Sunteți pe pagina 1din 313

32003R2151

REGULAMENTUL (CE) NR. 2151/2003 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2003

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al


Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV)

(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului


din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV)1, în
special articolul 2,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 a stabilit un sistem unic de clasificare aplicabil
achiziţiilor publice, cu scopul de a unifica referinţele folosite de entităţile şi autorităţile
contractante pentru descrierea obiectului achiziţiei.

(2) Structura codurilor CPV poate necesita adaptări sau modificări, în funcţie de evoluţia
pieţelor şi a nevoilor utilizatorilor.

(3) Este necesar să se actualizeze structura şi codurile CPV pentru a se ţine seama de
nevoile specifice exprimate atât de statele membre cât şi de utilizatorii CPV şi să se
corecteze erorile materiale depistate în diverse variante lingvistice.

(4) Ajustările şi îmbunătăţirile tehnice identificate pe parcursul procesului legislativ care a


dus la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 dar care nu au putut fi luate în
considerare în acest regulament ar trebui introduse în anexele la regulamentul mai sus
menţionat.

(5) În avizul2 său privind propunerea de regulament privind CPV, Comitetul Regiunilor a
subliniat că ar trebui îmbunătăţită clasificarea medicamentelor şi a recomandat utilizarea
sistemului de clasificare anatomic, terapeutic şi chimic (ATC) stabilit de Organizaţia
Mondială a Sănătăţii, pentru a desăvârşi structura şi codurile CPV în domeniul
medicamentelor.

(6) Părţile interesate şi utilizatorii CPV au formulat sugestii concrete în vederea ameliorării
vocabularului CPV.

1
JO L 340, 16.12.2002, p. 1.
2
JO C 192, 12.8.2002, p. 50.
(7) Actualizarea codurilor şi a structurii CPV ar trebui să se reflecte în tabelele de
corespondenţă indicative între CPV şi Clasificarea centrală provizorie a produselor
(CPC prov.) a Organizaţiei Naţiunilor Unite, Nomenclatorul statistic al activităţilor
economice din Comunitatea Europeană (NACE rev. 1) şi Nomenclatura Combinată
(NC).

(8) Din motive de claritate, CPV ar trebui înlocuit în întregime, ca şi tabelul de


corespondenţă între CPV şi CPC prov. Toate modificările codurilor CPV sau ale
descrierilor acestora ar trebui să figureze într-o nouă anexă separată la Regulamentul
(CE) nr. 2195/2002.

(9) Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 204/2002 al Comisiei din
19 decembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3696/93 al Consiliului
privind Clasificarea statistică a produselor asociată activităţilor (CPA) în Comunitatea
Economică Europeană1, nu mai sunt actuale informaţiile din anexa II la Regulamentul
(CE) nr. 2195/2002 privind CPV, care menţionează corespondenţa dintre CPV şi CPA
96.

(10) În Poziţia Comună (CE) nr. 33/2003 din 20 martie 2003 adoptată de Consiliu în vederea
adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului privind coordonarea
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de produse şi de
servicii2 şi în Poziţia Comună (CE) nr. 34/2003 din 20 martie 2003 adoptată de Consiliu
în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului privind
coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor în sectoarele apă, energie,
transporturi şi servicii poştale3, grupele de produse nu sunt stabilite prin trimitere la
Clasificarea statistică a produselor pe activităţi (CPA).

(11) Din motivele de mai sus nu este oportun să se actualizeze tabelul de corespondenţă între
CPV şi CPA 96 care figurează la anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2195/2002. Această
anexă ar trebui în consecinţă suprimată.

(12) Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 ar trebui modificat în consecinţă.

(13) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului


consultativ pentru achiziţiile publice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 se modifică după cum urmează:

Anexa I se înlocuieşte cu textul din anexa I la prezentul regulament.

Anexa II se înlocuieşte cu textul din anexa II la prezentul regulament.

Anexa III se înlocuieşte cu textul din anexa III la prezentul regulament.

1
JO L 36, 6.2.2002, p. 1.
2
JO C 147 E, 24.6.2003, p. 1.
3
JO C 147 E, 24.6.2003, p. 137.
Anexa IV se modifică conform anexei IV la prezentul regulament.

Anexa V se modifică conform anexei V la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la publicarea sa în Jurnalul Oficial al


Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2003.

Pentru Comisie

Frederik BOLKESTEIN

Membru al Comisiei
ANEXA I

VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE (CPV)

Structura sistemului de clasificare

1. CPV cuprinde un vocabular principal şi un vocabular suplimentar.

2. Vocabularul principal se bazează pe o structură ramificată de coduri de până la nouă


cifre, cărora le corespunde o denumire care descrie produsele, lucrările sau serviciile
care reprezintă obiectul contractelor de achiziţie.

Codul numeric cuprinde 8 cifre, subdivizate după cum urmează:

 diviziuni, identificate prin primele două cifre ale codului (XX000000-Y);

 grupe, identificate prin primele trei cifre ale codului (XXX000000-Y);

 clase, identificate prin primele patru cifre ale codului (XXXX0000-Y);

 categorii, identificate prin primele cinci cifre ale codului (XXXXX000-Y).

Fiecare dintre ultimele trei cifre conferă un grad mai mare de precizie în interiorul
fiecărei categorii.

Cea de a noua cifră serveşte la verificarea cifrelor precedente.

3. Vocabularul suplimentar poate fi utilizat pentru a completa descrierea obiectului


contractelor de achiziţii. Vocabularul suplimentar este compus dintr-un cod
alfanumeric, căruia îi corespunde o denumire care permite efectuarea de precizări
suplimentare privind natura sau destinaţia specifică a bunurilor care urmează a fi
achiziţionate.

Codul alfanumeric cuprinde:

 un prim nivel, compus dintr-o literă care corespunde unei secţiuni;

 un al doilea nivel, compus din patru cifre, primele trei reprezentând subdiviziunea,
iar ultima fiind o cifră de control.
Cod CPV Descriere
01000000-7 Produse agricole, horticole, de vânătoare şi produse conexe
01100000-8 Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare
01110000-1 Cereale şi alte produse agricole
01111000-8 Cereale
01111100-9 Grâu
01111110-2 Grâu dur
01111120-5 Grâu comun
01111200-0 Porumb
01111300-1 Orez
01111400-2 Orz
01111500-3 Secară
01111600-4 Ovăz
01111700-5 Malţ
01111900-7 Produse pe bază de cereale
01112000-5 Cartofi şi legume uscate
01112100-6 Cartofi
01112200-7 Legume cu păstăi şi legume cu teacă uscate
01112210-0 Legume cu păstăi uscate
01112211-7 Linte
01112212-4 Năut
01112213-1 Mazăre uscată
01112220-3 Legume cu teacă
01113000-2 Seminţe şi fructe oleaginoase
01113100-3 Boabe de soia
01113200-4 Arahide
01113300-5 Seminţe de floarea soarelui
01113400-6 Seminţe de bumbac
01113500-7 Seminţe de susan
01113600-8 Seminţe de muştar
01114000-9 Tutun neprelucrat
01115000-6 Plante utilizate la fabricarea zahărului
01115100-7 Sfeclă de zahăr
01115200-8 Trestie de zahăr
01116000-3 Paie şi plante furajere
01116100-4 Paie
01116200-5 Plante furajere
01117000-0 Materii prime vegetale
01117100-1 Materii prime vegetale destinate industriei textile
01117110-4 Bumbac
01117120-7 Iută
01117130-0 In
01118000-7 Cauciuc natural, latex natural şi produse conexe
01118100-8 Cauciuc natural
01118200-9 Latex natural
01118210-2 Produse din latex
01119000-4 Plante cu utilizare specifică
Plante utilizate în parfumerii sau în farmacii sau ca insecticide sau cu
01119100-5
utilizare similară
Cod CPV Descriere
01119110-8 Plante utilizate în parfumerii
01119120-1 Plante utilizate în farmacii
01119130-4 Plante utilizate ca insecticide
01119140-7 Plante utilizate ca fungicide sau cu utilizare similară
01119200-6 Seminţe de plante cu utilizare specifică
01120000-4 Legume, produse horticole şi plante de pepinieră
01121000-1 Legume
01121100-2 Rădăcinoase şi tuberculi
01121110-5 Rădăcinoase
01121111-2 Sfeclă
01121112-9 Morcovi
01121113-6 Ceapă
01121114-3 Napi
01121120-8 Tuberculi
01121200-3 Legume cultivate pentru fructele lor
01121210-6 Fasole
01121211-3 Boabe
01121212-0 Fasole verde
01121213-7 Fasole spaniolă
01121220-9 Mazăre
01121221-6 Mazăre verde
01121222-3 Mazăre cu păstăi comestibile
01121230-2 Ardei
01121240-5 Tomate
01121250-8 Dovlecei
01121260-1 Ciuperci
01121270-4 Castraveţi
01121300-4 Legume pentru frunze
01121310-7 Lăptuci
01121320-0 Foi de salată
01121330-3 Anghinare
01121340-6 Spanac
01121400-5 Varză
01121410-8 Varză albă
01121420-1 Conopidă
01121430-4 Broccoli
01121440-7 Varză de Bruxelles
01121500-6 Seminţe de legume
01122000-8 Produse horticole
01122100-9 Plante vii, bulbi, rădăcini, butaşi şi altoaie
01122200-0 Flori tăiate
01122210-3 Aranjamente florale
01122300-1 Seminţe de flori
Fructe, fructe cu coajă, plante utilizate la prepararea băuturilor şi a
01130000-7
condimentelor
01131000-4 Fructe şi fructe cu coajă
01131100-5 Fructe şi fructe cu coajă tropicale
01131110-8 Fructe tropicale
Cod CPV Descriere
01131111-5 Banane
01131112-2 Ananas
01131113-9 Mango
01131114-6 Curmale
01131115-3 Stafide
01131116-0 Smochine
01131117-7 Avocado
01131118-4 Kiwi
01131120-1 Nuci de cocos
01131200-6 Citrice
01131210-9 Lămâi
01131220-2 Portocale
01131230-5 Grepfrut
01131240-8 Tangerine
01131250-1 Lămâi verzi
01131300-7 Fructe, altele decât cele tropicale
01131310-0 Bace
01131311-7 Stafide de Corint
01131312-4 Agrişe
01131313-1 Căpşuni
01131314-8 Zmeură
01131315-5 Afine
01131320-3 Mere, pere şi gutui
01131321-0 Mere
01131322-7 Pere
01131323-4 Gutui
01131330-6 Fructe sâmburoase
01131331-3 Caise
01131332-0 Piersici
01131333-7 Cireşe
01131334-4 Prune
01131340-9 Struguri
01131341-6 Struguri de masă
01131342-3 Struguri de vin
01131400-8 Măsline
01131500-9 Seminţe de fructe
01132000-1 Plante pentru prepararea băuturilor
01132100-2 Boabe de cafea
01132200-3 Plante de ceai
01132300-4 Maté
01132400-5 Boabe de cacao
01133000-8 Condimente neprelucrate
01200000-9 Animale vii şi produse de origine animală
01210000-2 Bovine şi produse obţinute de la acestea
01211000-9 Bovine
01211100-0 Animale vii din specia bovină
01211200-1 Viţei
01212000-6 Lapte de vacă proaspăt
Cod CPV Descriere
01213000-3 Material seminal de taur
01220000-5 Animale de fermă şi produse derivate
01221000-2 Şeptel
01221100-3 Ovine
01221200-4 Caprine
01221300-5 Cabaline
01222000-9 Lapte de oaie şi de capră proaspăt
01222100-0 Lapte de oaie
01222200-1 Lapte de capră
01223000-6 Lână şi păr de animale
01223100-7 Lână tunsă
01223200-8 Păr de animale
01230000-8 Porcine
01240000-1 Păsări vii de curte şi ouă
01241000-8 Păsări vii de curte
01242000-5 Ouă
01250000-4 Animale mici vii şi produse obţinute de la acestea
01251000-1 Iepuri de casă şi iepuri de câmp
01251100-2 Iepuri de casă
01251200-3 Iepuri de câmp
01252000-8 Produse de origine animală
01252100-9 Miere naturală
01252200-0 Melci
01252300-1 Produse alimentare de origine animală
01252400-2 Ceară
01300000-0 Produse de policultură
01900000-6 Produse agricole
02000000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră
02100000-5 Lemn
02110000-8 Lemn de conifere
02120000-1 Lemn tropical
02130000-4 Lemn de foc
02140000-7 Lemn brut
02150000-0 Lemn de esenţă moale
02160000-3 Deşeuri de lemn
02170000-6 Aşchii de lemn
02180000-9 Buşteni
02181000-6 Stâlpi
02182000-3 Ţăruşi
02190000-2 Cherestea
02191000-9 Produse din cherestea
02200000-6 Gumă arabică
02210000-9 Balsamuri
02220000-2 Lac
02300000-7 Plută
02400000-8 Produse de silvicultură
02410000-1 Plante, ierburi, muşchi sau licheni ornamentali
02500000-9 Produse de pepinieră
Cod CPV Descriere
02510000-2 Plante
02511000-9 Plante de înmulţire
02512000-6 Bulbi de flori
02513000-3 Arbuşti
02520000-5 Arbori
05000000-5 Peşti, produse pescăreşti şi alte produse pescăreşti secundare
05100000-6 Peşti
05110000-9 Peşti vii
05120000-2 Peşti proaspeţi sau refrigeraţi
05121000-9 Peşti plaţi, proaspeţi sau refrigeraţi
05121100-0 Limbă de mare, proaspătă sau refrigerată
05121200-1 Cambulă de Baltică, proaspătă sau refrigerată
05122000-6 Peşti din familia morunului, proaspeţi sau refrigeraţi
05122100-7 Cod, proaspăt sau refrigerat
05122200-8 Polac, proaspăt sau refrigerat
05122300-9 Merluciu, proaspăt sau refrigerat
05122400-0 Eglefin, proaspăt sau refrigerat
05123000-3 Hering, proaspăt sau refrigerat
05124000-0 Ton, proaspăt sau refrigerat
05125000-7 Merlan, proaspăt sau refrigerat
05126000-4 Albitură, proaspătă sau refrigerată
05127000-1 Somon, proaspăt sau refrigerat
05130000-5 Carne de peşte
05200000-7 Crustacee
05210000-0 Crustacee proaspete
05220000-3 Stridii
05230000-6 Moluşte
05240000-9 Nevertebrate acvatice
05300000-8 Produse acvatice
05310000-1 Corali sau produse similare
05320000-4 Bureţi naturali
05330000-7 Alge marine
05331000-4 Alge
05400000-9 Produse pescăreşti secundare
05410000-2 Făină de peşte
10000000-3 Cărbune, lignit, turbă şi alte produse derivate din cărbune
10100000-4 Cărbune şi combustibili pe bază de cărbune
10110000-7 Cărbune
10120000-0 Combustibili pe bază de cărbune
10121000-7 Antracit
10122000-4 Brichete
10123000-1 Combustibili solizi
10124000-8 Combustibili fosili
10125000-5 Combustibili pe bază de lemn
10200000-5 Lignit şi turbă
10210000-8 Lignit
10220000-1 Turbă
10300000-6 Produse derivate din cărbune
Cod CPV Descriere
10310000-9 Ulei de huilă
10320000-2 Produse pe bază de cocs
10321000-9 Cocs
11000000-0 Ţiţei, gaze naturale, uleiuri minerale şi produse conexe
11100000-1 Ţiţei
11200000-2 Gaze naturale
11300000-3 Uleiuri minerale şi produse conexe
11310000-6 Şist bituminos sau petrolifer
12000000-7 Minereuri de uraniu şi toriu
12100000-8 Minereuri de uraniu
12200000-9 Minereuri de toriu
13000000-4 Minereuri metalifere
13100000-5 Minereuri de fier
13200000-6 Minereuri de metale neferoase
13210000-9 Minereuri de cupru
13220000-2 Minereuri de nichel
13230000-5 Minereuri de aluminiu
13240000-8 Minereuri de metale preţioase
13250000-1 Minereuri de plumb
13260000-4 Minereuri de zinc
13270000-7 Minereuri de staniu
13300000-7 Diverse minereuri
14000000-1 Produse de exploatare minieră, în carieră şi alte produse conexe
14100000-2 Materiale de construcţii de piatră
14110000-5 Piatră de construcţie
14111000-2 Marmură şi piatră calcaroasă de construcţie
14111100-3 Marmură
14111200-4 Travertin
14112000-9 Diverse tipuri de piatră de construcţie
14112100-0 Granit
14112200-1 Gresie
14112300-2 Bazalt
14112400-3 Piatră de bordură
14120000-8 Piatră calcaroasă, gips şi cretă
14121000-5 Piatră calcaroasă şi gips
14121100-6 Ghips
14121200-7 Calcar
14121210-0 Pudră de calcar
14121300-8 Piatră calcaroasă
14122000-2 Cretă şi dolomită
14122100-3 Cretă
14122200-4 Dolomită
14130000-1 Ardezie
14200000-3 Nisip şi argilă
14210000-6 Pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate
14211000-3 Nisip
14211100-4 Nisip natural
14212000-0 Granule, criblură, nisip fin, pietre mici, pietriş, piatră fărâmiţată şi
Cod CPV Descriere
concasată, amestecuri de piatră, amestec de nisip şi pietriş şi alte agregate
14212100-1 Bolovani şi pietriş
14212110-4 Pietre mici
14212120-7 Pietriş
14212200-2 Agregate
14212210-5 Amestec de nisip şi pietriş
14212300-3 Piatră de carieră şi concasată
14212310-6 Balast
14212320-9 Granit concasat
14212330-2 Bazalt concasat
14212400-4 Pământ
14212410-7 Pământ vegetal
14212420-0 Subsol
14212430-3 Criblură
14213000-7 Macadam, macadam gudronat şi nisip gudronat
14213100-8 Macadam
14213200-9 Macadam gudronat
14213300-0 Nisip gudronat
14220000-9 Argilă şi caolin
14221000-6 Argilă
14222000-3 Caolin
14300000-4 Produse anorganice chimice şi îngrăşăminte minerale
14310000-7 Îngrăşăminte minerale
14311000-4 Calciu natural, fosfat aluminocalcic şi săruri naturale brute de potasiu
14311100-5 Calciu natural
14311200-6 Fosfaţi aluminocalcici
14311300-7 Săruri naturale brute de potasiu
14312000-1 Pirite de fier
14312100-2 Pirite de fier neprăjite
14320000-0 Produse anorganice chimice
14400000-5 Sare şi clorură de sodiu pur
14410000-8 Sare gemă
14420000-1 Sare marină
14430000-4 Sare concentrată prin evaporare şi clorură de sodiu pură
14440000-7 Sare industrială pentru deszăpezire
14450000-0 Saramură
14500000-6 Produse conexe de exploatare minieră şi în carieră
14510000-9 Bitum şi asfalt
14511000-6 Bitum
14512000-3 Asfalt
Pietre preţioase şi semipreţioase, piatră ponce, şmirghel, abrazivi naturali,
14520000-2
alte minerale şi metale preţioase
14521000-9 Pietre preţioase şi semipreţioase
14521100-0 Pietre preţioase
14521110-3 Diamante
14521120-6 Rubine
14521130-9 Smaralde
14521140-2 Praf sau pulbere de pietre preţioase
Cod CPV Descriere
14521200-1 Pietre semipreţioase
14521210-4 Praf sau pulbere de pietre semipreţioase
14522000-6 Diamante industriale; piatră ponce; şmirghel şi alţi abrazivi naturali
14522100-7 Piatră ponce
14522200-8 Diamante industriale
14522300-9 Şmirghel
14522400-0 Abrazivi naturali
14523000-3 Minerale, metale preţioase conexe şi produse asociate
14523100-4 Minerale
14523200-5 Aur
14523300-6 Argint
14523400-7 Platină
15000000-8 Produse alimentare şi băuturi
15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne
15110000-2 Carne
15111000-9 Carne de bovine
15111100-0 Carne de vită
15111110-3 Carne de vită conservată
15111140-2 Carcasă de vită
15111190-7 Bucăţi de carne de vită
15111191-4 Biftec
15111200-1 Carne de mânzat
15111210-4 Bucăţi de carne de mânzat
15112000-6 Carne de pasăre
15112100-7 Carne proaspătă de pasăre, animale întregi
15112110-0 Carne de gâscă
15112120-3 Carne de curcan
15112130-6 Carne de pui
15112140-9 Carne de raţă
15112200-8 Bucăţi de carne de pasăre
15112210-1 Bucăţi de carne de pui
15112220-4 Bucăţi de carne de curcan
15112230-7 Bucăţi de carne de raţă, de gâscă şi de bibilică
15112300-9 Ficat de pasăre
15112310-2 Fois gras
15113000-3 Carne de porc
15113100-4 Cotlete de porc
15113300-6 Carcase de porc
15114000-0 Organe comestibile
15115000-7 Carne de miel şi de oaie
15115100-8 Carne de miel
15115200-9 Carne de oaie
15117000-1 Carne de capră
15118000-8 Carne de cal, de măgar, de catâr sau de bardou
15118100-9 Carne de cal
15118900-7 Carne de măgar, de catâr sau de bardou
15119000-5 Diverse tipuri de carne
15119100-6 Carne de iepure de casă
Cod CPV Descriere
15119200-7 Carne de iepure de câmp
15119300-8 Vânat
15119400-9 Picioare de broască
15119500-0 Porumbei
15120000-5 Lână, piei brute şi prelucrate
15121000-2 Lână
15122000-9 Piei brute
15123000-6 Piei prelucrate
15124000-3 Piei prelucrate şi pene de pasăre
15130000-8 Produse din carne
15131000-5 Conserve şi produse din carne
15131100-6 Produse pe bază de carne pentru cârnaţi
15131110-9 Carne pentru cârnaţi
15131120-2 Salamuri
15131130-5 Cârnaţi
15131131-2 Cârnaţi din ficat
15131132-9 Cârnaţi de vită
15131133-6 Cârnaţi de porc
15131134-3 Sângerete şi alţi cârnaţi pe bază de sânge
15131135-0 Cârnaţi de pasăre
15131200-7 Carne uscată, sărată, afumată sau condimentată
15131210-0 Jambon afumat
15131220-3 Slănină
15131230-6 Salam
15131300-8 Preparate din ficat
15131310-1 Pateu
15131320-4 Preparate pe bază de ficat de gâscă sau de raţă
15131400-9 Produse pe bază de carne de porc
15131410-2 Jambon
15131420-5 Chiftele
15131490-6 Mâncăruri din carne de porc
15131500-0 Produse pe bază de carne de pasăre
15131600-1 Produse pe bază de carne de vită şi de mânzat
15131610-4 Chiftele din carne de vită
15131620-7 Carne de vită tocată
15131640-3 Chifle cu carne de vită tocată
15131700-2 Preparate pe bază de carne
15200000-0 Peşte preparat şi conserve de peşte
15210000-3 File de peşte, ficat şi icre sau lapţi de peşte
15211000-0 File de peşte
15211100-1 File proaspăt de peşte
15212000-7 Icre sau lapţi de peşte
15213000-4 Ficat de peşte
15220000-6 Peşte, file de peşte şi alte tipuri de carne de peşte congelate
15221000-3 Peşte congelat
15222000-0 File de peşte congelat
15223000-7 Peşte congelat tranşat
15229000-9 Produse congelate pe bază de peşte
Cod CPV Descriere
15230000-9 Peşte uscat sau sărat; peşte în saramură; peşte afumat
15231000-6 Peşte uscat
15232000-3 Peşte sărat
15233000-0 Peşte în saramură
15234000-7 Peşte afumat
15234100-8 Somon afumat
15234200-9 Hering afumat
15234300-0 Păstrăv afumat
15235000-4 Conserve de peşte
15240000-2 Peşte în conservă sau cutie şi alte tipuri de peşte preparat sau în conservă
15241000-9 Peşte pane sau acoperit în alt mod, în conservă sau cutie
15241100-0 Somon în conservă
15241200-1 Hering preparat sau în conservă
15241300-2 Sardine
15241400-3 Ton în conservă
15241500-4 Macrou de Atlantic
15241600-5 Hamsii
15241700-6 Batoane de peşte file
15241800-7 Preparate pe bază de peşte pane sau acoperit în alt mod
15242000-6 Mâncăruri preparate din peşte
15243000-3 Preparate pe bază de peşte
15244000-0 Caviar şi înlocuitori de caviar
15244100-1 Caviar
15244200-2 Înlocuitori de caviar
15250000-5 Fructe de mare
15251000-2 Crustacee congelate
15252000-9 Crustacee preparate sau în conservă
15253000-6 Produse pe bază de moluşte
15300000-1 Fructe, legume şi produse conexe
15310000-4 Cartofi şi produse pe bază de cartofi
15311000-1 Cartofi congelaţi
15311100-2 Chips şi cartofi prăjiţi
15311200-3 Cartofi tăiaţi cuburi, rondele şi alte tipuri de cartofi congelaţi
15312000-8 Produse din cartofi
15312100-9 Piure de cartofi instant
15312200-0 Cartofi semipreparaţi
15312300-1 Cartofi chips
15312310-4 Cartofi chips aromatizaţi
15312400-2 Gustări din cartofi
15312500-3 Crochete de cartofi
15313000-5 Cartofi transformaţi
15320000-7 Sucuri de fructe şi de legume
15321000-4 Sucuri de fructe
15321100-5 Suc de portocale
15321110-8 Suc concentrat de portocale
15321200-6 Suc de grepfrut
15321300-7 Suc de lămâie
15321400-8 Suc de ananas
Cod CPV Descriere
15321500-9 Suc de struguri
15321600-0 Suc de mere
15321700-1 Amestecuri de sucuri neconcentrate
15321800-2 Sucuri concentrate
15322000-1 Sucuri de legume
15322100-2 Suc de tomate
15330000-0 Fructe şi legume
15331000-7 Legume transformate
15331100-8 Legume proaspete sau congelate
15331110-1 Rădăcinoase transformate
15331120-4 Tuberculi transformaţi
15331130-7 Fasole, mazăre, ardei, tomate şi alte legume
15331131-4 Fasole transformată
15331132-1 Mazăre transformată
15331133-8 Mazăre sfărâmată
15331134-5 Tomate transformate
15331135-2 Ciuperci transformate
15331136-9 Ardei transformaţi
15331137-6 Germeni de soia
15331138-3 Trufe
15331140-0 Legume pentru frunze şi varză
15331142-4 Varză transformată
15331150-3 Legume cu păstăi transformate
15331170-9 Legume congelate
15331400-1 Legume în conservă şi/sau la cutie
15331410-4 Fasole în sos tomat
15331411-1 Fasole albă în sos tomat
15331420-7 Tomate în conservă
15331423-8 Tomate la cutie
15331425-2 Piure de tomate
15331427-6 Piure concentrat de tomate
15331428-3 Sos de tomate
15331430-0 Ciuperci la cutie
15331450-6 Măsline transformate
15331460-9 Legume la cutie
15331461-6 Varză acră la cutie
15331462-3 Mazăre la cutie
15331463-0 Fasole boabe la cutie
15331464-7 Fasole întreagă la cutie
15331465-4 Sparanghel la cutie
15331466-1 Măsline la cutie
15331470-2 Porumb dulce
15331480-5 Legume conservate provizoriu
15331500-2 Legume conservate în oţet
15332000-4 Fructe şi fructe cu coajă lignifiată transformate
15332100-5 Fructe transformate
15332140-7 Mere transformate
15332150-0 Pere transformate
Cod CPV Descriere
15332160-3 Banane transformate
15332170-6 Rubarbă
15332180-9 Pepeni galbeni
Dulceţuri şi marmelade; jeleuri de fructe; piureuri şi paste de fructe sau de
15332200-6
fructe cu coajă lignifiată
15332230-5 Marmelade
15332231-2 Marmeladă de portocale
15332232-9 Marmeladă de lămâie
15332240-8 Jeleuri de fructe
15332250-1 Paste de fructe
15332260-4 Paste de fructe cu coajă lignifiată
15332261-1 Unt de arahide
15332270-7 Piureuri de fructe
15332290-3 Dulceţuri
15332291-0 Dulceaţă de caise
15332292-7 Dulceaţă de mure
15332293-4 Dulceaţă de coacăze
15332294-1 Dulceaţă de cireşe
15332295-8 Dulceaţă de zmeură
15332296-5 Dulceaţă de căpşuni
15332300-7 Fructe cu coajă lignifiată transformate
15332310-0 Fructe cu coajă lignifiată prăjite sau sărate
15332400-8 Conserve de fructe
15332410-1 Fructe uscate
15332411-8 Stafide de Corint transformate
15332412-5 Stafide transformate
15332419-4 Sultanine
15333000-1 Produse vegetale secundare
15400000-2 Uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale
15410000-5 Uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale brute
15411000-2 Uleiuri animale sau vegetale
15411100-3 Uleiuri vegetale
15411110-6 Ulei de măsline
15411120-9 Ulei de susan
15411130-2 Ulei de arahide
15411140-5 Ulei de cocos
15411200-4 Ulei pentru gătit
15411210-7 Ulei pentru prăjit
15412000-9 Grăsimi
15412100-0 Grăsimi animale
15412200-1 Grăsimi vegetale
15413000-6 Reziduuri solide de grăsimi sau de uleiuri vegetale
15413100-7 Şrot
15420000-8 Uleiuri şi grăsimi rafinate
15421000-5 Uleiuri rafinate
15422000-2 Grăsimi rafinate
15423000-9 Grăsimi sau uleiuri hidrogenate sau esterificate
15424000-6 Ceruri vegetale
Cod CPV Descriere
15430000-1 Grăsimi comestibile
15431000-8 Margarină şi preparate similare
15431100-9 Margarină
15431110-2 Margarină lichidă
15431200-0 Produse tartinabile cu un conţinut redus sau scăzut de grăsimi
15500000-3 Produse lactate
15510000-6 Lapte şi smântână
15511000-3 Lapte
15511100-4 Lapte pasteurizat
15511200-5 Lapte sterilizat
15511210-8 Lapte UHT
15511300-6 Lapte degresat
15511400-7 Lapte semidegresat
15511500-8 Lapte integral
15511600-9 Lapte condensat
15511700-0 Lapte praf
15512000-0 Smântână
15512100-1 Smântână semigrasă
15512200-2 Smântână grasă
15512300-3 Smântână groasă
15512900-9 Smântână pentru frişcă
15530000-2 Unt
15540000-5 Brânzeturi
15541000-2 Brânză de masă
15542000-9 Brânză proaspătă
15542100-0 Cottage cheese
15542200-1 Brânză cu pastă moale
15542300-2 Brânză Feta
15543000-6 Brânză rasă, pulbere, cu mucegai şi alte tipuri de brânză
15543100-7 Brânză cu mucegai
15543200-8 Brânză Cheddar
15543300-9 Brânză rasă
15543400-0 Parmezan
15544000-3 Brânză cu pastă tare
15545000-0 Brânză tartinabilă
15550000-8 Diverse produse lactate
15551000-5 Iaurt şi alte produse lactate fermentate
15551300-8 Iaurt
15551310-1 Iaurt natural
15551320-4 Iaurt aromatizat
15551500-0 Zară
15552000-2 Cazeină
15553000-9 Lactoză sau sirop de lactoză
15554000-6 Zer
15555000-3 Îngheţată şi produse similare
15555100-4 Îngheţată
15555200-5 Şerbet
15600000-4 Produse de morărit, amidon şi produse amilacee
Cod CPV Descriere
15610000-7 Produse de morărit
15611000-4 Orez decorticat
15612000-1 Făină de cereale sau făină vegetală şi produse conexe
15612100-2 Făină de grâu
15612110-5 Făină integrală
15612120-8 Făină de panificaţie
15612130-1 Făină simplă
15612150-7 Făină de patiserie
15612190-9 Făină cu ferment
15612200-3 Făină de cereale
15612210-6 Făină de porumb
15612220-9 Făină de orez
15612300-4 Făinuri vegetale
15612400-5 Amestecuri utilizate la prepararea produselor de panificaţie
15612410-8 Preparate pentru prăjituri
15612420-1 Preparate pentru copt
15612500-6 Produse de panificaţie
15613000-8 Produse pe bază de boabe de cereale
15613100-9 Crupe
15613300-1 Produse cerealiere
15613310-4 Cereale pentru micul dejun
15613311-1 Fulgi de porumb
15613312-8 Amestecuri de ovăz
15613313-5 Muesli
15613319-7 Grâu expandat
15613380-5 Fulgi de ovăz
15614000-5 Orez transformat
15614100-6 Orez cu bob lung
15614200-7 Orez măcinat
15614300-8 Brizură de orez
15615000-2 Tărâţe
15620000-0 Amidonuri şi produse amilacee
15621000-7 Ulei de porumb
Glucoză şi produse pe bază de glucoză, fructoză şi produse pe bază de
15622000-4
fructoză
15622100-5 Glucoză şi produse pe bază de glucoză
15622110-8 Glucoză
15622120-1 Sirop de glucoză
15622300-7 Fructoză şi produse pe bază de fructoză
15622310-0 Fructoză
15622320-3 Preparate pe bază de fructoză
15622321-0 Soluţii de fructoză
15622322-7 Sirop de fructoză
15623000-1 Amidon şi fecule
15624000-8 Tapioca
15625000-5 Griş
15626000-2 Praf de budincă
15700000-5 Furaje
Cod CPV Descriere
15710000-8 Furaje preparate pentru animale de fermă sau pentru alte animale
15711000-5 Hrană pentru peşti
15712000-2 Furaje uscate
15713000-9 Hrană pentru animale de companie
15800000-6 Diverse produse alimentare
15810000-9 Produse de panificaţie, produse de patiserie şi de cofetărie proaspete
15811000-6 Produse de panificaţie
15811100-7 Pâine
15811200-8 Chifle
15811300-9 Cornuri
15811400-0 Gogoşi
15811500-1 Produse de panificaţie preparate
15811510-4 Sandvişuri
15811511-1 Sandvişuri preparate
15812000-3 Produse de patiserie şi de cofetărie
15812100-4 Produse de patiserie
15812120-0 Plăcinte
15812121-7 Plăcinte sărate
15812122-4 Plăcinte dulci
15812200-5 Produse de cofetărie
15813000-0 Alimente pentru micul dejun
15820000-2 Pişcoturi şi biscuiţi; produse de patiserie şi de cofetărie conservate
15821000-9 Produse de panificaţie prăjite şi produse de patiserie
15821100-0 Produse de panificaţie prăjite
15821110-3 Pâine prăjită
15821130-9 Pâine crocantă
15821150-5 Pişcoturi
15821200-1 Biscuiţi dulci
15830000-5 Zahăr şi produse conexe
15831000-2 Zahăr
15831200-4 Zahăr alb
15831300-5 Zahăr de arţar şi sirop de arţar
15831400-6 Melasă
15831500-7 Siropuri de zahăr
15831600-8 Miere
15832000-9 Deşeuri provenite de la fabricarea zahărului
15833000-6 Produse pe bază de zahăr
15833100-7 Deserturi
15833110-0 Blaturi de tarte
15840000-8 Cacao, ciocolată şi produse zaharoase
15841000-5 Cacao
15841100-6 Pastă de cacao
15841200-7 Unt, grăsime sau ulei de cacao
15841300-8 Cacao pudră neîndulcită
15841400-9 Cacao pudră îndulcită
15842000-2 Ciocolată şi produse zaharoase
15842100-3 Ciocolată
15842200-4 Produse pe bază de ciocolată
Cod CPV Descriere
15842210-7 Ciocolată de băut
15842220-0 Batoane de ciocolată
15842300-5 Dulciuri
15842310-8 Bomboane
15842320-1 Nuga
15842400-6 Fructe, fructe cu coajă lignifiată sau coajă de fructe conservate în zahăr
15850000-1 Paste făinoase
15851000-8 Produse făinoase
15851100-9 Paste făinoase nepreparate
15851110-2 Macaroane
15851120-5 Fidea
15851190-6 Spaghete
15851200-0 Paste făinoase preparate şi cuşcuş
15851210-3 Paste făinoase preparate
15851220-6 Paste făinoase umplute
15851230-9 Lasagna
15851250-5 Cuşcuş
15851290-7 Paste făinoase în conservă
15860000-4 Cafea, ceai şi produse conexe
15861000-1 Cafea
15861100-2 Cafea prăjită
15861200-3 Cafea decafeinizată
15861300-4 Cafea nedecafeinizată
15862000-8 Înlocuitori de cafea
15863000-5 Ceai
15863100-6 Ceai verde
15863200-7 Ceai negru
15864000-2 Preparate de ceai sau de maté
15864100-3 Ceai la pliculeţ
15865000-9 Infuzii de ceaiuri de plante
15870000-7 Condimente şi mirodenii
Oţet; sosuri; amestecuri de condimente; făină şi praf de muştar; muştar
15871000-4
preparat
15871100-5 Oţet şi înlocuitori de oţet
15871110-8 Oţet
15871120-1 Înlocuitori de oţet
15871200-6 Sosuri, amestecuri de condimente şi de mirodenii
15871210-9 Sos de soia
15871230-5 Ketchup
15871250-1 Muştar
15871260-4 Sosuri
15871270-7 Amestecuri de condimente
15871273-8 Maioneză
15871274-5 Produse tartinabile pentru sandvişuri
15871279-0 Chutney
15872000-1 Plante aromatice şi mirodenii
15872100-2 Piper
15872200-3 Mirodenii
Cod CPV Descriere
15872300-4 Plante aromatice
15872400-5 Sare
15872500-6 Ghimbir
15880000-0 Produse nutriţionale speciale
15881000-7 Preparate alimentare omogenizate
15882000-4 Produse dietetice
15884000-8 Alimente pentru nou-născuţi
15890000-3 Diverse produse alimentare n.c.a. şi produse uscate
15891000-0 Supe şi ciorbe
15891100-1 Supe pe bază de carne
15891200-2 Supe pe bază de peşte
15891300-3 Supe mixte
15891400-4 Supe
15891410-7 Supe instant
15891500-5 Ciorbe
15891600-6 Supe concentrate
15891610-9 Ciorbe instant
15891900-9 Supe de legume
15892000-7 Sucuri şi extracte vegetale, substanţe peptice şi agenţi de îngroşare
15892100-8 Sucuri de legume
15892200-9 Extracte vegetale
15892400-1 Agenţi de îngroşare
15893000-4 Produse uscate
15893100-5 Preparate alimentare
15893200-6 Preparate pentru desert
15893300-7 Preparate pentru sosuri
15894000-1 Produse alimentare transformate
15894100-2 Mâncare vegetariană
15894200-3 Mâncare preparată
15894210-6 Mâncare pentru şcoli
15894220-9 Mâncare pentru spitale
15894300-4 Mâncare preparată
15894400-5 Gustări
15894500-6 Produse pentru distribuitoare automate
15894600-7 Garnituri pentru sandvişuri
15894700-8 Delicatese
15895000-8 Produse de fast-food
15895100-9 Hamburgeri
15896000-5 Produse congelate
15897000-2 Conserve de alimente
15897100-3 Raţii militare
15898000-9 Drojdie
15899000-6 Praf de copt
15900000-7 Băuturi
15910000-0 Băuturi alcoolice distilate
15911000-7 Băuturi spirtoase
15911100-8 Spirtoase
15911200-9 Lichioruri
Cod CPV Descriere
15930000-6 Vinuri
15931000-3 Vinuri nearomatizate
15931100-4 Vin spumant
15931200-5 Vin de masă
15931300-6 Porto
15931400-7 Madeira
15931500-8 Must de struguri
15931600-9 Sherry
15932000-0 Drojdie de vin
15940000-9 Cidru şi alte vinuri pe bază de fructe
15941000-6 Cidru
15942000-3 Vinuri pe bază de fructe
15950000-2 Băuturi fermentate nedistilate
15951000-9 Vermut
15960000-5 Bere de malţ
15961000-2 Bere
15961100-3 Bere blondă
15962000-9 Borhoturi din fabricarea şi distilarea berii
15980000-1 Băuturi fără alcool
15981000-8 Apă minerală
15981100-9 Apă minerală plată
15981200-0 Apă minerală carbogazoasă
15981300-1 Apă în stare solidă
15981310-4 Gheaţă
15981320-7 Zăpadă
15981400-2 Ape minerale aromatizate
15982000-5 Băuturi nealcoolice
15982100-6 Siropuri de fructe
15982200-7 Lapte cu ciocolată
16000000-5 Tutun, produse pe bază de tutun şi articole conexe
16100000-6 Produse pe bază de tutun
16110000-9 Ţigări de foi
16120000-2 Trabucuri
16130000-5 Ţigări
16200000-7 Tutun
16210000-0 Tutun prelucrat
16300000-8 Articole de tutungerie
17000000-2 Textile şi articole textile
17100000-3 Materiale textile şi articole conexe
17110000-6 Ţesături
17111000-3 Ţesături sintetice
17111100-4 Ţesături mixte
17112000-0 Ţesături din bumbac
17112100-1 Doc
17112200-2 Denim
17112300-3 Pânză
17112310-6 Articole din pânză
17112400-4 Poplin
Cod CPV Descriere
17112500-5 Şnururi
17112510-8 Cordoane
17120000-9 Materiale din lână
17130000-2 Ţesături de in
17131000-9 Lenjerie
17140000-5 Ţesături speciale
17141000-2 Catifea
17142000-9 Ţesături pluşate
17143000-6 Ţesături pentru tapiţerie
17144000-3 Ţesături pentru perdele
17145000-0 Ţesături pentru căptuşeală
17150000-8 Ţesături tricotate sau croşetate
17151000-5 Tricot
17151100-6 Ţesături din catifea
17152000-2 Ţesături croşetate
17160000-1 Stofă
17170000-4 Ţesături fără urzeală
17200000-4 Articole textile
17210000-7 Articole textile de uz casnic
17211000-4 Pături şi pleduri
17211100-5 Pături
17211200-6 Pleduri
17212000-1 Lenjerie de pat
17212100-2 Cearşafuri
17212200-3 Feţe de plapumă
17212300-4 Huse pentru saltele
17212400-5 Plăpumi de puf
17212500-6 Feţe de pernă
17212600-7 Feţe pentru suluri de căpătâi
17213000-8 Lenjerie de masă
17213100-9 Feţe de masă
17213200-0 Şerveţele de masă
17214000-5 Lenjerie de baie şi de bucătărie
17214100-6 Prosoape
17214200-7 Şervete pentru vase
17214300-8 Rulouri de şerveţele pentru şters mâinile
17214500-0 Şerveţele de toaletă
17215000-2 Perdele, draperii, baldachine şi storuri textile
17215100-3 Perdele
17215110-6 Paravane împotriva fumului
17215200-4 Draperii
17215300-5 Baldachine
17215400-6 Storuri
17215410-9 Storuri de interior
17215420-2 Storuri textile
17215430-5 Storuri veneţiene
17215440-8 Jaluzele verticale
17216000-9 Articole de mobilier
Cod CPV Descriere
17216100-0 Tapiserie pentru mobilier
17216110-3 Perniţe
17216120-6 Perne
17218000-3 Lenjerie de spital
17218100-4 Draperii pentru săli de operaţie
17218200-5 Cearşafuri pentru săli de operaţie
17220000-0 Articole textile confecţionate
17221000-7 Saci şi săculeţe
17221100-8 Genţi de voiaj
17221110-1 Rucsacuri
17221200-9 Genţi de sport
17221300-0 Saci pentru expedieri poştale
17221310-3 Saci poştali
17221400-1 Sacoşe
17221500-2 Saci de rufe
17221600-3 Saci textili
17221700-4 Saci de ambalaj
17221710-7 Săculeţe de ambalaj
Prelate impermeabile, vele pentru bărci, pentru planşe cu velă sau pentru
17222000-4
vehicule terestre, copertine, storuri, corturi şi articole de camping
17222100-5 Prelate, copertine şi storuri
17222110-8 Prelate impermeabile
17222120-1 Copertine
17222130-4 Storuri
17222200-6 Prelate de camuflare
17222400-8 Vele
17222500-9 Articole textile de camping
17222510-2 Saltele pneumatice
17222520-5 Paturi de campanie
17222530-8 Corturi
17222540-1 Saci de dormit
17222541-8 Saci de dormit umpluţi cu fulgi sau cu puf
17223000-1 Paraşute
17223100-2 Paraşute dirijabile
17223200-3 Paraşute cu rotor
17225000-5 Diverse articole textile confecţionate
17225100-6 Cârpe de şters praful
17225200-7 Elemente filtrante din pânză
17225300-8 Veste de salvare
17225400-9 Pături ignifuge
17225500-0 Plase de ţânţari
17225600-1 Cârpe de vase
17225700-2 Centuri de siguranţă
17225800-3 Cârpe pentru curăţat
17225810-6 Cârpe pentru lustruit
17230000-3 Covoare, preşuri şi carpete
17231000-0 Covoare
17231100-1 Covoare cu fire înnodate
Cod CPV Descriere
17231200-2 Covoare ţesute
17231300-3 Covoare cu fire răsucite
17231310-6 Dale de mochetă
17231400-4 Covoare textile
17232000-7 Preşuri
17233000-4 Carpete
17234000-1 Covoare industriale textile
17240000-6 Diverse frânghii, funii, sfori şi plase
17241000-3 Frânghii, funii, sfori şi plase
17241100-4 Sfori, frânghii şi funii
17241110-7 Funii
17241120-0 Frânghii
17241130-3 Cordoane
17241140-6 Sfori
17241200-5 Plase textile
17241210-8 Plase cu fire înnodate
17241220-1 Frânghii de ridicare
17242000-0 Cârpe
17250000-9 Articole fără urzeală
17260000-2 Diverse articole textile
17261000-9 Tul, dantelă, panglicărie, pasmanterie şi broderie
17261100-0 Panglicărie, pasmanterie
17261110-3 Panglici
17261120-6 Bandă textilă
17261130-9 Etichete şi ecusoane textile
17261131-6 Etichete textile
17261132-3 Ecusoane textile
17261133-0 Insigne
17261140-2 Pasmanterie ornamentală
17261141-9 Trese
17261142-6 Epoleţi
17261200-1 Ţesături din plasă
17262000-6 Fetru
17263000-3 Vată textilă, fire, ţesături şi articole textile de uz tehnic
17263100-4 Vată textilă
17263200-5 Fire metalizate
17263300-6 Ţesături din fire metalizate
17263400-7 Ţesături impregnate, acoperite sau stratificate
17263500-8 Articole textile de uz tehnic
17263510-1 Tuburi din fibre textile
17263520-4 Benzi rulante textile
17263530-7 Conducte de ventilaţie
17263600-9 Produse textile matlasate
17280000-8 Tricotaje, ciorapi tricotaţi şi articole conexe
17281000-5 Ciorapi tricotaţi
17281100-6 Ciorapi cu chilot, ciorapi de damă şi şosete
17281110-9 Ciorapi de damă
17281120-2 Ciorapi cu chilot
Cod CPV Descriere
17281130-5 Şosete
17282000-2 Pulovere, cardigane şi articole similare
17282100-3 Jerseuri, pulovere, cardigane, veste şi articole similare
17282110-6 Pulovere
17282120-9 Cardigane
17282130-2 Jachete flauşate
17282140-5 Veste
17300000-5 Fire textile
17310000-8 Fibre textile naturale
17320000-1 Fibre textile artificiale
17330000-4 Fire textile din fibre naturale
17331000-1 Fire de mătase
17332000-8 Fire de lână
17333000-5 Fire de bumbac
17334000-2 Fire de in
17335000-9 Fire pentru cusut din fibre naturale
17335100-0 Fire pentru cusut
17335200-1 Fire pentru tricotat
17336000-6 Fire din fibre textile vegetale
17340000-7 Fire sau aţe sintetice
17341000-4 Fire sintetice
17342000-1 Aţe sintetice
17342100-2 Aţe pentru cusut sintetice
17342200-3 Fire pentru tricotat sintetice
17400000-6 Deşeuri textile
18000000-9 Îmbrăcăminte şi accesorii
Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru şi
18100000-0
accesorii
18110000-3 Îmbrăcăminte de uz profesional
18111000-0 Îmbrăcăminte pentru personalul medical
18112000-7 Îmbrăcăminte profesională
18113000-4 Îmbrăcăminte de uz industrial
18114000-1 Salopete de lucru
18115000-8 Uniforme
18115100-9 Uniforme de pompieri
18115200-0 Uniforme de poliţie
18115300-1 Uniforme militare
18130000-9 Îmbrăcăminte specială de lucru
18131000-6 Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate
18131100-7 Veste antiglonţ
18131200-8 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor biologici şi chimici
18131300-9 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva radiaţiilor
18131400-0 Îmbrăcăminte antiglonţ
18131500-1 Veste de salvare
18131600-2 Veste reflectorizante
18132000-3 Îmbrăcăminte de zbor
18132100-4 Veste de zbor
18132200-5 Costume de zbor
Cod CPV Descriere
18133000-0 Articole de îmbrăcăminte şi echipamente speciale
18133100-1 Veste de camuflaj
18133200-2 Costume de luptă
18133300-3 Echipamente de luptă
18133400-4 Uniforme de luptă
18133500-5 Căşti militare
18133600-6 Camuflaje pentru căşti
18133700-7 Îmbrăcăminte de schi
18133800-8 Îmbrăcăminte şi echipamente polare
18133900-9 Echipamente de scufundare
18134000-7 Costume de scafandru
18134100-8 Costume de salvare
18140000-2 Accesorii pentru îmbrăcăminte de lucru
18141000-9 Mănuşi de lucru
18142000-6 Viziere de siguranţă
18143000-3 Echipamente de protecţie
18200000-1 Îmbrăcăminte de exterior
18210000-4 Mantouri
18211000-1 Pelerine
18212000-8 Cape
18213000-5 Jachete de vânt
18220000-7 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva intemperiilor
18221000-4 Îmbrăcăminte impermeabilă
18221100-5 Pelerine impermeabile
18221200-6 Hanorace
18221300-7 Impermeabile
18222000-1 Haine de serviciu
18222100-2 Costume (bărbaţi); taioare (femei)
18222200-3 Compleuri
18223000-8 Jachete şi blazere
18223100-9 Blazere
18223200-0 Jachete
18224000-5 Îmbrăcăminte din textile acoperite sau impregnate
18230000-0 Diverse tipuri de îmbrăcăminte de exterior
18231000-7 Rochii
18232000-4 Fuste
18233000-1 Şorturi
18234000-8 Pantaloni
18300000-2 Articole de îmbrăcăminte
18310000-5 Lenjerie de corp
18311000-2 Furouri
18312000-9 Lenjerie intimă pentru femei
18313000-6 Slipuri pentru femei
18314000-3 Halate de baie
18320000-8 Cămăşi şi îmbrăcăminte de noapte pentru femei
18321000-5 Cămăşi
18322000-2 Îmbrăcăminte de noapte
18322100-3 Cămăşi de noapte
Cod CPV Descriere
18322200-4 Capoate
18322300-5 Pijamale
18322400-6 Maieuri
18322500-7 Cămăşi de noapte pentru femei
18323000-9 Sutiene, corsete, jartiere şi articole similare
18323100-0 Sutiene
18323200-1 Corsete
18323300-2 Jartiere
18330000-1 Tricouri
18400000-3 Îmbrăcăminte specială şi accesorii
18410000-6 Îmbrăcăminte specială
18411000-3 Îmbrăcăminte pentru bebeluşi
18412000-0 Îmbrăcăminte sport
18412100-1 Treninguri
18412200-2 Cămăşi de sport
18412300-3 Costume de schi
18412800-8 Costume de baie
18420000-9 Accesorii vestimentare
18421000-6 Batiste
18422000-3 Eşarfe
18423000-0 Cravate
18424000-7 Mănuşi
18425000-4 Curele, altele decât cele de piele
18440000-5 Articole pentru acoperit capul
18441000-2 Pălării
18443000-6 Articole pentru acoperit capul şi accesorii
18443100-7 Banderole
18443200-8 Articole din metal pentru acoperit capul
18443300-9 Articole din textile pentru acoperit capul
18443310-2 Berete
18443320-5 Berete de campanie
18443330-8 Glugi
18443340-1 Şepci
18443400-0 Şireturi de trecut pe sub bărbie pentru articolele pentru cap
18443500-1 Viziere
18444000-3 Articole de protecţie pentru cap
18444100-4 Articole de siguranţă pentru cap
18444110-7 Căşti
18444200-5 Căşti de siguranţă
18450000-8 Închizători
18451000-5 Nasturi
18451100-6 Părţi de nasturi
18452000-2 Ace de siguranţă
18453000-9 Fermoare
18500000-4 Îmbrăcăminte din piele
18510000-7 Accesorii pentru îmbrăcăminte din piele
18511000-4 Mănuşi sau mitene din piele
18511100-5 Mănuşi lungi
Cod CPV Descriere
18512000-1 Centuri şi banduliere din piele
18512100-2 Centuri
18512200-3 Banduliere
18600000-5 Blănuri şi articole din blană
18610000-8 Articole din blană
18611000-5 Piei cu blană
18612000-2 Îmbrăcăminte din blană
18613000-9 Articole din blană artificială
18620000-1 Blănuri
18700000-6 Îmbrăcăminte la mâna a doua
19000000-6 Piele, produse şi încălţăminte din piele
19100000-7 Piele
19110000-0 Piele chamois
19120000-3 Piele de bovidee sau de ecvidee
19130000-6 Piele de ovine, de caprine sau de porcine
19131000-3 Piele de oaie sau de miel
19132000-0 Piele de capră sau de ied
19133000-7 Piele de porcine
19140000-9 Piele de alte animale, piele reconstituită sau alte tipuri de piele
19141000-6 Piele de alte animale
19142000-3 Piele reconstituită
19143000-0 Imitaţie de piele
19144000-7 Piele lăcuită
19150000-2 Deşeuri de piele
19200000-8 Articole, articole de voiaj şi şelărie din piele
19210000-1 Şelărie
19211000-8 Şei
19212000-5 Cravaşe
19213000-2 Bice
19220000-4 Articole de voiaj
19221000-1 Valize
19222000-8 Genţi de mână
19223000-5 Poşete şi portofele
19223100-6 Poşete
19223200-7 Portofele
19224000-2 Cufere
19225000-9 Suporturi pentru ploşti şi etuiuri
19225100-0 Suporturi pentru ploşti
19225200-1 Etuiuri
19229000-7 Truse de toaletă
19230000-7 Curele de ceas
19240000-0 Articole din piele utilizate la maşini sau la dispozitive mecanice
19300000-9 Articole de încălţăminte
19310000-2 Încălţăminte, alta decât încălţămintea pentru sport sau de protecţie
19311000-9 Încălţăminte impermeabilă
19312000-6 Încălţăminte cu părţi de cauciuc sau de material plastic
19312100-7 Sandale cu feţe de cauciuc sau de material plastic
19312200-8 Cizme de cauciuc
Cod CPV Descriere
19312300-9 Încălţăminte de oraş cu feţe de cauciuc sau de material plastic
19312400-0 Şlapi
19313000-3 Încălţăminte cu feţe de piele
19313100-4 Sandale
19313200-5 Papuci de casă
19313300-6 Încălţăminte de oraş
19314000-0 Încălţăminte cu feţe din material textil
19315000-7 Cizme
19315100-8 Botine
19315200-9 Cizme trei sferturi
19315300-0 Cizme lungi
19315400-1 Cizme pescăreşti
19316000-4 Galoşi
19320000-5 Încălţăminte pentru sport
19321000-2 Încălţăminte pentru schi
19321100-3 Încălţăminte pentru schi fond
19322000-9 Încălţăminte pentru antrenament
19323000-6 Încălţăminte pentru munte
19324000-3 Încălţăminte pentru fotbal
19330000-8 Încălţăminte de protecţie
19331000-5 Încălţăminte cu vârf de protecţie de metal
19332000-2 Încălţăminte specială
19332100-3 Încălţăminte pentru zbor
19340000-1 Părţi de încălţăminte
19341000-8 Feţe de încălţăminte
19342000-5 Tălpi
19343000-2 Tocuri
20000000-6 Lemn, produse din lemn, produse din plută, coşuri împletite şi împletituri
20100000-7 Lemn tăiat
20110000-0 Traverse de cale ferată
20111000-7 Traverse din lemn
20112000-4 Părţi de traverse
20120000-3 Lemn de mină
20130000-6 Lemn de esenţă moale preparat
20131000-3 Elemente pentru garduri
20140000-9 Lemn de esenţă tare
20150000-2 Parchet
20160000-5 Produse din lemn preparat sau tratat
20161000-2 Lemn tratat
20161100-3 Stâlpi trataţi
20170000-8 Rumeguş
20200000-8 Plăci şi furnire din lemn
20210000-1 Planşe şi panouri de lemn
20211000-8 Furnir pentru placaje
20212000-5 Lemn laminat
20213000-2 Plăci aglomerate
20214000-9 Plăci fibrolemnoase
20215000-6 Panouri din lemn
Cod CPV Descriere
20216000-3 Foi de furnir
20220000-4 Lemn densificat
20300000-9 Dulgherie şi tâmplărie din lemn pentru construcţii
20310000-2 Dulgherie din lemn pentru construcţii
20311000-9 Ferestre din lemn
20311100-0 Uşi din sticlă
20312000-6 Uşi din lemn
20313000-3 Plăci de parchet din lemn
20320000-5 Tâmplărie din lemn pentru construcţii
20321000-2 Panouri prefabricate pentru garduri
20322000-9 Şarpante din lemn
20323000-6 Scări
20330000-8 Construcţii prefabricate din lemn
20400000-0 Containere, paleţi, lăzi şi alte recipiente din lemn
20410000-3 Containere din lemn
20411000-0 Bidoane din lemn
20411100-1 Lăzi din lemn
20411200-2 Tambure din lemn pentru cablu
20412000-7 Lăzi din şipci de lemn
20412100-8 Butoaie din lemn
20412200-9 Cuve din lemn
20413000-4 Cutii din lemn
20420000-6 Paleţi din lemn
20421000-3 Cutii-paleţi
20500000-1 Articole din lemn şi din plută
20510000-4 Produse din lemn şi articole conexe
20511000-1 Mânere de unelte din lemn
20512000-8 Suporturi din lemn pentru unelte
20513000-5 Părţi de unelte din lemn
20514000-2 Rame din lemn
20515000-9 Sicrie
20520000-7 Articole din plută, coşuri împletite şi împletituri
20521000-4 Coşuri împletite
20521100-5 Împletituri
20522000-1 Plută naturală
20522100-2 Plăci de plută
21000000-3 Diverse tipuri de celuloză, hârtie şi articole din hârtie
21100000-4 Celuloză, hârtie şi carton
21110000-7 Celuloză
21111000-4 Pastă din lemn
21111100-5 Pastă chimică din lemn
21120000-0 Hârtie şi carton
21121000-7 Hârtie pentru utilizare grafică, hârtie nestratificată şi neimpermeabilizată
21121100-8 Hârtie pentru ziar
21121200-9 Hârtie sau carton prelucrate manual
21121300-0 Hârtie şi carton fotosensibile, termosensibile sau termografice
21121310-3 Hârtie sau carton fotosensibile
21121320-6 Hârtie sau carton termosensibile
Cod CPV Descriere
21121330-9 Hârtie sau carton termografice
21122000-4 Hârtie igienică, hârtie kraft şi alte tipuri de hârtie şi carton
21122100-5 Hârtie şi carton stratificate
21122200-6 Hârtie kraft
21124000-8 Hârtie rezistentă la grăsimi şi alte articole din hârtie
21124100-9 Hârtie rezistentă la grăsimi
21124200-0 Hârtie calc
21124300-1 Hârtie cristal
21124400-2 Hârtie transparentă sau translucidă
21124500-3 Hârtie cretată şi hârtie artizanală
21124600-4 Hârtie pentru desen
21124700-5 Hârtie pentru cartografie
21125000-5 Hârtie şi carton tratate
21125100-6 Hârtie şi carton asamblate
21125300-8 Hârtie pentru scris
21125400-9 Hârtie pentru tipărit
21125600-1 Hârtie autocopiantă sau alte tipuri de hârtie copiantă
21125610-4 Hârtie termografică
21125690-8 Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică
21125691-5 Hârtie pentru fotocopiatoare
21125692-2 Hârtie xerografică
21126000-2 Deşeuri şi maculatură din hârtie şi din carton
21200000-5 Articole din hârtie sau din carton
21210000-8 Hârtie sau carton ondulat
21211000-5 Ambalaje din hârtie şi din carton
21211100-6 Cutii mari din carton, cutii sau casete
21211110-9 Cutii din hârtie sau din carton
21211120-2 Bibliorafturi, mape de corespondenţă, clasoare şi articole similare
21211200-7 Saci şi pungi din hârtie
21211210-0 Saci din hârtie
21211220-3 Pungi din hârtie
21211230-6 Pungi pentru rău de avion
21220000-1 Articole menajere din hârtie sau articole din hârtie pentru spitale
21221000-8 Hârtie igienică, batiste, şervete din hârtie pentru mâini şi şervete de masă
21221100-9 Hârtie igienică
21221200-0 Batiste din hârtie
21221300-1 Şervete din hârtie pentru mâini
21221400-2 Şervete de masă din hârtie
21222000-5 Articole igienico-sanitare din hârtie sau articole din hârtie pentru spitale
21222100-6 Articole igienico-sanitare din hârtie
21222110-9 Absorbante igienice sau tampoane
21222120-2 Scutece de unică folosinţă
21222121-9 Scutece din hârtie
21222200-7 Articole din hârtie pentru spitale
21222210-0 Comprese din hârtie
21222220-3 Săculeţe sau plicuri din hârtie pentru sterilizare
21222300-8 Articole de unică folosinţă din hârtie
21230000-4 Articole de papetărie şi alte articole din hârtie
Cod CPV Descriere
21231000-1 Indigo, hârtie autocopiantă, hârtie pentru şabloane şi hârtie fără carbon
21231100-2 Indigo
21231200-3 Hârtie autocopiantă
21231300-4 Hârtie fără carbon
21231400-5 Hârtie pentru şabloane
21232000-8 Plicuri, cărţi poştale şi cărţi poştale neilustrate
21232100-9 Cărţi poştale
21232200-0 Cărţi poştale neilustrate
21232300-1 Plicuri
21233000-5 Hârtie gofrată sau perforată
21233100-6 Hârtie pentru imprimare gofrată sau perforată
21233200-7 Hârtie de scrisori gofrată sau perforată
21233600-1 Hârtie continuă pentru imprimante de computer
21233610-4 Formulare continue
21234000-2 Hârtie cauciucată sau adezivă
21234100-3 Hârtie autoadezivă
21240000-7 Tapet şi alte acoperitoare pentru pereţii
21241000-4 Acoperitoare pentru pereţii pe bază de hârtie sau de carton
21241100-5 Tapet
21242000-1 Materiale textile de acoperit pereţii
21243000-8 Acoperitoare de podea pe bază de hârtie sau de carton
21250000-0 Hârtie pentru ţigări şi hârtie de filtru
21251000-7 Hârtie pentru ţigări
21252000-4 Hârtie de filtru
22000000-0 Diferite tipuri de imprimate şi articole pentru tipărit
22100000-1 Cărţi, broşuri şi pliante tipărite
22110000-4 Cărţi tipărite
22111000-1 Cărţi şcolare
22112000-8 Manuale şcolare
22113000-5 Cărţi de bibliotecă
22114000-2 Dicţionare, hărţi, cărţi de muzică şi alte cărţi
22114100-3 Dicţionare
22114200-4 Atlase
22114300-5 Hărţi
22114310-8 Hărţi de cadastru
22114311-5 Copii heliografice
22114400-6 Partituri
22114500-7 Enciclopedii
22120000-7 Publicaţii
22121000-4 Publicaţii tehnice
22130000-0 Anuare
22140000-3 Pliante
22150000-6 Broşuri
22160000-9 Fascicole
22200000-2 Ziare, reviste specializate, periodice şi reviste
22210000-5 Ziare
22211000-2 Reviste specializate
22212000-9 Periodice
Cod CPV Descriere
22212100-0 Publicaţii periodice
22213000-6 Reviste
22300000-3 Cărţi poştale, felicitări şi alte imprimate
22310000-6 Cărţi poştale
22312000-0 Ilustrate
22313000-7 Hârtie pentru decalcomanie
22314000-4 Desene
22315000-1 Fotografii
22320000-9 Felicitări
22321000-6 Felicitări de Crăciun
Timbre, carnete de cecuri, bancnote, acţiuni, materiale publicitare,
22400000-4
cataloage şi manuale
22410000-7 Timbre
22411000-4 Timbre de Crăciun
22412000-1 Timbre noi
22413000-8 Timbre autocolante pentru reduceri
22420000-0 Hârtie timbrată
22430000-3 Bancnote
22440000-6 Carnete de cecuri
22450000-9 Imprimate nefalsificabile
22451000-6 Paşapoarte
22452000-3 Formulare de mandate poştale
22460000-2 Materiale publicitare, cataloage comerciale şi manuale
22461000-9 Cataloage
22462000-6 Materiale publicitare
22470000-5 Manuale
22471000-2 Manuale de informatică
22472000-9 Manuale de instrucţiuni
22473000-6 Manuale tehnice
22500000-5 Plăci sau cilindri tipografici, alte echipamente de tipografie
22510000-8 Plăci offset
22520000-1 Echipamente de gravură uscată
22521000-8 Echipamente de ştanţare
Registre, registre contabile, clasoare, formulare şi alte articole imprimate
22800000-8
de papetărie din hârtie sau din carton
22810000-1 Registre din hârtie sau din carton
22813000-2 Registre contabile
22814000-9 Chitanţiere
22815000-6 Carneţele
22816000-3 Blocuri
22817000-0 Jurnale sau agende personale
22819000-4 Agende
22820000-4 Formulare
22821000-1 Formulare electorale
22822000-8 Formulare comerciale
22822100-9 Formulare comerciale continue
22822200-0 Formulare comerciale necontinue
22830000-7 Caiete de exerciţii
Cod CPV Descriere
22832000-1 Foi de exerciţii
22840000-0 Albume de eşantioane
22841000-7 Albume de colecţii
22841100-8 Carnete de timbre
22841200-9 Clasoare de timbre
22850000-3 Clasoare şi accesorii pentru clasoare
22851000-0 Clasoare
22852000-7 Dosare
22852100-8 Coperţi de dosar
22860000-6 Articole imprimate de papetărie, cu excepţia formularelor
22861000-3 Plicuri imprimate
22861100-4 Plicuri cu fereastră imprimate
22861200-5 Plicuri fără fereastră imprimate
22861300-6 Plicuri imprimate pentru radiografii
22862000-0 Hârtie de scrisori
22863000-7 Cărţi de vizită
22864000-4 Carduri de mulţumire
22865000-1 Cupoane
22866000-8 Etichete
22866100-9 Etichete cu coduri de bară
22866200-0 Etichete pentru bagaje
22867000-5 Tichete de masă
22868000-2 Suport hârtie pentru birou
22869000-9 Orare
22869100-0 Orare de perete
22869200-1 Calendare
22900000-9 Diverse imprimate
22910000-2 Viniete de automobile
22920000-5 Permise de conducere
22930000-8 Cărţi de identitate
22940000-1 Permise
22950000-4 Cartele de acces
22960000-7 Imprimate la comandă
22980000-3 Bilete
22981000-0 Bilete de transport
23000000-7 Produse petroliere şi combustibili
23100000-8 Produse petroliere rafinate
23110000-1 Uleiuri uşoare şi medii şi produse derivate
23111000-8 Benzină şi kerosen
23111100-9 Kerosen de avion
23111110-2 Carburanţi de tip kerosen
23111200-0 Benzină fără plumb
23111300-1 Benzină cu plumb
23112000-5 Benzine speciale
23112100-6 White-spirit
23120000-4 Uleiuri grele şi produse derivate
23121000-1 Combustibil gazos
23121100-2 Ulei Diesel
Cod CPV Descriere
23121200-3 Motorină
23122000-8 Păcură
23122100-9 Păcură pentru încălzirea locuinţelor
23123000-5 Uleiuri lubrifiante şi agenţi lubrifianţi
23123100-6 Uleiuri pentru motoare
23123200-7 Uleiuri pentru compresoare
23123300-8 Uleiuri pentru turbine
23123400-9 Uleiuri pentru angrenaje
23123500-0 Uleiuri pentru reductoare
23123600-1 Uleiuri pentru sisteme hidraulice şi pentru alte utilizări
23123610-4 Lichide pentru uz hidraulic
23123620-7 Uleiuri pentru demulare
23123630-0 Uleiuri anticorozive
23123640-3 Uleiuri utilizate ca izolanţi electrici
23123650-6 Lichid de frână
23123700-8 Uleiuri albe şi parafine lichide
23123710-1 Uleiuri albe
23123720-4 Parafine lichide
23130000-7 Uleiuri minerale şi preparate din petrol
23132000-1 Uleiuri uşoare
23133000-8 Uleiuri minerale
23200000-9 Gaze petroliere şi alte hidrocarburi gazoase, cu excepţia gazului natural
23210000-2 Propan şi butan
23211000-9 Propan
23211100-0 Propan lichefiat
23212000-6 Butan
23212100-7 Butan lichefiat
23300000-0 Diverse produse petroliere
23310000-3 Vaselină şi ceară de ţiţei
23311000-0 Vaselină
23312000-7 Parafină
23313000-4 Ceară de ţiţei
23320000-6 Reziduuri de ţiţei
24000000-4 Substanţe chimice, produse chimice şi fibre sintetice
24100000-5 Produse chimice
24110000-8 Gaze
24111000-5 Gaze industriale
24111100-6 Hidrogen, argon, gaze rare, azot şi oxigen
24111120-2 Argon
24111130-5 Gaze rare
24111131-2 Heliu
24111139-8 Neon
24111140-8 Gaze medicale
24111150-1 Hidrogen
24111160-4 Azot
24111161-1 Azot lichid
24111170-7 Oxigen
24111200-7 Compuşi anorganici ai oxigenului
Cod CPV Descriere
24111210-0 Dioxid de carbon
24111220-3 Oxizi de azot
24111230-6 Compuşi anorganici gazoşi ai oxigenului
24111300-8 Aer lichid şi aer comprimat
24111310-1 Aer lichid
24111320-4 Aer comprimat
24120000-1 Coloranţi şi pigmenţi
24121000-8 Oxizi, peroxizi şi hidroxizi
24121100-9 Oxid şi peroxid de zinc, oxid de titan, coloranţi şi pigmenţi
24121110-2 Oxid de zinc
24121120-5 Peroxid de zinc
24121130-8 Oxid de titan
24121200-0 Oxizi şi hidroxizi de crom, de mangan, de magneziu, de plumb şi de cupru
24121210-3 Oxid de crom
24121220-6 Oxid de mangan
24121230-9 Oxid de plumb
24121240-2 Oxid de cupru
24121250-5 Oxid de magneziu
24121260-8 Hidroxizi pentru coloranţi şi pentru pigmenţi
24121261-5 Hidroxid de crom
24121262-2 Hidroxid de mangan
24121263-9 Hidroxid de plumb
24121264-6 Hidroxid de cupru
24121265-3 Hidroxid de magneziu
24121300-1 Oxid de calciu hidratat
24122000-5 Extracte tanante, extracte colorante, tanini şi substanţe colorante
24122100-6 Extracte colorante
24122200-7 Extracte tanante
24122300-8 Tanini
24122400-9 Substanţe colorante
24122500-0 Produse tanante
24130000-4 Produse chimice anorganice de bază
24131000-1 Elemente chimice, acizi anorganici şi compuşi
24131100-2 Metaloizi
24131110-5 Fosfuri
24131120-8 Carburi
24131130-1 Hidruri
24131140-4 Nitruri
24131150-7 Azoturi
24131160-0 Siliciuri
24131170-3 Boruri
24131180-6 Sulf rafinat
24131200-3 Halogen
24131300-4 Metale alcaline
24131310-7 Mercur
24131400-5 Clorură de hidrogen, acizi anorganici, dioxid de siliciu şi dioxid de sulf
24131410-8 Acizi anorganici
24131411-5 Acid sulfuric
Cod CPV Descriere
24131420-1 Acid fosforic
24131430-4 Acizi polifosforici
24131440-7 Acid hexafluorosilicic
24131450-0 Dioxid de sulf
24131460-3 Dioxid de siliciu
24131470-6 Clorură de hidrogen
24131500-6 Hidroxizi utilizaţi ca produse chimice anorganice de bază
24131510-9 Oxizi metalici
24131511-6 Pirite şi oxizi de fier
24131520-2 Hidroxid de sodiu
24131521-9 Sodă caustică
24131522-6 Sodă lichidă
24131600-7 Compuşi ai sulfului
24131700-8 Sulf
24131800-9 Carbon
24131900-0 Clor
24132000-8 Halogenuri metalice, hipocloriţi, cloraţi şi percloraţi
24132100-9 Halogenuri metalice
24132110-2 Hexafluorosilicat de sodiu
24132120-5 Cloruri
24132121-2 Clorură de aluminiu
24132122-9 Clorură ferică
24132123-6 Policlorură de aluminiu
24132130-8 Clorhidrat de aluminiu
24132200-0 Hipocloriţi şi cloraţi
24132210-3 Clorit de sodiu
24132220-6 Hipoclorit de sodiu
24133000-5 Sulfuri, sulfaţi, nitraţi, fosfaţi şi carbonaţi
24133100-6 Sulfuri, sulfiţi şi sulfaţi
24133110-9 Diverse sulfuri
24133111-6 Sulfură de hidrogen
24133112-3 Polisulfuri
24133120-2 Sulfaţi
24133121-9 Trisulfat de sodiu
24133122-6 Sulfat feric
24133123-3 Sulfat de aluminiu
24133124-0 Sulfat de sodiu
24133125-7 Sulfat de fier
24133126-4 Sulfat de cupru
24133200-7 Fosfinaţi, fosfonaţi, fosfaţi şi polifosfaţi
24133210-0 Hexametafosfat de sodiu
24133220-3 Fosfaţi
24133300-8 Carbonaţi
24133310-1 Carbonat de sodiu
24133320-4 Bicarbonat de sodiu
24133400-9 Nitraţi
24134000-2 Diverse săruri acide metalice
24134100-3 Permanganat de potasiu
Cod CPV Descriere
24134200-4 Săruri de acizi oxometalici
24135000-9 Diverse produse chimice anorganice
24135100-0 Apă grea, alţi izotopi şi compuşii acestora
Cianură, oxicianură, fulminaţi, cianaţi, silicaţi, boraţi, perboraţi, săruri ale
24135200-1
acizilor anorganici
24135210-4 Cianuri
24135220-7 Oxicianuri
24135230-0 Fulminaţi
24135240-3 Cianaţi
24135300-2 Peroxid de hidrogen
24135400-3 Cuarţ piezoelectric
24135500-4 Compuşi ai metalelor de pământuri rare
24135600-5 Silicaţi
24135610-8 Silicat de sodiu
24135700-6 Boraţi şi perboraţi
24136000-6 Apă distilată
24137000-3 Pietre sintetice
24137100-4 Pietre preţioase sintetice
24137200-5 Pietre semipreţioase sintetice
24140000-7 Produse chimice organice de bază
24141000-4 Hidrocarburi
24141100-5 Hidrocarburi saturate
24141110-8 Hidrocarburi aciclice saturate
24141111-5 Metan
24141112-2 Etilenă
24141113-9 Propenă
24141114-6 Butenă
24141115-3 Acetilenă
24141120-1 Hidrocarburi ciclice saturate
24141200-6 Hidrocarburi nesaturate
24141210-9 Hidrocarburi aciclice nesaturate
24141220-2 Hidrocarburi ciclice nesaturate
24141221-9 Benzen
24141222-6 Toluen
24141223-3 O-xileni
24141224-0 M-xileni
24141225-7 Stiren
24141226-4 Etilbenzen
24141300-7 Alţi derivaţi halogenaţi ai hidrocarburilor
24141310-0 Tetracloretilenă
24141320-3 Tetraclorură de carbon
Alcooli, fenoli, fenoli-alcooli şi derivaţii acestora, fie ei halogenaţi,
24142000-1
sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi, alcooli graşi industriali
24142100-2 Alcooli graşi industriali
24142200-3 Alcooli monohidroxilici
24142210-6 Metanol
24142220-9 Etanol
24142300-4 Dioli, polialcooli şi derivaţi
Cod CPV Descriere
24142310-7 Etilenglicol
24142320-0 Derivaţi ai alcoolilor
24142400-5 Fenoli şi derivaţi ai fenolilor
24142500-6 Alcool
24142510-9 Alcool etilic
24143000-8 Acizi graşi monocarboxilici industriali
24143100-9 Uleiuri acide de rafinare
24143200-0 Acizi carboxilici
24143210-3 Acid acetic
24143220-6 Acid peracetic
24143300-1 Acizi monocarboxilici nesaturaţi şi compuşii acestora
24143310-4 Esterii acidului metacrilic
24143320-7 Esterii acidului acrilic
24143400-2 Acizi aromatici policarboxilici şi carboxilici
24144000-5 Compuşi organici cu funcţie azotată
24144100-6 Compuşi cu funcţie aminică
24144200-7 Compuşi aminici cu funcţie oxigenată
24144300-8 Ureide
24144400-9 Compuşi cu funcţie azotată
24145000-2 Compuşi organosulfuroşi
24146000-9 Aldehidă, cetonă, peroxizi organici şi eteri
24146100-0 Compuşi cu funcţie aldehidă
24146200-1 Compuşi cu funcţie cetonă şi chinonică
24146300-2 Peroxizi organici
24146310-5 Oxid de etilenă
24146320-8 Eteri
24147000-6 Diverse substanţe chimice organice
24147100-7 Derivaţi vegetali pentru vopsire
24147200-8 Cărbune de lemn
Uleiuri şi produse rezultate din distilarea la temperaturi ridicate a
24147300-9
gudronului de huilă, a smoalei şi a gudronului
24147310-2 Gudron de huilă
24147311-9 Creozot
24147320-5 Smoală
24147330-8 Gudron
24147400-0 Produse pe bază de răşină
24147500-1 Leşii reziduale rezultate din fabricarea celulozei
24150000-0 Îngrăşăminte şi compuşi azotaţi
24151000-7 Îngrăşăminte azotate
24151100-8 Acid azotic şi săruri
24151110-1 Nitrat de sodiu
24151200-9 Acizi sulfonitrici
24151300-0 Amoniac
24151310-3 Amoniac lichid
24151320-6 Clorură de amoniu
24151330-9 Sulfat de amoniu
24152000-4 Îngrăşăminte fosfatice
24152100-5 Îngrăşăminte minerale fosfatice
Cod CPV Descriere
24152200-6 Îngrăşăminte chimice fosfatice
24154000-8 Îngrăşăminte de origine animală sau vegetală
24158000-6 Diverse tipuri de îngrăşăminte
24160000-3 Materiale plastice primare
24161000-0 Polimeri primari ai etilenei
24162000-7 Polimeri primari ai propilenei
24163000-4 Polimeri primari ai stirenului
24164000-1 Polimeri primari ai vinilului
24164100-2 Polimeri primari ai acetatului de vinil
24164200-3 Polimeri acrilici primari
24165000-8 Poliesteri primari
24166000-5 Poliamide primare
24167000-2 Răşini ureice primare
24168000-9 Răşini aminice primare
24169000-6 Siliconi primari
24170000-6 Cauciuc sintetic
24180000-9 Enzime
24200000-6 Produse agrochimice
24210000-9 Pesticide
24220000-2 Insecticide
24230000-5 Erbicide
24240000-8 Regulatori de creştere vegetală
24250000-1 Dezinfectanţi
24260000-4 Rodenticide
24270000-7 Fungicide
24300000-7 Vopsele, lacuri, cerneală tipografică şi masticuri
24310000-0 Vopsele
24311000-7 Vopsea pentru marcaj rutier
24312000-4 Vopsea pentru lucrări artistice
24312100-5 Emailuri şi smalţuri
24312200-6 Vopsele de ulei şi de apă
24312210-9 Vopsele de ulei
24312220-2 Vopsele de apă
24312300-7 Vopsele şcolare
24312310-0 Seturi de culori
24312320-3 Culori pentru pictat panouri
24312400-8 Articole pentru zugravi şi decoratori
24320000-3 Lacuri
24330000-6 Cerneală
24331000-3 Cerneală tipografică
24331100-4 Cerneală pentru heliogravură
24331200-5 Tuş
24340000-9 Masticuri, filere, chituri
24341000-6 Masticuri
24342000-3 Filere
24343000-0 Chituri
24344000-7 Pastă de ciment
24350000-2 Solvenţi
Cod CPV Descriere
24351000-9 Soluţii de decapare
24352000-6 Diluanţi
24400000-8 Medicamente
24410000-1 Medicamente pentru tractul digestiv şi metabolism
24411000-8 Medicamente împotriva tulburărilor provocate de hiperaciditate
24412000-5 Medicamente împotriva tulburărilor gastro-intestinale funcţionale
24413000-2 Laxative
24414000-9 Antidiareice, antiinflamatoare şi antiinfecţioase intestinale
24415000-6 Medicamente pentru diabet
24415100-7 Insulină
24416000-3 Vitamine
24416100-4 Provitamine
24417000-0 Suplimente minerale
Medicamente pentru sânge, pentru organele hematopoietice şi pentru
24420000-4
sistemul cardiovascular
24421000-1 Medicamente pentru sânge şi pentru organele hematopoietice
24421100-2 Antitrombotice
24421200-3 Antihemoragice
24421300-4 Preparate împotriva anemiei
24421400-5 Substituenţi de plasmă sanguină şi soluţii pentru perfuzii
24422000-8 Medicamente pentru sistemul cardiovascular
24422100-9 Medicamente utilizate în cardiologie
24422200-0 Antihipertensive
24422300-1 Diuretice
24422400-2 Vasoprotectoare
24422500-3 Antihemoroidale de uz topic
24422600-4 Betablocanţi
24422700-5 Blocanţi de calciu
24422800-6 Medicamente pentru sistemul renin-angiotensin
Medicamente utilizate în dermatologie şi pentru sistemul musculo-
24430000-7
scheletic
24431000-4 Medicamente utilizate în dermatologie
24431100-5 Antifungice de uz dermatologic
24431110-8 Acid salicilic
24431200-6 Emoliente şi protectoare
24431300-7 Medicamente împotriva psoriazisului
24431400-8 Antibiotice şi medicamente chimioterapeutice de uz dermatologic
24431500-9 Corticosteroizi de uz dermatologic şi preparate dermatologice
24431600-0 Antiseptice şi dezinfectante
24431700-1 Preparate antiacneice
24432001-1 Medicamente pentru sistemul musculo-scheletic
24432100-2 Antiinflamatoare şi antireumatismale
24432200-3 Miorelaxanţi
24432300-4 Preparate împotriva gutei
24440000-0 Medicamente pentru sistemul genito-urinar şi hormoni
24441000-7 Medicamente pentru sistemul genito-urinar şi hormoni sexuali
24441100-8 Antiinfecţioase şi antiseptice pentru ginecologie
24441200-9 Alte medicamente pentru ginecologie
Cod CPV Descriere
24441300-0 Hormoni sexuali şi modulatori ai funcţiei genitale
24441400-1 Contraceptive
24441410-4 Contraceptive orale
24441420-7 Contraceptive chimice
24442000-4 Preparate hormonale sistemice, cu excepţia hormonilor sexuali
24442100-5 Hormoni hipofizari, hipotalamici şi analogi
24442200-6 Corticosteroizi pentru uz sistemic
24442300-7 Terapeutică pentru patologia tiroidiană
Antiinfecţioase generale pentru uz sistemic, vaccinuri, antineoplazice şi
24450000-3
imunomodulatoare
24451000-0 Antiinfecţioase generale pentru uz sistemic
24451100-1 Antibacterieni pentru uz sistemic
24451200-2 Antimicotice pentru uz sistemic
24451300-3 Antimicobacteriacee
24451400-4 Antivirale pentru uz sistemic
24451500-5 Imunoseruri şi imunoglobuline
24451510-8 Antiseruri
24451520-1 Imunoglobuline
24451600-6 Vaccinuri
24451610-9 Vaccinuri împotriva difteriei, antitusive şi antitetanos
24451620-2 Vaccinuri împotriva difteriei şi antitetanos
24451630-5 Vaccinuri BCG (liofilizat)
24451640-8 Vaccinuri ROR (rujeolă, oreion, rubeolă)
24451650-1 Vaccinuri împotriva tifosului
24451660-4 Vaccinuri antigripale
24451670-7 Vaccinuri antipolio
24451680-0 Vaccinuri împotriva hepatitei B
24451690-3 Vaccinuri pentru uz veterinar
24452000-7 Antineoplazice şi imunomodulatoare
24452100-8 Antineoplazice
24452200-9 Terapeutică pentru patologia endocrină
24452300-0 Imunosupresoare
24460000-6 Medicamente pentru sistemul nervos şi organele senzoriale
24461000-3 Medicamente pentru sistemul nervos
24461100-4 Anestezice
24461200-5 Analgezice
24461300-6 Antiepileptice
24461400-7 Medicamente împotriva bolii Parkinson
24461500-8 Psiholeptice
24461600-9 Psihoanaleptice
24461700-0 Alte medicamente pentru sistemul nervos
24462000-0 Medicamente pentru organele senzoriale
24462100-1 Medicamente pentru oftalmologie
24473000-6 Medicamente împotriva maladiilor obstructive ale căilor respiratorii
24474000-3 Medicamente împotriva tusei şi a guturaiului
24475000-0 Antihistaminice pentru uz sistemic
24490000-5 Diverse medicamente
24491000-2 Produse antiparazitare, insecticide şi insectifuge
Cod CPV Descriere
24491100-3 Antiprotozoare
24491200-4 Antihelmintice
Medicamente împotriva ectoparaziţilor, incluzând medicamentele
24491300-5
împotriva scabiei, insecticidele şi insectifugele
24492000-9 Soluţii medicamentoase
24492100-1 Soluţii pentru infuzii
24492210-4 Produse pentru nutriţie parenterală
24492300-2 Soluţii pentru nutriţie parenterală
24492300-2 Produse pentru nutriţie enterală
24492400-3 Soluţii pentru perfuzii
24492400-3 Soluţii injectabile
24492510-7 Lichide intravenoase
24492600-5 Preparate galenice
24492700-6 Soluţii de glucoză
24492800-7 Soluţii de dializă
24493000-6 Toate celelalte produse terapeutice
24493100-7 Toxine
24493200-8 Înlocuitori de nicotină
24494000-3 Agenţi diagnostici
24495000-0 Toate celelalte produse neterapeutice
24496000-7 Reactivi şi produse de contrast
24496100-8 Reactivi pentru determinarea grupelor sanguine
24496200-9 Reactivi pentru analize de sânge
24496300-0 Reactivi chimici
24496400-1 Reactivi izotopici
24496500-2 Reactivi de laborator
24496600-3 Reactivi pentru electroforeză
24496700-4 Reactivi pentru urologie
24496800-5 Produse de contrast pentru utilizare în radiologie
24497000-4 Preparate medicale, cu excepţia consumabilelor pentru stomatologie
24497100-5 Preparate pentru spălături intestinale
24497110-8 Cimenturi pentru reconstrucţie osoasă
24498000-1 Produse pentru uz clinic
24498100-2 Culturi microbiologice
24498200-3 Glande şi extracte de glande
24498300-4 Substanţe peptice
Glicerină, săpunuri, detergenţi, produse de curăţat şi de lustruit, parfumuri
24500000-9
şi produse de toaletă
24510000-2 Glicerină
24511000-9 Preparate odorifere şi ceară
24511100-0 Parfumuri şi deodorizante de interior
24511300-2 Creme de ceruire
24511310-5 Produse de întreţinere a podelelor
24511320-8 Produse de întreţinere a încălţămintei
24511330-1 Ceară de lustruire
24511340-4 Articole de măturat
24511350-7 Agenţi de etanşare
Cod CPV Descriere
24511400-3 Paste şi prafuri abrazive de curăţat
24512000-6 Agenţi organici tensioactivi
24513000-3 Produse de curăţat
24513100-4 Săpun
24513200-5 Preparate de spălare
24513210-8 Dispersanţi
24513290-2 Detergenţi
24513291-9 Detergenţi pentru vase
24513292-6 Agenţi degresanţi
24513293-3 Produse de eliminare a grăsimilor
24513294-0 Preparate de spălare
24513295-7 Soluţii pentru clătit
24520000-5 Parfumuri şi produse de toaletă
24521000-2 Produse de toaletă
24521100-3 Apă de toaletă
24521110-6 Deodorante
24521120-9 Antiperspirante
24521200-4 Produse de machiaj
24521300-5 Produse pentru manichiură sau pentru pedichiură
24521400-6 Produse cosmetice
24521500-7 Produse pentru îngrijirea pielii
24521600-8 Şampoane
24521700-9 Produse pentru îngrijirea părului
24521800-0 Produse pentru igiena bucală sau dentară
24521900-1 Produse de bărbierit
24600000-0 Explozibili şi produse şi substanţe chimice
24610000-3 Explozibili preparaţi
24611000-0 Pulberi propulsive
24611100-1 Combustibili cu propergol
24612000-7 Diverse tipuri de explozibili
24612100-8 Dinamită
24612200-9 TNT
24612300-0 Nitroglicerină
Rachete de semnalizare, rachete antigrindină, semnalizator pe timp de
24613000-4
ceaţă şi articole pirotehnice
24613100-5 Cartuşe fonoacustice
24613200-6 Artificii
24615000-8 Fitile, capse detonante, iniţiatoare şi detonatoare electrice
24620000-6 Cleiuri
24621000-3 Gelatine
24621200-5 Adezivi
24630000-9 Uleiuri esenţiale
Cod CPV Descriere
24640000-2 Substanţe chimice pentru fotografii
24641000-9 Plăci şi filme fotografice
24641200-1 Emulsii pentru uz fotografic
24641210-4 Developatoare fotografice
24641220-7 Fixatori pentru fotografii
24641230-0 Developatoare pentru radiologie
24641240-3 Fixatori pentru radiologie
24641250-6 Medii de cultură
24641260-9 Intensificatori de imagine
24650000-5 Suporturi neînregistrate
24660000-8 Produse chimice speciale
24661000-5 Grăsimi şi lubrifianţi
24661100-6 Lubrifianţi
24661110-9 Noroi de foraj
24661120-2 Unsoare siliconică
24661130-5 Fluide de foraj
24661200-7 Aditivi pentru uleiuri
24661210-0 Pulbere pentru extinctoare de incendii
24661220-3 Produse extinctoare
24661230-6 Încărcătură pentru extinctoare de incendii
24661300-8 Fluide hidraulice
24661310-1 Agenţi de dejivrare
24661311-8 Produse antigel
24661400-9 Grăsimi şi uleiuri modificate chimic
24662000-2 Plastiline
24662100-3 Ceară dentară
24663000-9 Agenţi de finisare
24664000-6 Carbon activ
24664100-7 Carbon activ nou
24664200-8 Carbon activ regenerat
24665000-3 Toalete chimice
24666000-0 Peptone şi substanţe proteice
24667000-7 Aditivi chimici
24667100-8 Lianţi preparaţi pentru forme şi miezuri de turnătorie
24667200-9 Aditivi pentru ciment, mortar sau beton
24668000-4 Produse chimice pentru industria petrolului şi a gazelor
24668100-5 Produse chimice pentru fundul găurii de foraj
24668200-6 Agenţi de floculare
24668300-7 Produse chimice pe bază de noroi de foraj
24668400-8 Fiole cu gel pentru burarea explozivilor
24669000-1 Aerosoli şi produse chimice sub formă de disc
24669100-2 Aerosoli
Cod CPV Descriere
24669200-3 Elemente chimice sub formă de disc
24700000-1 Fibre sintetice şi artificiale
24710000-4 Fibre sintetice
24711000-1 Cabluri de fibre sintetice
24712000-8 Fir cu rezistenţă mare
24713000-5 Fir cu textură simplă
24714000-2 Monofilamente sintetice
24720000-7 Fibre artificiale
24721000-4 Fibre artificiale scurte
24722000-1 Polipropilenă
24723000-8 Fir cu textură artificială
24800000-2 Diferite produse chimice
24810000-5 Lichide de radiator
24820000-8 Produse chimice pentru tratarea apei
24830000-1 Produse anticorozive
25000000-1 Produse din cauciuc, din plastic şi pelicule
25100000-2 Produse din cauciuc
25110000-5 Pneuri şi produse conexe
25111000-2 Pneuri
25111100-3 Pneuri pentru autovehicule
25111200-4 Pneuri pentru motociclete
25111300-5 Pneuri pentru sarcină mare
25111310-8 Pneuri pentru camioane
25111320-1 Pneuri pentru autobuze
25111330-4 Pneuri pentru avioane
25111400-6 Pneuri pentru maşini agricole
25111500-7 Camere de aer, benzi de rulare şi flapsuri din cauciuc
25111510-0 Flapsuri
25111520-3 Camere de aer
25111530-6 Benzi de rulare pentru pneuri
25111600-8 Pneuri pentru scaune cu rotile
25111700-9 Pneuri uzate
25111710-2 Bare de protecţie
25111800-0 Pneuri reşapate
25111900-1 Pneuri pentru biciclete
25120000-8 Articole de cauciuc nevulcanizat şi vulcanizat
25121000-5 Articole de cauciuc nevulcanizat
25122000-2 Articole de cauciuc vulcanizat
25122100-3 Tuburi, conducte şi furtunuri din cauciuc vulcanizat
25122110-6 Furtunuri de foraj
25122120-9 Conducte ascendente flexibile
25122130-2 Tuburi de cauciuc
Cod CPV Descriere
25122200-4 Benzi transportoare sau curele de transmisie din cauciuc vulcanizat
25122210-7 Curele de ventilator din cauciuc
25122220-0 Garnituri de etanşare
25122230-3 Benzi transportoare din cauciuc
25122240-6 Curele de transmisie din cauciuc
25122300-5 Articole de igienă sau farmaceutice din cauciuc vulcanizat
25122310-8 Articole de igienă
25122320-1 Articole farmaceutice
25122340-7 Tetine, pompiţe de supt şi articole similare pentru sugari
25122400-6 Acoperitoare de podea şi preşuri din cauciuc vulcanizat
25122410-9 Acoperitoare de podea din cauciuc vulcanizat
25122420-2 Preşuri din cauciuc vulcanizat
25122421-9 Covoare pentru gimnastică
25122500-7 Cauciuc vulcanizat, sub diverse forme
25122510-0 Inele elastice
25122520-3 Garnituri de cauciuc
25122530-6 Benzi de cauciuc
25122540-9 Timbre de cauciuc
25122550-2 Mortar fin pentru fixare
25130000-1 Materiale textile cauciucate
25131000-8 Material cord pentru pneuri
25132000-5 Bandă adezivă din materiale textile cauciucate
25140000-4 Cauciuc regenerat
25150000-7 Deşeuri de cauciuc
25160000-0 Articole medicale din cauciuc
25161000-7 Accesorii de îmbrăcăminte din cauciuc
25161100-8 Mănuşi din cauciuc
25161200-9 Mănuşi de unică folosinţă
25162000-4 Îmbrăcăminte din cauciuc
25170000-3 Articole din ebonită
25171000-0 Articole de igienă sau farmaceutice
25172000-7 Dale de cauciuc
25174000-1 Tampoane de oprire din cauciuc
25200000-3 Produse din plastic
25210000-6 Plăci, folii, tuburi şi profile din plastic
25211000-3 Monofilament din plastic
25211100-4 Conductoare electrice din plastic
25211200-5 Bare din plastic
25211300-6 Tije din plastic
25212000-0 Tuburi, conducte şi furtunuri
25212100-1 Tuburi din plastic
25212110-4 Tuburi flexibile din plastic
Cod CPV Descriere
25212120-7 Tuburi flexibile din PVC
25212200-2 Conducte din plastic
25212210-5 Conducte flexibile din plastic
25212220-8 Conducte flexibile din PVC
25212300-3 Furtunuri din plastic
25212310-6 Furtunuri flexibile din plastic
25212320-9 Furtunuri flexibile din PVC
25212400-4 Manşoane din plastic
25212500-5 Accesorii din plastic sau din PVC pentru tuburi, conducte şi furtunuri
25212510-8 Accesorii din plastic pentru tuburi
25212520-1 Accesorii din PVC pentru tuburi
25212530-4 Accesorii din plastic pentru conducte
25212540-7 Accesorii din PVC pentru conducte
25212550-0 Accesorii din plastic pentru furtunuri
25212560-3 Accesorii din PVC pentru furtunuri
25212600-6 Componente din PVC neplastifiat
25212610-9 Armături din PVC neplastifiat
25212620-2 Conducte din PVC neplastifiat
25212630-5 Tuburi din PVC neplastifiat
25212700-7 Spumă de PVC
25213000-7 Plăci, folii, filme, pelicule şi benzi din plastic
25213100-8 Film din plastic
25213200-9 Peliculă din plastic
25213300-0 Peliculă retractabilă
25213400-1 Benzi din plastic
25213500-2 Folii din plastic
25213600-3 Plăci din plastic
25220000-9 Articole din plastic pentru ambalare
25221000-6 Saci şi pungi din polietilenă
25221100-7 Saci şi pungi din polietilenă pentru deşeuri
25221200-8 Pungi din polietilenă pentru uz medical
25221210-1 Pungi pentru recoltarea sângelui
25221220-4 Pungi pentru recoltarea plasmei
25221230-7 Pungi pentru recoltarea urinei
25221300-9 Saci de depozitare din polietilenă
25221310-2 Pungi cu dublură de protecţie
25222000-3 Saci şi pungi din plastic
25222100-4 Saci menajeri din plastic
25222200-5 Pungi din plastic pentru uz medical
25223000-0 Containere din plastic dur
25223100-1 Cutii din plastic
25223110-4 Cutii din plastic pentru sticle
Cod CPV Descriere
25223200-2 Lăzi din plastic
25223300-3 Containere din plastic pentru deşeuri
25223310-6 Bidoane din plastic
25224000-7 Damigene, sticle şi flacoane din plastic
25225000-4 Bobine din plastic
25226000-1 Dopuri, capace şi capsule din plastic
25226100-2 Dopuri din plastic
25226200-3 Capace din plastic
25226300-4 Capsule din plastic
25227000-8 Produse din polistiren
25227100-9 Folii din polistiren
25227200-0 Plăci din polistiren
25230000-2 Articole de construcţii din plastic
25231000-9 Acoperitoare de podea, de pereţi sau de tavan din plastic
25232000-6 Articole sanitare din plastic
25232100-7 Căzi de baie, căzi de duş şi lavoare din plastic
25232110-0 Căzi de baie din plastic
25232120-3 Căzi de duş din plastic
25232130-6 Lavoare din plastic
25232200-8 Scaune şi capace pentru closet din plastic
25232300-9 Vase de closet din plastic
25232400-0 Bideuri din plastic
25233000-3 Rezervoare, cisterne şi cuve din plastic
25233100-4 Rezervoare din plastic
25233200-5 Cisterne din plastic
25233300-6 Cuve din plastic
25234000-0 Uşi, ferestre, rame, praguri, obloane şi storuri din plastic
25234100-1 Ferestre din plastic
25234110-4 Rame de ferestre din plastic
25234200-2 Uşi din plastic
25234210-5 Tocuri de uşă din plastic
25234300-3 Praguri din plastic
25234400-4 Obloane şi storuri din plastic
25234410-7 Obloane din plastic
25234420-0 Storuri din plastic
25235000-7 Construcţii prefabricate din plastic
25236000-4 Capace pentru guri de vizitare şi capace de acces din plastic
25237000-1 Carcase din plastic
25237100-2 Carcase din plastic pentru contoare
25237200-3 Izolări cu material plastic
25240000-5 Diverse articole din plastic
25241000-2 Benzi, panglici şi forme autocolante din plastic
Cod CPV Descriere
25241100-3 Bandă autocolantă din plastic
25241110-6 Bandă adezivă
25241120-9 Bandă reflectorizantă
25241200-4 Panglici autocolante din plastic
25241300-5 Forme autocolante din plastic
25241310-8 Etichete adezive
25242000-9 Plăci, folii, filme şi pelicule autocolante din plastic
25242100-0 Plăci autocolante din plastic
25242200-1 Folii autocolante din plastic
25242300-2 Filme autocolante din plastic
25242400-3 Pelicule autocolante din plastic
25243000-6 Veselă, articole de bucătărie, de menaj şi de toaletă din plastic
25243100-7 Veselă şi articole de bucătărie din plastic
25243110-0 Tacâmuri din plastic
25243120-3 Recipiente de uz casnic pentru alimente
25243130-6 Castroane
25243140-9 Grătare de scurgere din plastic
25243200-8 Bureţi
25243300-9 Articole menajere sau de toaletă din plastic
25243310-2 Găleţi din plastic
25243320-5 Coşuri de gunoi din plastic
25243330-8 Pămătufuri de praf din plastic
25244000-3 Piese pentru lămpi, accesorii de iluminat şi plăcuţe indicatoare din plastic
25244100-4 Plăcuţe indicatoare şi semne indicatoare din plastic
25244110-7 Plăcuţe indicatoare din plastic
25244120-0 Semne indicatoare din plastic
25244121-7 Indicatoare de poliţie
25244200-5 Mobilier stradal din plastic
25244210-8 Piese pentru mobilier stradal din plastic
25244220-1 Stâlpi reflectorizanţi
25244230-4 Plăcuţe reflectorizante
25244300-6 Aparate de iluminat din plastic
25244310-9 Piese pentru aparate de iluminat din plastic
25245000-0 Caschete din cauciuc sau din plastic
25245100-1 Caschete antişoc
25245200-2 Articole pentru acoperit capul din cauciuc sau din plastic
25246000-7 Izolatori electrici din plastic
25247000-4 Articole de birou şi articole şcolare din plastic
25247100-5 Articole de birou din plastic
25247110-8 Bibliorafturi
25247120-1 Agrafe de birou
25247200-6 Articole şcolare din plastic
Cod CPV Descriere
25247210-9 Instrumente pentru desen din plastic
25247220-2 Instrumente pentru scris din plastic
25247230-5 Rigle
25248000-1 Accesorii din plastic pentru mobilier
25248100-2 Elemente de filtrare din plastic
25248200-3 Componente din plastic
25248210-6 Elemente de împrejmuire din plastic
25248220-9 Conuri de semnalizare din plastic
25248230-2 Componente de bariere din plastic
25248240-5 Marcaje din plastic
25249000-8 Articole de îmbrăcăminte din plastic
25249100-9 Mănuşi din plastic
25250000-8 Carduri magnetice
25251000-5 Cărţi de credit
25252000-2 Carduri electronice
25253000-9 Carduri de debit
25253100-0 Carduri pentru cumpărat combustibil
25260000-1 Înregistrări audio
25261000-8 Discuri
25262000-5 Casete muzicale
25263000-2 Compact-discuri
25270000-4 Răşini
25271000-1 Răşini epoxidice
25271100-2 Tuburi din răşină epoxidică
25300000-4 Filme
25310000-7 Filme pentru radiologii
25311000-4 Filme pentru radiografii
25312000-1 Film diazo
25320000-0 Peliculă cinematografică
25321000-7 Peliculă fotografică
25321100-8 Peliculă cu developare instantanee
25330000-3 Pelicule video
25331000-0 Casete video
25332000-7 Benzi video
26000000-8 Produse minerale nemetalice
26100000-9 Sticlă şi articole din sticlă
26110000-2 Sticlă
26111000-9 Sticlă plană
26111100-0 Sticlă neprelucrată
26111200-1 Sticlă flotantă
26111300-2 Perete protector din sticlă
26120000-5 Sticlă plată
Cod CPV Descriere
26121000-2 Sticlă plată fasonată
26121200-4 Sticlă securit
26121300-5 Oglinzi din sticlă
26121400-6 Sticlă izolantă
26130000-8 Articole din sticlă tubulară
26131000-5 Sticle, borcane, flacoane şi recipiente din sticlă
26131100-6 Sticle
26131200-7 Borcane din sticlă
26131300-8 Flacoane din sticlă
26131400-9 Recipiente din sticlă
26132000-2 Pahare
26133000-9 Articole din sticlă
26133100-0 Veselă din sticlă
26133110-3 Carafe
26133200-1 Obiecte pentru masă şi bucătărie din vitroceramică
26133300-2 Articole din sticlă durificată
26133400-3 Articole din vitroceramică
26134000-6 Pereţi interiori din sticlă pentru recipiente izoterme
26134100-7 Pereţi interiori din sticlă pentru termosuri
26140000-1 Fibre de sticlă
26141000-8 Articole din fibre de sticlă
26141100-9 Preşuri din fibre de sticlă
26141200-0 Ţesături din fibre de sticlă
26141300-1 Pânză din fibre de sticlă
26150000-4 Sticlărie tratată
26151000-1 Sticlă semifinită
26151100-2 Bile, tije sau tuburi din sticlă
26151110-5 Bile din sticlă
26151120-8 Tije din sticlă
26151130-1 Tuburi din sticlă
26151140-4 Globuri
26151200-3 Blocuri, cărămizi sau dale pentru pavaje din sticlă turnată
26152000-8 Sticlă tehnică
26152100-9 Învelişuri din sticlă şi tuburi catodice
26152110-2 Învelişuri din sticlă
26152120-5 Tuburi catodice
26152200-0 Sticlă pentru ceasornice, pentru ceasuri de mână sau pentru ochelari
26152210-3 Sticlă pentru ceasornice
26152220-6 Sticlă pentru ceasuri de mână
26152230-9 Sticlă pentru ochelari
Sticlărie pentru laborator, pentru articole de igienă sau pentru industria
26152300-1
farmaceutică
Cod CPV Descriere
26152320-7 Sticlărie pentru articole de igienă
26152330-0 Sticlărie pentru laborator
26152331-7 Cutii Petri
26152339-3 Eprubete
26152340-3 Sticlărie pentru industria farmaceutică
26152350-6 Fiole din sticlă
Piese din sticlă pentru lămpi şi aparate de iluminat, pentru semne şi pentru
26152400-2
plăcuţe indicatoare
26152410-5 Semnalizatoare din sticlă
26152411-2 Plăcuţe indicatoare din sticlă
26152412-9 Semne indicatoare din sticlă
26152420-8 Piese din sticlă pentru iluminat stradal
26152430-1 Piese din sticlă pentru lămpi
26152490-9 Sticlă pentru mobilier stradal
26152500-3 Izolatori electrici din sticlă
26152600-4 Elemente optice din sticlă
26152700-5 Mărgele din sticlă
26200000-0 Articole din ceramică nerefractară şi refractară
26210000-3 Articole de menaj din ceramică
Veselă, articole de bucătărie, articole de menaj şi articole de toaletă din
26211000-0
porţelan
26211100-1 Veselă din porţelan
26211110-4 Farfurii din porţelan
26211120-7 Tăvi din porţelan
26211130-0 Ceşti şi farfurioare din porţelan
26211200-2 Articole de bucătărie din porţelan
26211300-3 Vaze din porţelan
26211400-4 Articole de toaletă din porţelan
26211500-5 Articole de menaj din porţelan
Veselă, articole de bucătărie, articole de menaj şi articole de toaletă, altele
26212000-7
decât cele din porţelan
26212100-8 Veselă din ceramică
26212110-1 Farfurii
26212120-4 Tăvi
26212130-7 Ceşti şi farfurioare din ceramică
26212200-9 Articole de bucătărie din ceramică
26212300-0 Vaze
26213000-4 Obiecte decorative din ceramică
26214000-1 Instalaţii sanitare menajere din ceramică
26214100-2 Chiuvete şi lavoare
26214110-5 Chiuvete
26214120-8 Lavoare
26214200-3 Căzi de baie
Cod CPV Descriere
26214300-4 Cuve şi rezervoare pentru closete
26214310-7 Cuve pentru closete
26214320-0 Rezervoare pentru closete
26214400-5 Bideuri
26214500-6 Pisoare
26230000-9 Izolatori şi accesorii izolante din ceramică
26231000-6 Izolatori din ceramică
26232000-3 Accesorii izolante din ceramică
26240000-2 Articole din ceramică pentru uz tehnic
26241000-9 Articole de laborator din porţelan, pentru uz chimic sau tehnic
26241100-0 Articole de laborator din porţelan
26241200-1 Articole din porţelan pentru uz tehnic
26241300-2 Articole din porţelan pentru uz chimic
26250000-5 Diverse articole din ceramică
Articole din ceramică pentru agricultură, pentru horticultură şi pentru
26251000-2
transportul sau ambalarea bunurilor
26251100-3 Articole din ceramică pentru agricultură
26251200-4 Articole din ceramică pentru horticultură
26251300-5 Articole din ceramică pentru transportul sau ambalarea bunurilor
26252000-9 Articole din ceramică, altele decât cele pentru construcţii
26260000-8 Articole din ceramică refractară
26261000-5 Dale din ceramică
26262000-2 Blocuri din ceramică
26263000-9 Ciment, mortar şi beton refractare
26263100-0 Ciment refractar
26263200-1 Mortar refractar
26263300-2 Beton refractar
26264000-6 Dale de pavaj din ceramică
26900000-7 Diverse produse minerale nemetalice
26910000-0 Produse abrazive
26911000-7 Pietre de moară, pietre de polizat şi pietre de tocilă
26911100-8 Pietre de moară
26911200-9 Pietre de polizat
26911300-0 Pietre de tocilă
26912000-4 Pulbere sau granule abrazive
26913000-1 Corindon artificial
26914000-8 Grafit artificial
27000000-5 Metale de bază şi produse conexe
27100000-6 Metale de bază
27110000-9 Fier şi oţel de bază
27111000-6 Fontă brută
27112000-3 Produse din feromangan
Cod CPV Descriere
27113000-0 Produse feroase
27114000-7 Fier
27114100-8 Lingouri din fier
27115000-4 Oţel
27120000-2 Lingouri din oţel aliat
27130000-5 Produse din oţel carbon
27131000-2 Conducte din oţel carbon
27132000-9 Tuburi din oţel carbon
27133000-6 Perii de cărbune
27140000-8 Bare şi tije
27141000-5 Bare şi tije laminate la cald
27150000-1 Material de construcţii feroviare
27151000-8 Materiale de construcţii feroviare din fier sau din oţel
27151100-9 Materiale de construcţii feroviare din fier
27151200-0 Materiale de construcţii feroviare din oţel
27152000-5 Şine din fier sau din oţel
27152100-6 Şine din fier
27152200-7 Şine din oţel
27152300-8 Materiale pentru linii de cale ferată laminate la cald
27152310-1 Eclise de îmbinare şi plăci de bază laminate
27152320-4 Contraşine laminate
27152330-7 Traverse şi bare de distanţare laminate
27190000-3 Zgură, zgură de metal, deşeuri şi resturi feroase
27191000-0 Lingouri de deşeuri retopite
27200000-7 Tuburi
27210000-0 Tuburi şi accesorii de ţevărie din fier
27211000-7 Tuburi, conducte şi profile tubulare
27211100-8 Conducte şi tuburi din fier
27212000-4 Diverse accesorii de ţevărie
27212100-5 Racorduri
27212110-8 Adaptoare pentru flanşe
27212200-6 Flanşe şi coliere pentru reparaţii
27212300-7 Cotituri, profile T şi accesorii de ţevărie
27220000-3 Tuburi şi accesorii din oţel
27221000-0 Profile tubulare
27222000-7 Racorduri pentru tuburi
27222100-8 Flanşe
27222200-9 Accesorii pentru tuburi cu filet
27222300-0 Accesorii de ţevărie neturnate
27222400-1 Coturi sudate
27222500-2 Accesorii pentru tuburi sudate
27300000-8 Produse din fier şi din oţel
Cod CPV Descriere
27310000-1 Produse trefilate la rece
27311000-8 Bare şi tije din oţel aliat
27312000-5 Ţevi cotite, forme şi secţiuni din oţel aliat
27313000-2 Produse din oţel inoxidabil
27320000-4 Produse laminate la rece
27321000-1 Produse laminate plate
27321100-2 Produse laminate plate din fier
27321200-3 Produse laminate plate din oţel
27330000-7 Produse cutate
27331000-4 Produse cutate din oţel
27331100-5 Ţevi cotite, forme şi secţiuni
27331110-8 Conductoare electrice netubulare
27332000-1 Produse cutate din fier
27340000-0 Sârmă şi produse diverse
27341000-7 Sârmă
27341100-8 Sârmă din oţel
27341200-9 Sârmă din aliaj
27350000-3 Feroaliaje
27351000-0 Feroaliaje din afara CECO
27351100-1 Feromangan
27351200-2 Ferocrom
27351300-3 Feronichel
27353000-4 Granule şi pulberi de fier sau de oţel
27354000-1 Produse semifinite
27354100-2 Produse semifinite din fier
27354200-3 Produse semifinite din oţel
27354210-6 Produse semifinite din oţel inoxidabil
27355000-8 Produse din fier forjat
27356000-5 Materiale de construcţii de linii de cale ferată
Ţevi cotite, forme şi secţiuni sudate din fier sau din oţel pentru liniile de
27356100-6
cale ferată
27356200-7 Materiale de construcţii de linii de cale ferată din fier sau din oţel
27356210-0 Şine conductoare de curent
27356220-3 Lame de macaz, inimi de macaz, ace de macaz şi piese de încrucişare
27356230-6 Eclise de îmbinare şi plăci de bază
27356240-9 Eclise de strângere, plăci de ecartament şi traverse
27356250-2 Saboţi şi saboţi-pene
27400000-9 Metale preţioase şi metale placate cu metale preţioase
27410000-2 Metale preţioase
27411000-9 Produse semipreţioase sub formă brută
27411100-0 Argint sub formă brută sau sub formă de pulbere
27411110-3 Pulbere de argint
Cod CPV Descriere
27411120-6 Argint sub formă brută
27411200-1 Argint semiprelucrat
27412000-6 Aur sub formă brută sau sub formă de pulbere
27413000-3 Platină sub formă brută sau sub formă de pulbere
27414000-0 Deşeuri şi resturi de metale preţioase
27420000-5 Metale placate cu metale preţioase
27421000-2 Metale de bază placate cu argint sau cu aur
27422000-9 Metale de bază placate cu platină
27500000-0 Aluminiu şi produse din aluminiu
27510000-3 Aluminiu sub formă brută
27511000-0 Oxid de aluminiu
27520000-6 Produse din aluminiu
27521000-3 Produse semifinite din aluminiu
27521100-4 Pulberi şi pelete de aluminiu
27521200-5 Bare, tije şi profile din aluminiu
27521300-6 Sârmă din aluminiu
27521400-7 Plăci din aluminiu
27521500-8 Foi din aluminiu
27521600-9 Tuburi, conducte şi accesorii de ţevărie din aluminiu
27521610-2 Accesorii din aluminiu pentru ţevărie
27530000-9 Deşeuri şi resturi de aluminiu
27531000-6 Cenuşă şi reziduuri cu conţinut de aluminiu
27600000-1 Produse din plumb, zinc şi staniu
27610000-4 Plumb, zinc şi staniu
27611000-1 Plumb
27612000-8 Zinc
27613000-5 Staniu
27620000-7 Produse semifinite din plumb, zinc sau staniu
27621000-4 Produse semifinite din plumb
27621100-5 Bare, tije, profile şi sârmă din plumb
27621200-6 Plăci, folii, benzi şi pelicule din plumb
27621300-7 Tuburi, conducte şi accesorii de ţevărie din plumb
27621400-8 Pulbere şi pelete de plumb
27622000-1 Produse semifinite din zinc
27622100-2 Bare, tije, profile şi sârmă din zinc
27622200-3 Plăci, folii, benzi şi pelicule din zinc
27622300-4 Tuburi, conducte şi accesorii de ţevărie din zinc
27622400-5 Pulbere, praf şi pelete de zinc
27623000-8 Produse semifinite din staniu
27623100-9 Bare, tije, profile şi sârmă din staniu
27623200-0 Plăci, folii, benzi şi pelicule din staniu
