Sunteți pe pagina 1din 6

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „OCTAVIAN GOGA” Oradea

PLANIFICAREA CONŢINUTURILOR ÎNVĂŢĂRII


(la disciplina matematică)

ANUL ŞCOLAR 2008-2009

CLASA A VI-A

Profesor: TOTH CLAUDIA MARIA

Semestrul I-II
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „Octavian Goga” Oradea

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul I-II
An şcolar 2008-2009
OBIECTUL: Matematică clasa a VI-a
Manual: Matematică
- Editura Sigma-2006-

ALGEBRĂ
Unitatea de învăţare Obiective de Conţinuturile învăţării Nr. Săptamâna Data Obs
referinţă ore
SEM.I.
1.4 1.Multimea numerelor naturale 1 S1 15.09-19.09
I.NUMERE NATURALE 1 S1 15.09-19.09
4.1 2.Divizor, multiplu.Criteriile de divizibilitate cu 10, 2, 5, 3
4.2 3..Proprietăţi ale relaţiei de divizibilitate în N 1 S2 22.09-26.09
4.Numere prime şi numere compuse 1 S2 22.09-26.09
5.Exerciţii 1 S3 29.09-3.10
EVALUARE INIŢIALĂ 1 S3 29.09-3.10
II.NUMERE NATURALE 1.1 1.Descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de 2 S4 6.10-10.10
1.4 numere prime
2.1 2.Divizori comuni a două sau mai multor numere naturale; 2 S5 13.10-17.10
3.1 c.m.m.d.c. Numere prime între ele.
4.1 3.Multipli comuni a două sau mai multor numere naturale; 2 S6 20.10-24.10
c.m.m.m.c
4. Recapitulare 1 S7 27.10-31.10
EVALUARE 1 S7 27.10-31.10
III.OPERAŢII CU NUMERE 1.1 1.Forme de scriere a unui număr raţional. Reprezentări prin 2 S8 3.11-7.11
RAŢIONALE POZITIVE 1.2 desen sau pe axa numerelor
1.5 2.Adunarea numerelor raţionale pozitive 1 S9 10.11-14.11
2.1 3.Scăderea numerelor raţionale pozitive 1 S9 10.11-14.11
2.2 4.Înmulţirea numerelor raţionale pozitive 2 S10 17.11-21.11
2.3 5.Împărţirea numerelor raţionale pozitive 2 S11 24.11-28.11
3.2 6.Ordinea efectuării operaţiilor. Ecuaţii. 2 S12 2.12-5.12
3.3 7.Exerciţii recapitulative 1 S13 8.12-12.12
4.2 8. Recapitulare pentru lucrarea scrisă 1 S13 8.12-12.12
EVALUARE- TEZĂ 1 S14 15.12-19.12
Discutarea lucrării scrise 1 S14 15.12-19.12
IV.RAPOARTE ŞI 1.Rapoarte 1 S15 5.01-9.01
PROPORŢII 2.Proporţii; proprietatea fundamentală a proporţiilor, aflarea 2 S15-S16 5.01-16.01
1.3 unui termen necunoscut
1.5 3.Procente. Rezolvarea de probleme în care intervin procente 1 S16 12.01-16.01
1.9 4.Exerciţii 1 S17 19.01-23.01
2.1 5.Mărimi direct proporţionale. Reprezentarea grafică a 2 S17-S18 19.01-30.01
2.4 dependenţei direct proporţionale. Regula de trei simplă
2.5 6.Exerciţii şi probleme 1 S18 26.01-30.01
3.1
3.2 SEM.II.
4.1 7.Mărimi invers proporţionale. Reprezentarea grafică a 2 S1 9.02-13.02
dependenţei invers proporţionale. Regula de trei simplă
8.Reprezentarea datelor prin grafice (grafice cu bare); 2 S2 16..02-20.02
elemente de organizare a datelor şi de probabilităţi.
9. Recapitulare 1 S3 23.02-27.02
EVALUARE 1 S3 23.02-27.02
V.NUMERE ÎNTREGI 1.1 1.Număr întreg; reprezentarea pe axa numerelor; opus; valoare 2 S4 2.03-6.03
1.2 absolută
1.3 2.Compararea şi ordonarea numerelor întregi 1 S5 9.03-13.03
1.5 3.Reprezentarea unui punct cu coordonate întregi într-un 1 S5 9.03-13.03
2.1 sistem de axe ortogonale
2.3 4.Adunarea numerelor întregi 1 S6 16.03-20.03
4.2 5.Scăderea numerelor întregi 1 S6 16.03-20.03
1.1 6.Exerciţii 2 S7 23.03-27.03
1.2 7.Înmulţirea numerelor întregi. Multiplii unui număr întreg 2 S8 30.03-3.04
1.3 8.Împărţirea numerelor întregi când deîmpărţitul este multiplu
1.4 al împărţitorului 2 S9 6.04-10.04
2.1 9.Exerciţii 1 S10 21.04-24.04
3.1 10.Divizorii unui număr întreg 1 S10 21.04-24.04
4.1 11.Recapitulare pentru lucrarea scrisă 2 S11 27.04-30.04
EVALUARE-TEZĂ 1 S12 4.05-8.05
Discutarea lucrării scrise 1 S12 4.05-8.05
VI. NUMERE ÎNTREGI 1.1;1.2 1..Puterea unui număr întreg cu exponent număr natural 1 S13 11.04-15.05
1.3 2..Reguli de calcul cu puteri 1 S13 11.04-15.05
2.5 3.Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor 1 S14 18.05-22.05
3.2 4.Rezolvarea unor ecuaţii în Z 1 S14 18.05-22.05
3.3 5.Rezolvarea unor inecuaţii în Z. 1 S15 25.05-29.05
4.2 6.Exerciţii 1 S15 25.05-29.05
EVALUARE 1 S16 1.06-5.06
VII.RECAPITULARE 1.Numere naturale 1 S16 1.06-5.06
FINALĂ 2.Numere întregi 2 S17 8.06-12.06
GEOMETRIE
Unitatea de învăţare Obiective Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Data Obs
de referinţă ore
SEM.I.
I. FIGURI ŞI CORPURI 1.6 1.Instrumente geometrice (riglă gradată, riglă negradată, compas, 2 S1 15.09-19.09
GEOMETRICE 1.7 echer); folosirea lor pentru a desena diferite configuraţii
2.4 2.Figuri geometrice: triunghiuri, patrulatere, cercuri, segmente, linii
3.1 frânte, linii curbe (prezentare prin descriere şi desen); intersecţia a 2 S2 22.09-26.09
4.1 două cercuri (prezentare intuitivă)
4.2
3.Corpuri geometrice: cub, paralelipiped dreptunghic (cuboid),
2 S3 29.09-3.10
piramidă, sferă, cilindru, con (descriere; evidenţierea elementelor:
vârfuri, muchii, feţe; desfăşurarea cubului şi a paralelipipedului
dreptunghic)
4.Identificarea unor figuri geometrice plane pe feţele corpurilor 1 S4 6.10-10.10
geometrice cunoscute

EVALUARE 1 S4 6.10-10.10
II.DREAPTA 1.6 1.Punct, dreaptă, plan, semiplan, semidreaptă, segment (descriere, 2 S5 13.10-17.10
1.8 reprezentare).
2.4 2.Poziţiile relative ale unui punct faţă de o dreaptă; puncte 1 S6 20.10-24.10
4.1 coliniare; “prin două puncte distincte trece o dreaptă şi numai una”
4.2 3.Poziţiile relative a două drepte: drepte concurente, drepte paralele,
drepte care nu sunt situate în acelaşi plan 1 S6 20.10-24.10
4.Distanţa dintre două puncte; lungimea unui segment; figuri
2 S7 27.10-31.10
congruente
5.Segmente congruente; mijlocul unui segment; construcţia unui 1 S8 3.11-7.11
segment congruent cu un segment dat
EVALUARE 1 S8 3.11-7.11
III.UNGHIURI 1.6 1.Definiţie, notaţii, elemente; interior, exterior; unghi nul, unghi cu 1 S9 10.11-14.11
2.4 laturile în prelungire
3.1 2.Măsurarea unghiurilor cu raportorul; construirea, cu ajutorul 1 S9 10.11-14.11
3.2 raportorului, a unui unghi având o măsură dată.
3.3 3.Unghiuri congruente 1 S10 17.11-21.11
4.1
3.Unghi drept, unghi ascuţit, unghi obtuz 1 S10 17.11-21.11
4.Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade sexagesimale, 2 S11 24.11-28.11
minute, secunde
5.Unghiuri adiacente; bisectoarea unui unghi. Unghiuri 2 S12 1.12-5.12
suplementare ,unghiuri complementare
6.Unghiuri opuse la vârf, congruenţa acestora; unghiuri în jurul 2 S13 8.12-12.12
unui punct - suma măsurilor.
7.Recapitulare pentru lucrarea scrisă 1 S14 15.12-19.12
EVALUARE-TEZĂ 1 S14 15.12-19.12
IV.CONGRUENŢA 1.7 1.Triunghi: definiţie, elemente; tipuri de triunghiuri: scalen, isoscel, 2 S15 5.01-9.01
TRIUNGHIURILOR 1.8 echilateral, dreptunghic, obtuzunghic, ascuţitunghic (definiţie,
2.4 desen); perimetrul triunghiului; unghi exterior unui triunghi
3.2 (definiţie)
3.3 2.Construcţia triunghiurilor: cazurile LUL, ULU, LLL. Congruenţa 2 S16 12.01-16.01
4.1 triunghiurilor oarecare: criterii de congruenţă a triunghiurilor: LUL,
ULU, LLL (deduse din cazurile de construcţie)
3.Elemente de raţionament geometric (ipoteză, concluzie, 1 S17 19.01-23.01
demonstraţie, axiomă, teoremă)
4.Metoda triunghiurilor congruente. 1 S17 19.01-23.01
5.Probleme 1 S18 26.01-30.01
EVALUARE 1 S18 26.01-30.01
SEM.II.
V. PERPENDICULARITATEA 1.6 1.Drepte perpendiculare (definiţie, notaţie, construcţie cu echerul); 1 S1 9.02-13.02
1.8 oblice; distanţa de la un punct la o dreaptă
2.4 2.Cazurile de construcţie şi criteriile de congruenţă pentru 1 S1 9.02-13.02
3.1 triunghiurile dreptunghice
3.2 3.Probleme 2 S2 16..02-20.02
4.2 3.Mediatoarea unui segment; proprietatea punctelor de pe 2 S3 23.02-27.02
mediatoarea unui segment (demonstraţie); construcţia mediatoarei
unui segment cu rigla şi compasul; concurenţa mediatoarelor
laturilor unui triunghi; *cercul circumscris unui triunghi
4.Proprietatea punctelor de pe bisectoarea unui unghi 2 S4 2.03-6.03
(demonstraţie); construcţia bisectoarei unui unghi cu rigla şi
compasul; concurenţa bisectoarelor în triunghi; *cercul înscris în
triunghi.
5.Probleme 1 S5 9.03-13.03
EVALUARE 1 S5 9.03-13.03
VI. PARALELISM 1.6 1.Drepte paralele (definiţie, notaţie); construirea dreptelor paralele 1 S6 16.03-20.03
1.7 (prin translaţie); axioma paralelelor.
2.4 2."Două drepte distincte, paralele cu o a treia dreaptă, sunt paralele 1 S6 16.03-20.03
3.3 între ele"
4.1 3.Criterii de paralelism (teoreme referitoare la unghiuri formate de 1 S7 23.03-27.03
două drepte paralele cu o secantă).
VII.PROPRIETĂŢI ALE 2.2 1.Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi (demonstraţie); teorema 1 S7 23.03-27.03
TRIUNGHIURILOR 2.4 unghiului exterior
3.1 2.Înălţimea în triunghi (definiţie, desen în cazurile: triunghi 2 S8 30.03-3.04
3.2 ascuţitunghic, triunghi dreptunghic, triunghi obtuzunghic); aria
4.1 triunghiului (intuitiv, pe reţele de pătrate).Concurenţa înălţimilor
3.Mediana în triunghi (definiţie; proprietatea medianei de a împărţi 2 S9 6.04-10.04
triunghiul în două triughiuri de arii egale).Concurenţa medianelor
(fără demonstraţie)
4.Probleme 1 S10 21.04-24.04
5.Simetria faţă de o dreaptă; proprietăţile triunghiului isoscel 1 S10 21.04-24.04
(unghiuri, linii importante, simetrie)
6.Proprietăţile triunghiului echilateral (unghiuri; linii importante; 1 S11 27.04-30.04
simetrie).
7.Probleme 1 S11 27.04-30.04
8.Recapitulare pentru lucrarea scrisă 1 S12 4.05-8.05
EVALUARE- teză 1 S12 4.05-8.05
VIII. PATRULATERE 1.6 1.Patrulater convex (definiţie, desen); patrulatere particulare 1 S13 11.05-15.05
1.7 (paralelogram, dreptunghi, romb, pătrat, trapez – definiţie, desen)
2.2 2.Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex 1 S13 11.05-15.05
2.4 3.Paralelogram: proprietăţi (ale laturilor, unghiurilor, diagonalelor); 2 S14 18.05-22.05
3.3 simetria faţă de un punct
4.1 2 S15 25.05-29.05
4.Paralelograme particulare: proprietăţi
5. Recapitulare 1 S16 1.06-5.06
EVALUARE FINALĂ 1 S16 1.06-5.06
IX.RECAPITULARE FINALĂ 1.Triunghiul 1 S17 8.06-12.06
2.Patrulatere 1 S17 8.06-12.06