LA SCALDAT

f

,\

ntr-

I.una, o mullime de trebi pe capul
mamei: nigte sumani sd-i scoatd din stative; altii sd-i nivideascdl Ei sd
inceapd a-i gese din nou; un teanc de sumane croite, nalt pin-n grindd, aqteaptd cusutul; pieptdnugii in laigi2 n-avea cine-i flnea de coad5; roata
Eedea

I

o zi, pe aproape de Sint Ilie, se ingrdm5dise, ca mai totdea-

$i md scoald mama atunci mai dimineate decit alte ddp, gi-mi zice cu
toate inima:

tat5-tdu e dus la coas5, cSci se scuturi ovlsul cela pe ios; gi eu asemene nu-mi vdd capul de trebi. Tu
mai lasd drumurile gi st5i
HngI mimuca, de-i fi levi Ei leagdnd copilul; c-apoi gi eu !i-oi lua de la Folticeni o pildriuld cu tdsma5, g-o cur5lugd de cele cu chimeriu6, $tii colb, ca pentru tine ! __ Bine, mami ! dar in gindul meu

Nici, dragul mamei ! vezi cd

in miilocul

casei gi canurd3

toarsi nu era pentru bdtdturd ! $-apoi vorba ceea: Nu gedea cd-fl gede

norocul. Jevi de fdcut la sucal5a, copil de 1ign in albie, pe lingl algi vro cinci-gase, care agteptau sd le faci de mincare. Treabd era acolo, nu incurcali, qi inc[ se cerea degrabd, cici venea cu fuga iarmarocul de Folticeni, care acela este ce este.
I
Sd nivideascd

numai eu gtiam. Toate ca toatele, dar la cusut 9i slrdduitT sumane, si mai ales la roatd, md intreceam cu fetele cele

mari din tors; gi din ast5 Pricind,
5

laEi dc tras canura -- lind mai proasti cu pdrul mai scurt a Sucald roat5 pe care se deapdnl sculurile.
2 Piept5nugii

in- lai$ _* piepteni

sd

petreaci firele printre ilri 9i spatd

3 Canurd

-

t Chimcriu -- cl^imir. 7 Siriduit -- irnpodobit cu giitanc

Tisma

--

panglic5.

insd pentru asta tot imi era dragd gi torceam rdutdcioasa de Mdriuca Sdvucului. mi vede tologit cele pline de mindrege. scurtd vorbd. de nicdiri. de n-ag fi fost eu acolo. cind i le arltam tocmai pe mine cdzuse pdcatul sd fiu sara acasd. Cum tor_ te scalzi pe usant ca gdinele" Vdzind ceam €u: de-a mai mare dragul pe eu o vreme ca asta. cum ii zicea unui llgan din Vin5tori. la umbra nucului Dar cind auzeam de legdnat copi_ lor. ceea ce Ia gard se cheami era un senin pe ceriu gi aga de fru_ gdzdtoare.# colorat. cdci Dumnezeu e deasu_ pra! De la o weme mama. aal de tei .foane! Ioane! Ioane! _ gi fon. lucrind fiecare al sdu. crezind aminte ci odatd. cdci de md siruta marna. nu gtiu cum imi venea. 2 Dumbravnic care drept sd vd spun nu-mi era uritI. cir m. insd ce era sI A$a ne duceam biieEii gi fetele faci. impreund cu dinsa. cind re roagd mama ? Dar in unii la al. in picioare. intrebuingatd la . Ia o clacd c5-s prin livadd undeva. cd_gi venea sE tea. mai mare intre fragi. aga-mi sfiriia inima-n -*ei. eu eram al patrulea. cite o movild de drugi de canurd. iese afard de dezghiocat pdpugoi. apoi. $i se face mai mult noap_ mos gi de cald afard. i-am scos gi incepe a sffiga. CREANT sulcind de pus pintre sftaie. in care md rugase eB. i{Ji\. fHcea adeseori in ciuda mea gi-mi bdtea din pumni. lasd roare in p5mint gi se cu fetele pe cimpie.i m-aruncd-ntre femei ! $i prin pdduri - planti pldcut mirositoare ce crcsre r Gliganul -_ vlljganul . $i cum sfiriia baltd cu gind rdu asupr" fusul rogii. . dumbravnic2 si gliganul3. cit imi era de mamd gi de ndcdjitl. doamne. lul. qiinC la urechi cite o lespegioard fierbinte r Sovirv plantd cu miros plicut de Ia soare. noaptea.tii cu lucru: cB sI ne ludm ziua aceea. gl-i rdchilicd de ficut gllbenele. $i cind colo. cu argint printr_insele. pe colnice si ia dupl mine la baltd. poreclin_ du-mi Ion Torcdldu. Ade_ mine de dragosrea Mdriucdi ! Martur imi este Dumnezeu! $i_mi aduc vdr spun. am gparlit_o la intrecute cu Mdriuca. de da duhul din_ Mdriucdi un goarec din sin care era tr-insa: s-o bage in boale pe biata copild. cine umbla ? Povestea cintecului: Fd-md. sovirvl de umplut flori. pace! Vdzind ea ci nu dau rdspuns D-apoi vara)in zilele de sdrbdtoare. de urit. dupd cules cu pielea goali pe n6sip. unde qria cd mai ales prin luncile gi dumbrivile md duc. unde erau trei.

apoi mai zvirleam citeva de incuiam pe dracul in fundul gtioalnei. Dar vorba ceea: Pogi opri vintul. imi ie toate hainele frumugel de Pe mal. cici era trecut de amiazd. care vdzuse asta. md mai cufundam de trei ori in rind. . spuind cuvintele: fs omul ndcdjit. pe la spatele mele. numa-gi dau ghiont una alteia Ei chicoteau pe socoteala mea.q. de la o vreme pierde rdbdarea gi vine tiPtil. Pe rind.Si pi-oi spdla cofele $i gi-oi bate dobele ! aceea zvirleam Pietrele. de rdsuna prundul. de-a cu- baltd."7: Ls t yr. coropcarulea. pdcura. in starea in care mi aflam. Mai frumos lucru nici cd se mai poate. mai vro treipatru de cind fugisem de acasi gi-ar fi trebuit sd inceapd a mi se pune soarele drept inimd. uitasem cd mai trdiesc pe lume ! in sfirgit. Dar eu n-o vedeam pe dinsa. cred ! ! qi eu in gtioalnl. Cd pi-oi da Parale aechi. aci. Iar eu intram in pimint de ruqine gi cit pe ce sd m[ inec. Ioane ? ! Fetele de la ghilit. gi md lasd cu pielea goal5 in . Ei. apa Ei 3 + Adam-Babadam -. in totului-tot. a fi trecut la mijloc wo jumdtate de ceas cit a treabd. cum e I De pe' cind 2 Ghileau vom avea altd vorbd. sd prind pe dracul de un picior. dupd cum se zice. prund. ambulant).-l - gi aci sdream intr-un picior.. aci plecam capul in dreapta gi la stinga. de dup[ un dimb de : Aura. cc-: r: i ?. g-apoi hug- DupI tiuliuc fundul.. la marginea bdllii. vagabondule (de la negustorul Coropcarule - albeau. $i se tot duce. cdci a$a ni era obiceiui sd facem la scdldat. de ciudd ce-mi era. cum vI sPun. g-apoi atunci dacd Toate acestea le privea biata mamd.te-a fizbi foamea. zicindu-mi cu ndduh3: ii veni tu acas[. cit mi qi-i moronul. uitatd c\r minile subsuoard. cici eram in zlbovit mama acolo.de cind lumea. Scoate apa din urechi. pentru tatdl.i. cind md uitam la fete.. fbcind parte dreaptd la amindoi. insd eu. mama. in virful degetelor. fiind cuprins de fericire. fiul gi duhul sfint gi inc-o datd pentru amin. in gtioalna unde md scdldam: una pentru Dumnezeu gi una pentru dracul.. aci in celalalt. ei ! ce-i de fEcut. cu bulbuci la gur5. aproape de rnine. cit era ea de tare de cap. - . Cu ndduh __ cu supirare. Dupd asta. $i din dragostea cea mare de mai dinioard. de pe cind AdamBabadaml. gi md uitam pe furig ctun se joacd apa cu piciorugele cele mindre ale unor fete ce ghileau2 pirtzd din susul meu. nu altdceva. imi venea acuma si le string de git. Apoi mI trdgeam incetigor pe o coastd.

$i fuga. nu_ mai dd-mi ceva de mincare. apoi intr-o hudi$. cd mor de foame! Vorba ceea: Golitatea incun3 Md z{psise a r Melianul - zdravdn. dupl ce m-au llsat cinii lui Trdsnea in pace. Noroc din ceriu pin5-n pdmint cI nu m-a prins melianull gi haramninul2 de Tr5snea. de sEreau pietrele. o Ugilit umilit. $-apoi numai asra mi-ar fi mai trebuit acum. cum v-am spus. Sintilie. dar gi de pintecele meu cel Mdmucdi. atunci cind am dat peste pdcat cu ei gi ei cu mine.gurile oamenilor ? De aceea le-am ldsat gi eu pe fete sd ridd. incep a mirnii ugilit pintre gard: iacdt5-mi-s. gi iar prin pdpugoi. fd ce gtii cu mine.ti de sfintul Ilie. cdci aga am sclpat gi eu de cinii lui Tr5snea. scincind: -. $i merg eu acum fdrd pdsare prin pdpugoi pind in dreptul ogrdzii . sd te tupilezi jos la pdmint gi s5-i lagi sd te latre cit le place. pind li s-a duce gura la urechi. clci ei bat. 9-o ieu la sdnEtoasa. bine fbcut. de cind md zdpsisei in grddina lui la furat mere domnegti . $-odati gi sar in ogradd. dar gi de mine mi se rupe inima de mili ce-mi este. - . de rugine sd nu intilnesc vrun om. cum ii vezi cd sar la tine. cind afard. gi la nine sd mi rupd. o sdrut . $i aga fugeam de tare pe prund. de acolo in gridind la noi. pe care le stirneam cu picioarele.i pere sintiliegtia. din hudild in gridind la loc. ucide-md. pind ce dau intre hudigi pe drumul care ducea la noi acas5. fbrd sE te urne$ri din stocits de ap5 incd imi era mili" Vorba ceea: Mild mi-i de tine. cit bat gi de la o vreme te pdrdsesc gi se duc. -_ md prinsese. cdci m-ar fi snopit in bdtaie. gi-mi era mai mare mila de dinsa. md simfesc cinii lui Trdsnea. 5 Stocit -_ golit. cind in casd. fac !u$ti ! din balt5. tilharul. cit eram de pricopsit ! in sfirgit.i md uit pintre gard gi vdd pe mama cum se dd in vint dupd trebi. care avea mare 2 Haramninul spinzurd-md.Mam5. am sdrit in rispintenele unui drum. logez dinaintea mamei a$a chipos cum erarn. gi pindind vreme pe cind ged ele plecate gi dau pinza in apd la ghilit. ci sar in grddind la Costache gi merg tupilug prin pdpugoi. bate-md. $i adevdrat este. ii apuc mina cu sila. cit fbrE sd md mai uit in urmd.si zic.i sd te lese in pace. Dar nu merg pe drum. $i nemaiputind suferi foamea. mine de sus. Trdsnea. gi cind aproape si ies din grddind. Ce-i de fEcut ? Auzisem eu din oameni cd dacl vrei si nu te rnugte cinii . md infd- ciudd pe mine. gi atunci mi s-a pdrut cI md aflu in sinul lui Dumnezeu. gi fuga.

cum e mama cu bundtate. nu ceream de mincare. gi sd-fl sdrutd gi-mi zice cu blindegd: Dumnezeu sI te inzileascd. nici atita. zdul $i. iard foamea dd de-a dreptul. se uitl gatiq la mine Ei zice oftind: m-ar fi bdtut mama cu toate gardurile gi de m-ar fi izgonit de la casd. nici cu vorba. pentru cd aga am fost eu. In sfirqit. gi cind era de fbcut ceva treabd. tot n-a$ fi rdmas a$a de umilit in fala ei. t de cind sint. dar nu gtiu. Dar qi sirac aga ca in anul acesta. +A . gi si mi lagi tocmai la vremea asta f5rd leac de ajutor ! ? Hai de mininc5. nici cuminte pind la treizeci gi nici bogat pind la patruzeci nu m-am fEcut. ii giuruiesc eu cd ce am fEcut n-oi mai face. nu mai agteptam sd-mi deie altri. Io- deie cuminli n-o pot scoate. $-apoi mai aveam gi alte bunuri: cind md lua cineva cu rdul. $i intr-o zi o vdd c5 md nicd. f5ceam cite o drdgugd de trebugoard ca aceea. $i nu ci md laud. scurtd vorbd. Atunci eu pe loc am inceput a plinge gi bucuria mea n-a fost proast5. doar sd te po4i de acum tare bine. vdzind cd m-am pus rdu cu marna.sd umbli lela2 pe drumuri in zan'. $i sd nu credeli cd nu mi-am flnut cuvintul de joi pind mai de-apoi. Apoi umblu tot cu binigorul pe lingl dinsa gi nu ies din cuvintul ei afard nici cu fapta. ca atunci cind m-a luat cu biniqorul.cogeme coblizan cogeamite vlijgan 2 Si umbli lela si umbli fdri rost. $i de Co. ca in anul trecut gi c€I lumea asta. niciodatl n-am fost ! - . daci te-i purta. $i mai multd mustrare am simgit in cugetul meu decit oricind.iurd. o bucatd de humd insufleliti din Humuleqti. Ea atunci. cdci lauda-i fa$: prin sornn. am fost qi eu. puginl treabi fEcea cu mine. rdbdltor gi statornic la vorbd in felul meu. iar cind md lSsa de capul meu. cind se ducea undeva. de nici Sfinta Nastasia izbdvitoare de otravl nu era in stare a o desface cu tot me$tegugul ei. Povestea ceea: LJn nebun arunc-o piatrl in baltd gi zece cobli. si mai fiu ceea ce am fost pentru tine. ca pe un strdin. cdci vorba dulce mult aduce. de n-avea mama grijd. dragul mamei. cogcogeme halul acesta. cind mI lua cu binigorul. o cam rdream de pe 'acas5. in care nici frumos pini la doudzeci de ani. dacd mi sculam. dar sd grii cd mi te-ai lehdmetit de la inim5. ce mai atita vorbd pentru nimica toate ? Ia. cum vdd cd te porli de o bucatd de vreme incoace. toate darurile sale cele bogate. Bine-1i gede. un bo1 cu ochi. la trebi-s hlrnicug cit se poate: derdicam gi mituram prin casi ca o fatd mare.