Sunteți pe pagina 1din 182

'

www.dacoromanica.ro
POLITEH NICA DIN BUCURESTI

C RS ENE AL
DE

AER NA UTCA
PREDAT DE

D-I Prof. Ing. E. CARAFOLI

Vol. VI

AEROTIEHNICA
Clasificarea avioanelor. Devizul de Greutati. Supra-
fata portantá. Suprafetele de comanda. Dimensiuni
de ansamblu. Repartitie Greutatilor (Central)

EDITURA POLITEHNECE1-
1944

www.dacoromanica.ro
POLITEH-NICA
V ;
DIN 'BUCURESTI

CURS GENERAL
de

AERONAUTICA

predat de

Dl. Prof. Ing. E. CARAFOLI

Vol. VI

A-EROTEHNICA
'Clastricarea avioarttlor.DevitAl de reuttql.
Suprafata portantà. uprafetele de comandA.
Dimensiunl de anna biu.RepartiVia'(reutati-
lor .Centraj).

EDITIPA SCOALE1.

- 1944 -

www.dacoromanica.ro
17 ref aV, 0
AceasLa parte a gurgul11A_Aptni=10.pe caAt am chtmultro
AerotehncA,coniil.ne mai ÎrtM descrierea mtlY.tarc eau
comerciale care sunt In uz la ora actualA,sf, oeura apof de sttli-
lirea regulelor practice pentrn determinarea caracterlsticilor lor
geometrice,aerodinamice i cele referitoare l reutate 4i puterr,

regule deduse direct din practica,reprezentAnd astfel o bogatti do-


cumentalie tehnica.
Toate ar!este date evoluiaza in fiecare an,totu41 am cautat sa
stabilim un cadru de aza,absolut necear pentru proectarea avioa-
nelor,urmAnd è aducem ImbunataIirea de rigoare la diferite inter-

vale de timp,cánd sch-imbarile intervenite vor avea o importanta de,

osebita.

Am dat o speciald atene reprezentarilor grafice,care dau o


idee mai clara asupra variaei unei marimi oarecare §i care In-

lesnesc In mod considerabil trasarea une diagrame mijlocii,ce va

forma In cazul de faa regula practica.

Cele chteva capitole care formeaza aceastä parte a cursului

se refera numai la problemele ce se pun la proectarea uniai aparat

sburatoroi anume: determinarea ti ului de 1.4 1.211.=

tati,determirarea suprafetelor purtatoare_al_slea.a.L.-da,


arreuta il r Centrai).etc.

www.dacoromanica.ro
- IT -

Pentru strangerea datelor necesare,pentru aranjarea 0 or-

donarea lor,precum i pentru urmArirea f supravegherea diverselor'

sahite i diagrame,am avut pratioasa colaborare a D-lor Ing.Y.Tipeil

Ing.C.Gazdaru,Ing.D.Tagcli L S.Ing.C.Popescu,carora le mulWmesc pe

ateasta cale.

!.

www.dacoromanica.ro
Tabla de Materie

Qlasificarea avioanelor
r.'
A. Avioane militare
9.
B. Alitolithe'cdMerciale

Caracteristicile a(4.-nelpr. 10

Caracteris-tic tie diferitelor tipuri de avioane,


§1. hidroavioan.e 13

Devizul de Qreutàti 82

Greutatea VAL_ _ tf ' 82


7.

a).Greutatea motorului 82.


-

b) Greutatea elicei 92

e) Greutatea radiatorului 94

d) Greutatea radiatorului de ulei 95

e) Greutatea comenzilor,motorulul 95

95
Greutatea_celulel
a) Grètititaa,fariP1lor 95

-- 98
b) Greutatiä amia6naje1or,
OAr
a'suportului motor, )
e) Greütäteatfuzelajulti
d) Greutatea trenului de aterisaj vi a flotoarelor

pentru amerisare 101

www.dacoromanica.ro
- II-

Greutatea instalatiei combustibilului 109

Greutatea instalatiei interioare 109


121
LIZ.11=21L.V.1411A
Greutatea combustibilului 123

Greutatea echipajului gi a persoanelor


cAltitoare 123

Greutatea bagajelor sau a coletelor po§tale 124

Greutatea echipamentului mobil 124

e) Greutatea aparatelor Foto gi T.F.F. 125

.f) Greutatea armamentului i a munitiilor 125

ZumfAIA portantA Qi qupra lIele de comandA. 130

Suprafata portant& 130

Forma gi dimensiunile aripei 131

D.MIXISAIrat--dr,Satuna 136
3t

Ampenajul orizontal 136

Ampenajul vertical 141

Aripioarele 143

diferí organe 149

Distanta dela focarul aripei la ampenaj 149

Distanta aripioarelor la planul longitudinal 153

Lungimea total& 153

Pozitia trenului de aterisaj sau a flotoarelor 157


gi a bechiei

www.dacoromanica.ro
Lej2=1tja_a_el -a0.1.11s2r,_J-4._SalLzazit 1,14. 164

Corijarea centrajului 166

a) Schimbarea centrului de greutate 167

Deplasarea aripei 167

c) Lungirea fuzelajului 167

d) Mdrirea suprafeei ampenajului orizontal 167

www.dacoromanica.ro
GENERALITAT I.

Aerotehnica modernA a ajuns la o desvoltare vi la o di-


ferenViere a aparatelor de ebor astfel ca sa bine
corespunda mai
scopului pentru care sunt construite.FMA de aceastA diferenVie-
re vom fi nevotti sd facem clasificarea avioanelor pentru a putea
mal bine afteliza factorii cei mai importanVi care intervin la
proectarea unui anumit tip de avion.
Fentru-a ne fixa de la /nceput diferitele nomenclaturi
ale or(mnelor unui avion,indicAm denumirile acestora In figurile
1 - 3 care reprezintA respectiv tipuri de avioane dintre cele
mai moderne.

Este neindoios cA aceste schite nu pot reprezenta carac-


teristicile tuturor categoriilor de avioane,care stint foarte nu-
meroase,dupd cum vom vedea mai jos,ci ne aratd numai pArtile e-
seMiale ce se gAsesc la fiecare avian din once categorie.

In stadiul actual al tebnicei aeronautice,genurile de


avioane s'au multiplicat 0_ s'au difereni;iat atAt de mult,Incat
astAzi apare ca o necesitate sd fie clasificate dupd anumite cri,
terii.Acestea se bazeazd pe'diferite consideraviuni In legdturA

www.dacoromanica.ro
Fig.I.-

www.dacoromanica.ro
Focke Wulf "Condor" FW.200

Avion de pasageri de mare razA de actiune.


Quadrimotor,cu tren escamotabil,constructie Complet

metalicA.
I) Hord de atac demontabil.

Elice reglabilA.

CamerA tentru bagaje gi,stewaM.

Cadru pentru gonio.

5) Intrarea-aerului pentru ventilatie.

6) ReZerVor central de kei'pentru actio ea hidraulicA a


trenului gi a'voletilor.

7) AntenA
e) Compartiment pentru fuMAtSri.
Compartiment pentru nefumAtori.

Egirea aerului reglabilA.

Il) Voleti ,compensatori (reglabil electric).

Bechie.(escámotabilA).

CaMerl pentru mArfuri.

CamerApentru spAlat.
Longeron principal (tre'cand prit fuselaj).

Rezervor pentru benzinA de drum.

Rezervor pentru benzin& de start.


Voleti.
Tren de aterizare escamotabil.

Motor.

www.dacoromanica.ro
Aripio are.
profundor.
t

Stabilizator.
Directie.

Deriva.

Canada F.D.B. - 1. (fig.2,pag.5)

Avion de vântoare,monOplace.
Biplan cu.tren escamotabil In fuselaj.
ConstrucVie complet metalica.
Mica tripala cu pas reglabil.
(Pentru Dimensiuni,GreutAti i Ferformante yezi pag.33)

www.dacoromanica.ro
IMO
5-
,-
www.dacoromanica.ro
spre exemplu Cu forma exterioarA a avioanelor sau Cu utilizarea

lor,etc.etc. Dam mai jos cateva clasificAri ale lor,clasificAri ce

simplifica foarte mult studiul din punct de vedere tehnic.Nu vom


aminti de criterii bazate pe consideratiuni constructive,care in-
trti In domeniul constructiei de avioane.

.a) 0 clasificare generalA a aparatelor sburAtoare se face

pe consideratiunea genului de susteptatie_zi pruulaie:

lig_12Z22Z1M-1111 (respectiv hidroavioant),cu aripi fixe,migcAndu-se


cu ajutorul unei elici tractive sau rrmagiyg gi avAnd o susten-
tatie isvorgtta din aceastA migcare. 2. 2411=Ilrialocu sustentatia
nAscutA din rotatia aripilor In jurul unui ax aproape de vertica-
la.Din aceiag rotatie,cu o inclinatie convenabilA a axului se na
gte gi propulsia.0 caracteristicA fundamentalA a rai2.2gloralaijir este
posibilitatea lui de a ramáne suspendat In acelag loe gi de a pu-
tea decolo gi gItrigo normal la pAmkit.Rezultatele nu sunt Inca con-

cludente gi nu se poate deci vorbi de un aparat consacrat. 3. Auto-


giro este un aparat intermediar Intre avion gi elicopter.Sustenta-

tia este realizatA prin migcarea aparatului,in acelag timp InsA a-

ripile se rotesc automat In jurul axului vertical,mArind In mod


considerabil portanta,gi putAnd astfel ateriza pe o pantA mult mai
apropiata de verticall.Propulsia se face tot ca la avioane,prin e-
lice,iar decolarea poate fi ImbunAtAtità prin posibilitatea de a

da o rotatie initial& aripilor.Acest gen de aperat pare a avea un


oarecare succes.

b) Din punctul de vedere al mediului In care evoluiazA,de

unde pot decola gi ateriza (respectiv ameriza).aparatele sburAtoe-

www.dacoromanica.ro
re se /mpart In: 1. aparate teret4tre sau avioane propriu zise,do-
tate cu un sistem de aterlhare elastic (tren de aterizare) care le
permite sa se a§eze pe un teren neted,mai mult .eau mal putin Intins.
Ararate marine sau biAX2M/Joane,prevazute cu o coed central sau
Cu flotoare,ce le mentine deasupra apei gi permite un contact elas-

tic Cu ea In timpul amerizàrii.Ele nu diferd de avioanele propriu zi-

se decAt numai prin prezenZa cocilor sau flotoarelor In locul trenu-


lui de aterizaj.Dupa chiar numele lor,aceste ararate evoluiazA dea-
supra mdrilor §i utilizarea lor In scopuri militare sau civile se
face numai deasupra sau in apropierea mArii sau a marilor lacuri.

Ararate amhibil,adica aparate cu coca pentru amerizare §i tren:


de aterizaj pentru aterizare pe uscat.Aceste aparate,care au posibi-
litatea 6'5 aterizeze gi sa amerizeze,sunt mai rare gi sunt fAcute In
cazuri speciale,cand utilizares lor se face atat pe mare cat vi -pe
uscat.

e) Din punctul de vedere al formei exterioare,a1 numarului a-


ripilor gi al pozitiei relative a aripei fata de fuzelaj,Impartirea
este gi'mai variata: 1. Aylaang_m2n221.0e,cu aripile In consola sau
hpbanate,cu aripa deasupra fuzelajului (Lizip.a_gua),sub fuzelaj (1E1-
Da jos) sau In fuzelaj Cullw-Iinmaraag.). 2. Saluna_hialanl'eu
aripi egele sau magáll (dacd aripa de jos ar fi cam jumatate dina-

ripe de sus se numegte sesauilal),cu aripi dmalatè sau Dtaesalete.


3.itriAz..2..mep. DenItil,cu aripi egralg §1 neegale.Aceast4
categorie de avtoane se construegte extrem de rar,astfel /ncat ,acea-

stA clasificare rmane teoreticA,Intrucat practic niel nu existA un

aparat coneacrat de acest gen,In serie mare. 4. Se poste deasemenee

www.dacoromanica.ro
P-
lua n considerare In aceastA clasificare gi numArul fuzelajelor
sau genul lor,adicA-avloane fArd fuzelaj sal; fArA _coadd,avioarie cú
un einaur fuzelai sau doua (respectiv cocA de hidroavion),avioane
,:
fArd fuzelaA cu grinzi de sustinere a ampenajelor,etc.
.c
d) Din punctul de vedere al grupului moto-propulsor,apara-
tele se pot clasifica In: L2arals_gana_miar (planoarele),Parate

monomotoare,aparate bimotoare aparate multimotoare.


e ) Din punctul de vedere al numdrului locurilor care lea-
ddpostegte,avionnele pot fi cu un singur loc,cu douA locuri cu
trei locuri,cu mai multe locuri.
f) Cea mai importantA clasificare InsA este aceea ce se ba-
zeaza peonsideratiuni de primul rand vom avea L21=

oane militare gi avioane Qomerciale.in sublmpArrea acestor cate-


goril de avioane intrA toate criteriile enumdrate mci sus,aga In-
c.,*!xt un anume gen din aceastA clasificare,pe care o vom da mi jos,

poate la randul sAu sA apaiIinA tuturor clasificArilor a,b,c,d9e

sau mora din ele.In linii generale vom aves urmAtoarele clase de
avioane:

A. Avi9ane militare.
1) Avioane de =9.216. faze Intt141 (co doud locuri)Ide prate-

re medie 100 CP,greutate medie 700 kgr.


Avioane de .roalA faza a doug cu doutl locuri),dr putP-
re medie 400 CP,greutate medie 1500 kgr.

.3) Avioane de legAturA sau divizionare (cu douA locurl)


g
putere medie 250 CP, greutate medie 1400 kgr.

4) AyLaule .5apitazeoputere medie 200 CP,grpntate medie 1000


www.dacoromanica.ro
kgr. Pot fi §i mai mari,dar sunt putin uzitate.

ant-enament de vaullElar,monoples,putere
AY.LIMt_c3P
medie 700 CP, greutate medie 2000 ker.
Ayloane ql_yEinatuu,monoloC,putere medie 1000 CP,
greutate medie 2500 kgr. Pot fi avioane de vAnAtoare bimotoare,
deci cu putere mai mire i mai grel,dar putin uzitate.
Ayloane de recunoa§tere monomotoquo'bu cloud cau trei
locuri,putere medie GOO CF,greutate medie 3000 kgr.
8) laiaDA..AEI_MaInflatere 1.711.7A A 1)1)1
san avioane de luptA,mononotoare,dar mai ales bimotoare,putere
medie 1400 CP, greutate medie 6000 kgr.
.p.I2nne de bombardammt_greu,bimotare sau trimotoare,
putere medie 2000 CP, greutate medie 10.000 kgr.
,ljzirint_LIE., bos)12raL_»daltant fclare gm,quadrimotoare qau
mai mult,putere cca.)00 CF-greutate cca 20.000 Xgr.gi mai mult.

B.-4,21U0g_f22g1Ilale.
,i) hajp.au_sie UQQ1c1 sou turism,cu doutt locuri,putere me-
die 100 :F), grcutRte med'o 700 kgr.
Amináng_turi_m_mall,cu douA EPU trei locuri,putere
medie :::(»0 CP, greutnte medie 1500 kgr.
3)Ayjai;,tnd3sartur_t_gau._zg_c_gzsLa,avioane
speciale care nu se pot Incadra In anumite limite,fiind foarte
diferite dup6 scopul pentru care sunt construite: avioane aerobe-
tice,avioanP de record de distantA,avioane de record de viteze,
bidroavioane "coupe Schneider",etc.
4) Avioane sanitare,ca gi pentru avioanele militare.

www.dacoromanica.ro
- 10

'15), mal 'Multe loatur1

pentru pasageri (circa S), Puteremedie 550 ,CP ':greutate-medte


3000 kgr..

Avioanc de tranqaarte_hinat2=,de mare, gi miel 1:51itere,

In medie 450.reSpectiV' 1600


e .
CP gi reutate,medle 2000',respettiv
9000 kgr. *

AyliziáA1-Imanil_LaWILP.Isaide mica Oi'mal'e Pu-


terelpentt dele' de.mare,pUterd.In medie"3000 CP-41 greutate medie
1.5.000 kgr-,;sau mai.mult.

; -
2&mazmic:
'
AtAt avioanele_civile cat gi pele militare
pot fi Inca gi de alte genuriOar ne-am oprit la cele de mai-sus,
-

ce fiind cele mal caracteristice.


*e _rm II.- Categoriile enumArate
-
mai sus pot fi avioane
sau hidroaiiioan0 de altfel,oridec&teori,nu vOM specifiCa ca este
..yorba.de hvioane,propriu zise,se va sublnelege gi hidroavioane. '

Tu este locul sA intram In detaliu gi ex a-


nalizara mistunea 414.1314-pe csre-1 joacA fiecare,categorie de a-
vion militar Sau clvil.Pe cat posibil vom indica numai din ce este
compusa, greptatea celor.mai importante genuri de pvioane.

Pentru once avion se da o serie de date care formeazA ca-


r'acteristicile sale. Acestea sunt genérale gi speciale

Caracteristlel_goluALL,
2111.¡Efta: numarui gi marca motoarelor.

alagneúni :anvergura,lungimea,Indltimea.
www.dacoromanica.ro
Sur,rfata: suprafat,a portant6.4suprafaa ariploarelor,

suprafaa ampenajului orizontal.(stabiliza-


tor. gi profundor)
11
vertical (directie §1.
detivA)

d Greutdti: greutatea totala In ordine de sbor


greutatea grupului moto-propulsor (motor,e-;
lice gi accesorii)-
greutatea celulei (avionul gol,f6rä motor)
greutatea util4 (benzinA,ulei¡pasageri,muni-
tiuni,armament,bagaje,etc.)
'

e) Performante: Vitezele maxime la diverse altitudinl

(012,1000 m,2000 m,3000 m,4000:m,5000 mote)


Timpul de urcare la diverse altitudini

(la 1000 m,2000 m,5000-m,etc.)

Plafonul maxim teoretic ti practica


Viteza de aterizare.

Caracterietici sveciAlAs
a)
§1111111.2Aal_gal-RatEg.
1111=32.1.110....241J-70-11

Ilat112_121=1.121.
pivere coeficienti re.zu1IlIl_ain_agmhine1unl_1*4

SUltzl_41_21tul-mmint.

In tabloul care urmeazti sunt cuprinse diferite avioane


de conetruevie recentil,puse in ordinea clasificàrii dupti utiliza-

re impreung cu cele mal importante caracteristici.

www.dacoromanica.ro
Deasemenea,pentra a ne da seems de forma 0 dimensiunile
lor,am reprodus in cele trei veden i o serie-de aviosne,care se
incadreaz& In genurile descrise mai sus.Pe ctit s',E1 putut,pentru
fiecere din elo,s'au indicat caracteristicile generale 0 spe-
cial.

www.dacoromanica.ro
- 13 -
www.dacoromanica.ro
Id'
L7---1;01'1
\;'.¡A
.1'4W
- 14 -
91111402-7,7:41.1101.7.3.1114111......V.C.,4101F

E.a.6riccilo
'
SI tipo/ .
.

a ViotwiLti.
.1./ti1, zarecr: Pa ric
, . . ,

.
,.praclic.e/ molonilai
*
. . .
I ,Ct-Islea A/pp./oto'''. 319 lb, I Sc o o. lo"
..
J 1.1/ciller ittik;on:
. . ..
e, So 2
2 Zurot, , /Valor "
:
" Scooilcii S/ larism 1 " - ' 60 Z 2 f
3 Zli/2 77 /939 Cheh. 1 Z/in roma 4 ', /05 2 pa
4 If / e ni r-r) Ki. 35 a Cerm. "
.. I :-/irra-4,771(ty
90 2
E
, ,,

5 /Varal F N 305 ./g.3,8'. la/ I/


I 8/1c; lisv-n e o /ti 200 .1
Narcii 1' IV 31L5 _-- 193 -9 . ',
Hart,
DI/ 6Y
r
..5080. 'I
..
230 2 1
/8.5- Naj.isier.',. /.937' 9n.. 19/71/-e.o.,scoeilci /20 2
Notoarch
n'
193* ' - I ' ' ' 130 11 2 f
E2
,,

5.R.P_8CP S 40 E :. ,. 1.9-3g Be/ . "


,,
. i Reasoo# 4 Pei t 140 1
SRI .. . .
- it
lInkei 0. si fari:sin' . I "Illóicilf---- ° 280 L 2 1
6ofha CO 4r9L ...,__ , 11
,
Germ. " .. .,
.

I Ñ 9 t -us ils .4/0 " J60 L f El


fa flpJA
,47,777, .;;
II n -

..,,
t 11
i Pi-P.5 /O e '4o Iii 2 f
13 alicer ¿lo. 1..ILlefinfrineidet I 4 n "ntren.si ocròbalie
.
I g ramo Sh /4 /9' ¡Co rIA I 119
1-9- Z lill f937' Boem. Prlfren..s ilor. ;snj._ 1 Valle, Alojar 4 " 130 1 ril
na
. xii 1 s . .

15 Ik1 o tilo u s%0:_'..:`:£2,fij


...,. 4 flotre./3.si.acfrobat f Re r.ver 4E0
15139. A-P-(7,3. u .95 L /
16 pezúya 1 :;,.,;(:r# Cu. E 3 Ir. 1830 /90 /. 7,,.ç r':; si ar.'4,9,6olle f 6ipsySix 'fi ' 205 1
/7 S fi C R.
a ifiles 12,11.14y
L.,[9.1-) r.- I235 froil.
4 )drer, , mili,
f &neta/16 a o 3 " 220 L
ERE§
u f.
----.ap go l/J..9f "71K ,rw 9 d 6.90
i. nri
.: 15'.??'
19 tv Al- ' '.) 1g34 1/.58 Srifhoi/c; ve;noioar., I 1141.01(yc./0.2 H8P 745-
. 2 201.5e.vers/P y n'ove:y /9P " gr..,4-eiv. veiniii,#care.. Pro. Ilki ,58,' - al
750 frl 2
450 CAM
. .

21 Caudeon (7f4 C0o/3e" ' Fr in,. re f,W. ",yuf7 /2 Ro "

22 C th-1415.5 4/,-/ Cli./ 2/,;: ; :" 19.1, 145 fl 90//et". vai,c i/oo-e
,. , 1449,,qc,,,,k. ;,e " g ,5 - o larillal
23 RerJord R 36'..
... ,' ' .' /gil &hl, Vdrie. i ii3O. r e . f Hispervui..Suiz.6. /i d 960 It1 rill
24 Reterroi It,3#;.i- -..-- ''' 1939 " _ p'
tp
I Gtiom. e Rho?v,g7er fDa0 A1 / gi
ra
25 SRBRCP -a , -:-., El liji x5;91if)..51//cY 80a 2
- - //,.,,,te,.
Viciter3 ,,
_

.h.kkil"
.

44.:...titit,g..?..

:.- :...
'.

'
/ .9 3f
19.1,1

/33b4
g
"
'
/. ...,---
.................. .....
.
!
/
'Ro. I'lls gftrie)-/Mi4/,,,enr".

Rd is pt iu,2 /.-4 i t I/i i


. .
$60 M
/06'5
io 40
mara
ra
gua
.

2 lielnPc115r1V"--..: ; "3: e-rir'''


. .
'I ..,l/ IV i et..r la Pi .0 95)
'":7 rtiesset:s6lin*";»'.1:,./Vei
.....,;1494. -. :.':
,,,
/ /2 (71.: _V Ip.: i: . 1/00 PI ira
gVia 845.t.... . . 1.9.33 3....... - - - ::' " ki3 0.1"..ki..,' g ti' 'COg N f 12I
'3/ I PA so `ii.., '''" ..,.!,,,. ./-?fl7.
.. -
..2'f; R A,- /4- gel- ioaa iit Ena
..., ...._____ .

32 COO 20,),-..._...,--,-,-.. " /938 1---/-n. ' :- /2//spamis.a.Y" Veld' 860M 121
33 1 da II,' oi. 4 /..1e 1) 6'. a .,, ,.
/..
i " 4 NO M 151121
3:4 Ha/71-1o/ .220 I ' 1?-eCl/a. .5 / vd 2 60,,,,r)c,/? (4N .17,1r 6.5V "" 1111
..:7.fi"
,..
r lot .4'..-,-7 ;;TO
......_ ../937 '7:3, .1. t,..1.14.1eore / ;, ;',:P7 /9 PiRe . ...,'* 85 ()E1 ni
www.dacoromanica.ro
15
.1 WT.. ZiASS.2

t ') t
. i. 14
44;
,

,t, '
.
'bt .
'

'% Z q
!',.
' ..'¡%
.
,, ti
P
- 1 . .. ZN
.l'''
v. . 4
.,t,?.
.`.1'..
-"s 't .
. 0
,
?e
Z
ps -1., p ki b ,_.0
' tij VI ,6'

'' 'o '.. _N V


R tlir .1' ...
.,....b -, .%.
- ,KI. -!-!,-.
t.._
Air, 17.
'I.R.
. t,', z
..,-,, s..: te41::. r
Z 'aZ, 7' -' 'A' 0 ', skti D %, k
. 4;-. .' ..- . .`"). 4?, "' t., % `s-/ . t,., _K.__ %

Mg . 6:57 /4,4 S3 .5'.90 370 4/ 99 4,2 /90 /77 64 80 'Ioo


2 7 .15,2 S.3 470 270 219 ?if 3,9 /70 /5'3
3 72 13.1 911 130 110 230 .205 . 75 , >9q°
.4 (04 y,5- 15,2 7,1 750- 4 49.3 I.5 6161 220 Zoo /5 /056:a .4;efa-iJ

5 8,5 7%. .12 6 950 670 793 4,f /6", 7 310 2go /00 ff,;, gyao': soo
6 gs- I 12 6 /0/0 7/o 84,3 3,6 23,4 34 /05 /7?° Soo
7 0, 4 71. I /, 4 1,6 Bo soO 50,3 6,4 7,9 232 210 73
I fa, g /.9 /616 7z:2 9/0 620 548 71 78 233 209 61
g /27 9-9 21 Z7 io4o 77o 49,5 74 6,7 2/o /10 65 1.06? 4soo Soo
io 9_ Z3 /3,1 62 /200 750 .947 4, 3 2/,4 310 30o /02 /200
9,1 I j', NJ 5.9 /350 yso 96 3,1 25:5" 4z,s- 370 .90 /7,6' 77oo 41 4
1> sj /7,1 11,1 i400 96.0 fa 5,1) /4 325 275 la 1° 550 goo .

6:6 6'02 >4,9 66 610 , ,zo 5/3 3,1 /35 220 Zoo fo if ? Sob.
4 4, 7 7 64e 4a 91,5 49 /27.6 230 loo vf,°
Soo 600 foe,
/5 9: 3 ..9 75 7,1 590 39e 7Y,7 6.2 12.7 285 95
/6- 69 6.2 7 6f (No 520 394 3/o 96 . /45/0
,1* tr. 41 10 1/ 6'42 /2 oo 7190 /oo .5,5 20 390 //o 7.loo /op°
.49 //9 9,/s /0,5 25190 1590 12f 3,5 38 472 4o6' I/2 9/So
.19 /1 1," 120,5 5.9 2520 16/0 /23 34 564 4f0 45-o /o I Moo /770
la 113 y,73 23,2 617 2700 //Jo /16 2,7 43 4é 434 105- '19° 9a00 420o
197 3 125 46." 5 /641 /243 /32 3,66 36' .410 1/000
22 fa, ir xi /6.2 7 a56 /313 /AS 2/5 3-2 442 30.4 /09 /0 /Too /014
£3 f1.64 454 /9 7/ 2200 /5oo 1/6 2,42 4 ' 4ao /15 4 6:P /2 o oo logo
24 tt64 16" 20 7 246o Islo /23. 530 /15 ..°,° // Soo 100o
10 6. 23.5 ZS 2:25 2/oo /49 3.28 362 Qv 250 /IS 23°.°9 /0500
6573-rs2
M1..9..e 23.88 G,2 2720 //2 2,ss 44,5 50, 492 99 456. /1 900 Ar?SOa
1/245- 9 /5- 22.5 56 2600 MI 2.5 /00o
M9.1 9.3 /7 Cf5 225,9 184,f /32.5 3,21 41,1S 5.519:o 53° if° 3232°5; .90oo 12 5
.

25 5.g 1 7 /44, 25" 2.5" o 2o/0 155- 2.12 590 a/ 6000


kw
9' 7'00 0
.30. /1.15 f,5" 17 / 2200 /690 /30 /9 65 535 4,2' PO
il 197 16,5 2 feo 2200 goo 45-5 1 75' 5.;1? (0" 650
32 . 915"; 19 ¡s.:1
/4
41
7,4
zsoo
2 200
/81
, /51 25 6
z.9 64
6/5-
550
5.10 1/3
60,
--
.5.s
v e)4.0

ail / 212 77 3250 22/0 953,S 2,S 6/3 so.OS /30 J'C of,
flr.z
/0.8 At 18.2 613 - 2330 /goo /24 2/1) 07:3 . 490 4o #5 1`;..r ' gli"

www.dacoromanica.ro
Fa 6 r ic a 77a ...5/ //pa / I/1/h za re a i ,cab,ricatia ? 1 .t;'

j
k.. kt
.
*".
ay/a/DU/VI.
.
tl, 4-: - 1') Ó
.%-
Q
L.
t Practice,'
t.
t27o/o/-Z/14/

36 11 acchi c 2o0 1933 Hot Veinc5/60,1-e f r/o117,vRic fie,- 8440 frf / /


37 Fole.ker D23 , (11aot/ " 2 Wallet So.,-ta " 523 Al / 1

3i it'ac i',4 o ve A) FA' 55 " ' ' i Loft-0.e S /9'?a; /000PN / /


32 I- /6 1.8crIaJ - URSS " / 9,:it V.' M25 get- 1$0 bAf / /
4o CurTiss ,0 40 /93g l/SN , / RA 5 - On "Soot ,9p6 16:24, PI /
-111 lie/)5cAci Hs /26 Germ Rec0astere f Rtarr,032311 9e/- 330 N 2 /
42 , .1-19' R -37 Rom o
1 117R " 8.024
o A1 3 2
43 tIRR -33 ,,
1 8M V " SSO " 32
44 I171-i -39 q
,, / 1AR ' foco " 3 2
45 PZZ. 23 Karas ° 1936 Pcd. 4
I Br/A/Pegasus " 3
726';/11 f
' 46 P z I. sup* /93S" " ReCU...5/. bom.A. 1 gristolfreca " .925 " 3 1
47 North gf73ericar7 0-47 , (.138 Recunooslere 1 1/2-1:57htCyclooe " 360"
1 4g juDih,,, 813 (.5takas) Cerm Born& pico' i 1 Jutoo 211 gpci 1100 * 2 1
1 4g Pock'? wolf Av 53 " Aivireivooell 2 Azrgus gs tot- Per 240 ¿VI 4
lien,tioI 232 1938 fr.
cm ,,
2 Reau1/672 " 220 N 2
E P 2 L ,, h/yzer 2 Pz. H276/-4 ¿"N 2 i
1 .

g re, ue1 690-.9/


Nieu or1,Colre 20
1931 Po/

/937 '
"
193g Froo. Rec..5/6orni.asor ,.' anor-
2
nR.14/Yaq:
,,
Pi 3
3 I
54 Pole 2 63 /.93- - 2 II ,,
. i 3
55 Bristol /42N (8/en Ae/%77 1937 JMl. ,,
2 Brisfliercuri 32.5. " 3 1 '
56 fr7et-o g 300 /938 Boemi " 2 S30 " 4 1
57 58-2 /936 l/R5.5 "
-
2 /2 city. N-ioo goo, 00 " 3 /,
58 FoR ter Ti ¿I /931 0/cc/ Ilio'ro./24/0-itsírec. Bris/./lerca.r/ ler 89'0 Lill 3 i
55 Fo,4Ri- r 5 1937 Bonvardarne.;l.t. 2 6/wnn.,?/.44'/ 9$0 .1.."'M 5 1
60 p,- . 0 p 3 Pol. 2 iso,7-1--ros.,YIRcApd $20 Z4M 5 1
61 Copropi /3.7 1935 2 goo 4, / 0 0

- 62 Zodheed /41/uolscw" /937 2 P,-01iswcych, Rep st5 Al 4


63 Dortpiet Do 1? 6er tu ki si reCt/.000S. 2 1200 " 3 1

6.4 ilombary Na. ga " 111c/i-o..-ec.Sio60/72k 12 B.'/ 1321,71: ° 4'01) " 3 /


65 PZL 37 Loos' 4933 Pol. Bombare/ yret, 2 6perne R NAN ' 4 i
66 Amic/ 351
6? Savoie Mot-chef/I' S79.8
Froo. 2 Goo,pe R144, dO
2 R/191.9. A,firacso
"

"
1:100

7050
900 Li/%1
4
4'
>
1
68 5avoia Harebell; 5 79 ,,
3 6'1Ia R. /26"Fc35 _
S1
?J0 "
69 gioch /3584 Fro', " 4 0.30,7-,R N' ' Ho N 4 f
TO .L/ore' Olivier Ze.0 4'5 ,, 2 6narneR /4131 ' 1100 ' 4' /
7/ Kaers A/el/Les/op 1 ' 9/2 /, ,,
2 Bristol Pay.xyll, v .965 ,, 71
Ta
www.dacoromanica.ro
-17
._

-N
o t)
.0
, ,, '

1, t. ii .4' ,
'
t
k .
%
l')
':.
11)

ii%
's:;..
't?
I,
.

,
Z)

R 't
o
.
-o.

<
''

b'''
o ';
4:'
-,`
..1 t' Os

N
'

' 0
'.. 4

NI
t:. o4
N ii
0t
"4 A'
N '

..
° :p
tu
,...

j
k .

.
b "NC

t; Q '
N '-')
k
,.,k:
s'
Z' ,
i .
`'.! .

'
-" k .k) b
. .1: , , ,, f.c i.:,,

36 10.6 8 /6,1 2200 My /30 505 450 ,. /25 6...


cs /04qg too
k000
37 /1,5 /S5 7.1 3,010 2300 160 2.1 51 525 jgo s ,, ,.z'
oo 14"
.31 9.0 925 /6 5,75 2280 MOO /42.3 169 145 510 4so 1/5 lg. 2,000o 1000
39 10.2 7,35" /go : - 45o 36'7 "ir
d000
-gov, 6j,o
40 9,1 7,6 /too 64'0 412 c looo goo
.

41 OS /0,15 gi, ,45,6" 316.o 2010 loo 362 27,6 3/0 95 loS0 fool
42 12.22 9. ' 35,7, 3/19 2219 335 So o 125" 11; .7, 8014 fi, 00
43 /3,1 931 40;3 25o/ Agi 270 24o /05 4r° 500o ?so
44 al ge 40,3 3000 2/77 Awe .315 loo 115 ssf:;:'

45 14 95 2 73 Boo /23 4,6 26.9 .3.90 27o /of 4,1,


/75q Xo.vo /10o
46 0e jfo5 3550 /995 3.0 :425 /boo 1,31oo
47 /5 /0.9 32,4 I .3445 2675 f06,5 4 26,6' 391 34/ _mu 5o52 /37o
41 111 MI 32 .5:9 4250 2760 133 3.'3'3 345 400 1/1 1500 950
49 21 /4.2 47 94 3300 22/o 6.15 10,2 -225 Z05 82 fr; 450o 970
2000
4, 150o /200
SO /276 155 212 77 2260 /72I /a6 3:15- 208 320
51 .926 5.935 /2,7 6:3 74/o 9so /1/ 5'45205 3/5 26*0 4500 140
ova* f4so
52 /54 910 292 Si 4,5o 2stio /CO' 3,56 44" 4 to its,
53 11 1471 24,5 59 3131 25-75 /52,s 2,17 51. 475 130 47°, /coo° Me
54 16' 141 33 775- 4/90 272o 124 2.55 42,4 460 320 /0000 950
55 /7:2 121 43,6.4 (.7 5460 3360 /26" 3,3 jj' 450 320 1/5* 'V 7,foo' goo
Jo o o
56 /9.2 /35 45,5 At 040 3555 /33 3.6' ' SY.Y 470 5i is,
Soo.
X.000 9oo
57 21 /4 54' 9,5 6-500 /16' 42o '32o 1%, 750o /Sao
*eve
mr OW 1700
51 20 /6:2 52 61.00 3,525 /27 351 . 255
59 2/ /5 66:2 6:7 7350 6-000 HI 3,1 29.6 44.5' gg lz° 845o /5.10
15.0 a /43 59 55 7350 400o /249 4.5 276 425 /25 4`752.%) Poo
7375 45oo /23 4,5 274 430 /0 5 6-6771! (loco 3500
67 /11 /31 6.0 59
.67 ge /3 .*5.-1 75 772s- 4500 4,7 35., 310 309' 1095. 6:57,9 3200

63 a $95- 55 5,9 f000 5000 /45 5o a 110 /coo 2500


.64 21 ?7 6 PS 503 4'50o 6'30o 97' 6:3 /1,3 320 295 //0 si;,7 5000 2900
65 /2,9 S35 e 3500 4225 /60 4,35 .14,4 46.o /2a /0500 26"oo.
66 221 8100 42-0o /go 4,2 1/ Sao 4.20 85- ;.'1.0 ifia, j.56,,
14,5 675 7,7
67 2/,2 /6:2 0.3 75- 9600 6000 /59 63 29,8 42o 125 la 6.47(7.? 7700 2Soo
R1,2 4:6 61 74 1.1500 Toca /72 45 31 490 400 4 ,V,4 TOOD 6,.roo
i.33'

2/,2/ 1525 60.6 ¡,2 9832 584a /6-3 3.4 47 roo 1/.0 /00002000
225 /6,1 6'1 7r,3 1065-0 7420; /57 4744, 35 4fo . 4o5 45 :' I/50 23.2o
7'. 26,2 , 11,7: 59,7 if . 1126a 71/o /63 5.3 . 251 425' /46: _9000' S2o0.

www.dacoromanica.ro
/ .,..
..
,.
...
toa' Lb
,

. ,_ fc74;*,.//o,.. '...5;" .,//4...2:0).-ed


,'
13 :
. ,. . ..

0.1;10./Vakti,
-

'' :.
,

. -
,

p'rockci,
"?,

4
,
.
9.1 '
).
'4
: t 1,oa
+,',
4 .

ck
-.
' , .

.e ..,, . .t, Au. -


'
, .

"." 4 14, -

72 liefi3.e/ .. He /// It- . .. .


'-`-' 6erm bolo:. si 6ombo, . a /9 e Roo N /
Fidi ..B.R e) '' .' *.
9 5 >

u
.Heioli'el He /15
75 Comc/i06/ed p B Y.5
F;6. iei /6, i- F/56 SI'orch *
--,

Germ 1. " 24,o1n 3


In 1
77 tiorlow P.C.
:
' 1938 /156' 1 /45 /1 4 /
78 tresserschml 11 Tai uta''',"-, Gertz,. 1 " 24o /V 4, 1
79 Cricie/rwr, e 26.0 L 11 I
'Ha/ea/ma 97' fi 7rrnjporf_ ll f
SI Poki .66/ ',- . /0
4562.... 4 /0
MPotez
De licriollaao/ PI/ 9:6" ' . /9 i 2 .',' 720 Al /2
84 De.i/ovil/a.m/ 01/910.6airo.s MI - alk: 4 425 ZVY 22 /
85 jem'eri : 86 ,-, '6er7n 2 8M41 132DC ,, 810 /Y e /
es .Dou hri-. 49C 5 1939 USI9 .1./ri 4/C c/o/v 850 /1/ /6 1
81 gmiot ...370 -. /931 IffIN 1/Su4.#.0./ey l 4,- ago N 3
88 rffj.74/ RAR',-/464 .0 /57e/- '$o 2 /0 /
89 IMO .. ...7 .. . .. .. 2 / / 9 10 44; /00oAt fi /
90 /931 f 6./3.. i4,./,', e(i.,1;o-ie ., .. J 0,36/77R4/11/ $'50 M 24
P Z 24
20 /
93 firio/73.4 VOss 8 Y /42 ' :.11111111ffill 44./14/ 1.12 I/, . 830 N 4 1
94 :F. ci,; ¡JUT ' ./71406 Como4 - .......1111 '
. 4 8/144//3204- 4 ¿10H26
26 /
SOINI 77" . 771-ò 640eff /4/)! ' 900 fi 13 /
1936 " 4' Ilis 'cy/30.512.Y5 8 ci 380 M4
97 .b,;,...i.éi-....po, 24.. , . .
, .
...... Millffifill 4- th.,1'4,-4 Ju.20.5 600 Al 4 /
gf Fe;rer),;,/,-('51Y090 22 4 491101 4 4 ' 40:j1.e.Y.IP " /000 /1/ 4 f
19 111111111 4 iiirro.o. .2/1_ ...' ', Yso 11 /0 /
/00 RP / 4 Perr.eu.s..04- ger 720 ii../ 4 I
/o/ a3.91111 1-/ere.,45. 'ye' .. " A1 20 /
/02 /937 1/ SR 141. tcyda;.?4' " 860 IV 46* /
/03 /swill 2 vr,. h/ifidsl!.. Erg /if .58 la
ia JIIIJ CM NMI 14 4/, dop, ril At ,4 ifill
r131414aer..e ,.5.4, WA Fran. g 1//s orJo ...rja%; g d /Y NI
cayfc, .s.:¿,,,, ..ov...:7 CIA 8 i ///.00. 0. 2,74707 - bY, se° (5%754,i/Z a si;J eer 9/5 /41 aim
r,z rfogo .52n,./Wei-cur /937 mmi /.4,,,,/,,/,0,e4aid, 4 _.
ff.qp..qe-.Rcr ./ja;
..
35,o Gm
0,-/ie.,4,5,,AJ /2.9..2 . ,- 194-3 60- in, hi sal cir.oificyj , 2 ,Gticime.-446/ie er 680' IY /

www.dacoromanica.ro
- 19 -
P ':

L. ccz
11
o .0
.41,

..,,
O.
o
0 43 k o t
S.
'ZYN
o 4o ei
,21
6- I :a
.
a) N-
0 -;).
IZ
N 1) -
1-zz

12 23S 116 PC 51 /loco 1242 /25Y 5 237' 422 .745 120 4717° 75-00 3'3oo
73 21.6 MI /4 6,3 -loco°
_ 15'400 /15 5 25 425 340 fia 4fO32 plop goo°
22.2 /13. j15 5.2Ç / 94 355 goo ¿coo Soo goo.,
724 5.6 *Woo 5000 /04
_
3.5'
75 1/7 20 /30 . 59576 3/3-28 3/5 209 79oo 6432
76 14.3
" /0-9 .1/
9.9 26
q2
7.1
6:9
/240 101- 49'7
Mk fi.ol:. gl,r
.572

A/ J'.
/75 " V 5700
274 246: ' iro .1** .k-. , .47oo 960
11 /0,6 .8,3 /64 61 1380 810 32,3 .5,6/46 303 2657: Si- /7,9°' 500o /000
79 /0,4 g /6 6; IT /650 176o /03 6,9 /5 .940 290
Jo oo
i' oo
go /9.g /5;1 41fo 34g° 673 .170 3.5o .5:4,
/2o0
21 22,5 16,6 64 1:6 6.330 3990 99 Z2 325 ,foo /000
82 42,6' /66 64 76. Pea 65ao >3/ 31 47o 4'oo Moo
13, 4q44. /6-, 50:- . Y7/0 522a /21 6,.)2- 377 .331 jZ`i, 6400 /(io
-34 32 211 /0i, ;,/o,S,:': 13190 ,9,670 134 3".9 352 331 fag 3V 5700 5600
85 22,5 /76- 82 i'22 8000*. 57,0 975 4,e ..2/2 * 3d'o 35-0 0 q. /60 o /Soo.
86. 23,/ 44 16' 71;0 ¡loo 573o0 log 46. 494/ .g70 .933- - ysdro, r

51 23 /4 /0700 4,00 /5495 6 4s:.5- -76- 400


las- ,7,-5,P-' //ova 700,
88 2/2 162 ifo 4- toloa ecpoo /6:9 As
. 44444 400 Jr° 000 /Soo
13 25 as 243 7,7 /oleo gzoo 122 5:4 227 400 340 - //0 .";:, 1700 15.50
90 2s4' /97 932 ..f.8 /3060 /34a -/s.? 4,6" 370 .920 ,400
4coo ...,
8> 29,2 225 /131 74 4,foo 9,09a /26' 49 25-3 3/5 345 49. t4o0
g2 32.9 23,2 WI Is /6320 /040 /2/; e 2/f 379 .122 /06- /0/00 000
93 2,96. >R7 /Jo 5,7 /6500/0400 /27 5 25:5 400 950 /00 T; 6/00 4600
94 33 23,9 120 9./ /75-0(;, i/600 /6" 5. 29 Of 335 /a 1; 1400 4000
y5 294 24,4 111 .17 /Fox 103oo /52 4,6 43o 355 - 2:75." loco 2100
96 8/.1 212 aS 75. /.9à5ii iota /4/ 54 26/ 355 1/140oo
691' '
400a
91 la 24,5 /2o ' 75 2000o Woo /66,7 Si 20 335 3/0 //o goo°
'98 336' .2..t5" /83 8,5 24o0o a000 190 6' So 9.95 340 /000o boo
98 .35 26V >14 61 245oo /4/70 /83 6:5' 20,5" 40o 150 /of f.g° Mao' /500 .

/00 3, 261 140 1.7 24000 322 242 56701


/0/ 47 3/,41 241/ /3 1494 ///oo /18 6,7 24i 337 . e go a e sisa
102 48. 2g/ 2/4 /0,1 2Noo 01.90 113 43 293 226 /of Moo
108 .91.5 22 22*0 40o 500
'1414 4 ,4 82,3 266 Si 3132e 2202o /27 Z5 li,..? /0.6 2/2 113 : .6000 .

los' 49,3 31,1 330 As :Woe 73 /5".6 261 22a 05'


>13 4/6,0
/06 34f 259 /6'3 71,4' >72/o /09oo loi 472 225 322 .
6100
1320 454o 164 gg 234' ..F33 20 AriT
, .

/07 22.2 /46 5if ¡I _


31oo 6, _67-2:01
/01 /42 9,76' 2.9 7 . .5/oo 38/0 /76 3,15: 4/0 4oaa '67

T
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
-21-

"

Avion de antrenament.
MOnoplan cu aripa jos, 4 locurl.
2 motoarelracite cu aer, E cil. V inversat.
Argue "As 10. C-3" de 240 C.P. la sol.
Elice de lemn hipala.

Lungime 14,2 m.
Anvergura 21,0 m.
Supraf.portanta 47,0 m2
Alungire 9,4

Complet echipat 2210 kg.


Greutate utila 1090 "
Greutate de Sbor 3300 "

Viteza maximA 225 km/ora.


Timp de urcare la 1000 m. 4,9 minute.
Flecton 4500 m.
Razg acliune 970 km.

www.dacoromanica.ro
- 22 -

.1.rr.
_If
I
r

-Fig.4.-

www.dacoromanica.ro
'Reinke/ He. 112(

Avian de v5nAtOare.
Yonoplan Cu aripa jos, 1 I.oc
1 Motor,rAcire Cu lichic412 cll. V inversat.
junkers 'IsiTtiMo 210" 'Sri() C.P.la 3600 m.
Mice tripala cu pas reglabil.
DimengiUni:
Lungime 913 m.
Anvergura 9,1 m.
Supraf.portanta 17 m2
Alungire 4,F5
Greutat':
Complet- echinat: 1F4E kg.
Greutate utila 402
Oreutate de sbor 2250 "
Performante:
Viteza maxima 500 km/or-a.
Timp de urcare la 2000 m. 2,5 minute.
rlafon 9000 m.
Reza de actiune 725 km.

www.dacoromanica.ro
ho

www.dacoromanica.ro
....211a1af X -

vgnatoare.
Monoplan Cu aripa.jos, 1,1oc.7.
1 Moto'r racit Cu lichid 12 CII.1 Allison G.V.-1760 D1
putere 1620 C.?.
Elide tripala Cu pas reglábil.

_L11.1,1MIUULL-
Lungime 716 m.
Anvergura 9,1 m.

Greutate totala 1800 kg.


Performant2:

Viteza maxima 640 km/ora.


Viteza de croaziera 482 km/ora.
Timp de nrc are la 6000 m. 6 minute.
Plafon 10.600 m.
RezA de ac-Omne 1100 km.

www.dacoromanica.ro
-
www.dacoromanica.ro
.:241;t427,41DarslcigleP,.

Avion de vânatoare.

Monoplan cu aripg joasA, 1 loc.

1 Motor rAcit Cu lichid 12 cil. Rolls-Royce


"Merlin II", putete 1065 C.P.

AoilltaliUULL-

Lungime 9,575 m.

Anvergurg 12,192 m.

Supraf.portantA 23,FP m2

Alunfrire 6,2

Zg12.1314.111
Greutate de sbor 2720 kg..:

Greutate unitarg. 112 kg/m2

Greutate pe C.P. 2,551(g/C.P.

Futere unitarg 44,5 C.P./m.

_Igxf2rEmnIgi_
Viteza maximA 546 kni/O'rli.

Viteza de drum 488 irm/ora.

Viteza de aterizare 99 kmiorti.

Timp de tire are la 4575 m. 6 Minute.

Plafon 11900 m.

Raza de actiune FPO km.

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
-29-
c' errijrjrarLIZ_
Avion de vgn&toare.
Monoplan Cu aripA jos, 1 loc.0_
1 Motor rAcit cu lichid 12 cil.Rolls-Royce
"Merlin TI" pUtere 1030 C.P..-18,4950 m.
Elice bdpal& de lemn sau tripalA reglabild metalicA.

DimensiunIA

Lungime 915m.
Anvergura 11,25 m.
Suprafat& 22,5 m'
Alungire 5,6

GreutAti:
Greutate total& 2600 kg.
Greutate unit'ar& 118 kg/m2

-Performantes
Viteza maxim& 590 km/ort.
Timp de urcare la 3355 m. 4,P minute.

www.dacoromanica.ro
-30

DevoiNe 0.520

Fig.

www.dacoromanica.ro
-31-

Dewo¡ting D 520

Monoplan de vnAtoare 1 log..

1 Motor rAcit Cu lichid Hispano-Suiza 124

putere P60 C.r.

Elice metalicA tripalA reglabilA.

Amensiuni:
Lungime 8,24 m.

Anvergura 10,20014

Suprafe0 ,:.10* M2

Alungirea 9,4

GreutàjjL
Greutate de sbor 2200 kg.

Greutate unitarA 157 kg/m2

Ireutate pe C.P. 2,56 kg/C.P.

.Putere unitarà 61,5 C.P./m2

perrormante:
VitezA maximA 530 km/orA,

AfitezA de aterizare 113 km/lrA.

'Timp de urcare la 4000 m. 3,97 min.

.Plafon 10500 m.

www.dacoromanica.ro
\
L

\
\
,,

www.dacoromanica.ro
- 33 -

..2412441LE.22.,
,

BipXan de vân6t oars.


1 Motor r6cit-Tcu, aer stea .Pratt & Whitney
Wasp Junior:750 C.P.
Tren escamotabil.

Dimenkiuni:
Lungimea 6,5 m.
-
Anvergura X94 m.
Suprafata lE m2

,_ 1360 kg.
Greutate-gol
Greutate total& 1920 kg.

Pexformante:

VitezaajimA - 486 km/ora.


"3
Viteza de drum 410 km/or6.
Viteza de aterizare 120 km/01'6.
Flafon 9000 m.
Raza de acune 900 km.

www.dacoromanica.ro
r-t
tui

www.dacoromanica.ro
- 35-

Joize neuport 21

Hidroavion monoplan de vândtoare I loc.

1 Motor rAcit cu aer 9 cil.-ste-a Hispano-Suiza


ulibrs" putere 720 C.P. la 2000 m.
..
Elice tripald,metalicA,reglabill.

nimensiuni:

Lungime 9,42 m.

:Anvergurd 41)79 m.

SuprafatA 21,7 m?
Alungire 614

IreutAIi:

Complet echipat 1752 kg.

!' Greutate de tabor 2300 kg.

Greutate unitard 110 kg/m2

Greutate pe C.P. 2,6 kg/C.P.


:
Putere unitard 32,7 C.P./orl.

Perforoante:

Viteza maxima la 3500 m. 310 km/ord.

Viteza de Zrum 195: km/ord.

T imp de urcare la, 35Ç ¡n. 6 minute.

Plafon P500 m.

Raza de actiune 650 km.

www.dacoromanica.ro
Fig.11.-

www.dacoromanica.ro
-37-

e . 't
i'
, - ..,
.1

I, ' t.;" ' 4 ' , f

. -
Mom:Tian, _en ecopUil.; multiple ,2 loqurt_,...(:,-,,t,oii:4',,re--C;--'
_
noa§t,ere,avioli de, 1upt6Y- . ,- i ,
i
l ,
1 ' Motor rAcit 'cii ,licliid 12 cil.V Hiapano-Suiza ...

1 12, "Ye,rs" putere,_860., C.P. 14,4200 m.


Mice tripa14,,met,a1i,cti,-réglatii16..

DIrnen,stunit
. .
Lungtme i0961 m. I.

Anvergur6. 13,2 M.

SuprafatA 2,8 m2

Alungire ; 7,3
., ..
,,,...,,,,,,. , - -- aania=j;(..-ing.ti:iprs.V:. t
, ^.:1.'.' ''' ' - ' . . .

,
--:
Ireutat:e gTok'4: i i. 2).0Q-.34. - '....,
',..
Greutpte tOtall. ,
2825 kg.
4.7.'eutateUntiar4' . .:1,.9.'kg/m? s':

GretttiAe pe 'C.. 3,28 kg/C


Putere .unit,at;i1 36,2 (, .P./m?'
_Performante:
Vitezti maxim& ., '480 krn/orà..
Vi. de' aterizaise ..1.1. -).9nior6..
de Tiiié'ùrcare la 2000m. 3,33 min.-
Piafon 105(X) in.
Reza de act June 750 km. '
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
- 39 -

Lockheed X P 38

Monoplan de vAnAtoare, 1 loc.__

Bimotor, bifuzelaj.

2 Motoare racite cu aer 12 cil. V "Allison V 1760"

putere 1200 C.P4,,

Elle i. tripale,metalice'reglabile.

Tren de aterizare triciclu escamotabil.

nimensiunl, Greutati §i Performante:

Nu sunt'tunoscute.

'Viteza maximA ccia 640 -'6P0 km/ rti.

P ,

www.dacoromanica.ro
o
I.

/3800

www.dacoromanica.ro
- 41-

JtnR.&,17.2_,T11 87 D

Avian de bomtFdament In Dicaj, 2 locuri.


-1 Motor rcit cu lichid 12 cil.V Junkers "Juro
putere 1100 C.P.

_Lr101tagiUDD,_
Lungimea 1081,1.
AnvergurE- 13,8 m.
Ç.
Suprafaa 32 e
A1ungirea 5,9

Oreutate gol 2760 kg.


Greutate de sbor 4250 k.
Greutate unitara. 133 kRe/ni
Grsutate pe C.P. 3,83 kg/C.P.
Ptitere unitara 34,5 C.P./m2

-.F.01fIXE2=1.
Viteza 'maxima 400 km/ora.
Viteza de aterizare 118 km/ora.
Plafon m.
8500 m.
Raza de acune 850 km.

www.dacoromanica.ro
42 -

www.dacoromanica.ro
- 43 -

241.3511t,j1a-
Avion Cu ecopuri multip1e92 lorurl illtrataar*,recno-
vtere,bomtardamept IP7f1t1
13imotár4,bifute
s Moto are alleit'a,c12 aer 14.; t'W-G2"
putere 70
sau 9 cil.stea Bristol re*Ir.'curry.
putere E30 C.f'. la 265 i.
2imalluda
Lungime 10,9.m.
Anvergura 17,15 m.
Suprafas. 3,9,3 m2
7,7
Alungdre
ti 336.0kg,:
Greutate go].
Greutate de sbor '4800 kg,
-
Greutate:vnitarA 125 kg/m"'
ilffArMtEI.91
Viteza maximA 465 k0/01*.
Viteza de drum 390 ora.
Timp de urcare la 4000 m. 6,1 min.
Flafon 9300 m.
RazA de act<iune 1400 km.

www.dacoromanica.ro
AMP
44 13:1

Fig.15.-

www.dacoromanica.ro
- 45°

Hensche/ He 126

AvIon de recunoa§tere apropiatA,2 locurl.


Monoplan,parasol.

1 Motor rAcit Cu aer 9 cil.stea Bramo "323 A"


putere P30 C.P. la 4200 m.

Elice tripalA metalicA reglabilA.

Tren de aterizare fix. .

Dimensivni:

Lungimea 10,E5-m.
Anvergura ' 14,50 m.
,

Suprafata portant6 31,6 IT;)r

Alungirea 6,6

alUIAIII
Ireutatea gol 2060 kg.

Greutatea tOtalA 3160 kg.


Greutatea unitarA 100 kg/m2
Performante:

Viteza maximA 370 km/orA.


Viteza de aterizare 95 orA.

Flafon E00 m.
Raza de actiune 1000 km.

www.dacoromanica.ro
tZo

www.dacoromanica.ro
-47 -

DPuglga,1°-TF,203

Avion de antrenament militar 2 locuri.

1 Motor racit Cu aer 9 cil.stea Pratt & Whitney


"Wasp 31H1 - G" putere 550 C.P.la 2440 m.
Mice tripalA metalicA reglabilA.

.--jalmezEt=tx._
Lungime 9,6 m.
AnvergurA 14,55 m.
Suprafa:ta 33,7 m2

Alungire 6,3

_2=11A11.1_
Complet eehipat 2087 kg.
Ireutatea totalà 2835 kg.
Greutatea unitarA 84 kg/m2

_ilztana=21._
Viteza maxima 333 km/ora.
Viteza de drum 286 km/ora.
Viteza de aterizare 95 km/ord.
Plafon 7100 m.
RazA de ac-tiune 2900 km.

www.dacoromanica.ro
- 48 -

Fig.17. -
www.dacoromanica.ro
Ala
49

Seerekv 2 4

Padroavion amfibiu de vanateaio-r2-locurt., -

I Motor r6cit(cu aer-9 di .st,,oa Wright Cyclone


putere E50 C.P.la 4400- m.
Elice tripal& metalica reglábilà.

-
Dimenoiun
Lung ime a 5,3 7/1..
Anvergura 12,5

Supráfata 22,85' m2

Alungirea 6,8

Greutd:
Complet e-chipat 2173 kg.

Greutate total& 3033 9 ' kg.

Greut at e trait ara 133,3 kg/m2

'Perf ormaryt e
--
Viteza maxim& 362 kmiorti.-
7 ., : .

Viteza de croaziek. 321' km/orti.


Plafon 7000 m.
Raza de ac-tiune 1500 km.

www.dacoromanica.ro
- 50 -

11,41

Pig .1P -

www.dacoromanica.ro
-51-

Avion de bombardament greu, 4 locuri.


2 Motoare rticite Cu lichid 12 cil.V Isotta-Fraschini
"Asso XI RC" putere 900 C.P.fiecarella 4000 m.

Dimens/un
Lungimea 13,7 m.
Anvergura 18,8 m.
SuprafaIa 60 m2
Alungirea 5,9

Complet echipat 4500 kg.


Greutate total& 7375 kg.
Greut ate unitara 123 kg/m2

=f9rmante:
Antaza maxima la sol ' 350 'km/ora.
Viteza maxima la 5000 m. 430 km/orl.
Viteza de terizare 105 1cm/0ra.
Timp de urcare la 6000 M. 16 Min.
Piafen p000 m,
Razti de aciune 3500 km.

www.dacoromanica.ro
" 52-

2Z5

Fig.19.-

www.dacoromanica.ro
- 53 -

_142zA-Olivter 14-0-45

Avion de bombardament greu, 4 locuri.


2 Motoare racite cu aer 14 cil.stea Gnome-Rhóne 14 N.

putere 1100 C.P.fiecare.

,Diméneluni:

Lungimea 16,8 m.
Anvergura 22,5 m.
Supraf ata 6F m2
Alungirea 7,3

Complet echipat 7420 kg.


Greutate de sbor 10.650 kg.
Greutate unitara 157 kg/m2

Performanal_
Viteza maxima 420 km/ora.
Viteza de drum 405 km/ora.
Viteza de aterizare 105 km/ora.

Timp de urcare la 4000 m. 10 min.

Plafon 8150 m.

Raza de actiune 2300 km.

www.dacoromanica.ro
-54-

17j24

Tr.

Ii

Fig.20.-

www.dacoromanica.ro
- 55 -

1=1_224!A

Avión de recunoWere Indepartatti 0 de bombardament


u§or, 3 locuri.
2 Motoare racite cu. gér, 14 cil.stea Gnome-R/1511e

14 N 20/21 putere 1050 C.P.fiecare.

Elici tripale metalice reglabile.

Lungimea 11,729 m.

Anvergurn 17,924 m.

SuprafMa 41,13 m2

Alungirea 7,8

_2=1=1_
(necunoscute)

_Eriftxmante:
Viteza maxima 500 km/orA.

Raza dé acune ca recunoa§tere 1800 km.

Raza de actiUne ca boMbardier 1400 km..

www.dacoromanica.ro
- 56 -

Fig.21.-

www.dacoromanica.ro
- 57

iDo .215.

,
--Avion. de .recunoa§tere §i bombardment,.
9 Motoare;racite lichid cca.1200 CP
Cu
,

tripale reglabile.
e
,,-211.4.eng-1111 '

Lungime 163 m.
Aii<Tergura 18 m.
SUprafata - 55 ,
iAlungirea
-
519 t. r.

Greutati:
?lreutate__gol 5300 kg.
_77-reut,ate ,de sbor, 8600 kg. _

: Clreutate unitara 1.56 kgim2 .


- - 5

' Performante: ,

Viteza maxima. -500km/ora.


Viteza de aterizare . '
110 km/-ora.
Plafon 9000 .m.. -

Raza de actiune 3000 km.:

www.dacoromanica.ro
ihI
-58-

.41w

Fig.22.-

www.dacoromanica.ro
- 59 -

PZ.L. _37 "Lgs" -

Avion de botbardament greu, 4 locuri.


2 Ubtoare racire cu aer, 9 cil.stea P.Z.L.-Bristol
r
"Pegasus XX" pUtere 9182-C.P.fiecare la 3400-m.'
Elici_ tripale_metalicé,reglabile.
j)imensiuni:
LungiMe - 12;9 m.
Anvergura 17,9 m.
Suprafata 53,5-.1112

Alungirea 6

Gretrtati:
Complet echipat 4225 kg.;
Greutate de ebor kg.
Greutate unitard 160 keil2-
Eerformante:

Viteza maxima la sol 360 km/org.


Viteza maxima la 3400 m. 445 km/ord.
Meta de aterizare 120 km/Ora.
Plafon 6000 m.
nsza de acune maxima 2600 km.

www.dacoromanica.ro
=IF
60 Rs}

A;.774

:::

,
262

Fig.23.-

www.dacoromanica.ro
- 61-

Vixkers "Wellington"

Avion de bombardament mijlociu 5-7 locuri.


2 Motoare racite Cu aer9 cil.stea Bristol "Pegasus XVIII"
putere 965 C.P.fiecare.
tripa14:meta1ice 'reglabile.

Dimensiuni:
Lungimea 11,7 in.
Anvergura 26,2 m.
Suprafaa 69,7 m.
Alungirea 8,8

'Greutatf:
Greutatea gol 7520 kg.
Greutatea de sbor 11.260 kg.
Greutatea unitara 163 kg/III

P rformante:
Viteza maximA la 5200 425
Viteza de druM la 4500 m. 346
Plafon 8000 m.

Raza de act lime maximA. 5200 km.

www.dacoromanica.ro
- .62

www.dacoromanica.ro
- 63-
Lialler Sttirmu

Avion de sport gi antrenament9 1 loc.


1 Motor rAcit cu aer 4 cil. In linie ZOndapp Z.9-92
putere 50 C.F.
Tren de aterizare fix.

Lungimea 599 m.
Anvergura 796 m.
SuprafErta 996 raP.
Alungirea 690

Grelakta,
Greutate de sbor 330 kg.
Grcutate unitar6 3494 kg/m7

ViIsza maxima 215 km/ora.


Viteza de drum 210 km/ora.
Viteza de aterizare 65 km/ora.
Timp de urcare la 1000 m. 394 min.
Raza de actlune 650 km.

www.dacoromanica.ro
- 64

www.dacoromanica.ro
- 65 -

Wr 7..,011
, F

Aiiion de sport li lantremament, 1 loc.


.

1 Motor rAcit cuaer-6-Cii.In liii4eillOnatilt'*:64Y,X3.j


puta 220 C.P. la 2000-it.
. ,

'
Tren de atérizare escamotabil.
.
JaimanaiimiL_
LungiMea 10,0 m:
Anyergura F,4 nL
2
SuprAfaVa 11 0- m
,

Alungirea -
6,4

GreutAti:
Complet echipat 700 kg.
, - _
Greut ate totalA 1200 kg..
Greut ate unitarA 10.9 ;:kg/m2
,
_Ilxfsammatal_
:
;
Vitezp maximA la 2000 m. \-390 ,km/orA.
Viteza de aterizare 110.,km/orA.
Flafon 7500 m.
Tlaza de actiune 25P0 km.

www.dacoromanica.ro
66

Fig.26.-

www.dacoromanica.ro
,
.....apazta2...2.2.7..L.lautize.........x

Avion de turism gi transport 1 pilot + 3-4 locuri.


1 rotor rIcit Cu aer '9 cil.stea P.& W. Masp junior SB"
putere 400 C.P.
Tren escamotabil.

_Ddmftusiuni:
Lungimea S,2 m.
Anvergura 11,9 m.
Suprafa-ta 23,4 m9

Alungirea 6,0

GreutAIII_
Greutatea gol 1360 kg.
Greutatea de sbor 2000 kg.
Greutatea unitarà E5,5 kg/m2

_ImadsxmanIti_
Viteza maxima la sol 341 km/orà.
Viteza maximA la 3000 m. 32? km/orti.
Viteza de aterizare 105 km/orA.
Plafon 7300 m.
Raza de actiune 1450 km.

www.dacoromanica.ro
O)
N
.

www.dacoromanica.ro
- 69
vega "Unitwin"

Avion de turism 4-5 locuri.


1 Motor Tqc it cu aer 12 cil: Uenasccr"Unitwin"
putere 580 C.P.
Elice cu pas ,

Tren escamotglaii triciclu.

TAmensiuni:

Lungimea 9,9

Anvergura 12,5 0.(j.:


Suprafaa, 27,4 m2

Alungirea 5,7

GreutAti:
Complet echipat 1810 kg.
Greutatea totalA 2610 kg.
\Greutatea unitarA 95,3 kg/m2

Performante:,
Vlteza maximA 338 km/org.
Viteza de drum. 287 kmiorA.
rlafon 6600 m.
Raza de acune 920 km.

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
71 -

Lockheed 14.

Avion de transport 3 + 11 locuri.


2 Motoare racite cu aer9 cil. stea Wright "Cyclone
-GR 1020G3" putére Mo ,C4P.flecare._

lamensiuni:
Lungimea 13,4 m.
Anvergura 20,0 m.
Suprafata 51,2 m2
Alugiret- 79i
Greutatt:
Complet. echipat 4390 IT.
Greutate,:dk sbor 7940 kg.
Greutate unitara 155 kg/m2 -

Peirermantes
Viteza maxima la 2100 al: 393 km/ora..
Viteza de drum la 4306 m. 338 km/ora.
Viteza de eterizare'. 111 km/OrA.-
Plafon 6500 m.
Raza de acViune 3420 km.

www.dacoromanica.ro
Fig.29.-

www.dacoromanica.ro
73-

_alnkl1_a_111_
Avion de transport 2 4 10 locuri.
2 Motoare racite cu lichid 12 ciI.v Daimler-Benz DB 600
putere 910 C.P.fiecare la 4000 m.
DimenQiuni:
Lungimea /711 m.
Anvergura 22,6 m.
Suprafata F7,6 m
Alungirea 3,8

Greutatea gol 6900 kg.


Ireutatea de sloor ?MOO kg.
Sarcina pe aripA 11E kg/e

__EVZLIMPnVet
Viteza maximA 430 km/org.
Viteza de drum 395 km/orA.
Viteza de aterizare 100 km/orA.
Plafon 1400 m.
Raza de actiune 1400 km.

www.dacoromanica.ro
rt.

Ce3
o

www.dacoromanica.ro
- 73 =

....Boeinz 307

Avion de pnsageri 5 + 33 locuri.


4 Motoare rAcite cu aer 9 cil.otea Wright Nycic,ne .11

putere 915 C.rifiecare la 1E30 m.

Lungime f?2,6 r.
'Anvergurn 3C,7 m.
uprafea 13E e-
,
klungirea
- .ez

411.0414.111_
Ireutatea gol 13.150 kg.
Sreutatea totalA 20.410 kg.
Sarcina pe aripà 14S kg/m

Per n. (pt.19.000 kg.)


Viteza maximA 38E kmiorg.
Viteza de drum 346 km/ora.
Plafon 5550 m.
Reza de actiune 2570 km.

www.dacoromanica.ro
- 16 -

rig. 31. -

www.dacoromanica.ro
Dornier Do 26

Hidroavion transoceanic de pogta gi pasageri, 4 + 4 locuri.


4 ilOtoare racite cu lichid junkers Vumo. 205"
.putere 600 C.F.

LOngimea 24,5 m.
Anvergura 30,0 m.
Suprafa-ta 120 re.'
Alungirea 745

GreptätíL
Complet echipat 10.200 kg.
. ,
Greutatea totala 20.000 kg..
Sercina pe aripA 166,7 kg/m2

Pprformante: ,:
,
Viteza maximA 335 km/ora.
Viteza de drum 310 km/ora.
Viteza de aterizare 110 km/ora.
Raza de acune maximA 9000 km.

www.dacoromanica.ro
It"

Pfg.32.-
www.dacoromanica.ro
_acUAlar Fw 200
Avion de transport i pasageri .,4 4- f26
4'Motoare rAcite cu-aer 9 ci/.stea B.Y0V. 132 De
-,
putere 870 C.P. fiecare 14:2500 m.

Lungimea 23,9 m.
Anvergura 33,0 m.
Suprafaa 120 le
Alungirea 9,1

t6.t : ;
Complet echipat 11.600 kg.
Greutatea de Stor 17.500 kg.
Sarcina pe aripA 146 kg/m2

Pqrformnte:
Viteza maximA la 2600 m. 418 km/ord.
Viteza de drum la 4000 in. 336 km/or6.
Viteza de aterizare 118 km/orA.
Plafon 7400 m.
iaza de actiune 4500 km.

www.dacoromanica.ro
Cu
o
g

I
c

www.dacoromanica.ro
Vi

B1Qhm Volp Ha 139 B

Hidroavion pogtal de lung& curs& 4 locuri.


4 Motoare racite cu lichid 0-lin1ers "JIM° 205"
putere 600 C.P.fiecare.

Dimensiuni:
Lungimea 19,6 m.
Ativergura 29,5 m.
Suprafata 130 m2
Alungirea 6,7

GrQutAti:
Greutatea gol 10.410 kg.
Complet echipat 10.940 kg.
Combustibil 5.720 kg.
Pacbete gi pogta 480 kg.
Greutate de sbor 17.550 kg.
Sarcina pe aripA 135 kg/m2

Performante:
Viteza maxima 325 km/ora.
Viteza de drum 20 km/orA.
Viteza de aterizare P5 km/orA.
Rsza de act!une maxima 5900 km.

www.dacoromanica.ro
1)t4VIZII., DE

r-
Am, indicat msi sus cA una din caracteristicile importante a-

le avionului este greutatea de care trebue tin ut seama attAt In ecua-


tiile do stor ale avionnlui,cttt pi la constructia

1A_In (rdine de sbor se compune trei pArti principale: greutatea


(avionul gol fArd motor)

pi.FIrPrIGeg_qt.i1A.Dam mai jos compunerea greutAtilor din fiecare

parte.1.11_,I1c,pa16.
L-TIMA-Wta gruPuIVI-W-12=2X2PMIsQr.
Prin greutntea grapului moto-7)ropulsor se Intelege:greutnter
motorului propriu zis,greutatea elicel-,P:reutatea radiritoarelor de e-

ulei,plus apa pi uleiul continut,z'reutates comenzilor motor,


greutatea tevAriei pi robiretariei.
a) Lxbeutatea Mot.r lvi. depinde bineln'yeles de puterea lui

pi practica aratA cA,pentru motoarele moderne,greutatea pe cal pu


te variazd dupA numArul de cal al motorului,IncepAnd de la peste
1 kg.pe cl rentru motoarele de putere micd,la sub 1 kg.pe cal pen-
tru motoarele de putere mare.-)ateTe practi^e par a urma o lege con-

tinua pe care am reprczentat-o In dingrana din fig.Nr.34,unde stint


-

reprezentate,atAt motoarele racite cu aer,cFit pi rele i.acite cu a-

pA.La greutates mptorului propriu zis vom adAuqra


_
s.1 7.Instalatla de
rdeire - respectiy inelul Townenu u7.A..pentru motoarele rAci-
te cu ser pi radiatorul de apd cu apa respectivA pertru motoarele rA-

cite cu apa.

www.dacoromanica.ro
E3 -

In ceste gereutIl se cunrinde 1 uleul dln motor,rlar nu


se cuprinde nici radiatorul de ulei,nici uleiul din radiator §-1
nici cel din rezervorul de ulei,Freutati care tntrà In altä divi-
ziune.
Am dat densemenea un tabel ere cuprinde caracteristiclie,
dimensiunile çi greutaile motoarelor de aviatie recente,precum
ctiteva schiAe de ancombrament (fig.35-40).
<--

www.dacoromanica.ro
:Fa ba ric
,

:
-*

2
l
I
1"/ a
1/41

I .,
. , .

,v 7;;
.

o ii /
n'istiCvisSidele1;y - Panther"
Arrmsliv,9,,SioVe/eL,.729er "
3 Bristol Pegasus "
.4 -13r4s/a/Mercury
,

t
.1 ; .si

, t,,,-,

s
.
"
't
,
,z.

9
' 5'
.a
s.'-

o
v,
-

51e0 /33.3

,
1'
INN

....

iz

46
146.
84

' 6.1 Z
g .
Q

-
1524
165
165
c
-
b E
''
D.
tu
1, -,
-Is ,S,

21.3
32,1
219
24.9
-1:)
-)
Z.
q
g
<,

5.2
6,2
i
b
`1)
.Z 2 4;-.
Z,1,
.,,z
t,
,
w ,F..
.,,-.z,.-,.

1,29
1,41
131
Q4 cQ: i
:
t'3
lb
z
.i
13*
Z
Q

4 I'
Z1

fro
14o
ck
.

5 Br/5101J'e r - s e u s " 146 165,1 24,9 1.32


6 Bristol He cu/es" 31,7 1,35 1,32 /375
I De avillcuac /i, Gips Major " 1
o
4 I /a 00 6: / s 140
e De Havillaiad .6sy Six " .1 1/1 140 9,2 6 205.
9 e Havaatacl 0i,osy Twelve " ° /2 V I //1 go 144 6 2,1 0.95" o,g 420
10 .No./er Da. er " " 14 11 .97T 5 161 1.75 2,03 /.1.5- 0,s7 105
I /7 Pobloy Niagara ' " 7 6 0,67 .95
12 Ro//s,Royce Kestrel" /2 V go 21,3 05
13 Polls. -Po ce , Me,//r " 0 /2 .13.,'2 152,4 21 4°4 1030
14 Rrus Rs /0C /.(lei..,__ J,.4,' #er " 120 f4a 12.7 5,9 0,72 o,sg 22o
15 nrus As 4/0-. u /2 ' /05' /15 6,4, 46 32o
16 8 ti W /32 Dc " .9 S ea 1565- 6,0 01 6.5.5-

iF BM W /32 L ,,
" 155,5" 162 27 1,25 1,38 620
°18 Bramál,i23 6_Fafrir) " 9 " 154 /60 426 61S
1,9 Brec/e_L .9- 09/ /9-.1 5 32 0,55 A,y,
20 Poi,Wir OB Coo V 160 33,9 6,1 A72 1,00 q7/ goo
21 Paim/er PS 60/ 33,9
22 Daimler ize 602 60iesek,Am. f2 /75 230 16 2,0 A35 1.02 '

23 fli;-14 Hm Se 82 4 I 102 //0 3,6 5,1 0, fi' 472 0,1g 66


24 H- Z4 HA> 504 19 105 1/5 3.91 6 agé 0, ?'S o,si PS
25 mirM NM 508 8 6 1,26 0,74 0,4g
26 Ilirk NH 512 ,
/1,9 6 413 360
" /2 " 115
27 .7u ieters Jurbo 205 C(Diese/2 8 d ,6;2 ° 2x160 493 133 0.55
28 Yu/Veer:5,7w* o 2/0 ' /2 11 /24, /36 /4:7 6.5 1 41 0,96 0.69 3W0
2,9 ..700/fter.:1 2'i'.' 0 El/ " 12 4 150 at 35 6: s- 1,7,1 405" 0,11 120
30 Irröher /14 (2h» .;L. I Pep 2 1 1 75 /2 0,634 6:2 0.55 0. 6.41 a324e
31 24.o'app Z9-22 " 15 11 2 g2 0,56 0,25 3:0
32 Pecy_m_D 0, ' .9.5- /00 2,84 5.75 0,3 0,5 0,1 6'o
era. a I R " 1 " 95 (of, 5,6-1- 6:7 42 0,4 0,9 So .

Wage.,- 11i;teots i7 " 4 .8,fr .96 2,3 6,1 0,13 0,64 410
35 ii/cyhét ..5. ag/11a, " " /2 V 118 /40 18;4 6:2 479 0, 7,9 .173 420
36 Voile,- /1/40, .12 ". 1 ..
. 12 . (05 1/5 11,9,56 1111
T
4.

www.dacoromanica.ro
85

....
atb ' ki:3 b tv o tA, !'"k) k v- -' ''..
i.0.Z '
_

.6 . " P
' ; ',- - R '1'..
Z
..
P- k), Z Al 'i b4 bZg ? IZ
Q, ".:.-. . Q ---
'
" ' . .q... ..t4...
..o tl, N.,,,, ....?.
- .--1'.. NZI,
..,..T. Q it?. s,,
'1'
',
Zs.: tZ
Ai ,.)
qj -
t0
4:.-....1t,1

.. 45.1O \i/
'+-z.'

1.' ,
'12

, ', g
,.._tu'i-,,

,, g ...
41
,t-- , Q. i), e t`3

2250 0.9 4p4t ô,4 22'5


9 2450 2.1 920 514
41 .920 a6o 32,1
2650 2750 2650
890 275o 2,1 8/5 2650 35,9
1375- 2750 1.2 1290 2100 750 0,54 35,6'
240o 22,9
I 2/00 0 205 2/3 I 1,04 22,3
, 9 2400 0 420 2400 2,3 525
/0 3500 o 1,5 760 3 o 5.92 0,7/
3300 95 3650 0,75 33,5
/2 0 635 2/00 0 560 2175 416
13 200 V /030 3o00 5 SSo 332
14 1110 o 220 /940 o 240 235 23:4"
/5 o 320 212e .3 450 3250 0,65 37,5 255
/6 0 655 213o 3,1 810 525 0,56 34,1 240
KT 0 (20 2000 24 goo 2230 0,55 24o
a 235o 20 675- 2f oo 25 toot) 545 31,3
226o 0 435 2300 54 1,24 19,4 250
So 2200 0 .900 230o o /0 50 545' 0,55 25:5 225
V 2500 /175 575 0,5f
22 /200 apt; loco 467 >3,5 175-
23 2320 66" 2240 Sa 24 cc 14 1,05" 222 230
24 2360 75 2270 0 105- 2530 112 1.07 263 220
2330 16° /532500 o,96' 26,7 225
26 28/o 0 36o 2010 2,7 4" 31oo 275 411 37,5 220
27 6.0° 2200 520 417 34,1 175
28 2500 O 540 2500 Z5 I' 2700 440 0,63 35,5* 250
21 200 0 120 2140 47 f025 2 300 V 6- 0,57 29,3 245-
o it 210 , 26,5 143 21,1
3/ o 5-5 2550 So 11 27.5
32 24-/o O 19 2110 65 0,i2 27.1 245
33 2800 e /70 3000 /23 0,72 30 240
34 ago 6 12 2 f oo SO ogs, 26,5
35 Z400 1.6 470 2400 25 54'0 2600 315 0,66
31 2750 22 420 290e O 325 , 47, 36

www.dacoromanica.ro
F6 -

t.
,0 Fa drica //of t
1'
t e
-{
IV
.,
t)
,I)

(' .
- (:'
s,
t)
0
I,
n:
,,,-,
t tfk
0 -.1-,
0
4; "6,'
r
0 .. .. , Q... ., n,,, .- (li
Z
Si. 7;10 it, ';' '' .,-( ','. : e' ,.:1 ,3:, ...t,3,

-'
,z '- c
,:,' 1 '- . ,; éZ
37 Waiter Super Castor " Ner g Stea /35- gc ¡u 6 430
3$ Gnome-Rhôile 18 L Pr /5 " 146 5,24 55 1,4,5" Oa
/So 1300
39 6norne-Rhöne /4 Al " /4 " 146 M5 38,7 6/ /47 429 95-e
40 Coome-Rhôt,e 14/V " 14 /22 /16 /9 ,.) qg 660
41 HiSpC7/)0 -5UkCY /2 )( gpd /2 V /30 /70 27/ 910
42 Hispano - Suiz a 12 Y " 12 " 150 170 86o
43 Hi.S?O'00 - ..S. 1.11Z a /4 1b9 155.6 i70 /coo
44 1/ist000--Suiza 22 150 /70 2000
45 Polez /2 0 /2 125 2 450
46 Rer3cuit /2 8 12 /20 45o
47 Renacii 1-77 : , /000
48 S.E.C.M.(Lorra/pe) -.51-i1/5 "/12 ' ,, /4o /66 45,5 /000
49 S.E.C. IV (Lorraine ..-5/erpo"/// 8a V 48 305 900
50 /llia - Romeo /28 RC get- flstea /46 /PO EU 7 4 860
5/ g/-a- Romeo /35 RC ,, 42 6 1,32 140o
52 Fiat A SO Re
53 isolta-Fraschir)i sso.xt 4 f10
5' isofra.-A-i-asch//31 Delia "RC ger /2 " /52 165 27 6,4 yac
55 Piagsio p )[i Re fier /4 ilea 146' /65' /000
564 R.avio P X// RC - " u
/30
51 )9//is or) V /7/0 -C6 . - 1000
5, Ifinner 6"C- /4 840
59 Pratt& 14/hitvey 7'...../0 1,4/a..5 fi " .39,7 /.2, 7 349 C- /44 ¡a G(00
CO Pro, g 6/hilivey ',I/or/3e/ ' E ,, 9 ., /556 /62 271 65 129 /.3Y 52$
61 Pro//g Whiioey Twit) 1-ior,vet - ". /4 ' 357 /750
C2 Worrier ' scarab Junior ' I, 5 4 fol /08 49 52 90
63 Warner Super Scora6- , 7 - 117.5 42 5.3 0,73 0,03 /5
64 wr,ght 14/.",-,/wird " R - /5lo /397 24) / /32 /14 g ro
65 might ,. Çyc /one "CR -1120 - A-2 29.g 421 1,37
16, gs
66 tvrighi .. Cyr /cue ' 14 4 /4 /556 1603- /Zoo 4i2,6 685 1,5 1,40
6? Doimler Beoz 605 1?-8 Lichici 12 V /54 /so 357 13-15 2,303 1,037 0,76- /2.5D
68 j PR 7 K //5 Re/. 1 ,Slea /46 /65 19,34 566 u39 /,227
C 9 JRR 7 /( /20 ,, , ii /4. /65 1334 6:66 1,41/ 1,227 - 2.6.
To jgR hir i C 40 " .9 /65' 24f 6:7/ /2/6 /30 - 00
, /46"
II JIM /4A-717 c32 I Ste a /46 /65 C ¿741/'24( /ma
12 Licorraioy 0-/230 ichd /2 8,--.0c/ /73.3 126',6* 675 2,7 0j6 1,/ Moo

www.dacoromanica.ro
11A : b ....
e b
R
..b ,' b
''' ti. o
:e
o
''N
V
t, l k
lis
V
N
%
t
t, Z
t\ k 'b 4:1 j':
:
°

t'
:1 IL b o 'it' Z
Z.11
1-. *:. k
1
-,Z- k
15

i <'. 1'-, ti i lai


; 1,, .;
1 .1,: ,, . ''i
k `` Q
1.

Z
-

',. '1) ', Z ,2 oz


-4 IZ3
ti. ..
.

1
'

,,.1 { ii eZ -ve <'is .


"S
31 2200 18 4o0 2200 0 40 2400 360 0,79 2Z/
38 2150 1.6 1440 2180 136 o,51
2350 900 O

40 3030 7/5 3030 3,5 376'


41 2600 4,5 3 r0 25,4
42 2400 .43 46/ 0,54 23.8
vac 1.6 /050 -511 0,56

E
23.2
44
45 3 4
46 2500 .i6 390 0 464) ow 23,7
47. 2000
48 2300
3,9
4
94o
860
0
0 12oo
7645
675"
065- 24
0,61 241 210
MI
12-11
49 2100 4 f2oo sfo o,43 !'4 NIS
50 2300 ¿f Po 2300 o 960 2300 5/ 5- o, 54 33.6
5/ 2400 .g4 /250 2400 0 1500 2400 950 463 ' V!, 2 MIN
52 2/0o 2
2/60 la o 240,1
/2oo zgoo 725 o.60 26,3
5ST- 0,67 - 2Z
1.0
5# 2400 3,5 620 2.400 s 0,73 .

56 2/00
57' 2600. 510
58 2400 4,6' 650 goo :245o 575 o.64 20
59 2150 3,4 850 2450 950 56í- 0,6 .31,4
60 210o 2,9 .5-6' 2250 2.1 loo 23oo ! 40 o,55 21,9
6/ Z.350 i4o0 2500
...,
62 2025 - .
165 riat/X3 11111111111
63 2050 136 o0 /7,7
64 2200 0,5 44e o,8( 27 MN
65 igso 4) 0,57 25,7
66 0,1/ NM
,/
64/

6.9
0
4/0 220 a

2420
/200 .34áo 600
13/3,25 0,750 21.1
21

0,5
35
2/3

59.6'
l
262
I
3.0
www.dacoromanica.ro
- 88 -

..
100 4; I. lioo .

. k

's Motoeire rdc/te


.. . i
.:I

a
..

-C - _
lea. .'.Miiroare rricile -or/ tier
woo,'b
k
de ö .

.
b
s9, ó
.
b
t Z
WO b b.
0
E i
0
0
'is BO t -'"
b
CZ 4.
.- ,
WO

.
loo --.
MI
e
%
COO

400

Loo

. !
I -

ereuroko znotoi-edu:116,
Q
' zeo 00 . 000 . t000 : '-e , 662

Fig. 34

www.dacoromanica.ro
- 89 -
a

1149 500.5

Pi .35.

4e2
47 0
544

www.dacoromanica.ro
90 -

t328 107

Fig.37.-

11.

Flg.38.-

www.dacoromanica.ro
- 91-

1428

Fig.39.-

www.dacoromanica.ro
MN,

Greutatea elicei-depinde de diametrul sft,de-numArul de tu-


kf-v-)

relde materitlul din care eSte fAbutA,de numArul'Ae-pilibletc.;InsA


,
influents cea mal mare
--
o are puterea moitoruluicare '6 aconeazA.De
-

aceea se poate presupUne-in-linii generale cA aceastA greutate este


. -

In functie de'puterea motoisului.pa diagramele din figura No.41 aunt


reprezentate greutAtile-elicilor In funce de puterea motorului,a-

tft pentru elicile de lemn cfit §i pentru elicile metalice.liceste dia-

grame,care reprezintil mai mult eau mai pun valorile medii ale eli-

celor deja existente,se pot lua ca baza,cu cea mai bunA aproximatie,
pentru determinarea greutAVii,elicei In compunerea devizului de grew

tA-Vi al unui &vim.

www.dacoromanica.ro
- 93 r " -

1.0

0,124

Zoo 400 - ,600 Jot,' /Oats /20à IQ»


Pk r e o ,2ory)' joakiLo IDolormlui

Fig- 41. -

www.dacoromanica.ro
- 94 -
atuteat_rezilagrulal de apA plus apn continuta
variazA dupa puterea motorului.AceastM variae este aproape
lineara.DupA cum se vede din figura No42,unde s'a reprezentat
greutatea apei continuta In radiator.Trebue sa remarcam cAlpe langA
aceste greutati,trebue tinut seama O. de greutatea marild (un mic
rezervor de apA) §i a apei continuta In ea plus cea continuta In mo-
tor.Daca greutatea nurisei s'ar putea neglija sau s'ar putea consi-
dera InglobatA In greutatea radiatorului,greutatea apel din motor
gi cea din nurisb In schimb este destul de mare §i poate sA fie de-
odatA sau'elliar mai mult ca ces cominuta. In radiator.

io
r
,
II .A111

d;ofor
ffro S;

,2 2J 400 600 ¡CO


Adler 0 n207,,,4,nd ika #I3

'ig.4.
1,

www.dacoromanica.ro
Greutatea radlatOrVil ae ulel si uleiul

zA ace?av lege ca si pentru apA,InsA In proportie de cca.15-25:nA-

tAt rezervorul de ulei cat.si uleiul cuprins Intr'Insul intrA in

altAdiviziune.
,Greutatea Qomenzilor motor varlazd Intre 0,35 i 0,7%
din,greutatea otalA a avionului,iar greutatea tevAral gi a robl-
binetAriei Intre l% si'.1,5% din greutatea total..
Gzeutatea cglulei.
Se Intelepre prin greutatea celulei,greutatea avionului gol
fArA greutatea grupului moto-propulsor.De obiceiu,prin greutatea a-
vionului gol se Intelege gi greutatea acestui grup,deaceea am ti-

nut sa specificAm ce se Intelege prin greutatea celulei.

Greutatea celulei se compune din: greutatea aripilor,grulz=


ta ampenajelor,greutatea fuzeladullg gi a'smortvlut-motor,greuta-
tea trsnului de aterise_sau a sistemului de flotoare pentru ameri-

AAre.grgutatea instalatiei combustibilului.greutatea instalatiej in-

Iralurt.
a) Greutatga aripilor este foarte greu de 3tabilit,deoarece
ea depinde de mai multi factori cum ar fi spreexemplu: a. n2/2ria:
Intrebuintat,lemn sau metal (otel,duraluMiniu); b. gaapl de con:
structie, biplan,monoplan,In consolA sau hobaniat, c.,Amgnalárl_apa=
ciale,fante Handley-Page,aripioare aau voleti de curburA,instalatil

pentru arMament,Pentru motoare,etc. ; d. factorul de sargin6 foarte


deOsébit dupA genul avioanelor.

Dintre toti acesti factori,cei mai importanti Bunt mater77.aj,

Intrebuintat gi factórul de sarcinA.DacA remarc,Im Ins& cA avioanele


evre, cum kctor de sarcinA mic (avioane usoare de tnrismovicane

www.dacoromanica.ro
- 96-
merciale,avioane de bombardament,etc.) au o sarcin& pe m2 nisi mica
decat avioanele cu.un factor mai mare de sarcinA (avioane acrobati-
ce,avioane militare,etc.),putem sà nlocuim acest paremetru (facto-

rul de sarcinA) prin Incarcarea pe m2.11bm admite dar doi parametri


de variatie: materialul si IncArcarea pe m9,iar diagrama din fig.

43 reprezint& tocmai datele practice In functie de acesti dot pare-


metri.Din aceasta diagram& se poate vedes àA atat pentru metal efit
si pentru lemn se poate admite Cu O buná aproximatie o curb& medie
de variatie a greutátii in functie de Incarcarea pe unitatea de su-
prafata.

remarcám maS departe olí greutatea total& a aripilor


prinde si greutatea diferitelor comenzi (párghii,cabluri,tije de
comandA,etc.) ale aripioarelor.
In diagramele urmátoare mi este datà greutatea totalA a ari-
pilor,ci numai greutatea pe metru pltrat de suprafatA.Pentru a de»
termina greutatea totalA trebue sA cunoastem suprafata total& a a-
ripildricare se calculeaza In functie de viteza de aterisare,dupa
cut vedem mai jos,sau care se poste deduce si din greutatea tota-
lA G a avionulUi,Impartità pe Incarcarea unitarà.Dacà este greu-
tatea: pe unitatea de suprafat& a aripei si p este incArcarei uni-
tara,atunci greutetea ariPei(aa) rezulta numaiflec 'At : Ga = =- . G =
.P .

k G. In 'figure 44 'am dat-coeficientul k In functie de IncArcarea


unit ar6. (p) calculat pentru toate punctele din figura 43. Din acea-
stA diagramA se vede cl putem admite In prima aproximatie un coefi-
cient k = ct, si anume K 110,145, de unde rezultà pentru greutatea
aripei :-Ga = 0,145 G.Aceasta implicA conditiunea casdiagrama din

fig.43 sa fie o linie.dreapta care trece prin origine,lucru ce se


poate admite la rigoare. www.dacoromanica.ro
97

id
o

f6 Co/Jskvae Ine/a/iCci
/I

(4-

12

le

C.
20 40 60 RO NO 120
iJcjrcOr ea fie supeolo,ro- //z 437/nYa

Fig.43.
www.dacoromanica.ro
32

o Caosiruclie rn lef»a
4.!
metal
A a nespecificatci
24

20 A

16 A A A

Voleyarea i,edie /45°A

.25 SO 75 /0o 125 ISO


JracCr.-coreo pa supra Cild 1/, AV/73Z

Fiz.44.-
b) Greutatea_gmemigisa se poate evalua,ca §1. pentru aripA,

dupd materialul din care sunt,construite §1. dui:A factorul de sarci-

nd al avionului respectiv.Cum acesta din urmd s'ar putea Infocui¡


/ntr'un mod aproximativ,cu Incdrcarea pe unitatea de suprafatd a a-
ripei,vom putea admite acelea*i diagrame de variatie ca ti. pentru
oripd.Cu o singurd deosebire totui i enume:se va lua numai 0,se
C,70 din valorile corespunzAtoare aripilor.Aceastd rPducere -este

justificatd prir aceaa cd ampenajele sunt suprafete reduse de micA


anvErgurd,fixate pe fuzflaj,In care eforturile in bare sunt Cu
mult mai reduse decAt cele din ar::g..Pent-u a determina greutatea
total a ampenajelor,trebue sA determirdm mal Irt51 suprafa'te,ceea-

ce se face pe ba7A de alte concideratiuniOupd cum vom vedPa mal

www.dacoromanica.ro
- 99-

târzib.Se poate totui admite c. In mediu 6uprafele ampenaje-

lor orizontal si vertical variazA Intre 15 - 257. din suprafMa

portantA totala,fie 20% spre exemplu, pe de altA parte,greutatea

pe,unitate de suprafMA este cu 50% din cea corespunzAtoare ari-


pei,de unde rezulta cA ampenajele vor cântAri ccit.0,10 din greu-
tatea totalA a aripilortadicd greutatqa_ampena.ielor este egalA
cu 0.10 k G.
Ca qi pentru aripi,trebue sa remarcara cä i mecanismele
de comandA sunt cuprinse in greutatea de mai sus.
Pentru avioanele grele (comerciale eau militare),pentru
care factorul de sarcina este mic,iar-inCArcarea unitarA este
930

0
i
6reedatecY 2drrn e lon
150
(ampo o» 51 comenzt ) n

00
t, 0
0
0
0
o ,

o
0

o
1
0 e
0o s' C
0
0

5 /0 /5 20
6reut6ka tota/ci ey aiopcdui /1/3 Tote

Fig.45.-
totugi mare,greutatea ampenajelor este mai micA gi rezultA mai

de FtrabA din diagrama trasatA In figura 45

www.dacoromanica.ro
c) gzzattata _."ezqz i motor este i maA.
greu de stabilit din cauza nmArului mare de factor! de care depin-
de . Pentru suport-motor spre exemplu,caré depinde direct de facto- -

rul de sarcinA i de greutatea motorului,se poate lua cam 2,5 - 5%


Itja_giraitAteaumagrsautavtilorile mia referindu-ae In special la,
motOarele grele.
Pentru fuzelajul propriu zis,greutatea depinde de materia-
lul 1ntrebuintat,d6 sistemul de construcelde genul de instalaVii
§i amenajAri,de lungimea §! grosimea fuzelajuluilde TactOrUl de
sarCiliA vde "Mgrimea ampenaj el or , etc . , etc . Cum se vede dal' =este o
prob1eMA Marte COMPlexA'ii'-iiu'te;poate Cdfiiiavte'clecfts-clU4pdtl-
mMie.Ull parametru InsA,care pare cA /nglobeazA pe toVi factor!!
de mai sus,este volumul paralelipipedului.circumscris fuzelaJuldi.
Intr'adeVar,din rezultatele. practice Inscrise In figura No.46 se

20 '90 loo /20


14411Xtd pewtv,4,4,oy... ch-,0171S+C ri.$ h./2 e kiedd /1.
_ -

Fig. 46. -
www.dacoromanica.ro
- 101

vede cA greutatea fuzelajului este o functie linear& In raport cu


,

volumul pareletipipedulUi- circumStrls (In m3) .9i amine-


, Gi 12V.
In fig.17 se reprezinta vmriatia greutAtii fuzelajului In
fUnctie'de greutatea totalá a aviohului.-
11111111111111111111 111

1111111111111111111111111111111111111/121
1111111111111111111111.21111111
111111111111111111111111151111111111110111

1111111
1111111111102111111111111111111
I III
11111

I 1111
1111111M111111111111111 1111
100 ordnumm
111
robe
2 4 5 6
6r e ta re hila
Pig'. 47. -
d Gre trenif o er.)

amerisare este in functie directA de greutatea..totalA,..a avionulpit


iar4entru bidroavioane de .volumul.ln m3 al flotoatelDin dia-
N.
graMele'rePrezentate'respectiV'In.figurilS841H10;sepoate /nor
vedes cA greutatea trenuiui .de-ateitáj'vaiazA lntre 5% i 7%
din greutatea totalAliar greutatrea flotoarelór cca.50 kg.pe m3t1a
care se Sdaug6 f greutatea barelor -de prindere de cca.17 kg.pe 7fl3,
In total. deci 67 kg:pe 17), de plutitor.
www.dacoromanica.ro
- 102 -

356 /
, /
/
= /
300
Ore lid/te, fetíst,

25

..

/000 20oo -loco 4600 5e co o 00 loOp: e000


Gui-eyie toto16, -bp Ay

Fig.4E.

www.dacoromanica.ro
10f3 -

' tr'culateo h:X7-Ye1rekr


r
o
, .0(
5
43°° o

200
o o
1
o
f00 loder
C

o
o
o

2 4 6 1.2

Vo lu mu/ p Ìo k

Fig. 49.-r

In ceeace privewte role dela trenul dc aterisaj,rsrcuta-


tea lor cu pneuri i camere depinde de materialul din care este

facuta roata proPriu zisA l de firmele mari produc6toare.Tn

nii generale Insti,greutatea unei ro0. complete dcpinde

de greutatea totalA.Pentru indica-W dAm tabiourile de mai jos,


reprezentând producVla caselor Banloc,Dunlop i Firelli.In aceste

tablouri sunt cuprinse 1 dimensiunile curente ale rotilor.

www.dacoromanica.ro
-105 -
.1

CU JOASA PRESIUNE

ANyKOPE DE AVION Rim Association" 1940)

(Conform norme1or "Tire &

Sarcina
maxim& atm. AnveloDA Camer6
Dinanzi2a1
LaDaMlrea IaIlms piametrv agIlling 0 ext4
--
Anvelope Dentru atqrizor 771 2,1 5,58 1,31
952 2,1 6,76 1,50 TAR-80
6.50-10 120,65 254,00 167+1,5 554+3,0- 1270 2,5 8,12 2,09
7.50-10 139,70 254,00 192+1,8 600+3,3 1587 2,5 12,65 - 2,40 ,PZL Karas
s..50.;10- 158,75 234,00 218+2,0 647+471 2098 2,5 18,41 3,22
177,80 304,0 - 2442:2,5 805+4,3 2903 2,5 27,50 4,40
11.00-12 209,55 304,80 282.±2,8 81375,1 4763 3,0 40,90 7,06 -Lockheedf14
12.50-14 241,30 355,60 320+3,0 9'70+5,6 6123 3,4 52,00 2,62 Douglas
15.00-16 285,75 406,40 419+3,8 1080+6,4 10206 4,4 93,15 11,20
17.00-16 336,55 406,40 475+4,3 1136+7,4
19.00-23 374,65 584,20 531+4,8 1389+8,1
e 544 3,9 2,13 0,45
862 3,5 3,95 C,68, Potez 543
5.00-4 88,90 101,60 123+1,8 331+3,3 1225 3,5 5,90 1,09
7.00-4 133,35 101,60 174+2,5 411-14,8 1214 3,5 9,60 1,32 Dou-g"las
8.0C-5 133,35 127,00 193+2,5 480+4,3 2721 4,6 011.

9.00-6 171,45 152,40 226+3,3 555+S,6


10.00-7 203,20 177,80 254+4,1 62276,3
sarcinile §i greutWle n kg.

- Toate dimensiunile cunt exprimate in mm.,inr Goodrich cu o tolerant& de +3%.

- GreutAtile cunt date conform ataiou1ui B.F.

www.dacoromanica.ro
.-106 - -107-

ADWU.PU., 14, AYITYN


Na6EDARDIZATE
(Pabrire.DLe in Vzingl.e
Banloc, Baicoi,Prahova)

agLIA pltivaljuni Presiune grreut, t


Sarcin:t Camera
Denumire LAI1M Piametru BliaZi2A hatVi1-Z24

Anvelope pentru ateriz2pr


120,65 190,50 17-.43 0 512+6,0 4,40 1,24 Nardi 305
7.00-7 1/2 932 ,
12.25-12 165,10 304,20 301-r5,0 917711,0
3,2
Ca

23,50 4,70 Bristol Blenheim


3000
82,50 356,00 150+4,0 65C+E,0 6,40 1,40 Messerschmdtt 10P
6.50x150
750+10,0 1270 4,0
750x150 82,50 453,00 150,4,0 n 5 7,30 1,80 PZL 11-F
180+5,0 250+12,0 1200 1AR 39
850x180 95,25 502,00 3,5 13,30 2,00
1600
Plaelope pentru bechie
53,98 88,90 97+2,0 2764-4,b 0,33 Hawker Hurricane
4.00-3 1/2 350 2,8 1,45
4.25-4 76,20 102,50 110+2,5 290+4,0
350 2,5 1,25 0,36 Heinkel 112
5,50-4 102,00 102,50 143+3,0 355+5,0
523 2,8 2,30 0,70 Bristol Blenheim

- Toate dimensiunile sunt date In mm., iar sarcinile si greutdle in kg.


Tolerara asupra greutdtilor este de 1,4% pentru anvelope i 2% pentru camere.
- Anvelopa 7.00-7 1/2 este folosità la bechie pentru avionul JUnkers 52.

www.dacoromanica.ro
- 108 7

TABLOU
de caracteristicile cauciuclaffor

Marca. DUNDU . DUNLOP ..3017.4Q.0 FIRELLI PIRRLLI

Dimensiuni mm. 900x230 800x200 635x190 1080x406 550x260


Dimensiuni n toll 9x21 8x19 7 50xIO 15x1.. 10x5
PreSiUnei de 'umflare átm. 3 3 4,6 , 2

14orta staticA kg: 1650 ,1430 1500 4550 960


Travaliul- kgm, 346 212 - 330 2100 ;

Aplatisare mm. 130 114 132 300 NO.

,#, -

Forta maximA kg. 6450 : ;4760 _550C 14000.


'1GreutAte .afivelopei kg ,

mo. MEW 8,5 44 9,2


Greutate a camerii kg. -7-7 f. _,,7,2 1,7
Greutatea totalA kg. ,_12 10 10, 5172,, -,,.1099

Montat pe avionul IAR-37 - IAR-38 IAR-80 SAVOIA


Tren Bechie

www.dacoromanica.ro
- 109-

arm/LIIA_InsiLlg/iei cembustibilului cuprinde greuta-


tea rezervorului de benzina,de ulei gi canalizatia respectivi 'And

la motor.Depinde In special dei9i lntr'o


's md-
surA oarecare de forma acestui volum gi de materiplul din care sunt

confectionate rezervoarele.Diagrama din figura 50 ne di aceastA greu.


tate In functie de volumul In litri.Pentru a determina acest volum
trebue sd cunoagtem consumatia pe cal or& de benzinA gi ulei,precum

gi durata sborului.Aceste date diferA delve. avion la avion gi chiar

pentru acelag gen de avion,aga Incat nu putem sA exprimAm greutatea

In functie de greutatea totala.

Astfel singura diagrama de care ne putem folosi este aceta

din figura 50um InsA rezervoarele de benzin& gi ulei nu sunt mai


niciodatA concentrate gi cum greutatea lor,pline sau chiar goale,

poate sA intervinA In mod apreciabil la centrajul avionului,este


bine de gtiut cam ce greutate de ulei vom avea in functie de greu-
tatea de benzinA.Degi aceste greutAti ar trebui BA fie in acelag
report ca gi consumatiile respective pe cal orA,totugi uleiul este
luat /n cantitAti mai mari peste cantitatea strict necesard.Se ia
de obiceiu cam 8% - 10% din volumul benzinei (In litri).

Greutatea instalatiei interioare este dintre cele mai

greu de cunoscut,din cauza diversitAtilor de elemente ce se cuprind


In instalatia interioara.Este vorba in linii generale de instrumen-
H-111 'Ari diver in c r i i o ului cif eu-

eri hie.; ent ele tri or t ehi t_ 'f

tografic gi echiRament T.F.T.,amenajArillyers2_2entrU'armamentul

avioanelor militare (cum ar fi suporti de mitraliere,instaltii


pentru turele gi lansatoare de bombe,etc.).

www.dacoromanica.ro
- 110-

SO0

...- 'pea ak cY /;JS / cona6v31Z71 .

.),.m.
o- o
. . o

o
0°o
o
Svo(2.
J....J.__
500 >000

Wu/7)0 regervoraivi ii, Arri (del )

Fig. 50.-

Yentru nvioanele de turism In general OY,pentru avioane-


lesmilitare este aproape imposibil a preciza valoarea greutWi
interioare.Deaceea vom da tabele de diferit? instrumente de bard
vom indica diversele amenajlri speciale in ellteva din avioa,
nele militare uzuale,pentru a avea o inlicae asuprt acestui
capitol al greutmiLbacd este vorba.InsA. de echipmentul pro-.
www.dacoromanica.ro
priu zis In carlinga pilotului gi a paSagerului,eventual la avida-
nele de turism sau militare (scaun,ManV,,mrinetf? divnrse,etc.),dia.
grata din figura 7n dE o indicatie suficientà.

Coo

,
Greulako, echiRcr7De/a Ada/ o

gr/oatae de pasayeri

4 6 fo
Numeira 4cartipt. de 12asayerl.

Fig. 51.

Celelalte greutA se vor putea stabili dupA genul avionu-

lui care va definí natura i numArul aparatelof de bord,natura

www.dacoromanica.ro
- 112-

echipamentului electric,genul instala'yii de T.To.t?.sau fotografie,


genul instalatiei de amament,etc.,etc.
Tin al accentuez cA,In ceeace privegte .¡agmameptul,.aogratul
aoar4tu1 Foto,nu este vorba vropriu zis de ele,ci numai
de amenajdrile care sa permita instalaa lor.Aceasta greutate nu
este importanta,iar la rigoare se poate Ingloba in greutatea de
constructie a celulei,greutate care am analizat-o mai sus.Deaceea

voM da importanta mai mare instrumentelor de bord gi echipamentu-

lui special,a caror greutate s'ar putea stabili ugor.

,
67atea echipare,,,tu/c/,'
nOootoe de sport

e O

Q /sag R000 goo° 4000 5000


Grecrlatect to/a/4 lo A-9

Fig.52-
'Am mai jos cAteva tablouri de instrumente de bard gi echipa-
mente speciale care echipeaza diferitele categoril de aviosne.Bine-
. .

Ineles ca In ritmul progresului aerotehnic i aceste tablouri suferA

me.r.eu schimbari In compozitia lor 0_ In nunftrul lor.

www.dacoromanica.ro
- 113-

I. AvioantLsle_§02e2gArgailjzzgaiwbaae_42
turism evi22Df_i12-11.0AMP 4Utta2.e.

Instrumente de bord.

Termometre de ulei 2 buc.


Manometru de ulei 1 ,"

1..
Termometru de apà 2
Manometru de benzinA "

Litrometru de benzinA :

Tachimetru 1 1 "

Altimetre 2

Vitezometru 1 ,"

Controlor de sbor 1

Ceasornice 2
Contacte 2

EMtinctor automat 0_ comandat 1 ."

CglindA retro 1

.710212.2.mantaau¡ál:

Aviofon dublu 1

Fort-hAr mici

www.dacoromanica.ro
4-

TI. Aminant4R_ALItoare4110tiaAng dP_Antrenament


,

sle,_3(bnal&amm,i_Alpne m.0221.1g de mare

acrobatig,gts,

Termometre de ulei 2 buc.


Manometru de ulei - 1 "
Teimometru de apA . 1 " p.rAc ire
Manometru de benzin&
Litrometru de benzin&
1 ft cu 0
1,3

1 '
Tachimetru 1,"II
Altimetru 1
Vitezometru 1 "
BusolA 1 "
Indicator de viraj 1 "
Clinometru longitudinal 1 "
Ceasornic 1 "
Conta6t 1 "II
Avertisor de incendiu ^ 1 "
Demaror "
Magnetou de pornire
OglindA retro
1
'It
"

Extinctor automat §i comandat


LampA de bord Cu baterie uscat& 11 "
Port-hart& mic& 1 I'
Giroorizont 1 14

3irodirec'qiana1. "
Analizor de gaze 1 "
Variometru tt

www.dacoromanica.ro
115

III. . e un .,! qxdaistret


dioaxlc de b.2mbartament greuAtc_
InaImmeate de bard:

Termomttru e ule i 1 buc.


Termometau de apA 1
Manofnetru de ulei 1 " de fiecare motor
L'anometru de benzin& 1 "
Litrometru de benzinA i II II
rezervor
Tachimetru
Altimetre
i tt It It
motor
2
Vitezometru 1
Indicator de viraj 1
Clinometru 1
BusolA pentru pilot 1 "
BusolA de navigatie 1 "
Derivometru 1
OglindA retro 1 "
Ceasornic 1 " sau mai multe
Contact It de fiecare motor
511112mg.LI_Emslall
Aviofon It
Port-hartA micA 0. mare 2 "
Tablou de control El

Tablou electric Dilot 1 "


Reostate do IncAlzire 2
LAmpi de bord 1 "
Proectoare de aterisaj 2
Generatrice luminA,IncAlz.i TFF 2
Magnetou de pornire 1 de fiecare motor
Demaror 1 "
Giroorizont 1 "
Girodirectional 1 II
Pilot autoMat T
Analizor de gaze I
ft
Gonlometru tt
Variometrn 1 "

www.dacoromanica.ro
- 116 -

TV,Avioane comerciale.

Ing/imunte de bord:

Termometru de ulei 1 buc. p.fiecare motor


Termometru de apt, 1 " If If

Manometru de ulei 1 " il fi 11

Manometru de benzinA 1
Litrometru de benzinA 1
Tachimetru 1
Altimetru 1 "
Vitezometru 1 "
Controlor de &pot 1
BusolA 1 "
Contacte 2 "
Clinometru longitudinal 1
Directional GIRO 1 "
Giroorizont 1 "
Cinemoderivemetru 1 "
BusolA navigae "
Avertizor de incendiu 1
Extinctor automat §i comandat 1 "
Tablou de control 1 "
OglindA retro 1 "

Demaror 1 buc.
Magnetou de pornire 1 "
PorthartA 1 "
Lamp& de bord mai- multe
Generatrice de luminA,IncAlzit
§i TFF 1 " sau 2
Revitale de IncAlzire 1 "
Proectoare de aterizare 2
Giroorizont 1 "
Girodirec-tional 1 Ti

Pilot automat 1' "


Echipament pt.aterisare fdrA
vizibilitate 1
Analizor de gaze 1 "
Goniometru 1 "
AparaturA pt.radio-ghidaj 1 "
Variometru 1 "

www.dacoromanica.ro
- 127

Pentru a utea fixa i greutatea lor aproximativa am in-

tocmit un tablou de instrumente de diferite marci i proveniente.

Este cart ea perfectionarea tehnica a instrumentelor va schimba


greutatea lor,dar ordinul de marime a greutatii va fi cam acela.

Nr. Marc a Tipul Greutatea Observatiuni


crt. kg.

_larumatra_
1 Prerom A.70.0 0,750 al% 3,5 m.canaliz.
2 II A 160 0 1,255 " 7,5 m. If

3 If U 0,780 ulei 3,5 m.

4 II UU 2,220 " dublu:7,7 m.


' canaliz.
5 - 0,400

6 ,Prema TV 0,580 tip& 4 m. /I

7 Tr
TNV 0,630 " 4 m. II

a It TO 0.580 ulei 4 m. If
,

9 II TNO 0,630 " 4 m. TI

10 If TOS: 0,580 special 4 m.


.: - canaliz.
11 If TOSN 0,630 " " 4 m. "

12 Askania 0,400 TV

13 Prerom - 0,765 If

14 Hartmann ic Braun -
'
0,270 31ectric

www.dacoromanica.ro
N. Lama Tipul f7reutatea Observauni
crt- kg.
çnLer
Prerom 0,255 benzinA.
9 0,240 ulei 2,5 m.canaliz.
3 0,580 triplu
4 0,190 frgnA 0-10 atm.
5 It 0,190 ft 0-40 "
6 0,190 " 0-150
If 0,190 ti 0-200
t?
0,190
9 MB 0,950 ulei-benzinA 3,5 mecanaliz.
10 0,350 admisie
11 7 0,220 ft 060
12 ZZ 0,450 dublu
13 0,330 benzing-ulei
14 Askania
ft
0,440 ulei
15 0,440 benzinA
16 Prerom OM.
0,720 ulei cu canaliz.
17 Eckardt 0,230 " 9i benzinl
18 Prema 0,690 cu 2 m.canaliz0
"
19 0,250 benzinA cu
20
21
22
/I
MOR 15
MOR 30
MORN 15
0,640
0,640
0,670
ulei 5/15 atm.cuti 4n m.can.
"
TI
16/30
5/15
"
It ft
ntf
If It
23 It
MORN 30 0,670 " 16/30 " "" " It
24 1/
MO 30 0,220 " 16/30 fdrA releu
"
25 ft MB 0,220 benzinA 0,6/2 atm.
i_txximatze,
1 Prerom 0,820 cu pompA,ventile i canfliz
1,120 Cu antenA
Prema L 0,214 fArA pompe §i ventile
T aQ11 ime trt,
1 Prerom 0,950 centrifugal 1 m.flexibil
2 0,470
3 Askania 0,570
4 Prerom 0,430
5 Moran 0,380
6 Prema C 1,005 Cu i m.flexibil §i ra-
corduri
7 0,350 Cu racorduri

www.dacoromanica.ro
119 °-

Nr. Marca Tipul -Greutatda., Observati:uni


crt. " kg.

Altimétre..

1 Prerom H : 0,380
2 It H 0,470 normalizat. .

3 ti H 0,480 . cu contact:Olactric
4 - - Q,570,:
5 Askania - 0;240
6 PreroM - 0,360
7 R.Fues - 0,570
8 Premá H -:-0,380
. 9 tt R 0,530 de aterisaj
10 11 V _ca,260_ 0-8000 m.
11 ti V - 0,260 .0-1000 m.

YIIMMILLes.L.
1 Prerom V . 0,450 Cu cadran rotativ
2 It V .,0,470: de aterisaj
3 ROW V 0,250 far& antena
4 Askania - 0,230'
5 Preram - .0,240
6. prertia IT 0,461
. cu 2x1 m.canaliz.0 6/4 Al.
7 VO 0,681 cu cadrat orientabil
0,670
'

It RP.250 0-250 km/orA.,


9 RP.350 H 0,670 0-350 "

In. :tor 1"411aailL.


prerom F 0,740
2 Askania - H. 0,580
3 Prerom' - 0,550
4 -Prema F 0,43 cu tromp& Venturi dtibla:
; gi 1 m.canalize
5 ,vi 0,700.

.11.1a2Tetre.2.
P;rerom 0,440
It 0,375.
3 Prema 04375
4 0,780 cu tub Venturi i canaliz;

111.1.4.0.2,

1 Prerom 1,98-2,08 ptr.observator.


008-1,04 n pilot
2
3 ¡MI 4,74 cu toata instalatia pt.
distant&
4 Askania - 0,490 :
5 Prerom 0,930

www.dacoromanica.ro
- lc- Observatiuni
Nr. Marca Tipul Ireutatea
crt. kg.
Ceasornice:.
1 - _ 0.196
2 junghans _ 0,300
'Variometre.
Prerom X 0,920 complet
1 0,280
2 Askania - Cu thermos
3 Prema X 0,950 -

lAversq.
1,900 orizont
1 2,200
2 Oft - motor ptr.orizont
artificial.
Accesorii.
TV 0,230 Trompa Venturi
1 Prerom yt
TV 0,280 11

2
11

TP 0,180 Tub Pitot simplu


3
4
11

" TP 0,310 " " Incdlzit


it
electn
n
It
5 11 TP 0,600 11 ,

II n
6 11 TP 0,420 11 /1

II II 0
7 tt TP 0,420 11
11

8 /1 TP 0,540 11 11 11

9 11 -
-.TP'

0,115 1 m.canaliz.cu blindaj,


10 POI - 0,210 antenA ptr.vitezometru
" litrometrv
- 0,860 11

11 -
- 0,125 1 m.canalizae
12 Prema
n - 0,133 1 "Il " de 6/4 0
5/".., 0
13 n n
14 1/ - 0,107 1
1 " cablu flexibil de
15 11 - 0,505
23/6 0
- 0,120 2 racorduri ptr.fle-
16 11
xibil
- 0,043 1 m.canaliz.ptr.vite-
17 11
zometru de 6/4 0
PA 0,435 rub Fitot IncAlz.elxtr
18 11
In faa aripei
PM 0,390 Tub Pit0t IncA1z.e1ectr.
19 11
pe montant
n PS 0,615 Tub Titot Incálz.elixtr.
20 sub arlp5
Imhaatoare.
1,300
1 kullerelle 0,080 masc6
2 1,150 + 0,080 Cu maseil
3 3.000 butelie de oxigen
4
www.dacoromanica.ro
121 -

Am vorbit pAnd action .de compunerea greutAtii grupului moto-


propulSó'r .41 a Celulei care Impre unA forme a zA

1.TbatA IncdrcAtura care se adaugA avionului gol pentru. a fi" tn

stare. ile--615Or se numegte greuta!tee Ut116..Ea Se com¡mne din griutass-


(benziriWgja, greutatea e
rejallsalAulau -(pénti'u avioarie c omerdialé ) ,greutaten Eat

L....c2414.tragr...a494.tale,Igreutatea 1 mnj1or mohilsgreutAteti al:4r,-- 4


telor Foto vi"T .F1 ,-Y.-,gf-teutatea menfuLti miin ith.iIor,etc..,;

etc.
Toate -aceste greutAti sunt extrem de -variate dela un avion
la altul gi chiar pentru ezelag gen de avion,dela un tip la ltul.

Vom da.mai departe cateve detalii -asUpre compozitlei. fiecàreie din


greutAtile susmentiónate,dar voM remarca mai Intgi cA,cu toatA, di-

versitatea ce existA asupra compunerii 'greutItii utile,totugi greu-

tatea totalA pare a asculta de o lege care se deduce din diagramele

din ftg.53 gi -54


Aceste diagrame reprezintA,Intr'adevAr,greutatea avionului
gol In functie de greutatea totalg,iar diferente dintre greu.aceste
tali va reprezenta deal greutatea utilA.Se poate ugor vedea cA pune-
tele care reprezintA valorile reale obtinute pe diferitele tipuri, de'
avioane existente se plaseazA In jurul unei linli dreptevcare poate
fi luatA ca o lege de' variatie a greutAtii avionului gol.DupA acea-,
stA lege vam putea serie cA valoarea, greutAtii utile este, de, 35% in
greutatea: totalb:.
Ga = 0,35 G

www.dacoromanica.ro
KM

SOoo
Creutaka avionufui yo/
)

00

0 00

WO
o

0
!Ooo
,

0 ,
0 o
'000

e I
f000 2000 3000 400o Soo° 6000 l000 800
Grecdoloo lo/a/ci avip,oului .î13

Fig. 53 -

p
. .

6reutzapa -gigoouluf ,o

_ .',

lo Zo 30 o St
6,eu4ko toh..,A., a ov;orouk; 6,0

Fig.

www.dacoromanica.ro
- 123 -
.2
Aceasta valoare 'care pare atAt de aproape .de 'realitate,are,
,
_

nevoe de o descompunere mai. detailatA, deoarece np intereseaz5. nu-nd,

mai greutatea totalA,ci mai ales repartitia acestei greutati pentru,


studiul sborului avionului,al_ centrajului; gi, stabilitatii, sale.

De aceia vom Incerca GA analizam fiecare .parte a greutatii,

utile: .

. 111) :ar-katatea comhvstibiluJ,u depinde ,de -puterea ,motorului , de


consumatie lui pe_cel,ora (In .benzina gi ule1): -gi,de durate maXimA. a.
Sborului 9 C are trebue efctuat c4tre evionul-,respecti.(sau .distan-
de

ta maxima ce
-.. trebue
,
,parcursa 'fara _nici o eterisarv),.Durata eau disten-
.

ta maxima de parcurs pecesera .pentru tip ,de avion punt date jmpl

se de anume misiuni sau scopuri pentru care a, fost. realizat ,avTonul

respectiv.Aceste date ram5.n, ,intruc Atva arbitrare, .tablcur-

rile pe S,re le-am pre zentat


.
anterior, se ,ppate-trpge: ,veloareemedie..,,.

uzitatä In practica...Inainte de:.a trece mai departe,vom. -10.triurf ce se:


Intelege prin durEt,..2 de sbu sau distanta iniximti de parcurs (raza clq
arq lune ) . Intr' adevar l'aCeStea .regimUl: de sbor, insa /n mod
difera dUP4

ConventiOnal vom lua vaibri* care se refera *1-a: regimUl de croasierA,


gi anume la uc 0 ximh
inat imea_mot_rimiitA Ac.igL/A_ylIgg, maxiM4 . Ma i precis s Inca ,111_v_gi:
ul .1a Qam...putereg 'rnotpru1uj eer ,.=.1.2/2. din Egtereq sa maxi-
mA ,la altitudinea unde motorul da aceast6. putere, maxima.° alta remar-
ca o VOM face, lu cee ace., prtvWe ulejul.Degi: consumatie acestuia' este

Cu mult mai .micA dec rIt a . 10- a pa rte din consumat i a benzinei ¡totugi

pentru,ce ungerea s fie_ facutA In bune .conditiuni,g1;racirea dease,r: -

menea,greutatta_l/leinlui se ia cç d.tec eutat -

b) Greutatea_411142214_41_1_ ne.racrane., c414toare este sta- ,

www.dacoromanica.ro
- 124 -
billtä ia 80'de kg.pentru fiecare persoanA in parte.NumArul lor §i
lOcul sunt a priori stabilite,fiind una din datele initiale ale pro-
bleffiei.Vom remarca totu9i el pentru avioanele militare de recunoa-

tere indepArtatl,de luptA sau de mare bombardamentInumArul persoa-


.

nelor este de 3,4,5 sau 6,dupA armamentul ce se gAse§te la bord.


c) Greutatea bazajelor sau a coletelor poqtale este o datA
foarte neprecisA §i prive§te In general avioanele comerciale.Se ad-

mite dé obicei o greutate de cca 20-30 kg.de persoanA.

.d) Greutatea echipamentului mobll cuprinde parawutele,inha-


'latoarele de oxigen 9i butelia respectivA,centurile pentru piloti,

perinele de scaun sau de spate,trusa medicalA,trusa cu acule de bord,

Invelitoare pentru locurile pilotilor,husa pentru motor,husa pentru

elide,ett.,etc. DAm mai jos pentru para§ute un tablou de greutAti;


pentru celelalte,care nu reprezintA greutAti mari,se poate lua cca
5-11. .de fiecare persoanA ce face parte din echiPaj:

PARASUTE "IRVI Nfl

cu 20 panouri ... 50 kg.

cu 24 OW OOOOOOOOOOOOO .41140.0S0

cu 28

(toate sunt confectionate din matase)

Greutatea aparatelor Poto 9i T.P.F. se refer6 In special


avioanele militare 91 la avioanele marl de transport.Greutatile
lorocare diferti dup4 firmele furnisoare,se pot lua totu§i In jura

celódicate taiplourile de mai jos.Aplicarea aparatelor T.F.P.


de emisie 4i receptie se preconiteazA pAnA 9i la avioanele de vânti-
toare.Deaseme-~ si aparatel Poto automate.

www.dacoromanica.ro
-
LpARAT:, 70TO.

Zelas HK r.1 de mánAl. 6,800 kg.6u casetA.

Veak It 11.
so ****** "

cca 48,000 complect


ti RMK.S.1818 . 55,000-m

RMK.P-.10 .. 78,000 41 special

Rl1C.ITS.1818 65,000 "

" RMK.20/3030 r 73,000 n

INSTALATII T.F.F.
MARABINI M-AD Telegraf gi telefon 45,625
Post "S.F.R." A-1 D/5 50,000

Radiogonfometru S.F.R. 25,006


Post de emisie gi receptie
T.F.F.1501,7 32,000
Post de emisie gi receptie.
T.F.F.250 W 42,000
Post de emisie gi receptie
T.F.F.300 W 50,000
Grup Electrogen RI-7437 20,000
Grup Convertizor cu motor 4',540

Alternomotprul 5,300

f) Grevtatea armamentului §i a munttiilor priv464'hUmai


avioanele militare.PentrU'a:stabili aceste #reutOf trebue sà c11-

noagtem mal intAi genul de armament gi munitiuni pentru'fiecare


categorie de avion In parte.In linii generale gi pentru avioanele
militare cele mai uzitate,vom avea tablourile de mai jos,care sunt

susceptibils_de schimbAri.
www.dacoromanica.ro
- 126 -

lantru_amjan_a_yAng,taarl: 2-8 mitraliere de carlingd,

cutiile de sincronizare (dacd mitralfera trage prin elice) tije-

le respective de comandA,cca 500-1000 de cartu§e Cu zalele res-

pective,pentrirfiecare mitralierd,eventua/ pistol de semnalizare

fuzeele respective.Se preconizeazA acum echiparea avioanelor

de vAnAtoare cu tunuri Oerlikon,Mauser sau Ikaria,de 20 na/m.ca-


libru,InsA ultimul rAzboi va consacra In mod definitiv armamen-

tul avioanelor de vánAtoare moderne.

2) Pentrikmlçarolelexnamaualll: 1 sau 2 mitraliere

de carlingd,o tureld In spate,avgInd un jumelaj de 2 mitraliere,


eventual o mitralierd in spate,trdggind sub fuzelaj,cca 2000 car-

tup Cu zalele respective,lansatoare de bombe pentru cca 400-

1000 de bombe,apoi vizor de bombardament,pistol 0. fuzee de sem-

nalizareotc. ,etc.
j_tra_gy_to._j_g_fpz.elutdirecur_u_sg,_PeneloterIndedrttd:

tumid. In fatà cu jumelaj de mitralierd,tureld In spate cu jume-

gt
laj,cca 5000 cartu§e In cutii speciale,lansatoare de bombe (ver-
ticale sau orizontale) pentru 1500-3000 kg.de bombe,apoi pistol

de semnalizare,fuzee de semnalizareletc.,etc.
.A
Pentru orice,Asltd categorie,care nu o'er IncAdra In

cele de mai sustar constitwi avioane cu misiuni specialg 0 *V


armament adecuat.
Greutdlile unora din elementele enumdrate MAI OWe pot
estima din indicatiile de mai )os:

RMAINT I MUNI IUNI,

Facand-o medie Intre greutdi;ile'pieselor -de armament

produse de casele:Mauser,Oerlikonjakaria,Rhein-Metall,Vickers,
www.dacoromanica.ro
Browning Bofors,Darne,etc.,sa dedus urmAtorul tablou:
- 127 -
Calibru 7,92 mm.0 .. 15+5 kg.cu munitie
" 12,7-13,2 mm.0 25+5 u u

20 mm.0 . .45+5 " "

SEMNALIZARE.

Fusee de aterisaj H-1 0,3100


tt
H-2 0,650
H if R-7 5,000
u H-9
11 tu
3,400
H If
semnalizare 25 mm. 0,180
ti II vi
35 " 0,250
Pistol pentru fusee calibrul 25 1,150
It ti II 35 1,000

GREUTATEA BOMBELOR.

Germane.

12 kg. 50 kg.

50 100
100 " 250

225 " 500


Pentrvi lansatoare se poste lua 8+105t= din greutztaatotait boar.
emarca: In diagrama reprezentAnd greutatea avit)ru7u1
in functie de grcutatea tOtaltl,nu s'a specificat genul avlone-
lCr,ci s'a trasat o linie medie aproximativA.Pentru a da o pre-
ciziune si mai mare a acestei chestiuni,dàm In fig..55 si 56,

diagrsmele reprezentand raportul dintre greutatea avionului gol


si greutate totalA Sn functie de greutatea totalA,si pentru
ferite categorii de avloane.'3e vede foarte Ifturit cA punctele se

aseazA foarte strans In kirul uncí curbe medii.


www.dacoromanica.ro
- 128 -

0g
(1 0 to
,.., 40 e0 ... A op a
;kJ o4+
+0+ it "--' ,e .:. ,,.. ....... A AA A
0 + - % 43
OD 0 di e. ...I 4',e,a; a
o a t, 2, °
-t,.......;,
c7.6 + +
.
C a
+ +
o
+
+

Vciwciicare ootreaormevr
+ Sc.ocyld fez,' I
o - ."
A Vdrjcitoore de //ale
C3 . Bomb rnotaomorovre
muilimoreetrt

,
.0300 500 i00 got, f oa 3vo 470 1700 do 21O,
G Tara

... -. GO 0
0,.....- 41 0Q
e...4:4111:+1 --,
inrom-za.
tT Ca
.PAW/Pitti"
- -. - .0 . -
1171111111111111.1111M

''. 0 & a 0
90 0 40

94

itt

3000 iA10 /Moo now 'fog. iFood svo,


6 Total.

Rvioone miktora

Fig.1.55

www.dacoromanica.ro
129-.

0.9

o
0
o
o
0 CO 0
. CD- g 0
0 ,, . G
. tr,
......., 1 .-1. e r,._.dliD
_
1

06 -iii,p, 5,
a ee--e-.: -a- -..-.7 ce
114
1!_,
,-, oI. a-,
,
1'
....,

+0 + + +
1111-'
CD 0 .

I*
+
0,4

± Tr0175pOrt .11 ?0,5./Cde


O 7:-.,- is n2
0.2

00 ,.. _ ./r.... JO.,a -7M


360 0 - -
.1 Total

49

f +
_ + *++
40 rtr111_11M1111111121111111116111111111=111111.
-1-11
1-
-0-
i- 4- ' +1_ +
-1' +
1-

02

00
moo oc, 70,0o (Moo /3000 /soya /eloa !fay.
Total
itivioate con' erc.wlo troms,0014 poa Ay

Fig., 56.-

www.dacoromanica.ro
- 130

SUPRAFATA PORTANTA SI SUPRAFETRTF,

DE COMANDA.

Am vzut cat de mult difer tipurile de mioane.Chiar In


sanul aceluias gen de aviosne,varietAile sunt infinite,atat In

ceeace priveste forma cat si tn ceeace priveste dimensiunile or-


ganelor componente.

Pentru simplificares studiului a apArut ca o necesitate sA


facem clasificArile dele. Inceput 0 am Inceput un tablou Cu carac-

teristicile principale pentru fiecare categorie de avioane.3'a de-


limitat /n acel tablou limitele Intre care variezA greutatea,supra-
fMa (sau IncArcarea pe suprEfetA),puterea,etc. In capitolele pre-

cedente am vorbit de devizul de greutati,vom verbi acum de suprafe-


ele portante 0 de comandA.

Suprfata Unul din elementele caracteristiCe ce-


lemai importante este suprafa-Qa portantA.Aceasta se poate determi-

na pornind dela viteza minimA de aterisare pe care dorim s'o obti-


nem.)xetoda aceasta este precisA,deoarece ne seama de calitAle
aripei IntrebuinIate - /n special de portatqa maximA si de dife-
ritele dispozitive pe care le adaptAm In vederea aterisdrii.Intr'a-
dcvAr,deca Cz(m) reprezintA portanta maximA a proftluluii9u fa-
rA disozitive de hyperzustentatie,iar Va viteza de aterieaj in
m/sec.,atunci suprafata avionului se deduce usor din ecuaa eciii-
librului de sbor:

16 G
-
Cz(m)
www.dacoromanica.ro
-131
Un exemplu simplu poate sA ne lamureascd asupra aplicárii.
acestei formule .SA presupunem cd vrem sA construim un avion de tu-
rism ugor,de cca 700 kg: ,pare sd poatd aterisa cu viteza de 72 km/
orà.= 20 m/sec. Dacd Intrebuintdm o aripd simplA cu o valoare ri-
dicatd a portantei maxime,fie spre exemplu Cz(m) = 1,5, suprafata
necesará va ti de 18,7 m-. Daca Insd adoptAm dispozitive hypersus-
tentatoare,atunci putem lua pentru Cz(m) 2, de-unde rezultá o
.0.0

suprafatd de 14 m2.
In concluzie,dacd cunoa§tem In mód aproximativ greutatea
totald,determinarea suprafetii va depinde de Tortaniv,maxima a pro-
filului ales - sau a ansamblului hypersustentator §i de viteza de
aterisare.Aceasta din urmA variazd dupd categoria de avioane de

care este vorba §i poate fi luatd din diferitele tablouri Intoc-


.

mite In acest scop.


ame_zi_zimualualil_aautlx= CdatA suprefata determina-
ta lea va forma un parametru de variatie pentru- celelalte organe
qi distantele lor reciproce.In primul rând trebue stabilite In-
sd0. dimensiunile §i forma aripei.Aci intervin consideratii de or-
din constructiv.0 aripd bipland are avantajul de a fi mai urard,
de a avea profile subtiri i deci mai fine,de a fi mal usor de
construit prin aceia ca tate nervurile sunt egale (In me,4or!tatea
oazurilor) i longeroanele mal simple,de a aves envergurd mai mi-
r4 o deci momeatu3 lateral de inertie al avionului Val redus,etc...
lnsà are desavantajul de a fi mai putin find In ansamblul ei,deoa-

-ece are o mulime de mortantl care constitue larpanta de rezisten-


td,de a ru se Tutea determina precis repartitia fortelor aerodina-
mice,de a aco-e)eri Intr o másurd mai mare vizibilitatea,de a prozen-
www.dacoromanica.ro
- 132-

ta un ansamblu constructiv mal complicat gi susceptibil mal u-


pr la dereglare,etc.,etc.
O aripà monopland hobanatA ar putea avea aceleagi avan-
tagii ca gi un biplan,In plus ea se adapteazA mai ugor la o fi-
ne-te cgit mai mare a ansaniblului,are InsA desavantajul unei an-

verguri mai mari,care nu poate fi redusA sub o limitA oarecare


sub care alungirea fiind micas Ipolara devine rea gi performante-

le avionului deasemenea.
O aripd monoplana In consola este In general mai Ping,
deoarece nu contine montanti gi hobane gi se adapteazd mal a-
les Intr'un mod remarcabil la carenarea ideala a aparatului,
permitând In acelag timp gi escamotarea trenului de aterisaj
(e§a se explica tendinta actualA); prezintd inst desavantajul
de a fi foarte groasA gi acest lucru Ii la o parte din finete,
de a avea o variatie mare de nervuri pe toatd anvergura,ceeace
ingreulazd fabricatia,de a fi mai grea,etc. Aceste desavantaie,

totugi mici fatd de avantajele de mai sus gi ele dispar pentru

avioanele marf,pentru care volumul aripilor este /ntrebuintat


pentru diferite alte scopuri.Deaceia vedem astAzi o tendintd
puternicA pentru aripa joasA.
Pupa aceastd scurtA digresiune sd revenim acum la deter-
minarea forme! gi a dimensiunilor aripei.Forma aripei este foar-
te greu de precizat,nefiind o caracteristicA importantA.ExistA

astAzi o infinitate de forme.Din examinarea avioanelor de diver-


se tipuri pe care le-am indicat In figurile anterioare,se poate
trage concluz la .
cd toate aceste forme derivd dintr'o combinatie
de contururi geometrice mai simple,cum ar fi ..1=12-11inptiulazaz
www.dacoromanica.ro
-133-

Dezulogil=,etc. Mai to ate forme le au extremittqi rotunjite.


dat fiind avantajul aerodinamic care rezultA dintr'o termina-
tie §i efilare progresivA a extremitAtilor.Despre caracteristi-
cile aerodinamice ale diferitelor forme de aripA am vorbit In
aerodinamica propriu zisA,a§a /neat nu vom reveni acumme vom
mArgini numai sA constatAm cA aceastA mare varietate de forme

derivA din consideratiuni speciale,unele cu totul arbitrare.

Dimensiunile lnsA sunt determinate pe consideratiuni


aerodinamice i constructive.Unul din parametrii cei mai impor-

tanti este alungirea.In medie,alungirea aripilor la monoplane

se poate lua Intre 6,5 §i 7 O. poste varia Intre 5,5 pang la P.

Ces mai bunA alegere este dar cea medie: 6.5-7. La biplane,pen-

tru a compensa interactiunea reciprocA a aripilor 0 cum pe de

altA parte suprafata fiind ImpArtitA In dot% pArti,este posibil

sa se dea o alungire mare fArA ca anvergura sA dep4eascA limi-


te impuse de constructie,se poate lua o medie de 7,5 pentru a-

lungire,aceasta putand varia InsA In cazuri speciale dela 6,5

panA la 9,5.
°data alungirea fixatA,anvergura rezultA din formula:
Ig
IT. RAmane de stabilit profunzimea,problemA ce depinde ex-

clusiv de forma care ne-am ales-o.DacA este vorba de biplane,


atunci forma va fi dreptunghiulard - In afarl de extreMitAti -

coarda rezultA numaidecat.Pentru monoplane hobanate,o forma

u§or dreptunghiularA cu extremitAti foarte rotunjite.Pentru mo-


noplane In consolA,forma cea Mai uzitatA este cea elipticA sau
trapezoidalA,cu extremitAti deasemenea rotunjite.

Vom lua un exemplu pentru lAmurirea chestiunii: Am vA-

www.dacoromanica.ro
- 134 -

zut mai sus cd suprafata avionului de gcoald a-fost de 12,7 m2.


In monoplan vom lua o alungire de '6,2,rezultd o anvergurd L =
11,27 m. Dacd monoplanul este hobanat,atunci forma cea mai con-
venabild ar fi dreptunghiul rotunjit la extremitAti gi eventual
cu o "scobiturd" la mijloc,aproape de locul pilotului.Coarda me-
die a aripei este de 1,66 m.,tinand seaä InsA de retunjiri gi
scobitura eventuald,aceastd coardA va fi ugor mdritd,sA zicem la
1,75 m. Daca avem o aripd In consoldlatunci forma convenabild ar
fi un trapez cu extremitdti deasemenea rotunjite.Raportul dintre
corzile dela mijloc gi extremitAti,Cel mai convenabil din punctul
de vedare aerodinamic ar fi 1/3,InsA se poate depAgi Intr'un sens
sau Intrsaltul.Vom fi cAlduziti In general de consideratii con-
structive gi de limita la care putem ajunge cu coarda dela mijloc,
lângd fuzelaj.In cazul de fatA,pentru un avion mic,se poate lua
2 m.pentru coarda dela mijloc §i rezultd Cf7m.pentru coarda extra-
malA .Tingxxd seama Insd gi de rotunjiri,obtinem 0,80 m.pentru coar-

da.dela extremitAti gi 2 m.pentru coarda dela mijloc.La biplan,a-

lungirea va fi mai mare,2 spre exemplu.Dacd aripile sunt egale,an-


vergura fiecArei aripi va fi de L = 2,65 m. Se vede din acest

plu exemplu cd,degi alungirea este mult mai mare,totugi anvergura

este mai reclusa ca la monoplan,ceeace constitue un avantaj des-iew.

4ripile fund dreptunghiulare,coarda care rezultd este de 1,08 m.,


care se mdregte la 1,15 m.,pentru a tine seama de extremitAtile
rotunjite.
,

www.dacoromanica.ro
- 135 -
-A mai rAmas acum SA cunoa§teM Viteza de aterisare.Acea-
sta poate sA varieze dela 50 km/orA pentru avioanele foarte u-
pare,de turism,planA la 120 km/ora pentrUeviOanele deA/AnAtoa-.
re §i430 - 140 km/orA (ba chiar mai mult) pentru aVioaneleape-
ciale.Alegerea vitezei de aterisare va depinde de gentl-erVionu:
lui §i de scopul pentru care a fost construitiCotufli nu esteni.60-
ci o,regulA generalA,de aceea nu putem,decat sA recomandWva-
lorile corespunzAtoare ale avioanelor Inscrise in tablourile
la tnceput,Intecmite4i pentru acest sflop.

0121.11.
.

www.dacoromanica.ro
-136-
55turafqtele de gomandA.

Prin suprafete de comandA se Inteleg ampenejele orizontal


0 vertical 91 aripioarele.Ele servesc la comanda avionuluilla di-
rijarea lui In cele trei directiuni,precum vi la punerea lui In
diferite . pozitiuni de sbor.In linii generale,toate acele suprafete

colaboreaz1 simultan pentru punerea avionului In acele diferite


pozitiuni de sbor,dar fiecare InsA are un rol preponderent pentru

anumite mivcAri.Ava spre exemplu,dacA luAm un sistem de axe legate


cu avionul,avetnd originea In centrul de greutate,axa x dirijatl
In lungul axei avionului (In planul longitudinal) cu'sensul pozi-
tiv Inspre coardO,axa y, normal& pe planul longitudinal,deci para-
lela cu anverguraliar axa z In planul longitudinalldeci normal&
aproximstiv pe planul aripilor,mivcAri/e in jurul acestor axe vi
cele care rezulta referitoare la centrul de greutate sunt datorite
In gradul cel mai Inalt respectiv : aripioarelor,pentru mivcarea
In jurul lui xlampenajului orizontal,pentru mivcarea In jurul lui
y vi giugnajlamlygr=1.1,pentru mivcarea In jurul lui z. Trebue s4
remarcam Inca °data /risa cA,pentru fiecare din mivcdrile de mai sus,
contribue simultan,/ntr'o oarecare mAsurA0toate suprafetele de co-
manda.

Pe noi ne intereseazA dimensionarea acestor suprafete pentru

ca efectul sA fie optimum,fArA ca totdeodatA dimensiunile lor exage-


rete sA compromitA calitAtile aerodinamice de ansaMblu vi sA ingreu-
neze constructia.

Ampenajul orizonIal.- Se compune dintr'o parte fixA,numitA


stabilizator vi o parte mobill,numità profundgr,care se rotevte In

www.dacoromanica.ro
- 137 2
jurul unui ax din planul ampenajulut,normal pe planui longitudinal
de simetrie.Raportul dintre aceste douA suprafee variazd forte
mult;vom da mai jos valorile medii.Forma deasemenes este foarte

variatA,dela forme dreptunghiulare la forme eliptice,triunghiule-


re,trapezoidale,etc. Example de aceste forme sunt date chi. ar In

figurile care reprezintA diferitele tipuri de avioane.Pentru a pu-


ne in evidenVA InsA unele caracteristici ale ampenajului orizon-

tal §i a separa cele doud suprnfete mobilA si fixA (stabilizator

§i profundor),ddm mai jos o serie de forme,ca fiind cele mai uzi.

tate (fig.57)..

In afara de pozia lor,adicA depArtarea lor de centrul


de greutate al avionului,de care vom vorbi mai tarziu,caracteria-
ticile principale ale ampenajului Bunt: suprafata,alungirea §i
raportul dintre partea mobilA §i suprafata totalA.
Suprafata ampenajului este In general func'ge de suprafa-

ta portantd si depinde de mai mul factori,printre care cei mal


importanti sunt: centradul avionului sau mai bine zis poziti-
centrului de greutate In funcs de focarul aripei si distan'ta

dela acel centru la ampenaj.Cu toate cd ace0A parametri variazA

foarte mult,chiar la acelas gen de v,vion,totusi practica a con-

sacrat cateva valori medii,In jurul cArora se plaseazA toate a-

vioanele actuale.Tocmai aceste valori practice sunt In functie,


cum am spus mai sus,de suprafata portantA totalA.

Astfel Z izon
2.3_117_0_31_.6dia_s_urafata nortantA tots1A.putAnd avea insA
variatiuni Mai marl: 10% - 20%. Diagrama din fig.58 ne reprezin,-

tA aceastA variatie la tipuri de vi'y


in functie-de suprafata

www.dacoromanica.ro
138-

Fig0570-

portantà.Se poate lua o medie aproximativ de 14%,1n jurul cAreia


se plaseaza valorile practice.
Anvergura sa este aimplu de stabilit,Intrucat alUnEirea

uzitatA la ampenaie se cuprinde 3ntre. 3.5 - 4.5. Celelalte dimen-


siuni rerultà numaidecat dift cifrele de mal sus gi Bunt in functie
www.dacoromanica.ro
424
O
022
t4.)
o
e
y 020
o O
b
O
-8
Z14)
0 o ji
0 0 0 iii

www.dacoromanica.ro
o .4, O O
O O
O
41E
p°15
O
O/
O O
O '' q)0
o O P
tbO 4.41° 6
66 A O O a' e O 111, O O
`-' O O
6
'Ca A a
o 6 o o
O O O
D
O
O AO O 6b o
01
O o O
o
C,
A
° e-0 ° O
0 0
O
0./
6 O O Trot,s ori ..C, p e y la 41
O -
A r
, C//.1.1 /77 1/ ,C0Crip.
42, Ver.itoe3-e
00 A
A Recc,Deaslepo si 60,34.
_
40 o - sn in qa tto 120 /40
100 130 ....
3o/afa 416/d 3.5
- 140-

de forma pe care o adoptdm.

Erofundorul varjazd11uprafaIa to-


tall a ampenaiului gi numai rareori va scddea sub 0,32 sau va de-
pAgi 0,55.Aceasta corespunde Cu un report mediu dintre profundor
1
gi stabilizator de 1 (sau invers Intre stabilizator gi pro-
1,5
fundor de 1 - 1,5). In tabloul anterior s'au inserts valorile mp-
dii pentru fiecare categorie de avion.
RemarcA. Dei am spus cd stabilizatorul este partea fixA
a ampenajului,totugi el se poate roti in jurul unui ax normal pe
planul longitudinal,adicA paralel Cu axul de rotatie al profundo-
rului.Pe cand Insd rotatia profundorului servegte pentru stabill-
rea echilibrului la fiecare moment gi pozitia sa corespunde unei

anumite pozitiuni a comenzil la pilot (a "manget" spre exemplu),

rotatia stabilizatorului servegte numai pentru ugurarea comenzli


profundorului,pentru micgorarea efortului la mand,apropland pe

cat se poate profundorul pentru un regim definit de sbor,de pozi-

Via zero (bracajulal profundorului egal cu zero). In felul a-


cesta bracajul fiind Mic,momentul de g=nierä este mic gi deci gi
efortul pe mangA.Pe de altd parte putem utiliza intreaga curs& a

profundorului Intr'un sens sau altul,obtinand astfel maximum de


efect la schimbarea de regim gi maximum de "manevrabilitate".

Stabilizetorul nu va servi pentru once schimbare de re-


gim,pentru care avem profundorul.Insd oridecateori schimbdm

ra regimului,va fi necesar sd schimbdm gi stabilizatorul pentru


natura

motivele ardtate mal'sus,gi anume micgorarea efortului la manga

pilotului,posibilitatea de a trece la regimuri de sbor foarte

depArtate de regimul initial (manevrabilitate mare). Spre exemplu,

www.dacoromanica.ro
- 141 -

pilotul va actiona volanul de comanda a stabilizatorului,cgnd


din regimul de "croazierd" trece la viteza maxima,la 21.eaj la
verticala,la_plarul_w_se ate sau In fine la aterisaj.
In cazul canal stabilizatorul este fix,e1 se face totu§i

reglabil la sol pentru a-1 fixa,dupA nevoe,In pozitia cea mai

convenabila,dupd natura sborului de efectuat.

Agmenajul_mrtical se compune deasemenea din doua pdrti:

una fixa numita eriM 1. una mdbila numitd linulag.Aceasta se

rote§te In jurul unui ax currins In planul longitudinal (sau pa-


ralel cu acest plan daca sunt mai multe ampenaje verticale In a-
- fara de planul longitudinal) de directie aproepe verticald.Porma

ampenajului vertical este data In figurile reprezentgnd diferite-


le genuri de avioane.In figura 59 se dau cgteva forme mai genera-
le ca fiind cele mai uzitate In tehnica actuald.Ca gi pentru am-

penejul orizontal,caractepisticile principale ale unui ampenaj

vertical sunt surrafata.alungirea i raportul dintre cele doud

parti,mobilA gi fixa.
A la su ulu

jiidurrnuratiatal?.miDenajuluI orizontalz
Este dar o strignsd legatura Intre aceste doua suprafete
gi odata ce s'a determinat suprafata orizontalA;cea verticalA va

fi lunta in mod automat jumatate din prima.In figura 61 am repre-


zentat raportul dintre suprafata ampenajului vertical gi surrafata-

totala,iar valoarea medie poate fl luatd egala cu


Mal departe,este greu sA se defineasca o alungire a ampe-

rejului vertical,/ntrucgt pozitia sa,la spatele fuzelajului,face


sa se confunde cu acesta,/n cele mai multe cazuri,la partes de

www.dacoromanica.ro
- 112 -

jos.reaceea se admite sA se la,Ir loc de all) crire sPr cnvergurA,


InAlAimea ampersjului vertice1,Incep5rd del. r1uT ampeneului
orizontal.AcenstA In61Aime este in regu/A generalL egalA cu jumA-
tate din anvergura ampenajului orizontal.Pentru ampenajele cu pro-
funzime redusA'aceast6. InAltime se poate eventual depAi,dupA cum
pentru ampenajele cu profunzime medie mare,adicd cele cu derivA
care se Intinde mult In fatA,Inall,imea poate fi cu mult sub cea
stabilitA ca reguld generald.

Col mol greu lucru de

dc statilit este reportul

dIntre directie gi derivd.

Este at-s-nt de variatil,chiar

la evioanele de acelag tip,


Inct nu se pacte trage at-

solut nici o regula. genera-

1A.Se poste totugi lua o me-

die aproximativA,lund ambe-


le suprafee,de deriv6 gi
dIrece,egale.In tabloul de
mai sus au fost deasemerea

Inscrise valorile medii nle

lecàrui tip de avion.

amaraL.2 Ca gi staId-

"Azetlrul,deriva porte fi Tie-

In sbor,Irisd foarte

rar,cm ar fi spre exemp.Lu,


pcntru avioanele marl multl-
P
www.dacoromanica.ro
143

motoare.Intr'adevar,prin Incetarea unuia din motoare sau prin


funconarea nesimetrica a motoarelor,se nagte un cuplu de gi-
rae foarte puternic care trebue echilibrat in mare parte Drin
ampenajul vertical.Pentru ca efortul sa fie mic la directie
in acelag timp aceasta sa-gi pastreze Intreaga cursa de o parte
gi de alta,este necesar ca fora de echilibrare a cuplului care
s'a nascut sa fie luata de deriva.
In cele mai multe cazuri Insa,cum ar fi spre exemplu pen-
gi
tru avioenele monomotoare SPU ln general aviosnele mijlocii
mici,aceastà chestiune nu intervine In timpul slDorului decnt in
foarte mica masura.De aceta nu este neceser ca deriva se'. fie re-

glabila in sbor,ci numai la sol,pentru a servi la reglarea avio-

nului In ce privegte cuplul de giraije gi foarte putin cel de


ruliu care intervin din eau-2:a motorulni sau din constructie.

Axivioareig. Aripioarele sunt suierafee agezate simetric

pe aripile avionului,fac parte integrantà din elelsunt agezate


la bordul de egire i sunt mobile In jurul unui ax paralel apro-

ximativ cu anvergura.Caracteristicile principale sunt suprafaa


lor,1ntinderea dealungul anvergurii,punctul cel mai apropiat de

centru,de uncle incep aripioarele,profunzimea lor.

Suprafaa aripioarelor depinde de suprafaa total& a

vionulul i Intr'o oarec3re masurd gi de anvergura acestuia.7a-

rieliile Insd sunt foarte marl gi nu se poste stabili o regula

generala.Se poste totUgi in mod aproximativ lua cam 6),' - 10% di


suprafatea totalt. (fig. 61). Ele nu se Intind in general pe toatà
L'
anvergura,ci numai pe c) porune din ea.Lungimea cele mai

multe cazuri,este cam 0,30 - 0,50 din anvergura total& (din fl-

www.dacoromanica.ro
ov

www.dacoromanica.ro
.7,3,--/e "re
c/a sv?), ..y.y

-I
-

..
.
r
.
. , .
t -

top mi
o

i.
,9
o ,
1
.a
2i.,
.
o o
o
)1 o o o
o

- ama 9 o ..
O

a
D
O
.-0
000
a

FIN t0
7., A O

Ii
liii
0 o c
A
*
A
D3
(La 4)

al

O n
11,
r n O 211 y, . G.." -.1,4.
I .

6 ..
'

la .
I

3o
'
4' Ç CO 45 foo 105 0 115 120 Z (30 OS ' 5 / 0 /5
w,opa
/60 65 .
4, aka

.
I:
013

3.
1
'.1 11I
O Trataspot1 si 'posta/e
.

A rarisr/D si scooki ,

0 Vamcitoesre- :
Raccoocostor,,,s, loon-,Z
o: A

Cor L
O

aot AO A 4.'

o
Oof e A o
O
06
.

705 I> .
a
a
.
. 71
90
INI
:1...
002
- 74
aol,
. , .

' o S-1d a 20 Jo. O , 3 ' ? o 40 4:4: /0 /10 IIS /20 ../4


S o o 6 ?a' .°,5"
. .pr 0.10 o

www.dacoromanica.ro
- 14 6 -

gura 62)se vede cA se poate lila o valoare medte de 0,30)90 ntv

Incep decPit dela o distant& a dela planul longitudinal.AceastA

rlistantA depinde numai de consideratiuni constructive.In once


LI
caz se determind mai IntAi lungimea ion , care se poate In-
2
tinde pând la extremitatea aripei sau ceva mai In interior,1A-
sAnd Intre extremitatea lor i extremitatea aripei o distantA

e care variazd Intre 0 0 21' ,1' fiind profunzimea medie a a-

ripioarelor.Aceastd profunzime variazd la rândul sdu !n functie


de coarda aripei,dela 10% pAnd la 30% (figure 62) cu o valoare

mijlocie de 20%,iar pentru avioanele mnri 15%.

Forma lor depinde 0 de format aripilor.La aripile drept-

unghiulare,aripioarele sunt dreptunghiulare.La celelalte forme


se pAstreazA linia axei de rotatie i forma rezultd din aceastA

linie i bordul de eOre al aripei.La aripile efilate spre extre-

mitati,pentru ca profunzimea aripioarelor sA nu ocupe o parte

prea mare din proftnzimea aripei la extremitatea lor,se limiteazd

aceastd profunzime in raportul maximum admis mai sus fatd de pro-

funzimea aripei. IN

3=21_1. La biplane cu aripi neegale,aripioarele se pla-


seazd de obicei pe aripile mal mari,la biplanele cu aripi egale
'se pot pune aripioare pe atbele aripi sau numai pe una,In general

pe ces superioarA,doed conditiuni constructive nu intervin pentru


a§ezarea lor pe aripa inferioard.

Remarqa TIA Pentru a nu se face vreo confuzie,vom remarca


dela Inceput cd este vorba numai der.a.2.1p_iaarg_lt_Quarldl..ALIviDa-
rel.t_j_e_urialrl eventuale nu intrA In consideratiunile de mai sus,
acestea fiind stabilite pe alte consideratiuni3O anume pe tonal-
www.dacoromanica.ro
- 147 -

o----
It
oa
.

.
o..
.
.

o Ci 0
.

0
Q
. ..

Q 0
.".

43
4 .
..9-.

, _ID t
vers.r., te/a/a

.,,,__ 6.
. 0 Tr.rospe;/ Si' p e sksle
6 ruri un ii SCook;
O I, dt, et, 6e .
: a Q Rocana,40,4
tPco 09 "

o o
s,
.

Coordc, mod,

viz'.

www.dacoromanica.ro
- 148-

deratiunea ateris6rii cu'viteze mal mici.In tot cazul,acunea


lor fiind independent& de aceea a aripioarelor de comandA gi

suprafeele lor Bunt diferite In general gi sunt agezate Inspre

centru,spre deosebire de aripioarele de comandA care se pun spre


extremitate,pentru a avea un moment mai mare de ruliu.

www.dacoromanica.ro
- /49 -

. . .

DD.TNSIUNI r4F, UUESI ToarriaLE DirvaincilbaR


-,->
'ORGANE. '

.Dupa. ce .am determina:t ,suprafete.le ,portanta gi de comanda..


este necesar sa determinam,pozAtille br respective.Prin .aceastEt
1.ntelegem distanta ampenajelor .1.a.,centrul de., greutate, al avionu- ,

lui .( gall la foc,a_rul acestmiásIntrne&t, cent,rul de .greutate este .

foarteaproape de ,,focar) ce constit,ue. un fagtor princi-


pal pentru -sb,orul avionului i intervine in cea ,mal mate masura
la centrajul gi stab ilitate a sa. In ac p lag mod intervine, dis-
. - .

tanta aripio are lor la planul longitudinal al aiionaui.Intr' o


masura mai mica gi numai pentru,,consideratiuni .de- ordin. practic 9

trebue luata in consideratie gi, lungimea total& a unui avipn,adi-


ca lungimea maxima, In sensul axului longitudinal.Apoi pozitiile
relative, ale- bechiei,trenului de atrisaj ,flotoarelor, etc . ,repre-
zinta noi elemente , care- au yalparea lor practica In ceeace prir.
vegte mecanica- -rulajului pe_ pamánt., la. aterisare, ,sau. decoláret
In ..acest sens _vom cauta In pele ce urmeaza sA stabilim
cateva date consecrate de practica.
,-; 'Distanta dela focarul ari-oei la -ar_apluaie, In realitate ,

ne .intereseaia...dista.nt 5 _ampena_delor la centrul;,de., greutat,e- -al a,


vionului apt 6.»..aChimba .1.nsa _de- pozit le gi 'atunci ester mai.,in-,
dicat: sa, luAm un punct f:ix cum ..ar fi _focarul, .áripel,,care, este a-
ge zat,,.dupt... cum vom!vedea, mai jos,foarte .a_proape de. pentrul de
greutate.In pee a,ce priveçte ampenajele , se va.lua cent,rul de ,grea-
,

t,ate cares va n4lçaasifel4n mod conventional.,Po. itia.


lor flata 'de focar.Ace.asta distanta este ,natUral ..funptie de mArl-
www.dacoromanica.ro
- 150-

mea avionului (de suprefata lui spre exemplu) i intervine la

centrajul gi stabilitatea acestuia.Factorii de veriatie sunt

multipli i foarte diferiti,totui practica a stebilit o normA

aproximativA care pare a fi In de aproape urmatA de un numAr con-

siderabil de avioane,de toate categoriile.

In figurile 63 §1. 64 reprezentAm acea distan tA respec-

tiv pentru ampenajul orizontal i vertiral.Se poate urr deduce

o valoare medie a distante' exprimatA printr'o formulA foarte


simplA In raport cu suprafata portantA total6 a avionului.DacA

notAm Cu d distanta dintre focar i ampenaje i cu S supra-

fata portantA totalA,atunci putem pune,at5t pentru empenajul o-


rizontal c5.t §i pentru cel vertical

d = 1,14 O
Faptul cA pentru ambele ampenaje avem aceea expresie a distan-

tal se poate u§or Intelege dacA obser,-Am cd centrul de greuta-

te al ampenajelor se aflA cam pe aceea§ verticclA,la eqald dis-


tanta deci de centrul de greutate al avionului.De§i punctele

practice se plaseazt destul de \ bine In jurul dreptei re.prezenta-

ta prin formula de mai sus,totu0_ am putea interpreta mai bine


diferentele pree mari fatA de aceastA dreeptA,decA remarcAm cA
factorul de luat in consideratie este momentul fortei aerodina-
mice a ampenajului fatA de centrul de greutate.Cum aceast& for-
I& este proportionalA cu suprafata §1 cum pe de alta parte e-

ceast& suprafat& se indepArteaza foarte mult de media procen-

tualll In report- et: suprafata total& a avionului,dup& cum se ye-


de de altfel in figurile de mai jos,este locul sd vedem decA mo-
mentul suprafetelor fatà. de centrul de greutate urmeazA o lege

www.dacoromanica.ro
r0
1

0
0 '
o
0 0
0 6

0
0

6.
00 00 0 °
o nib o
u
o
. ,...,
. 'Zp.
a A ......
° Tronsporl si po.stale
a Tc/r/str, 5, mihtere
V,i'lzaloa,,
0 Pecunoostere si ,Solab.

1.
[
fa 0

www.dacoromanica.ro
.

at
... to

.
so./ ay we

www.dacoromanica.ro
- 153 -
mai normalli.In acest sens am reprezentat In figurile CS 0
66 ,alorile respective d1 S-0
, pentru ampenajul orizontal
S
a2 -1Z
s pentru cel vertical In funct,le de VS. Se poate u§or COD-
stata cO,aceste valori se aeazà destul de bine ip jurul uncí
drepte ce trece prin origine i anime
0 S..
d = O130 VS r: 0,0514 Vi-S-
I r*
C^. 9

Atta
timp c'è,t aripioarele se intind pe toatA anverguralaceestà
tantA este bine definitg.insa In marea maj()ritate a cezurlio4
aripioarele se intind numai pe o parte a anvergurii Inspre ex-
tramitate.in acest caz intervine direct accost?" d1stan1;6 pe ce
re o vom: defini In modul urmAtor¡O eknuMe dietanta'dintre cen-
trul de greutate al aripioarelor §i,planul longitudinal.
Ca T1 pentru ampenaje,mai tult Inc6 pentru-aripioarelim.-
:portant este momentul suprafeta aripioarelor fag de centrul de
o'reutate.Acest moment este reprezentat In fig. 67i parea ur-
ma o lege mai uniformOlchlar o,dreartà ce trede prin. origina:
.s
d - -=, 0-,0242 L
0
LUpgimaajlaxjAL4_4.22,2nulEi in direéria azei longitudi-
nale,de§a. nu rdopUnde la o nee sitate'aerOdinamiét.,decat cA este
indjrect legatà- de i:ezitia ampenajelorltotu0 intervine in foarte
multe ImprnjurAri dn natuà practicA,cum ar fi manevra la ol,po-
sibIliLii girars,utilizarea pOrtii anterioare a avionului,etc.
precum In mi.;4c6.rile avionului In jurul centrului de greutate,
prin momentul de ineTlie lateral.Aceastà lungime poate fi o indi.
www.dacoromanica.ro
WO
.
a
, ,

/11111111
MP,
'lb 2
III

r.
S
EN
4

f,

i. o

E ..m o e
e

1 ..
o

pr-
.

i
MI 1
A
- .Mill
IMArk
V

Nit=
o
0
NM'
.
i
III 0 rryarerf fi pof Ws
' 0 refrima ti StO0Ad
Q
Yo To y i tets,"
d o If ii
,
i-.
al
'-. Ell

MI .

e /1 1.1 , /4.

www.dacoromanica.ro
. ....__ . .. . . ...
7 .
1.11
.

it , si pp. ad
-c) Trep,sport
u siScoerld
6 Turisro ..o.
0 Ydrfil°are
scoari
' Q Recut:Kw/01v
0 Reculogsfore p' 6.0,6
l,4

41, o .

f.2

If
I a
0 0
a9

At .-- -.MOO
.,,

al

Milleill _0
, '
.

06
:
%
A ...II ....
le 0 °
MI.
'
QS
o
o o
.

c o o .o oo
0.4 e .

cob .
'.

0.3

0.2
Piiiirrillir-64'6A0
,
ell ---"1
' ,
,
-, .
.....- .

www.dacoromanica.ro
E P
0.5
A 00
0 ii paStri IC
0 0 Transport
.
....--.---- a Turism si miltrare
® Vanáto v. re

Pig a
9 Rgiçcir.ov,*re
T--
I
i
I
1

ROVsZe.94,1,7 to& /6
. ., bomb.

www.dacoromanica.ro
157

caO.e pentru constructor care trebue sA tin& seamä de ea,pentru a

nu depagi limite acceptabile.In acest Bens am reprezentat In


rile 68 69 lungimea totalA a avionului In func0.e de suprafa-
-!3.

ta sa.Se poate constata cA punctele se ageazA destul de bine In ju-


rul curbei trasate In pita gi care reprezintA oarecum o valoare me-

die.De altfel am separat cele douà categorii de avioane,militare

gi comerciale,deoarece prin natura lor vor avea In general alte con-

forma0A,mai ales In partes anterioarA.Se constatA de altfel cA gi


valoarea medie a lungimii totale e diferitA,dupA cum este vorba de

avioane militare sau comerciale.

Pozjej-WILtrenulue_e_tltu
Aci vor intra numai considerauni de pilotaj gi de manevrA la sol.

Intr'adevdr,atunci când avionul este la pamant,greutatea sa se im-

parte Intre trenului de aterisaj gi bechie.Ori decolarea este

In directa legAturA cu greutatea repartizatA pe aceasta din urmA,In-


trucgt peste o limitA oarecare dificultatea pe care o resimte avio-
nul la ridicarea cozii se traduce printr'o IntArziere la decolare

o Ingreuntre a acesteia.De aceia exista o normA consacratA de prae-


ticA,care satisface exigentele pilotajului.
rentru a stabili aceste date gi altele necesare In construe-
ia avionului,na referim la figura 70.CAnd avionul pe aflA pe pA-
mânt,punctele sale de contact sunt R §i B. Proectia centrului de

greutate pe unía pAm&ntului este C.DacA notAm cu D distante_ din-

tre rot' gi bechie (BR),cu D1 = si D2 = p,practica a stabilit


D1 1 - 1
cA raportul dintre D O D2 veriazA /Titre = - gi - sau
D1 = 1 11 D 5 7
pánA la -.
D2 6 8

www.dacoromanica.ro
1

IN 1
10

I MI
I 11/1g/11
Rims eli II MIN
.0,1.,0140,,m, VIIMIIIIMMIP)....0111111111111111

2. , .
9 0
,1

L ' III
©
o E0

4?
.
7,0 .......o
0,4,0,7r,
:1>Oieligli. '
untIgnis
....--p 401
''..5 U p WNW
iiii card
,s. li
1116Q 0°
00.
@
o

nag mom=
OA ..,-: ..r
7
2 itoicc,..imi A ilft
e C) ';,v,

6 ''' --.."fiLtitaLMria aa ii iii


" CY)

4 BE
r ,:s m 200
O port ,s/ po,dole

... . ¿'5 N Tr 21 30 3/
SCiprolota

www.dacoromanica.ro
0
f
...
24
P.
o

ps o a

e A e A
sf
r
A e O
A
A O
a AA '
A l'O
v

14
A6
t2 a &
es
/2
A
.11._..
*
0 o o
, A' AI clIP 4 r.,:wn
00 ., 91: .
,
e Yac,: (o, e
1
.. t ;le:
A

: O R.......cwk, 16,

N
' AZ A O
'.1 ie ' A

N
.51.1.0v-sloA

www.dacoromanica.ro
- 160 - in legAturA cu aceste dimen-
siuni intervine gi unghlul
q(JR = i3 care se numegte un-
g1121.Al_zaLA gi este egal
cu 18° - 32°.Acest unghiu,

dar mai ales celsimilar gi

anume (71/ =i;¡, format de

verticala lui G gi unja


1

ce unegte G cu R' (punctul

de contact cu pAmgntul),a-
tunci cgnd axa avionului este
paraleld cu linia pAmântului

(In momentul cgnd avionul de-


coleazd),au o mare importan-

tA pentru evitarea capotaju-

lui care tinde SA se produ-

cA la pornire cgind la nagte-

re tractiunea elicei,sau la
aterlsare cAnd iau nagtere

fortele de inertie datorite

frgnArii aliionului.In gene-


ral acest din urmA unghiu
variazA Intre 100 gi 32° gi

nu se poate egi fArà incon-

veniente peste aceste limi-


te.
Fig. Un alt element foarte
www.dacoromanica.ro
- 161-
important este unghla_fg_gaadA_13. aterisare,adicA unghiul format

de axa longitudinala a avionului si linia pamAntului.Acest unghiu

are foarte mare importan la aterisare,Intrucat dacA acest unghiu

nu are valoarea necesarA,aterisarea este foarte rapidA,In tot ca-

zul foarte anevoioasa.Valoarea acestui unghiu este datà de pozitia

axel de portanta nula a aripei.Pentru aterisare la viteza minima,

axa de portantA minima trebue sa faca cu traectoria "'re se confun-

dA aptNoximativ cu linia pamAntului la aterisare,un unghiu egal cu.

acela pentru care portanta este maximA.Din polara avionului se va

lua valoarea ,uasatilaLp..tatammrSjata maxima - cu sau fArti siete-

me sustentatoare - axe, de portant& nulA a aripei trebue sà faca cu


linia pAmAntului un unghiu cel putin egal cu acel unghiu.De obicei

se da unghiul dintre axa longitudinal& a avionului si unja pamAn-


tului,adica Ot,usor de dedus din valoarea unghiului de mai sus,din

care se scade unghiul dintre axa de portanta nuld si axa longitudi-

nala a avionului.

La determinarea elementelor de mai sus trebue sa inem sea-

ma de urmatoarele chestiuni:
Atgt rotile cAt si bechia sA fie la cursa lor maxima.,

- In aceste conditiuni niel o parte 'dele: coada avionului sa


nu fie mi jos de 10 cm.pentru avioanele mici,de 15-20 cm.pentru a-

vioanele mijlocii,de 25-30 si peste 30 cm.pentru avioanele marl_ (111.

figurd,aceastd InAltime s'a indicat cu e).


Când axa fuse1ajului este Daralela cu linia pam&ntului,eli-

cea nu trebue sA fie mai jos de 25-30 cm.dela pAmánt,conform regula-

mentelor In vigoare.
remarca. .- Distanta Intre roti variaza foarte mult dela avion
www.dacoromanica.ro
-. 162 -

la aVion §i Chiar la acelav tip

e de avion.in figura 71 este re-


prezeniatd diagrama indicAnd acea-
.

std distantA,care pare cA urmeazd


....
o
t.
o lege' ccintinud.
q
-
RemarcA. rentru .1iidroavioa-

e ne dat ele de ma i sus nu mai sunt


o
011 0 valabile,deoarece coada avionului
e ate: Intotdeauna Odeaèlipra ape
Alm; fuselfAblui 'este aproximati

paraléld culinla 'apei. far con-

tctul cu áta este fAcut d c--


tre flOtoare sau fuselajul-cocA.
Pentru o tinutA bunA Pe apd, se
0
,.
cere ca centrul de greutate sd
o 0, t> 0
sy fie astfel plasat ,Inca unghiuri-
é1
Q..
le di §i /12 ( figura 72) sA
t tb

,1 k alb& o -valoare aproximativl de


.. , .ti. o\
I cca 60 °.
o

Fig. 71 -

www.dacoromanica.ro
- 163

z7 .-

www.dacoromanica.ro
- 164

DISTRIBUTIA GREUTATILOR
) 9

(Centraj)

Prin f.tnizad se Intelege In mod general determinarea po-


zitiei centrului de greutate al avionului,astfel IncAt sborul sA
fie posibil gi LILLLI In toste regimurile.Chestiunea aceesta,pe

cât de importanta,pe atat de neprecisa,este soluonata In prac-


tica oarecum arbitrar,svizul principal fiind dat de pilotul care

Inceerca avionul.Se Intelege deis sine ca acest sviz este subiec-


tiv i deaceea caracteristicile de centraj ale unui avion,ohiar
de acelag tip,sunt foarte diferite.Cele doua criterii absolute
de cereArebue sA tinem seama,adicA p_aajbilitatta gi Autiulatu

unui regim,sunt numai calitative 0 nu se poste fixa nicl o cifrA,

Sd presupunem cd at8t ampenejul orizontal cat i pozitia centru-


lui de greutnte au fost determinate In age fel,Incat echilibrul
avionuaui i stabilltetea 1111 sA fie asigurate.
O infinitete da alte condii;iuni ale ampenejului si en-
trului de greutate asieYura aceleagi cslitAti de sbor.Care aunt
aturci conditiile optime T Tata o Intmbare la care nu se poate
raspunde pe bazA de cifre,ci numai pe avizul subieetiv al pilo-
tului.De aceia problema se trateazA pe baza unui minimum nece-
sar,Vom spune,spre exemplu,ca un centrej este bine flout atunci
cand echilibrul va putea fi realizat In once condliuni de sbor
gi cand vom putea obtine stabilitate static& gi dinsmicd minimA
In fiecare din acele pozitiuni de sbor.In "recanica evionului"

am determinat factorii principali gi conditiile necesare pentru

acest lucru.RAmane sd vede w cum le aplicAm In mod practie,

www.dacoromanica.ro
-165 -
Dupa ce am determinat toate caracteristidile constructi-
ve ale avionului gi In special vizul de srefl i sUprafata
ampenajului orizontal,precum gi distanta acestuia la centrul de
greutate al avionului (sau la focarul aripei),trasam epura greu-
taAilor,facand o secune paralela cu planui longitudinal de si-
metrie.Aelgee=Aeflfeiltelo- frreutat fixe sau mdbfle,este o ches-
-
tiune de pura practica gi este bazata pe utilizarea avionului
respectiv.DistaMele relative dintre ele rezulta din aceasta'u-
tilizare gi sunt determinate dupa o experienIa /ndelungata exe-
cutata de chiar utilizatoril echipaj gi pasageri.
Nu exista nici o regula general6 pentru rellartuja_laz
,uloara_h_grtatilaluene acees,pentru fixarea ideilor gi,a u-
,
,

lot* norme directive,ne yam mArgini sa dam cAteva epurd de,repar-


title gi centraj,reprezentánd e_te un tip caracteristic de avian
(fig 73,74,7 76).
DistanVa re.lativa intre focar 4ì centrt, de greutatelears
este factorul
- principal In centzad,trebne sA satisfaca
.le de echilibru stabilitate.Dacd avem curbe de stabilitate
executate laborator,vom aprecia dacd centrajul_aLgtabillIg=
lea sunt satisfdcAtoare,dupd variatia,
lor.Aceste cunbe reprezin-
td coeficientul de moment Cm(G) In functie 2e unaMul de inel-
d.!In3a.Am voI-tit la timp de conditiile ce trebne sd Indeplinea-
scd aceste curbe,InsA aceste conditli pot sA fie satisfAcute
totu§i aspectul diagramelor (sau mal bine zis Inclinarea curbe-
lop pe axa uneliului de incide) s fie foarte diferit.
La fiecare tip caracteristic de avion,modul cum trdbue
sA varieze coeficientul de moment in functie de unghiul de in-
www.dacoromanica.ro
15S -
cider4A,se pte preez, dniNi o inde1unPrat6. utilizore c tipult.
de avion respectiv.
lentru cunca§teree acestui coefielent,evem eloua posibi-
litaIi: sau fccem Inren'Ari cu model redus In laboratorul aerodi-
namic,sau daca aceasta nu ne este posibillsa determinam prin cal-
cul curbele de care avem nevoe.Si Intr'un caz §i Intr'altul vom
compara rezultatele obtinute Cu curbele de centraj ale avioane-
lor existente.

Pentru calcularea momentului (sau a coeficientului uni-

tar) In report Cu centrul de greutatelse va utiliza formula de-


ja stabilitA In cursul de Mecanica avionului.TrasAnd curbele

obtinute pe aceasta cale pentru diferite bracaje ale profundo-

rului,vom ave& rezultate foarte aproape de cele experimentale


§i deaceea se pot compara cu ele.
In uncle cazuri InsA,cAnd avem nevoe numai de stabili-

tate,formula care dA coeficientul de stabilitate este suficien-

ta.kplicarea acestei formule este foarte simpla §i In tot ca-

zul este necesara pentru a aprecia dele Inceput daca avionul

este stabil.Dupa aceasta se poate face calculul mai complet

al determinArii curbei Cm(G) In func-lie de unghiul de inci-


dentA pentru diversele bracaje ale profundorului.
.Corifir,rea centra'ului.-Din examinarea epurel §i a dia-

e'ramelor de centraj,vom putea 0,i daca &cesta este bun.In caz


contrar va trebui sa aducem corecuni.Vom remarca dela Incé-
put c64n ceeace privelyte distana centrului de greutate la
focar,proectia pe orizantala (sau proectia dupa directia axei
de portantia nula) are efectul maxim,troectia vertical& puttnd
www.dacoromanica.ro
- 167 -

fi neglijatd.
Pentru schimbarea centrajului gi efectuarea corectiuni-
lorlvom a1a de urmat urmAtoarele cai:
a) 5ch1mbarea centrului de greutate prin mutarea In sen-

sul dorit a diferitelor greutAti care compun avionul,cum ar fi

stre exemplu motorul,echipajul,pasagerii,bagaje,armament,etc.


dacd centrajul este insuficient,operatia are de scop sA depla-

seze centrul de greutate In fall gi invers daca centrajul este


excesiv.In nici un caz nu se va schimba pozitia combustibilului,
care trebue sA rAmAie In centrul de greutate sau In apropierea
lui,dacA vrem sa conservdm pentru avion un centraj mai mult sau

mai putin constant In functie de durata sborului.


b) Dep1asarea ariul pentru a apropia su Indeparta fo-
carul de centrul de greutate,dupd cUm vrem sd mdrim stabilita-
tea sau s'o micgoram.Aceasta operatie are acelag efect ea gi

operatia dele punctul a).

Lungirea flEPJejului_pentru a Indepdrta ampenajul

orizontal de centrul de greutate id :Karl astfel stabilita-

tea.kceastA operatie se face la Inceput,cgmd avionul se proec-

teazd,altfel se face foarte rar,mai ales daca avionul este de-


ja In constructie sau daca consideratii constructive nu per-
mit o alungire prea mare a fuzelajTului.

d) MArirea sutraftIgiamenLI,Ilaul_zazontal. Operatie

foarte uzitatA gi la Inceput gi dupd ce avionul a fost constru-

it gi se allá In Incercari.

www.dacoromanica.ro
i

www.dacoromanica.ro
- 169 -

IWIaxa-de_atult1ALLJlialiql_wt1ol_k_4dul4 faza_71.
(fig

No. Organu 1 Greut. Dist. Moment Dist. Moment


kg xem kgcm yem kgrm

1 Aripi 123,5 1,905 235,2 1,853 229


2 Ampenaje 18,6 5,640 .105 s 1,935 36
3 Fuzelaj 143,2 2,195 314,2 .1,4 200,E
4 Grup.moto-prop 176,4 0,584 10341 1,650 291,5
.5 Schipament fix 42,3 .1,930 ' 81,6 1,515 .64
6 Greut.aVionului
gol 504- ..1,665 839 1,630 8.21
7 Pilot O. para- ,

tit6. 86,4 1,725 .154,2. 1,625 140


8 Elev gi para. 86,4. 2,620 226,3 1,625 140
9 BenzinA 65,4 14537 100,4 2,708 177
10 Ulei 12,7 1,04 , *13,2 1,163 14,70
11 Bagaje 29,1 3,152 28,5 1,905 17,30
12 Sarcina utilA 2) i 2,010 522,5 1,881 489

Greut.av.gol 504 1,665 239 1,630 821


-Sarrina utr.A 260 2,010 522,5 1,885 489
Greut.totarA 764 1,783 1361,-5 4,718 1310

www.dacoromanica.ro
r4

www.dacoromanica.ro
- 171 -

(fig., 4 )

.Met. Dist.
No. Organul Greut. oriz.
G kg. X m.
Moment vert.
Gx kgm 74m.
Moment
GY kgm
01)s

1 Coca cu ampena-
jele 150 3,923 588,4 0,340 51,00
2 Radio 25 3,220 80,5 0,080 2,00
3 Pilotul cu para-
guta. 88 2,433 214,1 0,242 21128
4 Echipament de si-
guranO. In car- 0,59
lingt. 5 2,260 11,3 0,118
5 Acumulator Cu
inst.electrica 40 1,500 60,0 -0,098 -3,92
6 Comenzi motor 7 0,250 6,0 0,000 0;00
7 Fuselaj 80 0,760 60,8 0,205 16,40
S BenzlnA cu rez 4-
centuri 287 0,550 157,8 0,218 62,65
9 Trenul de ateri-
saj 140 0,350 49,0 .0,265 -37,10
10 4 mitr.Browning 44 0,295 '13,0 -0,215 -9,46
11 Aripa 260 0,390 101,4 -0,238 -61,95
12 Cartuge 66 0,240 15,9 -01213 -14,05
13 Radiatorulde ulisi 14 0,200 2,8 0,237 3,32
14 EChipament de si-
guran0 al mot. 12 0,080 1,0 0,190 2,28
15 Uleiul curezervor 38 -0,120 -4,6 0,475 18,04
16 Motorcu .accesprii 844 -n..,913 -795,8 0,000 0,00
Avion 2100 0,267 561,6 0,0243 50,98

www.dacoromanica.ro
AV:7'11 L,
;

(4--1-4A-.Hfr?:-.:.'913 \ IN

14z4- -I+_. 1
1

www.dacoromanica.ro
-173 -

ar,ar_a_Sia_zzatiaLa un
(fiv 75

Dist. Dist.
- No Orvanul Greut,
G kg.
onz.
x m,
Moment
0x le,gm
vert.
y m.
Moment
Gy Rgm
Obs.

1 Aripa 2000 +2,00 44000 +0,39 47E0


2 Ampenaj oriz.+
comenzi 200 +10,13 +2030 -0,71 -142
3 Ampenaj vert.+
comenzi 100 +10,93 41093 -1,27 -127
4 Fuselaj 1000 - +2,95 42950 0,00 --
5 Gondole+suport 380 +0,30 +114 +0,59 +224
6 Tren aterisaj 800 +1,25 41000 ,41,78 41425
7 2 LIotoare + ac-
cesorii 1500 -1,38 -2070 +0,40 +600
8 2 Elici 200 -2,18 -436 +0,32 +64
9 Beohie 30 +11,23 +337 40,10 43
10 8 Rezervoare 3304140 41,77 +3180 +0,70 +1260
benzinA = 1200
11 2 Rez.u1ei 40+135 +0,59 4203 40,60 +105
= 1-75
12 1C Tlombe \,ert. 500 +3,95 41975 40,30 +150
13 E Mra2lere 150 +4,70 +705 0,00
14 Pilot prim +
echipament 130 -0,78 -101 -0,75 -98
15 Pilot secund +
echipament 130 +0,57 +74 -0,90 -117
16 iJecanic + Echl-
pament 115 41,43 4165 -0,39 -45
17 Radiotelegrsfist
4 echipament 120 +6,82 +819 +0,53 I-64
18 2 'iadiatoane 70 +0,30 +21 +0,10 +28
19 4 Bombe oriz.dr 400 +3,80 +1520 +0,16 +64
20 5 ft " stg 500 +3,80 +1900 +0,16 +PO
21 Echipament 1050 -0,075 -79 -0,08 ...84

Avion 11350 1.700 +19300 0,373 +4234

www.dacoromanica.ro
- 174 -

www.dacoromanica.ro
175 -

41,V'tira 4e_pg.e.ntrai a unui avion de pangeri,


Mg-76)

No. Organul Greut.


G kg.
Dist.
X m. .
Moment
j:bc kgm
Dist. Moment
Y m. Gy %gm
. Oh s.

1 Aripa 1200 42,40 +2880 +1 915 +1380


2 Ampenaje + a-
nexe 200 413,05 +2610 -0,73 -146
3 Fuselaj 650 +3,36 +2185 +0,29 +1P8,5
4 2 Gondole+echi-
pament 500 -0,39 -195 +1,36 +680
5 Aterisor 600 +1,60 +960 +2,50 +1500
6 2 Motoare Cu
accesorii 1000 -1,42 -1420 +1,37 +1670
7 2 Elici 100 -1,92 -229 +1,37 +164,5
8 ,2 Rezervoare
de ulei 35+110 -0,83 -120 +1,53 +222
= 145
9 1 Daterie de
acumulatori 100 -1,56 -156 41,01 +101
10 Echivement 600 -0,43 -258, +1,01 OM
11 2 DeMaroare 50 -0,75 -37,5 +101 +50,5
12 2 Rezervoare
de benzing 20+900 41,38 +1352 +1;40 +1372
= 980
13 Bagaje In fatt 20 -2,48 -49,6 +0,99 +19,8
14 1 Plan§eu +
Covor 20 +1,25 +25 +1,00 +20
15 1 Calorifer 150 42,67 +400 +0,38 +57
16 Planga Pai'afoc 60 -1,18 -70,8 +0,24. +50,4
17 Oficiu 30+20 +9,34 '+467 -0,19 -9,5
=50
18 1 Pilot 40+80 -3,40 -408 +0,19 +03,8
=120
19 2 Rezervoare 50+300 +1,35 +472 +444 +504
de benzina* .= 350
20 2 Generatrici 15 -0,64 -9,6 +0,84 +12,6
21 14 Pasageri 980 43,03 +2970 +0,30 +294
22 Bagaje din spate 260 +9,00 +2340 +0,75 +195
23 Telegrafist SO -2,00 -160 +0,17 +13,6
Avion 8.250 +1641 +13547ip +1,05 +8669,2

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și