P. 1
La scaldat

La scaldat

|Views: 199|Likes:
Published by anamariadany

More info:

Published by: anamariadany on Apr 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2011

pdf

text

original

LA SCALDAT

f

,\

ntr-

I.una, o mullime de trebi pe capul
mamei: nigte sumani sd-i scoatd din stative; altii sd-i nivideascdl Ei sd
inceapd a-i gese din nou; un teanc de sumane croite, nalt pin-n grindd, aqteaptd cusutul; pieptdnugii in laigi2 n-avea cine-i flnea de coad5; roata
Eedea

I

o zi, pe aproape de Sint Ilie, se ingrdm5dise, ca mai totdea-

$i md scoald mama atunci mai dimineate decit alte ddp, gi-mi zice cu
toate inima:

tat5-tdu e dus la coas5, cSci se scuturi ovlsul cela pe ios; gi eu asemene nu-mi vdd capul de trebi. Tu
mai lasd drumurile gi st5i
HngI mimuca, de-i fi levi Ei leagdnd copilul; c-apoi gi eu !i-oi lua de la Folticeni o pildriuld cu tdsma5, g-o cur5lugd de cele cu chimeriu6, $tii colb, ca pentru tine ! __ Bine, mami ! dar in gindul meu

Nici, dragul mamei ! vezi cd

in miilocul

casei gi canurd3

toarsi nu era pentru bdtdturd ! $-apoi vorba ceea: Nu gedea cd-fl gede

norocul. Jevi de fdcut la sucal5a, copil de 1ign in albie, pe lingl algi vro cinci-gase, care agteptau sd le faci de mincare. Treabd era acolo, nu incurcali, qi inc[ se cerea degrabd, cici venea cu fuga iarmarocul de Folticeni, care acela este ce este.
I
Sd nivideascd

numai eu gtiam. Toate ca toatele, dar la cusut 9i slrdduitT sumane, si mai ales la roatd, md intreceam cu fetele cele

mari din tors; gi din ast5 Pricind,
5

laEi dc tras canura -- lind mai proasti cu pdrul mai scurt a Sucald roat5 pe care se deapdnl sculurile.
2 Piept5nugii

in- lai$ _* piepteni

sd

petreaci firele printre ilri 9i spatd

3 Canurd

-

t Chimcriu -- cl^imir. 7 Siriduit -- irnpodobit cu giitanc

Tisma

--

panglic5.

de da duhul din_ Mdriucdi un goarec din sin care era tr-insa: s-o bage in boale pe biata copild. i{Ji\. sovirvl de umplut flori. iese afard de dezghiocat pdpugoi.i m-aruncd-ntre femei ! $i prin pdduri - planti pldcut mirositoare ce crcsre r Gliganul -_ vlljganul . de urit. pace! Vdzind ea ci nu dau rdspuns D-apoi vara)in zilele de sdrbdtoare. unde qria cd mai ales prin luncile gi dumbrivile md duc. de n-ag fi fost eu acolo.tii cu lucru: cB sI ne ludm ziua aceea. $i cind colo. noaptea. insd pentru asta tot imi era dragd gi torceam rdutdcioasa de Mdriuca Sdvucului.# colorat. lul. fHcea adeseori in ciuda mea gi-mi bdtea din pumni. Cum tor_ te scalzi pe usant ca gdinele" Vdzind ceam €u: de-a mai mare dragul pe eu o vreme ca asta. la umbra nucului Dar cind auzeam de legdnat copi_ lor. cit imi era de mamd gi de ndcdjitl. cind re roagd mama ? Dar in unii la al. qiinC la urechi cite o lespegioard fierbinte r Sovirv plantd cu miros plicut de Ia soare. in care md rugase eB. aga-mi sfiriia inima-n -*ei. cu argint printr_insele. ceea ce Ia gard se cheami era un senin pe ceriu gi aga de fru_ gdzdtoare. lucrind fiecare al sdu. i-am scos gi incepe a sffiga. $i cum sfiriia baltd cu gind rdu asupr" fusul rogii.foane! Ioane! Ioane! _ gi fon. cite o movild de drugi de canurd. cir m. cum ii zicea unui llgan din Vin5tori. pe colnice si ia dupl mine la baltd. de nicdiri. eu eram al patrulea. dumbravnic2 si gliganul3. cdci de md siruta marna. nu gtiu cum imi venea. mi vede tologit cele pline de mindrege. mai mare intre fragi. am gparlit_o la intrecute cu Mdriuca. lasd roare in p5mint gi se cu fetele pe cimpie. cine umbla ? Povestea cintecului: Fd-md. cind i le arltam tocmai pe mine cdzuse pdcatul sd fiu sara acasd. apoi. poreclin_ du-mi Ion Torcdldu. 2 Dumbravnic care drept sd vd spun nu-mi era uritI. in picioare. gl-i rdchilicd de ficut gllbenele. doamne. . dupd cules cu pielea goali pe n6sip. insd ce era sI A$a ne duceam biieEii gi fetele faci. unde erau trei. $i se face mai mult noap_ mos gi de cald afard. Ade_ mine de dragosrea Mdriucdi ! Martur imi este Dumnezeu! $i_mi aduc vdr spun. cd_gi venea sE tea. aal de tei . scurtd vorbd. Ia o clacd c5-s prin livadd undeva. intrebuingatd la . crezind aminte ci odatd. cdci Dumnezeu e deasu_ pra! De la o weme mama. impreund cu dinsa. CREANT sulcind de pus pintre sftaie.

de rdsuna prundul. cum e I De pe' cind 2 Ghileau vom avea altd vorbd. pe la spatele mele. g-apoi hug- DupI tiuliuc fundul. cu bulbuci la gur5. uitasem cd mai trdiesc pe lume ! in sfirgit. in virful degetelor. cit mi qi-i moronul. Apoi mI trdgeam incetigor pe o coastd. zicindu-mi cu ndduh3: ii veni tu acas[. Cu ndduh __ cu supirare. cici era trecut de amiazd. Dupd asta. aci plecam capul in dreapta gi la stinga. md mai cufundam de trei ori in rind. in starea in care mi aflam. apoi mai zvirleam citeva de incuiam pe dracul in fundul gtioalnei.. in gtioalna unde md scdldam: una pentru Dumnezeu gi una pentru dracul. de-a cu- baltd. pentru tatdl. Ioane ? ! Fetele de la ghilit. $i din dragostea cea mare de mai dinioard. care vdzuse asta.te-a fizbi foamea. fbcind parte dreaptd la amindoi. cit era ea de tare de cap. uitatd c\r minile subsuoard. ambulant).q. insd eu."7: Ls t yr.. aproape de rnine. cdci a$a ni era obiceiui sd facem la scdldat. la marginea bdllii. spuind cuvintele: fs omul ndcdjit. cred ! ! qi eu in gtioalnl. de dup[ un dimb de : Aura. in totului-tot. imi venea acuma si le string de git. gi md uitam pe furig ctun se joacd apa cu piciorugele cele mindre ale unor fete ce ghileau2 pirtzd din susul meu.-l - gi aci sdream intr-un picior. fiul gi duhul sfint gi inc-o datd pentru amin. de ciudd ce-mi era. dupd cum se zice.de cind lumea. vagabondule (de la negustorul Coropcarule - albeau. de pe cind AdamBabadaml. aci. Pe rind. de la o vreme pierde rdbdarea gi vine tiPtil. nu altdceva.. cici eram in zlbovit mama acolo. Cd pi-oi da Parale aechi. gi md lasd cu pielea goal5 in . coropcarulea. Mai frumos lucru nici cd se mai poate. apa Ei 3 + Adam-Babadam -. prund. Iar eu intram in pimint de ruqine gi cit pe ce sd m[ inec. $i se tot duce. mai vro treipatru de cind fugisem de acasi gi-ar fi trebuit sd inceapd a mi se pune soarele drept inimd.Si pi-oi spdla cofele $i gi-oi bate dobele ! aceea zvirleam Pietrele. aci in celalalt. pdcura. mama. Dar vorba ceea: Pogi opri vintul.i. fiind cuprins de fericire. imi ie toate hainele frumugel de Pe mal.. - . sd prind pe dracul de un picior. cc-: r: i ?. numa-gi dau ghiont una alteia Ei chicoteau pe socoteala mea. . a fi trecut la mijloc wo jumdtate de ceas cit a treabd. Ei. Scoate apa din urechi. cind md uitam la fete. Dar eu n-o vedeam pe dinsa. cum vI sPun. ei ! ce-i de fEcut. g-apoi atunci dacd Toate acestea le privea biata mamd.

gi cind aproape si ies din grddind. $i adevdrat este. Trdsnea. ii apuc mina cu sila.i sd te lese in pace. de sEreau pietrele.i md uit pintre gard gi vdd pe mama cum se dd in vint dupd trebi. cit eram de pricopsit ! in sfirgit. bate-md. 9-o ieu la sdnEtoasa. Noroc din ceriu pin5-n pdmint cI nu m-a prins melianull gi haramninul2 de Tr5snea.gurile oamenilor ? De aceea le-am ldsat gi eu pe fete sd ridd. fac !u$ti ! din balt5.Mam5. $i nemaiputind suferi foamea. de acolo in gridind la noi. fbrd sE te urne$ri din stocits de ap5 incd imi era mili" Vorba ceea: Mild mi-i de tine. ci sar in grddind la Costache gi merg tupilug prin pdpugoi. cind in casd.ti de sfintul Ilie. de rugine sd nu intilnesc vrun om. scincind: -. $i aga fugeam de tare pe prund. dar gi de pintecele meu cel Mdmucdi. am sdrit in rispintenele unui drum. mine de sus. $i merg eu acum fdrd pdsare prin pdpugoi pind in dreptul ogrdzii . logez dinaintea mamei a$a chipos cum erarn. Sintilie. tilharul. md infd- ciudd pe mine. dupl ce m-au llsat cinii lui Trdsnea in pace. ucide-md. Ce-i de fEcut ? Auzisem eu din oameni cd dacl vrei si nu te rnugte cinii . $-odati gi sar in ogradd. pind ce dau intre hudigi pe drumul care ducea la noi acas5. pe care le stirneam cu picioarele. - . $i fuga. dar gi de mine mi se rupe inima de mili ce-mi este. o sdrut . gi fuga. 5 Stocit -_ golit. -_ md prinsese. pind li s-a duce gura la urechi. gi la nine sd mi rupd. bine fbcut. din hudild in gridind la loc. nu_ mai dd-mi ceva de mincare. clci ei bat. sd te tupilezi jos la pdmint gi s5-i lagi sd te latre cit le place. gi-mi era mai mare mila de dinsa. md simfesc cinii lui Trdsnea. cit fbrE sd md mai uit in urmd. apoi intr-o hudi$. cum v-am spus. o Ugilit umilit. de cind md zdpsisei in grddina lui la furat mere domnegti . care avea mare 2 Haramninul spinzurd-md. gi iar prin pdpugoi. $-apoi numai asra mi-ar fi mai trebuit acum. cd mor de foame! Vorba ceea: Golitatea incun3 Md z{psise a r Melianul - zdravdn. incep a mirnii ugilit pintre gard: iacdt5-mi-s. cit bat gi de la o vreme te pdrdsesc gi se duc.i pere sintiliegtia. gi atunci mi s-a pdrut cI md aflu in sinul lui Dumnezeu. fd ce gtii cu mine. cum ii vezi cd sar la tine. cdci m-ar fi snopit in bdtaie. atunci cind am dat peste pdcat cu ei gi ei cu mine. cdci aga am sclpat gi eu de cinii lui Tr5snea. gi pindind vreme pe cind ged ele plecate gi dau pinza in apd la ghilit. Dar nu merg pe drum. cind afard.si zic.

ca pe un strdin. am fost qi eu. cdci vorba dulce mult aduce. Apoi umblu tot cu binigorul pe lingl dinsa gi nu ies din cuvintul ei afard nici cu fapta. cind mI lua cu binigorul. nu ceream de mincare. cum e mama cu bundtate. nu mai agteptam sd-mi deie altri. dar nu gtiu. cdci lauda-i fa$: prin sornn. nici cuminte pind la treizeci gi nici bogat pind la patruzeci nu m-am fEcut. nici atita. Io- deie cuminli n-o pot scoate. $i nu ci md laud. Povestea ceea: LJn nebun arunc-o piatrl in baltd gi zece cobli. +A . in care nici frumos pini la doudzeci de ani. gi sd-fl sdrutd gi-mi zice cu blindegd: Dumnezeu sI te inzileascd. $i mai multd mustrare am simgit in cugetul meu decit oricind. $i sd nu credeli cd nu mi-am flnut cuvintul de joi pind mai de-apoi. si mai fiu ceea ce am fost pentru tine. Ea atunci. Dar qi sirac aga ca in anul acesta.cogeme coblizan cogeamite vlijgan 2 Si umbli lela si umbli fdri rost. o cam rdream de pe 'acas5. cind se ducea undeva. cum vdd cd te porli de o bucatd de vreme incoace. iar cind md lSsa de capul meu. $i intr-o zi o vdd c5 md nicd. la trebi-s hlrnicug cit se poate: derdicam gi mituram prin casi ca o fatd mare. o bucatd de humd insufleliti din Humuleqti. iard foamea dd de-a dreptul. de nici Sfinta Nastasia izbdvitoare de otravl nu era in stare a o desface cu tot me$tegugul ei. tot n-a$ fi rdmas a$a de umilit in fala ei. Bine-1i gede. ca in anul trecut gi c€I lumea asta. gi cind era de fbcut ceva treabd. doar sd te po4i de acum tare bine. ce mai atita vorbd pentru nimica toate ? Ia. t de cind sint. $i de Co. ii giuruiesc eu cd ce am fEcut n-oi mai face. gi si mi lagi tocmai la vremea asta f5rd leac de ajutor ! ? Hai de mininc5. niciodatl n-am fost ! - . $-apoi mai aveam gi alte bunuri: cind md lua cineva cu rdul. cogcogeme halul acesta. ca atunci cind m-a luat cu biniqorul. In sfirqit. rdbdltor gi statornic la vorbd in felul meu. dar sd grii cd mi te-ai lehdmetit de la inim5. se uitl gatiq la mine Ei zice oftind: m-ar fi bdtut mama cu toate gardurile gi de m-ar fi izgonit de la casd. Atunci eu pe loc am inceput a plinge gi bucuria mea n-a fost proast5. dacd mi sculam. vdzind cd m-am pus rdu cu marna. de n-avea mama grijd. dragul mamei. f5ceam cite o drdgugd de trebugoard ca aceea. nici cu vorba. scurtd vorbd. daci te-i purta. pentru cd aga am fost eu. un bo1 cu ochi. toate darurile sale cele bogate. puginl treabi fEcea cu mine.sd umbli lela2 pe drumuri in zan'.iurd. zdul $i.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->