LA SCALDAT

f

,\

ntr-

I.una, o mullime de trebi pe capul
mamei: nigte sumani sd-i scoatd din stative; altii sd-i nivideascdl Ei sd
inceapd a-i gese din nou; un teanc de sumane croite, nalt pin-n grindd, aqteaptd cusutul; pieptdnugii in laigi2 n-avea cine-i flnea de coad5; roata
Eedea

I

o zi, pe aproape de Sint Ilie, se ingrdm5dise, ca mai totdea-

$i md scoald mama atunci mai dimineate decit alte ddp, gi-mi zice cu
toate inima:

tat5-tdu e dus la coas5, cSci se scuturi ovlsul cela pe ios; gi eu asemene nu-mi vdd capul de trebi. Tu
mai lasd drumurile gi st5i
HngI mimuca, de-i fi levi Ei leagdnd copilul; c-apoi gi eu !i-oi lua de la Folticeni o pildriuld cu tdsma5, g-o cur5lugd de cele cu chimeriu6, $tii colb, ca pentru tine ! __ Bine, mami ! dar in gindul meu

Nici, dragul mamei ! vezi cd

in miilocul

casei gi canurd3

toarsi nu era pentru bdtdturd ! $-apoi vorba ceea: Nu gedea cd-fl gede

norocul. Jevi de fdcut la sucal5a, copil de 1ign in albie, pe lingl algi vro cinci-gase, care agteptau sd le faci de mincare. Treabd era acolo, nu incurcali, qi inc[ se cerea degrabd, cici venea cu fuga iarmarocul de Folticeni, care acela este ce este.
I
Sd nivideascd

numai eu gtiam. Toate ca toatele, dar la cusut 9i slrdduitT sumane, si mai ales la roatd, md intreceam cu fetele cele

mari din tors; gi din ast5 Pricind,
5

laEi dc tras canura -- lind mai proasti cu pdrul mai scurt a Sucald roat5 pe care se deapdnl sculurile.
2 Piept5nugii

in- lai$ _* piepteni

sd

petreaci firele printre ilri 9i spatd

3 Canurd

-

t Chimcriu -- cl^imir. 7 Siriduit -- irnpodobit cu giitanc

Tisma

--

panglic5.

pe colnice si ia dupl mine la baltd. Cum tor_ te scalzi pe usant ca gdinele" Vdzind ceam €u: de-a mai mare dragul pe eu o vreme ca asta. unde qria cd mai ales prin luncile gi dumbrivile md duc. $i cum sfiriia baltd cu gind rdu asupr" fusul rogii. . in care md rugase eB. qiinC la urechi cite o lespegioard fierbinte r Sovirv plantd cu miros plicut de Ia soare. cdci Dumnezeu e deasu_ pra! De la o weme mama. insd ce era sI A$a ne duceam biieEii gi fetele faci. noaptea. cite o movild de drugi de canurd. cind i le arltam tocmai pe mine cdzuse pdcatul sd fiu sara acasd. $i cind colo. cind re roagd mama ? Dar in unii la al. gl-i rdchilicd de ficut gllbenele. crezind aminte ci odatd. 2 Dumbravnic care drept sd vd spun nu-mi era uritI. apoi. cir m. nu gtiu cum imi venea. cd_gi venea sE tea. pace! Vdzind ea ci nu dau rdspuns D-apoi vara)in zilele de sdrbdtoare. cit imi era de mamd gi de ndcdjitl. lasd roare in p5mint gi se cu fetele pe cimpie. dumbravnic2 si gliganul3. de da duhul din_ Mdriucdi un goarec din sin care era tr-insa: s-o bage in boale pe biata copild. poreclin_ du-mi Ion Torcdldu. Ade_ mine de dragosrea Mdriucdi ! Martur imi este Dumnezeu! $i_mi aduc vdr spun. dupd cules cu pielea goali pe n6sip. de nicdiri. sovirvl de umplut flori. lucrind fiecare al sdu. cine umbla ? Povestea cintecului: Fd-md.tii cu lucru: cB sI ne ludm ziua aceea. la umbra nucului Dar cind auzeam de legdnat copi_ lor. iese afard de dezghiocat pdpugoi. am gparlit_o la intrecute cu Mdriuca. eu eram al patrulea. de n-ag fi fost eu acolo. CREANT sulcind de pus pintre sftaie.foane! Ioane! Ioane! _ gi fon. aga-mi sfiriia inima-n -*ei. cu argint printr_insele. i-am scos gi incepe a sffiga. insd pentru asta tot imi era dragd gi torceam rdutdcioasa de Mdriuca Sdvucului. ceea ce Ia gard se cheami era un senin pe ceriu gi aga de fru_ gdzdtoare. i{Ji\. unde erau trei. scurtd vorbd. Ia o clacd c5-s prin livadd undeva.# colorat. fHcea adeseori in ciuda mea gi-mi bdtea din pumni. lul. doamne. intrebuingatd la . in picioare. mi vede tologit cele pline de mindrege. cdci de md siruta marna. aal de tei . cum ii zicea unui llgan din Vin5tori. $i se face mai mult noap_ mos gi de cald afard. de urit. mai mare intre fragi. impreund cu dinsa.i m-aruncd-ntre femei ! $i prin pdduri - planti pldcut mirositoare ce crcsre r Gliganul -_ vlljganul .

fbcind parte dreaptd la amindoi. Dar eu n-o vedeam pe dinsa. . vagabondule (de la negustorul Coropcarule - albeau.. aci in celalalt.Si pi-oi spdla cofele $i gi-oi bate dobele ! aceea zvirleam Pietrele. g-apoi hug- DupI tiuliuc fundul.. cum e I De pe' cind 2 Ghileau vom avea altd vorbd. aproape de rnine. de pe cind AdamBabadaml.q. apoi mai zvirleam citeva de incuiam pe dracul in fundul gtioalnei. md mai cufundam de trei ori in rind. apa Ei 3 + Adam-Babadam -. in virful degetelor. mama. ambulant). Dar vorba ceea: Pogi opri vintul. zicindu-mi cu ndduh3: ii veni tu acas[. g-apoi atunci dacd Toate acestea le privea biata mamd. imi venea acuma si le string de git. cdci a$a ni era obiceiui sd facem la scdldat. fiind cuprins de fericire. in gtioalna unde md scdldam: una pentru Dumnezeu gi una pentru dracul. de-a cu- baltd. care vdzuse asta. gi md uitam pe furig ctun se joacd apa cu piciorugele cele mindre ale unor fete ce ghileau2 pirtzd din susul meu. in totului-tot. Ei. numa-gi dau ghiont una alteia Ei chicoteau pe socoteala mea. cc-: r: i ?. sd prind pe dracul de un picior. cici eram in zlbovit mama acolo. aci plecam capul in dreapta gi la stinga. cind md uitam la fete. cu bulbuci la gur5. a fi trecut la mijloc wo jumdtate de ceas cit a treabd. Cd pi-oi da Parale aechi. de ciudd ce-mi era. uitasem cd mai trdiesc pe lume ! in sfirgit. Dupd asta.-l - gi aci sdream intr-un picior.te-a fizbi foamea. prund. ei ! ce-i de fEcut. aci. la marginea bdllii. pe la spatele mele. cici era trecut de amiazd. Apoi mI trdgeam incetigor pe o coastd. Ioane ? ! Fetele de la ghilit. pdcura. $i din dragostea cea mare de mai dinioard. Pe rind. de rdsuna prundul. pentru tatdl. mai vro treipatru de cind fugisem de acasi gi-ar fi trebuit sd inceapd a mi se pune soarele drept inimd. de la o vreme pierde rdbdarea gi vine tiPtil. - . $i se tot duce. insd eu. Mai frumos lucru nici cd se mai poate. cred ! ! qi eu in gtioalnl. spuind cuvintele: fs omul ndcdjit.. uitatd c\r minile subsuoard.de cind lumea. Iar eu intram in pimint de ruqine gi cit pe ce sd m[ inec. cit mi qi-i moronul. coropcarulea. fiul gi duhul sfint gi inc-o datd pentru amin. nu altdceva. de dup[ un dimb de : Aura. cit era ea de tare de cap. in starea in care mi aflam. Scoate apa din urechi. cum vI sPun. gi md lasd cu pielea goal5 in .i. imi ie toate hainele frumugel de Pe mal."7: Ls t yr.. Cu ndduh __ cu supirare. dupd cum se zice.

