Sunteți pe pagina 1din 100

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 100
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Instituţiile care monopolizează viaţa membrilor săi sunt numite instiutuţii totale.
2. Operaţionalizarea conceptelor se referă la prescrierea operaţiilor empirice necesare
trecerii de la teorie la cercetarea concretă.
3. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere.
4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu
au împlinit vârsta majoratului.
5. Din punct de vedere sociologic, familia este un macrogrup.
6. Clasificarea sancţiunilor în formale şi informale are la bază tipul de autoritate care
sancţionează.
7. Extinderea democraţiei a fost însoţită doar de afirmarea partidelor politice şi de o
diminuarea a interesului maselor pentru viaţa politică.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale instabilităţii familiei, în contextul societăţii contemporane.


6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia inegalitatea şanselor constituie un aspect care
trebuie înlăturat din sistemul de învăţământ. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 99
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Ideile politice se regăsesc în teorii, concepţii, doctrine, programe şi strategii politice,
convingeri, experienţe, cunoştinţe dobândite în cursul implicării şi participării la
activitatea politică.
2. Operaţionalizarea conceptelor se referă la prescrierea operaţiilor empirice necesare
trecerii de la teorie la cercetarea concretă.
3. Elementul definitoriu al climatului psiho-social în cadrul grupurilor sociale este
conflictul.
4. Din punct de vedere sociologic, familia este un macrogrup
5. Metoda în sociologie înseamnă tehnică de cercetare.
6. Principiul guvernării reprezentative este identic cu principiul consacrării drepturilor
fundamentale ale omunlui.
7. Controlul social neorganizat este exercitat de societate în ansamblul ei, prin
intermediul unor instituţii şi organizaţii specializate.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale aplicării sancţiunilor negative neorganizate. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia religiile pot acţiona în societate atât ca forţe
conservatoare cât şi ca forţe revoluţionare. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 98
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Controlul social reprezintă o intervenţie în sfera vieţii private a individului.
2. Funcţia biologică este una dintre funcţiile familiei.
3. Căsătoria ca strategie patrimonială este bazată pe o strategie de gestiune a averii.
4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu
au împlinit vârsta majoratului.
5. Volumul eşantionului nu influenţează în mod direct reprezentativitatea acestuia.
6. În cazul familiilor monoparentale, îndeplinirea funcţiilor se realizează la un nivel
optim.
7. Modalităţile publice formulate de către instituţii pentru prevenirea şi corectarea
comportamentelor deviante alcătuiesc comunicarea socială.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale ierarhizării indivizilor în cadrul unor organizaţii. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia simbolurile şi ritualurile civile se desfăşoară


după mecanisme similare cu cele descoperite în formele tradiţionale ale religiei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 97
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Controlul social organizat este exercitat de societate în ansamblul ei, prin intermediul
unor instituţii şi organizaţii specializate.
2. Religia şi biserica au generat mentalităţi şi comportamente influenţând viaţa socială a
comunităţilor omeneşti.
3. Violenţa de orice fel este un act antisocial pe care societatea o sancţionează prin
normele juridice ca formă de protejare a valorilor.
4. Etalonul este o etapă a cercetării sociologice.
5. Teoriile despre ordinea socială diferă între ele prin sursa şi modul de instituire a
ordinii sociale.
6. Statul se naşte din nevoia de asigurare a ordinii din interior şi de apărare împotriva
atacurilor externe.
7. Tehnica de cercetare este maniera de acţiune, de operare cu instrumentul de
investigaţie.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale monopolizării vieţii indivizilor de către o anumită organizaţie.
6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia cunoaşterea şi respectarea valorilor, normelor şi


legilor constituie condiţii fundamentale ale unui comportament civilizat, socialmente acceptat.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 96
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Suportul dreptului şi al sistemul juridic al unei societăţi îl reprezintă normele juridice.
2. Controlul social determină ordine socială.
3. Variabilele sociale sunt fenomenele sociale cărora le este proprie în mod explicit o
expresie cantitativă.
4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor cu vârste
între 16 şi 18 ani.
5. Ipoteza de crecetare se verifică înainte de analiza cantitativă şi calitativă a datelor.
6. Educaţia informală reprezintă influenţele pedagogice exercitate spontan.
7. Principiul supremaţiei constituţionale prevede ca activităţile statului să fie supuse
valorilor morale.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale încălcării ordinii sociale, în contextul unei societăţi
democratice. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia orice individ devine conştient de principiile de
organizare ale societăţii prin intermediul diferitelor roluri sociale pe care este chemat să le
îndeplinească. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 95
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de egalitate care se difuzează la
diferite nivele ale societăţii civile.
2. Una dintre funcţiile familiei este cea de socializare.
3. Religia ia formă instituţională în Biserică.
4. Instrumentul este un ansamblu de prescripţii, reguli şi procedee necesare desfăşurării
unei cercetări eficiente.
5. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu
au împlinit vârsta majoratului.
6. Atributele sociale sunt fenomenele sociale care au o expresie cantitativă explicită.
7. Suportul dreptului şi al sistemul juridic al unei societăţi îl reprezintă sancţiunile
sociale.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale nerespectării legilor juridice. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia, ca surse de putere socială, organizaţiile pot
uneori supune individul unor imperative cărora nu li se poate împotrivi. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 94
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Suportul dreptului şi al sistemul juridic al unei societăţi îl reprezintă moravurile.
2. Familia estinsă este un fenomen frecvent în societăţile tradiţionale.
3. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere.
4. Organizaţiile complexe sunt cele care includ alte organizaţii.
5. Legea socială presupune existenţa unei relaţii necesare, stabile, repetabile, esenţiale,
generale.
6. Din punct de vedere sociologic, termenul sancţiune semnifică privarea de libertate.
7. Educaţia formală reprezintă influenţele pedagogice exercitate asupra personalităţii de
la nivelul întregii societăţi.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale mobilităţii resurselor umane în cadrul unei organizaţii.
6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia nu există astăzi o definiţie a religiei unanim
acceptată. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 93
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Operaţionalizarea conceptelor este o operaţie anterioară documentării.
2. Metoda este un ansamblu de prescripţii necesare desfăşurării unei cercetări eficiente.
3. Educaţia nonformală reprezintă influenţele pedagogice exercitate spontan,
neorganizat.
4. Din punct de vedere sociologic, termenul sancţiune semnifică o pedeapsă.
5. Comportamentul deviant este acel comportament care încalcă normele şi valorile
sociale.
6. Din punct de vedere sociologic, familia este un microgrup şi o instituţie
7. Acceptarea şi supunerea sunt atitudini care exprimă respingerea acţiunii comune de
elaborare a legilor juridice.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale absenţei controlului social dintr-o societate. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia există o egalitate de oportunităţi în sistemul


şcolar, întrucât oamenii se regăsesc la un nivel echivalent cu potenţialul lor înnăscut.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 92
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Din punct de vedere sociologic, termenul sancţiune semnifică o reacţie din partea
societăţii faţă de un anumit tip de comportament.
2. Educaţia informală se desfăşoară prin intermediul instituţiilor şcolare organizate.
3. Tehnica este un ansamblu de prescripţii metodologice necesare desfăşurării unei
cercetări eficiente.
4. În alegerea liderilor politici o importanţă mărită o au: educaţia şi pregătirea
profesională, mediul familial în care se formează şi ocupaţia avută.
5. Documentarea este o etapă anterioară formulării ipotezelor de cercetare.
6. Stabilirea indicatorilor reprezintă o etapă a operaţionalizării conceptelor.
7. Ordinea de drept sau juridică nu poate fi definită ca ordine socială.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale încălcării legilor sociale. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia odată cu însuşirea unui conţinut specific
educaţiei, subiectul asimilează şi contextul structural care stă la baza organizării acestuia.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 91
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Rolul controlului social este acela de a asigura supunerea indivizilor.
2. În societăţile tradiţionale structura familiei era una nucleară.
3. Caracteristica principală a organizaţiilor este armonizarea scopurilor colective.
4. Familia extinsă poate fi înţeleasă ca uniune consensuală.
5. În scopul obţinerii unor profituri maximale, organizaţiile criminale derulează acţiuni şi
afaceri la nivel naţional, internaţional şi transfrontalier.
6. Din punct de vedere sociologic, familia este un macrogrup.
7. Controlul social reprezintă un ansamblu de legi juridice care reglementează viaţa
socială.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale încălcării principiului egalităţii de şanse, la nivelul sistemului
de învăţământ. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia, pentru a fi eficientă, o organizaţie trebuie să


ţină cont de climatul muncii. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 90
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Controlul social reprezintă un sistem de constrângeri şi recompense sociale.
2. Stabilirea temei de cercetare este o etapă ulterioară documentării.
3. O organizaţie nonguvernamentală poate să ia forma unei asociaţii sau fundaţii.
4. Ca proces social, laicizarea înseamnă desacralizare.
5. Din punct de vedere sociologic, termenul sancţiune semnifică o reacţie din partea
societăţii faţă de un anumit tip de comportament.
6. Asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la standarde mai bune de viaţă derivă din
principiul guvernării reprezentative.
7. Modalităţile publice formulate de către instituţii pentru prevenirea şi corectarea
comportamentelor deviante alcătuiesc comunicarea socială.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale celibatului asupra societăţii contemporane. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia există o egalitate de oportunităţi în sistemul


şcolar, întrucât oamenii se regăsesc la un nivel echivalent cu potenţialul lor înnăscut.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 89
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Caracteristica principală a organizaţiilor este existenţa relaţiilor reciproce între
membrii organizaţiei.
2. Stabilirea indicatorului empiric este o etapă a operaţionalizării conceptelor.
3. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere.
4. Rolul controlului social este acela de a asigura ordinea şi stabilitatea socială.
5. Suportul dreptului şi al sistemul juridic al unei societăţi îl reprezintă normele juridice.
6. Eşantionarea înseamnă determinarea populaţiei supuse investigaţiei sociologice.
7. Ca proces social, laicizarea se caracterizează prin trecerea persoanelor de la o
religie la alta.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale exercetării controlului social formal asupra individului.
6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia organizaţiile sunt ansambluri de fiinţe umane
care interacţionează şi sunt cele mai mari ansambluri din societatea noastră car au ceva
asemănător unui sistem coordonator central. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 88
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Funcţia de socializare a copiilor este mai bine realizată în cazul familiilor
monoparentale.
2. Totalitarismul presupune exercitarea unei puternice presiuni politice pentru
supunerea maselor.
3. Credinţa conform căreia orice lucru şi orice fiinţă sunt însufleţite poartă denumirea de
animism.
4. Rolul controlului social este acela de a asigura ordinea şi stabilitatea socială.
5. O organizaţie poate avea în componenţă nu doar indivizi, ci şi alte oraganizaţii.
6. Clasificarea sancţiunilor în formale şi informale are la bază tipul de autoritate care
sancţionează.
7. Modalităţile publice formulate de către instituţii pentru prevenirea şi corectarea
comportamentelor deviante alcătuiesc controlul social informal.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale unui regim politic nedemocratic asupra cetăţenilor.
6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia familia este elementul natural şi fundamental al
societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 87
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Modalităţile publice formulate de către instituţii în scopul prevenirii şi corectării
comportamentelor deviante alcătuiesc controlul social formal.
2. Ipoteza de cercetare este un enunţ probabil ce urmează a fi doar infirmat.
3. Stabilirea temei de cercetare este o etapă ulterioară eşantionării.
4. Caracteristica principală a organizaţiilor este coordonarea eforturilor individuale în
vederea atingerii unui scop comun.
5. Controlul social poate fi pozitiv sau negativ.
6. Teoria birocraţiei este o teorie privitoare la organizaţii.
7. Principiul supremaţiei constituţionale se referă la împărţirea puterilor în: legislativă,
executivă şi judecătorească.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale exercitării controlului social, într-o societate dată. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia politica înseamnă, alături de pasiune şi intuiţie, o
tenace şi lentă luptă cu imposibilul. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 86
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Instituţiile care monopolizează viaţa membrilor lor sunt numite instituţii totale.
2. Operaţionalizarea conceptelor se referă la prescrierea operaţiilor empirice necesare
trecerii de la teorie la cercetarea concretă.
3. Ipoteza în sociologie este un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă, care urmează să
devină adevărată sau falsă în urma cercetărilor de teren.
4. Organizaţiile publice au aceeaşi autonomie ca şi cele private.
5. Legile sociale nu se confundă cu legile juridice.
6. Familia monoparentală se referă la copilul/copiii cu un singur părinte.
7. Extinderea democraţiei a fost însoţită doar de afirmarea partidelor politice şi de o
diminuarea a interesului maselor pentru viaţa politică.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale încălcării normelor juridice. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia există trei calităţi deosebit de importante pentru
un politician: pasiunea, simţul responsabilităţii şi intuiţia. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 85
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Instituţiile care monopolizează viaţa membrilor lor sunt numite instituţii corupte.
2. Nota comună a religiilor este împărţirea lumii în reală şi imaginară, în sacru şi profan.
3. Prin caracterul normativ şi axiologic individul respinge legile, normele şi valorile
sociale.
4. Întocmirea raportului de cercetare finalizează etapele de cercetare sociologică.
5. Religia este în societatea contemporană una dintre instituţiile sociale, alături de
educaţie, cultură, sănătate, etc.
6. O funcţie a sistemului de învăţământ este diminuarea riscurilor sociale.
7. Organizaţia este un sistem de acţiune colectivă, în care individul nu are libertate de
acţiune şi de iniţiativă.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale procesului de integrare socio-profesională a individului.


6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia funcţia generală a unei comunităţi tinde să fie
articularea unui sistem de norme cu o organizare colectivă care posedă unitate şi coeziune.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 84
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Instituţiile care monopolizează viaţa membrilor lor sunt numite instituţii publice.
2. Nota comună a religiilor este împărţirea lumii în reală şi imaginară, în sacru şi profan.
3. Valoarea de adevăr a ipotezelor poate fi verificată în etapa de documentare.
4. Eşantionarea este o etapă ulterioară construirii ipotezelor.
5. Acceptarea şi supunerea sunt atitudini care exprimă adeziunea la acţiunea comună
de elaborare a legilor juridice.
6. Din punct de vedere sociologic, familia este un microgrup.
7. Organizaţiile totale sunt organizaţii caracterizate prin libertatea deplină a membrilor
lor.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale extinderii democraţiei, ca regim politic, în societatea


contemporană. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia ordinea socială cere o integrare clară şi precisă,
în sensul coeziunii normative şi, simultan, a <armoniei> şi <coordonării> sociale. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 83
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Instituţiile care monopolizează viaţa membrilor lor sunt numite organizaţii nonprofit.
2. Religia este în societatea contemporană una dintre instituţiile sociale, alături de
educaţie, cultură, sănătate, etc.
3. Eşantionarea este tehnica metodologică prin care devine posibilă elaborarea de studii
de caz.
4. Verificarea ipotezelor presupune doar confirmare în demersul sociologic.
5. Organizaţia este un sistem de acţiune colectivă, în care individul are o oarecare
libertate de acţiune şi de iniţiativă.
6. Controlul social poate fi atât pozitiv, cât şi negativ.
7. Organizaţiile totale sunt cele care oferă libertate membrilor lor.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale apariţiei şi dezvoltării statului social. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia opinia publică, obiceiul şi tradiţia sunt forme ale
inerţiei sociale. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 82
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Instituţiile care monopolizează viaţa membrilor lor se numesc instituţii democratice.
2. Organizaţiile nonguvernamentale au apărut ca alternativă la cele publice.
3. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere.
4. Documentarea este o etapă ulterioară stabilirii temei de cercetare.
5. Politician de ocazie este orice cetăţean care îşi exprimă votul sau voinţa politică prin
participarea la o adunare politică.
6. Eşantionarea este tehnica metodologică prin care devine posibilă elaborarea de
inferenţe despre o populaţie investigând doar o parte a ei, alesă prin procedee
statistice.
7. Acceptarea şi supunerea sunt atitudini care exprimă respingerea acţiunii comune de
elaborare a legilor juridice.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale aplicării unei sancţiuni pozitive. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia instanţa morală este cea care reglementează
viaţa socială a oamenilor. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 81
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. O organizaţie se caracterizează prin coordonarea eforturilor individuale în vederea
realizării unui scop comun.
2. Sistemul de învăţământ trebuie să acorde egaliate de şanse tuturor indivizilor.
3. Un comportament deviant este un comportament care încalcă normele şi valorile
sociale.
4. Ipoteza în sociologie este un enunţ ştiinţific fără valoare, care urmează să devină
adevărată sau falsă în urma cercetărilor de teren.
5. Legăturile dintre variabile, în cazul cercetării sociologice, se stabilesc în etapa de
documentare.
6. Clasificarea sancţiunilor în formale şi informale are la bază tipul de autoritate care
sancţionează.
7. Relaţiile sociale sunt constituite din ansamblul raporturilor între instituţii politice,
instituţii şi cetăţeni şi cetăţenii între ei.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale exercitării controlului social, într-o societate dată. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia într-o organizaţie de tip birocratic, o persoană
tinde să fie promovată până îşi atinge nivelul său de incompetenţă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 80
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Funcţia de socializare a copiilor este mai bine realizată în cazul familiilor
monoparentale.
2. O organizaţie are atât un mediu exterior, cât şi un mediu interior.
3. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere.
4. Stilul de conducere autoritar din cadrul unei organizaţii oferă posibilitatea maximizării
performanţelor şi a satisfacţiei în muncă.
5. Ipoteza în sociologie este un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă, care urmează să
devină adevărată sau falsă în urma cercetărilor de teren.
6. Normele şi valorile politice exprimă reguli de activitate impuse prin tradiţii sau prin
autoritate în manifestarea politică a indivizilor, a organizaţiilor şi a grupurilor politice.
7. Conformismul reprezintă tendinţa comportamentului de a încălca regulile sociale ale
grupului sau societăţii.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale celibatului, în plan social. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia egalitatea de şanse constituie un aspect


fundamental în sistemul de învăţământ dintr-o societatea democratică. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 79
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Controlul social neorganizat este exercitat de societate prin intermediul unor instituţii
şi organizaţii specializate.
2. Relaţiile politice sunt constituite din ansamblul raporturilor între instituţiile politice,
instituţii şi cetăţeni şi dintre cetăţeni.
3. Prin sistemul de reguli şi principii de cunoaştere a realităţii sociale, se defineşte
instrumentul de investigaţie.
4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu
au împlinit vârsta majoratului.
5. Conformismul reprezintă tendinţa comportamentului de a fi în concordanţă cu regulile
sociale ale grupului sau societăţii.
6. Stilul de conducere democrat din cadrul unei organizaţii nu oferă posibilitatea
maximizării performanţelor şi a satisfacţiei în muncă.
7. O organizaţie nu poate include mai multe organizaţii.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale diminuării puterii publice a religiei, în contextul societăţilor
industriale. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia instituţiile politice sunt menite să organizeze şi
să aplice puterea colectivă în vederea menţinerii ordinii şi stabilităţii sociale. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 78
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Stilul de conducere democrat din cadrul unei organizaţii oferă posibilitatea
maximizării performanţelor şi a satisfacţiei în muncă.
2. Tehnica se defineşte ca mod de cercetare şi sistem de reguli şi principii de
cunoaştere a realităţii obiective.
3. Controlul social creează devianţă în mediile defavorizate.
4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor cu vârsta
între 16 şi 18 ani.
5. Din punct de vedere sociologic, familia este un microgrup.
6. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru tehnica de cercetare utilizată.
7. Un comportament deviant este un comportament care respectă normele şi valorile
sociale.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale exercitării stilului democratic de conducere într-o


organizaţie. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia scopul ultim al religiilor este aproprierea de
divinitate. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 77
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Relaţiile umane de la locul de muncă desemnează climatul uman al muncii.
2. Operaţionalizarea conceptelor se referă la prescrierea operaţiilor empirice necesare
trecerii de la teorie la cercetarea concretă.
3. Controlul social organizat este exercitat de societate prin intermediul unor instituţii şi
organizaţii specializate.
4. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru scopul cercetării.
5. Din punct de vedere sociologic, familia este un macrogrup.
6. Prin sistemul de reguli şi principii de cunoaştere şi de transformare a realităţii
obiective, se defineşte metoda.
7. O organizaţie se caracterizează prin coordonarea eforturilor individuale în vederea
atingerii unor scopuri personale.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale încălcării principiului separării puterilor în stat. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia alături de stat şi de familie, biserica a avut un rol
deosebit în viaţa oamenilor şi a marcat comportamente şi mentalităţi. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 76
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Ipoteza de cercetare nu reprezintă o relaţie de determinare sau cauzalitate între
fapte, fenomene şi procese sociale.
2. În sociologie, termenul variabilă exprimă fenomene, procese sau relaţii proprii
realităţii desemnate de dimensiunile conceptului operaţionalizat.
3. Rezultatele unei investigaţii sociologice sunt prezentate de cercetător beneficiarului.
4. Legea socială presupune existenţa unei relaţii fundamentale, constante, uniforme.
5. O funcţie a sistemului de învăţământ este diminuarea riscurilor sociale.
6. Principiul supremaţiei constituţionale prevede ca activităţile statului să fie supuse
valorii juridice, respectiv Constituţiei.
7. Organizaţia este un sistem de acţiune colectivă, în care individul nu are libertate de
acţiune şi de iniţiativă.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale extinderii democraţiei, ca regim politic, în ultimele decenii.
6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia biserica este un fenomen social, iar religia
constituie o latură a vieţii spirituale. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 75
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Şcolile sunt instituţii sociale totale.
2. Legea socială presupune existenţa unei relaţii uniforme, constante, inaccesibile.
3. Rezultatele unei investigaţii sociologice sunt prezentate de cercetător mass-mediei.
4. Funcţia externă a sistemului de învăţământ constă în selecţia şi reproducerea socială
a culturii.
5. Legile sunt importante şi din perspectiva utilităţii acestora, ele fiind şi un instrument
de previziune.
6. Din punct de vedere logic, ipotezele sunt implicaţii materiale.
7. Partidele politice aflate la guvernare au rolul de a demonstra politici alternative la
iniţiativele guvernului.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale absenţei modelului de rol adult pentru unul din genuri, în
familia monoparentală. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia fenomenul criminalităţii atentează la stabilitatea


şi funcţionalitatea ordinii sociale şi normative. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 74
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. O funcţie a sistemului de învăţământ este asigurarea dezvoltării psihice.
2. Legea socială presupune existenţa unei relaţii dependente cu acţiunea socială.
3. Valorile sociale pot fi protejate prin instituirea unui sistem de drepturi şi obligaţii între
indivizi, grupuri, instituţii şi organizaţii.
4. Eşantionarea înseamnă determinarea populaţiei supuse investigaţiei sociologice.
5. Din punct de vedere sociologic, familia este un grup constituit din tendinţa
comportamentului de a fi în concordanţă cu regulile sociale ale grupului sau ale
societăţii.
6. Guvernarea reprezentativă este un principiu de funcţionare a societăţii.
7. Ordinea socială, ca produs al acţiunii sociale, se referă la un proces de impunere a
normelor şi valorilor din afară.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale nerespectării legilor sociale. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia apartenenţa părinţilor la o anumită clasă socială
poate influenţa accesul la educaţie al copiilor şi realizarea lor ocupaţională. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 73
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Guvernarea reprezentativă este un principiu de funcţionare a statului.
2. Rezultatele unei investigaţii sociologice sunt prezentate de cercetător autorităţilor.
3. Violenţa de orice fel este un act antisocial pe care societatea o sancţionează prin
normele juridice ca formă de protejare a valorilor.
4. Şcoala este o instituţie socială informală.
5. Sectorul ONG are formă de proprietate privată, dar scopurile urmărite sunt publice.
6. Regimul politic reprezintă modul concret în care funcţionează un sistem politic.
7. O funcţie a sistemului de învăţământ este asigurarea dezvoltării psihice.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale învăţării sociale. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia controlul social informal este rezultatul
socializării şi asigură conformitatea comportamentelor cu normele sociale. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 72
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Rezultatele unei investigaţii sociologice sunt prezentate de cercetător populaţiei.
2. Familia extinsă este specifică societăţii contemporane.
3. O funcţie a sistemului de învăţământ este selecţia şi reproducerea socială a culturii.
4. Guvernarea reprezentativă este un principiu de funcţionare a grupurilor etnice.
5. Legea socială presupune existenţa unei relaţii necesare, stabile, repetabile, esenţiale,
generale.
6. Eşantionarea este procedura prin care se determină numărul de chestionare aplicate.
7. Ordinea socială ca produs al acţiunii sociale se referă la inexistenţa legii şi puterii
suveranului.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale neîncrederii cetăţenilor în instituţiile statului. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia unitatea demersului investigativ este una dintre
cerinţele metodologice fundamentale în cercetarea sociologică. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 71
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru scopul cercetării.
2. Stabilirea metodologiei cercetării sociologice înseamnă alegerea metodelor, tehnicilor
şi procedeelor de lucru.
3. Partidele politice au ca scop dobândirea sau influenţarea puterii guvernamentale.
4. Caracteristica fundamentală a organizaţiilor sociale este existenţa relaţiilor mutuale
între membrii organizaţiei.
5. Valorile sociale pot fi protejate prin instituirea unui sistem de drepturi şi obligaţii între
indivizi, grupuri, instituţii şi organizaţii.
6. Clasificarea sancţiunilor în formale şi informale are la bază tipul de autoritate care
sancţionează.
7. Ca etapă specifică demersului investigativ, structurarea eşantionului este precedată
de analiza datelor cercetării.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale exercitării birocraţiei într-o organizaţie. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia divorţul este un fenomen social, legal şi
demografic de disoluţie a căsătoriei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 70
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Ocuparea şi integrarea socio-profesională se concretizează prin ocuparea unui loc de
muncă în urma finalizării procesului de căutare.
2. Ca etapă specifică demersului investigativ, structurarea eşantionului este precedată
de desfăşurarea explorărilor efective de teren.
3. Ordinea socială, ca produs al acţiunii sociale, conduce la devianţă.
4. Cutumele sunt acte preluate de la o generaţie anterioară şi transmise prin repetare.
5. Normele sociale nu cuprind şi moravurile, deoarece acestea sunt sancţionate
puternic de către societate.
6. Refuzul cetăţenilor de a respecta decizia autorităţilor periclitează ordinea socială.
7. Documentarea înseamnă verificarea ipotezelor.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale modului în care se realizează controlul social, în cazul unui
regim totalitar. …6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia căsătoria şi familia continuă să reprezinte


instituţii bine determinate, dar care trec prin transformări majore. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 69
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. În aria specifică cercetării sociologice nu este posibilă aplicarea eşantionării pe cote.
2. Ca etapă specifică demersului investigativ, structurarea eşantionului este precedată
de stabilirea ipotezelor.
3. Lipsa de cooperare a cetăţenilor cu poliţia este firească într-o societate democratică.
4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu
au împlinit vârsta majoratului.
5. Stabilirea metodologiei cercetării sociologice înseamnă înregistrarea informaţiilor.
6. Clasificarea sancţiunilor în formale şi informale are la bază tipul de autoritate care
sancţionează.
7. Principiul supremaţiei constituţionale prevede ca activităţile statului să fie supuse
valorilor morale.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale exercitării stilului democratic de conducere într-o


organizaţie. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia educaţia a fost în mod constant considerată un
mijloc de egalizare socială. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 68
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Absenţa regulilor şi a normelor generează stare de dezordine socială.
2. Ca etapă specifică demersului investigativ, structurarea eşantionului este precedată
de interpretarea rezultatelor.
3. Principul consacrării drepturilor fundamentale ale omului este o reformulare a
principiului separării puterilor în stat.
4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu
au împlinit vârsta majoratului.
5. Prin eşantionare este posibilă studierea întregii societăţi, concluziile fiind extinse
asupra întregului univers al anchetei.
6. Caracteristica fundamentală a organizaţiilor sociale este coordonarea eforturilor
individuale în vederea atingerii unui scop comun.
7. Stabilirea metodologiei cercetării sociologice înseamnă analiza calităţii informaţiilor.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale existenţei unei structuri de putere rigide în cadrul unei
organizaţii. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia în societăţile industriale puterea publică a religiei
a scăzut. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 67
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Caracteristica fundamentală a organizaţiilor sociale este existenţa unui lider informal
al organizaţiei.
2. Prin eşantionare este posibilă studierea doar a unor unităţi sociale, concluziile fiind
extinse asupra întregului univers al anchetei.
3. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere.
4. Scopul oricărui partid politic este dobândirea sau influenţarea puterii guvernamentale.
5. Din punct de vedere sociologic, familia este un macrogrup.
6. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru populaţia din care a fost ales.
7. Constituirea, modul de stucturare şi funcţionare a organizaţiilor nu depinde de
existenţa deosebirilor dintre organizaţiile publice şi cele private.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale creşterii ratei divorţialităţii, în societatea contemporană.


6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia organizaţiile formale funcţionează după norme
clar enunţate şi rigid impuse. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 66
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu
au împlinit vârsta majoratului.
2. Specificul puterii politice într-o societate democratică constă în faptul că nu poate
subordona celelalte puteri.
3. Prezenţa unor indivizi care au scopuri comune şi interacţionează este o caracteristică
a organizaţiei.
4. Pentru că funcţionează ca sistem, societatea umană este o organizaţie dinamică.
5. Din punct de vedere sociologic, familia este insituţia cu rol decisiv în procesul de
socializare.
6. Un element component al operaţiei de măsurare este formularea ipotezelor.
7. Stabilirea temei unei investigaţii sociologice înseamnă studierea literaturii de
specialitate pentru a afla ce s-a întreprins şi concluziile la care s-a ajuns în respectiva
problemă.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale relaţiilor deficitare dintre familie şi şcoală. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia ordinea socială este un produs al acţiunii
sociale, în care autocontrolul este prioritar. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 65
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Procedeul este maniera de acţiune, de operare cu instrumentul de investigaţie.
2. Din punct de vedere sociologic, familia este un microgrup şi o instituţie.
3. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere.
4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale celor care au
vârsta între 16 şi 18 ani.
5. După intensitatea reacţiei sociale faţă de anumite tipuri de comportament, sancţiunile
pot fi doar negative.
6. Principiul guvernării reprezentative constituie modalitatea de afirmare a suveranităţii
naţionale.
7. Dezvoltarea sistemului de învăţământ nu este influenţată de evoluţia sistemului
social.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale instabilităţii familiei, în contextul societăţii contemporane.


6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia recunoaşterea socială şi împlinirea personală


sunt principalele motivaţii pe care mişcarea resurselor umane le aduce în prim – plan.
…4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 64
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale persoanelor
tinere şi mature.
2. Operaţionalizarea conceptelor se referă la prescrierea operaţiilor empirice necesare
trecerii de la teorie la cercetarea concretă.
3. Prin metodă se înţelege un sistem structurat de interacţiune umană realizat în
vederea realizării unor scopuri.
4. După criteriul aparteneţei, organizaţiile pot fi: guvernamentale şi nonguvernamentale.
5. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru populaţia din care a fost extras.
6. Clasificarea sancţiunilor în formale şi informale are la bază tipul de autoritate care
sancţionează.
7. Principiul guvernării reprezentative constituie modalitatea de afirmare a suveranităţii
celui care conduce statul.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale ineficienţei unei organizaţii asupra membrilor săi. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia într-o anumită măsură, controlul social se
exercită prin diverse forme de constrângere. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 63
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru ipotezele de lucru.
2. Religia şi biserica au generat mentalităţi şi comportamente care au influenţat viaţa
socială a comunităţii respective.
3. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere.
4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale membrilor unui
grup de studenţi.
5. Din punct de vedere sociologic, familia este un macrogrup.
6. Prin metodă se înţelege modul de cercetare, sistemul de reguli sau de principii de
cunoaştere şi de transformare a realităţii obiective.
7. Procedeul este un ansamblu de prescripţii metodologice pentru o acţiune eficientă.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale comportamentului deviant. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia statul ca instituţie socială este organizat în jurul
unor funcţii cum ar fi: asigurarea ordinii, urmărirea bunăstării populaţiei, etc. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 62
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Prin metodă se înţelege o organizaţie al cărei obiectiv fundamental este cucerirea
sau influenţarea puterii.
2. Controlul social asigură realizarea sistemului de recompense şi pedepse.
3. Organizaţia este un sistem de acţiune colectivă în care individul acţionează în funcţie
de valorile şi normele sociale.
4. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru tehnica de cercetare utilizată.
5. Dorinţa de obţinere a puterii politice este o caracteristică a oricărei organizaţii.
6. Clasificarea sancţiunilor în formale şi informale are la bază tipul de autoritate care
sancţionează.
7. Extinderea democraţiei a fost însoţită doar de afirmarea partidelor politice şi de o
diminuarea a interesului maselor pentru viaţa politică.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale celibatului, în plan social 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia un comportament deviant este un comportament


care încalcă normele şi valorile sociale. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 61
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Din punct de vedere etimologic, termenul tehnică înseamnă procedeu, vicleşug.
2. Elementul definitoriu al climatului psiho-social în cadrul tuturor grupurilor sociale este
competiţia.
3. Uniunea consensuală sau noua alianţă este o alternativă la familia clasică, acceptată
în societatea contemporană, care poate să conducă la înlocuirea cu instituţia familiei.
4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu
au împlinit vârsta majoratului.
5. Stabilirea metodologiei cercetării sociologice înseamnă analiza calităţii informaţiilor.
6. Dimensiunile secularizării/desacralizării se referă la trei componente: laicizarea,
scăderea implicării religioase şi schimbarea religioasă.
7. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru tehnica de cercetare utilizată.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale existenţei mai multor partidelor politice într-o societate
democratică. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia căutarea unui loc de muncă angajează individul
într-o serie de relaţii cu diferiţi purtători ai informaţiei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 60
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Prezenţa unor indivizi care au scopuri comune şi interacţionează este o caracteristică
a organizaţiei.
2. Stabilirea metodologiei cercetării sociologice înseamnă alegerea metodelor/tehnicilor
şi procedeelor de lucru.
3. Ca etapă specifică demersului investigativ, formularea ipotezelor este precedată de
prelucrarea datelor.
4. Familia extinsă presupune existenţa nucleului familial şi a altor rude din mai multe
generaţii.
5. Din punct de vedere sociologic, familia este un grup constituit din tendinţa
comportamentului de a fi în concordanţă cu regulile sociale ale grupului sau ale
societăţii.
6. Elementul definitoriu al climatului psiho-social în cadrul tuturor grupurilor sociale este
prietenia.
7. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru ipotezele de lucru.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale absenţei educaţiei formale în cazul unui copil. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia normele juridice protejează valorile sociale.
…4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 59
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Din punct de vedere etimologic, termenul metodă înseamnă drum, cale de urmat.
2. Stabilirea metodologiei cercetării sociologice înseamnă înregistrarea informaţiilor.
3. Familia monoparentală se referă la copiii cu un singur părinte.
4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu
au împlinit vârsta majoratului.
5. Eşantionarea înseamnă risipă de resurse umane şi financiare.
6. Caracteristica fundamentală a organizaţiilor sociale este dată de coordonarea
eforturilor individuale în vederea atingerii unui scop comun.
7. Ca etapă specifică demersului investigativ, structurarea eşantionului este precedată
de desfăşurarea cercetărilor efective de teren.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale încălcării principiului suveranităţii naţionale. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia legile sociale se manifestă prin intermediul
acţiunii subiective a oamenilor. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 58
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru scopul cercetării.
2. Din punct de vedere etimologic, termenul metodă înseamnă transformare a realităţii.
3. În funcţie de instituţiile care realizează controlul social, acesta poate fi organizat sau
neorganizat.
4. Ca etapă specifică demersului investigativ, eşantionarea este precedată de
interpretarea rezultatelor.
5. Caracteristica fundamentală a organizaţiilor sociale este dată de existenţa unui lider
informal al organizaţiei.
6. Succesiunea etapelor demersului investigativ de tip sociologic este următoarea:
recoltarea informaţiilor, verificarea ipotezelor, eşantionare, stabilirea temei, etc.
7. Stabilirea metodologiei cercetării sociologice înseamnă verificarea ipotezelor.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale schimbării regimului politic într-o societate. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia religia este o construcţie socială menită să
furnizeze un mod comun, colectiv de raportare la aspectele necunoscute ale vieţii.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 57
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Caracteristica fundamentală a organizaţiilor sociale este dată de neconcordanţa
dintre scopurile membrilor acestora.
2. Ca etapă specifică demersului investigativ, eşantionarea este precedată de analiza
datelor cercetării.
3. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru populaţia din care a fost extras.
4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care au
împlinit vârsta majoratului.
5. Din punct de vedere sociologic, familia este un grup constituit din tendinţa
comportamentului de a fi în concordanţă cu regulile sociale ale grupului sau ale
societăţii.
6. Succesiunea etapelor demersului investigativ de tip sociologic este următoarea:
stabilirea temei, documentarea, construirea ipotezelor, eşantionarea, stabilirea
metodologiei cercetării, etc.
7. Din punct de vedere etimologic, termenul metodă înseamnă prognoză.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale încălcării ordinii sociale, în contextul unei societăţi
democratice. . …6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia odată cu însuşirea unui conţinut specific
educaţiei, subiectul asimilează şi contextul structural care stă la baza organizării acestuia.
...4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 56
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. În stabilirea eşantionului o problemă fundamentală este reprezentativitatea.
2. Fenomenele sociale cărora le este proprie în mod explicit o expresie cantitativă se
numesc variabile sociale.
3. Totalitarismul presupune exercitarea unei puternice presiuni politice pentru
supunerea maselor.
4. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de egalitate care se difuzează la
diferite nivele ale societăţii civile.
5. Comportamentul excentric, definit prin gesturi insolite, vestimentaţie aparte şi
dezordine comportamentală, nu este un comportament deviant.
6. Religia este un sistem unitar de credinţe şi practici cu privire la lucrurile profane ce se
reunesc în oricare comunitate morală, numită biserică.
7. Extinderea democraţiei a fost însoţită doar de afirmarea partidelor politice şi de o
diminuarea a interesului maselor pentru viaţa politică.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale absenţei controlului social într-o societate. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia normele sociale derivă din valorile societăţii.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 55
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Totalitarismul presupune exercitarea unei puternice presiuni politice pentru
supunerea maselor.
2. Ipoteza în sociologie este un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă care urmează să
devină adevărată sau falsă în urma verificărilor de teren.
3. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de egalitate care se difuzează la
diferite nivele ale societăţii civile.
4. Normele juridice includ un ansamblu de reguli, prescripţii, constrângeri, obligaţii şi
îndatoriri.
5. Familia extinsă presupune existenţa nucleului familial şi a altor rude din mai multe
generaţii.
6. O funcţie a partidului aflat în opoziţie este propunerea unor politici alternative la
iniţiativele guvernului.
7. Controlul social organizat este exercitat de către anumite grupuri sociale, prin
intermediul obiceiurilor, tradiţiilor, practicilor morale şi culturale.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale aplicării unei sancţiuni negative informale. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia alături de familie şi stat, biserica a avut un rol
deosebit în viaţa oamenilor şi a marcat comportamente şi mentalităţi. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 54
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. O funcţie a partidului politic este propulsarea socială a indivizilor cărora le sunt
refuzate o serie de cariere sociale râvnite.
2. Ipoteza în sociologie este un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă care urmează să
devină adevărată sau falsă în urma verificărilor de teren.
3. Organizaţia este un sistem de acţiune colectivă, individul fiind liber să acţioneze şi să
aibă iniţiativă, oricât de bine ar fi controlat sistemul.
4. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de egalitate care se difuzează la
diferite nivele ale societăţii civile.
5. Normele juridice includ un ansamblu de reguli, prescripţii, constrângeri, obligaţii şi
îndatoriri.
6. Corupţia se manifestă ca fenomen doar în sfera politicului, în virtutea faptului că unii
membri de partid deţin o anumită autoritate.
7. Constituirea, modul de stucturare şi funcţionare a organizaţiilor nu depinde de
existenţa deosebirilor dintre organizaţiile publice şi cele private.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe pe care le are acţiunea statului social asupra calităţii vieţii
indivizilor. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia legile sociale se manifestă întotdeauna prin
intermediul acţiunii subiective a oamenilor. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 53
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Ipoteza în sociologie este un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă care urmează să
devină adevărată sau falsă în urma verificărilor de teren.
2. Sancţiunea negativă este concretizată în relaţii de dezaprobare a celor care încalcă
normele şi legile.
3. Eşantionarea raţionată sau pe cote presupune gândirea structurii eşantionului în
funcţie de tema cercetată.
4. Fenomenele sociale cărora le este proprie în mod explicit o expresie cantitativă se
numesc atribute sociale.
5. Moravurile se asociază componentei etice a comportamentului.
6. Religia nu are relevanţă din punct de vedere sociologic.
7. Ordinea socială desemnează ansamblul instituţiilor şi al relaţiilor stabile dintre
acestea existente în orice societate.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale celibatului, în plan social. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia sistemul politic defineşte modul în care se
exercită puterea politică şi cum este organizată viaţa socială a unei societăţi. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 52
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Sancţiunea pozitivă este modul de aprobare a comportamentelor care nu respectă
normele sociale.
2. Obiectul de măsurat nu este o componentă necesară operaţiei de măsurare.
3. În alegerea liderilor politici o importanţă mărită o au: educaţia, pregătirea
profesională, mediul familial în care se formează şi ocupaţia avută.
4. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de egalitate care se difuzează la
diferite nivele ale societăţii civile.
5. Normele juridice includ un ansamblu de reguli, prescripţii, constrângeri, obligaţii şi
îndatoriri.
6. Ordinea socială desemnează ansamblul instituţiilor şi al relaţiilor stabile dintre
acestea existente într-o societate dată.
7. Religia este un sistem unitar de credinţe şi practici cu privire la lucrurile sacre ce se
regăsesc la nivel individual.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe pe care le poate avea un comportament deviant al unui copil
asupra familiei sale. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia studiul formelor şi mecanismelor organizaţionale


constituie o pârghie pentru cunoaşterea societăţii în ansamblul ei şi chiar diagnosticarea
crizelor. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 51
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Ipoteza în sociologie este un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă care urmează să
devină adevărată sau falsă în urma verificărilor de teren.
2. În demersul de operaţionalizare a conceptelor, indicatorul este un semn observabil,
cu referire la anumite aspecte ale realităţii sociale.
3. Obiceiurile sunt repetări ale voinţei sociale particulare.
4. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de egalitate care se difuzează la
diferite nivele ale societăţii civile.
5. Normele sociale derivă din valorile societăţii şi reprezintă reguli de comportare,
prescripţii adresate indivizilor.
6. Religia este un sistem unitar de credinţe şi practici cu privire la lucrurile profane ce se
reunesc în oricare comunitate morală, numită biserică.
7. Ordinea socială desemnează ansamblul instituţiilor şi al relaţiilor stabile dintre
acestea existente în orice societate.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale aplicării unei sancţiuni formale. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia sistemul de învăţământ îndeplineşte


următoarele funcţii: internă, respectiv de instrucţie şi educaţie şi externă, respectiv de
selecţie şi reproducere socială a culturii. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 50
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Formularea problemei de cercetare trebuie realizată la finalul investigaţiei
sociologice.
2. Eşantionarea probabilistă sau aleatorie presupune selectarea la întâmplare a
unităţilor în eşantion.
3. Scopul unui partid politic este cucerirea sau influenţarea puterii.
4. Căsătoria ca strategie patrimonială este bazată pe o strategie de gestiune a averii.
5. Normele juridice includ un ansamblu de reguli, prescripţii, constrângeri, obligaţii şi
îndatoriri.
6. Religia este un sistem unitar de credinţe şi practici cu privire la lucrurile sacre ce se
reunesc în aceeaşi comunitate morală, numită biserică.
7. Obişnuinţa reprezintă un mod curent de acţiune sau comportare, neconstant şi care
este necesar individului, trăit ca o nevoie interioară.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale aplicării principiului separării puterilor în stat. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia majoritatea oamenilor se conformează normelor


societăţii datorită procesului de socializare. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 049
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Procedeul este maniera de acţiune, de operare cu instrumentul de investigaţie.
2. Eşantionarea este tehnica metodologică prin care devine posibilă elaborarea de
concluzii despre un univers prin investigarea unei părţi din cadrul său aleasă prin
procedee statistice.
3. Totalitarismul presupune exercitarea unei puternice presiuni politice pentru
supunerea maselor.
4. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de egalitate care se difuzează la
diferite nivele ale societăţii civile.
5. Uniunea consensuală sau noua alianţă este o alternativă la familia clasică, acceptată
în societatea contemporană, care poate să conducă la înlocuirea cu instituţia familiei.
6. Componentele sistemului politic nu se schimbă şi nu interacţionează între ele.
7. Organizaţiile nonguvernamentale îşi propun să le elimine pe cele publice în scopul
asigurării bunăstării sociale.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale instabilităţii familiei, în contextul societăţii contemporane.


6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia acceptarea şi supunerea sunt atitudini care
exprimă adeziunea la acţiunea comună de elaborare a legilor juridice. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 48
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Una din principalele funcţii ale partidului politic este medierea între societatea civilă şi
stat.
2. Principiul suveranităţii naţionale se referă la modalitatea de delegare a puterii în statul
democratic.
3. Totalitarismul presupune exercitarea unei puternice presiuni politice pentru
supunerea maselor.
4. Operaţionalizarea conceptelor este obligatorie în momentul stabilirii metodologiei
cercetării.
5. Familia extinsă este specifică societăţilor moderne.
6. Religia este un sistem unitar de credinţe şi practici cu privire la lucrurile profane ce se
reunesc în oricare comunitate morală, numită biserică.
7. Căutarea formală a unui loc de muncă este spontană, lipsită de regularitate şi de un
cadru oficial de manifestare.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale nerespectării normelor juridice. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia ipoteza în sociologie este un enunţ ştiinţific cu
valoare probabilă care urmează să devină adevărat sau fals în urma cercetărilor de teren.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 47
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Obişnuinţa reprezintă un mod curent de acţiune sau comportare, relativ constant şi
necesar individului, pe care îl trăieşte ca pe o nevoie interioară.
2. Etalonul este o componentă de bază în cadrul operaţiei de măsurare.
3. Totalitarismul presupune exercitarea unei puternice presiuni politice pentru
supunerea maselor.
4. Sistemul de învăţământ îndeplineşte următoarele funcţii: internă, respectiv de
instrucţie şi educaţie şi externă, respectiv de selecţie şi reproducere socială a culturii.
5. Orice sancţiune implică o pedeapsă, scopul fiind doar unul coercitiv.
6. Religia este un sistem unitar de credinţe şi practici cu privire la lucrurile profane ce se
reunesc în oricare comunitate morală, numită biserică.
7. Constituirea, modul de stucturare şi funcţionare a organizaţiilor nu depinde de
existenţa deosebirilor dintre organizaţiile publice şi cele private.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale aplicării normelor sociale într-o organizaţie. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia integrarea ca proces social presupune existenţa
a două elemente: mediul integrator şi integratul. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 46
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Cutuma sau obiceiul tradiţional este un act preluat de la o generaţie anterioară şi
transmis prin repetare.
2. O funcţie a partidului aflat în opoziţie este propunerea unor politici alternative la
iniţiativele guvernului.
3. Sistemul economic îşi restrânge autonomia prin dependenţa de sistemul de
învăţământ care pregăteşte potenţialul de muncă.
4. Eşantionarea se realizează după alegerea metodelor şi tehnicilor de cercetare.
5. Normele juridice includ un ansamblu de reguli, prescripţii, constrângeri, obligaţii şi
îndatoriri.
6. Legea exprimă o relaţie care nu este necesară, instabilă, neesenţială şi particulară
care se stabileşte între laturile aceluiaşi fenomen social, între fenomene diferite sau
între stări succesive ale unui social.
7. Ordinea socială desemnează ansamblul instituţiilor şi al relaţiilor stabile dintre
acestea, existente în orice societate.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale numărului mare al familiilor monoparentale în societatea


contemporană. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia în prezent, organizaţiile joacă un rol central în
viaţa noastră. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 45
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Etalonul constituie unitatea de bază a sistemului de măsurare.
2. Ipoteza în sociologie este un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă care urmează să
devină adevărată sau falsă în urma verificărilor de teren.
3. Partidul politic este o organizaţie al cărei principal obiectiv este cucerirea şi/sau
influenţarea puterii guvernamentale.
4. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de egalitate care se difuzează la
diferite nivele ale societăţii civile.
5. Normele juridice includ un ansamblu de reguli, prescripţii, constrângeri, obligaţii şi
îndatoriri.
6. Religia este un sistem unitar de credinţe şi practici cu privire la lucrurile profane ce se
reunesc în oricare comunitate morală, numită biserică.
7. Sistemul politic este un ansamblu nestructurat de elemente aflate în relaţii de
interdependenţă, integrat în viaţa socială şi aflat în raporturi de intercondiţionare cu
societatea în ansamblul ei.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale creşterii numărului cazurilor de divorţ în societatea


contemporană. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia sistemul politic defineşte modul în care se
exercită puterea politică şi cum este organizată viaţa socială a unei societăţi. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 44
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Ipoteza în sociologie este un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă care urmează să
devină adevărată sau falsă în urma verificărilor de teren.
2. Sistemul politic este un ansamblu coerent de elemente aflate în relaţii de
interdependenţă, integrat în viaţa socială şi aflat în raporturi de intercondiţionare cu
societatea în ansamblul ei.
3. Totalitarismul presupune exercitarea unei puternice presiuni politice pentru
supunerea maselor.
4. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de egalitate care se difuzează la
diferite nivele ale societăţii civile.
5. Normele juridice includ un ansamblu de reguli, îndatoriri, prescripţii, constrângeri,
obligaţii şi îndatoriri.
6. Religia este un sistem unitar de credinţe şi practici cu privire la lucrurile profane ce se
reunesc în oricare comunitate morală, numită biserică.
7. Obiceiul este repetarea regulată a unei voinţe sociale particulare.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale celibatului, în plan social. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia nota comună a tuturor religiilor este divizarea
lumii în sacru şi profan. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 43
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Prin metodă se înţelege modul de cercetare, sistemul de reguli sau principii de
cunoaştere şi de transformare a realităţii obiective.
2. Datina este repetarea neregulată a unei voinţe sociale particulare.
3. Etalonul este unul dintre elementele componente ale operaţiei de măsurare.
4. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de egalitate care se difuzează la
diferite nivele ale societăţii civile.
5. Eşantionarea înseamnă determinarea populaţiei supuse investigaţiei sociologice.
6. Religia este un sistem unitar de credinţe şi practici cu privire la lucrurile sacre ce se
reunesc în oricare comunitate morală, numită biserică.
7. Caracteristica principală a unei organizaţii este dată de faptul că nu are la bază
coordonarea eforturilor individuale în vederea realizării unui scop comun.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale aplicării unei sancţiuni negative. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia nicio ordine socială nu este eternă sau
neschimbătoare. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 42
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Socializarea limitează posibilitatea cunoaşterii obiective a societăţii în mod spontan,
la nivelul simţului comun.
2. Organizaţiile publice au aceeaşi autonomie ca şi cele private.
3. Legea exprimă o relaţie necesară, stabilă, repetabilă, esenţială şi generală care se
stabileşte între laturile aceluiaşi fenomen social, între fenomene diferite sau între stări
succesive ale unui social.
4. Definiţia religiei, din perspectiva sociologiei, vizează funcţia pe care aceasta o
îndeplineşte în plan social.
5. Coordonarea activităţii indivizilor într-o organizaţie se realizează cu ajutorul regulilor
formale şi a celor informale.
6. Controlul social negativ se bazează pe temerile individului că va fi sancţionat în cazul
nerespectării sau încălcării normelor şi regulilor sociale.
7. Prima etapă a operaţionalizării conceptului este determinarea variabilelor şi constă în
definirea riguroasă a conceptului.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale respectării legilor sociale. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia controlul social informal este rezultatul
socializării şi asigură conformitatea comportamentelor cu normele sociale. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 41
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Ipoteza în sociologie este un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă care urmează să
devină adevărată sau falsă în urma verificărilor de teren.
2. Elementul definitoriu al climatului psiho-social în cadrul familiei este conflictul.
3. Totalitarismul presupune exercitarea unei puternice presiuni politice pentru
supunerea maselor.
4. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de egalitate care se difuzează la
diferite nivele ale societăţii civile.
5. Normele juridice includ un ansamblu de reguli, prescripţii, constrângeri, obligaţii şi
îndatoriri.
6. Religia este un sistem unitar de credinţe şi practici cu privire la sacru, ce se reunesc
în oricare comunitate morală, numită biserică.
7. Ordinea socială desemnează ansamblul instituţiilor şi al relaţiilor stabile dintre
acestea, existente în orice societate.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale aplicării unei sancţiuni pozitive. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia sistemul politic defineşte modul în care se
exercită puterea politică şi modul în care este organizată viaţa socială a unei societăţi.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 40
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Determinarea populaţiei supuse investigaţiei se realizează ulterior stabilirii temei şi a
precizării scopului şi obiectivelor urmărite.
2. Regulile formale şi informale determină stabilitatea şi funcţionalitatea unei organizaţii.
3. Familia extinsă cuprinde doar părinţii şi copilul/copiii.
4. Pentru că include reguli şi norme, ordinea socială nu trebuie completată sau dublată
de ordinea juridică, normativă sau de drept.
5. Asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la standarde mai bune de viaţă derivă din
principiul guvernării reprezentative.
6. Legile sociale se manifestă întotdeauna prin intermediul acţiunii subiective a
oamenilor.
7. Regimul politic are ca obiectiv prioritar cucerirea sau influenţarea puterii politice.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale faptului că familia este un grup mic. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia într-o organizaţie, o persoană tinde să fie
promovată, până îşi atinge nivelu său de incompetenţă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 39
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Documentarea este o etapă distinctă a investigaţiei sociologice şi este anterioară
construirii ipotezelor.
2. Funcţia de socializare a copiilor este mai bine realizată în cazul familiilor
monoparentale.
3. Confirmarea sau infirmarea ipotezelor se realizează în demersul de investigare
sociologică.
4. În funcţie de caracterul represiv sau permisiv al mijloacelor utilizate, controlul social
poate fi organizat sau neorganizat.
5. Coordonarea eforturilor individuale în vederea realizării unui scop comun se obţine
prin intermediul regulilor formale şi informale.
6. Tendinţa spre concordanţă a unui comportament cu regulile sociale ale grupului sau
societăţii poartă numele de conformitate.
7. În căsătoria ca aranjament familial alegerea soţului/soţiei este făcută de parteneri.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale corelării ordinii sociale cu instituţiile de socializare.


6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia ideea alegerii periodice de către cetăţeni a
puterii politice reprezintă o caracteristică fundamentală a democraţiei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 38
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Elaborarea instrumentelor necesare recoltării informaţiilor reprezintă o etapă
simultană cu analiza cantitativă şi calitativă a informaţiilor.
2. Principiul suveranităţii naţionale se referă la modalitatea de delegare a puterii în statul
democratic.
3. Studierea literaturii de specialitate, referitoare la problema cercetată, este o etapă
premergătoare stabilirii metodelor şi tehnicilor de cercetare.
4. Controlul social negativ se fundamentează pe motivaţia individului de a respecta
valorile şi normele sociale din convingere.
5. Eşantionarea aleatorie se bazează pe alegerea la întâmplare a unităţilor care vor
alcătui eşantionul.
6. Familia monoparentală se referă la copilul/copiii cu un singur părinte.
7. Organizaţiile nonguvernamentale îşi propun să le elimine pe cele publice în scopul
asigurării bunăstării sociale.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale manifestării fenomenului corupţiei în societatea


contemporană. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia partidele politice, ca instituţii specifice sistemului
politic, au luat naştere pentru a exprima o ideologie. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 37
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Etapele cercetării sociologice respectă logica demersului cunoaşterii ştiinţifice.
2. Integrarea, ca proces social, presupune existenţa mediului integrator, pe de o parte,
şi a integratului, pe de altă parte.
3. Eşantionarea raţionată sau pe cote este o tehnică de selecţie aleatorie.
4. Scopul sancţiunilor este acela de a promova doar atitudini de constrângere.
5. Statul social, deşi utilizează tehnici de asigurare socială, se deosebeşte de asistenţa
socială.
6. Legile juridice orientează comportamentul uman şi se referă la probleme de interes
public sau personal.
7. Sistemele familiale nu comportă diferenţe de la o societate la alta.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale unui comportament deviant al unui individ asupra familiei
sale. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia celibatul se constituie într-un model de menaj în
care individualitatea se afirmă în deplină libertate. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 36
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Etalonul este unul dintre elementele componente ale operaţiei de măsurare.
2. Prin intermediul învăţământului se identifică mecanismele de reproducere socială.
3. Stabilirea metodologiei de cercetare se realizează anterior etapei de documentare.
4. Valorile morale, politice, economice, estetice, religioase, juridice, întruchipând
tradiţiile unei societăţi, se manifestă diferit în cultura popoarelor.
5. Partidele politice exprimă şi promovează interese politice, economice, ideologice,
culturale ale unor grupuri sau comunităţi locale, etnice sau religioase.
6. Legile juridice generează un anumit tip de ordine socială.
7. Principiul separării şi echilibrului dintre puteri constituie modalitatea de afirmare a
suveranităţii naţionale.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale conformismului la locul de muncă. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia nu există astăzi o definiţie a religiei unanim
acceptată. . 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 35
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. A doua etapă a operaţionalizării conceptelor este determniarea variabilelor.
2. Sociologii consideră că avantajele birocraţiei sunt ritualismul şi orientarea defensivă.
3. Ipoteza de cercetare în sociologie ia forma implicaţiei logice.
4. Evaluarea şi măsurarea fenomenului de criminalitate se referă la trei dimensiuni:
criminalitatea reală, criminalitatea descoperită şi criminalitatea judecată.
5. Funcţiile familiei nu au de suferit în cazul familiei monoparentale.
6. Ordinea socială este o condiţie necesară dar nu şi suficientă pentru stabilitatea şi
funcţionabilitatea unei societăţi.
7. Între stat şi societatea civilă nu poate fi instituită relaţia de putere.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale aplicării legilor juridice în societate. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia dezvoltarea educaţiei a fost dintotdeauna legată
îndeaproape de idealurile democraţiei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 34
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Trecerea de la teorie la cercetarea concretă se realizează în etapa de
operaţionalizare a conceptelor.
2. Specificul puterii politice într-un regim democratic este faptul că nu poate subordona
celelalte puteri.
3. Legăturile dintre variabile, în cazul cercetării sociologice, sunt subsumate etapei de
documentare.
4. Relaţiile de compatibilitate dintre drepturile şi obligaţiile indivizilor constituie unul
dintre sensurile ordinii sociale.
5. Dimensiunile secularizării/desacralizării se referă la trei componente: laicizarea,
scăderea implicării religioase şi schimbarea religioasă.
6. Normele juridice includ actele preluate de la o generaţie anterioară şi transmise prin
repetare.
7. Conceptul de stat social se referă la dreptul pe care îl are un stat de a-şi fixa propriile
reguli, fără nici un amestec din afară.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale importanţei cunoaşterii legilor sociale, din perspectiva
utilităţii acestora. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia orice organizaţie se bazează pe coordonarea


eforturilor individuale în vederea realizării unui scop comun. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 33
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Stabilirea temei, precizarea scopului şi a obiectivelor urmărite este o etapă identică
cu aceea a stabilirii metodologiei cercetării.
2. Condiţiile juridice sau normele practice au doar rolul de a consolida legăturile de
înţelegere, unitatea de aspiraţii şi de scopuri, atunci când interpretăm familia ca grup
social.
3. Operaţionalizare a conceptelor înseamnă stabilirea dimensiunilor, variabilelor şi
indicatorilor unui fapt social.
4. Controlul social neorganizat este realizat de către societate prin intermediul unor
factori specializaţi.
5. Familia se distinge de alte forme de asociere umană prin caracteristicile specifice pe
care le manifestă.
6. Sensul noţiunii de control social vizează doar ansamblul presiunilor pe care le
suportă un individ din partea societăţii.
7. Religiile împart lumea în sacru şi profan, ceea ce presupune o societate care să
ignore aceste categorii.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale unui comportament conformist. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia sistemul politic exercită rolul conducător într-o
societate. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 32
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Alegerea tehnicilor de cercetare este o etapă ulterioară eşantionării.
2. Într-o uniune consensuală funcţiile familiei nu mai pot fi realizate în mod optim.
3. Analiza cantitativă şi calitativă a informaţiilor înseamnă studierea literaturii de
specialitate pentru a identifica soluţiile şi concluziile la care s-a ajuns în problema
studiată.
4. Ordinea de drept sau juridică are o sferă de acţiune mai redusă pentru că urmăreşte
prioritar, pe de o parte protejarea drepturilor indivizilor, iar pe de altă parte
sancţionarea şi pedepsirea celor ce încalcă normele.
5. Familia extinsă cuprinde nucelul familial şi alte rude.
6. Controlul social negativ se bazează pe cunoaşterea şi interiorizarea normelor şi
valorilor sociale, precum şi pe motivaţia acestora de a le respecta.
7. Sistemul de învăţământ, ca proces social, nu este influenţat de evoluţia sistemului
economic.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale birocratizării excesive a unei organizaţii. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia structura relaţiilor sociale determină principiile
comunicării şi modelează formele conştiinţei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 31
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Testarea instrumentelor(preancheta) este o etapă anterioară documentării.
2. Caracteristica principală a oricărei organizaţii este reprezentată de coordonarea
eforturilor individuale în vederea realizării unui scop comun.
3. Variabilele sociale alcătuiesc o categorie de fenomene cărora le este specifică o
expresie cantitativă.
4. Comportamentul excentric, definit prin gesturi insolite nu poate fi considerat un
comportament deviant.
5. Statul social îşi asumă rolul de arbitru al intereselor economice, sociale şi de garant
al drepturilor şi libertăţilor.
6. Sensul noţiunii de control social vizează exclusiv temerile individului că va fi
sancţionat pentru faptele sale.
7. Sistemul politic este o organizaţie al cărei obiectiv final este cucerirea sau
influenţarea puterii guvernamentale.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale corupţiei asupra sistemului social. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia sistemul de învăţământ îndeplineşte simultan


funcţia intern – de educaţie şi externă – de reproducere socială a culturii, aflându-se astfel în
dependenţă cu sistemul economic. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 30
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Educaţia se realizează prin intermediul sistemului de învăţământ.
2. Scopul sancţiunilor este acela de a crea comportamente concordante cu normele
considerate legitime.
3. Ipoteza, ca judecată de posibilitate, aplicabilă în cercetarea sociologică, cuprinde în
sine doar o întrebare.
4. Legile sociale se manifestă întotdeauna prin intermediul acţiunii subiective a
oamenilor.
5. Schimbările religioase exprimă modificările care se petrec la nivelul organizaţiilor
religioase în materie de credinţă, ritualuri, morală.
6. Eşantionarea este o etapă de cercetare sociologică anterioară etapei de recoltare a
informaţiilor.
7. Extinderea democraţiei a fost însoţită doar de afirmarea partidelor politice şi de o
diminuarea a interesului maselor pentru viaţa politică.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale instabilităţii familiei, în contextul societăţii contemporane.


6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia regulamentele devin scopuri în sine, atunci când
vorbim de ritualismul unei organizaţii birocratice. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 29
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Ocuparea şi integrarea socio-profesională se concretizează prin ocuparea unui loc de
muncă în urma finalizării procesului de căutare.
2. Unul dintre avantajele eşantionării este rapiditatea obţinerii informaţiilor.
3. Stabilirea temei, precizarea scopului şi a obiectivelor urmărite este o etapă ulterioară
operaţionălizării conceptelor.
4. Conformismul nu se deosebeşte de conformitate de vreme ce se referă la tendinţe
ale comportamentului social.
5. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu
au împlinit vârsta majoratului.
6. Întocmirea raportului de cercetare şi prezentarea acestuia beneficiarului încheie
demersul ştiinţific al unei cercetări sociologice.
7. După intensitatea reacţiei sociale faţă de anumite tipuri de comportament, sancţiunile
pot fi formale sau neformale.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizati două consecinţe pe care mobilitatea resurselor umane le aduce în prim-plan în


cadrul unei organizaţii. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia într-un sistem politic democratic, baza este
constituită din existenţa mai multor partide care promovează ideologii, soluţii, personaje
politice şi anumite măsuri. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 28
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Familia este unicul grup social caracterizat prin determinări naturale şi biologice, în
care legăturile de dragoste şi consangvinitate capătă o importanţă primordială.
2. Controlul social are, în egală măsură, atât caracter permisiv cât şi caracter represiv.
3. Eşantionarea raţionată sau pe cote este o tehnică de selecţie aleatorie.
4. Majoritatea oamenilor se conformează normelor societăţii doar pentru că este
exercitat controlul social asupra individului.
5. Procesul de desacralizare este un fenomen specific în societăţile moderne.
6. Stabilirea metodologiei cercetării este o etapă care respectă logica desfăşurării
demersului cognitiv ştiinţific.
7. Ordinea juridică este prin definiţie şi o ordine socială, sfera ei de acţiune fiind mai
extinsă.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale respectării principiului separării puterilor în statul democratic
. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia nu întotdeauna indivizii au garanţia că faptele lor
vor fi acceptate sau recunoscute în plan social. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 27
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Bunăstarea întregii colectivităţi depinde într-o măsură hotărâtoare de eficienţa
organizaţiilor care funcţionează în acea societate.
2. Lipsa de claritate sau consistenţă a anumitor norme facilitează apariţia devianţei.
3. Ipoteza de cercetare nu reprezintă o relaţie de determinare sau cauzalitate între
fapte, fenomene şi procese sociale.
4. Cooperarea între indivizi şi relaţia de reciprocitate furnizează sensul ordinii sociale.
5. Sociologia concepe religia ca activitate socială a comunităţii omeneşti.
6. Etalonarea este o componentă esenţială a procesului de măsurare în sociologie.
7. Crimele comise prin fraudă reprezintă, în prezent, o preocupare a statelor moderne,
deoarece fenomenul ameninţă siguranţa transfrontalieră.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale proliferării modului de restructurare a familiei prin


promovarea familiei fără copii. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia ordinea socială poate fi înţeleasă ca o predicţie
a comportamentelor diverşilor indivizi ce compun acea societate. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 26
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. În societăţile tradiţionale structura familiei era una nucleară.
2. Dimensiunea internă a controlului social se referă, cu precădere, la conformarea
indivizilor faţă de norme datorită presiunilor exercitate asupra lor de către societate.
3. Ipoteza, în sociologie, este un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă şi care va fi
confirmată sau infirmată în cercetarea de teren.
4. Instituţiile vieţii private se ocupă cu producerea de bunuri şi servicii.
5. Eşantionarea reprezintă o etapă obligatorie în cercetarea sociologică.
6. Societăţile moderne se bazează pe tendinţa de egalizare a relaţiei dintre bărbat şi
femeie, în ceea ce priveşte relaţia de putere din cadrul familiei.
7. Ordinea socială ca produs al acţiunii sociale se referă la inexistenţa legii şi puterii
suveranului.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale rolului Bisericii ca instiuţie în viaţa indivizilor. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia valorile şi normele sociale sunt permanente
pentru mai multe generaţii de indivizi. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 25
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Educaţia se realizează prin intermediul sistemului de învăţământ.
2. Noţiunea de control social vizează atât procesul de socializare cât şi ansamblul
presiunilor pe care le suportă un individ din partea societăţii.
3. Alegerea metodelor şi tehnicilor în cadrul metodologiei de cercetare se realizează
concomitent cu documentarea.
4. Sancţiunea poate fi interpretată şi ca o reacţie din partea societăţii la anumite tipuri
de comportament.
5. Orice organizaţie se identifică atât prin mediul exterior cât şi prin mediul interior.
6. Stabilirea variabilelor face parte din procesul de operaţionalizare a conceptelor.
7. Devianţa negativă se referă la revolta individului faţă de anumite reguli şi convenţii
sociale şi tendinţa de a le schimba cu altele noi, îmbunătăţite.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale aplicării unei sancţiunii pozitive în cazul unei persoane.
6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia fenomenul criminalităţii atentează la stabilitatea


şi funcţionalitatea ordinii sociale şi normative. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 24
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Organizaţiile nonguvernamentale au apărut ca alternativă la cele publice favorizând
dezvoltarea societăţii civile.
2. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere.
3. Verificarea ipotezelor presupune doar confirmare în demersul sociologic.
4. Pentru că ordinea socială presupune existenţa unui sistem de norme, reguli, practici
şi îndatoriri, nu este necesară completarea acesteia cu ordinea normativă sau de
drept.
5. Familia poate contribui la perpetuarea sau chiar la depăşirea unor standarde, atunci
când aceasta îşi îndeplineşte funcţia de socializare.
6. Stabilirea procedeelor de aplicare a instrumentelor de lucru se realizează în etapa de
documentare.
7. Legile juridice generează un anumit tip de ordine socială.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale respectării principiului suveranităţii naţionale, în condiţiile


funcţionării statului democratic. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia controlul social include atât forme de presiune
cât şi forme de recompensare. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 23
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Instituţiile politice sunt o problemă de analiză sociologică.
2. Ocuparea unor funcţii publice, prin relaţii preferenţiale, nu poate fi considerată o faptă
de corupţie.
3. Ipoteza se deosebeşte de principiu şi de bănuială pentru că desemnează un enunţ
ştiinţific cu valoare probabilă.
4. Controlul social şi procesul de socializare determină predispoziţia unora dintre
membrii societăţii către comportamente deviante.
5. În orice tip de relaţii sociale se manifestă un tip sau altul de putere.
6. Orice sancţiune implică fie o pedeapsă, fie o recompensă.
7. Pentru că între indivizi, grupuri, instituţii şi organizaţii se instituie un sistem de drepturi
şi obligaţii, normele juridice nu au posibilitatea de a proteja valorile sociale.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale existenţei structurii ierarhice într-o organizaţie. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia controlul social vizează atât socializarea şi
integrarea morală, cât şi presiunile exercitate de către societate asupra individului.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 22
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Familia poate fi analizată ca instituţie socială, dar şi ca grup mic.
2. Orice sancţiune implică fie o pedeapsă, fie o răsplată, scopul fiind acela de a crea
comportamente concordante cu normele legitime.
3. Stabilirea temei de cercetare înseamnă studierea literaturii de specialitate pentru a
afla ce s-a întreprins în problema de investigat.
4. Devianţa exclude conformitatea faţă de anumite norme şi valori ale unei subculturi.
5. Componentele sistemului politic se schimbă, interacţionează, transformările din
societate generând şi schimbări ale regimului politic.
6. Verificarea ipotezelor înseamnă confirmarea sau infirmarea lor în cercetare.
7. Principiul supremaţiei constituţionale prevede ca activităţile statului să fie supuse
valorilor morale.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale manifestării funcţiilor sistemului de învăţământ într-o


societate dată. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia normele sociale derivă din valorile societăţii,
raportându-se la comportare şi la prescripţii adresate indivizilor. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 21
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Sistemul economic depinde de sistemul de învăţământ datorită faptului că acesta
formează resursele umane.
2. Orice sancţiune are scopul de a crea comportamente concordante cu normele
dezirabile şi implică doar pedeapsa.
3. Recoltarea informaţiilor se realizează doar pentru a putea stabili procedeele de
aplicare a instrumentelor de lucru.
4. Acceptarea şi supunerea sunt atitudini care exprimă adeziunea la acţiunea comună
de elaborare a legilor juridice.
5. Datinile sunt repetări ale voinţei sociale particulare.
6. Eşantionarea este tehnica metodologică prin care putem elabora concluzii despre o
populaţie prin investigarea doar a unei părţi din aceasta.
7. Normele juridice se asociază componentei etice comportamentale, definind reguli
care nu trebuie încălcate şi identificându-se cu sentimentele de dreptate sau de
nedreptate.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale încălcării ordinii sociale, în contextul unei societăţi
democratice. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia între stat şi societatea civilă se instituie relaţia
de putere care se difuzează la diferite nivele ale societăţii civile. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 20
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Scopul unui partid politic este cucerirea sau influenţarea puterii.
2. Relaţiile de compatibilitate între drepturile şi îndatoririle indivizilor contribuie la
semnificarea sensului de ordine socială.
3. Valoarea de adevăr a ipotezelor poate fi verificată în etapa de eşantionare.
4. Normele juridice sunt acceptate ca acte preluate de la o generaţie anterioară.
5. Familia conjugală este constituită prin alegerea partenerului şi are ca fundament
căsătoria.
6. Operaţionalizarea conceptelor este obligatorie în momentul stabilirii metodologiei
cercetării.
7. În funcţie de caracterul permisiv sau represiv al mijloacelor utilizate, controlul social
poate fi instituţionalizat sau neinstituţionalizat.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale îndeplinirii parţiale a funcţiilor familiei, în cazul unei familii
monoparentale. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia lipsa de claritate sau consistenţă a anumitor
norme facilitează devianţa. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 19
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Principiul consacrării drepturilor fundamentale ale omului este specific totalitarismului.
2. Noţiunea de control social se referă doar la ansamblul proceselor de socializare.
3. Operaţionalizarea conceptelor se realizează în acelaşi timp cu stabilirea temei şi a
obiectivelor urmărite.
4. Sancţiunile parentale, decăderea din drepturi, excluderea sunt sancţiuni specifice
controlului social în cazul comunităţii.
5. Principiul suveranităţii naţionale conferă statului dreptul de a-şi fixa propriile reguli,
fără nici un amestec din afară.
6. Ipoteza în sociologie se deosebeşte de principiu şi de bănuială.
7. Ordinea de drept sau juridică nu poate fi definită ca ordine socială.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale procesului de integrare, ca proces social. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia orice individ devine conştient de principiile de
organizare ale societăţii prin intermediul diferitelor roluri sociale pe care este chemat să le
îndeplinească. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 18
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Specificul puterii politice într-un regim democratic este faptul că nu poate subordona
celelalte puteri.
2. Moravurile se asociază componentei etice a comportamentului.
3. Măsurarea în sociologie presupune obiectul de măsurat, etalonul şi reguli de atribuire
a valorilor.
4. Dimensiunea internă a controlului social, îl face pe individ să respecte normele din
cauza fricii impuse de existenţa unei pedepse.
5. Sistemul economic îşi lărgeşte autonomia în raport cu sistemul de învăţământ.
6. Operaţionalizarea conceptelor se referă la prescrierea operaţiilor empirice necesare
trecerii de la teorie la cercetarea concretă.
7. Controlul social organizat este exercitat de către anumite grupuri sociale, prin
intermediul obiceiurilor, tradiţiilor, practicilor morale şi culturale.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale eşantionării ca tehnică de cercetare. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia tot ceea ce nu este interzis este permis, cu
condiţia să nu dăuneze societăţii. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 17
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Ipoteza de cercetare ia forma implicaţiei logice.
2. Valorile sociale derivă din normele sociale şi se referă la reguli de comportament.
3. Elaborarea instrumentelor necesare recoltării informaţiilor face parte din etapa de
documentare.
4. Ordinea socială se referă la existenţa unor relaţii de reciprocitate şi cooperare între
indivizi şi grupuri sociale.
5. Raporturile parentale şi filiale sunt dominante în cazul familiei de origine, aceasta
asigurând protecţia şi socializarea descendenţilor.
6. Întocmirea raportului de cercetare nu presupune prezentarea acestuia beneficiarului.
7. Legile juridice generează un anumit tip de ordine socială.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale exprimării funcţiei de mediere, în cazul participării partidelor
politice la viaţa socială. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia instrumentele de presiune şi de recompensare


sunt specifice controlului social. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 16
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Eşantionarea este tehnica prin care devine posibilă elaborarea de concluzii despre o
populaţie, investigând doar o parte a acesteia.
2. Evitarea, izolarea şi marginalizarea sunt forme de sancţiune specifice comunităţilor.
3. Din punct de vedere logic, ipotezele sunt implicaţii materiale.
4. Corupţia se manifestă ca fenomen doar în sfera politicului, în virtutea faptului că unii
membri de partid deţin o anumită autoritate.
5. Laicizarea se referă la faptul că la nivelul organizaţiilor religioase au loc modificări în
materie de credinţă, morală sau ritualuri.
6. Determinarea variabilelor unui concept înseamnă stabilirea indicatorilor empirici.
7. Controlul social negativ se bazează pe cunoaşterea şi interiorizarea de către individ a
normelor şi valorilor sociale.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale aplicării principiului consacrării drepturilor şi libertăţilor


individuale, în funcţionarea statului modern. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia încălcarea unor cutume nu provoacă reacţii
prielnice din partea societăţii. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 15
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Prin funcţia de socializare a copilului, familia asigură condiţii pentru însuşirea şi
transmiterea valorilor sociale.
2. Principiul suveranităţii naţionale prevede ca activităţile statului să să fie subordonate
valorii juridice.
3. Un eşantion prea mic suportă influenţele şi deformările induse de către
particularităţile unităţilor cuprinse în selecţie.
4. Ipoteza, fiind o judecată de posibilitate, admite în sine doar o întrebare.
5. Autocontrolul devine prioritar atunci când ordinea socială este interpretată ca produs
al acţiunii sociale.
6. Controlul social formal nu poate standardiza conduitele.
7. Religiile împart lumea în sacru şi profan, ceea ce presupune o societate care să
ignore aceste categorii.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale implicării organizaţiilor nonprofit în promovarea unor cauze
sociale. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia rezultatul socializării primare şi secundare îl


constituie controlul social informal. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 14
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Partidele pot fi sancţionate pozitiv la finele mandatului, de către alegători, în logica
peridiocităţii, prin realegere.
2. Moravurile se asociază componentei etice a comportamentului
3. Elaborarea unei ipoteze de cercetare nu presupune o relaţie de tip cauzal între
faptele, fenomenele şi procesele sociale.
4. Trecerea de la teorie la nivelul empiric, cercetarea concretă, se realizează în
momentul etalonării.
5. Trecerea de la intenţionalitatea intrinsecă a acţiunii umane la cea simbolică a actelor
ce sunt dependente de valori poartă numele de acţiune socială.
6. Moravurile pot fi înţelese ca acte preluate de la o generaţie anterioară şi transmise
prin repetare.
7. Între stat şi societatea civilă se instituie o relaţie de protecţie care se difuzează la
diferite nivele ale acesteia din urmă.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale două consecinţe ale instabilităţii familiei, în contextul
societăţii contemporane. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia controlul social informal este rezultatul
socializării şi asigură conformitatea comportamentelor cu normele sociale. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 13
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Cel mai cunoscut principiu de organizare democratică a unui stat este cel al separării
puterilor în stat.
2. Organizaţia birocratică poate avea o atitudine defensivă, fiind din ce în ce mai
preocupată de apărarea împotriva insatisfacţiei clienţilor, prin invocarea supremaţiei
regulamentelor.
3. Un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă nu poate deveni adevărat sau fals de vreme
ce enunţul este relativ.
4. Prelucrarea informaţiilor se realizează prin stabilirea legăturilor între variabile de tipul
”dacă...atunci” sau „cu cât.....cu atât”.
5. Orice sancţiune implică fie o pedeapsă, fie o recompensă.
6. În funcţie de instituţiile care realizează controlul social, acesta poate fi organizat sau
neorganizat.
7. Organizaţiile presupun prezenţa unor indivizi egoişti şi raţionali care vor să atingă un
scop.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale formalizării excesive a relaţiilor dintre indivizi în cadrul
organizaţiilor. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia religia îşi are originea în necesitatea psihică a
colectivităţii. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 12
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Regulile formale şi informale sunt o consecinţă a necesităţii de coordonare a
eforturilor individuale în vederea realizării unui scop comun.
2. După criteriul aparteneţei, organizaţiile pot fi: guvernamentale şi nonguvernamentale.
3. Analiza cantitativă şi calitativă a informaţiilor este o etapă ulterioară verificării
ipotezelor.
4. Atribuirea valorilor necesită analiza comparativă a etalonului cu obiectul de măsurat.
5. În scopul obţinerii unor profituri maximale, organizaţiile criminale derulează acţiuni şi
afaceri la nivel naţional şi internaţional.
6. La nivelul familiilor monoparentale, îndeplinirea funcţiilor se realizează la un nivel
optim.
7. Dezvoltarea şi evoluţia statelor a fost generată de dorinţa de expansiune şi de nevoia
de coordonare a eforturilor pentru asigurarea ordinii în interior.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale schimbării regimului politic într-o societate. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia structura relaţiilor sociale determină principiile
comunicării şi modelează formele conştiinţei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 11
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Familia monoparentală se referă la copiii cu un singur părinte.
2. Religiile sunt activităţi individuale care nu necesită asocierea.
3. Studierea literaturii de specialitate pentru a afla ce s-a întreprins şi concluziile la care
s-a ajuns în problema investigată reprezintă etapa de recoltare a informaţiilor.
4. Definirea riguroasă a conceptelor şi stabilirea dimensiunilor acestora, în cercetarea
sociologică, reprezintă prima etapă a operaţionalizării conceptelor.
5. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu
au împlinit vârsta majoratului.
6. Clasificarea grupurilor sociale în grupuri formale şi grupuri informale are la bază tipul
de relaţii care se instituie între membrii grupului.
7. Regimul politic este organizaţia prin intermediul căreia funcţionează un sistem politic.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe – una în plan individual, iar cealaltă în plan global – ale
existenţei ordinii sociale într-o anumită societate. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia într-un sistem politic democratic, baza este
constituită din existenţa mai multor partide politice. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 10
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Statul social îşi asumă rolul de arbitru al intereselor economice, sociale şi de garant
al drepturilor şi libertăţilor.
2. În societăţile tradiţionale este preponderentă familia nucleară.
3. Stabilirea temei, precizarea scopului şi a obiectivelor urmărite este o etapă ulterioară
eşantionării.
4. Alegerea metodei de cercetare presupune calcularea gradului de încredere pe care
sociologul îl poate avea în rezultatele investigaţiei.
5. Normele sociale derivă din valorile societăţii.
6. Corupţia se manifestă ca fenomen doar în sfera politicului, în virtutea faptului că unii
membri de partid deţin o anumită autoritate.
7. Constituirea, modul de stucturare şi funcţionare a organizaţiilor nu depinde de
existenţa deosebirilor dintre organizaţiile publice şi cele private.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale sancţiunii negative neformale asupra vieţii sociale a unui
individ. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia societatea poate fi caracterizată drept una
organizaţională, datorită faptului că viaţa indivizilor este în mod fundamental afectată de
organizaţii. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 9
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Instituţiile care monopolizează viaţa membrilor săi sunt numite instiutuţii totale.
2. Multe dintre relaţiile ce se stabilesc între oameni în afara familiei sunt impersonale.
3. Formularea ipotezelor, în cercetarea sociologică, poate fi considerată corectă şi fără
ca aceasta să fie testată.
4. Eşantionarea înseamnă confirmarea sau infirmarea unor ipoteze (a legăturilor dintre
variabile).
5. Orice ordine socială este dublată de ordinea juridică, normativă sau de drept, care
include un sistem de norme, reguli şi prescripţii.
6. Devianţa poate fi înţeleasă doar ca atribut al individului şi explicată doar din
perspectiva trăsăturilor individuale.
7. Organizaţiile private nonprofit urmăresc obiectivele de interes ale unui grup restrâns
de indivizi care au liberă iniţiativă.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe – una în plan individual, iar cealaltă în planul grupului – ale
realizării controlului coercitiv. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia deosebirile dintre organizaţiile publice şi cele
private sunt foarte importante în practica sociologică. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 8
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Instituţiile vieţii private se ocupă cu producerea de bunuri şi servicii.
2. Uniunea consensuală sau noua alianţă este o alternativă la familia clasică, acceptată
în societatea contemporană, care poate să conducă la înlocuirea cu instituţia familiei.
3. În stabilirea eşantionului o problemă fundamentală este reprezentativitatea.
4. Alegerea metodei de cercetare şi elaborarea tehnicilor de cercetare este anterioară
stabilirii grupului de studiu (eşantionării).
5. Una dintre funcţiile partidelor politice este medierea între societatea civilă şi stat.
6. Legile juridice generează un anumit tip de ordine socială.
7. Extinderea democraţiei a fost însoţită doar de afirmarea partidelor politice şi de o
diminuarea a interesului maselor pentru viaţa politică.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale celebrării ritualice a sărbătorilor din mediul rural, asupra
comunităţii. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia cunoaşterea legilor este importantă din
perspectiva utilităţii acestora. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 7
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Sistemul economic se dezvoltă prin rezultatele procesului de învăţământ.
2. Definiţia religiei, din perspectiva sociologiei, vizează funcţia pe care aceasta o
îndeplineşte în plan social.
3. Eşantionarea se realizează după alegerea metodelor şi tehnicilor de cercetare.
4. Etapele unei cercetări sociologice trebuie să respecte logica desfăşurării demersului
cunoaşterii ştiinţifice.
5. Controlul social neorganizat este realizat de către societate în ansamblul ei, prin
intermediul unor instituţii şi organizaţii specializate.
6. Dimensiunea externă a controlului social se referă la conformarea deliberată,
conştientă şi voluntară a indivizilor faţă de norme datorită interiorizării şi învăţării
sociale.
7. Principiul guvernării reprezentative constituie modalitatea de afirmare a unităţii
puterilor statului.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe pe care le poate avea un comportament deviant al unui copil,
asupra familiei sale. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia într-un sistem politic democratic, baza este
constituită din existenţa mai multor partide politice. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 6
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Căsătoria ca aranjament familial este bazată pe alegerea soţului/soţiei de către
partener.
2. Funcţiile esenţiale ale sistemului de învăţământ, ca proces social, sunt de natură
internă şi externă.
3. Formularea problemei de cercetare trebuie să conducă la identificarea unor soluţii
sub forma unor ipoteze.
4. Construirea ipotezelor se poate baza pe principii şi pe bănuieli.
5. Moravurile se asociază componentei etice a comportamentului.
6. Organizaţiile nu vizează în mod necesar atingerea unor scopuri.
7. Comportamentul excentric, definit prin gesturi insolite, vestimentaţie aparte şi
dezordine comportamentală, nu este un comportament deviant.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale întemeierii unei familii pe alt gen de realţii decât cele de
afecţiune. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia majoritatea oamenilor se conformează normelor


societăţii datorită procesului de socializare. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 5
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Cel mai cunoscut principiu de organizare democratică a unui stat este cel al separării
puterilor în stat.
2. Apariţia organizaţiilor poate fi pusă pe seama necesităţii omului de a-şi atinge
obiectivele mai uşor, mai repede şi mai bine, scop ce nu poate fi atins decât în
comun.
3. Analiza cantitativă şi calitativă înseamnă prescrierea operaţiilor empirice necesare
trecerii de la teorie la cercetarea concretă.
4. Cele două mari probleme ale eşantionării sunt volumul şi reprezentativitatea
eşantionului.
5. Raportându-se la ordinea socială, indivizii au întotdeauna garanţia că acţiunile sau
faptele lor vor fi acceptate şi recunoscute de către ceilalţi.
6. Conformitatea se deosebeşte de conformism.
7. Organizaţiile nonguvernamentale îşi propun să le elimine pe cele publice în scopul
asigurării bunăstării sociale.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale relaţiilor primare care se stabilesc în funcţionarea familiei
nucleare. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia nicio ordine socială nu este eternă sau
neschimbătoare. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 4
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Religia formează baza coeziunii şi solidarităţii sociale într-un grup.
2. Organizaţia este un sistem de acţiune colectivă în care individul îşi aduce propria
contribuţie.
3. Etalonul trebuie să îndeplinească două condiţii: să corespundă naturii domeniului
cercetat şi să fie în acord cu obiectivul urmărit la un moment dat în cadrul cercetării.
4. Ipoteza de cercetare presupune un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă, care urmează
să devină adevărată sau falsă în urma cercetării.
5. În funcţie de instituţiile care realizează controlul social, acesta poate fi organizat sau
neorganizat.
6. Devianţa exclude conformitatea faţă de normele unui anumit grup sau subcultură.
7. Sistemul de învăţământ, ca proces social, nu este influenţat de evoluţia sistemului
economic.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe pe care le are acţiunea statului social asupra calităţii vieţii
indivizilor. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia terorismul reprezintă, în prezent, principala


preocupare a statelor lumii. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 3
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Organizaţiile pot avea ca membri nu numai indivizi, ci şi alte organizaţii.
2. Familia este unicul grup social caracterizat prin determinări naturale şi biologice, în
care legăturile de dragoste şi consagvinitate capătă o importanţă primordială.
3. Variabilele sociale măsoară fenomenele sociale care nu au o expresie cantitativă
explicită.
4. Volumul eşantionului nu influenţează în mod direct reprezentativitatea acestuia.
5. Legile sociale nu se confundă cu legile juridice, legi scrise, care reglementează nişte
raporturi sociale.
6. Normele sociale se referă la idei, aspiraţii ale societăţii care se manifestă diferit în
cultura popoarelor.
7. Căutarea formală a unui loc de muncă este spontană, lipsită de regularitate şi de un
cadru oficial de manifestare.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale controlului social pozitiv. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia între cele două subsisteme ale sistemului social,
sistemul de învăţământ şi sistemul economic, se manifestă o relativă autonomie. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 2
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Caracteristica principală a unei organizaţii o reprezintă coordonarea eforturilor
individuale în vederea realizării unui scop comun.
2. Familia conjugală este constituită prin alegerea partenerului şi are ca fundament
căsătoria.
3. Recoltarea informaţiilor înseamnă studierea literaturii de specialitate pentru a
identifica toate concluziile la care s-a ajuns în respectiva problemă de investigat.
4. Operaţionalizarea conceptelor se referă la operaţia de stabilire a dimensiunilor,
variabilelor şi indicatorilor empirici.
5. Ordinea socială este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă, pentru stabilitatea şi
funcţionabilitatea societăţii.
6. Orice sancţiune implică o pedeapsă, scopul fiind doar unul coercitiv.
7. Sistemul social cuprinde normele şi valorile politice.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizati două consecinţe pe care mobilitatea resurselor umane le aduce în prim-plan în


cadrul unei organizaţii. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia normele sociale derivă din valorile societăţii.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Probă scrisă la Sociologie
Proba E

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 1
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Sectorul ONG are formă de proprietate privată, dar scopurile urmărite sunt publice.
2. Organizaţiile publice au aceeaşi autonomie ca şi cele private.
3. Familia nucleară presupune existenţa altor rude din diverse generaţii.
4. Definiţia religiei, acceptată de către sociologie, se referă la practici şi credinţe legate
de profan.
5. Birocraţiile sunt organizaţii de mari dimensiuni, având o structură ierarhică şi o bună
definire a sarcinilor asociate fiecărui rol.
6. Controlul social negativ se bazează pe temerile individului că va fi sancţionat în cazul
nerespectării sau încălcării normelor şi regulilor sociale.
7. Prelucrarea informaţiilor înseamnă testarea instrumentelor.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale celibatului în plan social. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia controlul social informal, fiind rezultatul
socializării primare şi secundare, asigură conformitatea comportamentelor individuale şi
colective cu normativitatea socială. 4 puncte