Tendin ele aplic rii procesului SorbonaBologna în Europa Occidental i Oriental

Senatul ULIM 24 noiembrie 2004 Prezentare Ana GU U, Prim-Vicerector
www.ulim.md agutu@ulim.md agutu@ulim.md

Procesul Sorbona-Bologna 
Declara iile: ± Sorbona (1998, 4 ri), Bologna (1999, 29 ri), Praga (2001, 32 ri), Berlin (2003, 40 ri) Spa iul European al înv

mântului superior

i al cercet rii
± Mobilitatea studen ilor, profesorilor i cercet torilor ± Transparen a i atractivitatea

Procesul Sorbona-Bologna 
Arhitectura studiilor comparabile (80% din statele

semnatare au deja baza legislativ pentru aceasta) :
± Licen a (bachelor), master,doctorat (PhD) ± Studii modulare i semestriale (Credite ECTS) ± Recunoa terea mutual a diplomelor de studii 

Formarea profesional pe parcursul întregii vie i Cursuri europene i interna ionale Evaluarea i asigurarea calit ii

Procesul Sorbona-Bologna 
Aderarea politic rapid ± proces multa teptat în

spa iul european (2/3 din institu iile vizate au sensibilizat rapid esen a PSB, îns 50% din ele consider c legisla ia rilor lor înc nu este gata pentru efectuarea reformei) Convergen mai degrab decât armonizare (tentativ nereu it a Buxelles ± armonizarea ar putea duce la banalizare) Oportunitatea impulsion rii evolu iei înv mântului na ional

Puncte de reper 
Cunoa terea i sus inerea Procesului SB Rolul studen ilor (60% studen i au fost

familiariza i formal cu esen a PSB) Gradul de angajare în câmpul muncii (sporirea acestuia odat cu sporirea calit ii studiilor i pertinen ei diplomelor) Structura cursurilor (reforma curricular ) ± 80% din rile semnatare au acceptat structura în 2 cicluri, cât despre doctorat ± situa ia difer de la ar la ar )

Puncte de reper Autonomia i asigurarea calit ii ( rile semnatare au creat agen ii pentru evaluarea extern a calit ii studiilor i examineaz acum posibilitatea standardiz rii principiilor de evaluare. cu deosebit acuitate se pune problema acredit rii studiilor doctorale) .

studen i) ± Calitatea dialogului Stat ± Institu ie .Conjunctura politic ± Voin a pentru reforme ± Dinamica aplic rii ± Gradul de aderare la comunitatea universitar (profesori.Evolu ii Foarte diverse în dependen de ar .

Portugalia. Suedia Situa ie specific ± Austria. Italia Dinamic rapid . Germania. Republica Moldova .Situa ia în câteva ri Dinamic rapid . reforma ofertei studiilor ± Fran a. Belgia ± Spania. sistem SB apropiat celui anterior .Olanda. Norvegia. Grecia ± România.

Fran a .Evolu ii .

pluri- . DEA . Master.i interdisciplinare).pentru o perioad de timp pân la expirarea cererii de formare) Trecerea complet la sistemul LMD pe întreg teritoriul Fran ei (Licen . DESS. Concentrarea doctoratului în colile Doctorale pe lâng universit i (studii doctorale cu elemente prezen iale pluri.a.Evolu ii . P strarea diplomelor intermediare DEUG. Doctorat) în anul 2005.Fran a 4 texte reglementare normative au fost publicate în 2002.

Contractul se reînnoie te 1 dat la 4 ani.Fran a Contractualizarea ± institu ia i ministerul educa iei i tiin ei încheie un contract de colaborare. Contractul determin i finan area universit ii pe urm torii patru ani.Evolu ii . Ministerul acord sau nu abilitarea pentru respectivele propuneri. Ini iativa de a propune noi form ri la noi specializ ri vine din parte universit ii. .

cocodiplomarea) .Fran a Transparen a ofertei de formare i atractivitatea acesteia Flexibilizarea cursurilor (trasee specifice pentru studen i) Dezvoltarea parteneriatului cu alte universit i (80% din universit ile franceze au omologat ciclurile lor de studii.Evolu ii . 66 din 85 universit i franceze au efectuat trecerea la LMD) LMD) Impulsionarea mobilit ilor studen e ti i profesorale (eliberarea diplomelor duble.

. Expertiza cercet rii se efectueaz la nivel na ional.Fran a În 1984 a fost creat CNE (Comitetul Na ional pentru Evaluare). colile doctorale sunt evaluate 1 dat la 4 ani. ce se ocup de acreditarea extern a universit ilor.Evolu ii . Conduc torii de doctorat ± 1 data la 2 ani.

 Master (120 credite ECTS) ± competen e specifice ale universit ii. inser ie european i interna ional prin doctorat sau câmpul muncii. oferte aderente.Evolu ii . continuarea studiilor prin master. orientarea spre profesionalizare i cercetare.Fran a Licen (180 credite ECTS) ± Achizi ionarea cuno tin elor fundamentale. inser ie profesional . . pluridisciplinaritate.

Evolu ii . cercet ri în comun etc. Impulsionarea mobilit ilor doctorale ± doctorat în coco-tutel .Fran a Doctorat /PhD ( colile doctorale ) ± studii în cadrul unei echipe de cercetare în coala Doctoral acreditat de CNE în domeniile de excelen ale universit ii. Diploma este eliberat de universitate cu referin la coala Doctoral acreditat . Drepturile i obliga iunile doctorandului i ale conduc torului tiin ific sunt men ionate în Carta tezei. .

2004: 70% din universit i i 80% omolog ri reciproce coli/Universit i 2005 ± totalitatea universit ilor trec la LMD Puternic impact institu ional .Concluzii pentru Fran a Experiment ri . rezisten . procese integra ioniste .2002-2003 Experiment 2002± Schimbarea culturii ± Construirea ³doctrinei´ Ader ri.

Evolu ii .Italia .

Evolu ii .Italia Situa ia anterioar unic: Lauréa unic: Studii Ciclu de durat pân la 8 ani Procentajul reu itei unul din cel mai slab în Europa) Europa) Legea: 2001: noiembrie 1999 55 Universit i i Institutele Politehnice adoptarea oficial a PSB Tranzi ia în 4 ani .

Evolu ii .180 Lauréa spécialistica: 2 ani.Italia Lauréa: 3 ani.180 Credite ECTS ani. ECTS Magistralis=>inser Magistralis=>inser ia profesional Doctoralis=>studii doctorale Doctoralis=>studii . 120 Credite ani.

economie.Evolu ii .Italia Master: Curs cu voca ie profesional Post-Lauréa Post- (60 ECTS) Post-Lauréa spécialistica (120 ECTS) Post Acces limitat. tiin e umanistice) . matematic . drept. taxe de colarizare foarte înalte Classi di lauréa: mari domenii lauréa: disciplinare fixate de minister Lauréa: 42 classi (biologie.

Evolu ii . spécialistica: fizic . tiin e politice) Ministerul fixeaz cursurile obligatorii i op ionale. . Studentul î i poate alege propriul s u traseu de formare. Primele nu pot dep i 66% din num rul de credite acumulate. didactic. Ministerul Educa iei i tiin ei din Italia a introdus o func ie nou în universit ile italiene manager didactic.Italia   Lauréa spécialistica: 104 classi (arheologie. farmacie industrial . filosofie. tiin e cognitive. geniu civil.

.Evolu ii . Legea permite coeliberarea unui supliment la diplom vizat de dou universit i partenere.Italia  Cele 52 universit i italiene propun un num r de 3200 cursuri Minisetrul italian al educa iei i tiin ei lanseaz anual programul de Interna ionalizare a cursurilor . care prevede eliberarea diplomelor duble sau co-diplomarea.

Evolu ii ± Olanda   Sistemul Bachelor-Master a fost introdus în 2002 Bachelorodat cu un sistem de acreditare a calit ii studiilor universitare. Accesul la doctorat este permis doar în baza unui Master. Reforma trebuie s finalizeze în septembrie 2004. Un an de studii universitare echivaleaz cu 60 credite ECTS (1680 ore) Legea spune c orice Bachelor trebuie s permit continuarea îstudiilor prin Master. dar conform dicrec iei alese. .

 . Master ± 2 ani 120 ECTS.Evolu ii ± Norvegia Sistemul anterior de 4 ani era foarte apropiat celui propus de Procesul SB Dispozitivul legal a fost adoptat în 2001. Structura actual e Bachelor ± 3 ani. Doctorat (PhD). Toate universit ile trebuie s se conformeze sistemului în anul universitar 20032003-2004. 180 ECTS.

Evolu ii .Suedia Adopt toate prevederile Procesului SB Adopt sistemul de dou cicluri Actualmente discu ii pe marginea adapt rii sistemului na ional de credite transferabile la ECTS. .

50% . . ara e anagajat deja în reformele de rigoare prin legea din 2002. În 2004 ministerul educa iei a creat o Agen ie pentru evaluarea calit ii în înv mânt.Evolu ii ² Austria  În pofida criticilor adresate Procesului SB de c tre unele universit i austriece ± în prezent. 25% din institu ii s-au conformat cerin elor legii. ce a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004.vor finaliza acest proces c tre 2006.

Reforma va face s regrupeze cele 6 centre de studii universitare necomplete în jutrul celor 3 universit i existente . Ciclul Master ± 60 sau 120 credite.Evolu ii ± Belgia (francofon ) Folosirea ECTS în primele 2 cicluri În 2003 apare decretul despre armonizarea studiilor universitare în Belgia. Crearea une Agen ii de evaluare a calit ii studiilor universitare în 2004. situa ia e înc neclar la acest capitol. Ciclul Bachelor ± 180 credite ECTS.

Evolu ii .Spania .

180-240 credite ECTS. Ciclurile de studii universitare: grado (licenciatura) . doctorat ± pu in avansat.Spania Legea organic despre aderarea la spa iul european al înv mântului superior a fost adoptat în 2001. postgrado (master) ± 60-120 credite ECTS.Evolu ii . .

Ini ierea unui dialog eficient între institu ii i minister (actualmente doar 20% din disciplinele curriculare sun la libera decizie a universit ilor) Schimbarea mentalit ii la profesori i studen i. . Finalizarea reformei ± 2010.Evolu ii .Spania Sarcini imediate: Adaptarea sistemului de credite spaniol la ECTS.

Portugalia .Evolu ii .

Evolu ii . Pentru prima dat ministerul tiin ei i educa iei a prezentat un plan de aplicare a Procesului SB la Consiliul pentru înv mântul superior în mai 2003. Actualmente legea respectiv este în discu ii la parlament. .Portugalia Portugalia este înc prea pu in angajat în Procesul SB. Este pe cale de a adopta arhitectura de 2 cicluri universitare cu o durat înc non-definit clar.

. Men inerea ciclurilor existente: licen iatura ± 4/6 ani i mestrado ± 2 ani. Definirea rubricilor suplimentului la diplom mai e înc în discu ie. cât i doctoratul. îns recunoa terea diplomelor ine înc de autoritatea universit ilor.presupus pân în 2005.Evolu ii . Portugalia aplic prevederile Conven iei de la Lisabona. cu toate c universit ile elibereaz deja aceste suplimente.Portugalia Tranzi ia .

iar Agen ia Na ional de Evaluare este afiliat la ENQA (European Network for Quality Assurance) .Evolu ii .Portugalia Sistemul de credite transferabile na ional urmeaz a fi adaptat la ECTS Sistemul de evaluare a studiilor universitare pedagogice a fost extins pentru toate domeniile.

Germania   Legea din 1998 prevede structurarea studiilor universitare pe dou cicluri (Bachelor ± BA) i Master (MA).Evolu ii . Universit ile mai recente sunt mai receptive decât cele tradi ionale. Reticen ele vizând Procesul SB diminueaz . iar op iunea liberei alegeri în spiritul humboldian câ tig din ce în ce mai mult teren. Reforma este tributar politicii landurilor. .

 Universit ile sunt înc pu in angajate în acest proces.Evolu ii . . Au fost realizate mai multe proiecte de masterate i doctrate în comun cu alte universit i europene.Grecia Cu toate c Grecia este semnatar a Procesului SB ± legea va fi preg tit abia în urm toarele luni.

România .Evolu ii .

master i doctorat a fost adoptat la 24 iunie 2004. Durata ciclurilor se stabile te de Ministerul Educa iei la propunerea Consiliului Rectorilor i se aprob prin hot râre de guvern .România Legea privind organizarea studiilor universitare pe 3 cicluri ± licen .Evolu ii .

ofer cuno tin e i competen e largi. Prin excep ie. se accept 60 ECTS. 90-120 ECTS. Masteratul ± durata 3-4 semestre. Licen a prevede obligatoriu stagiile de practic .Evolu ii . . pe domenii de studii i abilit i cognitive specifice.România Licen a ± durata 3-4 ani. în func ie de durata licen ei. Ofer studii de aprofundare a licen ei ob inute sau într-un domeniu apropiat. Licen a seral i cu frecven redus ± cu 1 an mai mult decât la zi. cât i de dezvoltare a capacit ilor de cercetare. 180-240 ECTS.

´ . pentru posesorii diplomei de licen .Evolu ii .România Legea prevede c absolven ii de in tori ai diplomei de licen sau master pot ocupa posturi didactice în ciclul primar sau gimnazial.cu condi ia parcurgerii a unui modul psihopedagogic de 30 credite ECTS. aplicarea i dezvoltarea de specializ ri i programe de studii corespunz toare. ³Institu iile de înv mânt superior sunt autonome i r spund pentru proiectarea.

Durata poate fi prelungit cu aprobarea senatului universitar în situa ii specifice de cercetare.România Studiile universitare de doctiorat au de regul durata de 3 ani. . Reglement rile specifice organiz rii studiilor universitare de doctorat se elaboreaz de ministerul educa iei i cercet rii i se pun spre aprobare guvernului. Sus inerea tezei se poate efectua în termen de maximum 3 ani dup terminarea studiilor de doctorat.Evolu ii .

România Aplicarea ECTS este obligatorie în toate institu iile universtare. pe care ministerul educa iei i cercet rii le legifereaz cu asisten a guvernului prin reglement ri legale. . Legea prevede stimularea programelor de diplome comune.Evolu ii . Începând cu 2005-2006 universit ile elibereaz suplimentul la diplom conform normelor europene în vigoare.

.Evolu ii .România Institu iile de înv mânt superior de scurt durat intr în lichidare sau se reorganizeaz în institu ii de studii la nivel licen . Prevederile legii intr în vigoare în anul academic 2005-2006.

300 ECTS. care echivaleaz cu diploma de master. .Evolu ii .România Legea prevede c în unele cazuri universit ile pot oferi un ciclu de formare integrat cu o durat de 5 ani.

Moldova .Evolu ii .

Moldova   Nu este semnatar a PSB. A elaborat Nomenclatorul specializ rilor supus spre discu ie în Parlamentul RM . Norvegia.Evolu ii . 2005 de la Bergen. A preg tit textul noii legi a înv mântului A elaborat strategia dezvolt rii înv mântului superior din RM pân 2015 (finalizarea procesului de reformare ± în 2015). dar sper s devin la reuniunea din mai.

Moldova Autonomia universitar este ³dirijat ´ de Ministerul Educa iei. Calitatea înv mântului universitar a diminuat din cauza cre terii bru te a num rului de studen i care au acces la studii.Evolu ii . A fost creat în 1999 Consiliul Na ional pentru Acreditare i Evaluare Academic . .

ci de Comisia Superioar de Atestare. Diploma de doctor nu este eliberat de universit i. . Studiile universitare se structureaz în 2 cicluri ± licen (4 ani) i master (1 an). Doctoratul r mâne de competen a universit ilor.Moldova   Comunitatea universitar din RM denot un grad de angajare sporit în procesul integra ional european. dar i a Academiei de tiin e din RM.Evolu ii .

Suplimentul la diplom este eliberat de majoritatea universit ilor din republic . foruri etc. .Moldova  Câteva universit i au trecut la organizarea procesului didactic în baza de ECTS (inclusiv ULIM). ULIM-ul elibereaz acest supliment din 1996 Societatea este sensibilizat de filosofia Procesului SB prin diverse publica ii. seminare. emisiuni.Evolu ii .

dar diferen iat de la ar a ar . care s-a inspirat din istoricul academic al Evului Mediu pân în prezent a fost parcurs o cale lung Dinamic Procesului SB este ireversibil .Concluzii De la lansarea programei Erasmus 1987.

Ameliorarea managementul i structurii institu iilor ± Racordarea structurii înv mântului superior a fiec rei ri la o arhitectur comun ± Asigurarea pregnant a leg turii organice dintre formare i cercetare Augmentarea gradului de convergen - transparen i sporirea competitivit ii înv mântului superior.Concluzii Impactul Procesului Sorbona-Bologna: . .

Referin e Direction des Relations Internationales et de la Coopération(MENESR-France) Construction de l¶EEES:Regards d¶Europe ‡ Conférence des Présidents d¶Universités(France) ± Avec Italie.cpu.fr Les Avancées de l¶EEES(3) ‡ Sybille Reichert et Christian Tauch ± Politique éducation et formation: No 10-Juin 2004 .Espagne.Belgique.Allemagne ± 28 janvier 2004. ‡ www.

be Bergen 2005 ‡ www.de .universite-franco-italienne.REFERIN E Européan University Association ± www.fr Université Franco-Italienne ‡ www.bologna-bergen2005.ujf-grenoble.eua.dfh-ufa.org Université Franco-Allemande ‡ www.no Groupe Santander Grenoble 15 oct 2004 ‡ www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful