Sunteți pe pagina 1din 26

AI1(.'xd: dosare all' d!

(erildor fari

253

FR,\N"[A

8. FO~feecO)nnmkeglubale

C. PrulJlellle ~lIciu-derllU~rajil'e Vczi Sec[iunea 1\,3, incluzind l'igllra A.I ~i Tabelcle A,2 ~i A,3

254 Anna: dosarc ale diferjldor tari

G.ldeipoliticedepartiti

H. Presiuneaceta!cnilor

I.Pcrcepliialcelitelorcuprivirclareformclemanagcrialedclirahill'

~i autoritatilc regionalc ~i locale

J. Percep\iialeelilclorcuprivirelarcfonnelemaoagerialcfe7.abiIe

Allcxa:do>aTl'aiediferiteior(ilri 2S')

K.Evellimentcintimpl1itoare

l.cSistem administrativ

M.Con'ioutuJpachctuluid~rfform1i

256 AII<"xil: dosrm' ale di(erile/or Inri

c~ din Franta

N.Pr-oCt'SlIJdcimpJellll'ntarc

Ant'xrl: dosare lIle di/nile/or Mri 257

O. J~eforml'Jc-n:aJi7.llICl'f(>CI;'<

258 AIJCXll: d05are alediferiteJor/tiri

.~.

Ane:Hl:do5<lre<llcdiferitclor/riri 259

260 AllcxJ: d<Jsartnie dijerirdort(lri

REPUBLiCA FEDERALA GElL\lA.NA

A. Forte socto-cconcmtce: stare generaHi.

B, Fonce.cllnomiceglobale

Dill nou.vczi SCCliullcaA.2

CI'roblcmcsodo-demograltee

Desi au cxistat uncle pr~Silll\i (de cxcmplu, intcgrarca fostci Republici pcmocrate Germane) care au akctattoalc cclc trci niveluri ale adminisrratici germane, exislli. 31t~ problcrne eu care mlllmi autoritattlc local", sc confrunta

of ere modele nCli de ,ervicii pcurru cnmunitatilc de ufaccn (Roher, 1996, p- 175)

D. roliti~isocio-ecollomicc nattonale

LSiSlempolilic

constant, partial in avantnjul socialistilor

Al1exll:dasareaietiijerileiorfllri 261

Partidclemairnicisil1l:

262

Ancxa:do,;arcalediferitclor(tlTl

G.ldei politlce de partid

1·1. l' rest u nea ("cta~ ru i 10 r

Allcxa:dosarea/cdiferileiorjari 263

fabellil A.4. Stadii ale ruforrnci administrative in Germama

Reformii,"uobiec!ivederefDrm;, COtllin<Jtprincip,1

R~duc~fe", reglemerltiirilw !-Iou ,istern legal jiden.zificare

19SO ~i 1960 Den.tufari I. ntv~lde I~nduri}r la nivelmunicipal

Reformaa lunqiilor Hoce"traliZdrCjldclcenlr.li"r~

1970 Ii 1980 5i",plificilre admrnl<llativ;; olien· Debirocratizilre. !r~Jllp."en\a cre'CUla

lal;! ~pre cela\eni participd'e imlJUn~t;;lil';

Modernizcirea.dmintltrani_l'I" Admtni.1rali'ca",rvi(iicat,eU'lat.nt

ueJ5felMfun9<modell o.ien'ate'prel""/o'm.'nlii

K. Eventmente Inttmpfntoare

L.SistemHdminislrllti\"

.,Slalul de drcpr" sau RechlS.I"l(Jfli estc uu cl~m[;nt-chdc din sistcmul g~l"I11an

2M Allexil: damn: ale iliferitdor tari

M.Cl)n!inutulrarhctuluidt'rcforma

Leffler. 1996.p. 134)

Elcrucntclc noului model de cirmuiru pc care organclc locale ale adnunistratiei publicc~iunck laoduri le-an pusln practica slnt nnuacoarcle:

Anex!l: dosare ale dljeritei()r (tlri 265

Introdu<:erc<lcomabilit3!ii comerciale:

1\. I'rucesuldctmplemeutare

266

A m:xa: dowre ale difrrildor fari

Anexa:du;<lrflliedifcrile/(Jrlari 267

~j Ill! I !lll!lll!ll

268 ,11rexrt: domn ale di(erirrioT Vlri

OL\NIlA.

A. Forte sccte-economtce. stare grnaai:'i

Vczi S~C!illllca A2 ~i Tabclui A.] (S\lpra)

B. For!eecomllTliCCl:lobale

Din nou. vezi Scqiunc~A_2

C.ProlJlcmesocio-dl'lIIografkl·

\l.Po\iticisocio-economiccnalionale

E.Sisrempolitic

Am;xii:riosrrrealediferile/ort11ri 269

F. Noi idei rnanagerillie

G.ldcipolificl·depllrtid

27()

Al1fXil' dosareaie d!(crire!ortiiri

"I. Conlinululpachetuluide refofm:'j

Allexa: dosare ale di[r,'ritdor {ciri 271

H.l'resiuneH ('clii!CII!i<lr

K. gvemrneuteintimplatearc Nici unul de 0 semnificatic dcoscbita LSistemadrninisirali,'

10SI illlro<iuccrca cUlltabili7.~rii impcdi.. l1lc~ldorjn cadrul organclmcelllfHk ide achuinistratici pubhcc. care pOI f aplicarc in ConjunqiecliconCCptulcont;rhilizarii numernrului. deja in uz. Co ntabilizarcaobliga_ liilor poate fi constaerau lin factor-chr-ic in ccrurolul chcltuidilol' organctor celllr;1ic aJeadminislmlici de Slal,dl"oarcc<: ill modincvitabil v()rrczultadisJoc~ridenlJll1cr;lr din ()pera!iunile stabilite anterior (Boersma ~i Mol. J 9'0)5, p. 229)

272 Al1ex(j; dOSMe (lIe diferiidor IClri

N.PrOCCSllldcimplementsre

Allex(j; dosare ale diferitdor /iiri 273

~!~

III

.~.

274 Ancxt!: riOS'lrC ale dderitelor tari

1!li!!II!llj!~.!I!il! 11!1111

, b

JlllJt

AI/ext!; dosar('a!edijeritelor!ari 275

284

Anexa: dosare ale difaitdor fari

Anexrl:dosarca{cdijeritelortiiri 285

SUEDIA

A. ForrcsociO-et,ollolllicc:Shlrt'!i:l'Il('ralii Vczi Seruunea A.2 ~i Tabclu! .'1..1

B. ForrcecononJin'gluh~lc Din nou, vez! Scctiunea A.2 ~i Tabclul A. 1

C. ProbJemcsociu-dernugrafice

D. roJiticisocio-f>cunomke Ilalional('

Tabelut A.5, DC~\'oltill'cil cconornica a SUeuici, 1970-1993

Suedia EUfopa.(lCDE TotOCDE

2.3

Sursii: adaptat dupa Lane, 1995. p. 580, pe baza unor date OC:DE

E.Sjsl~mpoJjtic

SuediH csrc un SHiI unitar, dar pmcmic desceutrafizar. Arc uu monarh consum. !ionaidin 1866,darroJuIS<'iuesrcaproupccxcJusivcercrnolllal. Plllcrcac.xcCUlil'iiesk

21:)6 AI!('.Hj; dasme ale difcriteior lari

mell!;ollalCdifcritebirocraliicarcs-au foarte mari

3 scctorului public sucdcz, a difcritclcr iurcrese organizatc, a grupurilor rcgionalc ~i locale (Lane ~i Ersson. 1991. p, 2(2).

F.:'Iloi ide; managenale

G.ldcip~liticcdc partid

Allex,l: da_Iurea/e rl!r~rilelor !iiri

287

I. Ptn'ell!ii ale elitdor ell privire [a rercrmcte IIIQnag('riak de~irabik

288

Ancxii:dosarealediferilelorfilri

J.PcrceptiiaJeelitflOTl'uprivirelareformcifmanagerialt.'fezabile

K. Evenlmente Intlmplatearc Niciulluidcorelc\'anlildcoscbila

L Sislem adrmnlstrutiv

Aneni: dOSilre II/(, diferirrlor lari 189

",ri""";",""",,, lalllijIoclllanilor'I:IO,<Il1 io,lladoptalCllvarie rate dc plenuri ,Icalitalii scrviciilor, adescon pe baza principiiJorTQl\1 sau ISO 9000. Accstea au f(lsi implementarc la toate nivclurilg acilllinislrmiei publico. dar nu a existat nici un plan sau cadru central echivafcnr, sa spunem. cu Carla cetii{eullului din Marca Britanic (OCDE, [997a, p_ 91).

290

AIJexk dosare ale rI~feritelvr rari

N.I'rorcsul deimplemenmre

O.Reformelerealizalccfcrtiv

Anexii: dosare ate difm"ielvr I,jri

291

292

Ancxrl: dosnre olc d!feritelortari

AIJCXG; aosare ale diferitclor tiiri 293

MAREA BRITANI[

A. Fflr{e -~ofio-efonomitf; ~Ilm: geller~la Vezi ScqiuneaA.2 (supra)

Vezi ScqiuncaA.2 (supra)

H. For!eecollomiecgJub~Jt'

C. PrtlbJ~m\'s()cio-dern(Jgralice VcziScqiuneaA.3{supra}

D. Polilic; sorio-,'conOll1i,:~ ualionaJe

red] va Ii \<1 tipar cstc crcurcu unor adlmMi alcscpcnlnl Scotia ~i Tara (Ialilor. Nu cstc ' dar inca C~ itl1plicalii poak uvea accst lucru u supra ~\dlllinislra\ici publicc

F.Noiidcimallageriale

L rrrrcplii all' ditdo!" ell pri~in' 13 rcfurlllclc managvriaic dczi!"abilc

AII('xt!: dosare ale diferifdor lari 295

296

Alh>xll:dosllrea/edijerileiorlari

1'>tCon(inutulpachetuiuiderdormA

An{'x,}; dosare ale diferitelor far; 197

l'i. Procesul dt, i/IJp[cmentar~

in Marea Britanie, rcfonna a lust ~or\lilluii. adcseori ilHensfl ~i uncuri chiar aspra. AngaJalii din secroru! public sun ohi~I1Ui!icurcS[rucll1rari!cCOlllinuc.redueerjle~i .. nouc ~iliative" . . - _ . . _. _.

O. Refurmele reatizate efectiv

,Iii II II II Ii

A 11l'X(j: dusilrr "II' di[rrirdor /Ilri 299

11M

!fII//llll!!/l

Ifj Jllfii lillfl11 JIII!II

300

,\lIfXI1: dosare ule dijerneior tan

STATEU: UNITE ALE AI\-II::RICII

A. Forte sodo-~~on u mice: start gell~r~l~

Dill110U, vczi ScC!iun",~ A.2

D. Forte f~onoll1i{'eglobak

Cl'roblerllcsocio-demografict

D. Politici SO{iO-~C(jllomin n31ioll~l~

Anii '80 au constnutr o perioadg in carcacrcscur at<:Jl!iapoiilid ~i popularu falii de deficitul fedcraf ; alMuri de cresterc., dcficitului insu~i_ Nivclul foartc ridicar al chelturelilor pentru apararc din timpul adrninistrllliei Reagan ~i csccut accsteia de a reducc programejc sociah- in masum in care i~i propuscse initial all contribuir

problema (Stockman. 19116). Acestc crcsteri au rnjqor~l econcmisirne ~j

generate de m~surile manugcnale de dicicnj:I (vczr Seqiullea M de mai jOs), Suh ndministr~lia Clinton, din 1992, au fOM 11I,lIe, lotu~i, masuri mui eticientc pentru " controla dcficirut si, in acelasi limp. cccnomin a intrar inlr"o lung~ pcnoadn de <reslere. in 1997, prc$cdintclc Clinton ~i Congrcsul republican au I:~ZUt rlc aeonJ aSllpr<1 unui plan de cinei ani de echilibrare a bugc!Uhli ~i atunei clnd pre~~dinlelc Clinton si-a roMil discursuJ din 1999rekritorlaSlarcauniunii,secreasedejaodeloolercpolilicil pClcrnamoduJuiclcfoJosircasurplusurilorbugclaream;r:ipatc

E.SistempuJilic

marc

prqedin!ii figuri majore. lntcrcsdcspeeificc

circumscrip!iilor au 0 marc illlportart1;i asupra strueturilor de vet. Nu cxista Ilici Ull partid cehiva1cnt cu <vlc social-dcmocrare sail socialisrc, care constuute o prclen1,1 ali! de fallliliara In pclitica vest-europeans. Pre~cdintele csre ales direcrja fiecarc patru ani ~i nu poatc avea mai mull dedi douf mandate sliccesivc

302

Allt'.ui:dosarr.a/eriijuiti'lorliiri

Fc Noiidci managertale

Alln:ii: dosure llle tlifl'rilclor Iltri 3U3

I. I"'rc~pfii ~I" elildor ru prtvlre la refurnwlc m~naJ:l'rjllk d"zirabil~

J. Perceptii al"clirt'lurcu pr;'i.-~la .-efurmelcll1:ouagcrillle frlaiJilc

K. E\"cnirnenteinlimpliituare Uneleevcnimc[J[cauo\,UI Ulloarecart'impaClasupraanumil0raSpertcS3l1sccloare alcadminislnlfiei Icdcralc.Dnu5exclnple3fliexplo£:ia ill 1986 a IIal'cteispalia!e

304 Anexa: dosarcale diteritelor tari

L.Sistemadministrali"

j,)95.p.22)

,'\-1.Confinutalpachetuluiderefnrml

Ane;ul:dosurell/edijerildorrari 305

306 Allexli: dosllrcalr (lijerileiorfari

N.I'rucesuJdeimplemelltllre

Allcxa: down: ale d!leriteior Inri 30i

O. Rrrormelc reali7.atfeferth'

308 Al1l'xCl, d05,JrI' all' d~ferilclor Illri

Al1exiI: dosore aicdiferiteior ([lri ,';09

"
~ !
., I
f
,~ i
"

~ s 310

Am:xrl,- dosave ale dlferitelor Ian

l!!lll!t

1111111111

Bibliografie