Sunteți pe pagina 1din 2

Cadru general al tezei de licenţă

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică a unui domeniu, sintetizând studiul critic al
problemei. Teza va implica formularea de idei sau arii de cercetare, care pot fi calitative (implică finalităţi
explorative, colectare de date şi analiza lor) sau cantitative (implică o ipoteză empirică, demonstrabilă
experimental). Originalitatea tezei de licenţă porneşte de la aplicabilitatea acesteia în plan profesional sau
social. Una dintre componentele esenţiale ale tezei de licenţă este aplicabilitatea socială sau tehnologică a
acesteia.
Drept rezultat al elaborării şi susţinerii tezei de licenţă, studentul va fi capabil să soluţioneze independent o
problemă legată de domeniul său de studiu, pe baze ştiinţifice, în cadrul unui proiect de cercetare/aplicare şi
va fi capabil să îşi prezinte lucrarea de sinestătător. Modul în care va fi realizată teza ţine de domeniul de
formare profesională în care este încadrat. Dar în mare măsură, teza de licenţă constituie fie o cercetare mai
profundă, realizată în baza unui micro-experiment, fie o lucrare elaborată în baza unui studiu de caz.
Cadrul normativ propriu tezelor de licenţă vizează, indiferent de domeniul de formare profesională la care
este susţinută, următoarele Rigori:
*) La elaborarea tezei sunt admişi studenţii care au realizat integral programului de studii şi au
acumulat numărul respectiv de credite academi ce.
*) Teza de licenţă se cuantifică în credite academice şi este evaluată în mod distinct cu notă care se
reflectă în foaia matricolă, procesul verbal al Comisiei pentru examenul de licenţă, în suplimentul la
diplomă.
*) Tematica tezelor de licenţă se va confirma nu mai târziu de semestrul V.
*) În cazul în care teza de licenţă nu a fost elaborată sau aceasta nu a fost evaluată cu o notă de
promovare, studentul nu poate pretinde la diploma de licenţă.
*) Evaluarea tezei va fi efectuată de către comisia pentru examenul de licenţă.
*) Evaluarea tezei de licenţă va avea loc în trei aspecte majore:
1. Conţinutul şi forma de prezentare. Teza de licenţă în sine la nivel de conţinut şi formă de prezentare.
Proiectul de cercetare va fi scris în limba de studiu.
2. Procesul de realizare a studiului/cercetării ca atare. Studentul va prezenta un rezumat înainte de susţinere,
în care va reflecta asupra procesului de elaborare a tezei şi a aplicării materialelor utilizate. Autoevaluarea
minimalizează posibilitatea plagierii proiectului.
3. Susţinerea tezei de licenţă va consta din prezentarea cercetării, timp de 15-20 minute (cu ajutorul
mijloacelor tehnice), şi va fi urmată de discuţii. Susţinerea proiectului de cercetare este publică.

Teza de licenţă va conţine:


a) Foaia de titlu
b) Rezumatul (într-o limbă de circulaţie europeană)
c) Introducere (va conţine argumentarea necesităţii studiului, ipoteza de cercetare, metodologia,
aplicabilitatea acestuia, relaţia cu problemele social-economice ale republicii sau lumii, revizuirea structurii
tezei şi menţionarea concluziilor majore)
d) Conţinutul (prezentarea teoretică a problemei de cercetare, descrierea ipotezei de lucru în raport cu
metodologiile aplicate, polemica ştiinţifică majoră vis-a-vis de problema de cercetare, prezentarea şi analiza
datelor, studiul experimental/bibliografic, analiza studiului)
e) Concluzii (se va demonstra aplicabilitatea concluziilor şi recomandările elaborate)
f) Referinţe bibliografice
g) Anexe (chestionare folosite pentru interviuri, texte ce nu au fost publicate, scheme, legislaţie, etc.).
Volumul tezei de licenţă depinde de profilul absolventului. Pentru domeniile de formare profesională cu
profil real, teza va conţine 30 - 40 pagini, pentru profilul socio-uman de la 40 la 60 de pagini. Menţionăm
însă că volumul va fi fixat de catedra de specialitate responsabilă de formarea profesională iniţială în
domeniu.
Elemente de tehnoredactare a tezei de licenţă:
1. Tezele se scriu pe hârtie albă, format A4, dimensiunea 210x297 cm, pe o singură parte a hârtiei.
2. Paginile tezei au câmp: în stânga – 30 mm, sus- 25 mm, dreapta-10 mm, jos-25 mm.
3. Teza se redactează computerizat utilizându-se semnele diacritice corespunzătoare: font – 10-12 pt, la 1,5
intervale.
4. Pe o pagină vor fi scrise 31 de rânduri, iar un rând va conţine 65 de semne tipografice.
5. Caracterul literelor: cursivul/italic se foloseşte pentru cuvintele de origine străină, titluri de cărţi sau
periodice, un cuvânt sau un pasaj care merită a fi pus în evidenţă, aldinul/bold se foloseşte pentru titlurile
capitolelor şi subcapitolelor, evidenţierea propoziţiilor sau frazelor ce trebuiesc memorate.