Sunteți pe pagina 1din 64

când

Îl cunosc
pe

Prelegeri pentru Săptămâna de Rugăciune a Tineretului


5 – 12 martie 2011
Cuprins
Primul Sabat
Isus a spus: „Eu sunt Lumina lumii” ............................. 3
Duminică
Isus a spus: „Eu sunt Uşa” .................................................. 9
Luni
Isus a spus: „Eu sunt Pâinea Vieţii” ............................17
Marţi
Isus a spus: „Eu sunt Păstorul cel Bun”.....................24
Miercuri
Isus a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”.....30
Titlul în original: Identity Joi
Isus a spus: „Eu sunt adevărata Viţă” .......................39
Traducere: Delia Gherman, Gianina Floricel
Tehnoredactare: Irina Toncu Vineri
Corectură: Livia Ciobanu-Mihai, Elena Buciuman Isus a spus: „Eu sunt Învierea şi Viaţa”.....................48
Coperta: Liliana Dincă Al doilea Sabat
Isus, Marele EU SUNT ........................................................54

ISSN 2067-6786
Sâmbătă, 5 martie

Isus a spus:
„Eu sunt Lumina lumii”
Wen Chung se uita încruntat spre desertul – Poate că ăsta-i motivul pentru care le observ, răspunse
cu ananas bio şi banane, ce era aşezat pe Andreea cu un zâmbet forţat. Problemele altora sunt cu
masă, chiar în faţa lui. Abia dacă a obser- mult mai interesante decât propriile probleme, n-ai observat
vat-o pe chelneriţă venind lângă masa lui: niciodată? Hai, spune-mi ce te doare? Zi repede, că ticăie
– E vreo problemă, Wen? E bun desertul? ceasul!
– O, bună, Andreea! Nu te-am văzut. – Păi, în primul rând, mă gândesc să-mi schimb speciali-
Dându-şi seama cu întârziere la ce se zarea – din nou. Sunt deja în anul doi de facultate şi încă nu
referise ea, Wen s-a uitat pierdut la paharul ştiu ce vreau să mă fac când voi i mare, asta dacă mă mai fac
înalt şi îngheţat, văzându-l pentru prima oară. mare vreodată! zise Wen strâmbându-se.
– O, da, da, e bun. De fapt, sincer să iu, Andreea a zâmbit forţat din nou.
nici nu l-am gustat. – Secretul ar putea i să te întrebi ce ai vrea să faci dacă,
Andreea s-a uitat în dreapta şi în stânga, într-adevăr, nu te-ai maturiza niciodată.
apoi s-a aşezat pe scaun în faţa lui. – Ceva în afară de pompier, extraterestru sau IT-ist milio-
– Încă nu e aglomerat. Care-i necazu’? Te nar? zise Wen, începând să râdă. Apoi s-a oprit, a făcut pauză
frământă ceva?
o secundă şi a continuat: Hei, asta e o idee chiar bună. Tre-
Wen i-a întâlnit privirea îngrijorată. Era
buie să mă gândesc mai bine!
exact genul de situaţie care îl făcea să o sim-
Apoi a început să mestece, dus pe gânduri, în paharul cu
patizeze pe Andreea. Şi, pentru prima oară în
desert.
acea dimineaţă, el a schiţat un zâmbet.
– Gataaa – spuse Andreea – s-au făcut 250 de dolari; te
– Eşti nemaipomenită, ştiai?
– Cine? Eu? De ce? a întrebat Andreea taxez – şi a dat să se ridice, dar Wen a oprit-o.
surprinsă. – O, asta e cea mai mică problemă a mea.
– Ai atâtea probleme pe cap, trei copii, Andreea s-a aşezat din nou, iar Wen a continuat:
două joburi, un soţ absent... – Profesorul Ellison ne-a dat o temă criminală. E incredi-
– Bla, bla... continuă Andreea, luturându-şi bil. Trebuie să scriem un eseu de zece pagini pe tema: „Cine
palma. Eu te-am întrebat ce probleme ai tu? sunt eu?” Auzi, zece pagini! Îţi vine să crezi? Nu-mi trebuie
– Tu observi întotdeauna când altcineva e nici zece cuvinte să răspund la întrebarea asta.
necăjit. Nu ai tu destule necazuri?

3
Când Îl cunosc pe El…

Cine sunt eu? Cel mai bun răspuns ar i: „Sunt L-au întrebat ce vrea să Se facă
un copil al lui Dumnezeu”. Dar ce atunci când o să ie mare. Ce spu-
Una dintre cele mai mari înseamnă, în realitate, acest lu- nea El? Ce spunea despre ceea ce
întrebări, poate cea mai mare în- cru? Înseamnă că arătăm într-un era deja, chiar şi atunci când era
trebare a vieţii. Ne putem petrece anumit fel şi ne comportăm copil sau tânăr? „Sunt Fiul Mariei,
întreaga viaţă încercând să găsim într-un anumit mod? Puteţi sus- sunt iul lui Iosif, sunt evreu, sunt
răspunsul (sau răspunsurile). ţine, întotdeauna, cu certitudine din Nazaret, sunt tâmplar.”
Unii nici nu-l găsesc. Alţii nici nu că o persoană trăieşte ca un copil Un mod prin care ne dăm
încearcă. al lui Dumnezeu, doar dacă vă
seama cine suntem sunt lucrurile
Dacă cineva întreabă: „Cine uitaţi la ea? De fapt, voi înşivă
pe care părinţii şi bunicii noştri
eşti tu?”, care e răspunsul pe care puteţi ştii sigur că trăiţi ca un
copil al lui Dumnezeu? ni le povestesc. Imaginaţi-vă ce
îl daţi? Cel mai evident răspuns,
Pare evident că cea mai bună lucruri Îi erau povestite lui Isus.
desigur, este să vă daţi numele,
cale de a ne da seama cum arată „Când erai Tu mic, îngerii au ve-
dar acesta nu reprezintă decât
toate acestea este să privim la nit şi au cântat despre Tine, iar
modul în care vă numiţi. Numele
viaţa Celui care a fost Chintesenţa unul dintre ei mi-a spus că o să-Ţi
nu spune nimănui cum sunteţi pe
dinăuntru. Copilului lui Dumnezeu, Isus salvezi poporul din păcate!” Vă
Care sunt alte câteva din Nazaret. Şi exact acest lucru puteţi imagina cum trebuie să
răspunsuri? Ce variantă(e) aţi îl vom face în timpul acestei se i simţit un copil de zece ani
putea alege ca răspuns? Săptămâni de Rugăciune. auzind lucruri de acest fel?
„Sunt femeie.” Gândiţi-vă cum ştia Isus cine Dar cum a ştiut Isus cine este
este El. E deosebit de interesant El, de fapt? Această întrebare
„Sunt bărbat.”
când privim mai atenţi la acest constituie subiectul nostru în
„Sunt iul sau iica lui cutare.”
aspect, pentru că, într-un fel sau această Săptămână de Rugăciune.
„Sunt frate sau soră.”
altul, cu toţii credem că Isus, Fiul Nu doar ceea ce I-au spus părinţii
„Sunt mamă sau tată.” lui Dumnezeu, ştia pur şi simplu
„Sunt de o anumită rasă.” sau doar ce a alat când a studiat
cine este. Da, e adevărat, este Fiul profeţiile, dar ce ştia, cu adevărat,
„Sunt dintr-un anumit stat.” lui Dumnezeu. Era atât divin, cât
„Sunt creştin.” în profunzimea iinţei Lui cu pri-
şi uman (şi nimeni nu va reuşi
„Sunt adventist(ă).” vire la cine este, ce a fost trimis
să înţeleagă exact cum vine asta
Sau puteţi răspunde, pre- – deşi de secole se tot încearcă). să facă? Dacă privim la aceste
cizând ceea ce faceţi: Totuşi, ca om, El Şi-a început viaţa întrebări şi la căile prin care le-a
„Sunt artist.” aici, pe Pământ, ca un copil, aşa ca dat răspuns, poate că vom găsi
„Sunt genul mai ştiinţiic.” noi, nu? El a crescut şi a învăţat ca şi noi răspunsuri la întrebările
„Sunt genul computerist.” un copil. Sunt sigur că bunicuţele noastre. Poate că vom ala câteva
„Lucrez la compania X .” evreice sau bătrânii rabini L-au lucruri cu privire la cine suntem
„Sunt sportiv.” ciupit prieteneşte de obraz şi noi, cu adevărat, în interior?

4
Isus a spus: „Eu sunt Lumina lumii!”

În Evanghelia lui Ioan, sunt lumină în univers. Poate că de să o ucidă cu pietre, dar Isus
şapte airmaţii celebre făcute aceea a fost lumina primul lucru a iertat-o şi i-a spus: „Du-te şi
de Isus sub forma: „Eu sunt...” În pe care Ei l-au făcut la creaţie. nu mai păcătui.” Cu toţii am fost
această săptămână, le vom studia prinşi în păcat, ie el mare sau
pe toate şapte şi apoi ne vom con- mic, de vreo câteva ori în viaţa
centra asupra a ceea ce înseamnă, Cine Mă urmează pe Mine noastră. Eu sper că ne-am îndrep-
pe ansamblu, „Eu sunt”. Ca nume nu va umbla în întuneric tat cu toţii spre Isus pentru ier-
al lui Dumnezeu, trebuie să tare şi curăţare. Deşi e greu, asta
În versetul 9, Ioan Îl numeşte
recunoaşteţi că este mai creativ e partea cea mai simplă. Ceea ce
pe Isus „adevărata lumină” care
decât majoritatea numelor pe urmează este cu adevărat greu.
luminează pe toată lumea. Nu,
care şi le atribuie zeii din această „Du-te şi nu mai păcătui!” Cum?
nu e vorba că toată lumea ar
lume. Care este semniicaţia reală Cum e posibil, efectiv, să mergem
înţelege-o şi ar accepta-o, ci
a acestui nume? şi să nu mai păcătuim?
Prima airmaţie de tipul „Eu toată lumea va i luminată de De cele mai multe ori, când se
sunt...” asupra căreia vrem să ne El. Aceasta este promisiunea aminteşte această istorie biblică,
oprim este: fundamentală. Isus vine în lume oamenii se opresc aici: „Te iert,
să trăiască asemenea unei iinţe acum du-te şi ii cuminte!” Şi ne
umane şi să aducă lumină tuturor. ducem şi ce facem? Păcătuim din
Eu sunt Lumina lumii Viaţa Sa este lumina. Deci, doar nou.
În Evanghelia lui Ioan, primul prin faptul că este aici, El aduce O să observaţi că Isus nu S-a
context în care Isus este numit această lumină. oprit aici.
„lumină” se ală chiar în capitolul Acum, să vedem exact unde Să vedem din nou versetul 12.
1. Ioan, ucenicul iubit, cel mai face Isus airmaţia prin care Nu e cam ciudat ce se spune
tânăr dintre cei 12, este cele- susţine că este Lumina lumii. Să în continuare? Pare o schimbare
bru pentru că L-a numit pe Isus mergem împreună la Ioan 8:12 totală de subiect. „Eu sunt Lu-
„Cuvânt”, însă tot el L-a numit – „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă mina lumii.” Ce are asta de-a face
„Lumină”. Citiţi versetele 4 şi urmează pe Mine nu va umbla în cu „du-te şi nu mai păcătui”?
5 împreună cu mine: „În El era întuneric, ci va avea lumina vieţii.” Nu credeţi că primul lucru de
viaţa, şi viaţa era lumina oame- Este o frază foarte cunoscută, care avem nevoie, înainte de a
nilor. Lumina luminează în întune- dar mulţi nu îşi dau seama care face orice altceva, este să avem
ric şi întunericul n-a biruit-o.” era conjunctura în care Isus a ros- lumină, ca să putem vedea? Abia
În alte traduceri, se airmă că tit-o. Este destul de surprinzător. dacă te poţi îmbrăca sau poţi
întunericul n-a înţeles-o, lucru Care este relatarea care precede mânca fără măcar o geană de
la fel de adevărat. Deci viaţa lui aceste cuvinte şi, într-un fel, lumină. Atunci, cum putem şti
Isus, în sine, reprezintă lumina. constituie introducerea? Este cum să trăim ca nişte copii ai lui
Prin însuşi faptul că a existat, Isus relatarea despre femeia prinsă Dumnezeu, dacă nu avem lumină
(şi Tatăl, şi Duhul Sfânt) aduce în adulter. Conducătorii au vrut spirituală ca să putem vedea?

5
Când Îl cunosc pe El…

Acea femeie care a comis adul- Cum ajunsese Isus să ştie bun început, lui Adam şi Evei
ter probabil că nu se comporta acest lucru despre El Însuşi? că va trimite un Răscumpărător
aşa doar pentru că voia ea să ie După cum am airmat mai să readucă lumina, care fusese
cu tot dinadinsul rea. Poate că nu devreme, El era Dumnezeu în micşorată de păcat. Isus a alat că
făcuse această faptă nici măcar formă umană şi ştia tot felul de El era Răscumpărătorul.
ca să caute propria plăcere, fără lucruri, dar Biblia spune că El
să-i pese dacă era bine sau rău. a învăţat şi a alat, iar noi ştim Mai mult decât orice, Isus
Cel mai probabil, făcuse ceea ce că Maria I-a povestit tot felul de
făcuse pentru că dorea acelaşi lucruri despre naşterea Lui şi a ştiut că adevărata lumină
lucru pe care îl doreşte arzător despre anunţurile îngerilor. Ştim, a lumii este dragostea.
iecare iinţă umană, şi anume să de asemenea, că atunci când a
El ştia cum arată iubirea
ie iubită. Oamenii încearcă tot fe- mers la Templu, pe când avea 12 perfectă, din cer, cu Tatăl şi cu
lul de lucruri ca să se simtă bine, ani, a privit la jertfe şi a început Duhul Sfânt, şi ştia cât de su-
valoroşi şi iubiţi, iar una dintre să înţeleagă pe deplin care era cite sunt ideile noastre despre
metodele des întâlnite este aceea misiunea Sa în această lume. (Vă dragoste. El ştia că oamenii ie
de a petrece timp cu cineva care puteţi imagina cum e ca cineva tind să se considere prea răi ca
îţi spune lucruri frumoase şi te să înţeleagă la vârsta de 12 ani să poată i iubiţi de Dumnezeu,
complimentează. În felul acesta, asemenea lucruri? La 12 ani, eu ie cred că Dumnezeu este dator
te prefaci că respectiva persoană eram mai interesat(ă) de care să îi iubească, deoarece sunt
chiar te iubeşte, când, în inima e ultimul joc mai interesant.) mai uşor de iubit decât oricine
ta, ştii că nu-i pasă deloc de tine. Ştim că Isus a petrecut mult altcineva. Isus a venit să ne arate
Aţi fost vreodată într-o asemenea timp studiind sulurile Vechiului cum este iubirea lui Dumnezeu. A
situaţie? Vă simţiţi bine pentru Testament şi rugându-Se singur, demonstrat-o în iecare zi a vieţii
un timp, dar nu pe termen lung, în natură, Tatălui Său ceresc. Eu Sale. A atins oameni pe care alţii
nu-i aşa? tind să cred că, din moment ce nu îi atingeau, a vindecat oameni
Isus i-a spus acestei femei sin- ne-a promis Duhul Sfânt şi deoa- despre care nimeni nu credea că
gure: „Urmează-Mă şi vei trăi în rece ştim că Duhul Sfânt a venit merită, a iertat păcătoşi pentru
adevărata lumină a iubirii Mele. asupra Lui, dându-I putere, cu tot felul de lucruri, a vorbit cu ei,
Eu ştiu cine eşti cu adevărat, ocazia botezului, putem i siguri a râs cu ei, S-a dus la nunţile lor,
în adâncul suletului tău, şi te că acelaşi Duh L-a însoţit când a la mesele lor... Isus i-a iubit pe oa-
iubesc. Nu te iubesc pentru ceea fost copil şi tânăr, ajutându-L să-şi meni. Iar ei ştiau bine acest lucru.
ce pot obţine de la tine sau pen- clariice lucrurile prin studiu Apoi a spus: „Urmaţi-Mă!
tru că vreau să te controlez. Te şi rugăciune, în acelaşi fel cum Trăiţi în lumină. Dumnezeu vă
iubesc pentru că tu eşti tu şi eşti a procedăm noi. Isus a văzut că, în iubeşte – iubiţi-i şi voi pe alţii!”
Mea. Eu sunt lumina acestei lumi. Biblie, Dumnezeu este Aducătorul Până în acest punct, nu am
Vino şi urmează-Mă!” de Lumină şi le-a promis, de la avut parte de nicio surpriză.

6
Isus a spus: „Eu sunt Lumina lumii!”

Ştim cu toţii că Isus este lumina Voi sunteţi lumina lumii sau încălzi pe nimeni. Şi dacă
lumii şi, probabil, suntem cu toţii ne-am putea duce să o întrebăm
de acord că iubirea este o altă Nu numai că le-a spus miilor cine este şi la ce bun foloseşte,
modalitate de a ne referi la acea de ascultători care erau prezenţi s-ar putea să se deprime şi să
lumină. Dar iată unde devin lu- în acea zi: „Voi sunteţi lumina spună: „Nu ştiu – sunt doar un
crurile de-a dreptul neaşteptate. lumii”, ci a şi continuat airmând pietroi fără valoare.” Chiar dacă
În Predica de pe Munte, Isus că nimeni n-ar trebui să încerce ar putea vedea, simţi şi gândi,
să-şi ascundă lumina sub vase şi luna nu ar avea cum să ştie că,
a airmat ceva uimitor. Nu se
baniţe, ci ar trebui să o pună în atunci când soarele o luminează,
găseşte în Ioan, ci în Matei. Să
sfeşnice şi să o lase să-i lumineze ea străluceşte pe cerul nostru ca
mergem la Matei 5:14-16. „Voi
pe toţi cei din jur. Dar asta nu pa- o piatră preţioasă. În nopţile cu
sunteţi lumina lumii. O cetate
re un fel de laudă? „Hei, uitaţi-vă lună plină, este suicientă lumină
aşezată pe un munte nu poate
la mine, eu sunt lumina lumii!” relectată încât să se creeze um-
să rămână ascunsă. Şi oamenii
Credeţi că asta a vrut Isus să bre pe pământ. Cu mult înainte de
n-aprind lumina ca s-o pună spună? Din fericire, nu trebuie să lumina artiicială, cei care aveau
sub obroc, ci o pun în sfeşnic şi discutăm ce credem noi că a vrut de călătorit pe distanţe lungi erau
luminează tuturor celor din casă. să spună, ci El Însuşi precizează. atenţi la fazele lunii, aşa ca să
Tot aşa să lumineze şi lumina El nu a spus: „Lăsaţi-i pe oameni aibă lumină pe drum.
voastră înaintea oamenilor, ca ei să vă vadă faptele bune şi să vă Şi vă vine să credeţi că, în
să vadă faptele voastre bune şi laude”, ci a spus: „Lăsaţi-i să vadă bătaia soarelui, temperatura
să slăvească pe Tatăl vostru, care faptele voastre bune şi să-L laude lunii poate ajunge până la 123 de
este în ceruri.” pe Tatăl din cer!” grade Celsius? Iar când se roteşte,
Cum? Cine este lumina lumii? Este cam la fel cu relaţia pe partea întunecată temperatura
Eu? Glumiţi, nu? dintre soare şi lună. Soarele arde ei poate scădea până la – 233 de
Wen Chung ar i de-a dreptul şi produce o imensă cantitate de grade Celsius la poli, unde ajunge
surprins dacă cineva ar veni la lumină şi căldură, de unul singur. cea mai puţină lumină solară
el, în timp ce el stă şi-şi face griji Nimeni nu-l alimentează cu ener- (wiki.answers). Este o diferenţă
de specializarea lui şi de lucrarea gie sau îl reaprinde. Dumnezeu enormă!
pe care profesorul de religie i-a l-a pus în funcţiune şi l-a aprins Deci, după ce Îl acceptăm
dat-o, şi i-ar spune: „Hei, Wen, tu şi, gata, el arde de atunci încoace. pe Isus ca Lumină a lumii, se
eşti lumina lumii!” Andreea ar i Dumnezeu este ca această lumină. întâmplă câteva lucruri. În primul
probabil şi mai surprinsă, deşi e El produce lumină, iubire şi bună- rând, Îi spunem Lui: „Da, Te rog”,
clar pentru oricine că e atât de tate prin simplul fapt că există. şi ne manifestăm dorinţa ca El să
ocupată cu manifestarea luminii Dar luna nu este decât o piatră aducă lumina, viaţa şi iubirea Sa
de iubire în iecare zi, în ciuda mare şi rotundă. Nu are nicio în viaţa noastră. Apoi petrecem,
diicultăţilor din propria viaţă. sursă de căldură sau lumină. zi de zi, timp în prezenţa Sa, prin
Prin urmare, nu poate lumina studiul Bibliei, prin rugăciune şi

7
Când Îl cunosc pe El…

cântare. Apoi trecem la partea simt oamenii luminaţi şi încura- bine privind la propria persoană.
practică, relectând iubirea şi lu- jaţi când sunt în preajma noastră? Poate că ne vor întreba de ce
mina Sa asupra tuturor celor din Cu toţii suntem în căutarea celor suntem atât de bucuroşi, iar noi
jurul nostru. care ne fac să ne simţim bine şi vom putea spune: „Pentru că Isus
Să vedem ce face lumina lui iubiţi şi petrecem timp în pre- mă iubeşte foarte mult şi, pur şi
Dumnezeu: îi încălzeşte pe oa- zenţa lor, deoarece una dintre simplu, nu pot să nu iu fericit
meni, luminează, străluceşte şi căile prin care învăţăm iubirea ştiind acest lucru. El te iubeşte şi
animă totul în jur. Prin urmare, lui Dumnezeu este modul în care pe tine. Fii sigur!”
în cazul în care vrem să alăm relaţionăm unii cu alţii. Nu suntem şi n-am putea
dacă ne comportăm sau nu ca o Ne punem întrebări, aşa cum niciodată să im o sursă de lumi-
lumină, ne punem întrebarea: Se sugerează Ellen White: nă pentru lume, aşa cum nici luna
nu poate i o sursă de lumină,
„Vă daţi seama că sunteţi lumina lumii? În cuvintele şi în compor- căldură şi energie pentru Pământ.
tamentul vostru de acasă, lăsaţi în urmă o dâră de lumină îndreptată Dar, dacă Îl vom lăsa pe Isus să
spre cer? [Am putea adăuga: la serviciu, la şcoală, oriunde am i.] Ce facă să strălucească lumina Sa
presupune faptul de a i lumina lumii? Presupune a-L avea pe Dum- prin intermediul vieţii noastre,
nezeu ca îndrumător, a avea tovărăşia sinţilor îngeri şi a relecta faţă vom i candele spre slava Sa, iar
de alţii lumina care străluceşte de sus asupra voastră; dar, dacă nu când alţii ne vor vedea, vor învăţa
veţi reuşi să manifestaţi bunăvoinţa creştină, îngăduinţa şi iubirea în şi ei să-L laude pe Dumnezeu.
familia voastră, Dumnezeu şi îngerii sinţi sunt întristaţi şi, în loc să
iţi lumina lumii, veţi i corpuri ale întunericului.” (Australasian Union
Conference Record; 1 nov. 1904, pag. 8) Întrebări pentru discuţii:
» Cine eşti tu? Nu, nu aşa, ci cine
eşti tu cu adevărat?
Corpuri ale întunericului! Au, ca luna, care se îndepărtează de
» Cum credeţi că s-a simţit femeia
asta doare! Problema este – dacă soare, privind la propria noastră
când Isus a iertat-o? De ce? Voi aţi
citim şi luăm aceste cuvinte în persoană, în loc să privim la Isus.
avut vreodată acele sentimente?
serios – că s-ar putea să ajun- Iată o cale rapidă de a deveni de-a
» Sunteţi de acord cu ideea că
gem să ne uităm la noi înşine tot dreptul reci şi întunecaţi. Când
dragostea este lumina lumii? De
timpul, preocupându-ne dacă rămânem cu privirea aţintită
ce este atât de important? De ce îi
suntem sau nu lumina lumii sau asupra lui Isus, mergând lângă
pierdem atât de uşor urma?
corpuri ale întunericului. Dar este El, privind la faţa Lui, absorbind
posibil şi să ne privim cu prea iubirea Lui, aceasta se va relecta
» Daţi exemple de câteva modalităţi
în care, recent, Dumnezeu a făcut
multă asprime. Dacă petrecem asupra tuturor celor din jur. Alţii
să strălucească lumina şi dra-
prea mult timp examinându-ne vor observa că suntem luminoşi
gostea în viaţa voastră.
pe noi şi faptele noastre, vom i şi plini de viaţă şi se vor simţi mai

Principiul de viaţă nr. 1: Pentru că Isus este Lumina lumii, Eu pot i o candelă, luminând calea altora spre El.

8
Duminică, 6 martie

Isus a spus:
„Eu sunt Uşa”
Andreea a observat privirea speriată a Wen a început să râdă, dar Andreea şi-a dat ochii peste
lui Wen, în timp ce se îndrepta spre el să-i ia cap, spunând:
comanda, şi a început să vorbească înainte – Nu e deloc amuzant. Deci, cam ce-ai dori în dimineaţa
chiar de a ajunge la masa lui: asta?
– Ştiu, ştiu, par un caz clasic de abuz do- – Păi mă ştii pe mine, cu deserturile mele, răspunse Wen
mestic. Toată lumea se uită insistent la mine. rânjind. E misiunea mea personală să le încerc pe toate.
Vezi uşa aia batantă de acolo? Astăzi, vreau desert din banană. Şi, te rog, fă-ţi ţie însăţi
A arătat apoi cu degetul, iar privirea ixă plăcerea de a trece de uşă cu atenţie.
a lui Wen s-a mutat asupra uşii din zona bu- – Nu-ţi face griji, îi răspunse Andreea.
cătăriei, apoi din nou asupra feţei ei. A zâmbit Când s-a întors cu desertul lui Wen, el avea laptopul des-
forţat, cu un început de înţelegere şi simpatie. chis şi era concentrat cu scrisul. Şi-a ridicat privirea şi i-a
– Să-ţi spun un secret. Uşile astea sunt mulţumit, în timp ce ea îi punea în faţă paharul înalt.
făcute în aşa fel încât să poţi vedea dacă – Şi nu doar pentru desert. M-ai ajutat şi cu eseul. Din nou!
cineva vine spre tine. Dar nu sunt la fel de ei- – Cum? Scrii despre femei împiedicate?
ciente şi dacă două persoane vin din direcţii
– Nu, dar profesorul Ellison are ceva cu porţile şi uşile în
diferite, ambele cu mâinile ocupate şi privind
săptămâna asta. De exemplu, pentru ce sunt; dacă ţin lucru-
peste umăr, spunând cuiva cine ştie ce.
rile înăuntru sau afară sau ce înseamnă că Isus este Uşa.
– Nuuu, spuse Wen, încruntându-şi comic
A zis ceva la care nu m-am gândit niciodată. În Apocalipsa,
faţa lui rotundă.
Andreea a încercat să-i răspundă prin unde se spune că Isus bate la uşă, contextul nu este acela care
aceeaşi expresie, apoi a sărit ca arsă. credem noi că este, de cele mai multe ori, adică uşa, poarta
– Nu, nu, chiar deloc – spuse ea, ducân- inimii unei persoane, ci este vorba despre biserică – mai pre-
du-şi mâna la obraz. Doare aproape la fel cis, despre biserica Laodiceea. Ce crezi că poate însemna
de rău precum arată. Uşile sunt pentru asta?
mine blestemul săptămânii. Ieri dimineaţă, Andreea s-a gândit, însă doar pentru o secundă. Un grup
s-a rupt portiţa pentru copii şi mi-am găsit mare tocmai intra în cafenea.
câinele şi pe Minnie, fetiţa mea de trei ani, în – Vrei să spui că Isus bate la uşa bisericii şi nu poate intra?
bucătărie, ospătându-se împreună cu cereale Mda, e un subiect serios de gândire. Trebuie să plec, îmi pare
uscate – de pe jos. rău.

9
Când Îl cunosc pe El…

Eu sunt Uşa sunt încruntaţi din cap până-n Ce face o uşă? Hai să vedem
picioare, pentru că acest lucru s-a puţin cum stau lucrurile. Dacă
A doua airmaţie de tipul „Eu petrecut în Sabat… profesorul Ellison ar i fost pro-
sunt…” făcută de Isus, pe care o La inalul capitolului 9, Isus le fesorul vostru de religie şi ar i
vom examina în această săptă- spune fariseilor că au o problemă trebuit să scrieţi acest eseu, aţi
mână, se găseşte în Ioan 10:9, „Eu cu orbirea spirituală. Apoi, cuvin- i putut începe prin enumerarea
sunt Uşa. Dacă intră cineva prin tele imediat următoare pe care lucrurilor pe care le face o uşă.
Mine, va i mântuit; va intra şi va El le rosteşte, cele din Ioan 10:1, Se deschide şi se închide. Ţine
ieşi, şi va găsi păşune.” În unele sunt despre hoţi şi tâlhari care se oamenii şi animalele la distanţă.
traduceri ale Bibliei se spune furişează într-o stână ca să fure Ţine oamenii şi animalele înăun-
„uşă”, în altele, „poartă”; oricum, oi, în loc să intre pe poartă. Isus tru. Ţine aerul rece sau cald înă-
menţionarea oricăreia dintre mai spune că oile nu ascultă de untru sau afară. Poate i deschisă
ele pare ciudată. E de înţeles ca alţii în afară de păstorul lor, dar în semn de bun venit sau poate i
Isus să spună că este Lumina de El ascultă. Am putea spune că încuiată straşnic. Îţi poate arăta
lumii. Putem şi noi vedea că El Isus încearcă să ajungă la ideea încotro te îndrepţi. Dacă vrei să
străluceşte şi încălzeşte oamenii că El este Păstorul cel Bun, şi intri în casă, nu poţi să treci pur
cu prezenţa Sa. Dar cum poate o chiar este (vom analiza această şi simplu prin zid, poţi ajunge
persoană să ie uşă sau poartă? airmaţie într-o altă zi), dar pen- unde vrei doar printr-o uşă. (Mă
Este şi mai ciudată dacă ne tru început, El spune că este Uşa, rog, ai putea intra şi pe geam, dar
uităm la context. Capitolul prece- sau Poarta, staulului. de obicei asta nu e de bine.)
dent este o relatare lungă, deta- E bizar. Ce vrea să spună? Face Isus toate lucrurile amin-
liată, despre un om pe care Isus Poate aţi auzit că pe vremea tite mai sus? Haideţi să vedem.
l-a vindecat de orbire. Este intere- aceea, uneori, stânele de oi nu
sant. Mai întâi El spune: „Eu sunt aveau poartă sau uşă. Exista doar Către ce lucruri
Lumina lumii”, apoi îl vindecă pe o intrare, o spărtură în gard, de-a
om. Acesta fusese orb toată viaţa, lungul căreia păstorul se întindea
este Isus deschis?
iar unii dintre contemporanii lui să doarmă, astfel ca niciun prădă- Deschis: Evident, este deschis
credeau că Dumnezeu îl făcuse tor să nu intre şi să le facă rău pentru iubire, lumină, adevăr.
intenţionat orb, pentru că el sau oilor sale în timpul nopţii. Orice Este întotdeauna deschis pentru
părinţii lui păcătuiseră. Alţii erau sau oricine ar i încercat să intre oricine vrea să comunice cu El
cuprinşi de mare supărare pentru l-ar i trezit pe păstor, care l-ar i sau să-L asculte. A fost disponibil
că Isus îl vindecase în Sabat. Vă pus pe fugă. Aşadar, dacă un hoţ pentru Nicodim, care a venit la
puteţi imagina? Sunteţi orbi de ar i vrut să fure sau să rănească El în secret, noaptea, şi a fost
când vă ştiţi, Isus vă vindecă în vreo oaie, ar i fost nevoit să se disponibil pentru oamenii care au
mod miraculos şi, în loc să ie strecoare prin gard, ca să nu-l tre- înconjurat Marea Galileii ca să-L
bucuroşi alături de voi, pastorul zească pe păstor. Deci, la propriu, găsească. A fost disponibil chiar şi
şi slujbaşii din comitetul bisericii un om putea i uşa, sau poarta. pentru femeia de la fântână, care

10
Isus a spus: „Eu sunt Uşa”

nici măcar nu ştia ce căuta. Isus îndreptându-Se spre primii noştri încât Dumnezeu să nu poată
este deschis pentru oricine ar părinţi, în timp ce ei se ascun- pătrunde?
avea să-I spună ceva, chiar dacă deau de El după jalnicul lor eşec,
va trebui să-i ceară celui în cauză şi va continua până în ultima zi în Ţine lucrurile înăuntru:
să renunţe la un lucru negativ sau care oamenii pot alege să treacă Uneori, vrem să ie uşa închisă
dureros. În Psalmi, David Îi spune de partea lui Dumnezeu. Apoi, pentru că e iarnă şi vrem să
lui Dumnezeu nişte lucruri de-a uşa se va închide, iar păcatul va i păstrăm aerul cald înăuntru. Alte-
dreptul îniorătoare, atunci când distrus pentru totdeauna. ori, vrem uşa închisă pentru că e
e supărat sau furios. Dumnezeu Merită observat, de asemenea, vară şi vrem să păstrăm înăuntru
nu-l încurajează pe David să con- că uneori Isus închide ceea ce aerul răcoros. Uneori, închidem
tinue să gândească aşa, dar nici noi deschidem şi deschide ceea uşa de la stână pentru că nu
nu-l respinge şi nu refuză să-l as- ce noi închidem. Ştiaţi că în zilele vrem să iasă oile şi să se piardă.
culte. Aţi auzit vreodată de vreun de început ale adventismului, Andreea, ospătăriţa, are portiţă la
pastor sau vreun şef care să spu- chiar înainte să se formeze oicial intrarea în bucătărie nu pentru că
nă că e adeptul „politicii uşilor Biserica, unii credeau că uşa nu îşi iubeşte copiii sau câinele,
deschise”? Asta înseamnă că res- amintită în Apocalipsa 22:11,12 ci tocmai pentru că îi iubeşte.
pectivul este dispus să stea de era deja închisă şi deja nu mai La azilele unde sunt bolnavi de
vorbă cu tine şi nu vei i niciodată exista nicio posibilitate de salvare maladia Alzheimer sau cu alte
inoportun. Aşa este şi Isus. pentru cei care nu trecuseră prin forme de demenţă, uşile trebuie
Marea Dezamăgire? Slavă lui ţinute încuiate să nu poată ieşi
De ce ţine El uneori Dumnezeu că înaintaşii noştri au cei care nu îşi aduc aminte unde
fost deschişi faţă de Dumnezeu sunt. Ei s-ar putea rătăci sau i-ar
uşa închisă? şi şi-au putut da seama destul putea lovi vreo maşină. Uneori,
Închis: La ce anume ţine de repede că El nu voia ca ei să se înfurie iindcă sunt încuiaţi,
Isus uşa închisă? Întreaga Biblie creadă aşa ceva. Iată o idee foarte dar cei care îi iubesc vor să ie în
spune că nu e departe ziua în care importantă: Suntem noi deschişi siguranţă. Să iei aceste măsuri şi
Isus va închide uşa, o dată pentru faţă de Dumnezeu şi căile Sale, să vezi cum se înfurie cei pe care
totdeauna, în faţa păcatului, a chiar dacă acestea nu sunt cele la îi iubeşti, când tu încerci să-i pro-
falsităţii, a urii, invidiei, idolatri- care ne-am gândit? Sau suntem tejezi, pot i experienţe sfâşietor
ei, egoismului şi mândriei, în închişi la orice idee care încă nu de dureroase.
întregimea lor. Cei care încă ţin la ne-a trecut prin minte şi care nu Îi mai închide Isus, din când
aceste păcate vor rămâne şi ei pe ne aparţine? Suntem dispuşi să în când, pe miei? „Rămâneţi în
dinafară, lucru care Dumnezeu nu ne schimbăm, dacă trebuie? Este Mine” – spune El – „rămâneţi
doreşte să se întâmple, aşa că ţine mintea noastră deschisă – şi este aici cu Mine; lăsaţi-Mă să aleg
uşa deschisă cât poate de mult, posibil să ne ie atât de deschisă cărarea. Nu fugiţi.” Uneori ne
implorându-i pe oameni să intre. încât, pur şi simplu, să dea pe simţim captivi în cine ştie ce
Totul a început cu Dumnezeu dinafară – sau atât de încuiată, împrejurare sau regulă, dar, în

11
Când Îl cunosc pe El…

realitate, dacă rămânem lângă cum a intenţionat Dumnezeu Adevărul este că Isus nu
Isus, vom i surprinşi cât de de- atunci când a creat-o. Nu mai
parte putem ajunge. Vom avea există nicăieri un loc în care să ne va trăda niciodată
experienţe mai antrenante şi mai ii în siguranţă sută la sută. Chiar Rugăciunile noastre s-ar putea
complexe decât ne-am i aşteptat şi cu uşile închise se pot întâm- să primească răspunsuri de care
vreodată – cu siguranţă mai com- pla lucruri rele. Unii pot sparge nici măcar să nu ne dăm seama,
plexe decât ale celor care au sărit case şi pot fura lucruri, alţii pot aşa încât ni se pare că am rămas
peste gard şi s-au agăţat într-un pătrunde în inimă, furând sen- fără răspuns, uneori pentru o
tuiş cu ghimpi. Dar nu-i nimic, timentul de siguranţă şi pace. perioadă foarte lungă de timp.
Isus Se duce şi după ei, îi salvează Cei ale căror case au fost jefuite Putem avea încredere în El şi în
din mărăcini, îi aduce înapoi şi le spun deseori că cel mai rău lucru asemenea situaţie?
mai dă o şansă. nu este pierderea bijuteriilor, a Da, putem. Categoric.
banilor sau televizoarelor care
Ţine lucrurile la distanţă: le-au fost furate. Ci cel mai rău Arată calea: Isus a spus că
Când vine vorba de aer cald sau este faptul că nu se mai simt în este nu numai Uşa, ci şi singura
rece, putem să o luăm cum vrem. siguranţă. Cineva a fost în camera cale spre Tatăl. Găsim acest lucru
Ţinem aerul rece afară sau pe cel lor, punând mâna pe lucrurile în Ioan 14:6, imediat după ce a
cald, înăuntru? Iar vara, ţinem lor. Se simt trădaţi şi cu inti- spus că este Calea, Adevărul şi
aerul rece înăuntru sau pe cel mitatea violată. La fel este şi cu Viaţa, airmaţie pe care o vom
cald, afară? Cam la fel e şi cu uşile. inimile. Cineva în care credeai că examina în altă zi. Unii se îngrijo-
Când poarta oilor este închisă şi poţi avea încredere îţi trădează rează că aceasta înseamnă că
încuiată, oile nu pot ieşi, dar nici prietenia şi te răneşte sau cineva milioanele de oameni care nu au
hienele, lupii, şacalii şi pumele face promisiuni şi nu se ţine de auzit niciodată despre Isus vor
nu pot intra ca să le mănânce. Nu cuvânt. i automat pierduţi, dar Biblia
ştiu cu oile cum este, dar ştiu că Isus nu va face niciodată nu transmite o asemenea idee.
există diferite tipuri de oameni – aceste lucruri. El nu numai că Dumnezeu este Judecătorul ade-
unii care preferă să stea înăuntru, nu e genul care să spargă uşa şi vărat şi perfect şi El ştie dacă
să ie în siguranţă, să nu iasă să intre cu forţa, ci este însăşi oamenii încearcă să Îl urmeze pe
niciodată afară, iar alţii care sunt Uşa. Este singura cale spre viaţă Creator sau Îl resping, la nivelul
rebeli, nerăbdători şi nu vor sub şi fericire. El Se poate deschide cunoştinţelor care le sunt accesi-
nicio formă să ie închişi undeva. larg şi ne poate face să ne simţim bile. (Scrieţi pe tablă textul din
Voi unde vă situaţi pe acest con- bine-veniţi. Sau se poate închide Romani 1:18-20). Acei oameni
tinuum? ca să ne facă să ne simţim în care vor primi viaţa veşnică şi
În acest text, Isus Se referă siguranţă. vor trăi pentru totdeauna cu
la hoţi şi tâlhari care sar peste Putem avea încredere în El. Dumnezeu vor i ajuns acolo prin
gard. Să im sinceri, în această Sună simplu, nu? viaţa, moartea şi învierea lui Isus,
lume lucrurile nu mai stau aşa chiar dacă ei nu ştiu acest lucru şi

12
Isus a spus: „Eu sunt Uşa”

nu au auzit niciodată de El. Este să locuiască în inima noastră” cos la uşă şi bate, aşteptând să
impresionant şi ne dă speranţă, –, niciunul dintre noi nu poate răspundem.
nu-i aşa? descrie exact şi nu poate explica Ce înseamnă faptul că Isus stă
Toţi cei din Împărăţia lui ce înseamnă şi cum funcţionează „la uşă şi bate”? Ne putem gândi
Dumnezeu vor i intrat, într-un acest lucru. Este un mister divin. la conştiinţa noastră. Avem multe
fel sau altul, pe această Poartă, Copiii întreabă cum poate Isus expresii creştine consacrate în
indiferent că au ştiut sau nu. să Se facă atât de mic încât să această direcţie, „conştiinţă to-
Isus spune că aceia care în mod locuiască în corpul lor. Ei recurg cită”, de exemplu. Ideea este că,
conştient au încercat să o ia într-o la acelaşi tipar de gândire folosit de cele mai multe ori, suntem
altă direcţie, „încercând să sară de Nicodim când Isus i-a spus destul de conştienţi când vrem
gardul”, sunt tâlhari şi, dacă nu îşi că trebuie să se nască din nou, să facem ceva ce n-ar trebui.
schimbă atitudinea şi nu intră pe întrebând dacă trebuie să intre Undeva, înăuntru, suntem în
uşă, vor i alungaţi. Cea mai mare din nou în pântecul mamei lui. mod incomod înghiontiţi. Este o
binecuvântare este să ii în stare Persoanele seculare, chiar şi bătaie la uşă. Răspundem? Sau ne
să vezi că Isus este Uşa vieţii şi să atunci când cercetează sincer, pot facem că n-am auzit? Sau poate
intri prin El de bunăvoie. i derutate de astfel de concepte. venim cu tot felul de argumente
Ca şi în cazul Luminii lumii, Dacă suntem sinceri, cu toţii şi justiicări cu privire la motivele
imaginea uşii poate i luată în vom recunoaşte că noi înşine ne pentru care, „de data asta”, nu e
două sensuri. Isus este Uşa, Poar- întrebăm cum are loc aşa ceva. nimic rău.
ta spre cer, chiar şi pentru cei Spunem că Isus, prin Duhul Sfânt, Pastorul ţine o predică ce ne
care nu Îl cunosc şi poate că n-au trăieşte în noi, ne transformă, impresionează în mod special
auzit niciodată de El înainte de a ne echipează pentru slujire, ne şi ne reaminteşte de eternitate
ajunge acolo. Dar nu numai noi îndrumă şi ne ajută să facem şi de viaţa marcantă pe care am
putem intra în El, ci şi El intră în alegeri şi fapte bune. putea-o avea cu Dumnezeu; pe
noi. Şi noi avem uşi. În Apocalipsa care vrem să o avem şi o vom
3:20, Isus spune: „Iată, Eu stau la Isus niciodată nu dă buzna avea... într-o zi... Spunem noi: „Da,
uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul da, imediat!?”
Meu şi deschide uşa, voi intra la el, Isus nu intră cu forţa. El ne-a Chiar şi un cântec sau un lu-
voi cina cu el şi el cu Mine.” creat inima, face apel la noi pe tot cru frumos făcut sau spus de un
Sunt sigur(ă) că profesorul lui parcursul vieţii noastre şi are tot prieten poate i un ciocănit în uşă.
Wen ar i de acord că este valabilă dreptul şi putere din plin asupra Cineva moare şi ne gândim când
şi interpretarea tradiţională dată noastră. Ar i putut să ne creeze îl vom vedea pe Noul Pământ. Şi
acestui text (Isus cere să intre în nişte marionete, dacă ar i vrut, aceasta este o bătaie în uşă.
inima oamenilor). Vom analiza şi dar mii de ani a demonstrat că nu Uneori ne gândim: Aoleo! Isus
interpretarea lui, imediat. are niciun interes să ne forţeze să e la uşă. Să fac puţină ordine îna-
În ciuda expresiei pe care o ne supunem şi să ascultăm. El nu inte să-I dau voie să intre. Nu aş
folosim de ani de zile – „Isus vrea face presiuni să intre. Stă politi- vrea să vadă cum e înăuntru acum.

13
Când Îl cunosc pe El…

Isus ştie deja cum e în interiorul vieţii noastre loc la facultate şi lucrezi undeva
unde nu găseşti mare împlinire.
Şi oricum, El e singurul care o să-L lăsăm să intre niciodată. Isus încă are planuri pentru noi.
poate face ordine. Dacă încercăm Un singur lucru putem face, care El nu bate la uşă o dată, după care
să ne facem oarecum mai buni este, oricum, destul de greu. Iată nu ne mai acordă atenţie. El are
înainte de a-L lăsa să intre, nu cum îl exprimă Ellen White: tot felul de idei minunate pentru
„Isus spune: «Iată, Eu stau la uşă şi bat». Îl lăsăm să intre? El nu viaţa noastră. Dacă rămânem
ne va lăsa să stăm, în această perioadă, în mijlocul pericolelor din alături de El, cu toţii vom recu-
zilele din urmă, singuri, în puterea noastră limitată. [...] Este privi- noaşte când ceva simplu, cum ar
legiul nostru să umblăm în strălucirea prezenţei Sale şi să ţesem în i un anunţ de la televizor sau un
caracterul pe care ni-l formăm irele de aur ale bunei-dispoziţii, ale nou loc de muncă în cartier, ar
recunoştinţei, îngăduinţei şi iubirii. În felul acesta putem manifesta putea reprezenta o bătaie la uşă
puterea harului divin şi putem relecta lumina Cerului în mijlocul din partea Lui. Pe măsură ce ne
agitaţiilor şi supărărilor cu care ne confruntăm zi de zi. [...] Atunci, dezvoltăm în El, ne dezvoltăm
de ce ne împiedicăm pe drum, fără lumină? [...] Este lucrarea şi în direcţia cunoaşterii pro-
noastră aceea de a deschide uşa inimii şi a-L lăsa pe Isus să intre. priei persoane, mai ales în ceea
El bate la uşă şi doreşte să intre. [...] Veţi deschide uşa? Isus stă la ce ne priveşte pe noi ca indivizi
uşa inimii voastre. Lăsaţi-L să intre, pe El, Oaspetele ceresc.” (Our diferiţi unii de alţii. Vom întreba
High Calling, pag. 352.2,6) pentru ce anume ne-a creat şi ce
doreşte să facem şi Îi vom asculta
Aţi auzit? „Lucrarea noastră”... de muncit cu noi înşine. Ne va lua răspunsurile.
A-I deschide şi a-I permite să o viaţă, dar merită. Destul de cu- Principala întrebare pe care o
intre este cel mai uşor lucru făcut rând, ne dăm seama că acţionăm vom ridica în această Săptămână
vreodată – spunem pur şi simplu în colaborare cu El, lucruri noi se de Rugăciune şi înviorare spiri-
„da”. Apoi ne ridicăm şi începem întâmplă şi e minunat. tuală este:
să facem ceea ce am făcut dintot- Apoi, sunt diferite bătăi în uşă
deauna, după care ne dăm seama pentru diferiţi oameni. Să luăm, Cum a ştiut Isus cine este?
că am uitat şi L-am închis din nou de exemplu, modul în care ne
afară. Ne cerem scuze şi deschi- câştigăm existenţa. Din copilărie, De unde I-a venit ideea că este
dem uşa din nou. De data asta, începem să ne gândim ce vrem să o uşă sau o poartă? Mă întreb dacă
durează cam cinci minute, până facem cu viaţa noastră. Oamenii nu cumva Şi-a dat seama de acest
când cineva ne scoate din sărite şi sunt obişnuiţi să întrebe: „Ce vrei lucru despre El Însuşi când S-a
ridicăm tonul, după care ne dăm să te faci când o să ii mare?” Este surprins iind foarte protector.
seama, da, El e înăuntru, dar nu-L o întrebare care devine jenantă Aceasta este una dintre principa-
lăsăm să spună nimic – Îl lăsăm dacă, asemenea lui Wen, în anul lele meniri ale uşilor – să prote-
să stea în picioare, într-un colţ, II sau III de facultate încă nu ştii. jeze ce se ală de o parte a lor de
să nu ne stea în cale. Avem ceva Sau, ca Andreea, nu te-ai dus de- ceea ce se ală de cealaltă parte.

14
Isus a spus: „Eu sunt Uşa”

În această relatare din Ioan, poarta şi a spus că El este Uşa, iar aproape în toate Evangheliile.
Isus îl vindecase pe orb, după care oile Sale Îi cunosc vocea şi vor Haideţi să o vedem pe cea din
acesta fusese dat afară din sina- ignora orice alt glas. Acesta este Matei 19:13,14. [Citiţi ] Despre
gogă, iindcă insista că Isus fusese un lucru bun. Ce-ar i fost dacă ce relatare este vorba? Da, exact,
Cel care îl vindecase. Fariseii spu- acel om ar i cedat în faţa condu- despre binecuvântarea copiilor
neau că Isus nu avea cum să deţi- cătorilor sinagogii, plecându-şi dată de Isus. Care este legătura cu
nă puterea de a vindeca orbirea, capul şi iind de acord în legătură uşierii sau portarii?
dar bărbatul le-a răspuns: „Nu cu răutatea lui? Şi-ar i căpătat ve- Psalmul 84 este un psalm
ştiu nimic altceva decât că am fost derea, dar şi-ar i pierdut o parte minunat. Ar trebui să-l citiţi în
orb, iar acum văd.” Apoi s-a cam din binecuvântări. În schimb, el întregime, când aveţi ocazia. Noi
aprins şi le-a vorbit un pic cam i-a luat apărarea lui Isus şi a ceea ne vom concentra pe versetul 10.
prea direct fariseilor, aşa că ei ce ştia că a fost făcut pentru el. [Citiţi.] Ce credeţi că vrea să în-
l-au insultat şi i-au spus că fusese Devotamentul lui a fost din plin semne acest verset?
plin de păcate încă de la naştere recompensat când Isus l-a întâl- Persoana care stătea în pragul
şi l-au dat afară din sinagogă. nit în afara sinagogii şi i-a făcut Casei Domnului, sau uşierul, nu
Când a auzit Isus acest lucru, cunoscut că El este, într-adevăr, prea era o persoană importantă
în Ioan 9:35 se spune că S-a dus „Fiul Omului”. Cel care fusese sau cu rang, nu-i aşa? Probabil că
şi l-a găsit pe cel vindecat. Ştia orb a devenit unul dintre puţinii era considerată un umil servi-
că era necesară manifestarea menţionaţi în Evanghelii care I tor. Uşierul, sau portarul, e nici
protecţiei Sale. Bărbatul în cauză s-au închinat lui Isus ca Mesia în mai mult nici mai puţin decât
şi familia lui trebuie să i fost în timpul vieţii Sale pe Pământ. o persoană care stă şi deschide
mare confuzie. Trăiau ceea ce ar şi închide uşa toată ziua pentru
i trebuit să ie cea mai fericită zi „Uşa” stă la uşa inimii mele cei care intră sau ies. Psalmistul
a lor – o minune imensă fusese spune că îi place să ie la casa
făcută pentru ei –, iar ei erau Isus este Uşa, Poarta către Domnului atât de mult, încât pre-
daţi afară din biserică. Haideţi să siguranţă. Aţi intrat? feră să ie un umil portar decât să
vedem ce i-a spus Isus bărbatului. De asemenea, El stă la uşa ini- trăiască într-un loc mai elegant
[Citiţi Ioan 9: 35-38.] Isus a ales mii voastre. L-aţi lăsat înăuntru? sau mai bogat, dar cu oameni răi.
să-l caute pe acest om şi să-l încu- După ce găsim răspuns la Şi mie mi-ar plăcea să iu un
rajeze, iar prin el, pe părinţii lui. aceste două întrebări, vine o a asemenea uşier, sau portar.
A fost ca şi când El i-ar i încuiat treia. Cum putem noi deveni uşi Dar există oameni care îşi
afară pe conducătorii furioşi ai bi- sau porţi ori uşieri sau portari? asumă singuri nu numai sarcina
sericii, iar pe bărbat şi familia lui Există o relatare interesantă de a închide şi deschide uşa de la
i-ar i încuiat înăuntru, unde erau despre uşi şi uşieri pe care am casa Domnului, ci şi pe aceea de a
în siguranţă. auzit-o de un milion de ori, dar decide cine poate intra şi cine tre-
Exact după această întâmplare probabil că nu ne-am gândit la buie să stea afară. O mulţime de
a povestit Isus ilustraţia cu oile şi ea în acest context. Se găseşte oameni par să ie convinşi că au

15
Când Îl cunosc pe El…

toate răspunsurile la întrebări de Cunoaştem astfel de persoane? afară. În cazul acesta, în cer ar i
genul: Cine e suicient de bun să Ei bine, pe ucenici îi aştepta ca pe acest pământ dat peste cap.
vină la biserică? Cine se îmbracă o mare surpriză. Nu ei erau uşa. Şi nu vrea nimeni aşa ceva, nu?
suicient de drăguţ sau cine se Isus era Uşa şi era pe cale să le Dacă Isus este Uşa, cum putem
comportă suicient de bine pen- reamintească acest lucru. „Nu i noi uşierii? Ne deschidem noi
tru ca Dumnezeu să îl iubească? opriţi aceşti copii! Lăsaţi-i să larg, primindu-i bine pe cei care
Şi aşa ajungem înapoi la vină!” Iată-L pe Isus iind din nou vor să vină? Se simt oamenii în
comentariul profesorului Ellison protector. Probabil că mamele şi siguranţă, ocrotiţi şi bine-veniţi
cu privire la Apocalipsa 3:20, în copiii începuseră deja să se retra- în jurul nostru?
contextul bisericii Laodiceea. gă trişti, jenaţi şi scuzându-se, Iată principiul de reţinut: Dacă
L-am exclus, sau Îl excludem, pe pentru că L-au deranjat pe mare- Isus a fost suicient de deschis în-
Domnul Luminii din bisericile le Învăţător. Dar nu pentru mult cât să ne includă şi pe noi, atunci
noastre, împreună cu „aceşti cei timp. Isus a zâmbit şi Şi-a desfă- cine suntem noi să hotărâm că
mai neînsemnaţi”? cut braţele, iar copiii probabil că altcineva nu poate i acceptat?
Referindu-ne la Matei 19, au alergat spre El. Iar mamele Deschideţi uşa inimii voastre!
ucenicii au crezut că ştiau cine ar s-au simţit încurajate şi consolate. Intraţi prin uşa lui Isus!
trebui să-L întâlnească pe Isus. El Isus airmase, fără cuvinte: Apoi trăiţi ca uşi deschise
era obosit şi ocupat, în plus, înce- „Uşa Mea este închisă în faţa pentru alţii!
pea să devină oarecum important mândriei şi a spiritului critic
şi renumit. Oamenii veneau de şi pentru oameni care cred că Întrebări pentru discuţii:
pretutindeni să-L asculte. Şi cu au putere şi autoritate... Este
cât devenea El mai important, cu deschisă larg pentru cei umili » Ce lucruri a exclus Isus din viaţa
atât deveneau mai importanţi şi şi inocenţi, care nu cred că Mă voastră, ajutându-vă să vă simţiţi
ucenicii. Sau cel puţin aşa credeau. merită, dar care şi aşa vor să ie în siguranţă?
Când câteva mame şi-au adus co- aproape de Mine.” » Care sunt căile prin care Isus a
piii să ie binecuvântaţi, ucenicii Şi nici măcar nu S-a oprit aici. deschis uşi în viaţa voastră şi v-a
au încercat să le alunge. „Plecaţi! A continuat, spunând: „Împărăţia făcut să vă simţiţi în siguranţă?
Ce vă face să credeţi că Învăţă- cerurilor este formată din oa- » În ce mod a bătut Isus la uşa
torul are timp şi pentru voi?” meni ca aceşti micuţi.” Era ceva inimii voastre în această lună?
Ei erau uşieri într-un sens surprinzător. Deci ei sunt VIP-uri- » Povestiţi o situaţie în care nu
negativ. Credeau că ştiu cine este le din Împărăţia întoarsă pe dos a v-aţi simţit bine-veniţi. Ce s-a
destul de important ca Isus să-l lui Isus! Dacă ucenicii (de atunci întâmplat? Ce aţi face altfel?
observe. Dacă ar i venit un con- şi de acum) s-ar comporta ca » În ce sens sunteţi o uşă deschisă?
ducător al sinagogii, un om bogat nişte portari, i-ar lăsa afară pe cei În ce sens ţineţi uşa închisă? De
sau chiar un soldat roman, nu l-ar care trebuie să intre şi i-ar lăsa să unde vă puteţi da seama când să
i respins. Dar copii şi femei? intre pe cei care ar trebui lăsaţi iţi închişi şi când deschişi?

Principiul de viaţă nr. 2: Pentru că Isus este Uşa mea, eu pot i uşierul, primindu-i pe alţii în familia lui Dumnezeu.

16
Luni, 7 martie

Isus a spus:
„Eu sunt Pâinea Vieţii”
Zici că n-am fost zdravănă la cap, se mama lui Isus, cu două pietre mari. Vă aduceţi aminte de poza
gândi Andreea. Ce m-o i făcut să cred că o pe care am văzut-o?
să am timp, chiar şi fără „ajutorul” celor trei Inspirată de adepţii veganismului şi ai hranei bio şi de
zvârlugi? preocupaţii de sănătate pe care îi întâlnea zilnic la serviciu,
– Pot să învârt eu? Te rooog..., zise Adam, Andreea tocmai cumpărase o moară manuală şi o cutie cu
iul ei de zece ani, care practic dansa încolo boabe de grâu pe care să le macine cu ea. În bucătărie s-a
şi-ncoace, în nerăbdarea lui. aşternut tăcerea şi senzaţia de concentrare, în timp ce cu
– Nu, eu..., se tângui Jeannie, iica de şapte toţii, pe rând, chiar şi Minnie cu mâna Andreei peste mâna ei,
ani. Tu întotdeauna faci primul. măcinau şi priveau cum făina maronie şi ină ieşea dintre cele
Chiar şi micuţa Minnie, care habar n-avea două pietre de moară care se frecau una de alta cu ajutorul
ce se întâmplă, ţipa: manivelei.
– Eu, eu! Când şi-au dat seama cât de greu este, copiii, bineînţeles,
– Linişteee! urlă Andreea şi, în mod mi- nu s-au mai înghesuit care să învârtă. Iar Andreea, curând,
raculos, au încetat brusc cu toţii. Minnie, stai s-a gândit că nu mai avea nevoie de un club scump de itness
aici şi ii atentă ca vasul să nu alunece într-o ca să-şi exerseze partea de sus a corpului. Aproape că nu mai
parte, dar să nu pui mâna pe pietre când se putea respira şi trebuia să se oprească din când în când, să-şi
învârt. Ai înţeles? tragă suletul.
Minnie a dat din cap nerăbdătoare din – Nu te bucuri că nu trebuie să faci aşa ca pe timpurile din
poziţia ei înaltă de pe marginea bufetului, Biblie? întrebă Jeannie.
dar Andreea a adăugat: – Cine, eu să mă bucur? Păi tu, ca iică, ar i trebuit să faci
– Adam, să o urmăreşti ca un vultur. toată treaba, răspunse Andreea.
Jeannie, tu poţi să învârţi prima. Stai drept în – Eu nu, spuse Adam mândru. Eu aş i pe-afară, făcând
faţă, uite aşa, ca să nu te forţezi pe o parte. treburi de bărbaţi.
Având o expresie de extremă concentrare, – Da, de exemplu să ari cu un băţ, ca să crească grâul ăsta,
Jeannie a început să răsucească imensa a adăugat Andreea cu o grimasă.
manivelă. Le-a luat aproape o oră să facă făină cât pentru două
– E greu! exclamă ea. pâini. Apoi au adăugat drojdie, puţină sare şi puţin ulei, doar
– Da, este – a fost Andreea de acord. Dar un pic de miere şi apă caldă. Copiii au amestecat cu un lingu-
imaginaţi-vă cum a trebuit să se descurce roi de lemn, până când coca a devenit prea vârtoasă pentru

17
Când Îl cunosc pe El…

ei. Apoi Andreea a mestecat până când a devenit şi pentru ea devii o plantă mare şi frumoasă. Partea asta
prea vârtoasă. După aceea au răsturnat coca direct pe masă. probabil că e destul de plăcută, să te legeni în
Asta era partea pe care o îndrăgea toată lumea. Au format bătaia vântului şi în lumina soarelui.
patru grămezi şi toată lumea frământa, răsucea, boxa şi lovea. – Asta în cazul în care nu vine vreo roză-
Din când în când, adăugau puţină făină, dacă masa de cocă de- toare să te mănânce – completă Andreea, iar
venea lipicioasă şi făceau tot posibilul să o împiedice pe Minnie Adam a făcut o faţă lungă, în timp ce surorile
să mănânce prea multă cocă din partea care îi revenise. lui au început să râdă.
În cele din urmă, au pus cele trei mingi de cocă ină, ca de – Apoi vine maşina asta mare şi te culege,
burete, plus grămăjoara gri a lui Minnie, în vase separate cu continuă Adam. Treci prin tot felul de piese
nume pe ele, le-au acoperit şi le-au pus într-un loc cald, ca să şi maşinării ca să rămână bobul curat, fără
se dospească. Clandestin, Andreea a înlocuit grămăjoara lui frunze şi alte chestii – adică paie, nu?
Minnie cu o altă bucată de aluat. – Da, paie. Oamenii le folosesc pentru a
Adam şi-a trecut palma peste frunte şi a exclamat: forma un strat vegetal protector sau ca aşter-
– Piu! Tare bucuros sunt că nu-s un bob de grâu! nut pentru animale şi altele de genul ăsta.
Andreea a început să râdă. – Apoi eşti pus în saci şi aşezat pe un raft
– Hei, te-ai umplut de făină pe toată faţa, şi îl şterse de şi, chiar atunci când crezi că partea grea s-a
făină cu un prosop, după care s-au dus cu toţii la chiuvetă, terminat, oamenii te bagă într-o moară, te
unde au încercat să-şi dea jos coca de pe mâini şi de pe unghii. macină şi fac tot ce-am făcut noi azi. După
– De ce te bucuri că nu eşti un bob de grâu? a întrebat aceea te mai şi coc într-un cuptor încins.
Jeannie. – Şi după aceea, spuse Jeannie, frecându-se
– Păi, gândeşte-te şi tu. Prima dată, eşti aruncat în pe burtă, te mănâncăăă!
pământ, acoperit de pământ, unde te şi plouă. Apoi te umli şi – Nici eu nu cred că aş vrea să iu un bob
crapi, chestie care cred că doare, dacă un bob ar putea simţi de grâu, a fost de acord Andreea. Şi mă bucur
ceva. Apoi din tine ies rădăcinuţe şi frunzuliţe, până când că boabele nu simt nimic.

Până acum în seria noastră tindeni unde te duci şi îţi arată Voi cina cu el şi el cu Mine
de prelegeri, am discutat două drumul spre uşă, după care,
airmaţii făcute de Isus de tipul această lumină se transformă După ce am ales să intrăm pe
„Eu sunt...” Prima dată, El a spus într-o lumină de deasupra uşii, adevărata Uşă şi să ne trăim viaţa
că este Lumina lumii, oferită care te ajută să vezi cum poţi cu Isus, ceea ce înseamnă atât
tuturor de pe pământ. Apoi am ajunge la Isus. În cele din urmă, intrarea pe Uşa Sa, cât şi deschi-
alat că Isus a spus că este Uşa, trebuie să facem o alegere. Vom derea uşii inimii noastre înaintea
sau Poarta, şi nu putem intra în intra prin singura Uşă adevărată Sa, El face ceva mai întâi de toate.
Împărăţie decât prin El. Este ca sau vom face stânga-mprejur şi Haideţi să vedem, în Apocalipsa
şi când ar i vorba de o lumină vom încerca să intrăm pe altă 3:20, ce anume face Isus mai
de stradă, care luminează pretu- parte? întâi. [Citiţi versetul.]

18
Isus a spus: „Eu sunt Pâinea Vieţii”

Deci, ce? Da, ne dă să mâncăm. încearcă să schimbe subiectul, nezeu. Să citim versetele de la
E uimitor cât de uşor uităm de la lucruri de pe pământ la 32 la 37. Isus Se exprimă destul
această etapă. Ne gândim: „Bine, lucruri care ţin de cer. Pentru de categoric aici, nu-i aşa? Şi
sunt un om nou în Isus şi acum un minut, probabil, le-a captat subiectul nu e unul tocmai uşor.
El mă va conduce, iar eu Îl voi cel puţin unora atenţia. Aceştia Sunt creştini devotaţi care îşi
urma. Dar ce-ar face Isus în primul spun: „Ce să facem ca să săvârşim petrec întreaga viaţă încercând
rând? Da, ştiu, ar ajuta respectiva lucrările lui Dumnezeu?” (vers. să înţeleagă ce înseamnă să-L
persoană.” Iar noi ne ridicăm şi 28). Care este răspunsul lui Isus, mănânce pe Isus.
plecăm, în timp ce Isus rămâne din versetul 29? Se aseamănă cu Bineînţeles, oamenii vocife-
în bucătărie şi strigă: „Hei, ai uitat ceea ce am citit ieri în paragraful rează. Isus spune că El judecă ini-
ceva! Hai să mâncăm întâi, să im scris de Ellen White. Ea a spus ma oamenilor, iar ei bombănesc.
suicient de puternici ca să lucrăm.” că lucrarea noastră este aceea de „Cine Se crede?” Isus le spune să
Cu multă vreme în urmă, a deschide uşa şi ştim că, une- înceteze cu protestele şi, în verse-
poate se putea spune că nimeni ori, asta este mai uşor de spus tele 46 la 48, El repetă şi mai
nu are cum să uite să mănânce. decât de făcut. Isus airmă aici apăsat airmaţia despre Sine: „Eu
Dar zilele pe care le trăim noi că lucrarea noastră este aceea de sunt Pâinea Vieţii, sunt singura
sunt pline de atâta grabă, încât a crede, care este un alt mod de Pâine a vieţii, nu veţi ajunge la
mulţi fug la serviciu, la şcoală sau a exprima aceeaşi idee, nu? Se Dumnezeu decât prin Mine şi
oriunde, fără să mănânce micul pare că oamenii considerau acest viceversa.”
dejun. Poată că este chiar cazul subiect unul prea greu, aşa că au Mai vehement decât prima
unora dintre noi. Nu e un lucru revenit la stomacul propriu, pe oară, conform versetului 52, ei
bun în viaţa de zi cu zi şi nu e un care cel puţin îl puteau simţi. comentează şi mai mult: „Ce vrea
lucru bun nici în viaţa spirituală. Apoi, au cerut un semn mi- să spună? Nu-L putem mânca!”
Astăzi, vom studia un capitol raculos, pentru a demonstra că Isus devine şi mai insistent.
interesant din Biblie. Deschideţi Isus este cine spune că este. (Nu În următoarele câteva versete,
împreună cu mine la Ioan 6. Cu o ştiu de câte minuni credeau că El airmă că, dacă nu Îi mâncăm
zi înainte, Isus hrănise mulţimea au nevoie!) În versetul 31, par să carnea şi nu Îi bem sângele, vom
din care făcuseră parte 5.000 de sugereze că mana ar i o variantă muri pentru totdeauna, dar dacă
bărbaţi. Acum, toţi acei oameni bună. Gândiţi-vă puţin: gata cu Îl vom mânca şi Îl vom bea, vom
Îl urmau peste tot, dar nu pentru măcinatul, gata cu coptul, doar trăi veşnic. Apoi, în versetele 61
că L-ar i recunoscut ca Mesia. mâncare pe care să o culegi de la 65, explică. Oricât de absurd
Adevărul este că nici măcar nu pe jos. „Da, Isus, ar i super! După ar părea, oamenii se comportau
erau siguri dacă să creadă în El aceea chiar am i siguri şi Te-am aşa de parcă El le-ar i spus să-L
sau nu, după cum putem vedea crede!” (Evident, ieri nu Te-am mănânce cu furculiţa şi cuţitul. În
în versetele 25 şi 26. [Citiţi.] Isus crezut...) versetul 63, Isus spune: „Duhul
nu prea îi lăsa neatenţionaţi, nu-i Din nou, Isus încearcă să-i este acela care dă viaţa, carnea
aşa? Să citim versetul 27. Isus readucă la lucrurile lui Dum- nu foloseşte la nimic: cuvintele pe

19
Când Îl cunosc pe El…

care vi le-am spus Eu sunt duh şi de Rugăciune este ca o masă bună pentru noii creştini, atâta
viaţă.” de părtăşie – ca o masă luată vreme cât cel care mănâncă se
Acum am înţeles! A-L mânca împreună, savurând cuvintele hrăneşte din cuvintele lui Isus,
pe Isus înseamnă a mesteca ce lui Isus. Ca la orice altă întâlnire nu cu vreun înlocuitor îndulcit.
a spus El, cuvintele Lui, să le de părtăşie, iecare mănâncă Nu tot ce este într-o formă moale
digerăm, să le facem parte din o combinaţie puţin diferită de este bun pentru copii.
noi înşine, aşa cum pâinea devine hrană, alegând acele lucruri care Dar cât mai repede posibil,
parte din noi după ce o mâncăm. îi plac cel mai mult, digerându- noii credincioşi trebuie să înveţe
Iată-ne în cel mai important le aşa cum corpul lui le digeră. să citească ei singuri, să studieze
moment din acest capitol, poate Dar să ne amintim şi să nu luăm Biblia singuri, să înţeleagă de ce
chiar unul dintre cele mai impor- doar ceea ce ne place, ci să-L cred ceea ce cred şi chiar să ie în
tante momente din viaţa lui Isus. lăsăm şi pe Isus să ne sugereze stare să explice. Deci cel mai bun
Să citim versetul 66. adevărurile de care avem nevoie. lucru de făcut este să ie citită
Vă puteţi imagina? Este un Biblia în sine. Totuşi există câteva
moment de cumpănă în viaţa lui Isus doreşte metode prin care se poate face
Mesia, o viaţă atât de săracă în acest lucru. Iată trei dintre ele:
recunoştinţă din partea oameni-
să stăm la masă cu El 1. Începeţi cu Geneza şi con-
lor! Ce trist pentru Isus, care îi Deci iată-ne intraţi pe uşă, tinuaţi până la sfârşit. Aţi pu-
iubea pe aceşti oameni, aşa puşi iar Isus doreşte să stăm la masă tea folosi schema citirii Bibliei
pe harţă cum erau! Dar mai mult cu El. Care ar i câteva forme în într-un an. Aveţi nevoie de
decât orice, cât de trist era pentru care putem sta cu El la masă? consecvenţă.
ei! Cât de trist este şi pentru noi, Bineînţeles, primul lucru care ne 2. Alegeţi o carte a Bibliei şi
astăzi, dacă decidem să ne întoar- vine în minte este studierea Bi- studiaţi-o bine, apoi alegeţi o alta
cem. E prea greu. Să auzi cuvin- bliei. Sunt o mulţime de metode. sau un subiect care vă interesează
tele lui Isus e una, să le citeşti, e Putem lua un studiu sau o carte şi folosiţi o concordanţă pentru a
simplu, dar să le mesteci? pe care să o parcurgem sistematic găsi toate pasajele care tratează
Să le digeri? sau un set de studii pe un subi- subiectul respectiv, studiindu-le
Să trăieşti conform lor? ect care ne interesează. Doar să apoi împreună. Probabil că aceas-
Asta e altceva. E greu. ne asigurăm că citim Biblia, nu ta este cea mai bună metodă care
Se merită? doar cartea pe subiectul respec- vă asigură o hrană „solidă”.
Cu toţii, sper, alegem să tiv. Faptul de a ne procura hrana Trebuie să iţi pregătiţi să căutaţi
răspundem airmativ. Cu toţii am spirituală din ceea ce alţii spun texte care se aseamănă unele cu
văzut o parte din lumină (nimeni despre cuvintele lui Isus este ca altele şi să vă rugaţi în legătură
n-a văzut-o pe toată – e orbitoare) şi când am mânca hrană pentru cu unele pasaje care par să se
şi am găsit uşa, am intrat pe ea, copii, care a fost pasată şi este contrazică, punându-I lui Dum-
iar acum stăm jos şi mâncăm cu pe jumătate digerată. Asta este o nezeu multe întrebări diicile.
Isus. De fapt, această Săptămână mâncare pentru copii şi poate i Dumnezeu adoră acest lucru.

20
Isus a spus: „Eu sunt Pâinea Vieţii”

Cam aici începeţi să digeraţi cu creştini cu experienţă în care asta...!” Şi putem continua să le
adevărat Cuvântul lui Dumnezeu aveţi încredere că au un com- împărtăşim experienţa noastră,
şi să-l faceţi parte din voi. portament frumos şi vă pot ajuta oprindu-ne doar atunci când
3. Când meditaţi la un anu- fără să încerce să vă dea toate nu mai vor acest lucru. În acest
mit pasaj din Scriptură, există răspunsurile. caz, ne vom ruga şi îi vom iubi
un algoritm de patru paşi care Azi aşa, mâine aşa, ne vom cu iecare ocazie pe care o avem.
s-a dovedit util şi care constă în trezi dintr-odată că suntem ma- La masa lui Dumnezeu nu există
următoarele: Alegeţi-vă un loc turi. Nu vom şti cum am ajuns aici mâncat cu forţa.
liniştit şi rugaţi-vă ca Domnul să şi nici nu vom simţi că am ajuns, Înainte de a crede că sun-
vă vorbească personal în acest aşa cum, când eram copii, nu ne-am tem gata, vom i acei creştini cu
timp de meditaţie. dat seama că am crescut decât experienţă spre care privesc alţii
a) Citiţi: puteţi citi pasajul de când, brusc, hainele ne-au rămas şi de care întreabă alţii. Atâta
câteva ori, rugându-L pe Duhul mici. Vom i un exemplu pentru vreme cât acest fapt ne face să ne
Sfânt să vă îndrepte atenţia spre alţii fără să avem această intenţie, simţim nedemni şi conştienţi de
un verset, un gând sau chiar un iar ei vor întreba ce anume facem, propria nevoie de a ne baza pe
cuvânt care va avea o relevanţă şi noi le vom spune: „Citesc cuvin- Dumnezeu, e bine.
deosebită pentru voi; tele lui Isus şi n-o să vă vină să Iată două citate din scrierile
b) Meditaţi: luaţi-vă timp să credeţi ce-am alat săptămâna lui Ellen White pe acest subiect:
meditaţi la acel verset, gând sau
„Nu este suicient să ştim şi să respectăm cuvintele Scripturii.
cuvânt, întrebându-L pe Dumne-
Trebuie să le şi înţelegem, să le studiem conştiincios, să mâncăm
zeu de aspectul din viaţa voastră
carnea şi să bem sângele Fiului lui Dumnezeu. Creştinii vor dovedi
la care se aplică acest pasaj;
măsura în care fac acest lucru prin nivelul de sănătate al caracterului
c) Răspundeţi: predaţi
lor. Trebuie să cunoaştem aplicabilitatea Cuvântului lui Dumnezeu în
inluenţei lui Dumnezeu acel
procesul de dezvoltare a caracterului nostru. Trebuie să im temple
aspect al vieţii şi daţi-I acces liber
sinte, în care Dumnezeu poate locui, poate umbla şi poate acţiona.
să-Şi facă lucrarea.
Niciodată n-ar trebui să ne străduim să ne ridicăm pe noi înşine
d) Credeţi: aveţi încredere că
deasupra slujitorilor pe care Dumnezeu i-a ales să facă lucrarea Sa
Dumnezeu Îşi va face lucrarea şi
şi să onoreze numele Său sfânt. «Sunteţi cu toţii fraţi.» Să punem în
mulţumiţi-I pentru acest lucru.
practică acest cuvânt în dreptul nostru, comparând text cu text.
Despre oricare dintre aceste
În viaţa noastră de zi cu zi, înaintea fraţilor şi înaintea lumii,
metode ar i vorba, nu uitaţi
trebuie să im interpretări vii ale Scripturii, aducându-I onoare lui
că nu mâncăm singuri. Cel mai
bine mâncăm împreună cu alţii. Hristos prin manifestarea blândeţii şi modestiei Sale. În timp ce
Studiaţi cu prietenii sau în grupe consumăm şi digerăm Pâinea Vieţii, vom demonstra un caracter
mici. Studiaţi cu grupa de stu- echilibrat. Prin unitatea noastră, prin faptul de a-i pune pe alţii pe
diere a Bibliei sau cu grupa de primul loc, vom oferi lumii o mărturie vie despre puterea adevă-
la Şcoala de Sabat. Bazaţi-vă pe rului.” (Lift Him Up, pag. 105)

21
Când Îl cunosc pe El…

„Când Se supun pe deplin lui Dumnezeu, mâncând Pâinea Vieţii şi


bând apa mântuirii, oamenii vor deveni maturi în Hristos. Caracterul
lor este alcătuit din ceea ce mintea lor mănâncă şi bea. Prin Cuvântul
Vieţii, pe care îl primesc şi de care ascultă, ei devin părtaşi la natura
divină. Apoi întreaga lor slujire va i asemănătoare cu cea de origine
divină, şi Hristos, nu omul, va i înălţat.” (Comentariul biblic adventist,
Comentariile lui Ellen G. White, vol. 5, pag. 1135)

La masa de seară, Andreea şi-a dat seama că Adam se moare, dar în cele din urmă ajunge să ie
gândea profund la ceva. Îl privea mestecând pâinea care, mâncat – zise Adam, îndesând în gură ultima
trebuia să recunoască, era mai bună decât orice încercase ea bucătură şi ştergându-şi mâinile pe panta-
să coacă până atunci. Fruntea lui Adam era încruntată. loni.
– Adam, ce te frământă? Andreea şi-a reluat încruntătura ei
Privirea a început să i se ixeze treptat, în timp ce părea să obişnuită şi a aşteptat. Până şi Jeannie, în
revină de pe unde era dus. loc să îl întrerupă sau să vorbească fără
– Mă gândesc la ce-am zis mai devreme, că nu aş vrea să rost, asculta cu atenţie. Adam şi-a mestecat
iu grâu. Poate că n-ar i totuşi ceva chiar aşa de rău. pâinea, dar şi gândurile, în acelaşi timp, apoi
Avea să devină interesant. a zâmbit brusc:
– Da? Păi, cum aşa? – Şi după aceea devine om.
– Îmi aduc aminte că am citit la ora de Biblie, nu cu foarte – Om? strigă Jeannie.
multă vreme în urmă, că, dacă un bob de grâu nu cade pe – Cum adică? întrebă Andreea, speriată.
pământ şi nu moare, nu poate aduce rod. Am crezut că nu Adam avea întotdeauna capacitatea să o
prea are sens. Dacă moare, oricum n-o să aducă rod, nu? Dar surprindă.
astăzi, când mi-am imaginat ce ar simţi şi gândi un bob de – Da, nu pricepeţi? Tocmai am mâncat
grâu, mi-am dat seama că, dacă ar putea, ar simţi ca şi când felia de pâine, iar acum e acolo, la mine
ar i murit, nu-i aşa? Totul întuneric în jurul lui, apoi când în stomac, amestecându-se cu acidul din
plezneşte şi aşa mai departe. stomac, este digerată şi trimisă apoi prin tot
– Cred că ai dreptate, spuse Andreea. De fapt, ca bob de corpul meu. După care, pac, ca prin minune,
grâu, el încetează să existe. se transformă în sânge, în oase şi în muşchi.
Abia aştepta să-i spună toate acestea lui Wen. Avea să-i – Minune! repetă Jeannie.
placă. Poate că ideile profunde ale lui Adam aveau să se – Şi în neuroni! Bine gândit, geniule, ce
regăsească într-una dintre lucrările lui Wen de la facultate. eşti! zise Andreea zâmbind.
N-ar i drăguţ? Poate că ea nu va ajunge niciodată la facul- Minnie lovea cu lingura şi striga, la rândul
tate, dar era hotărâtă ca toţi copiii ei să aibă şansa, mai ales ei:
Adam, Gânditorul. – Bine zis, genule, ce eş’!
– Da, aşa e. El trece prin atâtea greutăţi, despre care am Şi şi-au încheiat masa râzând toţi în
spus înainte, şi de zece ori crede că, gata, de data asta chiar hohote.

22
Isus a spus: „Eu sunt Pâinea Vieţii”

El este Pâinea, noi putem oameni să se simtă acasă, atunci Isus S-a dat cu totul pe Sine.
ne putem întreba: „Îi încurajăm şi A căzut şi a murit, dar a înviat
i boabe de grâu îi animăm noi pe alţii? Încercăm mai puternic. Sacriiciul Lui se
Dacă Isus este Pâinea Vieţii, să-i hrănim şi să-i umplem de înmulţeşte de iecare dată când
poate că noi putem i nişte boabe cuvintele lui Isus? Îi alimentăm unul dintre copiii Săi se dă pe
de grâu semănate de El. Sau am cu versetele pe care noi le sine pentru alţii. În acest fel,
putea să învăţăm de la El să ne cunoaştem deja, atunci când ei într-o bună zi, Dumnezeu va avea
dăm pe noi pentru alţii, ştiind că, se simt slăbiţi şi subnutriţi, după o recoltă bogată şi cu toţii vom
prin harul şi puterea Sa, ne vom care îi lăsăm să mănânce singuri, mânca la masa Domnului.
transforma în ceva mai bun decât pe măsură ce le revine puterea?”
ne-am putut imagina vreodată. Iată ce spune din nou Ellen Întrebări pentru discuţii:
Dacă pâinea hrăneşte şi umple, White:
» 1. Aţi trecut vreodată printr-o
şi chiar încurajează şi îi face pe situaţie când aţi simţit că sunteţi
îngropaţi de vii sau depăşiţi de
„Viaţa irosită cu grija pentru propria persoană este ca bobul
circumstanţe dureroase? Credeţi
care e mâncat. Dispare şi nu există nicio creştere. Omul poate aduna
că ar i putut exista rezultate
tot ce poate pentru sine; poate trăi, gândi şi plănui pentru sine, dar
pozitive?
viaţa lui trece, iar el n-are nimic. Legea servirii propriei persoane
» 2. Vă aduceţi aminte dacă v-aţi
este legea autodistrugerii.” (Hristos, Lumina lumii, pag. 624)
hrănit corpul azi-dimineaţă?
Aţi mâncat? Vă aduceţi aminte
dacă v-aţi hrănit spiritul azi-
dimineaţă? Cu ce l-aţi hrănit?
» 3. Ce credeţi că a vrut să spună
Propuneri de site-uri ce conţin materiale pentru studiu biblic: Isus când ne-a zis să mâncăm şi
http://www.adventist.ro/index/materiale-de-studiu/comentarii-biblice.html să bem carnea şi sângele Său?
http://www.biblegateway.com/ Fiţi cât se poate de precişi. Voi Îl
www.intercer.net beţi şi Îl mâncaţi pe Isus?
http://www.whiteestate.org
» 4. În ce mod s-a dat cineva pentru
voi în ultima vreme? Cum i-aţi
www.ntr.ro mulţumit respectivei persoane?

Principiul de viaţă nr. 3: Pentru că Isus este Pâinea Vieţii, eu pot i un bob de grâu, oferindu-mă pe mine
pentru a-i hrăni pe alţii din Cuvântul Său.

23
Marţi, 8 martie

Isus a spus:
„Eu sunt Păstorul cel Bun”
Era vineri seara la biserica facultăţii şi o mică grupă, de-a dreptul ciudat. Erau cuvinte? Sau doar
formată atât din studenţi, cât şi din localnici, se strânsese ţipete? Wen habar n-avea.
în sală pentru un scurt ilm şi pentru discuţii. O studentă- Atunci s-a întâmplat un lucru de-a dreptul
misionară pe nume DeeDee prezentase materialul video impresionant. Oile, care se mişcau oare-
producţie proprie, ilmat într-o ţară din Orientul Mijlociu, cum în cerc, fără să aibă o direcţie anume,
unde ea şi prietena ei, Ann, îşi desfăşuraseră activitatea au început să se mişte în diferite direcţii.
pentru o perioadă scurtă. Calitatea nu era cine ştie ce, dar Au început să se împingă unele în altele,
conţinutul era impresionant. Wen s-a lăsat pe spătarul scau- îndreptându-se spre omul cel mai aproape de
nului, privind fascinat la ecran. poartă. Altele s-au urnit spre bărbatul care
Scena se petrecea undeva în afara unui oraş mare, cu se ala cel mai departe de poartă, în timp ce
obişnuita combinaţie de case vechi, albe, pătrate şi blocuri altele alergau în alte direcţii, spre al treilea şi
înalte de apartamente, cu aparate de aer condiţionat la gea- al patrulea păstor.
Aceştia au continuat să le strige şi era evi-
muri, antene, maşini şi soldaţi cu puşti automate. Dar bizar
dent că oile se împărţeau pe categorii. La un
era ceea ce se întâmpla la marginea oraşului.
moment dat, s-a auzit un plâns strident, iar
Chiar când Wen se gândea că scena era una de acum o mie
camera s-a îndreptat într-o parte, pentru a-l
de ani, a apărut o turmă imensă de oi, gata de tuns. Erau cu ilma pe mieluşelul care se pierduse de mama
sutele, ca o masă mare, compactă, de lână în majoritate albă. lui. Audienţa din sală a început să râdă
Oile se mişcau încoace şi-ncolo, cu siguranţă behăind de zor. văzând mielul sărind ca şi când ar i avut
În jurul turmei, erau câţiva beduini îmbrăcaţi cam în acelaşi arcuri la picioare, ridicându-se peste celelalte
fel în care se îmbrăcau strămoşii lor, pe vremea când Isus oi, învârtindu-se neliniştit şi behăind cumplit.
locuise în acea zonă. – Săracu’! spuse cineva.
– Ia uite! Toiag de păstor... murmură prietenul lui Wen, Dar n-a durat mai mult de zece secunde
Josh. înainte ca o mioară babană să se separe
– Da, văd. Fain, nu? şopti Wen. de mulţime, iar mama şi copilul au avut o
Apoi păstorii au început să strige într-un anumit fel, au- fericită reuniune. Alergând aproape de mama
zindu-se peste zgomotul scos de oile nerăbdătoare. Ei şi-au lui, mielul a luat-o la goană, bucurându-se de
dus palmele la gură şi au început să behăie într-un mod siguranţa oferită de propria turmă.

24
Isus a spus: „Eu sunt Păstorul cel Bun”

Şi uite aşa, s-au format patru turme sepa- – Pun pariu că imediat ce nu mai sug lapte şi învaţă să
rate, după care păstorii au pornit îndreptân- mănânce singuri, spuse Andreea.
du-se spre împrejurimile oraşului, în căutare – Da, şi asta e ceva incredibil – adăugă Ann. Oile au doar
de păşune. Nicio oaie n-a urmat din greşeală câteva luni când sunt înţărcate şi deja ştiu să-l urmeze pe
un alt păstor. păstor. Totuşi, noi, oamenii, câţi ani trebuie să avem ca să
Filmul s-a terminat, iar luminile s-au începe să auzim singuri glasul Bunului Păstor?
aprins. Întreaga audienţă s-a rezemat de – Şi încă ceva, adăugă Wen gânditor, poate că ţine şi de
spătare, exclamând: comunitate. Adică mieii nu trebuie să ştie altceva decât să
– Nemaipomenit! Cum ştiau ele? Mieluţul rămână cu mulţimea. Dar la noi, asta poate să ie şi ceva bun,
era atât de drăguţ!” şi ceva rău.
Ann a început să explice: S-au auzit câteva voci exprimându-şi apăsat acordul.
– Dacă aici vi se pare nemaipomenit, să i – Cât de bine reuşeşte comunitatea noastră de credinţă să
văzut scena la faţa locului! Filmarea asta nu se asigure că întreaga turmă Îl urmează pe Isus, nu pe altci-
redă întregul – întreg. Chiar nu ştiu cum să neva? a venit Josh cu întrebarea.
vă spun...” După câteva minute de dezbatere aprinsă asupra
– Incredibil! spuse DeeDee. Pur şi simplu, individualităţii, presiunii de grup, gândirii de grup şi mân-
impresionant! Mă tot întreb cum ştiau oile ce tuirii personale, Andreea spuse gânditoare:
glas să urmeze. – Şi nu e doar atât. Nu e vorba doar de nevoia de a
– Au auzit acel glas din prima zi de viaţă – cunoaşte glasul Păstorului şi a i în stare să mergi împotriva
se oferi Wen să răspundă. curentului mulţimii ca să ajungi lângă El. Adică, după ce
– Eu cred că le era chiar frică de alte voci. oile se duceau la păstorul lor, nu ajungeau brusc la locul de
Dacă un alt păstor încerca să le ia, nu cred că păsunat, nu? El trebuia să le conducă, poate cale lungă. Ele
l-ar i urmat, interveni o tânără. nu trebuiau doar să ajungă lângă el dimineaţa şi gata. Ci tre-
– Mă întreb dacă mielul cunoştea foarte buiau să-l urmeze toată ziua, să stea când el le spunea să stea
bine vocea păstorului... zice cineva. Mama şi să meargă când el le spunea să meargă şi, poate, să urce
părea să ştie care e păstorul, dar mielul nu o munţi şi mai ştiu eu ce, ca să găsească iarba şi apa de care
cunoştea decât pe mama lui. aveau nevoie.
– Da, a fost de acord DeeDee. Dar, – Şi de preferat să nu cadă de pe niciun vârf de stâncă,
după un timp, şi mielul o va cunoaşte, însă adăugă Wen.
deocamdată nu trebuie decât să-şi urmeze – Da, după care să-l urmeze înapoi spre casă, seara, spuse
mama. DeeDee.
S-a auzit o voce de copil, iar Wen a obser- – Să o ia de la capăt a doua zi, se băgă în discuţie şi Josh.
vat că Andreea şi copiii erau şi ei prezenţi. – Păi, nu pot să spun altceva decât că e bine că avem
– Mă întreb în cât timp învaţă mieii să-l un Păstor bun şi răbdător, spuse Andreea, cu un râs melan-
urmeze singuri pe păstor? întrebă Wen. colic.

25
Când Îl cunosc pe El…

Astăzi vom reveni şi vom Nimeni n-ar mai putea face Păstorul cel Bun sau cu cele de-
citi din nou pasajul pe care am aceste lucruri astăzi, iindcă spre lucrătorul care fuge şi-şi lasă
început deja să-l studiem – cel în turmele sunt imense, formate din animalele să se descurce.
care Isus a spus că este Uşa, sau mii de animale, iar, deseori, cei În orice caz, nu putem întot-
Poarta. Deschideţi-vă Bibliile la care au grijă de ele, sau crescă- deauna să asimilăm toate lecţiile
Ioan 10:11. Ce înseamnă faptul că torii de vite, nici măcar nu ştiu pe care ni le poate transmite un
păstorul îşi dă viaţa pentru oile dacă au pierdut vreun animal pasaj ca acesta. Isus Se referă la
lui? până când nu le strâng laolaltă un păstor asemenea celui din ilm
În zilele noastre, în cele mai şi le numără o dată sau de două – un Păstor care cunoaşte per-
multe părţi ale lumii, oamenii ori pe an. Le mână prin porţi şi sonal iecare oaie şi are grijă de
care au turme şi au grijă de ele coridoare de bare de metal, ca să ea cu mâinile Sale. Ellen White,
folosesc garduri. Transportă le poate face injecţii sau să le facă spre sfârşitul secolului XVIII,
animalele în camioane, apoi în să calce pe medicamente pentru trăia încă în perioada în care
elicoptere. Cel mai probabil, copite. De fapt, ar i o paranteză majoritatea turmelor erau mici
nimeni nu mai stă toată ziua interesantă să ne gândim dacă şi păstorii făceau manual majori-
să păzească turma, alungând metodele moderne de creştere tatea treburilor, ca pe vremea lui
hiene, lupi sau pantere, mânând a animalelor se aseamănă mai Isus. Iată cum descrie ea un bun
animalele apoi în diferite locuri mult cu relatările despre Isus ca păstor:
unde să mănânce, după care, la
un izvor, ca să bea. Nimeni nu mai
construieşte un micuţ baraj din „Viaţa păstorului este plină de pericole. Dacă este un păstor
demn de încredere, nu va i neglijent şi egoist, ci va porni în
pietre, ca oile să aibă un loc mai
căutarea oilor rătăcite în furtună. Poate că va găsi oaia rătăcită
domol de unde să bea apă, iindcă
căzută într-o crăpătură printre stânci, de unde nu poate ieşi şi
nu le place să bea din apa care
unde se teme de mâinile care se întind spre ea. Dar păstorul bun
curge repede. Nimeni nu trebuie
nu vine cu o voce aspră, certând biata oaie, ci îi vorbeşte pe un ton
să le conducă acasă seara, să le
milos, liniştitor şi cuceritor, astfel încât atunci când îi aude glasul,
numere şi să oblojească vreo oaia să-l urmeze, dacă nu cumva e prinsă între pietre sau încurcată
rană. Cu certitudine, nimeni nu în mărăcini. Atunci, singura cale în care păstorul poate găsi oaia
mai doarme cu ele, punându-se este să asculte behăitul de spaimă pe care rătăcitoarea îl scoate,
de-a curmezişul porţii, astfel ca ca răspuns la chemarea sa. Iar când păstorul cel bun găseşte oaia
niciun prădător să nu poată intra pierdută, o pune pe umăr şi o aduce înapoi la staul, bucurându-se
noaptea fără să-l trezească. la iecare pas.” (Youth’s Instructor, 28 aprilie 1886, par. 5).
Nici măcar nu putem concepe
ideea de a trăi împreună cu nişte
turme, aşa cum trăiau oamenii pe
vremea aceea.

26
Isus a spus: „Eu sunt Păstorul cel Bun”

Putem vorbi o zi întreagă un om care se îneacă şi care e Este similar cu situaţia din
despre modurile în care Isus face atât de panicat şi se zbate, încât ilmul povestit la început. Aşa era
toate aceste lucruri pentru noi aproape că îşi îneacă salvatorul. pe vremuri şi aşa este şi acum,
în iecare zi a vieţii noastre. Dar, Ştiţi că salvamarii sunt pregătiţi când e vorba de turmele mici. Or
desigur, cea mai importantă cale să lovească, la nevoie, persoana i oile prostuţe, dar deţin capaci-
în care El a venit căutându-Şi oile salvată ca să o poată duce la mal tatea, dacă li se oferă ocazia, să
pierdute, cea fără de care nicio în siguranţă. Poate că astăzi avem înveţe în cine să aibă încredere şi
alta n-ar i avut sens, este faptul aici nişte salvamari. În mod sigur, în cine nu. Tot aşa sunt şi ani-
că a venit pe Pământ. Isus a avut senzaţia că-i loveşte malele de companie. Ne cunosc
A fost ca şi când păstorul s-a pe unii dintre farisei sau pe unii vocea câinii şi pisicile noastre?
transformat în oaie, ca să-i poată dintre ucenicii Lui, când persistau Se duc cu oricine le cere acest
vorbi direct turmei lui, iar oile în ideea că El greşeşte, iar ei au lucru sau se sperie şi chiar devin
să-l înţeleagă. Noi nu ne putem dreptate. agresive? Bineînţeles, ca şi în ca-
imagina cum este cerul mai mult Dar poţi face aceste lucruri zul oamenilor, depinde de animal
decât îşi poate imagina o oaie cum doar dacă ştii sigur că persoana şi de personalitatea lui.
e să trăiască în casă şi să mănân- respectivă vrea într-adevăr să ie
ce cu argintărie şi să folosească salvată. Isus nu va forţa voinţa Noi cunoaştem glasul
un calculator. Dar Isus a renunţat nimănui care insistă ca El să plece
la tot, a devenit om, având un şi să ne lase în pace. Imaginaţi-
lui Isus?
corp care obosea, îi era foame şi vă cum trebuie să Se simtă Isus Adevărata întrebare este
se murdărea, a îndurat oameni când trebuie să Se întoarcă şi să aceasta: „Noi cunoaştem glasul lui
care erau răi cu El, spuneau lu- lase o persoană pe care o iubeşte Isus? Îl urmăm încotro merge sau
cruri rele despre El, când El nu să rămână căzută de pe stâncă, o luăm pe cont propriu? Şi dacă
făcea altceva decât să le arate încâlcită între ghimpi, pe cale să Isus este Păstorul, iar noi sun-
dragoste, iar în inal i-a lăsat să-L cadă şi să moară, dar refuzând să tem oile, se poate ca şi noi să im
tortureze şi să-L omoare. vină înapoi la El! păstori, într-un anume sens?
Am putea spune că întreaga Isus a spus şi altceva în legă- Haideţi să vedem diferite texte
planetă a fost pierdută şi încâlcită tură cu faptul că El este Păsto- din Biblie. Cineva să deschidă la
în tuişurile pline de spini ale rul cel Bun. El repetă această Numeri 27:16-21, altcineva la
păcatului. Nu numai că nu ne airmaţie de două ori în Ioan 10 Isaia 64:11, iar altcineva să caute
puteam descurca noi înşine, şi, de iecare dată, adaugă ceva. Ezechiel 32:8. [Citiţi pasajele.]
dar ne-am obişnuit să trăim De data aceasta, a adăugat că El Ce spun aceste texte despre
între spini şi pietre, crezând că Îşi dă viaţa pentru oi. A doua păstori?
aceasta e viaţa normală. Ne-am oară, airmaţia se găseşte în Este Dumnezeu singurul
împotrivit şi ne-am luptat când versetul 14. De data aceasta, ce Păstor sau sunt şi oamenii uneori
Isus a încercat să ne salveze, ca adaugă Isus? nişte păstori?

27
Când Îl cunosc pe El…

În pasajul din Numeri, Dum- de oile Sale, iar ei nu s-au descur- 2. Un păstor bun îşi conduce
nezeu îl instruieşte pe Moise în cat prea bine în această postură. oile. Noi nu suntem conducătorii
legătură cu pregătirea lui Iosua Nu numai că nu le-au ocrotit pe prietenilor noştri. Nici măcar
în calitate de conducător al isra- oi de hoţi şi tâlhari, ca Asiria şi pastorii nu sunt acest gen de
eliţilor, după ce el va muri. Nu se Babilon, ci uneori au colaborat cu conducători. Dumnezeu este Con-
exprimă explicit, dar Moise a fost hoţii şi tâlharii. ducătorul. Dar cu toţii exercităm
în mod categoric păstorul popo- În Noul Testament, Isus i-a o anumită inluenţă. Îl urmăm
rului său. De fapt, Dumnezeu l-a spus lui Petru: „Paşte mieii Mei!” pe păstor şi ne folosim inluenţa
pregătit pe Moise timp de 40 de şi atât Pavel, cât şi Petru au scris pentru a-i încuraja pe alţii să facă
ani ca un păstor propriu-zis şi l-a scrisori în legătură cu trăsăturile la fel? Sau, în schimb, îi urmăm
făcut potrivit pentru a conduce unui bun conducător, sau păstor, pe prieteni şi sfârşim în tufe de
mulţimea nesupusă. Şi Moise al bisericii. Majoritatea dintre noi, mărăcini?
şi-a sacriicat viaţa pentru ei şi probabil, ştiu că termenul „pas-
a fost insultat şi comentat drept tor” vine de la „păstor”. 3. Un păstor bun îşi ocro-
mulţumire pentru eforturile lui. teşte oile. Refuzăm să permitem
Acum se apropia de inalul turei ca cineva să ie chinuit, ironizat
lui în postul de păstor şi I-a cerut Fiecare dintre noi este sau poreclit în prezenţa noastră?
lui Dumnezeu un bun conducător, chemat să ie păstor Ştiaţi că un studiu realizat în
unul care să se implice şi care anul 2000 şi citat de site-ul
să-şi conducă poporul ca un „Paşte oile Mele…!” Dacă vrem
să im păstori ai turmei lui Dum- Universităţii Loyola airmă că 74
păstor. Dumnezeu i-a spus lui
nezeu, înseamnă că trebuie să im la sută dintre bărbaţi ar inter-
Moise că Iosua era alegerea Lui
pastori? Sau poate profesori? Sau veni să prevină un abuz sexual
şi avea pentru anii de trudă a lui
Moise o recompensă IMENSĂ, poate cineva să ie păstor? asupra unei femei? Şaptezeci
însă Moise nu ştia încă despre ce Haideţi să găsim răspunsul, şi patru la sută? E îngrozitor.
era vorba. precizând ce face un bun păstor: Sută la sută, oamenii, bărbaţi
Deci şi oamenii pot i păstori şi femei, ar trebui să ie dispuşi
peste oile lui Dumnezeu. Păstori 1. Îşi cunoaşte oile pe nume. să intervină într-o asemenea
buni... sau nu. Ştie totul despre iecare, indife- situaţie, chiar dacă implicarea
Textele din Ezechiel şi Isaia rent că au o copită rănită sau au lor se rezumă doar la apelarea
se referă la păstori răi, în cadrul nevoie de o anumită plantă în numărului naţional de urgenţă.
profeţiilor trimise de Dumnezeu, alimentaţia lor, sau obosesc şi Acelaşi studiu a scos în evidenţă
care vorbeau împotriva preoţilor trebuie luate în braţe, uneori. Ne că 83 la sută dintre bărbaţi au
şi regilor din Israel şi Iuda. Aceştia cunoaştem prietenii atât de bine? airmat că respectă dorinţele
erau oameni cărora Dumnezeu, Suntem atenţi când au nevoie să soţiei privind activitatea sexuală.
Marele Păstor, le-a încredinţat ie ascultaţi sau când au nevoie Creştinii trebuie să fie primii în
responsabilitatea de a avea grijă de un umăr pe care să plângă? această modalitate şi în altele de

28
Isus a spus: „Eu sunt Păstorul cel Bun”

manifestare a respectului şi grijii Şi-a sacriicat viaţa pentru noi comod? Plănuim să facem acest
unii faţă de alţii. Şi dacă ne pu- într-un mod în care abia dacă lucru cândva, altă dată?
nem viaţa în pericol intervenind putem începe să ni-l imaginăm. Şi acea dată nu mai vine.
în favoarea altora? Îi urmăm exemplul şi depunem Să încheiem cu un citat din
efoturi pentru a-i iubi pe cei din Ellen White referitor la acest
4. Un păstor bun îşi sa- jur, chiar şi atunci când e greu subiect al ajutoarelor de păstor:
criică viaţa pentru oi. Isus sau periculos? Şi ce dacă e in-
„Aşa Se poartă adevăratul Păstor cu păcătosul pierdut. Merge
după el; nu ezită în faţa pericolului, a lepădării de sine şi a sacriiciu-
lui de sine. Este hotărât să aducă suletul împovărat de păcat la
pocăinţă, la mântuire, la pace, linişte şi fericire în dragostea Mân-
tuitorului. Şi este privilegiul tuturor celor care au simţit iubirea
lui Isus în propria inimă ca, prin efort personal, prin tact atent şi
bunătate, să aducă pe cineva la Isus, care este gata şi dispus să-i ac-
cepte pe toţi cei care vor veni la El. Cu toţii putem realiza mult prin
efort personal. Putem i lucrători împreună cu Isus Hristos. Va vedea
familia [bisericii] ce poate face iecare dintre membrii ei pentru a
căuta şi salva oile pierdute?” (Youth’s Instructor, 28 aprilie 1886)

Întrebări pentru discuţii:


» 1. Cum aţi învăţat să recunoaşteţi » 4. Daţi câteva exemple de modali-
glasul lui Isus şi să-I daţi asculta- tăţi în care cineva v-a păstorit
re? suletul.
» 2. Povestiţi o situaţie în care L-aţi » 5. Care ar i câteva metode prin
auzit pe Dumnezeu, dar în inal care aţi vrea să contribuiţi la
v-aţi dat seama că nu era El. Ce păstorirea altora? Puteţi crea
aţi făcut? Care a fost rezultatul? un „club de păstori” în biserica
Ce aţi învăţat? voastră sau în grupul vostru şi să
» 3. De unde ne putem da seama că vă încurajaţi unii pe alţii?
începem să recunoaştem singuri
glasul lui Isus?

Principiul de viaţă nr. 4: Pentru că Isus este Păstorul meu, eu pot i un miel care Îl urmează cu devotament,
dar şi un ajutor al păstorului, contribuind la grija faţă de alţi miei.

29
Miercuri, 9 martie

Isus a spus:
„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”
Wen se simţea tot mai dezamăgit în aşteptările lui. – Şi atunci de ce nu ai cerut indicaţii
– Ştiu că trebuie să ie chiar pe-aici, pe undeva! Încearcă precise?
să o iei la stânga pe strada următoare. Wen făcu o strâmbătură.
Josh făcu un gest de exasperare: – Asta e. Am cerut indicaţii şi le-am notat,
– Eu sunt pe cale să mă dau bătut! Eşti sigur că e în dar am uitat să le iau cu mine, mi-am dat
cartierul ăsta? seama chiar după ce am plecat din dormitor,
– Categoric! a insistat Wen. Şi le-am promis că astăzi vom dar eram sigur că îmi voi aminti şi fără să am
i acolo, să lucrăm ca voluntari. Se aşteaptă să vină mulţi oa- notiţa la mine!
meni, din cauza frigului teribil, şi au nevoie de ajutor pentru
înregistrarea celor care cer adăpost.

După ce am văzut Lumina tolul 17, este istoria ultimei nopţi lucrării Sale pământeşti. El ştia că
lumii şi ea ne-a condus la „Poar- petrecute de Isus cu apostolii avea să plece şi să-i părăsească în
ta” Împărăţiei lui Dumnezeu, Săi. Tocmai serviseră ultima Cină curând pe ucenici şi dorea să Se
după ce Isus a început să ne împreună şi acţiunea din aceste asigure că aveau să-şi amintească
hrănească din Pâinea Vieţii, să Se patru capitole se desfăşoară în lucrurile esenţiale de care ur-
îngrijească de noi şi să ne prote- drum spre Grădina Ghetsemani şi mau să aibă nevoie, ca să poată
jeze ca Păstorul cel Bun, de-abia în grădină. Matei, Marcu şi Luca merge mai departe, având lângă ei
acum este momentul să pornim nu spun decât ceva de genul: „Şi, prezenţa Duhului Sfânt, în loc de
la drum împreună. Acum, nu mai pe drum, El le-a vorbit despre o prezenţa izică a lui Isus.
înainte! mulţime de lucruri.” Dar Ioan şi-a
De data aceasta, declaraţia de amintit ce a spus Isus şi a scris Calea
tipul „Eu sunt...” la care ne vom Cuvintele Lui pentru noi. Ar trebui
opri se găseşte în Ioan 14:6. Vreţi să im cu adevărat bucuroşi că Probabil că am putea spune pe
să o căutaţi în Biblia voastră? a făcut acest lucru, deoarece în de rost primele versete ale acestui
Această parte a Evangheliei lui aceste capitole se găsesc unele capitol: „Să nu vi se tulbure inima...”
Ioan, care începe de la sfârşitul dintre cele mai importante în- Haideţi, cine continuă? [Dacă nu vă
capitolului 13 şi se încheie cu capi- văţături date de Isus în timpul amintiţi, citiţi versetele.]

30
Isus a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”

Airmaţia aceasta i-a surprins. mulţumesc pentru că mi-a dat „Mergeţi în direcţia în care merg
Toma, probabil, vorbea în numele darul vieţii veşnice.” Dar noi ştim Eu. Lăsaţi ca viaţa voastră să ie
tuturor atunci când a spus nedu- că în Împărăţia lui Dumnezeu vor întotdeauna orientată în sus,
merit: „Doamne... nu ştim unde i mulţi oameni care nu au auzit să arate întotdeauna către cer,
Te duci, cum putem să ştim calea niciodată de Isus (să începem către dragoste şi către Dumnezeu.
într-acolo?” cu majoritatea oamenilor din Această cale (acest mod de a
Ce răspunde Isus? [Citiţi ver- Vechiul Testament; ca să nu mai trăi) poate să devină pe alocuri
setele 6 şi 7.] menţionăm şi faptul că vor i oa- şerpuitoare, plină de cotituri,
Am auzit cu toţii acest răspuns meni care au rostit aceste cuvinte, dar întotdeauna va merge pe
de atâtea ori în predici şi l-am dar nu au ajuns în mod real să-L urmele Mele! Nu vă întoarceţi
văzut scris pe diferite abţibilduri cunoască şi să-L urmeze pe Isus din drum şi nu urmaţi propria
cu texte biblice, încât nu ne poate şi care nu vor i în Împărăţie). Aşa- voinţă sau propriile dorinţe, nu
suna în urechi aşa cum le-a sunat dar, adevărul trebuie să ie mai vă abateţi către ură, egoism şi
lor. Imaginaţi-vă cum ar i dacă profund şi mai puternic decât atât. mândrie. Şi dacă descoperiţi că
un prieten v-ar spune: Ce înseamnă ca o persoană să v-aţi întors în direcţia opusă şi
– O să plec. ie o cale? v-aţi rătăcit, reveniţi la cursul
– Bine, spuneţi voi. Ei bine, care ar i câteva dintre iniţial, întoarceţi-vă la 180o! (Ştiţi
– Şi tu ştii calea către locul sinonimele pentru „cale”? [mo- că aceasta înseamnă «a te pocăi»
unde merg, spune prietenul vostru. ment pentru discuţie]. Cărare, – să te întorci la 180o.) Mergeţi
Vă uitaţi contrariaţi. drum, potecă, stradă... Şi apoi din nou împreună cu Mine, în sus,
– Nu ştiu nici măcar unde te sunt şi alte sensuri în care fo- către cer.”
duci, cum să ştiu calea într-acolo? losim acest cuvânt. Cum ar i: o De asemenea, El a spus:
Şi prietenul spune: cale de a face ceva, o cale, un mod „Imitaţi modul în care M-aţi văzut
– Eu sunt calea. de a i, o cale de vieţuire. Dacă o pe Mine mergând, trăind. Cât
Probabil că răspunsul vostru persoană spune: „Mergi pe calea timp sunteţi aici, aşteptându-Mă
ar i asemănător cu cel al uceni- aceasta!” sau „Mergi aşa!”, ea ar să Mă întorc (ceea ce va dura cu
cilor: „Ce zici tu acolo?” putea să se gândească la „Mergi mult mai mult decât credeţi!),
Ce înseamnă atunci când Isus în această direcţie!” sau la „Mergi folosiţi-vă braţele pe care vi
spune că El este calea şi apoi în felul acesta (izic vorbind)!” le-am dat pentru a îmbrăţişa,
adaugă: „Nimeni nu vine la Tatăl pentru a lucra pentru alţii, pentru
decât prin Mine”? O mulţime de Lăsaţi ca viaţa voastră a ajuta, pentru a face fapte de
oameni cred, aşa cum am văzut să ie întotdeauna bunătate. Folosiţi-vă picioarele
mai devreme, că aceste cuvinte pentru a merge să faceţi lucrările
înseamnă că la cer nu pot merge orientată în sus! lui Dumnezeu. Folosiţi-vă ochii să
decât aceia care spun, în mod La ce credeţi că S-a referit vedeţi bunătatea şi dragostea din
literal: „Cred în Isus, accept moar- Isus? Credeţi că a avut în ve- ceilalţi şi folosiţi-vă gura pentru
tea Sa pentru păcatele mele şi Îi dere ambele sensuri? El a spus: a-i încuraja. Trăiţi ca Mine!”

31
Când Îl cunosc pe El…

Este cu adevărat important încercăm să facem ce a făcut El va mântui pe acei oameni care
să acordăm atenţie faptului că şi dacă încercăm să trăim cum a nu au auzit niciodată numele Lui
Isus nu a spus: „Sunt aici ca să trăit El. Oricum, mult mai bine înainte de a ajunge în cer. Când îşi
vă arăt calea”, deşi lucrul acesta decât să nu facem nimic. Dar nu vor da seama ce a făcut El pentru
era adevărat; nu a spus: „Vă dau este acelaşi lucru cu a umbla în ei, se vor pleca înaintea Lui, I se
calea” sau „vă învăţ calea”, deşi a Isus, lăsându-L pe El să ie calea vor închina şi Îi vor aduce laudă.
făcut şi acest lucru. El nu a spus: pentru noi. Modul în care trăim Toţi cei care vor merge acolo
„Vă voi ajuta să găsiţi calea”, deşi (umblăm), oricât de bun ar i, vor face acest lucru. Isus vrea să
ne ajută. El a spus: „EU SUNT nu ne mântuieşte. Doar Isus ne im şi noi acolo unde este El. Aşa
CALEA!” Este o diferenţă. Este mântuieşte. El este Singurul care a spus El. Eu categoric vreau să
bine dacă citim despre Isus, dacă poate. Şi El este Singurul care îi merg acolo! Tu vrei?

Adevărul
– Îmi pare rău, Joe. Da, mâine, sigur. Da, o să am grijă de trei, carioci şi nişte diagrame ale curenţilor
mine. Îmi pare rău că te las la ananghie. electrici.
Andreea a pus telefonul în furcă şi şi-a trecut mâinile peste – Adam, nu pot să cred că nu ai făcut
faţă. Se simţea vinovată şi ruşinată. În realitate, nu era atât nimic! Nu ai desenat niciun circuit şi nici
de bolnavă cum pretinsese. Ar i putut să meargă la serviciu măcar nu ai început modelul de lucru?
astăzi, dar în viaţa ei era atâta învălmăşeală, atâta agitaţie… – Nu-i nimic, mami, spuse Adam. Am
Bucătăria arăta ca o cocină de porci. La copii în cameră, nici primit o amânare de la doamna Winston.
nu se mai vedea duşumeaua şi Adam avea nevoie de aju- – O amânare? De ce?
tor pentru proiectul de la ştiinţe. Iar ea avea cu adevărat o – I-am spus că eşti bolnavă şi că nici eu nu
durere de cap şi un fel de usturime în gât. Era foarte posibil să mă simt bine. A spus că putem să-l facem în
se îmbolnăvească şi, în deinitiv, o chelneriţă nu ar trebui să-i weekend şi să-l duc la şcoală luni, nu mâine.
expună pe clienţi la virusuri. Avea să lucreze a doua zi dublu Adam a ales o cariocă albastră şi s-a în-
şi să recupereze. tins peste foaia din faţa lui, aparent detaşat,
Când s-a întors să strângă vasele de pe masă, l-a văzut în timp ce Andreea simţea că are un bolovan
pe Adam uitându-se la ea şi, spre şi mai marea ei ruşine, rece în stomac. Oare mi-am învăţat copilul
vinovăţia pe care o simţea a făcut-o să-i vorbească aspru. să mintă? Nu-i venea în minte nimic ce i-ar
– Din câte îmi aduc aminte, îţi spusesem să strângi masa! i putut spune, aşa că s-a ridicat şi s-a dus să
Ai putea să mă ajuţi puţin! o pună pe Minnie la culcare, pregătindu-se
Adam şi Jeannie au început amândoi să o ajute, fără să pentru o rugăciune evazivă şi neajutorată.
rostească niciun cuvânt. Andreea şi-a întors capul ca să-şi În seara aceea, s-a aşezat pe marginea
ascundă lacrimile. patului lui Adam.
Mai târziu, în aceeaşi seară, ea s-a aşezat la masă lângă – Încă nu am trecut deloc peste studiul
Adam, care avea în faţă o coală mare de hârtie, împăturită în tău de la Şcoala de Sabat şi nu avem nici

32
Isus a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”

acum timp, dar ştii despre ce este vorba, O lacrimă i s-a strecurat printre gene şi ea şi-a şters-o
nu? grăbită. Încerca întotdeauna să facă astfel încât copiii să nu o
– Da, despre când a fost botezat Isus şi vadă plângând.
Dumnezeu a spus: „Acesta este Fiul Meu – Cred că, în ultimul timp, am fost o mamă destul de rea.
preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea!” Probabil că lui Dumnezeu Îi este ruşine cu mine. Îmi pare rău.
Andreea simţea că este din nou gata să Adam s-a ridicat din pat şi s-a uitat serios în ochii ei.
izbucnească în lacrimi. Îşi găsise Dumnezeu – Nu eşti o mamă rea! Ştiam că nu e bine ce fac. Nu tu m-ai
plăcerea în purtarea ei astăzi? obligat să fac ce am făcut!
– Te simţi mai rău, mami? – Dar nici nu te-am ajutat să nu faci!
Ea a tras adânc aer în piept. Pentru o clipă, s-a lăsat tăcerea.
– Nu, dragul meu. Adevărul este că nu – Păi, atunci, a spus Adam, ar i mai bine să-I spunem lui
sunt bolnavă. Nu din punct de vedere izic, Dumnezeu că ne pare rău, nu-i aşa? El încă ne iubeşte. Tu
vreau să spun. Dar simt că în inima mea sunt întotdeauna spui că El ne iubeşte indiferent ce facem.
foarte bolnavă. Andreea a zâmbit. „Din gura pruncilor…!”
– Da? De ce? – Ai dreptate. Şi cred că, dacă eu te-am făcut să te abaţi de
– Pentru că astăzi am minţit. Adică era pe cale, tu mă poţi conduce înapoi pe ea. Hai să-I spunem lui
adevărat că nu mă simţeam grozav, dar în Dumnezeu că ne pare rău; apoi cred că va trebui să stau de
realitate nu eram bolnavă şi nu ar i trebuit vorbă cu Joe şi, după aceea, amândoi va trebui să vorbim cu
în ultima clipă să-l las pe şeful meu să se doamna Winston.
descurce singur, fără ajutorul meu. Aici am După ce s-au rugat, Andreea şi-a strâns în braţe iul cu
greşit. Apoi mi-am dat seama că v-am făcut şi căldură.
pe voi să greşiţi. – Te iubesc!
Adam îşi privea mâinile, jucându-se cu La rândul lui, Adam a îmbrăţişat-o şi mai strâns.
marginea păturii cu care era învelit. – Tu eşti mama mea preaiubită, în care îmi găsesc
– Ştii că ai amânat să lucrezi la acel pro- plăcerea, i-a spus el zâmbind.
iect. Ai i putut să-l termini astăzi.

În textul nostru, Ioan 14:6, aşteptat. Isus le arătase oameni- istoria lui Isus şi a mântuirii este
Isus nu spune doar că El este lor răspunsul la această întrebare adevărul central al veacurilor.
Calea. Spune şi că este Adevărul. timp de trei ani şi jumătate. El
Şi aici întâlnim un concept inte- era adevărul. El nu doar spunea Dumnezeu ne-a creat
resant. Cum poate o persoană adevărul sau arăta către adevăr desăvârşiţi, noi am pă-
să ie adevărul? Ce este adevărul? sau descria adevărul. El era şi
Nu după multe ore, Pilat avea este Adevărul. cătuit
să-I pună lui Isus această între- Evident, unul dintre sensurile Dumnezeu L-a trimis pe Fiul
bare, dar răspunsul nu l-a mai acestei airmaţii este acela că Său să trăiască şi să moară pentru

33
Când Îl cunosc pe El…

noi. J. R. R. Tolkien spunea că a foloseşte pe Andreea şi pe Adam dat seama ce făcuse. A aşteptat
fost ca şi când cea mai bună po- ca să înveţe unul de la celălalt. Aţi şi, chiar dacă rugăciunea ei a fost
veste imaginară posibilă, cel mai constatat vreodată, din proprie înălţată în tăcere şi fără să aibă
bun basm, prea bun ca să ie experienţă, adevărul că uneori forma clasică a unei rugăciuni,
adevărat, s-a transformat în cele copiii ne pot da îndrumări bune Dumnezeu a auzit-o. Lucrul
din urmă în realitate! Aleluia! sau chiar mai bune decât le cel mai important, amândoi
Am primit şansa de a trăi fericiţi putem da noi lor? şi-au recunoscut păcatul şi l-au
pentru totdeauna, chiar dacă În această ilustraţie, Andreea mărturisit. În acest punct, Adam
nu merităm acest lucru! Şi tot a fost cea care s-a simţit mai a avut ocazia să-şi ajute mama. Ea
ce avem de făcut este să spu- vinovată şi, într-un anumit sens, fusese amăgită de un neadevăr
nem „Da” şi să intrăm pe poartă, era de aşteptat, pentru că ea era care pe el nu-l înşelase – acela că
acolo unde vom începe să trăim o adultul, mama, ajutorul de păstor Dumnezeu nu o mai iubea pentru
aventură cu totul nouă şi diferită. care avea responsabilitatea de că era „rea”. Nu numai că ei îi
O viaţă a adevărului complet. a-i conduce pe mieluşeii ei la era ruşine, ci se gândea că şi lui
Acest lucru este greu! Dumnezeu. Dar şi ea se ala în Dumnezeu Îi era ruşine cu ea. Ne
Dar nu este numai greu. De pericolul de a cădea de pe calea spunem şi noi, uneori, lucruri de
fapt, dacă ar i fost doar atât, ar i adevărului, poate chiar mai mult felul acesta? Sunt ele adevărate?
fost imposibil de împlinit. Cumva, decât iul ei. Cum aşa? Acesta este adevărul, ade-
noi trebuie să trăim în Isus, Cel [Lăsaţi timp pentru discuţii şi vărul complet, şi nimic altceva:
care este Adevărul. Nu ştim exact comentarii.] Dumnezeu ne iubeşte întotdeauna,
cum funcţionează lucrul acesta. Amândoi au greşit. Amândoi indiferent ce facem! El caută la
Dar Dumnezeu ştie. El ne trimite au minţit, amândoi au amânat noi o atitudine – aceea de a ne
Duhul Său cel Sfânt care, de fapt, şi, lucrul cel mai grav, Andreea mărturisi greşelile. Din fericire,
este chiar prezenţa Tatălui şi şi-a folosit inluenţa ca mamă, aproape tot timpul, Andreea îşi
a Fiului împreună cu noi. pentru a-l duce pe iul ei pe o dădea seama de lucrul acesta şi
Dumnezeu ne pune la dispoziţie cale greşită. Sau, cel puţin, nu s-a îi învăţase şi pe copii astfel. Ea
asistenţă divină, pentru a trăi gândit unde avea să-l ducă pe îi învăţase pe copiii ei adevărul,
o viaţă de adevăr (Ioan 14:15 Adam inluenţa ei. Dacă s-ar i iar atunci când ea însăşi a avut
– 18:23). Ceea ce ştim este că, gândit, nu ar i vorbit la telefon nevoie să-l audă, ei i l-au amintit.
odată ce am făcut această alegere, dintr-un loc unde iul ei putea să Noi suntem păcătoşi, greşim
Isus începe să ne deschidă ochii o audă, nu-i aşa? Lucrul acesta ar şi chiar facem lucruri rele în mod
faţă de adevărurile pe care le ştim i schimbat cu ceva situaţia? Aşa deliberat, iar apoi încercăm să
şi faţă de adevărurile pe care nu ar i fost mai bine? le acoperim. Dacă ne pare rău
le ştim. Adeseori, El Se foloseşte Ce au făcut ei bine? Au făcut de acele lucruri şi încercăm să
de alţi oameni, pentru a ne ajuta o parte din ceea ce trebuiau să le corectăm, este bine. Dar dacă
să învăţăm aceste lecţii. În cazul facă. De asemenea, Andreea nu lăsăm ca greşelile şi păcatele
relatării noastre, Dumnezeu îi a vorbit pripit atunci când şi-a noastre să ne facă să ne simţim

34
Isus a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”

lipsiţi de valoare şi ruşinaţi sau, dar facem lucrarea lui Satana, a greşelile şi să te schimbi în bine,
chiar mai rău, să le atribuim altor acuzatorului, lucrăm pentru el! dar nu şi dacă tu îţi foloseşti toate
oameni şi lui Dumnezeu acele Ce gând teribil! energiile desconsiderându-te, su-
simţăminte rele cu privire la Isus a spus: „Eu sunt adevărul. bestimându-te şi distrugându-te.”
noi, suntem pe cale să ajungem Ascultă-Mă, Tu eşti copilul Meu Păstraţi-vă privirea aţintită
într-o situaţie şi mai rea decât preaiubit. Eu te preţuiesc mai spre Isus şi veţi vedea în El ade-
cea în care ne alăm deja. În plus, mult decât Îmi preţuiesc propria vărul care schimbă viaţa.
noi nu numai că facem ceva rău, viaţă. Pot să te ajut să-ţi îndrepţi Uimitor!

Wen luiera în timp ce intră în restauran- subiect pe care să-l înveţi, cu răspunsurile corecte, cum ar i
tul unde servea masa şi se aşeză la masa lui datele preşedinţilor, tabla înmulţirii sau ceva de genul acesta.
obişnuită. Trebuie să recunosc, eu consideram că tu ai un mare avantaj
– De ce eşti atât de entuziasmat? l-a prin simplul fapt că urmezi cursurile unui colegiu teologic.
întrebat Andreea, scoţându-şi carneţelul de – Aşa este! Ei bine, în legătură cu toate aceste expresii, că
comenzi din buzunarul şorţului. Isus este Pâinea vieţii, Lumina şi toate celelalte, am hotărât
– Nimic special, doar că mă simt fericit. să încerc să citesc aşa, ca şi când L-aş citi pe Isus. Ca şi când
– Vreun motiv deosebit? L-aş pune pe El şi viaţa Lui în iinţa mea, aşa cum introduc
– Vrei să spui în afară de faptul că exa- mâncare în corp. L-am rugat să-mi arate şi, ştii ce, încep să
menele semestriale au trecut şi eu sunt încă mă descopăr gândindu-mă că El este lângă mine toată ziua.
în viaţă? În clasă, oriunde. Şi totul este diferit!
Andreea a râs. S-a oprit şi s-a gândit puţin.
– Da, un motiv suicient, cu siguranţă. – De fapt, nu ştiu dacă mă port atât de diferit. Ştiu că încă
– Ei bine, toate lucrările acelea plictisi- îmi pierd cumpătul în câte o zi, încă amân să fac anumite
toare pe care profesorul Ellison ni le dă de lucruri şi îmi găsesc scuze.
făcut se pare că merită chinul, deşi nu-mi Andreea a zâmbit şi s-a aşezat pe scaun.
place s-o recunosc. Ştii, obişnuiam să citesc – Hai să-ţi spun ce m-a învăţat iul meu, care are zece ani!
Biblia, aşa ca pe un manual, doar atât. Ca Ea i-a povestit ce se întâmplase şi a fost surprinsă şi chiar
şi când, dacă memoram suiciente capitole puţin stânjenită că ochii i s-au umplut din nou de lacrimi.
sau ascultam şi trăiam după principiile ei – Aşa că, vezi, a încheiat ea înviorată, după părerea dragu-
corecte, era în regulă. Un creştin bun. Doar lui meu Adam, este simplu! Dacă faci ceva rău, îţi ceri iertare,
că metoda aceasta nu a părut să funcţioneze vezi dacă poţi face ceva pentru a remedia răul făcut şi mergi
niciodată. mai departe! Nu te laşi doborât! Deci, cu ce te servesc astăzi?
– Cred că înţeleg, zise Andreea bătând S-a ridicat, iar Wen i-a zâmbit, la rândul său.
cu creionul în masă. Ca şi când ar i fost un – Fă-mi o surpriză!

35
Când Îl cunosc pe El…

Viaţa viaţă deplină. Diferite versiuni Isus. El este centrul şi scopul


ale Bibliei traduc diferit această a tot ceea ce face un copil al Său.
În discuţia purtată cu ucenicii expresie, dar toate spun acelaşi Dacă ştim că Isus ne zâmbeşte,
în ultima noapte a vieţii Sale pe lucru: Isus a venit să ne dea Viaţa putem zâmbi şi noi când ceilalţi
pământ, Isus a spus de trei ori cea Bună. El nu S-a referit la bo- se încruntă. Dacă ştim că Isus
„EU SUNT” într-o singură expre- găţii, la locuinţe impozante, la ne arată ce să facem în continu-
sie: „Eu sunt Calea, Adevărul şi iahturi, la călătorii în jurul lumii are, nu trebuie să ne îngrijorăm
Viaţa”. Am vorbit despre cale şi sau la feluri de mâncare prepa- că vom face ceva greşit. Iar
cum poate i ea îngustă şi şerpui- rate de cei mai mari specialişti dacă greşim, ştim că El ne iartă
toare, uneori greu de distins, dar, în arta culinară, de care te poţi şi ne ajută. Dacă Isus este cel
dacă Îl urmăm pe Păstor, întot- sătura până la urmă. El S-a referit dintâi căruia Îi spunem „bună
deauna vom merge în sus. Am la adevărata Viaţă Bună. dimineaţa” şi cel din urmă
vorbit despre adevăr şi despre căruia Îi spunem „noapte bună”,
faptul că este la fel de greşit să Viaţă din belşug? dacă El este persoana cea mai
credem minciunile lui Satana cu importantă, când încercăm să
privire la noi, precum este să pă- Aşadar, ce este această viaţă
din belşug? Cineva mi-a dat odată ne planiicăm activităţile zilei,
cătuim. Acum vom vorbi despre atunci vom găsi un izvor adânc
viaţă şi despre ce înseamnă ea. un acronim pentru cuvântul
JOY (BUCURIE). Arată cam aşa: de bucurie – chiar şi în tristeţe
La prima vedere, sensul cu- şi în greutăţi. O viaţă din belşug
vântului „viaţă” este unul evi- [Rugaţi pe cineva să scrie pe o
tablă, cu cretă, sau pe o foaie conţine toate ingredientele
dent. Înseamnă opusul morţii. vieţii, adică include pierderi,
Înseamnă că încă respiri, trăieşti, de hârtie mai mare, aceste trei
cuvinte, unul sub celălalt, astfel dezamăgiri şi lupte. O viaţă din
eşti activ. Isus este sursa vieţii belşug este aproape opusul unei
izice – El a făcut toate lucrurile încât prima literă a iecăruia să
se alinieze într-un singur cuvânt: vieţi lipsite de sens. Dar este o
şi nimic nu a fost făcut fără El. viaţă care merită toate eforturile
Atunci când a spus că a venit să Jesus (Isus), Others (Ceilalţi),
Yourself (Tu). Sau puteţi încerca şi toate lacrimile; este o viaţă care
dea viaţă, Isus S-a referit la mai nu se lasă înghiţită de tristeţe, ci
mult decât atât. El explică aceasta realizarea unui acronim în limba
română.] Aceasta este o deiniţie este viaţa celui care ştie că Dum-
mai bine într-un alt pasaj din nezeu este încă lângă el, că plânge
Ioan şi, ie că vă vine să credeţi ie veche, pe care poate că aţi întâl-
nit-o de multe ori, dar întotdea- împreună cu el şi, sigur, într-o zi,
că nu, în acelaşi capitol prin care va îndrepta toate lucrurile.
am mai trecut de două ori. Să una merită să mai aruncăm o
privire asupra ei. Ceilalţi. Al doilea ingredient
căutăm în Ioan 10:10. [Citiţi.] al unei vieţi pline de bucurie,
În acest pasaj, Isus spune că Viaţa din belşug este trăite din belşug, este dragostea
El este Poarta, sau Uşa, că este pentru ceilalţi. În acelaşi pasaj,
Păstorul cel Bun şi că a venit să o viaţă care Îl pune
Isus spune cum vor şti oamenii că
ne dea viaţă din belşug, sau o pe Isus pe primul loc. noi Îl iubim pe Dumnezeu – prin

36
Isus a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”

faptul că îi iubim pe cei de lângă faci tot ce vrei, să-ţi trăieşti viaţa festăm o iubire sănătoasă, din
noi. Ioan scrie mult despre lucrul îndeplinindu-ţi toate capriciile acrostihul nostru pentru JOY
acesta în prima sa epistolă şi toate dorinţele. Cum ar putea (bucurie în lb. engleză) eşti tu
(1 Ioan). El arată că Dumnezeu i aceasta dragoste? Ai numi-o însuţi. De aceea, trebuie să sta-
este invizibil. Este uşor să spunem dragoste, dacă ţi-ai lăsa copilul să bilim anumite reguli pentru noi
că Îl iubim. Dacă nu-i iubim pe aibă absolut tot ceea ce doreşte? înşine, să ne hrănim sănătos, atât
oamenii pe care îi putem vedea în Şi atunci, de ce am considera că, izic, cât şi spiritual, şi să ne tra-
jurul nostru, atunci nici pe dacă cedăm mereu în faţa propri- tăm aşa cum credem că ar trebui
Dumnezeu nu-L iubim cu adevă- ilor impulsuri, dacă ne satisfacem tratat un copil preaiubit al lui
rat. Ce facem atunci? Ne întoar- capriciile şi aşezăm propriile Dumnezeu. Aceasta nu numai că
cem la ingredientul numărul dorinţe mai presus de orice alt- nu ne va conduce la egoism, dar
unu: Îl punem pe Dumnezeu pe ceva, ar trebui să considerăm că este singurul mijloc de protecţie
primul loc. Aceasta va face ca ne iubim pe noi înşine? Aceasta împotriva lui! Persoana ale cărei
dragostea din noi să devină mai nu este dragoste. nevoi interioare profunde nu
cuprinzătoare şi mai profundă Părinţii care îşi iubesc copiii le sunt satisfăcute este întotdeauna
şi vom descoperi că putem să-i stabilesc anumite reguli. Ei se asi- preocupată să obţină tot ce poate
iubim chiar şi pe cei pe care îi gură că aceştia mănâncă o hrană şi este posibil ca nici măcar să
considerăm cu totul nedemni de sănătoasă şi că merg la culcare la nu-şi dea seama cât de egoistă
a i iubiţi. Aceasta nu înseamnă timp. Sunt atenţi la ce urmăresc este sau cât de mult îi răneşte pe
neapărat că ne vor i cei mai apro- aceştia la TV şi le limitează timpul ceilalţi. Mai rău chiar, s-ar putea
piaţi prieteni. Cu unii oameni, cât pot sta on-line, precum şi să nu îi pese.
efectiv, nu este bine să ne petre- site-urile pe care le pot accesa. Să încheiem din nou cu un
cem mult timp. Uneori este incre- Aşadar, cea de-a treia persoană citat din Ellen White:
dibil de greu să-i iubim şi poate i faţă de care trebuie să mani-
uneori necesar să stăm la distanţă
de ei. Înseamnă, categoric, să nu „Tema preferată a Domnului Hristos a fost iubirea părintească
judecăm alegerile altora! Să-i şi abundenţa harului lui Dumnezeu. El stăruia foarte mult asupra
iubim înseamnă automat şi să le sinţeniei caracterului Său şi a Legii Sale. El S-a înfăţişat pe Sine oame-
vrem binele şi să sperăm că şi ei nilor ca iind Calea, Adevărul şi Viaţa. Acestea să ie şi subiectele sluji-
vor învăţa să trăiască în dragos- torilor lui Dumnezeu. Prezentaţi-le adevărul aşa cum este el în Hristos.
tea şi în lumina lui Isus. Faceţi ca cerinţele Legii şi Evangheliei să ie clare pentru toţi: vorbiţi
Tu. Cel de-al treilea ingredi- oamenilor despre viaţa de renunţare de Sine şi de sacriiciu a Domnu-
ent cu adevărat important este să lui Hristos, despre umilinţa şi moartea Sa, despre învierea şi înălţarea
ne iubim pe noi înşine. Oamenii Sa, despre lucrarea mijlocirii Sale în favoarea noastră în curţile din
întâmpină multe diicultăţi în a ceruri, precum şi despre făgăduinţa Sa: «Mă voi întoarce şi vă voi lua
accepta acest concept. De obicei, cu Mine.» Ioan 14:3.” (Parabolele Domnului Hristos, pag. 40)
ei cred că aceasta înseamnă să

37
Când Îl cunosc pe El…

Întrebări pentru discuţii:


» Unele dintre lucrurile care ca- » Care sunt câteva dintre lucrurile » Pentru a menţine viaţa din belşug
racterizează un drum sunt: arată pe care le gândiţi, le spuneţi şi pe care Isus a promis-o:
calea, îi ţine pe oameni laolaltă şi le faceţi şi care vă împiedică să  Care sunt câteva moduri speci-
înaintează. Consideraţi că viaţa vedeţi că sunteţi un iu sau o ice prin care Îl iubiţi pe Isus
voastră întruneşte aceste carac- iică preaiubită a lui Dumnezeu? mai întâi de toate?
teristici? Care sunt lucrurile pe care le  Care sunt metodele folosite
» Uneori, drumurile au nevoie puteţi face pentru a păstra mereu prin care îi iubiţi pe ceilalţi, pe
să ie întreţinute, altfel se Adevărul înaintea ochilor voştri, locul al doilea?
pentru a transmite mai departe
deteriorează sau sunt năpădite  Care sunt câteva căi speciice
de vegetaţia de pe margine. Care dragostea lui Isus şi pentru a-i
prin care vă iubiţi pe voi, pe
sunt câteva mijloace prin care ajuta şi pe alţii să vadă acest
locul al treilea?
puteţi întreţine Calea lui Dumne- Adevăr cu privire la ei înşişi?
zeu în viaţa
aţa voastră?
oast ă

Matei 22:37,38
Matei 22:39,40
Să iubeşti pe Domnul,
Iar a doua,
Dumnezeul tău,
asemenea ei, este:
cu toată inima ta,
Să iubeşti pe aproapele tău
cu tot sufletul tău
ca pe tine însuţi.
şi cu tot cugetul tău.
În aceste două porunci
Aceasta este cea dintâi şi
se cuprind toată Legea
cea mai mare poruncă.
şi Prorocii.

Principiul de viaţă nr. 5: Pentru că Isus este Calea, Adevărul şi Viaţa, eu pot să merg pe Calea Sa, să înalţ
Adevărul Său şi să împărtăşesc o viaţă din belşug cu cei din jurul meu.

38
Joi, 10 martie

Isus a spus:
„Eu sunt adevărata Viţă”
– Wen! N-o să ghiceşti ce mi s-a întâmplat! – Uau! Mă bucur pentru tine! a spus Wen, apoi a luat o faţă
a exclamat Andreea în clipa în care el intra de descurajat. Chiar dacă asta înseamnă că altcineva îmi va
pe uşa restaurantului. amesteca fructele pentru micul dejun!
– Ce?
– Am obţinut un nou serviciu! ***
– Da? Super! Adică… ia stai puţin!
Înseamnă că n-o să-mi mai aduci bunătăţi şi Cu mare încântare, Andreea şi alte două nou-angajate
n-o să mă mai ajuţi la lucrările de la şcoală? s-au strâns în jurul lui Ed, proprietarul pepinierei, ca să
Cum o să termin facultatea fără tine? înveţe despre tehnica altoirii. Era o zi răcoroasă de iarnă
Andreea a râs. târzie şi venise timpul pentru altoirea care crease cei mai
– Sunt sigură că ai să te descurci cumva. renumiţi pomi fructiferi pe care îi vindeau.
Dar nu, voi continua să lucrez aici numai – Sunt mai multe metode de a altoi şi am să vă vorbesc
seara. Am renunţat la ocupaţia mea de despre câteva dintre ele, dar am de gând să v-o arăt pe
noapte de a face curat prin birouri, slavă cea pe care eu o prefer şi vă voi spune şi de ce o prefer,
Domnului! Voiam să ii primul căruia să-i a spus Ed. Prima şi cea mai simplă se numeşte „altoiul
spun pentru că, într-un fel, ţie ţi se datorează. nuia”. Puteţi doar să tăiaţi oblic, într-un unghi ascuţit,
Sau poate că acelui profesor Ellison al vostru. vârful unui portaltoi, faceţi o crestătură transversală
– Ce? Cum? corespunzătoare acestuia în altoiul vostru, le alăturaţi
– Ei bine, ştii, m-ai pus pe gânduri şi am pe cele două şi le prindeţi strâns cu o bandă specială de
început să mă întreb cine sunt de fapt. Ce aş altoit. Este o metodă rapidă şi simplă, dar nu la fel de
vrea să iu în viaţă, cu ce aş vrea să mă ocup. durabilă ca alte metode. Un „altoi nuia şi limbă” este mai
Mi-am dat seama că îmi place să mă ocup
bun. Începeţi prin aceleaşi crestături oblice, dar faceţi o a
de materia asta organică, naturală. Ştiai
doua crestătură în jos, în crestătura iniţială făcută în fie-
că mi-am cumpărat o moară manuală de
care dintre cele două plante, formând o „limbă” pe fiecare
cereale, ca să-mi fac singură pâine? Aşa că,
atunci când a apărut un post la pepiniera de dintre ele, care le va fixa bine, după ce le veţi uni. Această
la marginea oraşului, mi-am depus şi eu metodă este mai durabilă, dar poate fi periculoasă, deoa-
CV-ul pentru el. Şi l-am obţinut! Cred că îmi rece trebuie să tăiaţi chiar spre degete. Am să vă învăţ
place să lucrez în aer liber. Managerul a spus metoda pe care eu o prefer şi care se numeşte „altoiul
că pot învăţa chiar să altoiesc pomi! coamă” sau „altoire inelară”.

39
Când Îl cunosc pe El…

Ed le-a arătat un rând de puieţi pe care i-a identiicat că nu vă îngrijoraţi că îi stricaţi. De aseme-
ca iind meri tineri, deşi Andreei i se păreau a i doar nişte nea, am cuţite şi pentru voi. La sfârşitul zilei,
beţe uscate, înalte cu ceva peste un metru, cu trei sau patru vom avea un curs de ascuţit cuţite, lucrare
rămurele subţiri în vârf. Cu cuţitul lui şi amintindu-le că şi care vă va solicita mai mult decât procesul
cuţitele lor trebuie să ie întotdeauna bine ascuţite, el a tăiat concret al altoirii!
oblic vârful unui pomişor tânăr, apoi l-a tăiat din nou în Andreea a făcut nişte crestături netede,
direcţia opusă, astfel încât acum arăta ca un V întors. ascuţite, pe un băţ de exersat, apoi a făcut
Andreea nu s-a putut abţine să nu tresară de milă pentru primul ei altoi. Ca timp, i-a luat cam de zece
sărmanul pomişor, deşi ştia că era o copilărie. Chiar dacă se ori mai mult decât îi luase lui Ed, dar şi
spune că un pom ar putea să simtă ceva, Ed explicase deja că celelalte colege au fost la fel de stângace la
altoirea se face când pomul este încă adormit, în timpul iernii. început şi, în timp ce înfăşura strâns altoiul
– Portaltoiul este planta mai puternică. Poate să facă faţă pe portaltoi, se întreba dacă se va prinde.
vremii reci sau atacului insectelor. Ramura pe care o altoim, – Când vom i siguri că s-a prins? l-a între-
altoiul, este dintr-o plantă mai slabă, dar care, cu puterea bat pe Ed.
portaltoiului, va face lori frumoase sau roade, sau orice vrei – În vreo câteva săptămâni, când vremea
să obţii de la planta respectivă. În cazul acesta, putem aştepta se va încălzi şi pomii vor începe să dea lăstari
o recoltă de mere mult mai bogată. noi. Dacă veniţi aici, pe rândul acesta, am să
Ed adusese o mână de lăstari, ramuri curate, tăiate dintr-o vă arăt câţiva altoi de anul trecut.
varietate de pomi, pe care voia să le altoiască pe vârful meri- Ed le-a luat într-un scurt tur printre altoii
lor tineri. alaţi în stadii diferite. Dar Andreea con-
– Crestătura altoiului este puţin mai complicată. tinua să se uite peste umăr. Râzând, ea i-a
El le-a arătat cum să scobească uşor cu lama cuţitului la mărturisit colegei de lângă ea:
capătul unei ramuri tinere, să o rotească şi apoi să taie din – Mi-ar plăcea să-l leg cu o panglică sau
direcţia opusă. cu ceva, ca să ştiu că este pomul meu! Sper că
– Trebuie să iţi foarte atente la degete şi să aveţi un cuţit va creşte.
ascuţit. Acasă, în seara aceea, povestindu-le co-
În câteva secunde, a făcut o crestătură în formă de V la piilor cum îşi petrecuse ziua, Andreea i-a îmbră-
capătul lăstarului, crestătură pe care a suprapus-o pe vârful ţişat şi i-a mân-
pomişorului. S-au potrivit exact. Sau, cel puţin, aşa i s-a părut gâiat cu şi mai
Andreei. Ed l-a scos din nou afară şi l-a mai ajustat puţin. multă afecţiune
– Trebuie să vă asiguraţi că se potrivesc perfect, că nu au decât de obicei.
denivelări care nu se suprapun sau se suprapun doar parţial. Mai mult decât
Doar o lipire perfectă va i eicientă. orice altceva în
Ed a legat cele două capete împreună cu o bandă specială viaţă, spera că vor
de altoit. reuşi încercările
– Fiecare dintre voi poate încerca de două ori. Pomii din ei de a-i altoi pe
acest rând nu sunt prea valoroşi, a adăugat el zâmbind, aşa copii în Isus!

40
Isus a spus: „Eu sunt adevărata Viţă”

Isus este baza bine, greşim. Ceea ce încercăm la căldură excesivă sau la vreme
să facem nu putem să facem, iar rece. Uneori poţi să altoieşti un
Până acum am studiat cinci ceea ce suntem hotărâţi să nu trandair fragil, de exemplu, pe
declaraţii „Eu sunt...” Am văzut facem tocmai aceea facem! Chiar un portaltoi de trandair mai re-
că Isus este o lumină care stră- şi punctele tari, calităţile pe care zistent, iar trandairul mai puţin
luceşte asupra tuturor oamenilor, le avem, ne-au fost date de Isus rezistent va i în stare să reziste
conducându-i la „uşa” care este şi, dacă încercăm să le folosim în condiţii diicile. Dacă viaţa
El Însuşi şi îndemnându-i să fără El, nu vor i prea eiciente. noastră este altoită în Isus, atunci
aleagă să intre pe ea. Odată ce o Astfel, o persoană care se naşte vom putea să facem faţă greută-
persoană intră, Isus o hrăneşte cu mari abilităţi de lider se poate ţilor, înfruntând batjocura celor-
cu pâinea Cuvântului Său, apoi transforma într-un Hitler sau lalţi, singurătatea, problemele de
este Păstorul ei şi o conduce pe o persoană cu un mare talent familie, suferinţa izică şi boala…
Calea, Adevărul şi Viaţa Lui. De muzical devine un aşa-zis „star” şi Nici noi şi nici trandairul fragil
data aceasta, vom studia o altă este mai faimoasă pentru că bea nu vom i niciodată la fel de
declaraţie pe care a făcut-o El în sau pentru că are trei căsătorii şi puternici ca portaltoiul nostru,
acea ultimă noapte, pe drum spre opt relaţii extraconjugale. Aceste dar vom i cu mult mai puternici
Grădina Ghetsemani. Să citim capacităţi înnăscute ne-au fost decât dacă ne-am i confruntat
împreună Ioan 15:1-8. date de Dumnezeu şi au fost me- singuri cu toate aceste diicultăţi.
Acum, că am ajuns să cunoaş- nite să ie folosite cu puterea Sa. Isus rezistă la „insectele şi la
tem procesul altoirii din lumea Imaginaţi-vă ce s-ar i întâmplat bolile” păcatului. El a trăit viaţa
izică a plantelor, declaraţia dacă Hitler sau acele staruri de pe care o trăim noi şi niciodată
aceasta este şi mai uimitoare, nu-i cinema despre care auzim şi-ar nu a cedat în faţa lui Satana; de
aşa? Isus este portaltoiul, baza. i folosit abilităţile pentru cauze aceea, ştim că El poate să ne dea
Un grădinar alege un portaltoi bune, în mod pozitiv? Cât de dife- puterea să facem şi noi acest
pentru tăria lui, pentru puterea rită ar i fost istoria? Atunci când lucru. Dacă atunci când suntem
lui de a rezista la diferite condiţii luăm decizia de a-L urma pe Isus ispitiţi, ne aducem aminte repede
aspre, la insecte şi la boală. Să şi suntem botezaţi, ca un simbol să ne rugăm ca El să ie Cel care
încercăm să descoperim câteva al adoptării unei vieţi noi, Dum- luptă cu ispita, ne vor i date
aspecte în care caracteristicile nezeu revarsă Duhul Său asupra cuvintele pe care să le rostim sau
acestea sunt adevărate în ceea noastră şi ne acordă puteri noi puterea necesară pentru a ieşi
ce-L priveşte pe Isus. sau le unge pe cele naturale, cu din acea situaţie. Secretul este să
Isus are putere. Airmaţia care ne-am născut. Acestea sunt ne aducem aminte suicient de re-
aceasta chiar nu ne solicită prea cunoscute ca daruri ale Duhului. pede să ne rugăm. Biblia spune să
mult pentru a o accepta. Nu este Isus rezistă la condiţii ne împotrivim Diavolului, sau să-i
niciun secret că noi, în noi înşine, diicile. În lumea vegetală, unele rezistăm, şi el va fugi de la noi. De
nu suntem puternici. De iecare plante pot să reziste mai bine ce? Pentru că se teme de noi? Nu,
dată când credem că facem ceva decât altele la secetă, la inundaţii, ci pentru că îi este frică, teribil de

41
Când Îl cunosc pe El…

frică, de Isus, care trăieşte în noi Am vorbit despre faptul că diul portaltoiului, creştinul care
prin Duhul Său! Isus este puternic şi este un L-a rugat pe Isus să trăiască în
Noi suntem creaţi să im copii „portaltoi” bun. Acum, să vorbim viaţa lui, prin prezenţa Duhului
ai lui Dumnezeu, destinaţi să despre cum putem i noi nişte Sfânt, îşi trage viaţa, de fapt, din
producem lori frumoase şi roade mlădiţe sau nişte lăstari buni. Hristos, iar dacă lucrul acesta s-ar
bune, dar, dacă rămânem în pro- face prin forţă, ar i rău! Dar noi
pria putere, suntem pârjoliţi de Principala diferenţă alegem să ie aşa, şi aceasta este o
stres, înecaţi de potopul neca- dintre noi şi plante este minune.
zurilor şi mâncaţi de vii de ispite Şi nu numai atât, ci chiar şi
şi de păcat. În cazul în care nu aceea că noi avem liber- după ce am făcut alegerea de a ne
ne oilim şi nu murim, producem tatea de a alege. trăi viaţa în Hristos, tot mai avem
lori deformate şi fructe stricate. dreptul de a alege. Ne putem tra-
În primul rând, principala
Mai rău chiar, atunci când aceste ge hrana din adâncul unei vieţi
diferenţă dintre noi şi plante este
roade cad de pe ramurile noastre trăite în Dumnezeu sau putem
şi ajung la cei din jurul nostru, aceea că noi avem libertatea de
a alege. Puteţi lua oricare două alege să ne descurcăm singuri.
îi strică şi pe ei! Suntem într-o
plante doriţi, presupunând că Acesta este motivul pentru care
stare rea şi totul a început în
Grădina Eden sau chiar înainte sunt varietăţi potrivite şi vor i este atât de important să nu ui-
de ea, când Lucifer s-a răzvrătit compatibile, şi să le altoiţi. Plan- tăm să ne rugăm imediat ce vine
în cer. tele nu vor avea nimic de spus cu ispita. Viaţa cea nouă nu va urca
Dar Dumnezeu ştia ce avea privire la acţiunea voastră. Dar în noi de la sine, aşa cum urcă
să se întâmple şi a făcut un plan. Isus nu va altoi pe El niciun om seva prin vasele liberiene, fără
Isus avea să vină, să Se planteze în care nu vrea să trăiască viaţa Sa. participarea noastră permanentă.
acest pământ, să crească puternic Aşa cum lăstarul altoit îşi trage Iată cum descrie Ellen White
şi înalt şi apoi să accepte de bună- hrana din pământ, prin interme- acest lucru:
voie ca viaţa Lui să ie retezată,
tăiată! Toate acestea au fost făcute „Rădăcina pomului are de îndeplinit o dublă funcţie. Aceea de
pentru ca noi să putem i altoiţi a se prinde strâns de pământ, dar şi de a extrage de acolo hrana
în El şi să începem să producem necesară. La fel este şi cu creştinul. Atunci când unirea lui cu
lori frumoase şi roade bune, Hristos, butucul, portaltoiul, este completă, când îşi trage hrana
după planul Său de la început. din El, îi sunt date şuvoaie de putere spirituală. Ar putea frunzele
Isus nu a spus doar „Eu sunt unei astfel de mlădiţe să se veştejească? Niciodată! Atâta timp cât
Viţa”, ci şi „Voi sunteţi mlădiţele”. suletul rămâne în Hristos, nu există niciun pericol să se oilească,
El le-a spus ucenicilor Săi (şi să se înmoaie şi să putrezească. Ispitele care pot să vină asupra lui
nouă) că, dacă nu „rămânem în asemenea unei furtuni nu-l vor smulge din rădăcină. Adevăratul
El”, nu vom putea aduce roade. creştin îşi trage motivaţia acţiunilor din dragostea lui profundă
Este o ilustraţie frumoasă, dar ce pentru Mântuitorul său. Afecţiunea pentru Stăpânul său este
înseamnă ea cu adevărat? adevărată şi sfântă.” (Fii şi iice ale lui Dumnezeu, pag. 288)

42
Isus a spus: „Eu sunt adevărata Viţă”

Când le-a învăţat pe noile lui adoptat în mod natural valorile le jucăm, în paginile de internet
angajate cum să altoiască, Ed le-a creştinismului ca mod de viaţă. pe care le accesăm sau în modul
spus că unul dintre lucrurile cele În acest caz, s-ar putea să nu ie în care ne raportăm la cele mai
mai importante era „o îmbinare, uşor să identiicăm acel moment insuportabile persoane de la
o unire perfectă”. Crestăturile special din viaţa noastră când am locul nostru de muncă? Cârceii
făcute în ambele plante trebuie să fost „tăiaţi” din rădăcinile noas- păcatului ne înfăşoară din toate
ie ajustate ca mărime şi unghi şi tre de păcat. Cu toate acestea, părţile şi în iecare zi, în iecare
să ie suprapuse bine, ca şi când vom identiica perioada când am clipă, avem decizii de luat. Vrem
ar i crescut împreună. început să creştem, devenind mai să „rămânem” în Hristos, să trăim
Cum putem avea o legătură sensibili faţă de nevoia noastră în El?
perfectă cu Isus? Ei bine, ca de Dumnezeu într-un mod foarte
portaltoi, El a fost Cel tăiat personal – momentul când Dum- Noi trebuie să im prinşi
primul. A fost tăiat cu totul, prin nezeul părinţilor noştri a devenit de El ca şi când am i una,
moarte, aşa cum vârful pomu- Dumnezeul nostru personal.
lui a fost tăiat când s-a făcut De asemenea, este foarte bine o singură plantă.
altoirea. Ne este greu şi să ne şi dacă am crescut în biserică În capitolele ulterioare ale
imaginăm aşa ceva. Dar El a şi am fost creştini din copilărie, cărţii sale, Ioan Îl descrie pe
făcut lucrul acesta pentru noi. astfel că nu putem privi în urmă Isus rugându-Se Tatălui din cer
Astfel, pentru ca tăietura noastră la un punct evident al converti- ca toţi copiii Săi să fie „una”.
să se potrivească perfect cu a rii, ci, mai degrabă, la o creştere Aceasta ne include şi pe noi.
Lui, trebuie să im şi noi tăiaţi, către o relaţie tot mai bună, mai Noi trebuie să fim una în Hris-
separaţi complet de felul nostru profundă şi mai personală cu tos şi unul cu celălalt. Asta nu
vechi de viaţă, în care făceam Isus, ca Domn şi Mântuitor al înseamnă că suntem exact la fel.
ce voiam şi când voiam, făceam nostru. De fapt, dacă plantele ar fi toate
anumite lucruri ca să-i mulţumim Dar, indiferent de locul în la fel, nu ar mai fi nevoie de
pe alţii şi să ne atragem simpatia care ne găsim acum şi de modul altoire şi nici de grădinărit, de o
şi aprecierea lor sau indiferent în care am devenit creştini, încă îngrijire specială. Gândiţi-vă cât
ce motivaţii aveam înainte de a suntem păcătoşi! Încă ne place de plictisitor ar i!
decide să-I deschidem uşa lui să avem drumul nostru şi încă Cum ajungi să ii „una” cu cine-
Isus. Trebuie să ne desprindem mai cădem în ispită. Încă avem va? De exemplu, cum devin un
cu totul de rădăcinile păcatului, de făcut o alegere în iecare zi. soţ şi o soţie „un singur trup”?
să im tăiaţi de ele pe deplin. Vrem să rămânem altoiţi? Vrem Trăiesc împreună. Petrec mult
Dacă am crescut într-un cu adevărat să facem voia lui timp împreună. Ajung să-şi cu-
cămin creştin, cu părinţi evlavioşi Isus mai mult decât să facem noască problemele şi frămân-
care ne-au inspirat, care au trăit voia noastră? Chiar şi în ceea ce tările unul celuilalt. Dacă petre-
viaţa lui Isus şi ne-au învăţat citim sau privim la TV? Chiar şi cem timp în iecare zi cu Isus,
lucruri bune, este posibil să i în jocurile de calculator pe care citind din Cuvântul Său, vorbind

43
Când Îl cunosc pe El…

cu El, cântând cântările Sale, arătat încă. Dar ştim că atunci urmaşi ai Săi, a scris un întreg
făcând lucrarea Sa, vom deveni când Se va arăta El, vom i ca El, pasaj cu privire la aceste roade.
una cu El. Vom i legaţi de El până pentru că Îl vom vedea aşa cum Pasajul acesta se găseşte în
acolo încât nu ne vom mai putea este.” Galateni 5:22,23. Deschideţi-vă
desprinde decât dacă ne-am tăia Şi să nu uităm ultimul verset Bibliile împreună cu mine. [Citiţi
de El. al pasajului cu care am început. sau rugaţi pe cineva să citească.
Aceasta nu înseamnă să ne Ioan 15:8 spune că Dumnezeu Poate veţi considera de folos să
pierdem identitatea, speciicul este slăvit atunci când aducem scrieţi pe o tablă, cu cretă, roada
personal. De fapt, aceasta este mult rod, deoarece în felul acesta Duhului şi componentele lui.]
singura posibilitate de a i cu arătăm că suntem ucenici ai lui Vă rog să observaţi că apostolul
adevărat noi înşine. Doar Isus Isus. foloseşte cuvântul „rod” la singu-
cunoaşte ce am putea i cu ade- Aşadar, ştim cum trebuie să lar. Cu alte cuvinte, rodul Duhului
vărat, în iinţa noastră lăuntrică, im altoiţi şi legaţi de Isus. Dar ce este manifestat printr-o prezenţă
iar planurile Sale pentru noi înseamnă să aducem rod? Isus colectivă a tuturor valorilor enu-
sunt cu mult mai măreţe decât le spune ucenicilor Săi: „Vreau merate de Pavel. Aceste virtuţi nu
am visat noi vreodată pentru să aduceţi mult rod” ca şi când reprezintă „roade” diferite, astfel
noi înşine. Cu cât ne apropiem Se aşteaptă ca ei să ştie la ce Se încât să putem alege dintre ele
mai mult de El, cu atât alăm mai referă, fără să le dea o explicaţie pe cele pe care le dorim; „rodul”
mult despre darurile şi chemările mai clară în acest pasaj. Din mo- Duhului reprezintă suma tuturor
noastre, despre unicitatea ment ce ei fuseseră atât de con- acestora.
noastră, cu atât suntem mai mult fuzi cu privire la restul lucrurilor
în stare să înlorim şi să aducem pe care li le spusese – de exemplu Dragostea. Aceasta este
roade. Şi aceasta va avea loc locul unde mergea şi cum puteau prima şi cea mai clară manifes-
atunci când vom creşte la adevă- ei să ştie calea într-acolo sau la tare a rodului. Unii consideră că
rata frumuseţe pe care a inten- ce Se referise când le spusese tot restul acestei liste de virtuţi
ţionat Dumnezeu să o avem. Nu că pleca pentru a Se întoarce la reprezintă faţete ale dragostei.
vom arăta doi la fel. Pentru că, Dumnezeu – putem presupune că În mod sigur, Biblia învaţă că
fără nicio îndoială, lui Dumnezeu nu înţelegeau nici la ce Se referea Dumnezeu este dragoste şi că
Îi place diversitatea! Uitaţi-vă aici. Dar şi-au dat seama dragostea este singura poruncă.
doar la diversitatea lorilor şi a după ce Isus a plecat şi puterea Să-L iubim pe Dumnezeu, să-i
fructelor, ca să nu mai vorbim Duhului Sfânt a venit peste ei. iubim pe semeni fără deosebire,
despre incredibila diversitate Pavel, care a devenit ucenic să iubim cu tot ce avem şi, în mod
a păsărilor, a animalelor şi a mai târziu şi care nu L-a întâl- automat, vom împlini toate cele-
peştilor. Ioan, cel care a scris nit niciodată pe Isus personal, lalte porunci şi vom manifesta
toate acestea pentru noi, spune, cât timp Mântuitorul a fost pe toate celelalte aspecte ale aces-
într-una dintre cărţile lui, în pământ, dar care a ajuns să ie tui rod. Am vorbit despre lucrul
1 Ioan 3:2, că „ce vom i nu s-a unul dintre cei mai credincioşi acesta într-o altă întâlnire – că nu

44
Isus a spus: „Eu sunt adevărata Viţă”

ne putem iubi semenii dacă, mai dureroase. Un creştin nu este de tulburare. Dar putem avea
întâi, nu-L iubim pe Dumnezeu, întotdeauna fericit. Isus Însuşi pace ştiind că El nu numai poate
iar dacă nu ne iubim semenii, a fost numit în Isaia 53:3 „om al să o biruie, dar chiar a biruit-o!
aceasta arată că nu-L iubim nici durerii şi obişnuit cu suferinţa”. Adevărul acesta ne face în stare
pe El. Aşadar, dacă acest rod El este mai obişnuit cu suferinţa să rezistăm.
lipseşte în viaţa noastră, cu si- decât vom i noi vreodată. Bucu-
guranţă că în altoirea noastră ria pe care ne-o aduce faptul de Răbdarea. Aţi auzit vreodată
este ceva în neregulă şi ar trebui a i copiii Săi şi de a rămâne în El avertizarea să nu vă rugaţi pen-
să veriicăm şi să cerem ajutor de poate să ie un simţământ minu- tru răbdare? Adevărul este că
la oamenii evlavioşi în care avem nat, extraordinar. Dar, adeseori, există o singură cale de a învăţa
încredere. ea este percepută ca un simţă- răbdarea, şi anume prin a avea o
mânt interior de linişte şi de mulţime de motive de a-ţi pierde
Bucuria. Cum te simţi atunci siguranţă – ştiind că, indiferent răbdarea. Haideţi să im sinceri,
când faci ceva ce îţi place şi la ce se va întâmpla, El va i întot- oricine poate i răbdător dacă
care ştii că eşti bun? Ca şi când deauna lângă noi şi ne va ajuta să lucrurile merg bine. De fapt,
ai i mai mult tu însuţi, ca şi când trecem cu bine prin orice situaţie. aceasta nici măcar nu este răb-
te-ai simţi mai bine în pielea ta. Ei dare! Dacă vrei cu adevărat să
bine, aceasta înseamnă să umbli Pacea. Nici aceasta nu în- înveţi să ai răbdare, trebuie să te
cu Isus sau chiar mai mult. Pentru seamnă o stare de linişte deplină, confrunţi cu o mulţime de lucruri
că eşti, cu adevărat, tu însuţi într-o în care lipsesc orice îngrijorare care te vor ispiti să ii nerăb-
mai mare măsură! Şi pe măsură şi orice conlict. De obicei, aşa dător. Aşadar, iţi atenţi atunci
ce creşti şi înveţi şi El te învaţă credem noi că este pacea. De când Îl rugaţi pe Dumnezeu să
mai mult şi mai mult, bucuria fapt, această deiniţie o găsim şi vă facă răbdători! Cine ştie câte
devine mai profundă în suletul dacă ar i să căutăm în dicţionar. lucruri supărătoare aţi putea să
tău, ca şi când ar prinde rădăcini. Dar Isus ne avertizează în acest observaţi deodată! Nu pentru că
Dar aici trebuie să înţelegem un pasaj, în ultima noapte petrecută Dumnezeu ar face ca lucrurile
lucru important. Toate aceste împreună cu ucenicii, că pacea Sa să se înrăutăţească. Nu, nu este
faţete ale dragostei sunt foarte nu este ca pacea lumii. Să citim nevoie să intervină, deoarece se
diferite de concepţiile pe care în Ioan 16:33. [Citiţi sau rugaţi înrăutăţesc de la sine. Dar atunci
le are lumea în această privinţă. pe cineva să citească.] De fapt, când ne rugăm pentru răbdare,
Astfel, bucuria lui Dumnezeu, de Isus promite aici conlict, necaz! Duhul Sfânt începe să ne facă mai
exemplu, nu este acelaşi lucru Dar apoi spune: „Dar, îndrăzniţi conştienţi de propriile reacţii
cu a i vesel şi a nu întâlni niciun [bucuraţi-vă – trad. KJV], Eu am faţă de lucrurile care se întâmplă
obstacol în cale. Se vor întâmpla biruit lumea.” Cu alte cuvinte, şi, deodată, ni se pare că este
şi lucruri neplăcute, supărătoare. noi nu o putem birui şi uneori imposibil să avem răbdare! Dar,
Lucruri care ne vor produce frus- ni se pare că suntem înconjuraţi nu vă îngrijoraţi, rămâneţi prinşi
trări, chiar lucruri îngrozitoare, din toate părţile de necazuri şi de Viţă, lăsaţi-L pe Grădinar să

45
Când Îl cunosc pe El…

vă cureţe ramurile nenecesare, şi Iată un indiciu: facerea de bine rugăciune şi în studiul Bibliei şi
roadele vor apărea. Nu le puteţi nu este atunci când crezi că eşti de a te asigura că atunci când te
face să crească gândindu-vă la ele bun. Nici atunci când crezi că rogi laşi timp şi pentru a asculta.
sau dorindu-vă să le aveţi, ci doar eşti rău. Dar dacă nu te gândeşti Noi vorbim şi ştim că Dumnezeu
rămânând în butucul Viţei. prea mult la tine, dar alţii par să ascultă. Apoi noi ascultăm şi ştim
te considere bun şi lucrul acesta că El va vorbi, uneori prin impre-
Bunătatea (amabilitatea). te surprinde – atunci asta este! siile pe care le primim în inima
Aceasta este o faţetă a dragos- Şi poţi răspunde la complimente noastră, dar de cele mai multe ori
tei care nu mai are nevoie de şi la recunoştinţă zâmbind şi ie prin Biblie, ie prin cuvintele
nicio descriere. Toţi ştim ce este spunând: „Mulţumesc, dar eu nu altor oameni, cum ar i predicile,
bunătatea. Oricine o recunoaşte am făcut nimic, doar Dumnezeu!” cântările sau chiar prin ceea ce
atunci când apare. Dar nu oricine spune un prieten.
se abate din drum să o manifeste. Credincioşia. Aceasta are
Însă, din moment ce Biblia spune două aspecte în ceea ce priveşte Blândeţea. Aceasta nu este
că toate darurile bune vin de la semniicaţia. În primul rând, întotdeauna apreciată în zilele
Dumnezeu (Iacov 1:17), atunci, literal vorbind, înseamnă să ai noastre. Auzim mult vorbindu-se
de iecare dată când cineva este „credinţă”, ceea ce este un rezul- despre a i puternic, a-ţi apăra
cu adevărat bun, lucrul acesta tat automat al unei vieţi trăite zi drepturile, a şti ce vrei şi a lupta
vine de la Dumnezeu, chiar dacă de zi cu Isus. Începem să vedem să obţii. Bărbaţii, în special, sunt
persoana respectivă nici măcar ce face El în noi şi pentru noi, adeseori ridiculizaţi dacă sunt
nu ştie. Poţi să ştii că legătura ta iar credinţa noastră creşte, şi blânzi, deoarece oamenii cred că
cu Isus este în stare bună, dacă creşte până când ne umple iinţa aceasta înseamnă să ii incapabil,
poţi să ii bun chiar şi cu cei care şi se revarsă peste cei din jur. În „de mămăligă”. Şi femeile care au
nu sunt buni cu tine. al doilea rând, înseamnă să faci o ire blândă se pot confrunta cu
toate lucrurile cu devotament. O acuzaţia că sunt „preş de şters
Bunătatea ca facere de lucrare completă, conştiincioasă, picioarele”, că sunt de modă
bine. Aceasta este greu de dei- făcută bine şi la timp. Să ai grijă veche şi altele de felul acesta.
nit. Toţi credem că ştim ce este fa- de oameni şi de lucrurile pentru Dar însuşi faptul că este atât de
cerea de bine, dar ni se pare greu care eşti responsabil. Şi să ai grijă greşit înţeleasă poate să facă
să o descriem şi, chiar mai greu, de tine, faţă de care eşti respon- din blândeţe una dintre cele mai
să o practicăm. Dar Dumnezeu sabil mai mult decât oricine necesare calităţi în lumea atât
spune că ea este rodul Duhului, altcineva. Fii bun cu alţii. Lucrul de agitată şi de grăbită din zilele
aşa că, dacă Duhul Sfânt trăieşte cel mai important în care trebuie noastre. Toţi suntem în această
în noi şi dacă rămânem zi de zi în să ii credincios şi primul pe care situaţie, toţi avem necazuri, şi
Cuvântul lui Isus şi în prezenţa să îl veriici, dacă descoperi că puţină blândeţe face mult în a
Lui, atunci facerea de bine va eşti necredincios în alte lucruri, netezi calea oricui din jurul
creşte ca rod în viaţa noastră. este acela de a petrece timp în nostru.

46
Isus a spus: „Eu sunt adevărata Viţă”

Stăpânirea de sine dacă am început să manifestăm Întrebări pentru discuţii:


(Înfrânarea poftelor). Eei, deja dragostea, bucuria, pacea şi
» Faţă de ce „boală” sau „insectă”
despre asta vorbeşte toată lumea! toate celelalte roade, stăpânirea
a păcatului aţi dori ca Isus să vă
Şi ei i-am dat o deiniţie negativă. de sine urmează iresc. S-ar putea dea puterea Lui de a rezista?
Stăpânirea de sine, credem noi, ca aceasta să nu însemne să nu
înseamnă să trăieşti într-un fel mănânci niciodată prăjituri, dar » Care sunt câteva dintre lucrurile
cu siguranţă va însemna să nu pe care le faceţi pentru a realiza
de cutie, să respecţi nişte reguli,
mănânci trei prăjituri odată! S-ar şi menţine o unitate perfectă cu
ca un robot şi să nu te distrezi
Isus?
niciodată! Oare la aceasta S-a putea să nu însemne să nu-ţi
referit Isus? Cu siguranţă, nu! Sau exprimi niciodată mânia, dar cu » Cum puteţi şti că legătura voastră
îi dăm o deiniţie foarte îngustă. siguranţă va însemna să nu-ţi cu El s-a întrerupt? Ce puteţi face
Încercăm să ne stăpânim în pierzi cumpătul sau să-i acuzi pe în acest caz?
legătură cu cât mâncăm, dar nu ceilalţi pentru mânia ta. Nu va » Dintre toate roadele, care vi se
şi în legătură cu ce mâncăm. Sun- însemna să renunţi complet la pare că lipseşte cel mai mult
tem temperaţi în ceea ce priveşte timpul liber sau la jocuri şi să-ţi astăzi? De ce?
alcoolul, dar consumăm fără petreci tot timpul lucrând pentru » Povestiţi o situaţie când altcineva
niciun control zahăr şi alimente bani sau viceversa; va însemna a demonstrat rodul Duhului în
cu grăsimi. Sau suntem atenţi cu doar să faci tot ce poţi mai bine la relaţia cu voi. Ce s-a întâmplat?
tot ceea ce ţine de alimentaţia lucru şi să te şi joci. Cum v-aţi simţit?
noastră, dar nu facem niciodată Şi iată şi un tablou cât se V-a făcut să simţiţi că vreţi să vă
exerciţiu izic sau facem prea poate de sugestiv, prin care Biblia asemănaţi mai mult cu Isus? În
mult exerciţiu izic şi facem din ilustrează viaţa împlinită, viaţa ce fel?
sănătatea izică scopul central al din belşug. Acelora care aleg să-I
existenţei noastre. Adevărul este aparţină lui Isus, să crească în El,
că stăpânirea de sine înseamnă să-şi primească hrana de la El şi
temperanţă, moderaţie în toate să devină tot ceea ce El a plănuit
lucrurile. În toate lucrurile! pentru ei, aducând roade din
Dacă suntem altoiţi în Viţă, belşug, Isus le promite că vor i o
care este Isus, iar Grădinarul, binecuvântare pentru toţi cei din
Tatăl Său, Se îngrijeşte de noi… jur.

Principiul de viaţă nr. 6: Pentru că Isus este adevărata Viţă, eu pot i o mlădiţă binecuvântată,
trăgându-mi seva din El şi slăvindu-L prin a aduce mult rod.

47
Vineri, 11 martie

Isus a spus:
„Eu sunt Învierea şi Viaţa”
Wen şi Josh alergau pe coridor pe lângă mulţi alţii, – Nu există… – gâtuită de emoţie, s-a oprit
grăbindu-se spre ieşire şi apoi, peste gazon, către clădirea o clipă, iar tăcerea a devenit asurzitoare. …
administraţiei. Toţi cei din campus fuseseră chemaţi să se Nu există supravieţuitori.
adune în capelă. Întreaga facultate era în haos. După o clipă de groază, în capelă s-au
– Ce se întâmplă? l-a întrebat Wen pe Josh. auzit din nou voci. Wen a auzit câteva ţipete
– Nu ştiu, dar cred că ceva grav. Am văzut-o pe dr. Willa şi apoi pe cineva plângând, dar el nu a reuşit
plângând. să scoată niciun sunet. Studenţii misionari!
Când, în cele din urmă, au ajuns la capela facultăţii, Toţi zece? Şi şoferul?
aceasta era ticsită de oameni şi la fel de zgomotoasă ca o Josh era alb ca varul. Wen a întins mâna şi
autostradă la o oră aglomerată. Preşedinta s-a ridicat în i-a atins umărul.
picioare şi şi-a ridicat braţele, pentru a cere atenţie, iar în – Eşti bine?
cele din urmă vocile s-au liniştit. Josh şi-a mişcat buzele, dar la început nu
– Doamnelor şi domnilor, îmi pare foarte rău că a trebuit i-a ieşit niciun sunet. A înghiţit convulsiv şi a
să vă convoc aici. Mă tem că am veşti rele. Ne-am gândit că încercat din nou.
cel mai bine ar i să auziţi toţi odată, în speranţa că nu se va – Nita! a reuşit el să îngăime, iar inima
produce prea multă confuzie şi că lucrurile nu vor i atât de lui Wen s-a oprit. Nita, prietena lui Josh!
mult deformate cum ar i fost dacă povestea ar i circulat de Hotărâseră să se căsătorească după absol-
la unii la alţii. vire!
Preşedinta şi-a scos ochelarii şi i-a şters. – O, Doamne, a şoptit el.
Wen şi Josh s-au uitat unul la altul. Oare ce se întâmplase? Josh s-a întors furios spre el:
Şi de ce nu le spune direct? – Doamne! Dumnezeu? Unde a fost
Când a vorbit iar, era clar că preşedinta nu reuşea să-şi Dumnezeu? De ce a lăsat să se întâmple aşa
controleze vocea. Era gata oare să plângă? ceva?
– Tocmai am primit vestea că autobuzul care îi aducea Şi Wen nu a ştiut ce să-i răspundă.
pe studenţii noştri misionari din străinătate a fost implicat
într-un grav accident.
Exclamaţii care exprimau şocul celor prezenţi străbătură
întreaga sală. Preşedinta şi-a ridicat din nou braţele, care îi
tremurau.

48
Isus a spus: „Eu sunt Învierea şi Viaţa”

Ultima dintre cele şapte alau prietenele Lui, Isus îi spune mângâiere! Ce faceţi atunci când
declaraţii clare „Eu sunt” pe care Martei: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. un prieten răpus de durere vă
le studiem în această săptămână Cine crede în Mine, chiar dacă ar întreabă: De ce? Sau când voi
se găseşte în Ioan 11:25. [Citiţi.] i murit, va trăi. Şi oricine trăieşte înşivă staţi lângă un mormânt
Această declaraţie se găseşte şi crede în Mine nu va muri care pare o totală nedreptate
într-un pasaj foarte tulburător, niciodată. Crezi tu lucrul acesta?” şi întrebaţi: De ce? Dacă cineva
care poate i înţeles doar de Care este răspunsul Martei? moare „bătrân şi sătul de zile”,
cineva care a trecut pe-aici. Lazăr, [Citiţi versetul 27.] cum spune Biblia, înţelegem. Dar
singurul frate al surorilor Maria Este exact ce voia Dumnezeu un tânăr ca Lazăr?! Nişte tineri
şi Marta, murise. Toţi trei Îi erau să audă. În durerea ei, în deza- studenţi misionari, care făceau
dragi lui Isus şi, mai mult decât măgirea ei, înainte de a bănui mă- lucrarea lui Dumnezeu? Un copil?
atât, Îi trimiseseră vorbă cu mai car ceva în legătură cu minunea Ce spuneţi în astfel de cazuri?
multe zile în urmă că Lazăr este pe care o plănuise Isus şi chiar
bolnav, dar El hotărâse să nu vină. dacă era furioasă că Dumnezeu Isus plângea
Găsim lucrul acesta în versetul (şi Isus) îngăduise să se întâmple
4, unde Isus spune că boala lui aşa ceva, Marta spune. „Da, Desigur, noi cunoaştem
Lazăr nu era spre moarte, şi în Doamne. Cred. Cred că Tu eşti sfârşitul istoriei lui Lazăr. Isus l-a
versetul 6, unde găsim că Isus a Hristosul. Nu voi înceta să cred în înviat, iar el a participat la proce-
mai rămas două zile acolo unde Tine doar pentru că sunt tristă, siunea triumfală a intrării lui Isus
era. confuză şi devastată de durere.” în Ierusalim, înainte de moartea
Putem presupune că Maria şi Apoi Marta îşi exprimă chiar Sa, şi apoi… Şi apoi? Mai trăieşte
Marta au întrebat „De ce?” Dar nu convingerea că fratele ei va învia Lazăr acum? Nu? Deci a murit din
trebuie să presupunem, ci ştim din nou. Marta are credinţa că nou, nu-i aşa?
sigur, deoarece amândouă I-au nu acesta este sfârşitul. Acest Atunci când a înviat oameni
spus lui Isus: „Doamne, dacă ai gând nu-i alungă durerea, dar i-o aici, pe pământ, ie că a fost vorba
i fost aici...!” Îl văzuseră pe Isus alină. Imaginaţi-vă ce ar i dacă despre Lazăr, despre iica lui Iair
vindecând mulţi oameni şi erau aţi crede cu adevărat că toţi cei sau despre iul văduvei din Nain,
sigure că El ar i putut să-l vin- care mor sunt morţi pentru tot- Isus nu le-a dat viaţa veşnică.
dece şi pe Lazăr. Cu alte cuvinte, deauna şi că nu-i veţi mai vedea Tehnic vorbind, deşi Planul de
de ce lăsase El să se întâmple niciodată! mântuire a omului era com-
lucrul acesta? Dar nu. Isus este Învierea şi plet în ochii lui Dumnezeu încă
Ai trecut pe-aici? Viaţa. El Şi-a dat propria viaţă dinainte de creaţie, Isus încă nu
Isus i Se adresează Martei pentru aceasta. răscumpărase dreptul nostru la
atunci când face această declara- Extraordinar! Se poate face viaţă veşnică. Totuşi El i-a spus
ţie, „Eu sunt”. Înainte de a face o predică bună de-aici, nu? Dar, Mariei şi altora că aceia care cred
orice altceva în legătură cu aceas- dacă aţi i fost în locul Martei, cât în El „nu vor muri niciodată”. El
tă situaţie dureroasă în care se de slabă vi s-ar i părut această ştia că era deja ceva stabilit.

49
Când Îl cunosc pe El…

Şi atunci, de ce tocmai aici Dar nu a rămas! cărei aspecte nu le cunoaştem


apare acel renumit cel mai scurt Să deschidem Biblia la nici pe jumătate, iar ea nu îşi
verset din Biblie? Să citim ver- Ioan 20. În primul rând, să ne putea imagina cum ar i putut să
setul 35: „Isus plângea.” imaginăm scena. Gândiţi-vă la trăiască mai departe fără El. Aşa
Atunci când nu suntem noi toate momentele când aţi pierdut că, înainte să se lumineze de ziuă,
cei disperaţi, este foarte uşor să pe cineva. Amintiţi-vă şocul şi du- duminică dimineaţa, Maria
spunem, poate că nu în chiar atât rerea, cu toată puterea lor. Acum, Magdalena s-a dus la mormânt.
de multe cuvinte: „Bărbia sus! adăugaţi suferinţa pe care aţi Să citim ce s-a întâmplat.
Totul e bine! Isus este Învierea şi simţi-o dacă persoana aceea ar i [Citiţi din Ioan 20:1-18; discutaţi
Viaţa!” Dar până şi Isus a plâns; propriul copil sau cineva care vă ce aţi i simţit, personal, dacă aţi
şi nu, nu cred că a făcut-o doar este foarte apropiat. Şi, pe lângă i fost acolo.]
din cauza lipsei de credinţă a toate acestea, imaginaţi-vă că „Tatăl Meu şi Tatăl vostru; […]
prietenilor Săi. Moartea este ceva
sunteţi prietenul lui Isus şi că, din Dumnezeul Meu şi Dumnezeul
trist. Pierderea este dureroasă. Şi,
toată inima, credeţi că El este Fiul vostru.” De ce credeţi că Isus S-a
uneori, darul cel mai bun pe care
lui Dumnezeu, Mesia. Iar acum, exprimat aşa? El voia să îi asigure
îl putem oferi nu este să încercăm
să răspundem de ce, ci doar să El, Isus, este mort! Este mort! Vă o dată pentru totdeauna, că Dum-
plângem cu tristeţe sinceră, ară- puteţi măcar imagina durerea… şi nezeu îi iubea la fel de mult cum
tându-le celorlalţi prin simpla groaza… şi uluirea? îi iubea Isus şi că El îi iubea foarte
noastră prezenţă că şi Dumnezeu Este mort. mult! El chiar a rămas o vreme cu
este prezent şi că Îi pasă. Dar nu poate i mort! ei, înainte de a merge să-Şi vadă
Doar la puţin timp după ce Şi totuşi este. Tatăl, de care fusese despărţit.
Lazăr a fost înviat, Isus avea să Ce facem acum? Dar, după ce a liniştit-o din
treacă şi El prin propria vale Maria Magdalena a fost unul nou pe Maria şi le-a transmis
a umbrei morţii. Atâta doar că dintre urmaşii lui Isus cei mai celorlalţi acest mesaj, Isus nu
valea pe care a străbătut-o El loviţi de durere. El a salvat-o S-a dus direct în cer. Ellen White
nu a fost şi nu va i niciodată de la o viaţă îngrozitoare, ale spune:
străbătută de niciun alt sulet.
Cumva (nu vom înţelege nicio- „Isus a refuzat să primească închinarea oamenilor până nu Se
dată cu adevărat cum), Isus nu a asigura că jertfa Lui era acceptată de Tatăl. A urcat în curţile cereşti
murit doar de moartea normală şi, de la Dumnezeu Însuşi, a auzit asigurarea că ispăşirea Lui pentru
de care murim noi. El a murit de păcatele tuturor fusese suicientă şi că, prin sângele Lui, toţi oamenii
ceea ce noi numim „moartea a pot câştiga viaţa veşnică. [...] Tatăl… îi va iubi aşa cum Îl iubeşte pe Fiul
doua” – moartea veşnică, aceea Său. […] Toată puterea din cer şi de pe pământ I-a fost dată Prinţului
care este consecinţa păcatului. Ar vieţii şi El S-a reîntors la urmaşii Săi, într-o lume a păcatului, ca să le
i trebuit să rămână mort pentru poată da din puterea şi slava Lui.” (Hristos, Lumina lumii, pag. 790)
totdeauna.

50
Isus a spus: „Eu sunt Învierea şi Viaţa”

Acum Isus era, o dată viaţa iubitoare a lui Dumnezeu şi „Noi deci, prin botezul în
demonstrează că noi „am trecut moartea Lui, am fost îngropaţi
pentru totdeauna, În- din moarte la viaţă”, aşa cum împreună cu El, pentru ca, după
vierea şi Viaţa. spune Isus în Ioan 5:24. cum Hristos a înviat din morţi
Dar cum poate i valabil lucrul prin slava Tatălui, tot aşa şi noi
El a venit să le împartă pe
acesta în momentul prezent? să trăim o viaţă nouă. În adevăr,
acestea cu noi. Cu voi şi cu mine!
Ştim că putem crede ce spune dacă ne-am făcut una cu El
Uimitor, nu?!
Isus chiar în clipa în care spune, printr-o moarte asemănătoare cu
În cazul tuturor airmaţiilor ca şi când acel lucru s-ar i îm- a Lui, vom i una cu El şi printr-o
de tipul „Eu sunt...”, mai întâi am plinit deja. Dar aici este vorba de înviere asemănătoare cu a Lui.”
fost atenţi la ce a spus Isus că este ceva cu mult mai mult. Există un Aşadar, botezul nostru a
şi apoi la ce înseamnă respec- mod practic, izic, prin care noi constituit un semn exterior al
tivul lucru în dreptul nostru. În putem experimenta moartea şi unei vieţi cu totul noi, care deja
acest caz, desigur, nu există nicio învierea lui Isus acum. Să vedem a început înăuntrul nostru. Iată
posibilitate ca noi să im învierea ce spune Pavel. [Citiţi Romani cum explică Ellen White:
sau viaţa. Nu putem face altceva 6:4.5.]
decât să hotărâm dacă vrem să-L
primim pe El, care este Învierea „Botezul este cea mai solemnă renunţare la lume. Eul este
şi Viaţa. Cu toate acestea, noi ne declarat mort faţă de o viaţă de păcat. Apa îl acoperă pe candidat
putem folosi inluenţa ie pentru şi, în prezenţa întregului univers ceresc, se încheie un legământ
a transmite mai departe viaţa bilateral. În numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt, omul
şi înnoirea lui Isus, ie pentru a este aşezat în mormântul de apă, îngropat împreună cu Hristos
răspândi moartea şi distrugerea. în botez şi înviat din apă la o nouă viaţă de credincioşie faţă de
Dumnezeu. Cele trei mari puteri din cer sunt martore; Ele sunt
Este surprinzător cât de des chiar
invizibile, dar prezente.” (The Faith I Live By, pag. 146)
şi creştinii pot face şi spune lu-
cruri care duc la moarte. Cuvinte
lipsite de amabilitate, bârfă, Acesta a fost începutul. Per- botezului este doar un simbol
exagerarea adevărului (în special soana botezată „mărturiseşte” – nu ea spală păcatele. Isus face
pentru a face ca cineva să apară (declară) că este moartă faţă de această lucrare şi este Singurul
într-o lumină favorabilă, şi altci- păcat. Viaţa trăită ulterior va care poate să o facă. Şi nu o face
neva, într-o lumină defavorabilă) răspunde la întrebarea: „A murit o singură dată, ci din nou şi din
– toate aceste lucruri sunt fapte această persoană cu adevărat faţă nou, în iecare zi, pentru tot restul
ale morţii, nu ale vieţii. Pe de altă de păcat?” Oricine poate spune că vieţii. Indiferent câţi ani au trecut
parte, cuvintele amabile, faptele vrea să-L urmeze pe Isus şi poate de la botez, această viaţă nouă ne
pline de iubire, a i de partea chiar doreşte în mod real acest este încă oferită. Putem alege în
cuiva care are nevoie de susţinere lucru, dar, atunci când dă de greu iecare zi să trăim viaţa de după
– toate acestea fac parte din sau se descurajează, renunţă! Apa înviere.

51
Când Îl cunosc pe El…

De fapt, chiar înainte de citatul anterior, Ellen White spune: ne punem încrederea în El şi să
Îi punem Lui aceste întrebări. Nu
„Dumnezeu îi întreabă pe cei care iau numele Său: Cum îţi este ceva greşit să Îi arătăm lui
foloseşti tu puterile care au fost răscumpărate prin moartea Fiului Dumnezeu adevăratele noas-
Meu? Faci tot ceea ce îţi stă în putere ca să te ridici la o înţelegere tre sentimente, chiar dacă sunt
spirituală mai înaltă? Îţi aduci preocupările şi acţiunile în armonie negative. El ne va înţelege. La
cu cerinţele importante ale veşniciei?” (Ibid.) cine altcineva ne-am putea duce?
Poate că El nu ne va răspunde
Aşadar, când vrem să ştim care îl vor avea faptele şi cuvin- acum într-un mod pe care să-l
dacă trăim viaţa nouă pe care tele mele asupra vieţii mele putem înţelege, dar va i cu noi.
ne-a promis-o Isus, iată ce între- veşnice şi a altora? Se va îngriji de noi cu blândeţe,
bări ne putem pune: Încerc eu să În acelaşi timp, atunci când va plânge împreună cu noi şi, în
învăţ în iecare zi ceva nou despre au loc evenimente cumplite, cele din urmă, ne va lua să trăim
Dumnezeu şi despre adevărul inexplicabile, şi ne întrebăm pentru totdeauna împreună cu El,
Său? Aleg eu să vorbesc şi să unde este Dumnezeu şi de ce nu acolo unde niciodată nu vor mai
acţionez în funcţie de efectul pe le împiedică, nu trebuie decât să i lacrimi sau moarte.

Wen mai participase la înmormântări, dar acest ser- lăsat în urmă o familie îndurerată. Cum de a
viciu comemorativ era cel mai dureros dintre toate. Fiecare permis Dumnezeu să se întâmple aşa ceva?
dintre cei morţi în tragedie avusese funeralii în localitatea Pastorul s-a oprit din nou şi s-a uitat în
de origine şi în biserica de acolo, dar facultatea ţinea acum sală. Wen s-a uitat cu coada ochiului la Josh,
un serviciu comemorativ pentru toţi. Capela principală era a cărui privire părea pironită asupra pasto-
plină până la refuz. Pe piedestalul din faţă erau expuse zece rului. Îşi ţinea respiraţia. Josh spusese de multe
fotograii mult mărite, unele dintre ele sub formă de tablouri ori că se gândeşte să renunţe la şcoală, să ple-
puse pe şevalete, iar lângă ele, o mare de lori. Wen stătea ce din biserică, să renunţe cu totul la credin-
chiar lângă Josh, care nu scotea niciun cuvânt. ţă. Wen s-a surprins rugându-se fără cuvinte.
Amândoi au tresărit când pastorul a spus: – Nu ştiu.
– Am putea foarte bine să ne întrebăm de ce a îngăduit Wen a închis ochii. Bravo, pastore, eşti de
Dumnezeu să se întâmple un asemenea lucru. Aceşti tineri mare ajutor!
erau la începutul vieţii. Unii dintre ei erau foarte aproape – Nu putem răspunde la întrebări ca
de absolvire. Doi dintre ei erau logodiţi, pregătindu-se de aceasta. Dar vă pot spune ceea ce ştiu.
căsătorie. Toţi lucrau pentru Dumnezeu! – pastorul a făcut o Dumnezeu urăşte toate lucrurile rele care se
pauză şi a dat din cap. întâmplă în această lume. Păcatul este cauza
– Lucrau pentru Dumnezeu! Erau angajaţi în lucrarea de morţii şi a suferinţei. Dacă va pune capăt
a hrăni sute de copii lămânzi. Nu ar i trebuit ca Dumnezeu unui lucru, de ce să nu-i pună şi celuilalt?
să le cruţe viaţa? Nu ştia El ce lucruri măreţe ar i putut ei să Wen şi-a deschis ochii şi s-a uitat în sus.
realizeze pentru El? Şi mai este şi şoferul autobuzului, care a De ce să nu-i salveze pe toţi de la moartea

52
Isus a spus: „Eu sunt Învierea şi Viaţa”

prin accidente? De ce să nu-i salveze pe toţi Wen l-a văzut pe Josh dând uşor din cap, aprobator, în
copiii de la a muri prin înfometare? timp ce buzele îi tremurau.
Pentru o clipă, Wen a uitat de Josh şi Un zâmbet a luminat faţa pastorului Jake, pe care Wen îl
şi-a dat seama de mânia pe care el însuşi o văzuse plângând doar cu puţin timp în urmă.
simţea clocotind în el, chiar dacă la nivelul – Prieteni, ascultaţi! El va face lucrul acesta. Îl va face!
subconştientului. Nu privise lucrurile în Tocmai pentru aceasta mă alu aici, ca să vă aduc aminte.
această lumină. Şi-a adus aminte că, după Aceasta este speranţa de care trebuie să ne prindem, către
11 septembrie 2001, unii oameni povesteau care trebuie să privim. Îi vom vedea din nou pe cei dragi ai
despre prietenii sau despre rudele lor care, noştri şi, într-o zi, moartea nu va mai exista deloc.
în mod miraculos, nu muriseră, ca şi când Wen a încetat să-l privească pe Josh pe furiş şi s-a uitat
Dumnezeu îi iubise mai mult decât pe cei direct la el. O lacrimă i se prelingea pe obraz. Slavă lui Dum-
care muriseră. Oare era îndreptăţit să ie nezeu! Până atunci, Josh fusese doar furios. Din câte ştia Wen,
atât de supărat doar pentru că victimele erau Josh nu plânsese şi nu dormise deloc de când auzise despre
prietenii lui? Nu erau accidente în iecare zi? accident. Wen avea simţământul că, dacă Josh ar i putut să-şi
Nu mureau oameni în ele? Oare Îl întrebase dea drumul şi să plângă ca un copil, ar i simţit o alinare.
vreodată pe Dumnezeu de ce nu împiedicase Şi ochii lui Wen lăcrimau. L-a văzut pe Josh luându-şi faţa
şi acele accidente? S-a simţit vinovat şi atunci în mâini şi l-a auzit şoptind cu frânturi de cuvinte: Doamne,
şi-a amintit de Josh şi s-a simţit şi mai vino- sunt atât de furios pe Tine!
vat. Pierderea suferită de el nu era nimic, pe Wen a oftat. Avea să ie nevoie de ceva timp. Dar acum ştia
lângă cea suferită de prietenul său. că avea să ie bine.
– Dacă va pune capăt unora, eu cred că
ar i bine să le pună capăt tuturor, deinitiv, a
spus pastorul. Voi nu credeţi la fel?

Întrebări pentru discuţii:


» V-a murit vreodată cineva apro- » Cunoaşteţi pe cineva care este » Lucrurile pe care le-aţi spus
piat? Cum aţi făcut faţă durerii şi trist? Nu trebuie să ie neapărat şi cele pe care le-aţi făcut
întrebărilor? vorba de moarte. Poate i pier- astăzi vorbesc despre viaţa
» Ce credeţi că s-ar întâmpla dacă derea slujbei sau pierderea înnoită, dată de Dumnezeu, sau
Dumnezeu ar împiedica să li se sănătăţii sau îndepărtarea de răspândesc moartea şi distru-
întâmple vreun lucru negativ sau prieteni sau singurătatea. Ce gerea? Puteţi face ceva pentru a
dureros celor care Îl urmează? puteţi face pentru a-i oferi acelei reuşi să răspândiţi viaţă în loc de
persoane mângâierea lui Isus? moarte?

Principiul de viaţă nr. 7: Pentru că Isus este Învierea şi Viaţa, pot să mă bucur de o viaţă nouă acum
şi să am încredere în El pentru viaţa veşnică.

53
Sâmbătă, 12 martie

Isus, Marele EU SUNT


Wen mergea pe stradă atât de cufundat în gânduri, încât să lucrez, pentru a mă întreţine mai târziu
aproape că a dat peste cineva. A sărit imediat într-o parte, la Medicină sau ceva de genul ăsta. Sau este
privind în sus spre acea persoană ca să-şi ceară scuze, apoi a posibil să nu urmez Medicina până la capăt,
clipit şi a zâmbit. ci să devin asistent medical specialist. Vreau
– Andreea! Bună, nu te-am mai văzut de ceva timp. Nu să las timpul să clariice detaliile. Şi asta este
prea ajung la restaurant seara. o mare schimbare. Chiar dacă mă îngrijorez
– Da, oricum seara este mult mai aglomerat, aşa că nu când mă gândesc prea mult la viitor, teama
am avea prea mult timp să vorbim, chiar dacă ai veni. Ce mai şi simţământul că… nu ştiu, că nu sunt acolo
faci? unde aş vrea cu adevărat să iu… a trecut. Ţie
– Sunt bine! Îţi vine să crezi că, în cele din urmă, mi-am îţi datorez acest lucru, Andreea!
ales specializarea? Urmez cursurile preliminare la Medicină, Andreea a râs.
dacă îţi poţi imagina. – E minunat, Wen! Dar orice mi-ai i
– Chiar? Atunci eşti în pragul unei mari schimbări. „datorat” vreodată este mai mult decât plătit.
– Ei bine, îţi aduci aminte când mi-ai spus că ar trebui să Vreau să-ţi spun că şi eu ştiu ce vreau să iu
mă gândesc la ce aş vrea să iu dacă aş i tot copil? Poate că în viaţă, şi asta se datorează tot discuţiilor
ai glumit, dar eu am luat-o în serios şi chiar m-am gândit noastre. Vezi tu, am fost atât de mult timp
la ce visez de fapt în inima mea, ce aş face dacă nu ar tre- axată pe ideea de a absolvi o facultate. Nu,
bui să mă îngrijorez cu privire la costuri, la timp şi la toate de fapt nici măcar asta nu este cu totul
celelalte. Şi adevărul este că eu întotdeauna am vrut să iu adevărat. Nu am fost preocupată să studiez
medic, doar că mi se părea imposibil. Chiar şi acum, doar într-o facultate. Mi-am irosit toată energia
gândindu-mă la anii care îmi stau înainte, mă sperii. Dar concentrându-mă pe imposibilitatea de a
când I-am prezentat lui Dumnezeu problema aceasta şi m-am urma o facultate. M-am considerat o ratată
rugat sincer, cerându-I să-mi arate nu numai ce aşteaptă El de la început şi desigur că aşa şi eram. Am
să fac în viaţă, ci şi cine sunt eu cu adevărat pe dinăuntru, privit totul ca pe un eşec. Ei bine, în urma
viziunea aceasta a devenit atât de clară, încât nu am mai discuţiilor noastre, am început să mă rog
putut să o resping. Îmi dau seama că, dacă El vrea să fac şi să văd altfel cine sunt cu adevărat şi ce
acest lucru, mă va ajuta să găsesc o cale. Mă gândeam că aş talente şi pasiuni am. Unul dintre rezultate a
putea să devin mai întâi inirmier medical caliicat şi poate fost această nouă slujbă la pepinieră, slujbă

54
Isus, Marele EU SUNT

pe care o iubesc! Şi, datorită ei, mi-am dat line şi chiar cluburi de lectură şi biblioteci. Îţi vine să crezi sau
seama de câteva lucruri – îmi place să lucrez nu, chiar am început să mă întreb dacă nu cumva aş putea
în aer liber, îmi place viaţa în natură şi toate să urmez o şcoală vocaţională de doi ani în managementul
celelalte care se includ aici. De fapt, vreau afacerilor, poate pentru că aş vrea să-mi pun pe picioare o
să mă mut la ţară. Caut un loc aproape de afacere proprie, cu o seră de legume sau, poate, lori sau bon-
pepinieră şi mă rog să găsesc o cale pentru a sai... Posibilităţile sunt nenumărate! Şi totul datorită discuţiei
plăti avansul la casă. Iar în privinţa studiilor, noastre şi lucrării pe care v-a dat-o profesorul Ellison!
sunt un milion de posibilităţi, nu-i aşa? Dacă Wen a zâmbit, dar apoi a spus cât se poate de serios:
pot să-mi fac viaţa puţin mai liniştită, să scap – Totul se datorează faptului că Marele EU SUNT ne-a
un pic de toată agitaţia asta, poate că între făcut să medităm mai profund şi să ne dăm seama că şi noi
timp aş putea să urmez câteva module la putem avea o viaţă cu sens, dacă rămânem legaţi de
facultate şi, în plus, sunt tone de manuale on- Marele EL.

Am studiat toate cele şapte altceva. În această perioadă, el să le spun că m-a trimis? Vor vrea
declaraţii „Eu sunt...” din cartea fusese şi scriitor. Dumnezeu îl să ştie Cine eşti.”
lui Ioan, unde Isus spune: „Eu inspirase să scrie istoria creaţiei Şi acum apare un lucru intere-
sunt Lumina lumii”; „Eu sunt Uşa şi să relateze vieţile primilor sant. Întrebarea lui Moise a fost,
oilor”; „Eu sunt Pâinea Vieţii”; credincioşi de referinţă: Avraam de fapt: „Care este numele Tău?”,
„Eu sunt Păstorul cel Bun”; „Eu şi Sara, Isaac şi Rebeca, Iacov şi dar Dumnezeu ştia că întrebarea:
sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”; Rahela. „Cine eşti, de fapt?” este extrem
„Eu sunt Adevărata Viţă” şi „Eu Acum, viaţa lui ia o turnură de importantă şi merge din-
sunt Învierea şi Viaţa”. În ultima cu totul neaşteptată. Dumnezeu colo de a cunoaşte numele cuiva.
noastră sesiune, vom studia mai spune: „Vreau să te duci să-i scoţi Răspunsul lui Dumnezeu este
îndeaproape însăşi expresia pe israeliţi din Egipt şi să-i duci în neaşteptat şi puţin cam ciudat.
„EU SUNT”. De unde vine? Ce Ţara Făgăduinţei.” [Citiţi versetele 14 şi 15.]
înseamnă? Imaginaţi-vă ce aţi i făcut,
Primul loc unde este folosit dacă aţi i fost în locul lui Moise. Eu sunt Cel ce sunt
acest termen este în Exodul 3:14. Ce??? Ciudat nume, nu credeţi? Dar
15. Să citim împreună. Ce relatare Pentru un timp, a adus ar- este un răspuns mai profund
este aceasta? (Citiţi versetele). gumente împotrivă: „Sunt prea şi mai adevărat. Noi aproape
Moise credea că viaţa de lider timid, nu pot vorbi clar, nu mă vor niciodată nu suntem exact cine
pentru care fusese educat în Egipt asculta niciodată.” Dumnezeu nu spunem că suntem. De fapt, nici
trecuse demult. Era păstor de 40 l-a lăsat să caute motive pentru a măcar nu ştim cu adevărat cine
de ani şi nu se gândea câtuşi de refuza responsabilitatea primită. suntem în inima noastră. Spre
puţin că mai avea să ie vreodată Şi acum, Moise întreabă: „Şi cine deosebire de noi, Dumnezeu este

55
Când Îl cunosc pe El…

întotdeauna exact Cine spune noastră, ci este creativ tot tim- i tentaţi să o încuiaţi undeva şi
că este. Aceasta implică ideea pul. El creează chiar şi în această să aruncaţi cheia! Cine Se credea
de alegere voluntară, în special clipă. Ne re-creează, atât cât noi Isus? Cine spunea că este? Spunea
în acele versiuni ale Bibliei care Îi permitem, în iecare moment. adevărul sau era bolnav? Pentru
traduc această frază cu „Eu sunt El ne oferă şi nouă posibilitatea că trebuia să ie ori într-un fel, ori
întotdeauna Cel care sunt”. Dum- de a alege. În multe privinţe, noi în celălalt; doar dacă nu cumva
nezeu spune: „Eu sunt cine şi ce suntem cine credem că suntem minţea pentru a-i determina pe
aleg să iu.” Iar în limba ebraică, şi cine alegem să im. Iar atunci oameni să-L urmeze. Dar dacă
semniicaţia este şi mai explicită, când alegem să cooperăm cu El ar i fost aşa, atunci când viaţa
şi mai cuprinzătoare decât atât. în această nouă creaţie, în acelaşi a început să-i ie ameninţată ar
Ellen White spune: „EU SUNT fel în care El este Cine este cu i renunţat cu totul, nu-i aşa? Şi
înseamnă o prezenţă veşnică; adevărat, şi noi începem să înţe- tocmai în acest capitol, chiar aici,
trecutul, prezentul şi viitorul legem, să alăm şi să im cine viaţa începe să-I ie ameninţată.
sunt la fel pentru Dumnezeu. suntem cu adevărat. În loc să renunţe, Isus este din ce
El vede evenimentele cele mai În afară de aceste şapte în ce mai direct în airmaţiile Sale.
îndepărtate ale istoriei trecute şi situaţii în care Isus foloseşte Atunci când cei de faţă încearcă
ale viitorului cu o viziune la fel de expresia „EU SUNT” în Evanghelia să spună că aveau nevoie şi de
clară ca aceea cu care noi vedem lui Ioan, ca un principiu de iden- conirmarea altcuiva, în afară de
lucrurile pe care le trăim zi de zi” tiicare, mai există în Evanghelii propriile Sale cuvinte, că El era
(That I May Know Him, pag. 12). patru locuri în care El foloseşte Cine pretindea că era, Isus airmă
O evreică-rabin pe nume Marcia numele lui Dumnezeu. Le vom că este Cel care judecă, şi nu
Prager, o erudită, sugerează alte studia pe toate patru. numai atât, ci şi că întotdeauna
moduri de a traduce această ex- Toate, cu o excepţie, se ală în judecă cu dreptate!
presie ebraică: „Eu sunt Existenţa Evanghelia lui Ioan. Primele două Apoi, să urmărim versetul 24:
Veşnică” sau „Eu sunt Cel care sunt în Ioan 8. Dacă aruncăm o „Dacă nu credeţi că EU SUNT, veţi
trăieşte şi care arată către viaţă”. privire asupra acestui capitol, muri în păcatele voastre.” Uau!
Sau „Eu sunt Fiinţa Veşnică. Eu vom vedea că ni se pare familiar. Exact aşa S-a referit Dumnezeu
iinţez şi chem la iinţă în iecare Prima parte a capitolului este la Sine atunci când a vorbit cu
clipă.”* istoria femeii prinse în adulter; Moise.
Foarte interesant. Cu alte imediat după ce o iartă, Isus „Eu sunt Cel care susţin că
cuvinte, Dumnezeu nu a fost face declaraţia: „Eu sunt Lumina sunt.” Şi iată-L pe Isus nu doar
creativ doar atunci când a chemat lumii”. făcând aceeaşi declaraţie în
la existenţă universul şi lumea În acest moment, cărturarii dreptul Său, ci şi spunându-le că,
şi fariseii încep să discute cu El dacă nu aveau să creadă, aveau
* Prager, Rabbi Marcia,
M (1998). The în contradictoriu. Trebuie să să moară „în păcatele lor”, ceea ce
Path of Blessing. Woodstock, VT: Jewish recunoaşteţi că, dacă o persoană înseamnă că aveau să moară de
Lights Publishing, pag. 81, 82. obişnuită ar spune aşa ceva, aţi moartea a doua – să moară pen-

56
Isus, Marele EU SUNT

tru totdeauna! Înţelegeţi aşadar când merge pe jos toată ziua. Iar Nu au reuşit să-L omoare în
că, dacă nu credeau că El este cu acest om vă priveşte în ochi şi ziua aceea, dar au continuat să
adevărat Dumnezeu, care a venit vă spune: „Adevărat, adevărat vă încerce şi, în cele din urmă, au
pe pământ în trup omenesc, nu spun că, mai înainte ca să se nască reuşit. Să ne întoarcem la Ioan 18.
puteau crede altceva decât că era Avraam, SUNT EU.” (sublinierea Aceasta este cea din urmă noapte
un om bolnav sau un infractor? noastră) a vieţii lui Isus de pe pământ. Să
Dar Isus nu Se opreşte aici, Numele exact al lui Dumnezeu, ne amintim că, în Ioan 14 – 16, El
chiar dacă ei continuă să-şi arate plus pretenţia că trăieşte dintot- le explică ucenicilor toate lucru-
dezaprobarea. În versetul 28, El deauna! Aşa cum subliniază Ellen rile pe care considera că ei aveau
le spune că, atunci când Îl vor White, „Hristos a folosit măreţul nevoie să le ştie înainte de a-i
înălţa – adică atunci când Îl vor nume al lui Dumnezeu care i-a părăsi. În capitolul 17, Ioan redă
răstigni – vor şti că El este cu ade- fost dat lui Moise pentru a expri- lunga rugăciune adresată de Isus
vărat Cine spune că este. (Ei nu au ma ideea prezenţei veşnice.” Tatălui Său, în care Îi cere ca toţi
ştiut nici atunci sau cel puţin nu (That I May Know Him, pag. 12) urmaşii Săi, din toată lumea şi din
au recunoscut, dar centurionul a Nu aveau decât două opţiuni: toate timpurile, inclusiv noi, să
ştiut şi a recunoscut. Vă amintiţi să-L creadă, oricât de incredi- ie una în El şi una în Tatăl. Acum,
ce a spus după ce a fost martor bil suna ce spunea El, sau să-L în capitolul următor, soldaţii vin
la cruciicarea lui Isus: „Cu ade- eticheteze drept blasfemator să-L aresteze şi sunt doborâţi de
vărat, Omul acesta a fost Fiul lui şi să-L ucidă. Ce au ales? [Citiţi o forţă supranaturală. Să citim
Dumnezeu!”) sau rugaţi pe cineva să citească versetele 4 la 6.
Dar să mergem mai departe. versetul 60.]
În versetul 56, Isus spune că
Avraam s-a bucurat la gândul că Iată ce spune Ellen White cu privire la acest moment:
va vedea ziua Lui. Oamenii I-au „O lumină cerească a făcut să strălucească faţa Mântuitorului
răspuns neîncrezători, chiar plini şi ceva în formă de porumbel L-a umbrit. În prezenţa acestei
de dispreţ: „N-ai nici cincizeci slave divine, gloata ucigaşă n-a putut să stea în picioare nici
de ani şi pretinzi că l-ai văzut pe măcar o singură clipă. Preoţii, mai-marii, soldaţii şi chiar Iuda
Avraam!” s-au dat înapoi, clătinându-se, şi au căzut ca morţi la pământ.”
Citiţi versetul 59 şi încercaţi (Hristos, Lumina lumii, pag. 694)
să vă imaginaţi cum v-aţi i simţit
să auziţi aceste cuvinte, dacă aţi i
fost în mulţime în ziua aceea. Nu În Luca 22:47-50, vedem apro- Malhu, slujitorul marelui-preot.
uitaţi că în faţa voastră stă un om piindu-se o gloată de oameni, Dar Isus îi atinge urechea şi îl
care arată cu totul obişnuit, care condusă de Iuda, care Îl trădează vindecă. Ne-am aştepta ca, după
poartă haine obişnuite. El are pe Isus cu o sărutare. Când uce- ce au fost martori la o asemenea
nevoie să mănânce şi să doarmă, nicii văd ce se întâmplă, Petru îşi minune, soldaţii să se teamă să
transpiră şi oboseşte atunci scoate sabia şi îi taie urechea lui se mai atingă de El; dar nu, ei se

57
Când Îl cunosc pe El…

ridică din nou, ca şi când nimic nu Isus a ştiut foarte bine doreşte Dumnezeu să im, noi
s-ar i întâmplat, Îi leagă din nou murim faţă de eul cel vechi, faţă
mâinile (Isus Se dezlegase singur, cine este de căile noastre cele vechi şi
fără niciun efort, pentru a vinde- Un lucru este clar. În întreaga suntem transformaţi în oameni
ca urechea lui Malhu) şi Îl duc Sa viaţă, Isus a ştiut foarte bine noi, adoptăm căi noi, ale iubirii şi
cu ei pentru a i biciuit şi pentru cine este, dar a ales de bunăvoie ale luminii, prin puterea Duhului,
a I Se înscena o parodie de pro- să-Şi lase deoparte puterile divine care locuieşte în noi.
ces. şi să trăiască în toate privinţele ca În iecare zi din această săptă-
Cel de-al patrulea loc unde un om obişnuit, în totală supu- mână am vorbit despre cine a
Isus este prezentat folosind Nu- nere faţă de Tatăl Său. În prima spus Isus că este, cum de a ştiut
mele lui Dumnezeu se găseşte în parte a lucrării Sale, El a evitat acest lucru şi în ce fel a fost viaţa
Marcu 14:62. Vă rog să deschideţi să-Şi declare deschis identitatea, Sa marcată de cunoaşterea pro-
Biblia împreună cu mine. Aceasta deoarece, aşa cum a spus adesea, priei identităţi. În iecare zi am
este acea parte a procesului lui încă „nu sosise timpul”. Într-ade- adăugat noi căi prin care putem
Isus când El stă înaintea marelui- văr, ceea ce L-a dus la cruce, în să relectăm această realitate în
preot, Caiafa. Stă liniştit, refuzând cele din urmă, a fost dezvăluirea propria identitate. Să revedem
să răspundă acuzaţiilor false care identităţii Sale. Singura acuzaţie toate aceste căi şi să medităm mai
sunt aduse împotriva Sa, până adevărată adusă lui Isus în timpul mult asupra lor.
când Caiafa Îl întreabă direct procesului a fost aceea că Se
(versetul 61): „Eşti Tu Hristosul, declarase pe Sine că era egal cu
Fiul Celui Binecuvântat?” Dumnezeu.
Pentru că Isus
„Da, sunt”, spune Isus. Şi nu El a venit pe pământ cu două este Lumina lumii,
Se opreşte aici. El adaugă o fă- scopuri: eu pot i o candelă,
găduinţă pentru coruptul mare- Să corecteze concepţiile
preot, care ducea poporul în greşite ale oamenilor cu pri-
luminând calea altora
rătăcire. „Şi Îl veţi vedea pe Fiul vire la cine este Dumnezeu şi spre El.
Omului şezând la dreapta puterii să le arate că Dumnezeu este un
şi venind pe norii cerului.” (vers. Atunci când alegem să locuim
Dumnezeu al iubirii şi al milei în lumina lui Dumnezeu, tot ceea
62) ininite şi, în al doilea rând,
Mă întreb ce vor zice atunci ce nu este al lui Dumnezeu în noi
Caiafa şi restul celor care L-au să facă posibil ca toţi aceia va ieşi la lumină, va i descoperit;
condamnat şi omorât pe Fiul care vor să devină copiii lui dacă mărturisim aceste lucruri,
lui Dumnezeu? Sper că cel puţin Dumnezeu să ale cine sunt vom primi iertare şi har şi vom i
unii dintre ei vor i ajuns la cre- cu adevărat. înnoiţi şi întăriţi din punct de ve-
dinţa mântuitoare şi atunci vor Atunci când murim „în ie- dere spiritual, ca să trăim pentru
putea spune: „El a murit pentru care zi”, cum spune Pavel, când El. Candela noastră va i aprinsă,
mine!” alegem în iecare zi să im cine ca să putem răspândi lumină.

58
Isus, Marele EU SUNT

Apoi, când cineva se simte Atunci când alegem să intrăm Atunci când ne hrănim
trist sau doborât şi noi mergem prin „Uşa” care este Isus, desco- zilnic din Cuvântul Său şi ne
şi-l ascultăm, să îl ajutăm sau să îl perim că El este o poartă de acces rugăm să putem digera complet
încurajăm, noi suntem o candelă. către noi posibilităţi, ducându-ne adevărurile din el, vom i în stare
Când vedem că un prieten apro- acolo unde nu am crezut vreodată să-l transmitem celorlalţi mai
piat este în pericol să cadă într-o că este posibil (şi unde, poate, eicient. Atunci când recunoaştem
greşeală sau într-o ispită, şi noi nici nu am ştiut că vrem să mer- spiritul Său de sacriiciu de Sine şi
gem!) Iar când ne deschidem pro- cerem ca acest spirit să ie repro-
îl avertizăm cu grijă, cu dragoste
pria uşă pentru Isus şi Îl lăsăm să dus în noi, învăţăm să im bine-
şi cu rugăciune, noi aprindem trăiască în noi, deschidem noi căi
o lumină în colţul lui întunecat. voitori şi bucuroşi să renunţăm la
de a-I sluji. noi înşine pentru El.
(Putem face lucrul acesta cu orice Apoi, când îi întâmpinăm
persoană care poate că nu ne este Apoi, când îi hrănim con-
pe nou-veniţi şi le arătăm îm-
încă prieten apropiat, dar care cret pe cei lămânzi din proprie
prejurimile, invitându-i să mă-
are încredere în noi că nu o vom iniţiativă sau în cadrul unei
nânce împreună cu noi şi să ne
cantine sociale, noi le împărţim
judeca şi nu o vom critica. Dar nu stea alături, atunci noi suntem
portarii lui Isus. Când le urăm Pâinea Vieţii. Când oamenii ne
vom putea face acest lucru până
bun venit vizitatorilor în biseri- întreabă de ce suntem bucuroşi
când nu vom i dispuşi să primim
cile noastre, indiferent cum sunt sau cum putem să ne purtăm cu
şi noi, la rândul nostru, acelaşi
aceştia îmbrăcaţi sau cum se atâta iubire şi amabilitate, mai
ajutor.) Atunci când îi vizităm pe ales faţă de cei care par imposibil
bolnavi, când îi ajutăm pe cei poartă, noi suntem nişte portari
evlavioşi. Când acţionăm pen- de iubit, iar noi le explicăm că nu
lipsiţi de ajutor, când le dăm hra- avem nicio capacitate specială, ci
tru a-i proteja pe alţii, în special
nă celor lămânzi şi ori de câte Îl avem pe Isus în viaţa noastră
pe cei mai tineri sau mai slabi
ori Îl lăudăm pe Dumnezeu în decât noi, de un pericol izic sau şi încercăm să-L imităm, atunci
mod deschis, noi ţinem candela spiritual sau când luăm poziţie în noi împărţim Pâinea Vieţii. Când
aprinsă în întuneric, arătându-le mod public în apărarea dreptăţii renunţăm la ceva ce dorim să
celorlalţi „Uşa” care conduce la şi a păcii, noi suntem nişte buni facem sau avem, noi ne dăm viaţa
Viaţă. păzitori ai uşii. asemenea bobului de grâu, pen-
tru ca alţii să poată creşte. Şi, în
Pentru că Isus este Pentru că Isus este acelaşi timp, creştem şi noi!
Uşa mea, eu pot i Pâinea Vieţii, eu pot i un Pentru că Isus este
uşierul, primindu-i bob grâu, oferindu-mă pe Păstorul meu, eu pot i
pe alţii în familia mine pentru a-i hrăni pe un miel care Îl urmează
lui Dumnezeu. alţii din Cuvântul Său. cu devotament dar şi
59
Când Îl cunosc pe El…

un ajutor al păstorului, împărtăşesc o viaţă din Când ne prindem tot mai


strâns de Isus, învăţând să
contribuind la grija faţă belşug cu cei din jurul rămânem în El tot timpul, când
de alţi miei. meu. ne străduim să avem o unitate
deplină cu El, ca hrana suletului
Când Îl urmăm pe Isus cu devo- Atunci când ne educăm min- nostru să vină prin El, atunci vom
tament, încercând să mergem doar tea să recunoască mereu calea i mlădiţe roditoare.
acolo unde vrea El să mergem, lui Dumnezeu, studiind Cuvântul Atunci ne vom petrece restul
atunci vom i nişte miei credincioşi. Său tot mai mult şi mai profund, vieţii învăţând care sunt daru-
Când ne împotmolim sau ne pe măsură ce creştem, atunci rile şi talentele noastre unice,
rătăcim, dacă Îl chemăm imediat pe când învăţăm adevărul lui speciale, şi vom începe să avem
Isus în ajutor, în loc să încercăm să Dumnezeu complet, astfel încât dragoste, bucurie, răbdare, pace,
găsim o cale de a ne salva singuri, să recunoaştem minciuna când bunătate, dorinţa de a face
suntem oi înţelepte. o întâlnim, viaţa noastră va i o bine, blândeţe, credincioşie şi
Astfel, atunci când ne folosim viaţă din belşug. stăpânire de sine – în măsură
Astfel, atunci când noi urmăm suicientă încât să se reverse
inluenţa pentru a întoarce turma
Calea, şi ceilalţi vor putea să asupra celorlalţi!
către păstor când ea se sperie şi
tinde să se împrăştie, vom i nişte o urmeze. Când noi înălţăm
miei buni şi credincioşi. Putem i Adevărul (pe Isus) chiar şi atunci Pentru că Isus este În-
numiţi chiar ajutoare ale pastoru- când este diicil sau periculos, vierea şi Viaţa, pot să mă
lui – ajutoare angajate, care să s-ar putea ca şi alţii să facă la fel.
Iar viaţa noastră va creşte şi va bucur de o viaţă nouă
nu fugim atunci când turma este
în pericol, doar ca să ne salvăm
ajunge plină, mai îmbelşugată, pe acum şi să am încre-
măsură ce creştem în putere şi în dere în El pentru viaţa
pe noi. Atunci când căutăm cu
capacitatea de a o împărtăşi. Cu
blândeţe să-i călăuzim pe alţii, în
cât vom da mai mult, cu atât vom veşnică.
special pe cei tineri, ca să-L ur-
avea mai mult. Atunci când Îl alegem şi
meze pe Isus, nu pe noi, suntem rămânem în El, Isus ne promite
nişte ajutoare de nădejde. Pentru că Isus este că avem viaţa veşnică începând
adevărata Viţă, eu pot chiar cu momentul prezent. Vom
Pentru că Isus este Calea, i o mlădiţă binecuvân-
i mai lipsiţi de teamă, ştiind că
nici în viaţa aceasta şi nici în
Adevărul şi Viaţa, eu pot tată, tragându-mi seva moarte nu este nimic care să ne
să merg pe Calea Sa, să din El şi slăvindu-L prin poată despărţi de Isus.
înalţ Adevărul Său şi să Noi vom dori atunci să găsim
a aduce mult rod. noi căi de a le transmite această

60
Isus, Marele EU SUNT

încredere şi această viaţă tuturor Atunci când ne aţintim privi- eu însumi. În timp ce îndepliniţi
celor pe care îi întâlnim. Vom rea asupra singurei vieţi desă- lucrarea care vă este încredinţată
putea să ne încredem în El atunci vârşite şi adevărate care a fost acum, veţi i voi înşivă.
când vin necazuri şi pierderi şi trăită vreodată, începem să Şi vom avea dragoste faţă de
să-i ajutăm pe cei care suferă vedem lucruri noi. Alăm când Dumnezeu şi faţă de semenii
sau se confruntă cu diicultăţi, şi cui i-a spus El adevărul direct, noştri, până când vom trăi veşnic
întristându-ne împreună cu cu asprime, şi când şi cui i l-a împreună cu El.
ei. Vom avea acea încredere în spus cu blândeţe şi cu afecţiune.
Dumnezeu care nici nu pretinde Vedem cum i-a tratat pe oameni
că totul este bine şi nu există şi observăm către care dintre ei a Întrebări pentru discuţii:
niciun motiv de plâns, dar nici fost atras cel mai mult. Observăm
nu se va răzvrăti împotriva lui » Care este preferata voastră dintre
că nu a îngăduit să ie dat în
Dumnezeu acuzându-L pentru declaraţiile „Eu sunt...” pe care
mâinile duşmanilor Săi înainte
pierderile suferite de noi. Şi le le-am studiat şi de ce?
de a veni timpul, iar când timpul
vom putea transmite şi altora a venit, nu I-a fost ruşine să-Şi » Numiţi o cale pe care aţi ales-o,
această atitudine. recunoască zbuciumul suletesc în această săptămână, pentru a
şi să Şi-l exprime, spunându-I descoperi cine sunteţi.
Pentru că Isus este Tatălui Său ce simţea; dar, oricum, » Care sunt câteva căi prin care
Marele EU SUNT, pot i a înfruntat totul cu îndrăzneală. puteţi corecta concepţiile greşite
Atunci începem să ne căutăm şi ale prietenilor cu privire la Dum-
eu însumi. nezeu? Cum le puteţi arăta că
să ne înţelegem adevăratul eu.
Pentru că Isus, Marele Înţelegem că Biserica trebuie Dumnezeu este un Dumnezeu al
să ie unită, dar nu uniformă. dragostei şi al compasiunii?
EU SUNT, este, a fost şi va Fiecare dintre noi este copilul lui
i întotdeauna, pentru că Dumnezeu şi este unic în uni-
El a trăit aici, pe pământ, vers. Ne luăm timp să-L întrebăm Întrebarea care contează
pe Dumnezeu ce doreşte să cel mai mult:
o viaţă desăvârşită şi facem şi cum putem i pregătiţi » Cine eşti tu? Nu, nu aşa, ci
adevărată, pot i eu în- să facem acea lucrare. În timp cine eşti tu cu adevărat?
sumi, în mod desăvârşit, ce îndeplinesc lucrarea care îmi
şi adevărat în El. este încredinţată acum, voi i

Principiul de viaţă nr. 8: Pentru că Isus, Marele EU SUNT, este, a fost şi va i întotdeauna, pentru că El a trăit
aici pe pământ o viaţă desăvârşită şi adevărată, eu pot i eu însumi, în mod desă-
vârşit şi adevărat, în El.

61