LA SCALDAT

f

,\

ntr-

I.una, o mullime de trebi pe capul
mamei: nigte sumani sd-i scoatd din stative; altii sd-i nivideascdl Ei sd
inceapd a-i gese din nou; un teanc de sumane croite, nalt pin-n grindd, aqteaptd cusutul; pieptdnugii in laigi2 n-avea cine-i flnea de coad5; roata
Eedea

I

o zi, pe aproape de Sint Ilie, se ingrdm5dise, ca mai totdea-

$i md scoald mama atunci mai dimineate decit alte ddp, gi-mi zice cu
toate inima:

tat5-tdu e dus la coas5, cSci se scuturi ovlsul cela pe ios; gi eu asemene nu-mi vdd capul de trebi. Tu
mai lasd drumurile gi st5i
HngI mimuca, de-i fi levi Ei leagdnd copilul; c-apoi gi eu !i-oi lua de la Folticeni o pildriuld cu tdsma5, g-o cur5lugd de cele cu chimeriu6, $tii colb, ca pentru tine ! __ Bine, mami ! dar in gindul meu

Nici, dragul mamei ! vezi cd

in miilocul

casei gi canurd3

toarsi nu era pentru bdtdturd ! $-apoi vorba ceea: Nu gedea cd-fl gede

norocul. Jevi de fdcut la sucal5a, copil de 1ign in albie, pe lingl algi vro cinci-gase, care agteptau sd le faci de mincare. Treabd era acolo, nu incurcali, qi inc[ se cerea degrabd, cici venea cu fuga iarmarocul de Folticeni, care acela este ce este.
I
Sd nivideascd

numai eu gtiam. Toate ca toatele, dar la cusut 9i slrdduitT sumane, si mai ales la roatd, md intreceam cu fetele cele

mari din tors; gi din ast5 Pricind,
5

laEi dc tras canura -- lind mai proasti cu pdrul mai scurt a Sucald roat5 pe care se deapdnl sculurile.
2 Piept5nugii

in- lai$ _* piepteni

sd

petreaci firele printre ilri 9i spatd

3 Canurd

-

t Chimcriu -- cl^imir. 7 Siriduit -- irnpodobit cu giitanc

Tisma

--

panglic5.

doamne. $i cum sfiriia baltd cu gind rdu asupr" fusul rogii. cind i le arltam tocmai pe mine cdzuse pdcatul sd fiu sara acasd. impreund cu dinsa. de n-ag fi fost eu acolo. aal de tei . insd ce era sI A$a ne duceam biieEii gi fetele faci. insd pentru asta tot imi era dragd gi torceam rdutdcioasa de Mdriuca Sdvucului. $i se face mai mult noap_ mos gi de cald afard. . cind re roagd mama ? Dar in unii la al. poreclin_ du-mi Ion Torcdldu. Ia o clacd c5-s prin livadd undeva. cum ii zicea unui llgan din Vin5tori. unde qria cd mai ales prin luncile gi dumbrivile md duc. scurtd vorbd. i-am scos gi incepe a sffiga. CREANT sulcind de pus pintre sftaie. cir m. 2 Dumbravnic care drept sd vd spun nu-mi era uritI. aga-mi sfiriia inima-n -*ei. la umbra nucului Dar cind auzeam de legdnat copi_ lor. am gparlit_o la intrecute cu Mdriuca.foane! Ioane! Ioane! _ gi fon. cite o movild de drugi de canurd. dupd cules cu pielea goali pe n6sip. fHcea adeseori in ciuda mea gi-mi bdtea din pumni. eu eram al patrulea. mai mare intre fragi. lul. qiinC la urechi cite o lespegioard fierbinte r Sovirv plantd cu miros plicut de Ia soare. apoi.# colorat. lasd roare in p5mint gi se cu fetele pe cimpie. de nicdiri. in care md rugase eB. crezind aminte ci odatd. Ade_ mine de dragosrea Mdriucdi ! Martur imi este Dumnezeu! $i_mi aduc vdr spun. in picioare. unde erau trei. de da duhul din_ Mdriucdi un goarec din sin care era tr-insa: s-o bage in boale pe biata copild. pe colnice si ia dupl mine la baltd. lucrind fiecare al sdu. ceea ce Ia gard se cheami era un senin pe ceriu gi aga de fru_ gdzdtoare. nu gtiu cum imi venea. cd_gi venea sE tea. intrebuingatd la . iese afard de dezghiocat pdpugoi. cu argint printr_insele. cine umbla ? Povestea cintecului: Fd-md. mi vede tologit cele pline de mindrege. sovirvl de umplut flori. gl-i rdchilicd de ficut gllbenele. pace! Vdzind ea ci nu dau rdspuns D-apoi vara)in zilele de sdrbdtoare. i{Ji\.i m-aruncd-ntre femei ! $i prin pdduri - planti pldcut mirositoare ce crcsre r Gliganul -_ vlljganul . cdci Dumnezeu e deasu_ pra! De la o weme mama. de urit. Cum tor_ te scalzi pe usant ca gdinele" Vdzind ceam €u: de-a mai mare dragul pe eu o vreme ca asta. cdci de md siruta marna. $i cind colo. cit imi era de mamd gi de ndcdjitl. noaptea. dumbravnic2 si gliganul3.tii cu lucru: cB sI ne ludm ziua aceea.

apa Ei 3 + Adam-Babadam -. g-apoi atunci dacd Toate acestea le privea biata mamd. fiind cuprins de fericire. de ciudd ce-mi era. care vdzuse asta. fbcind parte dreaptd la amindoi. . Iar eu intram in pimint de ruqine gi cit pe ce sd m[ inec. cum vI sPun.q. cdci a$a ni era obiceiui sd facem la scdldat. uitasem cd mai trdiesc pe lume ! in sfirgit. imi ie toate hainele frumugel de Pe mal.de cind lumea. Ei. apoi mai zvirleam citeva de incuiam pe dracul in fundul gtioalnei. de rdsuna prundul. g-apoi hug- DupI tiuliuc fundul.-l - gi aci sdream intr-un picior. pentru tatdl. sd prind pe dracul de un picior. a fi trecut la mijloc wo jumdtate de ceas cit a treabd. aproape de rnine. md mai cufundam de trei ori in rind. Scoate apa din urechi. Dar vorba ceea: Pogi opri vintul. zicindu-mi cu ndduh3: ii veni tu acas[. de pe cind AdamBabadaml. spuind cuvintele: fs omul ndcdjit. cu bulbuci la gur5. Dupd asta. de-a cu- baltd. mai vro treipatru de cind fugisem de acasi gi-ar fi trebuit sd inceapd a mi se pune soarele drept inimd. la marginea bdllii. aci in celalalt. pe la spatele mele. dupd cum se zice. prund. Cd pi-oi da Parale aechi. cici eram in zlbovit mama acolo. de la o vreme pierde rdbdarea gi vine tiPtil. $i din dragostea cea mare de mai dinioard. cit era ea de tare de cap. de dup[ un dimb de : Aura. coropcarulea.te-a fizbi foamea. cind md uitam la fete. pdcura. fiul gi duhul sfint gi inc-o datd pentru amin. ei ! ce-i de fEcut. cred ! ! qi eu in gtioalnl.. Mai frumos lucru nici cd se mai poate.. aci plecam capul in dreapta gi la stinga. numa-gi dau ghiont una alteia Ei chicoteau pe socoteala mea. in starea in care mi aflam. uitatd c\r minile subsuoard. ambulant). in virful degetelor. $i se tot duce. imi venea acuma si le string de git. cici era trecut de amiazd.. Pe rind. Ioane ? ! Fetele de la ghilit. cum e I De pe' cind 2 Ghileau vom avea altd vorbd. gi md lasd cu pielea goal5 in . mama. Cu ndduh __ cu supirare.. Dar eu n-o vedeam pe dinsa. aci."7: Ls t yr. insd eu. - .i. vagabondule (de la negustorul Coropcarule - albeau. cc-: r: i ?.Si pi-oi spdla cofele $i gi-oi bate dobele ! aceea zvirleam Pietrele. in totului-tot. nu altdceva. gi md uitam pe furig ctun se joacd apa cu piciorugele cele mindre ale unor fete ce ghileau2 pirtzd din susul meu. cit mi qi-i moronul. in gtioalna unde md scdldam: una pentru Dumnezeu gi una pentru dracul. Apoi mI trdgeam incetigor pe o coastd.

incep a mirnii ugilit pintre gard: iacdt5-mi-s.i pere sintiliegtia. cdci m-ar fi snopit in bdtaie. $i adevdrat este. atunci cind am dat peste pdcat cu ei gi ei cu mine. bine fbcut.i sd te lese in pace. Noroc din ceriu pin5-n pdmint cI nu m-a prins melianull gi haramninul2 de Tr5snea. cum ii vezi cd sar la tine. Trdsnea. $-apoi numai asra mi-ar fi mai trebuit acum. pind li s-a duce gura la urechi. cind in casd. Ce-i de fEcut ? Auzisem eu din oameni cd dacl vrei si nu te rnugte cinii . $i nemaiputind suferi foamea. ucide-md. md infd- ciudd pe mine.i md uit pintre gard gi vdd pe mama cum se dd in vint dupd trebi. md simfesc cinii lui Trdsnea. dupl ce m-au llsat cinii lui Trdsnea in pace. $-odati gi sar in ogradd. cd mor de foame! Vorba ceea: Golitatea incun3 Md z{psise a r Melianul - zdravdn. cit fbrE sd md mai uit in urmd. o Ugilit umilit.Mam5. $i fuga. cdci aga am sclpat gi eu de cinii lui Tr5snea. dar gi de mine mi se rupe inima de mili ce-mi este. gi la nine sd mi rupd. pind ce dau intre hudigi pe drumul care ducea la noi acas5. mine de sus. gi cind aproape si ies din grddind. ii apuc mina cu sila. logez dinaintea mamei a$a chipos cum erarn. cit eram de pricopsit ! in sfirgit. fbrd sE te urne$ri din stocits de ap5 incd imi era mili" Vorba ceea: Mild mi-i de tine. $i aga fugeam de tare pe prund. $i merg eu acum fdrd pdsare prin pdpugoi pind in dreptul ogrdzii . din hudild in gridind la loc. Dar nu merg pe drum. de sEreau pietrele. gi atunci mi s-a pdrut cI md aflu in sinul lui Dumnezeu. cum v-am spus. 5 Stocit -_ golit. fac !u$ti ! din balt5. de rugine sd nu intilnesc vrun om. o sdrut . care avea mare 2 Haramninul spinzurd-md. cit bat gi de la o vreme te pdrdsesc gi se duc.gurile oamenilor ? De aceea le-am ldsat gi eu pe fete sd ridd.ti de sfintul Ilie. gi fuga. fd ce gtii cu mine. gi-mi era mai mare mila de dinsa. Sintilie. cind afard. tilharul. de acolo in gridind la noi. gi iar prin pdpugoi.si zic. apoi intr-o hudi$. am sdrit in rispintenele unui drum. pe care le stirneam cu picioarele. sd te tupilezi jos la pdmint gi s5-i lagi sd te latre cit le place. gi pindind vreme pe cind ged ele plecate gi dau pinza in apd la ghilit. ci sar in grddind la Costache gi merg tupilug prin pdpugoi. nu_ mai dd-mi ceva de mincare. de cind md zdpsisei in grddina lui la furat mere domnegti . scincind: -. - . -_ md prinsese. clci ei bat. 9-o ieu la sdnEtoasa. bate-md. dar gi de pintecele meu cel Mdmucdi.

nu ceream de mincare. nu mai agteptam sd-mi deie altri. $i mai multd mustrare am simgit in cugetul meu decit oricind. cdci vorba dulce mult aduce. tot n-a$ fi rdmas a$a de umilit in fala ei. cum e mama cu bundtate. toate darurile sale cele bogate. $i sd nu credeli cd nu mi-am flnut cuvintul de joi pind mai de-apoi. Ea atunci. gi sd-fl sdrutd gi-mi zice cu blindegd: Dumnezeu sI te inzileascd. Apoi umblu tot cu binigorul pe lingl dinsa gi nu ies din cuvintul ei afard nici cu fapta. dragul mamei. Povestea ceea: LJn nebun arunc-o piatrl in baltd gi zece cobli. ce mai atita vorbd pentru nimica toate ? Ia. o bucatd de humd insufleliti din Humuleqti. si mai fiu ceea ce am fost pentru tine. dar nu gtiu. ca in anul trecut gi c€I lumea asta. zdul $i. in care nici frumos pini la doudzeci de ani. am fost qi eu. $i intr-o zi o vdd c5 md nicd.cogeme coblizan cogeamite vlijgan 2 Si umbli lela si umbli fdri rost. iard foamea dd de-a dreptul. puginl treabi fEcea cu mine. de n-avea mama grijd. Io- deie cuminli n-o pot scoate. f5ceam cite o drdgugd de trebugoard ca aceea. gi si mi lagi tocmai la vremea asta f5rd leac de ajutor ! ? Hai de mininc5. rdbdltor gi statornic la vorbd in felul meu. se uitl gatiq la mine Ei zice oftind: m-ar fi bdtut mama cu toate gardurile gi de m-ar fi izgonit de la casd. nici atita.iurd. cum vdd cd te porli de o bucatd de vreme incoace. gi cind era de fbcut ceva treabd. daci te-i purta. $i de Co. dacd mi sculam.sd umbli lela2 pe drumuri in zan'. cdci lauda-i fa$: prin sornn. de nici Sfinta Nastasia izbdvitoare de otravl nu era in stare a o desface cu tot me$tegugul ei. Bine-1i gede. cind se ducea undeva. $i nu ci md laud. dar sd grii cd mi te-ai lehdmetit de la inim5. vdzind cd m-am pus rdu cu marna. nici cuminte pind la treizeci gi nici bogat pind la patruzeci nu m-am fEcut. +A . t de cind sint. ii giuruiesc eu cd ce am fEcut n-oi mai face. In sfirqit. cogcogeme halul acesta. o cam rdream de pe 'acas5. ca pe un strdin. Atunci eu pe loc am inceput a plinge gi bucuria mea n-a fost proast5. pentru cd aga am fost eu. niciodatl n-am fost ! - . iar cind md lSsa de capul meu. nici cu vorba. ca atunci cind m-a luat cu biniqorul. un bo1 cu ochi. cind mI lua cu binigorul. Dar qi sirac aga ca in anul acesta. scurtd vorbd. doar sd te po4i de acum tare bine. $-apoi mai aveam gi alte bunuri: cind md lua cineva cu rdul. la trebi-s hlrnicug cit se poate: derdicam gi mituram prin casi ca o fatd mare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful