au participat la producerea Iiipti~orului cele din roiul format cu cu ocazia orfanizgrii. in cazul producerii liipti~oruluiG r i orfanizare (in familii cu matcii). compartimentul in care se introduc botcile.in toat5 perioada. Dup5 9 zile de la izolare. . Orfanizarea completii inseamn5 ridicarea miitcii impreun5 cu toti fagurii cu larve gi ouii. in ziua a doua ~i in ziua a treia cite alte 30-50 de larve.pregiitirea familiilor de albine in caml folosirii metodei de producere a 15pti~orului absenpi miitcii constii in orfanizarea completii a familiei cu 3-4 in ore inintea introducerii larvelor. .5-2 i zile. Ciclul poate continua pe intreg parcursul sezonului activ.farniliilor de albine . in mijlocul fagurilor riima~iin familia orfanizati se lasii un spatiu gol. . se reteaz8 botcile cu ajutorul unei lame cit mai aproape de larve. aceasta se introduce in locul riimas liber in cuibul familiei.in botcile pregiitite qi lipite pe ~ i p c se transvazeazi larve tinere de 1.

inclusiv inveli~urile n2pirlire a larvelor. sub form5 de mas5 de omogen3 in care larvele apar in mod vizibil alb3 neomogen untos r caracteristic hranei larvare u ~ o de aromat slab acid (acri~or). Proprietfitile organoleptice ale apilarnilului Caracteristici Aspect Culoare Consistent5 Miros Gust Impuritafi Condifii de admisibilitate aspect de larve ~i 15pti~or comun (hran5 larvarG). sub form3 liofilizat3. precum qi in cadrul unei game variate de produse energizante. 13pti~orul matc5 este folosit in prezent in apiterapie.15pti~orul matc2 se p5streaz5 pin5 la livrare in frigider in borcanede de sticl5. epitelii de n5pgrlire sau alte substante determinate de natura produsului respectiv dar care s3 nu dep3~easc210% . Datorit5 propriet3tilor sale. atit in start de pur3. apiterapice qi cosmetice. precum qi a continutului bogat in vitamine $i aminoacizi. foarte uvor astringent se admit urme de cear5. Preluarea 15pti~oruluide matc5 se face in conformitate cu condifiile prev5zute in Caietul de sarcini a1 Asociafiei Cresc5torilor de Albine. Apilarnilul Apilarnilul este un produs apicol obfinut din larvele de trintor cit ~i din continutul nutritiv aflat in celulele respective din faguri.MANUAL UL APICUL TORULUI .

O.OOO/g 1OO/g 1O/g 0 + 2O/g 1O/g 1. maxim Escherichia coli. Pentru producfia de apilamil se aleg numai familiile de albine foarte putemice.O-6.O-75.O YO 25. maxim Conditii de admisibilitate 5O.0-10.O g% 5.8 % 65.l-1.O-8.MANUAL UL APICUL TORULUI Proprietitile fizico-chimice ale apilarnilului Caracteristici Aciditate (pH) Continut ap5 Continut substante uscate Proteine . Cuibul familiilor de albine afectate producfiei de apilamil trebuie s5 cuprind5 la inceputul lunii aprilie cel pufin 6 rame (faguri) acopexi$Lw albine ~i hran5 suficient5 unei dezvolt2ri corespunz5toare. Pentru productia de apilamil se pot folosi r a y cmditoare sau orice alt sistem care asigur5 o producfie continu5 ~i specific&%f recomandiindu-se utilizarea ramelor cl5ditoare cu sectiuni mob? - 243 _Kde tT 7 r * $e .total Glucide total Lipide total Cenu~5 Substante nedeterminate Conditii de admisibilitate 5.12. maxim Salmonella Stafilococi coagulozo . proasp5t se p5streaz3 la congelator la minimum -5*C. Matca trebuie s5 fie mlific5 ~i nu mai b5triin5 de doi ani. Pe o durat5 mai indelungaa apilamilul se conserv5 in depozite figorifice la temperaturi mai scikute sub -20°C. din acelea care in anii precedenti au dat cele mai mari productii de miere ~i cear5.O-35.0 g% maxim Lo g% 1. ambalat in recipiente speciale.pozitivi.O g% 6.2 Caracteristici microbiologice ale apilarnilului Caracteristici Num5rul total de germeni aerobi mezofili Bacterii coliforme.OOO/g Ambalarea. maximi Drojdii ~i mucegaiuri (levuri).O g% 9. iar transportul se face in containere frigorifice la -5°C. cu etichetarea continutului ~i specificarea datei de recoltare. conservarea gi transportul apilarnilului Apilamilul in stare proaspiithe valorific5caatare.

Cantitatea pe care o poate elimina la o intep%tur8o albin5 cu glanda de venin dezvoltatii este de circa 0.&V&rgl de3lbine aviind o compozitie complex8. dupii care ramele cu sectiuni se reintroduc in cuibul familiilor de albine respective. prezent. secfiunile se scot din cuib qi se procedeazi la recoltarea continutului integral a1 celulelor de triintor. fosfolipaza ~dmilur aza . format din partea vulnerantii cu punga de venin. Cantitatea de venin este determinatii de viirsta albinelor. hormoni. infepiiturile albinelor reprezintii un act reflex de autoaparare qi se materializeazg prin folosireaorganului specializat pentru functia de apiirare. unele cercetat-i menfioneazg cZi dupi eliminarea prin infepare rezerva de venin a albinelor se reface cu conditia ca integritatea organului specializat s i nu fie deteriorat8. DimpotrivB. principalul s8u component % J' s J 244 . pentru realizarea de preparate apiterapice. Veninul de albine Veninul de albine este o substanfa complexii care concur5 la formarea aparatului vulnerant a1 albinei. uleiuri eterice qi alte -e t volatile. Dup3 15 zile de la inceperea hranirilor stimulente se introduc in stup rame cliiditoare pentru producerea de faguri cu celule de trdntor ~i insiimiinfarea acestora de catre matc5. de hrani ~i de sezon. El este un produs de secrefie a1 albinei lucratoare fiind stocat in punga de venin ~i eliminat la exterior in momentul infepiirii. dens. apilarnilul se de folose~te. in fie in atnestec cu alte produse apicole sau substante medicamentoase. Flacoanele cu apilarnil se pastreaza la o temperaturg de -5 +-I 5°C. cu miros particular ~i cu insu~iri a cristaliza intr-un interval scurt de timp. partea motoare vi glandele secretoare de venin. datoritii continutului siu. enzime. ciind timpul este suficient de cald. Mai mult de jumiitate din veninul brut este format din protei6' tiv%<care la riindul ei cuprinde mai multe fractiuni: melitina.MANUAL UL APICUL TORULUI Perioada optimii de producere a apilarnilului incepe o data cu inflorirea pomilor fructiferi in aprilie-mai.3 mg venin lichid. corespunziind la circa 0.l mg substanfa uscata. intocmai ca qi IZipti~orul matcii. in ziua a 10-a de la depunerea oului in celulii (deci a 7-a zi de stadiu larvar). fie in stare puril. Veninul de albine se caracterizeaza prin urmiitoarele propriet5fi fizice: este de un lichid incolor. De la data de 1 aprilie se incep hranirile stimulente (concentrafie de zahir 2: 1 Si substante proteice). iar in familie existii un numar mare de albine tinere ~i dureazii piing la inceputul lunii august. Cantitatea maxima de venin se obtine de la albinele in viirsti de 15-20 de zile. in general se afirma cii odata folosit&rezerva de venin nu se mai reface. siiruri minerale. dupa care glandele secretoare degenereaza treptat. Este compus din proteine. cu gust amar-acid.

fosfor. de asemenea. Aceastil fractie are acfiune toxic5. atingind o cantitate maxim5 de circa 0. Veninul de albine contine. mangan. metionina. caracteristic amar. triptofan.131 Biologia secrefiei de venin are particularit5file ei. sulf qi cupru. Dintre substanfele minerale. valin5. u ~ o cenu~iu r pulbere afiinatil iritant. leucinil. Veninul de albine se folose~te in reumatisrnale. Prima fractiune alcalinil (pH = 1 I) are in componenF 13 aminoacizi: glicocol.0% 1.e creme $i unguente antireumatice. arginin5. Aceastil fractie nu are actiune toxicil. insolubil in sulfat de amoniu ~i alcool 4.5 6-7% 93-94% 65-75% 3. treonin5. alanin5. cistina. lizin5. % 245 F. numai dou5 prezint5 importang. de la o populafie la alta ~i chiar de la un individ la altul. fenilalanina qi histamina.MANUAL UL APICULTORUL UI este format din substanfe proteice in procent de piing la 75% din veninul uscat. intepiitor fir5 impurit5fi solubil in api.chimice ale veninului de albine cristalizat Caracteristici Aspect Culoare Consistenf2 Miros Gust Puritate Solubilitate Aciditate (pH) Continut in ap5 Continut in substanfil uscat5 Proteine total Cenu~il Greutate specific2 Conditii de admisibilitate masa pulverulentil omogen5 alb . acizi (formic. in special din grupa sterinilor. clorhidric. albinele sau fiind obligate a infepa o pelicul&finilde plutex urmare unor ~ocuri elpcppe. respectiv cei menfionafi la fracfia anterioar5 plus tirozina.3 mg. cantitatea de venin variind de la o rasB la alta. acid aspartic ~i acid glutamic. hidrocarbonati. lipide. veninul confine calciu. C . Din cele 8 fracfii albuminoide existente.5-4. ortofosforic) ~i baze. Veninul eliberat dupil infep2tura peliculei de plutex se fixeaz5 pe o p l a d afli sub pelicul5.5-5. Recoltarea se face cu ajutorul unui aparat de recoltat venin ce se aplicil la urdini~ in interiorul stupului. proling. izoleucin5. magneziu. Proprietitile organoleptice ~i fizico .mat. injectabil fiind deproteinizat in acest caz s a w e f-/ r d r. A doua fractie are in components sa 18 aminoacizi. serin5. a u n o r ff.

laboetoa e de specialitate ~i sectiile de producfie ale Complexului Apicol ~i ale e Cerc~tare-Dezvoltarepentru Apicultur5 realizeaza o gamB variati de'produse . ceara propolis. mierea ~i ceara sunt evidenfiate in tratate de chimie $i farmacopee ca fiind componentele principale la o multitudine de preparate farmaceutice.Dezvoltare pentru Apicultur5 igi d e s E ~ o a r 5 activitatea un Sector de apiterapie dotat cu aparatura tehnici necesara ~i incadrat cu cadre medicale de inalt5 specialitate privind folosirea roduselor apicole in slujba s5ngt5fii omului. tratamentul cu propolis (propolisoterapia). necesare exploziei demografice pe care o tr5im ~i in c5utarea de medicamente tamiduitoare. propolisul. Al. starea pacientului ~i gravitatea bolii. apiterapice $i cosmetice pe baz5 de miere. dr. Ca la orice medicament. tratamentul cu venin de albine (apitoxinoterapia) etc. obi~nuindu-se ele. venin de albine ~i altele. tratamentul fiind in functie de actiunile farmaco-fiziologice generale. .Apiterapia"$i implicit s-au efectuat cercetari ~tiinfifice minutioasein acestdomeniu de activitate. sub auspiciile Institului de Cercetare .ek I fY? 246 . atenfia se indreapt5 iar. in etapa modern. in prezent. apilarnilul. pe baz5 de miere. tratamentul cu polen (polenoterapia). apiterapice qi cosmetice.Valorilicarea produselor apicole in alimenlalie. spre produsele naturale pe care. speciale qi specifice ale produsului apiterapic. tolerindu-le.. 18ptiyorul de matci. realizindu-se totodata o gam5 variat5 de produse energovitalizante.. lerapie gi cosmelicii Principalele produse apicole .. ceara ~i fagurii naturali au fost folosite de om din cele mai vechi timpuri pentru tratamentul diferitelor maladii impreun5 cu o serie de plante pe care natura i le punea la dispozifie. pe diverse meridiane omul le-a probat de-a lungul anilor. Ciplea mentioneaz5: . ergo-vitalizante. paralel cu activitatea Sectorului medical de apiterapie. in prefafa lucrarii .Apiterapia azi" prof. cearh.MANUAL UL A PICUL TORUL U l Leclia 10. indicatiile tratamentului apiterapic se fac numai de medicul specialist $i sub supravegherea directs a acestuia. Astfel in ultimele decenii a luat naqtere o nou5 disciplin5 medicali .. fn ultimii ani au inceput s5 fie din ce in ce mai mult folosite $i celelalte produse ale stupului cum sunt: polenul. formeaz5 o gamB larg8 cu posibilit5fi deosebite ce stau ast5zi la indemina medicului specialist.in goana dup5 alimente.mierea." cu Tratamentul cu miere (melisoterapia). *Re l r fara noastr8. din ce in ce mai mult. veninul de albine yi p5stura.

. . calciu. Se prezint8 in cutii cu 100 tablete. riispunzind astfel atit cerinlelor populafiei cit qi nevoilor acesteia de a-qi p8stra in cit mai bune condifii s8n8tatea.Melcalcin.Polen ~ranule.Polena~in. . .Polenolecitin. Gama produselor utilizate ca suplimente nutritive. 70 . miere de albine gi substanfe aromatizante.Tonic royal. Fig.Polen dvajeuri . . 69 .''$ & '. Este prezentat in flacoane a 20 drajeuri avind in compozitie 2 g 18ptigor de matcii pur. Se valorific8 in plicuri de celofan d 4 3 . polen.l g 15ptigor de matc8 in fiecare drajeu.Lfi~tisorde matcfi liofilizat in fiole. respectiv 0. produs granulat ce are in compozifie 18ptigor de matc8. Ficare tableti confine 0.produs sub form8 de tablete realizate prin comprimarea polenului recoltat de albine. preparate din Iiiptigor de matc8 qi glicocol. drajeuri cu liiptiqor de matcii.MANUAL UL A PICUL TORULUI IAptiqor de matc8. produs realizat din miere de albinepkcitini 18 qi polen natural recoltat de albine. .Polen draieuri. Se prezint5 in cutii a 100 g: \$ fr .Tonic Fig.250 g polen.g fiecare sau cutii cu cite 100 g. Se prezint8 liofilizat in fiole.se prezintii in cutii de 100 g qi 150 g polen natural granule. Dintre produsele realizate in laboratoarele acestor institufii prezent8m urm8toarele: Produse vitalizante qi regeneratoare: . insofit de alte 10 fiole cu Solvent. granule de polen natural recoltat de albine glazurat intr-un strat subfire de zah8r. energovitalizante qi apiterapice devine tot mai complex8. venin de albine qi p8stur8.

Preparate apiterapeutice: . produs natural polivitaminic pe baz5 de miere.Propoderm. Se valorifici in cutii a cAte 30 comprimate. tonic gastric. w e i . produs realizat pe bazi de extract de polen. arome naturale. este un produs din miere ~i propolis. vitamina C. unguent cu propolis. supozitoare $i ovule. extract moale de propolis. polen ~i propolis. 0. .R e v i ~ o-l tablete. nicotinat de benzil. lanolin5 ~i butir cacao sub form5 de supozitoare $i ovule. se realizeaz5 din extract de propolis inglobat intr-o baz5 de unguent. Propolisul se prezinta sub douB forme: a) miere propolizati 2 % in borcane de 200 g. Prezentare in cutii de cAte 30 supozitoare sau ovule.k o ~ o s t a m i n * produs realizat pe baz5 de nystamin.1 g propolis.Miprosept*.unguent liniment cu venin de albine. flacoane de 30 ml. supozitoare sau ovule. are actiune energovitalizanta ~i hepatoprotectoare. uleiuri eterice cu destinatii terapeutice specifice: tonic respirator. tonic general.supliment nutritiv. tonic circulator. Se prezinti in borcane de 100 g.Meltonic . . tonic digestiv. lipti~or matcB. extract de propolis .Se prezint5 sub form5 de supozitoare sau ovule de in cutii cu 30 buc.Laxmel.MANUAL UL APICUL TORUL UI . se realizeaz5 dintr-o concentratie de 10 % propolis substar@%?iv5 imbuteliat in flacoane tip spray ce contin 100 ml. precum qi sportivilor de performant%. extract capsici ~i extracturn prooleurnhiasciani. vitamine ~i siruri de minerale. b) miere propolizat5 5 % in borcane de 200 g.Melprosept. in A .. compus din miere laxativii realizatii din miere de albine ~i extract fluid de franguli. inc r5 de ro olis contine in compozitie 30 % propolis pur in alcool. .gam5 de 10 produse tonice pe bazi de produse apicole. . destinat sustinerii efotului fizic ~i intelectual.Mipropol*. excipienti.Executivew. . tonic renal.5 g zaharozi qi . . Se prezint5 in tuburi de 20 g.Vi-fort . extracte vegetale. extract de polen. l5pti~or matc5. . camfor. este un produs natural obtinut din miere. tonic hepatic. tonic al sistemului nervoc. .. tonic anti-stress . -A~ireven.. ' ?!?-- . tonic cardiovascular. extract de propolis. Compozitia unguentului: ~i venin de albine.Propolis spray.P r o s o s e ~ t comprimate ce confin fiecare O. este realizat pe baz5 de miere de albine.

Pro~oheliant*este o solutie uleioas5 pentru uz extern ce se folosegte in O. destinat tratamentului candidozei bucale. crem5 de fa@ cu miere de albine. cetaceu. Se prezint5 in flacoane de ciite 10 g (se elibereaz5 la indicafia medicului). Confine lanolini. Fig. . 71 . extract de propolis . Se prezint5 sub form5 de solutie in flacoane de 30 ml. pentru tratamentul rinitelor ~i rinosinuzitelor. Este un produs apiterapeutic folosit in O.yi alti ingredienfi de uz tuburi de 25 g. Fig.. de colesterin8. vitamina A . (se elibereaz5 la indicafia medicului). Varianta APIDERMIN LUX este o crem5 mai hidratant5 ~i se prezint5 in cutii de 50 g.Floramin.Floral. cetaceu. . Este un preparat apiterapeutic pentru uz stomatologic. cear5 de albine. COMPLEX APICOL S. faringite qi se prezint5 in flacoane de 20 ml.R. Se prezint5 in cutii de 25 qi 40 g. Confine lanolinii. .A. ceari de albine.A ~ i d e r m i ncrem5 de faf5cu Iiipti~or matc5. produs realizat sub form5 de emulsie pe bazi de propolis. pentru de laringite. *) Produse ce se prepari in farmacie pe baz5 de retet5 la recomandarea medicului specialist Produse cosmetice (fabricate de S.) .R.MANUAL UL APICUL TORULUI gi polietilenglicol. 15ti~or matc5 ~i alfi ingredienfi de uz de curent folosifi in cosmetic5.C.Floramin . crem5 de fat5 cu extract de propolis. 72 .L.ApidermiM lux 249 S .L. miere qi 15pti~or matc5.-- . .Propofaringit*.cremii d~fat& cu miere . miere de albine qi alfi ingredienfi de uz 25 g. stearins.

id . Se prezintii in flacoane de 50 ml.Tenapin.si alti ingredienti de uz cosmetic. Se folose~te ca ~i demachiant. Se prezint5 sub fornii de solutie in de flacoane de 100 ml. 74 . Fig. r poleti ~i alte substante CLI rol n u t ~ . lanolini. nier~thae~i 01.S a m ~ o n propolis. Produsul este alnbalat in cutii a 100 g. produs realizat pc bazii de ceari de albine. arc actiune dezinfectantii. lo$une cosrnetici antiacneia pe b& de propolis ~i rniere de albine.?.Floral. ceari de cc albine. Se valorifici in flacoanc de 100 tnl.Matca. Se livrcazi in flacoane a 100 ml. api de gur5 este o solutie alcoolici cc se obtine priti niaccrarea propolisulu~.Floramin.Dermapin. ol. colestcrini ~i alcool. . pentm te tipurile de piir. propolis ~i alte ingredinte de uz cosmetic. este o cretni case in afara ingredientelor cosmctice neccsare contine IBpti~orde matci.. 73 .? de ~iiicre. in . eucalypti. este o eliiulsie 15p~oasi contine lanolin. i t i v 7i stirnulent in regenerarca pirului. ccar5 dc albine.Cortex cimamoni.emulsic . . este o lotiilne capilal-8 rcali7ati pe ba7i de l i p t i ~ o de matci. cste o lotiune cu actiilne detnachiantj scalizatii pe bazi de Iipti~or matci. Varianta Antirid .? .gel pentru protectia m5inilor pe baz5 de miere dc albine.CILAPICUId TORUL L I . antipelicularj yi regeneratoare. Se prc~inti tuburi a 50 ml.A 17ti1.. S a m ~ o n ~ o l e n arc acfiunc nutritivi ~i regeneratoare ~i se folose~te cu . Fructus cariophylli. de emulsie. I i p t i ~ o rde matc5 precum ~i alte produse filnda~nentalepentni regenerarea iesuturilor. in compoziiie intri ~i rezorcini. extract dc plante ~i polen. . demachiant realizat pc baz..ecran.Ter7~rpin Fig.De~ilator practic.MAiVCil I. baza dc unguent constituind-o stearafii. cctaceu. sc folose~te cu pcntru toatc tipurile dc pir. colesterin. L - 250 . sc folose~tc special impotriva in radiatiilor solarc. stearini. Se prezinti in cutii de 40 g. .Antirid.. . lflor .

comercializarea materialului biologic infectat sau parazitat. producitori de boli.MANUAL UL APICUL TORUL UI Leclia 1l. existente in tara noastri. Dezideratul care a ciliuzit ~i ciliiuze~te speciali~tii patologia albinelor in este acela c i . cu noxe rezultate din activitatea umani.Plslrarea slnllllii la albine. in acelasi timp. Apirarea sinitifii albinelorconstituie o preocupare permanent5 a medicilor veterinari ~i a crescitorilor de albine. consecinti a activitiitii umane. Un fapt esential de care trebuie s i tinem seama este acela c i la albine contaminarea qi infectia se fac foarte uyor. conform indatoririlor ce le revin din Legea sanitar-veterinari. a unor transporturi epuizante.i' . potrivit perioadei de dezvoltare din cursul anului ~i in perioada activi din timpul principalelor culesuri de nectar qi polen. a adlninistririlor de medicamente de multe ori nejustificate qi neavizate de Comisia de avizare a medicamentelor de uz veterinar. iar practicarea stupiritului pastoral u~ureazi risplndirea la distante mari a bolilor. fn acela~itimp. albinele sunt supuse fenomenelor de agresiune. iar aplicarea misurilor qi mijloacelor pentru prevenirea ~i combaterea bolilor qi intoxicatiilor. mediul inconjuritor in care-~i duc viafa qi de unde albinele aduc apa este de cele mai multe ori poluat. a noxelor industriale. elemente de bazi in obtinerea unor importante productii apicole. care de multe ori nu mai pot face fati acfiunii agenfilor etiologici. prevenirea ti combalerea bolilor ti predalorilor PBstrarea sBnBtBtii albinelor Realizarea in apiculturi a unor producfii sporite este striins legati de menfinerea. rutiere.este mai uqor de a preveni declt de a combate Astfel. in ansamblul lor aceste elemente contribuie la slibirea organismului albinelor. luarea unor misuri eficiente de igieni in stupini constituie un factor important in pistrarea sinitifii familiilor de albine. contribuie la risplndirea maladiilor. De asemenea. pesticidelor qi otrivirilor. prevenirea qi combaterea bolilor la albine unor misuri complexe de ordin biologic. dar ~i actiunii nefaste a apicultorilor materializatg intr-o exploatare nerationali a familiilor de albine. igienic ~i e aplicii in fiecare stupini in functie de nevoile Si starea familiilor de 251 .. Pe parcursul scurtei lor vieti. a familiilor de albine sinitoase qi puternice. in stupini. asiguri starea de sinitate a albinelor din stupine.