i md uit pintre gard gi vdd pe mama cum se dd in vint dupd trebi. o Ugilit umilit. gi iar prin pdpugoi. gi pindind vreme pe cind ged ele plecate gi dau pinza in apd la ghilit.i sd te lese in pace. bine fbcut.si zic. pind li s-a duce gura la urechi. ucide-md. $i adevdrat este. Trdsnea. cind in casd. md simfesc cinii lui Trdsnea. md infd- ciudd pe mine. cum ii vezi cd sar la tine. nu_ mai dd-mi ceva de mincare. care avea mare 2 Haramninul spinzurd-md. bate-md. atunci cind am dat peste pdcat cu ei gi ei cu mine. gi cind aproape si ies din grddind. Noroc din ceriu pin5-n pdmint cI nu m-a prins melianull gi haramninul2 de Tr5snea. dar gi de pintecele meu cel Mdmucdi. $-odati gi sar in ogradd. 9-o ieu la sdnEtoasa. ci sar in grddind la Costache gi merg tupilug prin pdpugoi. de acolo in gridind la noi. scincind: -. $i aga fugeam de tare pe prund. pe care le stirneam cu picioarele. cdci aga am sclpat gi eu de cinii lui Tr5snea. -_ md prinsese. din hudild in gridind la loc. logez dinaintea mamei a$a chipos cum erarn. incep a mirnii ugilit pintre gard: iacdt5-mi-s. cum v-am spus. dar gi de mine mi se rupe inima de mili ce-mi este. am sdrit in rispintenele unui drum. fd ce gtii cu mine. cd mor de foame! Vorba ceea: Golitatea incun3 Md z{psise a r Melianul - zdravdn. Ce-i de fEcut ? Auzisem eu din oameni cd dacl vrei si nu te rnugte cinii . $-apoi numai asra mi-ar fi mai trebuit acum. pind ce dau intre hudigi pe drumul care ducea la noi acas5. gi fuga. $i fuga. Sintilie. cdci m-ar fi snopit in bdtaie. $i nemaiputind suferi foamea. ii apuc mina cu sila. dupl ce m-au llsat cinii lui Trdsnea in pace. gi atunci mi s-a pdrut cI md aflu in sinul lui Dumnezeu.i pere sintiliegtia. 5 Stocit -_ golit. fbrd sE te urne$ri din stocits de ap5 incd imi era mili" Vorba ceea: Mild mi-i de tine. de rugine sd nu intilnesc vrun om. cit bat gi de la o vreme te pdrdsesc gi se duc. mine de sus. gi-mi era mai mare mila de dinsa.gurile oamenilor ? De aceea le-am ldsat gi eu pe fete sd ridd.Mam5. Dar nu merg pe drum. - . de cind md zdpsisei in grddina lui la furat mere domnegti . de sEreau pietrele. o sdrut . tilharul. cind afard. clci ei bat. cit fbrE sd md mai uit in urmd. cit eram de pricopsit ! in sfirgit. apoi intr-o hudi$. fac !u$ti ! din balt5. sd te tupilezi jos la pdmint gi s5-i lagi sd te latre cit le place. gi la nine sd mi rupd.ti de sfintul Ilie. $i merg eu acum fdrd pdsare prin pdpugoi pind in dreptul ogrdzii .

un bo1 cu ochi. vdzind cd m-am pus rdu cu marna. puginl treabi fEcea cu mine. la trebi-s hlrnicug cit se poate: derdicam gi mituram prin casi ca o fatd mare. scurtd vorbd. in care nici frumos pini la doudzeci de ani. rdbdltor gi statornic la vorbd in felul meu.cogeme coblizan cogeamite vlijgan 2 Si umbli lela si umbli fdri rost. cind se ducea undeva. ii giuruiesc eu cd ce am fEcut n-oi mai face. zdul $i. de n-avea mama grijd. $i nu ci md laud. am fost qi eu. Bine-1i gede.iurd.sd umbli lela2 pe drumuri in zan'. Povestea ceea: LJn nebun arunc-o piatrl in baltd gi zece cobli. $i sd nu credeli cd nu mi-am flnut cuvintul de joi pind mai de-apoi. iar cind md lSsa de capul meu. cogcogeme halul acesta. nu mai agteptam sd-mi deie altri. se uitl gatiq la mine Ei zice oftind: m-ar fi bdtut mama cu toate gardurile gi de m-ar fi izgonit de la casd. doar sd te po4i de acum tare bine. gi sd-fl sdrutd gi-mi zice cu blindegd: Dumnezeu sI te inzileascd. $-apoi mai aveam gi alte bunuri: cind md lua cineva cu rdul. cdci lauda-i fa$: prin sornn. +A . nici cu vorba. Apoi umblu tot cu binigorul pe lingl dinsa gi nu ies din cuvintul ei afard nici cu fapta. toate darurile sale cele bogate. pentru cd aga am fost eu. cum vdd cd te porli de o bucatd de vreme incoace. de nici Sfinta Nastasia izbdvitoare de otravl nu era in stare a o desface cu tot me$tegugul ei. o bucatd de humd insufleliti din Humuleqti. cum e mama cu bundtate. dragul mamei. gi cind era de fbcut ceva treabd. daci te-i purta. $i intr-o zi o vdd c5 md nicd. Ea atunci. In sfirqit. f5ceam cite o drdgugd de trebugoard ca aceea. ca pe un strdin. gi si mi lagi tocmai la vremea asta f5rd leac de ajutor ! ? Hai de mininc5. Atunci eu pe loc am inceput a plinge gi bucuria mea n-a fost proast5. t de cind sint. tot n-a$ fi rdmas a$a de umilit in fala ei. o cam rdream de pe 'acas5. nici cuminte pind la treizeci gi nici bogat pind la patruzeci nu m-am fEcut. iard foamea dd de-a dreptul. si mai fiu ceea ce am fost pentru tine. Io- deie cuminli n-o pot scoate. dacd mi sculam. $i de Co. niciodatl n-am fost ! - . cdci vorba dulce mult aduce. dar sd grii cd mi te-ai lehdmetit de la inim5. ca atunci cind m-a luat cu biniqorul. Dar qi sirac aga ca in anul acesta. nici atita. ce mai atita vorbd pentru nimica toate ? Ia. dar nu gtiu. $i mai multd mustrare am simgit in cugetul meu decit oricind. cind mI lua cu binigorul. ca in anul trecut gi c€I lumea asta. nu ceream de mincare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful