Sunteți pe pagina 1din 5

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele
Activitatea Metode şi Forme de Resurse Modalităţi
instruirii Activitatea profesorului
elevilor procedee organizare materiale de evaluare
(timp)
Moment Verifică prezenţa elevilor şi Elevii spun absenţii şi Conversaţie Frontal Catalog Observaţia
organizatoric disponibilitatea colectivului clasei pentru se pregătesc de lecţie.
(2 min) începerea orei.
Reactualizarea Profesorul solicită elevilor să răspundă la Evaluare orală
cunoştinţelor întrebările : Elevii răspund la Conversaţia Frontal Manual
asimilate anterior Care sunt cele 3 puteri în România întrebări expunându-şi euristică
(5 min) conform principiului separatiei puterilor punctele de vedere
în stat?
De cine este reprezentată autoritatea
legislativă în ţara noastră? Dar cea
executivă?
Care este rolul Parlamentului ca putere
legislativă? Care este rolul Guvernului?
Ce acte adoptă Guvernul?

Elevii notează în caiet Expunerea Frontal, Tablă, cretă, -


Captarea atenţiei Profesorul prezintă elevilor tema lecţiei titlul lecţiei, ascultă şi Pe grupe Fişă de
(4 min) şi precizează obiectivele urmărite devin atenţi la lucru
competenţele specifice
urmărite.
Dirijarea învăţării Notează titlul lecţiei pe tablă. Elevii răspund cu Evaluare orală
(25 min) Prezintă elevilor termenul de autoritate ajutorul profesorului, Conversaţia Manual, fişă
judecătorească, precizând din ce se dacă va fi necesar. Expunerea Frontal de lucru
compune. Notează Modelarea
Enumeră instanţele judecătoreşti.
Explică elevilor cine poate fi judecător şi
care sunt drepturile acestuia.
Prezintă elevilor cum se desfăşoară
şedinţele judecătoreşti.
Prezintă Ministerul Public şi Consiliul
Superior al Magistraturii, precizând rolul
şi funcţiile acestora.
Obţinerea Adresează elevilor întrebări cu privire la Elevii răspund. Exerciţiul Individual Fişă de Evaluare
performanţei lecţia predată şi fixează cunoştinţele. Adresează întrebări. Feed-back- evaluare, scrisă
(13 min) Evaluează elevii folosind fişa de Rezolvă fişa de lucru ul Manual
evaluare.
Apoi explică elevilor eventualele
neînţelegeri.

Încheierea lecţiei Explică elevilor ce au de pregătit pentru Sunt atenţi la cerinţe -


(1 min) ora următoare.
Se fac aprecieri individuale şi colective.
Schiţa tablei
Autoritatea judecătorească
1. Definiţie

Autoritatea judecătorească este instituţia statului ce urmăreşte respectarea


legilor.În România, autoritatea judecătorească se compune din instanţele
judecătoreşti, Ministerul Public şi Consiliul Superior al Magistraturii.
2. Instanţele judecătoreşti
a) Structura

- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie


- Curtea de Apel
- Tribunalele
- Judecătoria
b) Judecătorii
- independenţi
- inamovibili
- se supun doar legii
- nu pot avea funcţie publică sau privată, în afară de profesor
universitar.
c) Şedinţele

- sunt publice
- se desfăşoară în limba română
3. Ministerul public
- apără interesele legale ale statului
- îşi exercită rolul prin activitatea procurorilor organizaţi în parchete
4. Consiliul Superior al Magistraturii

- singura instituţie abilitată să promoveze, să transfere şi să sancţioneze


judecătorii
- este alcătuit din magistraţi aleşi de Parlament pe 6 ani.
Fişă de lucru

Găsiţi în pătrat cuvintele din dreapta. (pe verticală, orizontală şi diagonală)

J A M A G I S T R A T Avocat
U U E D R S S L C B R
Constituţie
S L D R E P T U R I I
T M J E B C A N U A B Drepturi
I A V O C A T D S C U Judecător
Ţ E G B M Ă L L S R N
I L U N P U T E R E A Judecătorie
E C U Z A A V O G M L Justiţie
J U D E C Ă T O R E I
Magistrat
P R O C U R O R U I J
C O N S T I T U Ţ I E Procuror
Putere
Stat
Tribunal
Fişă de evaluare

1. Completaţi spaţiile libere cu termenii potriviţi:

a) Instanţele judecătoreşti
sunt....................................................................... ........................................
.......................................................................................................................
.........................................................................
b) Singura instituţie abilitată prin lege să promoveze, să transfere şi să
sancţioneze judecătorii este .............................................................., instituţie
alcătuită din magistraţi aleşi pe o durată de ...... ani .

2. Răspundeţi cu adevărat sau fals la următoarele afirmaţii:


a) Autoritatea judecătorească în România este reprezentată de Parlament.
b) Rolul Ministerului Public este de a apăra ordinea de drept, precum şi
drepturile şi libertăţile cetăţenilor.
c) O persoană nu poate îndeplini în acelaşi timp funcţia de judecător şi cea
de senator.

3. Alegeţi varianta corectă:


o Ministerul Public îşi exercită rolul prin activitatea:
a) judecătorilor b) procurorilor c) avocaţilor
o Şedinţele judecătoreşti se desfăşoară:
a) în limba minorităţilor b) în limba română
c) într-o limbă de circulaţie internaţională
o Curtea de Apel face parte din:
a) Ministerul Public b) Consiliul Superior al Magistraturii
c) instanţele judecătoreşti