P. 1
situatia de comunicare

situatia de comunicare

|Views: 125|Likes:
Published by Vasile Tavi

More info:

Published by: Vasile Tavi on Apr 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2012

pdf

text

original

Situatia de comunicare

Orice situatie in care se transmite o informatia - poate fi : y Fictionala y Non- fictionala ( reala ) Tipuri de comunicare y y y Verbala ( orala / scrisa) Non-verbala (grafic , sudo-muti ... etc ) Paraverbala ( mimica , gesturi )

Elementele situatiei de comunicare y y y y y y emitator ( cel care transmite informatia ) receptor ( cel caruia i se adresea emitatorul ) - receptorii pot fii specializati sau nespecializati canal ( oral / scris ) = mijlocul material prin care se transmite informatia cod = sistemul prin care este transmis limbajul ( lb romana , de ex ) mesaj = secventa prin care se transmite informatia referent = tema textului

Functiile comunicarii y Functia emotiva , expresiva sau reflexive - concentrata pe emitator - se prezinta capacitatea emitatorului de a particulariza enuntul si de a se exprima clar , logic si nuantat - marci discursive : utilizarea verbelor la persoana I ( sc si pl ) si a formelor pronominale la aceiasi persoana; interjectii , interogatii si exclamatii retorice y Functia conativa, persuasiva sau retorica ( / de apel ) - focalizata pe receptor - denota capacitatea mesajului de a realiza un contact , o conexiune intre cei care dialogheaza ; de asemenea se incearca influentarea receptorului - marci discursive : prezenta verbelor si formelor pronominale la persoana a2a , a
1

in comuncarea scrisa ." . filosofare Tipuri de texte ( I ) 1.. etc ) .Indeamna la visare. sau are rolul de a verifica functionalitatea canalului . "Ei bine . ieri .denota capacitatea cde a cotrola si a mentine contactul dintre receptor si emitator .vizeaza contextul . Texte de granita 2 . cu rol instrumental y termenii sunt preponderent denotativi 2. refectie. " Ce intelegi tu prin <metatext> si <enunturi explicative> ? " .centrata pe cod . precum si a intonatiilor si a exclamatiilor retorice y Functia referentiala . culturale si estetice . a vocativelor . Texte non-literare y caracter non-fictional y referent real y instantele comunicarii reale y functia principala : informativa y scop pragmatic y limbaj comun . "Alo!" .vizeaza domeniul semantic .se recunoaste prin constructii de tipul : " nu inteleg .vizeaza capacitatea enuntatului de a actualiza resursele expresive . mediile lingvistice .prezinta capacitatea enuntului de a transmite informatii prin apelul la un cod cunoscut interlocutorilor . La ce te referi? " . se recunoaste prin sintagme precum : "Atentie !" . acum .. persoane implicate in dialog direct sau indirect ( pron si adj pron demonstrative ) . denotativa sau cognitive . azi .verbelor la imperativ . utilizand un amalgam de figuri de stil y Functia metalingvistica ( de comentariu ) . ci Nu face! " Functia fatica . " Nu se spune Nu fa! . "Sa vedeti ce s-a intamplat" .este orientata asupra mesajului .vizeaza canalul . pronume personale sau de politete y Functia poetica . "Se vede la tabla?" y y Functia reflexiva . stilistica sau estetica .marci discursive : cuvinte care numesc spatiul social sau timpul (aici .

cronici. fn con inutul textului se afl argumentul/ argumentele i exemplul/ exemplele.propozi ia care exprim ideea de baz nu este urmat de alte informa ii în text care s o sus in în mod conving tor. memorii sau eseu literar ) 3. Textul argumentativ poate fi folosit în urm toarele tipuri de texte: a. a unei no iuni.y y y y y caracter non-fictional referent real functia informativa si estetica marci stilistice si subiective ( propozitii incidente . complicitatea receptorului cu emi torul (acceptarea opiniilor). . a adar i se încheie printr-o propozi ie cu rol de concluzie. deci. mese rotunde etc. editoriale. Text argumentativ = are o ipotez / tez . Discursul argumentativ con ine indicatori de argumentare. deoarece. prezentarea unei lucr ri. Pozi ia lectorului/ a receptorului: reflexivitate i spirit critic sau receptare afectiv .teoretice = fac apel la o teorie tiin ific sau la o concep ie general despre lume.propozi ie care exprim ideea de baz cu valoare de a"dev r. Scopul textului argumentativ este de a convinge/ a persuada. Un text nu este argumentativ dac : . Dativ etic . b. articole. texte specifice: eseuri. ce reprezint . texte unde poate ap rea argumenta ia: expuneri. defini iile pot fi: . Tonalitatea este neutr . pentru c . a unui concept.nu este identificabil propozi ia cu rol de concluzie. Discursul de tip defini ie porne te de la întrebarea ce înseamn ceva. polemici. ce este? Defini ia se compune dintr-un ansamblu de propozi ii care analizeaz în elegerea unui termen. scrieri filosofice. Texte literare y caracter fictional y referent fictionala y instanta de comunicare este reala si fictionala y functia principala este poetica ( stilistica sau estetica ) y scopul comuncarii este estetic y limbaluj este artistic cu rol stilistic y sunt prezentate calitati particulare ale textului y sunt prezente registre stilistice diferite ( figurile de stil ) TIPURI DE TEXTE ( II ) 1. pamflete. dezbateri. 3 . comentarii de pres . 2. în func ie de raportul obiectiv/ subiectiv. prezent ri de carte. marci ale eului liric discurs personalizat ( jurnal personal .nu sunt prezen i indicatorii de argumentare i nici conectorii. . întrucât. de aceea. discursuri. Text descriptiv (de tip defini ie).

pe urm ). Cel care define te intervine în text prin diverse m rci ale subiectivit ii. descrierea poate fi: ‡ contemplativ . Tipuri de texte unde se folose te: re ete de buc t rie. 6. Focalizarea (cine vede?) determin tipul descrierii: . ‡ poetic . satiric . admirativ . Text explicativ = text cu baz informativ . Text descriptiv (alte tipuri de descriere). prospecte pentru medicamente. publicitate. De ce? Tipuri de texte: manuale' colare. întreb rile care eviden iaz textul explicativ: Ce se explic ?. Text informativ = transmite un mesaj într-o manier organizat .obiectiv : efectul documentar. manuale. De ce? M rcile lingvistice întâlnite des: ‡ estomparea complet a emi torului . ‡ realist . Ce?.portretul. ‡ prezen a unor articula ii care introduc cronologia (mai întâi. Cine?. poezie) / texte de grani (memorii. . con ine un set de informa ii despre produsul/fenomenul a c rui folosin /întrebuin are o indic .anticipeaz o ac iune printr-o serie de semne distinctive. Cum?. în acest context. Cine?. anun uri. ‡ folosirea cu preponderen a timpului prezent. instruc iuni de instalare/de folosin a aparatelor.ton neutru. o problem .persuasive = urm resc inducerea unei atitudini favorabile sau defavorabile definitului. Instantele comunicarii y y autor = persoana reala care scrie un text literar narator = persoana fictiva care nareaza evenimentele 4 . ‡ lexic specific domeniului tematic. Tipuri de texte: articole de pres . texte tiin ifice. subliniind psihologia personajului. 4.un peisaj în acord cu o stare de spirit. Pozi ia lectorului: docilitate sau spirit critic. un mod de întrebuin are a unui produs. Unde?. Text injonctiv = indic un mod de ac iune. jurnale). ierarhizat . descriptiv sau argumentativ.. Se intersecteaz cu textul informativ. Tipuri de texte literare (proz . Tipuri de texte în care sunt folosite defini ii: dic ionare. portret.are func ie narativ . apoi. 3. manuale. ‡ critic . Se poate combina cu texte de tip explicativ. întreb rile care eviden iaz specificul textului sunt: Despre ce se informeaz ?. Informa iile transmise nu vizeaz stabilirea unei concluzii. descriptiv sau argumentativ. 5. în care emi torul dore te s -l fac pe receptor s în eleag un fenomen. liric . prospecte.subiectiv : prezen a implicit sau explicit a naratorului.

neutr . 2.folosirea cuvintelor cu sens denotativ. cronologic .y y personaj = persoana fictiva care participa la actiune cititor = persoana reala care recepteaza textul literar Perspectiva din care autorul poate prezenta faptele/ ideile/ opiniile poate fi: 1. regionalisme sau expresii populare.lipsa elementelor afective. spre deosebire de textul beletristic/ literar care urm re te s impresioneze cititorul (caracter emotiv). .prezen a unor verbe sau expresii impersonale. 5.folosirea dominant a modului indicativ. Pentru a argumenta c un text este nonliterar se pot stabili urm toarele tr s turi: . . Scopul comunicarii y y y y scop informativ ( în iruire de idei cu scopul de a informa receptorul ) scop persuasiv ( se urm re te convingerea receptorului ) scop predictive ( Verbele sunt folosite la indicativ viitor ) scop emotiv ( urm re te s creeze o stare emo ional necesar în elegerii mesajului ) Nivelul stilistic Registre stilistice y popular y regional 5 .obiectivitatea . 3. . . obiectiv / subiectiv .lipsa subiectivit ii. Textul nonliterar are dominant caracterul informativ (eventual i persuasiv). . care sunt nonliterare. Distinc ia între literar/ nonliterar Stilul beletristic sau al literaturii artistice se afl în opozi ie cu celelalte stiluri func ionale.lipsa figurilor de stil. . 4. tiin ific .registrul de stil standard: f r arhaisme. istoric .

etc y intre propozitii predomita raportul de coordonare y alterneaza persoanele I cu a2a Stil indirect (vorbire indirecta ) y modalitate ded transpunere a vorbelor cuiva y trecerea de la persoanele I si a2a la persoana a 3a y apare raportul de subordonare care leaga propozitiile prin conjunctii subordonatoare de verbele de declaratie ( " mi-a spus sa vin") Stil indirect liber y modadlitate de redare a spuselor cuiva de catre narator fara a le face dependente de verbe de declaratie. omonimie sau bog ie sinonimic . . apelând la toate registrele stilistice: popular. 6 . stylos = instrument de scris. regional. subordonând celelalte func ii: func ia tranzitiv (de a transmite un mesaj) i reflexiv (de a îndemna la reflec ie. fiind o oglind a celui care transmite mesajul). fara conjuctii subordonatoare si fara ghilimele STILURILE FUNC IONALE ALE LIMBII ROMÂNE Stilul (din gr.y y y y y y y cult neologic colocvial ( familial ) arhaic oral argou ( limbaj codificat . 1. Func ia principal a comunic rii este cea estetic . dup cum spunea naturalistul francez Buffon. Stilul beletristic/ artistic este folosit în operele literare i este cel mai cuprinz tor. arhaic. utilizat numai de anumite grupuri cu scopul de a nu fi inteles de catre ceilalti ) jargon ( expresii si cuvinte straine cu scopul de a impresiona ) Stil direct ( vorbire directa ) y reda in mod direct vorbele cuiva y semnele de punctuatie specifice sunt : "" y apar verbele ded declaratie "a zice". !-<. argotic sau jargon. este modul particular de folosire a mijloacelor lingvistice în diferite domenii de activitate. emo ii puternice.utilizeaz imagini artistice i figuri de stil pentru a transmite sau sugera st ri afective. oral. cuvintele primind sensuri noi prin polisemie. Stilurile func ionale sunt variante ale limbii literare folosite în diferite domenii de activitate (limbaje func ionale). lat. Stilul este omul însu i . cult.folose te un vocabular variat.condei) reprezint felul propriu în care se exprim o persoan . Are urm toarele caracteristici: . " a spune . coloc-vial.le style cest l'homme meme. scris.folose te un limbaj conotativ. styius .

exprimare prolix .caracter obiectiv. paragrafe).caracter obiectiv. Are caracteristicile urm toare: . de ridiculizare a personajelor prin limbaj. impersonal. corectitudine. 2. Caracteristici: . . lipsa figurilor de stil i a oric rei preocup ri de a înfrumuse a mesajul.permite abateri de la norm (dezacord. 3.insisten a asupra preciziei i adev rului informa iei. . . Caracteristici: .respectarea normelor de comunicare. pleonasm) pentru a crea anumite efecte estetice sau satirice.respectarea normelor de comunicare. a circumstan elor în care se desf oar un eveniment sau o situa ie. mai ales în leg tur cu evenimentele recente. impersonal (nici un fel de nuan subiectiv ). . . simplitate. Domeniul de utilizare: în mass-media i publicitate 7 . . corectitudine i simplitate. cele mai multe apar inând zonei unui limbaj interna ionalizat. .preocuparea pentru frumuse ea exprim rii sau pentru expresivitate i noutatea îmbin rilor de cuvinte. terminologie specific .enun ul este organizat judicios (de exemplu. în lege con inutul este organizat în articole. .respectarea normelor de comunicare.terminologie specific (stil func ional conservator) i prezen a unor cli ee/ formule verbale obligatorii pentru un anume tip de redactare oficial .cuvintele sunt folosite exclusiv cu sens denotativ. 4. . Stilul jurnalistic sau publicistic îndepline te func ia de informare. administrativ-juridice. Stilul administrativ (oficial) îndepline te func ia de comunicare în sfera rela iilor oficiale. specifice domeniului respectiv.. ce se caracterizeaz printr-un num r mare de neologisme.claritate i precizie (nu pot exista dou interpret ri ale mesajului). având ca rezultat originalitatea. lipsa figurilor de stil i a oric rei preocup ri de a înfrumuse a mesajul. . anacolut. care descoper ideile în expresia figurat i sugestiv a textului. Domeniul de utilizare: în rela iile administrative.se adreseaz mai ales imagina iei i sensibilit ii cititorului. Domeniul de utilizare: tiin ele exacte. .obiectivitatea relat rii". alineate.claritate i precizie (nu pot exista dou interpret ri ale mesajului). oficiale. Stilul tiin ific îndepline te func ia de comunicare în domeniul tiin ific i tehnic. puncte. corectitudine i simplitate. Domeniul de utilizare: literatura. contribuind la formarea sau exprimarea opiniei publice. Reprezint felul de comunicare între autorit i i cet ean sau între dou institu ii administrative.

dezacordul: ziari tii a participat la manifestare. gesturile) sau paralingvistice (intona ia. a ortografiei în vigoare. De ex. 4. PRECIZIA = capacitatea de a folosi cuvintele strict necesare comunic rii. in ceea ce privesc problemele..posibilitatea fragment rii discursului prin digresiuni. = calitatea stilului privind folosirea cuvintelor care exprim exact ideea. putem zice. este stilul conversa iei uzuale. pauze.alternan a între dou tendin e contrarii: economia de mijloace i dorin a de a transmite cât mai precis mesajul. e sublim . difuz. bine cunoscute.. 2. . PROPRIETATEA = utilizarea mijloacelor lingvistice'potrivite. printr-o aglomerare obositoare de cuvinte inutile.utilizarea unor mijloace nonlingvistice (mimica. Prin posibilitatea exprim rii sentimentelor. în func ie de gradul de educa ie i de cultur al vorbitorului. Alte caracteristici: . dar lipse te cu des vâr ire. a cuvintelor cu în elesurile lor de baz .. cel mai potrivit al cuvântului. se apropie de stilul artistic.. Mesajul oral este întotdeauna mai pu in îngrijit decât cel scris. 3. deseori aberant : Industria român e admirabil . ceea ce produce digresiunea. propozi ii sau expresii incidente.. accentul). bombastic. CORECTITUDINEA = respectarea normelor de exprimare. greoi. logic i coerent pentru în elegerea deplin . Abaterile de la claritate sunt: ‡ obscuritatea = stil confuz. doar c pune în mai mic m sur accentul pe frumuse ea exprim rii.. ‡ stilul echivoc = confuzie în exprimare. Abaterea de la corectitudine duce la solecism.. CLARITATEA = formularea limpede.. a subiectivit ii.. construc iile fiind mai simple. folosirea incorect a acuzativului: cartea care am luat-o. Abaterile se produc din cauza necunoa terii sensurilor unor cuvinte i duc la un stil impropriu (liber-schimbist înseamn pentru Ca avencu elastic în concep ii). chiar cu abateri de la corectitudine. Definind un astfel de stil. respectarea strict a regulilor gramaticale. f r sens. claritate = accesibilitate. corectitudine. cuvinte sau expresii enun ate gre it: servici. = folosirea cuvintelor cu sensurile lor de baz . Abaterile de la precizia exprim rii pot duce la: .stilul prolix. apelând la sensul propriu. Stilul colocvial este utilizat în sfera rela iilor cotidiene. având ca principal form de manifestare dialogul. pauzele. Voltaire îl numea o mare de cuvinte într-un 8 . astfel încât nu se poate ti exact la ce se refer vorbitorul. Domeniul de utilizare: rela ii interpersonale în planul vie ii cotidiene CALIT ILE GENERALE ALE STILULUI 1. . de a g si acele cuvinte care s exprime cei mai bine ideea ce urmeaz a fi transmis .5. ‡ nonsensul = exprimarea f r logic ..

umflat. declamator. sup r toare. de a acorda o aten ie sporit în alegerea riguroas a cuvântului care s exprime cel mai elocvent ideea sus inut . 9 . . ARMONIA (MUZICALITATEA)'= este dat de sonoritatea cald . precum i din folosirea nejustificat de provincialisme/regionalisme. conferind exprim rii delicate e. dar este necesar i în exprimarea cotidian . Abaterea de la armonia fonetic duce la cacofonie. individualizându-i i conferindu-le personalitate. SIMPLITATEA = capacitatea de a folosi cuvinte accesibile. CONCIZIA = exprimarea concentrat . Abaterile de la naturale e duc la un stil c utat. teatral sau la un stil emfatic. lapidar . scriitorilor i vorbitorilor. 5. NATURALE EA = este exprimarea fireasc .pleonasmul este gre eala de exprimare prin repetarea inutil a unor cuvinte ce exprim aceea i idee. arhaisme.retorism formal. DEMNITATEA = este dat de folosirea cuvintelor cuviincioase. .pustiu de idei. care apeleaz numai la cuvintele absolut necesare transmiterii ideii spre a fi în eleas corect de receptor. neologisme. tradi ia literar . din lipsa lecturii. barbarisme. adic al turarea sup r toare a unor grupuri de sunete ce poate deveni uneori vulgar . PURITATEA = este dat de folosirea strict a cuvintelor admise de sim ul cultivat al limbii=uzul curent. fine e. 6. 3. ce încânt auzul i este ilustrat mai ales în poezie. de prost gust. fiind receptate cu u urin i cu pl cere de cei c rora le sunt adresate. discre ie i elegan . nec utat i curg toare a ideilor. fireasc . CALIT ILE PARTICULARE ALE STILULUI Stilul particular asigur originalitatea operelor literare. .pre iozitate. 2. = utilizarea mijloacelor lingvistice strict necesare în exprimare. logic i clar. 4. iar Titu Maiorescu. din imitarea f r discern mânt (faci mi to!). ce se înl n uie coerent. afirma c boala se nume te lipsa de idei. 1. Abaterea de la aceast calitate duce la o exprimare vulgar . referindu-se la be ia de cuvinte. Abaterile de la aceast calitate a exprim rii reies din incultur . bombastic.

care produce o impresie acustic pl cut . RETORISMUL = o exprimare influen at de arta vorbirii în fa a unui auditoriu. urmând ca cititorul (interlocutorul) s descopere esen a comunic rii. EUFONIA = succesiunea armonioas de vocale i consoane. ORALITATEA = folosirea în scris a unor particularit i ale graiului vorbit. 8. 7. apelându-se la aluzie. persiflare. sensul. FINE EA = se realizeaz prin întrebuin area acelor cuvinte ce exprim în mod subtil ideea. zeflemea. 10 .5. 9. 6. IRONIA = exprimare care con ine o u oar batjocur la adresa cuiva.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->