in linii generale.mentinerea familiilor de albine in stare normal fiziologic5 qi prevenirea roirii naturale in perioada valorificiirii principalelor culesuri de nectar ~i prin deplasarea acestora la masivele melifere in curs de inflorire. prin . o m5surii eficient5 de dezvoltare qi imputernicire a familiilor de albine. . contribuie la mentinerea s5n5titii albinelor. polen. cu mitci virstnice ~i neproductive. Stupinele formate din familii de albine slabe cu populatii reduse. utilizate i de n alimentatia omului ~i realizarea de medicamente folosite in remediul unor boli ale oamenilor ~i animalelor. cu rezerve de hran5 insuficiente sau de calitate nesatisfac5toare (miere de man5 sau miere toxicg). constituie. PBstrarea sBnBtBtii albinelor prin aplicarea mgsurilor de igieni r' P "6 &trarea s5n8t5tii albinelor prin aplicarea misurilor biologice. prin m5rirea capacitiitii stupilor pentru adipostirea familiilor ~i umbrirea acestora. cear5. reprezint5 unit5fi apicole cu deficienfe ~i neeconomice. care necesit5 interventii imediate ~i energice in vederea redres5rii stupinei.mentinerea in stupine a familiilor puternice care au o mare capacitate de ap5rare impotriva imbolniIvirilor ~i dispun de o energie productivi. . care respectarea regulilor de cre~tere intrefinere a familiilor Si cale ce permite prevenirea ~i r5spgndirea bolilor la albine.MANUALUL APICUL TORULUI PBstrarea sBnBtBtii albinelor prin aplicarea de mBsuri biologice Prevenirea bolilor la albine se bazeaz5. nepregitite pentru cules sau pentru iernare.pastrarea in familii a m5tcilor tinere yi prolifice asigur5 creSterea unor populafii numeroase de albine tinere ~i s5n5toase.acumularea rezervelor de hrani pentru iernarea familiilor de albine i n cantitafi suficiente ~i de bun5 calitate are o important5 deosebiti pentru menfinerea s5n5t5tii ~i buna iernare a familiilor de albine (cel pufin 12-14 kg mierelfamilie). de asemenea. neingrijite corespunz5tor. pe o serie de principii ~i m5suri biologice de cre~tere intretinere a familiilor de albine din ~i care mentionam urm5toarele: . . propolis ~i venin de albine. .aplicarea corect5 a m5surilor de selectie ~i folosirea pentru productie a familiilor de albine neroitoare yi rezistente la imbolniviri conduce la reducerea num5rului de imbolniiviri ~i la cre~teerea productiei acestora. prin inlaturarea cauzelor care genereaz5 starea necorespunz5toare a familiilor. care le dB posibilitatea sii acumuleze in stupi cantititi insemnate de nectar ~i polen de la principalele resurse melifere din pra noastr5 ~i s5 realizeze ~i alte productii apicole: 15pti~or matc5.

in asemenea condifii pericolul de contaminare a1 familiilor prin ratacirea albinelor fiind mai redus. PFP .evitarea aglomer5rii stupilor pe vatrii ~i luarea de m2suri ca stupinele mari s2 fie dispersate pe vetre de 30-40 familii de albine. Materialele supuse dezinfecfiei se freacii cu peria ~i se spa15 cu solufie fierbinic de sod5 de rufe (5%) 50 gllitru. obiectelor de inventar ~i materialelor din stupinii cu: o solutie de formol (14%) 140 ml. precum ~i eliminarea posibilit5fii de imboln5vire a acestora din cauza cre~terii puietului in faguri vechi. . roiurilor ~i m5tcilor de provenient5 necunoscut5 ~i fir5 a avea siguranfa c5 provin din stupine indernne de boli. topitor cearii.vatra stupinei ~i oglinda stupilor vor fi curatate de cadavrele albinelor moarte scoase de pe fundul stupilor ~i dezinfectate prin administrarea de var nestins (0.asigurarea unei surse permanente de apii potabil5 in apfo in vederea ad2p2rii albinelor. fir5 ca acestea s5 fie bine cur5fate ~i dezinfectate. o constituie m5surile de igien5. . cu faguri artificiali ~i stimularea albinelor prin hriiniri cu sirop de zah5r sau cules de nectar. a stupilor ~i materialelor ce provin de la alte stupine.dezinfectarea anual5 la sfir~itul sezonului apicol a stuupilor.evitarea introducerii in stupinii a obiectelor de inventar. iar inventarul apicol va fi dezinfectat cu o solutie decloramina 1015 comprimate la 1 litru de ap2.dezinfectarea anual5 a fagurilor de rezerv2 se va face cu bioxid de sulf .5 kglmp suprafatii de teren).MANUALUL APICUL TORULUI contaminare. solutie de sod2 de rufe calcinat5 (5%) (50 gllitru apii fierbinte). ca s5-i cl5deasc2 intr-un timp cgt mai scurt. .yi in cazul diagnnosticgrii nosemozei.cabana stupinei.interzicerea introducerii in stupine a familiilor de albine. din care mentionam urmFitoarele: . precum qi instalafiile aferente activit5tii apicole: centrifug5. p . formol comercial la 1 litru de apii. . . . instalafia de imbuteliat miere vor fi piistrate in cea mai perfect5 ordine ~i curafenie (spiilate cu o solutie fierbinte de sod5 de rufe5% .interzicerea hriinirii familiilor de albine cu miere'p&%iN&n stb$ine 253 7 rC . solutie fierbinte de sod5 caustic5 (4%) 40 gllitru.50 gllitru de ap5). . . realizgnduse prin aceasta faguri noi. cu acid acetic glacial comercial de 96% vapori neincalzifi in cantitate de 2 cm3llitru volum. . Pentru un stup se consum5 3-4 litri solutie.inventarul de protecfie se dezinfecteazii prin fierbere intr-o solufie de sod5 de rufe 5% timp de 30 de minute. care impiedic5 degenerarea morfologic5 yi fiziologic5 a albinelor.igienizarea anual5 a cuiburilor prin inlocuirea in totalitate a fagurilor mai vechi de trei ani.

arderea resturilor de cadavre de albine sau a larvelor bolnave de puiet viiros scoase din celulele fagurilor $i topirea resturilor de faguri rezultate de la curiitirea stupilor $i a inventarului apicol. subalimentate sau hriinite necorespunziitor calitativ $i cantitativ. . Familiile de albine slabe. iar pentru obfinerea unor rezultate terapeutice ciit mai bune este necesar sii se tin5 seama de particularitiifile specifice ale acestei patologii spre a avea. faptul cii in cazul sistemului defensiv la aceste insecte dornini factorii de rezistenti specificii. combaterea bolilor la albine odatii apiirute se bazeazii in principal. pe miisuri de ordin medicamentos. dug controlul de primiivar8. I Astfel. precum $i a fagurilor cu forme incipiente de locii. un tablou a1 particularitiitilor patologiei apicole.dezinfectarea profilacticii anualii a familiilor de albine prin mutarea. constituie in permanenfii. in linii generale. Este suficient sii avem in .MANUAL UL A PICUL TORULUI care au avut locii sau a ciiror stare de siiniitate nu este cunoscutii. soda caustic5 4% sau siipun de rufe 5%. dar care prin aplicarea de miisuri rafionale de ordin biologic $i igieniqefectele lor diiuniitoare pot fi prevenite. care se constatii aparitia bolilor. mari neajunsuri prin pierderea unui numiir mare de albine $i in consecinp prin diminuarea producfiei in mod deosebit in cazul imbolniivirii acestora de boli infecto-contagioase. se anunp imediat medicul i . Pistrarea sinititii albinelor prin prevenirea aparitiei qi rispPndirii bolilor Bolile au pricinuit familiilor de albine. . in decursul anilor. in care scop se iau urrniitoarele miisuri: . vedere longevitatea familiei de albine. Aceste miisuri au un caracter terapeutic $i se instituie in scopul tratiirii bolilor in funcfie de particularitiitile lor. a familiilor de albine in stupi curafi $i dezinfectati cu soda de rufe 5%. iar cei de naturii nespecificii manifestii o fragilitate 1 mare. Patologia insectelor in general $i a albinelor in special este extrem de dinarnica.se efectueazii obligatoriu examen clinic $i de laborator la intreg efectivul din stupinii in lunile martie-aprilie $i august-septembrie $i se e de fagure cu puiet $i albine pentru a fi trimise la laboratoarele de supravegherea stiirii de siiniitate qi pentru diagnostic. un teren deosebit de favorabil pentru imbolniiviri. Combaterea bolilor se realizeazii prin tratamente medicamentoase sustinute I obligatoriu de mijloace de dezinfecfie. Bolile infecto-contagioase sunt cauzate de germeni patogeni pe care omul nu-i manevreazii in mod direct. gradul de dezvoltare a I sistemului nervos. exceptiind miitcile.

se iau misuri pentru prevenirea furtiqagului. .aplicarea tratamentelor medicamentoase qi a m5surilor de igienii stabilite de specialiqtii veterinari. pentru a evita ratiicirea acestora de la un stup la altul.cind stupii fac parte din aceeaqi stupin5 qi de cel pufin 100 m cind stupii apaqin unei stupine diferite.familiile de albine cu semne clinice de boli contagioase nu pot fi deplasate in pastoral decit dup5 vindecarea lor. Amplasarea unei stupine in raza de zbor a albinelor apartinfind altor stupine (intre aceste stupine ~i sursa de cules) este interzis5 cu des5vir. La masivele melifere din pgduri. Pi?strslr-ea siiniitiitii albinelor prin prevenirea intoxicatiilor cu pesticide Astiizi. intr-un interval de timp scurt. c5utAnd ca in perioadele lipsite de cules sii nu se lucreze la stupi decit seara sau cind timpul nu permite zborul intens a1 albinelor. eliberate de Comisia judefean5 de baz5 melifer5 qi stupgrit pastoral. . distanfa dintre dou5 vetre va fi de cel pufin 50 m . precum qi al autorizafiei de stup5rit pastoral. . La culturile agricole.r~ire. pierderi insemnate efective). stupinele infectate cu boli infectocontagioase qi parazitare supuse declarafiei obligatorii nu pot practica stup5ritul pastoral deciit dup5 ridicarea restrictiilor sanitar-veterinare conform prevederilor Legii sanitarveterinare. distanfa dintre stupine va fi de cel putin 100 m cind stupii fac parte din aceeaqi stupinii qi de cel pufin 300 m cind stupii apaqin unor stupine diferite. pagubele determinate de intoxicatiile laalbine cu provoac5.numiirul stupilor instalati pe o vatr5 nu va dep5qi 100 de familii la masivele melifere din piiduri qi 50 de familii la culturile agricole. se face asociat cu complexul de m5suri biologice privind p5strarea s5n5tiitii albinelor.stupinele se transport5 cu mijloace de transport autorizate ~i igienizate qi numai in baza certificatului sanitar-veterinar de transport. in aceste perioade la roiuri qi la familiile slabe se vor reduce urdiniqurile. . Acest aspect trebuie s5 fie evidenfiat in mod 255 sr) .MANUAL UL APICULTORULUI veterinarpentru a se lua la timp m5suri de tratament a familiilor bolnave qi prevenirea riispindirii bolilor la celelalte familii de albine din stupin5 in conformitate cu Legea sanitar-veterinar5. autorizafia fiind valabili numai pentru sursa de cules qi vatra mentionat5 in cuprinsul acesteia. Aqezarea stupilor se face in aSa fel ca albinele sii aibii suficiente puncte de reper. .

din care mentioniim urmiitoarele: . zilele yi suprafetele pe care se vor efectua aceste tratamente. ce piitrund in organism prin contactul insectei cu substanp respectivg.este interzisii aplicarea pesticidelor (cu exceptia celor atestate prin mentiunea cii nu sunt toxice pentru albine) asupra culturilor agricole entomofile.. fiind transmise detiniitorilor care le au in administrare. in majoritatea cazurilor. c)substante toxice volatile.Ordinul privind unele miisuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide". pe o serie de miisuri cuprinse in . pierderile produse albinelor pot fi reduse la minim in cazul luiirii unor miisuri corespunziitoare de protectie. asemenea pierderi sunt determinate de nepiisarea celor ce folosesc substantele chimice. precum $i asupra arborilor forestieri de aliniament aflafi in a manei. emise de statiile de prognoz2 yi avertizare ~i de unititile silvice. b)substante toxice de contact. Prevenirea intoxicatiilor la albine se bazeazii. cu cel putin 7 zile inainte. in folosinfa sau in proprietate cu cel putin 5 zile inainte de efectuarea tratamentului. in principal. plantatiilor pomicole $i a piidurilor se desfiyoarii in perioade de timp c i t mai scurte care nu vor putea depivi 7 zile consecutive pentru o culturii agricolii sau parcel&de piidure ~i vor fi anunfate apicultorilor astfel incit aceytia sii poatii proteja familiile de albine prin inchiderea sau indepartarea stupilor c i t mai repede cu putintii.in cazul efectuiirii aviotratamentelor cu pesticide.tratamentele cu pesticide a culturilor agricole. . tei) aflate in faza de inflorire. fitosanitare cu aeronave se executii numai dacii viteza 5 d s e c ~i temperatura nu dep2ye~te 25OC. Intoxicatiile provocate de substantele chimice folosite in agricultura $i silviculturii in functie de felul in care actioneazii sunt de mai multe feluri: a)substante toxice de ingestie. . ce piitrund prin ciiile respiratorii in circula~ia generals ~i produc moartea prin sufocare. silvice yi piiduri se vor executa numai in baza avertiziirilor scrise yi luare scrisii la cunoytinfii. Grii sii respecte reglementiirile legale in vigoare yi in unele cazuri de neglijenta apicultorilor respectivi. ce acCioneaz5 la nivelul tubului digestiv unde piitrund impreunii cu hrana. unitatile de protecfia plantelor vor comunica in scris unitiitilor beneficiare. plantafiile pomicole. . comunale. o r 5 ~ e n e ~sau municipale ~i prim2riile dupi ti .tratamente fitosanitare cu pesticide la culturile agricole. pomilor fructiferi sau principalelor specii forestiere melifere (salcim.MANUALUL APICULTORULUI faptului cii pesticidele sunt manipulate direct de om ~i in consecint2.

. . ora~ului sau municipiului ~i primarul. vor anunfa.reprezentati de agentul cauzal yi gazda receptivii. in scris cu cel pufin 5 zile inainte. numiirul familiilor de albine. ontogeniei. Factorii care concur5 la declan~area evolufia infecfiei sunt: ~i 1. dupii caz. precum . pe teritoriul ciiruia se afl8 stupina. care executa sau beneficiaz8 de tratamente fitosanitare cu pesticide.sii sesizeze imediat. 2.unitiifile cu sector apicol ~i apicultorii cu stupine personale unneaza sii anunte. precum pe ~i circumscriptia sanitar-veterinarii. legi Pe tot parcursul viefii lor sunt supuse permanentei agresiuni din partea unor specii de virusuri.yi celelalte specii de animale fac parte din lanful trofic planetar qi se supun acelora~i biologice ale filogeniei. precum qi obligafia de a interveni in sprijinul apicultorilor in caz de intoxicare a albinelor. sediul sau adresa definiitorului de familii de albine. bacterii. reproducerii ~imoqii. protozoare ~i parazifi care le pot produce in anumite situatii imbolniiviri yi chiar moartea prematurii in una din fazele metamorfozei sau a viefii lor. micete. vehicularea stuoiiritul pastoral. tori defin5toriide stupine situate in raza teritorialii a localitafii. variariile b r u ~ t e deficitarii. in scris. . sub semniiturii de luare la cuno~tinfi.MANUAL UL A PICUL TORUL UI I I 1 I caz. Infecfia este o stare de boa15 determinatii de invazia localii sau general8 a unui agent patogen in organism. exploatarea intensivii. Factori predispozanfi care favorizeazii aparitia conflictului dintre agentul cazal ~i gazdii ~i pot sii determine o evolufie mai de bolii: alimentafia deficitarii. prezeng altor infecfii.medicii veterinari de circumscriptie sunt obligati sii controleze dac8 unitiitile sau persoanele fizice cu gospodiirie personala. deci rezultanta conflictului dintre organism ~i factorii biologici de agresie. locul de amplasare a acesteia. asigurii indeplinirea masurilor de prevenire a intoxicatiilor. consiliul local a1 comunei. Factori determinanfi .yi sediul sau adresa la care acesta urrneazi sii fie anunpt in cazul efectuiirii unor tratamente fitosanitare. 9 ( 11 . perioada utilizirii vetrei de stupinii. circumscripfia sanitara veterinara pe raza ciireia este situatii stupina in cazul producerii intoxicatiilor la familiile de albine. despre locul. cu cel mult 24 de ore dupa amplasare. data inceperii ~i mijloacele cu care se executB tratamentele cu insecticide. PREVENIREA $1 COMBATEREA BOLILOR LA ALBINE Albinele ca .

I 1 Boli virotice Virusurile sunt microorganisme subcelulare. I medicamentoase. eusootice. secundare. Doza de germeni care poate provoca infecfia . aspergiloza. triangulinoza. compuse din acizi nucleici qi proteine. in general infectiile se produc la nivelul tegumentului larvar.MANUALUL APZCULTORULUI Pentru a se realiza infecfia este necesar ca agentii patogeni s5 p5trund2 Tn structura gazdei receptive. pin5 la aparitia primelor sernne de boali (de la 3-4 zile pgn5 la 5-6 zile). Pentru a produce infectia qi moartea unui organism agentul patogen trebuie s5 posede o viteza de reproducere foarte mare. ameobioza. Perioadele infectiei sunt: faza de incubatie . tubilor Malpighi ~i traheelor. Clasificarea infeciiilor se face in functie de rgsplndirea lor: sporadice. in functie de agentul cauzal viroze: paralizia acut5. in functie de complexul cauzal: primare. viroza filamentoash puietul in sac. Virusurile patogene pentru albine Cw du 8&eptia virusului filamentos ~i iridescent care sunt constituite . fir5 metabolism propriu fiind replicate de celulele gazd5 in milioane sau miliarde de exemplare prin mesajul transmis de virus genom~lular. cu noxe industriale. faza final5 . melanoza. epizootice gi pansootice. deficit vitamino-mineral.yi moartea organismului depinde de cantitatile patogene ale germenului. bacterioze: loca american5. dismetabolii: disproteinemii. acarapioza. protozooze: nosemoza. toruloza. viroza aripilor opace. intoxicatii: alimentare. / senotainioza. loca europeang.insu~irea germenului de a se reproduce in tesuturi moi ~i toxigenez5 .care poate fi vindecarea sau moartea. tubului digestiv. La albine. 1 acute.insutirea germenului de a produce tulbur5ri functionale prin secretii de toxine (ex0 qi endotoxine). paratifoza. hipertonemii. hipotermii. iradieri. in functie de modul de transmitere: necontagioase sau contagioase.perioada de timp scurs5 de la p5trunderea germenului in organism. in functie de extinderea la nivelul individului sau familiei: local5. parazitoze: brauloza. generali. varrooza. spiroplasmoza. predatorii albinelor. in functie de perioadele de evolutie: supraacute. viroza albinelor de Egipt. reprezentate de: virulenp . candidoza. septicemia. deficit lipidic. cronice. fir5 aparat enzimatic. viroza X. faza evolutiva . deficit glucidic. 3. $i&le se clasificain dour categorii dup5 tipul de acid nucleic qi nurnirul d@mt nb acrerrnoleculare de AND sau ARN. condifionate. micoze: ascosferoza. predatori: predatorii cerii. rickettisioza. cu pesticide. viroza botcilor negre.' 4% / 258 . paralizia cronic5. sau s5 p5trund5 in num5r mare in organism.timpul de la aparifia simptomelor yi pin5 la disparitia lor.

MANUALUL APICULTORULUI din AND. Virozele pot evolua singure sau asociate intre ele. Virozele evolueaz5 in general. Sistemul stup5ritului pastoral face ca maladiile virotice gi altele s5 se r5spilndeasc5 in scar5 national5 intr-un singur an. virusul Y. temperaturi foarte sc5zute. micete. virusul puietului in sac. nosemoz5. un interes deosebit trebuie s5 acordim urm5toarelor viroze: paralizia acut5. dismetabolii prin hran5 necorespunz5toare. in ultimii ani. virusul paraliziei lente. fond toxic. postcerebrale. virusul Thai. virusul de Arkansas. atilt asociate intre ele. exploatare cu intens5 spoliere a albinelor gi sl5birea r5spunsului lor imun la apgrare. puietul in sac gi viroza botcilor negre. efectuat in general clandestin de c5tre apicultori. Aglomer5rile de familii de albine favorizeaz5 o intens5 contaminare. Aceste virusuri au fost denumite: virusul paraliziei cronice. virusul maladiei Insulei Wight. Pentru zona continental5 in care ne aflgm. protozoare sau prin facilizarea izbucnirii u n ? i ~ n t a @ s-+ e T . bacterii. virusul de Kagmir. in organele interne ale larvelor ~i albinelor precum cuticula dermicq in glandele toracice. cat gi cu protozooze (nosemoza). in ganglionii nervogi. unele predominilnd in sezonul cald. virusul de Kagmir (tulpini australiene). Aceste maladii sunt vehiculate la distante mari. In baza cercet5rilor efectuate pdn5in prezent au fost descoperite gi clasificate 17 virusuri patogeni ai albinelor Apis mellifera gi Apis cerana. paralizia cronic5. Fenomenele patogene in timpul evolutiei virozelor se @bt m&ca prin cregterea virulenfei unor germeni de asociafii precum riqhgttsii. Puterea de contagiune a virozelor este foarte mare gi se face prin contact intre albine gi ingestie (hr5nirea larvelor sau transferul mierii de la o albin5 la alta). altele in sezonul rece. virusul iridiscent. c5lduri qi secete excesive. virusul asociat paraliziei cronice. virusul botcilor negre. Cantitsti mari de virusuri se g5sesc. atilt la albinele adulte cilt ~i la larve. Patogenitatea lor cregte in anumite conditii gi anume: fondradioactiv crescut.\ iropktsme. virozele albinelor au luat o extindere tot mai mare ap5rilnd noi maladii virotice in scar5 planetar5. viroza albinelor de Egipt. cu excepfia virusului iridiscent de 150 nrn gi a celui filamentos de 4501150 nm. virusul filamentos. hipofaringiene. virusul paraliziei acute. virusul X. viroza Y. celulele intestinale sau ale traheelor qi in hemolimfi. albinele folosind flora melifer5 gi trilntorii migrind fir5 s5 fin5 seama de granip. Contaminarea se face gi din aproape in aproape intre pri. in functie de viroz5. viroza X. virusul albinelor de Egipt. virusul aripilor opace. continental gi intercontinental datorit5 transportului de material biologic apicol reproduc5tor. viroza filamentoasi. Virusurile care afecteaz5 albinele sunt mici de 17-35 nm.

ca de exemplu: loca europeana. tremurituri ale aripilor. boala se recunoaqte prin: evolutia in sezonul activ mai ales vara gi inceputul toamnei. albinele moarte inainte de eclozionare malformate (in general cu aripile insuficient dezvoltate). nosemoza acut5 gi fat. In general se intilnesc urmatoarele semne de boali: larve rnoarte nec5picite sau c5picite f i r i sernne de loc8 sau ascosferozii.5 de celelalte viroze cu manifestari nervoase. se face intotdeauna diferential cu intoxicafiile. imunofluorescenf5.?. de asemenea. nosemoza ~i ascosferoza. . aspergiloza $i nosemoza. transmifindu-se prin contact gi ingestie. Diagnosticul diferential trebuie %cut fati de intoxicatiile acute. necesitind materiale. Aceste examene de laborator surit de inalti tchnicitate gi specialitate. Pe plan mondial. microscopie electronic5 qi ELISA pe probe de albine vii (50. Virusul paraliziei acute poate fi gisit $i in albinele clinic siinitoase. produs8 de un virus sferic cu dimensiuni de 30 nonometri. nilnfe moarte de culoare alb8cenugie. n~oartea in 3-5 zile de la aparifia semnelor clinice. Paralizia cronicci estc. elipsoidal cu diniensiuni de 20-27 x 40-70 localizare in sistemul nervos. privind diagnosticul virusurilor albinelor cel mai specializat laborator este cel de la Institutul Rothamsted din Anglia. Paralizia aczltri este o boa15 infecto-contagioasii a albinelor adulte. loca european8. asocierea virozei cu nosemoza. Diagnosticul se face prin teste de infectivitate. aflate in stare de prcmunifie gi rezistenfi.100 indivizi) $i poqiuni de fagure (15115 cm) cu puiet suspect. substanfe $i aparaturi corespunz8toare ca $i personal executant de inalti calificare. Maladia are un inalt grad de difuzibilitate. Diagnosticul virozelor albinelor se pune in baza semnelor clinice $i examenelor de laborator prin irnunoseroprecipitare. o boa15 infecto-contagioas5 a albinelor adulte. produs5 de un virus ARN. imunodifuzie. loca american. distensia abdomenului. cu tropism pentru sistemul nervos qi glandele salivare. culturi $i fcsuturi de infcctivitate. Se transmite prin contact qi i se recunoaqte prin: evolufia in tot cursul anului cu acutiziiri . puietul viros. intestinul subfire la inseqia tubilor hipofaringiene $i mandibulare. paralizii ale aripilor qi membrelor.MANUAL CrLA PICUL TOR UL UI clasice. Clinic. In ceea ce privegte diagnosticul clinic. incapacitate de zbor a albinelor. antenelor.

incapacitate de zbor. Viroza aripilor opace . Este produs5 de un virus ARN.n fpnsparenp botcii. Este produs5 de un virus ARN cu dimensiuni de 30 nanometri. Diagnosticul diferential se face fat2 de intoxicatii. Diagnosticul diferenfial se face fat5 de intoxicatiile cu pesticide. boala se recunoagte prin: moartea nimfelor de matcii in botci. reducind eclozionarea cu 90-95%. moartea survine de regulii dup5 12-25 de zile de la aparitia semnelor clinice. aspect de furnic5. paralizie a extremitiitilor sau a intregului corp. f a g de celelalte viroze cu manifestiiri nervoase (aspergiloza albinelor adulte). albinelor li se opacizeaz5 aripile qi igi pierd capacitatea de zbor. Viroza botcilor negre . fenomene nervoase traduse prin tremuriituri ale aripilor. imunoelectronomicroscopie.MANUAL UL APICUL TORULUI in sezonul de toamnii. F5rB a fi o regulii. iar puiet diseminat. ELISA pe probe de albine vii suspecte. Diagnosticul se face serologic prin imunodifuzie. imunofluorescenfii. albinele sgniitoase indepiirteazii permanent din stup pe cele bolnave. acestea capiitii o culoare inchis5 observindu-se pr!. Clinic. microscopie electronic8. Clinic. boala se recunoa~teprin: evolutie mai ales in timpul iernii care produce mortalitate accentuatii pin5 la pierderea multor familii de albine. de dimensiuni de 17 nanometri.boa15 infecto-contagioasii specific5 nimfelor miitcilor qi albinelor lucr5toare. 261 . Familiile infectate in timpul primaverii gi verii. pete negre. microscopie electronicii. mic. sl5besc prin disparifia albinelor in num5r mare. iar ca urmare a proceselor de autolizii gi putrefactie. depilare.boa15 infecto-contagioas5 a albinelor adulte gi miitcilor. Viroza afecteaz5 ~i omoar5 o parte din nimfele albinelor albinele. Probele pentru examen de laborator se constituie din 50-100 albine vii ~i poqiuni de fagure 15115 cm cu puiet suspect de boal5. de regulii le desciip5cesc ~i le indep5rteaz5. celelalte viroze gi septicemii. se asociaz5 cu nosemoza. imunodifuzie. 50-100 indivizi. contractarea abdomenului. aparifia indivizilor de culoare neagrii cu luciu metalic. Virusul se transmite pe cale digestivii prin albinele doici gi se poate multiplica qi in albinele adulte de regulii afectate de nosemozii. seroprecipitare. Diagnosticul se face prin teste de infectivitate. ELISA gi examen histopatologic pentru punerea in evident5 a corpusculilor Morison in citoplasma celulelor intestinului subtire la nivelul inseqiei tubilor Malpighi. semnele bolii apar la 4-10 zile de la infectie. cu tropism pentru sistemul nervos cefalic Si toracic ~i glandele salivare.

torace. produsii de un virus ARN. intestinul subfire. Infectia evolueazii de obicei iarna qi primiivara qi este agravatii cdnd se asociazi cu protozoarul Nosema apis qi Malphigamoeba mellifica. Diagnosticul se face prin microscopie electronicii din hemolimfa albinelor cu semne de boalii ~i prin examen serologic. Aceas% virod determinii sliibirea familiilor prin scurtarea viefii albinelor. iar mortalitatea se inregistreazii in lunile de primiivarii. Se transmite prin ingestie qi prin inoculare de parazifi limfofagi. glandele cerifere.boalii infecto-contagioasii a albinelor adulte care este produsii de un virus AND mare cu dimensiuni de 4501150 nanometri. ciirora le deterrninii moartea in stadiul de puiet ciipiicit. Virusul se localizeazii in celulele nervoase. Boala se transmite prin ingestie qi de regulii evolueazii in asociere c u nosemoza in sezonul de iarnii-primiivarii. albinele iqi pierd capacitatea de zbor. Probele pentru examen de laborator se constituie din 30-50 albine vii suspecte. cu dimensiunea de circa 30 nanometri. corpul gras. Diagnosticul se stabileqte prin examen serologic qi prin microscopie electronicii. VirozaX . Diagnosticul diferential trebuie ficut la nimfele de albine lucriitoare f a p de cele afectate de atacul larvelor de giiselnip. este produsii de un virus ARN sferic de 30 nanometri. Sernnele clinice sunt nespecifice. Transmiterea virusului se face pe cale digestivi.boa15 infecto-contagioasii a albinelor adulte. b l etiologic este un virus ARN de formii sfericii cu dimensiunea de Virusul se localizeazii in celulele glandelor hipofaringiene.boalii infecto-contagioasii a albinelor adulte qi a nimfelor. Se transmite prin ingestie de . VirozaJilarnentoasa'. Probele pentru diagnostic se constituie din 50-100 albine vii suspecte. Boala in condifii naturale nu a fost studiatii. 15115 cm. aceasta ciipiitdnd un aspect Iiiptos. Larvele iau aspectul caracte@%w unui sac plin cu lichid. Viroza albinelor de Egipt .MANUALUL APICULTORULUI Diagnosticul se face prin examen serologic qi microscopie electronid pe probe de botci qi porfiuni de fagure cu puiet suspect. de venin qi in hemolimfi. faringiene. rpul gras qi celulele nervoase. Puietul in sac . familiile sliibesc.este o boalii infecto-contagioasii specifics larvelor de albine. 0 bunti parte din familiile bolnave supraviefuiesc dar au o dezvoltare slabii.

. Larva moart5 nu prezint5 miros. aspectul de puiet afectat impragtiat pe fagurii cu puiet.. culoarea larvelor devine treptat galben-cenugie gi apoi brun5. boala se recunoagte dup5: moartea larvelor dup5 4 zile de la c5p5cire. stringerea gi distrugerea prin ardere a cadavrelor. Pentru examen de laborator se recolteaz5 probe din porfiuni de fagure 15/10 cm cu puiet suspect.eliminarea schimburilor de material biologic.numai in cazurile in care apar semne clinice specificd%l$clasice . . a celor cu puiet mort. protozooze gi parazitoze s u p r a a d 5 u ~ ' v ~ rlor. Albinele adulte din familiile afectate de boa15 pierd apetitul pentru polen gi au o durati de via@ mai scurt5.MANUAL UL A PICUL TORULUZ Clinic. lee vor efectua tratamente cu medicamente specifice fiec5rei boli id * % 263 %$@IJ \% <i . . acestea nu au acfiune asupra virusurilor dar creaz5 o rezistenv a germenilor bacterieni fati de antibiotic gi r5min sub forma rezidual5 in produsele stupului. faguri cu miere gi p5stur5 intre stupii suspecfi de boa15 gi cei s5n5togi in cadrul stupinei gi intre stupine. dind aspectul cunoscut de .papuc chinezesc". larvele extrase din celule au aspectul unui sac plin cu lichid.interzicerea folosirii in hrana albinelor a mierii gi polenului ce provine din familii bolnave sau suspecte de boal5. precum gi preparatului Arahnovir cu care s-au obtinut rezultate pozitive.bacterioze.realizarea gi menfinerea unei permanente stiri de igieni in stupi gi stupin5 prin eliminarea gi topirea fagurilor vechi.chimioterapia bazati pe substante de origine natural5 de tipul izoflavonolilor. Diagnosticul diferenfiat se face faF de loca american5 gi viroza botcilor negre. micoze. derivatilor fenolilor. nu este aderenti la perefii celulei. . neeclozionat. sesquiterpenelor. . prin deshidratare larva se transform5 intr-o cojig brun5 agezat5 pe plangeul celulei cu capul recurbat spre abdomen. Dup5 moarte.in viroze nu se recornand5 tratamente preventive cu antibiotice. iar confinutul nu este filant. Miisuri de prevenire qi combatere a virozelor la albine. . profilaxia gi combaterea virozelor la albine se realizeaz5 printr-un complex de mgsuri care const5 in: . Diagnosticul se stabilegte prin teste de infectivitate gi teste serologice. asigurindu-se hran5 suficient5 gi de bun5 calitate care s5 le confere o rezistenfa natural5 crescut5 fa@ de infecfiile virotice.intretinereain condifii optime a familiilor de albine pe tot parcursul anului. celulele cu c5p5cele scufundatee gilsau perforate.

Mirosul este variabil. Larvele bolnave devin initial mai transparente. precum qi in golurile de cules din sezonul apicol. toxinele piitrund prin perefii intestinului in tot organismul. Paenibacillus alvei.dezinfectii repetate profilactice ~i de necesitate cu una din substantele: soda causticii. inmulfirea microbilor se face pe seama hranei existente in intestinul larvelor. provocind grave perturbari fiziologice. &pun. moartea larvelor. sezonul ~i puterea familiei de albine joaci rolul cel mai important. rgsucindu-se in celule vi devenind mai intii galbene cu nuante in* in ce mai inchise pin2 la maroniu.X. Transmiterea bolii se face odata cu hrana administrata puietului de catre albinele doici. . impachetate necorespunz5tor. Bacterium eurydice. soda de rufe. In etiologia bolii sunt incriminafi: Mellissococcus pluton. ocazii cu care se face contaminarea gi rgspindirea generali a bolilor.este o boala infecto-contagioas8 care afecteaza puietul de albin8.e oztge qi de miros. imbolnivirea qi in final. I % 1 I . puietul estc raspan neuniform.bacterie secundar5 asociata in aceasta boala. ceea ce duce la slgbirea acestora. unde se inmultesc. Enterococcus faecalis .MANUAL UL APICUL TORULUI . Cgldura din timpul verii gi aparitia unor culesuri bune in natura fac ca boala s i regreseze int5lnindu-se qi vindecsri spontane. larvele ciip5cite. apoi sufera modificari de pu-/: cu1oar. putind fi a$ <& &$ic kcil in unele camri aromat sau lipseqte cu totul. Paenibacillus larvae. de regula in stadiul de puiet nec8pZicit. Pe de alti parte. loca europeana fiind mult mai frecventg primavara ~i la familiile slabe. kge5 264 . Boala apare in general primavara inaintea culesului de salcim. avind hrana insuficientii qi de slab3 calitate. Pe fagure. Pentru ace~tia. se hrilnesc qi eliminii toxine. faguri de la familii bolnave).prevenirea intoxicafiilor qi toxicozelor se realizeaza prin respectarea prevederilor din "Ordinului 45 din 2 1 . se realizeaza ca gi in cam1 locii americane (albine hoate. Transmiterea bolii in interiorul stupului. trilntori. determiniindu-i moartea. Boli bacteriene Loca europeanii . . cloramina B gi ap5 oxigenata. de la o familie la alta sau de la o stupin2 la alta.evitarea aglomer5rii stupinelor in pastoral pentru eliminarea interferentei ce se produce intre albinele din familii bolnave qi cele sanatoase ca urmare a ratacirii acestora. Bacillus orpheus. 1991 privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide". formol. Loca europeang apare mai rar decilt loca americana qi este mai putin gravi afectind in general larvele tinere in viirsti de 3-4 zile qi in propoqie mult mai redus%. cind microbii pitrund in intestinul larvelor.

A. Se atrage atentia cB mierea provenit3 de la asemenea famili+se interzice a fi valorificati la export! & ' % 265 F rC . igi pierd turgescenta gi se transform5 intr-o mas5 p5stoas5. de trei ori la interval de 3 zile qi incii de douii ori la interval de 5-7 zile. muleazii fundul celulei ~i cap85 aspectul unor solzigori de consistenp cauciucului ce pot fi ugor extra$ din celule.5 gll cite 200-250 ml/ familie in functie de puterea acesteia.MANUALUL APICULTORULUZ Clinic.in cazurile grave. Loca europeani este declarabilii de la aparifia primelor semne de boa15 gi carantinabil5 incii 30 de zile de la insiinBto~irea clinic5. neaderentii la peretii celulei avind un miros acru sau aromat. care are la bazii Oxitetraciclinii se va administra in acelagi mod ca amestecul de mai sus. iar fagurii vor fi topifi gi schimbati.tratament medicamentos cu Oxitetraciclinii sau Locamicin dupii cum urmeazii: Oxitetraciclinii in sirop din miere sau zahiir 0. dupii 10-20 de zile. La aparifia bolii se recomandii sii fie tratate toate familiile de albine din stupinii.C.Locamicin produs de I. larvele afectate igi schimb5 pozifia in celulii.indepiirtarea din stupi a fagurilor cu puiet afectat (in stadiul incipient sau in evolufie a1 bolii). trei administriiri la interval de 3 zile ~i inc5 douii administriiri la interval de 5-7 zile. ele fiind considerate contaminate. boala se recunoagte dupii: aspectul de puiet impr5gtiat pe fagurii afectati datoritii prezenfei celulelor cu ouii sau larve neciipiicite in zonele compacte cu larve ciipiicite. . cite 80-100 g amestec pulverizat peste albine ~i printre rame. . Combaterea locii europene se realizeazii prin: . cite 200-250 mllfamilie. evidenfiaz5 prin tegument traheele.Oxitetraciclinii in zahiir pudrii 3 g11000 g zahiir. concomitent cu primele trei administriiri prin pudrare se pot face ~i trei administriiri de sirop preparat din 1 kg Locamicin la 1 litru infuzie din plante medicinale. prezintii pete de culoare giilbuie care in cele din urmii devin cenugii-negre. iar cel de certitudine se stabilegte in laborator de specialitate pe probe de fagure cu puiet de 15115 cm suspect de boalii. Stupina afectatii se va trata in mod obligatoriu gi in primiivara anului urmiitor aparitiei bolii. . .D. larvele moarte se deshidrateaz5. se va face dezinfectia profilacticii sau de necesitate dupB caz. au culoarea maronie. Diagnosticul prezumtiv se pune pe baza semnelor clinice.

schimbarea fagurilor de la un stup la altul.\ de albini determiniindu-i moartea de reguli in stadiul de puiet cipicit. 75 .MANUALUL APICULTORULUI Fig. 5)sporii de locii p o t j introdu~i stupi. prin hriniri cu miere infectati. prin uneltele de lucru. in 6)hranii infestatii administratii puietului neciipiicit Loca arnericanii .este o boali infecto-contagioasi care afecteazi puiets. loca americani produce cele mai mari pierderi economice in familiile de albine prin distrugerea acestora ca entititi biologice $i prin productia redusi de miere ~i a altor produse ale stupului. roi.familii. r U *e . Difuzarea bolii de la o fan~ilie bolnavi la alta sinitoasi. de citre medicul veterinar. se face prin intermediul albinelor hoate.Modul de contaminare a familiilor de albine cu loca: 1)stupi cu albine. 3)hriinireafamiliilor cu miere contaminati. Dupi varroozi. 4)scule ji rnateriale infestate. un i '( eC . Agentul etiologic este Paenibacil/~/s larvae subspecia larvae. Trebuie precizat c i loca americani nu se vindeci de la sine. Aceasta presupune ca in paralel cu tratamentul specific s5 se aplice o%lex de misuri care s i limiteze rispiindirea bolii in toati stupina ~i iwthpinp dinjurul focarului de boali. Loca americani este considcrati cea mai gravi boali bacteriani a puietului ciruia ii produce moartea in stadiul de puiet cipicit. precum ~i de la o stupini la alta. Boala evolueazi in tot sezonul activ cu viirfin lunile iulie-august. triintori. prin diferiti paraziti qi diunitori ai stupului (exemplu Galleria rnellonela). 2Cfagure cu puiet. mitci din stupine contaminate fir2 atestarea stirii de sinitate. Combaterea bolii este foarte dificili ~i nu se rezumi doar la tratamentul medicaw@m. prin adipitori. prin cumpirarea sau schimbul de material biologic .

depistarea familiilor afectate de boalii prin examen clinic al tuturor familiilor din stupina efectuat de medicul veterinar din zon5.) pe probe de fagure 15115 cm cu puiet suspect de boali. Se efectueazii dezinfecfia de necesitate a inventarului apicol care cuprinde obligatoriu urmritoarele etape: lcrrrnlln . confinutul se intinde sub forma unui filament de 3-5 cm (proba b5plui de chibrit).MANUALUL APICUL TORULUI Clinic boala se recunoagte dup5: . Diagnosticul diferenfial se face fa@ de loca europeanii. escavate. in celulele afectate. un aderent la perefii celulei. aderent la peretele inferior al celulei.r . iar diagnosticul de certitudine se stabilegte in laboratorul de specialitate (D. . sau semne clinice evidente (ap2rute ca gi cazuri noi).sub c5p5cele se g5se~te detritus larvar de culoare ciocolatie. . . . .fagurii cu num5r redus de celule afectate se elimin2 din stupi. trei administrgri la interval de 3 zile gi inc2 douii administriiri la interval de 5-7 zile. .celule cu c5p5cele umede. Cloramfenicol. .5 gll ciite 200-250 mufamilie in funcfie de puterea acesteia.V. Sunt interzise pentru tratament: Streptomicina.dezinfecfia propriu-zis5 cu una din substanfele: h f d & Q d i u ~ t 2 = 267 r ** P- . larvele moarte se deshidrateaza complet aviind aspectul unui detritus maron-inchis spre negru.flambare.fagurii afectafi de boa15 exhal2 un miros caracteristic de putrefacfie sesizabil la deschiderea stupului gi chiar de la intrarea in stupinii. Nitrofuran. puietul viiros ~i puiet in sac (boalii virala). Aga cum s-a precizat combaterea locii americane se face prin tratament medicamentos gi o serie de m5suri deosebit de importante ~i utile dup5 cum urmeazii: . se topesc gi se inlocuiesc cu faguri noi. de culoare maron-inchis spre negru. Diagnosticul se poate pune de medicul veterinar yi de apicultor pe baza semnelor clinice in stupinii. se vor distruge in totalitate prin ardere. @P t'$Si ". Pentru tratament se vor folosi numai Oxitetraciclinii sau Locamicin. Oxitetraciclin2 se administreaza in sirop din miere sau zah2r 0. acestea fiind considerate contaminate.S. iar la incercarea de extragere. perforate.fagurii gi familiile puternic afectate.aspectul de puiet imprggtiat pe faguri.cur2fire mecanici. filant.in stadiul avansat a1 bolii. Tratamentul medicamentos se efectueaz5 la toate familiile din stupinii.

cele doui loci pot fi inthlnite in stupi diferifi din aceeaqi stupin8. I Infectii mixte de loci americani yi loci5 europeani pot evolua in numeroase familie de albine pot fi diagnosticate atlt stupine. in stupi supuyi misurilor de dezinfectie. c . Dupi dezinfecfia inventarului se va face transvazarea familiilor trecute prin boali. dar cazurile de boali sunt foarte rar . boala se recunoayte dupi: incapacitatea de zbor a albinelor.@$%\&manifest5ri nervoase. pentru examenul de laborator este necesara o perioadi mai lungi dc timp care ar inthr7ia aplicarea misurilor de tratament $i dezinfectie. pentru a evita riscul de extinderc a bolii.este o boali infectioasa specifics albinelor adulte. se recomandi folosirea unuia din cele doui antibiotice Localnicin sau Oxitetraciclini in dozele $i numirul de administrari mentionate la tratamentul cclor doui boli yi aplicarea de misuri severe de igieni. In aceste situatii. in alte cazuri. Agentul etiologic este Pseudomonas apiseptica yi poate avea formi acuti $ i ~ . nu se va valorifica la export! Septicemia . Mierea provenitii de la stupina in care a evoluat loca americanii nu se comercializeazii! Loca americani este o boali declarabili ~i carantinabili. carbonat de sodiu (sods calcinati) 5-6%. fragilitatea . de la aparifia semnelor de boali $i inci 60 de zile de la insinitoyirea clinic8 yi efectuarea dezinfectiei finale. sau formol3%. in asemenca cazuri. in aceea~i loca americani cit yi loca europeani c11 semne clinice specifice fiecireia din cele doui boli. albine moarte in fata stupului. tratate yi fir2 semne clinice de boali. pirisirea st. In asemenea cazuri. precum $i in cazul formelor atipice de loci europeani este greu pentru apicultor sau chiar pentru medicul veterinar s i stabileasci diagnosticul pe baza semnelor clinice. Stupina afectati de loca americani se va trata in mod obligatoriu ~i in primivara anului urmitor aparifiei bolii ~i se vor aplica misurile de dezinfectie.MANUAL UL APICUL TORUL UI caustici) 4%. Atestarea stirii de sinitate a stupinei se va face de citre medicul veterinar din zon8. i evolueazi in sezonul activ. Pe de alti parte. diagnos CYpic. Mierea provenitii de la aceste familii.

este o boa15 a albinelor adulte provocat5 de Spiroplasma apis gi evolueaz5 in sezonul activ cu viirf de virulent5 in luna mai. rickettsii gi alte specii bactcriene. boala se suspicioneazii dup5 urm5toarele semne ale albinelor: incapacitate de zbor.MANUALUL APICUL TORULUI cadavrelor (desfacerea cu uguring la simpla atingere. fat5 de nosemoza acut5. in propoqii de cite 200-300 mllfamilie in functie de puterea acesteia. Diagnosticul diferential se face fat5 de septicemiile produse de virusuri. se aplic5 dezinfectia de necesitate gi tratamentul cu oxitetraciclinii ca la loca american5. Clinic. urmat de moarte. abdomen balonat. abdomen balonat. Tratamentul se efectueaz5 numai in cazurile de boa15 diagnosticate in laborator de specialitate. abdomen. prin cultivarea gi izolarea germenului patogen. prin examinarea unei probe de aproximativ 30-50 de albine muribunde suspecte. Pentru combatere se indep5rteaz5 de pe fundul gi din fata stupului toate albinele moarte. diaree gi paralizie.5 g/l de sirop. Albinele bolnave prezinti incapacitate de zbor. Diagnosticul diferential se va face fat5 de nosemoza clinic5. virozele cu simptomatologie nervoasi gi fat5 de intoxicatiile cu pesticide. devine alb5 15ptoas5. se ard ~i se aplic5 desinfectia de necesitate. in caz de septicemie. in p5qile componente: cap. in 4-5 administrari la interval de 4-5 zile.este o boa15 infecfioas5 specific5 albinelor adulte care poate evolua in sezonul activ dar cazurile diagnosticate sunt deosebit de rare.Pentru izolarea speciei Pseudomonas apiseptica se face examen bacteriologic din hemolimfi gi musculatura toracic5.100 de albine vii sau muribunde) prin recoltarea hemolimfei care. aripi). Pentru tratament se recornand5 Oxitetraciclina in doze de 0. Pentru combaterea bolii se adun5 gi se ard albinele moarte de pe fundul ~i din fata stupului. jurul stupului. Salmoneloza sau paratifoza . Diagnosticul se pune in laborator prin examen sau a1 unui filtrat obtinut din trituratul a 30-50 269 s /- . tremur5turi musculare. iar semnele clinice gi modific5rile anatomopatologice sunt necaracteristice. Diagnosticul de certitudine se pune in laborator prin examinarea probei de albine suspecte (50. Diagnosticul se stabilegte numai pe baza examenului de laborator. Spiroplasmoza . Agentul etiologic este Salmonella schotmiilleri alvei. viroze (paralizia acut5 ~i cronici) ~i intoxicafii. torace.

5 g la litru de sirop. gisindu-se ~i in intestinul albinei sinBtoase. Boli micotice Ascosferoza (puietul viros) .. i ~pierd segmentatia. celulele care contin larve afectate sunt descipgcite de albine putindu-se observa continutul invadat de miceliul alb al ciupercii. Agentul etiologic este micetul Ascosphaera apis care triiie~teubicvitar. Diagnosticul d&b prece% rdt se h c e prin examen microscopic pentru evidentierea ascociatilor ceea C c k i i cu%iagnosticul de certitudine completat de examenul micologic.mozaicm)qi aparitia ~i generalizarea celulelor ciipiicite. pin5 la disparitia semnelor clinice. care decoperteazi celulele cu larve afectate pe care le scoate qi le inliiturii din fagurii afectati din cuib in vederea refacerii efectivului biologic. dupB urmiitoarele semne: aspect in mozaic al Clinic. Pentru combatere se indepirteazii ~i se ard albinele moarte de pe fhndul ~i din f a p stupului. & F I 270 . Diagnosticul se poate pune qi prin examen imunoserologic. cite 250-500 ml pe familia de albine la 5-7 zile interval.este o boala infecto-contagioasi specifics larvelor de albine ciirora le determini moartea in primele doui zile ale stadiului de puiet ciipicit. Treptat boala cuprinde ~i puietul de lucriitoare ~i pe cel din botci. mumiile sunt neaderente la peretii celulei fiind indepirtate de albine ~i se gisesc pe fundul stupului. pe o h n i de fagure de minimum 15110 cm cu puiet suspect. sub care se gisesc larvele afectate de ascosferozi. boala se recunoa~te fagurelui cu puiet datorat alternantei de celule ciipicite normale cu celule care confin mumii albe. Multimea larvelor cu aspect de creti pe fundul stupului se datore~te actiunii de detectie a albinelor sanitare. Boala evolueazii in tot cursul sezonului activ. cretacee.MANUAL UL APICULTORULUI boali. pe scindura de zbor ~i in fafa stupului. iar transmiterea se face prin ingestie qi transcutanat. Incepind cu anul 1990 tabloul patologic a1 ascosferozei s-amodificat mult fati de anii 1965-1970 in sensul disparitiei alternantei de celule c&cite vi celule cu larve afectate de ascosferozii (a~a-zisul. rgihghosticul se stabile~te baza examenului clinic al mumiilor recoltate. i se deshidrateazii ~i capiti consistenp cretei. larvele mumificate rispindite in f a p qi pe fundul stupului. larvele infectate se ingilbenesc. neaderenfa larvelor la peretii celulelor. Ascosferoza se recunoavte dupii: aspectul caracteristic pe care il dau fagurelui larvele mumificate riizlete de culoare albi. sunetul caracteristic ce il produce un astfel de fagure cind este scuturat. se face dezinfectia de necesitate qi se aplicii tratamentul cu oxitetraciclini 0.

Pentru combatere se indepirteazi gi se distrug mumiile de pe fundul gi din fa@ stupului. cite 80-100 glfamilie. iar siropul cu Codratin se face concomitent cu pudrarea. in cazul in care se utilizeazi Codratinul se procedeazi in modul urmitor: 20 g Codratin se dizolvi in 975 ml sirop. in cazul in care. 20 g Codratin se amesteci cu 980 g zahir pudrii gi se administreazi ca Micocidinul. iar boala evolueazi primivara gi toamna dar cu un grad redus de incidenF. se deshidrateazi. larvele sunt invadate de un miceliu galben-verzui.este o boali infecto-contagioasi comuni larvelor gi albinelor adulte. administrat in porfii de chte 250 ml. 20 g Codratin + 80 g zahir pudri se dizolvi in 900 ml api la care se adaugi 20 ml de Protofil. Administrarea sub formi de pudri se face conform procedurii aritate mai sus. Albinele pmmt6 stiri de agitqie. se indepirteazi din stup gi se topesc fagurii puternic afectafi ~i se executii igiena gi dezinfecfia de necesitate. cadavrele prezinc abdomenul ugor mirit care in s&@dp&ine 4 . in celulele necipicite se poate observa o pdnzi de mucegai galben-verzui sau negru.MANUAL UL APZCULTORULUI Diagnosticul diferenfial se face fa@de loca americani. amestecul fiind administrat prin pudrare. incapacitate de zbor. puietul pietrificat gi puietul in sac. ultimele la 5-7 zile. 4-5 administriri la interval de 4-5 zile. La familiile cu forma avansati de boa14 se administreazi concomitent cu pudrarea gi sirop de Micocidin (1 kg Micocidin la 1 litru de api). existi gi semne clinice de locii. amestecul administrdnduse prin aspersie pe faguri. Boala face parte din categoria zoonozelor (se transmite la om). cad in fafa stupului. Transmiterea se face pe cale digestivi gi transcutanat. Tratamentul se face cu Micocidin administrat in dozi de 80-100 g preparat prin imprigtiere printre rame peste larve gi albine. primele doui tratamente la interval de 3-4 zile. tratamentul se face cu 1 kg Micocidin la care se adaugi 3 g Oxitetraciclini. Clinic se recunoagte dupi urmitoarele semne: larvele mor imediat inainte sau dupi momentul cipicirii. zonele de fagure afectat. Aspergiloza (puietul pietrificat) . se Iirgesc progresiv cuprinzdnd mai multe celule cu puiet gi albine formind insule sau plaje de mucegai. concomitent cu ascosferoza. sunt aderente la perefii celulei gi au consistenp duri. pieselor bucale sau segmentelor corporale gi mm$n c Wca toxiemie. fac migciaQ rd&ate ale a m prin membrelor. in pocii de cdte 250500 ml. se repet5 de trei ori.

4 PICULTORULUI vi toracele. germineaz2 $i dB na~tere parazitului activ. Clinic aceasta se recunoavte dup5: diminuarea pontei p h i la incetare.este o boa12 micotici specific2 mitcilor c2rora le determini sterilitatea. Numai examenul de laborator certific8 prezenta bolii. Pentru examenul de laborator se recolteaz2 de medicul veterinar portiuni de fagure cu modificiri specifice . in Pentru combaterea bolii se indepirteaz2 fagurii cu puiet $i albine afectate. pe ovare.MANUALUL . iar agentul etiologic este Nosema apis. rniceliul invadeazi corpul albinelor cu incepere de la intestin. str2bate tegumentul $i iese prin orificiile naturale acoperind intreg corpul acestora cu un strat de miceliu de culoare galben-verzuic. in momentul ciind. c5nd este eliminat in mediu! extern odati cu excrementele albinei sau ~ 2 n d aceasta moare. miere de mani. C5nd conditiile de via@ nu-i sunt favorabile. Diagnosticul se face in laborator pe m2tci cu leziuni melanice prin examen stereomicroscopic $i micologic. prin disectia mitcii suspecte sub lupa binocular.este o protozooz2 specific2 albinelor adulte. Melanoza . iernare prelungiti Grii zboruri de curifire. dop de excremente in regiunea anusului. formi sub care dobgnde~te mare putere de rezistenfs. $i peretelui intestinal. albinele moarte din stupi vi din fafa acestuia vi se distrug obligatoriu prin ardere. din diferite o ajunge in intestinul albinei. parazitul sporuleaz8. vagin ~i perefii rectului. produs2 de cauze neinfcctioase. Boala este produs2 de Melanosella mors apis vi evolueazi in tot cursul anului. se inmulfe~te produce t @& & $ dra o f ~ p n ie bolii de la o familie la alta ~i de la o stupin5 la alta. de Diagnosticul se stabile~te medicul veterinar pe baza examenului clinic a fagurilor cu puiet $i albine adultc afectate. Diagnosticul diferential se face in cazul sterilititii mitcii. se face I A 'I s d 272 I I . Boli parazitare . oviducte. in cavitatea abdominali se observ2 prezenta unor cruste de culoare maron inchis sau negru. unde se hriinevte. Dezinfectia de necesitate este obligatorie. adaosuri in hrani a tot felul de Einuri qi umiditate mare in stup. Nosernoza este conditionati de factorii favorizanfi reprezentafi de: familii slabe.plaje de ~nucegai care sunt prinse larve vi albine adulte.Protozooze Nosemoza . Protozoarul se localizeaz2 vi se inmulteqte in intestinul mijlociu a! albinei. Pentru combatere se trece imediat la schimbarea rnitcilor afectate.

. Varroa destructor ~i Braula coeca. cu rezerve de hran5 insuficiente ~i de calitate necorespunz5toare (miere de man& sirop de zah5r administrat toamna tiirziu) ~i fond toxic. k i * ' 273 * > . uneltele de lucru de la o prin inventarul contaminat ~i de apicultorul care folose~te familie bolnav5 la alta sin5toas5 fir5 a le cur5fa yi dezinfecta. viroza filamentoas5. microscopic al continutului acestuia.. pe Diagnosticul nosemozei se stabile~te baza semnelor clinice coroborate obligatoriu cu examenul de laborator care const&in examenul anatomopatologic a1 intestinului mediu $i. Diagnosticul diferential se face fa@ de amoebioz5. Diagnosticul de certitudine a1 nosemozei se face numai prin examen de laborator deoarece unele din semnele clinice ale bolii pot fi intiilnite qi in alte entititi patologice. datoritii rezistenfei naturale a familiilor de albine acestea prezinta o formii latent8 a bolii care treptat se transform5 intr-o form5 acuti atunci ciind echilibrul biologic a1 familiei este perturbat. In marea majoritate a cazurilor. albinele moarte de pe fundul stupului qi se distrug prin arderd%%d$&rteddin n & .ka{ii acute ~i paralizii virale. se deplaseazg cu dificultate. paralizeaza ~i mor. muribunde sau moarte recent recoltate de la fiecare familie din stupins. Nosemoza clinic5 acut5 se recunoa~tedup5 urmiitoarele semne: uzura prematura a albinelor ~i depopularea stupului. flasc. neigienizate. Probele pentru examenul de laborator se constituie din 50-100 albine vii. albinele bolnave prezinta abdomenul destins. au aripile intinse ~i picioarele adunate sub torace. observabile pe sciindura de zbor. Se asociaza cu amoebioza. Pentru ca nosemoza s5 se manifeste clinic. paralizia cronica. sunt incapabile de zbor. Nosemoza cronicii evolueaz5 inaparent putiind fi diagnosticat5 numai prin examen de laborator.MANUAL UL APZCULTORUL UI prin albinele bolnave care elimina fecale diareice inc5rcate cu milioane de spori. i&& $ prinGvara. De asemeni. capacul ~i fafa stupului.' Pentru combaterea bolii se indep5rteaz5 periodic. cu predilectie. Aceast5 boa15 apare in general in cursul iernii ~i inceputul primaverii insofit5 de diaree ~i imbraci douB forrne de evolutie: acut5 ~i cronicii. fecale diareice de culoare maronie cu miros fetid eliminate sub form5 de jet in timpul zborurilor de curatire %cute chiar ~i pe timp nefavorabil. viroza x. este nevoie de interventia unor factori favorizanti. scurtarea vie$ in perioada de iarni. iattm. familiile slabe. pete de diaree pe speteze. c5nd dinamismul de acesteia scade iar intensitatea cre~terii puiet se reduce nemaifiind in masur5 s5 compenseze moartea albinelor adulte. Afecteaza. boala poate fi rispiindit5 ~i de unii paraziti prezenti in stup precum Galleria mellonela. faguri. perefii ~i fundul stupului. precum $i in intoxicatii.

se pun sub restricfii sanitare veterinare conform legii. Dezinfectia cuprinde urmitoarele etape de lucru: curitire mecanici. tulburiri nervoase. I Amoebioza . cu Pete de diaree care se topesc gi se inlocuiesc cu faguri noi. Tratamentul bolii se realizeaz5 prin administrare de Protofil in sirop cite 20 ml/l sau in past5 din miere gi zahir 40 ml/kg. temperaturi sc5zute gi exces de umiditate.este o ectoparazitozri specifici albinelor.este o protozooz5 specifics albinelor adulte. tremurituri ale aripilor. familiile trecute prin boali. Agentul etiologic este protozoarul Malpighamoeba mellificae. carbonat de sodiu (sod8 calcinatii) 5% sau form01 3-4%. tratate gi fir5 semne clinice de boa15 se vor transvaza pe rind in stupi dezinfectafi. Diagnosticul se precizeazi numai prin examen de laborator anatomopatologic gi microscopic a poqiunii terminale a intestinului mijlociu.fernela . Parazifii concentrati in special pe toracele acestora sunt observabili in familia de albine in tot cursul anului. produsi de insecta Braula coeca. Boli parazitare . Misurile de combatere sunt similare cu cele mentionate la nosemozi. se executi curgtirea mecanic5 qi dezinfectia de necesitate a intregului inventar apicol gi a vetrei de stupin5. mgtcilor gi trintorilor.Parazitoze I Brauloza . - coeca . deformafi.MANUALUL APICULTORULUI stupi fagurii vechi. flambare ~i dezinfecfie chimica cu una din substanfele hidroxid de sodiu (sods caustici) 4%. diaree sub formi de jet. iar maladia evolueaz5 in timpul iernii gi primgverii fiind favorizat5 de carenfele alimentare. Tratamentul medicamentos al nosemozei se asociaza in mod obligatoriu cu misuri de igien5: stupinele in care evolueazi nosemoza sub form8 clinici. mitcile din familiile bolnave se vor inlocui cu mitci tinere sinitoase. deoarece ele constituie rezervor de spori capabili s i menfin5 familia contaminati. Boala se recunoa~te clinic dup8 urmitoarele semne: abdomen m5rit.

pe partea inferioar5 a c5p5celelor. in numar mare. pentru depistarea ouiilor. trsntori gi mai ales mgtci. Diagnosticul se stabilegte prin examen clinic in stupin5 gi examen de laborator in scopul evidenfierii larvelor insectei. Triangulinoza . trepidatii ale abdomenului albinelor moarte parazitate de larvele de Senotainia tricuspis. produs5 de larvele insectei Senotainia tricuspis gi evolueaz5 clinic numai in sezonul cald. Diagnosticul clinic se face in stupin5 pe albine. larvele gi nimfele parazitului sunt vizibile pe perefii celulelor. fragilitatea cadavrelor la nivelul articulatiei pgrfilor corporale. pe resturile de cear5 gi propolis. Combaterea parazitului se face cu ajutorul unor fafirii albe umplute cu aps amestecat5 cu petrol ce se ayeazi pe capacele stupilor in care insectele de senotainia se vor ineca. care sunt tinute in timpul zilei pe stupi. Cu aceast5 solutie se imbib5 buc5fi de carton alb. 0 alt2 metod5 se bazeazi pe folosirea insecticidelor la care se adauga o cantitate mic5 de amidon sau fTain5 de griiu. a m5tcii. boala se recunoagte prin identificarea triangulinilor pe corpul albinei culegstoare sau pe fundul stupului.este o parazitoz5 specifics albinelor adulte. livezi gi finete. de obicei. periindu-yi totodatii corpul cu picioarele. pe flora melifer5 din psduri. Parazitoza se poate recunoayte prin aceea c5 in f a p stupului se observii albine care prezint5 miyc5ri convulsive. perturb5 activitatea albinelor gi. precum gi pe faguri.depopularea vizibil5 a familiilor. larvelor gi nimfelor insectei. Combaterea ectoparazitozei se realizeazi cu medicamentul Mavrirol conform prospectului care insoteyte medicamentul Senotainioza . in special. datorit5 morfii albinelor infestate. Clinic se recunoayte dup5: albinele infestate se tAr5sc in fap urdinigului manifestiind o serie de simptome necaracteristice. prezente. f 4 .este o boa15 parazitar5 specific5 albinelor adulte produs5 de larvele insectelor Meloe variegatus qi Meloeproscarabeus. Diagnosticul diferential se face f a p de Varroa destructor gi Tropilaelaps clareae. Prezenp parazitilor in stup. Clinic. Diagnosticul se stabilegte in laborator prin identificarea lawelor de Meloe. Combaterea triangulinilor se realizeazg prin fumigafie cu Varachet forte.MANUAL UL APICULTORULUI Ouale.

in hiperparazitism populatia familiei se diminueaz2 drastic ~i albinele pir2sesc stupul. ~khele pentru examenul de laborator se vor preleva de catre medicul :eG>&za c5reia se afl2 stupina. albina adult5. iar diagnosticul in acest caz va fi eronat.q %solicit2 ca probele s5 contin2 albine vii sau muribunde deoarece acarianu grir8se~te albina moart2. cu i Fig. larvelor ~i nimfelor de trgntori ~i lucr5toare ~i pe fagurii cu puiet. subponderale. se manifest5 in tot cursul anului qi se dezvolta in celulele cu puiet de trgntori ~i lucr2toare.este o ectoparazitoz2 care afecteaz2 intreaga populafie a familiei de albine.RGspcindirea varoozei pe glob in primul an dup5 infestare.MANUALUL APICULTORULUI Boli parazitare . Diagnosticul de laborator consti in examenul macroscopic qi stereomicroscopic pe probe de albine vii sau muribunde (50-100 indivizilprob2) ~i poqiuni de fagure cu puiet c2picit (15115 cm) prelevate din fiecare familie suspe(. prin examen clinic ~i de laborator pe intreaga Diagnosticul se stabile~te populafie a stupului. Agentul etiologic este acarianul Varroa destructor. cu aripi nedezvoltate. in celula cu puiet ~i se hr2ne~te hemolimfa gazdei (puiet. trgntori). semnele clinice sunt $terse dar pe m2sur8 ce gradul de parazitism creqte. \ "$ 276 . in stupin5 diagnosticul se mai poate face ~i cu ajutorul medicamentului Varachet Forte sau a altor substanfe utilizate in terapia varroozei. cu un ciclu evolutiv in scurt de 7-8 zile. semnele clinice devin evidente: albinele parazitate prezint2 stare de agitatie ca urmare a actiunii mecanice a parazitului ~i spolierii de hemolimfi. Examenul clinic se face prin observarea direct2 a paraziiilor pe corpul albinelor.Acarioze Varrooza . 78 . o mare parte din albinele tinere eclozionate din puiet puternic infestat sunt neviabile. fiind incapabile de zbor. Acarianul se inrnulfe~te progresie geometric5. cu malformatii ale abdomenului qi picioarelor.

pentru ca prin curenfii de aer sii se poatii intretine arderea completB a benzii. x 4 . Tratamentele se executi cind majoritatea albinelor se aflii in stup (dimineata sau in amurg). ? ?Y \$ 'f'" marf%. la toate familiile din stupina proprie. se picura in jumgtatea superioara a benzii. unele neautorizate qi introduse fraudulos in tar$ a favorizat mentinerea qi extinderea bolii urmata de pierderi de familii de albine ~i de productia acestora. Pentru administrarea prin urdini~. se Dozaj: cu ajutorul pipetei se ia substanla din sticlup. atunci cantitatea de Varachet Forte se raporteaza la spatiul limitat ocupat de familia de albine. a~ezand buciti de tab15 pentru a nu incendia stupul sau pavilionul. iar substantele active actioneaza asupra acarienilor prin contact molecular. in tara noastra Autoritatea National5 Sanitar5 Veterinarg a autorizat producerea qi folosirea in actiunile de combatere a varroozei urmiitoarele medicamente: Varachet Forte ~i Mavrirol. 3 picaturi pentru un corp Dadant. formand pe sectiune un unghi. in prezent. se Administrarea prin urdini~ poate face la toti stupii ~i obligatoriu pentru stupii din pavilioanele mobile sau stationare protejand astfel apicultorul de a inhala din interiorul pavilionului vaporii de substanp activa.10 km. Pentru a se putea executa tratamentele. Urdini~ul inchide 15-20 de minute. Dac2 la ultimele dou5 tratamente familiile au fost deja restrtinse pentru iernare ~i s-au montat diafragme total despaqitoare. fiecareia I se vor administra 2 picaturi de medicament. Administrarea de Varachet Forte se face in tot sezonul actiwaumenfiunea ca tratamentele cu cea mai inalta eficacitate sunt cele de toadmfi$and-nu mai exista puiet cgpacit sau acesta a fost indepartat de pe faguri. Folosirea altor medicamente. precum qi sincronizat la toate stupinele din zona aferentii acesteia pe o raz5 de cel putin 5. Tratamentul prin urdini~ se benzile fimigene numai pe plase de sirmil sau face cu deosebita atentie. astfel: 2 piciituri pentru un corp de stup multietajat. Csnd intr-un stup orizontal existi dou5 familii. 4 picaturi pentru un stup orizontal. dup5-e ~tia~mierii 4 . banda de carton va fi indoiti pe lungime.MANUAL UL A PICUL TORULUI Pentru combaterea bolii cu rezultate bune este necesar ~i obligatoriu ca tratamentele si? se fac5 in mod organizat. Varachetul Forte se administreazii sub formi de fimigatii. temperatura aerului trebuie s5 fie de peste +12"C ~i albinele s2i nu se afle in ghem. inhalatie ~i ingestie blocind funcfiile enzimatice qi nervoase ale parazitului. Fumigatiile se vor face numai prin urdiniqul stupului. Mentionam cB dozajul (numirul de picgturi) se raporteaza la volumul din stup ~i nu la puterea familiei de albine.

de la 3-4 zile pin5 la 45 zile.in stup nu mai exist5 miere marfi ci numai rezerv5 de hran5 pentru iarn5. . dupi testarea clinic5 in prezenw Institului pentru controlul - . Eficacitatea acestuia a fost de aproximativ 85% cu la alta.toamna. Benzile de Mavrirol se aqeaz5 transversal deasupra ramelor. cite douil benzi pentru fiecare familie de albine sau cite una pentru roi ~i familiile slabe. 11. are in cercetare ~i testare un nou produs cu actiune acaricidi pe baz5 de uleiuri volatile. 111. se introduc benzile de Mavrirol care se fin in stup timp de 90 de zile sau pin5 in prim5var5 fir5 a fi nociv pentru albine. . substanfa p5trunde in organismul acarienilor qi le blocheaz5 functiile enzimatice gi nervoase provocindule moartea in timp variabil.D.salcim.albinele rimin permanent in stup.a1 treilea tratament cu Varachet Forte prin fimigatie se efectueazti dupi extractia mierii marfa de la floarea soarelui.actiunea medicamentelor este indelungati asigurind deparazitarea aproape total5 atunci cind tratamentele se executi corect. b) -la familiile tratate cu Mavrirol in toamn5 se efectueaz5 un tratament cu Varachet forte prin fumigatie.nu mai exist5 derivii de paraziti de la un stup la altul ~i de la o stupina la alta. la interval de 7 zile. Laboratorul de patologie a albinelor din I.C. Substanta activ5 este imbibati in benzi din material textil. . . a) . . Nu a avut efecte toxice asupra albinelor. Pentru combaterea varroozei pentru care se utilizeaz5 Varachet Forte qi Mavrirol se recornand5 urmstoarea schem5 de tratament: I.prim5vara se introduc dou5 benzi de Mavrirol care se fin in stup 30 de zile ~i se scot cu 10 zile inainte de inceperea sezonului apicol. a) .A.dup5 10 zile de la ultimul tratament cu Varachet Forte administrat prin fumigatie. toamni-iarn5 are urm5toarele avantaje: . d Tratamentul cu Varachetul Forte administrat prin fumigafie este eficient ~i asupra acarianului Acarapis woodi in eventualitatea intr5rii lui in pr5.MANUALUL APICULTORUL UI Medicamentul Mavrirol actioneaz5 prin contact. Aceasti3 schema de tratament. IV. b) .parazifii sunt liberi pe albine ~i deci expu~i actiunii medicametelor. dup5 ce nu mai exist5 puiet c5p5cit in stup se efectuead doui tratamente cu Varachet Forte prin fumigafie. a1 doilea tratament cu Varachet Forte administrat prin fumigatie se efectueaz5 dup5 extracfia mierii marfi . folosit in stupina experimentals a laboratorului ~i intr-o particularil.

Semnele clinice sunt necaracteristice ins3 la familiile infestate se constat5: slibirea acestora ca urmare a efectului spoliator a1 parazitului. incapacitate de zbor. Existi unele semne in leg5tur&cu prezenfa bolii cind se constat5 primsvara o depopulare in mas5 a familiilor de albine. avizarea. Se poate asocia cu nosemoza gi varrooza. abdomen dilatat qi diaree. - Acarapioza este o boa13 parazitari a albinelor adulte tinere care pin5 in prezent nu a fost diagnosticat5 in p r i dar evolueazi in Prile vecine. Este produsi de Acarapis woodi care igi realizeazi ciclul biologic in traheea toracici a albinei. este in curs de testare un produs pe baz5 de acizi organici .Acaparioza produs6 de acarianul Acarapis woodi Acarienii inteapi peretii traheali hr5nindu-se cu hemolimfii.formic. se adun5 in grupuri mi& %e?!&indu-gi capacitatea de zbor mor in afara acestuia.V.MANUAL UL A PICULTORUL UI produselor biologice gi medicamentelor de uz veterinar. Evolueaz5 clinic in timpul iernii gi la inceputul primgverii.. mortalitate mare cfit gi un numir insemnat de albine bolnave. De asemenea. ~ r o l l ~ 279 k. produsul va intra in producfia curenti gi va fi pus la dispozifia apicultorilor ca alternativi la medicamentele chimice de sintez5. in concentratii gi doze adaptate la conditiile climaterice ale f5rii noastre. lactic sau in acizi in alternanfi cu uleiuri volatile. **fbp Albinele bolnave p5r5sesc stupul.S. fl+* tL ve Diagnosticul se stabile~te numai prin examen de l a ~ ~ f i ~ e . oxalic.79 .N. Fig.\ &- . inaintarea in salturi gi tremuraturi ale corpului gi aripile destinse asimetric. omologarea gi inregistrarea de catre A.

India. contaminarea se face prin intermediul albinelor hoate. Parazitul care produce aceast5 boali a fost observat pe Apis mellifera in Filipine. intestinul prezint5 modificgri macro ~i microscopice.yi Jawa.este o boa15 parazitari cauzat5 de Leidyana apis care se localizeaz5 qi i ~ desfi~oar5 i acfiunea patogen5 in tubul digestiv a1 albinelor. cercet5torii dbndu-i numele de Tropilaelaps clareae. Gregarinoza . Tropilelapsoza se manifest5 clinic printr-o depopulare progresiv5 a familiilor afectate pbn5 la disparifia lor. contaminarea in cadrul familiilor realiziindu-se direct de la albina parazitat2 la albina s5n5toasB ~i puiet. Apis cerana qi Apisdorsata in mai multe pri ale Asiei: Filipine. Ca urrnare a leziunilor produse. Boala este o raritate ~i nu a fost identificati in fara noastr5. c5reia i s-a dat numele de Tropilelaps konigerum. Vietnam. China. Malaesia . Parazitul nu poate patrunde in zonele temperate (deci nici in tara noastri) deoarece la albinele din aceasti zona exist5 perioade cu lips5 de puiet.este una dintre bolile exotice parazitare ale albinelor produs5 de acarieni de genul Tropilelaps avbnd numele de tropilelapsoz5. in anul 1982 este descrisi o nou5 specie din genul Tropilelaps gasit5 la Apis dorsata in Sri-Lanka. pbn5 la aceast5 data fiind semnalat5 la Apis mellifera. este o boa15 necontagioas5 ce apare accidental.100 de indivizilprob5. Tropilelapsoza . Boli necontagioase (nemolipsitoare) 9dietul ricit. I / 1 I I 280 1 . intre stupine.MANUALUL APZCULTORULUZ albine vii sau muribunde . Mentionam c5 boala este specific5 apiculturii din zonele ecuatoriale ~i tropicale unde exist5 permanent puiet in familii.50. . Tropilelapsoza este o parazitozi extern5 a puietului ~i albinelor adulte. Sursele de infestare sunt reprezentate de albinele adulte ~i puietul parazitat. in cazul diagnosticarii bolii se recomandi tratament cu Varachet Forte ~i Mavrirol in acela~i mod ca ~i in varrooz5. Se produce cind exist5 un dezechilibru intre cantitatea de puiet ~i cantitatea Ricirea puietului poate avea loc ~i urmare manipulgrii in lunile reci de primlvar5. depopularea este mai rapid5 in cazul asocierii tropilelapsozei cu varrooza. Examenul de laborator se bazeaz5 pe evidentierea parazitului in traheele albinelor suspecte de boa15 prin stereomicroscopie qi microscopic. in cazul depistarii bolii se recornand5 tratament cu Varachet Forte prin fumigare in acela~i mod ca in varrooz5.

iar la examenul microscopic se constat3 o bogat2 flora bacteriana saprofita. imobile. eliminarea polenului alterat ~i inlocuirea acestuia cu faguri cu polen de calitate sau cu inlocuitori de polen ~i asigurarea apei necesare. bogate in polen nedigerat modificate la culoare ~i miros. care conduce la unele disfunctiuni intestinale. . datoritii unor perioad corespunzator privind cantitatea de nectar qi polen qi neasigura hran5. Foarte multe familii de albine sunt introduse la iernare polen. Boala de mai. din s&\&biir. lipide. Dismetaboliile albinelor sunt provocate P diferite perioade ale anului. in sezonul de primGvar5. Tratamentul const2 in m5suri de igienii. iernarea in conditii neigienice sau blocarea urdini~ului. este un ansamblu de simptome produse din diferite cauze care afecteazii albinele adulte cum sunt: timp neprielnic. miros de putrefactie. alterarea polenului in faguri. absenp prelungitii a culesului. Diareea albinelor. prezenta unor daunatori in cuibul familiilor pierderea matcilol. au abdomenul marit care la cea mai mic5 presiune eliming fecale diareice sub form2 de jet. precum ~i de zgomote produse in preajma stupinei. in cea mai mare cantitate. restriingerea cuibului. 20 ml/l in propoqii de 200-250 mllfamilie in funcfie de puterea acesteia ~i de consum. Albinele afectate sunt agitate. glucide. pe ramele cu rezerve de hrani ~i pe peretii exteriori ai stupului. Boala poate s2 apara ca umare a hranei necorespunzatoare calitativ. este o tulburare fiziologica ce se caracterizeazi prin eliminarea frecventg a unor excremente de consistenfa sc8zut8. restriingerea cuibului familiilor de albine la numarul fagurilor bine acoperiti de albine pentru a menfine in stupi temperatura corespunz5toare pentru cre~terea puietului. mai n ales in timpul iernii chnd majoritatea familiilor de albine sunt carenlate in proteine. Tratamentul se rezum2 la administrarea de sirop ciildut cu adaus de Protofil. lipsa de apii. Albinele cuprinse de boa12 se manifest5 prin eliminiri intermitente de excremente diareice in interiorul stupului. Excrementele dupii eliminare au culoare castanie. vitamine ~i saruri minerale. Pentru a preveni imbolnavirea familiilor de albine se recornand3 asigurarea pentru iernare a unor provizii de hrana de cea mai bun8 calitate. in special in fata urdini~ului. hrana fiind constituita.MANUAL UL A PICUL TORUL UI Pentru a impiedica ricirea puietului se recomandii.

in timpul transportului la pastoral pe caniculi qi se evitti prin aqezarea sitelor de aerisire qi efectuarea transportului stupilor in timpul noptii. iar de foarte multe ori albinele nu iau in creqtere ouile depuse. in situafia ciind sunt necesare suplimentiiri de hranii. metabolice qi comportamentale. iar multe din acestea mor in timpul iemii.MANUAL UL APICUL TORUL UZ Datoritii acestor carente. creqterea noilor generatii de albine este intiirziat8. soldiinduse cu o mare mortalitate in aceste familii. Hipertermiile au loc. zahir qi adaos de Protofil 40 mllkg pastii.miere sau sirop de zahir cu adaos de Protofil20 mlll ~i polen din rezerva proprie a stupinei. in golurile de cules qi stimulirile de toamnii se recomandii adaosul de Protofil 20 mlll sirop In porfii de 250-500 mV familie in functie de puterea acesteia la intervale diferite in functie de consum. lipsa polenului ~i a mierii in rezervele de hrani. Datoritii lor sunt omoriite anual zeci de mii de familii de albine prin intoxicafii catii cronice care afecteaza intreg efectivul de albine. Asemenea dismetabolii produc in final sciiderea gradului de rezisteng a albinelor fa@de agentii patogeni specifici qi nespecifici conduciind la imbolnavirea qi moartea acestora. in familiile de albine se produc grave dezechilibre fiziologice. de regulii. complet uzate. familiile ieqind in primavarii cu albine pufine. . se poate interveni cu paste (turte) constituite din miere. conduc la slibirea gradului de rezistenti faiii de temperaturile sciizute ~iumiditate. in timpul iemii. Intoxicatiile albinelor reprezinti problema actual8 ce mai graviia apiculturii. Intoxicatii . Tot datoriti acestor lipsuri in rezervele de hrani. Pentru prevenirea qi combaterea dismetaboliilor se iau miisuri imediate. in siropul de stimulare de primiivarii. in golurile de cules qi in cazul lipsei secrefiei de nectar din cauza intemperiilor trebuie sii se administreze hranii de completare . care afecteazii profund metabolismul celular ale ale acestora qi provoacg intoxicafii acute qi cronice ce creazi un " I I . mitcile iqi reduc ponta sau chiar nu mai ouii. i&{iile albinelor sunt determinate de contactul sau ingestia de ice sau anorganice. spre sfir~itul iemii qi primiivara. Pentru evitarea hipotermiilor soldate cu riicirea puietului mortalitatea la albinele adulte se recomandi restringerea cuibului qi o impachetare adecvati care sii asigure aerisirea qi evitarea condensului. in golurile de cules.

miere de man2 ~i zah5r impur.intoxicafii medicamentoase prin exces terapeutic cu antibiotice. piretrinoizi 5i alte grupe chimice.). Singura solutie de combatere a pierderilor fiind prevenirea acestora. sigilai i fimise la laboratorul de specialitate (D. aluminiu.. s -% "$r 283 r "- . plumb. incapacitate de zbor. pesticidele apartin grupelor organoclorurate.MANUALUL APICULTORULUI teren de minima rezistenta in f a p agresiilor agentilor infecfio~i parazitari. schimbarea frecventa a miitcilor. . . . carbamice. nectar toxic. Din punct de vedere clinic. pierderea repetati a albinelor culegatoare consecutiv folosirii repetate a pesticidelor in fitoprotecfie. organofosforice. iar cel de laborator prin examen toxicologic pe probe de albine prelevate din stupina afectati. paralizie ~i moarte. in general. suspecte de contaminar Probele vor fi recoltate de medicul veterinar din zoni.S. polen. aparitia albinelor cu malformatii mai ales ale aripilor. intoxicafiile pot fi clasificate in: . Dup5 natura agentului toxic. chimioterapice ~i antiparazitare. moartea puietului ~i mitcilor datorita polenului ~inectarului contaminate cu substante toxice aduse de albinele culeg8toare.intoxicafii alimentare cu polen. slabirea familiilor prin diminuarea populatiei. Intoxicatiile cronice se caracterizeaza prin: mortalitate mai mare decit cea fiziologic8. Diagnosticul se face pe baza semnelor clinice. fenomenul este mai pregnant la familiile puternice cu mai multe albine culegatoare. ~i Intoxicatiile albinelor nu pot fi combatute. sulf. contracturi. care treneazg o perioadg mai indelungata de timp sau chiar tot timpul anului. albine incapabile de eclozionare. oxizii acestora.intoxicatii cu pesticide ~ialte grupe chimice. Acestea suntcele mai frecvente ~i cele mai piigubitoare. Probele trebuie sa contin2 minimum 150-200 g albine muribunde sau moarte ~i probe de ' fagure cu puiet ~i rezervi de hrana (nectar. Albinele intoxicate prezinta urm5toarele fenomene: tremuraturi.neprelucrat5 yi pastur8) plante. acizi ~i altele. precum ~i reducerea efectivului prin moartea in ciimp a majoritifii albinelor culegitoare. Gr5 semne clinice specifice bolilor infecto-contagioase ~i parazitare. intoxicatiile acute se caracterizeaza prin: mortalitate masiva ~i brusc2 in timp scurt a albinelor in interiorul familiilor ~i in afara lor. mercur. mortalitatea se instituie atit la familiile din stupin5 cit qi la albinele stupinelor din zonii.intoxicatii acute ~i cronice determinate de noxe industriale constind in: arsen. triazinice. moartea petrecilndu-se in scurt timp. in general. intoxicatiile cronice se datoresc poluiirii mediului cu diverse substanfe toxice care se acumuleazii at5t in organismul albinelor cit ~i in rezervele de hran8. miere cu cel putin 200 ml miere . o eventual2 expertiza. flori ~i ap5. innegrire.V. sulfamide. Se vor pistra i n t o t d e a u n a p obe pentru .

Anomaliile miitcilor Sunt produse de dikerse cauzc.MAiVL1ALL'L APICUL TORUL UI Probele se prelucreazi in laboratorul pentru exanicne calitative I croniatografie in strat sub~ire yi examene cantitative prin H. afecteazi yi albinele melifere.P. lradiatii 1 1 I Substantele radioactive emanate permanent sau accidental in mediul incolijur5tor de diverse instalatii care folosesc substante radioactive. pe lingi plante yi animale. fie de naturi congenitali: .C. diferente lnari dc tcmperaturi. polen sail nectar toxic: . Mitcilc cu diverse anonialii trebuie 'inlocuitc. datoriti iinor cauze diferite ca: nianipulare grcyiti. cu spectrofotometru de masi. a~niloidozaperetelui spermatic yi degenerescenfa glandelor anexe. 0 parte din anon~aliisunt provocatc de boli infectioase sail parazitare. precum ~i a unor tulburBri morfo-functionale. Totodati. cu alte mitci tinere ~i prolitice.tl~lhzt/-Cj~idelutne~ea in oltijlov care poate fi determinati de afectiuni sau anomalii cutn sunt: aplazia ovarelor. mitcilc pot prezenta ins2 tulburiri de naturi neinfcctioasi. vegeta~ii la nivelul pungii speniiatice. hipoplazia oviductelor. intre cazurile patologice cc i~npiedici fecundarea ouiilor m e n t i o ~ ~ i m : dcge-nerarea sau alterarea sper~iiatozoizilor. Intonica!iile cu noxe industriale yi rutiere reprezinti o problelni gcnerali dc ecologie yi pot fi prevenite prin niisuri ce se inipun a ti luate la scar5 globali pentru protcjarea mediului. obstructia oviductelor yi afecfiuni ale tractusului intestinal. hipoplazia ovarelor.n l i t c i tl.tii~tol-i!es~intnulnite mitcile din a c5ror ou2 dcpuse rezulti generafii fosmate in exclusivitatc sail ma-joritate din trintori. . irnediat ce se depisteazi.L. In aceasti situatie cumulul dintre efectul pesticidelor yi iradierilor conduc la aparitia frecventi a malforlnafiilor yi la scjderea rezistentei naturale fafi de boli ale puietului yi albinelor.

atunci cind se reproduc in interiorul stupului. omorind albinele qi spoliindu-le de r& a $e hrana. b)femeli. capabile s5 se apere impotriva acestor lepidoptere. Pentru prevmirq tacului de viepi in stupin5 se urm8re~te distrugerea direct5 a cuiburilor @$ e d& sau grin %. in aceste cazuri.Molia cerii sau g5selnita mare (Galleria mellonella) ~i molia cerii sau gaselnita mica (Achroia grisella) pot produce deteriorarea ~i distrugerea fagurilor cliiditi dac3 nu se iau din vreme m5suri de protectie a acestora. p5s5ri qi mamifere) cit ~i din regnul vegetal (plante d5un5toare) care produc pagube insernnate in stupine. De obicei atac5 albinele lucr5toare ce se intorc de la cules yi se hr5nesc cu acestea. provenind qi atit din regnul animal (insecte. . Atacul de viespi are loc in general toamna cind familiile incep s5 sl5beasc5.GLiselni[amare (molia cerii) Galleria Mellonella a)mascul. batracieni. Atacul acestor lepidoptere se poate realiza qi asupra fagurilor din interiorul familiilor slabe. b5rz5unele sau bondarul are culoarea galben-bruna qi dungi galbcne pe torace ~i abdomen. Viespea mare iyi construie~tecuibul in piimsnt. larvele perforeaza fagurii ~i omoars nimfele pe suprafete intinse chiar in cazul fagurilor cu puiet. . Atunci. 285 P zC . Combaterea atacului de g5selnig in familiile de albine se realizeaz5 prin mentinerea acestora in conditii de igien5 qi sanitate. d)pupLi Pentru combatere fagurii de rezerv5 se protejeaz5 prin fumigatii in spatii etanqe cu sulf 50 g/m3.MANUALUL APICUL TORUL UI Predatorii cerii ~i albinelor Predatorii cerii ~i albinelor sunt numero~i extrem de variati. c)larva'. 80 . Fig.Viespea mare. viespile pot patrunde in numiirmare-in special in familiile de albine slabe. prejudiciind buna dezvoltare a familiilor de albine.

p5stur5 ~i chiar cu albine. produc pagube p5trunzind toamna tirziu in stupi unde se instaleaz5 pentru iernare. in scopul de a preveni atacurile de furnici se recornand5 mentinerea in stupins. de asemenea. furnicile pot r e u ~aceasti i performan@ numai in situafia unor familii slabe adapostite in stupi deteriorafi. numai familii puternice ad5postite in stupi nedeteriorati. Operatorul. pierderile anuale cauzate de urqi familiilor de albine sunt reduse. I : I ( 1 1 1 ' 11 I 1 . in astfel de cazuri se impune tinerea la distanp a acestora de stupi prin plase protectoare sau diferite sperietori. in unele cazuri familiile de albine. .Soarecii. dup5 rumegu~ulde faguri amestecat cu albine roase ~i fecale de ~oarecide la urdini~urilestupilor.MANUALUL APICULTORULUI pulverizarea acestora cu substanfe insecticide. se recornand5 s5 aibi grijB sB-~i protejeze capul de un eventual atac a1 acestora. Ca mBsur5 de prevenire.Prigoria sau altinarul face pagube mari prin faptul c5 se hrineqte cu albine pe care le prefer5 oric5ror altor insecte.Furnicile pot ataca qi acestea. pe m5suri ce timpul se rice~te.CiocBnitoarea sau ghionoaia poate sB perforeze.la urdini~urile stupilor se instaleaz5 gratii metalice de protecfie impotriva p5trunderii ~oarecilor. . fndep5rtarea ur~ilor realizeaz5 prin provocarea de zgomote sau focuri de noapte se in apropierea stupinei. in special a celor amplasati in p5duri. de camp sau de psdure. toamna. hr5nindu-se cu mierea din faguri. protejafi impotriva . depozitele ~i fagurii de rezerv5 vor fi. Alungarea prigoriilor din preajma stupinelor se realizeaz5 prin sperietori sau prin aplicarea unei folii de polietileni neagrB pe acoperi~urile stupilor asociat5 cu posibilitatea de vibrare a acesteia. indiferent dacB sunt de cas5. perefii stupilor. iarna. distrugind puietul ~i consumind rezervele de hran5. in Fra noastr5. se Cabanele.Protejarea urdini~urilortrebuie completatB cu astuparea cr5piiturilor ce exist5 in unele cazuri in peretii sau pe fundul stupilor. .Urqii bruni pot produce pagube stupinelor amplasate in zona de munte prin atacarea stupilor ~i distrugerea acestora pentru a consuma fagurii cu miere. Prezenfa ~oarecilor in stupi poate fi constatat5 prin ascultare. . pe cdt este posibil. in cazul in care se constat5 pgtrunderea ~oarecilor intervine imediat pentru a se elimina d5un5torii. in general.

precum ~i realizarea de productii apicole corespunziitoare. im e s t t condifii stupinele sunt amplasate pe vetre in aceea~i zoni bioapicoli sau Intr. dimensiunile stupinei. intretinerea familiilor de albine in stupi amplasati in aer liber pe vetre permanente Prin acest sistem de stupirit se intelege amplasarea stupinelor pe vetre stabile (permanente) in condifii locale favorabile de climii ~i cules care sii asigure supraviepirea familiilor.-' e d t % 4 . s i asigure conditii optime de dezvoltare ~ievidentiere a capacititilor productive a albinelor care s i permit5 obtinerea unor productii sporite de miere. necesitatea alegerii celui mai avantajos sistem de stupiirit care sii poatii fi practicat de apicultori in funcfiede obiectivele producfiei.lti>oni ce se caracterizeazi prin existenfa unor resurse melifere d i f e r i. incii ~i din cele mai vechi timpuri. cearii ~i alte produse in vederea satisfacerii nevoilor proprii c3t ~i pentru asigurarea unor disponibilitZifi de produse care s i poatii fi valorificate in condifii avantajoase oferind un profit c2t mai mare fieciirui stupar. in principal. apicultorii au urmiirit.Sisfeme de slupPril Prin cre~terea intretinerea familiilor de albine.oferi zona bioapicolii in care este situatii exploatarea apicoli respectivi. Sistemul de stupiirit stationar in cadrul sistemului de stupiirit stafionar sunt cuprinse mai multe tehnologii de ingrijire a familiilor de albine care se bazeazi pe: intretinerea familiilor de albine in stupine amplasate in aer liber pe vetre permanente qi intrefinerea familiilor de albine in stupi amplasafi in pavilioane fixe.eJe. Pentru realizarea acestui deziderat s-a impus. particularitiitile albinelor ~i condifiile de climii ~i cules in care se precticii stupiiritul. Tehnologia de cre~tere~i intretinere a familiilor se practici conform conditiilor de cules (timpuriu de primiivarii sau tiirziu de varii) pe car. Aceste tehnologii de intretinere a familiilor de albine amplasate pe vetre permanente prezintii o serie de avantaje care dau posibilitatea apliciirii a numeroase tehnici de ingrijire a familiilor de albine ce asiguri dezvoltarea ~i pregitirea acestora pentru valorificarea la maxim a culesurilor de nectar in conditiile zonei bioapicole in care este amplasatii stupina ~i se practicii stupiiritul.MANUALUL APICULTORULUI lecfia 12.

Iegumiculturi. prelungirea duratei de folosire a inventarului apicol $i in special a stupilor care nu se mai degradeazi prin mutarea $i remutarea cu prilejul deplasirii acestora in pastoral. salclm $i fineati sau mani. ca urmare. a stupilor de volum in care se pot dezvolta familii puternice capabile s i valorifice $i s5 acumuleze in stupi importante cantititi de nectar $i polen. ca urrnare a eliminirii din tehnologia intrefinerii albinelor a transportului stupilor la distanti pentru valorificarea culesurilor.MANUAL UL A PICUL TORUL UI Acest sistem de stupirit este cel traditional pentru fara noastri practicat in special de apicultorii cu efective reduse de familii de citre pasionatii in cunoavterea vie$ albinelor. salcim $i tei. organizarea unei activiGfi permanente de selectie $i ameliorare a albinelor din stupini. in acelasi timp se reduc in bun. Pentru a evita riticirea albinelor. de citre crescitorii de albine amatori s i consume produse apicole din propria lor stupini. peretii din fag ai de zbor se vopsesc in culori diferite. floriculturi saul~icrevterea animalelor domestice). nerealizarea productiilor de miere propuse a se obtine in sezonul apicol activ. pomiculturi. Totodati. salcim $i floarea-soarelui. precum $i de crescitorii care detin in proprietate suprafete de teren in zone corespunzitoare pentru amplasarea stupinelor caracterizate prin cel putin dou5 culesuri de nectar. jntretinerea familiilor de albine in stupi amplasati in pavilioane fixe Sistemul de intrefinere a familiilor de albine in stupi amplasati in pavilioane fixe se bazeazi pe adgpostirea acestora in pavilioane special amenajate construite din c5rimidi sau din material lemnos sub forma unei inciperi cu o deschidere longitudinal5 la care stupii se amplaseazi cu urdiniqul spre in afari. misuri $i eforturile fizice $i financiare ale apicultorilor care in asemenea condifii au posibilitatea si desfi~oare paralel cu stupiritul $i alte activititi gospodirevti aducitoare de profit (cultivarea pimintului. Alituri de incgperea stupii pavilionul dispune $i de o cameri de lucru $i odihni $i aragaz pentru a asigura apicultorului un minim de I 1 1 1 . practicarea stupiritului stationar in localit5fi cu bogate resurse de nectar $i polen prezinti $i alte avantaje din care amintim urmitoarele: folosirea pentru adipostirea familiilor de albine. ace~tia Iingi altul. Prin practicarca stupiritului stationar pot apirea $i unele dezavantaje cauzate in principal de calamitarea principalelor culesuri de nectar din suprafala razei economice de zbor a albinelor culegitoare $i. Practicarea acestui sistem de stupirit asiguri realizarea de producfii apicole cu cheltuieli reduse.

Cehia. in p r a noastri. Cehia gi Slovacia. precum gi in tara noastri in Transilvania. constituind o mfindrie a proprietarilor acestor stupine. fac in unele cazuri ca apicultorii s i renunte la intrefinerea familiilor de albine in asemenea condifii. conditionarea polenului. recoltarea gi conditionarea produselor apicole (extracfia mierii. in trecut (sffirgitul secolului 19 gi inceputul secolului 20). precum gi un dulap cu scule pentru repararea stupilor. imobilitatea stupinelor. precum gi a ocupirii unor terenuri folosite pentru amplasare in Austria. Austria. in prezent. recoltarea 18ptigorului de matci gi a veninului de albine). sunt pe cale de disparitie. insfirmarea ramelor gi lipirea fagurilor. fiind posibili intervenfia apicultorului in familia de albine in orice conditii atmosferice fari a influenta nefavorabil starea albinelor. intretinerea familiilor de albine in sistemul de stupi amplasati pe vetre de stupini temporare Pentru avantajele pe care Ie prezintH acest sistem de &6I?ELr&fa:mr 289 13 . Costul ridicat a1 acestor constructii. intrefinerea familiilor de albine in pavilioane fixe se realizeazi in adzpost. Acest sistem de stupirit a transformat apicultura statici din trecut intr-o apiculturi dinamici. Elvetia. s-a trecut la realizarea de constructii din lemn mai simple gi de dimensiuni reduse ce inlocuiesc costisitoarele investitii din trecut ~i care. datoriti costului ridicat a1 unor asemenea amenajiri. Sistemul de stupirit pastoral Sistemul de stuprit pastoral in care este cuprinsi tehnologia de intretinere a familiilor de albine cu stupi amplasati pe vetre de stupini temporare gi aceea de intrefinere a familiilor de albine cu stupi amplasafi in pavilioane mobile a apirut ca urmare a necesititii de valorificare in conditii economice avantajoase a resurselor de nectar din mai multe zone bioapicole caracteristice din fara noastri. Slovacia gi Croafia. singur sau cu familia pentru a ingriji familiile de albine de care dispune. Polonia. Ungaria. asemenea construcfii unele artistic realizate gi amplasate de reguli in zone pitoregti pentru adipostirea familiilor de albine. modern5 prin deplasarea rapids a familiilor de albine de la un cules la altul.MANUALUL APICULTORULUI confort in zilele in care se deplaseazi la stupini. Din pasiunea pentru cregterea albinelor gi cunoagterea vietii acestor insecte. se intfilneau frecvent in Germania. dependenp acestora de conditiile de cules pe care le oferi resursele locale. in aceeagi incipere sau in alta invecinati se afli un dulap pentru rezerva de faguri a stupinei. topirea cerii.

intretinerea familiilor de albine in sistemul de stupiirit pastoral cu stupi amplasali in pavilioane mobile Necesitatea valorificiirii superioare a resurselor melifere atiitin conditiile din gi din alte Pri: Polonia. man5 gi zburiitoare in zona montanii. autocamioane sau tractoare. pe pontoane sau gabare tractate de remorchere. urrnarindu-se dezvoltarea acestora ca gi in cazul sistemului de intrefinere a albinelor pe vetre permanente. Deplasarea familiilor de albine poate fi continuat5 gi la culesurile urmiitoare: la zmeurii. familiile se pregiitesc pentru transport gi la momentul potrivit se incarcii in camioane. in vagoane de tren. remorci mici sau mari tractate de autoturisme. la pomi. fiineatii. Ucraina. de cresciitorii semi-profesionigti gi in special de cei profesionigti. Acest sistem de practicare a apiculturii este propriu stuparilor care igi orienteaza producfia pe linia obfinerii in principal a unor cantitiiti c&t mai mari de miere gi cearii gi care sunt organizati corespunziitor pentru condifionarea gi valorificarea producfiilor de miere realizate ca urmare a deplasiirii repetate a stupinelor. Rusia. Totodatl.MANUALUL APICUL TORULUI de albine este curent practicat in conditiile din p r a noastrii. salchm. dupii care stupinele se retrag pe vetrele de iernare unde riimhn piing in primiivara urmiitoare. tei gi floarea-soarelui in zona colinarii gi de stepii. in conditiile acestui sistem de stupiirit familiile de albine. incepe perioada de deplasare a familiilor de albine in pastoral. 0 datiicu venireaprimiiverii gi incepereainfloririi pomilor fructiferi. atht de ciitre apicultorii amatori. in aceastii perioadii se urmiiregte cu atentie dezvoltarea familiilor gi mentinerea acestora in stare activii pentru valorificarea in cele mai bune conditii a culesului de nectar. deplasarea stupinelor poate fi limitat5 numai pentru valorificarea unora dintre culesurile amintite finhndu-se seama de o serie de factori care conditioneazii capacitatea de cuprindere a acestei activitifi complexe gi laborioase. pentru valorificarea resurselor de nectar gi polen din natura in scopul dezvoltlrii familiilor de albine gi polenizarea acestor culturi entornofile. in acest scop. Germania la modificarea tehnologiei de cregtere gi intrefinere a familiilor o apiculturii static2 s-a trecut la o apiculturii dinamicl de albine de la un cules la altul. in funcfie de programul propus de apicultori. arapitei qi mugtarului. Slovacia. sunt amplasate pe vetre. precum gi in zona inundabill a Deltei Duniirii in lunile septembrie gi octombrie. incepiind din toamnii gi piing in primiivarii. China. coriandru. necesitatra I I 1 I . precum gi din alte pri. Practicarea sistemului de stupiirit pastoral aviind stupii amplasafi pe vetre temporare prezintl avantajul realiz2rii unor producfii apicole importante in anii favorabili dar costul productiei este destul de ridicat datoriti cheltuielilor ocazionate de transporturile efectuate succesiv gi a uzurii accentuate a stupilor gi inventarului apicol folosit in aceastl activitate.

sistem de stupiirit care prezintii numeroase avantaje care au determinat pe unii cresciitori de albine sii opteze pentru practicarea stupgritului pavilionar. reducerea cheltuielilor ocazionate de operafiunea de inciircare gi desciircare a stupilor. in hnctie de posibilititi gi efectivul familiilor pe care le posedii. Avdnd in vedere aceste situatii. Folosirea pavilioanelor apicole prezintii gi unele dezavantaje cum sunt: posibilitatea depopuliirii stupilor ca urmare a riit2cirii albinelor.ca miisurii agrotehnicii important2 pentru cregterea productiilor agropomicole .MANUAL UL APICULTORUL UI poleniziirii saturate a culturilor agricole entomofile . amplasarea stupilor pe un spafiu mai redus. Dintre principalele avantaje pe care le prezint2 acest sistem de stupiirit mentioniim urmiitoarele: mobilitatea ridicat2 prin deplasarea rapid5 a pavilionului apicol tractat de la un masiv melifer la alttul. cearii gi altor productii apicole in economic5.a determinat deplasarea rapid5 gi succesivii a stupinelor de la un masiv melifer la altul. precum gi de costul redus a1 mijloacelor de tractare. in condifiile aplic5rii acestora potrivit resurselor melifere gi particularitiifilor climatologice locale. cregterea temperaturii in stupi datorit2 posibilitiifilor reduse de ventila$iegi riitiicirea miitcilor intoarse de la zborul de imperechere. pomiculturii. Practicarea diferitelor sisteme de stupgrit cu utilizarea unor tehnologii diferenfiate de intretinere a familiilor de albine prezint5. declanggrii unor firtigaguri lente ca urmare a densit5tii stupilor pe o suprafap redusii. posibilitatea de a interveni operativ pentru indreptarea st2rilor anorrnale din familiile de albine. importante avantaje pentru insemnate de miere. U . a impus apicultorilor sii actioneze rapid gi eficient pentru deplasarea stupinelor gi protejarea familiilor de albine impotriva efectelor imediate sau remanente ale substantelor toxice. precum gi rulote apicole pentru adiipostirea gi transportul familiilor de albine in pastoral. legumiculturii sau la tratamentele fitosanitare din perimetrele silvice. unii apicultori. platforme mobile descoperite sau acoperite. Practicareajudicioasiia stupiiritului pavilionar prezintaeficienp economic5 prin realizarea unor producfii apicole sporite comparativ cu celelalte sisteme de stupiirit practicate in conditiile din pra noastrii degi necesit5 importante cheltuieli de investitii pentru realizarea pavilionului gi unele dificultiifiin mdnuirea familiilor de albine. efort fizic mai mic pentru intretinerea albinelor ca urmare a reducerii volumului de lucriiri gi asigurarea unui confort sporit pentru odihnii gi executarea lucriirilor de volum in stupinii. miirirea duratei de folosire a stupilor gi utilajului apicol prin piistrarea acestora sub protectia pavilionului. Trebuie tinut cont gi de faptul cii folosirea intensivii a pesticidelor pentru combaterea diiun5torilor in agriculturi. dezvoltarea rapid5 a familiilor de albine in sezonul de primiivarii intrucdt ele se piistreazii in pavilion protejate de efectele negative ale vdnturilor gi temperaturilor sciizute. . au trecut la proiectarea gi realizarea de pavilioane mobile inchise.

Carnetul de stupin5 se completeaz5 pe baza datelor culese yi a lucr5rilor executate zilnic in stupinii privind starea familiilor de albine ce se inregistreazi in . Aviind in vedere necesitatea finerii acestor evidenfe. evidenre f A 292 .MANUAL UL A PZCUL TORULUI leclia W.. apilarnil.fiya familiei" care face parte integrantii din carnetul de stupinii. finerea unei evidente clare yi complete este strict necesar5 atit pentru buna intrefinere a familiilor de albine ciit yi pentru cunoa~tereaexact5 a consumului de materiale qi a altor cheltuieli realizate in procesul de producfie pentru a putea determina periodic profitul activit5tii. cu un num5r mare de familii de albine. a m5tcilor yi fagurilor artificiali ciit yi productiile realizate (familii de albine. este de dorit ca fiecare apicultor s5-yi procure ciite un carnet de stupin5 in care s5 scrie toate datele ce urmeazi s5 serveasc5 la intocmirea unui document de evidenF primar5 pentru a cunoayte situatia stupinei in orice moment. Totodatii se pilstreazii o evidenF exact5 a stupilor. propolis. realizarea programului ~i de toamn5 a familiilor de albine. Tiniind seama de toate acestea se impune ca o necesitate luarea de m5suri care s5 conduc5 la solufionarea unor elemente tehnico-organizatorice. in care se inregistreazii de asemenea miycarea efectivului de familii de albine. polen.iatul necesar ~i anume: inventarul apicol. Datele privind controlul de prim5varii yi toamnii al familiilor de albine se inscriu de asemenea in carnetul de stupinii yi. mstci. economice yi de evidenF in conditii proprii economiei de piaf5. se intocmesc procesele de prim5var5 yi de toamnii a famillior de albine. Evidenfa in stupini In stupinele apicultorilor particulari ciit ~i in stupinele unit5tilor economice. faguri clgdifi. organizarea acliviliilii gi proleclici muncii in slupine gi lerme agicole Dezvoltarea yi intensivizarea productiei apicole in ultimii ani reclam5 in bun5 miisurii yi perfecfionarea metodelor de organizare a activit5tii yi de aplicare a tehnologiilor elaborate pe specific de lucriiri in scopul sporirii producfiei. l5ptiyor de matc5. venin de albine). pe baza acestora. evidenfele sunt la str. cear5. miere. creyterii productivitiifii muncii yi implicit a creyterii profitului in apicultur5.Evidenla. obiectelor de inventar din dotarea stupinei ciit ~i cantitatea produselor apicole realizate in stupin5 in cursul anului.

In cam1 unitatilor economice. la sfirgitul fiec5rei etape specifice in apicultur5 se vor analiza rezultatele obtinute pentru a se putea lua misuri corespunz5toare in timp util. consumul de faguri artificiali. apicultorul executii yi bonitarea familiilor din stupin5 pentru a cunoa~te calitatea materialului biologic de care dispune.O kg miere. faguri ce se reformeaz5. virsta matcilor. circa 200 g albine. in care se inscriu zilnic starea timpului. La capitolul alte evidente ~iinsemngri. o ram5 4351230 mm confine 2-2. puterea familiilor se stabile~te finctie de greutatea albinelor in exprimat5 in kilograme. inceputul ~i sErgitul infloririi la diferite plante melifere ~i evolutia csntarului de mai jos. apicultorul sau o alt5 persoan5. rezervele de miere. iar ramele 4351230 mm.5 kg miere iar o ram5 4351300 mm contine 3. Carnetul pentru observatii meteorologice. Cu prilejul acestor lucriri se apreciaza puterea familiilor de albine. unificarea familiilor. Trecerea in evidente a datelor privitoare la insu~irilementionate se face astfel: 1. . polen ~i altele). De asemenea se inscriu in carnetul de stupin5 veniturile ~i cheltuielile prev5zute. liipti~or de matc5. 4. zborul albinelor. Revizia de prim5var5 ~itoamn5 se excut5 de apicultor care consernneaz5 cele constatate in carnetul de stupini. starea stupilor Si inventarul apicol. ceari. y. Periodic.MANUALUL APICULTORUL UI diverse ~i insemn5ri. rezervele de hran5 se estimeaz5 de asemenea in kg. fenologice ~i cintar de control. apicultorii vor inscrie Si insernnari privind actiuni sanitare-veterinare. Cu prilejul reviziei. Virsta m5tcilor se apreciaz5 in functie de culoarea marcajului m5tcii sau a not5rii din carnetul de stupins. considerind c i o ram5 4351300 mm bine acoperit5 cu albine pe ambele fete contine 270 g albine. 2. in folosinp ori in rgspundere la un moment dat. formarea de familii ajut5toare sau alte activit5ti tehnico-organizatorice ~i economice. hrgniri stimulente ~i de completare a hranei. 5% 293 . Inventarul apicol se inscrie in carnetul de stupin5 sub form5 de list5 de inventar care cuprinde enumerarea yi descrierea existenfei cantitative ~i valorice a mijloacelor pe care le are in gestiune. Urm5rirea producfiilor realizate se face in baza notarilor din carnetul de stupin5 in care sunt trecute atilt datele din programul de producfie cit ~i rezultatele obfinute privind realizarea produselor apicole (miere.5-4. apicultorul intocme~te un proces verbal a1 celor constatate. date pe care le trece dup5 caz ~i ~i in registrul de inventar a1 unit5tii. 3.

2 $ m akfost zborul albinelor in stupinii. ri cu creste spumeginde. 14 gi 20. cu 5 = vint tiirice1.. zborul albinelor se noteazii cu 1. umiditatea se inregistreazi in funcfie de inregistrarea higrometrului la ora 14. migci arborii mari gi rupefre i graase. cu 4 = vint potrivit. Principalele date care se inregistreazii: temperatura aerului la o iniilfimede 1. cu 8 = vint puternic. cu 6 = vint destul de tare. adincime gi P3 = ploaie puternicii prin care solul afinat s-a umezit la peste de 5 cm. cu 7 = vint tare.. I I Cdntar control C i n ~ r i . Zilele in care albinele nu execut5 d ~ 6 d s ~ c a . Pentru inregistrarea tuturor datelor meteorologice stupina se doteazii cu un terrnometru de maximii gi minim& cu higrometru gi cu un cintar apicol. adincime. uragan. nebulozitatea se noteazii cu ..5 m. cu 9-10 = furtunii. de sol. precipitafiile se noteazii numai in sezonul activ cu: PI = ploaie superficialii.provoacii valuri in apele st5tiitoare.c" = linigte completii. ~ d ~ ~ prOvOT . vintul predominant se noteazi in funcfie de indicatia unui stegulef anume instalat iar tiiria vintului se apreciazi cu litera . cu 2 = vint foarte slab (migcii foarte ugor frunzele pomilor).o Iinie orizontalii..de rea de cu dimisear5 neap C I C a 1 m" 3 I G 5 lid F in acest carnet se fac inregistriiri zilnice in tot cursul anului in rubricile unde este cazul. P2 = ploaie in care piimintul afinat s-a umezit pin8 la 5 cm.MANUAL UL APICUL TORULUI CARNET DE OBSERVATII I 0 Temperatura aerului E E D 0 bJ-z . este auzit in ad5post gi migcii arborii mici. la ora 8. cu 3 = vint slab (intrefine migcarea frunzelor ~i increfegte suprafap apelor stiitiitoare). mentine steagul indicator intins. cu 1 vint foarte pufin simfit.a 2 2 E Y5 2 C E L rn 0 .Owcind cerul este in totalitate senin qi piin5 la 10 in funcfie de acoperirea boltei cerului cu nori.

in plus sau in minus .. in urma ciint5ririi zilnice se stabile~te diferenfa . Este necesar s5 se aib5 grij5 ca greutatea stupului s5 nu fie influenpit5 de alte cauze in afara sporului de nectar sau a consumului de miere. 295 r .MANUALUL APZCULTORULUZ Durata zborului albinelor se noteaz5 in funcfie de cbt au zburat albinele in ziua respectiv5. Amplasarea stupilor pe vatra de stupin5 se realizeaz5 in disponibil aviind grij5 ca intre stupi s5 existe o rbnduri de 1 m. Ciintarul de control . Pentru a cunoaSte potenfialul melifer a1 zonei sau a masivului melifer in care se fac inregistrgrile pe cbntarul de control se ageazi una din cele mai puternice familii de albine din stupin5 care indeplinesc parametrii optimi pentru valorificarea culesurilor. Cu scopul de a feri stupul de control de influen@ factorilor meteorologici (ploaie. inflorirea plantelor se noteaz5 cu . din prima zi se continua not5rile in carnet dup5 aceea~itehnica cu precizarea c i este necesari notarea denumirii localitifii in care s-au reluat inregistrgrile.f a p de greutatea din ziua precedent5 datele obtinute inregistriindu-se in coloanele de spor sau scgdere.prin citirea qi inregistrarea la sfiirgitul fiec5rei zile a datelor obfinute.xW numele plantei la inceput ~i de inflorire ~i cu acela~i semn pe coloana de sfbr~it inflorire atunci cbnd acesta de s-a terminat. z5pad5). Se vor lua m5suri ca greutatea stupului s5 nu fie influentat5 de alte cauze in afara sporului de nectar sau consumului de hran5. in aga fel ca la inapoierea din zbor a orienta spre stupul din care au plecat. Pentru determinarea evolutiei culesului.- . Organizarea muncii in stupinii Prin organizarea muncii se infelege un ansamblu de mgsuri cu ajutorul c5rora se asigur5 repartizarea rafional5 a foqei de munc5 existente in funcfie de cerintele procesului de producfie gi folosirea cbt mai complet5 a acesteia in tot cursul anului in funcfie de tehnologia folosit5 qi de mijloacele tehnice aflate la dispozifie. Organizarea producfiei cuprinde totalitatea m5surilor privind asigurarea gi coordonarea mijloacelor de munc5 in vederea desfi~ur5rii activit5fii cu maxim de eficienp economicg. Cbnd stupina se deplaseazg in alti localitate. se realizeaz5 situafia real5 a acumul5rilor sau consumurilor zilnice a rezervelor de hrani.. acesta se protejeaz5 la exterior cu materiale izolatoare.

controlul ram5 cu ram5 a familiilor de albine avind'in vedere faptul c5 starea acestora poate fi apreciat5 ~i dup5 activitatea de la urdini~a evolutiei stupilor. De asemenea. paralel cu mecanizarea lucrilrilor de volum cum sunt: descilp5citul fagurilor cu tniere. in aceste conditii obfinerea unei producfii de miere completeazi obiectul pasiunii qi produce satisfactia intregii familii. Organizarea muncii intr-o asemenea stupin5 este detenninata de interesele posesorului familiilor de te albine ~i de dimensiunea stupinei care de cele mai multe ori nu d e p 5 ~ e ~5-10 familii de albine. msnuiri qi controale care afecteaz5 comportamentul familiilor de albine qi le dezorganizeazti activitatea. in unele cazuri. Practicarea apiculturii de amator este legat5 de pasiunea persoanelor care indr5gesc cre~terea albinelor ~i nu este influentat5 de necesitatea absolut5 pentru realizarea unui profit. fapt care determin5 utilizarea unor tehnologii specifice obtinerii obiectivului propus qi de multe ori foarte costisitoare. dimensiunea acestora este stabilitil de fiecare produc5tor in parte in funcfie de statutul de stupgrit spre care tinde: amatorism sau profesionism. in cazul organizarii stupinelor de catre apicultori particulari semiprofesioniqti care pe 12ng5 o ocupatie de baz8 se ocup5 in secundar qi de creqterea albinelor pentru producerea ~ivalorificarea mierii sau altor produse apicole (polen. dimensiunea stupinelor creqte la peste 60 familiidmdbine ~i poate ajunge chiar la 200-300 de familii. In cazul stupinelor ce apaqin produc5torilor particulari ~i care sunt majoritare. pentru realizarea unui proces optim de munc5 este necesar sti se stabileascil metode precise ~i eficiente care sil conduc5 la eliminarea din tehnologiile existente a tuturor operatiilor inutile sau lipsite de randament. a cintarului de control sau prin verificarea ciitorva rame din centrul cuibului familiilor de albine. venin de albine). fapt ce conduce nemijlocit la creqterea productivit5tii muncii. Acest fapt necesit5 o aplic& rictxa m5surilor de introducere de tehnologii economice de intrefinere a faraiiiilok albine care includ: creqterea productivitiitii muncii prin intensivizarea ~r&~*~roaaffie.MANUALUL APICULTORULUI Atit in stupinele produc5torilor particulari cit yi in stupinele unit5tilor economice. extractia mierii. este necesar s5 se elimine din practica apicultorilor. Ridicarea productivit5tii muncii este puternic influentatil qi de mentinerea in stupinil numai a familiilor puternice minuite de apicultori cu un bun nivel de cuno~tinfe profesionale. stupinele pot fi organizate in unitgfi de productie cu capital privat. lgptiqor de matcil. Din punct de vedere a1 proprietgtii. capital de stat. Astfel. in apiculturil este de dorit s5 fie scoase din practic5 o serie de operatii. cu capital de stat ~i particular ~i c. specializarea produc5torilor in domeniul productiei pe care A "k -4 *C i 296 . inc5rcatul qi decarcatul stupilor qi altele.

in asemenea exploatiiri apicole structura activitatii se poate organiza astfel: a) echipe temporare de intrefinere. este determinant in orientarea qi organizarea unor activitiiti specifice in unitiifi economice de profil. 297 t* 4 - .MANUAL UL APZCULTORUL UZ o realizeazii. efectuarea unor calcule de rentabilitate se impun produciitorilor in special in cam1 cii pentru realizarea producfiei se practicii stupiiritul pastoral. iar repartifia acestora intr-un an fiind inegalii. +FC* Productia apicolii in cam1 unor exploat5ri de asem& d~$ensiuni reclamii efectuarea lucriirilor prin cooperare mai ales atunci. transportul stupilor in pastoral. formate din apicultori cu riispunderi individuale pentru stupinele fermei dar care efectueaza in grup numai lucrilrile de volum: extracfia mierii qi a cerii. in aceste condifii. reconditionarea qi repartizarea lor. . dezinfecfia stupilor $i a utilajelor. b) echipe permanente de intrefinere formate din totalitatea apicultorilor unei ferme in scopul efectuiirii in comun a lucriirilor la intregul efectiv de familii de albine.om.000 familii de albine $i este foarte dificil de a stabili norme privind dimensiunea stupinelor. Dimensiunea unor asemenea exploatiiri apicole poate sii ajungii la peste 2. Totuqi aviind in vedere cii statutul de apicultor profesionist reclamii ca intr-un an munca depusii s5 insumeze intre 2. tehnologiile de intrefinere a familiilor $i amplasarea acestora care sii fie in general valabile intrucit factorul personal . precum ~i alte lucrari specifice.glnd urmiire~te realizarea unei productii speciale prin intensivizarea p r o c ~ d w d u c t ( e J i "S. apiirarea s5natiifii albinelor prin miisuri sanitare-veterinare qi obligii pe cresciitori sii caute solutii avantajoase pentru valorificarea productiei realizate. componenp florei melifere qi utilizarea de noi tehnologii de multe ori proprii qi convenabile conduc%torilorunor astfel de exploatiiri apicole.400 de ore. a repartizarii forfei de muncii qi nu in ultimul rind de influenp factorilor naturali. trebuie acceptat cii apicultorul profesionst are nevoie ~i de miinii de lucru ocazionalii. Acestea sunt stupinele cu efective de 400-600 de familii organizate de care isi asigurii existenfa lor ~i a intregii familii din profitul apicultori profesioni~ti pe care-l realizeaza din practicarea apiculturii. Organizarea muncii in apiculturii qi dimensiunea stupinelor este strgns legatii de forma de proprietate a unitiifilor de productie. pregiitirea pentru iernare. in tot cursul anului prin deplasarea succesivi a echipei la toate vetrele de stupink Fermele apicole particulare sau apaqinind unor unitiiti economice de stat iqi pot organiza pe ling5 producfia de miere qi activitilfi ajut5toare care sii contribuie la utilizarea deplina a forfei de muncii in tot cursul anului in vederea rentabiliziirii activitiifii apicole.000 qi 2. hriinirile de stimulare qi completare a rezervelor.

De respectarea acestor norme de protectia muncii ~i siiniitiitii oamenilor riispunde conducerea sau patronul unitiirii. in categoria accidentelor dc tnuncii sc nutn8rii ~i intoxicatiile aparute in itrn1a utilizarii far2 miisurii de precaufie sau prepariirii necorespunziitoare a diferitelor gaze $i substante toxice folosite ca dezinfectante. Pentru protecfia muncii in apicultur5 ca ~i in alte domenii de activitate este necesar sii fie luate o serie de masuri care sB asigure apiirarea apicultorului precum ~i a persoanelor care lucreazii in stupin2 ca sii-~i execute programul in conditii de protectie impotriva accidentelor de munca astfel: . p . urma*k "fl. j. fi&Ns$. 298 . Accidentele de muncii sunt rezultatul contactului direct. In vederea prcvenirii accidcntclor este obligatorie instruirea personalului rcspcctiv asupra mctodclor dc asigul-are a protectiei muncii.MANUALUL APICULTORULUI prin introducerea de tehnologii care sii conducii la cre~terea productivitiitii muncii ~i respectiv a profitului realizat. cu familiile de albine sau a comportiirii necorespunziitoare a stuparului in timpul cercetiirii famil iilor de albine. provenite in urrna activitiitii desfi~urate stupine. Accidcntul de munci cstc considcrat ca atare atunci ~ 2 n d petrece in se timpul activitatii ~i arc ca rczultat pierderea de catrc apicultori a capacitafii de munc5 pc o oarecare pcrioada de timp. in timpul inciircarii sau descarciirii stupilor in mijloacele de transport cu care se asigur5 dcplasarea stupinelor sau chiar in timpul transportului acestora. 61-8 miisuri de precautie. acestea se imprejmuiesc cu garduri sau plantatii dese de arbu~ti. Protectia muncii in stupine Pentru prevenirea accidentelor qi a imbolniivirii oamenilor. este obligatorie luarea a o serie de miisuri in generale ~i speciale de protectie cuprinse in normele de tehnica securitiiiii ~i igiena muncii.in vederea evitiirii accidentelor de muncii grave provocate de iritarea albinelor prin piitrunderea animalelor ~i chiar a oamenilor pe vetrele de stupinZi.W u l t o r i i nu trebuie sii prezinte mirosuri iritante pentru albine ~i ca fie protejeze e n&esar si% echipafi cu o salopetii sau halat apicol curate. si% f q w u o s c a e piinzii cu fileu transparent qi miinu~i care sii le foloseascii la pe 1 cdMtste atacat de albine.

. .in atelierele de reparat stupi sau de extractie a mierii. in caz de accident. stupii se verific5 gi eventualele cr5patur-i din soclu.este interzis5 deschiderea stupilor gi inceperea controlului familiilor de albine far5 punerea in funcfie a afum5torului gi aplicarea echipamentului de protecfie. . . in general. . . pe drumuri bune (fir5 gropi sau denivel5ri ) qi cu mijloace de transport in perfect2 stare de functionare.extracfia mierii. apicultorii vor preg5ti echipamentul de protecfie necesar (m&nu$i. cerii $i altor produse apicole la care se folosegte curentul electric.in cazul cind transportul se execut5 cu animale.la transportul stupilor pe calea ferat5 se iau m5suri ca vagoanele s5 fie inchise dar cu o ventilafie activi asigurati iar stupii s5 fie fixati pentru a evita c5derea sau alunecarea acestora pe podeaua vagonului. . scoaterea ramelor $i introducerea altora in extractor se face numai ciind centrifuga este oprit5. capac sau perefii lor trebuie astupate. salopet5 sau halat ~i afumgtor. acestea vor fi adipostite la distant5 de mijlocul de transport la incircarea ~i descircarea stupilor yi se vor lua m5suri ca s5 fie ugor de desprins de mijlocul de transport in timpul deplasiirii. la aplicarea miisurilor de protecfia muncii in cazul celor care execut5 sau conduc lucr5ri in apicultur5 trebuie s5 se fin5 seama de documentele obligatorii elaborate de organele de specialitate care redacteaz5 normativele de stat pentru asemenea activit5ti. in acest scop pe vagonul care transport5 stupii se vor aplica etichete scrise cu litere mari: ATENTIE ALBINE VII !.controlul familiilor de albine se face cu atentie evitiindu-se migcgrile brugte gi izbiturile. se vor lua m5sui-i pentru respectarea nonnelor de paz5 contra incendiilor gi de protectie impotriva curentului electric in care scop prizele vor fi prev5zute cu imp5miintarea necesar5 .MANUAL UL APICULTORULUI . . Se vor lua m5suri ca durata transportului s5 fie ciit se poate de mica iar in g5ri manevrarea vagoanelor s5 se fac5 cu atentie. .pentru eventuale intervenfii in timpul transportului.la instalarea stupilor dup5 transport in masivele melifere sau pe vatra de stupin5 se vor respecta cu strictefe m5surile de pa25 contra incendiilor.inainte de transport. .masc5.transportul stupilor cu mijloace auto sau hipo se va face de preferinfa noaptea.

serveyte penttu producerea de fum care lini~te~te albinele in timpul controlului familiilor sau indep5rteazii albinele din anumite locuri. Afumiitoarele se confectioneazii dupii diferite modele ~i pot fi acfionate mecanic sau electric. .afum5torul apicol. etc.halatul. . respectiv fafa qi in special ochii stuparului care sunt tinta atacului albinelor. Miigtile apicole sunt de diferite forme gi sunt confecfonate din diferite materiale (mascii metalicii. doc.salopeta. Se confect. . se utilizeaza pentru a proteja hainele apicultorului cu prilejul executiirii de lucriiri in stupinii. protejeazii capul.ioneaz3 din material de culoare deschisi qi se recornand5 ca mttnecile sii fie prinse in elastic. de culoare deschisi. Se confecfioneazii din material plastic pe suport textil. serve~te desprinderea podi~orului a ramelor propolizate la ~i din stup. .m5nuqile apicole cu cinci degete. serve~te indepartarea albinelor de pe faguri. protejeazii corpul apicultorului ~i hainele acestuia cind executi lucriiri in stupink Aceasta se confectioneazii din material plin. masci pliant5). in afara afumiitoarelor care produc fum sunt ~i afum5toare (bombe de fum) care acfioneaz5 sub presiune de gaze inerte in amestec cu fum qi care au un efect asemiin5tor cu cel a1 afumiitoarelor obi~nuite. protejeazii miinile apicultorului de infepiiturile albinelor ~i sunt confectionate din piele.). Se confectioneaz5 din otel qi pot avea diferite forme ~i dimensiuni. bine inchisii la git. Din aceste echipamente mentionam urm5toarele : .~ortul apicol.masca apicol5. iar la mineci qi picioare previizutii cu elastic.MANUAL UL A PICUL TORULUI Echipamentul pentru protectia apicultorului vi uyurarea IucrZirilor din stupinl in vederea miisurilor de protectia muncii se folose~te echipamentul pentru ap5rare apicultorului gi uvurarea lucriirilor in stupin5 care insumeaz5 totalitatea obiectelor necesare pentru echiparea ~i protectia acestuia in timpul executarii de lucrilri in apiculturii. . . col.dalta apicolii. a diafragmelor ~i a corpurilor de stupi cit ~i pentru riizuirea ~i curatarea de propolis a acestora. sau din alte materiale irnpermeabile (foaie de cort. de pe peretii la celelalte anexe ale stupului u ~ u r i n dmunca apicultorului. Se n p5r de coad5 de cal sau din fire de relon de culoare deschisi. servegte pentru p5strarea ~i transportul uneltelor qi a unor i 300 . mascii cu piliirie. asigurii un mod de prezentare igienic in stupin5 gi protejeazi imbriiciimintea apicultorului. material plastic sau cauciuc subtire. .

ugureazi munca apicultorului fiind folositii la transportul stupilor ~i a materialor apicole de volum. Cabana apicolii demontabili confectionati din lernn serve~tepentru adipostirea apicultorului. . a imbriiciimintii acestuia qi se u~ureazi executarea a numeroase lucriri in stupini.targa apicoli.l i d i p pentru transport rame. adipostirea unui roi artificial sau pentru prinderea roilor naturali atunci cind sunt agezafi in locuri accesibile.MANUAL UL APZCULTORULUI materiale apicole gi ugureazii munca apicultorului in stupini. Este cofectionat din lemn de brad. se asigurii in buni miisurii protectia apicultorului. . . care. se folosegte in perioade lipsite de cules la controlul familiilor de albine pentru a preintimpina furti~agul. .Cortul este mobil gi demontabil fiind confectionat din tifon intins pe trei sau patru suporti metalici.cortul apicol. ugureaz5 munca apicultorului gi se folosegte pentru adiipostirea ramelor. Prin folosirea dupii nevoi in mod curent a echipamentului prezentat. L i d i p este confectionat5 din lemn de brad. f i r i folosirea acestui echipament ar trebui s i fie aminate sau chiar sii se renunte la ele. depozitarea inventarului mirunt ~i de necesitate curenti precum gi a unor materiale gi produse ce urmeazii s5 fie folosite in stupini.

in care natura se imbracii in haine albe dantelate cu ciucuri de gheap. viscole gi zile geroase. Uneori apar gi zile mai pufin friguroase gi chiar insorite.MANUALUL APZCULTORULUI leclia 14. . desfundarea urdinigurilor de albine moarte qi agternerea in fafa stupilor a unui strat subtire de paie sau frunze pe care sii se poati ageza albinele atunci cind execut.luarea de miisuri pentru prevenirea deranjiirii qi nelinigtirii familiilor de albine provocate de atacul goarecilor. de regulii. se instaleazii mase de aer polar. suficiente rezerve de hranii..preparea gi administrarea turtelor de gerbet de zahiir. ciociinitorilor. materiale gi unelte necesare in sezonul de la magazinele APICOLA ale Asociafiei Cresciitorilor de gi dezinfectarea stupilor gi a inventarului apicol. piisiirilor de curte. vizionarea stupinei cu utilaje. t 302 . Din punct de vedere meteorologic.1. Temperatura in cuibul familiilor cregte gi atinge 34-35" C prin sporirea consumului de hranii care de la 0.9.supravegherea modului de iernare a1 familiilor de albine prin controale auditive siiptiimiinale gi indreptarea stiirilor anormale constatate.indepiirtarea Erii zgomot a ghefii gi a ziipezii neafiinate de pe sciidurelele de zbor ale stupilor. . ciind albinele pot efectua zboruri de curiitire.7-0. . pitigoilor gi vriibiilor. iar aerul este proaspiit gi uscat.gerar9'.talendarul principalelor lucriri de sezon in slupinl Luna ianuarie Este prima lung din calendar. Lucriiri de executat in aceasti perioadii : . . albinele se uzeazii qi poate sii aparii procesul de imbolniivire a acestora de diaree care in majoritatea camrilor provoacii mari pierderi de albine pin8 la sosirea primiiverii. a pliicilor de zahir candi sau de miere cristalizatii. in aceastii lung albinele trec in a doua perioadii a ierniirii iar in mod obignuit executi primele zboruri de curfitire gi incep sii creascii primele generafii de puiet. familiilor de albine care au fost introduse la iernare fir.5 zboruri de curiifire.O kg miere. Familiile de albine deranjate in aceast5 perioadii de animale gi piisiiri se nelinigtesc gi ca urmare consumul de miere cregte gi mai mult.8 kg ajunge la 0.

MANUAL UL APICUL TORUL UI . Lucrsri de executat in aceast5 perioad5: . in prima jumgtate. . . in condifii climatice favorabile. se miiregte astfel inc5rc5tura intestinului gros gi zborurile de curafire timpurii devin necesare. in luna februarie continua efectuarea zborurilor de curifire timpurii cu efecte favorabile pentru s5n5tatea albinelor gi activitatea de viitor a acestora.5 kg.se continu5 supravegherea modului de iernare a familiilor de albine prin controale auditive ~i la urdini~urile stupilor gi se iau m5suri imediate de indreptare a st5rilor anormale ce se ivesc . . consumul de hranii in familii sporegte la 1.documentarea gi completarea cunogtinfelor profesionale ale apicultorilor prin studierea revistelor gi a ciirfilor de specialitate precum ~i prin participarea la cursuri gi conferinfe apicole organizate de filialele judetene gi cercurile apicole ale Asociatiei Cresc5torilor de Albine. . Prin creqterea puietului. in zilele favorabile zborului. in aceste conditii amplasarea stupilor pe o vatrii insoriti. cu urdini~urile cur5pte gi un strat subfire de paie impr5gtiate in f a p stupilor u~ureazg efectuarea zborurilor de curgfire ~i asigur5 protecfia albinelor ce le executs. alun gi ghiocei. cind acestea aduc gi primele cantit5fi de polen cules din p5durile cu anini. iarna se manifesti ca atare cu zile reci din care multe viscolite dar cu nopfi senine gi foarte geroase.f?iurarulVeste privit cu suspiciune sub aspectul manifestirilor meteorologice.incheierea gi insirmarea ramelor. 303 .in zilele insorite se poate instala ad5p5torul cu ap5 1 de s '3 5 g sare la un litru de ap5.. in a doua jum5tate a lunii masele de aer rece sunt intrep5trunse de fronturi de aer mediteranean care las5 s5 se strecoare uSoare adieri prim5v5ratice. in zilele insorite favorabile zborului albinelor.+ . . in general. s 6 ..2-1. .se verific5. fir%intinderea s3rmelor. gi dac5 este necesar se continu5 administrarea la familiile lipsite de hrang suficient5 a turtelor de gerbet gi a celor din past5 pudr5.se iau m5suri de stimulare a zborurilor de cur5fire prin inl5-turarea capacelor la stupi gi a impachetajului aflat deasupra ramelor.se cur5p z5pada gi se preg5tesc vetrele de stupin5 pentru efectuarea zborurilor de curgfire. Luna februarie A doua lung calendaristic5 .

MANUAL UL APICUL TORUL UI

- se continua aprovizionarea stupinei cu utilaje, materiale gi inventar apicol necesare in timpul sezonului, procurate de la magazinele APICOLA ale Asociafiei Cresc5torilor de Albine; - se continu5 repararea, curfitarea gi dezinfectarea inventarului apicol, incheierea gi insirmarea ramelor, Gr5 intinderea sirmelor; - in localit2tile care au in apropiere pgduri sau z5voaie de anini gi alun, apicultorii pot recolta mici cantit5ti de polen proaspat pentru a fi folosit la hrinirile stimulente de primgvar5; - cu prilejul curgfirii urdinigului se recornand5 ridicarea de probe de albine moarte qi trimiterea acestora la laboratorul veterinar, in vederea verific5rii st5rii sanitare a familiilor de albine din stupin5; - se continu5 actiunea de documentare gi de completare a cunogtintelor profesionale ale produc5torilor apicoli; - se fac demersuri corespunz5toare la cercurile apicole sau la filialele judetene ale Asociafiei Cresc5torilor de Albine pentru obfinerea repartifiilor de vetre de stupin5 la masivele melifere pentru practicarea stup5ritului pastoral.

Luna martie
A treia lun5 calendaristic5 ,,m5r$gorul" luna echinoctiului de prim5var5 - 23 martie, cu adierile vintului prim5v5ratic gi prezenp ghioceilor gi a viorelelor vestegte sosirea prim5verii. Cerul devine schimbgtor, presiunea atmosferici scade sub 760 mm, iar umiditatea relativ5 confirm5 atributul lunii echinocfiului de primavar5 cind ziua este egalg cu noaptea. Se incheie perioada de iernare a familiilor de albine gi incepe sezonul de prim5var5 cind ziua cre~te, vremea se inc5lzegte gi albinele efectueaz5 zborul general de curillire. in p5duri qi in locurile insorite gi ferite de vinturi, apar viorelele, urzicuta, cornul, salcia cgpreasc5 gi z5logul care prin polenul pe care il recolteaz5 albinele din abundenf5, stimuleaz5 cregterea de puiet qi prin aceasta se declangeazg inlocuirea albinelor de iernare cu albine tinere capabile s5 ingrijeasc5 puietul care s5 asigwkpreqterea puterii familiilor de albine. in aceste conditii consumul de hran5"i,milia de albine cregte la 2,O-2,5 kg gi ca urmare se impune asigurarea rewive1 e hrang necesare pentru cregterea puietului gi dezvoltarea familiilor de al*\%~erea v%lorificgrii culesurilor timpurii.

%

'e

304

MANUAL UL A PICUL TORULUI

Lucriiri de executat in aceasti perioadii: - se continuii stimularea ~i supravegherea zborului general de curiifire; - in zilele ciilduroase se efectueazii revizia de primiivarii a familiilor de albine cind se verificii prezenp miitcii, existenpi gi completarea rezervelor de hranii, indreptarea stiirilor necorespunziitoare din familii, striimtorarea cuiburilor pentru menfinerea ciildurii, curiifirea fundurilor la stupi de albinele moarte gi resturile de cearii riimase dup2 desciipiicirea fagurilor cu miere qi uscarea sau inlocuirea materialelor izolatoare. Constatiirile Ecute se inscriu in caietul de stupinii; - in cazul in care nu a fost montat adiipiitorul cu apii se iau de indatii miisuri pentru montarea acestuia; - in scopul intensificiirii cre~teriide puiet se trece imediat ce timpul se inciilze~te stimularea familiilor de albine cu sirop de zahiir in propollie de 111 la administrat ciilduf la inceput in poqii mici de 0,150-0,250 litri ~i pe miisurii ce qi timpul se inciilze~te in funcfie de puterea familiilor, in pocii mai mari de 0,3000,500 litri; - se analizeazii modul in care au iernat familiile de albine cu scopul de a cunoagte eventualele cauze ce au determinat o iernare necorespunziitoare ~i luarea de miisuri pentru eliminarea in viitor a deficienfelor constatate; - formarea de familii temporare cu miitci iernate in afara ghemului in camere; - procurarea gi plantarea de arbori .yi arbu~ti nectaro-poleniferi; - aplicarea primului tratament cu varachet pentru combaterea varoozei; - se instalezii cintarul de control pe care se ageazii cea mai puternicii familie de albine din stupinii ~i se incepe inregistrarea in carnetul de stupinii a observafiilor meteorologice, fenologice, precum gi a evolufiei cintarului de control. Aceste observafii gi inregistriiri se executii pe intreaga perioadii a sezonului apicol activ, pentru a cunoayte potenfialul melifer al zonei in care se practicii stupiiritul.

Luna aprilie
A patra lung calendaristicii ,,priery'inregistreazii treceri rapide de la cald la rece ~i invers, aceasti situafie fiind provocatii de unele resturi de a e m c ce intrii in contact cu masivele formafiunide aer mediteranean ce piitrund aceastii perioadii. r

MANUAL UL A PICUL TORULUI

7
i
I

Aprilie, este luna in care primgvara intr5 in drepturile sale fire~ti toate in zonele r;irii, timpul se inc5lze~te~i m u l ~ m i t i infloririi a numeroase specii de arbori .yi arbu~ti nectaro-poleniferi precum ~i a numeroase specii de plante din flora spontan5 ~i cultivati se asigura polenul ~i nectarul necesar pentru dezvoltarea familiilor de albine. in aceasti perioad5 matcile din numeroase familii depun zilnic peste 1500-2000 ou5 ~i ca urmare albinele viirstnice care au iernat sunt treptat inlocuite cu albine tinere nou eclozionate mai viguroase, apte s5 creasc5 mai mult puiet, fapt care face ca spre sEr~itul lunii in stup s5 nu mai existe albine viirstnice iar familiile sa fie mai puternice deciit erau la intrarea in iarn5. Totodata, in celulele din jurul elipselor de puiet ~i in special in fagurii ce se afla pe o parte ~i alta a fagurilor cu puiet incep s5 fie acumulate primele rezerve de piisturii qi miere proaspat5 care urmeaz5 s5 fie folosite cu succes in perioadele deficitare.

i
I

,
1

1
I

I
,

Lucrgri de executat in aceastii perioadii: - se continua lucr2rile de verificare ~i se execut5 revizia de fond a familiilor de albine pentru a cunoa~te amgnunfime situafia acestora pentru a lua m5surile ce in se impun pentru solufionarea st5rilor necorespunziitoare ce se intiilnesc. Cu acest prilej se completeaza rezervele de hran5 (miere ~i p5stur5) iar familiile slabe se unifica cu familiile de putere mijlocie; - se iau m5suri pentru igienizarea cuiburilor prin transvazarea familiilor de albine in stupi curafi qi dezinfectafi; - intarirea periodic5 a familiilor care intiirzie in dezvoltare, cu faguri cu puiet capacit gata de eclozionare, ce se scot din familiile puternice din stupin5; - in perioadele lipsite de cules se continu5 hr5nirea stirnulent5 a familiilor de albine cu sirop de zah5r administrat in propocii de 0,3-0,5 litri pe familia de albine; - pe miisura ocuparii fagurilor din cuib cu puiet, acesta se Iarge~te faguri cu cliidifi sau cu faguri artificiali in perioada infloririi pomilor, ciind albinele cl5desc fagurii ; - se iau m5suri pentru protectia familiilor de albine impotriva declanq5rii f u r t i S a m stupine ; e &$sura infloririi pomilor la cele mai bune familii de albine din stupin5 colectoarele de polen pentru recoltarea ~i valorificarea acestuia; swstal f e - & e l . .mg(msorit loc din vatra stupinei se instaleaz5 topitorul solar, pentru

% ;

-:s

1

34 05

MANUALUL APICULTORULUI

valorificarea reziduurilor de cearii rezultate dup5 cur5firea stupilor gi a ramelor. Topitorul solar se p5streaz5 gi se folosegte in stupin5 pe toat5 perioada sezonului apicol; - la familiile puternice, deasupra cuibului se instalez5 colectoarele de propolis; - se efectueazii examenul general clinic al familiilor de albine gi se aplic5, dup5 caz, tratamente preventive gi curative pentru principalele boli ale albinelor: varooza, nosemoza, puietul viros, loca europeani sau loca americanii; - dup5 caz, familiile de albine s5n5toase pot fi deplasate pentru polenizarea pomilor din livezi.

Luna mai
A cincea lun5 calendaristicii ,,florar9' se caracterizeaza printru-un climat schimbiitor, dar gi prin cregterea temperaturii care trezegte la viap intreaga natur5 ce apare decorat5 in zeci de culori. Pe seama albinelor tinere crescute in lunile martie, aprilie gi inceputul lunii mai, familiile de albine s-au dezvoltat gi dispun de intregul potential productiv pentru valorificarea culesurilor din aceast5 perioad5. in luna mai, la inceputul ei sau ceva mai tiirziu, in toatii fara infloresc p5durile gi plantafiile de salciimi care asigurii familiilor de albine un bun cules de nectar gi ca urmare realizarea unor importante productii de miere mass de cea mai bun5 calitate. Pentru valorificarea in mai bune conditii a culesurilor in aceast5 perioad5 stupinele se deplaseazii de la un masiv melifer la altul in cadrul actiunilor de practicare a stupiiritului pastoral la care particip5 atAt stupinele apicultorilor profesiongti c&tgi cele ale apicultorilor amatori. Lucr5ri de executat in aceastii perioad8: - continuarea lucriirilor de I5rgirea cuiburilor potrivit cu dezvoltarea familiilor de albine gi evolutia culesurilor prin introducerea de faguri artificiali sau faguri cl5difi gi agezarea magazinelor la stupii verticali cu magazin sau a corpurilor la stupii multietajati, pentru depozitarea nectarului; - mentinerea familiilor de albine in stare activ5 gi preintiilh a& intr5rii acestora in frigurile roitului prin ridicarea periodic5 de fa&& p q c5hcit de la familiile foarte puternice gi redistribuirea lor la familiile Sl&n%inii%

?

307

F),
e-

MANUAL UL A PICUL TORULUI

- folosirea intregului potential a1 albinelor privind secretia de cear5 pentru asigurarea necesarului de faguri cl5diti; - pregatirea familiilor de albine in vederea valorific5rii in conditii optime a culesului de la salcim qi deplasarea accstora in stupgrit pastoral; - anunprea primgriilor din comunele pe raza cirora sunt amplasate stupinele deplasate in pastoral pentru luarea in evident5 qi protejarea acestora in cam1 combaterii d5un5torilor cu substanfe toxice; - recoltarea fagurilor cu miere qi extractia acesteia dup5 incetarea culesului de la salcim din masivele din sudul fiirii; - folosirea colectoarelor de polen in perioadele cu un slab cules de nectar qi luarea de m5suri pentru conditionarea acestuia; - inceperea lucr5rilor de cregtere a miitcilor pentru formarea roiurilor qi inlocuirea matcilor necorespunz5toare din stupine gi totodat5 inceperea producerii 15pti~orului matc5; de - in cam1 familiilor bolnave se continua aplicarea tratamentului pentru combaterea puietului vgros qi a locei europene gi americane;

Luna iunie
A vasea lung calendaristic5 ,,ciregarn luna solstitiului de var5 - 2 1 iunie, se inscrie prin creqterea luminii gi a c5ldurii care se revars5 din abundent5 sub soarele sclipitor peste natura inc5rcat5 de rod. Din cind in cind ploile scurte, repezi qi calde schimba decorul naturii pline de viat5. Este luna de var5 cu zilele cele mai lungi. in fara noastr5, inaintea solstifiului de var5, familiile de albine ajung la nivelul maxim de dezvoltare qi sunt apte s5 valorifice in cele mai bune conditii culesurile de nectar de la tei, coriandru gi floarea soarelui in zona de step:, de la zmeur9 qi zburatoare in zona de munte qi de la fineag in zona de deal. Prezenp in cuibul familiilor a unui mare numar de albine tinere - doici - restringerea cantit5tilor de puiet nec5p5cit, lipsa de spatiu in stupi, incetarea culesurilor de nectar, tendinp fireasc5 a familiilor de albine de perpetuare a speciei c5t qi a & & t o r i favorizeaz5 qi gr5besc intrarea acestora in frigurile roitului. fabiliile care se preg5tesc s5 roiasc5 natural, ouatul m5tcilor qi a$f t: W% lbinelor se reduce gi in cuiburile acestora apar primele botci naturale a% fe : a c?&estea ajung la maturitate se declanqeaz5 fenomenul de roire
P1
/

3)-

MANUAL UL APICUL TORULUI

natural5 a albinelor, la inceput in zona de step5 gi se continua in zona colinarii gi de munte. Lucrgri de executat in aceasta perioad5: - continuarea lucriirior de recoltare gi extractie a fagurilor cu miere de la salcgm gi alte culesuri de nectar; - continuarea menfinerii familiior de albine in stare activ5 prin introducerea in familii a ramelor cliiditoare, intensificarea ventilatiei cuiburilor gi umbrirea i stupilor e x p u ~la soare; - prevenirea roirii naturale a familiilor de albine prin formarea de familii intrate in frigurile roitului de roiuri artificiale, familii ajutitoare sau de nuclee pentru p5strarea m5tcilor de rezerv5; - int5rirea familiilor nou formate cu puiet cgp5cit gata de eclozionare preluat din familiile puternice predispuse s5 intre in frigurile roitului; - preg5tirea familiior de albine pentru valorificarea culesurilor de varg prin ad5ugarea de faguri artificiali la stupii orizontali, corpuri cu faguri la stupii multietajati gi magazine la stupii verticali; - efectuarea transportului stupilor in pastoral la masivele de tei, culturile de floarea soarelui, zmeur5, zburgtoare gi fineap; - continuarea lucr5rilor de cregtere a m5tcilor in vederea obtinerii matcilor de rezervg necesare pentru inlocuirea in toamn5 a celor necorespunz5toare; - se actioneaz5 pentru valorificarea intregului potential productiv a1 familiilor de albine prin diversificarea productiei: producerea de polen colectat de albine, p5stur5, propolis, I5ptigor de matcg, venin de albine, miere, miere in faguri gi miere in secfiuni; - se continu5 tratamentele pentru combaterea puietului varos, a locei europene gi a locei americane.

Luna iulie
A gaptea lung calendaristicg, luna lui ,,cuptor" igi revars5 torentele de c5ldur5 din v5zduh. Soarele str5lucitor, razele ultraviolete dimineafa gi calorice peste zi redau tabloul acestei luni de var5 care de obicei este d e o s a w f i e r b i n t e . Uneori, fronturi de aer oceanic, cu furtuni gi ploi repezi forfecate c dbsciirc5ri electrice completeaz5 tabloul acestei luni de v5paie pe teritopultil~ii %astre. % Dup5 inchieierea culesurilor de var5, ritmul de d e d o & ~ i l i i ~ d e

309

fb

polen gi fagurii cu puiet. Fagurii goi sau cu miere putinii se scot din stupi sau se desciipiicesc gi se ageaz5 dupii diafragmii pentru a fi goliti de miere de ciitre albine. incepe gi pregiitirea familiilor de albine in vederea ierniirii gi de modul in care acestea vor fi ingrijite in lunile urm5toare (august gi septembrie) depinde in mare miisurii iernarea E r i pierderi a familiilor gi dezvoltarea acestora in sezonul de primiivarii. tR%ea familiilor de albine nou formate in lunile precedente cu faguri cu vi polen. Astfel. .MANUAL UL APZCUL TORULUZ albine incetul cu incetul se reduce. Numiirul albinelor din familii scade gi el pe zi ce trece riimbniind in stup multe albine viirstnice uzate fiziologic. miitcile mai bine hriinite igi reiau ouatul. in aceste conditii familiile de albine incep sii se pregiiteascii pentru iernare: izgonesc triintorii gi datoritii reducerii ouatului miitcilor hriinesc un numiir mai mic de lame. . numiirul albinelor culegiitoare se micgoreazi de la o zi la alta iar in conditiile zonei de step5 din lipsa plantelor nectaro-polenifere. familiile cresc mai mult puiet gi aportul de nectar gi polen intregesc rezervele de hranii pentru sezonul rece. albinele aduc nectar qi polen. Lucriiri de executat in aceast5 perioadii: .oprirea in stupi a fagurilor cu miere gi piisturii necesari pentru buna iernare a familiilor de albine. . in aceastii perioadii zborul albinelor scade gi mai mult iar miitcile igi reduc ouatul.administrarea de hriiniri stimulente in perioadele lipsite de cules pentru cregtergnhlbine tinere. Practic odat2 cu incheierea culesurilor de varii. albinele pot beneficia de unele culesuri de intretinere care favorizeazii reinceperea activitiitii in stupi. ??e-$&g$iti8?@$i executarea transportului stupilor pe vatra de iernare sau in & % : .prevenirea declangiirii furtigagului prin restriingerea cuibului gi micgorarea urdinigurilor. care nu pot asigura o iernare normal2 a familiilor. . in Delta Duniirii gi in zonele inundabile ale acesteia unde infloregte flora de baltii precum gi in zona colinar5 de la fiineap gi trifoi alb in anii ploiogi. Totodati datoritii uzurii.reorganizarea cuiburilor familiilor de albine liisbnd in stupi numai fagurii cu miere.continuarea recoltiirii fagurilor gi extractia mierii realizatii de la culesurile de varii.

Astfel.gustarulWse caracterizeazii printr-un cer de un albastru deosebit. bostiiniirii sau flora din zona inundabilii qi din Delta Dungrii. in aceastii lunii conditiile de climii gi cules sunt din ce in ce mai putin favorabile pentru cregterea de puiet qi mentinerea puterii familiilor de albine din stupine.MANUALUL APICULTORULUI localitiiti in care a inflorit otava. cu un soare afectiv gi ciilduros. loca americanii qi puietul viiros. a tratamentelor pentru loca europeanii. Luna august A opta lunH calendaristicii . .efectuarea cu prilejul organizgrii cuiburilor gi a a d a % c ~ i ~ ~ l 3x1 5% .protejarea fagurilor goi scoqi din stupi qi care se trec in rezerva stupinei. Zona colinarii gi suprafetele de teren din zona inundabilg gi Delta DunGrii riimiin singurele teritorii in care se intilneqte incii o vegetatie care mai produce nectar gi polen pe care albinele il culeg de la trifoiul alb.administrarea de hriiniri stimulente pentru i n t e n s i f i c a w g t e r i i de puiet. . de la otava riimas5 dupii cosirea fgnetelor gi care incepe s5 infloreascii precum gi de la vegetatia din flora spontanii care cregte in locurile umede. pe miisurii ce albinele care au participat la culesurile de varii continuii sii moarii.continuarea lucriirilor de organizare a cuiburilor prin indepiirtarea fagurilor goi. . puterea familiilor se reduce gi se intesificii actiunile de preggtire a familiilor de albine pentru sezonul apicol al anului unngtor.continuarea.schimbarea din familii a mgtcilor necorespunzgtoare qi inlocuirea acestora cu miitci tinere prolifice. floarea soarelui tiirzie. noptile devin mai lungi gi in zonele de step5 sursele de cules se reduc considerabil. in cazul familiilor bolnave. . cu multe zile frumoase qi ciilduroase. . desciipiicireadupii diafragmii a fagurilor cu miere putin4 echilibrarea gi eventual completarea cu faguri cu miere sau cu sirop a rezervelor de hrani pentru iernare gi in caz de nevoie se acfioneazii pentru indepiirtarea stiirilor necorespunziitoare din familii. dovlecii din culturile intercalate. Lucriiri de executat in aceastii perioadii: ..striimtorarea urdinigurilor in vederea evitiirii furtiga . In aceastii perioadii. cu precipitatii reduse.

recondifionarea. . Odat5 cu inceperea sezonului de toamn5 zilele sunt mai scurte. se apropie de sfirgit acumularea in corp a unor importante cantit5ti de glucide. cind ziua este egal5 cu noaptea gi cind din punct de vedere meteorologic in natur5 exist5 o mare stabilitate atmosfericil. fundurilor gi capacelor de la stupii care urmeaz5 s5 ad5posteasc5 familiile de albine in perioada de iarn5.. cu precipitafii in general reduse gi umiditate relativ5.controlarea calit5fii mierii din faguri in scopul verific5rii acesteia gi even-ntificare a mierii de man8. puietului v5ros.. 1ch8erea pin5 la 15 septembrie a acfiunii de completare a rezervelor de neb are ierngrii familiilor de albine. durata de zbor a albinelor se reduce. nopfile devin mai reci gi ca urmare albinele din familii incep s5 se restring5 pe fagurii cu puiet din mijlocul cuiburilor.MANUALUL APICUL TORULUZ 1 familiilor de albine gi in caz de nevoie aplicarea de tratamente specifice pentru combaterea varoozei. Pe fagurii din cuibul familiilor de albine cantitatea de larve este din ce in ce mai redus5 astfel c5 spre sf"argitu1lunii puietul aproape c5 dispare din stupi. sursele de cules cu excepfia zonelor din luncile inundabile gi Delta Dun5rii dispar. cu sulf impregnat in batoane speciale.r5pciunemeste luna echinoctiului de toamn$ 23 septembrie. -/ 312 . protide gi lipide care alcatuiesc .strimtorarea gi organizarea corespunz5toare a cuiburilor gi a fagurilor cu puiet. 5. aflat deasupra diafragmei. 1 1 '% L . La albinele de iernare. dup5 caz.-. Din aceast5 substanp glucidele servesc la funcfionarea mugchilor. .corpul gras" ce se intinde ca o c5ptugeal5 sub inveli~ul chitinos dorsal. ! I Luna septembrie A noua lun5 calendaristic5 . miere gi p5stur5 r5magi in familii in vederea iern5rii. in aceasti perioad5. . Lucr5ri de executat in aceast5 perioad5: . a locei americane gi europene.conservarea fagurilor goi depozitafi in dulapuri. lipidele alc5tuiesc rezervele grase iar proteinele sunt indispensabile pentru alimentarea larvelor gi a m5tcii in perioada cind albinele nu culeg polen din natur5. mai ales in zonele deluroase gi de munte. @?-%er~%~lic5rii tratamentelor de toarnn5 pentru combaterea varoozei. a corpurilor.+ . corpuri de stupi gi magazine prin afumarea acestora contra ggselnitei.

Presiunea atmosferic5 este oscilanti ca gi zilele care trec gi alterneazi.+14"C.alegerea fagurilor necorespunz5tori.. .MANUAL UL APICUL TORULUI . Cu unele exceptii. fundurilor gi capacelor la stupii in care urmeaz5 s5 ierneze familiile de albine. In luna octombrie cregterea puietului inceteaz5 in intreaga pr5. asigursnd familti iernare normal5. dac5 nu toate. cu zilele insorite. ploioase gi vintoase. . pot fi executate in totalitate. la familiilecu m5tci tinereimperecheatein luna august sau la inceputul lunii septembrie mai pot fi g5site mici suprafete de puiet c5picit gata de eclozionare. albinele executi zboruri de curstire de scurt5 durati gi de mica intensitate la care sunt antrenate in primul rind albinele tinere eclozionate precum gi celelalte albine din familiile care urmeaz5 s5 ierneze. In zilele insorite gi c5lduroase. spre amiaz5. cind temperatura scade sub +8"C albinele se string treptat in ghemul de iernarc din care se desfac numai atunci cind temperatura cregte la +12"C . Avind in vedere c5 in pra noastr5 in luna octombrie sunt la orele de amiazi numeroase zile insorite gi calde. cele reci. Lucr5ri de executat in aceast5 perioad5: A A 313 s. reformarea gi topirea acestora.luarea de m5suri pentru prevenirea gi combaterea furtigagului la albinele din stupin5.brum5relWeste luna miezului de toamn5 cind cerul devine de regul5 plumburiu gi posomorit. Luna octombrie A zecea lun5 calendaristic5 . . cildute gi pl5cute care permit albinelor tinere abia eclozionate s5 fac5 primele zboruri in stupin5. Pe mssura r5cirii timpului. Se intilnesc gi situatii chnd din diferite motive unele lucriri care asigur5 buna iernare a familiilor de albine nu au putut fi executate gi exist5 pericolul ca aceste familii s5 nu poat5 trece peste perioada de iarn5. ' I .inlocuirea m5tcilor virstnice sau necorespunz5toare cu m5tci tinere provenite din rezerva stupinei.unificarea familiilor gi a roiurilor care nu s-au dezvoltat corespunz5tor gi ocup5 mai pufin de 3-4 faguri acoperiti compact de albine. .continuarea recondilion5rii corpurilor. majoritatea dintre asemenea lucr5ri ce se impun in aceasiii perioad5 de sfirgit de sezon.

iar in cazul familiilor slabe se poate organiza iemarea intr-un stup a doui familii despiqite printr-o diafragmii etan~ii. . in cazul uw'zil Ide qi insorite. k r >e 3x4 . Protejarea de atacul ~oarecilor a fagurilor de rezervii cu miere precutn ~i a celor goi ce urmeazii s i fie folosifi in sezonul urm5tor.efectuarea a dou5 tratamente obligatorii pentru combaterea varroozei cu varachet sau alte substante specifice. . familiile de albine se strgng in ghemul in din de iernare pe fagurii a~ezati dreptul urdini~urilor.instalarea la urdini~urile stupilor a gratiilor care sii impiedice piitrunderea ~orecilor. definesc practic odatii cu c5derea ultimelor frunze uscate cii toatnna este pe sfir~ite. . rupti sau cu celule de trintor) ~i topirea acestora. . impactul intre aerul rece ~i cel cald.strimtorarea cuiburilor la nivelul fagurilor bine ocupafi de albine. atunci cind in familii puietul a eclozionat in totalitate. stuf sau coceni de porumb. albinele mai executii sumare zboruri de curitire pe care le&u%.impachetarea cuibului familiilor de albitle cu materiale izolatoare. a de 8&ei ultimele contingente de albine eclozionate. care au eclozionat ultimele generapi-uiet.protejarea stupilor contra vinturilor ~i a curentilor reci de aer prin impachetarea individual5 a acestora cu carton gudronat sau protectie colectivi prin amenajarea in jurul stupilor a unor perdele de protectie confectionate din nuiele. albinele conviepiesc in ghemul de iemare pe intreaga' ric?qdZt a timpului rece pin5 la inceputul prim5verii urmgtoare. in aceastii lung.brumarVne aminte~te prin ploile reci $i deseori datoritii burnitei c5 ne afliim in ultima lun5 de toamnii. . piiduri ~i terenurile disponibile. Adiipostite in stupi.plantarea de arbori ~i arbu~timeliferi in griidini. tulpini de floarea soarelui. Fenomenele meteorologice.. Astfel organizate. Luna noiembrie A unsprezecea lunii calendaristicii .continuarea sortiirii ~i reformiirii fagurilor necorespunziitori (vechi.stimularea qi supravegherea zborurilor tirzii de curiitire ale albinelor. . .MANUAL UL APICUL TORULUI . viintul rece care de multe ori aduce ziipada qi soarele cu dinti.

undream ciind solul din intreaga tar5 se acoper5 de z5pad5 protejiind culturile agricole ins5miinpte. .. Luna decembrie Ultima lun5 din calendar qi prima lung de iarn5. Pulsatiile de aer polar sunt mai puternice gi intilnirea lor ocazional5 cu masele de aer cald transportate din tjazinul mediteranean produc serioase perturbtii gi schimb5ri meteorologice care pot aduce pe l&q@iscole de 9 z5pad5 gi zile insorite care s5 provoace in unele cazuri zborul albth % Dac5 in prima faz5 a iern5rii care incepe odati cu r&&a ri pului ciind temperatura scade sub 8°C iar albinele igi reduc activitad* % 3x5 .supravegherea gi controlul modului in care ierneaz5 familiile de albine.stimularea executiirii zborurilor t5rzii de cur5tire. care marcheaz5 inceputul zilelor celor mai scurte din tot cursul anului. . pgsiri.aprovizionarea stupinei cu materiale gi utilaje necesare in sezonul apicol urm5tor. . . . .executarea de lucriri in atelierul stupinei privind: reconditionarea gi dezinfectia stupilor gi inventarului apicol.continuarea lucr5rilor de preg5tire a familiilor de albine in vederea iern5rii in cazul c5 acestea nu au fost terminate la timp. in unele cazuri pot apare in stupine gi st5ri necorespunz5toare care pun in pericol buna iernare a familiilor de albine. animale domestice gi dgunstori.continuarea aplic5rii misurilor de protectie a stupilor contra d5un5torilor qi a curentilor de aer rece.indreptarea grabnic5 a situatiilor necorespunz5toare ce se int5lnesc in timpul iern5rii familiilor de albine. Lucr5ri de executat in aceast5 perioad5: . albinele ierneaz5 in bune conditii fir5 pierderi. Este luna solstitiului de iarn5 . . luna lui .2 1 decembrie. extractia cerii din fagurii reformafi. situatii in care se actioneaz5 de urge@ pentru inliturarea acestora. pregatirea cerii pentru a fi predat5 la magazinele APICOLA ale Asociafiei Crescitorilor de Albine in vederea obtinerii de faguri artificiali.MANUAL UL A PZCUL TORULUZ Aviind linigtea asigurat5 gi fiind protejate impotriva zgomotelor provocate de oameni.verificarea st5rii gratiilor de la urdiniqurile stupilor pentru a evita p5trunderea goarecilor.

acum c5nd temperaturile se menfin sub O0 C.incheierea de contracte pentru valorificarea produselor apicole din productia anului urm8tor. De regul8 albinele de la marginea ghemului de iernare sunt mai virstnice yi protejeaz8 familia impotriva pierderilor de c8ldur8. ghemul de iernare este complet format $i are o forma sferic8 sau elipsoidal8 in hnctie de amplasarea rezervelor de hranfi yi a formatului ramelor pe care s-a organizat. . .analizarea activitillii desf5yurate in sezonul apicol.MANUALUL APICUL TORULUI in jurul mitcii pentru a se inc5lzi vi a suporta temperaturile reduse.ROMANIA APICOLA" ~i alte publicatii apicole.indreptarea la timp a st8rilor anormale ce se ivesc in cuiburile unor familii de albine.850 kg miere pe familia de albine. .supravegherea ~i controlul modului de iernare a familiilor de albine prin ascult8ri7verificarea resturilor descoperite la urdiniyurile vi pe fundul stupilor. a . Aceste albine alc8tuiesc o structur5 special5 care poartB denumirea de coaj5 a ghemului care variaz8 ca dimensiune in functie de temperatura aerului din jurul ghemului ~i determin8 comportarea individual8 a familiilor de albine in perioada de iernare. .inlesnirea ~i supravegherea zborurilor de curstire ale albinelor.indepartarea fir2 zgomot a zfipezii Fnghetate format5 pe sc5ndurelele de zbor ale stupilor. .inceperea incheierii ~i ins8rm8rii ramelor pc care urmeaz5 sB fie fixati fegurii artificiali necesari in sezonul apicol a1 anului urm8tor.ridicarea nivelului profesional prin: studierea literaturii de specialitate. schimburi de experientfi ~i manifestfiri organizate de cercurile apicole $i filialele judetene ale Asociatiei CrescBtorilor de Albine din Rominia. . . Consumul de hrana in aceast8 lun8 este de 0.750-0. participarea la concursuri.. Lucr8t-i de executat in aceast8 perioad8: .asigurarea condifiilor pentru iernarea lini~tita albinelor. . a1 anului care se incheie in scopul elimingrii cauzelor care au determinat obtinerea unor rezultate necorespunziltoare. abonarea la revista .

bd. apiterapeutice qi cu rol de hranii hncfionalii. utilizarea produselor apicole destinate siiniit5tii oamenilor.icdapicultura. CURSURI DE SPECIALITATE PENTRU INITIERE 81 PERFECTIONARE. studierea produselor apicole ~i perfecfionarea metodelor de conditionare in vederea piistriirii calitiitii acestora.MANUAL UL A PICUL TORULUI Bucureyti. PRODUCE 81 LIVREAZA: material biologic apicol de reproductie (regine ameliorate). Ficusului nr.ro www. cunoa~terea imbuniitiifirea resurselor nectar0 .com OBIECTIVELE INSTITUTULUI CERCETARI STIINTIFICE i~ DOMENIUL APICULTURII PRIVIND: conservarea vi continua ameliorare a foondului apicol autohton. PRESTEAZA ACTIVITATI DE EXTENSIE i~ APIC O F E TEHNOLOGII MODERNE ~ PRECUM $I ASISTENTA TEHNICA i N SFERA ORGANIZEAZA L TATE P% * . medicamente de uz apicol. crearea de linii de albine cu potential biologic ~i productiv ridicat. modernizarea bazei materiale a apiculturii. tehnici.: 232 50 60.polenifere ~i elaborarea qi tehnologiilor pentru polenizarea cu albine a culturilor agricole entomofile. procedee ~i tehnologii noi sau imbuniitiitite pentru intretinerea familiior de albine ~i obfinerea unor producfii apicole diversificate. 232 02 87 e-mail: secretariat@icdapicuItura. energovitalizante. prin elborarea ~i realizarea de produse fortifiante. elaborarea de metode.com icdea@adslexpress. produse apicole yi apiterapeutice. sector 1 Tel. 42.

Tel.A.P.p. Din presa centrall yi judeteanl. Rezultate ale cercetlrii ~tiintifice. Din scrisorile sosite la redactie. Calendarul apicultorului. Resurse melifere qi polenizarea culturilor.17. Documentar apicol.25.: 021/233. Of. C. B-dul Ficusului nr. Apiterapie. un breviar de informare apicoli internationall publicat sub auspiciile Institutului de Cercetare . Patologia yi toxicologia apicoll. Opinii. Tel.Dezvoltare pentru Apiculturl. Produse apicole. contRO91 RZBR0000060007674268 Raiffeisen BANK Agentia Dorobanti .C. 25 e-mail: aearomania@rdsmail. unde publicatia se glseyte de vinzare.18. Recenzii. avansati saw celor care doresc sri imbrri?i~eze aceasta' plricutri ~i projitabiki preocupare a poporului romkn: Rubricile permanente sau ocazionale din fiecare numlr: Editorial. sector 1. Din experienta unor apicultori. necrologuri. revista oferri apicultorilor incepritori. Economie. Contacte. creatori yi continuatori ai apiculturii romineyti. 021/233. Pe I i n g l aceste rubrici. Biblioteca apicultorului in serial. etaj 2 Bucure~ti. Tehnologia creyterii yi intretinerii albinelor. management yi marketing in apiculturi. cod 013975.MANUALUL APICULTORUL UI Cititi revista Romania apicolii Fondatii in 1916 Editatii de Asociafia Cresciitorilor de Albine din Romiinia Publicafie lunar&de informare tehnicri ~i ~tiintificri. Unelte.42. in ajutorul incepitorilor. Ctitori. in memoriam.40. Abonamente la revistl se pot face la toate magazinele APICOLA din intreaga t a r l precum yi la Filialele judetene ale A. utilaje yi dispozitive apicole./fax: 021/233. Apicultura pe internet.18. in fiecare aparitie lunar5 sunt rezervate un n u m l r de pagini sectiunii APIMAGAZIN.06. schimb de experienfri ~i opinii. Aniverslri comemoriri.ro.40. Mecanizarea apiculturii.

ASIGUR~NDU-v.R. COMPMXULn m m S. sector 1 . 2322150 VA PUTEM OFERI: v.Tel.& 319 .& ASTEPT~M. Ficusului nr. 42.C. Bucure~ti.& VOM ONORA PROMPT ORlCE COMANDA~ c.MANUALUL APICULTORULUI ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ALBINE DIN ROMANIA S.

............ 3 Pag In loc de prefa fii ........................... Calendarul principalelor lucriiri de sezon in stupinii.......pag..................pag ......pag ............... 252 Lectia 12..............................142 Lecfia 7................................. ...................... Albinele ~ifamilia de albine ..................................pag . Sisteme de stupiirit ............... organizarea activitiilii qi protecliei muncii in stupine qi ferme apicole .......... 288 pag Lecf ia 13..... 293 Lecf ia 14......... ............................................... ................ page 8 Lecfia 2.......... Lecfia 10........pag .4 pag Introducere ........................................ ......6 Lecfia I .... pag ...... .........................................pag ................................... prevenirea Ti combaterea pag bolilor Ti predatorilor .............................. Tehnologia obfinerii produselor agricole .... Cre~terea ingrijirea albinelor qi in diferite sisteme de stupi.............................................................. 320 ........................ Resurse nectaro-polenifere qi polenizarea culturilor agricole entomofile ..........247 Leclia 11....................................... Apicultura in Romdnia ..... 303 pag Tabla de materii .... Inmulfireafamiliilor de albine ..................... Evidenta..... .. ....................14 Lecfia 3....... Inventarul apicol................................ Valorificareaproduselor apicole in alimentalie....... Ameliorarea albinelor qi creqterea reproduciitorilor..MANUAL UL APICUL TORUL UI TABLA DE MATERII Cuvdnt inainte ....................56 pag Lecfia 5........... pag ................................... terapie ~i cosmeticii ...........pag .....2 1 Lecfia 4... P&trarea siiniitqii la albine......169 Lecfia 8.................................................................. Importan fa creqterii albinelor........................... pag ....................90 Lecfia 6.......................... 184 pag................................................206 Lecfia 9....................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful