P. 1
La scaldat

La scaldat

|Views: 200|Likes:
Published by anamariadany

More info:

Published by: anamariadany on Apr 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2011

pdf

text

original

LA SCALDAT

f

,\

ntr-

I.una, o mullime de trebi pe capul
mamei: nigte sumani sd-i scoatd din stative; altii sd-i nivideascdl Ei sd
inceapd a-i gese din nou; un teanc de sumane croite, nalt pin-n grindd, aqteaptd cusutul; pieptdnugii in laigi2 n-avea cine-i flnea de coad5; roata
Eedea

I

o zi, pe aproape de Sint Ilie, se ingrdm5dise, ca mai totdea-

$i md scoald mama atunci mai dimineate decit alte ddp, gi-mi zice cu
toate inima:

tat5-tdu e dus la coas5, cSci se scuturi ovlsul cela pe ios; gi eu asemene nu-mi vdd capul de trebi. Tu
mai lasd drumurile gi st5i
HngI mimuca, de-i fi levi Ei leagdnd copilul; c-apoi gi eu !i-oi lua de la Folticeni o pildriuld cu tdsma5, g-o cur5lugd de cele cu chimeriu6, $tii colb, ca pentru tine ! __ Bine, mami ! dar in gindul meu

Nici, dragul mamei ! vezi cd

in miilocul

casei gi canurd3

toarsi nu era pentru bdtdturd ! $-apoi vorba ceea: Nu gedea cd-fl gede

norocul. Jevi de fdcut la sucal5a, copil de 1ign in albie, pe lingl algi vro cinci-gase, care agteptau sd le faci de mincare. Treabd era acolo, nu incurcali, qi inc[ se cerea degrabd, cici venea cu fuga iarmarocul de Folticeni, care acela este ce este.
I
Sd nivideascd

numai eu gtiam. Toate ca toatele, dar la cusut 9i slrdduitT sumane, si mai ales la roatd, md intreceam cu fetele cele

mari din tors; gi din ast5 Pricind,
5

laEi dc tras canura -- lind mai proasti cu pdrul mai scurt a Sucald roat5 pe care se deapdnl sculurile.
2 Piept5nugii

in- lai$ _* piepteni

sd

petreaci firele printre ilri 9i spatd

3 Canurd

-

t Chimcriu -- cl^imir. 7 Siriduit -- irnpodobit cu giitanc

Tisma

--

panglic5.

2 Dumbravnic care drept sd vd spun nu-mi era uritI. qiinC la urechi cite o lespegioard fierbinte r Sovirv plantd cu miros plicut de Ia soare. cd_gi venea sE tea. doamne. intrebuingatd la . iese afard de dezghiocat pdpugoi.i m-aruncd-ntre femei ! $i prin pdduri - planti pldcut mirositoare ce crcsre r Gliganul -_ vlljganul . cit imi era de mamd gi de ndcdjitl. $i se face mai mult noap_ mos gi de cald afard.foane! Ioane! Ioane! _ gi fon. cind re roagd mama ? Dar in unii la al. in picioare. noaptea. $i cum sfiriia baltd cu gind rdu asupr" fusul rogii. . unde qria cd mai ales prin luncile gi dumbrivile md duc. ceea ce Ia gard se cheami era un senin pe ceriu gi aga de fru_ gdzdtoare. cind i le arltam tocmai pe mine cdzuse pdcatul sd fiu sara acasd. insd ce era sI A$a ne duceam biieEii gi fetele faci. cine umbla ? Povestea cintecului: Fd-md. eu eram al patrulea. de urit. mai mare intre fragi. am gparlit_o la intrecute cu Mdriuca. i-am scos gi incepe a sffiga. cu argint printr_insele. lucrind fiecare al sdu. cum ii zicea unui llgan din Vin5tori. dumbravnic2 si gliganul3. scurtd vorbd. cdci de md siruta marna. de da duhul din_ Mdriucdi un goarec din sin care era tr-insa: s-o bage in boale pe biata copild. Cum tor_ te scalzi pe usant ca gdinele" Vdzind ceam €u: de-a mai mare dragul pe eu o vreme ca asta. CREANT sulcind de pus pintre sftaie. lul. pe colnice si ia dupl mine la baltd. insd pentru asta tot imi era dragd gi torceam rdutdcioasa de Mdriuca Sdvucului. de n-ag fi fost eu acolo. pace! Vdzind ea ci nu dau rdspuns D-apoi vara)in zilele de sdrbdtoare. aal de tei . cir m.tii cu lucru: cB sI ne ludm ziua aceea. mi vede tologit cele pline de mindrege. dupd cules cu pielea goali pe n6sip. sovirvl de umplut flori. lasd roare in p5mint gi se cu fetele pe cimpie. cdci Dumnezeu e deasu_ pra! De la o weme mama. impreund cu dinsa. in care md rugase eB. aga-mi sfiriia inima-n -*ei. la umbra nucului Dar cind auzeam de legdnat copi_ lor. Ade_ mine de dragosrea Mdriucdi ! Martur imi este Dumnezeu! $i_mi aduc vdr spun. $i cind colo. de nicdiri. apoi. fHcea adeseori in ciuda mea gi-mi bdtea din pumni. nu gtiu cum imi venea. gl-i rdchilicd de ficut gllbenele. i{Ji\. cite o movild de drugi de canurd. crezind aminte ci odatd. unde erau trei. poreclin_ du-mi Ion Torcdldu. Ia o clacd c5-s prin livadd undeva.# colorat.

