Sunteți pe pagina 1din 45

Cine este chemat la o slujbă, să se ţină de slujba lui.

Cine învaţă pe alţii, să se ţină de învăţătură.


(Romani 12:7)

STUDIEREA ŞI APROFUNDAREA
DIVERSELOR ASPECTE ŞI PROBLEME
ALE TIPURILOR DE PRONUME
     

1 | |

GRAMATICA
LIMBII ROMÂNE
O
RECAPITULAREA
PĂRŢILOR DE
VORBIRE ŞI A
| 
PĂRŢILOR DE
PROPOZIŢIE | ||


CLASELE V - XII

2
PĂRŢI DE VORBIRE
SUBSTANTIV şi ARTICOL
VERB şi ADVERB
ADJECTIV şi PREPOZIŢIE
PRONUME şi CONJUNCŢIE
NUMERAL şi INTERJECŢIE

|  
  |
   !
  "#$ % &'($ )((!
  *&(' + $, #'(, ($, *#$!
  *&(' ( #+$ "&(-('(!
 . *&(' "#( +(+ (# !
 ||
 *&(' (%+$ + " &(&/$!
 |0 ## "% !
 . *&(' (%+$ " 1(+/' #+ "
&(&/$!
 0 *&(' (!
4 . #2(+/' #'(, ' #!
PĂRŢI DE PROPOZIŢIE

PĂRŢI PRINCIPALE
SUBIECTUL

PREDICATUL

PĂRŢI SECUNDARE

ATRIBUTUL

COMPLEMENTUL
r
| ||

  |
  #& )+ +-(% &( +% #+ +(+'
#&( ,, 3( #&( ,, 3 # )( " &(&/$!
 |  +(+',, 1+ 3# %,+ '
+(# %+ $!
  ('##+),&(#+
(+%!
 0| 0 (')(% $)(+%',
+- )% $+- )+%',+)(#+(- $!
 0 |+(# %+,
"#(#+ +(+ (# ',+ '+(+',, #,3,, #,3
,,+% # 3#+,, # 3# %!
 4 0 | "&(' )(% &%+)
1(+/' | 0 ! (% ,,+ 1 3# %
+ # %/+ )( &%+), +( )(% ,, + ) 3 #
++ )( &%+)! *#' +% )( &%+)!
‰
10||0
(,1$,*&%
 |$% % %&#++%&##(%4r r r r 

 r 
 
 5 "'(+&(#+'4M M M M M 
 0+(+'+&(&(+,&'(+(+,++4rrr r r 
 6$% % )7%+&+ +('#&#%+"(+(4 
r 
 %+2'#(+%(2%%(4  ', ', ', '
r (1/'!
 | '&(#++ +()(, +(#)(,#&( +(#
)(4 r

 
 8$% % %+#&(+ '(+#*( '+ $+)(%4 
M
 9 :')( +$+#&(+ %4 r  
 r
 
 | *&('(#& %#&(&(#++ +(#+#&( +(#
)(4¢ rr¢r ¢ r
r ¢ r ¢ r
 6$% %##+)%(+#&(&/$2+)4  
 
7
r||0
 0| 1
 | 4 &(#! 1    M 


  &(#! ;   M 


  &(#! <  M  M  r
  

  ¢  ¢ r ¢ ¢  
 | | 4 &(#! ; ¢ rr
¢r ¢ r
r X &(#! < ¢ r 
¢ r ¢ r

 8 4 &(#! 1 M   &(#! ; M
  &(#! <     M 
 4+"# ='1(+&'&(#+'"
++%/+%( #&( /+/'&(#++!
A
r||0
 0| ;
 5 4 &(#! 1 M M M 
M  M  &(#! ; M M M M 
M  &(#! < M M M M M  
 | 4 &(#! 1 r r r r r
 r 
 r
  &(#! 1 r
 r
r r
 
r

 r 
r r

r  &(#! ; r r
r r r
 r r r
r  &(#! ; r
 r

r r
 r

 r 
r r

r 
&(#! < r r r r r
 r r r
r 
 4+"# ='1(+&'&(#+'"
++%/+%( #&( /+/'&(#++!
o
r||0
 0| 1
 0 4 rr rrr rr rr rr
rr r
r r r r  r  r 
 r  r 
r 
r r r rr rr
r r r r r r r
r  r r r  r 
 r  r  r 
r 
r  r r rr
rr r r r r r r r
r 
 6 4   r  r  r 

r      r r r r 

r 
  4   r  r  r 
r  
 r         
  
   
r r r r r 
 4 + " # =' 1(+ &' &(#+' 
" ++%/+ %( # &( /+/' &(#++!
10
r||0
 0| ;
 9 : 4     
r 
 
r

 
r 
r   r    r r

r r  r r r r  r r r r r 
r r
rr rr rr r
r    r 
     
r    r ¢ 
r  r r 
r    
 r    r r 
r 
¢ ¢ ¢ ¢  r r  r 

 
r   r r r 


r  r r r r r r 
r 
r r 
 r r r 

r  r r r
 r 
r 

r 
 64  r r   r
 r rX 4+"# ='1(+
&'&(#+'"++%/+%( #&( /+/'&(#++!
11
 0 6
 |0 
 — 
—  à  
à
  
  à 
 
 
 #()+$4 ! "#$
 ! %&"'( #"
 —  )*+ —  à  
à
  
 à 
 
 
 #()+$4 &, &"(-"'
 ! &"#$ "&!
&,

 )./&%0
! "1 %#2%&
$3%4&5 ! "%5
&,"1 %&("%& % -%%
12 6"5%-3%
 0 6
 |0 8|
+&(4
 (2+)%4 
 %+)%4  r
  

 ='(7%4 r rr r rr r
 rr  r rr r 

 

 

 2+)%4   r r
++- )&(+%4
 ='(7%4 r ¢ r r r  


12+)%4  

0 |0 |
1(%+- )%&(+%&##)
 r r r r 
 r 
 
 rr rr rr r
r r
r 
 rrr r
 r
 
 r
r
r
r

 r

 
 r r r r r r 
r r 
r 
 r
 r
r r
r r

r r

r 


 7&, 
%& %&" ! ( $&
  13

 8%&,  (
#$ ! &&
14  13
0  |
0 | 1
 &#+&##(4
 1 .3 r  r r X %   
&5 +% '
 1 93r rr + "&5+#+
 1 03r rr +#+ ++!
 &#++%$&##(4
 1 .3r 
 r
r ´+ +#(' 
&5 )+#(':
 1 93r 
 r
r 
 1 03;;; ;;;;
1r
0  |
0 | ;
0+% &#+#2(&##(4
 1 .3rr  ! +'!
 1 .3r
r
 %( +%('!
 1 93r r r %% +%+%!
 1 93r
r
r %(%& +%(+%!
 1 03r r r #'+!
 1 03r
r
r %(#'& +%(!

 
 1&,3
 % %# r 
r Xr 
r r X r
r r r 

r
 r
 r0  |
0 | <
0+% &#++%$&##(4
 1 .3r
 r 
r )(
 1 .3r

 r

r %((
 1 93r
 r 
r )(  
 1 93r

 r

r %()(&
 1 03ËËË ËËËË

 
 1&,3
 % %# r 
r Xr 
r r X r
r r r 

r
 r
 r


17
0 |0 5 
1(%+- )%&(+%"'((
 "#, "#$, "#X 1 -X X

 )<3
 "#', "#'$, "#'X1 -X#X=
'3
 "#, "#$, "#X1 -X#X&=-3
 ", ")', "X 1X X
 )<3
 "#, "#)',"#X"#%X 1X#3


 7('-2 " >
%" - " ( 1
8( %-(%-( 3

  >%-#%"
2 "&"# ,,"#3 ,,"#%3, &#
,,"#3 "& >%-
#%" -%'&
1A
0 0|
 |0 5 
 |(%"'((+(1(
&#,#2
&&"#
 MMM 
M 1#2&""-3
   
1#2&"" "3
1o
0 |0  
. |0 0
 )  + #+, + +#+, + +, + #+
1
 3 X + #+, + #+, + #(+ 1<)3 X
 )  ) 7
?  #'%+%,
+#'%+%', %+%$, #%+%1
 3X #%+%,
#%+%, #(%+%$, #(%+% 1<)3X
 ) )  + %+, + +, + +, + %+, %, +,
, % 1
 3 X + %+, + %+, + %(+, %,
%, %( 1<)3 X
 ))  ) 7
?  %'%+%,
+%+%', %+%$, %%+%1
 3X %%+%, %%+%,
%(%+%$, %(%+% 1<)3X
 ) )
 + %+,+ +,+ +,+ %+
1
 3X + %+,+ %+,+ %(+ 1<)3X
20
0|| |0  
. |0 0

 )  '#+, +#+, '+, +#+


1
 3 X '#+, '#+, '#(+ 1<)3 X
 )  ) 7
? 
'#+%+%,+#'%+%','%+%$,+#%+%1
 3X
'#%+%,'#%+%,'#(%+%$,'#(%+%
1<)3X
 ) )  '%+, ++, '+, +%+ 1
 3 X
'%+, '%+, '%(+ 1<)3
 ))  ) 7
? 
'%'%+%,+%+%','%+%$,+%%+%1
 3X'%%+%,
21 '%%+%,'%(%+%$,'%(%+% 1<)3X
06 |0  
. |0 0
 )  #+ 1+#+% #+3% +#+ 1++#+%
+#+3% + 1++% +3% #+ 1+#+% #+3
1
 3 X #+ 1+#+3% #+ 1+#+3% #(+
1+#(+31<)3 X
 )  ) 7
? +#+%+%
1#+%+%3%++#'%+%' 1#+%+%'3%+%+%$ 1%+%$3%
+#%+%%1#%+%31
 3X+#%+% 1#%+%3%
+#%+% 1#%+%3%+#(%+%$ 1#(%+%$3%
+#(%+% 1#(%+%31<)3X
 ) )  '%, +, ', +% 1
 3 X
'%, '%, '%( 1)<3 @ 
&,X
 ))  ) 7
? '%%+%,
+%+%','%+%$,+%+%1
 3X
22
|0 6
 %('$-&%
$ ! %
" (!"
 8,-#&"-%
&""&"'1
 <)3
 -A#&!'"1
 3 
%% >:X %% +(>: X %% >:X %% 7>: X%% 7'>: X%%
7$>: X%% 7>:X %% +% 7%+>: X%% + 7+>: X
 -&&,5&
&" ! % &" (-%"
'%&( ( " ! 

2
0 |0 
6
1(%+- )%&(+%(2+)
 %% > :X
 %% > :X
 %% +(> : X%% '(+> : X%% '(+> : X
%% '((+>:X
 %% > :X
 %% 7>: X%% 7'>: X%% 7$>: X%% 7>:X
%% 7(+> :X
24 %% +% 7%+>: X%% + 7+>: X
||0 . 
|0 6
 %% > : -%('

%5&#%% > :<)
 %% +(>: # &,-%
('
 %5&#"<) %%
'(+>: X%% '(+>: X%% '((+> :
 %% > :# &,-%5&
#"!"% 5&('
 
 %% 7>: X%% 7'>: X%% 7$>: X%% 7>: 
&,-%('
 %5&#
"<) %% 7(+> :
 %% +% 7%+>:X%%+ 7+>: &,
-%('
 

2r
|0 
 -"'$ !&1 &3&
"$&!&'$-%('$
!&%( ! 
 B'$ !&!%
! %&-
 8,#&"-%&""
&"'1
 <)3
 101(&!'"#&%1
 3 
%% :X %% +(: X %% :X %% 7: X%% 7': X%% 7$: X%% 7:X %%+%
7%+: X%%+ 7+: X %%: ?1( &!'" &#1

 3 %% % :X%% + :X%% :X%% % :X
 &&,5&&"
! % &" (-%"'%&
( ( " ! 

0 |0 
 
1(%+- )%&(+%(%+)
 %% :X
 %% :X
 %% +(: X%% '(+: X%% '(+: X%% '((+ :X
 %% :X%% % :X%% + :X%%  :X%% % :X
 %% % :X %% % :X %% %( :X
 %% 7: X%% 7': X%% 7$: X%% 7:X %% 7(+ :X
 %% +% 7%+: X%% + 7+: X
 %% :@#""!$" &
'$ 1#'"3
27
||0 
. |0 
 %% : +&((%+)%('
 %5&#%% :
<)
 %% +(:# &,%('
 %5&
#"<) %% '(+: X%% '(+: X%% '((+ :
 %% :# &,%5&#"!"% 5&
('
 
 %% % :X%% + :X%%  :X%% % : 
 %('
 %5&#"<) %% % :X
%% % :X %% %( :X
 %% 7: X%% 7': X%% 7$: X%% 7: &,%(
'
 %5&#"<) %% 7(+:
 %% +% 7%+: X%% + 7+: &,%(
'
 
 %% :1@#""3 +&((%+)%('
C>
 &= "&(=85&" "( "D:1—
 &3
2A
|0 | 
 & '"&# %&" 
$!1%3% >$
1%3 >$ 
! &>&-1%&5 %%&5 %%&5%%&5 3%
&$!
 #%&#"
&" "%&""%&"-1 >3
&"'1—
 <)3
  #"(-%&" 
  ! 1E3%
  !1E3 
 & !1E%&5 E&5 %E%
&5E&5 3
   .F # , 1 -" "
& 3 F #   " 1#""
#$ "3 ( &  $ $ ! 
2 
2o
0 |0 |
%+'(%#2%+(
 ;;;; %% @ :;;;;;;;;;
 %% X X % X + X 7#% , 7#+:
 ' %%13 , ', X 13 , X 13 %, "%, % X
13 +, 13 7#% , 13 7#+ X:
 - %%1% % % 3 % X 1% % % 3 X 1% % % 3
7#% , 1% % % 3 7# X:
 & %%, ", X $, "$, $ X %, ", X , ",
 X 7#% , 7# X:


 B '% ! #
- 13% ( ' ' & % 5-"
# -% 2 " # 13% 
 !
0
0 |0 |
%+'(%&%(+%
 ;;;; %% ) @ :;;;;;;;;;;;
 %% X ) X X % X 7 , 7#% :
 ' %%13 , X 13 ), )', ) X 13 , ", X 13
%, % X 13 7 , 13 7#%:
 - %%1% % % 3 %( X 1% % % 3 7%( , 1% %
% 3 7#%( :
 & %%', , X )', )', ), ) X %(, %, % X
7%( , 7#%( :


 B '% ! #
- 13% ( ' ' & % 5-"
# -% 2 " # 13% 
 !
1
|0  8
 $! " 2"
& &$!%! &
!'$
 #2#&" "%&""&"
&"'1 )3%&#&"- #
%&#"&" "&""
 #2# >
-%  > -
#&# 
 #2  1 $ #+ ' &(&( 5& #
 ( $ ! (1%*) &(#+%, (1%*)
+ #+ (1%*) "$%# &+#), & 1 $ #+ '
5& #  #  # &
  #2
2
0 |0 8
 1( )$'+(")((
 %%":% %%:% %%':% %%:% %%:% %%:X 1 .3
 %%"$:% %%$:% %%:% %%)':% %%):% %%):X 1 93
 %%13 #:% %%13 #:% %%#:% %%#:X 1 03 ( '
 %%#: % %%#:% %%":% %%:X 1 03 ( &


 #2
 # '
—+ —%
8
— <
— 1 - 
3% & # - 13 # 
13  ' ' &
1 - 3 # 13
 & , 5& -" "
 & 
|
|0  8
 #2  ' ' & # -
13 # 13 7 - 
#   % &% 5& ! & % 
2#" # - 13 &  > % &
'" " &"  ( !%  
GG+' "> #  #% &5&>' 
 - HH +  %%+' "> #  #%
 &5&>' - :
 #2 1( &(&(% #%   
> %     > % 1(
"&(+ &   & 
)(#  #2 &"  " 
&  !
4
|0 9 :
 $ ! #"" "
&&$ "! 
&& 
 8,6"5#&"-%
&""&"'1
 <)3
 6"5##&%#
&#% %( ,% &
-E
 6"5&&,
5&&" ! % &" (
-%"'%&( ( "
! 
r
0 |0 9 :
1(%+- )%&(+%='(7
 %X%'X%$X%X13X
 X+'X$X+X13 X
 % 13X + 13X X % X 13 X
 +%% 13X +%+ 13 X +%$ X +%% X 13 X
 +7 X +7+ X +7$+ X +7+ X 513
 #% X #%' X # X #% X & 13 X
 &$ X &$' X &$ X &$ X $13 X &$% X &$% X
    r   u 

 )(% 13X )(+ 13X )( X )(% X
13 X
 +( 1"13X "13 X '( ' X r ¢ X  


u  
 r r r r  
 

‰
|
|0 9 :
7%%+7+,#%,%,&$, : |0
9 :4
 ; &"&"!'#$&+) &  
 D
 ; &"&"!#2 #$& &5=

 ; &" &&'$#$&+ &
  

7%%+7+,#%,%,&$, : 04
 ; &"&"!'#$&+8 #-  
 D
 ; &"&"!#2#$&+8  "&  
 
 ; &"'" (2 ) !% 
 $&5$%"&" !
 7%% )(%13X)(+13X)(X)(%X13:
7  &%"&%%> :I 6"5
|09 :0|
 6A  %
1(&)+- )&(+%='(7
 )+ X +% )+ X 1 X ( X +( X 
 
 )+ X +% )+ X 1 X ( X +( X 
 
 +()+ X +% +()+ X 1 +( X ( +( X +( +( X
 )+ X +% )+ X 1 X ( X +( X
 7)+ X 7')+ X 7$)+ X 7)+ X 7()+ X
 +% 7)+ X +% 7)+ X 1 7 X ( 7 X +( 7 X

 7 %% ( 7 : # 5 6"5 1 & 


 
 & 
  &
 
 3% 5 &! & & 1 #- 

& 3

 7 & &( ='(7 &# %+ (2+)


A (%+)  &% " &  %% > :%
A%% #> :% %% > :% %% > :I 6"5
|0 | 
  # ( ! 
& " 1 &%-"3
$1 #$"& (5 "%
 % #(#$#3
 &$#&" >
>%&""%&"- >
&"'1—
 <)3 #!%
%# ( %&#"&" "&"-
&""
 &$#2
$& !%5(!, %5
(!,#1-3
 &$+1 $%#+ 
 
o
0 |0 | 
 &##+ &##+
 + B %$+ X 0'(+ X 5&'('$+ C D+ #+, )+#('
 * %$+ B '$+ X +(+ C D+ #+, )+#('
 ++ X +% X +)+#(' 1! &>% &>
% &> "% & % &3
 ( + B 1$+ X |(+#1$+ C D+ #+, )+#('
 +% X + X +%( 1! &>% &>%
&>3
 +#+ X #+% #+% 1! &> % &> 3

 2 $ ( (,"


!% ( !,  #  ++ X
+% X +)+#(' X +% X + X
40+%( X +#+ X #+% #+%!
||0 
 | 

 2 $ ( (,"
& ! ( !,   #  
 $ & $% " &
!  & &,  
 r
 r ! r " r # $r r
r 
%& r ' r ' r r # $r r
r 
 ( r ) r * r r # $r r
r 
 2 $ ( !, # 
 1-3 #  # & -
rr rr     
 &" 2" -&  & %
  2"  &
41
|0 6
 %('$-%$
! ! & '$%-
 
 - &# % X + X  X
 % X + X + X (+ #
&" -% &" " &"  ' 1
 <)3
 -#&%X+X'X
'+# -%&"
'1
 <)3%-#&%4 +
X# -%&"&"'1
 3
 -# 5&&&,
&" ! % &"
 (-%"'
42
0 |0 6
#&% &##+
 X + X
 ' X '+ X
 X + X
 % X + X  X % X
 + X + X (+ X
  X  X  X  X (
X u 


 u  C+: 
C'+:
4
| |
:

||0
Concept original şi realizare:
Numai pentru UZ INTERN la
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII
Vişeu de Jos ~ Jud. MARAMUREŞ
str. Principală, nr. 1111
Tel. 02‰2-‰A01
E-mail: ihapca2002@yahoo.com
44 Adaptarea > Prof. IOAN HAPCA
4r