Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Direcţia Generală, Educaţie, Tineret şi Sport


a Consiliului municipal Chişinău
Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport, sectorul Buiucani
Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”

Forumul Pedagogic
„DIALOGURI CHIŞINĂUENE”

CONFERINŢA MUNICIPALĂ
ştiinţifico-practică

Şcoala şi Comunitatea. Formarea competenţelor


în perspectiva integrării europene

27 octombrie 2010

Motto: “Şcoala cea mai bună este aceea în care


înveţi
înainte de toate a învăţa”
/ N.
Iorga /

1
Chişinău, 2010
Astăzi evoluţia sistemului educaţional traversează o importantă eră de
restructurare. Pentru a oferi speranţe de înălţare a tinerilor destine, e
nevoie de a implica familia, comunitatea într-un ansamblu de acţiuni, care
ar permite părinţilor să cunoască mai bine specificul procesului instructiv-
educativ din perspectiva formării competenţelor în contextul integrării
europene.
Problema colaborării şcolii cu familia devine extrem de actuală, de
aceea parteneriatul educaţional se prezintă ca o formă eficientă a acţiunilor
profesioniste pedagogice, denotă flexibilitate şi deschidere, evidenţiind
interrelaţiile agenţilor educaţionali în ansamblul complexităţii. Acest lucru
devine valoros doar în cazurile cînd sunt stabilite finalităţile, se lucrează
concomitent cu părinţii şi copiii, se discută şi se negociază contribuţia
fiecărui actor şi partener educativ, oferindu-i copilului o şcoală
prietenoasă.
În esenţa sa, procesul de învăţământ este un proces de creaţie:
creativitatea se regăseşte în toate componentele şi activităţile sale.
Şcoala, care stimulează creativitatea, asigură elevilor săi patru
libertăţi de bază: libertatea de studiu şi pregătire, libertatea de explorare şi
investigare, libertatea de exprimare şi libertatea de a fi ei înşişi.
Dezvoltarea durabilă implică asumarea unor noi strategii în
derularea procesului educaţional.
În cadrul conferinţei se va realiza un schimb de experienţă, vor fi
promovate bunele practici cu privire la realizarea parteneriatului eficient
dintre şcoală-familie-comunitate, vor fi prezentate o serie de propuneri,
privind îmbunătăţirea modului de fundamentare şi de implementare a unor
metodologii adecvate dezvoltării instruirii de calitate şi formării
competenţelor la elevi în perspectiva integrării europene.

Obiectivele conferinţei:
o Analiza modelelor existente de colaborare şcoală – comunitate;
o Identificarea şi soluţionarea problemelor ce ţin de realizarea
eficientă şi durabilă a colaborării şcoală – comunitate;
o Promovarea bunelor practici în eficientizarea parteneriatului
şcoală – comunitate şi formarea competenţelor în perspectiva integrării
europene;
o Dezvoltarea competenţelor de elaborare şi gestionare a
proiectelor la nivel de unitate şcolară şi comunitate;
o Căile de soluţionare a eşecului şcolar;

2
o Activitatea didactică şi extracurriculară în contextul dezvoltării
creativităţii şi inventicii.
27 octombrie, 2010

Locul desfăşurării: Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”

Agenda conferinţei

930 – 1000 – Înregistrarea participanţilor.


Video „Din activitatea LT „N. Dadiani”” (Casa Mare)

10 00 – 1045 – Şedinţa în plen (Casa Mare)


 Dorin Chirtoacă – Primar General de Chişinău;
 Tatiana Potîng – Ministru interimar al ME al R. Moldova;
 Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb – Director General al DGETS;
 Ana Gheorghiţa – Directorul liceului „N. Dadiani” ;
 Galina Talai – Preşedintele Sindicatului de ramură din mun. Chişinău;
 Valentina Miron – Vice-directorul Agenţiei de Evaluare şi Examinare;
 Nicolae Chicuş – Rectorul UPS „I. Creangă”;
 Viorica Goraş-Postică – Directorul Centrului DidacticaPro;
 Alexei Solovei – Preşedintele AOP „Dadiani”;
 Mihaela Boboc – Preşedintele Comitetului Şcolăresc, LT „N. Dadiani”.

1100 – 1300 – Lucrul în ateliere

Secţia 1: ŞCOALA ŞI COMUNITATEA

Cabinetul nr.8
Moderatori: Zinaida Popescu, director general adjunct al DGETS
Ana Gheorghiţa, directorul LT „N. Dadiani”
Marina Zugrav, LT „N. Dadiani”, profesor de geografie, grad didactic I

Nr.
N.P. participanţi Titlul lucrării
d/o
1. Ana Muntean Parteneriatul familie-şcoală – cheia succesului educaţional
2. Ana Gheorghiţa Şcoala – principala valoare naţională în formarea competenţelor
3. Vasile Baş Familie- şcoala - comunitate in relatie de parteneriat educational
4. Zinaida Gangan Un diriginte eficient în contextul şcolii prietenoase copilului
5. Maria Caras Formarea abilităţilor părinteşti în scopul îmbunătăţirii procesului educaţional,
având ca scop prioritar creşterea unei generaţii capabile de a trăi şi activa în
marea comunitate a uniunii europene

3
6. Ala Lozan Educaţia familială - protecţia viitorului copilului
7. Elena Gînsari, Un licăr de lumină pentru cei mai trişti ca noi
Elena Rusu
8. Natalia Marcauţan Şcoala – parte esenţială a comunităţii
9. Silvia Fedoreţ Şcoala şi familia – promovarea unei educaţii de calitate la treapta primară
10. Zinaida Cerbuşca Interacţiunea pedagogică şcoală-familie-comunitate
11. Lili Prisăcaru Parteneriat educaţional – premisele optimizării procesului educaţional
12. Boris Volosatîi Şcoala nu poate exista în afara unui sistem de valori
13. Victor Nour Deformalizarea parteneriatului interinstituţional preuniversitar, ca factor-
motrice în formarea profesională şi dezvoltarea competitivă a instituţiilor –
imperativă a strategiei manageriale de context european
14. Elena Iuraşco, Parteneriatul şcoală -universitate: proiect durabil pentru integrarea socio-
Maria Brăgaru profesională a tinerilor
15. Nelly Berezovschi Prietenul copilului – şcoala!
16. Mariana Bucătaru, Parteneriatul familie-scoala si rolul lui in educarea unei personalitati
Lilia Petriciuc armonioase
17. Daniela Devder Parteneriatul şcoală – familie – comunitate – condiţie esenţială a unui
învăţămînt de calitate
18. Marina Zugrav Descurajat? Neînţeles ?
19. Ecaterina Moga De la o şcoală bună – la o şcoală de excelenţă
20. Наталья Халаим Школа как дружественная среда для учащихся и педагогов
21. Svetlana Schiţco, Concepte moderne privind utilizarea tehnologiilor informaţionale în sistemul
Natalia Schiţco educaţional
22. T. Curtescu- Reflecţii asupra unei călătorii în altă lume
Marinciuc
23. Silvia Guzun Impactul parteneriatului educaţional în dezvoltarea instituţiei şcolare
24. Zinaida Rotaru Formarea competenţelor la elevi în perspectiva integrării europene
25. В.Ф Савковa Педсовет по теме: «формирование ключевых компетенций – важный
фактор повышения качества образования»
26. Silvia Guzun Activitatea extraşcolară, modalitate de cunoaştere a istoriei şi culturii
naţionale

Secţia 2A: INVENTICA ŞI CREATIVITATEA PEDAGOGICĂ


Cabinetul nr. 9
Moderatori: Natalia Străjesco, şefa Şecţiei Informare şi Relaţii cu Comunitatea, DGETS
Vasile Gîtlan, director-adjunct LT “N. Dadiani”
Nr.
N.P. participanţi Titlul lucrării
d/o
1. Nicolae Silistraru Interpretări ale curriculumului pentru formarea psihopedagogică
2. T.Curtescu, Formare de competenţe: declaraţie şi realitate
T.Pribega, O.
Druţă, N.Cojocari
3. Valeria Pascaru- Valoarea competenţelor de consiliere psihopedagogică a profesorului în
Goncear acţiunea educativă
4. Angela Ivanov Problematizarea, bazată pe dezvoltarea competenţelor – calea formării
tânărului european
5. Virginia Vangheli, Modelarea colectivului de elevi în cadrul activitaţilor curriculare şi
Axenia Papaluţa extracurriculare – premisă a învaţămîntului modern
6. T.Curtescu, Formarea competenţelor în baza dezvoltării inteligenţelor multiple
E.Gaburea, E.Stati
7. Angela Băbălău , Stimularea creativităţii elevilor
Larisa Popa
8. Елена Горяну, ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО И НОВАТОРСТВО
Ирина Фрунзэ
9. Elena Cojoc, Matematica şi creativitatea
Claudia Gurschi

4
10. Iulia Baerle, Formarea competenţelor acţional - strategice şi antreprenoriale la orele
Ghennadii de chimie
Cepurnoi,
Alexei Baerle
11. Irina Ivanov, Liuba Inventica şi creativitatea pedagogică
Barcaru
12. Viorica Stanciu Formarea competenţei de percepţie fonică a intonaţiei propoziţiilor
13. Iulia Baerle, Nina Mnemotehnica în ajutorul profesorilor şi elevilor în cadrul studierii
Izmana, Alexei ştiinţelor reale
Baerle, Nina Ţobor,
Ghenadii Cepurnoi
14. Alexei Baerle , Organizarea lucrului de cercetare ştiinţifică pentru elevii claselor
Iulia Baerle, liceale
Valentina Bantea
15. Natalia Casîm, Şcoala şi activităţile extracuriculare - izvoare de competenţe
Sabina Pavelciuc
16. Vasile Gîtlan, Ana Conferinţa ştiinţifico-practică – factor eficient în formarea de competenţe
Grosu, Veaceslav
Celpan
17. С. А. Гайбу Возможности мультимедийных средств на уроках русской литературы
18. Vasile Gîtlan Comunicarea – metodă de formare a competenţelor
19. Г. К. Буйницкая Эффективное использование потенциала учащихся

Secţia 2B: INVENTICA ŞI CREATIVITATEA PEDAGOGICĂ


Cabinetul nr. 10
Moderatori: Tamara Curtescu, şefa Secţiei Management Preuniversitar, DGETS
Angela Prisăcaru, director adjunct LT „N. Dadiani”

Nr.
N.P. participanţi Titlul lucrării
d/o
1. Людмила Рыбак, От творчества учителя к творчеству ученика
Ольга Пилипенко
2. Larisa Mironov Problematizarea în realizarea competenţelor
3. Dina Calancea Lecţia de chimie - între rutină şi creativitate
4. Cristina Ţurcan Lecţia între rutină şi creativitate
5. Г. К. Буйницкая Семинар-тренинг «формирование у учителей мотивации для оказания
помощи учащимся 5-х классов в адаптации»
6. Наталья Здоровьесберегающий потенциал школьного урока
Юрковская, Ирина
Остапчук
7. В.Яворчук Самообучение, иностранный язык и креативность
8. Galina Vărzaru Tehnologii de stimulare a activităţii creative a elevilor
9. Valentina Boboc Proiectul – metodă de formare a competenţelor la elevi
10. Andrei Petruşca, Lucrările de laborator ca metodă de formare a competenţelor la elevi
Elena Petruşca
11. Natalia Nazarie Dezvoltarea competenţelor de comunicare la disciplina limba şi literatura
română în şcoala alolingvă
12. Natalia Marteciuc Formarea competenţelor comunicative in cadrul orelor de limba romănă în
clasele primare
13. Tatiana Eriomenco Rolul profesorului în formarea competenţelor la elevi
14. Ion Vîrlan Un profesor eficient
15. Natalia Valter Modalităţi de corecţie a limbajului in procesul de instruire la ciclul primar
16. Ana Popov Activităţi de dezvoltare a gîndirii creative la elevii din ciclul primar
17. Aurelia Mînzat, Creativitatea pedagogului – factor important in realizarea cu succes a
Iulia Iasinschi, demersului educaţional
5
Vasile Moraru
18. Elena Ţap Utilizarea TIC în predare - învăţare

Secţia 3: SUCCESUL ŞI EŞECUL ŞCOLAR


Cabinetul nr. 11
Moderatori: Pavel Cerbuşca, doctor în pedagogie, director adjunct, LT „Gaudeamus”
Zinaida Cerbuşca, director adjunct LT „N. Dadiani”, grad managerial superior

Nr. d/o N.P. participanţi Titlul lucrării


1. Nina Izmană, Obţinerea succesului şcolar prin formarea competenţelor de rezolvare a
Maria Lupuşor, unor probleme şi situaţii din cotidian
Ana Popa
2. Maria Miricinschi, Factorii determinativi ai succesului sau insuccesului şcolar
Ion Miricinschi
3. Alexandra Bunduchi, Impactul notării elevilor asupra succesului şcolar
Elena Căruţă
4. Diana Moraru, Succesul necesită o muncă asiduă
Natalia Mancaş
5. Tatiana Zamfit, Rolul cercetării în prevenirea şi diminuarea insuccesului şcolar
Maria Garştea
6. Elena Corolenco, Succesul şcolar. Eşecul şcolar
Gheorghe Garbuz
7. Adelina Danu, Tărîmul torid al succesului
Irina Butucea
8. Angela Prisăcaru Competenţa digitală – premisă importantă în asigurarea succesului în
secolul xxi
9. Elena Rusnac Succesul şcolar şi reuşita în viaţă
10. Adelina Bălănel Succesul şi eşecul şcolar în ciclul primar
11. Ludmila Creţu Succesul şi eşecul şcolar la fizică în treapta liceală
12. Pavel Cerbuşca Rolul cadrului didactic în formarea la elevi a competenţelor cu caracter
de integrare
13. Elmira Rusnac Portofoliul - instrument de evaluare eficientă la educaţia plastică
14. Ludmila Cricovan Şcoala-comunitatea – factor decisiv în dezvoltarea armonioasă a
performanţei

1300 – 1330 – Totalurile Conferinţei.

1330 – Recepţie.