Sunteți pe pagina 1din 26

MANAGEMENT ORGANIZATIONAL SI AL RESURSELOR UMANE

REFERAT PENTRU DISCIPLINA

„Evaluarea performantelor profesionale”


Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici

                                         

CUPRINS

1. INTRODUCERE .. .. pag. 3

2. METODOLOGIA DE EVALUARE A PERFORMATELOR pag. 3

    INDIVIDUALE..

3. PROCEDURI DE EVALUARE . pag. 4

     3.1.Etapele procesului de ev 454c27e aluare pag. 4

     3.2.Dreptul la contestatie al functionarului public. pag. 6

4. ANEXE pag. 7

       4.1. Anexa nr. 1 – Raport de stagiu…………….…. pag. 7

       4.2. Anexa nr. 2 – Referat indrumator pag. 9

       4.3. Anexa nr. 3 – Raport evaluare a perioadei de stagiu. pag. 11


       4.4. Anexa nr. 4 – Raport evaluare a performantelor pag. 12

              individuale ale functionarului public ..

       4.5. Anexa nr. 5 – Criterii de performanta pag. 16

BIBLIOGRAFIE . pag. 19

Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici

1.INTRODUCERE

Cea mai frecventa modalitate de evaluare a performantelor profesionale ale angajatilor este cea anuala, facuta de catre superiorul
ierarhic. Aceasta modalitate se concretizeaza in completarea unei fise de evaluare care reflecta modul in care s-au realizat obiectivele si
standardele cerute de functia ocupata, referindu-se strict la modul in care angajatul si-a desfasurat activitatea la locul de munca. Totusi,
un bun manager va observa tot timpul modul in care angajatul si-a desfasurat activitatea de-a lungul anului, urmarind activitatea
realizata si calitatea acesteia.

Termenii utilizati in cadrul referatului sunt urmatorii:

Functionarul public este acea persoana numita, in conditiile legii, intr-o functie publica, si isi desfasoara activitatea in cadrul
administratiei publice.

Functionarul public debutant este acea persoana care a promovat concursul pentru ocuparea unei functii publice, dar nu indeplineste
conditiile prevazute de lege pentru ocuparea unei functii publice definitive.

2.METODOLOGIA DE EVALUARE A PERFORMATELOR INDIVIDUALE

Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face in conditiile Legii nr. 188/1999, cu
modificarile si completarile ulterioare, pe baza Metodologiei de evaluare a performantelor individuale ale functionarilor publici
prevazute in anexa nr. 5.

In scopul formarii unui corp profesionist de functionari publici, metodologia de evaluare a performantelor profesionale
individuale ale functionarilor publici stabileste cadrul general pentru:

a) corelarea obiectiva dintre activitatea functionarului public si cerintele functiei publice;

b) aprecierea obiectiva a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, prin compararea gradului de indeplinire a
obiectivelor individuale stabilite cu rezultatele obtinute in mod efectiv;

c) asigurarea unui sistem motivational, prin recompensarea functionarilor publici care au obtinut rezultate deosebite, care sa determine
cresterea performantelor profesionale individuale;

d) identificarea necesitatilor de instruire a functionarilor publici pentru imbunatatirea rezultatelor activitatii desfasurate in scopul
indeplinirii obiectivelor stabilite.

Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici cuprinde un sistem de raportare, de regula anual,
asupra unui functionar public, cu privire la modul in care acesta si-a indeplinit atributiile, vizand urmatoarele componente ale activitatii:

-                            gradul de indeplinire a obiectivelor stabilite la inceputul anului, dar care pot fi revizuite trimestrial;

-                            standardele de performata atinse care se pot deduce din fisa postului si obiectivele stabilite.

3.PROCEDURI DE EVALUARE

3.1.Etapele procesului de ev 454c27e aluare

De la intrarea in corpul functionarilor publici, dezvoltarea profesionala implica anumiti pasi care trebuie parcursi .

Astfel, indatoririle unui functionar public debutant sunt urmatoarele:

-                            sa-si perfectioneze pregatirea profesionala teoretica

-                            sa consulte indrumatorul la realizarea lucrarilor repartizate

-                            sa participe la formele de pregatire organizate pentru functionarii publici debutanti.

Pe langa aceste indatoriri, la finalul perioadei de stagiu, trebuie sa completeze un raport de stagiu (autoevaluare), intr-o forma
prestabilita pe care il va inainta evaluatorului. Acest raport de stagiu trebuie sa acopere urmatoarele aspecte:

-                            atributiile de serviciu care se regasesc in fisa postului


-                            alte atributii stabilite de superiorul ierarhic sau alte persoane de conducere

-                            cursuri de specializare sau alte forme de perfectionare urmate pe parcursul perioadei de stagiu

-                            activitati in afara institutiei in care isi desfasoara activitatea

-                            descrierea activitatii desfasurate pe parcursul perioadei de stagiu

-                            dificultati intimpinate pe parcursul perioadei de stagiu.

Procedura de evaluare a  functionarului public debutant implica, pe langa persoana in cauza, inca trei participanti principali, si
anume indrumatorul, evaluatorul si superiorul ierarhic direct al evaluatorului care verifica raportul de evaluare si poate schimba
calificativul de evaluare sau recomandarile, daca exista motive obiective care justifica acest lucru.

Indrumatorul este persoana numita de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, la propunerea conducatorului
compartimentului in care functionarul public debutant isi desfasoara activitatea, ca mentor de zi cu zi al functionarului public debutant.
Acesta intocmeste un referat asupra performatelor individuale ale functionarului public debutant cu 5 zile inainte de incheierea
perioadei de stagiu.

Rolul indrumatorului este de a oferi indrumari si sprijin zi de zi si de a avea o influenta majora asupra rezultatului pozitiv sau
negativ al evaluarii perioadei de stagiu.

Evaluatorul este conducatorul compartimentului (sef serviciu, sef birou) in care functionarul public debutant isi desfasoara
activitatea. Este functionar public cu functie de conducere si are urmatoarele indatoriri:

-                            primeste si analizeaza referatul intocmit de indrumator;

-                            primeste si analizeaza raportul completat de functionarul public debutant

-                            completeaza raportul de evaluare

-                            face propuneri cu privire la numirea intr-o functie publica definitiva sau eliberarea din functia publica

-                            aduce la cunostinta functionarului public debutant raportul perioadei de stagiu si propunerile facute, nu mai
tarziu de 3 zile lucratoare de la completarea raportului.

Dupa completarea raportului de evaluare, acesta este inaintat conducatorului compartimentului (director) in care functionarul
public debutant isi desfasoara activitatea, sau in cazul in care acesta nu exista conducatorului institutiei publice.

Raportul de evaluare a perioadei de stagiu este adus la cunostinta functionarului public debutant in termen de 3 zile lucratoare de
la completare si va contine o medie generala a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare si o propunere consemnata de
evaluator in vederea :

-                            numirii functionarului public debutant intr-o functie publica definitiva, in cazul in care punctajul general este
intre 3,01 si 5,00 iar calificativul acordat este “satisfacator”

-                            eliberarii din functie a functionarului public debutant, in cazul in care punctajul general este intre 1,00 si 3,00,
iar calificativul acordat este “nesatisfacator”.

3.2.Dreptul la contestatie al functionarului public

Daca functionarul public debutant este nemultumit de rezultatul evaluarii  poate contesta, in termen de 3 zile lucratoare de la data
luarii la cunostinta, calificativul de evaluare, la superiorul ierarhic al evaluatorului.

Dupa analiza raportului de stagiu intocmit de functionarul public debutant, referatul indrumatorului si raportului evaluatorului, daca
se ajunge la concluzia ca  raportul nu corespunde realitatii, conducatorul superior ierarhic poate modifica notele, calificativul sau
recomandarea privind numirea functionarului public debutant intr-o functie publica definitiva sau eliberarea sa din functie.

La terminarea perioadei de stagiu si intrarea in corpul functionarilor publici definitivi, evaluarea va fi intocmita de catre sef
serviciu si avizata de catre directorul structurii din care face parte functionarul public definitiv.

Pentru anul 2007, calificativele acordate in urma evaluarii performantelor profesionale ale functionarilor publici se stabilesc pe
baza notei finale, dupa cum urmeaza:

a)intre 1,00-1,50 - 'nesatisfacator';

b)intre 1,51-2,50 - 'satisfacator';

c)intre 2,51-3,50 - 'bine';


d)intre 3,51-5,00 - 'foarte bine'.

Criteriile de performanta pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru
anul 2007 sunt cele prevazute in anexa nr. 5.

In anexele nr. 1-4 sunt prezentate modelele evaluarii performantelor profesionale ale unui functionar public debutant:

-                            anexa nr. 1 – raport de stagiu  al functionarului public debutant (autoevaluare), referent debutant Tache Mihaela;

-                            anexa nr. 2 – referat indrumator, consilier principal Negre Mariana;

-                            anexa nr. 3 – raport evaluare perioada stagiu, evaluator sef serviciu Calugaru Emilia;

-                            anexa nr. 4 – raport evaluare - functionar public Tache Mihaela, referent asistent, intocmit de sef serviciu si
avizat de director.

Referent debutant : Tache Mihaela

Indrumator, consilier principal : Negre Mariana

Evaluator, sef serviciu: Calugaru Emilia

Avizat, director: Vacarescu Florina

ANEXA nr. 1
RAPORT DE STAGIU

Institutia publica: 

Numele si prenumele functionarului public debutant: Tache Mihaela

Functia publica: referent debutant

Perioada de stagiu: 22.10.2007 - 22.04.2008

Atributiile de serviciu:

-raspund de inregistrarea, gestionarea, arhivarea si aducerea la cunostinta persoanelor interesate a ordinelor de personal aprobate de
conducerea ministerului;

-asigur eliberarea legitimatiilor de serviciu pentru salariatii din aparatul propriu al ministerului si cadrele de conducere din unitatile
subordonate si vizarea semestriala a acestora;

-intocmesc si gestioneaz dosarele de personal pentru aparatul propriu al institutiei (functionari publici si personal contractual), avand
grija ca acestea sa fie actualizate permanent;

Alte atributii : nu este cazul

Cursuri de specializare /alte forme de perfectionare:

Managementul functiei publice (urmate dupa perioada de stagiu)

Activitati din afara institutiei in care s-a implicat : nu este cazul


Alte activitati : nu este cazul

Descrierea activitatii desfasurate pe parcursul perioadei de stagiu : pe parcursul perioadei de stagiu, am respectat intocmai atributiile
prevazute in fisa postului si m-am implicat in organizarea si buna functionare a activitatilor specifice directiei, pe cat de importante la
acest nivel ierarhic, pe atat de complexe. M-am preocupat de perfectionarea si pregatirea  mea profesionala incercand sa ma integrez in
colectiv si sa stabilesc relatii de buna colaborare cu colegii si restul personalului din institutie.

Dificultati intampinate pe parcursul perioadei de stagiu : nici una

Data intocmirii: 23.04.2008

Semnatura: Tache Mihaela

ANEXA nr. 2

REFERAT INDRUMATOR

Numele si prenumele functionarului public debutant: Tache Mihaela

Functia publica: referent debutant

Compartimentul: Serviciul resurse umane si salarizare

Perioada de stagiu : 22.10.2007 - 22.04.2008

Data complectarii : 23.04.2008

Descrierea activitatii desfasurate de functionarul public debutant.

In anul 2007 domnisoara Tache Mihaela a ocupat prin concurs postul de referent debutant in cadrul institutiei noastre si si-a
desfasurat activitatea in cadrul Serviciului Resurse Umane si Organizare. Pe toata durata stagiului s-a implicat in organizarea si buna
functionare a activitatilor specifice directiei. Principala ei atributie a fost aceea de a inregistra, gestiona, arhiva si a aduce la cunostinta
persoanelor interesate a ordinelor de personal aprobate de conducerea ministerului. De asemenea, asigura eliberarea legitimatiilor de
serviciu pentru salariatii din aparatul propriu al ministerului si cadrele de conducere din unitatile subordonate si vizarea trimestriala a
acestora.

Pe toata perioada cat a ocupat aceasta functie publica, d-ra Tache Mihaela s-a preocupat constant de perfectionarea si pregatirea
profesionala si  consider ca si-a insusit pe deplin deprinderile practice necesare exercitarii functiei publice. S-a dovedit a fi o buna colega
si a dezvoltat relatii de foarte buna colaborare cu restul personalului din institutie, integrandu-se cu usurinta in colectiv. A raspuns cu
promptitudine atat solicitarilor superiorului ierarhic cat si solicitarilor functionarilor publici  din institutie sau din afara acesteia.

        In exercitarea atributiilor de serviciu, functionarul public debutant a manifestat o atitudine pozitiva fata de idei si tehnologii noi si a
dat dovada de urmatoarele aptitudini si capacitati: aptitudinea de a transmite si recepta cu usurinta informatiile, in scris si verbal;
aptitudinea de a pune in practica cunostintele  si deprinderile dobandite; capacitatea de a desfasura  eficient activitati de rutina  si de a
invata din propriile greseli. Rezultatele activitatii sale sunt apreciate la nivelul institutiei intrucat se bazeaza pe cunoasterea si aplicarea
consecventa a reglementarilor specifice  activitatii curente, precum si, pe sustinerea institutiei si a obiectivelor acesteia.

Conduita functionarului public debutant in timpul serviciului.

        Pe toata durata stagiului, functionarul public debutant, a respectat normele de disciplina si normele etice atat in indeplinirea
atributiilor si in realizarea obiectivelor, in relatiile cu functionarii publici, precum si, cu ceilalti beneficiari ai serviciilor prestate de
functionarii publici din cadrul institutiei.

Concluzii. Astfel, consider ca d-ra Tache Mihaela ca functionar public debutant, a absolvit cu succes perioada de stagiu si ca sunt
indeplinite toate conditiile pentru a promova in cariera, conform reglementarilor legale in vigoare.

Recomandari: Consider ca in urma evaluarii activitatii de pana acum, functionarul public Tache Mihaela trebuie sa-si canalizeze
eforturile in vederea pregatirii profesionale continue si a perfectionarii pe tot parcursul carierei. In acelasi timp trebuie sa isi pastreze
motivatia necesara in a aplica standardele de profesionalism, integritate si impartialitate necesare in exercitarea functiei publice.
Numele si prenumele indrumatorului: Negre Mariana

Functia publica: consilier principal

Semnatura

ANEXA nr. 3

Raport de evaluare a  perioadei de stagiu

Institutia publica :

Numele si prenumele functionarului public debutant : Tache Mihaela

Functia publica : Referent debutant

Compartimentul : Serviciul resurse umane si organizare

Perioada de evaluare : 22.10.2007 - 22.04.2008

Data evaluarii : 23.04.2008

Nr.c                                    Criterii  de  evaluare Nota


rt

1. Cunoasterea reglementarilor specifice domeniului de 4


activitate

2. Cunoasterea specificului administratiei publice 4


3. Capacitatea de indeplinire a sarcinilor de serviciu 5

4. Adaptabilitatea si flexibilitatea in indeplinirea atributiilor 5

5. Rationament 5

6. Comunicare 4

7. Capacitatea de a lucra in echipa 5

8. Conduita in timpul serviciului 5

Calificativ de evaluare: SATISFACATOR - media de notare : 4,37

Propuneri : numirea in functia publica de referent asistent.

Recomandari : aprofundarea si implementarea in cadrul activitatilor curente a criteriilor de performanta pentru functionarii
publici de executie  in exercitarea atributiilor, conform legislatiei in vigoare; perfectionarea profesionala continua si managementul
carierei  in conformitate cu nivelul  studiilor absolvite.

Numele si prenumele evaluatorului : Calugaru Emilia

Functia publica a evaluatorului : sef serviciu

Semnatura:.

Data intocmirii: 23.04.2008


ANEXA nr. 4

RAPORT DE EVALUARE

a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici

Numele si prenumele: TACHE MIHAELA

Functia publica: referent 

Gradul de salarizare : asistent 3

Data ultimei promovari :

Perioada evaluata: 22.10.2007 - 22.04.2008

Studii:  medii liceale

Programe de instruire*):

*) Urmate in perioada evaluata.

Nr. Obiective % din Termen de Realizat Notare


crt. timp realizare (pondere) -
%-

1 Inregistrarea, comunicarea, 30 permanent 100 4


gestionarea si arhivarea ordinelor de
personal aprobate de conducerea
ministerului

2 Eliberarea legitimatiilor de serviciu 10 permanent 100 4


pentru salariatii ministerului

3 Intocmirea si gestionarea  dosarelor 40 permanent 100 4


profesionale pentru aparatul propriu al
ministerului avand  grija ca acestea sa
fie actualizate permanent

4 Eliberarea adeverintelor referitoare la 20 permanent 100 5


drepturile de personal

Nota pentru indeplinirea obiectivelor: 4,25

Criteriile de performanta*)                                                              

*)Sunt anexate la prezentul raport.

     Nota pentru indeplinirea criteriilor de performanta : 4,31

Nota finala a evaluarii: 4,28

Calificativ final al evaluarii

Foarte bine

Referat*)

*) Se completeaza de evaluator.

Rezultate deosebite:
Dificultati obiective intampinate in perioada evaluata:

Alte observatii:

Obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea:

Nr. Obiective % din timp Termen de


crt. realizare

1 Inregistrarea, comunicarea, gestionarea si arhivarea 30 permanent


ordinelor de personal aprobate de conducerea ministerului

2 Eliberarea legitimatiilor de serviciu pentru salariatii 10 permanent


ministerului

3 Intocmirea si gestionarea  dosarelor profesionale pentru 40 permanent


aparatul propriu al ministerului avand  grija ca acestea sa
fie actualizate permanent

4 Gestioneaza dosarele de personal ale personalului cu 20 permanent


functii de conducere din institutiile subordonate

Programe de instruire recomandate a fi urmate:

-          cursuri de formare profesionala privind legislatia functionarilor publici si cea a


muncii
Comentariile functionarului public evaluat:

Semnatura functionarului public evaluat…………………………………

Data :

Semnatura evaluatorului ………………………………….

Numele si prenumele : 

Functia publica : sef serviciu

Data :

Comentariile persoanei care contrasemneaza:

Semnatura…………………………………………………..

Numele si prenumele :

Functia publica : director

Data

TACHE MIHAELA

Notarea criteriilor de performanta

Nr. Criterii de performanta Definirea criteriului pentru Note Comentarii


crt. functionarii publici din clasa III

1 Adaptabilitate Capacitatea de a indeplini 4


activitatile pe care le presupune
realizarea atributiilor
corespunzatoare functiei publice, a
atributiilor delegate, capacitatea de
a desfasura activitati intr-un contex
reglementat 

2 Asumarea Reprezinta capacitatea de a accepta 4


responsabilitatilor erorile sau, dupa caz, deficientele
propriei activitati, de a raspunde
pentru acestea; capacitatea de a
invata din greseli si de a nu le mai
repeta

3 Capacitatea de a rezolva Capacitatea de a depasi obstacolele 4


problemele sau dificultatile intervenite in
activitatea curenta, prin solicitarea
solutiilor adecvate de rezolvare

4 Capacitate de Capacitatea de a pune eficient in 4


implementare practica solutiile proprii si pe cele
dispuse pentru desfasurarea
activitatilor in mod corespunzator,
in scopul realizarii obiectivelor

5 Capacitatea de Implica angajament in realizarea 4


autoperfectionare si de obiectivelor; dorinta permanenta
valorificare a experientei de perfectionare profesionala, de
dobandite imbunatatire a activitatii curente;
aptitudinea de a pune in practica
cunostintele si deprinderile
dobandite

6 Capacitatea de analiza si - -
sinteza

7 Creativitate si spirit de Se caracterizeaza prin atitudine 5


initiativa activa in solutionarea problemelor
si realizarea obiectivelor prin
crearea unor moduri alternative de
rezolvare a problemelor curente;
atitudine pozitiva fata de idei noi;
spirit inventiv

8 Capacitatea de planificare Capacitatea de a organiza timpul 4


si de a actiona strategic propriu pentru indeplinirea
eficienta a atributiilor de serviciu.

9 Capacitatea de a Aptitudinea de a transmite si 4


comunica recepta cu usurinta informatiile, in
scris si verbal

10 Capacitatea de a lucra - -
independent

11 Capacitatea de a lucra in Capacitatea de a se integra intr-o 4


echipa echipa, de a-si aduce contributia
prin participare efectiva, de a
transmite si de a influienta idei,
pentru realizarea obiectivelor
acesteia
12 Competenta in redactare Capacitatea de a se exprima in 5
scris fluent, clar si concis, de a
utiliza corect vocabularul si de a
folosi limbajul corespunzator
exigentelor care trebuie sa
caracterizeze documentele
elaborate

13 Capacitatea de consiliere - -

14 Capacitatea de indrumare - -

15 Abilitati in utilizarea Aptitudinea de a utiliza 4


calculatoarelor si a altor calculatoarele, folosind tehnici
echipamente informatice standard de procesare; capacitatea
de a utiliza sisteme specifice
postului, abilitatea de a utiliza alte
tipuri de echipament de birou:
copiatoare, faxuri, proiectoare

16 Respectul fata de lege si Presupune cunoasterea si aplicarea 5


loialitatea fata de consecventa a regulamentelor
interesele institutiei specifice activitatii curente,
precum si sustinerea institutiei si a
obiectivelor ei

17 Conduita in timpul Implica respectarea normelor de 5


serviciului disciplina si a normelor etice in
indeplinirea atributiilor si
realizarea obiectivelor, in relatiile
cu functionarii publici, cu
cetatenii, precum si cu ceilalti
beneficiari ai serviciilor prestate de
functionarii publici

ANEXA nr. 5

CRITERII DE PERFORMANTA pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale
functionarilor publici pentru anul 2007

I.CRITERII DE PERFORMANTA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI DE EXECUTIE

Definirea criteriului pentru Definirea criteriului pentru


Nr. Criterii de Definirea criteriului pentru
functionarii publici din clasa a functionarii publici din clasa a
crt. performanta functionarii publici din clasa I
II-a III-a

1. Adaptabilitate Capacitatea de a indeplini Capacitatea de a indeplini Capacitatea de a indeplini


activitatile pe care le presupune activitatile pe care le activitatile pe care le
realizarea atributiilor presupune realizarea presupune realizarea
corespunzatoare functiei publice atributiilor corespunzatoare atributiilor corespunzatoare
si a atributiilor delegate, functiei publice si a atributiilor functiei publice si a atributiilor
precum si activitatile sau delegate, capacitatea de a delegate, capacitatea de a
lucrarile cu caracter neplanificat desfasura activitati intr-un desfasura activitati intr-un
context reglementat context reglementat

2. Asumarea Capacitatea de a accepta erorile Capacitatea de a accepta Capacitatea de a accepta


responsabilitatilor sau, dupa caz, deficientele erorile sau, dupa caz, erorile sau, dupa caz,
propriei activitati, de a deficientele propriei activitati, deficientele propriei activitati,
raspunde pentru acestea; de a raspunde pentru acestea; de a raspunde pentru acestea;
capacitatea de a invata din capacitatea de a invata din capacitatea de a invata din
greseli si de a nu le mai repeta greseli si de a nu le mai repeta greseli si de a nu le mai repeta

3. Capacitatea de a Capacitatea de a depasi Capacitatea de a depasi Capacitatea de a depasi


rezolva problemele obstacolele sau dificultatile obstacolele sau dificultatile obstacolele sau dificultatile
intervenite in activitatea intervenite in activitatea intervenite in activitatea
curenta, prin identificarea curenta, prin identificarea curenta, prin solicitarea
solutiilor adecvate de rezolvare solutiilor adecvate de solutiilor adecvate de
si asumarea riscului rezolvare si asumarea riscului rezolvare

4. Capacitatea de Capacitatea de a pune eficient Capacitatea de a pune eficient Capacitatea de a pune eficient
implementare in practica solutiile proprii si pe in practica solutiile proprii si in practica solutiile proprii si
cele dispuse pentru pe cele dispuse pentru pe cele dispuse pentru
desfasurarea activitatilor in mod desfasurarea activitatilor in desfasurarea activitatilor in
corespunzator, in scopul mod corespunzator, in scopul mod corespunzator, in scopul
realizarii obiectivelor realizarii obiectivelor realizarii obiectivelor

5. Capacitatea de Angajament in realizarea Angajament in realizarea Angajament in realizarea


autoperfectionare si obiectivelor; dorinta obiectivelor; dorinta obiectivelor; dorinta
de valorificare a permanenta de perfectionare permanenta de perfectionare permanenta de perfectionare
experientei profesionala, de imbunatatire a profesionala, de imbunatatire profesionala, de imbunatatire
dobandite activitatii curente; aptitudinea a activitatii curente; a activitatii curente;
de a pune in practica aptitudinea de a pune in aptitudinea de a pune in
cunostintele si deprinderile practica cunostintele si practica cunostintele si
dobandite deprinderile dobandite deprinderile dobandite

6. Capacitatea de Capacitatea de a interpreta un Capacitatea de a interpreta un  


analiza si sinteza volum mare de informatii, de a volum mare de informatii, de a
identifica si de a valorifica identifica si de a valorifica
constantele si elementele noi, constantele si elementele noi,
de a selecta aspectele esentiale de a selecta aspectele
pentru domeniul analizat esentiale pentru domeniul
analizat

7. Creativitate si spirit Atitudine activa in solutionarea Atitudine activa in solutionarea Atitudine activa in solutionarea
de initiativa problemelor si realizarea problemelor si realizarea problemelor si realizarea
obiectivelor prin crearea unor obiectivelor prin crearea unor obiectivelor prin crearea unor
moduri alternative de rezolvare moduri alternative de moduri alternative de
a problemelor curente; rezolvare a problemelor rezolvare a problemelor
atitudine pozitiva fata de idei curente; atitudine pozitiva fata curente; atitudine pozitiva fata
noi; inventivitate in gasirea de idei noi; inventivitate in de idei noi; spirit inventiv
unor cai de optimizare a gasirea unor cai de optimizare
activitatii desfasurate a activitatii desfasurate

8. Capacitatea de Capacitatea de a previziona Capacitatea de a previziona Capacitatea de a organiza


planificare si de a cerintele, oportunitatile si cerintele, oportunitatile si timpul propriu pentru
actiona strategic posibilele riscuri si consecintele posibilele riscuri si indeplinirea eficienta a
acestora; capacitatea de a consecintele acestora; atributiilor de serviciu
anticipa solutii si de a organiza capacitatea de a anticipa
timpul propriu sau, dupa caz, al solutii si de a organiza timpul
celorlalti, pentru indeplinirea propriu, pentru indeplinirea
eficienta a atributiilor de eficienta a atributiilor de
serviciu serviciu

9. Capacitatea de a Aptitudinea de a transmite si Aptitudinea de a transmite si Aptitudinea de a transmite si


recepta cu usurinta informatiile, recepta cu usurinta recepta cu usurinta
comunica in scris si verbal informatiile, in scris si verbal informatiile, in scris si verbal

10. Capacitatea de a Capacitatea de a desfasura    


lucra independent activitati pentru indeplinirea
atributiilor de serviciu fara a
solicita coordonare, cu exceptia
cazurilor in care activitatile
implica luarea unor decizii care
depasesc limitele de
competenta

11. Capacitatea de a Capacitatea de a se integra intr- Capacitatea de a se integra Capacitatea de a se integra


lucra in echipa o echipa, de a-si aduce intr-o echipa, de a-si aduce intr-o echipa, de a-si aduce
contributia prin participare contributia prin participare contributia prin participare
efectiva, de a transmite si de a efectiva, de a transmite si de a efectiva, de a transmite si de a
influenta idei, pentru realizarea influenta idei, pentru influenta idei, pentru
obiectivelor acesteia realizarea obiectivelor acesteia realizarea obiectivelor acesteia

12. Competenta in Capacitatea de a se exprima in Capacitatea de a se exprima in Capacitatea de a se exprima in


redactare scris fluent, clar si concis, de a scris fluent, clar si concis, de a scris fluent, clar si concis, de a
utiliza corect vocabularul si de a utiliza corect vocabularul si de utiliza corect vocabularul si de
folosi limbajul corespunzator a folosi limbajul corespunzator a folosi limbajul corespunzator
exigentelor care trebuie sa exigentelor care trebuie sa exigentelor care trebuie sa
caracterizeze documentele caracterizeze documentele caracterizeze documentele
elaborate elaborate elaborate

13. Capacitatea de Capacitatea de a oferi sprijin    


consiliere informational, cu argumentare
solida, justificata corespunzator
si prezentata in mod adecvat
atunci cand este solicitata

14. Capacitatea de Capacitatea de a oferi Capacitatea de a oferi  


indrumare informatia adecvata desfasurarii informatia adecvata
unei anumite activitati si de a desfasurarii unei anumite
oferi sprijin in valorificarea activitati si de a oferi sprijin in
acesteia valorificarea acesteia

15. Abilitati in utilizarea Aptitudinea de a utiliza Aptitudinea de a utiliza Aptitudinea de a utiliza


calculatoarelor si a calculatoarele, folosind tehnici calculatoarele, folosind tehnici calculatoarele, folosind tehnici
altor echipamente standard de procesare; standard de procesare; standard de procesare;
informatice capacitatea de a utiliza sisteme capacitatea de a utiliza capacitatea de a utiliza
specifice postului, abilitatea de sisteme specifice postului, sisteme specifice postului,
a utiliza alte tipuri de abilitatea de a utiliza alte tipuri abilitatea de a utiliza alte tipuri
echipament de birou: de echipament de birou: de echipament de birou:
copiatoare, faxuri, proiectoare copiatoare, faxuri, proiectoare copiatoare, faxuri, proiectoare

16. Respectul fata de Cunoasterea si aplicarea Cunoasterea si aplicarea Cunoasterea si aplicarea


lege si loialitatea consecventa a regulamentelor consecventa a regulamentelor consecventa a regulamentelor
fata de interesele specifice activitatii curente, specifice activitatii curente, specifice activitatii curente,
institutiei precum si sustinerea institutiei precum si sustinerea institutiei precum si sustinerea institutiei
si a obiectivelor ei prin si a obiectivelor ei prin si a obiectivelor ei
promovarea politicilor, promovarea politicilor,
strategiilor si a unei imagini strategiilor si a unei imagini
favorabile favorabile

17. Conduita in timpul Respectarea normelor de Respectarea normelor de Respectarea normelor de


serviciului disciplina si a normelor etice in disciplina si a normelor etice in disciplina si a normelor etice in
indeplinirea atributiilor si indeplinirea atributiilor si indeplinirea atributiilor si
realizarea obiectivelor, in realizarea obiectivelor, in realizarea obiectivelor, in
relatiile cu functionarii publici, relatiile cu functionarii publici, relatiile cu functionarii publici,
cu cetatenii, precum si cu cu cetatenii, precum si cu cu cetatenii, precum si cu
ceilalti beneficiari ai serviciilor ceilalti beneficiari ai serviciilor ceilalti beneficiari ai serviciilor
prestate de functionarii publici prestate de functionarii publici prestate de functionarii publici

Nr. crt. Criterii de performanta Definirea criteriului

1. Capacitatea de a organiza Capacitatea de a identifica activitatile care trebuie desfasurate de structura


condusa, delimitarea lor in atributii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor;
repartizarea echilibrata si echitabila a atributiilor si a obiectivelor in functie de
nivelul, categoria, clasa si gradul functionarului public

2. Capacitatea de a conduce Abilitatea de a crea o viziune realista, de a transpune in practica si de a o


sustine; abilitatea de a planifica si administra activitatea unei echipe formate
din personalitati diferite, cu nivel diferit al capacitatii de a colabora la
indeplinirea unei atributii; capacitatea de a adapta stilul de conducere la
situatii diferite, precum si de a actiona pentru gestionarea si rezolvarea
conflictelor

3. Capacitatea de coordonare Armonizarea deciziilor si actiunilor personalului, precum si a activitatilor din


cadrul unui compartiment, in vederea realizarii obiectivelor acestuia

4. Capacitatea de control Capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor in solutii


realiste, depistarea deficientelor si luarea masurilor necesare pentru
corectarea la timp a acestora

5. Capacitatea de a obtine cefe mai Capacitatea de a motiva si de a incuraja dezvoltarea performantelor


bune rezultate personalului prin: cunoasterea aspiratiilor colectivului, asigurarea unei
perspective de dezvoltare si a unei atitudini de incredere; aptitudinea de a
asculta si de a lua in considerare diferite opinii, precum si de a oferi sprijin
pentru obtinerea unor rezultate pozitive pentru colectiv; recunoasterea
meritelor si cultivarea performantelor

6. Competenta decizionala Capacitatea de a lua hotarari rapid, cu simt de raspundere si conform


competentei legale, cu privire la desfasurarea activitatii structurii conduse

7. Capacitatea de a delega Capacitatea de a transfera atributii personalului din subordine care


corespunde din punct de vedere legal si al competentelor proprii, in scopul
realizarii la timp si in mod corespunzator a obiectivelor structurii conduse

8. Abilitati in gestionarea resurselor Capacitatea de a planifica si de a administra eficient activitatea personalului


umane subordonat, asigurand sprijinul si motivarea corespunzatoare

9. Capacitatea de a dezvolta Cunoasterea aptitudinilor personalului din subordine, inclusiv prin capacitatea
abilitatile personalului de a crea, de a implementa si de a mentine politici de personal eficiente, in
scopul motivarii acestuia

10. Competenta in gestionarea Capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale si financiare alocate
resurselor locale

11. Abilitati in domeniul instruirii Capacitatea de a identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine
si de a formula propuneri privind tematica si formele concrete de realizare a
instruirii

12. Abilitati de mediere si negociere Capacitatea de a organiza si de a conduce o intalnire, precum si de a o


orienta catre o solutie comun acceptata, tinand seama de pozitiile diferite ale
partilor; capacitatea de a planifica si de a desfasura interviuri

13. Obiectivitate in apreciere Corectitudine in luarea deciziilor; impartialitate in evaluarea personalului din
subordine si in modul de acordare a recompenselor pentru rezultatele
deosebite in activitate

14. Criteriile de performanta pentru functionarii publici de executie din clasa I prevazute la pct. I.1, I.2, I.3, I.6, I.7,
I.8, I.9, I.10, I.11, I.13, I.14, I.15, I.16, I.17 se aplica si la evaluarea performantelor functionarilor publici de
conducere.

BIBLIOGRAFIE

ORDIN nr. 13012 din 13 noiembrie 2007 privind stabilirea modalitatii de acordare a calificativelor si aprobarea Criteriilor de
performanta pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2007

Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Ghid privind evaluarea performantelor profesionale individuale

S-ar putea să vă placă și