LA SCALDAT

f

,\

ntr-

I.una, o mullime de trebi pe capul
mamei: nigte sumani sd-i scoatd din stative; altii sd-i nivideascdl Ei sd
inceapd a-i gese din nou; un teanc de sumane croite, nalt pin-n grindd, aqteaptd cusutul; pieptdnugii in laigi2 n-avea cine-i flnea de coad5; roata
Eedea

I

o zi, pe aproape de Sint Ilie, se ingrdm5dise, ca mai totdea-

$i md scoald mama atunci mai dimineate decit alte ddp, gi-mi zice cu
toate inima:

tat5-tdu e dus la coas5, cSci se scuturi ovlsul cela pe ios; gi eu asemene nu-mi vdd capul de trebi. Tu
mai lasd drumurile gi st5i
HngI mimuca, de-i fi levi Ei leagdnd copilul; c-apoi gi eu !i-oi lua de la Folticeni o pildriuld cu tdsma5, g-o cur5lugd de cele cu chimeriu6, $tii colb, ca pentru tine ! __ Bine, mami ! dar in gindul meu

Nici, dragul mamei ! vezi cd

in miilocul

casei gi canurd3

toarsi nu era pentru bdtdturd ! $-apoi vorba ceea: Nu gedea cd-fl gede

norocul. Jevi de fdcut la sucal5a, copil de 1ign in albie, pe lingl algi vro cinci-gase, care agteptau sd le faci de mincare. Treabd era acolo, nu incurcali, qi inc[ se cerea degrabd, cici venea cu fuga iarmarocul de Folticeni, care acela este ce este.
I
Sd nivideascd

numai eu gtiam. Toate ca toatele, dar la cusut 9i slrdduitT sumane, si mai ales la roatd, md intreceam cu fetele cele

mari din tors; gi din ast5 Pricind,
5

laEi dc tras canura -- lind mai proasti cu pdrul mai scurt a Sucald roat5 pe care se deapdnl sculurile.
2 Piept5nugii

in- lai$ _* piepteni

sd

petreaci firele printre ilri 9i spatd

3 Canurd

-

t Chimcriu -- cl^imir. 7 Siriduit -- irnpodobit cu giitanc

Tisma

--

panglic5.

iese afard de dezghiocat pdpugoi. fHcea adeseori in ciuda mea gi-mi bdtea din pumni. de da duhul din_ Mdriucdi un goarec din sin care era tr-insa: s-o bage in boale pe biata copild. unde erau trei. $i se face mai mult noap_ mos gi de cald afard. ceea ce Ia gard se cheami era un senin pe ceriu gi aga de fru_ gdzdtoare. cind re roagd mama ? Dar in unii la al.foane! Ioane! Ioane! _ gi fon. cine umbla ? Povestea cintecului: Fd-md. insd ce era sI A$a ne duceam biieEii gi fetele faci. mai mare intre fragi. in care md rugase eB. sovirvl de umplut flori.# colorat. de urit. doamne. cdci de md siruta marna. Ade_ mine de dragosrea Mdriucdi ! Martur imi este Dumnezeu! $i_mi aduc vdr spun.i m-aruncd-ntre femei ! $i prin pdduri - planti pldcut mirositoare ce crcsre r Gliganul -_ vlljganul . scurtd vorbd. cit imi era de mamd gi de ndcdjitl. Cum tor_ te scalzi pe usant ca gdinele" Vdzind ceam €u: de-a mai mare dragul pe eu o vreme ca asta. insd pentru asta tot imi era dragd gi torceam rdutdcioasa de Mdriuca Sdvucului. apoi. in picioare. unde qria cd mai ales prin luncile gi dumbrivile md duc. Ia o clacd c5-s prin livadd undeva. pace! Vdzind ea ci nu dau rdspuns D-apoi vara)in zilele de sdrbdtoare. cind i le arltam tocmai pe mine cdzuse pdcatul sd fiu sara acasd. de n-ag fi fost eu acolo. cu argint printr_insele. poreclin_ du-mi Ion Torcdldu. nu gtiu cum imi venea. cdci Dumnezeu e deasu_ pra! De la o weme mama. intrebuingatd la . 2 Dumbravnic care drept sd vd spun nu-mi era uritI. cum ii zicea unui llgan din Vin5tori. eu eram al patrulea. am gparlit_o la intrecute cu Mdriuca. lul. qiinC la urechi cite o lespegioard fierbinte r Sovirv plantd cu miros plicut de Ia soare. de nicdiri.tii cu lucru: cB sI ne ludm ziua aceea. dupd cules cu pielea goali pe n6sip. i{Ji\. lasd roare in p5mint gi se cu fetele pe cimpie. i-am scos gi incepe a sffiga. gl-i rdchilicd de ficut gllbenele. mi vede tologit cele pline de mindrege. la umbra nucului Dar cind auzeam de legdnat copi_ lor. dumbravnic2 si gliganul3. pe colnice si ia dupl mine la baltd. . cite o movild de drugi de canurd. cir m. CREANT sulcind de pus pintre sftaie. aga-mi sfiriia inima-n -*ei. lucrind fiecare al sdu. noaptea. cd_gi venea sE tea. $i cind colo. impreund cu dinsa. aal de tei . crezind aminte ci odatd. $i cum sfiriia baltd cu gind rdu asupr" fusul rogii.

Dar eu n-o vedeam pe dinsa. . cred ! ! qi eu in gtioalnl. uitasem cd mai trdiesc pe lume ! in sfirgit.de cind lumea. uitatd c\r minile subsuoard. sd prind pe dracul de un picior. de la o vreme pierde rdbdarea gi vine tiPtil. insd eu. la marginea bdllii. mai vro treipatru de cind fugisem de acasi gi-ar fi trebuit sd inceapd a mi se pune soarele drept inimd. aci plecam capul in dreapta gi la stinga. fiul gi duhul sfint gi inc-o datd pentru amin. cdci a$a ni era obiceiui sd facem la scdldat. cu bulbuci la gur5. coropcarulea. pe la spatele mele. cit mi qi-i moronul. de ciudd ce-mi era. nu altdceva. aci. Iar eu intram in pimint de ruqine gi cit pe ce sd m[ inec. apoi mai zvirleam citeva de incuiam pe dracul in fundul gtioalnei. ei ! ce-i de fEcut.. de rdsuna prundul. cind md uitam la fete. Cu ndduh __ cu supirare. numa-gi dau ghiont una alteia Ei chicoteau pe socoteala mea.i. cit era ea de tare de cap. ambulant). care vdzuse asta. Mai frumos lucru nici cd se mai poate. imi ie toate hainele frumugel de Pe mal.q. mama. fbcind parte dreaptd la amindoi. cici era trecut de amiazd. vagabondule (de la negustorul Coropcarule - albeau. in virful degetelor. prund.."7: Ls t yr.-l - gi aci sdream intr-un picior. Ei. md mai cufundam de trei ori in rind. - . Apoi mI trdgeam incetigor pe o coastd.. aproape de rnine. fiind cuprins de fericire.. cum vI sPun. a fi trecut la mijloc wo jumdtate de ceas cit a treabd. gi md uitam pe furig ctun se joacd apa cu piciorugele cele mindre ale unor fete ce ghileau2 pirtzd din susul meu. de-a cu- baltd. apa Ei 3 + Adam-Babadam -. in starea in care mi aflam. $i se tot duce. cc-: r: i ?. spuind cuvintele: fs omul ndcdjit.Si pi-oi spdla cofele $i gi-oi bate dobele ! aceea zvirleam Pietrele. pentru tatdl. Scoate apa din urechi. g-apoi atunci dacd Toate acestea le privea biata mamd. cum e I De pe' cind 2 Ghileau vom avea altd vorbd. Pe rind. dupd cum se zice. in totului-tot. de pe cind AdamBabadaml. imi venea acuma si le string de git. $i din dragostea cea mare de mai dinioard. gi md lasd cu pielea goal5 in . in gtioalna unde md scdldam: una pentru Dumnezeu gi una pentru dracul. Ioane ? ! Fetele de la ghilit. Dar vorba ceea: Pogi opri vintul. de dup[ un dimb de : Aura. Dupd asta. Cd pi-oi da Parale aechi. aci in celalalt. cici eram in zlbovit mama acolo.te-a fizbi foamea. g-apoi hug- DupI tiuliuc fundul. zicindu-mi cu ndduh3: ii veni tu acas[. pdcura.

i sd te lese in pace. $-odati gi sar in ogradd. de rugine sd nu intilnesc vrun om. $i fuga. cit bat gi de la o vreme te pdrdsesc gi se duc. o Ugilit umilit. de acolo in gridind la noi.Mam5. -_ md prinsese. nu_ mai dd-mi ceva de mincare.ti de sfintul Ilie. dupl ce m-au llsat cinii lui Trdsnea in pace. gi pindind vreme pe cind ged ele plecate gi dau pinza in apd la ghilit. am sdrit in rispintenele unui drum. $i nemaiputind suferi foamea. cdci aga am sclpat gi eu de cinii lui Tr5snea. Trdsnea. de cind md zdpsisei in grddina lui la furat mere domnegti . md infd- ciudd pe mine. cind afard. scincind: -. Ce-i de fEcut ? Auzisem eu din oameni cd dacl vrei si nu te rnugte cinii . de sEreau pietrele. Dar nu merg pe drum. gi iar prin pdpugoi. ucide-md. cdci m-ar fi snopit in bdtaie. gi la nine sd mi rupd. cind in casd. fd ce gtii cu mine. cd mor de foame! Vorba ceea: Golitatea incun3 Md z{psise a r Melianul - zdravdn. pind li s-a duce gura la urechi. gi atunci mi s-a pdrut cI md aflu in sinul lui Dumnezeu. $i aga fugeam de tare pe prund. care avea mare 2 Haramninul spinzurd-md.i md uit pintre gard gi vdd pe mama cum se dd in vint dupd trebi. ci sar in grddind la Costache gi merg tupilug prin pdpugoi. cit eram de pricopsit ! in sfirgit. incep a mirnii ugilit pintre gard: iacdt5-mi-s. $i merg eu acum fdrd pdsare prin pdpugoi pind in dreptul ogrdzii .gurile oamenilor ? De aceea le-am ldsat gi eu pe fete sd ridd. gi fuga.i pere sintiliegtia. bate-md. apoi intr-o hudi$. cum v-am spus. md simfesc cinii lui Trdsnea.si zic. o sdrut . cit fbrE sd md mai uit in urmd. $i adevdrat este. bine fbcut. atunci cind am dat peste pdcat cu ei gi ei cu mine. 5 Stocit -_ golit. ii apuc mina cu sila. gi cind aproape si ies din grddind. sd te tupilezi jos la pdmint gi s5-i lagi sd te latre cit le place. dar gi de pintecele meu cel Mdmucdi. dar gi de mine mi se rupe inima de mili ce-mi este. fac !u$ti ! din balt5. - . pe care le stirneam cu picioarele. Noroc din ceriu pin5-n pdmint cI nu m-a prins melianull gi haramninul2 de Tr5snea. din hudild in gridind la loc. Sintilie. pind ce dau intre hudigi pe drumul care ducea la noi acas5. fbrd sE te urne$ri din stocits de ap5 incd imi era mili" Vorba ceea: Mild mi-i de tine. cum ii vezi cd sar la tine. 9-o ieu la sdnEtoasa. logez dinaintea mamei a$a chipos cum erarn. $-apoi numai asra mi-ar fi mai trebuit acum. mine de sus. gi-mi era mai mare mila de dinsa. tilharul. clci ei bat.

nici cu vorba. ii giuruiesc eu cd ce am fEcut n-oi mai face.sd umbli lela2 pe drumuri in zan'. nici atita. gi cind era de fbcut ceva treabd. nu ceream de mincare. iard foamea dd de-a dreptul. la trebi-s hlrnicug cit se poate: derdicam gi mituram prin casi ca o fatd mare. ce mai atita vorbd pentru nimica toate ? Ia. +A . ca atunci cind m-a luat cu biniqorul. Ea atunci. Bine-1i gede. niciodatl n-am fost ! - . puginl treabi fEcea cu mine. dragul mamei. $i mai multd mustrare am simgit in cugetul meu decit oricind. tot n-a$ fi rdmas a$a de umilit in fala ei. $i sd nu credeli cd nu mi-am flnut cuvintul de joi pind mai de-apoi. ca pe un strdin. cdci lauda-i fa$: prin sornn. cum vdd cd te porli de o bucatd de vreme incoace. Io- deie cuminli n-o pot scoate. rdbdltor gi statornic la vorbd in felul meu. Dar qi sirac aga ca in anul acesta. cind mI lua cu binigorul. iar cind md lSsa de capul meu. $i intr-o zi o vdd c5 md nicd. f5ceam cite o drdgugd de trebugoard ca aceea. gi si mi lagi tocmai la vremea asta f5rd leac de ajutor ! ? Hai de mininc5. doar sd te po4i de acum tare bine. dar sd grii cd mi te-ai lehdmetit de la inim5. cogcogeme halul acesta. zdul $i. nu mai agteptam sd-mi deie altri. cdci vorba dulce mult aduce. o bucatd de humd insufleliti din Humuleqti. in care nici frumos pini la doudzeci de ani. gi sd-fl sdrutd gi-mi zice cu blindegd: Dumnezeu sI te inzileascd. se uitl gatiq la mine Ei zice oftind: m-ar fi bdtut mama cu toate gardurile gi de m-ar fi izgonit de la casd. dar nu gtiu. de n-avea mama grijd. $-apoi mai aveam gi alte bunuri: cind md lua cineva cu rdul. o cam rdream de pe 'acas5. nici cuminte pind la treizeci gi nici bogat pind la patruzeci nu m-am fEcut. de nici Sfinta Nastasia izbdvitoare de otravl nu era in stare a o desface cu tot me$tegugul ei. toate darurile sale cele bogate.iurd. scurtd vorbd. vdzind cd m-am pus rdu cu marna.cogeme coblizan cogeamite vlijgan 2 Si umbli lela si umbli fdri rost. daci te-i purta. Povestea ceea: LJn nebun arunc-o piatrl in baltd gi zece cobli. cum e mama cu bundtate. ca in anul trecut gi c€I lumea asta. un bo1 cu ochi. am fost qi eu. $i de Co. pentru cd aga am fost eu. cind se ducea undeva. si mai fiu ceea ce am fost pentru tine. Atunci eu pe loc am inceput a plinge gi bucuria mea n-a fost proast5. dacd mi sculam. In sfirqit. Apoi umblu tot cu binigorul pe lingl dinsa gi nu ies din cuvintul ei afard nici cu fapta. t de cind sint. $i nu ci md laud.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful