LA SCALDAT

f

,\

ntr-

I.una, o mullime de trebi pe capul
mamei: nigte sumani sd-i scoatd din stative; altii sd-i nivideascdl Ei sd
inceapd a-i gese din nou; un teanc de sumane croite, nalt pin-n grindd, aqteaptd cusutul; pieptdnugii in laigi2 n-avea cine-i flnea de coad5; roata
Eedea

I

o zi, pe aproape de Sint Ilie, se ingrdm5dise, ca mai totdea-

$i md scoald mama atunci mai dimineate decit alte ddp, gi-mi zice cu
toate inima:

tat5-tdu e dus la coas5, cSci se scuturi ovlsul cela pe ios; gi eu asemene nu-mi vdd capul de trebi. Tu
mai lasd drumurile gi st5i
HngI mimuca, de-i fi levi Ei leagdnd copilul; c-apoi gi eu !i-oi lua de la Folticeni o pildriuld cu tdsma5, g-o cur5lugd de cele cu chimeriu6, $tii colb, ca pentru tine ! __ Bine, mami ! dar in gindul meu

Nici, dragul mamei ! vezi cd

in miilocul

casei gi canurd3

toarsi nu era pentru bdtdturd ! $-apoi vorba ceea: Nu gedea cd-fl gede

norocul. Jevi de fdcut la sucal5a, copil de 1ign in albie, pe lingl algi vro cinci-gase, care agteptau sd le faci de mincare. Treabd era acolo, nu incurcali, qi inc[ se cerea degrabd, cici venea cu fuga iarmarocul de Folticeni, care acela este ce este.
I
Sd nivideascd

numai eu gtiam. Toate ca toatele, dar la cusut 9i slrdduitT sumane, si mai ales la roatd, md intreceam cu fetele cele

mari din tors; gi din ast5 Pricind,
5

laEi dc tras canura -- lind mai proasti cu pdrul mai scurt a Sucald roat5 pe care se deapdnl sculurile.
2 Piept5nugii

in- lai$ _* piepteni

sd

petreaci firele printre ilri 9i spatd

3 Canurd

-

t Chimcriu -- cl^imir. 7 Siriduit -- irnpodobit cu giitanc

Tisma

--

panglic5.

cd_gi venea sE tea. $i cum sfiriia baltd cu gind rdu asupr" fusul rogii. insd ce era sI A$a ne duceam biieEii gi fetele faci.# colorat. Ia o clacd c5-s prin livadd undeva.i m-aruncd-ntre femei ! $i prin pdduri - planti pldcut mirositoare ce crcsre r Gliganul -_ vlljganul . scurtd vorbd. cum ii zicea unui llgan din Vin5tori. Ade_ mine de dragosrea Mdriucdi ! Martur imi este Dumnezeu! $i_mi aduc vdr spun. sovirvl de umplut flori. de nicdiri. de urit. i-am scos gi incepe a sffiga. cir m. Cum tor_ te scalzi pe usant ca gdinele" Vdzind ceam €u: de-a mai mare dragul pe eu o vreme ca asta. unde erau trei. noaptea. iese afard de dezghiocat pdpugoi. pace! Vdzind ea ci nu dau rdspuns D-apoi vara)in zilele de sdrbdtoare. in picioare. fHcea adeseori in ciuda mea gi-mi bdtea din pumni. gl-i rdchilicd de ficut gllbenele. cit imi era de mamd gi de ndcdjitl. insd pentru asta tot imi era dragd gi torceam rdutdcioasa de Mdriuca Sdvucului. intrebuingatd la . la umbra nucului Dar cind auzeam de legdnat copi_ lor. mi vede tologit cele pline de mindrege. $i cind colo. mai mare intre fragi. cu argint printr_insele. de n-ag fi fost eu acolo. cdci Dumnezeu e deasu_ pra! De la o weme mama. $i se face mai mult noap_ mos gi de cald afard. cdci de md siruta marna. in care md rugase eB. crezind aminte ci odatd. aga-mi sfiriia inima-n -*ei.tii cu lucru: cB sI ne ludm ziua aceea. apoi. dupd cules cu pielea goali pe n6sip. unde qria cd mai ales prin luncile gi dumbrivile md duc. cite o movild de drugi de canurd. am gparlit_o la intrecute cu Mdriuca. poreclin_ du-mi Ion Torcdldu. nu gtiu cum imi venea. pe colnice si ia dupl mine la baltd. lucrind fiecare al sdu. qiinC la urechi cite o lespegioard fierbinte r Sovirv plantd cu miros plicut de Ia soare. lasd roare in p5mint gi se cu fetele pe cimpie. CREANT sulcind de pus pintre sftaie. lul. impreund cu dinsa. aal de tei . i{Ji\. ceea ce Ia gard se cheami era un senin pe ceriu gi aga de fru_ gdzdtoare. cind i le arltam tocmai pe mine cdzuse pdcatul sd fiu sara acasd. doamne. cine umbla ? Povestea cintecului: Fd-md. cind re roagd mama ? Dar in unii la al. eu eram al patrulea. de da duhul din_ Mdriucdi un goarec din sin care era tr-insa: s-o bage in boale pe biata copild. .foane! Ioane! Ioane! _ gi fon. dumbravnic2 si gliganul3. 2 Dumbravnic care drept sd vd spun nu-mi era uritI.

aproape de rnine.i. de pe cind AdamBabadaml. de-a cu- baltd. apoi mai zvirleam citeva de incuiam pe dracul in fundul gtioalnei..de cind lumea. in virful degetelor. fiind cuprins de fericire. Scoate apa din urechi. Dupd asta. Dar vorba ceea: Pogi opri vintul. cc-: r: i ?. pentru tatdl. vagabondule (de la negustorul Coropcarule - albeau. cu bulbuci la gur5. cum e I De pe' cind 2 Ghileau vom avea altd vorbd. prund. mama. dupd cum se zice. imi ie toate hainele frumugel de Pe mal. de dup[ un dimb de : Aura. Mai frumos lucru nici cd se mai poate.q. pe la spatele mele. - .-l - gi aci sdream intr-un picior. Cu ndduh __ cu supirare. sd prind pe dracul de un picior. spuind cuvintele: fs omul ndcdjit. aci plecam capul in dreapta gi la stinga.. uitatd c\r minile subsuoard. Pe rind. a fi trecut la mijloc wo jumdtate de ceas cit a treabd. gi md lasd cu pielea goal5 in . Ei. la marginea bdllii. in gtioalna unde md scdldam: una pentru Dumnezeu gi una pentru dracul. zicindu-mi cu ndduh3: ii veni tu acas[.. in starea in care mi aflam. cdci a$a ni era obiceiui sd facem la scdldat. aci. in totului-tot. g-apoi hug- DupI tiuliuc fundul. Apoi mI trdgeam incetigor pe o coastd.Si pi-oi spdla cofele $i gi-oi bate dobele ! aceea zvirleam Pietrele. mai vro treipatru de cind fugisem de acasi gi-ar fi trebuit sd inceapd a mi se pune soarele drept inimd. cici eram in zlbovit mama acolo. cit mi qi-i moronul. Cd pi-oi da Parale aechi. fiul gi duhul sfint gi inc-o datd pentru amin. ei ! ce-i de fEcut. de ciudd ce-mi era.te-a fizbi foamea. de la o vreme pierde rdbdarea gi vine tiPtil. cum vI sPun. nu altdceva."7: Ls t yr. gi md uitam pe furig ctun se joacd apa cu piciorugele cele mindre ale unor fete ce ghileau2 pirtzd din susul meu. . coropcarulea. Iar eu intram in pimint de ruqine gi cit pe ce sd m[ inec. pdcura. numa-gi dau ghiont una alteia Ei chicoteau pe socoteala mea. apa Ei 3 + Adam-Babadam -. care vdzuse asta. $i se tot duce. de rdsuna prundul. Ioane ? ! Fetele de la ghilit. cici era trecut de amiazd. fbcind parte dreaptd la amindoi. ambulant). cred ! ! qi eu in gtioalnl. insd eu. cit era ea de tare de cap. imi venea acuma si le string de git. g-apoi atunci dacd Toate acestea le privea biata mamd. aci in celalalt. $i din dragostea cea mare de mai dinioard. md mai cufundam de trei ori in rind.. cind md uitam la fete. Dar eu n-o vedeam pe dinsa. uitasem cd mai trdiesc pe lume ! in sfirgit.

$i adevdrat este. care avea mare 2 Haramninul spinzurd-md. sd te tupilezi jos la pdmint gi s5-i lagi sd te latre cit le place. cind afard. din hudild in gridind la loc. $-apoi numai asra mi-ar fi mai trebuit acum. gi iar prin pdpugoi. scincind: -.i pere sintiliegtia. Ce-i de fEcut ? Auzisem eu din oameni cd dacl vrei si nu te rnugte cinii . 9-o ieu la sdnEtoasa. cum ii vezi cd sar la tine. tilharul. $i merg eu acum fdrd pdsare prin pdpugoi pind in dreptul ogrdzii . cum v-am spus. dupl ce m-au llsat cinii lui Trdsnea in pace. - . cit fbrE sd md mai uit in urmd. pind ce dau intre hudigi pe drumul care ducea la noi acas5. $i fuga. gi la nine sd mi rupd.i md uit pintre gard gi vdd pe mama cum se dd in vint dupd trebi. 5 Stocit -_ golit. pind li s-a duce gura la urechi.gurile oamenilor ? De aceea le-am ldsat gi eu pe fete sd ridd. cind in casd. cdci aga am sclpat gi eu de cinii lui Tr5snea. md simfesc cinii lui Trdsnea. de acolo in gridind la noi. md infd- ciudd pe mine. o Ugilit umilit. o sdrut . Sintilie. Dar nu merg pe drum. clci ei bat.ti de sfintul Ilie. logez dinaintea mamei a$a chipos cum erarn. ucide-md. gi fuga. fbrd sE te urne$ri din stocits de ap5 incd imi era mili" Vorba ceea: Mild mi-i de tine.Mam5. de sEreau pietrele. cd mor de foame! Vorba ceea: Golitatea incun3 Md z{psise a r Melianul - zdravdn. Noroc din ceriu pin5-n pdmint cI nu m-a prins melianull gi haramninul2 de Tr5snea.si zic. $i aga fugeam de tare pe prund. gi-mi era mai mare mila de dinsa. fd ce gtii cu mine. Trdsnea. fac !u$ti ! din balt5. mine de sus. de rugine sd nu intilnesc vrun om. gi cind aproape si ies din grddind. de cind md zdpsisei in grddina lui la furat mere domnegti . $i nemaiputind suferi foamea. nu_ mai dd-mi ceva de mincare. $-odati gi sar in ogradd. ci sar in grddind la Costache gi merg tupilug prin pdpugoi. bine fbcut.i sd te lese in pace. ii apuc mina cu sila. bate-md. dar gi de pintecele meu cel Mdmucdi. apoi intr-o hudi$. cit eram de pricopsit ! in sfirgit. gi atunci mi s-a pdrut cI md aflu in sinul lui Dumnezeu. incep a mirnii ugilit pintre gard: iacdt5-mi-s. gi pindind vreme pe cind ged ele plecate gi dau pinza in apd la ghilit. dar gi de mine mi se rupe inima de mili ce-mi este. -_ md prinsese. pe care le stirneam cu picioarele. cdci m-ar fi snopit in bdtaie. atunci cind am dat peste pdcat cu ei gi ei cu mine. cit bat gi de la o vreme te pdrdsesc gi se duc. am sdrit in rispintenele unui drum.

puginl treabi fEcea cu mine. gi cind era de fbcut ceva treabd. o bucatd de humd insufleliti din Humuleqti.cogeme coblizan cogeamite vlijgan 2 Si umbli lela si umbli fdri rost. dar nu gtiu. $i mai multd mustrare am simgit in cugetul meu decit oricind. $i nu ci md laud. iard foamea dd de-a dreptul. vdzind cd m-am pus rdu cu marna. scurtd vorbd. iar cind md lSsa de capul meu. $-apoi mai aveam gi alte bunuri: cind md lua cineva cu rdul. cdci vorba dulce mult aduce. ca in anul trecut gi c€I lumea asta.sd umbli lela2 pe drumuri in zan'. de nici Sfinta Nastasia izbdvitoare de otravl nu era in stare a o desface cu tot me$tegugul ei. In sfirqit. tot n-a$ fi rdmas a$a de umilit in fala ei. Atunci eu pe loc am inceput a plinge gi bucuria mea n-a fost proast5. Apoi umblu tot cu binigorul pe lingl dinsa gi nu ies din cuvintul ei afard nici cu fapta. cogcogeme halul acesta. gi sd-fl sdrutd gi-mi zice cu blindegd: Dumnezeu sI te inzileascd. nici cuminte pind la treizeci gi nici bogat pind la patruzeci nu m-am fEcut. am fost qi eu. dar sd grii cd mi te-ai lehdmetit de la inim5. doar sd te po4i de acum tare bine. cind se ducea undeva. un bo1 cu ochi. toate darurile sale cele bogate. cdci lauda-i fa$: prin sornn. ca pe un strdin. zdul $i. $i sd nu credeli cd nu mi-am flnut cuvintul de joi pind mai de-apoi. f5ceam cite o drdgugd de trebugoard ca aceea. nu ceream de mincare. la trebi-s hlrnicug cit se poate: derdicam gi mituram prin casi ca o fatd mare. +A . $i de Co. nici atita. cum vdd cd te porli de o bucatd de vreme incoace. daci te-i purta.iurd. $i intr-o zi o vdd c5 md nicd. niciodatl n-am fost ! - . si mai fiu ceea ce am fost pentru tine. Povestea ceea: LJn nebun arunc-o piatrl in baltd gi zece cobli. rdbdltor gi statornic la vorbd in felul meu. in care nici frumos pini la doudzeci de ani. Ea atunci. pentru cd aga am fost eu. se uitl gatiq la mine Ei zice oftind: m-ar fi bdtut mama cu toate gardurile gi de m-ar fi izgonit de la casd. de n-avea mama grijd. ca atunci cind m-a luat cu biniqorul. dacd mi sculam. cum e mama cu bundtate. gi si mi lagi tocmai la vremea asta f5rd leac de ajutor ! ? Hai de mininc5. cind mI lua cu binigorul. nici cu vorba. nu mai agteptam sd-mi deie altri. Bine-1i gede. o cam rdream de pe 'acas5. dragul mamei. Dar qi sirac aga ca in anul acesta. ii giuruiesc eu cd ce am fEcut n-oi mai face. Io- deie cuminli n-o pot scoate. t de cind sint. ce mai atita vorbd pentru nimica toate ? Ia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful