P. 1
Procesul-Bologna-in-Europa

Procesul-Bologna-in-Europa

|Views: 54|Likes:
Published by Raluca Licau

More info:

Published by: Raluca Licau on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2012

pdf

text

original

Tendin ele aplic rii procesului SorbonaBologna în Europa Occidental i Oriental

Senatul ULIM 24 noiembrie 2004 Prezentare Ana GU U, Prim-Vicerector
www.ulim.md agutu@ulim.md agutu@ulim.md

Procesul Sorbona-Bologna 
Declara iile: ± Sorbona (1998, 4 ri), Bologna (1999, 29 ri), Praga (2001, 32 ri), Berlin (2003, 40 ri) Spa iul European al înv

mântului superior

i al cercet rii
± Mobilitatea studen ilor, profesorilor i cercet torilor ± Transparen a i atractivitatea

Procesul Sorbona-Bologna 
Arhitectura studiilor comparabile (80% din statele

semnatare au deja baza legislativ pentru aceasta) :
± Licen a (bachelor), master,doctorat (PhD) ± Studii modulare i semestriale (Credite ECTS) ± Recunoa terea mutual a diplomelor de studii 

Formarea profesional pe parcursul întregii vie i Cursuri europene i interna ionale Evaluarea i asigurarea calit ii

Procesul Sorbona-Bologna 
Aderarea politic rapid ± proces multa teptat în

spa iul european (2/3 din institu iile vizate au sensibilizat rapid esen a PSB, îns 50% din ele consider c legisla ia rilor lor înc nu este gata pentru efectuarea reformei) Convergen mai degrab decât armonizare (tentativ nereu it a Buxelles ± armonizarea ar putea duce la banalizare) Oportunitatea impulsion rii evolu iei înv mântului na ional

Puncte de reper 
Cunoa terea i sus inerea Procesului SB Rolul studen ilor (60% studen i au fost

familiariza i formal cu esen a PSB) Gradul de angajare în câmpul muncii (sporirea acestuia odat cu sporirea calit ii studiilor i pertinen ei diplomelor) Structura cursurilor (reforma curricular ) ± 80% din rile semnatare au acceptat structura în 2 cicluri, cât despre doctorat ± situa ia difer de la ar la ar )

cu deosebit acuitate se pune problema acredit rii studiilor doctorale) .Puncte de reper Autonomia i asigurarea calit ii ( rile semnatare au creat agen ii pentru evaluarea extern a calit ii studiilor i examineaz acum posibilitatea standardiz rii principiilor de evaluare.

Evolu ii Foarte diverse în dependen de ar . studen i) ± Calitatea dialogului Stat ± Institu ie .Conjunctura politic ± Voin a pentru reforme ± Dinamica aplic rii ± Gradul de aderare la comunitatea universitar (profesori.

reforma ofertei studiilor ± Fran a. Grecia ± România. Portugalia.Situa ia în câteva ri Dinamic rapid . Norvegia. Belgia ± Spania. Italia Dinamic rapid .Olanda. Republica Moldova . sistem SB apropiat celui anterior . Suedia Situa ie specific ± Austria. Germania.

Evolu ii .Fran a .

pluri- .Fran a 4 texte reglementare normative au fost publicate în 2002.pentru o perioad de timp pân la expirarea cererii de formare) Trecerea complet la sistemul LMD pe întreg teritoriul Fran ei (Licen .Evolu ii . DESS. Concentrarea doctoratului în colile Doctorale pe lâng universit i (studii doctorale cu elemente prezen iale pluri.a. Doctorat) în anul 2005.i interdisciplinare). P strarea diplomelor intermediare DEUG. DEA . Master.

Contractul se reînnoie te 1 dat la 4 ani. .Evolu ii . Ministerul acord sau nu abilitarea pentru respectivele propuneri.Fran a Contractualizarea ± institu ia i ministerul educa iei i tiin ei încheie un contract de colaborare. Contractul determin i finan area universit ii pe urm torii patru ani. Ini iativa de a propune noi form ri la noi specializ ri vine din parte universit ii.

66 din 85 universit i franceze au efectuat trecerea la LMD) LMD) Impulsionarea mobilit ilor studen e ti i profesorale (eliberarea diplomelor duble. cocodiplomarea) .Evolu ii .Fran a Transparen a ofertei de formare i atractivitatea acesteia Flexibilizarea cursurilor (trasee specifice pentru studen i) Dezvoltarea parteneriatului cu alte universit i (80% din universit ile franceze au omologat ciclurile lor de studii.

Conduc torii de doctorat ± 1 data la 2 ani. .Fran a În 1984 a fost creat CNE (Comitetul Na ional pentru Evaluare). ce se ocup de acreditarea extern a universit ilor.Evolu ii . Expertiza cercet rii se efectueaz la nivel na ional. colile doctorale sunt evaluate 1 dat la 4 ani.

oferte aderente. continuarea studiilor prin master. inser ie european i interna ional prin doctorat sau câmpul muncii.Evolu ii . Master (120 credite ECTS) ± competen e specifice ale universit ii. orientarea spre profesionalizare i cercetare.Fran a Licen (180 credite ECTS) ± Achizi ionarea cuno tin elor fundamentale. inser ie profesional . pluridisciplinaritate. .

 Diploma este eliberat de universitate cu referin la coala Doctoral acreditat . . Drepturile i obliga iunile doctorandului i ale conduc torului tiin ific sunt men ionate în Carta tezei. Impulsionarea mobilit ilor doctorale ± doctorat în coco-tutel . cercet ri în comun etc.Fran a Doctorat /PhD ( colile doctorale ) ± studii în cadrul unei echipe de cercetare în coala Doctoral acreditat de CNE în domeniile de excelen ale universit ii.Evolu ii .

2002-2003 Experiment 2002± Schimbarea culturii ± Construirea ³doctrinei´ Ader ri.Concluzii pentru Fran a Experiment ri .2004: 70% din universit i i 80% omolog ri reciproce coli/Universit i 2005 ± totalitatea universit ilor trec la LMD Puternic impact institu ional . procese integra ioniste . rezisten .

Italia .Evolu ii .

Italia Situa ia anterioar unic: Lauréa unic: Studii Ciclu de durat pân la 8 ani Procentajul reu itei unul din cel mai slab în Europa) Europa) Legea: 2001: noiembrie 1999 55 Universit i i Institutele Politehnice adoptarea oficial a PSB Tranzi ia în 4 ani .Evolu ii .

Italia Lauréa: 3 ani. ECTS Magistralis=>inser Magistralis=>inser ia profesional Doctoralis=>studii doctorale Doctoralis=>studii .180 Lauréa spécialistica: 2 ani. 120 Credite ani.Evolu ii .180 Credite ECTS ani.

taxe de colarizare foarte înalte Classi di lauréa: mari domenii lauréa: disciplinare fixate de minister Lauréa: 42 classi (biologie. economie. tiin e umanistice) . drept.Italia Master: Curs cu voca ie profesional Post-Lauréa Post- (60 ECTS) Post-Lauréa spécialistica (120 ECTS) Post Acces limitat. matematic .Evolu ii .

filosofie. didactic. . Studentul î i poate alege propriul s u traseu de formare. Primele nu pot dep i 66% din num rul de credite acumulate. farmacie industrial . tiin e politice) Ministerul fixeaz cursurile obligatorii i op ionale. tiin e cognitive. Ministerul Educa iei i tiin ei din Italia a introdus o func ie nou în universit ile italiene manager didactic.Italia   Lauréa spécialistica: 104 classi (arheologie. spécialistica: fizic .Evolu ii . geniu civil.

Legea permite coeliberarea unui supliment la diplom vizat de dou universit i partenere.Evolu ii .Italia  Cele 52 universit i italiene propun un num r de 3200 cursuri Minisetrul italian al educa iei i tiin ei lanseaz anual programul de Interna ionalizare a cursurilor . care prevede eliberarea diplomelor duble sau co-diplomarea. .

dar conform dicrec iei alese. Accesul la doctorat este permis doar în baza unui Master.Evolu ii ± Olanda   Sistemul Bachelor-Master a fost introdus în 2002 Bachelorodat cu un sistem de acreditare a calit ii studiilor universitare. Un an de studii universitare echivaleaz cu 60 credite ECTS (1680 ore) Legea spune c orice Bachelor trebuie s permit continuarea îstudiilor prin Master. Reforma trebuie s finalizeze în septembrie 2004. .

180 ECTS. . Toate universit ile trebuie s se conformeze sistemului în anul universitar 20032003-2004. Structura actual e Bachelor ± 3 ani.Evolu ii ± Norvegia Sistemul anterior de 4 ani era foarte apropiat celui propus de Procesul SB Dispozitivul legal a fost adoptat în 2001. Doctorat (PhD). Master ± 2 ani 120 ECTS.

Evolu ii . .Suedia Adopt toate prevederile Procesului SB Adopt sistemul de dou cicluri Actualmente discu ii pe marginea adapt rii sistemului na ional de credite transferabile la ECTS.

vor finaliza acest proces c tre 2006. . 50% . În 2004 ministerul educa iei a creat o Agen ie pentru evaluarea calit ii în înv mânt. ara e anagajat deja în reformele de rigoare prin legea din 2002. ce a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004. 25% din institu ii s-au conformat cerin elor legii.Evolu ii ² Austria  În pofida criticilor adresate Procesului SB de c tre unele universit i austriece ± în prezent.

Reforma va face s regrupeze cele 6 centre de studii universitare necomplete în jutrul celor 3 universit i existente .Evolu ii ± Belgia (francofon ) Folosirea ECTS în primele 2 cicluri În 2003 apare decretul despre armonizarea studiilor universitare în Belgia. Ciclul Bachelor ± 180 credite ECTS. Ciclul Master ± 60 sau 120 credite. Crearea une Agen ii de evaluare a calit ii studiilor universitare în 2004. situa ia e înc neclar la acest capitol.

Spania .Evolu ii .

postgrado (master) ± 60-120 credite ECTS.Evolu ii .180-240 credite ECTS. doctorat ± pu in avansat. Ciclurile de studii universitare: grado (licenciatura) . .Spania Legea organic despre aderarea la spa iul european al înv mântului superior a fost adoptat în 2001.

Ini ierea unui dialog eficient între institu ii i minister (actualmente doar 20% din disciplinele curriculare sun la libera decizie a universit ilor) Schimbarea mentalit ii la profesori i studen i. Finalizarea reformei ± 2010. .Spania Sarcini imediate: Adaptarea sistemului de credite spaniol la ECTS.Evolu ii .

Portugalia .Evolu ii .

 Pentru prima dat ministerul tiin ei i educa iei a prezentat un plan de aplicare a Procesului SB la Consiliul pentru înv mântul superior în mai 2003.Evolu ii . Este pe cale de a adopta arhitectura de 2 cicluri universitare cu o durat înc non-definit clar. . Actualmente legea respectiv este în discu ii la parlament.Portugalia Portugalia este înc prea pu in angajat în Procesul SB.

presupus pân în 2005. . îns recunoa terea diplomelor ine înc de autoritatea universit ilor.Evolu ii . cu toate c universit ile elibereaz deja aceste suplimente. Men inerea ciclurilor existente: licen iatura ± 4/6 ani i mestrado ± 2 ani. Definirea rubricilor suplimentului la diplom mai e înc în discu ie.Portugalia Tranzi ia . Portugalia aplic prevederile Conven iei de la Lisabona. cât i doctoratul.

Evolu ii .Portugalia Sistemul de credite transferabile na ional urmeaz a fi adaptat la ECTS Sistemul de evaluare a studiilor universitare pedagogice a fost extins pentru toate domeniile. iar Agen ia Na ional de Evaluare este afiliat la ENQA (European Network for Quality Assurance) .

Reticen ele vizând Procesul SB diminueaz . Reforma este tributar politicii landurilor. iar op iunea liberei alegeri în spiritul humboldian câ tig din ce în ce mai mult teren.Germania   Legea din 1998 prevede structurarea studiilor universitare pe dou cicluri (Bachelor ± BA) i Master (MA). Universit ile mai recente sunt mai receptive decât cele tradi ionale. .Evolu ii .

 Universit ile sunt înc pu in angajate în acest proces. Au fost realizate mai multe proiecte de masterate i doctrate în comun cu alte universit i europene.Grecia Cu toate c Grecia este semnatar a Procesului SB ± legea va fi preg tit abia în urm toarele luni.Evolu ii . .

Evolu ii .România .

Evolu ii .România Legea privind organizarea studiilor universitare pe 3 cicluri ± licen . Durata ciclurilor se stabile te de Ministerul Educa iei la propunerea Consiliului Rectorilor i se aprob prin hot râre de guvern . master i doctorat a fost adoptat la 24 iunie 2004.

România Licen a ± durata 3-4 ani. Prin excep ie. Ofer studii de aprofundare a licen ei ob inute sau într-un domeniu apropiat.Evolu ii . 180-240 ECTS. se accept 60 ECTS. în func ie de durata licen ei. pe domenii de studii i abilit i cognitive specifice. Licen a prevede obligatoriu stagiile de practic . 90-120 ECTS. . cât i de dezvoltare a capacit ilor de cercetare. Masteratul ± durata 3-4 semestre. Licen a seral i cu frecven redus ± cu 1 an mai mult decât la zi. ofer cuno tin e i competen e largi.

 ³Institu iile de înv mânt superior sunt autonome i r spund pentru proiectarea. aplicarea i dezvoltarea de specializ ri i programe de studii corespunz toare.cu condi ia parcurgerii a unui modul psihopedagogic de 30 credite ECTS.România Legea prevede c absolven ii de in tori ai diplomei de licen sau master pot ocupa posturi didactice în ciclul primar sau gimnazial.Evolu ii . pentru posesorii diplomei de licen .´ .

Evolu ii .România Studiile universitare de doctiorat au de regul durata de 3 ani. Durata poate fi prelungit cu aprobarea senatului universitar în situa ii specifice de cercetare. Reglement rile specifice organiz rii studiilor universitare de doctorat se elaboreaz de ministerul educa iei i cercet rii i se pun spre aprobare guvernului. Sus inerea tezei se poate efectua în termen de maximum 3 ani dup terminarea studiilor de doctorat. .

pe care ministerul educa iei i cercet rii le legifereaz cu asisten a guvernului prin reglement ri legale. Legea prevede stimularea programelor de diplome comune.Evolu ii .România Aplicarea ECTS este obligatorie în toate institu iile universtare. Începând cu 2005-2006 universit ile elibereaz suplimentul la diplom conform normelor europene în vigoare. .

 Prevederile legii intr în vigoare în anul academic 2005-2006. .Evolu ii .România Institu iile de înv mânt superior de scurt durat intr în lichidare sau se reorganizeaz în institu ii de studii la nivel licen .

România Legea prevede c în unele cazuri universit ile pot oferi un ciclu de formare integrat cu o durat de 5 ani.Evolu ii . 300 ECTS. . care echivaleaz cu diploma de master.

Moldova .Evolu ii .

2005 de la Bergen. A preg tit textul noii legi a înv mântului A elaborat strategia dezvolt rii înv mântului superior din RM pân 2015 (finalizarea procesului de reformare ± în 2015). A elaborat Nomenclatorul specializ rilor supus spre discu ie în Parlamentul RM .Evolu ii . Norvegia.Moldova   Nu este semnatar a PSB. dar sper s devin la reuniunea din mai.

 A fost creat în 1999 Consiliul Na ional pentru Acreditare i Evaluare Academic . .Moldova Autonomia universitar este ³dirijat ´ de Ministerul Educa iei. Calitatea înv mântului universitar a diminuat din cauza cre terii bru te a num rului de studen i care au acces la studii.Evolu ii .

.Evolu ii . ci de Comisia Superioar de Atestare.Moldova   Comunitatea universitar din RM denot un grad de angajare sporit în procesul integra ional european. Diploma de doctor nu este eliberat de universit i. Doctoratul r mâne de competen a universit ilor. Studiile universitare se structureaz în 2 cicluri ± licen (4 ani) i master (1 an). dar i a Academiei de tiin e din RM.

seminare. . Suplimentul la diplom este eliberat de majoritatea universit ilor din republic . ULIM-ul elibereaz acest supliment din 1996 Societatea este sensibilizat de filosofia Procesului SB prin diverse publica ii. emisiuni.Moldova  Câteva universit i au trecut la organizarea procesului didactic în baza de ECTS (inclusiv ULIM).Evolu ii . foruri etc.

dar diferen iat de la ar a ar . care s-a inspirat din istoricul academic al Evului Mediu pân în prezent a fost parcurs o cale lung Dinamic Procesului SB este ireversibil .Concluzii De la lansarea programei Erasmus 1987.

Ameliorarea managementul i structurii institu iilor ± Racordarea structurii înv mântului superior a fiec rei ri la o arhitectur comun ± Asigurarea pregnant a leg turii organice dintre formare i cercetare Augmentarea gradului de convergen - transparen i sporirea competitivit ii înv mântului superior.Concluzii Impactul Procesului Sorbona-Bologna: . .

cpu.Espagne. ‡ www.Belgique.Allemagne ± 28 janvier 2004.Referin e Direction des Relations Internationales et de la Coopération(MENESR-France) Construction de l¶EEES:Regards d¶Europe ‡ Conférence des Présidents d¶Universités(France) ± Avec Italie.fr Les Avancées de l¶EEES(3) ‡ Sybille Reichert et Christian Tauch ± Politique éducation et formation: No 10-Juin 2004 .

bologna-bergen2005.fr Université Franco-Italienne ‡ www.REFERIN E Européan University Association ± www.de .eua.no Groupe Santander Grenoble 15 oct 2004 ‡ www.org Université Franco-Allemande ‡ www.dfh-ufa.universite-franco-italienne.be Bergen 2005 ‡ www.ujf-grenoble.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->