Sunteți pe pagina 1din 51

Proiectarea sistemelor informatice de gestiune

ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARA A UNEI


SOCIETATI COMERCIALE
CUPRINS

1. Prezentarea aplicaţiei .................................................................... 2


2. Flux informaţional ASME............................................................. 7
3. Încadrarea aplicaţiei în sistemul informatic.............................. 12
4. Machete, situaţii finale…............................................................... 12
5. Analiza date si algoritmi................................................................ 18
6. Proiectare documente de intrare.................................................. 20
7. Organigrama sistem....................................................................... 21
8. DFD................................................................................................... 29
9. Diagrama UML .............................................................................. 35
Anexe nr.1 Formular bilanţ contabil.................................................. 39
Anexa nr.2 Contul de profit si pierderi.............................................. 42
10. Bibliografie ...................................................................................... 45
1

1.Prezentarea aplicatiei cu obiective

Generalităţi

Prin definiţie, analiza economico-financiară este un proces complex de cunoaştere a


stării economico-financiare a unui agent economic, a unei ramuri sau a economiei naţionale
în ansamblul ei, în condiţii concrete de loc şi timp, folosind metode adecvate şi indicatori
specifici în vederea individualizării şi dimensionării factorilor şi cauzelor cu acţiune pozitivă
sau negativă, care au determinat o anumită condiţie economico financiară, precum şi reglarea
prin decizii tactice şi strategice a echilibrului dintre lichiditatea activelor şi exigibilitatea
elementelor de pasiv, a echilibrului funcţional dintre nevoile curente şi resursele implicate,
precum şi a corelaţiei globale a costului resurselor cu randamentul întrebuinţărilor.
Analiza, ca metodă generală de cercetare a fenomenelor, este acea operaţiune logică
de descompunere sau desfacere a unui întreg (fie el obiect, fenomen, proces) in elementele,
laturile sau trăsăturile sale componente, precum şi in factorii, cauzele şi condiţiile care le-au
generat respectiv influenţat, cu scopul stabilirii naturii, locului, rolului, importanţei, aportului
si necesităţii acestora in determinarea unei anumite stări, mărimi, variaţii a intregului
cercetat.Cercetarea economică recurge la scheme sau modele care constitue simplificări
uneori considerabile ale realităţii, dar au avantajul de a fi mai uşor de folosit, ceea ce
reclamă însă putere de abstactizare a fenomenului; concluziile fenomenului pot fi
generalizate numai in masura in care ipotezele de la care s-a plecat sunt verificate.
Analiza financiară este o componenta de baza a diagnosticului global strategic, este
orientată spre investigarea unor aspecte complexe (performanţe globale ale întreprinderii,
perenitatea acesteia) convergenţe în ultimă instanţă cu obiectivele economico-financiare ale
oricărui agent economic.
Analiza economico-financiară este necesară managementului firmelor, ea descoperind
esenţa fenomenelor şi proceselor economice,cauzele modificării lor, fiind in masură să
elaboreze soluţii de prevenire şi înlăturare a cauzelor cu acţiune negativă şi să creeze condiţii
pentru cauzele cu efecte pozitive, dorite de conducerea întreprinderilor.
Performanţele întreprinderilor depind atat de managementul operaţional ( al producţiei, al
resurselor umane), cat şi de managementul financiar.
Realizarea obiectivelor managementului financiar se bazează pe legislaţia financiar-
fiscală, precum şi pe metode şi tehnici specifice de analiză financiară. Pentru desfăşurarea
activităţii de analiză economico-financiară se foloseşte un instrumentar specializat bazat pe
suportul informaţional oferit de contabilitatea financiară şi de gestiune.
Analiza financiară este un sistem complex de tratare a informaţiilor financiare trecute
şi de perspectivă a societaţilor comerciale, sistem bazat pe metode si procedee de cercetare
stiinţifică, care are următoarele obiective:
-analiza financiară urmăreşte ameliorarea managementului firmei, pornind de la un
diagnostic precis
-analiza financiară constituie o parghie de decizie in contractarea unui împrumut
-analiza financiară asigură baza informaţională pentru tranzacţionarea de acţiuni la bursă
-analiza financiară asigură studiul stării unui concurent, client, sau furnizor in planul
gestiunii, al solvabilităţii sau al rentabilităţii sale.

Managementul financiar ca sistem:


MANAGEMENT
GENERAL

Deciziin generale Informatii financiare

Informatii
MANAGEMENT
FINANCIAR Decizii financiare

Informatii Decizii
financiare
Obiective Obiective
strategice MONITORIZARE realizate CONTROLUL
PREVIZIUNE GESTIUNII REALIZARII
FINANCIARA PATRIMONIULUI OBIECTIVELOR

Decizii
MODIFICAREA financiare
OBIECTIVELOR
STRATEGICE

Privită ca sistem analiza financiară se descompune in urmatoarele segmente:

SISTEMUL ANALIZEI
FINANCIARE

Analiza Analiza Analiza


Analiza modificărilor în Analiza riscului
poziţiei poziţia
echilibrului
performanţei în afaceri
financiare financiară financiar
Există insă şi instrumente de muncă empirică la nivelul analizei economico-financiare, dintre
care cele bazate pe studiul direct al documentelor financiar-contabile ( balanţe contabile,
bilanţuri, conturi de rezultate) sunt cele mai uzitate.

