LA SCALDAT

f

,\

ntr-

I.una, o mullime de trebi pe capul
mamei: nigte sumani sd-i scoatd din stative; altii sd-i nivideascdl Ei sd
inceapd a-i gese din nou; un teanc de sumane croite, nalt pin-n grindd, aqteaptd cusutul; pieptdnugii in laigi2 n-avea cine-i flnea de coad5; roata
Eedea

I

o zi, pe aproape de Sint Ilie, se ingrdm5dise, ca mai totdea-

$i md scoald mama atunci mai dimineate decit alte ddp, gi-mi zice cu
toate inima:

tat5-tdu e dus la coas5, cSci se scuturi ovlsul cela pe ios; gi eu asemene nu-mi vdd capul de trebi. Tu
mai lasd drumurile gi st5i
HngI mimuca, de-i fi levi Ei leagdnd copilul; c-apoi gi eu !i-oi lua de la Folticeni o pildriuld cu tdsma5, g-o cur5lugd de cele cu chimeriu6, $tii colb, ca pentru tine ! __ Bine, mami ! dar in gindul meu

Nici, dragul mamei ! vezi cd

in miilocul

casei gi canurd3

toarsi nu era pentru bdtdturd ! $-apoi vorba ceea: Nu gedea cd-fl gede

norocul. Jevi de fdcut la sucal5a, copil de 1ign in albie, pe lingl algi vro cinci-gase, care agteptau sd le faci de mincare. Treabd era acolo, nu incurcali, qi inc[ se cerea degrabd, cici venea cu fuga iarmarocul de Folticeni, care acela este ce este.
I
Sd nivideascd

numai eu gtiam. Toate ca toatele, dar la cusut 9i slrdduitT sumane, si mai ales la roatd, md intreceam cu fetele cele

mari din tors; gi din ast5 Pricind,
5

laEi dc tras canura -- lind mai proasti cu pdrul mai scurt a Sucald roat5 pe care se deapdnl sculurile.
2 Piept5nugii

in- lai$ _* piepteni

sd

petreaci firele printre ilri 9i spatd

3 Canurd

-

t Chimcriu -- cl^imir. 7 Siriduit -- irnpodobit cu giitanc

Tisma

--

panglic5.

am gparlit_o la intrecute cu Mdriuca. qiinC la urechi cite o lespegioard fierbinte r Sovirv plantd cu miros plicut de Ia soare. de urit. unde qria cd mai ales prin luncile gi dumbrivile md duc. doamne. de n-ag fi fost eu acolo. cum ii zicea unui llgan din Vin5tori. poreclin_ du-mi Ion Torcdldu. mai mare intre fragi. cu argint printr_insele. intrebuingatd la .tii cu lucru: cB sI ne ludm ziua aceea. $i cind colo. sovirvl de umplut flori. Ia o clacd c5-s prin livadd undeva. cd_gi venea sE tea. eu eram al patrulea. aal de tei . cir m. . mi vede tologit cele pline de mindrege. noaptea.i m-aruncd-ntre femei ! $i prin pdduri - planti pldcut mirositoare ce crcsre r Gliganul -_ vlljganul . cdci de md siruta marna. dupd cules cu pielea goali pe n6sip. $i se face mai mult noap_ mos gi de cald afard. dumbravnic2 si gliganul3. de nicdiri. i{Ji\. in picioare. Ade_ mine de dragosrea Mdriucdi ! Martur imi este Dumnezeu! $i_mi aduc vdr spun. impreund cu dinsa. pace! Vdzind ea ci nu dau rdspuns D-apoi vara)in zilele de sdrbdtoare. $i cum sfiriia baltd cu gind rdu asupr" fusul rogii. cit imi era de mamd gi de ndcdjitl. cind i le arltam tocmai pe mine cdzuse pdcatul sd fiu sara acasd. apoi. gl-i rdchilicd de ficut gllbenele. unde erau trei. lul. fHcea adeseori in ciuda mea gi-mi bdtea din pumni. insd ce era sI A$a ne duceam biieEii gi fetele faci. crezind aminte ci odatd. 2 Dumbravnic care drept sd vd spun nu-mi era uritI. cdci Dumnezeu e deasu_ pra! De la o weme mama. in care md rugase eB. scurtd vorbd. Cum tor_ te scalzi pe usant ca gdinele" Vdzind ceam €u: de-a mai mare dragul pe eu o vreme ca asta. cind re roagd mama ? Dar in unii la al. nu gtiu cum imi venea. insd pentru asta tot imi era dragd gi torceam rdutdcioasa de Mdriuca Sdvucului. lasd roare in p5mint gi se cu fetele pe cimpie. ceea ce Ia gard se cheami era un senin pe ceriu gi aga de fru_ gdzdtoare. pe colnice si ia dupl mine la baltd. aga-mi sfiriia inima-n -*ei. iese afard de dezghiocat pdpugoi. lucrind fiecare al sdu. de da duhul din_ Mdriucdi un goarec din sin care era tr-insa: s-o bage in boale pe biata copild. la umbra nucului Dar cind auzeam de legdnat copi_ lor.foane! Ioane! Ioane! _ gi fon. cite o movild de drugi de canurd.# colorat. cine umbla ? Povestea cintecului: Fd-md. i-am scos gi incepe a sffiga. CREANT sulcind de pus pintre sftaie.

q. apoi mai zvirleam citeva de incuiam pe dracul in fundul gtioalnei. pe la spatele mele."7: Ls t yr. ambulant). aci.. prund.. aci plecam capul in dreapta gi la stinga. in totului-tot. Cu ndduh __ cu supirare. Dar vorba ceea: Pogi opri vintul. cit mi qi-i moronul. in starea in care mi aflam. de pe cind AdamBabadaml. coropcarulea. $i se tot duce. de rdsuna prundul. la marginea bdllii. gi md uitam pe furig ctun se joacd apa cu piciorugele cele mindre ale unor fete ce ghileau2 pirtzd din susul meu. de ciudd ce-mi era. aci in celalalt. de dup[ un dimb de : Aura. cum e I De pe' cind 2 Ghileau vom avea altd vorbd. cici era trecut de amiazd. Apoi mI trdgeam incetigor pe o coastd.i. Ioane ? ! Fetele de la ghilit. fbcind parte dreaptd la amindoi.de cind lumea. Pe rind. imi ie toate hainele frumugel de Pe mal. cred ! ! qi eu in gtioalnl.Si pi-oi spdla cofele $i gi-oi bate dobele ! aceea zvirleam Pietrele. spuind cuvintele: fs omul ndcdjit. md mai cufundam de trei ori in rind. in virful degetelor. Dupd asta. cind md uitam la fete. ei ! ce-i de fEcut.. g-apoi atunci dacd Toate acestea le privea biata mamd. mama. cu bulbuci la gur5. - . cdci a$a ni era obiceiui sd facem la scdldat. fiind cuprins de fericire. uitatd c\r minile subsuoard. cici eram in zlbovit mama acolo. Ei. Cd pi-oi da Parale aechi. a fi trecut la mijloc wo jumdtate de ceas cit a treabd.. Scoate apa din urechi. pdcura. imi venea acuma si le string de git. dupd cum se zice. Dar eu n-o vedeam pe dinsa. zicindu-mi cu ndduh3: ii veni tu acas[. nu altdceva. g-apoi hug- DupI tiuliuc fundul. cc-: r: i ?. cit era ea de tare de cap. insd eu. de la o vreme pierde rdbdarea gi vine tiPtil. fiul gi duhul sfint gi inc-o datd pentru amin. . mai vro treipatru de cind fugisem de acasi gi-ar fi trebuit sd inceapd a mi se pune soarele drept inimd. care vdzuse asta. in gtioalna unde md scdldam: una pentru Dumnezeu gi una pentru dracul. vagabondule (de la negustorul Coropcarule - albeau. pentru tatdl. Mai frumos lucru nici cd se mai poate. $i din dragostea cea mare de mai dinioard. Iar eu intram in pimint de ruqine gi cit pe ce sd m[ inec. sd prind pe dracul de un picior. uitasem cd mai trdiesc pe lume ! in sfirgit. aproape de rnine.te-a fizbi foamea. apa Ei 3 + Adam-Babadam -. numa-gi dau ghiont una alteia Ei chicoteau pe socoteala mea. cum vI sPun.-l - gi aci sdream intr-un picior. gi md lasd cu pielea goal5 in . de-a cu- baltd.

cind afard. nu_ mai dd-mi ceva de mincare. de cind md zdpsisei in grddina lui la furat mere domnegti . pind li s-a duce gura la urechi. fac !u$ti ! din balt5. cdci aga am sclpat gi eu de cinii lui Tr5snea. gi fuga. cdci m-ar fi snopit in bdtaie. Sintilie. atunci cind am dat peste pdcat cu ei gi ei cu mine. dar gi de pintecele meu cel Mdmucdi. cit eram de pricopsit ! in sfirgit. clci ei bat. $-odati gi sar in ogradd. - . Noroc din ceriu pin5-n pdmint cI nu m-a prins melianull gi haramninul2 de Tr5snea. gi iar prin pdpugoi. gi la nine sd mi rupd. cit fbrE sd md mai uit in urmd. Ce-i de fEcut ? Auzisem eu din oameni cd dacl vrei si nu te rnugte cinii . cd mor de foame! Vorba ceea: Golitatea incun3 Md z{psise a r Melianul - zdravdn.si zic. 5 Stocit -_ golit. gi pindind vreme pe cind ged ele plecate gi dau pinza in apd la ghilit.i md uit pintre gard gi vdd pe mama cum se dd in vint dupd trebi. scincind: -. logez dinaintea mamei a$a chipos cum erarn. bate-md. apoi intr-o hudi$. bine fbcut. $-apoi numai asra mi-ar fi mai trebuit acum. cit bat gi de la o vreme te pdrdsesc gi se duc. Trdsnea. cum v-am spus. $i fuga. din hudild in gridind la loc. am sdrit in rispintenele unui drum. dar gi de mine mi se rupe inima de mili ce-mi este. gi cind aproape si ies din grddind. pe care le stirneam cu picioarele. $i nemaiputind suferi foamea. tilharul. de acolo in gridind la noi. pind ce dau intre hudigi pe drumul care ducea la noi acas5. 9-o ieu la sdnEtoasa. gi atunci mi s-a pdrut cI md aflu in sinul lui Dumnezeu. o Ugilit umilit. cind in casd. md infd- ciudd pe mine. -_ md prinsese. $i adevdrat este. care avea mare 2 Haramninul spinzurd-md.Mam5.i sd te lese in pace. $i merg eu acum fdrd pdsare prin pdpugoi pind in dreptul ogrdzii . incep a mirnii ugilit pintre gard: iacdt5-mi-s. gi-mi era mai mare mila de dinsa.gurile oamenilor ? De aceea le-am ldsat gi eu pe fete sd ridd. ucide-md. $i aga fugeam de tare pe prund. fbrd sE te urne$ri din stocits de ap5 incd imi era mili" Vorba ceea: Mild mi-i de tine.ti de sfintul Ilie. Dar nu merg pe drum. o sdrut . mine de sus. md simfesc cinii lui Trdsnea. sd te tupilezi jos la pdmint gi s5-i lagi sd te latre cit le place. ci sar in grddind la Costache gi merg tupilug prin pdpugoi. dupl ce m-au llsat cinii lui Trdsnea in pace. de rugine sd nu intilnesc vrun om. de sEreau pietrele. cum ii vezi cd sar la tine. ii apuc mina cu sila. fd ce gtii cu mine.i pere sintiliegtia.

nici atita. Ea atunci. dar nu gtiu. $i de Co. Bine-1i gede. cogcogeme halul acesta. doar sd te po4i de acum tare bine. tot n-a$ fi rdmas a$a de umilit in fala ei. am fost qi eu. Dar qi sirac aga ca in anul acesta. In sfirqit. cdci lauda-i fa$: prin sornn. in care nici frumos pini la doudzeci de ani. de nici Sfinta Nastasia izbdvitoare de otravl nu era in stare a o desface cu tot me$tegugul ei. Io- deie cuminli n-o pot scoate. dar sd grii cd mi te-ai lehdmetit de la inim5. o cam rdream de pe 'acas5. ce mai atita vorbd pentru nimica toate ? Ia. Povestea ceea: LJn nebun arunc-o piatrl in baltd gi zece cobli. $i sd nu credeli cd nu mi-am flnut cuvintul de joi pind mai de-apoi. cind se ducea undeva. Apoi umblu tot cu binigorul pe lingl dinsa gi nu ies din cuvintul ei afard nici cu fapta. gi si mi lagi tocmai la vremea asta f5rd leac de ajutor ! ? Hai de mininc5. iard foamea dd de-a dreptul. ca pe un strdin. se uitl gatiq la mine Ei zice oftind: m-ar fi bdtut mama cu toate gardurile gi de m-ar fi izgonit de la casd. nici cu vorba. scurtd vorbd. dragul mamei. puginl treabi fEcea cu mine. vdzind cd m-am pus rdu cu marna. niciodatl n-am fost ! - . nu ceream de mincare. cum e mama cu bundtate. cdci vorba dulce mult aduce. cind mI lua cu binigorul. $i intr-o zi o vdd c5 md nicd. $i nu ci md laud. ca atunci cind m-a luat cu biniqorul. nu mai agteptam sd-mi deie altri. o bucatd de humd insufleliti din Humuleqti. si mai fiu ceea ce am fost pentru tine. +A . $i mai multd mustrare am simgit in cugetul meu decit oricind. ca in anul trecut gi c€I lumea asta. zdul $i. iar cind md lSsa de capul meu. f5ceam cite o drdgugd de trebugoard ca aceea.sd umbli lela2 pe drumuri in zan'. cum vdd cd te porli de o bucatd de vreme incoace. pentru cd aga am fost eu. dacd mi sculam. un bo1 cu ochi. toate darurile sale cele bogate. de n-avea mama grijd. Atunci eu pe loc am inceput a plinge gi bucuria mea n-a fost proast5. nici cuminte pind la treizeci gi nici bogat pind la patruzeci nu m-am fEcut.cogeme coblizan cogeamite vlijgan 2 Si umbli lela si umbli fdri rost. gi cind era de fbcut ceva treabd. t de cind sint. gi sd-fl sdrutd gi-mi zice cu blindegd: Dumnezeu sI te inzileascd. la trebi-s hlrnicug cit se poate: derdicam gi mituram prin casi ca o fatd mare. ii giuruiesc eu cd ce am fEcut n-oi mai face. rdbdltor gi statornic la vorbd in felul meu. daci te-i purta.iurd. $-apoi mai aveam gi alte bunuri: cind md lua cineva cu rdul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful