Sunteți pe pagina 1din 10

Politica vamala a

Republicii Moldova

Coordonator: Harcenco Dorina,


doctor-lector universitar;
Executat: Mocanu Anna BAA T-
293
Politica vamala -
componenta semnificativa
a politicii comerciale de o
tara care subsumeaza
principiile si normele legale
care fundamenteaza
reglementarea modului de
intrare si iesire a
marfurilor si serviciilor de
pe teritoriul vamal al unei
tari. Procedurile vamale ale
Republicii Moldova se
bazează pe regulile şi
normele internaţionale ale
Organizaţiei Internaţionale
a Vămilor.
Istoria politicii vamale in
Republica Moldova
Sistemului vamal al Republicii Moldova îşi are
începuturile imediat după proclamarea
independenţei şi suveranităţii ţării noastre la
4 septembrie 1991, compuse la acel moment
din  vama Ungheni, vama Leuşeni şi vama
internă Chişinău. În anul 1992 birourile
vamale Ungheni şi Leuşeni au fost
reorganizate şi create 4 birouri vamale noi la
frontiera cu România: Sculeni, Costeşti,
Cahul şi Giurgiuleşti. Din luna octombrie  anul
1994 Republica Moldova a devenit membru
cu drepturi depline a Organizaţiei Mondiale a
Vămilor. Pe parcursul  ultimilor ani de
activitate organele vamale au înregistrat o
dezvoltare continuă şi stabilă,
perfecţionându-şi formele de activitate,
însuşind tehnologii moderne, aplicate pe plan
internaţional. În punctele de trecere a
frontierei de stat au fost edificate noi sedii
ale birourilor vamale cu o infrastructură
contemporană, au fost create condiţii optime,
care permit organizarea muncii angajaţilor
vamali la un nivel calitativ superior. S-a
îmbunătăţit baza materială a sistemului
vamal, subdiviziunile teritoriale au fost dotate
cu tehnică şi utilaj special.
Misiunea Serviciului Vamal
constă în promovarea politicii
vamale, în vederea
asigurării securităţii
economice a statului, prin
facilitarea comerţului,
securizarea traficului
internaţional de mărfuri şi
mijloacelor de transport,
asigurarea respectării
reglementărilor vamale,
perceperii drepturilor de
import şi export, lupta
împotriva fraudelor
vamale, dezvoltarea unei
administraţii profesioniste
şi transparente. 
Raportul anual privind activitatea
serviciului vamal in anul 2010
Raportul a fost elaborat în conformitate cu procedurile interne
de monitorizare, evaluare şi raportare asupra rezultatelor
obţinute de către subdiviziunile Serviciului Vamal. Acest raport
cuprinde date statistice ce reflectă evoluţia celor mai importante
indicatori de evaluare a performanţelor şi evenimente marcante
ale anului 2010. Reformele recent lansate caracterizează anul
2010 ca fiind deosebit de important, datorită schimbărilor
radicale în plan organizatoric şi decizional, orientînd activitatea
vamală spre folosirea mai eficientă a resurselor disponibile.
Activitatea pe dimensiunea antifraudă s-a realizat în strînsă
colaborare cu organele de drept naţionale. Întru depistarea şi
contracararea infracţiunilor transfrontaliere, SV de comun cu
alte organe de drept a direcţionat capacităţile sale operative şi
analitice în vederea contracarării şi depistării schemelor de
contrabandă. În acest sens s-a pus accent pe colaborarea
strînsă între SV, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Centrul
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul
Afacerilor Interne, declarînd în acest sens „război” structurilor
criminale ce organizează şi realizează fapte de contrabandă.
 Această conlucrare a avut un impact benefic şi asupra
fluidizării traficului de persoane şi mijloace de transport. Anul
2010 a fost deosebit de rezultativ sub aspectul dezvoltării
colaborării cu autorităţile vamale din ţările vecine România şi
Ucraina. Astfel, la 24 iulie 2010 a fost semnat Planul de
cooperare între Autoritatea Naţională a Vămilor din România şi
Serviciului Vamal al Republicii Moldova privind intensificarea
colaborării în domeniul pregătirii lucrătorilor vamali şi
schimbul de experienţă pentru prevenirea şi descoperirea
fraudelor vamale, precum şi a utilizării mijloacelor tehnice de
control. Conform prevederilor Planului de cooperare, începînd
cu 1 august 2010, în 3 puncte de trecere a frontierei moldo-
române (Leuşeni – Albiţa, Giurgiuleşti – Galaţi şi Sculeni –
Sculeni) sa fost implementat un nou mecanism de colaborare
vamală, care are drept scop unificarea eforturilor şi
capacităţilor autorităţilor vamale din Republica Moldova şi
România. Începînd cu 5 noiembrie 2010 mecanismul de
colaborare şi interacţiune în scopul combaterii fraudelor
vamale a fost implementat la toate punctele de trecere a
frontierei. Rezultate palpabile a acestei colaborări au servit
drept temei pentru prelungirea valabilităţii Planului şi pentru
anul 2011, noul Plan bilateral fiind semnat la 27 ianuarie
2011.
Vizita lui Kunio Mikuriya la Chişinău
3-5 septembrie
 Dumnealui a declarat că SV a făcut un
progres semnificativ în modernizarea
procedurilor şi în special în implementarea
măsurilor de securizare la frontieră cu Uniune
Europeană. Secretarul General a avut o
întrevedere cu Prim-ministru al Republicii
Moldova Vlad Filat, conducerea Ministerului
Finanţelor şi a Serviciului Vamal. Discuţiile s-
au axat pe reformele implementate în
sistemul vamal naţional, posibilităţile de
dezvoltare a infrastructurii vamale, precum
şi asistenţa acordată Republicii Moldova de
către Organizaţia Mondială a Vămilor în
procesul de reformare, modernizare,
implementare a standardelor internaţionale
în domeniul vamal. Secretarul General al
Organizaţiei Mondiale a Vămilor a spus că
Republica Moldova se află printre primele
state care au implementat proiecte-pilot de
reformare a sistemului vamal
 In anul 2010, sistemul vamal al RM fiind
compus din 8 birouri vamale şi posturi
vamale.
Veniturile vamale
În rezultatul implementării măsurilor de stabilizare şi relansare
economică a ţării, aprobate de Guvern, pe parcursul anului 2010
au fost înregistrată o evoluţie pozitivă în comparaţie cu anul
2009 la capitolul încasărilor drepturilor de import în bugetul de
stat. În total în 2010 au fost încasate drepturi de import/export
în valoare de 9 750,3 mil. lei, înregistrînd o creştere cu 26,7%
comparativ cu anul trecut. Planul încasărilor în 2010 a fost
supraîndeplinit cu + 639 mil lei, sau + 107 %. faţa de cifra
stabilită. Pînă la rectificarea Legii bugetului, în iulie 2010, planul
încasărilor a fost supraîndeplinit cu 254 mii/lei, ceea ce constituie
+ 105,5 % pe cînd în anul 2009 a fost executat doar la 78% .
După ponderea încasărilor drepturilor de import/export pe întreg
sistemul vamal, pe primele 4 locuri sau situat Birourile vamale
Chişinău - cu 57,1 %; Briceni - cu 10,3%; Leuşeni - cu 10,0 %;
Ungheni - cu 6,9 %. Pe parcursul anului 2010 situaţia la capitolul
combaterii fraudelor transfrontaliere de către Serviciul Vamal s-a
schimbat radical ceea ce se confirmă prin date statistice. Astfel,
dacă comparăm cantitatea de ţigări capturata de Serviciul Vamal
în anul 2010 faţa de anii precedenţi constatăm o creştere
semnificativă a acestora. De exemplu, cantitatea ţigărilor
reţinute la posturile de trecere a frontierei moldo-române în anul
2010 este cu aproximativ 700% mai mare de cît cea din 2008.
Totodată, analizînd informaţia concluzionăm, că eficacitatea
Serviciului Vamal în depistarea şi prevenirea contrabandei de
ţigări a crescut în 2010 de la 10% pînă la 60 %.. La 15 februarie
2010 a fost deschis un nou post vamal internaţional: „Postul
vamal Lipcani-Rădăuţi", care este subdiviziunea Biroului Vamal
Briceni şi se află în partea de sud-vest la intrarea în Lipcani pe
traseul internaţional Chişinău-Brest. Noul post vamal dispune de
condiţii excelente şi este bine dotat pentru executarea la nivel
calitativ a gamei de servicii vamale. Pentru comoditatea agenţilor
economici aici activează o filială a Băncii de economii cu casă de
schimb valutar. Centrul de instruire a colaboratorilor vamali este
o instituţie a Serviciului Vamal specializată în organizarea şi
asigurarea unui nivel sporit de pregătire profesională şi de
menţinere a competenţei în domeniul exercitat. La 19 octombrie
2010 Centru de instruire a omagiat trei ani de activitate. Anual
se desfasoara Ziua lucrătorului vamal, marcate pe 4 septembrie.
Planul de activitate al serviciului
vamal pentru anul 2011
 Planul de activitate al SV pentru anul 2011 este elaborat întru implementarea
Planului de Dezvoltare Instituţională a SV pentru anii 2009-2011 şi are drept scop
reunirea într-un
 Singur cadru de planificare strategică obiectivele politicii vamale stabilite în
Programul de activitate al Guvernului “Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie,
Bunăstare” 2011-2014, precum şi angajamentele asumate pe dimensiunea activităţii
vamale în cadrul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.
 Rezultatele anului 2010 privite în ansamblu au demonstrat că SV s-a manifestat că o
instituţie capabilă să răspundă provocărilor zilnice şi totodată să demonstreze
voinţa fermă, perseverenţă şi un potenţial de modernizare care trebuie valorificat şi
în anul 2011. Conform Programului de Guvernare, consolidarea capacităţilor
organelor vamale va constitui în anul 2011 un deziderat major şi eforturile urmează
a fi direcţionat în mod special în domeniile precum: consolidarea administrării
veniturilor vamale; simplificarea procedurilor de vămuire; modernizarea tehnologiilor
informaţionale vamale; dezvoltarea cooperării vamale la nivel bilateral, regional şi
internaţional în domeniul schimbului de informaţii şi prevenirii infracţiunilor
transfrontaliere.
 Un alt obiectiv strategic al anului 2011, reprezintă revizuirea Planului de Dezvoltare
Instituţională a SV pentru anii 2009-2011 în vederea elaborării unui nou Plan pentru
perioada următoare. Anul 2011 va aduce şi noi provocări pentru SV, unele sunt
previzibile şi redresarea acestora va fi efectuată în mod planificat.
 Concluzie : Pentru perioadele urmatoare in
Republica Moldova deasemenea se prevede
asalturi, deoarece deja dispune de planuri care
ar conduce spre realizarea lor cu success,
deasemenea dispune de resurse umane cu un
potential sporit impreuna cu seminarele care se
organizeaza pentru a moderniza in continuu
cunostintele si a fi la current cu topul
problemelor frontiere.
 Bibliografie :
 http://www.customs.gov.md
 http://www.law-
moldova.com/laws/rom/tamozhennom-tarife-
ro.txt
 http://facultate.regielive.ro/referate/economie/
evolutia_comertului_exterior_al_republicii_mold
ova_in_perioada_de_tranzitie-145663.html

S-ar putea să vă placă și