3
In funcţie de suportul informaţional folosit, în practică se utilizează instrumente de analiză
diverse: tabloul soldurilor intermediare de gestiune, ratele de rentabilitae, capacitatea de
autofinanţare, fondul de rulment, nevoia de fond de rulment, efectul de levier financiar,
pragul de rentabilitate, fluxurile de trezorerie.

Analiza situatiei economico-financiara a intreprinderii pe baza de bilant

Bilanţul constituie “un calcul de sinteză care prezintă situaţia patrimonială a


întreprinderii la un moment dat”. Ca reflectare a stării patrimoniale “bilanţul stabilit la
sfârşitul perioadei de gestiune descrie separat elementele de activ şi cele de pasiv ale
întreprinderii.” La un moment dat “bilanţul contabil indică starea resurselor şi mijloacelor
unei întreprinderi, exprimând echilibrul său financiar.” Bilanţul este considerat documentul
esenţial în analiza financiară care permite efectuarea studiilor privind evoluţia patrimoniului
întreprinderii şi a situaţiei financiare.
În vederea analizei bilanţului este necesară studierea succesivă a activului care
grupează mijloacele şi a pasivului care indică resursele de care dispune întreprinderea.
Activul grupează în ordinea lichidităţii crescătoare (indicând rapiditatea cu care se pot
transforma în bani) următoarele elemente:
- active imobilizate ce reprezintă elemente importante din patrimoniul întreprinderii,
respectiv o parte a capitalului economic şi care, în mod indirect, prin amortizare contribuie la
formarea şi asigurarea capacităţii de autofinanţare;
- active circulante ce reprezintă acele elemente care nu sunt destinate să rămână durabil în
întreprindere;
- active de regularizare şi asimilate care cuprind atât cheltuielile constante în avans ce
urmează a se include eşalonat pe cheltuieli în perioadele următoare de gestiune, cât şi
diferenţele de conversie - activ, adică diferenţele
nefavorabile aferente creanţelor şi datoriilor în devize, stabilite între valoarea lor de intrare şi
valoarea acestora la cursul ultimei zile a exerciţiului financiar;
- prime privind rambursarea obligaţiunilor care reprezintă diferenţa dintre valoarea de
rambursare a obligaţiunilor şi valoarea de emisiune; aceste prime sunt cheltuieli financiare
care trebuie să fie amortizate pe durata utilizării împrumutului.
Conform analizei financiare, analiza bilanţului trebuie să acopere trei aspecte
importante: mărimea, profitabilitatea şi solvabilitatea societăţii. Bilanţul reprezintă o imagine
a activităţii de investiţii şi de finanţare a unei firme la un moment dat, o imagine statică a
activelor şi pasivelor societăţii.

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidităţii curente (Quick Ratio) = Active circulante/Datorii curente


Arata posibilitatea de acoperire imediata a obligatiilor pe termen scurt, valoarea
recomandată acceptabilă este in jurul valorii de 2, oferă garanţia acoperirii datoriilor curente
din activele curente.
b) Indicatorul lichiditatii imediate (Cash ratio) = Disponibilitati/Pasive imediate
exigibile

4
Este cea mai buna masura a capacitatii companiei de a plati datoriile imediat exigibile.

Indicatori de profitabilitate

Exprimă eficienţa persoanei juridice in profit din resursele disponibile.


a) Rentabilitatea capitalului angajat = Profitul brut / Active totale- Datorii curente
Reprezintă profitul pe care il obţine persoana juridica din banii investiţi in afacere
b) Marja brută din vanzări = (Profit brut din vanzări/Cifra de afaceri)X 100
Acest indicator serveste la compararea activitatii companiei cu firmele concurente,
costul bunurilor vandute variind foarte mult in functie de produsul realizat.
O scădere a procentului poate scoate in evidenţă faptul că societatea nu este capabilă
să-şi controleze costurile de producţie sau să obţină preţul de vanzare optim.

Indicatori de activitate

a) Viteza de rotaţie a activelor imobilizate (Viteza de rotatie in zile) = Cifra de afaceri


/Active imobilizate (365/Rotatia activelor imobilizate)
Evaluează eficacitatea activelor imobilizate prin analiza cifrei de afaceri raportate la activele
imobilizate.
b) Viteza de rotaţie a activelor totale (Viteza de rotatie in zile) = Cifra de
afaceri/Activ total (365/Rotatia activului total)

Analiza ratelor de structură patrimonială

Rata ce se calculează pe baza bilanţului funcţional si evidenţiază eficienţa grupării


elementelor patrimoniale, evoluţia structurii acestuia in raport cu ratele de structura medii la nivelul
sectorului de activitate.
În analiza situaţiei patrimoniale, deosebit de semnificative sunt:
- ratele (sau elementele) de structură a activului bilanţului contabil, şi
- ratele de structură ale pasivului bilanţului contabil.
O asemenea analiză urmareşte stabilirea raporturilor dintre diferite elemente patrimoniale.
Ratele de structură se stabilesc ca raport între un post de activ sau de pasiv şi totalul
bilanţului, precum şi ca raport între diferite componente de activ, respectiv de pasiv.
Analiza ratelor de structură patrimonială îşi dovedeste utilitatea şi eficacitatea în special în
cazul analizelor comparative în timp şi spaţiu.
Ratele de structură a activului sunt:
- rata activelor imobilizate;
- rata activelor circulante;
- rata stocurilor;
- rata creantelor;
- rata disponibilităţilor şi plasamentelor.
Ratele de structură a pasivului permit evidenţierea unor aspecte privind stabilitatea şi
autonomia financiară, şi sunt:
- rata stabilităţii financiare;
- rata autonomiei financiare globale;
- rata de îndatorare globală.
Ratele de structură se stabilesc ca raport dintre un post sau grupă de posturi din
activele sau pasivele poziţiei financiare şi totalul activelor, respectiv datoriilor şi capitalurilor
proprii.
5
Această metodă furnizează informaţii edificatoare privind poziţia financiară a
societăţii.
Rata activelor imobilizate: reprezintă ponderea elementelor patrimoniale ce servesc
unitatea în mod permanent;
Măsoară gradul de investire al capitalului ;

RI = ( AI/AT) ∙100 Unde : AI-valoarea netă a activelor imobilizate ;


RIN = ( IN/AT) ∙100 IN-active imobilizate necorporale ;
RIC = ( IC/AT) ∙100 IC-active imobilizate corporale ;
RIF = ( IF/AT) ∙100 IF-active imobilizate financiare ;
AT-activul total.
Activele imobilizate reprezintă bunuri şi valori de orice natură mobile sau imobile,
corporale sau necorporale, achiziţionate sau create de unitatea patrimonială destinate să
servească o perioadă îndelungată în activitatea unităţii şi care nu se consumă la prima
utilizare.

Flux informaţional al indicatorilor economico-financiari

Compartimentul financiar contabil, pe baza bilanţului contabil în care se regăsesc


toate operaţiile economico-financiare realizate de societatea comercială pe o perioadă de un
an, calculează următorii indicatori economico-financiari:
Indicatorul lichidităţii curente
Indicatorul lichidităţii imediate
Rentabilitatea capitalului angajat
Marja brută din vanzări
Viteza de rotaţie a activelor imobilizate
Viteza de rotaţie a activelor totale
Rata activelor imobilizate
Rata imobilizărilor necorporale
Rata imobilizărilor corporale
Rata imobilizărilor financiare
Situaţia indicatorilor economico-financiari este prezentată pentru analiză conducerii
societăţii comerciale, care hotărăşte aplicarea unor măsuri în ceea ce priveşte activitatea
viitoare a societăţii comerciale.
6
2.Flux informaţional ASME

Diagramă de flux cu simboluri ASME pentru determinarea Indicatorilor de lichiditate

Bilanţ
2008

Centralizator
Elemente de
calcul

Indicatorul
lichidităţii
curente

Indicatorul
lichidităţii 1 Conducere
imediate

Centralzator ul 2
Comp fin. contab
Indicatorilor de
lichiditate
3

7
Diagramă de flux cu simboluri ASME pentru determinarea Indicatorilor de profitabilitate

Bilanţ
2008

Centralizator
Elemente de
calcul

Rentabilitatea
capitalului
angajat

Marja brută 1 Conducere


din vanzări

Centralzator ul 2
Comp fin. contab
Indicatorilor de
profitabilitate
3
8
Diagramă de flux cu simboluri ASME pentru determinarea Indicatorilor de activitate

Bilanţ
2008

Centralizator
Elemente de
calcul

Viteza de rotaţie
a activelor
imobilizate

Viteza de 1 Conducere
rotaţie a
activelor totale
Centralzator ul 2
Comp fin. contab
Indicatorilor de
activitate
3
9
Diagramă de flux cu simboluri ASME pentru determinarea
Ratelor de structură patrimonială a activelor imobilizate

Bilanţ 2008

Centralizator
Elemente de calcul

Rata activelor
imobilizate

Rata imbili-
zărilor necorp

Rata imbili-
zărilor corp

Rata imbili-
zărilor fin

1 Conducere

2
Comp fin. contab
Ratele de structura
patr. 3
ale activelor

10
SISTEM INFORMATIONAL

SUBSISTEM SUBSISTEM SUBSISTEM SUBSISTEM


TRANZACTII ADMINISTRATIV PERSONAL FINANCIAR
CONTABIL

Aplicatia Aplicatia Aplicatia Aplicatie Aplicatie


Contabilitate Contabilitatea Analiza Economico- Contabilitate Contabilitate de
Generala Trezoreriei Financiara Financiara Gestiune

UF1 Indicatori de UF2 Indicatori de UF3 Indicatori de UF4 Rate de


Lichiditate Profitabilitate Activitate Structura

UP11 UP12 UP21 UP22 UP31 UP32 UP41 UP42 UP43 UP42
Ind. de Ind. de Rentab. Marja Viteza de Viteza de Rata Rata Rata Rata
lichidi- lichidi- capitalu- bruta din rotatie a rotatie a activelor imobiliza imobiliza imobiliza
tate cu- tate ime- lui vanzari activelor activelor imobili- rilor ne- rilor cor- rilor fina-
rent diate angajat imob. totale zate corporale porale nciare
11
3.Încadrarea aplicaţiei în sistemul informatic

SUBSISTEM SUBSISTEM
CERCETARE FINANCIAR
DEZVOLTARE CONTABIL

SISTEMUL
INFORMATIC

SUBSISTEM SUBSISTEM
PENTRU PERSONAL
PRODUCŢIE SALARIZARE
SUBSISTEM
ACTIVITATEA
COMERCIALĂ

4. Machete, situaţii finale

Active circulante,stocuri,datorii curente

Cod Denumire Perioada


elem. U.M An anterior An curent
calcul
C(6) C(23) N(12) N(12)
AC Active circulante
DC Datorii curente
S Stocuri

Indicatorul lichidităţii curente

Nr. Denumire Active circulante Datorii curenteIndicatorul lichidităţii


Crt curente
Perioadă
C(2) N(4) N(12) N(12) N(6.3)
1. An anterior
2. An current
12
Indicatorul lichidităţii imediate

Nr. Active circulanteStocuri Datorii Indicatorul lichidităţii


Crt Denumire curente imediate
Perioadă
C(2) N(4) N(12) N(12) N(12) N(6.3)
1. An anterior
2. An current

Indicatori ai lichidităţii

Cod Mod de calcul An anteriorAn curent


Indicatorul
C(45) C(6) C(13) N(6.3) N(6.3)
Indicatorul lichidităţii curente ILC Acirc/DC
Indicatorul lichidităţii immediate ILI Disp/P exigibil

Active, profit brut, cifra de afaceri si datorii

Cod Denumire U.M Perioada


elem. An anterior An curent
calcul
C(6) C(23) C(3) N(12) N(12)
AT Active totale
PB Profit brut
CA Cifra de afaceri
DC Datorii curente

Rentabilitatea capitalului angajat

Nr. Denumire Profit brutActive totale Datorii curenteRentabilitatea


crt capitalului angajat
Perioadă
C(2) N(4) N(12) N(12) N(12) N(6.3)
1. An anterior
2. An current
13
Marja brută din vanzări

Nr. Denumire Profit brut Cifra de Marja brută din vanzări


crt afaceri
Perioadă
C(2) N(4) N(11) N(12) N(6.3)
1. An anterior
2. An current

Indicatori de profitabilitate

Cod Mod de calcul An anteriorAn curent


Indicatorul
C(45) C(6) C(13) N(6.3) N(6.3)
Rentabilitatea capitalului angajat RCA PB /(AT-DC)

Marja brută din vanzări MB (PB / CA)∙100

Active si cifra de afaceri

Cod Perioada
elem. Denumire U.M An anterior An curent
calcul
C(6) C(23) C(3) N(12) N(12)
AT Active totale
AI Active imobilizate
CA Cifra de afaceri

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate

Nr. Denumire Cifra de Active imobilizate Viteza de rotaţie a activelor


crt afaceri Ron imobilizate
Perioadă Ron
C(2) N(4) N(12) N(12) N(6.3)
1. An anterior
2. An current
14
Viteza de rotaţie a activelor totale

Nr. Denumire Cifra de Viteza de rotaţie activelor


crt afaceri Active totale totale
Perioadă
C(2) N(4) N(12) N(12) N(6.3)
1. An anterior
2. An current

Indicatori de activitate

Cod Mod de calcul An anteriorAn curent


Indicatorul
C(45) C(6) C(13) N(6.3) N(6.3)
Viteza de rotaţie a activelor imobilizateVRAI CA/AI

Viteza de rotaţie a activelor totale VRAT CA/AT

Imobilizări şi active

Cod Denumire U.M Perioada


elem. Ron An anterior An curent
calcul
C(6) C(23) N(12) N(12)
AI Active imobilizate
IN Imobilizări necorporale
IF Imobilizări financiare
IC Imobilizări corporale
AT Active totale

Rata activelor imobilizate

Nr. Denumire Active imobilizate Active totale Rata activelor


crt Ron imobilizate
Perioadă
C(2) N(5) N(12) N(12) N(6.3)
1. An anterior
2. An current
15
Rata imobilizărilor necorporale

Nr. Denumire Imobilizări necorporale Active totale Rata imobilizărilor


crt Perioadă necorporale
C(2) N(4) N(12) N(12) N(6.3)
1. An anterior
2. An current

Rata imobilizărilor financiare

Nr. Denumire Imobilizări financiare Active totale Rata imobilizărilor


Crt Perioadă financiare
C(2) N(4) N(12) N(12) N(6.3)
1. An anterior
2. An current

Rata imobilizărilor corporale

Nr. Denumire Imobilizări corporale Active totale Rata imobilizărilor


Crt Perioadă corporale
C(2) N(4) N(12) N(12) N(6.3)
1. An anterior
2. An curent

Ratele de structură ale activelor imobilizate

Indicatori Cod Mod de calcul An anteriorAn curent


% %
C(45) C(6) C(13) N(6.3) N(6.3)
Rata imobilizărilor RI (AI/AT) ∙100
Rata imobilizărilor necorporale RIN (IN/AT) ∙100
Rata imobilizărilor corporale RIC (IC/AT) ∙100
Rata imobilizărilor financiare RIF (IF/AT) ∙100

Sursa: Bilanţul contabil al societăţii


16
C5
R1 SC Mentorsystems SRL Turda
R3 STR. Libertatii, NR.10
R5 TEL 0264/3111222
R7 COD FISCAL R9552769

C40
R9 INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

R11-C5
NR. COD INDICATORDENUMIRE U.M PERIOADĂ CALCUL OBSERVAŢII
CRT INDICATOR AN ANTERIORAN CURENT
N(2) C(6) C(45) C(3) N(6.3) N(6.3) C(20)

17
-

I9
I8
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
Date intrate

X
X
X
X
X
X
X
Permanente

Date

X
X
Repetitive

X
X
X
X
X
X
Entitate permanentă
Baza

Entitate stare

X
X
X X
Entitate variabilă
5. Analiză date si algoritmi

informaţională

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Simbol algoritm

A10
E1
Simbol iesire

FIN
IESIRE

E3 U.M EC
CALCUL

E9 VALOARE

E10 PERIOADĂ
E7 DENUMIRE
E2 DENUMIRE
COD ELEM.

INDICATOR

E11 OBSERVAŢII
E4 VALOARE EC
E5 PERIOADĂ EC

INDICATOR FIN
E8 U.M INDICATOR
E6 COD INDICATOR
DENUMIRE DATE

ELEMENTE CALCUL

X
X
X
X
X

Centralizator elemente calcul

X
X
X
X
X
X
X
X

Indicatorul lichidităţii
curente

X
X
X
X
X
X
X
X

Indicatorul lichidităţii
imediate

X
X
X
X
X
X
X
X

Rentabilitatea capitalului
SITUAŢII FINALE

angajat

X
X
X
X
X
X
X
X

Marja brută din vanzări

X
X
X
X
X
X
X
X

Viteza de rotaţie a activelor


imobilizate
X
X
X
X
X
X
X
X

Viteza de rotaţie a activelor


totale
X
X
X
X
X
X
X
X

Rata activelor imobilizate


X
X
X
X
X
X
X
X

Rata imobilizărilor corporale


X
X
X
X
X
X
X
X

Rata imobilizărilor
necorporale
X
X
X
X
X
X
X
X

financiareRata imobilizărilor
X
X
X
X
X
X

Centralizator indicatori
18
Algoritmi

Active circulante (AC )


A1: Indicatorul lichidităţii curente(ILC)=---------------------------------
Datorii curente (DC )

Active circulante (AC ) – Stocuri( S)


A2: Indicatorul lichidităţii = ------------- ---------------------------------
imediate (ILC) Datorii curente (DC )

Profit brut (PB )


A3: Rentabilitatea capitalului = ------------- ---------------------------------
Angajat (RCA ) Active totale (AT)- Datorii curente(DC)

Profit brut (PB )


A4: Marja brută din vanzări (MB ) = -------------------------------- ∙100
Cifra de afaceri (CA )

Cifra de afaceri (CA)


A5: Viteza de rotaţie a activelor = ---------------------------------
imobilizate (VRAI) Active imobilizate (AI)

Cifra de afaceri (CA)


A6: Viteza de rotaţie a activelor = ---------------------------------
Totale (VRAT) Active totale (AT)

Active imobilizate (AI )


A7: Rata activelor imobilizate (RI ) = --------------------------------- ∙100
Active totale (AT)

Imobilizări necorporale (IN )


A8: Rata imobilizărilor = ------------------------------------------ ∙100
necorporale (RIN ) Active totale (AT)

Imobilizări corporale (IC )


A9: Rata imobilizărilor = ---------------------------------------- ∙100
corporale (RIC ) Active totale (AT)

Imobilizări financiare (IF )


A10: Rata imobilizărilor = ---------------------------------------- ∙100
Financiare (RIF ) Active totale (AT)
19
6. Proiectare documente intrare

Document culegere date permanente

Active si imobilizări

Cod Denumire U.M


(CODAI) (DENAI) (UMAI)
C(6) C(23) C(3)

Indicatori economico-financiari

Cod Denumire U.M


(CODIEF) (DENIEF) (UMIEF)
C(6) C(23) C(3)

Document culegere date de stare

Indicatori economico-financiari

Cod indicator Valoare an anterior


(CODIEF) (VAIEFANA)
C(6) N(6.3)

Document culegere date variabile

Active si imobilizări

Cod Valoare an current


(CODAI) (VALAIANC)
C(6) N(12)

Indicatori economico-financiari

Cod indicator Cod active şi Valoare an curent Observaţii


(CODIEF) imobiliz. (VAIAINC) (OBS)
(CODAI)
C(6) C(6) N(12) C(20)

20
7. Organigrama de sistem

U.F.1.1 Creare si actualizare active şi imobilizări (entitate permanentă )

DCP

UP 1.11 Creare structură, încărcare date şi validare formală date


active şi imobi lizari ( entitate permanentă )

EPV

Mesaje eroare
K=CODAI
S

EPS

UP1.12 Validare în conţinut active şi imobilizări ( entitate


permanentă )

Mesaje eroare EPC

UP1.13 Listare active şi imobilizări ( entitate


permanentă )

Lista active şi imobilizări (entitate


permanentă )

21
Document actualizare active şi imobilizări
( entitate permanentă )

UP 1.14 Actualizare date active şi imobilizări ( entitate


permanentă )

EPC

Document
Mesaje actualizare
eroare active şi imobilizări (entitate permanentă)
(DAP )

Cod
(CODAI)Denumire
(DENAI)U.M
(UMAI)Cod act.
(CODAC)
C(6)
C(23)

C(3)
N(1)

22
U.F.1.2 Creare si actualizare indicatori economico-financiari ( entitate permanentă )

DCP

UP 1.21 Creare structură, încărcare date şi validare formală date


indicatori economico-financiari ( entitate permanentă )

EPV

Mesaje eroare
K=CODIEF
S

EPS

UP1.22 Validare în conţinut indicatori economico- financiari


( entitate permanentă )

Mesaje eroare EPC

UP1.23 Listare indicatori economico- financiari


( entitate permanentă )

Lista indicatori economico- financiari


(entitate permanentă )

23
Document actualizare indicatori
economico- financiari
( entitate permanentă )

UP 1.24 Actualizare date indicatori economico- financiari


( entitate permanentă )

EPC

Document
Mesaje actualizare
eroare indicatori economico_ financiari
(entitate permanentă)
(DAP )
Cod
(CODIEF)Denumire
(DENIEF)U.M
(UMIEF)Cod act.
(CODAC)
C(6)
C(23)

C(3)
N(1)

24
U.F.2 Creare şi actualizare valori indicatori an precedent (entitate de stare )

DCS

UP 21 Creare structură, încărcare date şi validare formală date


indicatori an precedent ( entitate de stare )

ESV

Mesaje eroare
K=CODIEF
S

ESS

UP22 Validare in conţinut date indicatori an precedent


( entitate de stare )

Mesaje eroare ESC

UP1.23 Listare date indicatori an precedent


( entitate de stare )

Lista date indicatori an precedent


( entitate de stare )

25
Document actualizare date indicatori an
precedent ( entitate de stare )

UP 24 Actualizare date indicatori an precedent


(entitate de stare )

ESC

Mesaje eroare

Document actualizare active şi imobilizări (entitate permanentă)


(DAS )

Cod
(CODIEF)Valoare indicator an anterior
(VAIEFANA)
C(6)
N(6.3)

26
U.F.3 Creare şi actualizare valori active şi imobilizări pentru an curent (entitate
variabilă )

DCV

UP 31 Creare structură, încărcare date şi validare formală date


active şi imobilizări ( entitate variabilă )

EVV

Mesaje eroare
K=CODIEF
K=CODAI
S

EVS

Validare în conţinut date active şi imobilizări


UP32 ( entitate variabilă )

Mesaje eroare EVC

27
U.F.4 Obţinere situaţii finale

EPC ESC EVC

Creare fisier temporar de lucru


UP4.1

FTL

Listare
Listare S1 Listare S2 Listare S4 Listare S5
S3
ndicatori an ndicatori an ndicatori an ndicatori an
UP42 UP43 ndicatori
UP44 an UP43 UP44
precedent precedent precedent precedent
precedent
( entitate de ( entitate de ( entitate de ( entitate de
( entitate
stare ) stare ) stare ) stare )
Indicatori de stare )
Indicatori Indicatorii
Ratele de
Indicatori de de economico-
structură
ai lichidităţii profitabilitate activitate financiari

28
8.DFD

Diagrama de context Sistemul indicatori economico- financiari

MANAGEMENTUL
GENERAL

BUGETUL DE PE 0 CONTROLUL
VENITURI SI REALIZARII
SISTEMUL
CHELTUIELI INDICATORILOR
OBIECTIVELOR
ECONOMICO-
FINANCIARI

COMPARTIMENT

FINANCIAR

29
Diagrama de descompunere

PE 0

SISTEMUL
INDICATORILOR
ECONOMICO-
FINANCIARI

PE 1 PE 2 PE 3 PE 4
SUBSiSTEMUL SUBSISTEMUL SUBSISTEMUL
INDICATORI DE SUBSISTEMUL
LICHIDITATE INDICATORI DE INDICATORI DE
RATELOR DE
PROFITABILITA
STRUCTURA
TE ACTIVITATE

PE 1.1 PE 1.2 PE 2.1 PE 2.2 PE 3.1 PE 3.2 PE 4.1 PE 4.2


PRELU- PRELUCRA LISTA-RE
CRARE LISTA- PRELU LISTA- PRELU LISTA- RE INDICA-
INDICA- RE CRARE RE CRARE RE INDICA- TORI
TORI INDICA INDICA INDICA INDICA INDICA TORI
-TORI -TORI -TORI -TORI -TORI

30
Identificarea depozitului de date

MODEL DE DATE
D4 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

BILANŢ CONTABIL
D1

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE


D2

INDICATORI ECONOMICI
D3

31
Diagrama de flux de date generala

DFD generala

MANAGEMENTUL
GENERAL

BUGETUL DE CONTROLUL
VENITURI SI D4 REALIZARII
Model date indicatori
CHELTUIELI OBIECTIVELOR

PE 1 PE 2
SUBSISTEMUL
SUBSISTEMUL
INDICATORI DE
INDICATORI DE
PROFITABILITA
LICHIDITATE
TE

PE 3
PE 4 SUBSISTEMUL

SUBSISTEMUL INDICATORI DE

ACTIVITATE
RATELOR DE
STRUCTURA

BILANŢUL
CONTABIL

32
Diagrama de flux de date de nivel mediu
DFD pentru subsistemul P1- Indicatori de lichiditate

MANAGEMENTUL
GENERAL

PE 1.1 D3 Indicatori economici


indicatori PE 1.2
PRELUCRARE
INDICATORI DE
LICHIDITATE LISTARE
SITUATII

PE 1

SUBSISTEMUL

INDICATORI DE
LICHIDITATE

D1
Bilanţul contabil

33
Diagrama de flux de date de nivel jos ( primitive )
DFD primitiva pentru procesul P 1.1 Prelucrare indicatori de lichiditate

D3 Indicatori economici
indicatori

DA
PE
1.1.
4

PE 1.1.1 PE 1.1.2 PE 1.1.3

CULEGERE VALIDARE
CALCUL
ACTIVE, INDICATORI
INDICATORI DE
DATORII, LICHIDITATE
LICHIDITATE
STOCURI

NU

PE 1.1.4

STERGERE
IDICATORI DE

LICHIDITATE

D1
Bilantul contabil

34
9.Diagrame UML şi aplicaţii

Diagrama USE CASE

MANAGER
GENERAL

ANALIZEAZĂ
INDICATORI
ECONOMICI
DECIZII
MAJORE

DIRECTOR
CALCULEAZĂ
ECONOMIC INDICATORI
ECONOMICI

Diagramă de clasă

DIRECTOR MANAGER
ECONOMIC GENERAL

BILANT INDICATORI
ECONOMICI

35
Diagramă de obiecte

DIRECTOR
ECONOMIC

CALCULEAZĂ CALCULEAZĂ

INDICATOR DE INDICATOR DE
LICHIDITATE ACTIVITATE

Diagramă de secvenţă

DIRECTOR MANAGER
ECONOMIC GENERAL

INDICATORI
ECONOMICI

CALCULEAZĂ() )
)=

CERE()

PRIMEŞTE()

36
Diagramă de colaborare

DIRECTOR MANAGER
ECONOMIC GENERAL
3:PRIMEŞTE()

2:CERE()

1:CALCULEAZĂ()

INDICATORI
ECONOMICI

Diagramă de activitate

DA
MENEGERUL
GENERAL CERE Calculat
INDICATORII i
ECONOMICI
NU

DIR. ECONOMIC
M. G. PRIMEŞTE
CALCULEAZĂ
INDICATORII
INDICATORII
ECONOMICI
ECONOMICI

37
Diagramă de exploatare

STAŢIE
DE
LUCRU

SERVER
DE
DATE

STAŢIE
DE
LUCRU

38
Anexa nr.1

JUDEŢUL .............................. FORMA DE PROPRIETATE..............


UNITATEA .......................... ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
ADRESA loc.........sector........ (denumire grupă CAEN).....................
str.......................... nr.............. .............................................................
bl................ap..........sc............ .............................................................
TELEFON ............................ COD GRUPĂ CAEN...........................
NUMĂR DIN REGISTRUL COD UNIC DE INREGISTRARE
COMERŢULUI .................... ........................................................

BILANŢ

Nr. Sold la
Rd. Inceputul anului Sfarşitul
Anului
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE 01
(ct. 201+203+205+207+208+233+234-
2801-2803-2805-2807-2808-290-293*)
II. IMOBILIZARI CORPORALE 02
(ct. 211+212+213+214+231+232-2811-
2812-2813-2814-291-293*)
III.IMOBILIZĂRI FINANCIARE 03
(ct. 261+262+263+265+267-296)
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(rd. 0104
la 03)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI 05
(ct. 301+302+303+/-
308+331+332+341+345+346 +/-
348+351+354+356+357+358+361+/-
368+371+ /-378+381+/-388-391-392-393-
394-395-396-397-398+4091-4428)
II. CREANŢE 06
(Sumele ce urmează a fi încasate după o
perioadă mai mare de un an se prezintă
separat.)
(ct.4092+411+413+418+425+4282+431**
+437**+
4382+441**+4424+4428**+444**+445+
446**+
447**+4482+451**+452**+456**+4582
+461+ 473**−491−495−496+5187)
III. INVESTIŢII FINANCIARE PE 07
TERMEN SCURT
(ct.501+502+503+505+506+508+5113+5
114−591−592−593−595−596−598)
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 08
(ct.5112+5121+5124+5125+531+532+541
+542)

ACTIVE CIRCULANTE−TOTAL(rd. 0509


la 08)
C. CHELTUIELI ÎN AVANS 10
(ct. 471)
D. DATORII CE TREBUIE 11
PLĂTITE ÎNTR−O PERIOADĂ DE
PÂNĂ LA UN AN
(ct.161+162+166+167+168−169+269+40
1+403+
404+405+408+419+421+423+424+426+4
27+4281+431***+437***+4381+441***
+4423+4428***+444***+446***+447**
*+4481+451***+452***+455+456***+4
57+4581+462+473***+509+5186+519)

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, 12


RESPECTIV DATORII CURENTE
NETE
(rd. 09+10−11−18)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII 13
CURENTE (rd. 04+12−17)
G. DATORII CE TREBUIE 14
PLĂTITE ÎNTR−O PERIOADĂ MAI
MARE DE UN AN
(ct.161+162+166+167+168−169+269+40
1+403+
404+405+408+419+421+423+424+426+4
27+4281+431***+437***+4381+441***
+4423+4428***+444***+446***+447**
*+4481+451***+452***+455+456***+4
57+4581+462+473***+509+5186+519)

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI 15


ŞI CHELTUIELI (ct. 151)
I. VENITURI ÎN AVANS rd.(17+18), din16
care :
ct. 131 17
ct. 472 18
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care: 19
− capital subscris nevărsat (ct. 1011) 20
− capital subscris vărsat (ct. 1012) 21
− patrimoniul regiei (ct. 1015) 22
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104 ) 23
III. REZERVE DIN Sold C 24
REEVALUARE (ct. 105) Sold D 25
IV. REZERVE (ct. 106) 26
V. REZULTATUL Sold C 27
REPORTAT (ct.117)
Sold D 28
VI.REZULTATUL Sold C 29
EXERCIŢIULUI
FINANCIAR (ct.121)
Sold D 30
Repartizarea profitului (ct.129) 31
TOTAL CAPITALURI PROPRII 32
(rd.19+23+24−25+26+27−28+29−30−31)

Patrimoniul public (ct. 1016) 33


TOTAL CAPITALURI (rd.32+33) 34
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT,
Numele, prenumele, Numele, prenumele
semnatura şi şi semnătura
ştampila unităţii

41
Anexa nr.2

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

La data de 31.12.______.

RON
DENUMIREA INDICATORULUI Nr. rd.Exerciţiul financiar
Precedent Incheiat
1.Cifra de afaceri netă (rd 02 la 04) 1

Producţia vândută 2
(ct.701+702+703+704+705+706+708)
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707) 3
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei4
de afaceri nete (ct.7411)
2.Variaţia stocurilor------Sold C 5
(ct.711) -------Sold D 6
3.Producţia imobilizată (ct.721+722) 7
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) 8
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL 9
(RD.01+05-06+07+08)
5.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 10
consumabile (ct.601+602)
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 11
b) Alte cheltuieli din afara 12
(cu energia şi apa) (ct.605)
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 13
6.Cheltuieli cu personalul (rd.15+16),din care: 14
a) Salarii (ct.621+641) 15
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 16
(ct.645)
7. a) Amortizări şi provizioane pentru deprecierea 17
imobilizărilor corporale şi necorporale (rd.18-19)
a) 1) Cheltuieli (ct.6811+6813 ) 18
a) 2) Venituri (ct.7813) 19
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21- 20
22)
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 21
b.2) Venituri (ct.754+7814 ) 22
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26) 23
8.1.Cheltuieli privind prestaţiile externe 24
(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+6
26+627+628
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte 25
asimilate (ct.635)
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele 26
cedate (ct.658)
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi 27
cheltuieli (rd.28-29)
- Cheltuieli (ct.6812) 28
- Venituri (ct.7812) 29
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL 30
(rd.10 la 14+17+20+23+27)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE- 31
Profit( rd.09-30)
Pierdere (rd.30-09) 32
9. Venituri din interese de participare 33
(ct.7613+7614+7615+7616)
- din care ,în cadrul grupului 34
10. Venituri din alte investiţii fin. şi creanţe care 35
fac parte din act. imobilizate (ct.7611+7612)
- din care, în cadrul grupului 36
11. Venituri din dobânzi (ct.766) 37
- din care, în cadrul grupului 38
Alte venituri financiare 39
(ct.762+763+764+765+767+768)
VENITURI FINANCIARE-TOTAL 40
(RD.33+35+37+39)
12.Ajustarea valorii imobiliz. fin. şi a invest. 41
financiare deţinute ca active circ.(rd.42-43)
- Cheltuieli (ct.686) 42
- Venituri (ct.786) 43
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 44
- din care, în cadrul grupului 45
Alte cheltuieli financiare 46
(ct.663+664+665+667+668)
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL 47
(rd.41+44+46)
REZULTATUL FINANCIAR 48
-Profit (rd.40-47)
-Pierdere (rd.47-40) 49
14. REZULTATUL CURENT-Profit (rd.09+40- 50
30-47)
-Pierdere 51
15. Venituri extraordinare (ct.771) 52
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 53
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR 54
- Profit (rd.52-53)
- Pierdere (rd.53-52) 55
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52) 56
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53) 57
18. REZULTATUL BRUT-Profit (rd.56-57) 58
-Pierdere (rd.57-56) 59
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691) 60
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în 61
elementele de mai sus (ct.698)
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI 62
FINANCIAR –Profit (rd.58-60-61)
-Pierdere (rd.59+60+61);(rd.60+61-58) 63

ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT,
Numele, prenumele, Numele, prenumele
semnatura şi şi semnătura
ştampila unităţii

44
Bibliografie

Constantin Avornicului, N.Tomai, M.Avornicului - Proiectare obiectuală si


UML, editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2003
Ministerul finanţelor publice - Reglementări contabile pentru agenţii
economici, editura Economica, Bucureşti, 2002
Stănescu C., Işfănescu A., Băicuşi A., Analiza economico-financiară,
Editura Economică, Bucureşti, 1996.
Dumitru Mărgulescu – “Analiza economico - financiară a societăţilor
comerciale”, Editura “Tribuna Economică”, Bucureşti, 1994.

45