Sunteți pe pagina 1din 2

CONŢINUTUL DOSARULUI COMISIEI

METODICE A DIRIGINŢILOR

1. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ
 structura anului şcolar;
 componenţa comisiei (tabel – nume, grad didactic, vechime, clasa la care este diriginte);
 orarul membrilor comisiei;
2. COMPONENTA MANAGERIALĂ
 raportul de activitate pe anul şcolar (semestrul) trecut;
 analiza SWOT la nivelul comisiei diriginţilor;
 planul managerial pe anul (semestrul) în curs;
 planul de activităţi pe anul (semestrul) în curs;
 planificările calendaristice anuale (semestriale) ale diriginţilor;
 atribuţiile comisiei diriginţilor;
 responsabilităţile membrilor comisiei;
 programele şcolare de Consiliere şi orientare la clasele V-VIII;
 programele disciplinelor opţionale (Consiliere şi orientare) vizate – dacă e cazul;
 documente, comunicări, note ale I.S.J. şi M.E.C.T. (corespondenţa);
3. COMPONENTA OPERAŢIONALĂ
 proiecte didactice, materiale model destinate proiectării didactice;
 chestionare, teste date elevilor;
 portofolii, referate etc. ale profesorilor diriginţi şi/sau ale elevilor;
 procesele verbale ale şedinţelor comisiei diriginţilor;
4. COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ
 proiecte şi programe realizate de membrii comisiei diriginţilor;
 activităţi deosebite susţinute în cadrul grupului (clasei);
 programul anual (semestrial) al activităţilor extracurriculare la nivelul fiecărei clase;
5. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ
 tabel nominal cu membrii comisiei diriginţilor participanţi la cursurile de formare
“Consiliere şi orientare” (finalizate sau în curs);
 oferta de formare a CCD pentru Consiliere şi orientare;
 materiale prezentate de diriginţi la sesiuni de comunicări (lucrări personale);
 referate susţinute în cadrul comisiei diriginţilor;
 alte forme individuale de formare (doctorate, masterate etc.);
 publicaţii ale membrilor comisiei diriginţilor (copii după primele pagini).

S-ar putea să vă placă și