27623300-1 Tuburi, conducte şi accesorii de ţevărie din staniu
Cod CPV Descriere
27623400-2 Pulbere şi pelete de staniu
27630000-0 Deşeuri şi resturi de plumb, zinc sau staniu
27631000-7 Cenuşă şi reziduuri cu conţinut de zinc sau plumb
27700000-2 Produse din cupru
27710000-5 Cupru în formă brută
27712000-9 Cupru nerafinat
27713000-6 Cupru rafinat în formă brută
27720000-8 Produse semifinite din cupru
27721000-5 Pulbere şi pelete din cupru
27722000-2 Bare, tije şi profile din cupru
27723000-9 Sârmă din cupru
27724000-6 Plăci, folii şi benzi din cupru
27725000-3 Pelicule din cupru
27726000-0 Tuburi, conducte şi accesorii de ţevărie din cupru
27726100-1 Tuburi şi conducte din cupru
27726110-4 Tuburi şi conducte din alamă
27726200-2 Accesorii de ţevărie din cupru
27726210-5 Accesorii de ţevărie din bronz roşu
27726220-8 Accesorii de ţevărie din alamă
27730000-1 Deşeuri şi resturi de cupru
27731000-8 Cenuşă şi reziduuri cu conţinut de cupru
27800000-3 Produse din metale neferoase
27810000-6 Nichel sub formă brută
27820000-9 Produse din nichel
27821000-6 Produse semifinite din nichel
27821100-7 Bare, tije, profile şi sârmă din nichel
27821200-8 Plăci, folii, filme şi pelicule din nichel
27821210-1 Folii din nichel
27821300-9 Tuburi, conducte şi accesorii de ţevărie din nichel
27821400-0 Pulbere şi pelete de nichel
27830000-2 Deşeuri şi resturi de nichel
27831000-9 Cenuşă şi resturi cu conţinut de metale
28000000-2 Produse şi materiale prefabricate
28100000-3 Elemente de construcţii din metal
28110000-6 Structuri metalice şi părţi de structuri
28111000-3 Construcţii prefabricate
28111100-4 Construcţii modulare prefabricate
28111110-7 Cabine
28111200-5 Celule
28111300-6 Spitale de campanie
28111400-7 Bucătării de campanie
28111500-8 Sere
Cod CPV Descriere
Produse şi elemente de construcţii din metal, cu excepţia construcţiilor
28112000-0
prefabricate
28112100-1 Poduri din fier sau din oţel
28112110-4 Elemente de pod din fier sau din oţel
28112111-1 Elemente de pod din fier
28112112-8 Elemente de pod din oţel
28112120-7 Structuri de pod din oţel
28112130-0 Structuri de pod din fier
28112200-2 Turnuri, stâlpi din zăbrele, macarale derrick şi piloni
28112210-5 Macarale derrick
28112211-2 Mast de foraj
28112212-9 Masturi de foraj statici
28112220-8 Piloni şi stâlpi
28112221-5 Piloni
28112222-2 Stâlpi de linii electrice
28112223-9 Socluri pentru piloni
28112224-6 Stâlpi de linii electrice aeriene
28112225-3 Stâlpi de electricitate
28112230-1 Turnuri
28112231-8 Turnuri de fier
28112232-5 Turnuri de oţel
28112233-2 Turnuri de apă
28112240-4 Grinzi
28112250-7 Stâlpi
28112260-0 Piloni de antenă radio şi de televiziune
28112261-7 Piloni de antenă radio
28112262-4 Piloni de antenă de televiziune
28112263-1 Stâlpi din zăbrele
28112300-3 Structuri şi părţi din fier, oţel sau aluminiu
28112310-6 Schele
28112311-3 Contrafişe în arc
28112312-0 Proptele în arc
28112313-7 Reazeme
28112314-4 Flanşe pentru conducte
28112315-1 Echipament pentru schele
28112316-8 Coliere de strângere curbate
28112317-5 Structuri pentru schele
28112318-2 Suporturi pentru conducte
28112320-9 Structuri metalice
28112321-6 Adăposturi pentru staţiile de autobuz
28112322-3 Cabine telefonice
28112329-2 Ecrane de siguranţă
Cod CPV Descriere
28112330-2 Structuri din aluminiu
28112380-7 Părţi de structuri metalice
28112381-4 Învelitori metalice
28112382-1 Vane
28112383-8 Porţi de ecluze
28112390-0 Ecluze de golire
28112391-7 Porţi de ecluze de golire
28112400-4 Palplanşe
28112410-7 Ecrane de palplanşe
28120000-9 Dulgherie metalică pentru construcţii
28121000-6 Ferestre şi articole conexe
28121100-7 Ferestre din fier sau din oţel şi articole conexe
28121110-0 Praguri din fier sau din oţel
28121120-3 Obloane din fier sau din oţel
28121130-6 Ferestre din fier sau din oţel
28121131-3 Rame de ferestre din fier sau din oţel
28121200-8 Ferestre din aluminiu şi articole conexe
28121210-1 Obloane din aluminiu
28121220-4 Ferestre din aluminiu
28121221-1 Rame de ferestre din aluminiu
28122000-3 Ferestre, uşi şi articole conexe
28122100-4 Ferestre
28122110-7 Rame de ferestre
28122111-4 Ferestre duble
28122200-5 Uşi
28122210-8 Panouri de uşi
28122211-5 Tocuri de uşi
28122212-2 Uşi cu plase de ţânţari
28122213-9 Praguri de uşi
28122214-6 Uşi din fier sau din oţel
28122220-1 Uşi ignifuge
28122230-4 Uşi glisante
28122240-7 Uşi de garaj
28122300-6 Porţi
28122310-9 Porţi de acces
Cisterne, rezervoare şi containere din metal, radiatoare şi boilere pentru
28200000-4
încălzire centrală
28210000-7 Cisterne, rezervoare, containere şi cuve metalice sub presiune
28211000-4 Cisterne metalice
28211100-5 Cilindri cu aer
28211110-8 Cilindri cu aer comprimat
28211200-6 Aparate de respirat
Cod CPV Descriere
28211210-9 Aparate de respirat pentru intervenţiile în caz de incendiu
28211220-2 Aparate de respirat pentru scufundări
28211300-7 Cisterne din fier sau din oţel
28211400-8 Cisterne de stocare
28211410-1 Cisterne de petrol
28211420-4 Cisterne de stocare a nămolului
28211500-9 Cisterne de apă
28211600-0 Rezervoare
28212000-1 Butelii de gaz lichefiat
28212100-2 Butelii de gaz
28212200-3 Rezervoare de gaz
28213000-8 Containere de mari dimensiuni
28213100-9 Containere din fier sau din oţel
28213110-2 Silozuri
28213200-0 Containere frigorifice
28213210-3 Cisterne de apă
28213300-1 Containere standard pentru mărfuri
28213400-2 Containere de stocare
28213500-3 Containere de apă
28213600-4 Containere pe roţi
28213700-5 Bene pentru deşeuri
28213800-6 Containere pentru deşeuri
28214000-5 Butoaie din metal
28214100-6 Lăzi de stocare
28214200-7 Butoaie din fier sau din oţel
28214300-8 Sisteme de stocare a containerelor
28214310-1 Utilaje de stivuire
28214400-9 Butoaie din aluminiu
28215000-2 Cuve sub presiune
28215100-3 Cuve sub presiune din oţel
28216000-9 Bidoane din metal
28216100-0 Bidoane din fier sau din oţel
28216200-1 Bidoane pentru deşeuri
28216300-2 Bidoane din aluminiu
28217000-6 Cutii
28217100-7 Cutii din fier sau din oţel
28217200-8 Carcase pentru contoare
28217300-9 Cutii prefabricate
28217400-0 Cutii din aluminiu
Containere din metal uşor, buşoane, capace pentru containere şi alte tipuri
28218000-3
de capace
28218100-4 Containere din metal uşor
Cod CPV Descriere
28218300-6 Buşoane, dopuri, capace pentru containere şi capace din metal
28218310-9 Buşoane
28218320-2 Dopuri
28218330-5 Capace pentru containere
28218340-8 Capace
28218400-7 Cutii de conserve
28218410-0 Cutii de conserve din fier sau din oţel
28218420-3 Cutii de conserve pentru alimente
28218430-6 Cutii de conserve din aluminiu
28219000-0 Cuve
28220000-0 Radiatoare şi boilere pentru încălzire centrală şi piese ale acestora
28221000-7 Radiatoare şi boilere
28221100-8 Radiatoare
28221110-1 Radiatoare pentru încălzire centrală
28221111-8 Radiatoare pentru încălzire centrală, altele decât cele electrice
28221112-5 Piese de radiatoare pentru încălzire centrală
28221200-9 Boilere
28221210-2 Boilere cu apă
28221220-5 Boilere pentru încălzire centrală
28221221-2 Piese de boilere pentru încălzire centrală
28222000-4 Sisteme de recuperare a căldurii
28222100-5 Echipamente de recuperare a căldurii
28300000-5 Reactoare nucleare şi piese ale acestora
28310000-8 Reactoare nucleare
28320000-1 Piese de reactoare nucleare
28321000-8 Sisteme de răcire a reactoarelor
28322000-5 Piese de cuve pentru reactoare nucleare
28400000-6 Cablu, sârmă şi produse conexe
28410000-9 Articole din sârmă
28411000-6 Sârmă torsadată
28411100-7 Sârmă torsadată din fier sau de oţel
28412000-3 Sârmă pentru îngrădit
28412300-6 Sârmă ghimpată
28413000-0 Plasă metalică
28413100-1 Împrejmuire cu plasă metalică
28413200-2 Ţesătură metalică
28414000-7 Capse, cuie, ţinte, pioneze
28414100-8 Capse
28414200-9 Cuie
28414300-0 Ţinte
28414400-1 Pioneze
28415000-4 Tije subţiri
Cod CPV Descriere
28415100-5 Accesorii de sudură
28415200-6 Materiale de sudură
28415300-7 Materiale de sudare sau de sudare puternică
28415310-0 Materiale de sudare
28415320-3 Materiale de sudare puternică
28416000-1 Ace de cusut sau de tricotat
28416100-2 Ace de cusut
28416200-3 Ace de tricotat
28417000-8 Fierărie
28417100-9 Nicovale
28417200-0 Forjă portabilă
28417300-1 Grătare
28417400-2 Articole de fierărie
28417500-3 Lăcătuşărie
28417510-6 Feronerie
28418000-5 Cabluri de legare din fier sau din oţel
28419000-2 Conductori
28419100-3 Conductori din oţel sau din aluminiu
28419200-4 Conductori din cupru sau din bronz
28420000-2 Cabluri şi produse conexe
28421000-9 Cablu
28421100-0 Cabluri electrice
28421120-6 Cablu de joasă tensiune şi de tensiune medie
28421130-9 Cablu de joasă tensiune
28421140-2 Cablu de tensiune medie
28421150-5 Cablu de înaltă tensiune
28421200-1 Cablu subacvatic
28421210-4 Cablu submarin
28421400-3 Cablu protejat
28421500-4 Cablu de semnalizare
28421600-5 Cablu din fier sau din oţel
28421610-8 Cablu din oţel
28422000-6 Accesorii pentru cabluri
28422100-7 Conducte pentru cabluri
28422200-8 Racorduri de cabluri
28422300-9 Învelitoare pentru cabluri
28422400-0 Dispozitive de fixare pentru cabluri
28500000-7 Produse de tinichigerie şi articole conexe
28510000-0 Articole din metal pentru baie şi bucătărie
28511000-7 Echipament sanitar din metal
28511100-8 Robinete
28512000-4 Veselă, articole de bucătărie sau de menaj din metal
Cod CPV Descriere
28512100-5 Veselă din metal
28512110-8 Gamele din tinichea
28512200-6 Ustensile de bucătărie din metal
28512210-9 Ustensile de gătit
28512220-2 Suport de vase
28512900-3 Articole de menaj din metal
28512910-6 Coşuri din metal pentru deşeuri
28512920-9 Cutii de scrisori
28512930-2 Coşuri de gunoi stradale din metal
28512940-5 Coşuri de gunoi din metal
28512950-8 Cutii din metal
28520000-3 Obiecte din metal
28521000-0 Seifuri, case de bani şi uşi blindate sau armate
28521300-3 Seifuri pentru bani
28521500-5 Uşi blindate sau armate
28521600-6 Seifuri pentru obiecte de valoare
28521700-7 Cutii şi dulăpioare din metal
28521710-0 Dulăpioare de depozitare a bagajelor
28521720-3 Dulăpioare
28521721-0 Cutii de valori
28521722-7 Cutii de siguranţă
28521780-1 Cutii pentru documente
28521790-4 Cutii pentru bani
28522000-7 Tăvi de distribuire a corespondenţei, articole mărunte de birou
28522100-8 Tăvi de distribuire a corespondenţei
28522200-9 Articole mărunte de birou
28522300-0 Articole de birou
28522400-1 Accesorii pentru clasoare sau pentru dosare
Statuete, ornamente, rame pentru fotografii sau pentru tablouri şi pentru
28524000-1
oglinzi
28524300-4 Rame pentru fotografii
28524400-5 Rame pentru tablouri
28525000-8 Agăţători şi urechi de prindere
28526000-5 Elice de nave
28527000-2 Diverse articole din metal
28527100-3 Clopote
28527200-4 Scări
28527210-7 Scări pentru vehicule de pompieri
28527220-0 Scări pliante
28527230-3 Scări portabile
28527300-5 Echipament de manipulare a mărfurilor
28527330-4 Platforme de manipulare a mărfurilor
Cod CPV Descriere
28527340-7 Accesorii din cablu de oţel pentru manipularea mărfurilor
28527400-6 Panouri de semnalizare şi articole conexe
28527410-9 Panouri de semnalizare din metal
28527420-2 Indicatoare rutiere
28527430-5 Indicatoare stradale
28527440-8 Firme de magazine
28527450-1 Plăcuţe indicatoare
28527460-4 Plăci pentru adrese
28527700-9 Elemente pentru guri de vizitare
28527710-2 Capace pentru hidranţi de incendiu
28527720-5 Cutii de delimitare
28527730-8 Cadre pentru guri de vizitare
28527740-1 Capace pentru guri de vizitare
28527750-4 Capace pentru canale
28527760-7 Capace de acces
28527790-6 Trepte de scară din fier pentru guri de vizitare
28527800-0 Ancore
28527900-1 Anozi corodaţi catodic
28527910-4 Anozi de zinc corodaţi catodic
28527920-7 Anozi de magneziu corodaţi catodic
28528000-9 Săbii
28528100-0 Spade
28528200-1 Baionete
28528300-2 Lănci
28528900-8 Accesorii din metal
28528910-1 Plăci din metal
28528920-4 Tije din metal
28528930-7 Forme din metal
28528940-0 Folii din metal
28528950-3 Rafturi metalice
28528960-6 Poansoane din metal
28530000-6 Plăci de armătură
28531000-3 Plăci de acoperire
28540000-9 Paliere de rulare
28541000-6 Microbile
28542000-3 Rulmenţi cu role
28550000-2 Oţel moale
28551000-9 Matriţe pentru monede
28552000-6 Cutii pentru monede
28553000-3 Cătuşe
28560000-5 Stâlpi de susţinere şi proptele miniere
28561000-2 Stâlpi de susţinere
Cod CPV Descriere
28561100-3 Stâlpi de susţinere minieri
28562000-9 Proptele miniere
28564000-3 Şenile
28570000-8 Produse din fontă
28580000-1 Diverse echipamente de protecţie împotriva incendiilor
28581000-8 Scări cu platformă
28581100-9 Scări de incendiu
28582000-5 Dispozitive de protecţie împotriva incendiilor
28582100-6 Furtunuri de incendiu
28582200-7 Hidranţi de incendiu
28600000-8 Cuţitărie, scule, lacăte, chei şi balamale
28610000-1 Cuţitărie
28611000-8 Cuţite şi foarfece
28611100-9 Cuţite
28611110-2 Cuţite de masă
28611120-5 Cuţite de bucătărie
28611200-0 Foarfece
28612000-5 Brice de ras
28612100-6 Lame de ras
28613000-2 Truse de manichiură sau de pedichiură
28614000-9 Linguri, furculiţe
28614100-0 Linguri
28614200-1 Furculiţe
28620000-4 Scule
28621000-1 Scule de mână
28621100-2 Hârleţe şi lopeţi
28621110-5 Hârleţe
28621120-8 Lopeţi
28621200-3 Furci de grădină
28621300-4 Săpăligi, târnăcoape, sape, greble şi greble de plajă
28621310-7 Săpăligi
28621320-0 Târnăcoape
28621330-3 Sape
28621340-6 Greble
28621341-3 Greble de plajă
28621400-5 Topoare
28621500-6 Ferăstraie de mână
28621510-9 Pânze de ferăstraie de mână
28622000-8 Diverse scule de mână
28622100-9 Dălţi
28622200-0 Cleşti
28622210-3 Cleşti de bordurat
Cod CPV Descriere
28622300-1 Ciocane
28622400-2 Cleşti de trefilat
28622500-3 Chei de piuliţe
28622600-4 Scule pentru lucrări rutiere
28622610-7 Pivoţi pentru străpungerea suprafeţelor rutiere
28622700-5 Pile sau raşpele
28622800-6 Şurubelniţe
28622900-7 Vârfuri de burghiu, vârfuri de şurubelniţă şi alte accesorii
28622910-0 Vârfuri de burghiu
28622920-3 Vârfuri de şurubelniţă
28622930-6 Portscule
28622940-9 Truse de scule
28623000-5 Scule acţionate cu pedală
28630000-7 Broaşte, chei şi balamale
28631000-4 Diverse lacăte şi broaşte
28631100-5 Broaşte
28631110-8 Broaşte de uşă
28631120-1 Lacăte pentru biciclete
28631130-4 Broaşte pentru vehicule
28631140-7 Broaşte pentru mobilier
28631200-6 Lacăte şi lanţuri
28631210-9 Lacăte
28632000-1 Încuietoare cu lanţ, piese pentru lacăte şi chei
28632100-2 Încuietoare cu lanţ
28632200-3 Chei
28632300-4 Piese de lacăte
28632400-5 Piese de broaşte
28633000-8 Balamale, montaje şi garnituri
28633100-9 Balamale
28633200-0 Montaje
28633300-1 Garnituri
28700000-9 Dispozitive de fixare, lanţuri şi resorturi
28710000-2 Dispozitive de fixare
28711000-9 Dispozitive de fixare cu filet
28711100-0 Holz-şuruburi
28711200-1 Crampoane sau inele cu şurub
28711300-2 Şuruburi cu autofiletare
28711400-3 Bolţuri
28711500-4 Ansambluri de îmbinare prin flanşe
28711510-7 Bolţuri şi şuruburi
28711520-0 Şuruburi şi tirfoane
28711600-5 Piuliţe
Cod CPV Descriere
28711700-6 Articole cu filet din fier sau din oţel
28712000-6 Dispozitive de fixare fără filet din fier sau din oţel
28712100-7 Nituri
28712200-8 Şaibe
28712300-9 Ştifturi
28712400-0 Eclise din oţel
28713000-3 Dispozitive de fixare din cupru
28720000-5 Lanţuri
28721000-2 Lanţuri articulate
28722000-9 Elemente de lanţuri
28730000-8 Resorturi
28800000-0 Materiale de construcţii şi articole conexe
28810000-3 Materiale de construcţii
28811000-0 Materiale pentru lucrări de construcţii
28811100-1 Cărămizi
28811200-2 Ciment
28811210-5 Ciment de foraj
28811300-3 Ceramică
28811400-4 Vopsele şi materiale de acoperire a pereţilor
28811500-5 Materiale de izolaţie termică
28812000-7 Diverse structuri de construcţii
28812100-8 Adăposturi
28812110-1 Părţi de adăposturi
28812120-4 Profile
28812200-9 Acoperitoare de podea
28812210-2 Acoperitoare de podea din lemn
28812220-5 Acoperitoare de podea flexibile
28812230-8 Acoperitoare de podea rigide
28812240-1 Podele false
28812250-4 Linoleum
28812300-0 Compartimentări
28812310-3 Pereţi despărţitori
28812400-1 Acoperiş
28812410-4 Şarpante de acoperiş
28812420-7 Suporturi de acoperiş
28812430-0 Ferme de acoperiş
28812500-2 Materiale pentru acoperiş
28812510-5 Şindrile
28812600-3 Izolaţie acustică
28812700-4 Grinzi
28813000-4 Materiale pentru construcţii rutiere
28813100-5 Materiale pentru pavare
Cod CPV Descriere
28813120-1 Dale de pavare
28813130-4 Piatră de pavare
28813140-7 Pietricele pentru pietruirea drumurilor
28813200-6 Dale de piatră
28813300-7 Materiale bitumate
28813310-0 Materiale rutiere bitumate
28813320-3 Pietriş bitumat
28813330-6 Materiale de îmbrăcare
28813400-8 Materiale de construcţii de autostrăzi
28813500-9 Marcaje rutiere
28813510-2 Bile de sticlă pentru marcaj rutier
28813700-1 Materiale de reparaţii rutiere
28813800-2 Materiale de îmbrăcăminţi rutiere
28813810-5 Îmbrăcăminte de uzură
28813900-3 Materiale de întreţinere rutieră
28813910-6 Materiale de întreţinere rutieră de iarnă
28814000-1 Beton
28814100-2 Beton gata de turnare
28814200-3 Produse din beton
28814210-6 Grinzi din beton
28814220-9 Piloni din beton
28814230-2 Piloţi din beton
28814240-5 Conducte şi racorduri din beton
28814250-8 Stâlpi din beton
28814260-1 Stâlpişori din beton
28814270-4 Dale din beton
28814280-7 Traverse din beton
28815000-8 Elemente de montaj pentru construcţii
28815100-9 Conducte
28815200-0 Materiale pentru instalaţii de apă şi canalizare şi materiale de încălzire
28815210-3 Materiale pentru instalaţii de apă şi canalizare
28815220-6 Materiale de încălzire
28815300-1 Obloane
28815310-4 Obloane rulante
28815400-2 Lucarne
28815500-3 Sisteme de pulverizare a apei
28815600-4 Scări rulante
28815700-5 Jaluzele exterioare
28815710-8 Apărătoare de uşi şi ferestre
28815800-6 Accesorii interioare de construcţii
28815810-9 Şine şi cleme de perdele
28815811-6 Şine pentru perdele
Cod CPV Descriere
28815820-2 Corpuri fluorescente de iluminat
28815821-9 Tuburi fluorescente
28815822-6 Becuri şi lămpi fluorescente
28820000-6 Mobilier rutier
28821000-3 Bariere de protecţie
28821100-4 Parapete rutiere
28822000-0 Garduri
28822100-1 Stâlpi de lemn
28823000-7 Bariere de siguranţă
28823100-8 Garduri de siguranţă
28823200-9 Parapete
28824000-4 Mobilier urban
28824100-5 Balize
28824200-6 Semnalizatoare luminoase de pericol
28824300-7 Jaloane de siguranţă
28824400-8 Stâlpi de semnalizare a staţiilor de autobuz
28824500-9 Borne luminoase
28824600-0 Conuri de semnalizare
28824700-1 Săgeţi indicatoare
28824710-4 Materiale de semnalizare
28824720-7 Stâlpi de semnalizare
28825000-1 Echipament de iluminat stradal
28825100-2 Stâlpi de iluminat stradal
28825200-3 Lampadare
28825300-4 Lămpi de iluminat stradal
28830000-9 Canale de ape reziduale
28831000-6 Camere de colectare a apelor reziduale
28832000-3 Elemente de apeducte
28833000-0 Dopuri din fier ductil
28834000-7 Coturi
28840000-2 Produse din oţel pentru materiale de construcţii
28841000-9 Conducte din oţel
28842000-6 Rame din oţel
28843000-3 Paleţi din oţel
28844000-0 Tuburi din oţel
28845000-7 Stâlpi din oţel
28846000-4 Grinzi din oţel
28847000-1 Materiale din oţel
28847100-2 Table din oţel
28847200-3 Bandă din oţel
28847300-4 Palplanşe din oţel
28850000-5 Conducte magistrale pentru petrol
Cod CPV Descriere
28860000-8 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
28861000-5 Conducte
28861100-6 Gazoducte
28861110-9 Reţele de distribuţie a gazului
28861200-7 Canalizări de apă
28861400-9 Conducte subacvatice
28861410-2 Conducte submarine
28861500-0 Conducte de înaltă presiune
28861600-1 Conducte de joasă presiune
28861700-2 Curăţitoare de conducte
28861710-5 Dispozitive de lansare a curăţitoarelor
28861720-8 Dispozitive de recepţie a curăţitoarelor
28861730-1 Închizătoare pentru curăţitoare
28862000-2 Ţevărie
28862100-3 Accesorii de ţevărie
28862200-4 Conducte de distribuţie
28862300-5 Conducte de evacuare
28862400-6 Conducte şi produse conexe din argilă vitrificată
28862410-9 Conducte din argilă vitrificată
28862420-2 Racorduri din argilă vitrificată
28862430-5 Guri de vizitare din argilă vitrificată
28862440-8 Racorduri şi adaptoare de ţevărie din argilă vitrificată
28862500-7 Conducte de apă potabilă
28863000-9 Ţevi şi racorduri
28863100-0 Ţevi
28863110-3 Conducte pentru desecare
28863111-0 Conducte pentru drenare
28863112-7 Sisteme de drenaj
28863120-6 Conducte de încălzire la distanţă
28863121-3 Conducte de încălzire
28863130-9 Conducte de ape reziduale
28863140-2 Conducte de aburi şi apă
28863150-5 Conducte de joasă presiune
28863160-8 Conducte de distribuţie şi accesorii
28863170-1 Tuburi şi conducte, altele decât cele din fier şi din oţel
28863171-8 Tuburi din polietilenă
28863172-5 Conducte din polietilenă
28863200-1 Racorduri de ţevărie
28863210-4 Coliere de strângere pentru ţevi
28863230-0 Racorduri pentru ţevi
28863240-3 Garnituri de conducte
28863241-0 Racorduri de conducte din polietilenă
Cod CPV Descriere
28863242-7 Garnituri izolante
28864000-6 Tubaje şi tuburi
28864100-7 Tubaje
28864200-8 Tuburi
28864210-1 Ţevi din cupru
28864300-9 Material tubular
28864310-2 Tuburi şi racorduri
29000000-9 Utilaje, echipamente, aparate, dispozitive şi produse conexe
29100000-0 Utilaje de producţie şi utilizare a puterii mecanice
29110000-3 Turbine şi motoare
29111000-0 Motoare (putere motrică)
29111100-1 Motoare suspendate pentru propulsia navelor
29112000-7 Instalaţii de turbine
29112100-8 Turbine cu aburi
29112200-9 Turbine hidraulice
29112210-2 Roţi hidraulice
29112300-0 Turbine cu gaz
29112400-1 Echipamente pentru turbine
29112410-4 Instrumente pentru turbine
29113000-4 Piese pentru turbine
29113100-5 Piese pentru turbine cu aburi
29113110-8 Plăci de fundaţie
29113120-1 Carcase
29113130-4 Sisteme de răcire cu aer cu condensatoare
29113150-0 Sisteme cu ulei lubrifiant
29113160-3 Separatori de umiditate
29113161-0 Deumidificatoare
29113170-6 Dispozitive rotative
29113171-3 Rotoare
29113172-0 Lame
29113190-2 Dispozitive de rotire
29113200-6 Piese pentru turbine hidraulice
29113300-7 Piese pentru turbine cu gaz
29113310-0 Sisteme de admisie a aerului
29113390-4 Sisteme cu gaz combustibil
29113400-8 Piese pentru roţi hidraulice
29120000-6 Pompe şi compresoare
29121000-3 Maşini şi motoare hidraulice sau pneumatice
29121100-4 Cilindri hidraulici sau pneumatici
29121200-5 Maşini hidraulice (vehicule)
29121300-6 Maşini pneumatice (vehicule)
29121400-7 Motoare hidraulice (putere motrică)
Cod CPV Descriere
29121500-8 Motoare pneumatice (putere motrică)
29122000-0 Pompe
29122100-1 Pompe pentru lichide
29122110-4 Pompe pentru stingerea incendiilor
29122120-7 Dispozitive de alimentare cu carburanţi a elicopterelor
29122130-0 Pompe de apă
29122160-9 Pompe de răcire
29122161-6 Pompe de răcire cu apă
29122170-2 Pompe de lubrifiere
29122180-5 Pompe de combustibil
29122190-8 Pompe de beton
29122200-2 Pompe cu mişcare rectilinie alternativă pentru lichide
29122210-5 Grupuri hidraulice
29122220-8 Pompe de ape reziduale
29122230-1 Pompe de dozare
29122300-3 Dispozitive de suprapresiune pentru lichide
29122400-4 Pompe centrifuge şi elevatoare de lichide
29122410-7 Pompe medicale
29122411-4 Pompe pentru nutriţie
29122419-0 Pompe pentru perfuzii
29122420-0 Elevatoare de lichide
29122430-3 Pompe centrifuge
29122440-6 Pompe rotative
29122450-9 Pompe de vid
29122460-2 Pompe de aer
29122480-8 Pompe rotative
29123000-7 Compresoare
29123100-8 Compresoare de gaz
29123200-9 Compresoare rotative
29123300-0 Compresoare pentru echipamente frigorifice
29123400-1 Compresoare de aer
29123410-4 Compresoare de aer fixe
29123500-2 Turbocompresoare
29123600-3 Compresoare cu mişcare rectilinie alternativă
29123610-6 Dispozitive cu aer comprimat
29123700-4 Compresoare centrifuge
29123800-5 Compresoare pentru aviaţia civilă
Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru maşini sau pentru
29124000-4
motoare
29124100-5 Piese pentru maşini sau motoare
29124130-4 Piese pentru maşini pneumatice
29124150-0 Piese pentru maşini sau pentru motoare hidraulice
Cod CPV Descriere
29124170-6 Piese pentru motoare cu reacţie
29124200-6 Piese pentru pompe sau pentru elevatoare de lichide
Piese pentru pompe de combustibil, pentru pompe de mână şi pentru
29124210-9
pompe de beton
29124211-6 Piese pentru pompe de combustibil
29124212-3 Piese pentru pompe de mână
29124213-0 Piese pentru pompe de beton
29124220-2 Piese pentru pompe cu mişcare rectilinie alternativă
29124221-9 Piese pentru grupuri hidraulice
29124222-6 Piese pentru pompe de dozare
29124230-5 Piese pentru pompe cu mişcare rectilinie rotativă
29124290-3 Piese pentru pompe centrifuge
Piese pentru pompe de aer sau de vid, pentru compresoare de aer sau de
29124300-7
gaz
29124310-0 Piese pentru pompe de aer
29124320-3 Piese pentru pompe de vid
29124330-6 Piese pentru compresoare de aer
29124340-9 Piese pentru compresoare de gaz
29130000-9 Robinete, vane şi dispozitive similare
29131000-6 Robinete şi vane
29131100-7 Vane definite după funcţie
29131110-0 Vane pentru radiatoare de încălzire centrală
29131120-3 Robinete-vană
29131130-6 Regulatoare de temperatură
29131140-9 Supape reductoare de presiune, de reglaj, de reţinere sau de siguranţă
29131141-6 Supape reductoare de presiune
29131142-3 Supape de reglaj
29131143-0 Vane de regularizare a viiturilor
29131144-7 Vane de control
29131145-4 Supape de reţinere
29131146-1 Clapete de reţinere
29131147-8 Supape de siguranţă
29131148-5 Supape de oprire
29131150-2 Vane pentru coloane ascendente
29131160-5 Hidranţi
29131170-8 Robinete pentru butelii de gaz
29131200-8 Vane definite după tipul de fabricaţie
29131210-1 Vane cuţit
29131220-4 Supape de refulare
29131230-7 Vane glisante
29131240-0 Vane sferice
29131250-3 Închizător cu ac
29131260-6 Supape cu bilă
Cod CPV Descriere
29131270-9 Vane de trecere
29131280-2 Vane fluture
29131290-5 Supape cu membrană
29131291-2 Sertare de distribuţie
29131292-9 Supape cu clapetă
29131300-9 Cap de erupţie şi alte montaje de vane
29131310-2 Cap de erupţie
29131320-5 Colectoare de ştrangulare
29131390-6 Montaje de vane
29131400-0 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
29132000-3 Piese pentru robinete sau vane
29132100-4 Mecanisme de acţionare a supapelor
29132110-7 Mecanisme electrice de acţionare a supapelor
29132120-0 Mecanisme hidraulice de acţionare a supapelor
29132130-3 Mecanisme pneumatice de acţionare a supapelor
29132200-5 Piese pentru robinete
29132300-6 Piese pentru vane
29140000-2 Angrenaje, elemente de angrenare şi de antrenare
29141000-9 Angrenaje, elemente de angrenare şi de antrenare cilindrice
29141100-0 Arbori de transmisie, arbori cu came şi vilbrocheni
29141110-3 Arbori de transmisie
29141120-6 Arbori cu came
29141130-9 Vilbrocheni
29141200-1 Cutii de rulmenţi
29141300-2 Angrenaje
29141400-3 Volanţi şi scripeţi
29141410-6 Troliuri
29141500-4 Ambreiaje
29141600-5 Palane
29141700-6 Cuplaje de arbori
29141800-7 Cuplaje cardanice
29142000-6 Piese pentru elemente de angrenare şi de antrenare
29142100-7 Piese pentru elemente de angrenare
29142200-8 Piese pentru elemente de antrenare
29200000-1 Utilaje de uz general
29210000-4 Furnale, incineratoare şi cuptoare industriale sau de laborator
29211000-1 Arzătoare pentru cuptoare
29212000-8 Incineratoare de deşeuri
29213000-5 Cuptoare de topit
29214000-2 Cuptoare
29214100-3 Cuptoare comerciale
29215000-9 Crematorii
Cod CPV Descriere
29219000-7 Piese de arzătoare pentru furnale, de furnale sau de cuptoare
29220000-7 Echipamente de ridicare şi de manipulare şi piese ale acestora
29221000-4 Echipamente de ridicare şi de manipulare
29221100-5 Palane şi troliuri
29221200-6 Maşini de extracţie, troliuri cu utilizare subterană şi cabestane
29221210-9 Maşini de extracţie şi troliuri cu utilizare subterană
29221211-6 Maşini de extracţie
29221212-3 Troliuri cu utilizare subterană
29221220-2 Cabestane
29221300-7 Cricuri şi dispozitive de ridicare pentru vehicule
29221310-0 Sisteme de ridicare integrate
29221320-3 Cricuri hidraulice
29221330-6 Cricuri pneumatice
29221340-9 Cricuri mecanice
29221350-2 Dispozitive de ridicare a vehiculelor
29221400-8 Macarale, schelete de ridicare şi camioane cu macara
29221410-1 Macarale
29221411-8 Macarale portuare
29221412-5 Macarale de chei
29221413-2 Macarale stivuitoare
29221414-9 Macarale pentru containere
29221415-6 Macarale-turn
29221420-4 Poduri rulante
29221421-1 Macarale rulante
29221422-8 Macara-portal
29221430-7 Capră de ridicat
29221431-4 Schelete de ridicare mobile
29221432-1 Macarale cu picior
29221440-0 Macarale montate pe vehicule
29221441-7 Macarale pentru camioane
29221450-3 Macarale-pod
Autoîncărcătoare cu furcă, camioane de manipulare, camioane-platformă
29221500-9
utilizate în gări
29221510-2 Autoîncărcătoare
29221511-9 Autoîncărcătoare cu furcă
29221520-5 Camioane de manipulare
29221521-2 Camioane dotate cu echipamente de manipulare
29221530-8 Camioane-platformă utilizate în gări
29221531-5 Vehicule de transport independente
29221532-2 Echipamente pentru vehicule de urgenţă
29221600-0 Ascensoare, schipuri, dispozitive de ridicare, scări şi trotuare rulante
29221610-3 Ascensoare
Cod CPV Descriere
29221611-0 Dispozitive de ridicare a căzilor de baie
29221612-7 Elevator pentru mărfuri
29221613-4 Dispozitive de ridicare mecanice
29221620-6 Schipuri
29221621-3 Dispozitive de ridicare a benelor
29221630-9 Dispozitive de ridicare
29221640-2 Scări rulante
29221650-5 Trotuare rulante
29221700-1 Elevatoare şi transportoare
29221710-4 Elevatoare sau transportoare pneumatice
29221720-7 Conveiere
29221721-4 Elevatoare sau transportoare cu cupe cu acţiune continuă
29221722-1 Elevatoare sau transportoare cu bandă cu acţiune continuă
29221723-8 Transportoare blindate pentru mine
29221730-0 Echipament pentru transportoare
29221731-7 Benzi rulante
29221800-2 Utilaje de ridicare, de manipulare, de încărcare sau de descărcare
29221810-5 Împingătoare de vagoane şi locomotive sau platforme rulante de mină
29221820-8 Monoraiuri sau troliuri de plan înclinat
29221821-5 Monoraiuri suspendate
29221822-2 Telescaune
29221829-1 Troliuri de plan înclinat
29221830-1 Dispozitiv de eliminare a reziduurilor gazoase
29221840-4 Utilaje rotative de depozitare şi de extragere
29221850-7 Echipament mecanic de manipulare
29221890-9 Utilaje de încărcare sau de manipulare
29221891-6 Echipament de încărcare
29221892-3 Echipament de descărcare
29221893-0 Utilaje de încărcare cu priză laterală
29221894-7 Echipamente de manipulare a containerelor
29221900-3 Piese pentru echipamente de ridicare şi de manipulare
29221910-6 Piese pentru macarale
29221920-9 Piese pentru camioane de manipulare
29221950-8 Piese pentru ascensoare, pentru schipuri sau pentru scări rulante
29221951-5 Piese pentru ascensoare
29221952-2 Piese pentru schipuri
29221953-9 Piese pentru scări rulante
29221954-6 Piese pentru trotuare rulante
29221980-7 Piese pentru transportoare
29221981-4 Piese pentru transportoare cu benzi
29221989-0 Piese pentru transportoare elevatoare cu cupe
29221990-0 Piese pentru maşini de extracţie şi alte echipamente de ridicare sau de
Cod CPV Descriere
manipulare
29222000-1 Cupe, bene, graifăre şi cleşti pentru macarale sau pentru excavatoare
29230000-0 Echipamente de răcire şi de ventilare
Schimbătoare de căldură, echipamente de climatizare şi refrigerare şi
29231000-7
dispozitive de filtrare
Schimbătoare de căldură şi dispozitive de lichefiere a aerului sau a altor
29231100-8
gaze
29231110-1 Schimbătoare de căldură
29231111-8 Pompe termice
29231120-4 Dispozitive de lichefiere a aerului sau a altor gaze
29231200-9 Instalaţii de climatizare
29231210-2 Dispozitive de climatizare de fereastră
29231220-5 Dispozitive de climatizare de perete
29231230-8 Unităţi de climatizare
29231240-1 Dispozitive de climatizare pentru vehicule
29231250-4 Piese pentru dispozitive de climatizare
29231251-1 Registre
29231252-8 Canale de ventilaţie
29231300-0 Echipamente de refrigerare şi de congelare
29231310-3 Echipamente de congelare
29231320-6 Echipamente de refrigerare
29231321-3 Vitrine frigorifice
29231322-0 Tejghele frigorifice
29231329-9 Echipament frigorific industrial
29231400-1 Dispozitive şi aparate de filtrare sau de purificare a gazelor
29231420-7 Epuratoare electrostatice de aer şi de gaz
29231430-0 Aparate de filtrare
29231431-7 Filtre de aer
29231432-4 Filtre de gaz
29232000-4 Echipamente de ventilaţie
29232100-5 Echipamente de eliminare a fumului
29232200-6 Ventilatoare
29232210-9 Piese pentru ventilatoare
29233000-1 Piese pentru echipamente de refrigerare şi congelare şi pompe termice
29233100-2 Piese pentru echipamente de refrigerare
29233200-3 Piese pentru echipamente de congelare
29233300-4 Piese pentru pompe termice
29240000-3 Diverse utilaje de uz general
29241000-0 Aparate de distilare, de filtrare sau de redresare
29241200-2 Utilaje şi aparate de filtrare sau de purificare a lichidelor
29241210-5 Utilaje şi aparate de filtrare a lichidelor
29241211-2 Aparate de filtrare a noroiului de foraj
29241212-9 Hidrocicloane
Cod CPV Descriere
29241213-6 Aparate de filtrare sau de purificare a băuturilor
29241230-1 Utilaje şi aparate de filtrare sau de purificare a apei
29241231-8 Aparate de filtrare a apei
29241232-5 Aparate de aerisire
29241233-2 Aparate de purificare a apei
29241234-9 Aparate de desalinizare
29241235-6 Echipamente de instalare a filtrelor
29241300-3 Filtre de ulei, de benzină şi filtre de aspiraţie a aerului
29241330-2 Filtre de ulei
29241340-5 Filtre de benzină
29241350-8 Filtre de aspiraţie a aerului
29241400-4 Echipamente de reciclare
29242000-7 Maşini de curăţare a sticlelor, de ambalare, de cântărire şi de pulverizare
Maşini de curăţare, de umplere, de împachetare sau de ambalare a
29242100-8
sticlelor sau a altor recipiente
29242110-1 Maşini de curăţare sau de uscare a sticlelor sau a altor recipiente
Maşini de umplere sau de sigilare a sticlelor, a cutiilor sau a altor
29242120-4
recipiente
29242130-7 Maşini de împachetare sau de ambalare
29242131-4 Maşini de îmbinare a ambalajelor
29242132-1 Maşini de împachetare
29242133-8 Maşini de ambalare
29242300-0 Maşini de cântărit şi balanţe
29242310-3 Maşini de cântărit
29242311-0 Balanţe
29242320-6 Cântare
29242321-3 Cântare de magazin
29242322-0 Dispozitive de cântărire continuă a produselor
29242323-7 Cântare de verificare
29242400-1 Extinctoare, pistoale de pulverizare, maşini cu jet de aburi sau de nisip
29242410-4 Extinctoare
29242411-1 Spumă pentru extinctoare
29242412-8 Extinctoare portabile
29242420-7 Maşini cu jet de aburi sau de nisip
29242430-0 Echipament de pulverizat
29242431-7 Pistoale de pulverizat
29242470-2 Aparate mecanice de proiectare, de dispersare sau de pulverizare
29242471-9 Aparate de dispersare a gazelor
29242472-6 Echipament de decontaminare
29242473-3 Aparate de curăţare cu apă sub presiune
29242474-0 Aparate de curăţare de înaltă presiune
29242479-5 Aparate de dezodorizare
29243000-4 Centrifuge, maşini de calandare sau distribuitoare automate
Cod CPV Descriere
29243100-5 Centrifuge
29243200-6 Maşini de calandare
29243210-9 Maşini de laminare
29243300-7 Distribuitoare automate
29243310-0 Distribuitoare automate de articole de igienă
29243320-3 Distribuitoare automate de timbre
29243330-6 Distribuitoare automate de produse
29244000-1 Utilaje pentru tratarea termică a materialelor
29244100-2 Utilaje pentru tratarea termică a gazelor
29245000-8 Piese pentru utilaje de uz general
29245200-0 Piese pentru centrifuge
29245300-1 Piese pentru maşini de calandare
29245400-2 Piese pentru maşini de laminare
29245500-3 Piese pentru utilaje de filtrare
29245600-4 Piese pentru utilaje de purificare
29245700-5 Piese pentru maşini de pulverizare
29245800-6 Greutăţi pentru dispozitive de cântărire
29246000-5 Maşini de spălat vasele, altele decât cele de uz casnic
Piese pentru maşini de spălat vasele şi pentru maşini de curăţare, de
29247000-2
umplere, de împachetare şi de ambalare
29247100-3 Piese pentru maşini de spălat vasele
29247200-4 Piese pentru maşini de curăţat
29247300-5 Piese pentru maşini de umplere
29247400-6 Piese pentru maşini de împachetare
29247500-7 Piese pentru maşini de ambalare
29248000-9 Generatoare de gaz
29248100-0 Generatoare de ozon
29300000-2 Utilaje agricole, horticole şi forestiere
29310000-5 Utilaje agricole şi forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului
29311000-2 Pluguri sau grape cu discuri
29312000-9 Grape, grape cu cuţite, cultivatoare, maşini de plivit sau prăşitoare
29313000-6 Semănătoare, plantatoare sau maşini de repicat
29314000-3 Distribuitoare de îngrăşăminte naturale
29314100-4 Distribuitoare de îngrăşăminte
29315000-0 Tăvăluge pentru peluze sau pentru terenuri de sport
29330000-1 Secerătoare
29331000-8 Cositoare
29331100-9 Maşini de tuns iarba
29331110-2 Maşini de tuns iarba pentru peluze, parcuri şi terenuri de sport
29332000-5 Maşini de cosit
29333000-2 Prese de balotat pentru paie sau pentru furaje
29333100-3 Prese de balotat
Cod CPV Descriere
29334000-9 Combine agricole
29340000-4 Maşini agricole sau horticole de pulverizat
Remorci şi semiremorci cu încărcare automată sau de descărcare pentru
29350000-7
agricultură
29351000-4 Remorci cu încărcare automată pentru agricultură
29352000-1 Remorci de descărcare pentru agricultură
29353000-8 Semiremorci cu încărcare automată pentru agricultură
29354000-5 Semiremorci de descărcare pentru agricultură
29360000-0 Utilaje agricole sau forestiere specializate
Maşini de curăţare, de triere sau de sortare a ouălor, a fructelor sau a altor
29361000-7
produse agricole
29361100-8 Maşini de curăţare a produselor agricole
29361110-1 Maşini de curăţare a ouălor
29361120-4 Maşini de curăţare a fructelor
29361200-9 Maşini de triere sau de sortare a produselor agricole
29361210-2 Maşini de triere sau de sortare a ouălor
29361220-5 Maşini de triere sau de sortare a fructelor
Maşini de curăţare, de triere sau de sortare a seminţelor, a boabelor sau a
29361300-0
legumelor uscate
29362000-4 Aparate de muls
29363000-1 Utilaje pentru prepararea furajelor
29364000-8 Utilaje apicole
29365000-5 Utilaje avicole
29365100-6 Incubatoare şi clocitoare avicole
29370000-3 Tractoare
29371000-0 Tractoare agricole cu însoţitor uman
29372000-7 Tractoare uzate
29373000-4 Motoare de tracţiune
29380000-6 Piese pentru utilaje agricole şi forestiere
29381000-3 Piese pentru utilaje agricole
29382000-0 Piese pentru utilaje forestiere
29400000-3 Maşini-unelte
29410000-6 Maşini-unelte acţionate prin laser şi centre de prelucrare
29411000-3 Maşini-unelte cu utilizare specială
29412000-0 Centre de prelucrare
29412100-1 Centre de prelucrare cu axă orizontală
29412200-2 Centre de prelucrare cu axă verticală
29420000-9 Strunguri, maşini de alezat şi de frezat
29421000-6 Strunguri
29421100-7 Strung CNC
29422000-3 Maşini de filetat sau de găurit
29423000-0 Maşini de frezat
29430000-2 Maşini-unelte de prelucrare a metalelor
Cod CPV Descriere
29431000-9 Maşini-unelte de finisare a metalelor
29432000-6 Maşini cu comandă digitală pentru prelucrarea metalelor
29433000-3 Maşini de îndoit, de pliat, de îndreptat sau de aplatizat
29434000-0 Maşini de forjat
29435000-7 Maşini de ştanţare
29436000-4 Prese
29436100-5 Prese hidraulice
29437000-1 Maşini-unelte de perforat, de alezat sau de frezat metale
29437100-2 Maşini-unelte de perforat metale
29437200-3 Maşini-unelte de alezat metale
29437300-4 Maşini-unelte de frezat metale
29438000-8 Centre de prelucrare a metalelor
29440000-5 Maşini-unelte pentru prelucrarea materialelor dure, cu excepţia metalelor
Maşini-unelte pentru prelucrarea pietrei, a ceramicii, a betonului sau a
29441000-2
sticlei
29441100-3 Maşini-unelte pentru prelucrarea pietrei
29441200-4 Maşini-unelte pentru prelucrarea ceramicii
29441300-5 Maşini-unelte pentru prelucrarea betonului
29441400-6 Maşini-unelte pentru prelucrarea sticlei
Maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului, a osului, a plutei, a ebonitei
29442000-9
sau a plasticului dur
29442100-0 Maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului
29442200-1 Maşini-unelte pentru prelucrarea osului
29442300-2 Maşini-unelte pentru prelucrarea plutei
29442400-3 Maşini-unelte pentru prelucrarea ebonitei
29442500-4 Maşini-unelte pentru prelucrarea plasticului dur
29450000-8 Unelte manuale pneumatice sau cu motor
29451000-5 Unelte manuale pneumatice
29452000-2 Unelte manuale electromecanice
Unelte pentru lipire, lipire puternică şi sudare, dispozitive şi echipamente
29460000-1
de detensionare la suprafaţă şi pulverizare
29461000-8 Echipament de lipire şi de lipire puternică
29461100-9 Echipament de lipire
29461200-0 Echipament de lipire puternică
29462000-5 Echipament de sudare
29462100-6 Echipament de sudare electrică
29462200-7 Echipament de sudare neelectrică
29463000-2 Dispozitive de detensionare la suprafaţă
29464000-9 Echipament de topire
29464100-0 Echipament de topire pentru plastic
29465000-6 Dispozitive de pulverizare metalică
29470000-4 Piese şi accesorii pentru maşini-unelte
29471000-1 Portscule
Cod CPV Descriere
29472000-8 Truse de piese pentru maşini-unelte
29473000-5 Dispozitive de divizare pentru maşini-unelte
29474000-2 Piese şi accesorii de maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor
29475000-9 Piese şi accesorii de maşini-unelte pentru prelucrarea materialelor dure
29475100-0 Piese pentru ferăstraie cu lanţ
29476000-6 Piese pentru unelte manuale
29477000-3 Piese pentru unelte pneumatice
29500000-4 Utilaje cu utilizare specială şi piese ale acestora
29510000-7 Utilaje pentru metalurgie şi piese conexe
29511000-4 Utilaje de laminare a metalelor
29511100-5 Piese pentru utilaje de laminare a metalelor
29512000-1 Maşini de turnare
29512100-2 Piese pentru maşini de turnare
29520000-0 Utilaje pentru industria minieră şi pentru construcţii
29521000-7 Echipament minier
Haveze de cărbune sau de rocă, utilaje de excavare a tunelurilor, utilaje de
29521200-9
perforare sau de scufundare
29521210-2 Utilaje de forare a sondelor
29521211-9 Utilaje de exploatare a gurilor de sondă
29521212-6 Conectori pentru coloane ascendente
29521213-3 Echipament de finisare a sondelor
29521214-0 Echipament de intervenţie pentru sonde
29521215-7 Echipament de testare a sondelor
29521216-4 Prevenitor de erupţie
29521220-5 Haveze de cărbune sau de rocă
29521230-8 Utilaje de excavare a tunelurilor
29521240-1 Utilaje de perforare
29521241-8 Maşini de foraj orizontal
29521249-4 Echipament de forare în rocă
29521250-4 Utilaje de scufundare
29521300-0 Echipament de foraj
29521310-3 Platforme marine de producţie
29521311-0 Echipament marin
29521312-7 Unitate marină de foraj
29521320-6 Echipament de foraj petrolier
29521321-3 Utilaje de foraj
29521322-0 Troliu de foraj
29521323-7 Sondeze
29521324-4 Echipament pentru conducte
29521325-1 Dispozitive de suspendare pentru coloană pierdută
29521330-9 Echipament pentru platforme petroliere
29521331-6 Unităţi glisante
Cod CPV Descriere
29521332-3 Module glisante
29521340-2 Utilaje pentru zăcăminte de petrol
29521341-9 Pompe submersibile
29521350-5 Echipamente submarine
29521351-2 Sisteme de control submarin
29521360-8 Echipament cu sape verticale
29521400-1 Suporturi miniere mobile cu comandă hidraulică
29522000-4 Utilaje pentru terasamente, utilaje de excavare şi piese ale acestora
29522100-5 Utilaje pentru terasamente
29522110-8 Buldozere
29522120-1 Buldozere cu lame orientabile
29522200-6 Gredere şi nivelatoare
29522210-9 Gredere rutiere
29522300-7 Screpere
29522400-8 Maşini de burat
29522500-9 Încărcătoare cu benă frontală
29522510-2 Încărcătoare cu benă frontală cu cupă întoarsă
29522520-5 Încărcătoare cu benă frontală fără cupă întoarsă
Cupe mecanice, excavatoare, încărcătoare mecanice cu lopată şi utilaje
29522600-0
miniere
29522610-3 Cupe mecanice
29522611-0 Încărcătoare mecanice cu lopată
29522620-6 Utilaje excavatoare
29522621-3 Excavatoare mecanice
29523000-1 Maşini de construcţii
29523100-2 Utilaje pentru lucrări publice
29523110-5 Sonete
29523120-8 Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei rutiere
29523121-5 Utilaje de nivelat
29523122-2 Utilaje de împrăştiere a pietrişului
29523123-9 Utilaje de pavare
29523124-6 Cilindri compresori rutieri
29523125-3 Cilindri compresori mecanici
29523130-1 Pluguri şi turbine pentru zăpadă
29523131-8 Pluguri pentru zăpadă
29523132-5 Turbine pentru zăpadă
29523140-4 Extractoare de piloţi
29523150-7 Compactoare
29523160-0 Utilaje de pozat cabluri
29524000-8 Utilaje de procesare a mineralelor şi de modelare a formelor de turnătorie
29524100-9 Utilaje de procesare a mineralelor
29524110-2 Maşini de triere şi de cernere
Cod CPV Descriere
29524120-5 Malaxoare de pietriş cu bitum
29524130-8 Malaxoare de beton sau mortar
29524131-5 Malaxoare de ciment
29524140-1 Maşini de rectificat
29524141-8 Mori de măcinat cărbune
29524150-4 Forme de turnătorie
29524200-0 Maşini de modelare a formelor de turnătorie
29525000-5 Vehicule cu şenile
Piese pentru utilaje de exploatare minieră şi în carieră şi piese pentru
29526000-2
maşini de construcţii
29526100-3 Piese pentru utilaje de foraj
29526110-6 Piese pentru utilaje de forare a sondelor
29526111-3 Obturatoare de prize de pod
29526112-0 Sape de foraj industriale
29526113-7 Geale de foraj
29526114-4 Foreze de fier
29526115-1 Mese rotative
29526116-8 Echipament de susţinere a conductelor de noroi
29526117-5 Echipament de racordare
29526120-9 Piese pentru utilaje de sonde de extracţie
29526121-6 Dispozitive de suspensie a cuvelajelor
29526122-3 Echipament de suspendare pentru coloană pierdută
29526123-0 Tiranţi pentru ţevi de refulare
29526124-7 Guri de sondă
29526125-4 Dispozitive de tiranţi pentru ţevi de refulare
29526126-1 Sisteme de control pentru gurile de sondă
29526127-8 Echipament pentru guri de sondă
29526130-2 Piese pentru haveze de cărbune sau de rocă
29526131-9 Piese pentru haveze de cărbune
29526132-6 Piese pentru haveze de rocă
29526140-5 Piese pentru utilaje de excavare a tunelurilor
29526200-4 Piese pentru utilaje de prelucrare a mineralelor
29526300-5 Piese pentru utilaje de săpare pe verticală
29526400-6 Piese pentru excavatoare
Utilaje de prelucrare a alimentelor, a băuturilor şi a tutunului şi accesorii
29530000-3
ale acestora
29531000-0 Utilaje de prelucrare a alimentelor, a băuturilor şi a tutunului
29531100-1 Utilaje pentru lăptării
29531110-4 Separatoare de smântână centrifuge
29531200-2 Utilaje de prelucrare a cerealelor sau a legumelor uscate
Utilaje utilizate pentru fabricarea băuturilor alcoolice sau a băuturilor pe
29531300-3
bază de fructe
29531400-4 Cuptoare pentru gătit, uscătoare pentru produse agricole şi echipamente
Cod CPV Descriere
pentru gătit sau de încălzit
29531410-7 Cuptoare pentru gătit
29531411-4 Grătare
29531420-0 Uscătoare pentru produse agricole
Utilaje pentru prepararea sau fabricarea industrială a alimentelor sau a
29531500-5
băuturilor
29531510-8 Maşini de tăiat alimente
29531511-5 Maşini de tăiat pâine
29531512-2 Maşini de tăiat mezeluri
29531520-1 Utilaje de prelucrare a alimentelor
29531530-4 Utilaje de fabricare a pastelor alimentare
29531600-6 Utilaje de prelucrare a tutunului
29532000-7 Piese pentru utilaje de prelucrare a alimentelor, a băuturilor şi a tutunului
29532100-8 Piese pentru utilaje de prelucrare a alimentelor
29532110-1 Piese de utilaje pentru lăptării
29532111-8 Piese pentru aparate de muls
29532200-9 Piese pentru utilaje de prelucrare a băuturilor
29532300-0 Piese pentru utilaje de prelucrare a tutunului
29540000-6 Utilaje pentru producţia de textile, de îmbrăcăminte şi de piele
29541000-3 Utilaje pentru producţia de textile
29541100-4 Utilaje de prelucrare a materialelor textile sintetice
29541200-5 Maşini de filat
29541300-6 Maşini de ţesut
29541400-7 Maşini de tricotat
29541500-8 Maşini de cusut
29541600-9 Maşini de spălat, maşini de curăţare uscată şi maşini de uscat pentru rufe
29541610-2 Instalaţii de spălare
29541611-9 Echipament de spălare
29541612-6 Maşini de spălat
29541613-3 Maşini de curăţare uscată
29541620-5 Maşini de uscat
29541700-0 Echipament de călcat şi de pliat lenjerie
29541710-3 Echipament de pliat lenjerie
29541800-1 Utilaje de finisare a textilelor
29541810-4 Maşini de călcat
29541820-7 Prese de călcat
29542000-0 Piese de utilaje pentru producţia de textile şi de îmbrăcăminte
29550000-9 Utilaje de fabricare a hârtiei sau a cartonului
29551000-6 Piese pentru utilaje de fabricare a hârtiei sau a cartonului
29560000-2 Diverse utilaje cu utilizare specială
29561000-9 Utilaje de fabricare a hârtiei, de tipărit şi de legat şi piese ale acestora
29561100-0 Maşini de legat cărţi
Cod CPV Descriere
29561110-3 Maşini de broşat cărţi
29561200-1 Maşini de tipărit
29561210-4 Maşini de tipărit offset
29561220-7 Maşină de cules
29561230-0 Maşini de tipărit bilete
29561300-2 Sisteme de fotocompoziţie
29561400-3 Uscătoare pentru lemn, pentru celuloză, pentru hârtie sau pentru carton
29561500-4 Piese pentru maşini de imprimat sau de legat
29562000-6 Produse electrice cu utilizare specială
29562100-7 Carcase Faraday
29562200-8 Cameră surdă
29562300-9 Material absorbant electromagnetic
29563000-3 Utilaje pentru industria chimică
29563100-4 Cloratoare
29563200-5 Instalaţie de dozare
29564000-0 Utilaje pentru prelucrarea cauciucului sau a plasticului
29564100-1 Maşini pentru fabricarea ferestrelor şi ramelor din plastic
29565000-7 Tunel de spălare
29566000-4 Utilaje de tratare a apelor reziduale
29566100-5 Pulverizatoare
29566110-8 Maceratoare pentru tratarea apelor reziduale
29566200-6 Prese pentru ape reziduale
29566300-7 Raclete
29566400-8 Dispozitive de amestecare
29566500-9 Filtre pentru ape reziduale
29566600-0 Echipament de oxigenare
29566700-1 Precipitatoare
29566800-2 Paturi de sedimentare
29566900-3 Echipament de prelucrare a nămolului
29567000-1 Utilaje pentru conducte
29567100-2 Maşini de control al suprafeţei interne a conductelor
29567200-3 Maşini de curăţare a suprafeţei interne a conductelor
29567300-4 Roboţi industriali
29568000-8 Sisteme de ridicare a paleţilor
29568100-9 Sisteme de extragere a paleţilor
29569000-5 Aspiratoare şi dispozitive de lustruit podele, altele decât cele de uz casnic
29569100-6 Aspiratoare, altele decât cele de uz casnic
29569200-7 Dispozitive de lustruit podele, altele decât cele de uz casnic
29569300-8 Piese pentru aspiratoare, altele decât cele de uz casnic
29569400-9 Piese pentru dispozitive de lustruit podele, altele decât cele de uz casnic
29600000-5 Arme, muniţii şi piese conexe
29610000-8 Tancuri şi autoblindate de luptă
Cod CPV Descriere
29611000-5 Tancuri
29611100-6 Piese pentru tancuri
29612000-2 Autoblindate de luptă
29612100-3 Piese pentru autoblindate de luptă
29620000-1 Arme militare
29621000-8 Arme cu energie dirijată
29622000-5 Lansatoare de rachete
29623000-2 Aruncătoare de flăcări
29624000-9 Tunuri cu apă
29630000-4 Arme de foc
29631000-1 Arme uşoare de foc
29631100-2 Pistoale
29631110-5 Revolvere
29631200-3 Arme uşoare de foc cu calibrul mai mic de 7 mm
29631300-4 Arme uşoare de foc cu calibrul egal sau mai mare de 7 mm
29632000-8 Puşti
29633000-5 Mortiere
29634000-2 Arme grele de foc
29635000-9 Pistoale cu gaz
29640000-7 Muniţie
29641000-4 Cartuşe pentru arme de vânătoare
29642000-1 Muniţie pentru arme uşoare de foc
29642100-2 Muniţie pentru arme uşoare de foc cu calibrul mai mic de 7 mm
29642200-3 Muniţie pentru arme uşoare de foc cu calibrul egal sau mai mare de 7 mm
29643000-8 Obuze
29644000-5 Bombe, grenade, torpile, mine şi proiectile
29644100-6 Bombe
29644200-7 Grenade
29644300-8 Torpile
29644400-9 Mine
29644500-0 Proiectile
29650000-0 Piese pentru arme militare
29651000-7 Piese pentru arme uşoare de foc
29651100-8 Piese pentru arme uşoare de foc cu calibrul mai mic de 7 mm
29651200-9 Piese pentru arme uşoare de foc cu calibrul egal sau mai mare de 7 mm
29652000-4 Piese pentru lansatoare de rachete
29653000-1 Piese pentru mortiere
29660000-3 Bastoane
29700000-6 Aparate de uz casnic
29710000-9 Aparate electrice de uz casnic
29711000-6 Aparate electrice de uz casnic pentru alimente
29711100-7 Frigidere şi congelatoare
Cod CPV Descriere
29711110-0 Frigidere cu congelator
29711120-3 Congelatoare
29711121-0 Congelatoare cu sertare
29711122-7 Congelatoare de uz casnic
29711123-4 Congelatoare verticale
29711124-1 Congelatoare industriale
29711130-6 Frigidere
29711200-8 Dispozitive de preparare a alimentelor
29711210-1 Roboţi de bucătărie
29711211-8 Mixere pentru alimente
29711300-9 Aparate electrotermice
29711310-2 Filtre de cafea electrice
29711320-5 Filtre de ceai electrice
29711330-8 Prăjitoare de pâine electrice
29711340-1 Aparate de încălzit farfuriile
29711350-4 Presă de vafe
29711360-7 Cuptoare electrice
29711361-4 Cuptoare cu microunde
29711400-0 Rotisoare, vetre, plite şi reşouri
29711410-3 Rotisoare
29711420-6 Vetre
29711430-9 Plite
29711440-2 Reşouri
29711500-1 Desfăcătoare de conserve
29712000-3 Aparate electrice de uz casnic pentru îngrijirea corpului
29712100-4 Aparate de ras şi maşini de tuns
29712110-7 Aparate de ras electrice
29712120-0 Maşini de tuns
29712200-5 Aparate de coafat
29712210-8 Uscătoare de păr
29712300-6 Uscătoare de mâini
29713000-0 Aparate electrice de uz casnic pentru curăţat; fiare de călcat
29713100-1 Maşini de spălat vase
29713200-2 Maşini de spălat rufe şi maşini de uscat rufe
29713210-5 Maşini de spălat şi uscat rufe
29713211-2 Dispozitive de uscat şi presat
29713300-3 Compactoare de deşeuri menajere
29713400-4 Maşini de întreţinere a podelelor
29713410-7 Maşini de curăţare a podelelor
29713420-0 Aparate de lustruit podele
29713430-3 Aspiratoare
29713431-0 Accesorii pentru aspiratoare
Cod CPV Descriere
29713500-5 Fiare de călcat electrice
29713510-8 Fiare de călcat cu aburi
29714000-7 Hote de ventilare sau de reciclare
29714100-8 Ventilatoare
29714110-1 Ventilatoare de aspirare
Dispozitive de încălzire a apei şi încălzire centrală; echipament pentru
29715000-4
instalaţii de apă şi canalizare
Dispozitive electrice de distribuire instantanee sau prin acumulare a apei
29715100-5
calde şi termoplonjori
29715200-6 Echipament de încălzire
29715210-9 Echipament de încălzire centrală
29715220-2 Rezistenţe de încălzire electrică
29715230-5 Aparate electrice de încălzire a podelei
29715240-8 Aparate electrice de încălzire ambientală
29715300-7 Echipament pentru instalaţii de apă şi canalizare
29716000-1 Piese pentru aparate electrocasnice
29720000-2 Aparate de uz casnic, altele decât cele electrice
29721000-9 Aparate de uz casnic pentru gătit sau încălzit
29721100-0 Aparate de uz casnic pentru gătit
29721200-1 Frigidere cu gaz
29721300-2 Generatoare sau distribuitoare de aer cald, altele decât electrice
29721310-5 Generatoare de aer cald
29721320-8 Deshidratoare de aer
29721321-5 Deshidratoare cu aer comprimat
Dispozitive de încălzire instantanee sau prin acumulare a apei, altele decât
29721400-3
cele electrice
29721410-6 Aparate cu gaz
29721411-3 Radiatoare cu gaz
Piese pentru sobe, maşini de gătit, aparate de încălzire a farfuriilor şi
29722000-6
aparate de uz casnic
29722100-7 Piese pentru sobe
29722200-8 Piese pentru maşini de gătit
29722300-9 Piese pentru aparate de încălzire a farfuriilor
29800000-7 Diverse echipamente
29810000-0 Echipamente destinate transporturilor
29811000-7 Echipament rutier
29811100-8 Echipament de întreţinere rutieră
29811110-1 Maşini de măturat străzile
29811120-4 Maşini de măturat pistele
29811200-9 Echipament pentru marcaj rutier
29811300-0 Echipament de control al traficului
29811400-1 Panouri cu mesaje variabile
29811600-3 Echipament de control al parcărilor
Cod CPV Descriere
29811700-4 Aparate de taxare
29812000-4 Echipament maritim
29812100-5 Echipament portuar
29812110-8 Instalaţii de îndocare
29812200-6 Sisteme radar
29812300-7 Echipament de navigaţie
29812400-8 Pale de elice
29813000-1 Echipament feroviar
29813100-2 Şine şi accesorii
29813110-5 Bare
29813120-8 Şine de cale ferată
29813130-1 Şine de tramvai
29813140-4 Traverse
29813150-7 Cruci cardanice
29813160-0 Macazuri de încrucişare
29813170-3 Inimi de încrucişare
29813180-6 Macazuri de cale ferată
29813200-3 Echipament de semnalizare
29813210-6 Stâlpi indicatori
29813220-9 Cutii de semnalizare
29813300-4 Sisteme de monitorizare a trenurilor
29813400-5 Sisteme de încălzire a macazurilor
29813500-6 Utilaje de aliniere a liniilor
29814000-8 Structuri portante
29814100-9 Platforme de acces
29814110-2 Platforme de manipulare a mărfurilor
29814120-5 Echipament de manipulare a nămolului
29814130-8 Instalaţie de uscare a noroiului
29814200-0 Dispozitive de spălare a platformelor hidraulice
29814300-1 Rampe de acces
29814310-4 Rampe pentru feriboturi
29814330-0 Rampe pentru pasageri
29814340-3 Scări de îmbarcare a pasagerilor
29814400-2 Rampe de serviciu
29814500-3 Doc plutitor
29814510-6 Unitate de depozitare plutitoare
29815000-5 Echipament aeroportuar
29815100-6 Sistem de manipulare a bagajelor
29815110-9 Echipament de manipulare a bagajelor
29815200-7 Echipament de control al traficului aerian
29815210-0 Echipament pentru turnul de control
29816000-2 Echipament de monitorizare a traficului
Cod CPV Descriere
29816100-3 Aparate fotografice de control al vitezei
29816200-4 Sisteme de măsurare a fluxului traficului
29820000-3 Echipament de atelier
29821000-0 Echipament de prelucrare a lemnului
29821100-1 Maşini de şlefuit
29821200-2 Echipament de tăiere cu ferăstrăul
29822000-7 Material pentru producerea de încălţăminte
29823000-4 Scule cu motor
29824000-1 Echipament de fierărie
29830000-6 Echipament de construcţii
29831000-3 Echipament de suspendare a podurilor
29832000-0 Echipament de demontare
29833000-7 Echipament de irigare
29834000-4 Echipament de drenare
29834100-5 Echipament pentru piscine
29835000-1 Echipament pentru parcuri şi terenuri de joacă
29835100-2 Echipament de întreţinere a terenurilor
29836000-8 Echipament industrial
29836100-9 Echipament de compresie
29836200-0 Echipament de răcire
29836210-3 Echipament multifuncţional
29836300-1 Echipamente industriale
29836410-5 Motor cu gaz
29836420-8 Module cu injecţie de gaz
29836430-1 Instalaţii de boilere
29836431-8 Boilere de apă caldă
29836432-5 Boilere generatoare de aburi
29836433-2 Generatoare de aburi
29836434-9 Instalaţii auxiliare pentru boilere
29836435-6 Condensatoare de aburi
29837000-5 Echipament prefabricat
29838000-2 Instalaţii hidraulice
29838100-3 Echipament hidraulic
29839000-9 Ansambluri de echipamente
29840000-9 Echipament de restaurare
29841000-6 Mici materiale de restaurare
29842000-3 Echipament pentru pregătirea mâncării
29842100-4 Dispozitive de tăiat carnea
29842200-5 Echipament de cantină
29843000-0 Echipament hotelier
29844000-7 Echipament de bucătărie industrială
29845000-4 Echipament de restaurant
Cod CPV Descriere
29850000-2 Echipament de urgenţă şi de siguranţă
29851000-9 Echipament de salvare şi de stingere a incendiilor
29851100-0 Echipament de stingere a incendiilor
29851120-6 Materiale de stingere a incendiilor
29851200-1 Echipament de salvare
29851300-2 Echipament de siguranţă
29851310-5 Echipament de siguranţă pentru un anumit amplasament
29851320-8 Echipament de siguranţă nucleară
29851330-1 Instalaţii de siguranţă
29852000-6 Sisteme de securitate
29852100-7 Echipament de securitate
29852200-8 Echipament de protecţie
29852210-1 Sistem de protecţie a reactoarelor nucleare
29852220-4 Echipament de protecţie împotriva radiaţiilor
29852300-9 Echipament de identificare a unui amplasament
29852310-2 Sisteme de cartele magnetice
29852320-5 Echipament pentru program de muncă flexibil
29852330-8 Sistem de cronometrare
29852340-1 Ceasuri de pontaj
29852400-0 Detectoare de metal
29852500-1 Sisteme de supraveghere
29852510-4 Senzori
29852600-2 Echipament de scanare a codurilor de bare
29860000-5 Echipament tehnic
29861000-2 Sisteme de control
29861200-4 Sisteme de comandă şi control
29861300-5 Sisteme de control al accesului
29861400-6 Sisteme Scada sau sisteme echivalente
29861500-7 Sistem de localizare a vehiculelor
29861600-8 Sistem de expediere
29862000-9 Echipament de tipărire şi de grafică
29862100-0 Sistem de tipărire pe peliculă
29862200-1 Presă de tipar
29862300-2 Puncte de executare grafică
29862400-3 Hectografe
29862500-4 Maşini de gravare
29863000-6 Presă de bătut monede
29864000-3 Echipament de birotică
29865000-0 Echipament de procesare a informaţiilor
29865100-1 Sistem de gestionare a antrepozitelor
29865110-4 Sistem de depozit
29867000-4 Unitate de comandă
Cod CPV Descriere
29867100-5 Unitate de comandă digitală la distanţă
29868000-1 Distribuitoare
29868100-2 Distribuitoare de băuturi
29868200-3 Distribuitoare de articole de igienă
29868300-4 Sisteme de derulare a hârtiei igienice
29870000-8 Diverse tipuri de echipamente n.c.a.
29871000-5 Echipament de dezinfectare
29872000-2 Echipament pentru reţele de gaz
29872100-3 Echipament pentru controlul presiunii gazului
29873000-9 Echipament pentru lucrări de epurare
29874000-6 Echipament de sigilare
29875000-3 Instalaţii de distribuire a apei
30000000-9 Echipament informatic şi accesorii de birou
30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor
30110000-3 Maşini de procesare de text
30111000-0 Procesoare de text
30120000-6 Fotocopiatoare şi echipament de tipărire
30121000-3 Fotocopiatoare şi termocopiatoare
30121100-4 Fotocopiatoare
30121110-7 Fotocopiatoare color
30121120-0 Echipament de copiere
30121200-5 Echipament de termocopiere
30121300-6 Echipament de reproducere
30121400-7 Copiatoare automate
30122000-0 Maşini de birou pentru tipărit offset
30123000-7 Maşini de birou
30123100-8 Maşini de validare a biletelor
30123200-9 Distribuitoare automate de bancnote
30123300-0 Copiatoare cu şabloane
30123400-1 Maşini de pliat
30123500-2 Perforatoare
30123600-3 Maşini de manipulare a monedelor
30123610-6 Maşini de sortare a monedelor
30123620-9 Maşini de numărare a monedelor
30123630-2 Maşini de rulare în fişicuri a monedelor
30124000-4 Piese şi accesorii pentru maşini de birou
30125000-1 Piese şi accesorii pentru fotocopiatoare
30125100-2 Cartuşe de toner
30130000-9 Echipament pentru oficii poştale
30131000-6 Echipament pentru birouri de corespondenţă
30131100-7 Maşini de pliat hârtie sau plicuri
30131200-8 Maşini de introducere în plicuri
Cod CPV Descriere
30131300-9 Maşini de tipărire a adreselor
30131400-0 Maşini de francat
30132000-3 Echipament de sortare
30132100-4 Echipament de sortare a corespondenţei
30133000-0 Echipament de expediere poştală
30133100-1 Echipament de expediere poştală de cantităţi mari de corespondenţă
30140000-2 Maşini de calcul şi de contabilitate
30141000-9 Maşini de calcul
30141100-0 Calculatoare de buzunar
30142000-6 Maşini de contabilitate
30143000-3 Case de marcat
30144000-0 Maşini de tipul celor de calcul
30144100-1 Maşini de timbrat
30144200-2 Distribuitoare automate de bilete
30144300-3 Maşini de numărare a vehiculelor
30144400-4 Taxare automată
30150000-5 Maşini de scris
30151000-2 Maşini de scris electronice
30160000-8 Piese şi accesorii pentru maşini de scris şi de calcul
30161000-5 Piese şi accesorii pentru maşini de scris
30162000-2 Piese şi accesorii pentru maşini de calcul
30190000-7 Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou
30191000-4 Echipament de birou
30191100-5 Echipament de arhivare
30191110-8 Sisteme rotative de cartonaşe
30191200-6 Retroproiectoare
30191300-7 Faxuri
30191400-8 Dispozitiv de distrugere a documentelor
30192000-1 Accesorii de birou
30192100-2 Radiere
30192110-5 Produse cu cerneală
30192111-2 Tuşiere
30192112-9 Cerneală pentru imprimante
30192113-6 Cartuşe de cerneală
30192120-8 Stilouri
30192121-5 Pixuri
30192122-2 Stilouri cu rezervor
30192123-9 Carioca
30192124-6 Stilouri carioca
30192125-3 Carioca permanente
30192130-1 Creioane
30192131-8 Creioane cu mină reîncărcabilă
Cod CPV Descriere
30192140-4 Table de scris albe
30192150-7 Ştampile cu dată, sigilii şi ştampile de numerotare
30192200-3 Rulete
30192300-4 Benzi impregnate cu cerneală
30192310-7 Benzi pentru maşini de scris
30192400-5 Accesorii pentru reprografie
30192500-6 Folii transparente pentru retroproiectoare
30192600-7 Planşe de desen
30192700-8 Papetărie
30192710-1 Fluturaşi pentru salariu
30192720-4 Formulare poştale de salariu
30192800-9 Etichete autocolante
30200000-1 Echipament şi accesorii pentru computer
30210000-4 Maşini de procesare a datelor
30211000-1 Unitate centrală de procesare
30211100-2 Supercomputer
30211200-3 Hardware pentru unitatea centrală
30211300-4 Platforme informatice
30211400-5 Configuraţii informatice
30211500-6 Unitate centrală de procesare
30211600-7 Procesoare
30212000-8 Hardware şi software pentru minicomputere
30212100-9 Hardware pentru minicomputere
30212110-2 Unităţi centrale de procesare pentru minicomputere
30212200-0 Software pentru minicomputere
30213000-5 Computere personale
30213100-6 Computere personale de tip notebook
30213200-7 Computere personale de tip laptop
30213300-8 Computere portabile
30213400-9 Unităţi centrale de procesare pentru computere personale
30214000-2 Puncte de lucru
30215000-9 Hardware şi software pentru microcomputere
30215100-0 Hardware pentru microcomputere
30215110-3 Unităţi centrale de procesare pentru microcomputere
30215200-1 Software pentru microcomputere
30216000-6 Cititoare magnetice sau optice
30216100-7 Cititoare optice
30216110-0 Scanere informatice
30216120-3 Echipament de recunoaştere optică a caracterelor
30216130-6 Cititoare de coduri de bare
30216200-8 Cititoare de carduri magnetice
30216300-9 Cititoare de carduri perforate
Cod CPV Descriere
30217000-3 Piese şi accesorii pentru computere
30217100-4 Piese pentru computere
30217110-7 Interfeţe de reţea
30217120-0 Porturi de intrare pentru computer
30217130-3 Carduri informatice
30217131-0 Carduri electronice
30217200-5 Accesorii pentru computere
30217210-8 Ecrane anti-reflecţie
30217220-1 Suport pentru mouse
30217230-4 Memorii intermediare (cache)
30217300-6 Accesorii informatice
30217310-9 Cartuşe de fonturi pentru imprimante
30217320-2 Dischete
30217330-5 Benzi magnetice
30217340-8 CD-ROM
30220000-7 Echipament digital de cartografie
30221000-4 Hărţi de cadastru digitale
30230000-0 Hardware pentru computere
30231000-7 Computere şi imprimante
30231100-8 Computere
30231110-1 Baze de date
30231200-9 Echipament informatic
30231210-2 Unitate centrală de control
30231220-5 Periferice informatice
30231230-8 Terminale informatice
30231240-1 Console
30231250-4 Ecrane de afişare
30231300-0 Computere de birou
30231310-3 Echipament de tehnoredactare computerizată
30231400-1 Sisteme cu disc optic
30231600-3 Echipament medical computerizat
30232000-4 Diverse tipuri de echipamente computerizate
30232100-5 Echipament informatic de salvare
30232120-1 Mouse-uri pentru computere
30232130-4 Manşe de comandă pentru computere
30232140-7 Creioane optice
30232150-0 Bile de urmărire
30232160-3 Tablete grafice
30232200-6 Dispozitive rotitoare
30232300-7 Echipament de manipulare a casetelor
30232400-8 Echipament de extindere a memoriei
30232500-9 Echipament de procesare a datelor
Cod CPV Descriere
30232510-2 Dispozitive de înregistrare a datelor
30232520-5 Echipament de introducere a datelor
30232530-8 Echipament de validare a datelor
30232600-0 Codoare
30233000-1 Unităţi de memorie, de intrare sau de ieşire
30233100-2 Unităţi de memorie
30233110-5 Unităţi de memorie cu carduri magnetice
30233120-8 Unităţi de memorie cu bandă magnetică
30233130-1 Unităţi de memorie cu disc magnetic
30233131-8 Unităţi de dischetă
30233132-5 Unităţi de hard disk
30233140-4 Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD)
30233141-1 Sistem de stocare pe disc
30233150-7 Unităţi de disc optic
30233160-0 Unităţi de bandă cu deplasare continuă
30233170-3 Suporturi de memorie
30233171-0 Discuri
30233172-7 Discuri optice
30233200-3 Unităţi de intrare şi de ieşire
30233210-6 Unităţi de intrare
30233211-3 Tastaturi pentru computer
30233212-0 Tastaturi Braille
30233220-9 Unităţi de ieşire
30233230-2 Imprimante şi trasatoare
30233231-9 Imprimante laser
30233232-6 Imprimante matriciale
30233234-0 Imprimante grafice color
30233235-7 Trasatoare
30234000-8 Echipament de automatizare pentru bibliotecă
30235000-5 Controloare de disc
30236000-2 Echipament de tehnologie informatică
30240000-3 Software
30241000-0 Software pentru computer
30241100-1 Software pentru baze de date
30241200-2 Software pentru aplicaţii
30241210-5 Software pentru gestionarea proiectelor
30241300-30 Software pentru unitatea centrală
30241310-6 Programe informatice
30241320-9 Actualizarea computerelor
30241330-2 Magistrală Micro Channel
30241400-4 Software pentru sisteme de operare
30241410-7 Compilatoare de limbaj
Cod CPV Descriere
30241500-5 Software de sistem
30241600-6 Software utilitar
30241700-7 Software multimedia
30242000-7 Software de securitate
30242100-8 Software antivirus
30242200-9 Software de depistare şi de corectare a greşelilor
30243000-4 Software pentru uz medical
30244000-1 Software de gestiune
30244100-2 Software de gestiune a bibliotecilor
30244200-3 Software de gestiune a memoriei
30245000-8 Pachete de software
30245100-9 Software pentru tabele
30245200-0 Software pentru tranzacţii
30245300-1 Software pentru statistici
30246000-5 Software pentru comunicaţii
30246100-6 Software pentru tehnologie informatică
30246200-7 Software pentru emulaţii
30247000-2 Software pentru tehnoredactare computerizată
30247100-3 Software pentru desen şi pictură
30247200-4 Software de prelucrare a imaginilor
30248000-9 Produse software
30248100-0 Aplicaţii software
30248200-1 Licenţe de software
30248300-2 Actualizare software
30249000-6 Diverse tipuri de software
30249100-7 Software de proiectare asistată de calculator
30249200-8 Software pentru cartografie digitală
30249300-9 Software didactic
30249400-0 Software financiar
30249410-3 Software pentru contabilitate
30249420-6 Sistem de emitere de eurocecuri
30249500-1 Software de birotică
30249600-2 Software pentru editare de text
30249700-3 Software pentru recunoaşterea optică a caracterelor
30249800-4 Software pentru tipărit în sistem „coadă de aşteptare"
30250000-6 Sisteme informatice
30251000-3 Sisteme de control informatic
30252000-0 Sistem de gestiune a bazelor de date
30253000-7 Sistem de contabilitate
30253100-8 Sistem de facturare
30254000-4 Sisteme de informare
30254100-5 Sisteme de poştă electronică
Cod CPV Descriere
30254200-6 Sisteme de informare în domeniul financiar
30254300-7 Sisteme de informare a pasagerilor
30254310-0 Tabele electronice
30254320-3 Sistem de informare în timp real a pasagerilor
30255000-1 Sistem de informare în domeniul medical
30255100-2 Sistem de informare în domeniul asistenţei medicale
30255200-3 Sistem de administrare a pacienţilor
30255300-4 Sistem de gestiune a sălilor de operaţie
30255400-5 Sistem de informare pentru clinici
30255500-6 Sistem de administrare a pacienţilor de tip Casemix
30256000-8 Sistem de gestiune a bibliotecilor
30257000-5 Sistem de prelucrare a imaginilor şi de arhivare
30258000-2 Gestionare electronică a datelor (GED)
30259000-9 Diverse sisteme informatice
30259100-0 Sisteme de automatizare
30259200-1 Sistem de localizare a navelor
30259300-2 Sistem CAD
30259400-3 Sistem de introducere a datelor
30259500-4 Sistem de cartografie digitală
30259600-5 Sistem de citire optică
30259700-6 Sistem de gestionare a documentelor
30259800-7 Sistem de sonorizare
30260000-9 Servere
30261000-6 Servere de reţea
30262000-3 Servere pentru calculatoare
30263000-0 Servere de fişiere
30264000-7 Servere UNIX sau echivalente
30265000-4 Servere pentru imprimante
31000000-6 Maşini, aparate, echipamente şi consumabile electrice
31100000-7 Motoare, generatoare şi transformatoare electrice
31110000-0 Motoare electrice
31111000-7 Adaptoare
31120000-3 Generatoare
31121000-0 Grupuri electrogene
31121100-1 Grupuri electrogene cu motor cu aprindere prin compresie
31121110-4 Convertizoare
31121111-1 Convertizoare electrice rotative
31121200-2 Grupuri electrogene cu motor cu aprindere prin scânteie
31121300-3 Generatoare de energie eoliană
31121310-6 Mori eoliene
31121320-9 Turbine eoliene
31121330-2 Generatoare cu turbine eoliene
Cod CPV Descriere
31121331-9 Rotoare de turbină
31121340-5 Centrală eoliană
31122000-7 Generatoare electrice
31122100-8 Pile de combustie
31124000-1 Generator cu turbină de aburi şi aparate conexe
31124100-2 Grupuri electrogene cu turbină
31124200-3 Aparate de control al generatoarelor cu turbină
31126000-5 Dinamuri
31127000-2 Generatoare de urgenţă
31128000-9 Turbogeneratoare
31129000-6 Grupuri electrogene cu motoare diesel
31130000-6 Alternatoare
31131000-3 Motoare monofazate
31131100-4 Sisteme de acţionare
31131200-5 Anozi
31132000-0 Motoare polifazate
31140000-9 Turnuri de răcire
31141000-6 Răcitoare de apă
31150000-2 Rezistenţe pentru lămpi sau tuburi cu descărcare
31151000-9 Convertizoare statice
31152000-6 Condensatoare
31153000-3 Redresoare
31154000-0 Surse de alimentare electrică continuă
31155000-7 Invertoare
31156000-4 Surse de alimentare electrică discontinuă
31157000-1 Inductoare
31158000-8 Încărcătoare
31158100-9 Încărcătoare de baterii
31160000-5 Piese pentru motoare, generatoare şi transformatoare electrice
31161000-2 Piese pentru motoare şi generatoare electrice
31161100-3 Sisteme de excitaţie
31161200-4 Sisteme de răcire a gazelor
31161300-5 Rotoare de generatoare
31161400-6 Sisteme de apă primare
31161500-7 Sisteme de uleiuri de etanşare
31161600-8 Sisteme de răcire cu apă a statorilor
31161700-9 Piese pentru generatoare de aburi
31161800-0 Piese pentru generatoare de gaz
31161900-1 Sisteme de reglare a tensiunii
31162000-9 Piese pentru transformatoare, inductoare şi convertizoare statice
31162100-0 Piese pentru condensatoare
31170000-8 Transformatoare
Cod CPV Descriere
31171000-5 Transformatoare cu dielectric lichid
31172000-2 Transformatoare de tensiune
31173000-9 Transformator de măsurare
31200000-8 Aparate de distribuţie şi control al energiei electrice
31210000-1 Aparate electrice de comutare sau de protecţie a circuitelor electrice
31211000-8 Tablouri şi cutii de siguranţe
31211100-9 Tablouri de distribuţie
31211110-2 Tablouri de comandă
31211200-0 Cutii de siguranţe
31211300-1 Siguranţe
31211310-4 Siguranţe fuzibile
31212000-5 Disjunctoare
31212100-6 Disjunctoare suspendate
31212200-7 Controloare de circuite
31213000-2 Echipament de distribuţie
31213100-3 Cutii de distribuţie
31213200-4 Transformatoare de distribuţie
31213300-5 Cutii de distribuţie prin cablu
31213400-6 Sisteme de distribuţie
31214000-9 Comutatoare
31214100-0 Întrerupătoare
31214110-3 Separatoare
31214120-6 Întrerupător de împământare
31214200-1 Întrerupător de sarcină
31214300-2 Instalaţii de comutatoare pentru exterior
31214400-3 Întrerupător cu siguranţă
31214500-4 Tablouri electrice
31214510-7 Tablouri de distribuţie
31214520-0 Tablouri de tensiune medie
31215000-6 Limitatori de tensiune
31216000-3 Parafulgere
31216100-4 Echipament de protecţie împotriva fulgerelor
31216200-5 Paratrăsnete
31217000-0 Limitatori de supratensiune
31218000-7 Bare colectoare
31219000-4 Cutii de protecţie
31220000-4 Componente de circuite electrice
31221000-1 Releuri electrice
31223000-5 Dulii
31224000-2 Conexiuni şi elemente de contact
31224100-3 Fişe şi prize
31224200-4 Conectori coaxiali
Cod CPV Descriere
31224300-5 Cutii de conectare
31224400-6 Cabluri de conectare
31224500-7 Terminale
31224600-8 Comutatori de obturare
31224700-9 Cutii de joncţiune
31224800-0 Seturi de racordare a cablurilor
31230000-7 Piese pentru aparate de distribuţie sau de control al energiei electrice
31300000-9 Sârmă şi cabluri izolate
31310000-2 Cabluri de distribuţie
31311000-9 Alimentare de la reţea
31320000-5 Cabluri de distribuţie a curentului electric
31321000-2 Linii de curent electric
31321100-3 Linii de curent electric suspendate
31330000-8 Cablu coaxial
31340000-1 Accesorii de cablu, izolate
31341000-8 Bobine de cablu, izolate
31342000-5 Racorduri de cabluri, izolate
31343000-2 Joncţiuni de cabluri, izolate
31344000-9 Presgarnituri de cabluri, izolate
31350000-4 Conductoare electrice pentru transmitere de date şi de semnale de control
31351000-1 Conductoare electrice pentru sisteme de control de acces
31352000-8 Cabluri cu fibre optice
31352100-9 Cabluri cu fibre optice pentru transmitere de informaţii
31352200-0 Cabluri de telecomunicaţii cu fibre optice
31352300-1 Cabluri cu fibre optice pentru transmiterea datelor
31400000-0 Acumulatori, pile galvanice şi baterii primare
31410000-3 Pile galvanice primare
31420000-6 Baterii primare
31421000-3 Baterii cu plumb
31422000-0 Ansambluri de baterii
31430000-9 Acumulatori electrice
31431000-6 Acumulatori cu plăci de plumb şi acid sulfuric
31432000-3 Acumulatori cu cadmiu-nichel
31500000-1 Aparatură de iluminat şi lămpi electrice
31510000-4 Lămpi electrice cu incandescenţă
31511000-1 Lămpi etanşe
31512000-8 Lămpi cu incandescenţă cu halogen
31513000-5 Lămpi cu incandescenţă
31514000-2 Lămpi cu descărcare
31515000-9 Lămpi cu ultraviolete
31516000-6 Lămpi cu infraroşu
31517000-3 Lămpi cu arc
Cod CPV Descriere
31518000-0 Lumini de semnalizare
31518100-1 Reflectoare
31518110-4 Reflectoare pentru intervenţii în exterior
31518200-2 Echipament de iluminat de urgenţă
31518300-3 Echipament de iluminat acoperişurile
31518400-4 Lumini de semnalizare a pistelor pentru aeronave
31518500-5 Lămpi cu vapori de mercur
31518600-6 Proiectoare orientabile
31520000-7 Lămpi şi aparate de iluminat
31521000-4 Lămpi
31521100-5 Lămpi de birou
31521200-6 Lampadare
31521300-7 Lămpi electrice portabile
31521310-0 Lumini de avertizare
31521320-3 Lanterne
31522000-1 Ghirlande luminoase pentru pomul de Crăciun
31523000-8 Indicatoare şi plăcuţe luminoase
31523100-9 Indicatoare luminoase
31523110-2 Indicatoare rutiere luminoase
31523200-0 Panouri cu mesaje permanente
31523300-1 Plăcuţe luminoase
31524000-5 Plafoniere sau aplice de perete
31524100-6 Aparate de iluminate fixabile pe tavan
31524110-9 Lămpi pentru săli de operaţie
31524120-2 Plafoniere
31524200-7 Accesorii pentru aplice de perete
31524210-0 Aplice de perete
31527000-6 Spoturi
31527100-7 Iluminat stradal
31527200-8 Iluminat exterior
31527210-1 Lanterne
31527220-4 Dispozitive de iluminare a tunelurilor
31527230-7 Semnalizare şi iluminare pentru nave maritime
31527240-0 Semnalizare şi iluminare pentru navigaţie fluvială
31527250-3 Semnalizare şi iluminare pentru aeronave
31527260-6 Sisteme de iluminat
31527270-9 Iluminarea platformelor
31527300-9 Corpuri de iluminat pentru uz casnic
31530000-0 Piese pentru lămpi şi corpuri de iluminat
31531000-7 Becuri
31531100-8 Tuburi fluorescente
31532000-4 Piese pentru lămpi şi accesorii de iluminat
Cod CPV Descriere
31600000-2 Echipament electrică
31610000-5 Echipament electric pentru motoare şi vehicule
31611000-2 Cablaje
31612000-9 Cablaje electrice preasamblate pentru motoare
31612200-1 Demaroare
31612300-2 Echipament electric de semnalizare pentru motoare
31612310-5 Semnalizatoare luminoase cu intermitenţă
31620000-8 Aparate de semnalizare acustică sau optică
Echipament de comandă şi control, de siguranţă şi de semnalizare
31621000-5
feroviară
31621100-6 Echipament de comandă şi control
31621200-7 Echipament electric de semnalizare feroviară
31621300-8 Instalaţii electrice feroviare
31622000-2 Sirene
Echipament de comandă şi control, de siguranţă şi de semnalizare pentru
31623000-9
şosele
31623100-0 Semafoare
Echipament de comandă şi control, de siguranţă şi de semnalizare pentru
31623200-1
căile navigabile interioare
Echipament de comandă şi control, de siguranţă şi de semnalizare pentru
31623300-2
parcări
Echipament de comandă, de siguranţă şi de semnalizare pentru instalaţiile
31623400-3
portuare
Echipament de comandă şi control, de siguranţă şi de semnalizare pentru
31623500-4
aeroporturi
31623510-7 Aparate de înregistrare a zborurilor
31623520-0 Iluminare aeroportuară
31623600-5 Generatoare de semnal
31623700-6 Separator de semnal de antenă
31623800-7 Maşini de galvanoplastie
31623900-8 Echipament de control al semnalizării în intersecţii
31624000-6 Panouri de informare
31624100-7 Panouri de informare cu mesaje variabile
31625000-3 Alarme antiefracţie şi antiincendiu
31625100-4 Sisteme de detectare a incendiilor
31625200-5 Sisteme de alarmă de incendiu
31625300-6 Sisteme de alarmă antiefracţie
31630000-1 Magneţi
31640000-4 Maşini şi aparate cu utilizare specifică
31641000-1 Simulatoare
31641100-2 Simulatoare de conducere
31641200-3 Simulatoare de luptă
31641300-4 Simulatoare de formare
31642000-8 Aparate de detecţie electronică
Cod CPV Descriere
31642100-9 Detectoare de conducte metalice
31642200-0 Detectoare de mine
31642300-1 Detectoare de materiale plastice
31642400-2 Detectoare pentru obiecte nemetalice
31642500-3 Detectoare de lemn
31643000-5 Acceleratoare de particule
31643100-6 Acceleratoare liniare
31644000-2 Diverse dispozitive de înregistrare a datelor
31645000-9 Biliard electric
31650000-7 Accesorii izolante
31660000-0 Electrozi de carbon
31670000-3 Piese electrice pentru maşini sau pentru aparate
31680000-6 Articole şi accesorii electrice
31681000-3 Accesorii electrice
31681100-4 Contacte electrice
31681200-5 Pompe electrice
31681300-6 Circuite electrice
31681400-7 Componente electrice
31681410-0 Materiale electrice
31681500-8 Încărcătoare
31682000-0 Surse de energie electrică
31682100-1 Cutii electrice
31682200-2 Panouri de comandă
31682210-5 Instrumente şi echipament de comandă
31682220-8 Tablouri de mixaj
31682230-1 Panouri cu ecran grafic
31682300-3 Echipament de tensiune medie
31682310-6 Tablouri de tensiune medie
31682400-4 Echipament electric aerian
31682410-7 Suport de linie aeriană
31682500-5 Echipament electric de urgenţă
31682510-8 Sisteme electrice de urgenţă
31682520-1 Sisteme de oprire de urgenţă
31682530-4 Surse de alimentare electrică
31682540-7 Echipament pentru substaţii
31700000-3 Accesorii electronice, electromecanice şi electrotehnice
31710000-6 Echipament electronic
31711000-3 Accesorii electronice
31711100-4 Componente electronice
31711110-7 Emiţătoare-receptoare
31711120-0 Transductoare
31711130-3 Rezistenţe
Cod CPV Descriere
31711140-6 Electrozi
31711200-5 Tabele de marcaj electronice
31711300-6 Sisteme electronice de cronometraj
31711310-9 Sistem de pontaj
31712000-0 Maşini şi aparate microelectronice şi microsisteme
31712100-1 Maşini şi aparate microelectronice
31712200-2 Microsisteme
31720000-9 Echipament electromecanic
31730000-2 Echipament electrotehnic
31731000-9 Accesorii electrotehnice
Echipament şi aparate de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii
32000000-3
şi articole conexe
32100000-4 Valve, tuburi şi componente electronice
32110000-7 Condensatoare electrice
32111000-4 Condensatoare fixe
32112000-1 Condensatoare variabile sau reglabile
32120000-0 Rezistenţe electrice
32130000-3 Circuite imprimate
32131000-0 Lamele de contact acoperite pentru circuite imprimate
32132000-7 Lamele de contact neacoperite pentru circuite imprimate
32140000-6 Valve şi tuburi
32141000-3 Tuburi catodice pentru televizoare
32141100-4 Tuburi pentru camere de televiziune
32142000-0 Tuburi şi echipament pentru microunde
32142100-1 Magnetroane
32142200-2 Echipament cu microunde
32142210-5 Echipament radio cu microunde
32142300-3 Clistroane
32143000-7 Tuburi electronice
32144000-4 Valve şi tuburi
32150000-9 Semiconductoare
32151000-6 Diode
32152000-3 Diode electroluminescente
32153000-0 Tranzistori
32154000-7 Cristale piezoelectrice montate
32160000-2 Circuite integrate şi microasamblări electronice
32161000-9 Cartele telefonice
32161100-0 Cartele SIM
32162000-6 Cartele cu circuite integrate
32163000-3 Circuite integrate electronice
32164000-0 Microasamblări
32165000-7 Microprocesoare
Cod CPV Descriere
32170000-5 Piese pentru asamblări electronice
32171000-2 Piese pentru condensatoare electrice
32172000-9 Piese pentru rezistenţe electrice, reostate şi potenţiometre
32173000-6 Piese pentru valve şi tuburi electronice
32180000-8 Module
Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie, radiodifuziune şi
32200000-5
televiziune
32210000-8 Echipament de radiodifuziune şi televiziune
32211000-5 Echipament de producţie pentru radiodifuziune şi televiziune
32220000-1 Aparate de emisie pentru televiziune fără aparate de recepţie
32221000-8 Radiobalize
32222000-5 Aparate de codificare a semnalelor video
32223000-2 Aparate de transmisie video
32224000-9 Aparate de emisie pentru televiziune
32230000-4 Aparate de emisie radio cu aparate de recepţie
32231000-1 Aparate de televiziune cu circuit închis
32232000-8 Echipament pentru videoconferinţe
32233000-5 Staţii de amplificare a frecvenţei radio
32234000-2 Camere de televiziune cu circuit închis
32235000-9 Sistem de supraveghere cu circuit închis
32236000-6 Radiotelefoane
32237000-3 Aparat portabil de emisie-recepţie
32240000-7 Camere de televiziune
32250000-0 Telefoane mobile
32251000-7 Telefoane de maşină
32252000-4 Telefoane GSM
32260000-3 Echipament de transmisie de date
32270000-6 Aparate de transmisie digitală
Receptoare de televiziune şi de radio şi aparate de înregistrare sau de
32300000-6
redare a sunetului sau a imaginii
32310000-9 Receptoare de radiodifuziune
32320000-2 Echipament audiovizual şi de televiziune
32321000-9 Echipament de proiecţie de televiziune
32321100-0 Aparatură video şi cinematografică
32321200-1 Echipament audiovizual
32321300-2 Materiale audiovizuale
32322000-6 Echipament multimedia
32323000-3 Monitoare video
32323100-4 Monitoare video color
32323200-5 Monitoare video alb-negru
32323300-6 Echipament video
32323400-7 Echipament video de redare
32323500-8 Sistem video de supraveghere
Cod CPV Descriere
32324000-0 Televizoare
32324100-1 Televizoare color
32324200-2 Televizoare alb-negru
32324300-3 Echipament de televiziune
32324400-4 Antene de televiziune
32324500-5 Selector de canale video
32330000-5 Aparate audio şi video de înregistrare şi redare
32331000-2 Discuri pentru fonografe
32331100-3 Patefoane
32331200-4 Casetofoane
32331300-5 Aparate de redare audio
32331400-6 Cititoare de compact-discuri audio
32332000-9 Magnetofoane
32332100-0 Dictafoane
32332200-1 Roboţi telefonici
32332300-2 Aparate de înregistrare a sunetelor
32333000-6 Aparate de înregistrare sau de redare video
32333100-7 Aparate de înregistrare video
32333200-8 Camere video
32333300-9 Aparate de redare video
32333400-0 Aparate video
32340000-8 Microfoane şi difuzoare
32341000-5 Microfoane
32342000-2 Difuzoare
32342100-3 Căşti
32342200-4 Căşti auriculare
32342300-5 Microfoane şi seturi de portavoce
32342400-6 Dispozitive acustice
32342410-9 Echipament de sonorizare
32342420-2 Pupitre de mixaj în studio
32342430-5 Sisteme de comprimare a semnalelor vocale
32342440-8 Sistem de mesagerie vocală
32342450-1 Aparate de înregistrare vocală
32343000-9 Amplificatoare
32343100-0 Amplificatoare de audiofrecvenţă
32343200-1 Megafoane
32344000-6 Aparate de recepţie de radiotelefonie sau de radiotelegrafie
32344100-7 Receptoare portabile de apel şi mesagerie
32344110-0 Sistem de înregistrare vocală
32344200-8 Receptoare radio
32344210-1 Echipament radio
32344220-4 Receptoare de radiomesagerie
Cod CPV Descriere
32344230-7 Staţii radio
32344240-0 Relee radioemiţătoare
32344250-3 Instalaţii radio
32344260-6 Echipament radio şi de multiplexaj
32344270-9 Sistem de control radio şi telefonic
32344280-2 Radiouri portabile
32350000-1 Piese pentru echipament audio şi video
32351000-8 Accesorii pentru echipament audio şi video
32351100-9 Echipament de montaj video
32351200-0 Ecrane
32352000-5 Antene şi reflectoare
32352100-6 Piese pentru echipament radio şi radar
32352200-7 Piese de rezervă şi accesorii pentru radare
32360000-4 Interfoane
32400000-7 Reţele
32410000-0 Reţea locală
32411000-7 Reţea de tip inel
32412000-4 Reţea de comunicaţii
32412100-5 Reţea de telecomunicaţii
32412110-8 Reţea Internet
32412120-1 Reţea Intranet
32413000-1 Reţea integrată
32413100-2 Rutere de reţea
32415000-5 Reţea Ethernet
32416000-2 Reţea ISDN
32416100- Reţea ISDX
32417000-9 Reţele multimedia
32418000-6 Reţea radio
32420000-3 Echipament de reţea
32421000-0 Cabluri de reţea
32422000-7 Componente de reţea
32423000-4 Noduri de reţea
32424000-1 Infrastructură de reţea
32425000-8 Sistem de operare de reţea
32426000-5 Sistem de publicare în reţea
32427000-2 Sistem de reţea
32428000-9 Extensie de reţea
32429000-6 Echipament de reţea telefonică
32430000-6 Reţea cu extindere geografică mare
32440000-9 Echipament telemetric şi echipament terminal
32441000-6 Echipament de telemetrie
32441100-7 Sistem de supraveghere telemetrică
Cod CPV Descriere
32441200-8 Echipament telemetric şi de comandă
32441300-9 Sistem de telematică
32442000-3 Echipament de terminal
32442100-4 Plăci de conexiune
32442200-5 Cutii de conexiune
32442300-6 Emulatori de terminal
32442400-7 Blocuri terminale
32500000-8 Echipament de telecomunicaţii
32510000-1 Sistem de telecomunicaţii fără fir
32520000-4 Cabluri şi echipament de telecomunicaţii
32521000-1 Cabluri de telecomunicaţii
32522000-8 Echipamente de telecomunicaţii
32523000-5 Infrastructuri de telecomunicaţii
32524000-2 Sistem de telecomunicaţii
32530000-7 Echipament de transmitere a informaţiilor prin satelit
32531000-4 Echipament de comunicaţii prin satelit
32532000-1 Antene parabolice
32533000-8 Staţii terestre de sateliţi
32534000-5 Platforme de sateliţi
32540000-0 Centrale telefonice interne
32541000-7 Echipament pentru centrale telefonice interne
32542000-4 Tablouri de comutare
32543000-1 Comutatoare telefonice
32544000-8 Echipament PABX
32545000-5 Sisteme PABX
32546000-2 Echipament pentru centrale digitale interne
32546100-3 Centrale telefonice interne digitale
32547000-9 Centrale telefonice interne cu vid
32550000-3 Echipament telefonic
32551000-0 Cabluri telefonice şi echipament conex
32551100-1 Conexiuni telefonice
32551200-2 Centrale telefonice
32551300-3 Căşti telefonice
32551400-4 Reţea telefonică
32551500-5 Cabluri telefonice
32552000-7 Aparate electrice de telefonie sau de telegrafie prin fir
32552100-8 Receptoare
32552110-1 Telefoane fără fir
32552120-4 Telefoane de urgenţă
32552130-7 Telefoane publice
32552140-0 Echipament pentru telefoane publice
32552200-9 Teleimprimante
Cod CPV Descriere
32552300-0 Aparate de comutare telefonică sau telegrafică
32552310-3 Centrale telefonice digitale
32552320-6 Multiplexoare
32552330-9 Aparate de comutare telefonică
32552400-1 Aparate de conversie a semnalelor de frecvenţă audio
32552410-4 Modemuri
32552420-7 Convertizor de frecvenţă
32552430-0 Echipament de codare
32552500-2 Aparate teletext
32552510-5 Terminale videotext
32552520-8 Telex
32552600-3 Interfoane
32553000-4 Piese pentru aparate electrice telefonice sau telegrafice
32560000-6 Materiale cu fibre optice
32561000-3 Conexiuni cu fibre optice
32570000-9 Echipament de comunicaţii
32571000-6 Infrastructură de comunicaţii
32572000-3 Cabluri de comunicaţii
32572100-4 Cablu de comunicaţii cu conductori electrici multipli
32572200-5 Cablu de comunicaţii cu conductori coaxiali
32572300-6 Cablu de comunicaţii de uz special
32573000-0 Sistem de control al comunicaţiilor
32580000-2 Echipament de prelucrare a datelor
32581000-9 Echipament de comunicare de date
32581100-0 Cablu de transmitere a datelor
32581110-3 Cablu de transmitere a datelor cu conductori electrici multipli
32581120-6 Cablu de transmitere a datelor cu conductori coaxiali
32581130-9 Cablu de transmitere a datelor cu utilizare specială
32582000-6 Suporturi de transmitere a datelor
32583000-3 Suporturi de transmitere a datelor şi a semnalelor vocale
32584000-0 Suporturi de transmitere a informaţiilor
Aparate medicale şi de laborator, aparate optice şi de precizie, ceasuri şi
33000000-0
ceasornice, produse farmaceutice şi consumabile medicale conexe
33100000-1 Aparate şi instrumente medicale
33110000-4 Echipament de imagistică de uz medical, dentar şi veterinar
33111000-1 Aparate de radiologie
33111100-2 Masă de examinare radiologică
33111200-3 Staţii de lucru pentru radiologie
33111300-4 Aparate de developat pentru radiologie
33111400-5 Fluoroscoape
33111500-6 Radiografie dentară
33111600-7 Aparate de radiografie
Cod CPV Descriere
33111610-0 Unitate de rezonanţă magnetică
33111620-3 Camere gama
33111640-9 Termografe
33111650-2 Aparate de mamografie
33111700-8 Sală de angiografie
33111710-1 Accesorii pentru angiografie
33111720-4 Aparate de angiografie
33111721-1 Aparate de angiografie digitală
33111730-7 Accesorii pentru angioplastie
33111740-0 Aparate de angioplastie
33111800-9 Sistem de radiodiagnosticare
33112000-8 Echipament de imagistică ecografică, cu ultrasunete şi Doppler
33112100-9 Detectoare ecocardiografice
33112200-0 Ecograf
33112300-1 Scanere cu ultrasunete
33112310-4 Doppler color
33112320-7 Aparate Doppler
33112330-0 Ecoencefalografe
33112340-3 Ecocardiografe
33113000-5 Echipament de imagistică cu rezonanţă magnetică
33113100-6 Scanere cu rezonanţă magnetică
33113110-9 Scanere cu rezonanţă magnetică nucleară
33114000-2 Aparate de spectroscopie
33115000-9 Aparate de tomografie
33115100-0 Tomodensitometre
33115200-1 Tomografe axiale transversale cuplate la un calculator
33120000-7 Explorare funcţională
33121000-4 Sistem de înregistrare ambulatoriu pe termen lung
33121100-5 Electroencefalografe
33121200-6 Aparate de scintigrafie
33121300-7 Electromiografe
33121400-8 Audiometre
33121500-9 Electrocardiogramă
33122000-1 Oftalmologie
33123000-8 Echipament de examinare cardiovasculară
33123100-9 Tensiometru
33123200-0 Aparate de electrocardiografie
33123210-3 Sistem de monitorizare cardiacă
33123220-6 Angiocardiografie
33123230-9 Cardiografe
33124000-5 Aparate şi accesorii de diagnosticare şi de radiodiagnosticare
33124100-6 Aparate de diagnosticare
Cod CPV Descriere
33124110-9 Sisteme de diagnosticare
33124120-2 Aparate de diagnosticare cu ultrasunete
33124130-5 Accesorii de diagnosticare
33124131-2 Benzi reactive
33124200-7 Aparate de radiodiagnosticare
33124210-0 Echipamente de radiodiagnosticare
33125000-2 Aparate de examinare urologică
33126000-9 Aparate de stomatologie
33127000-6 Aparate pentru imunoanaliză
33130000-0 Stomatologie
33131000-7 Instrumente dentare
33131100-8 Instrumente de chirurgie dentară
33131200-9 Ace dentare de sutură
33131300-0 Instrumente dentare de unică folosinţă
33131400-1 Sondă dentară
33131500-2 Instrumente pentru extracţii dentare
33131510-5 Freze dentare
33131600-3 Instrument pentru obturaţii dentare
33132000-4 Implanturi dentare
33133000-1 Accesorii pentru amprente dentare
33134000-8 Accesorii de endodontică
33135000-5 Aparate ortodontice
33136000-2 Instrument rotativ şi abraziv
33137000-9 Accesorii de profilaxie dentară
33138000-6 Produse pentru proteze dentare şi rebazare
33138100-7 Proteze dentare
33140000-3 Consumabile medicale nechimice şi consumabile hematologice
Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile
33141000-0
hematologice
33141100-1 Pansamente; cleme, suturi, ligaturi
33141110-4 Pansamente
33141111-1 Bandaje adezive
33141112-8 Plasturi
33141113-5 Bandaje
33141114-2 Tifon medical
33141115-9 Vată medicală
33141116-6 Tampoane şi comprese
33141117-3 Vată
33141118-0 Comprese de tifon
33141119-7 Comprese
33141120-7 Cleme, suturi, ligaturi
33141121-4 Suturi chirurgicale
Cod CPV Descriere
33141122-1 Cleme chirurgicale
33141123-8 Recipiente pentru ace
33141124-5 Autosuturi
33141125-2 Material pentru suturi chirurgicale
33141126-9 Ligaturi
33141127-6 Hemostatice absorbabile
33141128-3 Ace pentru suturi
33141200-2 Catetere
33141210-5 Catetere cu balon
33141220-8 Canule
33141230-1 Dilatator
33141240-4 Accesorii pentru cateter
33141300-3 Dispozitive de puncţie venoasă şi de prelevare de sânge
33141310-6 Seringi
33141320-9 Ace medicale
33141400-4 Foarfece de fire metalice şi bisturie; mănuşi chirurgicale
33141410-7 Foarfece de fire metalice şi bisturie
33141411-4 Scalpele şi lame
33141420-0 Mănuşi chirurgicale
33141500-5 Consumabile hematologice
33141510-8 Produse sanguine
33141520-1 Derivate plasmatice
33141530-4 Coagulanţi sanguini
33141540-7 Albumină
33141550-0 Heparină
33141560-3 Organe umane
33141570-6 Sânge uman
33141580-9 Sânge animal
33141600-6 Recipiente şi pungi de recoltare, drenaj şi truse
33141610-9 Pungi de recoltare
33141611-6 Pungi de recoltare a urinei
33141612-3 Pungi de recoltare a sângelui
33141620-2 Truse medicale
33141621-9 Trusă pentru incontinenţă urinară
33141622-6 Truse de prevenire a SIDA
33141623-3 Truse de prim ajutor
33141624-0 Truse de administrare
33141625-7 Truse de diagnosticare
33141626-4 Truse de dozaj
33141630-5 Filtre de plasmă sanguină
33141640-8 Drenaj
33141641-5 Sonde
Cod CPV Descriere
33141642-2 Accesorii de drenaj
33141700-7 Accesorii ortopedice
33141710-0 Cârje
33141720-3 Dispozitive ortopedice ajutătoare
33141730-6 Gulere chirurgicale
33141740-9 Încălţăminte ortopedică
33141750-2 Proteze articulare
33141760-5 Atele
33141770-8 Proteze pentru fracturi, ştifturi şi plăci
33141800-8 Consumabile dentare
33141810-1 Materiale de obturare dentară
33141820-4 Dinţi artificiali
33141821-1 Dinţi de porţelan
33141822-8 Dinţi din răşină acrilică
33141830-7 Bază de cavitate din ciment
33141840-0 Hemostatic dentar
33141850-3 Produse de igienă dentară
33142000-7 Accesorii reutilizabile
33150000-6 Terapeutică
33151000-3 Aparate şi accesorii de radioterapie
33151100-4 Aparate de gamaterapie
33151200-5 Aparate de radioterapie
33151300-6 Spectrografe
33151400-7 Accesorii de radioterapie
33152000-0 Incubatoare
33153000-7 Litotritor
33154000-4 Aparate de mecanoterapie
33155000-1 Aparate de kineziterapie
33155100-2 Aparate de fizioterapie
33156000-8 Material de testare psihologică
33157000-5 Oxigenoterapie şi asistenţă respiratorie
33157100-6 Măşti de gaze medicale
33157110-9 Mască de oxigen
33157200-7 Truse de oxigen
33157300-8 Corturi pentru oxigenoterapie
33157400-9 Aparate medicale respiratorii
33157500-0 Camere hiperbare
33157700-2 Barbotor pentru oxigenoterapie
33157800-3 Dispozitiv de administrare a oxigenului
33157810-6 Instalaţie de oxigenoterapie
33158000-2 Terapie electrică, electromagnetică şi mecanică
33158100-3 Sistem electromagnetic
Cod CPV Descriere
33158200-4 Aparate de electroterapie
33158210-7 Stimulator
33158300-5 Aparate medicale cu ultraviolete
33158400-6 Instalaţie de terapie mecanică
33158500-7 Aparate medicale cu infraroşii
33159000-9 Sistem de chimie clinică
33160000-9 Tehnici operatorii
33161000-6 Instalaţie de electrochirurgie
33162000-3 Dispozitive şi instrumente pentru blocul operator
33162100-4 Dispozitive pentru blocul operator
33162200-5 Instrumente pentru blocul operator
33163000-0 Corturi de uz medical
33164000-7 Aparate de celioscopie
33164100-8 Colposcop
33165000-4 Aparate de criochirurgie şi crioterapie
33166000-1 Aparate şi instrumente pentru dermatologie
33167000-8 Lămpi chirurgicale
33168000-5 Aparate de endoscopie şi de endochirurgie
33168100-6 Endoscoape
33169000-2 Instrumente chirurgicale
33169100-3 Laser chirurgical
33170000-2 Anestezie şi reanimare
33171000-9 Instrumente pentru anestezie şi pentru reanimare
33171100-0 Instrumente pentru anestezie
33171110-3 Mască de anesteziere-reanimare
33171200-1 Instrumente pentru reanimare
33171210-4 Mască de reanimare
33172000-6 Aparate de anestezie şi de reanimare
33172100-7 Aparate de anestezie
33172200-8 Aparate de reanimare
33180000-5 Asistenţă funcţională
33181000-2 Aparate de suport renal
33181100-3 Aparate de hemodializă
33181200-4 Filtre pentru dializă
33181300-5 Monitor individual pentru hemodializă
33181400-6 Multipost pentru hemodializă
33181500-7 Consumabile de uz renal
33181510-0 Fluid renal
33181520-3 Consumabile pentru dializă renală
33182000-9 Aparate de suport cardiac
33182100-0 Defibrilator
33182200-1 Aparat de stimulare cardiacă
Cod CPV Descriere
33182210-4 Stimulator cardiac
33182220-7 Valve cardiace
33182230-0 Ventricul
33182240-3 Piese şi accesorii pentru stimulatoare cardiace
33182241-0 Baterii pentru stimulatoare cardiace
33182300-2 Aparate de chirurgie cardiacă
33182400-3 Radiologie cardiacă
33183000-6 Aparate ortopedice de înlocuire
33183100-7 Implanturi ortopedice
33183200-8 Proteze ortopedice
33183300-9 Aparate de osteosinteză
33184000-3 Proteze
33184100-4 Implanturi chirurgicale
33184200-5 Proteze vasculare
33184300-6 Proteze cardiace
33184400-7 Implanturi mamare
33184500-8 Endoproteze coronariene
33184600-9 Ochi artificiali
33185000-0 Proteze auditive
33185100-1 Piese şi accesorii pentru proteze auditive
33185200-2 Implant cohlear
33185300-3 Implant de otorinolaringologie
33185400-4 Laringe artificial
33186000-7 Sistem de circulaţie extracorporală
33186100-8 Oxigenator
33190000-8 Diverse aparate şi instrumente medicale
33191000-5 Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare
33191100-6 Sterilizator
33191110-9 Autoclave
33192000-2 Mobilier medical
33192100-3 Paturi medicale
33192110-6 Paturi ortopedice
33192120-9 Paturi de spital
33192130-2 Paturi cu motor
33192140-5 Canapele pentru examinare psihiatrică
33192150-8 Paturi speciale pentru terapie
33192160-1 Tărgi
33192200-4 Mese medicale
33192210-7 Mese de examinare
33192220-0 Mese de autopsie
33192230-3 Mese de operaţie
33192300-5 Mobilier medical, cu excepţia paturilor şi a meselor
Cod CPV Descriere
33192310-8 Dispozitive de tracţiune şi de suspensie pentru paturi medicale
33192320-1 Suporturi pentru urinale
33192330-4 Pungi de transfuzie
33192340-7 Mobilier pentru blocul operator, cu excepţia meselor
33192400-6 Staţii de lucru pentru stomatologie
33192410-9 Scaune stomatologice
33193000-9 Vehicule pentru persoane invalide, scaune cu rotile şi dispozitive conexe
33193100-0 Vehicule pentru persoane invalide şi scaune cu rotile
33193110-3 Vehicule pentru persoane invalide
33193120-6 Scaune cu rotile
33193121-3 Scaune cu rotile cu motor
Piese şi accesorii pentru vehicule pentru persoane invalide şi scaune cu
33193200-1
rotile
33193210-4 Piese şi accesorii pentru vehicule pentru persoane invalide
33193211-1 Motoare pentru vehicule pentru persoane invalide
33193212-8 Dispozitive de direcţie pentru vehicule pentru persoane invalide
33193213-5 Dispozitive de comandă pentru vehicule pentru persoane invalide
33193214-2 Şasiuri pentru vehicule pentru persoane invalide
33193220-7 Piese şi accesorii pentru scaune cu rotile
33193221-4 Perne pentru scaune cu rotile
33193222-1 Cadre pentru scaune cu rotile
33193223-8 Scaune pentru scaune cu rotile
33193224-5 Roţi pentru scaune cu rotile
33194000-6 Aparate şi instrumente pentru transfuzie şi pentru perfuzie
33194100-7 Aparate şi instrumente pentru perfuzie
33194110-0 Pompe de perfuzie
33194120-3 Produse pentru perfuzie
33194200-8 Aparate şi instrumente pentru transfuzie
33194210-1 Aparate de transfuzie sanguină
33194220-4 Accesorii de transfuzie sanguină
33195000-3 Sistem de monitorizare a pacienţilor
33195100-4 Monitoare
33195110-7 Monitoare respiratorii
33195200-5 Staţie centrală de monitorizare
33196000-0 Mijloace auxiliare medicale
33196100-1 Dispozitive pentru persoanele în vârstă
33196200-2 Dispozitive pentru persoanele cu deficienţe
33200000-2 Instrumente şi aparate de măsurare, de control, de testare şi de navigaţie
33210000-5 Instrumente de navigaţie, de meteorologie, de geologie şi de geofizică
33211000-2 Instrumente de navigaţie
33211100-3 Echipament de radiogoniometrie
33211110-6 Busole
Cod CPV Descriere
33211200-4 Sextanţi
33211210-7 Sistem de poziţionare globală
33211300-5 Sonare
33211400-6 Sonde acustice
33211500-7 Aparate radar
33211510-0 Echipament de supraveghere prin radar
Instrumente şi aparate de geodezie, de hidrografie, de oceanografie, de
33212000-9
hidrologie şi de meteorologie
33212100-0 Aparate de telemetrie
33212200-1 Instrumente de geodezie
33212210-4 Instrumente de hidrografie
33212220-7 Instrumente de meteorologie
33212230-0 Echipament de geologie
33212240-3 Echipament de seismologie
33212250-6 Echipament de topografie
33212300-2 Teodolite
33220000-8 Echipament pentru comandă de la distanţă
33221000-5 Aparate de radiotelecomandă
33222000-2 Sirene telecomandate
Balanţe de precizie, instrumente de desen, de calcul şi de măsurare a
33230000-1
lungimilor
33231000-8 Balanţe de precizie
33232000-5 Mese de desen
33232100-6 Maşini de desen
33232200-7 Pantografe
33232300-8 Rigle de calcul
33233000-2 Instrumente manuale de măsurare a lungimilor
33240000-4 Instrumente de măsurare a mărimilor
33241000-1 Aparate de măsurare a radiaţiilor
33241100-2 Aparate de înregistrare a fasciculelor de electroni
33241200-3 Dozimetre de radiaţii
33241300-4 Instrumente de măsurare a mărimilor electrice
33241310-7 Ampermetre
33241320-0 Voltmetre
33241400-5 Contoare Geiger
33241500-6 Sisteme de monitorizare a contaminării
33241600-7 Monitoare de radiaţii
33242000-8 Osciloscoape
33242100-9 Oscilografe
33243000-5 Echipament de detectare a erorilor
33244000-2 Aparate de monitorizare a gradului de poluare
33250000-7 Instrumente de verificare a proprietăţilor fizice
33251000-4 Instrumente de măsurat
Cod CPV Descriere
33251100-5 Hidrometre
33251200-6 Termometre
33251300-7 Pirometre
33251400-8 Barometre
33251500-9 Higrometre
33251600-0 Psihrometre
Instrumente de măsurare a debitului, a nivelului şi a presiunii lichidelor şi
33252000-1
gazelor
33252100-2 Debitmetre
33252110-5 Contoare de apă
33252200-3 Echipament de măsurare a nivelului
33252300-4 Echipament de măsurare a presiunii
33252310-7 Manometre
33252400-5 Echipament de măsurare şi de control
33253000-8 Aparate de detectare şi de analiză
33253100-9 Aparate de detectare
33253110-2 Detectoare de gaz
33253120-5 Detectoare de fum
33253130-8 Detectoare de defecte
33253200-0 Aparate de analiză
33253210-3 Analizoare de gaz
33253220-6 Cromatografe
33253221-3 Cromatografe de gaz
33253230-9 Analizoare de fum
33253300-1 Spectrometre
33253310-4 Spectrometre de masă
33253320-7 Echipament de măsurare a emisiilor
33253321-4 Spectrometru de emisii
33253330-0 Analizoare de spectru
33253400-2 Analizoare
33253410-5 Analizoare de dilatare
33253420-8 Echipament de măsurare a sunetului
33253430-1 Echipament de măsurare a zgomotului
33253440-4 Analizoare de vibraţii
33253450-7 Analizoare biochimice
33253451-4 Citometre
33253452-1 Analizoare de sânge
33253453-8 Analizoare de lapte
33253454-5 Echipament biomedical
33253455-2 Aparate pentru analiza tabloului sanguin
33253456-9 Analizoare chimice
33253457-6 Analizoare hematologice
Cod CPV Descriere
33253458-3 Analizoare imunologice
33253500-3 Detectoare de fluide
33260000-0 Aparate de control şi de testare
33261000-7 Microscoape
33261100-8 Microscoape electronice
33261110-1 Microscoape electronice cu scanare
33261120-4 Microscoape electronice cu transmisie
33261200-9 Scanere
33261300-0 Aparate de difracţie
33262000-4 Maşini şi aparate de testare şi măsurare
33262100-5 Aparate de testare a sudabilităţii
33262200-6 Aparate de testare servohidraulice
33262300-7 Echipament de detectare a gazelor
33262400-8 Detectoare de stupefiante
33262500-9 Echipamente de analiză a gazelor
33262600-0 Sistem de detectare a explozibililor
33262610-3 Detectoare de bombe
33262700-1 Sistem de dozimetrie
33262800-2 Instrumente pentru vehicule
33263000-1 Contoare
33263100-2 Contoare de energie
33263200-3 Contoare electronice
33263300-4 Contoare magnetice
33263400-5 Contoare de electricitate
33264000-8 Contoare de producţie
33264100-9 Contoare de rotaţii
33264110-2 Indicatoare de viteză pentru vehicule
33264111-9 Tahometre
33264112-6 Aparate de taxare pentru taximetre
33264200-0 Stroboscoape
33270000-3 Instrumente şi aparate de reglaj şi de control
33271000-0 Limitatoare de viteză
33280000-6 Echipamente radiologice, altele decât cele medicale
33281000-3 Echipament de scanare a bagajelor
33282000-0 Echipament de control cu raze X
33300000-3 Echipament de comandă a proceselor industriale
33400000-4 Instrumente optice
33410000-7 Ochelari şi lentile
33411000-4 Ochelari
33411100-5 Ochelari de soare
33411200-6 Monturi şi rame de ochelari
33412000-1 Ochelari-mască
Cod CPV Descriere
33412100-2 Ochelari de protecţie
33412200-3 Monturi şi rame de ochelari de protecţie
33413000-8 Lentile
33413100-9 Lentile corectoare
33413110-2 Lentile de contact
33413111-9 Lentile intraoculare
33413112-6 Lentile de ochelari
33420000-0 Material de polarizare
33421000-7 Aparate cu fibre optice
33422000-4 Oglinzi
33423000-1 Filtre optice
33424000-8 Dispozitive de ajutor optic
33430000-3 Instrumente optice şi de astronomie
33431000-0 Binocluri
33432000-7 Ochelari de vedere nocturnă
33433000-4 Lunete de vizare
33434000-1 Microscoape optice
33435000-8 Telescoape
33436000-5 Instrumente optice specializate
33436100-6 Lasere
33436110-9 Lasere industriale
33440000-6 Dispozitive cu cristale lichide
33441000-3 Periscoape
33450000-9 Echipament fotografic
33451000-6 Aparate de fotografiat
33451100-7 Obiective pentru aparate de fotografiat
33451200-8 Corpuri pentru aparate de fotografiat
33451300-9 Aparate fotografice pentru pregătirea clişeelor şi a cilindrilor de tipărit
33451400-0 Aparate de fotografiat cu developare instantanee
33451500-1 Camere cinematografice
33452000-3 Proiectoare cinematografice
33452100-4 Aparate de proiecţie
33452110-7 Proiectoare de diapozitive
33452200-5 Aparate de mărit
33452300-6 Aparate de micşorat
33453000-0 Aparate pentru laboratoare fotografice
33453100-1 Blitzuri
33453110-3 Lămpi de blitz
33453111-0 Cuburi-blitz
33453200-2 Aparate fotografice de mărit
33453300-3 Aparate şi echipament de developare a peliculelor fotografice
33453400-4 Ecrane pentru proiecţii
Cod CPV Descriere
33454000-7 Echipament pentru microfilme şi microfişe
33454100-8 Echipament pentru microfilme
33454110-1 Cititoare de microfilme
33454200-9 Echipament pentru microfişe
33454210-2 Cititoare de microfişe
33454300-0 Echipament pentru microformate
33454310-3 Cititoare de microformate
33500000-5 Instrumente de ceasornicărie
33510000-8 Ceasuri şi ceasornice
33511000-5 Ceasuri
33511100-6 Ceasuri de mână
33511200-7 Cronometre
33512000-2 Ceasornice
33512100-3 Ceasuri deşteptătoare
33512200-4 Ceasuri de perete
33512300-5 Ceasuri pentru vehicule
33513000-9 Ceasuri de pontaj şi ceasuri similare; ceasuri de parcare
33513100-0 Ceasuri de pontaj
33513200-1 Cronografe
33513300-2 Ceasuri de parcare
33513310-5 Contoare cu jetoane
33513400-3 Temporizatoare
33513500-4 Întrerupătoare cu ceas
34000000-7 Autovehicule, remorci şi piese pentru vehicule
34100000-8 Autovehicule
34110000-1 Autoturisme
34111000-8 Breakuri
34112000-5 Berline
34113000-2 Vehicule cu 4 roţi motoare
34113100-3 Jeepuri
34113200-4 Vehicule pentru orice tip de teren
34113300-5 Vehicule de teren
34114000-9 Vehicule cu utilizare specială
34114100-0 Vehicule de urgenţă
34114110-3 Vehicule de salvare
34114120-6 Vehicule de intervenţie paramedicală
34114121-3 Ambulanţe
34114122-0 Vehicule pentru transportul pacienţilor
34114200-1 Maşini de poliţie
34114210-4 Vehicule pentru transportul deţinuţilor
34114300-2 Vehicule pentru serviciile de asistenţă socială
34114400-3 Microbuze
Cod CPV Descriere
34115000-6 Autovehicule cu motor diesel
34116000-3 Autovehicule pentru transportul a mai puţin de 10 persoane
34117000-0 Vehicule de transport de ocazie
34120000-4 Autovehicule pentru transportul a 10 sau mai multe persoane
34121000-1 Autobuze
34121100-2 Autobuze publice
34121200-3 Autobuze articulate
34121300-4 Autobuze cu imperială
34121400-5 Autobuze cu podea joasă
34122000-8 Autocare
34130000-7 Autovehicule pentru transportul de mărfuri
34131000-4 Vehicule cu motor diesel pentru transportul de mărfuri
34132000-1 Vehicule cu acumulatori pentru transportul de mărfuri
34133000-8 Camioane articulate
34133100-9 Autocisterne
34133110-2 Autocisterne de carburanţi
34134000-5 Camioane cu platformă
34135000-2 Camioane basculante
34136000-9 Furgoane
34136100-0 Furgonete
34136200-1 Furgoane carosate
34137000-6 Vehicule de ocazie pentru transportul de mărfuri
34138000-3 Tractoare rutiere
34139000-0 Şasiuri
34139100-1 Şasiuri cu cabine
34139200-2 Şasiuri carosate
34139300-3 Şasiuri complete
34140000-0 Autovehicule de mare capacitate
34141000-7 Autobasculante
34142000-4 Camioane-macara
34142100-5 Camioane cu platformă ridicătoare
34142200-6 Maşini de încărcat cu schipuri
34143000-1 Vehicule pentru întreţinere pe timp de iarnă
34144000-8 Autovehicule cu utilizare specială
34144100-9 Turle de foraj mobile
34144200-0 Vehicule pentru servicii de urgenţă
34144210-3 Vehicule de pompieri
34144211-0 Camioane cu scară turnantă
34144212-7 Autopompe
34144213-4 Vehicule de stingere a incendiilor
34144220-6 Vehicule de depanare
34144300-1 Poduri mobile
Cod CPV Descriere
34144400-2 Vehicule de întreţinere rutieră
34144410-5 Vidanjoare
34144420-8 Vehicule de împrăştiat sare
34144430-1 Vehicule de curăţare a străzilor
34144431-8 Vehicule de aspirat străzile
34144440-4 Vehicule de împrăştiat pietriş
34144450-7 Vehicule de stropire a străzilor
34144500-3 Vehicule pentru transportul deşeurilor menajere şi al apelor reziduale
34144510-6 Vehicule pentru transportul deşeurilor menajere
34144511-3 Vehicule de colectare a deşeurilor menajere
34144512-0 Vehicule de compactare a deşeurilor menajere
34144520-9 Autocisterne pentru transportul apelor reziduale
34144600-4 Vehicule militare
34144610-7 Vehicule pentru acţiuni ofensive
34144700-5 Vehicule utilitare
34144710-8 Încărcătoare cu roţi
34144730-4 Vehicule de reaprovizionare a aeronavelor
34144740-7 Vehicule de tractare a aeronavelor
34144750-0 Cargouri
34144751-7 Transportatoare de pilieri
34144760-3 Biblioteci mobile
34144800-6 Autocaravane
34144900-7 Vehicule electrice
34144910-0 Autobuze electrice
34200000-9 Caroserii, remorci sau semiremorci pentru vehicule
34210000-2 Caroserii de vehicule
34211000-9 Caroserii de autobuze
34212000-6 Caroserii de ambulanţe
34213000-3 Caroserii de vehicule pentru transportul de mărfuri
34220000-5 Remorci, semiremorci şi containere mobile
34221000-2 Containere mobile cu utilizare specială
34221100-3 Unităţi mobile de intervenţie
34221200-4 Unităţi mobile de urgenţă
34221300-5 Unităţi de intervenţie în caz de accident chimic
34223000-6 Remorci şi semiremorci
34223100-7 Semiremorci
34223200-8 Autocisterne
34223300-9 Remorci
34223310-2 Remorci de uz general
34223320-5 Remorci pentru transportul cailor
34223330-8 Unităţi mobile pe remorci
34223340-1 Remorci-cisternă
Cod CPV Descriere
34223350-4 Remorci cu scară turnantă
34223360-7 Remorci de alimentare cu carburanţi a aeronavelor
34223370-0 Remorci basculante
34223400-0 Remorci şi semiremorci de tip caravană
34224000-3 Piese pentru remorci, pentru semiremorci şi pentru alte vehicule
34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
34310000-3 Motoare şi piese pentru motoare (vehicule)
34311000-0 Motoare (vehicule)
34311100-1 Motoare cu combustie internă pentru autovehicule şi motociclete
34311110-4 Motoare cu aprindere prin scânteie
34311120-7 Motoare cu aprindere prin compresie
34312000-7 Piese pentru motoare
34312100-8 Curele de ventilatoare
34312200-9 Bujii
34312300-0 Radiatoare pentru vehicule
34312400-1 Pistoane
34320000-6 Piese de schimb mecanice, altele decât motoare şi piese de motoare
34321000-3 Osii
34322000-0 Frâne şi piese pentru frâne
34322100-1 Echipamente de frână
34322200-2 Frâne cu disc
34322300-3 Garnituri de frână
34322400-4 Plăcuţe de frână
34322500-5 Saboţi de frână
34323000-7 Cutii de viteze
34324000-4 Roţi, piese şi accesorii
34324100-5 Echipament de echilibrare a roţilor
34325000-1 Amortizoare şi ţevi de eşapament
34326000-8 Ambreiaje şi piese conexe
34327000-5 Volane, coloane şi cutii de direcţie
34328000-2 Cricuri pentru vehicule
34330000-9 Bancuri de încercare
34340000-2 Echipament de conversie pentru vehicule
34350000-5 Centuri de siguranţă
34360000-8 Piese de rezervă pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri
34370000-1 Piese de rezervă pentru furgoane
34380000-4 Piese de rezervă pentru automobile
34390000-7 Accesorii pentru tractoare
34400000-1 Motociclete, biciclete şi motociclete cu ataş
34410000-4 Motociclete
34411000-1 Piese şi accesorii pentru motociclete
34411100-2 Ataşe de motocicletă
Cod CPV Descriere
34411110-5 Piese de rezervă şi accesorii pentru motociclete cu ataş
34420000-7 Motoscutere
34430000-0 Biciclete cu motor auxiliar
34440000-3 Biciclete
34441000-0 Biciclete fără motor
34442000-7 Piese de rezervă şi accesorii pentru biciclete
35000000-4 Echipament de transport
35100000-5 Nave şi ambarcaţiuni
35110000-8 Nave
35111000-5 Nave de război
35111100-6 Nave maritime de patrulare
35111200-7 Portavioane
35111300-8 Submarine
Nave şi ambarcaţiuni similare pentru transportul de persoane sau de
35112000-2
mărfuri
Nave de croazieră, feriboturi şi nave similare pentru transportul de
35112100-3
persoane
35112110-6 Feriboturi
35112120-9 Nave de croazieră
35112200-4 Nave pentru transportul de mărfuri
35112210-7 Vrachiere
35112220-0 Cargouri
35112230-3 Nave de mărfuri
35112240-6 Nave-container
35112250-9 Nave RO-RO
35112260-2 Nave-cisternă
35112270-5 Transbordoare pentru autoturisme
35112280-8 Nave frigorifice
35113000-9 Nave de pescuit şi alte nave speciale
35113100-0 Nave de pescuit şi nave-uzină
35113110-3 Nave de pescuit
35113120-6 Nave-uzină
35113200-1 Remorchere
35113300-2 Diverse nave
35113310-5 Nave de dragare
35113320-8 Docuri plutitoare
35113330-1 Nave-suport pentru scufundări
35113331-8 Macarale plutitoare
35113340-4 Nave de producţie
35113341-1 Nave de prospecţiune seismometrică
35113342-8 Nave hidrografice
35113343-5 Nave de combatere a poluării
35113400-3 Nave de intervenţie
Cod CPV Descriere
35113410-6 Nave de stingere a incendiilor
35113420-9 Nave de salvare
35113430-2 Nave-far
35114000-6 Platforme de foraj sau de producţie, plutitoare sau submersibile
35114100-7 Nave de foraj
35114200-8 Troliuri automate
35114300-9 Troliuri de foraj pentru platforme
35114400-0 Platforme de foraj plutitoare
35114500-1 Instalaţie de producţie plutitoare
35114600-2 Troliuri semisubmersibile
35114700-3 Platforme de producţie
35114710-6 Platforme mobile
35114720-9 Platforme marine
35114730-2 Platforme de foraj
35115000-3 Structuri plutitoare
35115100-4 Geamanduri de marcare
35115200-5 Plute
35115210-8 Plute pneumatice
35120000-1 Ambarcaţiuni
35121000-8 Ambarcaţiuni specializate
35121100-9 Bărci cu motor
35121110-2 Vedete de supraveghere
35121120-5 Vedete de patrulare vamală
35121130-8 Vedete de patrulare ale poliţiei
35121140-1 Bărci de salvare
35122000-5 Ambarcaţiuni sportive şi de agrement
35122100-6 Bărci cu vele
35122110-9 Catamarane
35122120-2 Ambarcaţiuni de salvare
35122130-5 Mici ambarcaţiuni cu vele
35122140-8 Ambarcaţiuni mici
35122150-1 Bărci din fibre de sticlă
35122160-4 Bărci semirigide
35122200-7 Ambarcaţiuni pneumatice
35122210-0 Bărci pneumatice
35122220-3 Canoe
35122300-8 Ambarcaţiuni cu vâsle
35200000-6 Locomotive şi materiale rulante feroviare şi piese
35210000-9 Locomotive şi tendere feroviare
35211000-6 Locomotive electrice feroviare
35212000-3 Locomotive diesel electrice
35213000-0 Locomotive diesel
Cod CPV Descriere
35214000-7 Tendere
35215000-4 Funiculare
35220000-2 Material rulant
35221000-9 Vehicule de service sau de întreţinere a căilor ferate
35222000-6 Vagoane de tren şi de tramvai pentru călători, troleibuze
35222100-7 Vagoane de tramvai
35222200-8 Vagoane de tren
35222300-9 Troleibuze
35222310-2 Vagoane de tren pentru călători
35222400-0 Vagoane de bagaje şi vagoane speciale
35223000-3 Vagoane de marfă
Piese pentru locomotive sau material rulant feroviar sau de tramvai;
35230000-5
echipament mecanic pentru controlul traficului
35231000-2 Piese pentru locomotive sau material rulant
35231100-3 Roţi monobloc
35231200-4 Tampoane şi bare de tracţiune
35231300-5 Scaune pentru material feroviar rulant
35231400-6 Osii, anvelope şi alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant
35232000-9 Echipament mecanic de semnalizare şi de comandă
35300000-7 Aeronave şi nave spaţiale
35310000-0 Elicoptere şi avioane
35311000-7 Aeronave cu aripă fixă
35311100-8 Avioane
35311200-9 Aeronave fără pilot
35311300-0 Aeronave pilotate
35311400-1 Aeronave cu utilizare specială
35312000-4 Elicoptere
35320000-3 Nave spaţiale, sateliţi şi dispozitive de lansare
35321000-0 Nave spaţiale
35322000-7 Sateliţi
35323000-4 Dispozitive de lansare a navelor spaţiale
35330000-6 Baloane, dirijabile şi alte aeronave fără motor
35331000-3 Planoare
35331100-4 Deltaplane
35332000-0 Baloane
35333000-7 Dirijabile
35340000-9 Piese pentru aeronave şi pentru nave spaţiale
35341000-6 Piese pentru aeronave
35341100-7 Motoare de aeronave
35341110-0 Turboreactoare şi turbopropulsoare
35341111-7 Turboreactoare
35341112-4 Turbopropulsoare
Cod CPV Descriere
35341120-3 Motoare cu reacţie
35341130-6 Piese pentru motoare de aeronave
35341131-3 Piese pentru turboreactoare sau pentru turbopropulsoare
35342000-3 Piese pentru elicoptere
Echipament, aparate de antrenament la sol, simulatoare şi piese pentru
35350000-2
aeronave sau pentru nave spaţiale
35351000-9 Echipament pentru aeronave
35351100-0 Dispozitive de lansare a aeronavelor
35351110-3 Sisteme de catapultare pentru aeronave
35351200-1 Dispozitiv de frânare pe platforma de aterizare
35351300-2 Simulatoare de zbor
35351310-5 Aparate de antrenament de zbor la sol
35400000-8 Diverse echipamente de transport
35410000-1 Şarete trase de cai sau de mână şi alte vehicule fără motor
35411000-8 Cărucioare
35420000-4 Cărucioare de bagaje
35421000-1 Cărucioare de copii
Produse fabricate, mobilier, obiecte de artizanat, produse cu utilizare
36000000-1
specială şi consumabile ale acestora
36100000-2 Mobilier
36110000-5 Scaune şi piese ale acestora
36111000-2 Scaune cu cadru metalic
36111100-3 Scaune pentru aeronave civile
36111200-4 Scaune pentru autovehicule
36111300-5 Scaune pivotante
36111400-6 Scaune de birou, pentru sălile de clasă şi alte tipuri de scaune
36111410-9 Scaune pentru sălile de clasă
36111420-2 Scaune de birou
36111430-5 Scaune de teatru
36111490-3 Scaune ejectabile
36112000-9 Scaune cu rame din lemn
36112100-0 Scaune pentru sălile de mese
36112200-1 Fotolii
36112300-2 Divane
36112400-3 Banchete
36112500-4 Şezlonguri
36112600-5 Taburete
36113000-6 Scaune din plastic
36114000-3 Piese pentru scaune
36114100-4 Tapiţerie
36115000-0 Scaune
36120000-8 Mobilier, altul decât cel de uz casnic
36121000-5 Mobilier de birou
Cod CPV Descriere
36121100-6 Mobilier de birou din metal
36121110-9 Mese din metal
36121120-2 Dulapuri din metal
36121130-5 Birouri din metal
36121140-8 Etajere de birou din metal
36121150-1 Biblioteci din metal
36121160-4 Sisteme de arhivare din metal
36121161-1 Dulapuri de arhivare din metal
36121162-8 Fişiere din metal
36121163-5 Sisteme rotative
36121164-2 Cărucioare de birou
36121170-7 Dulăpioare din metal
36121200-7 Mobilier de birou din lemn
36121210-0 Mese din lemn
36121220-3 Dulapuri din lemn
36121230-6 Birouri din lemn
36121240-9 Etajere de birou din lemn
36121241-6 Etajere de arhivare din lemn
36121250-2 Sisteme de arhivare
36121251-9 Dulapuri de arhivare
36121252-6 Fişiere
36121253-3 Arhive suspendate
36121254-0 Cărucioare din lemn
36121300-8 Vitrine
36121400-9 Mobilier pentru computer
36121410-2 Mese pentru computer
36121500-0 Mese de sortare
36121510-3 Compartimente de sortare
36122000-2 Mobilier pentru magazine
36122100-3 Vitrine
36122200-4 Tejghele
36122210-7 Tejghele de servire
36122300-5 Unităţi de stocare
36122400-6 Vitrine de prezentare
36123000-9 Mobilier de laborator
36123100-0 Mese de lucru de laborator
36130000-1 Mobilier de uz casnic
36131000-8 Mobilier şi echipament de bucătărie
36131100-9 Dulapuri
36131200-0 Etajere
36131300-1 Plane de lucru
36131400-2 Dulăpioare
Cod CPV Descriere
36131500-3 Bucătării echipate
36131600-4 Hote de aspirare
36132000-5 Mobilier de grădină
36133000-2 Mobilier pentru dormitor, pentru camera de zi şi pentru sufragerie
36133100-3 Mobilier pentru dormitor
36133110-6 Paturi, piese pentru paturi şi tapiserii pentru mobilier speciale
36133111-3 Somiere
36133112-0 Saltele
36133113-7 Tapiserii speciale pentru mobilier
36133114-4 Pături electrice
36133115-1 Pânze cauciucate
36133116-8 Pătuţuri pentru copii
36133120-9 Mobilier de dormitor, cu excepţia paturilor şi a pieselor pentru paturi
36133121-6 Şifoniere
36133122-3 Comode
36133123-0 Noptiere
36133200-4 Mobilier pentru camera de zi
36133210-7 Mese pentru camera de zi
36133300-5 Mobilier pentru sufragerie
36133310-8 Birouri şi mese
36133311-5 Birouri
36133312-2 Mese
36133313-9 Măsuţe
36133320-1 Biblioteci
36134000-9 Mobilier de baie
36140000-4 Diverse tipuri de mobilier şi de echipament
36141000-1 Mobilier metalic
36141100-2 Rastele
36141200-3 Bancuri de lucru
36141400-5 Taburete de metal
36141500-6 Mobilier modular
36142000-8 Rafturi mobile
36143000-5 Mobilier pentru săli de conferinţe
36144000-2 Echipament de expoziţie
36144100-3 Standuri de expoziţie
36145000-9 Mobilier de bibliotecă
36145100-0 Echipament de bibliotecă
36146000-6 Mobilier pentru săli de primire şi de recepţie
36147000-3 Mobilier din plastic şi din alte materiale
36147100-4 Mobilier din plastic
36147110-7 Scaune din plastic
36147200-5 Mobilier din lemn de bambus
Cod CPV Descriere
36148000-0 Piese de mobilier
36150000-7 Mobilier şcolar
36151000-4 Mese şi scaune pentru şcoli
36151100-5 Pupitre
36151200-6 Bănci
36152000-1 Mobilier pentru grădiniţe
36153000-8 Material de instruire
36153100-9 Material pedagogic
36153110-2 Rechizite şcolare
36153200-0 Materiale şi echipamente de pregătire
36200000-3 Bijuterii şi articole conexe
36210000-6 Monede şi medalii
36211000-3 Monede
36212000-0 Medalii
36220000-9 Bijuterii
36221000-6 Perle
36222000-3 Piese de orfevrerie
36223000-0 Articole din metale preţioase
36224000-7 Articole din pietre preţioase sau semipreţioase
36225000-4 Articole de argintărie
36226000-1 Cadouri de pensionare
36300000-4 Instrumente muzicale şi piese pentru acestea
36310000-7 Instrumente muzicale
36311000-4 Piane
36312000-1 Orgi
36313000-8 Instrumente cu coarde
36314000-5 Instrumente de suflat
36315000-2 Instrumente muzicale cu amplificare electrică
36315100-3 Sintetizatoare
36316000-9 Instrumente de percuţie
36320000-0 Piese şi accesorii pentru instrumente muzicale
36400000-5 Articole şi echipament de sport
36410000-8 Echipament pentru sporturi în aer liber
36411000-5 Echipament de schi
36411100-6 Schiuri
36412000-2 Echipament pentru sporturi nautice
36412100-3 Schiuri nautice
36413000-9 Articole de vânătoare sau de pescuit
36414000-6 Articole de camping
36415000-3 Echipament de atletism
36416000-0 Echipament pentru petrecerea timpului liber
36420000-1 Echipament de gimnastică
Cod CPV Descriere
36500000-6 Jocuri şi jucării; atracţii de bâlci
36510000-9 Păpuşi
36520000-2 Jucării
36521000-9 Instrumente muzicale de jucărie
36522000-6 Jucării cu roţi
36523000-3 Puzzle
36524000-0 Jocuri
36530000-5 Articole pentru bâlci, jocuri de masă sau jocuri de sală
36531000-2 Cărţi de joc
36532000-9 Jocuri video
36533000-6 Biliard
36534000-3 Jocuri acţionate cu monede sau jetoane
36535000-0 Căluşei, leagăne, standuri de tir şi alte atracţii de bâlci
36535100-1 Leagăne
36535200-2 Echipament pentru terenuri de joacă
36600000-7 Diverse produse manufacturate şi alte produse
36610000-0 Accesorii de spălătorie
36620000-3 Tăbliţe sau table şcolare pentru scris sau pentru desenat
36621000-0 Table
36622000-7 Tăbliţe de scris
36630000-6 Produse artificiale
36631000-3 Fructe artificiale
36632000-0 Flori artificiale
36633000-7 Iarbă artificială
36634000-4 Gazon artificial
36635000-1 Imitaţii de bijuterii
36640000-9 Aparate şi echipamente utilizate în scopuri demonstrative
36641000-6 Produse informative şi de promovare
36650000-2 Umbrele de ploaie şi parasolare; bastoane pentru mers şi bastoane-scaun
36651000-9 Parasolare
36652000-6 Umbrele de ploaie
36653000-3 Bastoane-scaun
36654000-0 Bastoane pentru mers
Piese, garnituri şi accesorii pentru umbrele de ploaie, pentru parasolare,
36655000-7
pentru bastoane şi articole similare
36660000-5 Articole funerare
36670000-8 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi articole de catering
36671000-5 Echipament de bucătărie
36671100-6 Ustensile de bucătărie
36671110-9 Veselă
36671120-2 Căni şi pahare
36671121-9 Căni
Cod CPV Descriere
36671122-6 Ceşti
36671130-5 Recipiente pentru alimente
36671140-8 Bidoane de apă
36671150-1 Recipiente izoterme
36671160-4 Tăvi
36671200-7 Veselă de masă şi ustensile de bucătărie
36671210-0 Veselă de masă
36671300-8 Porţelan şi ustensile de bucătărie
36672000-2 Articole de catering
36672100-3 Articole de catering de unică folosinţă
36672110-6 Cuţite şi farfurii de unică folosinţă
36672120-9 Căni de unică folosinţă
36672200-4 Tăvi pentru alimente
36673000-9 Mături şi perii de diverse tipuri
36673100-0 Mături
36673200-1 Perii
36673210-4 Pensule pentru zugrăvit interior
36673220-7 Pensule cosmetice
36673230-0 Periuţe de dinţi
36673300-2 Mături şi perii de menaj
36673310-5 Perii de toaletă
Brichete, articole din materiale inflamabile, articole de pirotehnie,
36674000-6
chibrituri şi combustibili lichizi sau combustibili gazoşi lichefiaţi
36674100-7 Brichete
36674200-8 Aliaje piroforice
36674300-9 Chibrituri
36674400-0 Gaz pentru brichete
36674500-1 Articole de pirotehnie
36674600-2 Lumânări
36675000-3 Articole de coafură
36675100-4 Piepteni
36675200-5 Peruci
36680000-1 Articole pentru cazărmi
36700000-8 Diverse consumabile şi produse de consum
36710000-1 Consumabile
36711000-8 Truse de testare
36712000-5 Filtre
36712100-6 Cartuşe pentru filtre
36712200-7 Piese de uzură
36713000-2 Articole sanitare
36720000-4 Produse scutite de taxe
36730000-7 Articole nerefolosibile
Cod CPV Descriere
36731000-4 Articole de unică folosinţă
36731100-5 Prezervative
36731200-6 Obiecte personale
36800000-9 Articole pentru lucrări de artizanat şi de artă
36810000-2 Articole pentru lucrări de artizanat
36820000-5 Articole pentru lucrări de artă
36821000-2 Pensule de pictat
36822000-9 Creioane de desen
36822100-0 Creioane colorate
36822200-1 Cărbune pentru desen
36822300-2 Cretă
36822400-3 Creioane pastel
36900000-0 Produse cu utilizare specială
36910000-3 Echipament de poliţie
36911000-0 Ţinte de tir
36912000-7 Echipament de reprimare a revoltelor
36920000-6 Produse reciclate
36930000-9 Dispozitive de siguranţă
36931000-6 Accesorii de siguranţă
36932000-3 Genţi de siguranţă
36933000-0 Sigilii
36934000-7 Marcaje
36940000-2 Crotalii pentru animale
36941000-9 Crotalii pentru bovine
36950000-5 Cutii de compost
36960000-8 Jetoane
36970000-1 Cabine pentru vopsit
36980000-4 Borne de semnalizare pentru zăpadă
37000000-8 Materii prime secundare de recuperare
37100000-9 Materii prime secundare metalice de recuperare
37200000-0 Materii prime secundare nemetalice de recuperare
Electricitate, gaz, energie nucleară şi combustibili nucleari, aburi, apă
40000000-2
caldă şi alte surse de energie
40100000-3 Electricitate
40200000-4 Gaz artificial
40210000-7 Gaz de huilă sau gaze similare
40220000-0 Gaz pentru reţelele publice
40300000-5 Aburi, apă caldă şi produse conexe
40310000-8 Apă caldă
40320000-1 Aburi
40330000-4 Încălzire urbană
40340000-7 Încălzire la distanţă
Cod CPV Descriere
40400000-6 Energie solară
40410000-9 Panouri solare
40411000-6 Captori solari pentru producerea căldurii
40412000-3 Module solare fotovoltaice
40420000-2 Instalaţie solară
40500000-7 Combustibili nucleari
40510000-0 Uraniu
40520000-3 Plutoniu
40530000-6 Materiale radioactive
40540000-9 Radioizotopi
41000000-9 Apă captată şi epurată
41100000-0 Apă naturală brută
41110000-3 Apă potabilă
41120000-6 Apă nepotabilă
45000000-7 Lucrări de construcţii
45100000-8 Lucrări de pregătire a şantierului
45110000-1 Lucrări de demolare de clădiri şi de terasament
45111000-8 Lucrări de demolare, de pregătire şi de degajare a şantierului
45111100-9 Lucrări de demolare
45111200-0 Lucrări de pregătire şi de degajare a şantierului
Lucrări de demolare prin explozie şi lucrări de îndepărtare ulterioară a
45111210-3
rocilor
45111211-0 Lucrări de demolare prin explozie
45111212-7 Lucrări de îndepărtare a rocilor
45111213-4 Lucrări de degajare a şantierului
45111214-1 Lucrări de îndepărtare a molozului
45111220-6 Lucrări de îndepărtare a vegetaţiei
45111230-9 Lucrări de stabilizare a solului
45111240-2 Lucrări de drenare a solului
45111250-5 Lucrări de cercetare a solului
45111260-8 Lucrări de pregătire a şantierelor miniere
45111290-7 Lucrări de pregătire a instalaţiilor
45111291-4 Lucrări de amenajare a terenului
45112000-5 Lucrări de excavare şi de terasament
45112100-6 Lucrări de săpare de şanţuri
45112200-7 Lucrări de decopertare a solului
45112210-0 Lucrări de decopertare a stratului vegetal
45112300-8 Lucrări de rambleiere şi de asanare a terenului
45112310-1 Lucrări de rambleiere
45112320-4 Lucrări de asanare a terenului
45112330-7 Lucrări de ameliorare a şantierului
45112340-0 Lucrări de decontaminare a solului
Cod CPV Descriere
45112350-3 Lucrări de valorificare a terenurilor virane
45112400-9 Lucrări de excavare
45112410-2 Lucrări de săpare de gropi în cimitire
45112420-5 Lucrări de excavare de fundaţii
45112440-1 Ridicare de taluzuri
45112441-8 Lucrări de taluzare
45112500-0 Lucrări de terasament
45112600-1 Lucrări de debleu şi rambleu
45112700-2 Lucrări de arhitectură peisagistică
45112710-5 Lucrări de arhitectură peisagistică a spaţiilor verzi
45112711-2 Lucrări de arhitectură peisagistică a parcurilor
45112712-9 Lucrări de arhitectură peisagistică a grădinilor
45112713-6 Lucrări de arhitectură peisagistică a grădinilor pe acoperişuri
45112714-3 Lucrări de arhitectură peisagistică a cimitirelor
Lucrări de arhitectură peisagistică a terenurilor de sport şi a zonelor de
45112720-8
recreere
45112721-5 Lucrări de arhitectură peisagistică a terenurilor de golf
45112722-2 Lucrări de arhitectură peisagistică a terenurilor de echitaţie
45112723-9 Lucrări de arhitectură peisagistică a terenurilor de joacă
45112730-1 Lucrări de arhitectură peisagistică a şoselelor şi autostrăzilor
45112740-4 Lucrări de arhitectură peisagistică a aeroporturilor
45113000-2 Lucrări de şantier
45120000-4 Lucrări de sondaj şi de foraj de recunoaştere
45121000-1 Lucrări experimentale de sondare
45122000-8 Lucrări de foraj de recunoaştere
45200000-9 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
45210000-2 Lucrări de construcţii de clădiri
45211000-9 Lucrări de construcţii de imobile colective şi de case individuale
45211100-0 Lucrări de construcţii de case
45211200-1 Adăposturi sociale
45211300-2 Case
45211310-5 Băi
45211320-8 Verande
45211340-4 Imobile colective
45211341-1 Apartamente
45211350-7 Clădiri multifuncţionale
45211360-0 Dezvoltare urbană
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere,
45212000-6
sportive, culturale, de cazare şi restaurante
45212100-7 Lucrări de construcţii de complexe pentru petrecerea timpului liber
45212110-0 Centre de petrecere a timpului liber
45212120-3 Parcuri tematice
45212130-6 Parcuri de distracţie
Cod CPV Descriere
45212140-9 Instalaţie de recreere
45212150-2 Cinema
45212160-5 Cazino
45212170-8 Clădiri de divertisment
45212171-5 Centre de divertisment
45212172-2 Centre de recreere
45212180-1 Case de bilete
45212190-4 Lucrări de protecţie împotriva razelor solare
45212200-8 Lucrări de construcţii de complexe sportive
45212210-1 Complexe sportive monovalente
45212211-8 Patinoar
45212212-5 Lucrări de construcţii de piscine
45212220-4 Complexe sportive polivalente
45212221-1 Lucrări de construcţii de structuri pentru terenuri de sport
45212222-8 Sală de gimnastică
45212223-5 Complexe sportive de iarnă
45212224-2 Stadion
45212225-9 Palat al sporturilor
45212290-5 Lucrări de reparaţie şi de întreţinere a complexelor sportive
45212300-9 Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor artistice şi culturale
45212310-2 Lucrări de construcţii de centre de expoziţie
45212311-9 Galerie de artă
45212312-6 Centru de expoziţie
45212313-3 Muzeu
45212320-5 Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor artistice
45212321-2 Auditoriu
45212322-9 Teatru
45212330-8 Bibliotecă
45212331-5 Bibliotecă multimedia
45212340-1 Sală de conferinţe
45212350-4 Clădiri de interes istoric sau arhitectural deosebit
45212351-1 Monument preistoric
45212352-8 Monument industrial
45212353-5 Palat
45212354-2 Castel
45212360-7 Clădiri religioase
45212361-4 Biserică
45212400-0 Hoteluri şi restaurante
45212410-3 Lucrări de construcţii de clădiri pentru cazare
45212411-0 Hotel
45212412-7 Pensiune
45212413-4 Cazare de scurtă durată
Cod CPV Descriere
45212420-6 Lucrări de construcţii de restaurante şi complexe similare
45212421-3 Restaurant
45212422-0 Cantină
45212423-7 Cafenea
Lucrări de construcţii de clădiri comerciale, de antrepozite şi de clădiri
45213000-3
industriale, de clădiri pentru activităţi de transport
45213100-4 Lucrări de construcţii de clădiri comerciale
45213110-7 Magazine
45213111-4 Centru comercial
45213112-1 Mici magazine
45213120-0 Oficiu poştal
45213130-3 Bancă
45213140-6 Piaţă
45213141-3 Piaţă acoperită
45213142-0 Piaţă în aer liber
45213150-9 Complex de birouri
45213200-5 Lucrări de construcţii de antrepozite şi de clădiri industriale
45213210-8 Antrepozite frigorifice
45213220-1 Lucrări de construcţii de antrepozite
45213221-8 Depozite
45213230-4 Abator
45213240-7 Clădiri agricole
45213241-4 Hambar
45213242-1 Grajduri
45213250-0 Lucrări de construcţii de clădiri industriale
45213251-7 Unităţi industriale
45213252-4 Ateliere
45213300-6 Clădiri pentru activităţi de transport
45213310-9 Lucrări de construcţii de clădiri pentru transportul rutier
45213311-6 Staţie de autobuz
45213312-3 Parcare cu etaje
45213313-0 Clădire pentru instalaţii de serviciu
45213314-7 Parc de autobuze
45213320-2 Lucrări de construcţii de clădiri pentru transportul feroviar
45213321-9 Gară feroviară
45213322-6 Terminal feroviar
45213330-5 Lucrări de construcţii de clădiri pentru transportul aerian
45213331-2 Clădiri aeroportuare
45213332-9 Turn de control aeroportuar
45213340-8 Lucrări de construcţii de clădiri pentru transportul pe apă
45213341-5 Terminal pentru feribot
45213342-2 Terminal Ro-Ro
Cod CPV Descriere
45213350-1 Lucrări de construcţii de clădiri pentru mijloace de transport diverse
45213351-8 Hangar de întreţinere
45213352-5 Depou de service
45214000-0 Lucrări de construcţii de instituţii de învăţământ şi centre de cercetare
45214100-1 Lucrări de construcţii de grădiniţe
45214200-2 Lucrări de construcţii de instituţii şcolare
45214210-5 Şcoală primară
45214220-8 Şcoală gimnazială
45214230-1 Şcoală specială
45214300-3 Construcţie de instituţii de învăţământ superior
45214310-6 Colegiu profesional
45214320-9 Colegiu tehnic
45214400-4 Construcţie de instituţii universitare
45214410-7 Institut politehnic
45214420-0 Amfiteatru
45214430-3 Laborator lingvistic
45214500-5 Lucrări de construcţii de centre de formare continuă
45214600-6 Construcţie de centre de cercetare
45214610-9 Clădiri de laboratoare
45214620-2 Echipament de cercetare şi experimentare
45214630-5 Instalaţii ştiinţifice
45214640-8 Staţii meteorologice
45214700-7 Lucrări de construcţii de campusuri universitare
45214800-8 Construcţie de echipamente de formare profesională
Lucrări de construcţii de clădiri pentru servicii sociale şi sanitare, de
45215000-7
crematorii şi de toalete publice
45215100-8 Lucrări de construcţii de clădiri pentru servicii sanitare
45215110-1 Staţiune termală
45215120-4 Clădire pentru servicii medicale specializate
45215130-7 Clinică
45215140-0 Echipamente de spital
45215141-7 Sală de operaţii
45215142-4 Unitate de terapie intensivă
45215143-1 Sală de depistare şi de diagnosticare
45215144-8 Săli de depistare
45215145-5 Sală de radioscopie
45215146-2 Sală de patologie
45215147-9 Sală de medicină legală
45215148-6 Sală de cateterism
45215200-9 Construcţie de clădiri pentru servicii sociale
45215210-2 Lucrări de construcţii de adăposturi şi centre de primire cu caracter social
45215212-6 Azil de bătrâni
Cod CPV Descriere
45215213-3 Centru de îngrijire
45215214-0 Case rezidenţiale
45215215-7 Cămin de copii
Lucrări de construcţii de clădiri sociale, altele decât căminele şi structurile
45215220-5
cu caracter social
45215221-2 Centru de asistenţă de zi
45215222-9 Centru civic
45215300-0 Lucrări de construcţii de crematoriu
45215400-1 Cimitir
45215500-2 Toalete publice
45215510-5 Repararea şi întreţinerea toaletelor publice
Lucrări de construcţii de clădiri destinate instituţiilor de ordine publică
45216000-4
sau serviciilor de urgenţă şi clădiri militare
Lucrări de construcţii de clădiri destinate instituţiilor de ordine publică
45216100-5
sau serviciilor de urgenţă
45216110-8 Lucrări de construcţii de instituţii de ordine publică
45216111-5 Secţie de poliţie
45216112-2 Tribunal
45216113-9 Închisoare
45216114-6 Clădiri parlamentare şi săli de reuniuni publice
45216120-1 Lucrări de construcţii de clădiri pentru servicii de urgenţă
45216121-8 Unitate de pompieri
45216122-5 Centru de ambulanţe
45216123-2 Post salvamont
45216124-9 Post salvamar
45216125-6 Clădire pentru servicii de urgenţă
45216126-3 Post de pază de coastă
45216127-0 Post pentru servicii de urgenţă şi de salvare
45216128-7 Far
45216200-6 Lucrări de construcţii de clădiri şi instalaţii militare
45216210-9 Popotă militară
45216220-2 Buncăr militar
45216230-5 Adăpost militar
45216240-8 Barăci
45220000-5 Lucrări de inginerie şi de construcţii
45221000-2 Lucrări de construcţii de poduri şi tuneluri, puţuri şi pasaje subterane
45221100-3 Lucrări de construcţii de poduri
45221110-6 Pod
45221111-3 Pod rutier
45221112-0 Pod feroviar
45221113-7 Pasarelă pentru pietoni
45221114-4 Lucrări de construcţii de poduri de fier
45221115-1 Lucrări de construcţii de poduri de oţel
Cod CPV Descriere
45221117-5 Pod-basculă
45221118-2 Pod pentru conducte
45221119-9 Renovare de poduri
45221120-9 Viaduct
45221121-6 Viaduct rutier
45221122-3 Viaduct feroviar
45221200-4 Lucrări de construcţii de tuneluri, puţuri şi pasaje subterane
45221210-7 Excavaţii acoperite sau parţial acoperite
45221211-4 Subtraversare
45221213-8 Excavaţii feroviare acoperite sau parţial acoperite
45221214-5 Excavaţii rutiere acoperite sau parţial acoperite
45221220-0 Podeţe
45221230-3 Puţuri
45221240-6 Lucrări de construcţii de tuneluri
45221241-3 Tunel rutier
45221242-0 Tunel feroviar
45221243-7 Tunel pentru pietoni
45221244-4 Tunel pentru canal
45221245-1 Tunel subfluvial
45221246-8 Tunel submarin
45221247-5 Excavare de tuneluri
45221248-2 Consolidare de tuneluri
45221250-9 Lucrări subterane, altele decât tunelurile, puţurile şi pasajele subterane
Lucrări de construcţii pentru lucrări publice, altele decât podurile, puţurile
45222000-9
şi pasajele subterane
45222100-0 Uzină de tratare a deşeurilor
45222110-3 Rampă de deşeuri
45222200-1 Lucrări de construcţii militare
45222210-4 Structuri de inginerie militară
45223000-6 Structuri
45223100-7 Ansamblu de structuri metalice
45223110-0 Instalaţie de structuri metalice
45223200-8 Lucrări de structură
45223210-1 Lucrări de structuri metalice
45223220-4 Lucrări de bază
45223300-9 Parcare
45223310-2 Parcare subterană
45223320-5 Parcare de tip „park and ride”
45223400-0 Staţie radar
45223500-1 Structuri din beton armat
45223600-2 Rigole cu crampoane
45223700-3 Zonă de servicii
Cod CPV Descriere
45223710-6 Zonă de servicii autostradale
45223720-9 Staţii de benzină
45223800-4 Asamblare şi instalare de structuri prefabricate
45223810-7 Construcţii prefabricate
45223820-0 Elemente şi componente prefabricate
45223821-7 Elemente prefabricate
45223822-4 Componente prefabricate
Lucrări de construcţii de conducte, de linii de comunicaţii şi electrice, de
45230000-8
autostrăzi, de şosele, de aerodromuri şi de căi ferate; lucrări de nivelare
45231000-5 Lucrări de construcţii de conducte, de linii de comunicaţii şi electrice
45231100-6 Lucrări generale de construcţii de conducte
45231110-9 Pozare de conducte
45231111-6 Lucrări de demontare şi de înlocuire a conductelor
45231112-3 Instalare de reţea de conducte
45231113-0 Lucrări de înlocuire a conductelor
45231200-7 Lucrări de construcţii de oleoducte şi de gazoducte
45231210-0 Lucrări de construcţii de oleoducte
45231220-3 Lucrări de construcţii de gazoducte
45231221-0 Conducte de alimentare cu gaz
45231222-7 Gazometre
45231223-4 Lucrări auxiliare pentru distribuirea gazului
Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor
45231300-8
reziduale la mare distanţă
45231400-9 Lucrări de construcţii de linii electrice
45231500-0 Lucrări de conducte de aer comprimat
45231510-3 Lucrări de poştă pneumatică
45231600-1 Lucrări de construcţii de linii de comunicaţii
45232000-2 Lucrări auxiliare pentru conducte şi cabluri
45232100-3 Lucrări auxiliare pentru conducte de apă
45232120-9 Lucrări de irigaţie
45232121-6 Canale de irigaţie
45232130-2 Canalizare de ape pluviale
45232140-5 Conducte de încălzire urbană
45232141-2 Instalaţii de încălzire
45232142-9 Staţie de transfer termic
45232150-8 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
45232151-5 Renovarea conductelor de apă
45232152-2 Staţie de pompare
45232153-9 Lucrări de construcţii de turnuri de apă
45232200-4 Lucrări auxiliare pentru linii electrice
45232210-7 Construcţie de linii suspendate
45232220-0 Staţie electrică
45232221-7 Staţie electrică de transformare
Cod CPV Descriere
Lucrări de construcţii de linii telefonice şi de comunicaţii şi lucrări
45232300-5
auxiliare
45232310-8 Lucrări de construcţii de linii telefonice
45232311-5 Linii telefonice stradale pentru apeluri de urgenţă
45232320-1 Linii de radiodifuziune prin cablu
45232330-4 Instalare de antene
45232331-1 Lucrări auxiliare de radiodifuziune
45232332-8 Lucrări auxiliare de telecomunicaţii
45232340-7 Staţii de bază de telefonie mobilă
45232400-6 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
45232410-9 Lucrări de asanare
45232411-6 Canalizare de ape reziduale
45232420-2 Lucrări de construcţii de staţii de epurare a apelor reziduale
45232421-9 Staţie de tratare a apelor reziduale
45232422-6 Staţie de tratare a nămolului
45232423-3 Staţie de pompare a apelor reziduale
45232424-0 Evacuarea apelor reziduale
45232430-5 Staţii de tratare a apei
45232431-2 Staţii de pompare a apelor reziduale
45232440-8 Lucrări de construcţii de conducte de ape reziduale
45232450-1 Lucrări de construcţii de drenaje
45232451-8 Lucrări de drenaj şi lucrări de suprafaţă
45232452-5 Lucrări de drenaj
45232453-2 Canale de scurgere
45232460-4 Lucrări sanitare
45232470-7 Staţie de transfer de deşeuri
Lucrări de construcţii, de fundaţie şi de îmbrăcare a autostrăzilor şi a
45233000-9
drumurilor
45233100-0 Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuri
45233110-3 Lucrări de construcţii de autostrăzi
45233120-6 Lucrări de construcţii de drumuri
45233121-3 Lucrări de construcţii de drumuri principale
45233122-0 Drum de centură
45233123-7 Drum secundar
45233124-4 Arteră principală
45233125-1 Intersecţie de drumuri
45233126-8 Intersecţie denivelată
45233127-5 Intersecţie în T
45233128-2 Intersecţie cu sens giratoriu
45233129-9 Intersecţie
45233130-9 Lucrări de construcţii de drumuri naţionale
45233131-6 Lucrări de construcţii de drumuri naţionale supraînălţate
45233139-3 Lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale
Cod CPV Descriere
45233140-2 Lucrări de drumuri
45233141-9 Lucrări de întreţinere a drumurilor
45233142-6 Lucrări de reparare a drumurilor
45233144-0 Supratraversare
45233150-5 Lucrări de reducere a traficului
45233160-8 Drumuri şi alte suprafeţe pietruite
45233161-5 Trotuare
45233162-2 Piste de biciclete
45233200-1 Diverse lucrări de îmbrăcare
45233210-4 Lucrări de îmbrăcare a autostrăzilor
45233220-7 Lucrări de îmbrăcare a drumurilor
45233221-4 Lucrări de marcaj rutier
45233222-1 Lucrări de pavare
45233223-8 Lucrări de reînnoire a îmbrăcămintei şoselelor
45233224-5 Şosea cu două benzi pe fiecare sens de circulaţie
45233225-2 Şosea cu o singură bandă pe fiecare sens de circulaţie
45233226-9 Drum de acces
45233227-6 Drum de centură
45233228-3 Acoperire superficială
45233229-0 Lucrări de întreţinere a acostamentelor
45233250-6 Lucrări de îmbrăcare, altele decât pentru drumuri
45233251-3 Lucrări de reînnoire a îmbrăcămintei rutiere
45233252-0 Lucrări de îmbrăcare a străzilor
45233253-7 Lucrări de îmbrăcare a trotuarelor
45233260-9 Căi de acces pentru pietoni
45233261-6 Supratraversare pentru pietoni
45233262-3 Refugiu pentru pietoni
45233270-2 Lucrări de marcare a zonelor de parcare
45233280-5 Instalare de bariere rutiere
45233290-8 Instalare de indicatoare rutiere
45233291-5 Instalare de borne
45233292-2 Instalare de dispozitive de securitate
45233293-9 Instalare de mobilier stradal
45233294-6 Instalare de semnalizatoare rutiere
45233300-2 Lucrări de fundaţie pentru autostrăzi, şosele, drumuri şi trotuare
45233310-5 Lucrări de fundaţie pentru autostrăzi
45233320-8 Lucrări de fundaţie pentru şosele
45233330-1 Lucrări de fundaţie pentru drumuri
45233340-4 Lucrări de fundaţie pentru trotuare
45234000-6 Lucrări de construcţii de căi ferate şi de sisteme de transport pe cablu
45234100-7 Lucrări de construcţii de căi ferate
45234110-0 Căi ferate interurbane
Cod CPV Descriere
45234111-7 Căi ferate urbane
45234112-4 Depou feroviar
45234113-1 Demolare de linii de cale ferată
45234114-8 Rambleu de cale ferată
45234115-5 Lucrări de semnalizare feroviară
45234116-2 Lucrări de construcţii de linii de cale ferată
45234120-3 Lucrări feroviare urbane
45234121-0 Lucrări pentru tramvai
45234122-7 Lucrări pentru metrou
45234123-4 Cale ferată parţial subterană
45234124-1 Transport feroviar subteran de pasageri
45234125-8 Staţie de metrou
45234126-5 Lucrări de construcţii de linii de tramvai
45234127-2 Depou de tramvaie
45234128-9 Refugii de tramvai
45234129-6 Lucrări de construcţii de căi ferate urbane
45234200-8 Sisteme de transport pe cablu
45234210-1 Sisteme de transport pe cablu cu cabine
45234220-4 Lucrări de construcţii de teleschi
45234230-7 Lucrări de construcţii de telescaun
45234240-0 Sistem feroviar funicular
45234250-3 Teleferic
Lucrări de construcţii de aerodromuri, piste de decolare şi de aterizare şi
45235000-3
suprafeţe de manevrare
45235100-4 Lucrări de construcţii de aeroporturi
45235110-7 Lucrări de construcţii de aerodromuri
45235111-4 Pavare de aerodromuri
45235200-5 Lucrări de construcţii de piste de decolare şi de aterizare
45235210-8 Reînnoirea îmbrăcămintei pistei de decolare şi de aterizare
45235300-6 Lucrări de construcţii de suprafeţe de manevrare a aeronavelor
45235310-9 Pistă de rulare
45235311-6 Pavarea pistei de rulare
45235320-2 Lucrări de construcţii de zone de staţionare a aeronavelor
45236000-0 Lucrări de nivelare
45236100-1 Lucrări de nivelare pentru diverse activităţi sportive
45236110-4 Lucrări de nivelare a terenurilor de sport
45236111-1 Lucrări de nivelare a terenurilor de golf
45236112-8 Lucrări de nivelare a terenurilor de tenis
45236113-5 Lucrări de nivelare a hipodromurilor
45236114-2 Lucrări de nivelare a pistelor de atletism
45236119-7 Lucrări de reparare a terenurilor de sport
45236200-2 Lucrări de nivelare a instalaţiilor de recreere
Cod CPV Descriere
45236210-5 Lucrări de nivelare a terenurilor de joacă pentru copii
45236220-8 Lucrări de nivelare a grădinilor zoologice
45236230-1 Lucrări de nivelare a grădinilor
45236250-7 Lucrări de nivelare a parcurilor
45236290-9 Lucrări de reparare a spaţiilor de recreere
45236300-3 Lucrări de nivelare a cimitirelor
45240000-1 Lucrări de construcţii de lucrări hidraulice
45241000-8 Lucrări de construcţii de porturi
45241100-9 Chei
45241200-0 Lucrări de construcţii in situ de terminale marine
45241300-1 Debarcader
45241400-2 Doc
45241500-3 Chei
45241600-4 Instalaţie de echipament de iluminare portuară
45242000-5 Lucrări de construcţii de complexe de recreere nautică
45242100-6 Lucrări de construcţii de complexe de sporturi nautice
45242110-9 Lucrări de construcţii de rampe de lansare la apă
45242200-7 Port de ambarcaţiuni
45242210-0 Port de iahturi
45243000-2 Lucrări de apărare de coastă
45243100-3 Lucrări de protecţie a falezelor
45243110-6 Lucrări de consolidare a falezelor
45243200-4 Diguri sparge-val
45243300-5 Diguri de larg
45243400-6 Lucrări de consolidare a plajelor
45243500-7 Lucrări de apărare maritimă
45243510-0 Diguri de apărare
45243600-8 Perete de chei
45244000-9 Lucrări de construcţii maritime
45244100-0 Instalaţii maritime
45246000-3 Lucrări de regularizare a cursurilor de apă şi a viiturilor
45246100-4 Construcţie de pereţi de cursuri de apă
45246200-5 Lucrări de protecţie a malurilor
45246400-7 Lucrări de prevenire a inundaţiilor
45246410-0 Lucrări de întreţinere a digurilor de protecţie împotriva inundaţiilor
45246500-8 Promenadă
45246510-1 Pasarelă de lemn
45247000-0 Lucrări de construcţii de baraje, canale, canale de irigaţie şi apeducte
45247100-1 Lucrări de construcţii de căi navigabile
45247110-4 Construcţie de canale
45247111-1 Canal de irigaţie
45247112-8 Canal de drenaj
Cod CPV Descriere
45247120-7 Căi navigabile, altele decât canale
45247130-0 Apeduct
45247200-2 Lucrări de construcţii de baraje şi de structuri fixe similare
45247210-5 Baraj
45247211-2 Perete de baraj
45247212-9 Lucrări de consolidare a barajelor
45247220-8 Deversor
45247230-1 Stăvilar
45247240-4 Baraj static
45247270-3 Lucrări de construcţii de rezervoare
45248000-7 Lucrări de construcţii de structuri hidromecanice
45248100-8 Ecluze de canal
45248200-9 Docuri uscate
45248300-0 Lucrări de construcţii de docuri plutitoare
45248400-1 Debarcadere
45248500-2 Baraje mobile
Lucrări de construcţii de uzine, de exploatări miniere şi de uzine de
45250000-4
fabricaţie şi de construcţii pentru industria petrolului şi a gazului
45251000-1 Lucrări de construcţii de centrale electrice şi de centrale termice
45251100-2 Lucrări de construcţii de centrale electrice
45251110-5 Centrală nucleară
45251111-2 Lucrări de construcţii de reactor nuclear
45251120-8 Hidrocentrală
45251130-1 Centrală maree-motrică
45251140-4 Centrală termică
45251141-1 Centrală electrică geotermală
45251142-8 Centrală electrică pe bază de lemn
45251143-5 Uzină generatoare de aer comprimat
45251150-7 Lucrări de construcţii de turn de răcire
45251160-0 Instalaţii cu energie eoliană
45251200-3 Centrală termică
45251210-6 Centrală combinată termoelectrică
45251220-9 Centrală de cogenerare
45251230-2 Centrală generatoare de aburi
45251240-5 Centrală generatoare de energie alimentată cu biogaz
45251250-8 Centrală termică urbană
Lucrări de construcţii de staţii de tratare a apelor reziduale, de staţii de
45252000-8
epurare şi de staţii de incinerare a deşeurilor menajere
45252100-9 Staţie de epurare
45252110-2 Centrală mobilă
45252120-5 Instalaţie de tratare a apelor
45252121-2 Instalaţii de sedimentare
45252122-9 Bazine de fermentare pentru ape reziduale
Cod CPV Descriere
45252123-6 Instalaţii de sortare
45252124-3 Lucrări de dragare şi de pompare
45252125-0 Lucrări de anrocament
45252126-7 Staţie de tratare a apei potabile
45252127-4 Staţie de tratare a apelor reziduale
45252130-8 Echipament pentru staţii de epurare a deversărilor din canalizări
45252140-1 Staţie de deshidratare a nămolului
45252150-4 Staţie de manipulare a cărbunelui
45252200-0 Echipament pentru instalaţii de purificare
45252210-3 Staţie de purificare a apei
45252300-1 Staţie de incinerare a deşeurilor menajere
45253000-5 Lucrări de construcţii de staţii de prelucrare chimică
45253100-6 Staţie de demineralizare
45253200-7 Staţie de desulfurare
45253300-8 Staţie de distilare sau de corectare
45253310-1 Staţie de distilare a apei
45253320-4 Staţii de distilare a alcoolului
45253400-9 Lucrări de construcţii de uzine petrochimice
45253500-0 Lucrări de construcţii de fabrici de medicamente
45253600-1 Staţie de deionizare
45253700-2 Staţie de digestie
45253800-3 Staţie de compostare
45254000-2 Lucrări de construcţii pentru sectoarele extractiv şi manufacturier
45254100-3 Lucrări de construcţii de exploatări miniere
45254110-6 Gură de puţ
45254200-4 Lucrări de construcţii de uzine de producţie
45255000-9 Lucrări de construcţii pentru industria petrolului şi a gazului
45255100-0 Lucrări de construcţii pentru platforme de producţie
45255110-3 Puţuri de extracţie
45255120-6 Instalaţii pentru platforme
45255121-3 Instalaţii de suprafaţă
45255200-1 Rafinărie de petrol
45255210-4 Terminal petrolier
45255300-2 Terminal de gaz
45255400-3 Lucrări de montaj
45255410-6 Lucrări de montaj în larg
45255420-9 Lucrări de montaj pe uscat
45255430-2 Demolare de platforme petroliere
45255500-4 Lucrări de foraj şi de explorare
45255600-5 Tuburi în spirală pentru puţuri sub presiune
45255700-6 Staţie de gazeificare a cărbunelui
45255800-7 Unitate producătoare de gaz
Cod CPV Descriere
45259000-7 Reparare şi întreţinere a echipamentelor
45259100-8 Reparare şi întreţinere a staţiilor de epurare
45259200-9 Reparare şi întreţinere a staţiilor de purificare
45259300-0 Reparare şi întreţinere a centralelor termice
45259900-6 Modernizare a staţiilor
45260000-7 Lucrări de acoperire şi alte lucrări speciale de construcţii
45261000-4 Lucrări de şarpantă şi de învelitori şi lucrări conexe
45261100-5 Lucrări de şarpantă
45261200-6 Lucrări de acoperire şi de vopsire a învelitorii acoperişului
45261210-9 Lucrări la învelitoarea acoperişului
45261211-6 Lucrări de acoperire cu ţiglă
45261212-3 Lucrări de acoperire cu plăci de ardezie
45261213-0 Lucrări de acoperire cu plăci metalice
45261214-7 Lucrări de acoperire cu şindrile bituminoase
45261220-2 Lucrări de vopsire a învelitorii acoperişului şi alte lucrări de acoperire
45261221-9 Lucrări de vopsire a acoperişului
45261222-6 Lucrări de acoperire cu ciment
45261300-7 Lucrări de hidroizolare şi de instalare de burlane
45261310-0 Lucrări de hidroizolare
45261320-3 Lucrări de instalare de burlane
45261400-8 Lucrări de căptuşire
45261410-1 Lucrări de izolare a acoperişului
45261420-4 Lucrări de impermeabilizare
45261900-3 Reparare şi întreţinere a acoperişurilor
45261910-6 Reparare de acoperişuri
45261920-9 Întreţinere de acoperişuri
45262000-1 Lucrări speciale de construcţii, altele decât lucrările de acoperire
45262100-2 Lucrări de instalare de eşafodaje
45262110-5 Lucrări de demontare de eşafodaje
45262120-8 Lucrări de montare de eşafodaje
45262200-3 Lucrări de fundaţie şi de forare de puţuri de apă
45262210-6 Lucrări de fundaţie
45262211-3 Instalare de piloţi
45262212-0 Lucrări de consolidare a gropilor de fundaţie
45262213-7 Sistem de execuţie a pereţilor mulaţi
45262220-9 Forare de puţuri de apă
45262300-4 Lucrări de betonare
45262310-7 Lucrări de turnare a betonului armat
45262311-4 Lucrări de structură de bază din beton
45262320-0 Nivelări
45262321-7 Lucrări de şapă
45262330-3 Lucrări de reparare a structurilor din beton
Cod CPV Descriere
45262340-6 Lucrări de injectare cu ciment
45262350-9 Lucrări de structură din beton nearmat
45262360-2 Lucrări de cimentare
45262370-5 Lucrări de acoperire cu beton
45262400-5 Lucrări de asamblare a structurilor metalice
45262410-8 Lucrări de asamblare a structurilor metalice pentru construcţii
45262420-1 Lucrări de asamblare a structurilor metalice pentru structuri
45262421-8 Lucrări de amarare în larg
45262422-5 Lucrări de foraj submarin
45262423-2 Lucrări de construcţii de poduri
45262424-9 Lucrări de construcţii de module marine
45262425-6 Lucrări de fabricare de izolaţii
45262426-3 Lucrări de fabricare de piloţi
45262500-6 Lucrări de zidărie şi de zidire
45262510-9 Zidărie de piatră
45262511-6 Fasonare de pietre
45262512-3 Zidărie de piatră de construcţii
45262520-2 Lucrări de zidire
45262521-9 Zidărie de faţadă
45262522-6 Lucrări de zidărie
45262600-7 Diverse lucrări specializate de construcţii
45262610-0 Coşuri industriale
45262620-3 Pereţi de susţinere
45262630-6 Construcţie de furnale
45262640-9 Lucrări de ameliorare a mediului
45262650-2 Lucrări de acoperire metalică
45262660-5 Lucrări de înlăturare a azbestului
45262700-8 Lucrări de modificare a clădirilor
45262800-9 Lucrări de extindere a clădirilor
45300000-0 Lucrări de instalaţii pentru clădiri
45310000-3 Lucrări de instalaţii electrice
45311000-0 Lucrări de cablare şi conexiuni electrice
45311100-1 Lucrări de cablare electrică
45311200-2 Lucrări de conexiuni electrice
45312000-7 Lucrări de instalare de sisteme de alarmă şi de antene
45312100-8 Lucrări de instalare de sisteme de alarmă împotriva incendiilor
45312200-9 Lucrări de instalare de sisteme de alarmă antiefracţie
45312300-0 Lucrări de instalare de antene
45312310-3 Lucrări de protecţie împotriva fulgerelor
45312311-0 Instalare de paratrăsnete
45312320-6 Lucrări de instalare de antene de televiziune
45312330-9 Lucrări de instalare de antene radio
Cod CPV Descriere
45313000-4 Lucrări de instalare de ascensoare şi de scări rulante
45313100-5 Lucrări de instalare de ascensoare
45313200-6 Lucrări de instalare de scări rulante
45313210-9 Lucrări de instalare de trotuare rulante
45314000-1 Instalare de echipament de telecomunicaţii
45314100-2 Instalare de centrale telefonice
45314120-8 Instalare de comutatoare telefonice standard
45314200-3 Instalare de linii telefonice
45314300-4 Instalare de infrastructuri de cabluri
45314310-7 Instalare de cabluri
45314320-0 Instalare de cabluri de reţele informatice
Lucrări de instalare de echipamente de încălzire şi de alte echipamente
45315000-8
electrice pentru clădiri
45315100-9 Instalaţii electrotehnice
45315200-0 Lucrări pentru turbine
45315300-1 Instalaţii de distribuţie de energie electrică
45315400-2 Instalaţii de înaltă tensiune
45315500-3 Instalaţii de tensiune medie
45315600-4 Instalaţii de joasă tensiune
45315700-5 Lucrări de instalare de staţie de comutare
45316000-5 Lucrări de instalare de sisteme de iluminare şi de semnalizare
45316100-6 Instalare de echipament de iluminare exterioară
45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradală
45316200-7 Instalare de echipament de semnalizare
45316210-0 Instalare de echipament de monitorizare a traficului rutier
45316211-7 Instalare de panouri luminoase de semnalizare
45316212-4 Instalare de semafoare
45316213-1 Instalare de balizaje
45316220-3 Instalare de echipament de semnalizare aeroportuară
45316230-6 Instalare de echipament de semnalizare portuară
45317000-2 Alte lucrări de instalare electrică
45317100-3 Lucrări de instalare electrică de echipament de pompare
45317200-4 Lucrări de instalare electrică de transformatoare
45317300-5 Lucrări de instalare electrică de aparate de distribuţie
45317400-6 Lucrări de instalare electrică de echipament de filtrare
45320000-6 Lucrări de izolare
45321000-3 Lucrări de izolare termică
45323000-7 Lucrări de izolare acustică
45324000-4 Lucrări de acoperire cu ipsos
45330000-9 Lucrări de instalaţii de apă
Lucrări de instalare de echipamente de încălzire, de ventilare şi de aer
45331000-6
condiţionat
45331100-7 Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrală
Cod CPV Descriere
45331110-0 Lucrări de instalare de boilere
45331200-8 Lucrări de instalare de echipament de ventilaţie şi de aer condiţionat
45331210-1 Lucrări de instalare de echipament de ventilaţie
45331211-8 Lucrări de instalare de echipament de ventilaţie exterioară
45331220-4 Lucrări de instalare de echipament de aer condiţionat
45331221-1 Lucrări de instalare de echipament de climatizare parţială
45331230-7 Lucrări de instalare de echipament de răcire
45331231-4 Lucrări de instalare de echipament frigorific
45332000-3 Lucrări de instalaţii de apă şi canalizare şi de conducte de evacuare
45332200-5 Lucrări de instalare de echipamente pentru distribuţia apei
45332300-6 Lucrări de instalare de conducte de evacuare
45332400-7 Lucrări de instalare de echipamente sanitare
45333000-0 Lucrări de instalare de gaz
45333100-1 Lucrări de instalare de regulatoare de gaz
45333200-2 Lucrări de instalare de contoare de gaz
45340000-2 Lucrări de instalare de garduri, de balustrade şi de dispozitive de siguranţă
45341000-9 Montare de balustrade
45342000-6 Montare de garduri
45343000-3 Lucrări de instalare de dispozitive de prevenire a incendiilor
45343100-4 Lucrări de ignifugare
45343200-5 Lucrări de instalare de dispozitive de stingere a incendiilor
45343210-8 Lucrări de instalare de dispozitive de stingere a incendiilor cu CO2
45343220-1 Lucrări de instalare de extinctoare
45343230-4 Lucrări de instalare de sisteme de aspersiune
45350000-5 Instalaţii mecanice
45351000-2 Lucrări de instalare de inginerie mecanică
45400000-1 Lucrări de finisare a construcţiilor
45410000-4 Lucrări de tencuire
45420000-7 Lucrări de tâmplărie şi de dulgherie
45421000-4 Lucrări de tâmplărie
45421100-5 Instalare de uşi, de ferestre şi de elemente conexe
45421110-8 Instalare de tocuri de uşi şi de rame de ferestre metalice
45421111-5 Instalare de tocuri de uşi metalice
45421112-2 Instalare de rame de ferestre metalice
45421113-9 Instalare de praguri metalice
45421114-6 Instalare de uşi metalice
45421115-3 Instalare de ferestre metalice
45421120-1 Instalare de tocuri de uşi şi de rame de ferestre din plastic
45421121-8 Instalare de tocuri de uşi din plastic
45421122-5 Instalare de rame de ferestre din plastic
45421123-2 Instalare de praguri din plastic
45421124-9 Instalare de uşi din plastic
Cod CPV Descriere
45421125-6 Instalare de ferestre din plastic
45421130-4 Instalare de tocuri de uşi şi de rame de ferestre din lemn
45421131-1 Instalare de tocuri de uşi din lemn
45421132-8 Instalare de rame de ferestre din lemn
45421133-5 Instalare de praguri din lemn
45421134-2 Instalare de uşi din lemn
45421135-9 Instalare de ferestre din lemn
45421140-7 Instalare de tâmplărie metalică, cu excepţia uşilor şi a ferestrelor
45421141-4 Lucrări de compartimentare
45421142-1 Instalare de obloane
45421143-8 Lucrări de instalare de storuri
45421144-5 Lucrări de instalare de copertine
45421145-2 Lucrări de instalare de rolete
45421146-9 Lucrări de instalare de plafoane suspendate
45421147-6 Instalare de grilaje
45421148-3 Instalare de porţi
45421150-0 Lucrări de instalare de tâmplărie nemetalică
45421151-7 Instalare de bucătării echipate
45421152-4 Instalare de pereţi despărţitori
45421153-1 Instalare de mobilier încorporat
45421160-3 Feronerie
45422000-1 Lucrări de dulgherie
45422100-2 Lucrări în lemn
45430000-0 Lucrări de îmbrăcare a podelelor şi a pereţilor
45431000-7 Lucrări de îmbrăcare cu dale
45431100-8 Lucrări de îmbrăcare cu dale a podelelor
45431200-9 Lucrări de îmbrăcare cu dale a pereţilor
Lucrări de montare de acoperitoare de podea şi de pereţi şi lucrări de
45432000-4
tapetare
45432100-5 Lucrări de montare de acoperitoare de podea
45432110-8 Lucrări de îmbrăcare a podelelor
45432111-5 Lucrări de montare de acoperitoare de podea flexibile
45432112-2 Pavare
45432113-9 Parchetare
45432114-6 Pavare cu lemn
45432120-1 Lucrări de instalare de podele false
45432121-8 Podele pentru săli de informatică
45432130-4 Lucrări de îmbrăcare a podelelor
45432200-6 Lucrări de îmbrăcare şi de tapetare a pereţilor
45432210-9 Lucrări de îmbrăcare a pereţilor
45432220-2 Lucrări de tapetare a pereţilor
45440000-3 Lucrări de vopsitorie şi de montare de geamuri
Cod CPV Descriere
45441000-0 Lucrări de montare de geamuri
45442000-7 Lucrări de aplicare de acoperitoare de protecţie
45442100-8 Lucrări de vopsire
45442110-1 Lucrări de vopsire a construcţiilor
Lucrări de vopsire şi de îmbrăcare cu acoperitoare de protecţie a
45442120-4
structurilor
45442121-1 Lucrări de vopsire a structurilor
45442180-2 Lucrări de revopsire
45442190-5 Lucrări de decapare
45442200-9 Lucrări de aplicare de acoperitoare anticorozive
45442210-2 Lucrări de galvanizare
45442300-0 Lucrări de protecţie a suprafeţelor
45450000-6 Alte lucrări de finisare a construcţiilor
45451000-3 Lucrări decorative
45451100-4 Lucrări ornamentale
45451200-5 Lucrări de montare de lambriuri
45451300-6 Grădini interioare
45452000-0 Lucrări de curăţare exterioară a clădirilor
45452100-1 Lucrări de curăţare exterioară a clădirilor prin sablare
45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare
45453100-8 Lucrări de renovare
45454000-4 Lucrări de restructurare
45454100-5 Lucrări de restaurare
Închiriere de utilaje şi de echipament de construcţii şi de lucrări publice cu
45500000-2
operator
45510000-5 Închiriere de macarale cu operator
45520000-8 Închiriere de echipament de terasament cu operator
50000000-5 Servicii de reparare, de întreţinere şi de instalare
Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor
50100000-6
aferente şi servicii conexe
Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor
50110000-9
conexe
50111000-6 Servicii de gestionare, de reparare şi de întreţinere a parcurilor de vehicule
50111100-7 Servicii de gestionare a parcurilor de vehicule
50111110-0 Servicii de asistenţă pentru parcurile de vehicule
50112000-3 Servicii de reparare şi de întreţinere a automobilelor
50112100-4 Servicii de reparare a automobilelor
50112110-7 Servicii de reparare a caroseriilor de vehicule
50112111-4 Servicii de reparare a caroseriilor
50112120-0 Servicii de înlocuire a parbrizelor
50112200-5 Servicii de întreţinere a automobilelor
50112300-6 Servicii de spălare a automobilelor şi servicii similare
50113000-0 Servicii de reparare şi de întreţinere a autobuzelor
Cod CPV Descriere
50113100-1 Servicii de reparare a autobuzelor
50113200-2 Servicii de întreţinere a autobuzelor
50114000-7 Servicii de reparare şi de întreţinere a camioanelor
50114100-8 Servicii de reparare a camioanelor
50114200-9 Servicii de întreţinere a camioanelor
50115000-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a motocicletelor
50115100-5 Servicii de reparare a motocicletelor
50115200-6 Servicii de întreţinere a motocicletelor
50116000-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a pieselor speciale pentru vehicule
50116100-2 Servicii de reparare a sistemelor electrice
Servicii de reparare şi de întreţinere a frânelor pentru vehicule şi a
50116200-3
pieselor pentru frâne
50116300-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a cutiilor de viteze pentru vehicule
50116400-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a transmisiilor de vehicule
50116500-6 Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare şi echilibrare
50116510-9 Servicii de reşapare de pneuri
50116600-7 Servicii de reparare şi de întreţinere a demaroarelor
50117000-8 Servicii de conversie şi de recondiţionare a vehiculelor
50117100-9 Servicii de conversie a autovehiculelor
50117200-0 Servicii de conversie a ambulanţelor
50117300-1 Servicii de condiţionare a vehiculelor
50118000-5 Servicii de asistenţă rutieră
50118100-6 Servicii de depanare a vehiculelor
50118110-9 Servicii de remorcare a vehiculelor
50118200-7 Servicii de depanare a vehiculelor comerciale
50118300-8 Servicii de depanare a autobuzelor
50118400-9 Servicii de depanare a autovehiculelor
50118500-0 Servicii de depanare a motocicletelor
50190000-3 Demolare a vehiculelor
Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru mijloacele
50200000-7
de transport aerian, feroviar, rutier şi maritim
Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru aeronave şi
50210000-0
pentru alte echipamente
50211000-7 Servicii de reparare şi de întreţinere a aeronavelor
50211100-8 Servicii de întreţinere a aeronavelor
50211200-9 Servicii de reparare a aeronavelor
50211210-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a motoarelor de aeronave
50211211-9 Servicii de întreţinere a motoarelor de aeronave
50211212-6 Servicii de reparare a motoarelor de aeronave
50211300-0 Servicii de recondiţionare a aeronavelor
50211310-3 Servicii de recondiţionare a motoarelor de aeronave
50212000-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a elicopterelor
50220000-3 Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru transportul
Cod CPV Descriere
feroviar şi pentru alte echipamente
50221000-0 Servicii de reparare şi de întreţinere a locomotivelor
Servicii de reparare şi de întreţinere a cutiilor de transmisie ale
50221100-1
locomotivelor
50221200-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a transmisiilor de locomotive
50221300-3 Servicii de reparare şi de întreţinere a osiilor montate cu roţi la locomotive
Servicii de reparare şi de întreţinere a frânelor şi a pieselor pentru frâne de
50221400-4
locomotive
50222000-7 Servicii de reparare şi de întreţinere a materialului rulant
50222100-8 Servicii de reparare şi de întreţinere a amortizoarelor
50223000-4 Servicii de recondiţionare a locomotivelor
50224000-1 Servicii de recondiţionare a materialului rulant
50224100-2 Servicii de recondiţionare a scaunelor pentru materialul rulant
50224200-3 Servicii de recondiţionare a vagoanelor de călători
50225000-8 Servicii de întreţinere a liniilor de căi ferate
50229000-6 Demolare de material rulant
Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru transportul
50230000-6
rutier şi pentru alte echipamente
50232000-0 Servicii de întreţinere a instalaţiilor de iluminare publică şi a semafoarelor
50232100-1 Servicii de întreţinere a iluminatului public
50232110-4 Recondiţionarea instalaţiilor de iluminare publică
50232200-2 Servicii de întreţinere a semafoarelor
Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru transportul
50240000-9
maritim şi pentru alte echipamente
50241000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a navelor
50241100-7 Servicii de reparare a navelor
50241200-8 Servicii de reparare a feriboturilor
50242000-3 Servicii de conversie a navelor
50243000-0 Servicii de demolare de nave
50244000-7 Servicii de recondiţionare a navelor sau a ambarcaţiunilor
50245000-4 Servicii de modernizare a navelor
50246000-1 Servicii de întreţinere a echipamentului portuar
50246100-2 Servicii de doc uscat
50246200-3 Servicii de întreţinere a geamandurilor
50246300-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a structurilor plutitoare
50246400-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a platformelor plutitoare
Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru computere
50300000-8 personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de
telecomunicaţii şi pentru echipament audiovizual
50310000-1 Repararea şi întreţinerea maşinilor de birou
50311000-8 Repararea şi întreţinerea maşinilor contabile de birou
50311400-2 Repararea şi întreţinerea calculatoarelor şi a maşinilor contabile
50312000-5 Repararea şi întreţinerea echipamentului informatic
Cod CPV Descriere
50312100-6 Repararea şi întreţinerea unităţilor centrale de procesare
50312110-9 Întreţinerea unităţilor centrale de procesare
50312120-2 Repararea unităţilor centrale de procesare
50312200-7 Repararea şi întreţinerea minicomputerelor
50312210-0 Întreţinerea minicomputerelor
50312220-3 Repararea minicomputerelor
50312300-8 Repararea şi întreţinerea echipamentului de reţea de date
50312310-1 Întreţinerea echipamentului de reţea de date
50312320-4 Repararea echipamentului de reţea de date
50312400-9 Repararea şi întreţinerea microcomputerelor
50312410-2 Întreţinerea microcomputerelor
50312420-5 Repararea microcomputerelor
50312500-0 Repararea şi întreţinerea resurselor logice de tehnologie a informaţiei
50312510-3 Întreţinerea resurselor logice de tehnologie a informaţiei
50312520-6 Repararea resurselor logice de tehnologie a informaţiei
50312600-1 Repararea şi întreţinerea resurselor fizice de tehnologie a informaţiei
50312610-4 Întreţinerea resurselor fizice de tehnologie a informaţiei
50312620-7 Repararea resurselor fizice de tehnologie a informaţiei
50313000-2 Repararea şi întreţinerea echipamentului de reprografie
50313100-3 Servicii de reparare a fotocopiatoarelor
50313200-4 Servicii de întreţinere a fotocopiatoarelor
50314000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a faxurilor
50315000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a roboţilor telefonici
50316000-3 Întreţinerea şi repararea distribuitoarelor automate de bilete
50317000-0 Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor de validare a biletelor
50320000-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a computerelor personale
50321000-1 Servicii de reparare a computerelor personale
50322000-8 Servicii de întreţinere a computerelor personale
50323000-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a perifericelor informatice
50323100-6 Servicii de întreţinere a perifericelor informatice
50323200-7 Servicii de reparare a perifericelor informatice
50324000-2 Servicii de asistenţă pentru computere personale
50324100-3 Servicii de întreţinere a sistemelor
50324200-4 Servicii de întreţinere preventivă
50330000-7 Servicii de întreţinere a echipamentului de telecomunicaţii
50331000-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a liniilor de telecomunicaţii
50332000-1 Servicii de întreţinere a infrastructurilor de telecomunicaţii
50333000-8 Servicii de întreţinere a echipamentului de telecomunicaţii
50333100-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a emiţătoarelor radio
50333200-0 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de radiotelefonie
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de telefonie sau de
50334000-5
telegrafie prin fir
Cod CPV Descriere
50334100-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de telefonie prin fir
50334110-9 Servicii de întreţinere a reţelei telefonice
50334120-2 Servicii de modernizare a centralelor telefonice interne
50334130-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a centralelor telefonice interne
50334140-8 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor telefonice
50334200-7 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de telegrafie prin fir
50334300-8 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de telex prin fir
50334400-9 Servicii de întreţinere a sistemelor de comunicaţii
50340000-0 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului audiovizual şi optic
50341000-7 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de televiziune
50341100-8 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de videotext
50341200-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a emiţătoarelor de televiziune
50342000-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului audio
50343000-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului video
50344000-8 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului optic
50344100-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului fotografic
50344200-0 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului cinematografic
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de
50400000-9
precizie
Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare, de testare şi
50410000-2
de control
50411000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare
50411100-0 Servicii de reparare şi de întreţinere a contoarelor de apă
50411200-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a contoarelor de gaz
50411300-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a contoarelor de energie electrică
50411400-3 Servicii de reparare şi de întreţinere a tahometrelor
Servicii de reparare şi de întreţinere a instrumentelor industriale de
50411500-4
măsurare a timpului
50412000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de testare
50413000-3 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de control
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de detectare a
50413100-4
gazului
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de stingere a
50413200-5
incendiilor
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi
50420000-5
chirurgical
50421000-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
50421100-3 Servicii de reparare şi de întreţinere a scaunelor cu rotile
50421200-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului radiologic
50422000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului chirurgical
50430000-8 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de precizie
50431000-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a ceasurilor
50432000-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a ceasornicelor
50433000-9 Servicii de calibrare
Cod CPV Descriere
Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor, a
50500000-0
containerelor de metal şi a maşinilor
Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor şi
50510000-3
a containerelor de metal
50511000-0 Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor
50511100-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor de lichid
50511200-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor de gaz
50512000-7 Servicii de reparare şi de întreţinere a vanelor
50513000-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a robinetelor
50514000-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a containerelor de metal
50514100-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a cisternelor
50514200-3 Servicii de reparare şi de întreţinere a rezervoarelor
50514300-4 Servicii de reparare a manşoanelor
50530000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor
50531000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor neelectrice
50531100-7 Servicii de reparare şi de întreţinere a boilerelor
50531200-8 Servicii de întreţinere a aparatelor cu gaz
50531300-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a compresoarelor
50531400-0 Servicii de reparare şi de întreţinere a macaralelor
50531500-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a macaralelor derrick
50531510-4 Servicii de demontare a macaralelor derrick
Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor şi aparatelor electrice şi a
50532000-3
echipamentului conex
50532100-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a motoarelor electrice
50532200-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a transformatoarelor
50532300-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a generatoarelor
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de distribuţie
50532400-7
electrică
50700000-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor de construcţii
Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor electrice şi mecanice de
50710000-5
construcţii
50711000-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor electrice de construcţii
50712000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor mecanice de construcţii
50720000-8 Servicii de reparare şi de întreţinere a încălzirii centrale
50721000-5 Recondiţionarea instalaţiilor de încălzire
50730000-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a grupurilor de refrigerare
50740000-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a scărilor rulante
50750000-7 Servicii de întreţinere a ascensoarelor
50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare
50810000-6 Servicii de reparare a bijuteriilor
50820000-9 Servicii de reparare a articolelor din piele
50821000-6 Servicii de reparare de cizme
50822000-3 Servicii de reparare de încălţăminte
Cod CPV Descriere
50830000-2 Servicii de reparare de îmbrăcăminte şi de articole textile
Servicii de reparare şi de întreţinere a armelor de foc şi a sistemelor de
50840000-5
armament
50841000-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a armelor de foc
50842000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a sistemelor de armament
50850000-8 Servicii de reparare şi de întreţinere a mobilierului
50860000-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a instrumentelor muzicale
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului pentru terenurile de
50870000-4
joacă
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului hotelier şi pentru
50880000-7
restaurante
50881000-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului hotelier
50882000-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului pentru restaurante
50883000-8 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de catering
50884000-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de camping
50900000-4 Servicii de instalare
50910000-7 Servicii de instalare a echipamentului electric şi mecanic
50911000-4 Servicii de instalare a echipamentului electric
Servicii de instalare de motoare electrice, de generatoare şi de
50911100-5
transformatoare
50911110-8 Servicii de instalare de motoare electrice
50911120-1 Servicii de instalare de generatoare
50911130-4 Servicii de instalare de transformatoare
Servicii de instalare de echipament de distribuţie şi de comandă a energiei
50911200-6
electrice
50911210-9 Servicii de instalare de echipament de distribuţie a energiei electrice
50911220-2 Servicii de instalare de echipament de comandă a energiei electrice
50912000-1 Servicii de instalare de echipament mecanic
Servicii de instalare de generatoare cu aburi, de turbine, de compresoare şi
50913000-8
de arzătoare
50913100-9 Servicii de instalare de generatoare cu aburi
50913300-1 Servicii de instalare de turbine
50913310-4 Servicii de instalare de turbine cu gaz
50913400-2 Servicii de instalare de compresoare
50913500-3 Servicii de instalare de cuptoare
50913510-6 Servicii de instalare de arzătoare
50913511-3 Servicii de instalare de incineratoare de deşeuri
50914000-5 Servicii de instalare de motoare
50914100-6 Servicii de instalare de motoare cu benzină
50914200-7 Servicii de instalare de motoare diesel
50914300-8 Servicii de instalare de motoare feroviare
50914400-9 Servicii de instalare de motoare de vehicule
50914500-0 Servicii de instalare de motoare de nave
50914600-1 Servicii de instalare de motoare de aeronave
Cod CPV Descriere
Servicii de instalare de echipament de măsurat, de control, de testare şi de
50920000-0
navigare
50921000-7 Servicii de instalare de echipament de măsurat
50921100-8 Servicii de instalare de echipament de măsurare a timpului
50922000-4 Servicii de instalare de echipament de control
50923000-1 Servicii de instalare de echipament de testare
50924000-8 Servicii de instalare de echipament de navigaţie
50930000-3 Servicii de instalare de echipament de comunicaţii
50931000-0 Servicii de instalare de echipament radio, de televiziune, audio şi video
50931100-1 Servicii de instalare de echipament radio
50931200-2 Servicii de instalare de echipament de televiziune
50931300-3 Servicii de instalare de echipament audio
50931400-4 Servicii de instalare de echipament video
50932000-7 Servicii de instalare de emiţătoare radio şi de televiziune
50932100-8 Servicii de instalare de emiţătoare radio
50932200-9 Servicii de instalare de emiţătoare de televiziune
50933000-4 Servicii de instalare de aparate de radiotelefonie
50934000-1 Servicii de instalare de echipament de telefonie prin fir
50935000-8 Servicii de instalare de echipament de telegrafie prin fir
50940000-6 Servicii de instalare de echipament medical şi chirurgical
50941000-3 Servicii de instalare de echipament medical
50942000-0 Servicii de instalare de echipament chirurgical
50943000-7 Servicii de instalare de echipament de laborator
50950000-9 Servicii de instalare de echipamente şi utilaje
50951000-6 Servicii de instalare de utilaje şi de echipament de uz general
Servicii de instalare de echipament de ridicare şi de manipulare, cu
50951100-7
excepţia ascensoarelor şi a scărilor rulante
50951110-0 Servicii de instalare de echipament de ridicare
50951111-7 Servicii de instalare de macarale
50951120-3 Servicii de instalare de echipament de manipulare
50951130-6 Servicii de instalare de nacele de curăţare a faţadelor
50951140-9 Servicii de instalare de sisteme speciale de transport
50951400-0 Servicii de instalare de utilaje diverse de uz general
Servicii de instalare de utilaje şi aparate de filtrare sau de purificare a
50951410-3
lichidelor
50951411-0 Servicii de instalare de utilaje şi aparate de filtrare sau de purificare a apei
50952000-3 Servicii de instalare de utilaje agricole şi forestiere
50952100-4 Servicii de instalare de utilaje agricole
50952200-5 Servicii de instalare de utilaje forestiere
50953000-0 Servicii de instalare de maşini-unelte
50954000-7 Servicii de instalare de utilaje şi de echipament cu utilizare specială
Servicii de instalare de utilaje pentru industria minieră, extractivă, de
50954100-8
construcţii şi metalurgică
Cod CPV Descriere
50954110-1 Servicii de instalare de utilaje pentru industria minieră
50954120-4 Servicii de instalare de utilaje pentru industria extractivă
50954130-7 Servicii de instalare de utilaje de construcţii
50954140-0 Servicii de instalare de utilaje pentru industria metalurgică
Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a alimentelor, a băuturilor şi a
50954200-9
tutunului
50954210-2 Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a alimentelor
50954220-5 Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a băuturilor
50954230-8 Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a tutunului
Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea materialelor textile, a
50954300-0
îmbrăcămintei şi a pielii
50954310-3 Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea materialelor textile
50954320-6 Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea îmbrăcămintei
50954330-9 Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea pielii
Servicii de instalare de maşini de spălat, de maşini de curăţare uscată şi de
50954340-2
maşini de uscat pentru rufe
50954400-1 Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea hârtiei şi a cartonului
50954410-4 Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea hârtiei
50954420-7 Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea cartonului
50955000-4 Servicii de instalare de sisteme de armament
50960000-2 Servicii de instalare de computere şi de echipament de birotică
Servicii de instalare de computere şi de echipament de procesare a
50961000-9
informaţiilor
50961100-0 Servicii de instalare de computere
50961110-3 Servicii de instalare de hardware
50961200-1 Servicii de instalare de echipament de procesare a informaţiilor
50962000-6 Servicii de instalare de echipament de birotică
50980000-8 Servicii de instalare de containere de metal
50981000-5 Servicii de instalare de cisterne
50982000-2 Servicii de instalare de rezervoare
52000000-9 Servicii de vânzare cu amănuntul
52100000-0 Servicii de vânzare cu amănuntul de produse alimentare
52200000-1 Servicii de vânzare cu amănuntul de băuturi
52300000-2 Servicii de vânzare cu amănuntul de mobilă
52400000-3 Servicii de vânzare cu amănuntul de îmbrăcăminte
52500000-4 Servicii de vânzare cu amănuntul de materiale de construcţii
52600000-5 Servicii de vânzare cu amănuntul de imprimate
52700000-6 Servicii de vânzare cu amănuntul de articole de birotică
52800000-7 Servicii de vânzare cu amănuntul de produse horticole
52900000-8 Servicii de vânzare cu amănuntul de produse medicale
55000000-0 Servicii hoteliere şi de restaurant
55100000-1 Servicii hoteliere
55200000-2 Campinguri şi alte tipuri de cazare decât cea hotelieră
Cod CPV Descriere
55210000-5 Servicii de cazare în cămine pentru tineri
55220000-8 Servicii de cazare în camping
55221000-5 Servicii de cazare în spaţii pentru rulote
55240000-4 Servicii de centre de vacanţă şi de case de vacanţă
55241000-1 Servicii de centre de vacanţă
55242000-8 Servicii de case de vacanţă
55243000-5 Servicii de tabere de copii
55250000-7 Servicii de închiriere de locuinţe mobilate pe termen scurt
55260000-0 Servicii de vagoane de dormit
55270000-3 Servicii prestate de pensiuni care oferă cazare cu mic dejun inclus
55300000-3 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
55310000-6 Servicii de restaurant cu ospătari
55311000-3 Servicii de restaurant cu ospătari cu clientelă restrânsă
55312000-0 Servicii de restaurant cu ospătari fără restricţii de acces
55320000-9 Servicii de distribuire a mâncării
55321000-6 Servicii de preparare a mâncării
55322000-3 Servicii de gătire a mâncării
55330000-2 Servicii de cafenea
55400000-4 Servicii de servire a băuturilor
55410000-7 Servicii de gestionare a barurilor
55500000-5 Servicii de cantină şi servicii de catering
55510000-8 Servicii de cantină
55511000-5 Servicii de cantină şi alte servicii de cafenea cu clientelă restrânsă
55512000-2 Servicii de gestionare a cantinelor
55520000-1 Servicii de catering
55521000-8 Servicii de catering la domiciliu
55521100-9 Servicii de livrare a mâncării la domiciliu
55521200-0 Servicii de livrare a mâncării
55522000-5 Servicii de catering pentru societăţi de transport
55523000-2 Servicii de catering pentru alte societăţi sau instituţii
55523100-3 Servicii de restaurant pentru şcoli
55524000-9 Servicii de catering pentru şcoli
60000000-8 Servicii de transport terestru şi prin conducte
60100000-9 Servicii de transport terestru
60110000-21 Servicii de transport terestru de pasageri1
60111000-9 Transport feroviar de pasageri
60112000-61 Servicii de transport public1
60112100-71 Servicii de transport public cu tramvaiul1
60112200-81 Servicii de transport public cu autobuzul1
60112300-91 Servicii de transport public cu autocarul1
60113000-31 Servicii de transport pentru clientelă restrânsă1
60113100-41 Servicii de transport de şcolari1
Cod CPV Descriere
60113200-51 Servicii de transport de deţinuţi1
60113300-61 Servicii de transport de pacienţi1
60113310-91 Servicii de transport de pacienţi, altele decât cele de urgenţă1
60113400-71 Transport de persoane cu handicap1
60113500-81 Transport de persoane în vârstă1
60114000-01 Servicii de transport de pasageri pe bază de grafic1
60115000-7 Servicii de transport de pasageri cu autoturismul
60115100-8 Servicii de taxi
60116000-41 Servicii de transport terestru specializat de pasageri1
60116100-51 Transport de pasageri ocazional1
60116200-6 Servicii de transport cu autobuzul pentru excursii
60116300-7 Transport de pasageri cu vehicule trase de animale
60117000-1 Închiriere de vehicule de transport de persoane cu şofer
60117100-2 Închiriere de autoturisme particulare cu şofer
60117200-3 Închiriere de autobuze şi de autocare cu şofer
60120000-5 Servicii de transport terestru de mărfuri
60121000-2 Transport feroviar de mărfuri
60121100-3 Transport feroviar de produse congelate sau refrigerate
60121200-4 Transport feroviar de produse petroliere
60121300-5 Transport feroviar de lichide sau de gaz în vrac
60121400-6 Transport feroviar de mărfuri în containere
60121500-7 Transport feroviar poştal
60121600-8 Transport feroviar de produse uscate în vrac
60122000-9 Servicii de transport rutier de mărfuri
60122100-0 Servicii de transport rutier de mărfuri cu vehicule specializate
60122110-3 Servicii de transport cu vehicule frigorifice
60122120-6 Servicii de transport cu autocisterne
60122130-9 Servicii de transport cu vehicule adaptate la mărfuri în vrac
60122140-2 Servicii de transport cu vehicule portcontainer
60122150-5 Servicii de transport cu vehicule de transportat mobilă
60122160-8 Servicii de transport de siguranţă
60122161-5 Servicii de automobile blindate
60122170-1 Servicii de transport medical
60122200-1 Transport poştal rutier
60122230-0 Servicii de transport de colete
60123000-6 Servicii de transport specializat
60123100-7 Transport de cărbune
60123200-8 Transport de petrol
60123300-9 Transport de combustibili şi carburanţi
60123400-0 Transport de gaze
60123500-1 Transport de lichide
60123600-2 Servicii de transport de arme şi muniţii
Cod CPV Descriere
60123700-3 Servicii de transport cu remorci de încărcare
60129000-8 Închiriere de vehicule de transport de mărfuri cu şofer
60129100-9 Închiriere de camioane cu şofer
60129200-0 Închiriere de vehicule industriale cu şofer
60129300-1 Închiriere de camionete cu şofer
60200000-0 Servicii de transport prin conducte
60210000-3 Transport de produse petroliere prin conducte
60220000-6 Transport de gaze naturale prin conducte
61000000-5 Servicii de transport naval
61100000-6 Servicii de transport naval de pasageri
61110000-9 Servicii de transport cu feribotul
61200000-7 Transport naval de mărfuri
61210000-0 Transport naval de produse refrigerate
61220000-3 Transport naval de petrol
61230000-6 Transport naval de produse în vrac
61240000-9 Transport naval de mărfuri în containere
61250000-2 Transport naval poştal
61300000-8 Servicii de nave de pozat cabluri
61400000-9 Transport maritim de mărfuri
61500000-0 Închiriere de echipament de transport naval cu echipaj
61510000-3 Închiriere de nave cu echipaj
61511000-0 Închiriere de nave cu echipaj pentru navigaţie maritimă
61512000-7 Închiriere de nave cu echipaj pentru navigaţie internă
61513000-4 Servicii de nave antipoluare
61514000-1 Servicii de nave transportoare de încărcătură grea
61515000-8 Servicii de nave de ajutor
61516000-5 Servicii de nave de alimentare cu combustibil pe mare
61530000-9 Închiriere de ambarcaţiuni cu echipaj
62000000-2 Servicii de transport aerian
62100000-3 Servicii de transport aerian pe bază de grafic
62110000-6 Servicii de transport aerian de pasageri pe bază de grafic
62120000-9 Servicii de transport aerian de mărfuri pe bază de grafic
62121000-6 Servicii de transport aerian poştal pe bază de grafic
62122000-3 Transport aerian de mărfuri în containere pe bază de grafic
62200000-4 Servicii de transport aerian ocazional
62210000-7 Servicii de transport aerian de pasageri ocazional
62220000-0 Servicii de transport aerian de mărfuri ocazional
62221000-7 Servicii de transport aerian poştal ocazional
62222000-4 Transport aerian de mărfuri în containere ocazional
62230000-3 Servicii de transport aerian tip charter
62240000-6 Închiriere de echipament de transport aerian cu echipaj
62241000-3 Închiriere de aeronave cu echipaj
Cod CPV Descriere
62241100-4 Închiriere de aeronave cu aripă fixă cu echipaj
62241200-5 Închiriere de elicoptere cu echipaj
62300000-5 Servicii de transport spaţial
62400000-6 Servicii aeriene şi servicii conexe
62410000-9 Servicii de pulverizare aeriană
62420000-2 Servicii de combatere aeriană a incendiilor din păduri
62430000-5 Servicii de transport aerian pentru acordarea ajutorului
62440000-8 Servicii de exploatare a aeronavelor
62441000-5 Servicii de pilotaj
62450000-1 Servicii de exploatare a avioanelor
63000000-9 Servicii de transport anexe şi conexe; servicii de agenţii de turism
63100000-0 Servicii de manipulare şi de depozitare a încărcăturilor
63110000-3 Servicii de manipulare a încărcăturilor
63111000-0 Servicii de manipulare a containerelor
63112000-7 Servicii de manipulare a bagajelor
63112100-8 Servicii de manipulare a bagajelor pasagerilor
63112110-1 Servicii de grupare a bagajelor
63120000-6 Servicii de depozitare şi de antrepozitare
63121000-3 Servicii de depozitare şi de recuperare
63121100-4 Servicii de depozitare
63121110-7 Servicii de depozitare a gazului
63122000-0 Servicii de antrepozitare
63200000-1 Servicii anexe pentru transportul terestru
63210000-4 Servicii anexe pentru transportul feroviar
63220000-7 Servicii anexe pentru transportul rutier
63221000-4 Servicii de autogară
63222000-1 Servicii de exploatare a autostrăzilor
63222100-2 Servicii de taxă de autostradă
63223000-8 Servicii de exploatare a podurilor şi a tunelurilor
63223100-9 Servicii de exploatare a podurilor
63223110-2 Servicii de taxă de pod
63223200-0 Servicii de exploatare a tunelurilor
63223210-3 Servicii de taxare la intrarea în tunel
63224000-5 Servicii de parcare
63225000-2 Servicii de poduri-basculă
63226000-9 Servicii de alimentare cu combustibil a vehiculelor
63300000-2 Servicii anexe pentru transportul naval
63310000-5 Servicii de exploatare a porturilor şi a căilor navigabile şi servicii conexe
63311000-2 Servicii de încărcare în buncăre
63312000-9 Servicii de exploatare a porturilor
63313000-6 Servicii de exploatare a căilor navigabile
63314000-3 Servicii de alimentare cu combustibil a navelor
Cod CPV Descriere
63315000-0 Servicii de exploatare a terminalelor de pasageri
63320000-8 Servicii de pilotare a navelor
63330000-1 Servicii de acostare
63340000-4 Servicii de navigaţie
63341000-1 Servicii de poziţionare pe mare
63341100-2 Servicii de poziţionare a farurilor plutitoare
63342000-8 Servicii de faruri plutitoare
63343000-5 Servicii de poziţionare a geamandurilor
63343100-6 Servicii de balizaj
63344000-2 Servicii de faruri
63350000-7 Servicii de salvare şi de ranfluare
63351000-4 Servicii de salvare a navelor
63352000-1 Servicii de nave de salvare
63353000-8 Servicii de alimentare cu combustibil a navelor
63360000-0 Diverse servicii de asistenţă pentru transportul naval
63361000-7 Servicii de înregistrare a navelor
63362000-4 Servicii navale de spargere a gheţii
63363000-1 Servicii de depozitare pe nave
63364000-8 Servicii de navlosire a navelor
63365000-5 Servicii de dezarmare a navelor
63366000-2 Servicii de exploatare a navelor
63366100-3 Servicii de lansare la apă a navelor
63366200-4 Servicii de vehicule cu comandă de la distanţă
63367000-9 Servicii de nave de pescuit
63368000-6 Servicii de nave de cercetare
63369000-3 Servicii de ancorare
63370000-3 Servicii de remorcare şi de împingere a navelor
63371000-0 Servicii de remorcare
63372000-7 Servicii de împingere
63400000-3 Servicii anexe pentru transportul aerian
63410000-6 Servicii de exploatare a aeroporturilor
63420000-9 Servicii de control al traficului aerian
63430000-2 Servicii de alimentare cu combustibil a aeronavelor
63500000-4 Servicii de agenţii de turism, de ghizi turistici şi de asistenţă turistică
63510000-7 Servicii de agenţii de turism şi servicii conexe
63511000-4 Organizare de voiaje cu servicii complete
63512000-1 Vânzare de bilete de călătorie şi servicii de voiaje cu servicii complete
63513000-8 Servicii de informare turistică
63514000-5 Servicii de ghizi turistici
63515000-2 Servicii de turism
63516000-9 Servicii de gestionare a voiajelor
63520000-0 Servicii de agenţii de transport
Cod CPV Descriere
63521000-7 Servicii de agenţii de transport de mărfuri
63522000-4 Servicii de brokeraj maritim
63523000-1 Servicii de agenţii portuare şi de expediere
63524000-8 Servicii de pregătire a documentelor de transport
63600000-5 Servicii de logistică
64000000-6 Servicii poştale şi de telecomunicaţii
64100000-7 Servicii poştale şi de curierat
64110000-0 Servicii poştale
64111000-7 Servicii poştale de distribuire a ziarelor şi a periodicelor
64112000-4 Servicii poştale de distribuire a corespondenţei
64113000-1 Servicii poştale de distribuire a coletelor
64114000-8 Servicii de ghişee de oficii poştale
64115000-5 Închiriere de cutii poştale
64116000-2 Servicii post restant
64120000-3 Servicii de curierat
64121000-0 Servicii de curierat multimodal
64122000-7 Servicii de curierat şi de mesagerie internă în birouri
64200000-82 Servicii de telecomunicaţii2
64210000-12 Servicii de telefonie şi de transmisie de date2
64211000-82 Servicii de telefonie publică2
64212000-52 Servicii de telefonie mobilă2
64213000-22 Servicii de reţele telefonice comerciale partajate2
64214000-92 Servicii de reţele telefonice comerciale specializate2
64214100-02 Servicii de închiriere de circuite prin satelit2
64214200-12 Servicii de comutatoare telefonice2
64214400-32 Închiriere de linii terestre de comunicaţii2
64216000-32 Servicii de mesagerie şi de informare electronice2
64216100-42 Servicii de mesagerie electronică2
64216110-72 Servicii de schimb de date electronice2
64216120-02 Servicii de poştă electronică2
64216130-32 Servicii de telex2
64216140-62 Servicii de telegrafie2
64216200-52 Servicii de informare electronică2
64216210-82 Servicii de informare cu valoare adăugată2
64216300-62 Servicii de teletext2
Servicii de telecomunicaţii, cu excepţia serviciilor telefonice şi de
64220000-42
transmisie de date2
64221000-12 Servicii de interconexiune2
64222000-82 Servicii de telelucru2
64223000-52 Servicii de radiomesagerie2
64224000-22 Servicii de teleconferinţă2
64225000-92 Servicii de telecomunicaţii aer-sol2
Cod CPV Descriere
64226000-62 Servicii telematice2
64227000-32 Servicii de telecomunicaţii integrate2
64228000-02 Servicii de transmisie de programe de radio şi de televiziune2
64228100-12 Transmisie de programe de televiziune2
64228200-22 Transmisie de programe radio2
65000000-3 Utilităţi publice
65100000-4 Distribuţie de apă şi servicii conexe
65110000-7 Distribuţie de apă
65111000-4 Distribuţie de apă potabilă
65120000-0 Exploatarea unei staţii de epurare a apei
65130000-3 Exploatarea sistemului de alimentare cu apă
65200000-5 Distribuţie de gaz şi servicii conexe
65210000-8 Distribuţie de gaz
65300000-6 Distribuţie de energie electrică şi servicii conexe
65310000-9 Distribuţie de energie electrică
65320000-2 Exploatarea instalaţiilor electrice
65400000-7 Alte surse de alimentare şi de distribuţie a energiei electrice
65410000-0 Exploatare a unei centrale electrice
65500000-8 Servicii de citire a contoarelor
66000000-0 Servicii de intermediere financiară
Servicii de intermediere financiară, cu excepţia serviciilor de bancă de
66100000-13
investiţii, servicii de asigurare şi de pensie3
66110000-43 Servicii de bănci centrale3
66120000-73 Servicii de depozite3
66130000-03 Servicii de acordare de credit3
66140000-33 Servicii de leasing financiar3
66200000-23 Servicii de bănci de investiţii3
Servicii de asigurare şi de pensie, cu excepţia serviciilor de asigurări
66300000-3
sociale obligatorii
66310000-6 Servicii de asigurare de viaţă şi de pensie privată
66311000-3 Servicii de asigurare de viaţă
66312000-0 Servicii de pensie privată
66320000-9 Servicii de pensie colectivă
66330000-2 Servicii de asigurare generală
66331000-9 Servicii de asigurare contra accidentelor şi de asigurare de sănătate
66331100-0 Servicii de asigurare contra accidentelor
66331200-1 Servicii de asigurare de sănătate
66331210-4 Servicii de asigurare voluntară de sănătate
66331220-7 Servicii de asigurare medicală
66332000-6 Servicii de asigurare împotriva tuturor riscurilor
66332100-7 Servicii de asigurare a construcţiilor împotriva tuturor riscurilor
66333000-3 Servicii de asigurare legală
66333100-4 Servicii de asigurare pentru cheltuieli juridice
Cod CPV Descriere
66334000-0 Servicii de asigurare pentru transport
66334100-1 Servicii de asigurare a autovehiculelor
66334200-2 Servicii de asigurare maritimă, aeriană sau pentru alte tipuri de transport
66334210-5 Servicii de asigurare feroviară
66334220-8 Servicii de asigurare a aeronavelor
66334230-1 Servicii de asigurare a navelor
66335000-7 Servicii de asigurare a navlului
66336000-4 Servicii de asigurare de daune sau pierderi
66336100-5 Servicii de asigurare împotriva incendiilor
66336200-6 Servicii de asigurare a bunurilor
66336300-7 Servicii de asigurare împotriva intemperiilor şi pierderilor financiare
66336310-0 Servicii de asigurare împotriva intemperiilor
66336320-3 Servicii de asigurare împotriva pierderilor financiare
66336321-0 Servicii de asigurare împotriva pierderilor pecuniare
66337000-1 Servicii de asigurare de răspundere civilă
66337100-2 Servicii de asigurare de răspundere civilă auto
66337200-3 Servicii de asigurare de răspundere civilă pentru aeronave
66337300-4 Servicii de asigurare de răspundere civilă pentru nave
66337400-5 Servicii de asigurare de răspundere civilă generală
66338000-8 Servicii de asigurare de credite şi garanţii
66338100-9 Servicii de asigurare de credit
66338200-0 Servicii de asigurare de garanţie
66338300-1 Servicii de asigurare a gestionării riscurilor
66339000-5 Alte servicii de asigurare generală
66339100-6 Servicii de asigurare a platformelor petroliere şi de gaz
66339200-7 Servicii de asigurare a instalaţiilor tehnice
66339300-8 Servicii conexe de asigurare
66400000-4 Servicii de reasigurare
66410000-7 Servicii de reasigurare de viaţă
66420000-0 Servicii de reasigurare împotriva accidentelor şi de reasigurare de sănătate
66430000-3 Alte servicii de reasigurare generală
67000000-7 Servicii conexe intermedierii financiare
Servicii conexe intermedierii financiare, cu excepţia asigurărilor şi a
67100000-83
fondurilor de pensii3
67110000-13 Servicii conexe băncilor de investiţii3
67111000-83 Servicii de fuziuni şi achiziţii3
67112000-53 Servicii de finanţare a societăţilor şi de capital de risc3
67113000-23 Alte servicii conexe băncilor de investiţii3
67120000-43 Servicii de brokeraj şi servicii conexe titlurilor şi mărfurilor3
67121000-13 Servicii de brokeraj de titluri3
67121100-23 Servicii de investiţii ale fondurilor de pensii3
67122000-83 Servicii de brokeraj de mărfuri3
Cod CPV Descriere
67123000-53 Servicii de tratament şi de compensare3
67130000-73 Servicii de gestionare a portofoliilor, servicii fiduciare şi de custodie3
67131000-43 Servicii de gestionare a portofoliilor3
67131100-53 Servicii de gestionare a fondurilor de pensii3
67132000-13 Servicii fiduciare3
67133000-83 Servicii de custodie3
67140000-03 Servicii de administrare a pieţelor financiare3
67141000-73 Servicii de gestionare a pieţelor financiare3
67142000-43 Servicii de reglementare a pieţelor financiare3
Alte servicii conexe intermedierii financiare, cu excepţia asigurărilor şi a
67150000-33
fondurilor de pensii3
67151000-03 Servicii de consultanţă financiară3
67152000-73 Servicii de schimb valutar3
Servicii de gestionare a tranzacţiilor financiare şi servicii de case de
67153000-43
compensare3
67154000-13 Servicii de brokeraj de împrumuturi3
67200000-9 Servicii conexe asigurărilor şi fondurilor de pensii
67210000-2 Servicii de brokeraj şi servicii de societăţi de asigurări
67211000-9 Servicii de brokeraj de asigurări
67212000-6 Servicii de societăţi de asigurări
67213000-3 Servicii de regularizare a cererilor de despăgubire
67220000-5 Servicii de regularizare a avariilor
67230000-8 Servicii de regularizare a daunelor
67240000-1 Servicii actuare
67250000-4 Servicii de administrare a drepturilor de salvare
67260000-7 Alte servicii conexe asigurărilor şi fondurilor de pensii
67261000-4 Servicii de consultanţă în asigurări şi pensii
67261100-5 Servicii de consultanţă în asigurări
67261200-6 Servicii de consultanţă privind fondurile de pensii
67262000-1 Servicii de administrare a fondurilor de pensii
70000000-1 Servicii imobiliare
70100000-2 Servicii imobiliare proprii
70110000-5 Servicii de promovare imobiliară
70111000-2 Promovare de bunuri imobiliare rezidenţiale
70112000-9 Promovare de bunuri imobiliare nerezidenţiale
70120000-8 Cumpărare şi vânzare de bunuri imobiliare
70121000-5 Servicii de vânzare sau de achiziţionare de imobile
70121100-6 Servicii de vânzare de imobile
70121200-7 Servicii de achiziţionare de imobile
70122000-2 Servicii de vânzare sau de achiziţionare de teren
70122100-3 Servicii de vânzare de teren
70122110-6 Servicii de vânzare de teren viran
70122200-4 Servicii de achiziţionare de teren
Cod CPV Descriere
70122210-7 Servicii de achiziţionare de teren viran
70123000-9 Vânzare de bunuri imobiliare
70123100-0 Vânzare de bunuri imobiliare rezidenţiale
70123200-1 Vânzare de bunuri imobiliare nerezidenţiale
70130000-1 Servicii de închiriere de bunuri imobiliare proprii
70200000-3 Servicii de închiriere sau de leasing de bunuri imobiliare proprii
70210000-6 Servicii de închiriere sau de leasing de proprietăţi rezidenţiale proprii
70220000-9 Servicii de închiriere sau de leasing de proprietăţi nerezidenţiale proprii
70300000-4 Servicii de intermediere imobiliară pentru terţi
70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile
70311000-4 Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile rezidenţiale
70320000-0 Servicii de închiriere sau de vânzare de terenuri
70321000-7 Servicii de închiriere de terenuri
70322000-4 Servicii de închiriere sau de vânzare de terenuri virane
70330000-3 Servicii de gestionare a bunurilor imobiliare pentru terţi
70331000-0 Servicii de proprietate rezidenţială
70331100-1 Servicii de gestionare a instituţiilor
70332000-7 Servicii de proprietate nerezidenţială
70332100-8 Servicii de gestionare a terenurilor
70332200-9 Servicii de gestionare a proprietăţii comerciale
70332300-0 Servicii de proprietate industrială
70333000-4 Servicii de cazare
70340000-6 Servicii de multiproprietate
72000000-5 Servicii informatice şi servicii conexe
72100000-6 Servicii de consultanţă pentru hardware
72110000-9 Servicii de consultanţă privind selectarea tipului de hardware
72120000-2 Servicii de consultanţă privind recuperarea de hardware din computer
72130000-5 Servicii de consultanţă privind configurarea posturilor informatice
72140000-8 Servicii de consultanţă privind verificarea acceptării de hardware
Servicii de consultanţă informatică în audit şi servicii de consultanţă
72150000-1
pentru hardware
72200000-7 Servicii de programare şi de consultanţă software
72210000-0 Servicii de programare a pachetelor de produse software
72211000-7 Servicii de programare de sisteme informatice şi software utilitare
72212000-4 Servicii de programare de software de aplicaţie
Servicii de consultanţă privind sistemele informatice şi servicii de
72220000-3
consultanţă tehnică
72221000-0 Servicii de consultanţă privind analiza economică
Servicii de analiză strategică şi de planificare a sistemelor sau a
72222000-7
tehnologiei informaţiilor
72222100-8 Servicii de analiză strategică a sistemelor sau a tehnologiei informaţiilor
72222200-9 Servicii de planificare a sistemelor sau a tehnologiei informaţiilor
72222300-0 Servicii de tehnologie a informaţiilor
Cod CPV Descriere
72223000-4 Servicii de analiză a cerinţelor tehnologiei informaţiilor
72224000-1 Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor
72224100-2 Servicii de planificare a punerii în aplicare a sistemelor
72224200-3 Servicii de planificare a asigurării calităţii sistemelor
72225000-8 Servicii de evaluare şi de analiză a asigurării calităţii sistemelor
72226000-5 Servicii de consultanţă privind verificarea acceptării de software de sistem
72227000-2 Servicii de consultanţă privind integrarea software
72228000-9 Servicii de consultanţă privind integrarea hardware
72230000-6 Servicii de dezvoltare de software personalizat
72231000-3 Servicii de dezvoltare de software cu aplicaţie militară
Servicii de dezvoltare de software de prelucrare de tranzacţii şi de
72232000-0
software personalizat
72240000-9 Servicii de analiză şi de programare de sisteme
72241000-6 Servicii de specificare a obiectivelor pentru proiecte critice
72242000-3 Servicii de modelizare a proiectelor
72243000-0 Servicii de programare
72244000-7 Servicii de prototipare
72245000-4 Servicii contractuale de analiză şi de programare a sistemelor
72246000-1 Servicii de consultanţă privind sistemele
72250000-2 Servicii de întreţinere şi de asistenţă a sistemelor
72251000-9 Servicii de recuperare a aplicaţiilor în caz de accident informatic
72252000-6 Servicii de arhivare computerizată
72253000-3 Servicii de ajutor pentru utilizatori şi servicii de asistenţă
72253100-4 Servicii de ajutor pentru utilizatori
72253200-5 Servicii de asistenţă pentru sisteme
72254000-0 Servicii de testare şi de întreţinere de software
72254100-1 Servicii de testare a sistemelor
72260000-5 Servicii de software
72261000-2 Servicii de asistenţă pentru software
72262000-9 Servicii de dezvoltare software
72263000-6 Servicii de aplicare de software
72264000-3 Servicii de reproducere de software
72265000-0 Servicii de configurare de software
72266000-7 Servicii de consultanţă pentru software
72267000-4 Servicii de întreţinere de software
72268000-1 Servicii de furnizare de software
72300000-8 Servicii de înlocuire de date
72310000-1 Servicii de procesare de date
72311000-8 Servicii de tabulare computerizată
72311100-9 Servicii de conversie de date
72311200-0 Servicii de prelucrare de loturi
72311300-1 Servicii computerizate de timpi partajaţi
Cod CPV Descriere
72312000-5 Servicii de introducere de date
72312100-6 Servicii de pregătire de date
72312200-7 Servicii de recunoaştere optică a caracterelor
72313000-2 Servicii de captare de date
72314000-9 Servicii de colectare şi de colaţionare de date
72315000-6 Servicii de gestionare şi de asistenţă privind reţelele de informaţii
72315100-7 Servicii de asistenţă privind reţelele de informaţii
72315200-8 Servicii de gestionare a reţelelor de informaţii
72316000-3 Servicii de analiză de date
72317000-0 Servicii de stocare de date
72318000-7 Servicii de transmisie de date
72319000-4 Servicii de furnizare de date
72320000-4 Servicii de baze de date
72321000-1 Servicii de baze de date cu valoare adăugată
72322000-8 Servicii de gestionare a datelor
72500000-0 Servicii informatice
72510000-3 Servicii de gestionare informatică
72511000-0 Servicii de software de gestionare a reţelelor
72512000-7 Servicii de gestionare a documentelor
72513000-4 Servicii de birotică
72514000-1 Servicii de gestionare a instalaţiilor informatice
72514100-2 Servicii de gestionare a instalaţiilor care implică operaţiuni informatice
Servicii de gestionare a instalaţiilor pentru dezvoltarea sistemelor
72514200-3
informatice
Sisteme de gestionare a instalaţiilor pentru întreţinerea sistemelor
72514300-4
informatice
72520000-6 Servicii de asistenţă şi de consultanţă informatică
72521000-3 Servicii de asistenţă informatică
72521100-4 Servicii de asistenţă tehnică informatică
72530000-9 Servicii de reţele informatice
72531000-6 Servicii de reţele locale
72532000-3 Servicii de reţele la mare distanţă
72540000-2 Servicii de actualizare informatică
72541000-9 Servicii de extensie informatică
72541100-0 Servicii de extensie de memorie
72550000-5 Servicii de audit informatic
72560000-8 Servicii de testări informatice
72570000-1 Servicii de siguranţă informatică
72580000-4 Servicii de conversie computerizată a cataloagelor
72590000-7 Servicii informatice profesionale
72591000-4 Elaborare de acorduri privind nivelul de asistenţă
73000000-24 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă4
73100000-3 Servicii de cercetare şi de dezvoltare experimentală
Cod CPV Descriere
73110000-6 Servicii de cercetare
73111000-3 Servicii de laborator de cercetare
73112000-0 Servicii de cercetare marină
73120000-9 Servicii de dezvoltare experimentală
73200000-4 Servicii de consultanţă în cercetare şi în dezvoltare
73210000-7 Servicii de consultanţă în cercetare
73220000-0 Servicii de consultanţă în dezvoltare
73300000-5 Proiectare şi executare în domeniul cercetării şi dezvoltării
Servicii de arhitectură, de inginerie şi de construcţii, servicii juridice,
74000000-9
contabile şi alte servicii profesionale
Servicii juridice, servicii contabile, servicii de audit, servicii comerciale,
74100000-0
servicii de gestionare şi servicii conexe
74110000-3 Servicii juridice
74111000-0 Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică
74111100-1 Servicii de consultanţă juridică
74111200-2 Servicii de reprezentare juridică
74112000-7 Servicii de consultanţă privind brevetarea şi drepturile de autor
74112100-8 Servicii de consultanţă privind drepturile de autor
74112110-1 Servicii de consultanţă privind drepturile de autor de software
74113000-4 Servicii de documentare şi de certificare juridică
74113100-5 Servicii de documentare
74113200-6 Servicii de certificare
74113210-9 Servicii de certificare a semnăturii electronice
74114000-1 Servicii de consultanţă şi de informare juridică
74120000-6 Servicii de contabilitate, servicii de audit şi servicii fiscale
74121000-3 Servicii de contabilitate şi de audit
74121100-4 Servicii de contabilitate
74121110-7 Servicii de gestionare a registrelor contabile
74121112-1 Servicii de gestionare a salariilor
74121113-8 Servicii de înregistrare a vânzărilor şi a achiziţiilor
74121120-0 Servicii de înregistrare a declaraţiilor financiare
74121200-5 Servicii de auditare
74121210-8 Servicii de auditare financiară
74121220-1 Servicii de auditare internă
74121230-4 Servicii de auditare legală
74121240-7 Servicii de auditare antifraudă
74121250-0 Servicii de revizuire contabilă
74122000-0 Servicii fiscale
74122100-1 Servicii de consultanţă fiscală
74122200-2 Servicii de pregătire a declaraţiilor de impozit
74130000-9 Servicii de studii de piaţă, de sondaje de opinie şi servicii conexe
74131000-6 Servicii de studii de piaţă
74131100-7 Servicii de studii
Cod CPV Descriere
74131110-0 Servicii de elaborare de studii
74131120-3 Servicii de efectuare de studii
74131121-0 Servicii de anchete telefonice
74131130-6 Servicii de analiză a studiilor
74131200-8 Servicii de cercetare economică
74131300-9 Servicii de testare a pieţei
74131400-0 Servicii de evaluare a randamentelor
74131500-1 Studiu de fezabilitate
74131600-2 Servicii de cercetare socială
74132000-3 Servicii de sondaje de opinie
74133000-0 Servicii statistice
74140000-2 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe
74141000-9 Servicii de consultanţă în afaceri şi în gestionare
74141100-0 Servicii generale de consultanţă în management
74141110-3 Servicii de consultanţă în dezvoltarea societăţilor
74141200-1 Servicii de consultanţă în gestiune financiară
74141300-2 Servicii de consultanţă în gestiune marketing
74141400-3 Servicii de consultanţă în gestionarea resurselor umane
74141500-4 Servicii de consultanţă în gestiunea producţiei
74141510-7 Servicii de consultanţă în gestionarea asigurării calităţii
74141520-0 Servicii de consultanţă în proiectare
74141600-5 Servicii de relaţii cu publicul
74141610-8 Servicii de gestionare a relaţiilor cu publicul
74141620-1 Servicii de consultanţă în relaţii cu publicul
74141700-6 Servicii de consultanţă în domeniul securităţii
74141800-7 Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor
74141900-8 Servicii de consultanţă privind impactul asupra mediului
74142000-6 Servicii conexe managementului
Servicii de gestionare a proiectelor altele decât pentru lucrările de
74142100-7
construcţie
Servicii de supraveghere a proiectelor altele decât pentru lucrările de
74142110-0
construcţie
Servicii de elaborare de proiecte altele decât pentru lucrările de
74142120-3
construcţie
74142200-85 Servicii de arbitraj şi de conciliere5
74150000-5 Servicii de holdinguri de management
Servicii de arhitectură, de inginerie, de construcţii şi servicii conexe de
74200000-1
consultanţă tehnică
74210000-4 Servicii de consultanţă tehnică
74220000-7 Servicii de arhitectură şi servicii conexe
74221000-4 Servicii de consultanţă în arhitectură
74222000-1 Servicii de proiectare arhitecturală
74222100-2 Servicii de arhitectură pentru construcţii
Cod CPV Descriere
74222200-3 Servicii de arhitectură pentru spaţii exterioare
74222300-4 Servicii de arhitectură pentru lucrări de extindere a construcţiilor
74223000-8 Servicii de organizare a concursurilor de proiectare arhitecturală
74224000-5 Servicii de arhitectură, de inginerie şi de planificare
74225000-2 Servicii de arhitectură, de inginerie şi de măsurare
74225100-3 Servicii de arhitectură şi de măsurare
74230000-0 Servicii de inginerie
74231000-7 Servicii de consultanţă în domeniul ingineriei şi al construcţiilor
74231100-8 Servicii de consultanţă în domeniul lucrărilor publice
74231110-1 Servicii de asistenţă în domeniul lucrărilor publice
74231120-4 Servicii de consultanţă în domeniul sistemelor de transport
74231121-1 Servicii de consultanţă privind autostrăzile
74231122-8 Servicii de inginerie rutieră
74231123-5 Servicii de inginerie feroviară
74231124-6 Servicii de inginerie aeroportuară
74231130-7 Servicii de consultanţă în infrastructură
74231200-9 Servicii de consultanţă în inginerie structurală
74231300-0 Servicii de consultanţă în ingineria mediului
74231310-3 Servicii de consultanţă în combaterea zgomotului
74231320-6 Servicii de consultanţă în izolaţie acustică şi acustică interioară
74231330-9 Servicii de consultanţă în tratarea apelor reziduale
74231400-1 Servicii de energie electrică şi servicii conexe
74231410-4 Servicii de energie electrică
74231420-7 Servicii de gestionare a energiei electrice
74231430-0 Servicii de consultanţă în eficienţă energetică
74231431-7 Servicii de inginerie termică pentru construcţii
74231500-2 Instalaţii tehnice de construcţii
74231510-5 Servicii de consultanţă pentru lucrări de bază
74231520-8 Servicii de consultanţă în construcţii
74231521-5 Servicii de consultanţă în instalaţii tehnice de construcţii
74231530-1 Servicii de examinare a construcţiilor
74231540-4 Servicii de inspectare şi verificare a construcţiilor
74231600-3 Servicii de consultanţă în telecomunicaţii
Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul
74231700-4
riscurilor
Servicii de consultanţă în protecţia contra incendiilor şi exploziilor şi în
74231710-7
controlul incendiilor şi exploziilor
74231720-0 Servicii sanitare şi de siguranţă
74231721-7 Servicii de consultanţă sanitară şi de siguranţă
74231800-5 Servicii de consiliere şi de consultanţă în inginerie
74231810-8 Servicii tehnice de iluminat natural şi artificial pentru clădiri
74231900-6 Servicii de expertiză
74232000-4 Servicii de concepţie tehnică
Cod CPV Descriere
Servicii de proiectare tehnică a instalaţiilor mecanice şi electrice pentru
74232100-5
construcţii
74232110-8 Servicii privind aspectele economice din sectorul construcţiilor
74232120-1 Servicii de proiectare a sistemelor de încălzire
74232200-6 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
74232210-9 Servicii de estimare pentru lucrări publice
74232220-2 Servicii de proiectare a conductelor
74232230-5 Servicii de proiectare a podurilor
74232240-8 Servicii de proiectare a barajelor
74232250-1 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport
74232300-7 Servicii de proiectare tehnică pentru procese şi producţie industriale
74232310-0 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
74232320-3 Servicii de proiectare tehnică a uzinelor
74232400-8 Servicii de estimare
74232500-9 Servicii de proiectare a fundaţiilor
74232600-0 Servicii auxiliare de construcţii
74232700-1 Servicii de proiectare a structurilor portante
74232800-2 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante
74233000-1 Diverse servicii de inginerie
74233100-2 Servicii de inginerie privind noroiul de foraj
74233200-3 Servicii de inginerie geotehnică
74233300-4 Servicii de inginerie mecanică
74233400-5 Servicii de inginerie mecanică şi electrică
74233500-6 Studii tehnice
74233600-7 Servicii de asistenţă în inginerie
74233700-8 Servicii de inginerie privind coroziunile
74240000-3 Servicii integrate de inginerie
74250000-6 Servicii de urbanism şi de arhitectură peisagistică
74251000-3 Servicii de urbanism
74252000-0 Servicii de arhitectură peisagistică
74252100-1 Servicii de amenajare peisagistică
74260000-9 Servicii privind construcţiile
74261000-6 Servicii de cercetare a şantierului
74262000-3 Servicii de supraveghere a lucrărilor
74262100-4 Servicii de supraveghere a şantierului
74263000-0 Servicii de consultanţă în construcţii
74264000-7 Servicii de gestionare a construcţiilor
74264100-8 Servicii de gestionare a proiectelor de construcţii
74270000-2 Servicii ştiinţifice şi tehnice în inginerie
Servicii de prospectare geologică şi geofizică şi alte tipuri de prospectare
74271000-9
ştiinţifică
74271100-0 Servicii de pregătire şi de analiză de carotaj
74271200-1 Servicii de consultanţă în geologie şi în geofizică
Cod CPV Descriere
74271210-4 Servicii de consultanţă în geofizică
74271220-7 Servicii de consultanţă în geologie
74271300-2 Servicii de analiză micropaleontologică
74271400-3 Servicii de interpretare petrofizică
74271500-4 Servicii de cercetare a solului
74271600-5 Servicii de prognoză meteorologică
74271700-6 Servicii de prospectare ştiinţifică
74271710-9 Servicii de prospectare geofizică
74271711-6 Analize geofizice ale siturilor arheologice
74271720-2 Servicii de prospectare geologică
74271800-7 Servicii de topografie
74271810-0 Analize topografice ale siturilor arheologice
74271900-8 Servicii de radiestezie
74272000-6 Servicii de prospectare subterană
74272100-7 Servicii de seismică
74272110-0 Servicii de analiză seismografică
74272111-7 Servicii de preluare de date seismice
74272112-4 Servicii de colectare de date seismice
74272113-1 Servicii de prelucrare de date seismice
74272300-9 Servicii de înregistrare magnetometrică
74273000-3 Servicii de analiză la suprafaţă
74273100-4 Servicii de analiză hidrografică
74273200-5 Servicii de analiză a dimensiunilor
74274000-0 Servicii de cartografie
74274100-1 Servicii de cartografie digitală
74274200-2 Servicii de cartografie aeriană
74274300-3 Servicii de cadastru
74274400-4 Servicii de hidrografie
74274500-5 Servicii de cartografie marină
74275000-7 Servicii de arpentaj
74275100-8 Servicii de fotogrammetrie
74275200-9 Servicii de arpentaj cadastral
74276000-4 Servicii tehnice
74276100-5 Servicii de control tehnic
74276200-6 Servicii de asistenţă tehnică
74276300-7 Servicii de suport tehnic
74276400-8 Servicii de planificare tehnică
74300000-2 Servicii de testare, de inspecţie, de analiză, de monitorizare şi de control
74310000-5 Servicii de testare şi analiză tehnică
74311000-2 Servicii de testare şi de analiză a compoziţiei şi a purităţii
74312000-9 Servicii de analiză
74312100-0 Servicii de analiză tehnică
Cod CPV Descriere
74313000-6 Servicii de inspecţie şi testare tehnică
74313100-7 Servicii de inspecţie tehnică
74313110-0 Servicii de inspecţie a utilajelor
74313120-3 Servicii de inspecţie tehnică a automobilelor
74313130-6 Servicii de inspecţie tehnică a construcţiilor
74313140-9 Servicii de inspecţie tehnică a lucrărilor publice
74313141-6 Servicii de inspecţie a conductelor
74313142-3 Servicii de inspecţie în domeniul siguranţei maritime
74313143-0 Servicii de testare a etanşeităţii
74313144-7 Servicii de monitorizare a debitului
74313145-4 Servicii de inspecţie a podurilor
74313146-1 Servicii de inspecţie a barajelor
74313147-8 Servicii de inspecţie a liniilor de cale ferată
74313200-8 Servicii de testare tehnică
74313210-1 Servicii de testare a vanelor
74313220-4 Servicii de testare nedistructivă
74320000-8 Servicii de monitorizare şi de control
74321000-5 Servicii de control al traficului
74321100-6 Servicii de monitorizare a traficului
74322000-2 Servicii de monitorizare a trenurilor
74323000-9 Servicii de control al calităţii
74323100-0 Servicii de asigurare a calităţii
74400000-3 Servicii de publicitate şi de comercializare
74410000-6 Servicii de publicitate
74411000-3 Servicii de consultanţă în publicitate
74412000-0 Servicii de gestionare publicitară
74420000-9 Servicii de comercializare
74421000-6 Servicii de comercializare directă
74422000-3 Servicii de promovare
74423000-0 Servicii pentru clienţi
74423100-1 Servicii de studii privind consumatorii
74423110-4 Servicii de studii privind satisfacerea consumatorilor
74423200-2 Servicii de asistenţă pentru clienţi
74423210-5 Program de fidelizare a clienţilor
74500000-46 Servicii de recrutare a forţei de muncă şi de asigurare de personal6
74510000-76 Servicii de plasare de personal6
74511000-4 Servicii de căutare de locuri de muncă
74512000-1 Servicii de plasament de personal de birou
74513000-8 Servicii de transfer al angajaţilor
74520000-06 Servicii de asigurare de personal6
74521000-7 Servicii de asigurare de personal de birou
74522000-4 Servicii de asigurare de personal de ajutor la domiciliu
Cod CPV Descriere
74523000-1 Servicii de asigurare de personal pentru comerţ sau industrie
74524000-8 Servicii de asigurare de personal de asistenţă medicală
74525000-5 Servicii de asigurare de personal medical
74530000-36 Servicii de recrutare6
Servicii de gestionare a personalului, cu excepţia serviciilor de plasare şi
74540000-6
de asigurare de personal
74541000-3 Servicii de personal şi de salarizare
74542000-0 Servicii de formare a personalului
74543000-7 Servicii de perfecţionare a personalului
74600000-5 Servicii de investigaţie şi de siguranţă
74610000-8 Servicii de siguranţă
74611000-5 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă
74613000-9 Servicii de pază
74614000-6 Servicii de supraveghere
74614100-7 Servicii de localizare
74614110-0 Servicii de localizare a transfugilor
74615000-3 Servicii de patrulare
74620000-1 Servicii de anchetare
74700000-6 Servicii de curăţenie
74710000-9 Servicii de curăţare a locuinţelor
74720000-2 Servicii de curăţare industrială
74721000-9 Servicii de dezinfecţie şi de dezinsecţie
74721100-0 Servicii de dezinfecţie
74721200-1 Servicii de deparazitare
74721210-4 Servicii de deratizare
74721300-2 Servicii de fumizare
74722000-6 Servicii de curăţare a ferestrelor
74724000-0 Servicii de curăţare a cuptoarelor şi a şemineelor
74730000-5 Servicii de curăţenie specializate
74731000-2 Servicii de curăţare a construcţiilor
74731100-3 Servicii de curăţare prin insuflare a structurilor tubulare
74732000-9 Servicii de curăţare a cisternelor
74732100-0 Servicii de curăţare a rezervoarelor
74735000-0 Servicii de curăţare a parcărilor
74740000-8 Diverse servicii de curăţenie
74741000-5 Servicii de curăţare a echipamentului telefonic
74742000-2 Servicii de curăţare a echipamentului de transport
74743000-9 Servicii de curăţare a echipamentului de birou
74744000-6 Servicii de curăţare a coşurilor de gunoi
74750000-1 Servicii de curăţare a birourilor
74760000-4 Servicii de curăţare a şcolilor
74800000-7 Diverse servicii comerciale şi servicii conexe
Cod CPV Descriere
74810000-0 Servicii de fotografie şi servicii conexe
74811000-7 Servicii de fotografie
74811100-8 Servicii de fotografie publicitară
74811200-9 Servicii de fotografie aeriană
74811300-0 Servicii de fotografie specializată
74811310-3 Servicii de fotografie pe fundul găurii de foraj
74811320-6 Servicii de fotografie submarină
74811330-9 Servicii de microfilmare
74811340-2 Servicii de radiografie
74812000-4 Servicii de developare a fotografiilor
74813000-1 Servicii de restaurare, de copiere şi de retuşare a fotografiilor
74820000-3 Servicii de ambalare şi servicii conexe
74821000-0 Servicii de ambalare
74830000-6 Servicii de secretariat şi servicii conexe
74831000-3 Servicii de asistenţă în birou
74831100-4 Servicii de secretariat telefonic
74831110-7 Servicii de centrală telefonică
74831120-0 Centre de apel
74831200-5 Servicii de reprografie
74831210-8 Servicii de fotocopiere
74831300-6 Servicii de traducere
74831400-7 Servicii de interpretariat
Servicii de dactilografiere, de prelucrare de text şi de tehnoredactare
74831500-8
computerizată
74831510-1 Servicii de dactilografiere
74831520-4 Servicii de prelucrare de text
74831530-7 Servicii de tehnoredactare computerizată
74831600-9 Servicii de clasificare
74832000-0 Servicii de elaborare a listelor de adrese şi servicii de expediere
74832100-1 Servicii de expediere
74840000-9 Servicii de proiectare specializată
74841000-6 Servicii de decoraţiuni interioare
74842000-3 Servicii de arhitectură de interior
74843000-0 Servicii de asistenţă de proiectare
74844000-7 Servicii de proiectare de mobilă
74850000-2 Servicii de agenţii de recuperare
74851000-9 Servicii de taxare
74860000-5 Servicii de organizare de expoziţii, de târguri şi de congrese
74861000-2 Servicii de organizare de seminarii
74870000-8 Diverse servicii comerciale
74871000-5 Servicii de gestionare a stocurilor
74872000-2 Servicii de recepţie
Cod CPV Descriere
74873000-9 Servicii de gestionare de imobile şi instalaţii
74873100-0 Servicii de gestionare a instalaţiilor
74874000-6 Servicii de gestionare a contractelor
74875000-3 Servicii de gestionare a bibliotecilor
74875100-4 Servicii de arhivare
74875200-5 Servicii de catalogare
74876000-0 Servicii de organizare economică
74877000-7 Servicii de călătorii de afaceri
75000000-6 Servicii de administraţie publică, de apărare şi de asigurări sociale
75100000-7 Servicii de administraţie publică
75110000-0 Servicii de administraţie generală
75111000-7 Servicii executive şi legislative
75111100-8 Servicii executive
75111200-9 Servicii legislative
75112000-4 Servicii administrative privind activităţile comerciale
75112100-5 Servicii administrative privind proiectele de dezvoltare
75120000-3 Servicii administrative de agenţii
75121000-0 Servicii administrative în învăţământ
75122000-7 Servicii administrative în domeniul sănătăţii
75123000-4 Servicii administrative în domeniul locuinţelor
75124000-1 Servicii administrative de recreere, culturale şi religioase
75125000-8 Servicii administrative în turism
75130000-6 Servicii de asistenţă pentru guvern
75131000-3 Servicii guvernamentale
75131100-4 Servicii generale de personal pentru guvern
75200000-8 Prestări de servicii pentru comunitate
75210000-1 Afaceri externe şi alte servicii
75211000-8 Servicii de afaceri externe
75211100-9 Servicii diplomatice
75211110-2 Servicii consulare
75211200-0 Servicii de ajutor economic extern
75211300-1 Servicii de ajutor militar extern
75220000-4 Servicii de apărare
75221000-1 Servicii de apărare militară
75222000-8 Servicii de apărare civilă
75230000-7 Servicii de justiţie
75231000-4 Servicii judiciare
75231100-5 Servicii administrative în tribunale
75231200-6 Servicii privind detenţia sau reabilitarea deţinuţilor
75231210-9 Servicii de încarcerare
75231220-2 Servicii de escortare a deţinuţilor
75231230-5 Servicii de penitenciar
Cod CPV Descriere
75231240-8 Servicii de reinserţie socială
75240000-0 Servicii de siguranţă publică şi de asigurare a ordinii publice
75241000-7 Servicii de siguranţă publică
75241100-8 Servicii de poliţie
75242000-4 Servicii de asigurare a ordinii publice
75242100-5 Servicii de ordine publică
75242110-8 Servicii de executor judecătoresc
75250000-3 Servicii de pompieri şi de salvare
75251000-0 Servicii de pompieri
75251100-1 Servicii de stingere a incendiilor
75251110-4 Servicii de prevenire a incendiilor
75251120-7 Servicii de combatere a incendiilor în păduri
75252000-7 Servicii de salvare
75300000-9 Servicii de asigurări sociale obligatorii
75310000-2 Servicii de indemnizaţii
75311000-9 Indemnizaţii de boală
75312000-6 Indemnizaţii de maternitate
75313000-3 Indemnizaţii de invaliditate
75313100-4 Indemnizaţii de incapacitate temporară
75314000-0 Indemnizaţii de şomaj
75320000-5 Programe de pensionare a funcţionarilor de stat
75330000-8 Alocaţii familiale
75340000-1 Alocaţii pentru copii
76000000-3 Servicii privind industria petrolului şi a gazului
76100000-4 Servicii profesionale privind industria gazului
76110000-7 Servicii privind extracţia gazelor
76111000-4 Servicii de regazeificare
76120000-0 Servicii de scufundare conexe extracţiei gazelor
76200000-5 Servicii profesionale privind industria petrolieră
76210000-8 Servicii privind extracţia petrolului
76211000-5 Servicii de agăţare de coloană pierdută
76211100-6 Servicii de căptuşire
76211200-7 Servicii de analiză a noroiului de foraj
76300000-6 Servicii de foraj
76310000-9 Servicii de foraj conexe extracţiei gazelor
76320000-2 Servicii de foraj marin
76330000-5 Servicii de foraj cu turbină
76340000-8 Servicii de carotaj
76400000-7 Servicii de poziţionare a echipamentelor de foraj
76410000-0 Servicii de căptuşire şi de tubare a puţurilor
76411000-7 Servicii de căptuşire a puţurilor
76420000-3 Servicii de cimentare a puţurilor
Cod CPV Descriere
76430000-6 Servicii de forare de puţuri şi servicii de producţie
76431000-3 Servicii de forare de puţuri
76440000-9 Servicii de întocmire a profilului geologic al puţurilor
76450000-2 Servicii de gestionare a puţurilor
76460000-5 Servicii de asistenţă privind puţurile
76470000-8 Servicii de testare a puţurilor
76480000-1 Servicii de tubare
76490000-4 Servicii de finisare a puţurilor
76491000-1 Servicii de acoperire a puţurilor
76492000-8 Servicii de poziţionare a puţurilor
76500000-8 Servicii la sol şi servicii marine
76510000-1 Servicii la sol
76520000-4 Servicii marine
76521000-1 Servicii de instalaţii marine
76522000-8 Servicii de nave de alimentare cu combustibil pe mare
76530000-7 Servicii privind fundul găurii de foraj
76531000-4 Servicii de întocmire a profilului geologic al găurilor de foraj
77000000-0 Servicii pentru agricultură, pentru silvicultură şi pentru horticultură
77100000-1 Servicii pentru agricultură
77110000-4 Servicii privind producţia agricolă
77111000-1 Închiriere de utilaje agricole cu operator
77112000-8 Închiriere de secerătoare sau de echipament agricol cu operator
77120000-7 Servicii de compostare
77200000-2 Servicii pentru silvicultură
77210000-5 Servicii de transport de buşteni
77211000-2 Servicii conexe transportului de buşteni
77211100-3 Servicii de exploatare forestieră
77211200-4 Transport de buşteni în păduri
77211300-5 Servicii de defrişare
77211400-6 Servicii de tăiere a arborilor
77211500-7 Servicii de elagaj
77211600-8 Plantare de arbori prin însămânţare
77220000-8 Servicii de impregnare a lemnului
77230000-1 Servicii pentru silvicultură conexe
77231000-8 Servicii de gestionare a pădurilor
77300000-3 Servicii pentru horticultură
77310000-6 Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi
77311000-3 Întreţinere de grădini decorative sau de recreere
77312000-0 Servicii de înlăturare a buruienilor
77312100-1 Servicii de erbicidare
77313000-7 Servicii de întreţinere a parcurilor
77314000-4 Servicii de întreţinere a terenurilor
Cod CPV Descriere
77314100-5 Servicii de acoperire cu gazon
77315000-1 Servicii de însămânţare
77320000-9 Servicii de întreţinere a terenurilor de sport
77330000-2 Servicii de expoziţii florale
77340000-5 Elagaj de arbori şi tunderea gardurilor vii
77341000-2 Elagaj de arbori
77342000-9 Tunderea gardurilor vii
77400000-4 Servicii zoologice
77500000-5 Servicii de zootehnie
77510000-8 Servicii de înmulţire a vânatului
77600000-6 Servicii privind vânătoarea
77610000-9 Servicii de instalare de capcane
77700000-7 Servicii conexe pescuitului
78000000-7 Servicii tipografice, de publicare şi servicii conexe
78100000-8 Servicii tipografice
78110000-1 Servicii de tipărire de cărţi
78111000-8 Servicii de tipărire de agende telefonice
78112000-5 Servicii de tipărire de caiete de exerciţii
78113000-2 Servicii de tipărire de agende
78113100-3 Servicii de tipărire de organizatoare personale
78114000-9 Servicii de tipărire de carneţele
78114100-0 Servicii de tipărire de broşuri
78114200-1 Servicii de tipărire de bloc-notesuri
78114300-2 Servicii de tipărire de blocuri cu hârtie pentru scrisori
78114400-3 Servicii de tipărire de suporturi de hârtie pentru birou
78115000-6 Servicii de tipărire de materiale publicitare comerciale
78115100-7 Servicii de tipărire de cataloage comerciale
78116000-3 Servicii de tipărire de registre
78117000-0 Servicii de tipărire de registre contabile
78118000-7 Servicii de tipărire de carnete de formulare de comandă
78119000-4 Servicii de tipărire de chitanţiere
78120000-4 Servicii de tipărire de articole de papetărie
78121000-1 Servicii de tipărire de plicuri
78122000-8 Servicii de tipărire de hârtie de scrisori
78122100-9 Servicii de tipărire de formulare cu indigo
78123000-5 Servicii de tipărire de albume pentru mostre sau pentru colecţii
78124000-2 Servicii de tipărire de clasoare, dosare sau coperţi de dosare
78125000-9 Servicii de tipărire de cărţi de vizită
78130000-7 Servicii de tipărire de documente nefalsificabile
78131000-4 Servicii de tipărire de permise
78132000-1 Servicii de tipărire de bancnote
78133000-8 Servicii de tipărire de acţiuni
Cod CPV Descriere
78134000-5 Servicii de tipărire de carnete de cec
78135000-2 Servicii de tipărire de timbre noi
78135100-3 Servicii de tipărire de hârtie timbrată
78136000-9 Servicii de tipărire de bonuri de masă
78140000-0 Servicii de tipărire de formulare
78141000-7 Servicii de tipărire de formulare comerciale autocopiante
78142000-4 Servicii de tipărire de formulare continue
78150000-3 Servicii de tipărire de bilete
78151000-0 Servicii de tipărire de bilete de intrare
78152000-7 Servicii de tipărire de bilete de transport
78153000-4 Servicii de tipărire de bilete cu bandă magnetică
78160000-6 Servicii de tipărire de calendare
78170000-9 Servicii de tipărire de orare
78180000-2 Servicii de tipărire de ziare
78200000-9 Servicii conexe tipăririi
78210000-2 Servicii de finisare a tipăriturilor
78220000-5 Servicii de compoziţie
78221000-2 Servicii de pregătire a formelor de tipar
78222000-9 Servicii de fotogravură
78223000-6 Servicii de culegere
78224000-3 Servicii de litografiere
78225000-0 Servicii de proiectare grafică
78230000-8 Servicii de tipărire şi de livrare
78240000-1 Servicii de tipărire şi de distribuţie
78300000-0 Servicii de editare
78310000-3 Servicii de legare şi de finisare
78311000-0 Servicii de finisare a cărţilor
78312000-7 Servicii de legare
78400000-1 Servicii de abonare
80000000-4 Servicii de învăţământ
80100000-5 Servicii de învăţământ primar
80110000-8 Servicii de învăţământ preşcolar
80200000-6 Servicii de învăţământ gimnazial
80210000-9 Servicii de învăţământ gimnazial tehnic şi profesional
80211000-6 Servicii de învăţământ gimnazial tehnic
80212000-3 Servicii de învăţământ gimnazial profesional
80220000-2 Servicii de învăţământ pentru elevi cu handicap
80300000-7 Servicii de învăţământ superior
80310000-0 Servicii de formare profesională a tinerilor
80320000-3 Servicii de formare profesională în domeniul medical
80330000-6 Servicii de formare profesională în domeniul securităţii
80340000-9 Servicii de învăţământ special
Cod CPV Descriere
80400000-8 Servicii de educare a adulţilor şi alte servicii de învăţământ
80410000-1 Servicii şcolare diverse
80411000-8 Servicii de şcoli de conducere auto
80411100-9 Servicii de examene pentru obţinerea permisului de conducere auto
80411200-0 Cursuri de conducere auto
80412000-5 Servicii de şcoli de aviaţie
80413000-2 Servicii de şcoli de marină
80414000-9 Servicii de şcoli de scafandri
80415000-6 Servicii de şcoli de schi
80420000-4 Servicii de formare
80421000-1 Servicii de formare specializată
80421100-2 Servicii de formare a personalului
80422000-8 Echipamente de pregătire
80422100-9 Servicii privind programele de formare
80422200-0 Seminarii de formare
80423000-5 Servicii de formare profesională
80423100-6 Servicii de formare în domeniul industriei şi tehnicii
80423110-9 Servicii de formare în domeniul industriei
80423120-2 Servicii de formare în domeniul tehnicii
80423200-7 Servicii de formare în management
80423300-8 Servicii de formare şi de familiarizare în informatică
80423310-1 Servicii de formare în informatică
80423320-4 Cursuri de informatică
80424000-2 Servicii de formare în domeniul mediului
80425000-9 Servicii de formare în domeniul securităţii
80426000-6 Servicii de formare în domeniul sănătăţii şi al serviciilor de prim-ajutor
80426100-7 Servicii de formare în domeniul sănătăţii
80426200-8 Servicii de formare în domeniul serviciilor de prim-ajutor
80427000-3 Servicii de perfecţionare personală
80428000-0 Organizare de cursuri de limbi străine
80430000-7 Servicii de învăţământ universitar pentru adulţi
80490000-5 Gestionare a unui centru de învăţământ
85000000-9 Servicii de sănătate şi servicii de asistenţă socială
85100000-0 Servicii de sănătate
85110000-3 Servicii spitaliceşti şi servicii conexe
85111000-0 Servicii spitaliceşti
85111100-1 Servicii spitaliceşti de chirurgie
85111200-2 Servicii spitaliceşti de medicină
85111300-3 Servicii spitaliceşti de ginecologie
85111320-9 Servicii spitaliceşti de obstetrică
85111400-4 Servicii spitaliceşti de reabilitare
85111500-5 Servicii spitaliceşti de psihiatrie
Cod CPV Descriere
85111600-6 Servicii de ortezare
85111700-7 Servicii de oxigenoterapie
85111800-8 Servicii de patologie
85112000-7 Servicii de asistenţă spitalicească
85112100-8 Servicii privind aşternuturile pentru spital
85120000-6 Servicii de practică medicală şi servicii conexe
85121000-3 Servicii de practică medicală
85121100-4 Servicii prestate de medicii generalişti
85121110-7 Servicii prestate copiilor de cătrere medici generalişti
85121200-5 Servicii prestate de medici specialişti
85121300-6 Servicii chirurgicale specializate
85130000-9 Servicii de practică dentară şi servicii conexe
85131000-6 Servicii de practică dentară
85131100-7 Servicii de ortodonţie
85131110-0 Servicii de chirurgie ortodontică
85140000-2 Diverse servicii de sănătate
85141000-9 Servicii furnizate de personalul medical
85141100-0 Servicii prestate de moaşe
85141200-1 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
85141210-4 Servicii de îngrijire medicală la domiciliu
85141211-1 Servicii de tratament medical prin dializă la domiciliu
85141212-8 Servicii de dializă
85141220-7 Servicii de consultanţă prestate de personalul de asistenţă medicală
85142000-6 Servicii paramedicale
85142100-7 Servicii de fizioterapie
85142200-8 Servicii de homeopatie
85142300-9 Servicii de igienă
85142400-0 Livrare la domiciliu de articole pentru bolnavii de incontinenţă
85143000-3 Servicii de ambulanţă
85144000-0 Servicii de centre de sănătate
85144100-1 Servicii de centre de asistenţă medicală
85145000-7 Servicii prestate de laboratoare medicale
85146000-4 Servicii prestate de băncile de sânge
85146100-5 Servicii prestate de băncile de material seminal
85146200-6 Servicii prestate de băncile de organe pentru transplanturi
85147000-1 Servicii de medicina muncii
85148000-8 Servicii de analize medicale
85149000-5 Servicii farmaceutice
85200000-1 Servicii veterinare
85300000-2 Servicii de asistenţă socială şi servicii conexe
85310000-5 Servicii de asistenţă socială
85311000-2 Servicii de asistenţă socială cu cazare
Cod CPV Descriere
85311100-3 Servicii sociale pentru persoane în vârstă
85311200-4 Servicii sociale pentru persoanele cu handicap
85311300-5 Servicii sociale pentru copii şi tineri
85312000-9 Servicii de asistenţă socială fără cazare
85312100-0 Servicii de centre de zi
85312110-3 Servicii prestate de centre de zi pentru copii
85312120-6 Servicii prestate de centre de zi pentru copii şi tineri cu handicap
85312300-2 Servicii de orientare şi de consultanţă profesională
85312310-5 Servicii de orientare
85312320-8 Servicii de consultanţă profesională
85312330-1 Servicii de planificare familială
85312400-3 Servicii sociale neprestate de instituţii rezidenţiale
85312500-4 Servicii de reabilitare
85312510-7 Servicii de reabilitare profesională
85320000-8 Servicii sociale
85321000-5 Servicii sociale administrative
85322000-2 Programe de acţiune comunitară
85323000-9 Servicii de sănătate comunitară
Servicii de evacuare a apelor reziduale şi de eliminare a deşeurilor,
90000000-7
servicii de igienizare şi servicii privind mediul
90100000-8 Servicii de colectare şi de evacuare a apelor reziduale şi a deşeurilor
90110000-1 Servicii privind apele reziduale
90111000-8 Servicii de evacuare şi de tratare a apelor reziduale
90111100-9 Servicii de evacuare a apelor reziduale
90111200-0 Servicii de tratare a apelor reziduale
90111300-1 Servicii de eliminare a apelor reziduale
90112000-5 Servicii de tratare a puţurilor de decantare şi a foselor septice
90112100-6 Servicii de tratare a puţurilor de decantare
90112200-7 Servicii privind fosele septice
90112210-0 Servicii de tratare a foselor septice
90112300-8 Servicii de golire a puţurilor de decantare sau a foselor septice
90113000-2 Servicii de curăţare a canalelor de ape reziduale
90114000-9 Servicii de gestionare a canalelor de ape reziduale
90114100-0 Exploatare a unei staţii de tratare a apelor reziduale
90115000-6 Servicii de supraveghere a canalelor de ape reziduale
90120000-4 Servicii de eliminare a deşeurilor
90121000-1 Servicii generale privind deşeurile
90121100-2 Servicii de colectare a deşeurilor
90121110-5 Servicii de colectare a deşeurilor urbane solide
90121120-8 Servicii de colectare a deşeurilor menajere
90121130-1 Servicii de colectare a deşeurilor dispersate
90121140-4 Servicii de colectare a hârtiei
Cod CPV Descriere
90121200-3 Servicii de transport de deşeuri
90121300-4 Servicii de tratare a deşeurilor
90121310-7 Servicii de eliminare a deşeurilor menajere
90121320-0 Servicii de eliminare a deşeurilor urbane solide
90121330-3 Servicii de incinerare a deşeurilor
90121340-6 Servicii de eliminare a cenuşii
90121400-5 Tratarea şi eliminarea deşeurilor lichide
90122000-8 Servicii privind deşeurile speciale
90122100-9 Servicii privind deşeurile toxice
90122110-2 Servicii privind deşeurile radioactive
90122111-9 Colectarea deşeurilor radioactive
90122112-6 Servicii de depozitare a deşeurilor radioactive
90122113-3 Eliminarea deşeurilor radioactive
90122114-0 Transportul deşeurilor radioactive
90122120-5 Servicii privind solurile contaminate
90122121-2 Înlăturarea solurilor contaminate
90122122-9 Eliminarea solurilor contaminate
90122123-6 Servicii de tratare a solurilor contaminate
90122124-3 Curăţarea şi tratarea solului
Servicii de eliminare a deşeurilor toxice, cu excepţia deşeurilor
90122130-8
radioactive şi a solurilor contaminate
90122131-5 Servicii de eliminare a armelor şi a muniţiilor
90122132-2 Servicii de dezamorsare a bombelor
90122200-0 Servicii privind deşeurile medicale
90122210-3 Servicii de colectare a deşeurilor spitaliceşti
90122220-6 Servicii de eliminare a deşeurilor spitaliceşti
90122230-9 Servicii de înlăturare a deşeurilor biologice
90122240-2 Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti
90122300-1 Servicii de gestionare a nămolului
90122310-4 Servicii de înlăturare a nămolului
90122320-7 Servicii de transport al nămolului
90122330-0 Servicii de tratare a nămolului
90122340-3 Servicii de eliminare a nămolului
90123000-5 Exploatarea rampelor de gunoi
90123100-6 Servicii de gestionare a rampelor de gunoi
90123200-7 Servicii de gestionare a haldelor de cărbune
90123300-8 Servicii de gestionare a haldelor de deşeuri
Servicii de curăţenie şi igienizare în mediu urban sau rural şi servicii
90200000-9
conexe
90210000-2 Servicii de curăţenie stradală
90211000-9 Servicii de măturare a străzilor
90212000-6 Servicii de deszăpezire
90213000-3 Servicii de înlăturare a gheţii
Cod CPV Descriere
90220000-5 Servicii de curăţare a gurilor de canal
90221000-2 Servicii de golire a gurilor de canal
90230000-8 Servicii de îndepărtare a azbestului
90240000-1 Servicii de eliminare a plumbului
90250000-4 Servicii de dezinfectare şi dezinfectare în mediu urban sau rural
90260000-7 Servicii de curăţare a plajelor
90300000-0 Servicii privind mediul şi servicii ecologice
90310000-3 Servicii privind mediul
90311000-0 Servicii de consultanţă privind mediul
90312000-7 Servicii de studiere a impactului asupra mediului
90313000-4 Servicii de monitorizare a mediului
90313100-5 Servicii de combatere a poluării
90313110-8 Servicii de combatere a poluării cu petrol
90313120-1 Servicii de monitorizare a poluării
90314000-1 Servicii de măsurare a emisiilor
90315000-8 Servicii de protecţie a mediului
90315100-9 Servicii de întreţinere a mediului
90315200-0 Servicii de ameliorare a mediului
90315300-1 Servicii de reciclare
90320000-6 Servicii ecologice
91000000-4 Servicii de organizaţii asociative
91100000-5 Servicii prestate de organizaţii comerciale, profesionale şi specializate
91110000-8 Servicii prestate de organizaţii comerciale
91120000-1 Servicii prestate de organizaţii profesionale
91130000-4 Servicii prestate de organizaţii specializate
91131000-1 Servicii privind siguranţa nucleară
91200000-6 Servicii prestate de organizaţii sindicale
91300000-7 Servicii diverse prestate de organizaţii asociative
91310000-0 Servicii religioase
91320000-3 Servicii prestate de organizaţii politice
91330000-6 Servicii prestate de organizaţii asociative cu caracter social
Servicii de asistenţă privind dezvoltarea spiritului civic şi a resurselor
91331000-3
comunitare
91331100-4 Servicii prestate de asociaţii de tineri
92000000-1 Servicii de recreere, culturale şi sportive
92100000-2 Servicii de cinematografie şi servicii video
Servicii de producţie de filme cinematografice şi de casete video şi
92110000-5
servicii conexe
92111000-2 Servicii de producţie de filme cinematografice şi de filme video
92111100-3 Producţie de filme şi de casete video cu utilizare pedagogică
Producţie de filme şi de casete video publicitare, de propagandă şi de
92111200-4
informare
92111210-7 Producţie de filme publicitare
Cod CPV Descriere
92111220-0 Producţie de casete video publicitare
92111230-3 Producţie de filme de propagandă
92111240-6 Producţie de casete video de propagandă
92111250-9 Producţie de filme de informare
92111260-2 Producţie de casete video de informare
92111300-5 Producţie de filme şi de casete video de divertisment
92111310-8 Producţie de filme de divertisment
92111320-1 Producţie de casete video de divertisment
92112000-9 Servicii privind producţia de filme cinematografice sau de casete video
92120000-8 Servicii de distribuţie de filme cinematografice şi de casete video
92121000-5 Servicii de distribuţie de casete video
92122000-2 Servicii de distribuţie de filme cinematografice
92130000-1 Servicii de proiectare de filme cinematografice
92140000-4 Servicii de proiectare de filme video
92200000-37 Servicii de radio şi de televiziune7
92210000-67 Servicii de radio7
92211000-37 Servicii de radiodifuziune7
92220000-97 Servicii de televiziune7
92221000-67 Servicii de teledifuziune7
92230000-2 Servicii de radio şi televiziune prin cablu
92300000-4 Servicii de divertisment
92310000-7 Servicii de creare şi interpretare de opere artistice şi literare
92311000-4 Opere de artă
92312000-1 Servicii artistice
Servicii de divertisment prestate de producătorii de teatru, coruri,
92312100-2
ansambluri muzicale şi orchestre
92312110-5 Servicii de divertisment prestate de producătorii de teatru
92312120-8 Servicii de divertisment prestate de coruri
92312130-1 Servicii de divertisment prestate de ansambluri muzicale
92312140-4 Servicii de divertisment prestate de orchestre
92312200-3 Servicii prestate de autori, compozitori, sculptori şi artişti independenţi
92312210-6 Servicii prestate de autori
92312211-3 Servicii de agenţii redacţionale
92312212-0 Servicii privind pregătirea manualelor de formare
92312213-7 Servicii prestate de autori în domeniul tehnicii
92312220-9 Servicii prestate de compozitori
92312230-2 Servicii prestate de sculptori
92312240-5 Servicii prestate de artişti
92312250-8 Servicii prestate de artişti independenţi
92320000-0 Servicii de gestionare a sălilor de spectacol
92330000-3 Servicii privind zonele de recreere
92331000-0 Servicii de bâlci şi de parcuri de distracţii
Cod CPV Descriere
92331100-1 Servicii de bâlci
92331200-2 Servicii de parcuri de distracţii
92332000-7 Servicii de plaje
92340000-6 Servicii privind dansul şi reprezentaţiile
92341000-3 Servicii de circuri
92342000-0 Servicii de şcoli de dans
92342100-1 Servicii de şcoli de dans de societate
92342200-2 Servicii de şcoli de dans modern
92350000-9 Servicii de jocuri de noroc şi de pariuri
92351000-6 Servicii de jocuri de noroc
92351100-7 Servicii de gestionare a loteriilor
92351200-8 Servicii de gestionare a cazinourilor
92352000-3 Servicii de pariuri
92352100-4 Servicii de exploatare a totalizatoarelor pentru pariuri
92352200-5 Servicii prestate de agenţi de pariuri
92360000-2 Servicii de pirotehnie
92400000-5 Servicii de agenţii de presă
92500000-6 Servicii prestate de biblioteci, arhive, muzee şi alte servicii culturale
92510000-9 Servicii prestate de biblioteci şi de arhive
92511000-6 Servicii prestate de biblioteci
92512000-3 Servicii prestate de arhive
Servicii prestate de muzee şi servicii de conservare a siturilor şi a
92520000-2
monumentelor istorice
92521000-9 Servicii prestate de muzee
92521100-0 Servicii de expoziţii în muzee
92521200-1 Servicii de conservare a obiectelor şi a exemplarelor de expoziţie
92521210-4 Servicii de conservare a obiectelor de expoziţie
92521220-7 Servicii de conservare a specimenelor
92522000-6 Servicii de conservare a siturilor şi a monumentelor istorice
92522100-7 Servicii de conservare a siturilor istorice
92522200-8 Servicii de conservare a monumentelor istorice
92530000-5 Servicii de grădini botanice şi zoologice şi servicii de rezervaţii naturale
92531000-2 Servicii de grădini botanice
92532000-9 Servicii de grădini zoologice
92533000-6 Servicii de rezervaţii naturale
92534000-3 Servicii de conservare a faunei şi a florei sălbatice
92600000-7 Servicii sportive
92610000-0 Servicii de gestionare a complexelor sportive
92620000-3 Servicii privind activităţile sportive
92621000-0 Servicii de promovare a evenimentelor sportive
92622000-7 Servicii de organizare a evenimentelor sportive
93000000-8 Servicii diverse
Cod CPV Descriere
93100000-9 Servicii de spălătorie şi de curăţătorie uscată
93110000-2 Servicii de colectare de rufe pentru spălat
93111000-9 Servicii de gestionare a spălătoriilor
93112000-6 Servicii de exploatare a spălătoriilor
93120000-5 Servicii de curăţare a materialelor textile
93121000-2 Servicii de impregnare a materialelor textile
93130000-8 Servicii de curăţare a articolelor din blană
93140000-1 Servicii de colorare
93150000-4 Servicii de călcătorie
93160000-7 Servicii de vopsitorie
93200000-0 Servicii de coafor şi de cosmetică
93210000-3 Servicii de coafor
93211000-0 Servicii de frizerie
93220000-6 Servicii de cosmetică
93221000-3 Servicii de cosmetică, de manichiură şi de pedichiură
93221100-4 Servicii de tratament cosmetic
93221200-5 Servicii de manichiură
93221300-6 Servicii de pedichiură
93300000-1 Servicii de întreţinere corporală
93310000-4 Servicii de băi turceşti
93320000-7 Servicii de staţiuni termale
93330000-0 Servicii de masaj
93400000-2 Servicii de cazare şi de birou
93410000-5 Servicii de cazare
93411000-2 Servicii de gestionare a spaţiilor de cazare
93411100-3 Servicii de menaj
93411200-4 Servicii de portar
93411300-5 Servicii de administrare de imobile
93411400-6 Servicii de îngrijitor de imobile
93500000-3 Servicii privind infrastructurile colective
93510000-6 Servicii de gestionare a parcărilor de autovehicule
93511000-3 Servicii de parcări de autovehicule
93511100-4 Servicii de aplicare a regulilor de parcare
93600000-4 Servicii marine
93610000-7 Servicii de oceanologie
93620000-0 Servicii de gestionare a porturilor
93621000-7 Servicii de asistenţă în bazele navale
93630000-3 Servicii de scufundare
93700000-5 Servicii funerare şi servicii conexe
93710000-8 Servicii funerare
93711000-5 Servicii de înhumare şi de incinerare
93711100-6 Servicii de înhumare
Cod CPV Descriere
93711110-9 Servicii de întreţinere a cimitirelor
93711200-7 Servicii de incinerare
93712000-2 Servicii de pompe funebre
93900000-7 Servicii diverse n.c.a.
93910000-0 Servicii de declasare
93920000-3 Servicii de transfer
93930000-6 Servicii de croitorie
93940000-9 Servicii de tapiserie
93950000-2 Servicii de lăcătuşărie
95000000-2 Case particulare cu personal angajat
95100000-3 Servicii de lucrători comerciali şi industriali
95110000-6 Servicii de lucrători comerciali
95120000-9 Servicii de lucrători industriali
95130000-2 Servicii de forţe de muncă
95131000-9 Servicii de personal de agenţii
95132000-6 Servicii de personal de birou
95133000-3 Personal angajat temporar
95133100-4 Servicii de asistenţă la domiciliu
95140000-5 Servicii domestice
99000000-0 Servicii prestate de organizaţii şi de organisme extrateritoriale
99100000-1 Servicii specifice organizaţiilor şi organismelor internaţionale
1
Directiva 92/50/CEE: cu excepţia serviciilor de transport feroviar reglementate de categoria 18 din CPC
prov.
Directiva 93/38/CEE: cu excepţia serviciilor de transport feroviar reglementate de categoria 18 din CPC
prov.
2
Directiva 92/50/CEE: cu excepţia serviciilor de telefonie vocală, de telex, de radiotelefonie, de
radiomesagerie şi de transmisiuni prin satelit.
Directiva 93/38/CEE: cu excepţia serviciilor de telefonie vocală, de telex, de radiotelefonie mobilă, de
radiomesagerie şi de telecomunicaţii prin satelit.
[În propunerile Comisiei COM(2000) 275 şi COM(2000) 276, prezenta notă de subsol a fost eliminată].
3
Directiva 92/50/CEE: cu excepţia contractelor de achiziţii de servicii financiare privind emiterea,
cumpărarea, vânzarea şi transferul de titluri sau de alte instrumente financiare şi a serviciilor prestate de
băncile centrale. Sunt exceptate, de asemenea, contractele care au ca obiect achiziţia sau locaţiunea,
oricare ar fi modalităţile financiare, de terenuri, de construcţii existente sau de alte bunuri imobile sau
care privesc drepturi asupra acestor bunuri; cu toate acestea, contractele de servicii financiare încheiate
în acelaşi timp, înainte sau după încheierea contractului care are ca obiect achiziţia sau locaţiunea, în
orice formă, fac obiectul prezentei directive.
Directiva 93/38/CEE: cu excepţia contractelor de achiziţie privind emiterea, cumpărarea, vânzarea şi
transferul de titluri sau de alte instrumente financiare. Sunt exceptate, de asemenea, contractele care au
ca obiect achiziţia sau locaţiunea, oricare ar fi modalităţile financiare, de terenuri, de construcţii
existente sau de alte bunuri imobile sau care privesc drepturi asupra acestor bunuri; cu toate acestea,
contractele de servicii financiare încheiate în acelaşi timp, înainte sau după încheierea contractului care
are ca obiect achiziţia sau locaţiunea, în orice formă, fac obiectul prezentei directive.
4
Directiva 92/50/CEE: cu excepţia contractelor de achiziţii de servicii de cercetare şi de dezvoltare, altele
decât cele prin care beneficiile revin exclusiv autorităţii contractante în scopul utilizării în desfăşurarea
propriilor activităţi, cu condiţia ca serviciul prestat să fie remunerat în totalitate de către autoritatea
contractantă.
Directiva 93/38/CEE: cu excepţia contractelor de servicii de cercetare şi de dezvoltare, altele decât cele
prin care beneficiile revin exclusiv entităţii contractante în scopul utilizării în desfăşurarea propriilor
activităţi, cu condiţia ca serviciul prestat să fie remunerat în totalitate de către entitatea contractantă.
Cod CPV Descriere
5
Directiva 92/50/CEE: cu excepţia serviciilor de arbitraj şi de conciliere.
Directiva 93/38/CEE: cu excepţia serviciilor de arbitraj şi de conciliere.
6
Directiva 92/50/CEE: cu excepţia contractelor de achiziţii de muncă.
Directiva 93/38/CEE: cu excepţia contractelor de achiziţii de muncă.
7
Directiva 92/50/CEE: cu excepţia contractelor de achiziţii referitoare la cumpărarea, dezvoltarea,
producţia sau coproducţia de programe de către organisme de radiodifuziune şi a contractelor de achiziţii
privind timpul de emisie.
VOCABULAR SUPLIMENTAR

Cod Descriere
E001-0 Pentru curăţat
E002-7 Pentru copii
E003-4 Pentru centre de zi
E004-1 În scopuri grafice
E005-8 De acces
E006-5 Cu utilizare industrială
E007-2 Pentru grădiniţe
E008-9 De birou
E009-6 Pentru birouri
E010-6 De exterior
E011-3 Pentru ambalarea produselor
E012-0 Pentru colete
E013-7 pentru
E014-4 Punere în funcţiune
E015-1 Livrare
E016-8 Pentru tipărire
E017-5 Leasing
E018-2 Pentru şcoli
E019-9 Proiectare
E020-9 În scopuri ştiinţifice
E021-6 De unică folosinţă
E023-0 Extensibil
E024-7 Ignifug
E025-4 Rezistent la foc
E026-1 Neinflamabil
E027-8 Reînnoire
E028-5 Flexibil
E029-2 Pentru resturi menajere
E030-2 Pentru expoziţie
E031-9 Pentru stingerea incendiilor
E032-6 De salvare
E033-3 De supravieţuire
E034-0 Dotat
E035-7 Pentru formare
E036-4 Pentru eliminarea deşeurilor
E037-1 Furnizare fermă
E038-8 Întreg
E039-5 Pentru depozitare
E040-5 Modernizare
E041-2 Cu utilizare tehnică
E042-9 Cald
Cod Descriere
E043-6 În conformitate cu standardele şi specificaţiile
E044-3 În pungi
E045-0 În cartoane
E046-7 În loturi
E047-4 În pachete
E048-1 În punguţe
E049-8 În saci
E050-8 Pentru testare
E051-5 Instalare
E052-2 Instantaneu
E053-9 Internaţional
E054-6 Cu utilizare urbană
E055-3 Prezenta notificare reprezintă lansarea unei proceduri competitive
E056-0 Pentru deşeuri
E057-7 Lichid
Prezenta notificare nu reprezintă lansarea unei proceduri
E058-4 competitive
E059-1 Acord-cadru
E060-1 Sintetic
E061-8 Magnetic
E062-5 Submarin
E063-2 Întreţinere
E064-9 Gestionare
E065-6 Exterior
E066-3 Portabil
E067-0 Dur
E068-7 Încărcătură grea
E069-4 De înaltă performanţă
E070-4 Oţel
E071-1 Închiriere
E072-8 Fără operator
E073-5 Cu operator
E074-2 La faţa locului
E075-9 sau echivalent
E076-6 Ecologic
E077-3 Fază:
E078-0 Învelit în plastic
E079-7 Portabil
E080-7 Pudră
E081-4 Primar
E082-1 Privat
E083-8 Public
E084-5 Pulverizat
Cod Descriere
E085-2 Iluminat
E086-9 Importat
E087-6 Cu utilizare specială
E088-3 Uscat
E089-0 De uz casnic
E090-0 Consolidat
E091-7 Reparaţie
E092-4 Înlocuire
E093-1 Dezvoltare
E094-8 Siguranţă/securitate
E095-5 Brut
E096-2 De secretariat
E097-9 Impregnat
E098-6 Moale
E099-3 Colorat
E100-4 În blocuri
E101-1 În plăci
E102-8 În vrac
E103-5 În cartuşe
E104-2 În stive
E105-9 Rece
E106-6 Standard
E107-3 Consolidare
E108-0 Îmbrăcat
E109-7 Lot secundar:
E110-7 Accesoriu
E111-4 De unică folosinţă
E112-1 În bare
E113-8 Autocolant
E114-5 Cauciuc
E115-2 În role
E116-9 În plăci
E117-6 Tubular
E118-3 Tip:
E119-0 Subteran
E120-0 În soluţie
E121-7 În benzi
E122-4 Actualizabil
E123-1 Tapiţat
E124-8 Interior
E125-5 Instalare şi întreţinere
E126-2 Integrat
E127-9 Intern
Cod Descriere
E128-6 Şi servicii conexe de instalare
E129-3 Şi produse conexe
E130-3 Şi servicii conexe de reparare şi de întreţinere
E131-0 Şi servicii conexe
E132-7 Automat
E133-4 Artificial
E134-1 Consultanţă
E135-8 Consumabile
E136-5 Anual
E137-2 Uşor
E138-9 şi articole conexe
E139-6 şi echipament conex
E140-6 Lichefiat
E141-3 La mare distanţă
E142-0 Întreţinere şi reparare
E143-7 Pulbere
E144-4 Mecanic
E145-1 şi accesorii
E146-8 Tip de standard:
E147-5 Mecanic şi electric
E148-2 Mobil
E149-9 Naţional
E150-9 Natural
E151-6 Cu utilizare pedagogică
E152-3 Pentru personalul militar
E153-0 Cu utilizare militară
E154-7 şi
E155-4 Cu utilizare navală
E156-1 Cercetare şi dezvoltare
E157-8 Pentru case de bătrâni
E158-5 Pentru oficiu poştal
E159-2 Pentru închisoare
E160-2 Pentru şcoală
E161-9 Altele decât menajere
E162-6 Polivalent
E163-3 La suprafaţă
E164-0 Pentru aviaţia militară
E165-7 Pentru armată
E166-4 Pentru poliţie
E167-1 Război nuclear, biologic, chimic (NBC)
E168-5 Nu este un acord-cadru
E169-5 Reparare şi întreţinere
E170-5 Din metal
Cod Descriere
E171-2 Din hârtie
E172-9 Din plastic
E173-6 Din polietilenă
E174-3 Din polistiren
E175-0 Din politen
E176-7 Din oţel
E177-4 Offset
E178-1 Pe bază de contract
E179-8 Forfetar
E180-8 Exploatare şi întreţinere
E181-5 Exterior
E182-2 Renovare
E183-9 Renovare şi reparare
E184-6 Închiriere
E185-3 Hârtie
E186-0 Renovare şi extindere
E187-7 Plastic
E188-4 Înlăturare
E189-1 Poliester
E190-1 Prefabricat
E191-8 Tipărit
E192-5 Prelucrat
E193-2 Achiziţionare
E194-9 Reîncărcabil
E195-6 Recondiţionare
E196-3 Reciclat
E197-0 Rafinat
E198-7 Referinţă:
H001-1 Asincron
H003-5 Pentru software
H004-2 Asistat de computer
H005-9 Informatizat
H006-6 De birou
H007-3 Digital
H008-0e Pentru hardware
H009-7 Computerizat
H010-7 De siguranţă
H011-4 Pentru reţea
H013-8 Înaltă rezoluţie
H014-5 Compatibil IBM
H015-2 Comandat prin computer
H020-0 Cu microunde
H022-4 Cu multiple utilizări
Cod Descriere
H023-1 On-line
H027-9 Timp real
H028-6 Telecomandat
H031-0 Sincron
H032-7 Compatibil VAX/VMS
H042-0 Frontal
H045-1 Multimedia
H046-8 Multiprelucrare
H047-5 Multioperaţional
H049-9 Autonom
H051-6 Tip de arhitectură:
H052-3 Tip de protocol:
K001-2 Antiglonţ
K002-9 Pentru bărbaţi
K003-6 Pentru femei
K004-3 Pentru iarnă
K005-0 Pentru vară
K012-2 De sport
K014-6 Impermeabil
K015-3 Împotriva vântului
M001-6 Pentru pacienţi
M002-3 Pentru anestezie
M003-0 Pentru dializă renală
M004-7 Pentru endoscopia bronşică
M005-4 Pentru arsuri
M006-1 Pentru tratament citostatic
M007-8 Pentru radiologie de diagnosticare
M008-5 Cu utilizare în dietetică
M009-2 Pentru dezinfecţie
M010-2 Pentru dispensar
M011-9 Cu utilizare endovasculară
M012-6 Pentru ginecologie
M013-3 Pentru hemodializă
M014-0 Pentru hemodinamică
M015-7 Pentru cardiochirurgie
M016-4 Pentru spital
M017-1 Pentru imunologie
M018-8 Pentru perfuzie
M019-5 Pentru injectare
M020-5 Pentru laborator
M021-2 Pentru sala de operaţie
M022-9 Pentru personalul medical
M023-6 Cu utilizare medicală
Cod Descriere
M024-3 Cu utilizare neuroangiografică
M025-0 Cu utilizare neurochirurgicală
M026-7 Pentru personalul de asistenţă medicală
M027-4 Pentru sala de operaţie
M028-1 Cu utilizare ortopedică
M029-8 Pentru osteosinteză
M030-8 Pentru pediatrie
M031-5 Cu utilizare paramedicală
M032-2 Pentru patologie
M033-9 Pentru dializă peritoneală
M034-6 Medical
M035-3 Pentru radiodiagnosticare
M036-0 Pentru radiologie
M037-7 Pentru reactivi radioterapeutici
M038-4 Pentru analiză radioimunologică
M039-1 Pentru radioimunologie
M040-1 Vascular
M041-8 Pentru serologie
M042-5 Pentru terapie intensivă
M043-2 Pentru unitate de dializă renală
M044-9 Pentru medicină terapeutică
M045-6 Pentru dializă transperitoneală
M046-3 Pentru tratarea hipotermiei
M047-0 Pentru tratament urologic
M048-7 Pentru unitatea de radiologie
M049-4 Cardiovascular
M050-4 Nesteril
M051-1 Steril
M052-8 Cardiac
M053-5 Cu utilizare în psihiatrie
M054-2 Cu utilizare chirurgicală
M055-9 În scopuri terapeutice
M056-6 Specialităţi farmaceutice
N001-3 Monofazat
N002-0 Marin
N003-7 Neizolat
N004-4 Alimentat cu cărbune
N005-1 Joasă tensiune
N006-8 Neîntrerupt
N008-2 Izolat
N009-9 Pentru tratarea apelor reziduale
N010-9 Înaltă tensiune
N011-6 Distribuţie
Cod Descriere
N012-3 Alimentat cu combustibil fosil
N013-0 Pentru industria petrolului
N014-7 Pentru industria de gaz
N015-4 Extindere
N016-1 Pentru laboratoare
N018-5 Cu utilizare submarină
N019-2 Pentru depozitarea gazelor naturale
N020-2 Pentru transportul gazelor naturale
N021-9 Pentru tratarea apei
N022-6 Pentru instalaţii electrice
N023-3 Pentru echipament electric
N024-0 Pentru industria apei
N025-7 Pentru încălzire urbană
N026-4 Ape reziduale
N027-1 Galvanizat
N028-8 Alimentat cu gaz
N029-5 Cu energie electrică
N030-5 Cu încălzire electrică
N031-2 Rezistent la căldură
N032-9 Înaltă presiune
N033-6 Trifazic
N034-3 Energie hidroelectrică
N035-0 Cu securitate intrinsecă
N036-7 Alimentat cu lemn
N040-8 Presiune scăzută
N041-5 Presiune medie
N046-0 Nelichefiat
N047-7 Neîntrerupt
N048-4 La sol
N049-1 Nuclear
N053-2 Oleofil
N054-9 Alimentat cu păcură
N061-1 Construcţie de reactoare
N066-6 Aburi
N071-4 Submersibil
N073-8 Subacvatic
N078-3 Apă reziduală
N081-7 Ductil
N082-4 Pentru drenaj
N083-1 Fără oxigen
P001-7 Parţial prăjit
P002-4 În sticlă
P003-1 În conservă
Cod Descriere
P004-8 Refrigerat
P005-5 Parţial fiert
P006-2 Concentrat
P007-9 Gătit
P008-6 Kosher
P009-3 Felii
P010-3 În săculeţe
P011-1 În ulei
P012-7 Uscat
P013-4 Bucăţi
P014-1 Hallal
P015-8 Aromatizat
P016-5 Ras
P017-2 Pentru bucătărie
P018-9 Proaspăt
P019-6 Îngheţat
P020-6 Granulat
P021-3 În saramură
P022-0 Bucăţi
P023-7 În suc propriu
P024-4 În sirop
P025-1 În sos tomat
P026-8 În apă
P027-5 Conservare îndelungată
P028-2 Gata de copt
P029-9 Sărat
P030-9 Liofilizat
P031-6 Sterilizat
P032-3 Congelat
P033-0 Nesărat
P034-7 Gătit/congelat
P035-4 Ambalat în vid
P036-1 Gătit/refrigerat
P037-8 În conservă
X001-3 Articulat
X003-7 Pentru automobile
X004-4 Pentru aeronave
X005-1 Pentru echipaje de aeronave
X006-8 Pentru autobuze
X007-5 Rezervat pasagerilor
X008-2 Pentru transport feroviar
X009-9 Direcţie de conducere pe stânga
X010-9 Alimentat cu motorină
Cod Descriere
X011-6 4 roţi motoare
X012-3 Direcţie de conducere pe dreapta
X013-0 Teren accidentat
X014-7 Fără cameră de aer
X015-4 Pentru vehicule industriale
X016-1 Cu utilizare feroviară
X017-8 Pentru transport
X018-5 Pentru aeroport
X019-2 Pentru vehicule
X020-2 Greutate brută a vehiculului:
X021-9 Cu motor pe benzină
X022-6 Maritim
X023-3 Cu pilot automat
X024-0 Semisubmerisibil
X025-7 Cu echipaj
X026-4 Cu şofer
X027-1 Fără echipaj
X028-8 Fără şofer
Y001-0 Lucrări auxiliare
Y002-7 Pentru construcţii
Y003-4 Lucrări de bază
Y004-1 Finalizare
Y005-8 Construcţie de beton
Y006-5 Construcţie
Y007-2 Transformare
Y008-9 Pentru izolaţie
Y009-6 Proiectare şi construcţie
Y010-6 Locuinţe:
Y011-3 Extensie
Y012-0 Lucrări de finisare
Y013-7 Etaje
Y014-4 Pentru instalaţii mecanice
Y015-1 Îmbunătăţiri
Y016-8 Alungire
Y017-5 Localizare
Y018-2 Construcţie din metal
Y019-9 Construcţie mixtă
Y020-9 Modernizare
Y021-6 Natura lucrărilor
Y022-3 Piatră
Y023-0 Construcţie prefabricată
Y024-7 Renovare
Y025-4 Restaurare
Cod Descriere
Y026-1 Reînnoire a îmbrăcămintei
Y027-8 Camere:
Y028-5 Amestecuri netratate
Y029-2 Specificaţii:
Y030-2 Stadiu
Y031-9 Construcţie cu structură de oţel
Y032-6 Construcţie din lemn
Y033-3 Proiect la cheie
Y034-0 Lărgire
Y035-7 Şi lucrări conexe
Y036-4 Proiectare şi pozare
Y037-1 Renovare
Y038-8 Pentru autostrăzi
Y039-5 Pentru proiecte la cheie
Y040-5 Amestecuri la cald
Y041-2 Laminat
Y042-9 Modificare
Y043-6 Cu mai multe etaje
Y044-3 Reconstruire
Z001-7 Cuantum:
Z002-4 Valoare anuală:
Z003-1 Suprafaţă:
Z004-8 Valoare bugetară:
Z005-5 Capacitate:
Z006-2 Circumferinţă:
Z007-9 litri pe an
Z008-6 Adâncime:
Z009-3 Diametru:
Z010-3 Înălţime:
Z011-0 kg pe an
Z012-7 Lungime:
Z013-4 Lot nr.
Z014-1 Loturi:
Z015-8 Lot principal:
Z016-5 Maxim:
Z017-2 Minim:
Z018-9 Număr de articole:
Z019-6 Număr de faze:
Z020-6 Număr de ansambluri:
Z021-3 Număr de unităţi:
Z022-0 Număr de utilizatori:
Z023-7 Număr:
Z024-4 Peste
Cod Descriere
Z025-1 Putere
Z026-8 Presiune
Z027-5 Tensiune primară
Z028-2 Cantitate:
Z029-9 Randament:
Z030-9 Timp de reacţie
Z031-6 Pe zi
Z032-3 Dimensiunea lucrărilor:
Z033-0 Tensiune secundară
Z034-7 Exemplare:
Z035-4 Grosime:
Z036-1 Valoare totală estimată fără TVA
Z037-8 Dimensiune unitară:
Z038-5 Unităţi:
Z039-2 Valoare:
Z040-2 Volum:
Z041-9 Greutate:
Z042-6 Lăţime:
Z043-3 Dimensiune:
Z044-0 De maximum
Z045-7 Număr de canale:
Z046-4 Număr de locuri:
Z047-1 pe an
Z048-8 Ansambluri:
Z049-5 Foi:
Z050-5 tone pe an
Z051-2 Săptămânal
Z052-9 kWh pe an
Z053-6 MWh pe an
Z054-3 Lunar
ANEXA II

CODURI CPV SAU DESCRIERI MODIFICATE ÎN ANEXA I LA


REGULAMENTULUI (CE) NR. 2195/2002

II. A – TABELUL CODURILOR CPV (NOI ŞI EXISTENTE) ASOCIATE UNEI NOI


DESCRIERI

Cod CPV Descriere


02181000-6 Stâlpi de lemn
11000000-0 Petrol, gaz natural, uleiuri minerale şi produse conexe
11100000-1 Ţiţei
11300000-3 Uleiuri minerale şi produse conexe
15892000-7 Sucuri şi extracte de origine vegetală, substanţe peptice şi agenţi de îngroşare
17216100-0 Tapiserie pentru mobilier
18100000-0 Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru şi accesorii
18222100-2 Costume (bărbaţi); taioare (femei)
19140000-9 Piele de alte animale, piele reconstituită şi alte tipuri de piele
19315300-0 Cizme lungi
20216000-3 Placaje de furnir
20412100-8 Butoaie
21250000-0 Hârtie pentru ţigări şi hârtie de filtru
23110000-1 Uleiuri uşoare şi medii şi produse derivate
23111300-1 Benzină cu plumb
23112000-5 Benzine speciale
23120000-4 Uleiuri grele şi produse derivate
23123000-5 Uleiuri lubrifiante şi agenţi lubrifianţi
23123100-6 Uleiuri pentru motoare
23123200-7 Uleiuri pentru compresoare
23123300-8 Uleiuri pentru turbine
23123400-9 Uleiuri pentru angrenaje
23123500-0 Uleiuri pentru reductori
23123600-1 Uleiuri destinate sistemelor hidraulice şi altor utilizări
23123610-4 Lichide pentru utilizări hidraulice
23123620-7 Uleiuri pentru demulare
23123630-0 Uleiuri anticorozive
23123640-3 Uleiuri folosite ca izolanţi electrici
23123700-8 Uleiuri albe şi parafine lichide
23123710-1 Uleiuri albe
23123720-4 Parafine lichide
24410000-1 Medicamente pentru căile digestive şi metabolism
24411000-8 Medicamente contra tulburărilor legate de hiperaciditate
24412000-5 Medicamente contra tulburărilor gastro-intestinale funcţionale
24413000-2 Laxative
24414000-9 Antidiareice, anti-inflamatorii şi anti-infecţioase intestinale
24415000-6 Medicamente pentru diabet
Cod CPV Descriere
24417000-0 Suplimente minerale
24420000-4 Medicamente pentru sânge, organe hematopoietice şi ale sistemului cardio-
vascular
24421000-1 Medicamente pentru sânge şi organe hematopoietice
24421100-2 Antitrombotice
24421200-3 Antihemoragice
24421300-4 Preparate anti-anemice
24421400-5 Înlocuitori de plasmă sanguină şi soluţii pentru perfuzii
24422000-8 Medicamente pentru sistemul cardio-vascular
24422100-9 Medicamente folosite în cardiologie
24422200-0 Anti-hipertensive
24422300-1 Diuretice
24422400-2 Vasculoprotectori
24422500-3 Antihemoroidali pentru uz local
24422600-4 Beta-blocanţi
24422700-5 Inhibitori calcici
24422800-6 Medicamente care acţionează asupra sistemului renino-angiotensină
24430000-7 Medicamente folosite în dermatologie pentru sistemul scheletic şi muscular
24431000-4 Medicamente folosite în dermatologie
24431100-5 Antifungice de uz dermatologic
24431200-6 Emoliente şi protectori
24431300-7 Medicamente folosite contra psoriazisului
24431400-8 Antibiotice şi medicamente chimio-terapeutice de uz dermatologic
24431500-9 Corticosteroizi de uz dermatologic şi preparate dermatologice
24431600-0 Antiseptici şi dezinfectanţi
24431700-1 Preparate anti-acneice
24432000-1 Medicamente pentru sistemul scheletic şi muscular
24432100-2 Anti-inflamatorii şi antireumatice
24432200-3 Miorelaxanţi
24432300-4 Preparate contra gutei
24440000-0 Medicamente pentru sistemul genito-urinar şi hormoni
24441000-7 Medicamente pentru sistemul genito-urinar şi sexual
24441100-8 Anti-infecţioase şi antiseptice ginecologice
24441200-9 Alte medicamente ginecologice
24441300-0 Hormoni sexuali şi modulatori ai funcţiei genitale
24442000-4 Preparate hormonale sistemice, exclusiv hormoni sexuali
24442100-5 Hormoni hipofizari, hipotalamici şi analogi
24442200-6 Corticosteroizi de uz sistemic
24442300-7 Terapeutică pentru patologia tirodiană
24450000-3 Anti-infecţioase generale de uz sistemic, vaccinuri, antineoplazice şi
imunomodulatoare
24451000-0 Anti-infecţioase generale de uz sistemic
24451100-1 Antibacterieni de uz sistemic
24451200-2 Anti-micozice de uz sistemic
24451300-3 Antimicobacterieni
24451400-4 Antivirale de uz sistemic
24451500-5 Imunoseruri şi imunoglobuline
24451520-1 Imunoglobuline
Cod CPV Descriere
24451610-9 Vaccinuri anti-difterie, anti tuse convulsivă şi antitetanos
24451620-2 Vaccinuri anti-difterie şi antitetanos
24451630-5 Vaccinuri BCG (liofilizate)
24451640-8 Vaccinuri ROR
24451650-1 Vaccinuri împotriva tifosului
24451680-0 Vaccinuri împotriva hepatitei B
24452000-7 Antineoplazice şi imunomodulatoare
24452100-8 Antineoplazice
24452200-9 Terapeutică pentru patologia endocrină
24452300-0 Imunosupresivi
24460000-6 Medicamente pentru sistemul nervos şi organele senzoriale
24461000-3 Medicamente pentru sistemul nervos
24461100-4 Anestezice
24461200-5 Analgezice
24461300-6 Anti-epileptice
24461400-7 Anti-Parkinsoniene
24461500-8 Psiholeptice
24461600-9 Psihoanaleptice
24461700-0 Alte medicamente pentru sistemul nervos
24462000-0 Medicamente pentru organele senzoriale
24462100-1 Medicamente oftalmologice
24470000-9 Medicamente pentru sistemul respirator
24473000-6 Medicamente contra bolilor obstructive ale căilor respiratorii
24474000-3 Medicamente pentru tuse şi răceală
24475000-0 Antihistaminice cu utilizare sistemică
24490000-5 Diverse medicamente
24491000-2 Produse antiparazitare, insecticide şi insectifuge
24491100-3 Anti-protozoare
24491200-4 Antihelmintice
24491300-5 Medicamente contra ectoparaziţilor, inclusiv scabicide, insecticide şi
insectifuge
24493000-6 Toate celelalte produse terapeutice
24494000-3 Agenţi de diagnosticare
24495000-0 Toate celelalte produse neterapeutice
24496000-7 Reactivi şi produse de contrast
28111100-4 Construcţii modulare prefabricate
28112230-1 Turnuri de metal
28112381-4 Acoperitori metalice
28112382-1 Vane
28214000-5 Butoaie din metal
28216000-9 Bidoane din metal
28218400-7 Cutii din metal
28415300-7 Materiale de sudare uşoară sau sudare puternică
28415310-0 Materiale de sudare uşoară
28540000-9 Paliere de rulare
28813140-7 Pietricele pentru pietruirea drumurilor
28823100-8 Garduri de protecţie
29111000-0 Motoare (putere motrică)
Cod CPV Descriere
29121200-5 Motoare hidraulice (vehicule)
29121300-6 Motoare pneumatice (vehicule)
29121400-7 Motoare hidraulice (putere motrică)
29121500-8 Motoare pneumatice (putere motrică)
29221422-8 Pod rulant
29521240-1 Utilaje de perforare
29714100-8 Ventilatoare
29875000-3 Instalaţii de distribuire a apei
30191200-6 Retroproiectoare
30233171-0 Discuri magnetice
31211100-9 Tablouri de comandă electrice
31211110-2 Tablouri de control
31214500-4 Tablouri electrice
31524100-6 Aparate de iluminate fixabile pe tavan
31524200-7 Accesorii pentru aplice de perete
31527210-1 Lanterne
31623100-0 Semafoare
31682100-1 Cutii electrice
32140000-6 Valve şi tuburi
33110000-4 Echipament de imagistică de uz medical, dentar şi veterinar
33112000-8 Echipament de imagistică ecografic, ultrasonor şi Doppler
33112330-0 Ecoencefalografe
33113110-9 Scanere cu rezonanţă magnetică nucleară
33115100-0 Tomodensitometre
33115200-1 Tomografe axiale transversale cuplate la un calculator
33182210-4 Stimulator cardiac
33182220-7 Valve cardiace
33261200-9 Scanere
33412200-3 Monturi şi rame de ochelari de protecţie
33452100-4 Aparate de proiecţie
33453110-3 Becuri de blitz
34114210-4 Vehicule pentru transportul deţinuţilor
34310000-3 Motoare şi piese de motoare (vehicule)
34311000-0 Motoare (vehicule)
36153000-8 Material de instruire
36153200-0 Materiale şi echipamente de pregătire
40411000-6 Captatori solari pentru producerea căldurii
40412000-3 Module solare fotovoltaice
45112450-4 Lucrări de excavare pe situri arheologice
45112710-5 Lucrări de arhitectură peisagistică a spaţiilor verzi
45112711-2 Lucrări de arhitectură peisagistică a parcurilor
45112712-9 Lucrări de arhitectură peisagistică a grădinilor
45112713-6 Lucrări de arhitectură peisagistică a grădinilor pe acoperişuri
45112714-3 Lucrări de arhitectură peisagistică a cimitirelor
45112720-8 Lucrări de arhitectură peisagistică a terenurilor de sport şi a zonelor de
recreere
45112721-5 Lucrări de arhitectură peisagistică a terenurilor de golf
45112722-2 Lucrări de arhitectură peisagistică a terenurilor de echitaţie
Cod CPV Descriere
45112723-9 Lucrări de arhitectură peisagistică a terenurilor de joacă
45112730-1 Lucrări de arhitectură peisagistică a şoselelor şi autostrăzilor
45112740-4 Lucrări de arhitectură peisagistică a aeroporturilor
45215300-0 Lucrări de construcţii de crematoriu
45221114-4 Lucrări de construcţii de poduri de fier
45221115-1 Lucrări de construcţii de poduri de oţel
45231210-0 Lucrări de construcţii de oleoducte
45231220-3 Lucrări de construcţii de gazoducte
45232153-9 Lucrări de construcţii de turnuri de apă
45232410-9 Lucrări de asanare
45232420-2 Lucrări de construcţii de staţii de epurare a apelor reziduale
45232430-5 Lucrări de tratare a apei
45232431-2 Staţie de pompare a apelor reziduale
45234220-4 Lucrări de construcţii de teleschi
45234230-7 Lucrări de construcţii de telescaun
45243510-0 Lucrări de îndiguire
45248300-0 Lucrări de construcţii de docuri plutitoare
45251111-2 Lucrări de construcţii de reactor nuclear
45251150-7 Lucrări de construcţii de turn de răcire
45251200-3 Centrală termică
45255100-0 Lucrări de construcţii pentru platforme de producţie
45255110-3 Puţuri de extracţie
45262320-0 Nivelări
45262370-5 Lucrări de acoperire cu beton
45315700-5 Lucrări de instalare de staţie de comutare
45351000-2 Lucrări de instalare de inginerie mecanică
45432110-8 Lucrări de îmbrăcare a podelelor
45442300-0 Lucrări de protecţie a suprafeţelor
50232110-4 Recondiţionarea instalaţiilor de iluminare publică
50721000-5 Recondiţionarea instalaţiilor de încălzire
55322000-3 Servicii de gătire a mâncării
60112100-7 Servicii de transport public cu tramvaiul
60112200-8 Servicii de transport public cu autobuzul
60112300-9 Servicii de transport public cu autocarul
60113100-4 Servicii de transport de şcolari
60115000-7 Servicii de transport de pasageri cu autoturismul
60115100-8 Servicii de taxi
60116200-6 Servicii de transport cu autobuzul pentru excursii
60116300-7 Transport de pasageri cu vehicule trase de animale
60117000-1 Închiriere de vehicule de transport de persoane cu şofer
60117100-2 Închiriere de autoturisme particulare cu şofer
60117200-3 Închiriere de autobuze şi de autocare cu şofer
60120000-5 Servicii de transport terestru de mărfuri
60122000-9 Servicii de transport rutier de mărfuri
60122100-0 Servicii de transport rutier de mărfuri cu vehicule specializate
60122110-3 Servicii de transport cu vehicule frigorifice
60122120-6 Servicii de transport cu autocisterne
60122130-9 Servicii de transport cu vehicule adaptate la mărfuri în vrac
Cod CPV Descriere
60122140-2 Servicii de transport cu vehicule portcontainer
60122150-5 Servicii de transport cu vehicule de transportat mobilă
60122160-8 Servicii de transport de siguranţă
60122161-5 Servicii de automobile blindate
60122170-1 Servicii de transport medical
60122200-1 Transport poştal rutier
60122230-0 Servicii de transport de colete
60123000-6 Servicii de transport specializat
60123100-7 Transport de cărbune
60123200-8 Transport de petrol
60123300-9 Transport de combustibili şi carburanţi
60123400-0 Transport de gaze
60123500-1 Transport de lichide
60123600-2 Servicii de transport de arme şi muniţii
60123700-3 Servicii de transport cu remorci de încărcare
60129000-8 Închiriere de vehicule de transport de mărfuri cu şofer
60129100-9 Închiriere de camioane cu şofer
60129200-0 Închiriere de vehicule industriale cu şofer
60129300-1 Închiriere de camionete cu şofer
61510000-3 Închiriere de nave cu echipaj
61512000-7 Închiriere de nave cu echipaj pentru navigaţie internă
62100000-3 Servicii de transport aerian pe bază de grafic
62110000-6 Servicii de transport aerian de pasageri pe bază de grafic
62120000-9 Servicii de transport aerian de mărfuri pe bază de grafic
62121000-6 Servicii de transport aerian poştal pe bază de grafic
62122000-3 Transport aerian de mărfuri în containere pe bază de grafic
62200000-4 Servicii de transport aerian ocazional
62220000-0 Servicii de transport aerian de mărfuri ocazional
62221000-7 Servicii de transport aerian poştal ocazional
63100000-0 Servicii de manipulare şi de depozitare a încărcăturilor
63110000-3 Servicii de manipulare a încărcăturilor
64121100-1 Servicii de curierat
64121200-2 Servicii de livrare colete
64122000-7 Servicii de curierat şi mesagerie internă în birouri
64228000-02 7 Servicii de transmisie de programe de radio şi de televiziune2 7
64228100-12 7 Transmisie de programe de televiziune2 7
64228200-22 7 Transmisie de programe radio2 7
66339400-9 Servicii de asigurare a responsabilităţii profesionale
74142100-7 Servicii de gestionare a proiectelor altele decât pentru lucrările de construcţie
74142110-0 Servicii de supraveghere a proiectelor altele decât pentru lucrările de
construcţie
74142120-3 Servicii de elaborare de proiecte altele decât pentru lucrările de construcţie
74223000-8 Servicii de organizare a concursurilor de proiectare arhitecturală
74225100-3 Servicii de arhitectură şi de măsurare
74271711-6 Analize geofizice ale siturilor arheologice
74271810-0 Analize topografice ale siturilor arheologice
74273000-3 Servicii de analiză la suprafaţă
74731100-3 Servicii de curăţare prin insuflare a structurilor tubulare
Cod CPV Descriere
77211600-8 Plantare de arbori prin însămânţare
77314100-5 Servicii de acoperire cu gazon
77315000-1 Servicii de însămânţare
78190000-5 Servicii de tipărire afişe
90114100-0 Exploatare a unei staţii de tratare a apelor reziduale
90200000-9 Servicii de curăţenie şi igienizare în mediu urban sau rural şi servicii conexe
90250000-4 Servicii de dezinfectare şi dezinfectare în mediu urban sau rural
90260000-7 Servicii de curăţare a plajelor
E186-0 Renovare şi extindere
K002-9 Pentru bărbaţi
K003-6 Pentru femei
K004-3 Pentru iarnă
K005-0 Pentru vară
M056-6 Specialităţi farmaceutice

II. B — TABELUL CODURILOR CPV (NOI ŞI REVIZUITE) ASOCIATE UNEI


DESCRIERI EXISTENTE

Codurile CPV
Codurile CPV
— anexa I la
— anexa I la
Descriere neschimbată regulamentul
prezentul
(CE) nr.
regulament
2195/2002
11310000-6 Şist bituminos sau nisip petrolifer 11300000-3
14212110-4 Pietricele 14212120-7
14212120-7 Pietriş 14212110-4
18110000-3 Îmbrăcăminte de uz profesional 18112000-7
18111000-0 Îmbrăcăminte pentru personalul medical 18112100-8
18112000-7 Îmbrăcăminte militară 18112200-9
18113000-4 Îmbrăcăminte pentru uz industrial 18122000-0
18114000-1 Salopete de lucru 18112500-2
18115000-8 Uniforme 18112600-3
18115100-9 Uniforme de pompieri 18112610-6
18115200-0 Uniforme de poliţie 18112620-9
18115300-1 Uniforme militare 18112630-2
18231000-7 Rochii 18231700-4
18232000-4 Fuste 18231800-5
18233000-1 Pantaloni scurţi 18112300-0
18234000-8 Pantaloni 18112400-1
18313000-6 Slipuri pentru femei 18313200-8
18314000-3 Halate de baie 18313500-1
18322500-7 Cămăşi de noapte 18313300-9
23111000-8 Benzină şi kerosen 23110000-1
23111110-2 Carburanţi de tip kerosen 23111210-3
23111200-0 Benzină fără plumb 23112100-6
23112100-6 Spirt 23131000-4
23121000-1 Motorină 23150000-3
23121100-2 Ulei diesel 23152000-7
Codurile CPV
Codurile CPV
— anexa I la
— anexa I la
Descriere neschimbată regulamentul
prezentul
(CE) nr.
regulament
2195/2002
23121200-3 Carburant diesel 23151000-0
23122000-8 Păcură 23134000-5
23122100-9 Păcură pentru încălzirea locuinţelor 23134100-6
23123650-6 Lichid de frână 23135320-1
24400000-8 Medicamente 24416000-3
24415100-7 Insulină 24413100-3
24416000-3 Vitamine 24414000-9
24416100-4 Provitamine 24414100-0
24431110-8 Acizi salicilici 24415210-1
24441400-1 Contraceptive 24416300-6
24441410-4 Contraceptive orale 24416310-9
24441420-7 Contraceptive chimice 24416320-2
24451510-8 Antiseruri 24411100-9
24451600-6 Vaccinuri 24412000-5
24451660-4 Vaccinuri antigripale 24412130-5
24451670-7 Vaccinuri antipoliomielitice 24412140-8
24451690-3 Vaccinuri pentru uz veterinar 24412700-2
24492000-9 Soluţii medicamentoase 24417000-0
24492100-0 Soluţii pentru infuzii 24417100-1
24492200-1 Produse pentru nutriţie parenterală 24417200-2
24492210-4 Soluţii pentru alimentaţie parenterală 24417210-5
24492300-2 Produse pentru alimentaţie enterală 24417300-3
24492400-3 Soluţii pentru perfuzii 24417400-4
24492500-4 Soluţii injectabile 24417600-6
24492510-7 Fluide intravenoase 24417610-9
24492600-5 Soluţii galenice 24417700-7
24492700-6 Soluţii de glucoză 24417800-8
24492800-7 Soluţii pentru dializă 24417500-5
24493100-7 Toxine 24419100-5
24493200-8 Înlocuitori de nicotină 24419300-7
24496100-8 Reactivi pentru determinarea grupei sanguine 24421110-5
24496200-9 Reactivi pentru analiza sângelui 24421120-8
24496300-0 Reactivi chimici 24421130-1
24496400-1 Reactivi izotopici 24421150-7
24496500-2 Reactivi de laborator 24421160-0
24496600-3 Reactivi pentru electroforeză 24421170-3
24496700-4 Reactivi pentru urologie 24421180-6
24496800-5 Produse de contrast pentru uz radiologic 24421190-9
24497000-4 Preparate medicale, cu excepţia consumabilelor dentare 24421200-3
24497100-5 Preparate pentru clisme 24421210-6
24497110-8 Cimenturi pentru reconstrucţie osoasă 24421220-9
24498000-1 Produse de uz clinic 24430000-7
24498100-2 Culturi microbiologice 24431000-4
24498200-3 Glande şi extracte de glande 24432000-1
24498300-4 Substanţe peptice 24433000-8
Codurile CPV
Codurile CPV
— anexa I la
— anexa I la
Descriere neschimbată regulamentul
prezentul
(CE) nr.
regulament
2195/2002
28811210-5 Ciment de foraj 28853000-6
28850000-5 Conducte magistrale pentru petrol 28852000-9
29112100-8 Turbine cu aburi 29112110-1
29113100-5 Piese pentru turbine cu aburi 29113140-7
29523000-1 Maşini de construcţii 29836000-8
29523100-2 Utilaje pentru lucrări publice 29523000-1
29523110-5 Sonete 29523100-2
29523120-8 Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei rutiere 29523200-3
29523121-5 Utilaje de nivelat 29523210-6
29523122-2 Utilaje de împrăştiere a pietrişului 29523220-9
29523123-9 Utilaje de pavare 29523230-2
29523124-6 Cilindri compresori rutieri 29523240-5
29523125-3 Cilindri compresori mecanici 29523241-2
29523130-1 Pluguri şi turbine pentru zăpadă 29523300-4
29523131-8 Pluguri pentru zăpadă 29523310-7
29523132-5 Turbine pentru zăpadă 29523320-0
29523140-4 Extractoare de piloţi 29523400-5
29523150-7 Compactoare 29523500-6
29523160-0 Utilaje de pozat cabluri 29523600-7
29526128-5 Sisteme de spălare a utilajelor de foraj 28851000-2
29836000-8 Echipament industrial 29836300-1
29836100-9 Echipament de compresie 29836310-4
29836200-0 Echipament de răcire 29836320-7
29836300-1 Echipament multifuncţional 29836330-0
29838000-2 Instalaţii hidraulice 29836200-0
29838100-3 Echipament hidraulic 29836210-3
29839000-9 Ansambluri de echipamente 29836100-9
31524210-0 Aplice de perete 31524200-7
33112300-1 Scanere cu ultrasunete 33113200-7
33112310-4 Doppler color 33261210-2
33112320-7 Aparate Doppler 33261250-4
33112340-3 Ecocardiografe 33112400-2
33113000-5 Echipament de imagistică cu rezonanţă magnetică 33261280-3
33155000-1 Echipament de fizioterapie 33155100-2
33182220-7 Valve cardiace 33184310-9
33453111-0 Cuburi-blitz 31525100-3
36153100-9 Material pedagogic 36153000-8
36731100-5 Prezervative 25122330-4
61513000-4 Servicii de nave antipoluare 61521000-3
61514000-1 Servicii de nave transportoare de încărcătură grea 61522000-0
61515000-8 Servicii de nave de ajutor 61523000-7
61516000-5 Servicii de nave de alimentare cu combustibil pe mare 61524000-4
74231124-2 Servicii de inginerie aeroportuară 74231124-6
74264000-7 Servicii de gestionare a construcţiilor 74142300-9
74264100-8 Servicii de gestionare a proiectelor de construcţii 74142310-2
Codurile CPV
Codurile CPV
— anexa I la
— anexa I la
Descriere neschimbată regulamentul
prezentul
(CE) nr.
regulament
2195/2002
90260000-7 Servicii de curăţare a plajelor 74734000-3

II. C — TABELUL CODURILOR CPV DIN ANEXA I LA REGULAMENTUL (CE)


NR. 2195/2002 SUPRIMATE

Cod CPV Descriere


11110000-4 Ţiţei şi produse petroliere
11111000-1 Petrol
11111100-2 Ţiţei
11112000-8 Produse petroliere
18111300-3 Jachete şi sacouri pentru bărbaţi
18112100-8 Îmbrăcăminte pentru personalul medical
18112200-9 Îmbrăcăminte militară
18112300-0 Pantaloni scurţi
18112400-1 Pantaloni
18112500-2 Salopete
18112600-3 Uniforme
18112610-6 Uniforme de pompieri
18112620-9 Uniforme de poliţie
18112630-2 Uniforme militare
18120000-6 Îmbrăcăminte de lucru pentru femei
18121000-3 Îmbrăcăminte de uz profesional
18121100-4 Jachete şi blazere pentru femei
18121200-5 Uniforme pentru femei
18122000-0 Îmbrăcăminte de uz industrial
18122100-1 Pantaloni scurţi pentru femei
18122200-2 Pantaloni pentru femei
18122300-3 Salopete
18134200-9 Uniforme de iarnă
18134300-0 Uniforme de vară
18231700-4 Rochii
18231800-5 Fuste
18232100-5 Costume pentru femei
18232200-6 Compleuri pentru femei
18313100-7 Îmbrăcăminte de noapte pentru femei
18313200-8 Slipuri pentru femei
18313300-9 Cămăşi de noapte pentru femei
18313400-0 Furouri
18313500-1 Halate de baie
18321100-6 Cămăşi pentru femei
23111210-3 Carburanţi de tip kerosen
23112200-7 Benzină Premium
23113000-2 Petrol
23131000-4 Spirt
Cod CPV Descriere
23134000-5 Păcură
23134100-6 Păcură pentru încălzirea locuinţelor
23135000-2 Uleiuri minerale lubrifiante
23135100-3 Uleiuri lubrifiante
23135200-4 Agenţi lubrifianţi
23135300-5 Preparate pe bază de ulei greu
23135310-8 Uleiuri folosite ca izolant electric
23135320-1 Lichid de frână
23150000-3 Motorină
23151000-0 Carburant diesel
23152000-7 Ulei diesel
24411100-9 Antiseruri
24411200-0 Imunoglobulină
24411300-1 Gamaglobulină
24412100-6 Vaccinuri pentru uz uman
24412110-9 Vaccinuri împotriva tifosului
24412120-2 Vaccinuri împotriva hepatitei B
24412130-5 Vaccinuri antigripale
24412140-8 Vaccinuri antipoliomielitice
24412150-1 Tuberculină
24412700-2 Vaccinuri pentru uz veterinar
24413100-3 Insulină
24413200-4 Steroizi
24414100-0 Provitamine
24415110-0 Lactone
24415200-8 Substanţe chimice de uz medicinal
24415210-1 Acizi salicilici
24416110-7 Antibiotice
24416111-4 Penicilină
24416120-0 Sulfonamide
24416200-5 Preparate farmaceutice
24416300-6 Contraceptive
24416310-9 Contraceptive orale
24416320-2 Contraceptive chimice
24417100-1 Soluţii pentru infuzii
24417200-2 Produse pentru nutriţie parenterală
24417210-5 Soluţii pentru alimentaţie parenterală
24417300-3 Produse pentru alimentaţie enterală
24417400-4 Soluţii pentru perfuzii
24417500-5 Soluţii pentru dializă
24417600-6 Soluţii injectabile
24417610-9 Fluide intravenoase
24417700-7 Soluţii galenice
24417800-8 Soluţii de glucoză
24418000-7 Specialităţi farmaceutice
24419000-4 Diverse produse farmaceutice
24419100-5 Toxine
24419200-6 Antiseptice
Cod CPV Descriere
24419300-7 Înlocuitori ai nicotinei
24421110-5 Reactivi pentru determinarea grupei sanguine
24421120-8 Reactivi pentru analiza sângelui
24421130-1 Reactivi chimici
24421140-4 Reactivi de diagnostic
24421150-7 Reactivi izotopici
24421160-0 Reactivi de laborator
24421170-3 Reactivi pentru electroforeză
24421180-6 Reactivi pentru urologie
24421190-9 Produse de contrast pentru uz radiologic
24421210-6 Preparate pentru clisme
24421220-9 Cimenturi pentru reconstrucţie osoasă
24433000-8 Substanţe peptice
25122330-4 Prezervative
28512940-5 Coşuri de gunoi din metal
28851000-2 Sisteme de spălare a utilajelor de foraj
28852000-9 Conducte magistrale pentru petrol
28853000-6 Ciment de foraj
29112110-1 Turbine cu aburi
29113140-7 Piese pentru turbine cu aburi
29523200-3 Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei rutiere
29523210-6 Utilaje de nivelat
29523220-9 Utilaje de împrăştiere a pietrişului
29523230-2 Utilaje de pavare
29523240-5 Cilindri compresori rutieri
29523241-2 Cilindri compresori mecanici
29523300-4 Pluguri şi turbine pentru zăpadă
29523310-7 Pluguri pentru zăpadă
29523320-0 Turbine pentru zăpadă
29523400-5 Extractoare de piloţi
29523500-6 Utilaje de tasare
29523600-7 Utilaje de pozat cabluri
29836210-3 Echipament hidraulic
29836310-4 Echipament de compresie
29836320-7 Echipament de răcire
29836330-0 Echipament multifuncţional
31525000-2 Blitzuri
31525100-3 Cuburi-blitz
33111630-6 Scanere
33112400-2 Ecocardiografe
33113200-7 Scanere cu ultrasunete
33184310-9 Valve cardiace
33261210-2 Doppler color
33261220-5 Tomodensitometre
33261230-8 Tomografe axiale transversale cuplate la un calculator
33261250-4 Aparate Doppler
33261260-7 Echipamente de imagistică
33261270-0 Scanere cu rezonanţă magnetică nucleară
Cod CPV Descriere
33261280-3 Echipament de imagistică cu rezonanţă magnetică nucleară
36122400-6 Vitrine de prezentare
45215211-9 Cămin de bătrâni
45221116-8 Subtraversare
45221212-1 Pasaj subteran
60122210-41 Servicii de livrare poştală1
60122220-71 Servicii de livrare a coletelor1
61520000-6 Închiriere de nave cu echipaj
61521000-3 Servicii de nave antipoluare
61522000-0 Servicii de nave transportoare de încărcătură grea
61523000-7 Servicii de nave de ajutor
61524000-4 Servicii de nave de alimentare cu combustibil pe mare
74142300-9 Servicii de gestionare a construcţiilor
74142310-2 Servicii de gestionare a proiectelor de construcţii
74231124-6 Servicii de inginerie aeroportuară
74734000-3 Servicii de curăţare a plajelor

II. D — TABELUL DESCRIERILOR DIN ANEXA I LA REGULAMENTUL (CE) NR.


2195/2002 SUPRIMATE

Cod CPV Descriere


02181000-6 Stâlpi
11000000-0 Ţiţei, gaz natural, petrol şi produse conexe
11100000-1 Ţiţei
11110000-4 Ţiţei şi produse petroliere
11111000-1 Petrol
11111100-2 Ţiţei
11112000-8 Produse petroliere
15892000-7 Sucuri şi extracte de origine vegetală, substanţe peptice şi agenţi de îngroşare
17216100-0 Tapiserie pentru mobilă
18100000-0 Îmbrăcăminte de lucru
18110000-3 Îmbrăcăminte de lucru pentru bărbaţi
18111000-0 Îmbrăcăminte de lucru de uz industrial
18111300-3 Jachete şi sacouri pentru bărbaţi
18112000-7 Îmbrăcăminte profesională
18120000-6 Îmbrăcăminte de lucru pentru femei
18121000-3 Îmbrăcăminte de uz profesional
18121100-4 Jachete şi blazere pentru femei
18121200-5 Uniforme pentru femei
18122100-1 Pantaloni scurţi pentru femei
18122200-2 Pantaloni pentru femei
18122300-3 Salopete
18134200-9 Uniforme de iarnă
18134300-0 Uniforme de vară
18222100-2 Costume pentru bărbaţi
18231000-7 Rochii şi fuste
18232000-4 Costume şi compleuri pentru femei
Cod CPV Descriere
18232100-5 Costume pentru femei
18232200-6 Compleuri pentru femei
18313000-6 Lenjerie intimă pentru femei
18313100-7 Îmbrăcăminte de noapte pentru femei
18313400-0 Furouri
18321100-6 Cămăşi pentru femei
19140000-9 Piele de alte animale, piele reconstituită sau alte tipuri de piele
19315300-0 Cizme lungi
20216000-3 Placaje de furnir
20412100-8 Butoaie
21250000-0 Hârtie pentru ţigări şi hârtie de filtru
23110000-1 Benzină şi kerosen
23111000-8 Benzină de avion
23111200-0 Carburanţi de tip kerosen
23112000-5 Benzină
23112200-7 Benzină Premium
23113000-2 Petrol
23135000-2 Uleiuri minerale lubrifiante
23135100-3 Uleiuri lubrifiante
23135200-4 Agenţi lubrifianţi
23135300-5 Preparate pe bază de uleiuri grele
23135310-8 Uleiuri folosite ca izolant electric
24400000-8 Produse chimice farmaceutice şi medicale
24410000-1 Produse farmaceutice
24411000-8 Seruri
24411200-0 Imunoglobulină
24411300-1 Gamaglobulină
24412100-6 Vaccinuri pentru uz uman
24412110-9 Vaccinuri împotriva tifosului
24412120-2 Vaccinuri împotriva hepatitei B
24412150-1 Tuberculină
24413000-2 Hormoni
24413200-4 Steroizi
24415000-6 Produse chimice farmaceutice şi medicale
24415100-7 Substanţe chimice farmaceutice
24415110-0 Lactone
24415200-8 Substanţe chimice medicale
24416100-4 Medicamente
24416110-7 Antibiotice
24416111-4 Penicilină
24416120-0 Sulfonamide
24416200-5 Preparate farmaceutice
24418000-7 Specialităţi farmaceutice
24419000-4 Diverse produse farmaceutice
24419200-6 Antiseptice
24420000-4 Consumabile farmaceutice
24421000-1 Consumabile medicale chimice, cu excepţia consumabilelor dentare
24421100-2 Reactivi
Cod CPV Descriere
24421140-4 Reactivi de diagnostic
28111100-4 Barăci de şantier
28112230-1 Turnuri
28112381-4 Placaj
28112382-1 Diguri
28214000-5 Butoaie
28216000-9 Bidoane
28218400-7 Cutii
28415300-7 Materiale de sudare uşoară sau sudare puternică
28415310-0 Materiale de sudare
28512940-5 Coşuri de gunoi din metal
28540000-9 Lagăre
28813140-7 Pietriş
28823100-8 Garduri de siguranţă
28850000-5 Guri de sondă
29111000-0 Motoare
29112100-8 Turbine cu aburi
29113100-5 Piese pentru turbine cu aburi
29121200-5 Motoare hidraulice
29121300-6 Motoare pneumatice
29121400-7 Motoare hidraulice
29121500-8 Motoare pneumatice
29221422-8 Pod rulant
29521240-1 Utilaje de foraj
29714100-8 Ventilatoare
29875000-3 Echipamente hidraulice
30191200-6 Material didactic
30233171-0 Discuri
31211100-9 Tablouri de distribuţie
31211110-2 Tablouri de comandă
31214500-4 Tablouri de distribuţie
31524100-6 Plafoniere
31524200-7 Aplice de perete
31525000-2 Blitzuri
31527210-1 Felinare
31623100-0 Semafoare
31682100-1 Cutii
32140000-6 Tuburi
33110000-4 Imagistică
33111630-6 Scanere
33112000-8 Ecografie
33112300-1 Ecoencefalografe
33113000-5 Scaner medical
33155000-1 Echipament de kineziterapie
33182210-4 Stimulator
33182220-7 Valvă cardiacă
33261200-9 Scanere
33261220-5 Tomodensitometru
Cod CPV Descriere
33261230-8 Tomografe axiale transversale cuplate la un calculator
33261260-7 Echipament de imagistică
33261270-0 Scanere cu rezonanţă magnetică nucleară
33412200-3 Monturi şi rame de ochelari de protecţie
33452100-4 Proiectoare
34114210-4 Camioane
34310000-3 Motoare şi piese de motoare
34311000-0 Motoare
36122400-6 Vitrine de prezentare
36153100-9 Material didactic
36153200-0 Material de instruire
36731100-5 Prezervative
45215211-9 Cămin de bătrâni
45215300-0 Crematoriu
45221114-4 Pod de fier
45221115-1 Pod de oţel
45221116-8 Subtraversare
45221212-1 Pasaj subteran
45231210-0 Oleoduct
45231220-3 Gazoduct
45232153-9 Castel de apă
45232410-9 Reţea de canalizare
45232420-2 Staţie de epurare a apelor reziduale
45232430-5 Staţie de tratare a apei
45232431-2 Staţie de pompare a apelor reziduale
45234220-4 Teleschi
45234230-7 Telescaun
45243510-0 Diguri
45248300-0 Docuri plutitoare
45251111-2 Reactor nuclear
45251150-7 Turn de răcire
45251200-3 Centrală termică
45255100-0 Platforme de producţie
45255110-3 Puţuri de extracţie
45262320-0 Nivelări
45262370-5 Lucrări de acoperire cu beton
45315700-5 Staţie de comutare
45351000-2 Lucrări de instalare de inginerie mecanică
45432110-8 Lucrări de îmbrăcare a podelelor
45442300-0 Servicii de protecţie a suprafeţelor
50232110-4 Exploatarea instalaţiilor de iluminare publică
50721000-5 Exploatarea instalaţiilor de încălzire
55322000-3 Servicii de gătire a mâncării
60112100-71 Servicii de transport public cu tramvaiul1
60112200-81 Servicii de transport public cu autobuzul1
60112300-91 Servicii de transport public cu autocarul1
60113100-41 Servicii de transport de şcolari1
60115000-71 Servicii de transport de pasageri cu autoturismul1
Cod CPV Descriere
60115100-81 Servicii de taxi1
60116200-61 Servicii de transport cu autobuzul pentru excursii1
60116300-71 Transport de pasageri cu vehicule trase de animale1
60117000-11 Închiriere de vehicule de transport de persoane cu şofer1
60117100-21 Închiriere de autoturisme particulare cu şofer1
60117200-31 Închiriere de autobuze şi de autocare cu şofer1
60120000-51 Servicii de transport terestru de mărfuri1
60122000-91 Servicii de transport rutier de mărfuri1
60122100-01 Servicii de transport rutier de mărfuri cu vehicule specializate1
60122110-31 Servicii de transport cu vehicule frigorifice1
60122120-61 Servicii de transport cu autocisterne1
60122130-91 Servicii de transport cu vehicule adaptate la mărfuri în vrac1
60122140-21 Servicii de transport cu vehicule portcontainer1
60122150-51 Servicii de transport cu vehicule de transportat mobilă1
60122160-81 Servicii de transport de siguranţă1
60122161-51 Servicii de automobile blindate1
60122170-11 Servicii de transport medical1
60122200-11 Transport poştal rutier 1
60122210-41 Servicii de livrare poştală1
60122220-71 Servicii de livrare a coletelor1
60122230-01 Servicii de transport de colete1
60123000-61 Servicii de transport specializat1
60123100-71 Transport de cărbune1
60123200-81 Transport de petrol1
60123300-91 Transport de combustibili şi carburanţi1
60123400-01 Transport de gaze1
60123500-11 Transport de lichide1
60123600-21 Servicii de transport de arme şi muniţii1
60123700-31 Servicii de transport cu remorci de încărcare1
60129000-81 Închiriere de vehicule de transport de mărfuri cu şofer1
60129100-91 Închiriere de camionete cu şofer1
60129200-01 Închiriere de vehicule industriale cu şofer1
60129300-11 Închiriere de camionete cu şofer1
61510000-3 Închiriere de nave cu echipaj
61512000-7 Închiriere de nave cu echipaj pentru navigaţie fluvială
61520000-6 Închiriere de nave cu echipaj
62100000-31 Servicii de transport aerian pe bază de grafic1
62110000-61 Servicii de transport aerian de pasageri pe bază de grafic1
62120000-91 Servicii de transport aerian de mărfuri pe bază de grafic1
62121000-61 Servicii de transport aerian poştal pe bază de grafic1
62122000-31 Transport aerian de mărfuri în containere pe bază de grafic1
62200000-41 Servicii de transport aerian ocazional1
62220000-01 Servicii de transport aerian de mărfuri ocazional1
62221000-71 Servicii de transport aerian poştal ocazional1
63100000-0 Servicii de manipulare şi de depozitare a încărcăturilor
63110000-3 Servicii de manipulare a încărcăturilor
64122000-7 Servicii de mesagerie internă
64228000-02 Transmisie de programe de radio şi de televiziune2
Cod CPV Descriere
64228100-12 Transmisie de programe de televiziune2
64228200-22 Transmisie de programe radio2
70311100-5 Servicii de închiriere sau de leasing de imobile rezidenţiale
70311200-6 Servicii de închiriere sau de leasing de imobile nerezidenţiale
74142100-7 Servicii de gestionare a proiectelor
74142110-0 Servicii de supraveghere a proiectelor
74142120-3 Servicii de elaborare de proiecte
74223000-8 Concursuri de proiectare arhitecturală
74225100-3 Servicii de arhitectură, măsurare şi verificare
74273000-3 Servicii de arpentaj
74731100-3 Servicii de curăţare prin insuflare a structurilor tubulare
90114100-0 Exploatare a unei staţii de tratare a apelor reziduale
90200000-9 Servicii de igienizare şi servicii conexe
90250000-4 Servicii de curăţenie urbană
E186-0 Renovare şi extindere
ANEXA III

TABEL DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE CPV ŞI CPC PROV.

Dir. 92/50 CPC prov. CPV


Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
1 Servicii de
întreţinere şi reparare
6112, 6122, 633, 886
61120, Servicii de reparare şi de
61220, întreţinere a vehiculelor şi a
50100000-6
88670, echipamentelor aferente şi
88680 servicii conexe
61120,
Servicii de reparare şi de
61220,
50110000-9 întreţinere a autovehiculelor
88670,
şi a echipamentelor conexe
88680
Servicii de gestionare, de
61120 50111000-6 reparare şi de întreţinere a
parcurilor de vehicule
Servicii de gestionare a
61120 50111100-7
parcurilor de vehicule
Servicii de asistenţă pentru
61120 50111110-0
parcurile de vehicule
Servicii de reparare şi de
61120 50112000-3
întreţinere a automobilelor
Servicii de reparare a
61120 50112100-4
automobilelor
Servicii de reparare a
61120 50112110-7
caroseriilor de vehicule
Servicii de reparare a
61120 50112111-4
caroseriilor
Servicii de înlocuire a
61120 50112120-0
parbrizelor
Servicii de întreţinere a
61120 50112200-5
automobilelor
Servicii de spălare a
61120 50112300-6 automobilelor şi servicii
similare
Servicii de reparare şi de
88680 50113000-0
întreţinere a autobuzelor
Servicii de reparare a
88680 50113100-1
autobuzelor
Servicii de întreţinere a
88680 50113200-2
autobuzelor
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
Servicii de reparare şi de
88670 50114000-7
întreţinere a camioanelor
Servicii de reparare a
88670 50114100-8
camioanelor
Servicii de întreţinere a
88670 50114200-9
camioanelor
Servicii de reparare şi de
61220 50115000-4
întreţinere a motocicletelor
Servicii de reparare a
61220 50115100-5
motocicletelor
Servicii de întreţinere a
61220 50115200-6
motocicletelor
Servicii de reparare şi de
61120,
50116000-1 întreţinere a pieselor speciale
61220
pentru vehicule
61120, Servicii de reparare a
50116100-2
61220 sistemelor electrice
Servicii de reparare şi de
61120, întreţinere a frânelor pentru
50116200-3
61220 vehicule şi a pieselor pentru
frâne
Servicii de reparare şi de
61120,
50116300-4 întreţinere a cutiilor de viteze
61220
pentru vehicule
Servicii de reparare şi de
61120,
50116400-5 întreţinere a transmisiilor
61220
pentru vehicule
Servicii de reparare a
61120,
50116500-6 pneurilor, inclusiv montare şi
61220
echilibrare
Servicii de reparare şi de
61120 50116600-7
întreţinere a demaroarelor
61120, Servicii de conversie şi de
50117000-8
61220 recondiţionare a vehiculelor
Servicii de conversie a
61120 50117100-9
autovehiculelor
Servicii de conversie a
61120 50117200-0
ambulanţelor
61120, Servicii de recondiţionare a
50117300-1
61220 vehiculelor
61120 50118000-5 Servicii de asistenţă rutieră
Servicii de depanare a
61120 50118100-6
vehiculelor
Servicii de remorcare a
61120 50118110-9
vehiculelor
61120 50118200-7 Servicii de depanare a
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
vehiculelor comerciale
Servicii de depanare a
61120 50118300-8
autobuzelor
Servicii de depanare a
61120 50118400-9
autovehiculelor
Servicii de depanare a
61220 50118500-0
motocicletelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere şi servicii conexe
88680 50200000-7 pentru mijloacele de transport
aerian, feroviar, rutier şi
maritim
Servicii de reparare şi de
întreţinere şi servicii conexe
88680 50210000-0
pentru aeronave şi pentru alte
echipamente
Servicii de reparare şi de
88680 50211000-7
întreţinere a aeronavelor
Servicii de întreţinere a
88680 50211100-8
aeronavelor
Servicii de reparare a
88680 50211200-9
aeronavelor
Servicii de reparare şi de
88680 50211210-2 întreţinere a motoarelor de
aeronave
Servicii de întreţinere a
88680 50211211-9
motoarelor de aeronave
Servicii de reparare a
88680 50211212-6
motoarelor de aeronave
Servicii de recondiţionare a
88680 50211300-0
aeronavelor
Servicii de recondiţionare a
88680 50211310-3
motoarelor de aeronave
Servicii de reparare şi de
88680 50212000-4
întreţinere a elicopterelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere şi servicii conexe
88680 50220000-3
pentru transportul feroviar şi
pentru alte echipamente
Servicii de reparare şi de
88680 50221000-0
întreţinere a locomotivelor
Servicii de reparare şi de
88680 50221100-1 întreţinere a cutiilor de
transmisie ale locomotivelor
Servicii de reparare şi de
88680 50221200-2
întreţinere a transmisiilor de
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
locomotive
Servicii de reparare şi de
88680 50221300-3 întreţinere a osiilor montate
cu roţi la locomotive
Servicii de reparare şi de
întreţinere a frânelor şi a
88680 50221400-4
pieselor pentru frâne de
locomotivă
Servicii de reparare şi de
88680 50222000-7 întreţinere a materialului
rulant
Servicii de reparare şi de
88680 50222100-8
întreţinere a amortizoarelor
Servicii de recondiţionare a
88680 50223000-4
locomotivelor
Servicii de recondiţionare a
88680 50224000-1
materialului rulant
Servicii de recondiţionare a
88680 50224100-2 scaunelor pentru materialul
rulant
Servicii de recondiţionare a
88680 50224200-3
vagoanelor de călători
Servicii de întreţinere a
88680 50225000-8
liniilor de căi ferate
Servicii de reparare şi de
întreţinere şi servicii conexe
88680 50230000-6
pentru transportul rutier şi
pentru alte echipamente
Servicii de întreţinere a
88680 50232000-0 instalaţiilor de iluminare
publică şi a semafoarelor
Servicii de întreţinere a
88680 50232100-1
iluminatului public
Exploatarea instalaţiilor de
88680 50232110-4
iluminare publică
Servicii de întreţinere a
88680 50232200-2
instalaţiilor de semnalizare
Servicii de reparare şi de
întreţinere şi servicii conexe
88680 50240000-9
pentru transportul maritim şi
pentru alte echipamente
Servicii de reparare şi de
88680 50241000-6
întreţinere a ambarcaţiunilor
88680 50241100-7 Servicii de reparare a navelor
Servicii de reparare a
88680 50241200-8
feriboturilor
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
Servicii de conversie a
88680 50242000-3
navelor
Servicii de recondiţionare a
88680 50244000-7
navelor sau a ambarcaţiunilor
Servicii de modernizare a
88680 50245000-4
ambarcaţiunilor
Servicii de întreţinere a
88680 50246000-1
echipamentului portuar
88680 50246100-2 Servicii de doc uscat
Servicii de întreţinere a
88680 50246200-3
geamandurilor
Servicii de reparare şi de
88680 50246300-4 întreţinere a structurilor
plutitoare
Servicii de reparare şi de
88680 50246400-5 întreţinere a platformelor
plutitoare
Servicii de reparare şi de
63309, întreţinere şi servicii conexe
84250, pentru computere personale,
84500, 50300000-8 pentru echipament de
88650, birotică, pentru echipament
88660 de telecomunicaţii şi pentru
echipament audiovizual
Servicii de întreţinere a
88650 50330000-7 echipamentului de
telecomunicaţii
Servicii de reparare şi de
88650 50331000-4 întreţinere a liniilor de
telecomunicaţii
Servicii de întreţinere a
88650 50332000-1 infrastructurilor de
telecomunicaţii
Servicii de întreţinere a
88650 50333000-8 echipamentului de
telecomunicaţii
Servicii de reparare şi de
88650 50333100-9 întreţinere a emiţătoarelor
radio
Repararea şi întreţinerea
88650 50333200-0
aparatelor de radiotelefonie
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
88650 50334000-5
de telefonie sau de telegrafie
prin fir
88650 50334100-6 Servicii de reparare şi de
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
întreţinere a echipamentului
de telefonie prin fir
88650 50334110-9 Întreţinerea reţelei telefonice
Modernizarea centralelor
88650 50334120-2
telefonice
Servicii de reparare şi de
88650 50334130-5 întreţinere a centralelor
telefonice
Servicii de reparare şi de
88650 50334140-8 întreţinere a aparatelor
telefonice
Servicii de reparare şi de
88650 50334200-7 întreţinere a echipamentului
de telegrafie prin fir
Servicii de reparare şi de
88650 50334300-8 întreţinere a echipamentului
de telex prin fir
Întreţinerea sistemelor de
88650 50334400-9
comunicaţii
63309, Servicii de reparare şi de
88650, 50340000-0 întreţinere a echipamentului
88660 audiovizual şi optic
Servicii de reparare şi de
63309,
50341000-7 întreţinere a echipamentului
88650
de televiziune
Servicii de reparare şi de
88650 50341100-8 întreţinere a echipamentului
de videotext
Servicii de reparare şi de
63309,
50341200-9 întreţinere a emiţătoarelor de
88650
televiziune
Servicii de reparare şi de
63309,
50342000-4 întreţinere a echipamentului
88650
audio
Servicii de reparare şi de
63309,
50343000-1 întreţinere a echipamentului
88650
video
Servicii de reparare şi de
88660 50344000-8 întreţinere a echipamentului
optic
Servicii de reparare şi de
88660 50344100-9 întreţinere a echipamentului
fotografic
Servicii de reparare şi de
88660 50344200-0 întreţinere a echipamentului
cinematografic
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
Servicii de reparare şi de
88620,
50400000-9 întreţinere a echipamentului
88660
medical şi de precizie
Servicii de reparare şi de
88620, întreţinere a aparatelor de
50410000-2
88660 măsurare, de testare şi de
control
Servicii de reparare şi de
88660 50411000-9 întreţinere a aparatelor de
măsurare
Servicii de reparare şi de
88660 50411100-0 întreţinere a contoarelor de
apă
Servicii de reparare şi de
88660 50411200-1 întreţinere a contoarelor de
gaz
Servicii de reparare şi de
88660 50411300-2 întreţinere a contoarelor de
energie electrică
Servicii de reparare şi de
88660 50411400-3
întreţinere a tahometrelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a instrumentelor
88660 50411500-4
industriale de măsurare a
timpului
Servicii de reparare şi de
88660 50412000-6 întreţinere a aparatelor de
testare
Servicii de reparare şi de
88620,
50413000-3 întreţinere a aparatelor de
88660
control
Servicii de reparare şi de
88660 50413100-4 întreţinere a echipamentului
de detectare a gazului
Servicii de reparare şi de
88620 50413200-5 întreţinere a echipamentului
de stingere a incendiilor
Servicii de reparare şi de
88660 50420000-5 întreţinere a echipamentului
medical şi chirurgical
Servicii de reparare şi de
88660 50421000-2 întreţinere a echipamentului
medical
Servicii de reparare şi de
88660 50421100-3 întreţinere a scaunelor cu
rotile
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
Servicii de reparare şi de
88660 50421200-4 întreţinere a echipamentului
radiologic
Servicii de reparare şi de
88660 50422000-9 întreţinere a echipamentului
chirurgical
Servicii de reparare şi de
88660 50430000-8 întreţinere a echipamentului
de precizie
Servicii de reparare şi de
88660 50431000-5
întreţinere a ceasurilor
Servicii de reparare şi de
88660 50432000-2
întreţinere a ceasornicelor
88660 50433000-9 Servicii de calibrare
Servicii de reparare şi de
88610, întreţinere a pompelor, a
88620, 50500000-0 vanelor, a robinetelor, a
88640 containerelor de metal şi a
maşinilor
Servicii de reparare şi de
88610, întreţinere a pompelor, a
50510000-3
88620 vanelor, a robinetelor şi a
containerelor de metal
Servicii de reparare şi de
88620 50511000-0
întreţinere a pompelor
Servicii de reparare şi de
88620 50511100-1 întreţinere a pompelor de
lichid
Servicii de reparare şi de
88620 50511200-2
întreţinere a pompelor de gaz
Servicii de reparare şi de
88620 50512000-7
întreţinere a vanelor
Servicii de reparare şi de
88620 50513000-4
întreţinere a robinetelor
Servicii de reparare şi de
88610 50514000-1 întreţinere a containerelor de
metal
Servicii de reparare şi de
88610 50514100-2
întreţinere a cisternelor
Servicii de reparare şi de
88610 50514200-3
întreţinere a rezervoarelor
Servicii de reparare a
88610 50514300-4
manşoanelor
88620, Servicii de reparare şi de
50530000-9
88640 întreţinere a maşinilor
88620 50531000-6 Servicii de reparare şi de
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
întreţinere a maşinilor
neelectrice
Servicii de reparare şi de
88620 50531100-7
întreţinere a boilerelor
Servicii de întreţinere a
88620 50531200-8
aparatelor cu gaz
Servicii de reparare şi de
88620 50531300-9
întreţinere a compresoarelor
Servicii de reparare şi de
88620 50531400-0
întreţinere a macaralelor
Servicii de reparare şi de
88620 50531500-1 întreţinere a macaralelor
derrick
Servicii de demontare a
88620 50531510-4
macaralelor derrick
Servicii de reparare şi de
întreţinere a maşinilor şi
88640 50532000-3
aparatelor electrice şi a
echipamentului conex
Servicii de reparare şi de
88640 50532100-4 întreţinere a motoarelor
electrice
Servicii de reparare şi de
88640 50532200-5 întreţinere a
transformatoarelor
Servicii de reparare şi de
88640 50532300-6
întreţinere a generatoarelor
Servicii de reparare şi de
88640 50532400-7 întreţinere a echipamentului
de distribuţie electrică
Servicii de reparare şi de
88640 50700000-2 întreţinere a instalaţiilor de
construcţii
Servicii de reparare şi de
întreţinere a instalaţiilor
88640 50710000-5
electrice şi mecanice de
construcţii
Servicii de reparare şi de
88640 50711000-2 întreţinere a instalaţiilor
electrice de construcţii
Servicii de reparare şi de
88640 50712000-9 întreţinere a instalaţiilor
mecanice de construcţii
Servicii de reparare şi de
88640 50720000-8
întreţinere a încălzirii centrale
88640 50721000-5 Recondiţionarea instalaţiilor
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
de încălzire
Servicii de reparare şi de
88640 50730000-1 întreţinere a grupurilor de
refrigerare
Servicii de reparare şi de
88640 50740000-4
întreţinere a scărilor rulante
Servicii de întreţinere a
88640 50750000-7
ascensoarelor
63301,
63303,
63304, Diverse servicii de întreţinere
50800000-3
63309, şi de reparare
88610-
88650
Servicii de reparare a
63303 50810000-6
bijuteriilor
Servicii de reparare a
63301 50820000-9
articolelor din piele
63301 50821000-6 Servicii de reparare de cizme
Servicii de reparare de
63301 50822000-3
încălţăminte
Servicii de reparare de
63304 50830000-2 îmbrăcăminte şi de articole
textile
Servicii de reparare şi de
88620 50840000-5 întreţinere a armelor de foc şi
a sistemelor de armament
Servicii de reparare şi de
88620 50841000-2
întreţinere a armelor de foc
Servicii de reparare şi de
88620 50842000-9 întreţinere a sistemelor de
armament
Servicii de reparare şi de
63309 50850000-8
întreţinere a mobilierului
Servicii de reparare şi de
63309 50860000-1 întreţinere a instrumentelor
muzicale
Servicii de reparare şi de
88610 50870000-4 întreţinere a echipamentului
pentru terenurile de joacă
63309, Servicii de reparare şi de
88610- 50880000-7 întreţinere a echipamentului
88650 hotelier şi pentru restaurante
Servicii de reparare şi de
88610-
50881000-4 întreţinere a echipamentului
88650
hotelier
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
Servicii de reparare şi de
88610-
50882000-1 întreţinere a echipamentului
88650
pentru restaurante
Servicii de reparare şi de
88610-
50883000-8 întreţinere a echipamentului
88650
de restaurare
Servicii de reparare şi de
63309 50884000-5 întreţinere a echipamentului
de camping
61120,
61220,
50900000-4 Servicii de instalare
88610-
88680
61120,
61220,
88610, Servicii de instalare a
88620, 50910000-7 echipamentului electric şi
88640, mecanic
88670,
88680
Servicii de instalare a
88640 50911000-4
echipamentului electric
Servicii de instalare de
motoare electrice, de
88640 50911100-5
generatoare şi de
transformatoare
Servicii de instalare de
88640 50911110-8
motoare electrice
Servicii de instalare de
88640 50911120-1
generatoare
Servicii de instalare de
88640 50911130-4
transformatoare
Servicii de instalare de
88640 50911200-6 echipament de distribuţie şi
de comandă electrice
Servicii de instalare de
88640 50911210-9 echipament de distribuţie a
electric
Servicii de instalare de
88640 50911220-2 echipament de comandă
electric
Servicii de instalare de
88620 50912000-1
echipament mecanic
Servicii de instalare de
88620,
50913000-8 generatoare cu aburi, de
88680
turbine, de compresoare şi de
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
arzătoare
Servicii de instalare de
88620 50913100-9
generatoare cu aburi
88620, Servicii de instalare de
50913300-1
88680 turbine
88620, Servicii de instalare de
50913310-4
88680 turbine cu gaz
Servicii de instalare de
88620 50913400-2
compresoare
Servicii de instalare de
88620 50913500-3
cuptoare
Servicii de instalare de
88620 50913510-6
arzătoare
Servicii de instalare de
88620 50913511-3
incineratoare de deşeuri
61120,
61220,
Servicii de instalare de
88620, 50914000-5
motoare
88670,
88680
88620, Servicii de instalare de
50914100-6
88680 motoare cu benzină
88620, Servicii de instalare de
50914200-7
88680 motoare diesel
Servicii de instalare de
88680 50914300-8
echipament feroviar
61120,
Servicii de instalare de
61220, 50914400-9
motoare de vehicule
88670
Servicii de instalare de
88680 50914500-0
motoare de nave
Servicii de instalare de
88680 50914600-1
motoare de aeronave
Servicii de instalare de
echipament de măsurat, de
88660 50920000-0
control, de testare şi de
navigare
Servicii de instalare de
88660 50921000-7
echipament de măsurat
Servicii de instalare de
88660 50921100-8 echipament de măsurare a
timpului
Servicii de instalare de
88660 50922000-4
echipament de control
Servicii de instalare de
88660 50923000-1
echipament de testare
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
Servicii de instalare de
88660 50924000-8
echipament de navigaţie
Servicii de instalare de
88650 50930000-3
echipament de comunicaţii
Servicii de instalare de
88650 50931000-0 echipament radio, de
televiziune, audio şi video
Servicii de instalare de
88650 50931100-1
echipament radio
Servicii de instalare de
88650 50931200-2
echipament de televiziune
Servicii de instalare de
88650 50931300-3
echipament audio
Servicii de instalare de
88650 50931400-4
echipament video
Servicii de instalare de
88650 50932000-7 emiţătoare radio şi de
televiziune
Servicii de instalare de
88650 50932100-8
emiţătoare radio
Servicii de instalare de
88650 50932200-9
emiţătoare de televiziune
Servicii de instalare de
88650 50933000-4
aparate de radiotelefonie
Servicii de instalare de
88650 50934000-1 echipament de telefonie prin
fir
Servicii de instalare de
88650 50935000-8 echipament de telegrafie prin
fir
Servicii de instalare de
88660 50940000-6 echipament medical şi
chirurgical
Servicii de instalare de
88660 50941000-3
echipament medical
Servicii de instalare de
88660 50942000-0
echipament chirurgical
Servicii de instalare de
88660 50943000-7
echipament de laborator
Servicii de instalare de
88620 50950000-9
echipamente şi utilaje
Servicii de instalare de utilaje
88620 50951000-6 şi de echipament de uz
general
Servicii de instalare de
88620 50951100-7
echipament de ridicare şi de
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
manipulare, cu excepţia
ascensoarelor şi a scărilor
rulante
Servicii de instalare de
88620 50951110-0
echipament de ridicare
Servicii de instalare de
88620 50951111-7
macarale
Servicii de instalare de
88620 50951120-3
echipament de manipulare
Servicii de instalare de nacele
88620 50951130-6
de curăţare a faţadelor
Servicii de instalare de
88620 50951140-9 echipament de manipulare
special
Servicii de instalare de utilaje
88620 50951400-0
diverse de uz general
Servicii de instalare de utilaje
88620 50951410-3 şi aparate de filtrare sau de
purificare a lichidelor
Servicii de instalare de utilaje
88620 50951411-0 şi aparate de filtrare sau de
purificare a apei
Servicii de instalare de utilaje
88620 50952000-3
agricole şi forestiere
Servicii de instalare de utilaje
88620 50952100-4
agricole
Servicii de instalare de utilaje
88620 50952200-5
forestiere
Servicii de instalare de
88620 50953000-0
maşini-unelte
Servicii de instalare de utilaje
88620 50954000-7
cu utilizare specială
Servicii de instalare de utilaje
pentru industria minieră,
88620 50954100-8
extractivă, de construcţii şi
metalurgică
Servicii de instalare de utilaje
88620 50954110-1
pentru industria minieră
Servicii de instalare de utilaje
88620 50954120-4
pentru industria extractivă
Servicii de instalare de utilaje
88620 50954130-7
de construcţii
Servicii de instalare de utilaje
88620 50954140-0
pentru industria metalurgică
Servicii de instalare de utilaje
88620 50954200-9
de prelucrare a alimentelor, a
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
băuturilor şi a tutunului
Servicii de instalare de utilaje
88620 50954210-2
de prelucrare a alimentelor
Servicii de instalare de utilaje
88620 50954220-5
de prelucrare a băuturilor
Servicii de instalare de utilaje
88620 50954230-8
de prelucrare a tutunului
Servicii de instalare de utilaje
pentru fabricarea materialelor
88620 50954300-0
textile, a îmbrăcămintei şi a
pielii
Servicii de instalare de utilaje
88620 50954310-3 pentru fabricarea materialelor
textile
Servicii de instalare de utilaje
88620 50954320-6 pentru fabricarea
îmbrăcămintei
Servicii de instalare de utilaje
88620 50954330-9
pentru fabricarea pielii
Servicii de instalare de maşini
de spălat, de maşini de
88620 50954340-2
curăţare uscată şi de maşini
de uscat pentru rufe
Servicii de instalare de utilaje
88620 50954400-1 pentru fabricarea hârtiei şi a
cartonului
Servicii de instalare de utilaje
88620 50954410-4
pentru fabricarea hârtiei
Servicii de instalare de utilaje
88620 50954420-7
pentru fabricarea cartonului
Servicii de instalare de
88620 50955000-4
sisteme de armament
Servicii de instalare de
88630 50960000-2 computere şi de echipament
de birotică
Servicii de instalare de
88630 50961000-9 computere şi de echipament
de procesare a informaţiei
Servicii de instalare de
88630 50961100-0
computere
Servicii de instalare de
88630 50961110-3
hardware
Servicii de instalare de
88630 50961200-1 echipament de procesare a
informaţiei
88630 50962000-6 Servicii de instalare de
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
echipament de birotică
Servicii de instalare de
88610 50980000-8
containere de metal
Servicii de instalare de
88610 50981000-5
cisterne
Servicii de instalare de
88610 50982000-2
rezervoare
2 Servicii de transport
terestru1, inclusiv
serviciile de
transport cu vehicule
blindate şi serviciile
de curierat, cu
excepţia
transportului de
corespondenţă
712 (cu excepţia
71235), 7512, 87304
71211, 60112000-
Servicii de transport public1
71213 61
71211, Servicii de transport public cu
60112100-7
71213 tramvaiul
71211, Servicii de transport public cu
60112200-8
71213 autobuzul
71211, Servicii de transport public cu
60112300-9
71213 autocarul
71211,
71212,
60113000- Servicii de transport pentru
71214,
31 clientelă restrânsă1
71219,
71229
71211,
Servicii de transport de
71212, 60113100-4
şcolari
71214
60113200- Servicii de transport de
71229
51 deţinuţi1
60113300- Servicii de transport de
71229
61 pacienţi1
Servicii de transport de
60113310-
71229 pacienţi, altele decât cele de
91
urgenţă1
60113400- Transport de persoane cu
71229
71 handicap1
60113500- Transport de persoane în
71229
81 vârstă1
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
71211- 60114000- Servicii de transport de
71219 01 pasageri pe bază de grafic1
Servicii de transport de
71221 60115000-7
pasageri cu autoturismul
71221 60115100-8 Servicii de taxi
71219,
60116000- Servicii de transport terestru
71221-
41 specializat de pasageri1
71229
71221- 60116100- Transport de pasageri
71229 51 ocazional 1

Servicii de transport cu
71219 60116200-6
autobuzul pentru excursii
Transport de pasageri cu
71224 60116300-7
vehicule trase de animale
71222, Închiriere de vehicule de
60117000-1
71223 transport de persoane cu şofer
Închiriere de autoturisme
71222 60117100-2
particulare cu şofer
Închiriere de autobuze şi de
71223 60117200-3
autocare cu şofer
71231-
71239, Servicii de transport rutier de
60122000-9
75121, mărfuri
87304
71231- Servicii de transport rutier de
71239, 60122100-0 mărfuri cu vehicule
87304 specializate
Servicii de transport cu
71231 60122110-3
vehicule frigorifice
Servicii de transport cu
71231 60122120-6
autocisterne
Servicii de transport cu
71232,
60122130-9 vehicule adaptate la mărfuri
71239
în vrac
Servicii de transport cu
71233 60122140-2
vehicule portcontainer
Servicii de transport cu
71234 60122150-5 vehicule de transportat
mobila
Servicii de transport de
87304 60122160-8
siguranţă
Servicii de automobile
87304 60122161-5
blindate
71239 60122170-1 Servicii de transport medical
71231- Servicii de transport
60123000-6
71234, specializat
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
71239
71239 60123100-7 Transport de cărbune
71232 60123200-8 Transport de petrol
Transport de combustibili şi
71232 60123300-9
carburanţi
71232 60123400-0 Transport de gaze
71232 60123500-1 Transport de lichide
Servicii de transport de arme
71239 60123600-2
şi muniţii
Servicii de transport cu
71233 60123700-3
remorci de încărcare
Închiriere de vehicule de
71240 60129000-8
transport de persoane cu şofer
Închiriere de camioane cu
71240 60129100-9
şofer
Închiriere de vehicule
71240 60129200-0
industriale cu şofer
Închiriere de camionete cu
71240 60129300-1
şofer
75121,
64120000-3 Servicii de curierat
75129
Servicii de curierat
75121 64121000-0
multimodale
75121 64121100-1 Servicii de distribuire a
corespondenţei
75121 64121200-2 Servicii de livrare a coletelor
Servicii de curierat şi
75129 64122000-1
mesagerie internă în birouri
3 Servicii de transport
aerian: transporturi
de pasageri şi de
marfă, cu excepţia
transportului de
corespondenţă
73 (cu excepţia
7321)
73110,
Servicii de transport aerian pe
73210- 62100000-3
bază de grafic
73290
Servicii de transport aerian de
73110 62110000-6
pasageri pe bază de grafic
73210- Servicii de transport aerian de
62120000-9
73290 mărfuri pe bază de grafic
Transport aerian de mărfuri în
73220 62122000-3
containere pe bază de grafic
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
73120,
Servicii de transport aerian
73210- 62200000-4
ocazional
73400
Servicii de transport aerian de
73120 62210000-7
pasageri ocazional
73210- Servicii de transport aerian de
62220000-0
73290 mărfuri ocazional
Transport aerian de mărfuri în
73220 62222000-4
containere ocazional
Servicii de transport aerian
73300 62230000-3
tip charter
Închiriere de echipament de
73400 62240000-6
transport aerian cu echipaj
Închiriere de aeronave cu
73400 62241000-3
echipaj
Închiriere de aeronave cu
73400 62241100-4
aripă fixă cu echipaj
Închiriere de elicoptere cu
73400 62241200-5
echipaj
73300 62300000-5 Servicii de transport spaţial
4 Transport de
corespondenţă pe
uscat1 şi aerian
71235, 7321
71235 60122200-1 Transport poştal rutier
71235 60122230-0 Servicii de transport de colete
Servicii de transport aerian
73210 62121000-6
poştal pe bază de grafic
Servicii de transport aerian
73210 62221000
poştal ocazional
5 Servicii de
telecomunicaţii2
752
75211- 64200000-
Servicii de telecomunicaţii2
75299 82
75211- 64210000- Servicii de telefonie şi de
75232 12 transmisie de date2
75211, 64211000-
Servicii de telefonie publică2
75212 82
64212000-
75213 Servicii de telefonie mobilă2
52
64213000- Servicii de reţele telefonice
75221
22 comerciale partajate2
64214000- Servicii de reţele telefonice
75222
92 comerciale specializate2
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
64214100- Servicii de închiriere de
75222
02 circuite prin satelit2
64214200- Servicii de comutatoare
75299
12 telefonice 2

64214400- Închiriere de linii terestre de


75222
32 comunicaţii2
75211, 64216000- Servicii de mesagerie şi de
75232 32 informare electronice2
64216100- Servicii de mesagerie
75232
42 electronică 2

64216110- Servicii de schimb de date


75232
72 electronice2
64216120-
75232 Servicii de poştă electronică2
02
64216130-
75232 Servicii de telex2
32
64216140-
75232 Servicii de telegrafie2
62
64216200- Servicii de informare
75232
52 electronică2
64216210- Servicii de informare cu
75232
82 valoare adăugată2
64216300-
75211 Servicii de teletext2
62
Servicii de telecomunicaţii,
75221- 64220000- cu excepţia serviciilor
75299 42 telefonice şi de transmisie de
date2
64221000-
75250 Servicii de interconexiune2
12
75221-
75232, 64222000-
Servicii de telelucru2
75250- 82
75299
64223000-
75291 Servicii de radiomesagerie2
52
64224000-
75292 Servicii de teleconferinţă2
22
64225000- Servicii de telecomunicaţii
75299
92 aer-sol2
75231, 64226000-
Servicii telematice2
75232 62
64227000- Servicii de telecomunicaţii
75260
32 integrate2
75241, 64228000- Servicii de transmisie de
75242 02 7 programe de radio şi de
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
televiziune2 7
64228100- Transmisie de programe de
75241
12 7 televiziune2 7
64228200- Transmisie de programe radio
75242
22 7 27

75231 72318000-7 Servicii de transmisie de date


75231,
72530000-9 Servicii de reţele informatice
75232
75231,
72531000-6 Servicii de reţele locale
75232
75231, Servicii de reţele la mare
72532000-3
75232 distanţă
6 Servicii financiare
(a) Servicii de
asigurare
(b) Servicii bancare
şi de investiţii3
ex 81, 812, 814
Servicii de intermediere
financiară, cu excepţia
81111- 66100000-
serviciilor de bancă de
81199 13
investiţii, servicii de asigurare
şi de pensie3
81111- 66110000-
Servicii de bănci centrale3
81114 43
81115,
66120000-
81116, Servicii de depozite3
73
81119
81131- 66130000-
Servicii de acordare de credit3
81139 03
66140000-
81120 Servicii de leasing financiar3
33
66200000-
81199 Servicii de bănci de investiţii3
23
Servicii de asigurare şi de
81211- pensie, cu excepţia serviciilor
66300000-3
81299 de asigurări sociale
obligatorii
Servicii de asigurare de viaţă
81211 66310000-6
şi de pensie privată
81211 66311000-3 Servicii de asigurare de viaţă
81211 66312000-0 Servicii de pensie privată
81212 66320000-9 Servicii de pensie colectivă
81291- Servicii de asigurare contra
66330000-2
81299 daunelor
81291 66331000-9 Servicii de asigurare contra
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
accidentelor şi de asigurare
de sănătate
Servicii de asigurare contra
81291 66331100-0
accidentelor
Servicii de asigurare de
81291 66331200-1
sănătate
Servicii de asigurare
81291 66331210-4
voluntară de sănătate
81291 66331220-7 Servicii de asigurare medicală
Servicii de asigurare
81295 66332000-6
împotriva tuturor riscurilor
Servicii de asigurare a
82195 66332100-7 lucrărilor de construcţii
împotriva tuturor riscurilor
81299 66333000-3 Servicii de asigurare legală
Servicii de asigurare pentru
81299 66333100-4
cheltuieli juridice
91292, Servicii de asigurare pentru
66334000-0
81293 transport
Servicii de asigurare a
81292 66334100-1
autovehiculelor
Servicii de asigurare
81293 66334200-2 maritimă, aeriană sau pentru
alte tipuri de transport
81293 66334210-5 Servicii de asigurare feroviară
Servicii de asigurare a
81293 66334220-8
aeronavelor
Servicii de asigurare a
81293 66334230-1
navelor
Servicii de asigurare a
81294 66335000-7
navlului
81292- Servicii de asigurare de daune
66336000-4
81299 sau pierderi
Servicii de asigurare
81295 66336100-5
împotriva incendiilor
81291- Servicii de asigurare a
66336200-6
81299 bunurilor
Servicii de asigurare
81296,
66336300-7 împotriva intemperiilor şi
81299
pierderilor financiare
Servicii de asigurare
81299 66336310-0
împotriva intemperiilor
Servicii de asigurare
81296 66336320-3 împotriva pierderilor
financiare
81296 66336321-0 Servicii de asigurare
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
împotriva pierderilor
pecuniare
81292,
Servicii de asigurare de
81293, 66337000-1
răspundere civilă
81297
Servicii de asigurare de
81292 66337100-2
răspundere civilă auto
Servicii de asigurare de
81293 66337200-3 răspundere civilă pentru
aeronave
Servicii de asigurare de
81293 66337300-4
răspundere civilă pentru nave
Servicii de asigurare de
81297 66337400-5
răspundere civilă generală
Servicii de asigurare de
81299 66338000-8
credite şi garanţii
81299 66338100-9 Servicii de asigurare de credit
Servicii de asigurare de
81299 66338200-0
garanţie
Servicii de asigurare a
81299 66338300-1
gestionării riscurilor
81296, Alte servicii de asigurare
66339000-5
81299 generală
Servicii de asigurare a
81299 66339100-6 platformelor petroliere şi de
gaz
Servicii de asigurare a
81299 66339200-7
instalaţiilor tehnice
81299 66339300-8 Servicii conexe de asigurare
Servicii de asigurare de
81299 66339400-9
răspundere profesională
812111,
81292- 66400000-4 Servicii de reasigurare
81299
Servicii de reasigurare de
812111 66410000-7
viaţă
Servicii de reasigurare
81291 66420000-0 împotriva accidentelor şi de
reasigurare de sănătate
81292- Alte servicii de reasigurare
66430000-3
81299 generală
67110000- Servicii privind băncile de
81199
13 investiţii3
67111000-
81199 Servicii de fuziuni şi achiziţii3
83
81199 67112000-53 Servicii de finanţare a
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
societăţilor şi de capital de
risc3
67113000- Alte servicii privind băncile
81199
23 de investiţii 3
81321- 67120000- Servicii de brokeraj şi servicii
81329 43 privind titlurile şi mărfurile3
67121000-
81321 Servicii de brokeraj de titluri3
13
67121100- Servicii de investiţii ale
81321
23 fondurilor de pensii3
67122000- Servicii de brokeraj de
81322
83 mărfuri3
Servicii de tratare a
81322, 67123000-
operaţiunilor şi servicii de
81329 53
compensare3
81191-
81193, Servicii de gestionare a
67130000-
81212, portofoliilor, servicii fiduciare
73
81319, şi de custodie3
81323
81212, 67131000- Servicii de gestionare a
81323 43 portofoliilor3
67131100- Servicii de gestionare a
81212
53 fondurilor de pensii3
81191- 67132000-
Servicii fiduciare3
81193 13
67133000-
81319 Servicii de custodie3
83
81311- 67140000- Servicii de administrare a
81319 03 pieţelor financiare3
67141000- Servicii de gestionare a
81311
73 pieţelor financiare3
67142000- Servicii de reglementare a
81312
43 pieţelor financiare3
Alte servicii privind
67150000- intermedierea financiară, cu
81330
33 excepţia asigurărilor şi a
fondurilor de pensii3
67151000- Servicii de consultanţă
81332
03 financiară3
67152000-
81333 Servicii de schimb valutar3
73
Servicii de gestionare a
67153000- tranzacţiilor financiare şi
81339
43 servicii de case de
3
compensare
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
67154000- Servicii de brokeraj de
81331
13 împrumuturi3
81401- Servicii conexe asigurărilor şi
67200000-9
81409 fondurilor de pensii
Servicii de brokeraj şi servicii
81401 67210000-2
de societăţi de asigurări
Servicii de brokeraj de
81401 67211000-9
asigurări
Servicii de societăţi de
81401 67212000-6
asigurări
Servicii de regularizare a
81409 67213000-3
cererilor de despăgubire
Servicii de regularizare a
81403 67220000-5
avariilor
Servicii de regularizare a
81403 67230000-8
daunelor
81404 67240000-1 Servicii actuare
Servicii de administrare a
81405 67250000-4
drepturilor de salvare
81402, Alte servicii privind
81405, 67260000-7 asigurările şi fondurile de
81409 pensii
Servicii de consultanţă în
81402 67261000-4
asigurări şi pensii
Servicii de consultanţă în
81402 67261100-5
asigurări
Servicii de consultanţă
81402 67261200-6
privind fondurile de pensii
Servicii de administrare a
81405 67262000-1
fondurilor de pensii
7 Servicii informatice
şi servicii conexe
84
Servicii de reparare şi de
63309, întreţinere şi servicii conexe
84250, pentru computere personale,
84500, 50300000-8 pentru echipament de
88650, birotică, pentru echipament
88660 de telecomunicaţii şi pentru
echipament audiovizual
84250, Întreţinerea şi repararea
50310000-1
84500 echipamentelor de birotică
Întreţinerea şi repararea
84500 50311000-8
maşinilor contabile de birou
84500 50311400-2 Întreţinerea şi repararea
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
calculatoarelor şi a maşinilor
contabile
84250, Întreţinerea şi repararea
50312000-5
84500 echipamentului informatic
Întreţinerea şi repararea
84500 50312100
unităţilor centrale
Întreţinerea unităţilor centrale
84500 50312110-9
de procesare
Repararea unităţilor centrale
84500 50312120-2
de procesare
Întreţinerea şi repararea
84500 50312200-7
minicomputerelor
84500 50312210-0 Întreţinerea minicomputerelor
84500 50312220-3 Repararea minicomputerelor
Repararea şi întreţinerea
84500 50312300-8 echipamentului de reţea de
date
Întreţinerea echipamentului
84500 50312310-1
de reţea informatică
Repararea echipamentului de
84500 50312320-4
reţea informatică
Repararea şi întreţinerea
84500 50312400-9
microcomputerelor
Întreţinerea
84500 50312410-2
microcomputerelor
84500 50312420-5 Repararea microcomputerelor
Întreţinere şi reparare
84250 50312500-0 software de tehnologie a
informaţiei
Întreţinere software de
84250 50312510-3
tehnologie a informaţiei
Reparare software de
84250 50312520-6
tehnologie a informaţiei
Întreţinerea şi repararea
84500 50312600-1 componentelor hardware de
tehnologie a informaţiei
Întreţinerea componentelor
84500 50312610-4 hardware de tehnologie a
informaţiei
Repararea componentelor
84500 50312620-7 hardware de tehnologie a
informaţiei
Întreţinerea şi repararea
84500 50313000-2
echipamentului de reprografie
Servicii de reparare a
84500 50313100-3
fotocopiatoarelor
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
Servicii de întreţinere a
84500 50313200-4
fotocopiatoarelor
Servicii de reparare şi
84500 50315000-6 întreţinere a roboţilor
telefonici
Întreţinerea şi repararea
84500 50316000-3 distribuitoarelor automate de
bilete
Întreţinerea şi repararea
84500 50317000-0 maşinilor de validare a
biletelor
Servicii de reparare şi de
84250,
50320000-4 întreţinere a computerelor
84500
personale
Servicii de reparare a
84500 50321000-1
computerelor personale
Servicii de întreţinere a
84500 50322000-8
computerelor personale
Întreţinerea şi repararea
84500 50323000-5
perifericelor informatice
Întreţinerea perifericelor
84500 50323100-6
informatice
Repararea perifericelor
84500 50323200-7
informatice
84250, Servicii de asistenţă pentru
50324000-2
84500 computere personale
Servicii de întreţinere a
84250 50324100-3
sistemelor
Servicii de întreţinere
84500 50324200-4
preventivă
84100, Servicii de consultanţă pentru
72100000-6
84990 hardware
Servicii de consultanţă
84100 72110000-9 privind selectarea
componentelor hardware
Servicii de consultanţă
privind recuperarea de
84990 72120000-2
aplicaţiilor informatice în caz
de întrerupere accidentală
Servicii de consultanţă
84100 72130000-5 privind configurarea
posturilor informatice
Servicii de consultanţă
84100 72140000-8 privind verificarea acceptării
componentelor hardware
84210- 72200000-7 Servicii de programare şi de
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
84250, consultanţă software
84990
Servicii de programare a
84240 72210000-0 pachetelor de produse
software
Servicii de programare de
84240 72211000-7 sisteme informatice şi
software utilitare
Servicii de programare de
84240 72212000-4
software de aplicaţie
Servicii de consultanţă
84210- privind sistemele informatice
72220000-3
84250 şi servicii de consultanţă
tehnică
Servicii de consultanţă
84220 72221000-0
privind analiza economică
Servicii de analiză strategică
84210,
72222000-7 şi de planificare a sistemelor
84220
sau a tehnologiei informaţiei
Servicii de analiză strategică
84220 72222100-8 a sistemelor sau a tehnologiei
informaţiei
Servicii de planificare a
84210 72222200-9 sistemelor sau a tehnologiei
informaţiei
Servicii de tehnologie a
84220 72222300-0
informaţiei
Servicii de analiză a
84220 72223000-4 cerinţelor tehnologiei
informaţiei
Servicii de consultanţă
84220-
72224000-1 privind gestionarea
84240
proiectelor
Servicii de planificare a
84240 72224100-2 punerii în aplicare a
sistemelor
Servicii de planificare a
84230 72224200-3
asigurării calităţii sistemelor
Servicii de evaluare şi de
84230 72225000-8 analiză a asigurării calităţii
sistemelor
Servicii de consultanţă
84240 72226000-5 privind verificarea acceptării
de software de sistem
Servicii de consultanţă
84220 72227000-2
privind integrarea software
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
Servicii de consultanţă
84220 72228000-9
privind integrarea hardware
Servicii de dezvoltare de
84230 72230000-6
software personalizat
Dezvoltarea de software cu
84230 72231000-3
aplicaţie militară
Dezvoltarea de software de
84230 72232000-0 prelucrare de tranzacţii şi de
software personalizat
84210,
Servicii de analiză şi de
84220, 72240000-9
programare de sisteme
84240
Servicii de specificare a
84220 72241000-6 obiectivelor pentru proiecte
critice
Servicii de modelizare a
84240 72242000-3
proiectelor
84240 72243000-0 Servicii de programare
84240 72244000-7 Servicii de prototipare
Servicii contractuale de
84220,
72245000-4 analiză şi de programare a
84240
sistemelor
Servicii de consultanţă
84210 72246000-1
privind sistemele informatice
Servicii de întreţinere a
84240,
72250000-2 sistemelor şi servicii de
84250
asistenţă
Servicii de recuperare a
84250 72251000-9 aplicaţiilor în caz de
întrerupere accidentală
Servicii de arhivare
84250 72252000-6
computerizată
Servicii de ajutor pentru
84250 72253000-3 utilizatori şi servicii de
asistenţă
Servicii de ajutor pentru
84250 72253100-4
utilizatori
Servicii de asistenţă pentru
84250 72253200-5
sisteme
84240, Servicii de testare şi de
72254000-0
84250 întreţinere de software
Servicii de testare a
84240 72254100-1
sistemelor
84210-
84250, 72260000-5 Servicii de software
84990
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
Servicii de asistenţă pentru
84250 72261000-2
software
Servicii de dezvoltare
84240 72262000-9
software
Servicii de aplicare de
84240 72263000-6
software
Servicii de reproducere de
84990 72264000-3
software
Servicii de configurare de
84240 72265000-0
software
Servicii de consultanţă pentru
84210 72266000-7
software
Servicii de întreţinere de
84250 72267000-4
software
Servicii de furnizare de
84990 72268000-1
software
84250,
84310-
72300000-8 Servicii de date
84400,
84990
84250,
84310-
72310000-1 Servicii de procesare de date
84390,
84990
84320, Servicii de tabulare
72311000-8
84330 computerizată
84320 72311100-9 Servicii de conversie de date
Servicii de prelucrare de
84320 72311200-0
loturi
Servicii computerizate de
84330 72311300-1
timpi partajaţi
Servicii de introducere de
84310 72312000-5
date
84310 72312100-6 Servicii de pregătire de date
Servicii de recunoaştere
84310 72312200-7
optică a caracterelor
84310 72313000-2 Servicii de captare de date
Servicii de colectare şi de
84310 72314000-9
colaţionare de date
75231, Servicii de gestionare şi de
84250, 72315000-6 asistenţă privind reţelele de
84990 informaţii
84250, Servicii de asistenţă privind
72315100-7
84990 reţelele informatice
Servicii de gestionare a
75231 72315200-8
reţelelor informatice
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
84320 72316000-3 Servicii de analiză de date
84390 72317000-0 Servicii de stocare de date
84310,
72319000-4 Servicii de furnizare de date
84320
84400 72320000-4 Servicii de baze de date
Servicii de baze de date cu
84400 72321000-1
valoare adăugată
Servicii de gestionare a
84400 72322000-8
datelor
84100- Servicii de gestionare
72510000-3
84990 informatică
84210- Servicii de software de
72511000-0
84250 gestionare a reţelelor
Servicii de gestionare a
84990 72512000-7
documentelor
84100-
72513000-4 Servicii de birotică
84990
Servicii de gestionare a
84990 72514000-1
instalaţiilor informatice
Servicii de gestionare a
84990 72514100-2 instalaţiilor care implică
operaţiuni informatice
Servicii de gestionare a
instalaţiilor pentru
84990 72514200-3
dezvoltarea sistemelor
informatice
Sisteme de gestionare a
instalaţiilor pentru
84990 72514300-4
întreţinerea sistemelor
informatice
84100- Servicii de asistenţă şi
72520000-6
84990 consultanţă informatică
84100- Servicii de asistenţă
72521000-3
84990 informatică
84100- Servicii de asistenţă tehnică
72521100-4
84990 informatică
84250, Servicii de actualizare a
72540000-2
84500 computerelor
84250, Servicii de extensie
72541000-9
84500 informatică
84250, Servicii de extensie de
72541100-0
84500 memorie
84220,
72550000-5 Servicii de audit informatic
84990
84100,
72560000-8 Servicii de testări informatice
84240
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
Servicii de siguranţă
84250 72570000-1
informatică
Servicii computerizate de
84250 72580000-4
conversie a cataloagelor
84100- Servicii informatice
72590000-7
84990 profesionale
Elaborare de acorduri privind
84990 72591000-4
nivelul de asistenţă
8 Servicii de cercetare
şi de dezvoltare 4
85
85101-
85109,
Servicii de cercetare şi
85201- 73000000-
dezvoltare şi servicii de
85209, 24
consultanţă conexe4
85300,
86509
85101-
85109,
Servicii de cercetare şi
85201- 73100000-3
dezvoltare experimentală
85209,
85300
85101-
85109,
85201- 73110000-6 Servicii de cercetare
85209,
85300
85101-
Servicii de laborator de
85109, 73111000-3
cercetare
85300
85102 73112000-0 Servicii de cercetare marină
85101-
85109,
Servicii de dezvoltare
85201- 73120000-9
experimentală
85209,
85300
Proiectare şi executare în
85101-
73300000-5 domeniul cercetării şi
85300
dezvoltării
9 Servicii de
contabilitate, de
audit şi de gestionare 86211- Servicii de contabilitate şi de
74121000-3
a registrelor 86220 audit
contabile
862
86212, 74121100-4 Servicii de contabilitate
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
86213,
86219
86219, Servicii de gestionare a
74121110-7
86220 registrelor contabile
Servicii de gestionare a
86219 74121112-1
salariilor
Servicii de înregistrare a
86220 74121113-8
vânzărilor şi a achiziţiilor
Servicii de înregistrare a
86213 74121120-0
declaraţiilor financiare
86211,
74121200-5 Servicii de audit
86212
86211 74121210-8 Servicii de audit financiar
86211 74121220-1 Servicii de audit intern
86211 74121230-4 Servicii de audit legal
86211 74121240-7 Servicii de audit antifraudă
86212 74121250-0 Servicii de revizuire contabilă
10 Servicii de studii de
piaţă şi de sondaje de
opinie
864
Servicii de studii de piaţă, de
86401,
74130000-9 sondaje de opinie şi servicii
86402
conexe
86401 74131000-6 Servicii de studii de piaţă
86401,
74131100-7 Servicii de studii
86402
86401,
74131110-0 Servicii de elaborare de studii
86402
86401,
74131120-3 Servicii de efectuare de studii
86402
86401,
74131121-0 Servicii de anchete telefonice
86402
86401,
74131130-6 Servicii de analiză a studiilor
86402
Servicii de cercetare
86401 74131200-8
economică
86401 74131300-9 Servicii de testare a pieţei
Servicii de evaluare a
86401 74131400-0
randamentului
86401 74131500-1 Studiu de fezabilitate
86401 74131600-2 Servicii de cercetare socială
86402 74132000-3 Servicii de sondaje de opinie
86401,
74133000-0 Servicii statistice
86402
86401 74423100-1 Servicii de studii privind
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
consumatorii
Servicii de studii privind
86401 74423110-4
satisfacerea consumatorilor
11 Servicii de
consultanţă în
management4 5 şi
servicii conexe

865, 866
Servicii de consultanţă în
86509 73200000-4
cercetare şi în dezvoltare
Servicii de consultanţă în
86509 73210000-7
cercetare
Servicii de consultanţă în
86509 73220000-0
dezvoltare
Consultanţă în afaceri şi în
86501-
74140000-2 management şi servicii
86739
conexe
86501- Servicii de consultanţă în
74141000-9
86509 afaceri şi în management
86501, Servicii de consultanţă în
74141100-0
86509 management general
86501, Servicii de consultanţă în
74141110-3
86509 dezvoltarea societăţilor
Servicii de consultanţă în
86502 74141200-1
gestiune financiară
Servicii de consultanţă în
86503 74141300-2
gestionarea marketingului
Servicii de consultanţă în
86504 74141400-3
gestionarea resurselor umane
86505, Servicii de consultanţă în
74141500-4
86509 gestiunea producţiei
Servicii de consultanţă în
86505 74141510-7
gestionarea asigurării calităţii
86505, Servicii de consultanţă în
74141520-0
86509 proiectare
86506 74141600-5 Servicii de relaţii cu publicul
Servicii de gestionare a
86506 74141610-8
relaţiilor cu publicul
Servicii de consultanţă în
86506 74141620-1
relaţii cu publicul
Servicii de consultanţă în
86509 74141700-6
domeniul securităţii
Servicii de consultanţă în
86509 74141800-7
domeniul achiziţiilor
86509 74141900-8 Servicii de consultanţă
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
privind impactul asupra
mediului
86601, Servicii conexe
74142000-6
86602 managementului
Servicii de gestionare a
86601 74142100-7 proiectelor altele decât cele
pentru lucrări de construcţii
Servicii de supraveghere a
86601 74142110-0 proiectelor altele decât cele
pentru lucrări de construcţii
Servicii de elaborare de
86601 74142120-3 proiecte altele decât cele
pentru lucrări de construcţii
Servicii de holdinguri de
86609 74150000-5
management
86503 74420000-9 Servicii de marketing
86503 74421000-6 Servicii de marketing direct
86503 74423000-0 Servicii pentru clienţi
86503 74423200-2 Servicii post vânzare
Program de fidelizare a
86503 74423210-5
clienţilor
Servicii de gestionare a
86505 74871000-5
stocurilor
Servicii de gestionare a
86609 93620000-0
porturilor
12 Servicii de
arhitectură; servicii
de inginerie şi
servicii integrate de
inginerie; servicii de
amenajare urbană şi
servicii de
arhitectură
peisagistică; servicii
conexe de
consultanţă
ştiinţifică şi tehnică;
servicii de testare şi
analiză tehnică
867
Servicii de arhitectură, de
86711- inginerie, de construcţii şi
74200000-1
86739 servicii conexe de consultanţă
tehnică
86751- Servicii de consultanţă
74210000-4
86769 tehnică
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
86711-
74220000-7 Servicii de arhitectură
86754
86711- Servicii de consultanţă în
74221000-4
86719 arhitectură
86711,
86712, Servicii de proiectare
74222000-3
86714, arhitecturală
86719
86711,
86712, Servicii de arhitectură pentru
74222100-2
86714, construcţii
86719
86711,
Servicii de arhitectură pentru
86712,
74222200-3 proiectarea lucrărilor
86714,
exterioare
86719
86711,
Servicii de arhitectură pentru
86712,
74222300-4 lucrări de extindere a
86714,
construcţiilor
86719
Concursuri de proiectare
86711 74223000-8
arhitecturală
86711- Servicii de arhitectură, de
74224000-5
86741 inginerie şi de planificare
86711-
86739, Servicii de arhitectură, de
74225000-2
86753, inginerie şi de măsurare
86754
86711- Servicii de arhitectură şi de
74225100-3
86719 măsurare-verificare
86721-
74230000-0 Servicii de inginerie
86739
Servicii de consultanţă în
86711-
74231000-7 domeniul ingineriei şi al
86739
construcţiilor
86721,
86724, Servicii de consultanţă în
74231100-8
86731, lucrări publice
86732
86721,
86724, Servicii de asistenţă în lucrări
74231110-1
86731, publice
86732
86721,
Servicii de consultanţă în
86724, 74231120-4
sisteme de transport
86731
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
Servicii de consultanţă
86721 74231121-1
privind autostrăzile
86721,
86724, 74231122-8 Servicii de inginerie rutieră
86731
86721,
86724, 74231123-5 Servicii de inginerie feroviară
86731
86721,
Servicii de inginerie
86724, 74231124-2
aeroportuară
86731
Servicii de consultanţă în
86721 74231130-7
infrastructură
86721-
86729, Servicii de consultanţă în
74231200-9
86733, ingineria construcţiilor
86739
86721, Servicii de consultanţă în
74231300-0
86729 ingineria mediului
86721, Servicii de consultanţă în
74231310-3
86729 combaterea zgomotului
Servicii de consultanţă în
86721,
74231320-6 izolaţie acustică şi acustică
86729
interioară
86721,
86724, Servicii de consultanţă în
74231330-9
86729, tratarea apelor reziduale
86732
86721,
86723- 74231400-1 Energie şi servicii conexe
86726
86721,
86723- 74231410-4 Servicii de energie electrică
86726
86721, Servicii de gestionare a
74231420-7
86725 energiei
86721, Servicii de consultanţă în
74231430-0
86725 eficienţă energetică
86721, Servicii de fizică termică
74231431-7
86725 pentru construcţii
86711-
86723,
Instalaţii tehnice de
86727, 74231500-2
construcţii
86733,
86739
86711- 74231510-5 Servicii de consultanţă pentru
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
86723, lucrări de bază
86727,
86733,
86739
86711-
86723,
Servicii de consultanţă în
86727, 74231520-8
construcţii
86733,
86739
86711-
86723, Servicii de consultanţă în
86727, 74231521-5 instalaţii tehnice de
86733, construcţii
86739
86722, Servicii de examinare a
74231530-1
86727 construcţiilor
86711, Servicii de inspectare şi
74231540-4
86721 verificare a construcţiilor
Servicii de consultanţă în
86721 74231600-3
telecomunicaţii
86712, Servicii de consultanţă în
86721- 74231700-4 protecţia contra şi controlul
86739 riscurilor
Servicii de consultanţă în
protecţia contra incendiilor şi
86721 74231710-7
exploziilor şi în controlul
incendiilor şi exploziilor
86712,
Servicii sanitare şi de
86721- 74231720-0
siguranţă
86739
Servicii de consultanţă
86721 74231721-7
sanitară şi de siguranţă
Servicii de consiliere şi de
86721 74231800-5
consultanţă în inginerie
Servicii tehnice de iluminat
86721 74231810-8 natural şi artificial pentru
clădiri
86721 74231900-6 Servicii de expertiză
86721-
74232000-4 Servicii de concepţie tehnică
86739
86721, Servicii de proiectare tehnică
86723, 74232100-5 a instalaţiilor mecanice şi
86729 electrice pentru construcţii
Servicii privind aspectele
86721,
74232110-8 economice din sectorul
86729
construcţiilor
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
Servicii de proiectare a
86723 74232120-1
sistemelor de încălzire
86721,
86724, Servicii de proiectare tehnică
86731, 74232200-6 pentru construcţia de lucrări
86732, publice
86739
86721,
86724,
Servicii de estimare pentru
86731, 74232210-9
lucrări publice
86732,
86739
Servicii de proiectare a
86726 74232220-2
conductelor
Servicii de proiectare a
86724 74232230-5
podurilor
Servicii de proiectare a
86724 74232240-8
barajelor
Servicii de proiectare tehnică
86726 74232250-1 pentru infrastructura de
transport
Servicii de proiectare tehnică
86723-
74232300-7 pentru procese şi producţie
86726
industriale
86723- Servicii de proiectare a
74232310-0
86726 reţelelor de energie electrică
Servicii de proiectare tehnică
86725 74232320-3
a uzinelor
86722-
74232400-8 Servicii de estimare
86739
Servicii de proiectare a
86722 74232500-9
fundaţiilor
86722,
86723,
86725- Servicii auxiliare de
74232600-0
86729, construcţii
86733,
86739
Servicii de proiectare a
86726 74232700-1
structurilor portante
Servicii de verificare a
86726 74232800-2 proiectelor de structuri
portante
86721-
74233000-1 Diverse servicii de inginerie
86739
86725 74233100-2 Servicii de inginerie privind
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
noroiul de foraj
Servicii de inginerie
86729 74233200-3
geotehnică
86722-
74233300-4 Servicii de inginerie mecanică
86739
86722- Servicii de inginerie mecanică
74233400-5
86739 şi electrică
86721 74233500-6 Studii tehnice
86729, Servicii de asistenţă în
74233600-7
86739 inginerie
Servicii de inginerie privind
86729 74233700-8
coroziunile
86731-
74240000-3 Servicii integrate de inginerie
86739
86741, Servicii de urbanism şi de
74250000-6
86742 arhitectură peisagistică
86741 74251000-3 Servicii de urbanism
Servicii de arhitectură
86742 74252000-0
peisagistică
Servicii de amenajare
86742 74252100-1
peisagistică
86711-
74260000-9 Servicii privind construcţiile
86742
86711, Servicii de cercetare a
74261000-6
86721 şantierului
86713-
Servicii de supraveghere a
86719, 74262000-3
lucrărilor
86727
86713-
Servicii de supraveghere a
86719, 74262100-4
şantierului
86727
86711, Servicii de consultanţă în
74263000-0
86721 construcţii
86721-
86739, Servicii ştiinţifice şi tehnice
74270000-2
86751- în inginerie
86754
Servicii de prospectare
geologică şi geofizică şi alte
86751 74271000-9
tipuri de prospectare
ştiinţifică
Servicii de pregătire şi de
86751 74271100-0
analiză de carotaj
Servicii de consultanţă în
86751 74271200-1
geologie şi geofizică
86751 74271210-4 Servicii de consultanţă în
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
geofizică
Servicii de consultanţă în
86751 74271220-7
geologie
Servicii de analiză
86751 74271300-2
micropaleontologică
Servicii de interpretare
86751 74271400-3
petrofizică
86751 74271500-4 Servicii de cercetare a solului
Servicii de prognoză
86751 74271600-5
meteorologică
Servicii de prospecţiune
86751 74271700-6
ştiinţifică
Servicii de prospectare
86751 74271710-9
geofizică
86751,
Analize geofizice ale siturilor
86721, 74271711-6
arheologice
86711
Servicii de prospectare
86751 74271720-2
geologică
86751 74271800-7 Servicii de topografie
86751,
Analize topografice ale
86721, 74271810-0
siturilor arheologice
86711
86751 74271900-8 Servicii de radiestezie
Servicii de prospectare
86752 74272000-6
subterană
86752 74272100-7 Servicii de seismică
Servicii de analiză
86752 74272110-0
seismografică
Servicii de preluare de date
86752 74272111-7
seismice
Servicii de colectare de date
86752 74272112-4
seismice
Servicii de prelucrare de date
86752 74272113-1
seismice
Servicii de înregistrare
86752 74272300-9
magnetometrică
Servicii de analiză la
86753 74273000-3
suprafaţă
Servicii de analiză
86753 74273100-4
hidrografică
Servicii de analiză a
86753 74273200-5
dimensiunilor
86754 74274000-0 Servicii de cartografie
86754 74274100-1 Servicii de cartografie digitală
86754 74274200-2 Servicii de cartografie aeriană
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
86754 74274300-3 Servicii de cadastru
86754 74274400-4 Servicii de hidrografie
86754 74274500-5 Servicii de cartografie marină
86754 74275000-7 Servicii de arpentaj
86754 74275100-8 Servicii de fotogrammetrie
86754 74275200-9 Servicii de arpentaj cadastral
86721-
74276000-4 Servicii tehnice
86739
86721-
74276100-5 Servicii de control tehnic
86739
86721-
74276200-6 Servicii de asistenţă tehnică
86739
86721-
74276300-7 Servicii de suport tehnic
86739
86721-
74276400-8 Servicii de planificare tehnică
86739
86761- Servicii de testare şi analiză
74310000-5
86769 tehnică
Servicii de testare şi de
86761 74311000-2 analiză a compoziţiei şi a
purităţii
86761-
74312000-9 Servicii de analiză
86769
86761-
74312100-0 Servicii de analiză tehnică
86769
86761- Servicii de inspecţie şi testare
74313000-6
86769 tehnică
86764 74313100-7 Servicii de inspecţie tehnică
Servicii de inspecţie a
86764 74313110-0
utilajelor
Servicii de inspecţie tehnică a
86764 74313120-3
automobilelor
Servicii de inspecţie tehnică a
86764 74313130-6
construcţiilor
Servicii de inspecţie tehnică a
86764 74313140-9
lucrărilor publice
Servicii de inspecţie a
86764 74313141-6
conductelor
Servicii de inspecţie în
86764 74313142-3
domeniul siguranţei maritime
Servicii de testare a
86764 74313143-0
etanşeităţii
Servicii de monitorizare a
86764 74313144-7
debitului
Servicii de inspecţie a
86764 74313145-4
podurilor
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
Servicii de inspecţie a
86764 74313146-1
barajelor
Servicii de inspecţie a liniilor
86764 74313147-8
de cale ferată
86761-
86763, 74313200-8 Servicii de testare tehnică
86769
86763 74313210-1 Servicii de testare a vanelor
86761-
Servicii de testare
86763, 74313220-4
nedistructive
86769
86761-
86763, 74323000-9 Servicii de control al calităţii
86769
86761-
Servicii de asigurare a
86763, 74323100-0
calităţii
86769
Servicii de gestionare a
86713 74874000-6
contractelor
13 Servicii de
publicitate
871
86401,
86503,
Servicii de publicitate şi de
86506, 74400000-3
marketing
87110-
87190
87110-
74410000-6 Servicii de publicitate
87190
Servicii de consultanţă în
87120 74411000-3
publicitate
Servicii de gestionare
87120 74412000-0
publicitară
87190 74422000-3 Servicii promoţionale
14 Servicii de curăţenie
pentru clădiri şi
servicii de
administrare a
proprietăţilor
874, de la 82201 la
82206
82201- Servicii de intermediere
70300000-4
82206 imobiliară pentru terţi
82201- Servicii de închiriere sau de
70310000-7
82203, vânzare de imobile
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
82205
Servicii de închiriere sau de
82201,
70311000-4 vânzare de imobile
82203
rezidenţiale
82201,
82202, Servicii de închiriere sau de
70320000-0
82204, vânzare de terenuri
82206
82201, Servicii de închiriere de
70321000-7
82202 terenuri
82201,
82202, Servicii de închiriere sau de
70322000-4
82204, vânzare de terenuri virane
82206
Servicii de gestionare a
82201,
70330000-3 bunurilor imobiliare pentru
82202
terţi
Servicii de proprietate
82201 70331000-0
rezidenţială
Servicii de gestionare a
82201 70331100-1
instituţiilor
Servicii de proprietate
82202 70332000-7
nerezidenţială
Servicii de gestionare a
82202 70332100-8
terenurilor
Servicii de gestionare a
82202 70332200-9
proprietăţii comerciale
Servicii de proprietate
82202 70332300-0
industrială
82201 70333000-4 Servicii de cazare
82203 70340000-6 Servicii de multiproprietate
Servicii de curăţare a
87403 74710000-9
locuinţelor
87403,
Servicii de curăţare
87401- 74720000-2
industrială
87409
Servicii de dezinfecţie şi de
87401 74721000-9
dezinsecţie
87401 74721100-0 Servicii de dezinfecţie
87401 74721200-1 Servicii de deparazitare
87401 74721210-4 Servicii de deratizare
87401 74721300-2 Servicii de fumizare
Servicii de curăţare a
87402 74722000-6
ferestrelor
Servicii de curăţare a
87409 74724000-0
cuptoarelor şi a şemineelor
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
87401- Servicii de curăţare a
74731000-2
87409 construcţiilor
Servicii de curăţare prin
87409 74731100-3 insuflare a structurilor
tubulare
Servicii de curăţare a
87409 74732000-9
cisternelor
Servicii de curăţare a
87409 74732100-0
rezervoarelor
87403, Servicii de curăţare a
74735000-0
87409 parcărilor
87409 74740000-8 Diverse servicii de curăţenie
Servicii de curăţare a
87409 74741000-5
echipamentului telefonic
Servicii de curăţare a
87409 74742000-2
echipamentului de transport
Servicii de curăţare a
87403 74743000-9
echipamentului de birou
Servicii de curăţare a
87409 74744000-6
coşurilor de gunoi
87401- Servicii de curăţare a
74750000-1
87409 birourilor
87401-
74760000-4 Servicii de curăţare a şcolilor
87409
15 Servicii de publicare
şi tipărire contra unei
taxe sau pe baza unui
contract
88442
Servicii tipografice, de
88442 78000000-7
publicare şi servicii conexe
88442 78100000-8 Servicii tipografice
88442 78110000-1 Servicii de tipărire de cărţi
Servicii de tipărire de agende
88442 78111000-8
telefonice
Servicii de tipărire de caiete
88442 78112000-5
de exerciţii
88442 78113000-2 Servicii de tipărire de agende
Servicii de tipărire de
88442 78113100-3
organizatoare personale
Servicii de tipărire de
88442 78114000-9
carneţele
88442 78114100-0 Servicii de tipărire de broşuri
Servicii de tipărire de bloc-
88442 78114200-1
notesuri
88442 78114300-2 Servicii de tipărire de blocuri
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
cu hârtie pentru scrisori
Servicii de tipărire de
88442 78114400-3 suporturi de hârtie pentru
birou
Servicii de tipărire de
88442 78115000-6 materiale publicitare
profesionale
Servicii de tipărire de
88442 78115100-7
cataloage comerciale
88442 78116000-3 Servicii de tipărire de registre
Servicii de tipărire de registre
88442 78117000-0
contabile
Servicii de tipărire de carnete
88442 78118000-7
de formulare de comandă
Servicii de tipărire de
88442 78119000-4
chitanţiere
Servicii de tipărire de articole
88442 78120000-4
de papetărie
88442 78121000-1 Servicii de tipărire de plicuri
Servicii de tipărire de hârtie
88442 78122000-8
de scrisori
Servicii de tipărire de
88442 78122100-9
formulare cu indigo
Servicii de tipărire de albume
88442 78123000-5 pentru mostre sau pentru
colecţii
Servicii de tipărire de
88442 78124000-2
clasoare sau coperţi de dosare
Servicii de tipărire de cărţi de
88442 78125000-9
vizită
Servicii de tipărire de
88442 78130000-7
documente nefalsificabile
88442 78131000-4 Servicii de tipărire de permise
Servicii de tipărire de
88442 78132000-1
bancnote
88442 78133000-8 Servicii de tipărire de acţiuni
Servicii de tipărire de carnete
88442 78134000-5
de cec
Servicii de tipărire de timbre
88442 78135000-2
noi
Servicii de tipărire de hârtie
88442 78135100-3
timbrată
Servicii de tipărire de bonuri
88442 78136000-9
de masă
Servicii de tipărire de
88442 78140000-0
formulare
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
Servicii de tipărire de
88442 78141000-7 formulare comerciale
autocopiante
Servicii de tipărire de
88442 78142000-4
formulare continue
88442 78150000-3 Servicii de tipărire de bilete
Servicii de tipărire de bilete
88442 78151000-0
de intrare
Servicii de tipărire de bilete
88442 78152000-7
de transport
Servicii de tipărire de bilete
88442 78153000-4
cu bandă magnetică
Servicii de tipărire de
88442 78160000-6
calendare
88442 78170000-9 Servicii de tipărire de orare
88442 78180000-2 Servicii de tipărire de ziare
88442 78190000-5 Servicii de tipărire afişe
88442 78200000-9 Servicii conexe tipăririi
Servicii de finisare a
88442 78210000-2
tipăriturilor
88442 78220000-5 Servicii de compoziţie
Servicii de pregătire a
88442 78221000-2
formelor de tipar
88442 78222000-9 Servicii de fotogravură
88442 78223000-6 Servicii de culegere
88442 78224000-3 Servicii de litografiere
88442 78225000-0 Servicii de proiectare grafică
Servicii de tipărire şi de
88442 78230000-8
livrare
Servicii de tipărire şi de
88442 78240000-1
distribuţie
88442 78300000-0 Servicii de editare
Servicii de legare şi de
88442 78310000-3
finisare
88442 78311000-0 Servicii de finisare a cărţilor
88442 78312000-7 Servicii de legare
88442 78400000-1 Servicii de abonare
16 Servicii de eliminare
a deşeurilor
menajere şi a apelor
menajere; servicii de
igienizare şi servicii
similare
94
94010, Servicii de colectare şi de
90100000-8
94020 evacuare a apelor reziduale şi
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
a deşeurilor
Servicii privind apele
94010 90110000-1
reziduale
Servicii de evacuare şi de
94010 90111000-8
tratare a apelor reziduale
Servicii de evacuare a apelor
94010 90111100-9
reziduale
Servicii de tratare a apelor
94010 90111200-0
reziduale
Servicii de eliminare a apelor
94010 90111300-1
reziduale
Servicii de tratare a puţurilor
94010 90112000-5 de decantare şi a foselor
septice
Servicii de tratare a puţurilor
94010 90112100-6
de decantare
94010 90112200-7 Servicii privind fosele septice
Servicii de tratare a foselor
94010 90112210-0
septice
Servicii de golire a puţurilor
94010 90112300-8 de decantare sau a foselor
septice
Servicii de curăţare a
94010 90113000-2
canalelor de ape reziduale
Servicii de gestionare a reţelei
94010 90114000-9
de asanare
Exploatare a unei staţii de
94010 90114100-0
tratare a apelor reziduale
Servicii de inspectare a
94010 90115000-6
canalelor de ape reziduale
Servicii de eliminare a
94020 90120000-4
deşeurilor
94020 90121000-1 Servicii privind deşeurile
Servicii de colectare a
94020 90121100-2
deşeurilor
Servicii de colectare a
94020 90121110-5
deşeurilor urbane solide
Servicii de colectare a
94020 90121120-8
deşeurilor menajere
Servicii de colectare a
94020 90121130-1
deşeurilor împrăştiate
94020 90121140-4 Servicii de colectare a hârtiei
Servicii de transport al
94020 90121200-3
deşeurilor
94020 90121300-4 Servicii de tratare a deşeurilor
94020 90121310-7 Servicii de eliminare a
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
deşeurilor menajere
Servicii de eliminare a
94020 90121320-0
deşeurilor urbane solide
Servicii de incinerare a
94020 90121330-3
deşeurilor
94020 90121340-6 Servicii de eliminare a cenuşii
Tratarea şi eliminarea
94010 90121400-5
deşeurilor lichide
Servicii privind deşeurile
94020 90122000-8
speciale
Servicii privind deşeurile
94020 90122100-9
toxice
Servicii privind deşeurile
94020 90122110-2
radioactive
Colectarea deşeurilor
94020 90122111-9
radioactive
Servicii de depozitare a
94020 90122112-6
deşeurilor radioactive
Eliminarea deşeurilor
94020 90122113-3
radioactive
Transportul deşeurilor
94020 90122114-0
radioactive
Servicii privind solurile
94020 90122120-5
contaminate
Înlăturarea solurilor
94020 90122121-2
contaminate
Eliminarea solurilor
94020 90122122-9
contaminate
Servicii de tratare a solurilor
94020 90122123-6
contaminate
94020 90122124-3 Curăţarea şi tratarea solului
Servicii de eliminare a
deşeurilor toxice, cu excepţia
94020 90122130-8
deşeurilor radioactive şi a
solurilor contaminate
Servicii de eliminare a
94020 90122131-5
armelor şi a muniţiilor
Servicii de dezamorsare a
94020 90122132-2
bombelor
Servicii privind deşeurile
94020 90122200-0
medicale
Servicii de colectare a
94020 90122210-3
deşeurilor spitaliceşti
Servicii de eliminare a
94020 90122220-6
deşeurilor spitaliceşti
94020 90122230-9 Servicii de înlăturare a
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
deşeurilor biologice
Servicii de colectare, de
94020 90122240-2 transport şi de eliminare a
deşeurilor spitaliceşti
Servicii de gestionare a
94020 90122300-1
nămolului
Servicii de înlăturare a
94020 90122310-4
nămolului
Servicii de transport al
94020 90122320-7
nămolului
94020 90122330-0 Servicii de tratare a nămolului
Servicii de eliminare a
94020 90122340-3
nămolului
Exploatarea rampelor de
94020 90123000-5
gunoi
Servicii de gestionare a
94020 90123100-6
rampelor de gunoi controlate
Servicii de gestionare a
94020 90123200-7
haldelor de cărbune
Servicii de gestionare a
94020 90123300-8
rampelor de gunoi
94010- Servicii de curăţenie şi
94050, 90200000-9 igienizare în mediu urban sau
94090 rural şi servicii conexe
94030 90210000-2 Servicii de curăţenie stradală
Servicii de măturare a
94030 90211000-9
străzilor
94030 90212000-6 Servicii de deszăpezire
94030 90213000-3 Servicii de înlăturare a gheţii
Servicii de curăţare a gurilor
94010 90220000-5
de canal
Servicii de golire a gurilor de
94010 90221000-2
canal
Servicii de îndepărtare a
94020 90230000-8
azbestului
94020, Servicii de eliminare a
90240000-1
94040 plumbului
94010- Servicii de dezinfectare şi
94050, 90250000-4 dezinfestare în mediu urban
94090 sau rural
94020,
90260000-7 Servicii de curăţare a plajelor
94030
94020,
Servicii privind mediul şi
94040- 90300000-0
servicii ecologice
94090
94020, 90310000-3 Servicii privind mediul
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
94040-
94090
94040- Servicii de consultanţă
90311000-0
94090 privind mediul
94060, Servicii de studiere a
90312000-7
94090 impactului asupra mediului
Servicii de monitorizare a
94090 90313000-4
mediului
94040,
Servicii de combatere a
94060, 90313100-5
poluării
94090
Servicii de combatere a
94090 90313110-8
poluării cu hidrocarburi
94040,
Servicii de monitorizare a
94060, 90313120-1
poluării
94090
Servicii de măsurare a
94040 90314000-1
emisiilor
94020,
Servicii de protecţie a
94040- 90315000-8
mediului
94090
Servicii de întreţinere a
94090 90315100-9
mediului
Servicii de ameliorare a
94090 90315200-0
mediului
94020 90315300-1 Servicii de reciclare
94020 50190000-3 Demolarea vehiculelor
94020 50229000-6 Demolarea materialului rulant
94020 50243000-0 Demolarea ambarcaţiunilor
94040-
90320000-6 Servicii ecologice
94090
17 Servicii hoteliere şi
de restaurant
64
64110- Servicii hoteliere şi de
55000000-0
64320 restaurant
64110 55100000-1 Servicii hoteliere
64191- Campinguri şi alte tipuri de
55200000-2
64199 cazare decât cea hotelieră
Servicii de cazare în cămine
64194 55210000-5
pentru tineri
64195 55220000-8 Servicii de cazare în camping
Servicii de cazare în spaţii
64195 55221000-5
pentru rulote
64191, Servicii de centre de vacanţă
55240000-4
64192 şi de case de vacanţă
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
64192 55241000-1 Servicii de centre de vacanţă
64192 55242000-8 Servicii de case de vacanţă
64191 55243000-5 Servicii de tabere de copii
Servicii de închiriere de
64193 55250000-7 locuinţe mobilate pe termen
scurt
64196 55260000-0 Servicii de vagoane de dormit
Servicii prestate de pensiuni
64199 55270000-3
cu mic dejun inclus
64210,
64220, Servicii de restaurant şi de
55300000-3
64230, servire a mâncării
64290
Servicii de ospătari de
64210 55310000-6
restaurant
Servicii de ospătari de
64210 55311000-3 restaurant cu clientelă
restrânsă
Servicii de ospătari de
64210 55312000-0 restaurant fără restricţii de
acces
64210,
64220, Servicii de distribuire a
55320000-9
64230, mâncării
64290
64230,
64210, Servicii de preparare a
55321000-6
64220, mâncării
64290
64230,
64210, 55322000-3 Servicii de gătire a mâncării
64220
64290 55330000-2 Servicii de cafenea
64310, Servicii de servire a
55400000-4
64320 băuturilor
64310, Servicii de gestionare a
55410000-7
64320 barurilor
64210- Servicii de cantină şi servicii
55500000-5
64290 de catering
64220 55510000-8 Servicii de cantină
Servicii de cantină şi alte
64220 55511000-5 servicii de cafenea cu
clientelă restrânsă
Servicii de gestionare a
64220 55512000-2
cantinelor
64230 55520000-1 Servicii de catering
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
Servicii de catering la
64230 55521000-8
domiciliu
Servicii de livrare a mâncării
64230 55521100-9
la domiciliu
64230 55521200-0 Servicii de livrare a mâncării
Servicii de catering pentru
64230 55522000-5
societăţi de transport
Servicii de catering pentru
64230 55523000-2
alte societăţi sau instituţii
Servicii de restaurant pentru
64230 55523100-3
şcoli
Servicii de catering pentru
64230 55524000-9
şcoli
64110-
64199, 93400000-2 Servicii de cazare şi de birou
82102
64110-
93410000-5 Servicii de cazare
64199
64110- Servicii de gestionare a
93411000-2
64199 spaţiilor de cazare
18 Servicii de transport
feroviar
711
71111,
60111000-9 Transport feroviar de pasageri
71112
71121-
60121000-2 Transport feroviar de mărfuri
71129
Transport feroviar de produse
71121 60121100-3
congelate sau refrigerate
Transport feroviar de produse
71122 60121200-4
petroliere
Transport feroviar de lichide
71122 60121300-5
sau de gaz în vrac
Transport feroviar de mărfuri
71123 60121400-6
în containere
71124 60121500-7 Transport feroviar poştal
Transport feroviar de produse
71129 60121600-8
uscate în vrac
19 Servicii de transport
naval
72
72111-
61000000-5 Servicii de transport naval
72240
72111,
Servicii de transport naval de
72119, 61100000-6
pasageri
72211,
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
72219
72111, Servicii de transport cu
61110000-9
72211 feribotul
72121-
72129,
61200000-7 Transport naval de mărfuri
72221-
72229
72121, Transport naval de produse
61210000-0
72221 refrigerate
72122,
61220000-3 Transport naval de petrol
72222
72122,
72222, Transport naval de produse în
61230000-6
72129, vrac
72229
72123, Transport naval de mărfuri în
61240000-9
72229 containere
72129,
61250000-2 Transport naval poştal
72229
Servicii de nave de pozat
72130 61300000-8
cabluri
72121-
72129, Operaţiuni de transport
61400000-9
72221- maritim
72229
72130, Închiriere de echipament de
61500000-0
72230 transport naval cu echipaj
72130,
61510000-3 Închiriere de nave cu echipaj
72230
Închiriere de nave cu echipaj
72130 61511000-0
pentru navigaţie maritimă
Închiriere de nave cu echipaj
72230 61512000-7
pentru navigaţie internă
72130,
61513000-4 Servicii de nave antipoluare
72230
72130, Servicii de nave transportoare
61514000-1
72230 de încărcătură grea
72130,
61515000-8 Servicii de nave de ajutor
72230
72130, Servicii de nave de alimentare
61516000-5
72230 cu combustibil pe mare
72130, Închiriere de ambarcaţiuni cu
61530000-9
72230 echipaj
72140, Servicii de remorcare şi de
63370000-3
72240 împingere a navelor
72140, 63371000-0 Servicii de remorcare
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
72240
72140,
63372000-7 Servicii de împingere
72240
20 Servicii de transport
anexe şi auxiliare
74
74690,
Servicii aeriene şi servicii
88110, 62400000-6
conexe
91260
Servicii de exploatare a
74690 62440000-8
aeronavelor
74690 62441000-5 Servicii de pilotaj
Servicii de exploatare a
74690 62450000-1
avioanelor
72140,
72240, Servicii anexe şi auxiliare în
74110- 63000000-9 domeniul transportului;
74900, servicii de agenţii de turism
91136
74110- Servicii de manipulare şi de
63100000-0
74290 depozitare a încărcăturilor
74110, Servicii de manipulare a
63110000-3
74190 încărcăturilor
Servicii de manipulare a
74110 63111000-0
containerelor
Servicii de manipulare a
74190 63112000-7
bagajelor
Servicii de manipulare a
74190 63112100-8
bagajelor pasagerilor
Servicii de grupare a
74190 63112110-1
bagajelor
74210- Servicii de depozitare şi de
63120000-6
74290 antrepozitare
74210- Servicii de depozitare şi de
63121000-3
74290 recuperare
74210-
63121100-4 Servicii de depozitare
74290
Servicii de depozitare a
74220 63121110-7
gazului
74290 63122000-0 Servicii de antrepozitare
74300- Servicii anexe pentru
63200000-1
74490 transportul terestru
Servicii anexe pentru
74300 63210000-4
transportul feroviar
74410- Servicii anexe pentru
63220000-7
74490 transportul rutier
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
74410 63221000-4 Servicii de autogară
Servicii de exploatare a
74420 63222000-1
autostrăzilor
74420 63222100-2 Servicii de taxă de autostradă
Servicii de exploatare a
74420 63223000-8
podurilor şi a tunelurilor
Servicii de exploatare a
74420 63223100-9
podurilor
74420 63223110-2 Servicii de taxă de pod
Servicii de exploatare a
74420 63223200-0
tunelurilor
Servicii de taxare la intrarea
74420 63223210-3
în tunel
74430 63224000-5 Servicii de parcare
74490 63225000-2 Servicii de poduri-basculă
Servicii de alimentare cu
74490 63226000-9
combustibil a vehiculelor
72140,
72240, Servicii anexe pentru
63300000-2
74510- transportul naval
74590
Servicii de exploatare a
74510,
63310000-5 porturilor şi a căilor
74590
navigabile şi servicii conexe
Servicii de încărcare în
74510 63311000-2
buncăre
Servicii de exploatare a
74510 63312000-9
porturilor
Servicii de exploatare a căilor
74510 63313000-6
navigabile
Servicii de alimentare cu
74590 63314000-3
combustibil a navelor
Servicii de exploatare a
74590 63315000-0
terminalelor de pasageri
74520 63320000-8 Servicii de pilotare a navelor
74520 63330000-1 Servicii de acostare
74530 63340000-4 Servicii de navigaţie
Servicii de poziţionare pe
74530 63341000-1
mare
Servicii de poziţionare a
74530 63341100-2
farurilor plutitoare
74530 63342000-8 Servicii de faruri plutitoare
Servicii de poziţionare a
74530 63343000-5
geamandurilor
74530 63343100-6 Servicii de balizaj
74530 63344000-2 Servicii de faruri
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
Servicii de salvare şi de
74540 63350000-7
ranfluare
74540 63351000-4 Servicii de salvare a navelor
74540 63352000-1 Servicii de nave de salvare
Servicii de alimentare cu
74540 63353000-8
combustibil a navelor
74510, Diverse servicii de asistenţă
63360000-0
74590 pentru transportul naval
Servicii de înregistrare a
74590 63361000-7
navelor
Servicii navale de spargere a
74590 63362000-4
gheţii
74590 63363000-1 Servicii de depozitare pe nave
Servicii de navlosire a
74590 63364000-8
navelor
Servicii de dezarmare a
74590 63365000-5
navelor
Servicii de exploatare a
74590 63366000-2
navelor
Servicii de lansare la apă a
74590 63366100-3
navelor
Servicii de vehicule cu
74590 63366200-4
comandă de la distanţă
74590 63367000-9 Servicii de nave de pescuit
74590 63368000-6 Servicii de nave de cercetare
74510 63369000-3 Servicii de ancorare
74610- Servicii anexe pentru
63400000-3
74690 transportul aerian
Servicii de exploatare a
74610 63410000-6
aeroporturilor
Servicii de control al
74620 63420000-9
traficului aerian
Servicii de alimentare cu
74690 63430000-2
combustibil
74710,
74720, Servicii de agenţii de turism,
74800, 63500000-4 de agenţi de turism şi de
74900, asistenţă turistică
91136
74710,
Servicii de agenţii de turism
74720, 63510000-7
şi servicii conexe
91136
Organizare de călătorii cu
74710 63511000-4
servicii complete
Vânzare de bilete de călătorie
74710 63512000-1
şi servicii de călătorii cu
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
servicii complete
74710,
74720, 63513000-8 Servicii de informare turistică
91136
74720 63514000-5 Servicii de ghizi turistici
74710 63515000-2 Servicii de călătorii
Servicii de gestionare a
74710 63516000-9
călătoriilor
74800, Servicii de agenţii de
63520000-0
74900 transport
Servicii de agenţii de
74800 63521000-7
transport de mărfuri
74590,
63522000-4 Servicii de brokeraj maritim
74800
Servicii de agenţii portuare şi
74800 63523000-1
agenţii de expediţii
Servicii de pregătire a
74900 63524000-8
documentelor de transport
74800,
63600000-5 Servicii de logistică
74900
Servicii de monitorizare a
74300 74322000-2
trenurilor
74540,
88200, 93610000-7 Servicii de oceanologie
88300
21 Servicii juridice
861
86111-
74110000-3 Servicii juridice
86190
86111-
Servicii de consultanţă
86120, 74111100-1
juridică
86190
86111-
Servicii de reprezentare
86120, 74111200-2
juridică
86190
Servicii de consultanţă
86119 74112000-7 privind brevetarea şi
drepturile de autor
Servicii de consultanţă
86119 74112100-8
privind drepturile de autor
Servicii de consultanţă
86119 74112110-1 privind drepturile de autor de
software
Servicii de documentare şi de
86130 74113000-4
certificare juridică
86130 74113100-5 Servicii de documentare
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
86130 74113200-6 Servicii de certificare
Servicii de certificare a
86130 74113210-9
semnăturii electronice
86111-
Servicii de consultanţă şi de
86120, 74114000-1
informare juridică
86190
22 Servicii de recrutare
şi de plasare a forţei
de muncă 6
872
87201- Servicii de recrutare a forţei
74500000-
87209, de muncă şi de asigurare de
46
87909 personal6
74510000- Servicii de plasament de
87202
76 personal6
Servicii de plasament de
87202 74512000-1
personal de birou
Servicii de transfer al
87201 74513000-8
angajaţilor
87201- 74520000- Servicii de asigurare de
87209 06 personal6
87203, Servicii de asigurare de
74521000-7
87205 personal de birou6
Servicii de asigurare de
87204 74522000-4 personal de ajutor la
domiciliu
Servicii de asigurare de
87203,
74523000-1 personal pentru comerţ sau
87205
industrie
Servicii de asigurare de
87206 74524000-8
personal de asistenţă medicală
87206, Servicii de asigurare de
74525000-5
87209 personal medical
74530000-
87201 Servicii de recrutare6
36
Servicii de gestionare a
87201-
personalului, cu excepţia
87209, 74540000-6
serviciilor de plasare şi de
87909
asigurare
87201- Case particulare cu personal
95000000-2
87209 angajat
87202-
Servicii de lucrători
87203, 95100000-3
comerciali şi industriali
87205
87202- Servicii de lucrători
95110000-6
87203, comerciali
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
87205
Servicii de lucrători
87205 95120000-9
industriali
87201-
95130000-2 Servicii de personal
87209
87202,
87203, 95131000-9 Servicii de personal de agenţii
87205
87203 95132000-6 Servicii de personal de birou
87203-
95133000-3 Personal angajat temporar
87209
Servicii de asistenţă la
87204 95133100-4
domiciliu
87204 95140000-5 Servicii domestice
23 Servicii de
investigaţie şi de
siguranţă, cu
excepţia serviciilor
de transport cu
vehicule blindate
873 (cu excepţia
87304)
87301- Servicii de investigaţie şi de
74600000-5
87309 siguranţă
87302-
74610000-8 Servicii de siguranţă
87309
Servicii de monitorizare a
87303 74611000-5
sistemelor de alarmă
87305 74613000-9 Servicii de pază
87309 74614000-6 Servicii de supraveghere
87309 74614100-7 Servicii de localizare
Servicii de localizare a
87309 74614110-0
transfugilor
87305 74615000-3 Servicii de patrulare
87301 74620000-1 Servicii de anchetare
24 Servicii de
învăţământ şi de
formare profesională
92
92110,
80100000-5 Servicii de învăţământ primar
92190
Servicii de învăţământ
92110 80110000-8
preşcolar
92210- Servicii de învăţământ
80200000-6
92240 gimnazial
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
Servicii de învăţământ
92230,
80210000-9 gimnazial tehnic şi
92240
profesional
92230, Servicii de învăţământ
80211000-6
92240 gimnazial tehnic
92230, Servicii de învăţământ
80212000-3
92240 gimnazial profesional
92190,
92240, Servicii de învăţământ pentru
80220000-2
92390- elevi cu handicap
92900
92310- Servicii de învăţământ
80300000-7
92390 superior
92110- Servicii de formare
80310000-0
92390 profesională a tinerilor
Servicii de formare
92310,
80320000-3 profesională în domeniul
92390
medical
Servicii de formare
92310,
80330000-6 profesională în domeniul
9239
securităţii
92240 80340000-9 Servicii de învăţământ special
92400,
80410000-1 Diverse servicii şcolare
92900
92400 80411000-8 Servicii de şcoli de şoferi
Servicii de examene pentru
92400 80411100-9 obţinerea permisului de
conducere auto
92400 80411200-0 Cursuri de conducere auto
92400 80412000-5 Servicii de şcoli de aviaţie
92400 80413000-2 Servicii de şcoli de marină
92400 80414000-9 Servicii de şcoli de scafandri
92400 80415000-6 Servicii de şcoli de schi
92230-
80420000-4 Servicii de formare
92900
92310- Servicii de formare
80421000-1
92900 specializată
92400, Servicii de formare a
80421100-2
92900 personalului
92900 80422000-8 Echipamente de pregătire
Servicii privind programele
92900 80422100-9
de formare
92310-
80422200-0 Seminarii de formare
92900
92230- Servicii de formare
80423000-5
92900 profesională
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
92230- Servicii de formare în
80423100-6
92310 domeniul industriei şi tehnicii
92230- Servicii de formare în
80423110-9
92310 domeniul industriei
92230- Servicii de formare în
80423120-2
92310 domeniul tehnicii
92310- Servicii de formare în
80423200-7
92900 management
Servicii de formare şi de
92900 80423300-8
familiarizare în informatică
Servicii de formare în
92900 80423310-1
informatică
92220,
92310,
80423320-4 Cursuri de informatică
92390,
92900
Servicii de formare în
92900 80424000-2
domeniul mediului
Servicii de formare în
92900 80425000-9
domeniul securităţii
92310, Servicii de formare în
92390, 80426000-6 domeniul sănătăţii şi al
92900 serviciilor de prim-ajutor
92310, Servicii de formare în
80426100-7
92390 domeniul sănătăţii
Servicii de formare în
92900 80426200-8 domeniul serviciilor de prim-
ajutor
92310- Servicii de perfecţionare
80427000-3
92400 personală
92210,
92220, Organizare de cursuri de
80428000-0
92390- limbi străine
92900
92310- Servicii de învăţământ
80430000-7
92400 universitar pentru adulţi
92110-
Gestionare a unui centru de
92900, 80490000
învăţământ
91121
25 Servicii de sănătate
şi servicii de
asistenţă socială 6
93
93324, Servicii de căutare de locuri
74511000-4
93329 de muncă
93110- 85000000-9 Servicii de sănătate şi servicii
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
93329 de asistenţă socială
93110-
85100000-0 Servicii de sănătate
93199
93110-
Servicii spitaliceşti şi servicii
93192, 85110000-3
conexe
93199
93110-
93192, 85111000-0 Servicii spitaliceşti
93199
Servicii spitaliceşti de
93110 85111100-1
chirurgie
Servicii spitaliceşti de
93110 85111200-2
medicină
Servicii spitaliceşti de
93110 85111300-3
ginecologie
Servicii spitaliceşti de
93110 85111320-9
obstetrică
Servicii spitaliceşti de
93110 85111400-4
reabilitare
Servicii spitaliceşti de
93110 85111500-5
psihiatrie
93122 85111600-6 Servicii de ortezare
93122 85111700-7 Servicii de oxigenoterapie
93199 85111800-8 Servicii de patologie
93110, Servicii de asistenţă
85112000-7
93199 spitalicească
Servicii privind aşternuturile
93199 85112100-8
pentru spital
93110,
93121,
Servicii de practică medicală
93122, 85120000-6
şi servicii conexe
93191-
93199
93121,
85121000-3 Servicii de practică medicală
93122
Servicii prestate de medicii
93121 85121100-4
generalişti
Servicii prestate copiilor de
93121 85121110-7
către medici generalişti
Servicii prestate de medici
93121 85121200-5
specialişti
Servicii chirurgicale
93122 85121300-6
specializate
Servicii de practică dentară şi
93123 85130000-9
servicii conexe
93123 85131000-6 Servicii de practică dentară
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
93123 85131100-7 Servicii de ortodonţie
Servicii de chirurgie
93123 85131110-0
ortodontică
93121,
93122,
85140000-2 Diverse servicii de sănătate
93191-
93199
93121,
Servicii furnizate de
93122, 85141000-9
personalul medical
93191
93191 85141100-0 Servicii prestate de moaşe
93121,
Servicii prestate de personalul
93122, 85141200-1
de asistenţă medicală
93191
93121,
Servicii de îngrijire medicală
93122, 85141210-4
la domiciliu
93191
Servicii de tratament medical
93191 85141211-1
prin dializă la domiciliu
93122 85141212-8 Servicii de dializă
Servicii de consultanţă
93191 85141220-7 prestate de personalul de
asistenţă medicală
93191,
85142000-6 Servicii paramedicale
93199
93191 85142100-7 Servicii de fizioterapie
93191 85142200-8 Servicii de homeopatie
93199 85142300-9 Servicii de igienă
Livrare la domiciliu de
93191 85142400-0 articole pentru bolnavii de
incontinenţă
93192 85143000-3 Servicii de ambulanţă
93193 85144000-0 Servicii de centre de sănătate
Servicii de centre de asistenţă
93193 85144100-1
medicală
Servicii prestate de
93199 85145000-7
laboratoare medicale
Servicii prestate de băncile de
93199 85146000-4
sânge
Servicii prestate de băncile de
93199 85146100-5
material seminal
Servicii prestate de băncile de
93199 85146200-6
organe pentru transplanturi
93121 85147000-1 Servicii de medicina muncii
93199 85148000-8 Servicii de analize medicale
93199 85149000-5 Servicii farmaceutice
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
93201,
85200000-1 Servicii veterinare
93209
93311- Servicii de asistenţă socială şi
85300000-2
93329 servicii conexe
93311-
85310000-5 Servicii de asistenţă socială
93329
93311- Servicii de asistenţă socială
85311000-2
93319 cu cazare
Servicii sociale pentru
93311 85311100-3
persoane în vârstă
Servicii sociale pentru
93311 85311200-4
persoanele cu handicap
Servicii sociale pentru copii şi
93312 85311300-5
tineri
93321- Servicii de asistenţă socială
85312000-9
93329 fără cazare
93321 85312100-0 Servicii de centre de zi
Servicii prestate de creşe şi
93321 85312110-3
centre de zi pentru copii
Servicii prestate de centre de
93321 85312120-6 zi pentru copii şi tineri cu
handicap
93322, Servicii de orientare şi de
85312300-2
93323 consultanţă profesională
93322,
85312310-5 Servicii de orientare
93323
93322, Servicii de consultanţă
85312320-8
93323 profesională
Servicii de planificare
93322 85312330-1
familială
93321- Servicii sociale neprestate de
85312400-3
93329 instituţii rezidenţiale
93324,
85312500-4 Servicii de reabilitare
93329
Servicii de reabilitare
93324 85312510-7
profesională
93311-
85320000-8 Servicii sociale
93329
93110-
93199,
85323000-9 Servicii medico-sociale
93311-
93329
Servicii de recreere,
26 culturale şi sportive7
96
96311, 74875000-3 Servicii de gestionare a
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
96312 bibliotecilor
96312 74875100-4 Servicii de arhivare
96312 74875200-5 Servicii de catalogare
75300,
Servicii de recreere, culturale
96111- 92000000-1
şi sportive
96499
96111- Servicii de cinematografie şi
92100000-2
96122 servicii video
Servicii de producţie de filme
96111-
92110000-5 cinematografice şi de casete
96122
video şi servicii conexe
Servicii de producţie de filme
96111-
92111000-2 cinematografice şi de filme
96122
video
Producţie de filme şi de
96112 92111100-3 casete video cu utilizare
pedagogică
Producţie de filme şi de
96112 92111200-4 casete video publicitare, de
propagandă şi de informare
96112 92111210-7 Producţie de filme publicitare
Producţie de casete video
96112 92111220-0
publicitare
Producţie de filme de
96112 92111230-3
propagandă
Producţie de casete video de
96112 92111240-6
propagandă
Producţie de filme de
96112 92111250-9
informare
Producţie de casete video de
96112 92111260-2
informare
Producţie de filme şi de
96112 92111300-5
casete video de divertisment
Producţie de filme de
96112 92111310-8
divertisment
Producţie de casete video de
96112 92111320-1
divertisment
Servicii privind producţia de
96114 92112000-9 filme cinematografice sau de
casete video
Servicii de distribuţie de
96113,
92120000-8 filme cinematografice şi de
96114
casete video
96113, Servicii de distribuţie de
92121000-5
96114 casete video
96113, 92122000-2 Servicii de distribuţie de
Dir. 92/50 CPC prov. CPV
Descrierea
Categorii serviciilor/Numărul Cod CPC* Cod CPV Descriere
de referinţă CPC
96114 filme cinematografice
Servicii de proiectare de filme
96121 92130000-1
cinematografice
Servicii de proiectare de filme
96122 92140000-4
video
75300,
92200000- Servicii de radio şi de
96131-
37 televiziune7
96133
92210000-
96131 Servicii de radio7
67
92211000-
96131 Servicii de radiodifuziune7
37