g-apoi atunci dacd Toate acestea le privea biata mamd. Pe rind. dupd cum se zice. pe la spatele mele. pdcura. imi venea acuma si le string de git. mai vro treipatru de cind fugisem de acasi gi-ar fi trebuit sd inceapd a mi se pune soarele drept inimd.q.. fiul gi duhul sfint gi inc-o datd pentru amin. cum e I De pe' cind 2 Ghileau vom avea altd vorbd. apa Ei 3 + Adam-Babadam -. gi md lasd cu pielea goal5 in . de ciudd ce-mi era. prund. cc-: r: i ?. in virful degetelor. gi md uitam pe furig ctun se joacd apa cu piciorugele cele mindre ale unor fete ce ghileau2 pirtzd din susul meu. pentru tatdl. de rdsuna prundul.i. cit era ea de tare de cap.te-a fizbi foamea. Apoi mI trdgeam incetigor pe o coastd. Ioane ? ! Fetele de la ghilit. aproape de rnine.Si pi-oi spdla cofele $i gi-oi bate dobele ! aceea zvirleam Pietrele. vagabondule (de la negustorul Coropcarule - albeau. la marginea bdllii. Cu ndduh __ cu supirare. cici era trecut de amiazd. cind md uitam la fete. de dup[ un dimb de : Aura. cit mi qi-i moronul. spuind cuvintele: fs omul ndcdjit. in gtioalna unde md scdldam: una pentru Dumnezeu gi una pentru dracul. cred ! ! qi eu in gtioalnl. cu bulbuci la gur5. Iar eu intram in pimint de ruqine gi cit pe ce sd m[ inec. sd prind pe dracul de un picior. apoi mai zvirleam citeva de incuiam pe dracul in fundul gtioalnei. de-a cu- baltd. Dar vorba ceea: Pogi opri vintul. uitasem cd mai trdiesc pe lume ! in sfirgit. Dupd asta. mama. cum vI sPun. . g-apoi hug- DupI tiuliuc fundul. $i se tot duce.de cind lumea. aci. nu altdceva. zicindu-mi cu ndduh3: ii veni tu acas[. numa-gi dau ghiont una alteia Ei chicoteau pe socoteala mea. ei ! ce-i de fEcut.. Scoate apa din urechi. Mai frumos lucru nici cd se mai poate. - . Cd pi-oi da Parale aechi. md mai cufundam de trei ori in rind. $i din dragostea cea mare de mai dinioard."7: Ls t yr. fbcind parte dreaptd la amindoi. Dar eu n-o vedeam pe dinsa. de pe cind AdamBabadaml. cdci a$a ni era obiceiui sd facem la scdldat.. imi ie toate hainele frumugel de Pe mal. in starea in care mi aflam. fiind cuprins de fericire. care vdzuse asta.-l - gi aci sdream intr-un picior. insd eu. a fi trecut la mijloc wo jumdtate de ceas cit a treabd. in totului-tot. Ei. aci plecam capul in dreapta gi la stinga.. uitatd c\r minile subsuoard. ambulant). aci in celalalt. coropcarulea. cici eram in zlbovit mama acolo. de la o vreme pierde rdbdarea gi vine tiPtil.

Noroc din ceriu pin5-n pdmint cI nu m-a prins melianull gi haramninul2 de Tr5snea. gi atunci mi s-a pdrut cI md aflu in sinul lui Dumnezeu. dar gi de pintecele meu cel Mdmucdi. care avea mare 2 Haramninul spinzurd-md. $i merg eu acum fdrd pdsare prin pdpugoi pind in dreptul ogrdzii . gi-mi era mai mare mila de dinsa. cdci m-ar fi snopit in bdtaie. dupl ce m-au llsat cinii lui Trdsnea in pace. clci ei bat. cind in casd. apoi intr-o hudi$. cit eram de pricopsit ! in sfirgit.i md uit pintre gard gi vdd pe mama cum se dd in vint dupd trebi. sd te tupilezi jos la pdmint gi s5-i lagi sd te latre cit le place. incep a mirnii ugilit pintre gard: iacdt5-mi-s. $i adevdrat este. $-apoi numai asra mi-ar fi mai trebuit acum.i pere sintiliegtia. md simfesc cinii lui Trdsnea. bine fbcut. 9-o ieu la sdnEtoasa. scincind: -. am sdrit in rispintenele unui drum. pe care le stirneam cu picioarele.gurile oamenilor ? De aceea le-am ldsat gi eu pe fete sd ridd. pind li s-a duce gura la urechi. gi pindind vreme pe cind ged ele plecate gi dau pinza in apd la ghilit. cdci aga am sclpat gi eu de cinii lui Tr5snea. cind afard. $i fuga. $i aga fugeam de tare pe prund. Ce-i de fEcut ? Auzisem eu din oameni cd dacl vrei si nu te rnugte cinii . cit fbrE sd md mai uit in urmd. Trdsnea. ci sar in grddind la Costache gi merg tupilug prin pdpugoi. nu_ mai dd-mi ceva de mincare. mine de sus. md infd- ciudd pe mine. Sintilie. ii apuc mina cu sila.i sd te lese in pace. pind ce dau intre hudigi pe drumul care ducea la noi acas5. $-odati gi sar in ogradd. de cind md zdpsisei in grddina lui la furat mere domnegti .si zic. logez dinaintea mamei a$a chipos cum erarn. de acolo in gridind la noi. de rugine sd nu intilnesc vrun om. o sdrut . -_ md prinsese. tilharul. cum ii vezi cd sar la tine. gi fuga. dar gi de mine mi se rupe inima de mili ce-mi este. de sEreau pietrele. cd mor de foame! Vorba ceea: Golitatea incun3 Md z{psise a r Melianul - zdravdn. o Ugilit umilit. cit bat gi de la o vreme te pdrdsesc gi se duc. fac !u$ti ! din balt5.ti de sfintul Ilie. fbrd sE te urne$ri din stocits de ap5 incd imi era mili" Vorba ceea: Mild mi-i de tine. 5 Stocit -_ golit. fd ce gtii cu mine. cum v-am spus. din hudild in gridind la loc. gi iar prin pdpugoi. $i nemaiputind suferi foamea. atunci cind am dat peste pdcat cu ei gi ei cu mine. ucide-md.Mam5. bate-md. gi la nine sd mi rupd. Dar nu merg pe drum. gi cind aproape si ies din grddind. - .

Ea atunci. $i de Co. cum vdd cd te porli de o bucatd de vreme incoace. ce mai atita vorbd pentru nimica toate ? Ia. $i mai multd mustrare am simgit in cugetul meu decit oricind. Io- deie cuminli n-o pot scoate. tot n-a$ fi rdmas a$a de umilit in fala ei. iard foamea dd de-a dreptul. Atunci eu pe loc am inceput a plinge gi bucuria mea n-a fost proast5. ca pe un strdin. $i intr-o zi o vdd c5 md nicd. cind mI lua cu binigorul. Povestea ceea: LJn nebun arunc-o piatrl in baltd gi zece cobli. pentru cd aga am fost eu. si mai fiu ceea ce am fost pentru tine. o cam rdream de pe 'acas5. un bo1 cu ochi. o bucatd de humd insufleliti din Humuleqti. cum e mama cu bundtate.iurd. scurtd vorbd. gi cind era de fbcut ceva treabd. Bine-1i gede. ii giuruiesc eu cd ce am fEcut n-oi mai face. Dar qi sirac aga ca in anul acesta. dacd mi sculam. Apoi umblu tot cu binigorul pe lingl dinsa gi nu ies din cuvintul ei afard nici cu fapta. la trebi-s hlrnicug cit se poate: derdicam gi mituram prin casi ca o fatd mare. $i nu ci md laud. ca atunci cind m-a luat cu biniqorul. de n-avea mama grijd. ca in anul trecut gi c€I lumea asta. zdul $i. puginl treabi fEcea cu mine. +A . am fost qi eu. t de cind sint. de nici Sfinta Nastasia izbdvitoare de otravl nu era in stare a o desface cu tot me$tegugul ei. toate darurile sale cele bogate. niciodatl n-am fost ! - . gi sd-fl sdrutd gi-mi zice cu blindegd: Dumnezeu sI te inzileascd. cind se ducea undeva. in care nici frumos pini la doudzeci de ani. iar cind md lSsa de capul meu. daci te-i purta. gi si mi lagi tocmai la vremea asta f5rd leac de ajutor ! ? Hai de mininc5. doar sd te po4i de acum tare bine. dragul mamei.sd umbli lela2 pe drumuri in zan'. dar sd grii cd mi te-ai lehdmetit de la inim5.cogeme coblizan cogeamite vlijgan 2 Si umbli lela si umbli fdri rost. dar nu gtiu. $i sd nu credeli cd nu mi-am flnut cuvintul de joi pind mai de-apoi. rdbdltor gi statornic la vorbd in felul meu. nici atita. se uitl gatiq la mine Ei zice oftind: m-ar fi bdtut mama cu toate gardurile gi de m-ar fi izgonit de la casd. $-apoi mai aveam gi alte bunuri: cind md lua cineva cu rdul. In sfirqit. nici cu vorba. vdzind cd m-am pus rdu cu marna. nu mai agteptam sd-mi deie altri. f5ceam cite o drdgugd de trebugoard ca aceea. cdci lauda-i fa$: prin sornn. nu ceream de mincare. cdci vorba dulce mult aduce. cogcogeme halul acesta. nici cuminte pind la treizeci gi nici bogat pind la patruzeci nu m-am fEcut.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->